SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Innehållsförteckning Ärende 107 Revisionsrapporten Granskning av upphandlingsprocessen Remissyttrande gällande ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, täktverksamhet Brogårdsand AB Redovisning av inkomna budgetförslag Svar på skrivelse angående Munkskogsgården Svar på skrivelse från PRO angående bostadsfrågan Svar på motion rörande HBTQ-plan i Habo kommun Svar på remissen Framtidsfullmakter Svar på remiss avseende priser och zoner för kollektivtrafiken i Jönköpings län Arbetsordning för primär kommunalsamverkan Sponsringspolicy revidering Sammanträdesplan Anmälningsärenden Redovisning av delegationsbeslut Fyllnadsval

2 Plats och tid Beslutande Högra kammaren, kommunhuset i Habo Onsdagen den 10 september 2014 kl Thomas Werthén (M), ordförande Zaine Andersson (M) Maritha Josefsson (M) Camilla Lindén (S) ersätter Jarl Karlsson David Svensson (S) Ewa Wettebring (S) Nils-Inge Carlsson (S) Lennart Vilhelmsson (KD) ersätter Lars Davidsson Åke Lundgren (KD) ersätter Rose-Marie Timell Johansson Anders Rickman (FP) Ulf Bertills (C) ersätter Helena Persson Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande Jan-Åke Johansson, kommunchef Frida Wahlund, sekreterare Svante Modén, teknisk chef Claes-Arne Wahlin, ekonomichef Morgan Malmborg (SD), insynsplats Stellan Carlström, Yngve Lundgren, Magnus Carlestav och Erland Andersson från revisionen 107 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson från Deloitte 107 Utses att justera Nils-Inge Carlsson Paragrafer: Ordförande Justerande Sekreterare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på Kommunkontoret Underskrift

3 Dnr KS14/ Revisionsrapporten Granskning av upphandlingsprocessen Deloitte har på uppdrag revisionen gjort en granskning av upphandlingsprocessen. Sofia Josefsson från Deloitte går igenom rapporten och berättar hur granskningen har gått till. Bland annat har revisionen kommit fram till att det finns brister i kommunikationen mellan Habo kommun och upphandlingsenheten i Jönköpings kommun, med vilken Habo har ett avtal. Revisionen har också kommit fram till att det saknas en samordnare i Habo, och riktlinjerna för upphandling är otydliga. Ordföranden tackar för informationen, och berättar samtidigt att vissa av de problem som tas upp kommer att lösas inom kort. Till exempel finns förslag om att anställa en samordnare för inköp.

4 Dnr KS11/ Remissyttrande gällande ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, täktverksamhet Brogårdsand AB Beslut översänder tekniska förvaltningens yttrande till Länsstyrelsen i Östergötland. Bakgrund Brogårdsand AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Östergötland om tillstånd enligt kap 9. Miljöbalken för fortsatt och utökad täktverksamhet för uttag av sand på fastigheterna Dykärr 1:3 1:5 och 1:35 i Habo kommun. Ansökan omfattar uttag av totalt 3,4 miljoner ton sand under 20 år med ett maximalt årligt uttag av m 3. Tekniska förvaltningen fick den 6 maj 2014 motta en remissförfrågan från Länsstyrelen i Östergötland, Miljöprövningsdelegationen. Tekniska förvaltningen har skrivit ett yttrande i vilket man uttrycker viss oro för att reservvattentäckten i Dykärr ska äventyras. Man saknar även information om sökandens nödlägesberedskap. Skickas till: Länsstyrelsen i Östergötland

5 Redovisning av inkomna budgetförslag Ekonomichef Claes-Arne Wahlin redovisar inkomna budgetförslag från de olika nämnderna. I princip har alla nämnder hållit givna ramar. Utifrån inlämnade budgetförslag och senaste skatteprognos pekar det på ett resultat på +3,1 miljoner kronor Dock finns vissa önskemål utöver ram redovisade. Förslag på investeringar uppgår till 57,9 miljoner kronor. Detta inkluderar ej kommande investeringar avseende Hagabodaskolans renovering. Budgetberedningen startar arbetet med budgetförslaget i nästa vecka (16-17 september.) Ordföranden tackar för informationen.

6 Dnr KS14/ Svar på skrivelse angående Munkskogsgården Beslut Munkaskogsgårdens styrelse erbjuds nyttjanderätt i 7 år efter 2015 med möjlighet till förlängning ytterligare två år i sänder. Lars-Ove Wennblom har för Munkaskogsgårdens styrelse inkommit med brev och begärt överläggning med företrädare för Habo kommun. Överläggningar har ägt rum vid flera tillfällen. Ärendet har behandlats vid ett flertal tillfällen, senast i januari 2008 (KS ). beslutade vid detta tillfälle att förlänga föreningens nyttjanderätt till år 2015 med möjlig förlängning två år i sänder. Läget är egentligen oförändrat jämfört med Kommunen önskar inte avyttra fastigheten, eftersom man vill ha rådighet över marken inför framtida detaljplanering av Munkaskogsområdet. Beslutet skickas till: Lars-Ove Wennblom Munkaskogsgården, Kenneth Dahlgren

7 Svar på skrivelse från PRO angående bostadsfrågan Dnr KS14/132 Beslut ställer sig bakom Thomas Werthéns förslag till svar och översänder det till PRO. PRO i Habo har skrivit till kommunstyrelsen och ställt ett antal frågor om bostadspolitiken. Bland annat undrar man om det finns någon bostadspolitisk målsättning i Habo kommun, vad kommunstyrelsen kan göra för att öka byggandet av hyresrätter och vilka åtgärder kommunstyrelsen kan vidta för att minska bygg- och boendekostnaderna. s ordförande Thomas Werthén (M) har skrivit ett förslag till svar. Beslutet skickas till: PRO, ordförande

8 Svar på motion rörande HBTQ-plan i Habo kommun Dnr KS14/159 Förslag till beslut Som svar på motionen föreslås att personalavdelningen anordnar HBTQutbildning för chefer och skyddsombud en gång per mandatperiod. Motionen anses därmed vara bifallen. Anders Rickman (FP) har i en motion inkommen den 20 maj 2014 tagit upp att kommunen behöver synliggöra HBTQ-personer. Motionären föreslår bland annat att kommunen i sin framtida HBTQ-plan verkar för bra informationsrutiner så att homosexuella Habobor vet vart de ska vända sig om de behöver stöd, att chefer och personal inom skolan samt personal i ledande befattningar ska får kontinuerlig utbildning i HBTQ-frågor, samt att Habo kommun ska arbeta för att alla invånare oavsett sexuell läggning känner sig trygga och välkomna i kommunen. Personalchef Jörgen Haraldsson och kommunsekreterare Frida Wahlund har i skrivelse daterad kommenterat motionen. Bland annat genomfördes 2012 en utbildning i HBTQ-frågor för samtliga chefer och skyddsombud. Vidare har kommunen i sin handlingsplan för diskriminering för dess anställda ett avsnitt om sexuell läggning och barnoch utbildningsförvaltningen arbetar med diskrimineringsgrunderna gentemot barn och ungdomar kontinuerligt. Fortsättningsvis skriver de att det på kommunens webbplats idag inte finns någon information om HBTQ-frågor vilket beror på att kommunen inte har någon verksamhet som enbart riktar sig till dessa personer. Webbplatsen har dock en länk till UMO (ungdomsmottagningen på nätet) som riktar sig mot ungdomar där svar ges inom olika områden såsom sexualitet, vänskap, alkohol med mera. På sidan finns även hänvisningar till olika kontakter. Samtliga landsting i riket står bakom UMO:s hemsida.

9 Dnr KS14/ Svar på remissen Framtidsfullmakter Beslut beslutar att avge nedanstående yttrande. Justitiedepartementet har översänt en remiss angående departementspromemorian Framtidsfullmakter. Överförmyndare Ragnwald Ahlnér har skrivit ett förslag till yttrande enligt nedan. Yttrande Sammanfattning Vi instämmer i förslaget om behörighet i vissa fall för anhöriga. Vi är också positiva till framtidsfullmakter men ifrågasätter om det är optimalt att överförmyndaren ska registrera fullmakter enligt förslaget. Vi anser också att, i det fall överförmyndaren får uppdraget om registrering, kommunen ska erhålla ekonomisk kompensation för den nya uppgiften. Avsnitt Vi är tveksamma till att överförmyndaren ska vara den myndighet som registrerar framtidsfullmakter. Människor flyttar det gäller även personer med funktionsnedsättning. Hur ska man veta i vilken kommun och hos vilken överförmyndare en framtidsfullmakt eventuellt finns registrerad. En central/nationell myndighet, som är tillgänglig för alla, vore mer lämpligt. Avsnitt 12.2 Enligt finansieringsprincipen ska staten, när kommunen åläggs en ny uppgift, lämna ekonomisk kompensation för detta. Vi anser att förslaget inte tagit hänsyn till kostnader i form av registreringssystem, à jourhållande av systemet, administrativt stöd med mera. Utredarens uppfattning om de ekonomiska konsekvenserna för överförmyndaren är inte välmotiverad. Beslutet skickas till: Justitiedepartementet

10 Dnr KS14/ Svar på remiss avseende priser och zoner för kollektivtrafiken i Jönköpings län Beslut översänder kommunsekreterarens och ordförandens skrivelse till länstrafiken utan förändringar. Länstrafiken har tagit fram ett nytt förslag avseende principer för prissättning och ny zonindelning av kollektivtrafiken. Förslaget innebär att 70 zoner ska bli 7 och att principen ska vara att ju längre resa, desto billigare blir den per kilometer. Dessutom föreslår länstrafiken att ett nytt ungdomskort ska införas för ungdomar mellan år. Ungdomskortet ska kosta 150 kronor/månad att köpa. För att kunna hålla det låga priset vill länstrafiken att kommunerna medfinansierar varje köpt kort med 100 kronor. Kommunsekreterare Frida Wahlund och kommunstyrelsens ordförande Thomas Werthén (M) har skrivit ett förslag till svar på remissen. Yrkanden Åke Lundgren (KD) yrkar att åldersgränsen för ungdomskortet ska sänkas till 10 år så att elever som väljer skola utanför Habo ska kunna använda det för att åka till och från skolan. David Svensson (S) yrkar att den övre åldersgränsen ska höjas till 25 år, samt att även de som är över 75 år ska kunna utnyttja kortet. Han föreslår dessutom att kommunen bara ska betala 50 kronor per kort. Anders Rickman (FP) tycker att remissvaret är bra och till styrker Thomas Werthéns förslag som det är och yrkar att skrivelsen skickas till länstrafiken utan förändringar. Ordföranden finner att det finns tre förslag. Han beslutar att först ställa Thomas Werthéns förslag mot David Svenssons förslag för att sedan ställa det vinnande förslaget mot Åke Lundgrens förslag. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Thomas Werthéns förslag. Omröstning begärs.

11 Forts 114 Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på Thomas Werthéns förslag röstar ja, den som röstar på David Svenssons förslag röstar nej. Omröstningsresultat: Ja-röster (6) Nej-röster (3) Åke Lundgren (KD) Camilla Lindén (S) Ulf Bertills (C) David Svensson (S) Anders Rickman (FP) Ewa Wettebring (S) Zaine Andersson (M) Maritha Josefsson (M) Thomas Werthén (M) Nils-Inge Carlsson avstår från att rösta. har därmed beslutat enligt Thomas Werthéns förslag. Därefter ställer ordföranden proposition på om skrivelsen ska översändas oförändrad till länstrafiken eller om en ändring ska göras om att åldersgränsen för ungdomskortet ska sänkas till tio år enligt Åke Lundgrens förslag. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att skrivelsen ska översändas utan förändringar till länstrafiken. Beslutet skickas till: Länstrafiken

12 Dnr KS14/ Arbetsordning för primär kommunalsamverkan Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna Arbetsordning för primärkommunalt samverkansorgan, daterad den 19 juni 2014, samt att delegera till kommunstyrelsen att godkänna verksamhetsavtal mellan Jönköpings läns primärkommuner, företrädda av Primärkommunernas samverkansorgan (PKS), och Landstinget/Region Jönköpings län. Den primärkommunala nämnden (PKN) inom Regionförbundet Jönköpings län upphör vid årsskiftet och ersätts av Primärkommunal samverkan (PKS). I den primärkommunala samverkan ingår verksamhetsområdena social välfärd hälso- och sjukvård miljösamverkan utbildning kurs- och konferensverksamhet arbetsmarknad och delaktighet för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden andra gemensamma verksamhetsområden som kommunerna är överens att samverka om. För den primärkommunala samverkan har en arbetsordning tagits fram. I denna klargörs PKS verksamhetsområden och uppgifter samt görs beskrivning av sammansättning och arbetsformer för organet. Kommunfullmäktige har den 12 juni 2014 bland annat beslutat att Habo kommun för sin del tillstyrker att kvarstående medel för Primärkommunala nämndens nuvarande verksamhet överförs till Regionkommunen för att fortsatt finansiera verksamheten och att medlen ska disponeras av Primärkommunal samverkan (PKS). Vidare beslutade kommunfullmäktige att godkänna att verksamhetsavtal ska upprättas mellan primärkommunerna och regionkommunen om primärkommunal samverkan (PKS), organiserat i regionkommunen. Avtalet ska reglera regionkommunens åtagande gentemot primärkommunerna. Verksamhetsavtalet är under utarbetande. Förslag till kommunerna är att beslutet om verksamhetsavtal med Landstinget/Region Jönköpings län

13 Forts 115 delegeras till respektive kommunstyrelse. Motivet är att avtalets innehåll har karaktären av verkställighetsuppgifter, vilka kommunstyrelsen regelmässigt har att ansvara för.

14 Dnr KS14/ Sponsringspolicy revidering Beslut beslutar att befintlig sponsringspolicy ska fortsätta att gälla. Endast en mindre revidering har gjorts. Kommunen har ett antal policys. Dessa bör omprövas en gång per mandatperiod. Sponsringspolicyn fastställdes att gälla från och med och sågs över under Ett beslut bör fattas om policyn fortfarande ska gälla eller om den ska revideras på något sätt. Beslutet skickas till: Samtliga förvaltningar

15 Dnr KS14/ Sammanträdesplan 2015 Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige att godkänna sammanträdesplanen avseende Ett förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har utarbetats enligt nedanstående: s arbetsutskott Kommunfullmäktige (ti 9 dec 2014) on 14 jan to 29 jan ti 27 jan on 11 feb to 26 feb ti 24 feb on 11 mars to 26 mars ti 24 mars on 8 apr to 23 apr ti 28 april ti 12 maj (OBS!) to 28 maj ti 12 maj on 27 maj to 11 juni ti 9 juni on 12 aug to 27 aug ti 25 aug on 9 sep to 24 sep ti 29 sep on 14 okt to 29 okt ti 27 okt on 11 nov to 26 nov ti 17 nov on 2 dec to 17 dec ti 15 dec

16 Anmälningsärenden Beslut Anmälningsärendena läggs till handlingarna. Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen: 1. Migrationsverket: Informations- och prognosbrev 2. Byggnadsnämnden: Beslut att inte erinra något mot förslag om utvidgat strandskydd vid sjön Stråken. 3. Länsstyrelsen i Östergötland: Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft Hornamossen i Habo kommun

17 Redovisning av delegationsbeslut Beslut lägger delegationsärendena till handlingarna. Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: Protokoll från arbetsutskottet Protokoll från personalutskottet Tecknande av borgen för Habo Bostäder Nr 100

18 KS14/ Fyllnadsval Beslut Ulf Bertills (C) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Sonja Rundgren (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, varför en ny ledamot måste utses. Centerpartiet har föreslagit att Ulf Bertills ska utses till ny ledamot efter Sonja Rundgren. Beslutet skickas till: Ulf Bertills Löneenheten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00 Kommunstyrelsen 2011-02-01 1 (22) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (S), Ledamöter:Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Helge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-06 Blad 1 (26) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-12.15 Beslutande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Jan-Olof

Läs mer

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 26 mars 2009 kl 18.00-21.45 Beslutande Enligt bilaga1 Enligt bilaga2 Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 1(52) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15:00-16:10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Alby skolas gymnastiksal, måndag den 26 november 2007 kl. 13.00-16.00. Se bilaga Gruppmöte Kl. 10.00-12.00 Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 09.00 12.00, 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S), ersättare för

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Nr 3 Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2015, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) 45-60 Marianne Sand

Läs mer