Information till Filbornaskolans elever läsåret Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola!"

Transkript

1 ! Information till Filbornaskolans elever läsåret Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola! I detta dokument, som du har hittat på skolans hemsida, finns information som varje elev på Filbornaskolan SKALL känna till. Hemsidan har främst blivande elever/vårdnadshavare som målgrupp, men viss allmän information och vissa användbara länkar kan även vara nyttiga för nuvarande elever/vårdnadshavare. Vid skolstart delas ett häfte ut med bl a talonger som skall fyllas i och lämnas till mentorn senast den 27 augusti. Detta dokument innehåller: Allmän information om Filbornaskolan bl a telefonnummer och sjukanmälan Vem skall jag vända mig till Annat som är bra att känna till Skolans kameraövervakning Vid brandlarm Läsårsplanering/Kalendarium Kollektiv olycksfallsförsäkring! 1

2 Postadress till skolan Besöks- och leverantörsadress (Paket) Kontakt Filbornaskolan Helsingborg Filbornaskolan Filbornavägen Helsingborg filbornaskolan borg.se Växel: ! 2

3 Sjukanmälan för elever Registrera i Skola 24 eller ringa Sjukanmälan skall göras för kl Sjukanmälan skall förnyas varje dag. Se i övrigt under Information om Skola 24 i detta häfte. VEM SKALL JAG VÄNDA MIG TILL? De flesta problem kan du ta upp med din klassföreståndare/mentor som gärna hjälper dig. Här är några exempel på vanliga frågor Arbetsbelastning för enskild elev eller grupp Avgång från skolan utan slutförd lärokurs Byte av klass Byte av studieväg Byte av tillval Ekonomiska problem Förlorade föremål Hälsovård Ledighet från skolarbetet högst tre dagar i följd och ej i samband med lov Klassföreståndare/mentor Studie- och yrkesvägledaren Rektor/Biträdande rektor Studie- och yrkesvägledaren Rektor/Biträdande rektor Kurator Kansliet i annat fall Rektor Skolsköterska Mentor Du får normalt inte ledigt för: nöjesresor feriearbete övningskörning icke akuta läkar- eller tandläkarbesök Skolan är restriktiv med att godkänna ledigheter under pågående termin.! 3

4 Lärarfrånvaro Om läraren inte kommit till lektion 5 minuter efter start tar klassen kontakt med kansliet. Personliga problem Problem med undervisningen Kurator Tala med läraren i första hand. I andra hand vänder du dig till mentor och i tredje hand till din rektor/biträdande rektor. Problem med kompisar Skada på lokal eller inventarier Studiebidrag Studieresultat Studieuppehåll Studie- och yrkesvägledning Stölder Mentor i första hand. Du kan även vända dig till kurator. Vaktmästeriet Kurator Läraren i ämnet Studie- och yrkesvägledaren Studie- och yrkesvägledaren Ersättning vid stöld utgår endast om det stulna förvarats i ditt låsta elevskåp som är låst med skolans hänglås. Ersättning ges endast för skolutrustning, inte personliga tillhörigheter. Blir du av med ditt hänglås måste du köpa ett nytt av skolan. (50 kr) Du måste använda skolans hänglås för att försäkringen ska gälla. Vid stöld av cykel utgår ingen ersättning. Vid stöld kontaktas receptionen, där blankett erhålles. Gör polisanmälan. Ifylld blankett jämte polisanmälan lämnas till receptionen. Rektor Uffe Sandgren beslutar om ersättning. Uppsättning av anslag och affischer Utdelning eller försäljning av tidningar och tryckalster Uthyrning och upplåtelse av lokaler Rektor/Biträdande rektor Rektor/Biträdande rektor RektorBiträdande rektor! 4

5 ANNAT SOM ÄR BRA ATT KÄNNA TILL Brandlarm Cafeteria Elevinflytande Särskild signal ljuder via högtalaranläggningen. Byggnaden skall lämnas utan dröjsmål. Utrymningsplan finns uppsatt i varje klassrum. LÄS DEN! Brandövningar sker regelbundet. Uppställningsplats: Gräsplanen söder om parkeringen Skolans cafeteria tillhandahåller bl a smörgåsar och kaffebröd samt varma och kalla drycker. Frukost finns att köpa på morgonen. Klassråd. Enligt gymnasieförordningen skall det finnas klassråd i varje klass. Klassrådet består av eleverna i klassen och klassföreståndaren/mentor. Klassrådet behandlar frågor som är av stort intresse för eleverna i klassen och skall sammanträda minst en gång per termin. Protokoll skall föras och inlämnas till respektive rektor/ biträdande rektor. Programråd. Varje program har ett programråd, som behandlar frågor som är aktuella för programmet och för eleverna. Även personer utanför skolan kan ha inbjudits att delta. Programmets rektor deltar i mötena och alla klasser på programmet ska vara representerade. Elevmail Elevskåp Elevkår. Elevkåren är en fristående organisation, som leds av en styrelse bestående av elever på skolan. Elevkåren driver vissa frågor och är kontaktgrupp för skolans ledning i vissa frågor. Elev-mailen skall öppnas dagligen. Här meddelas bl.a. svar angående Anhållan om byte av kurs. Alla elever disponerar ett elevskåp. Elevskåpet är juridiskt inte att betrakta som ett personligt förvaringsutrymme. Det innebär att skolledningen kan besluta om att öppna skåpen om skäl finns. Du får ett skåp tilldelat dig vid skolstart. Du får sedan INTE byta skåp med någon annan elev. Se även under stölder Vem skall jag vända mig till Frånvaroanmälan Registreras i Skola 24. Om du av någon anledning måste lämna skolan under dagen anmäler du detta i första hand till den lärare vars lektion berörs och i andra hand till skolsköterskan.! 5

6 Fusk Försäkring Hemundervisning Individuell studieplan Upptäcks du med att fuska på prov eller vid läxförhör avbryts provet omedelbart och du får inte tillgodoräkna dig detta. Hemmet meddelas omgående. I vissa fall kan avstängning bli en konsekvens. Rektor beslutar. Olycksfallsförsäkring, som täcker alla aktiviteter i skolans regi, är tecknad för eleverna. Kan vid långvarig sjukdom meddelas elev i hemmet eller på sjukhus. Hänvändelse till rektor. Varje elev har en studieplan där alla elevens kurser skrivs in. Förändringar i studieplanen diskuteras i första hand mellan elev, vårdnadshavare och elevens mentor. Du kan även kontakta Studie- och yrkesvägledaren. I studieplanen finns också betyg på avslutade kurser. Kursplan Läroböcker Läxor/Hemuppgifter Mobiltelefon/i Pad Modersmålsundervisning Närvaro Till varje kurs finns en kursplan och betygskriterier. Kursplanen talar om vilka mål kursen har och vad eleven skall kunna efter avslutad kurs. Undervisande lärare går igenom denna med klassen/gruppen. Skolan tillhandahåller de läroböcker du behöver. Alla böcker är låneböcker, d v s de måste återlämnas när kursen avslutas. Närmare föreskrifter meddelas av lärarna. Elev är ersättningsskyldig för borttappad eller förstörd bok samt annan skolutrustning. I de flesta ämnen i gymnasieskolan förekommer läxor/ hemuppgifter och det är viktigt för dina fortsatta studier att du från början får in en rutin med regelbunden läxläsning. Tänk särskilt på att inte skjuta upp arbetet med långläxor till dagen före redovisning! Vid prov lämnas mobiltelefonen till vaktande lärare, om den inte skall användas på provet. Under lektionstid bestämmer undervisande lärare vilken utrustning som skall användas och när den skall användas. Ersättning utgår ej för stulen mobiltelefon. Anordnas för de elever som har annat språk än svenska som modersmål, efter ansökan. Närvaro är obligatorisk. Lärarna för in eventuell frånvaro i ett databaserat frånvarosystem, Skola 24.Frånvaro kan leda till att du blir av med ditt studiebidrag. CSN beslutar om indragande av studiebidrag. Skolan rapporterar till CSN varje månad. Mer än fyra timmars ogiltig frånvaro/månad innebär att studiebidraget dras in från CSN.! 6

7 Prövningar Du har rätt att göra en prövning i en kurs som ingår i din studieplan. Du får pröva enligt nedan: Du kan under din gymnasietid pröva i en kurs du ej läst och ej fått betyg i. Avgiften är 300 kronor per kurs. Anmälan görs ca en månad före prövningstillfället. Kansliet har anmälningsblankett och information om anmälningstider och prövningsperioder. Du kan under din gymnasietid pröva i kurs där du erhållit betyget F. Prövningen är kostnadsfri. Du får information av din lärare när prövningen sker. Ditt nya betyg ersätter det gamla slutbetyget. OBS! Efter avslutad gymnasieutbildning kostar prövning från F 500 kronor. Har du läst en kurs och erhållit lägst betyget E får du inte pröva för högre betyg under din gymnasietid. Du har rätt att pröva när du avslutat dina studier. Kostnad 500 kronor per kurs. Kansliet har anmälningsblankett och uppgift om prövningsperioder. Det nya betyget skrivs inte in i ditt slutbetyg men du erhåller ett separat betyg. Du kan använda det nya betyget vid ansökan till högskolan. Studieoch yrkesvägledaren har information om kompletteringstider. Reducerat program Resebidrag Om du har problem med dina studier kan du ansöka om att befrias från någon eller några kurser. Du skall först gå till studie- och yrkesvägledaren för rådgivning. Du ansöker hos rektor/biträdande rektor om att få läsa reducerat program. Regler för att erhålla resebidrag finns hos Skol- och fritidsförvaltningen tel Rökning Rökning är förbjuden inom HELA skolans område enligt en lag som trädde i kraft den 1 juli Schema Skolportalen Klass- och lärarscheman finns på skolans hemsida. Alla vårdnadshavare och elever har tillgång till Skolportalen. Genom att gå in på: https://skolportalen.helsingborg.se kan vårdnadshavare logga in med hjälp av BankID, Telia e- legitimation eller Mobilt BankID. Här kommer man in på Fronter, för att bl.a. kunna följa elevens kunskapsutveckling i samband med utvecklingssamtalen.! 7

8 Studiebidrag Studiebidraget utbetalas från Centrala studiestödsnämnden Stödundervisning Särskild kost Upphittade saker Frågor angående studiebidrag, extra tillägg och inackorderingsbidrag besvaras av kurator på Filbornaskolan, tel eller av Studiestödsnämnden (csn) tel Studiebidrag betalas ut till elever som bedriver studier på heltid. Vid frånvaro längre tid av andra skäl än sjukdom inlämnas rapport till studiestödsnämnden, varvid utbetalningen av studiebidrag kan komma att reduceras. Skolan rapporterar närvaro/frånvaro varje månad till CSN. Mer än fyra timmars ogiltig frånvaro innebär att CSN beslutar om att studiebidraget dras in.. Ges elev, enskilt eller i grupp, som p g a sjukdom, programbyte eller otillräckliga förkunskaper mm har svårigheter att följa med i ett eller flera ämnen. Undervisande lärare kontaktas. Kan erhållas av medicinska eller andra skäl. Kontakta skolsköterskan. Lämnas till kansliet. Utökat program Om du vill läsa fler kurser än de som finns i programmet och du bedöms klara av det har du möjlighet till detta om det inte medför ökade kostnader för skolan. Kontakta din rektor/biträdande rektor. Öppet Hus Filbornaskolan har Öppet Hus en lördag i november. Detta läsår är det den 15 november Ledighet beviljas ej. Du får kompensationsledigt måndagen den 17 november 2014.! 8

9 Systematiskt arbetsmiljöarbete Skolans kameraövervakning Skolan har kameraövervakning i salar som innehåller stöldbegärligt gods samt i några korridorer där kamerorna är en nödvändighet för att förhindra förstörelse Kamerorna är påsatta och inspelning sker dygnet runt Endast skolledningen tillsammans med ansvarig tekniker har tillåtelse att ta del av det inspelade och endast i samband med misstanke om brott Har brott begåtts kan materialet lämnas till berörd myndighet Inspelat material sparas 3 dygn Alla elever blir informerade om kameraövervakningen Skolledningen har beslutat att kamerorna är nödvändiga för att förhindra stölder och förstörelse! 9

10 FILBORNASKOLAN gäller fr.o.m Helsingborg UTRYMNINGSPLAN Vid brandlarm Skolan har ett automatiskt brandlarm som reagerar på både rök och värme. Brandlarmet meddelas i skolans högtalarsystem med orden brandlarm, brandlarm, var god utrym lokalerna. 1. Då gäller bara en sak, alla måste ta raka vägen ut ur byggnaden och dra sig minst 30m från densamma. Undervisande lärare samlar ihop sin klass och beger sig till återsamlingsplatsen. 2. Återsamlingsplats: Samling på stora gräsplanen i sydöstra delen av tomten. (Ordning från norr mot söder: Övrig personal, Gymnasieskolan+IM, Gymnasiesärskolan, Pedagogiskt center) Återsamlingsplats för John Blund: Rakt västerut vid cykelbanan. OBS! Undervisande lärare samlar ihop sin klass och behåller den samlad på återsamlingsplatsen. 3. Platsansvarig-rektor++ kan besluta om annan återsamlingsplats. 4.Stanna ute tills besked meddelas i högtalarna om att återgå in i byggnaden. Allmänt Platsansvarig-rektor++ och Kontaktpersonerna tar på sina västar. Rektor++ går ut i högtalarna (efter brandbefälets order) och kallar in eleverna. När eleverna kommit in skall information gå ut om orsaken till brandlarmet. (Filbornaskolan ansvarsordning ++= 1. Uffe, 2. Lennart, 3. Mattias, 4. Karin, 5. Anders Santesson, 6. Birgitta Persson)! 10

11 Ansvarsfördelning och uppgiftsfördelning Klassrummen: Läraren som har undervisning ser till att alla elever kommer ut ur klassrummet, om inte korridoren är rökfylld. Vid rökfylld korridor lämnas lokalen via fönster. OBS! Stäng fönster och dörrar. Verkstäderna Om tuber med brandfarligt innehåll inte står på markerad plats ska de flyttas till denna. Brandskåpet Vaktmästare på plats* Kollar var larmet utlösts, därefter till brandhärden. Detta ansvar gäller HELA byggnaden. Rektor* (++) Är platsansvarig och bär gul väst. Platsansvarig finns utanför Gymnasiesärskolans entré, vid sidan om Gymnasieskolans huvudentré.. Inväntar brandkåren och tar kontakt med insatsledaren, Informerar om nuläget. Kontaktperson John Blund (ansvarslista) Kontaktperson Pedagogiskt centrum (ansvarslista) Kontaktperson Nationella programmen+im (ansvarslista) Kontaktperson Gymnasiesärskolan (ansvarslista) Kontaktperson Övrig personal (ansvarslista) Samordnare, med väst. Samordnare:: Maako Ishikawa. Samordnare, Specialpedagog (väst) Samordnare: Janet Eklund (väst) Samordnare, Marie (väst) (Västarna finns hos resp. person.)! 11

12 Kontaktpersonen ska samla in information från personalen och skapa sig en uppfattning om att ALLA PERSONER är ute. Snarast meddela Platsansvarig- Rektor++ (gul väst) att så är fallet eller om någon klass saknas. (Platsansvarig Rektor++ befinner sig utanför Gysärskolans entré hela tiden.) Korridoransvariga 100-korridoren 200-korridoren 300-korridoren 400-korridoren 500-korridoren 600-korridoren 700-korridoren V 700-korridoren Ö 800-korridoren Kansli, pers.rum Aulan Cafeterian Kök, matsal Bibliotek Kanslipersonal, ser till så att alla är ute. Skolsköterska / underv.lärare, ser till så att alla är ute. Cafeteriapersonal, ser till så att alla är ute. Husfar / skolmåltidspers, ser till så att alla är ute. Bibliotekarie, ser till så att alla är ute.! 12

13 Städ Städpersonal, ser till så att alla är ute. * = med Walkie Talkie och megafon hämtas i larmrummet. Utrymningsplaner finns i alla lokaler. Planen ingår i introduktion av nyanställda. Utrymningsövning ska göras en gång per år, under höstterminen. Utfärdad Uffe Sandgren Rektor Filbornaskolan Länkar Läsårsplanering/Kalendarium för Filbornaskolan uppdateras kontinuerligt. Finns att hämta på hemsidan.! 13

14 Olycksfallsförsäkring olycksfallsforsakring2/! 14

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Om skolan 3. Elevhandbok Elevhandbok

Om skolan 3. Elevhandbok Elevhandbok 2015-08-21/BJ Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2015/2016 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. Mentorsuppdraget

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

2015/16. Kungsholmens västra gymnasium INTRODUKTIONSBROSCHYR. Beskrivning av rutiner på Kungsholmens västra gymnasium, Campus Konradsberg. Från A-Ö.

2015/16. Kungsholmens västra gymnasium INTRODUKTIONSBROSCHYR. Beskrivning av rutiner på Kungsholmens västra gymnasium, Campus Konradsberg. Från A-Ö. Kungsholmens västra gymnasium Version 150713 2015/16 Beskrivning av rutiner på Kungsholmens västra gymnasium, Campus Konradsberg. Från A-Ö. INTRODUKTIONSBROSCHYR I samverkan med: KUNGSHOLMENS VÄSTRA GYMNASIUM

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

Elevinformation Läsåret 2014/15

Elevinformation Läsåret 2014/15 Elevinformation Läsåret 2014/15 1 (11) 2012-08-09 Välkommen till Lindengymnasiet! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Lindengymnasiet en gymnasieskola som kännetecknas av en ständigt pågående utveckling.

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

2014-08-12. Oscarsgymnasiet är en av regionens populäraste gymnasieskolor, en skola som visar på resultat.

2014-08-12. Oscarsgymnasiet är en av regionens populäraste gymnasieskolor, en skola som visar på resultat. VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 2014/2015 Välkommen! Oscarsgymnasiet är en av regionens populäraste gymnasieskolor, en skola som visar på resultat. På skolan har vi en mycket bra gemenskap både elever emellan och

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Informationshäfte - elever

Informationshäfte - elever Informationshäfte - elever Läsåret 2015/2016 Välkommen till Kunskapskällan! Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda stunder tillsammans. I detta häfte finns viktig information

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan 2014 09 08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Ordningsregler... 3 Frånvaro/skolk... 3 Sen ankomst... 3 Avtalad tid...

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2014-2015. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2014-2015. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium ELEVBOK Information inför läsåret 2014-2015 Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium Välkommen! Kulturama Gymnasium Odenplan Hagagatan 23 A, plan 4 E-post:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR!

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! 2 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! Vi som arbetar på SGY, Sågbäcksgymnasiet, är angelägna om att ge dig en bra utbildning och vi hoppas att du ska få ett bra läsår och trivas på Sågbäcksgymnasiet! Det är

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2010 2011

Elevhandbok Läsåret 2010 2011 Elevhandbok Läsåret 2010 2011 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium! På Porthälla vill vi att eleven skall synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och

Läs mer

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Välkomna Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Arbetslag Lila År 4 och år 5 Cirka 125 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Lena Ahrland, SO lena.ahrland@landskrona.se Lina

Läs mer

Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan!

Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan! VÄLKOMMEN TILL BERZELIUSSKOLAN! Du ska nu börja ditt första läsår på ett treårigt gymnasieprogram vid Berzeliusskolan. Utbildningen du valt är en förberedelse inför fortsatta studier vid universitet/högskola

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Senast reviderad 2010-06-18. Information från A - Ö

Senast reviderad 2010-06-18. Information från A - Ö Senast reviderad 2010-06-18 Information från A - Ö Läsåret 2010 2011 Innehållsförteckning A-Ö Sidan Inledning 2 Affischering 3 Alkohol 3 Allergi 3 Allergiombud 3 Anslagstavlor 3 APU 3 Arbetslag 3 Besökare

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

AKUTEN. Handlingsplaner för Akuta situationer. Viktiga telefonnummer

AKUTEN. Handlingsplaner för Akuta situationer. Viktiga telefonnummer AKUTEN Handlingsplaner för Akuta situationer Innehåll: Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6 Sid. 7 Sid. 8 Sid. 9 Viktiga telefonnummer Brand Utrymningsplan för vissa rum Akuta sjukdomstillstånd När

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter Systematiskt brandskyddsarbete 0281-751 32 Innehållsförteckning 1. Brandskyddspolicy 2. Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning 3. Riskhantering och nödlägesberedskap 4. Utbildningsplanering 5. Byggnads-

Läs mer

Välkommen till Danderyds Gymnasium

Välkommen till Danderyds Gymnasium 1 Välkommen till Danderyds Gymnasium Läsåret 2013/2014 Värt att veta Om Danderyds gymnasium 2 2 Innehåll Välkommen till Danderyds Gymnasium!...3 Kontakter....4 Informationskanaler...6 Dina studier...7

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2015/2016

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2015/2016 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2015/2016 1 Inne håll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia... 5 Vision... 6 Skolans profil.

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Birgittaskolan i Linköping Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Besöksadress: Klostergatan 49, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 Linköping Växel: 013-20 60

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

ELEVINFORMATION/HANDBOK Välkommen till Ekbackeskolan läsåret 2015-2016

ELEVINFORMATION/HANDBOK Välkommen till Ekbackeskolan läsåret 2015-2016 Ekbackeskolan Osby ELEVINFORMATION/HANDBOK Välkommen till Ekbackeskolan läsåret 2015-2016 Ekbackeskolan V Storgatan 15 283 32 Osby Tel: 0479-528530, 0479-528532 ekbackeskolan@osby.se www.ekbackeskolan.se

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-02-15 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap

Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap Välkommen till Danderyds Gymnasium Läsåret 2014/2015 Värt att veta Om Danderyds gymnasium Välkommen till Danderyds Gymnasium! 1 Vi som arbetar på

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929 Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Norra Reals ABC. för elever läsåret 12/13

Norra Reals ABC. för elever läsåret 12/13 Norra Real Skolenhet 1 Skolenhet 2 Rektor Fredrik Skog Rektor Maria Sellberg 20120811 Norra Reals ABC för elever läsåret 12/13 Norra Real Roslagsgatan 1 Telefon: 08-508 323 00 infonorrareal.nol@stockholm.se

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

V u x e n u t b i l d n i n g e n

V u x e n u t b i l d n i n g e n V u x e n u t b i l d n i n g e n vårterminen 2013 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under hela din studietid hos oss! Mer information samt eventuella

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Elsa Brändströms skola BirgittaVux

Information Om studier på KOMVUX Elsa Brändströms skola BirgittaVux Information Om studier på KOMVUX Elsa Brändströms skola BirgittaVux HÖSTTERMINEN 2014 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Elsa Brändströms skola/birgittavux Elsa Brändströms skola och Birgittaskolan

Läs mer

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Snabbinformation från A till Ö. Adressändring Har Du flyttat och ändrat adress, meddela alltid expeditionen. Adressuppgifter; Järngården 3 590 76 Vreta Kloster

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Backe rektorsområde Backe centralskola 2007-08-22 1 (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

www.kistagrundskola.stockholm.se

www.kistagrundskola.stockholm.se KISTA GRUNDSKOLA 7-9 Augusti 2014 www.kistagrundskola.stockholm.se Avtal om lån av ipad Långivare: Kista grundskola Låntagare: 7-9 avtal med hemlån Giltighetstid: Under elevens skolgång i åk 7-9 För omyndig

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 130313 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Norra Reals ABC. för elever läsåret 13/14

Norra Reals ABC. för elever läsåret 13/14 Norra Real Skolenhet 1 Skolenhet 2 Rektor Fredrik Skog Rektor Maria Sellberg 20130820 Norra Reals ABC för elever läsåret 13/14 Norra Real Roslagsgatan 1 Telefon: 08-508 323 00 infonorrareal.nol@stockholm.se

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 SEDAN 1949 WALDORFSKOLAN I BROMMA Innehåll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia...

Läs mer