Information till Filbornaskolans elever läsåret Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola!"

Transkript

1 ! Information till Filbornaskolans elever läsåret Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola! I detta dokument, som du har hittat på skolans hemsida, finns information som varje elev på Filbornaskolan SKALL känna till. Hemsidan har främst blivande elever/vårdnadshavare som målgrupp, men viss allmän information och vissa användbara länkar kan även vara nyttiga för nuvarande elever/vårdnadshavare. Vid skolstart delas ett häfte ut med bl a talonger som skall fyllas i och lämnas till mentorn senast den 27 augusti. Detta dokument innehåller: Allmän information om Filbornaskolan bl a telefonnummer och sjukanmälan Vem skall jag vända mig till Annat som är bra att känna till Skolans kameraövervakning Vid brandlarm Läsårsplanering/Kalendarium Kollektiv olycksfallsförsäkring! 1

2 Postadress till skolan Besöks- och leverantörsadress (Paket) Kontakt Filbornaskolan Helsingborg Filbornaskolan Filbornavägen Helsingborg filbornaskolan borg.se Växel: ! 2

3 Sjukanmälan för elever Registrera i Skola 24 eller ringa Sjukanmälan skall göras för kl Sjukanmälan skall förnyas varje dag. Se i övrigt under Information om Skola 24 i detta häfte. VEM SKALL JAG VÄNDA MIG TILL? De flesta problem kan du ta upp med din klassföreståndare/mentor som gärna hjälper dig. Här är några exempel på vanliga frågor Arbetsbelastning för enskild elev eller grupp Avgång från skolan utan slutförd lärokurs Byte av klass Byte av studieväg Byte av tillval Ekonomiska problem Förlorade föremål Hälsovård Ledighet från skolarbetet högst tre dagar i följd och ej i samband med lov Klassföreståndare/mentor Studie- och yrkesvägledaren Rektor/Biträdande rektor Studie- och yrkesvägledaren Rektor/Biträdande rektor Kurator Kansliet i annat fall Rektor Skolsköterska Mentor Du får normalt inte ledigt för: nöjesresor feriearbete övningskörning icke akuta läkar- eller tandläkarbesök Skolan är restriktiv med att godkänna ledigheter under pågående termin.! 3

4 Lärarfrånvaro Om läraren inte kommit till lektion 5 minuter efter start tar klassen kontakt med kansliet. Personliga problem Problem med undervisningen Kurator Tala med läraren i första hand. I andra hand vänder du dig till mentor och i tredje hand till din rektor/biträdande rektor. Problem med kompisar Skada på lokal eller inventarier Studiebidrag Studieresultat Studieuppehåll Studie- och yrkesvägledning Stölder Mentor i första hand. Du kan även vända dig till kurator. Vaktmästeriet Kurator Läraren i ämnet Studie- och yrkesvägledaren Studie- och yrkesvägledaren Ersättning vid stöld utgår endast om det stulna förvarats i ditt låsta elevskåp som är låst med skolans hänglås. Ersättning ges endast för skolutrustning, inte personliga tillhörigheter. Blir du av med ditt hänglås måste du köpa ett nytt av skolan. (50 kr) Du måste använda skolans hänglås för att försäkringen ska gälla. Vid stöld av cykel utgår ingen ersättning. Vid stöld kontaktas receptionen, där blankett erhålles. Gör polisanmälan. Ifylld blankett jämte polisanmälan lämnas till receptionen. Rektor Uffe Sandgren beslutar om ersättning. Uppsättning av anslag och affischer Utdelning eller försäljning av tidningar och tryckalster Uthyrning och upplåtelse av lokaler Rektor/Biträdande rektor Rektor/Biträdande rektor RektorBiträdande rektor! 4

5 ANNAT SOM ÄR BRA ATT KÄNNA TILL Brandlarm Cafeteria Elevinflytande Särskild signal ljuder via högtalaranläggningen. Byggnaden skall lämnas utan dröjsmål. Utrymningsplan finns uppsatt i varje klassrum. LÄS DEN! Brandövningar sker regelbundet. Uppställningsplats: Gräsplanen söder om parkeringen Skolans cafeteria tillhandahåller bl a smörgåsar och kaffebröd samt varma och kalla drycker. Frukost finns att köpa på morgonen. Klassråd. Enligt gymnasieförordningen skall det finnas klassråd i varje klass. Klassrådet består av eleverna i klassen och klassföreståndaren/mentor. Klassrådet behandlar frågor som är av stort intresse för eleverna i klassen och skall sammanträda minst en gång per termin. Protokoll skall föras och inlämnas till respektive rektor/ biträdande rektor. Programråd. Varje program har ett programråd, som behandlar frågor som är aktuella för programmet och för eleverna. Även personer utanför skolan kan ha inbjudits att delta. Programmets rektor deltar i mötena och alla klasser på programmet ska vara representerade. Elevmail Elevskåp Elevkår. Elevkåren är en fristående organisation, som leds av en styrelse bestående av elever på skolan. Elevkåren driver vissa frågor och är kontaktgrupp för skolans ledning i vissa frågor. Elev-mailen skall öppnas dagligen. Här meddelas bl.a. svar angående Anhållan om byte av kurs. Alla elever disponerar ett elevskåp. Elevskåpet är juridiskt inte att betrakta som ett personligt förvaringsutrymme. Det innebär att skolledningen kan besluta om att öppna skåpen om skäl finns. Du får ett skåp tilldelat dig vid skolstart. Du får sedan INTE byta skåp med någon annan elev. Se även under stölder Vem skall jag vända mig till Frånvaroanmälan Registreras i Skola 24. Om du av någon anledning måste lämna skolan under dagen anmäler du detta i första hand till den lärare vars lektion berörs och i andra hand till skolsköterskan.! 5

6 Fusk Försäkring Hemundervisning Individuell studieplan Upptäcks du med att fuska på prov eller vid läxförhör avbryts provet omedelbart och du får inte tillgodoräkna dig detta. Hemmet meddelas omgående. I vissa fall kan avstängning bli en konsekvens. Rektor beslutar. Olycksfallsförsäkring, som täcker alla aktiviteter i skolans regi, är tecknad för eleverna. Kan vid långvarig sjukdom meddelas elev i hemmet eller på sjukhus. Hänvändelse till rektor. Varje elev har en studieplan där alla elevens kurser skrivs in. Förändringar i studieplanen diskuteras i första hand mellan elev, vårdnadshavare och elevens mentor. Du kan även kontakta Studie- och yrkesvägledaren. I studieplanen finns också betyg på avslutade kurser. Kursplan Läroböcker Läxor/Hemuppgifter Mobiltelefon/i Pad Modersmålsundervisning Närvaro Till varje kurs finns en kursplan och betygskriterier. Kursplanen talar om vilka mål kursen har och vad eleven skall kunna efter avslutad kurs. Undervisande lärare går igenom denna med klassen/gruppen. Skolan tillhandahåller de läroböcker du behöver. Alla böcker är låneböcker, d v s de måste återlämnas när kursen avslutas. Närmare föreskrifter meddelas av lärarna. Elev är ersättningsskyldig för borttappad eller förstörd bok samt annan skolutrustning. I de flesta ämnen i gymnasieskolan förekommer läxor/ hemuppgifter och det är viktigt för dina fortsatta studier att du från början får in en rutin med regelbunden läxläsning. Tänk särskilt på att inte skjuta upp arbetet med långläxor till dagen före redovisning! Vid prov lämnas mobiltelefonen till vaktande lärare, om den inte skall användas på provet. Under lektionstid bestämmer undervisande lärare vilken utrustning som skall användas och när den skall användas. Ersättning utgår ej för stulen mobiltelefon. Anordnas för de elever som har annat språk än svenska som modersmål, efter ansökan. Närvaro är obligatorisk. Lärarna för in eventuell frånvaro i ett databaserat frånvarosystem, Skola 24.Frånvaro kan leda till att du blir av med ditt studiebidrag. CSN beslutar om indragande av studiebidrag. Skolan rapporterar till CSN varje månad. Mer än fyra timmars ogiltig frånvaro/månad innebär att studiebidraget dras in från CSN.! 6

7 Prövningar Du har rätt att göra en prövning i en kurs som ingår i din studieplan. Du får pröva enligt nedan: Du kan under din gymnasietid pröva i en kurs du ej läst och ej fått betyg i. Avgiften är 300 kronor per kurs. Anmälan görs ca en månad före prövningstillfället. Kansliet har anmälningsblankett och information om anmälningstider och prövningsperioder. Du kan under din gymnasietid pröva i kurs där du erhållit betyget F. Prövningen är kostnadsfri. Du får information av din lärare när prövningen sker. Ditt nya betyg ersätter det gamla slutbetyget. OBS! Efter avslutad gymnasieutbildning kostar prövning från F 500 kronor. Har du läst en kurs och erhållit lägst betyget E får du inte pröva för högre betyg under din gymnasietid. Du har rätt att pröva när du avslutat dina studier. Kostnad 500 kronor per kurs. Kansliet har anmälningsblankett och uppgift om prövningsperioder. Det nya betyget skrivs inte in i ditt slutbetyg men du erhåller ett separat betyg. Du kan använda det nya betyget vid ansökan till högskolan. Studieoch yrkesvägledaren har information om kompletteringstider. Reducerat program Resebidrag Om du har problem med dina studier kan du ansöka om att befrias från någon eller några kurser. Du skall först gå till studie- och yrkesvägledaren för rådgivning. Du ansöker hos rektor/biträdande rektor om att få läsa reducerat program. Regler för att erhålla resebidrag finns hos Skol- och fritidsförvaltningen tel Rökning Rökning är förbjuden inom HELA skolans område enligt en lag som trädde i kraft den 1 juli Schema Skolportalen Klass- och lärarscheman finns på skolans hemsida. Alla vårdnadshavare och elever har tillgång till Skolportalen. Genom att gå in på: https://skolportalen.helsingborg.se kan vårdnadshavare logga in med hjälp av BankID, Telia e- legitimation eller Mobilt BankID. Här kommer man in på Fronter, för att bl.a. kunna följa elevens kunskapsutveckling i samband med utvecklingssamtalen.! 7

8 Studiebidrag Studiebidraget utbetalas från Centrala studiestödsnämnden Stödundervisning Särskild kost Upphittade saker Frågor angående studiebidrag, extra tillägg och inackorderingsbidrag besvaras av kurator på Filbornaskolan, tel eller av Studiestödsnämnden (csn) tel Studiebidrag betalas ut till elever som bedriver studier på heltid. Vid frånvaro längre tid av andra skäl än sjukdom inlämnas rapport till studiestödsnämnden, varvid utbetalningen av studiebidrag kan komma att reduceras. Skolan rapporterar närvaro/frånvaro varje månad till CSN. Mer än fyra timmars ogiltig frånvaro innebär att CSN beslutar om att studiebidraget dras in.. Ges elev, enskilt eller i grupp, som p g a sjukdom, programbyte eller otillräckliga förkunskaper mm har svårigheter att följa med i ett eller flera ämnen. Undervisande lärare kontaktas. Kan erhållas av medicinska eller andra skäl. Kontakta skolsköterskan. Lämnas till kansliet. Utökat program Om du vill läsa fler kurser än de som finns i programmet och du bedöms klara av det har du möjlighet till detta om det inte medför ökade kostnader för skolan. Kontakta din rektor/biträdande rektor. Öppet Hus Filbornaskolan har Öppet Hus en lördag i november. Detta läsår är det den 15 november Ledighet beviljas ej. Du får kompensationsledigt måndagen den 17 november 2014.! 8

9 Systematiskt arbetsmiljöarbete Skolans kameraövervakning Skolan har kameraövervakning i salar som innehåller stöldbegärligt gods samt i några korridorer där kamerorna är en nödvändighet för att förhindra förstörelse Kamerorna är påsatta och inspelning sker dygnet runt Endast skolledningen tillsammans med ansvarig tekniker har tillåtelse att ta del av det inspelade och endast i samband med misstanke om brott Har brott begåtts kan materialet lämnas till berörd myndighet Inspelat material sparas 3 dygn Alla elever blir informerade om kameraövervakningen Skolledningen har beslutat att kamerorna är nödvändiga för att förhindra stölder och förstörelse! 9

10 FILBORNASKOLAN gäller fr.o.m Helsingborg UTRYMNINGSPLAN Vid brandlarm Skolan har ett automatiskt brandlarm som reagerar på både rök och värme. Brandlarmet meddelas i skolans högtalarsystem med orden brandlarm, brandlarm, var god utrym lokalerna. 1. Då gäller bara en sak, alla måste ta raka vägen ut ur byggnaden och dra sig minst 30m från densamma. Undervisande lärare samlar ihop sin klass och beger sig till återsamlingsplatsen. 2. Återsamlingsplats: Samling på stora gräsplanen i sydöstra delen av tomten. (Ordning från norr mot söder: Övrig personal, Gymnasieskolan+IM, Gymnasiesärskolan, Pedagogiskt center) Återsamlingsplats för John Blund: Rakt västerut vid cykelbanan. OBS! Undervisande lärare samlar ihop sin klass och behåller den samlad på återsamlingsplatsen. 3. Platsansvarig-rektor++ kan besluta om annan återsamlingsplats. 4.Stanna ute tills besked meddelas i högtalarna om att återgå in i byggnaden. Allmänt Platsansvarig-rektor++ och Kontaktpersonerna tar på sina västar. Rektor++ går ut i högtalarna (efter brandbefälets order) och kallar in eleverna. När eleverna kommit in skall information gå ut om orsaken till brandlarmet. (Filbornaskolan ansvarsordning ++= 1. Uffe, 2. Lennart, 3. Mattias, 4. Karin, 5. Anders Santesson, 6. Birgitta Persson)! 10

11 Ansvarsfördelning och uppgiftsfördelning Klassrummen: Läraren som har undervisning ser till att alla elever kommer ut ur klassrummet, om inte korridoren är rökfylld. Vid rökfylld korridor lämnas lokalen via fönster. OBS! Stäng fönster och dörrar. Verkstäderna Om tuber med brandfarligt innehåll inte står på markerad plats ska de flyttas till denna. Brandskåpet Vaktmästare på plats* Kollar var larmet utlösts, därefter till brandhärden. Detta ansvar gäller HELA byggnaden. Rektor* (++) Är platsansvarig och bär gul väst. Platsansvarig finns utanför Gymnasiesärskolans entré, vid sidan om Gymnasieskolans huvudentré.. Inväntar brandkåren och tar kontakt med insatsledaren, Informerar om nuläget. Kontaktperson John Blund (ansvarslista) Kontaktperson Pedagogiskt centrum (ansvarslista) Kontaktperson Nationella programmen+im (ansvarslista) Kontaktperson Gymnasiesärskolan (ansvarslista) Kontaktperson Övrig personal (ansvarslista) Samordnare, med väst. Samordnare:: Maako Ishikawa. Samordnare, Specialpedagog (väst) Samordnare: Janet Eklund (väst) Samordnare, Marie (väst) (Västarna finns hos resp. person.)! 11

12 Kontaktpersonen ska samla in information från personalen och skapa sig en uppfattning om att ALLA PERSONER är ute. Snarast meddela Platsansvarig- Rektor++ (gul väst) att så är fallet eller om någon klass saknas. (Platsansvarig Rektor++ befinner sig utanför Gysärskolans entré hela tiden.) Korridoransvariga 100-korridoren 200-korridoren 300-korridoren 400-korridoren 500-korridoren 600-korridoren 700-korridoren V 700-korridoren Ö 800-korridoren Kansli, pers.rum Aulan Cafeterian Kök, matsal Bibliotek Kanslipersonal, ser till så att alla är ute. Skolsköterska / underv.lärare, ser till så att alla är ute. Cafeteriapersonal, ser till så att alla är ute. Husfar / skolmåltidspers, ser till så att alla är ute. Bibliotekarie, ser till så att alla är ute.! 12

13 Städ Städpersonal, ser till så att alla är ute. * = med Walkie Talkie och megafon hämtas i larmrummet. Utrymningsplaner finns i alla lokaler. Planen ingår i introduktion av nyanställda. Utrymningsövning ska göras en gång per år, under höstterminen. Utfärdad Uffe Sandgren Rektor Filbornaskolan Länkar Läsårsplanering/Kalendarium för Filbornaskolan uppdateras kontinuerligt. Finns att hämta på hemsidan.! 13

14 Olycksfallsförsäkring olycksfallsforsakring2/! 14

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR!

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! 2 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! Vi som arbetar på SGY, Sågbäcksgymnasiet, är angelägna om att ge dig en bra utbildning och vi hoppas att du ska få ett bra läsår och trivas på Sågbäcksgymnasiet! Det är

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap

Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap Välkommen till Danderyds Gymnasium Läsåret 2014/2015 Värt att veta Om Danderyds gymnasium Välkommen till Danderyds Gymnasium! 1 Vi som arbetar på

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2010/2011 Frimanska gymnasiet, IV, Fenix, Yrkes-IV, IVIK, Wegas Lidmanska gymnasie-sär Tranellska gymnasiet, HR, LP Wijkmanska gymnasiet, TE, EC,

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 SEDAN 1949 WALDORFSKOLAN I BROMMA Innehåll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia...

Läs mer

FAKTA. för dig som går på Rudbeck. Läsåret 2015/16

FAKTA. för dig som går på Rudbeck. Läsåret 2015/16 FAKTA för dig som går på Rudbeck Läsåret 2015/16 1 FAKTA FÖR DIG SOM GÅR PÅ RUDBECK REDAKTÖR: THERESE WREBER ANSVARIG UTGIVARE: PER FRITHIOFSON AUGUSTI 2015 2 AST-ENHETEN EKONOMIPROGRAMMET Ekonomi Juridik

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer