Högskolestiftelsen i Österbotten VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolestiftelsen i Österbotten VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010"

Transkript

1 Högskolestiftelsen i Österbotten VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR Högskolestiftelsen firade under året sitt 20-årsjubileum. Genom en donation på euroför planering togs initiativ till en DI-utbildning inom energi- och miljö-teknik inom ramen för Åbo Akademi i Vasa. - Stiftelsens bidrag och stipendier, inklusive förvaltade fonder, uppgick år 2010 till euro. - Fastighets Ab Handelsespl 14 ökade fastighetsinnehavet genom köp av ca. 70 procent av aktierna, motsvarande 907 kvadratmeter kontorsyta, i Kiinteistö Oy Puffetti Fastighets Ab. - Balansvärdet på tillgångarna var 17,6 miljoner euro, en ökning med 7,3 procent. MediaCity var största enskilda bidragsmottagare med euro, fördelat på euro i verksamhetsbidrag och euro i bidrag för en forskningsledare. Åbo Akademis utbildning i energi- och miljöteknik inleds hösten 2011 i samarbete med Yrkeshögskolan Novia, som under året erhöll euro för täckande av planeringskostnader. För att markera utbildningens betydelse för regionen beslöts att donera euro per år under åren som delfinansiering av en donationsprofessur. Ytterligare reserverades euro för kostnader vid grundandet av ett forskningscenter inom energiteknik. Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi erhåller euro/år under åren som delfinansiering av ett regionalt institut för ledarskapsforskning och pedagogiskt utvecklingsarbete. Övriga större bidrag till stöd för Åbo Akademis verksamhet i Vasa var euro till Slöjdpedagogiskt center, främst doktorandutbildningen. Ett lektorat i masskommu-nikation erhöll euro. För en tjänst som företagskoordinator vid gavs euro. Professor Sven-Erik Hansén tilldelades Ann-Mari Finniläs pris på euro.

2 2 Delegation Stiftelsens delegation bestod under året av 21 ledamöter. Ordförande var riksdags-man Håkan Nordman och viceordförande stadsdirektör Gustav Skuthälla. Höstmötet den 22 november återvalde för perioden som ledamöter i delegationen Hans Bondén, Katarina Heikius, Håkan Nordman, Anna-Maja Henriksson och Gustav Skuthälla. Håkan Nordman valdes till ordförande och Gustav Skuthälla till viceordförande för år Höstmötet valde även ett utskott och som bereder val- och budgetfrågor till följande höstmöte. Medlemmar är Håkan Nordman, sammankallare, Gustav Skuthälla, Ulla Lahtinen och Katarina Heikius. Delegationen sammanträdde till två ordinarie möten under året. Styrelse Styrelsen bestod av Gustav Lawast, ordförande, Ingvar Krook, viceordförande, samt Gun Kapténs, Jan-Christer Eriksson och Leif Back, ordinarie ledamöter. Suppleanter var Anna- Lena Palomäki och Merja Sergelius. Vid delegationens höstmöte valdes Gustav Lawast till styrelseordförande för år Till ordinarie ledamöter för åren valdes Gun Kapténs och Leif Back. Till suppleant för åren valdes Anna-Lena Palomäki. Styrelsen sammanträdde elva gånger. Håkan Anttila är verkställande direktör. Revisorer Ordinarie revisorer är Sune Back CGR och dipl. ekon. Rainer Träskelin samt suppleanter CGR-samfundet Oy Ernst & Young Ab. Stiftelsens bokslut för år 2010 Stiftelsen redovisar ett överskott på euro. Direktavkastningen av placeringar - räntor, hyror och dividender - var netto euro efter att en rörsanering i hyresbostaden kostnadsförts. Dividendintäkterna var euro. Dividenden från Kemira erhölls till en del i form av Tikkurila-aktier, 937 aktier till ett motvärde av sammanlagt euro. Det likvida överskottet är därmed euro. Nedvärderingar på euro i aktieportföljen återfördes. En nedvärdering på euro kvarstår och balanseras mot reservfonden. Stiftelsen har bokförda tillgångar på euro och inkluderande de självtäckande fonderna är balansens slutsumma euro. Tillgångarna utgörs av främst fastighets- och börsaktier. I löner och arvoden till verkställande direktören och styrelsen erlades euro. Disposition av överskott. Styrelsen föreslår för delegationen att överskottet på euro disponeras på följande sätt: dispositionsfonden, för utdelning euro allm. stipendiefonden, framtida utdelning euro grundkapitalet, kapitalavsättning euro

3 3 Stipendier och bidrag. Stiftelsens utdelning på euro fördelades på följande sätt år 2010:, Vasa, företagskoordinator euro Helsingfors universitet, juristutbildning i Vasa euro Språkbadsforskning, resebidrag, professor Christer Laurén euro Ekon. mag. Isabella Simons, entreprenörskap, Ekon. mag. Emilia Rönnqvist, entreprenörskap, Ekon. stud. Linda Högnäs,framgångsrika språkstudier, 504 euro Ekon. mag. Markus Broman, finansiell ekonomi, Ekon. mag. John Pettersson, finansiell ekonomi, Ekon. mag. Fanny Eriksson, redovisning, Ekon. mag. Matias Viitala, marknadsföring, Ekon. mag. Jannica Rönnqvist, marknadsföring, Sjukskötare YH Linda Svanbäck, Yrkeshögskolan Novia, lärdomsprov i sjukvård 250 euro Hälsovårdare YH Emma Brors Yrkeshögskolan Novia, lärdomsprov i hälsovård 125 euro Hälsovårdare YH Sanna Julin Yrkeshögskolan Novia, lärdomsprov i hälsovård 125 euro Hälsovårdare YH Karolina Lund Yrkeshögskolan Novia, lärdomsprov i hälsovård 125 euro Hälsovårdare YH Therese Ekholm Yrkeshögskolan Novia, lärdomsprov i hälsovård 125 euro Hälsovårdare YH Marina Råbacka Yrkeshögskolan Novia, lärdomsprov i hälsovård 125 euro Hälsovårdare YH Jennie Yrjans Yrkeshögskolan Novia, lärdomsprov i hälsovård 125 euro Socionom YH Michaela Peth Yrkeshögskolan Novia, lärdomsprov i socialpolitik 250 euro Ingenjör YH Marcus Ek, Yrkeshögskolan Novia, lärdomsprov i Maskin- och produktionsteknik 200 euro Ingenjör YH John Karlsson, Yrkeshögskolan Novia, lärdomsprov i Informationsteknik 300 euro Ingenjör YH Martina Lampero, Yrkeshögskolan Novia, lärdomsprov i Produktionsekonomi 100 euro Ingenjör YH Andreas Remahl, Yrkeshögskolan Novia, lärdomsprov i Lantmäteriteknik 100 euro

4 4 Ingenjör YH Sofia Holmbäck, Yrkeshögskolan Novia, lärdomsprov i Miljöteknik Ingenjör, högre YH Tommy Rodas, Yrkeshögskolan Novia, lärdomsprov i Teknologibaserat ledarskap Laboratorieanalytiker YH Johannes Leskinen, Yrkeshöghögskolan Novia, lärdomsprov i Laboratorieteknik Laboratorieanalytiker YH Andreas West, Yrkeshögskolan Novia, lärdomsprov i Laboratorieteknik 100 euro 250 euro 100 euro 100 euro Ann-Mari Finniläs fond Ann-Mari Finniläs fond uppvisar för år 2010 ett överskott före förvaltningskostnader på euro. Efter förvaltningskostnader på euro, som huvudsakligen utgjordes av tjänster köpta av stiftelsen, är fondens överskott euro i form av räntor, hyror och dividender. Dividenden från Kemira erhölls till en del i form av Tikkurila-aktier, motsvarande euro. Det likvida överskottet är euro. Tidigare gjorda nedvärderingar i aktieportföljen på sammanlagt euro återtogs. I balansen kvarstår nedvärderingar på euro. En försäljningsvinst på euro bokfördes. Balansräkningen för Ann-Mari Finniläs fond slutar på euro. Disposition av överskott. Styrelsen föreslår för delegationen att överskottet på euro disponeras enligt följande: dispositionsfonden, för utdelning år euro dispositionsfonden, för framtida utdelning euro grundkapitalet, kapitalavsättning euro Stipendier och bidrag. Ur Ann-Mari Finniläs fond, som enligt sina stadgar främjar Åbo Akademis verksamhet i Vasa, utdelades år 2010 sammanlagt euro i stipendier och bidrag: Professor Sven-Erik Hansén, Ann-Mari Finniläs pris euro MediaCity, allmänt verksamhetsbidrag euro MediaCity, forskningsledare euro Internationella enheten i Vasa, studentutbytesverksamhet euro Fortbildningscentralen, miljökoordinator euro Landsbygdsforskning, finansieringsandel av professur euro Masskommunikation, lektorat euro Miljö- och energiteknik, koordinatorlön euro Miljö- och energiteknik, planeringskostnader, Novia euro Landsbygdsprojekt/ professor Erland Eklund euro Slöjdpedagogik, forskarhandledare euro Främjande av psykisk hälsa, utbildningslinje euro Studentkören Pedavoces, verksamhetsbidrag 2. LingVaCity, bidrag för symposium euro Forskarläger, professor Göran Djupsund euro Studentföreningen Politivas, resebidrag euro Alumni-evenemang, pedagogiska fakulteten 600 euro HuK Terese Ahlström, resebidrag 1.

5 5 Tanzaniska forskarstuderande -Soko, Binde, Kalanje, Kapinga resebidrag euro MA Marie Koch, forskarstipendium, Att göre håndarbeide 6. Fil. mag. Eva Edman-Stålbrandt, forskarstipendium, Digitala scenarier euro Pol. mag. Klas Backholm, forskarstipendium, Journalisters arbete i krissituationer 2. Pol. mag. Nora Brandt, forskarstipendium, Könsbyte och klassresa 6. Ped. mag. Andrew Binde, forskarstipendium, Matematikundervisning i Tanzania euro Fil. mag. Torunn Dagsland, forskarstipendium, Eleven som aktör i mötet med konst euro HVM Jessica Hemberg,forskarstipendium, Hälsans ethos - den eviga källan 6. Ped. mag. Ephraim Kalanje, forskarstipendium, Barns läs- och krivsvårigheter euro Ped. mag. Orestes Kapinga, forskarstipendium, Analys av den specialpedagogiska utbildningen i Tanzania euro Ped. mag. Anna Maria Niskanen, forskarstipendium, Undervisningsköket - ett didaktiskt rum euro Pol. lic. Ari Nykvist, forskarstipendium, Tv-nyhetsformatets konstruktion euro BA Gerhard Schober, forskarstipendium, Fysiologiskaoch personlighetsförändringar vid spel euro Ped. mag. Mary Soko, forskarstipendium, Lärares klassrumsagerande euro Pol. mag. Christel Sundqvist, forskarstipendium, Specialpedagogisk handledning euro Pol. mag. Annika Wiklund-Engblom, forskarstipendium, Användarupplevelsen i medier euro Ped. dr. Eva Ahlskog-Björkman, resebidrag euro Pol. lic. Kjell Herberts, resebidrag euro Ped. lic. Marina Lundqvist, resebidrag euro Ped. mag. Annika Långgård, resebidrag 235 euro Fil. mag. Harry Mitts, resebidrag 235 euro Ped. mag. Ann-Kristin Nordman,resebidrag Fil. mag. Stefan Röj, resebidrag 235 euro Ped. dr. Anna Slotte-Lûttge, resebidrag euro Ped. dr. Kristina Ström, resebidrag euro Ped. mag. Lilian Westergren, resebidrag Ped. mag. Anna Wulff, resebidrag 235 euro Ped. dr. Marita Eklund, forskningsprojekt Elevers uppfattning om det nya hälsokunskapsämnet euro

6 6 Fil. dr. Lise-Lott Forsman,forskningsprojekt School as a multicultural and multilingual arena Ped. dr. Ria Heilä-Yläkallio, forskningsprojekt Läsning och skrivning i det 21:a århundradet Ped. dr. Karin Linnanmäki, forskningsprojekt Vem väljer vad? - inlärningssvårigheter, självuppfattning och yrkesval Ped. kand. Ann-Charlotte Backlund, pro gradu Ped. stud. Maarit Ekholm, pro gradu Ped. kand. Ann-Sofie Edfelt, pro gradu Ped. kand. Iita-Mari Kapiala, pro gradu Ped. stud. Per-Axel Karlsson pro gradu Ped. stud. Lukas Myrskog, pro gradu Ped. stud. Minna Sahlberg, språkpraktik Ped. kand. Mikael Wallsten, pro gradu Ped. stud. Julia Ahlberg, språkpraktik Ped. stud. Alexandra Renlund, språkpraktik Fil. kand. Jan-Anders Berg, pro gradu Pol. kand. Linda Broo, pro gradu Pol. stud. Nina Dahl, pro gradu Pol. stud. Katarina Dahlgren, pro gradu Pol. kand. Erica Grahn, pro gradu Medianom Ann-Catrin Granroth, pro gradu Pol. kand. Mika Sillanpää, pro gradu Mediastuderande SVF, resebidrag KnowHow-mässa, transportbidrag för studerande Ped. dr. Mikaela Björklund, resebidrag Håkan och Katarina Anderssons fond Mediaspråk 2010, språkkurs Akademiforum, verksamhetsbidrag euro euro euro 300 euro euro euro Thor Österholms fond Överskottet för Thor Österholms fond för år 2010 var 588 euro. Styrelsen föreslår för delegationen att 450 euro överförs till dispositionsfonden och för utdelning samt att 138 euro förs till grundkapitalet. Ur Thor Österholms fond utdelades under år 2010 stipendier i Vasa övningsskola. Sara Hovi 3CM erhöll 200 euro och Anni Ylinen 9 c 100 euro. Thor Österholms fond samförvaltas med stiftelsens tillgångar. Mottagna donationer Stiftelsen mottog under året ett verksamhetsbidrag av Vasa stad på euro.

7 7 Placeringar Stiftelsen. Innehavet av börsnoterade aktier utökades under året så att värdet enligt inköpspris steg från till euro. Dagsvärdet ökade med 31 procent. En nedvärdering på euro, motsvarande 7 procent, kvarstår. När till detta fogas aktier i Bostads Ab Kyrkoesplanaden 19, bankdepositioner och fordringar är stiftelsens balans euro, en ökning med 23 procent. Ann-Mari Finniläs fond. Tillgångarna, aktierna och företagslån värderade enligt börsvärde och fastighetsaktier enligt anskaffningskostnad, var 20,4 miljoner euro, en uppgång med 18,6 procent. Innehavet av börsaktier ökade, och ränteplaceringar minskade. Helsinki Cap-index steg med 24,8 procent och Finniläs fond med 37,3 procent. Av placeringarna utgjorde i bokslutet börsaktierna 61 procent, fastighetsaktierna 36 procent och ränteplaceringarna 3 procent. Den långsiktiga strategiska målsättningen är att ränteplaceringarnas andel är 10 procent och resten fördelas jämt mellan fastigheter och börsaktier. Avkastningen på alla tillgångar i form av hyror, räntor och dividender var 7,0 procent och efter kostnader för portföljförvaltning 6,4 procent. Dividendavkastningen för bolag inom Helsinki Cap index var enligt Bloomberg 3,3 procent. Aktierna i Finniläs fond avkastade 6,1 procent. I bokslutet återtogs tidigare nedvärderingar av aktieportföljen med euro. Nedvärderingen i aktieportföljen var vid årsskiftet euro, motsvarande 5,4 procent av bokföringsvärdet. Portföljens dagsvärde översteg anskaffningsvärdet med 2,6 miljoner euro. Alla utrymmen i Fastighets Ab Handelsesplanaden 14 var uthyrda under året. I maj köpte FAb Handelsespl 14 sammanlagt 907 kvm i Kiinteistö Oy Puffetti Fastighets Ab, adress Storalånggatan 55, för sammanlagt euro. Kontorsutrymmena finns i våningarna två-fyra. Avkastningsnivån är sju procent. Thor Österholms fond. Fondens tillgångar var vid årsskiftet euro. Nyckeltal Ann-Mari Finniläs fond Utdelningsmål: högst 90 procent av direktavkastningen utdelas och minst 10 procent sätts tillkapitalet. Lönsamheten i Högskolestiftelsens ekonomiska verksamhet mäts i kapitaltillväxt och direktavkastning och är grund för ökad utdelning. Lönsamhetsmål är en genomsnittlig totalavkastning på 10 procent, fördelat på 5 procents värdestegring och 5 procents direktavkastning. Aktiv portföljförvaltning. Mål för kapitalutvecklingen i Ann-Mari Finniläs fond är en fördubbling av verksamhetskapitalet år 2020 (jfr 2010) enligt dagsvärde.

8 8 år *) Kapital, milj. 8,9 14,0 17,1 19,5 17,9 15,0 17,2 20,4 Värdeförändr.,% 9,0 22,1 14,1 3,5-16,2 13,8 18,6 Direktavkastn.,% 2,0 8,6 7,5 4,9 5,8 5,6 6,2 7,0 *) främmande kapital eliminerat Värdeökning medelt./år 9,4 procent. Genomsnittlig direktavkastning ,2 proc. Effektivitet i administrationen. Kostnadsstyrningen sker genom jämförelsen kostnader / intäkter. Mål är att kostnaderna i Ann-Mari Finniläs fond underskrider 15 procent av intäkterna. Stiftelsen fakturerar fonden för förvaltningen. år intäkter, t kostn., t kostn., % 14,8 12,3 14,2 12,2 12,4 10,9 8,7 År 2011 Dividenderna väntas öka efter ett gott år för företagen. Den ekonomiska tillväxten sker främst i Asien, Afrika och Sydamerika, vilket beaktas i aktieplaceringar. Planeringen av nya utrymmen invid brandgatan fortsätter. Stiftelsens resurser avsätts i ökande grad till stöd för uppbyggnaden av undervisning och forskning i energi- och miljöteknik.

9 9 Styrelse Gustav Lawast, ordförande, vald för år 2011 Ingvar Krook, viceordförande, Jan-Christer Eriksson, Leif Back, Gun Kapténs, Suppleanter Merja Sergelius, Anna-Lena Palomäki, Håkan Anttila, verkställande direktör Delegation Håkan Nordman, ordförande för år 2011 Gustav Skuthälla, viceordförande för år Hans Bondén Katarina Heikius Håkan Nordman Anna-Maja Henriksson Gustav Skuthälla Mikaela Björklund Bo Linde Gretel Ristiluoma Stefan Talus Maria Österåker Ulrika Wolf-Knuts Kjell Herberts Anita Ismark Håkan P-H Rönnqvist Erik Sjöberg Stefan Wikman Örjan Andersson Kjell Antus Sven-Erik Hansén Sören Kock Ulla Lahtinen Revisorer Ordinarie, Sune Back CGR och Rainer Träskelin dipl. ekon. Suppleanter, CGR-samfundet Oy Ernst & Young Ab

10

11

12

13

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören.

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören. 1 ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 Högskolestiftelsens ändamål Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten och att i anslutning härtill

Läs mer

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören.

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören. ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 1 Högskolestiftelsens ändamål Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten och att i anslutning härtill

Läs mer

FAB Kurtenia. Årsberättelse 2012

FAB Kurtenia. Årsberättelse 2012 FAB Kurtenia Årsberättelse 2012 Årsberättelse för år 2012 År 2012 var stiftelsens 79:e verksamhetsår Ändamål Stiftelsens ändamål är att främja vetenskap, utbildning och svenskspråkig kultur i svenska Österbotten

Läs mer

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 STIFTELSEN ARCADA Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska. Stiftelsen upprätthåller Yrkeshögskolan

Läs mer

Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut över en miljon euro 2013

Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut över en miljon euro 2013 Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut över en miljon euro 2013 Högskolestiftelsen i Österbotten delar i år ut över en miljon till verksamhet som stöder svensk högskoleverksamhet i Österbotten. Huvudmottagare

Läs mer

Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse. Innehållsförteckning

Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse. Innehållsförteckning 2013 årsberättelse Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Innehållsförteckning VD:s hälsning... 2 Psyke och soma är oskiljaktiga i smärta... 4 Villa Gyllenberg en hemvist för konst och inspiration...

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2008 Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram Innehållsförteckning Jakobstad/Nykarleby Bildkonst Formgivning Mediakultur Musik Scenkonst (Vasa) Vasa, Seriegatan Bioanalytik

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. årsmöte. Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till. torsdagen den 10 april 2014 kl. 17.30 i Tekniskas Salar,

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. årsmöte. Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till. torsdagen den 10 april 2014 kl. 17.30 i Tekniskas Salar, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till årsmöte torsdagen den 10 april 2014 kl. 17.30 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors Tekniska Föreningen i Finland

Läs mer

Åbo Akademis årsberättelse 2006 Utgivare: Redigering: Layout: Bilder: Tryckt på ISSN

Åbo Akademis årsberättelse 2006 Utgivare: Redigering: Layout: Bilder: Tryckt på ISSN Åbo Akademis årsberättelse 2006 Åbo Akademis årsberättelse 2006 Rektors översikt...4 Förvaltning...6 Utbildning... 10 Fakulteter och fristående enheter... 14 Forskning... 16 Personal... 21 Utgivare: Förvaltningsämbetet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning för SparbanksstiftelSEN Färs & frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

Ålands Telefonandelslag

Ålands Telefonandelslag Ålands Telefonandelslag Verksamhetsberättelse 2014 Framtidssäkrat hem och företag med fiberanslutning Ålands Telefon bygger kontinuerligt ut fibernätet och flera områden är färdigt förberedda för snabba

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005 för Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi

Verksamhetsberättelse 2005 för Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi Verksamhetsberättelse 2005 för Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi Anna-Lena Østern, Mariann Sjöholm & Petra Autio (red.) med hjälp av Nina Kallio, Katarina Lövholm-Rodas, Ann-May Nordmyr & Sebastian

Läs mer

Dnr 17/11 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING TILL ÖSTERSJÖREGIONEN OCH ÖSTEUROPA. Organisationsnummer 802400-4155

Dnr 17/11 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING TILL ÖSTERSJÖREGIONEN OCH ÖSTEUROPA. Organisationsnummer 802400-4155 Dnr 17/11 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING TILL ÖSTERSJÖREGIONEN OCH ÖSTEUROPA Organisationsnummer 802400-4155 Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM

Läs mer

Bokslut 2013 Fullmäktige 17.6.2014

Bokslut 2013 Fullmäktige 17.6.2014 Bokslut 2013 Fullmäktige 17.6.2014 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 8 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 9 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 14 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING

EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 - OK VÄSTERBOTTEN 3 Innehåll 4 VD:S KOMMENTAR 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9 RESULTATRÄKNING 1/1-31/12 2014 10 BALANSRÄKNING 2014-12-31 12 KASSAFLÖDESANALYS

Läs mer

Pressens Pensionskassa

Pressens Pensionskassa Pressens Pensionskassa Årsredovisning 1999 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A Innehåll Presentation av Pressens Pensionskassa 4 VD har ordet 6 Hur gick det 1999? 7 En dag på Göteborgs-Posten 8 Försäkringsrörelsen

Läs mer

ÅLANDS CENTRALANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE

ÅLANDS CENTRALANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE ÅLANDS CENTRALANDELSLAG 2013 ÅRSBERÄTTELSE Innehåll Verkställande direktörens översikt... 2 Mejeriets verksamhet... 4 Invägning... 4 Råvara... 5 Kvalitetsklasser för mjölk... 6 Hedersutmärkelser... 6 Aktiviteter

Läs mer

2 Studerande statistik

2 Studerande statistik Bladen representerar de landskap Novia verkar på: Älggräs - Österbotten Ek - Åboland (Egentlige Finland) Vitsippa - Nyland Min tanke, när jag fick i uppdage att göra rektorskedjan för yrkeshögskolan Novia,

Läs mer

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 31.10.2011. Tom Holtti sekreterare

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 31.10.2011. Tom Holtti sekreterare -2, KST 2011-10-31 18:00 Tid 31.10.2011 kl. 18.00 20.40 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

AKTIA ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA ABP ÅRSREDOVISNING 2012 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia

Läs mer

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN ÅRSBERÄTTELSE 2012

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN ÅRSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL 3 HANKEN I KORTHET 2012 4 REKTORS ÖVERSIKT 6 HÖJDPUNKTER 2012 10 FINLANDS AKADEMI STÖDER HANKENFORSKARE 12 MARKNADSFÖRINGSLEGENDEN TÄNKER I NYA BANOR

Läs mer

visades på ict showroom AKtuellt Forskning studier & undervisning Internationellt organisation

visades på ict showroom AKtuellt Forskning studier & undervisning Internationellt organisation MfÅA 20.1.2012 xx.x.2010 www.abo.fi/meddelanden NR xx 01 ingen It-proj vän ekt av Effektivitetens visades på ideologi ict showroom Per Johan Brahe-prisvinnare Jakobsson har Patrik läst Hagman tre böcker

Läs mer

industrivärden årsredovisning 2005

industrivärden årsredovisning 2005 industrivärden årsredovisning 2005 Innehåll 1 2005 i sammandrag 2 VD har ordet Detta är Industrivärden 4 Industrivärden i korthet 5 Mål och måluppfyllelse 6 Substansvärdet 8 Industrivärdenaktien 11 Affärsmodell

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. för statligt anställda. Årsredovisning. Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO

KÅPAN PENSIONER. för statligt anställda. Årsredovisning. Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO 1 KÅPAN PENSIONER för statligt anställda 2004 Årsredovisning Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO 2 Innehåll År 2004 i korthet 1 Några ord från verkställande direktören 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

Detta är Pedersöre... 1. 1. Inledning... 6. 2. Bokslutets omfattning och innehåll... 6. 3. Verksamhetsberättelse... 6

Detta är Pedersöre... 1. 1. Inledning... 6. 2. Bokslutets omfattning och innehåll... 6. 3. Verksamhetsberättelse... 6 PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA för år 2013 Sida Detta är Pedersöre... 1 1. Inledning... 6 2. ets omfattning och innehåll... 6 3. Verksamhetsberättelse... 6 3.1 Verksamhet och ekonomi... 6 3.1.1 Kommundirektörens

Läs mer

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande.

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande. Årsredovisning 2011 Sveriges Aktiesparares Riksförbund Rådmansgatan 70 A 113 89 Stockholm Telefon 08-50 65 15 00 www.aktiespararna.se Organisationsnummer: 857202-1593 Aktiespararnas årsredovisning 2011

Läs mer