SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Innehållsförteckning Ärende 141 Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Bostäder AB Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Kraft AB Redovisning av inkomna budgetförslag Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 i Kommuninvest Detaljplan för del av Bränninge 1:2 med flera Detaljplan för Gunnarsbo 1: Antagande av trafiksäkerhetsprogram Beredskapsplan för vattenförsörjningen i Habo kommun Godkännande av köpeavtal skoltomt Svar på motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri Svar på remiss om investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Sammanträdesplan för Anmälningsärenden Redovisning av delegationsbeslut

2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande Högra kammaren, kommunhuset i Habo Onsdagen den 9 september 2015 kl David Svensson (S), ordförande Nils-Inge Carlsson (S) Ewa Wettebring (S) Lena Svenningsson (S) Hans Jarstig (KD) Lars Davidsson (KD) Hanna Englund (C) Thomas Werthén (M) Niklas Fungbrandt (M) Susanne Wahlström (M) Morgan Malmborg (SD) Jan Sundman, kommunchef Frida Wahlund, sekreterare Johan Bokinge, ekonomichef Svante Modén, teknisk chef Anders Rickman (FP), ersättare Lennart Karlsson (SD), ersättare Hans-Eric Fransson (M), ersättare Margareta Fick (MP), insynsplats Utses att justera Hans Jarstig Paragraf: Ordförande Justerande Sekreterare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på Kommunkontoret Underskrift

3 Dnr KS15/ Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Bostäder AB Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s förpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Habo Kraft AB har i skrivelse daterad den 17 augusti 2015 inkommit med begäran om ökad kommunal borgen med 25 miljoner kronor. Orsaken är ökat upplåningsbehov i samband med ombyggnad av Bränningeområdet. I samband med bokslut för 2014 beslöt kommunfullmäktige att borgenssumman för Habo Bostäder AB får uppgå till högst kronor. Vid bifall till Habo Bostäders framställan kommer borgenssumman för Habo Bostäder AB att uppgå till högst kronor.

4 Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Kraft AB Dnr KS15/251 Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Kraft AB:s förpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. beslutar att representanter från Habo Kraft AB ska informera om ärendet på kommunfullmäktige i september, samt att bolagen ska bjudas in till kommunstyrelsens sammanträden två gånger per år. Habo Kraft AB har i skrivelse daterad den 17 augusti 2015 inkommit med begäran om ökad kommunal borgen med 20 miljoner kronor. Orsaken är ökat upplåningsbehov i samband med utbyggnad av bredband i Habo kommun. I samband med bokslut för 2014 beslöt kommunfullmäktige att borgenssumman för Habo kraft AB får uppgå till högst kronor. Vid bifall till Habo Krafts framställan kommer borgenssumman för Habo Kraft AB att uppgå till högst kronor. s behandling Representanter från Habo Kraft skulle ha informerat om ärendet vid dagens sammanträde men fick förhinder. Thomas Werthén (M) föreslår att de istället kommer och informerar på kommunfullmäktige. Förslag ges även om att bolagen ska bjudas in till kommunstyrelsens sammanträde två gånger per år. et skickas till: Habo Kraft AB

5 Dnr KS15/ Redovisning av inkomna budgetförslag Ekonomichef Johan Bokinge redovisar inkomna budgetförslag från de olika nämnderna. I stort sett överensstämmer förslagen med de givna ramarna. Utifrån inlämnade budgetförslag och senaste skatteprognos pekar det på ett resultat på +10 miljoner kronor Förslag på investeringar uppgår till 70 miljoner kronor. Budgetberedningen startar arbetet med budgetförslaget i nästa vecka (15-16 september.) Ordföranden tackar för informationen.

6 Dnr KS15/ Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 i Kommuninvest beslutar att år 2015 erlägga särskild medlemsinsats i Kommuninvest upp till högsta nivå, 900 kronor per invånare, preliminärt ca 4,016 miljoner kronor. Kommuninvest ekonomisk förening har ställt förfrågan till medlemmarna om inbetalning av särskild medlemsinsats år 2015 eftersom större krav på kapitalisering nu ställs på kreditinstitut. Därför har möjligheten att betala in insatskapital upp till 900 kr/invånare öppnats upp och förfrågan har gått ut till medlemmarna om man vill utnyttja den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. På insatskapitalet betalas ränta som fastställs av föreningsstämman. et skickas till: Kommuninvest Ekonomienheten

7 Dnr KS15/ Detaljplan för del av Bränninge 1:2 med flera har inget att invända mot planförslaget. Den 18 mars 2015 inkom Bränninge Utvecklings AB med en ansökan om planbesked för del av Bränninge 1:2 med flera (Lilla Bränninge). Syftet med ansökan är att reglera om en del mark som i gällande detaljplan är planerat för naturmark till kvartersmark. Förslaget är översänt till kommunstyrelsen för samråd. et skickas till: Byggnadsnämnden

8 Dnr KS15/ Detaljplan för Gunnarsbo 1:62 har inga synpunkter på planförslaget. Den 10 juni 2014 gav kommunstyrelsens arbetsutskott ett uppdrag till Habo Bostäder AB att planera för byggnation på Gunnarsbo 1:62, Gröne vägens skola. Den 10 december 2014 beslutade byggnadsnämnden att lämna positivt planbesked för fastigheten med syfte att upprätta en detaljplan för bostadsändamål. Ett förslag till detaljplan har upprättats och översänts för samråd. et skickas till: Byggnadsnämnden

9 Dnr KS15/ Antagande av trafiksäkerhetsprogram antar Trafiksäkerhetsprogram Förslag till Trafiksäkerhetsprogram har tagits fram av samverkansgrupp för trafiksäkerhet Habo-Mullsjö tillsammans med NTF i Jönköpings län. Trafiksäkerhetsprogrammet ingår i handlingsprogrammet för Trygghet och säkerhet som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och säkerhetsfrågor. Förslag till trafiksäkerhetsprogram har varit ute på remiss under våren 2015 och inkomna remissvar sammanfattas i Samrådsredogörelse Trafiksäkerhetsprogram et skickas till: Tekniska förvaltningen

10 Dnr KS15/ Beredskapsplan för vattenförsörjningen i Habo kommun antar reviderad beredskapsplan med risk- och sårbarhetsanalys för Habo kommuns vattenförsörjning. Habo kommun är huvudman när det gäller den kommunala dricksvattenförsörjningen vilket innebär ansvar för produktion och leverans av det kommunala dricksvattnet. Kommunens ansvar och skyldigheter regleras bl.a. i lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och lag 2003:778 om skydd mot olyckor. I dokumenten finns rutiner som är kopplade till ett större vattenavbrott. Rutiner som berör mindre händelser finns beskrivna i egenkontrollprogrammet för respektive vattenverk. År 2011 antogs en beredskapsplan med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för dricksvattenförsörjningen i Habo kommun. Dokumentet har nu reviderats. I revideringen har inga större förändringar skett utan endast mindre tillägg eller förtydligande. et skickas till: Teknisk chef

11 Dnr KS14/ Godkännande av köpeavtal skoltomt Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige att godkänna det upprättade köpeavtalet med FF7 Bränninge AB som köpare. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att sälja en skoltomt inom exploateringsområdet Södra Bränninge till fastighetsbolaget Functional Facilities AB. Uppdraget gavs till tekniska förvaltningen att ta fram ett köpeavtal, vilket skulle godkännas av kommunstyrelsen. Functional Facilities FF AB önskar att köpet ska genomföras via ett helägt dotterbolag eftersom man av affärsmässiga och ekonomiska skäl har sina skolfastigheter i egna dotterbolag. Tekniska förvaltningen har upprättat ett köpeavtal med dotterbolaget FF7 Bränninge AB som även reglerar återköpsrätt för kommunen.

12 Svar på motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Dnr KS15/198 Reservationer Thomas Werthén (M), Susanne Wahlström (M) och Niklas Fungbrandt (M) reserverar sig mot beslutet. Niklas Fungbrandt (M) och Thomas Werthén (M) inkom den 27 maj 2015 med en motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri. Motionärerna framför att många kommuner runt om i landet har upphandlat dessa tjänster och att det nu bör aktualiseras att genomföra detta även i Habo kommun. Motionärerna framhåller vidare att denna verksamhet skulle kunna utvecklas och effektiviseras i privat regi och att näringslivet gynnas av att kommunen upphandlar fler tjänster och att denna upphandling kan vara attraktiv för lokala företag inom tjänstesektorn. Motionärerna yrkar att: En upphandling av tjänster för lokalvård utreds En upphandling av vaktmästeri utreds Ett upphandlingsunderlag för dessa tjänster tas fram Upphandling av tjänsterna genomförs. Kommunchef Jan Sundman skriver i en skrivelse från den 18 augusti 2015 att majoriteten inte delar synen att verksamheten skulle effektiviseras bättre i privat regi än i nuvarande form. Det finns idag heller inga tecken på att verksamheten som idag bedrivs skulle vara ineffektiv eller visa dåliga resultat. En utredning angående upphandling av lokalvård och vaktmästeri skulle dessutom behöva bli relativt omfattande och resurskrävande samt kunna skapa obefogad oro i organisationen. Arbetsutskottet behandlade motionen den 24 augusti och föreslår att motionen ska avslås. Fackförbundet Kommunal inkom den 7 september 2015 med en skrivelse om att man önskar att motionen avslås, vilket delges kommunstyrelsens ledamöter vid dagens sammanträde. Yrkanden Thomas Werthén (M) är ej nöjd med behandlingen av motionen och är ej heller nöjd med att det inte görs någon utredning. Han yrkar bifall till

13 Forts 150 motionen. David Svensson (S) anser att kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunal regi och yrkar att motionen ska avslås. Hans Jarstig (KD) yrkar avslag till motionen med hänvisning till den handlingsplan för budgetanpassning som socialförvaltningen arbetar med och vill inte skapa oro inom ytterligare en arbetsgrupp. Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag och om avslag, dels Thomas Werthéns förslag om bifall. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på arbetsutskottets förslag röstar ja, den som röstar på Thomas Werthéns förslag röstar nej. Omröstningsresultat Ja-röster (8) Nej-röster (3) Morgan Malmborg (SD) Thomas Werthén (M) Hanna Englund (C) Niklas Fungbrandt (M) Lars Davidsson (KD) Susanne Wahlström (M) Hans Jarstig (KD) Lena Svenningsson (S) Ewa Wettebring (S) Nils-Inge Carlsson (S) David Svensson (S) har således beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

14 Dnr KS15/ Svar på remiss om investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande antar Habo Bostäders yttrande som sitt eget och översänder det till näringsdepartementet. Näringsdepartementet har översänt en promemoria med förslag om att ett investeringsstöd bör införas till fastighetsägare för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. Förslaget innebär att investeringsstöd bör lämnas i kommuner och regioner med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Promemorian har skickats till Habo Bostäder som har lämnat ett förslag till yttrande. et skickas till: Näringsdepartementet

15 Dnr KS15/ Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen antar förslaget till dokumenthanteringsplan. Enligt arkivreglementet ska varje myndighet inom kommunen upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras, en dokumenthanteringsplan. Kommunkansliet har gjort en översyn av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan och gjort vissa revideringar. Endast små ändringar har gjorts, till exempel har namn på dataprogram uppdaterats.

16 Dnr KS15/ Sammanträdesplan för 2016 Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige att godkänna sammanträdesplanen avseende Ett förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har utarbetats enligt nedanstående: s arbetsutskott Kommunfullmäktige (må 14 dec 2015) on 13 jan to 28 jan må 25 jan on 10 feb to 25 feb må 29 feb on 16 mars to 31 mars må 21 mars on 13 apr to 28 apr må 25 april on 11 maj to 26 maj må 16 maj on 1 juni to 16 juni må 13 juni on 10 aug to 25 aug må 29 aug on 14 sep to 29 sep må 26 sep on 12 okt to 27 okt må 24 okt on 9 nov to 24 nov må 14 nov on 30 nov to 15 dec må 12 dec

17 Anmälningsärenden Anmälningsärendena läggs till handlingarna. Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen: 1. Förvaltningsrätten: Förvaltningsrätten avvisar överklagande angående att Habo kommuns arbetsutskott beslutat låna 50 miljoner kronor hos Kommuninvest och att i väntan på att pengarna ska användas placera dem hos SBAB. 2. Förvaltningsrätten: Förvaltningsrätten avvisar överklagande angående byggnadsnämndens förslag till styrgrupp för den översiktliga planeringen.

18 Redovisning av delegationsbeslut lägger delegationsärendena till handlingarna. Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: Protokoll från arbetsutskottet Protokoll från personalutskottet Upptagande av lån Nr 91-92