Socialtjänsten, Stadshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialtjänsten, Stadshuset"

Transkript

1 SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve kl. 8:30-12:25, 13:15-15:40 LEDAMÖTER SN SN-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande Ann-Charlott Gustafsson (M) Camilla Johansson (M) Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) I , Marie-Louise Ekberg (S) Lars-Erik Ljungberg (S) Jan-Olof Andersson (S) Nora Åkare (S), kl. 8:30-12: (delvis) AnnKristin Allvin (MP), kl. 8:30-14: I Ulf Fagerberg (UP), kl. 8:35-15: I TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE SN SN-I Ewa Tillander (C) för Ulf Fagerberg (UP) 129 UTSES ATT JUSTERA Stefan Skoglund JUSTERINGENS PLATS OCH TID Stadshuset Paragrafer I UNDERSKRIFT SEKRETERARE UNDERSKRIFT ORDFÖRANDE UNDERSKRIFT JUSTERANDE Florence Johansson Elving Andersson Stefan Skoglund BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande SAMMANTRÄDE Socialnämnden FÖRVARAS HOS Socialtjänsten, Stadshuset ANSLAGET SÄTTS UPP ANSLAGET TAS NER UNDERSKRIFT Florence Johansson

2 FORTSÄTTNING TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE David Sahlsten (KD) för Christina Nilsson I 119 (KD) Lars-Olof Laxrot (V) för Nora Åkare (S) I Karin Molander (MP) för AnnKristin Allvin (MP) ERSÄTTARE SN SN-I Ewa Tillander (C) I Siv Vadelius (FP) David Sahlsten (KD) I , Lars-Olof Laxrot (V) Karin Molander (MP), kl. 8:30-11:30, 13:45-15: (delvis), I ÖVRIGA SN SN-I Bo Lundgren, socialchef Anna-Lena Grundberg, Kommunal Monica Magnusson, Vårdförbundet Brita Havåsen, utvecklingssekreterare Christian Andersson, utredare 129 (delvis)-133, 141 Charlotte Lindberg, ekonom 129 (delvis)-132 Ann-Britt Klemensson, utredare 131 (delvis) (delvis), 149 Ann-Britt Petersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åsa Håkansson, utredare 133, Victoria Call, avdelningschef 133, 141 Anna Svensson, sektionschef Torbjörn Hernius, alkoholhandläggare Mathilda Isaksson, avdelningschef Petra Hermansson, habiliteringsassistent 139 Camilla Olsson, habiliteringsassistent 139 Emelie Skarp, brukare 139 Christina Kirpensteijn, utvecklingssekreterare 140 Maria Kullander, avdelningschef I Roland Henriksson, sektionschef

3 Annica Johansson, 1:e socialsekreterare I Inger Franker, 1:e socialsekreterare I Anna-Carin Bergström, sektionschef I Sandra Nordgren, vik. socialsekreterare I Annikki Norén, LSS-handläggare I 119 Marianne Åhlander, LSS-handläggare I 119 Christer Fransson, avdelningschef 145 Marita Niemi, medicinskt ansvarig för 149 rehabilitering Majvor Smedberg, sekreterare Florence Johansson, nämndsekreterare

4 129 Servicedeklaration för gruppbostad LSS (SN/2012:180) Förslag till servicedeklaration för gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har tagits fram. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Servicedeklaration Gruppbostad LSS. Arbetsutskottets protokoll , 68. att godkänna förslaget till servicedeklaration för gruppbostad LSS.

5 130 Revidering av servicedeklaration för daglig verksamhet LSS (SN/2012:181) Förslag till reviderad servicedeklaration för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS har tagits fram. Socialnämnden beslutade om en servicedeklaration för daglig verksamhet LSS. Denna servicedeklaration har nu bearbetats och anpassats. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Servicedeklaration daglig verksamhet LSS. Arbetsutskottets protokoll , 69. att godkänna förslag till reviderad servicedeklaration för daglig verksamhet LSS.

6 131 Kvalitetssäkring och utveckling inom vård- och omsorgsverksamheter januari maj 2012 samt planering för hösten 2012 och år 2013 (SN/2012:9) Enheten för kvalitetssäkring och utveckling har mellan januari 2012 och maj 2012 kvalitetssäkrat äldreboenden och hemtjänst. Hösten 2012 kommer innebära fortsatta besök i hemtjänsten, inom kommunens regi och LOV-företag. Arbetet som bedrivs av enheten för kvalitetssäkring och utveckling regleras i en uppdragshandling. Denna uppdragshandling, som gäller fr.o.m. år 2013, är reviderad för att möta de förutsättningar som finns för kvalitetssäkring inom förvaltningen. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens rapport Socialtjänstens uppdragshandling Socialtjänstens kvalitetsrapport hemtjänstgrupp Norgården och Norgårdens servicehus, daterad Socialtjänstens kvalitetsrapport hemtjänstgrupp Åsen, daterad Socialtjänstens kvalitetsrapport hemtjänstgrupp Skogslyckan Norr, daterad Socialtjänstens kvalitetsrapport hemtjänstgrupp Dalaberg, daterad Socialtjänstens kvalitetsrapport hemtjänstgrupp Stenbacken, daterad Socialtjänstens kvalitetsrapport äldreboende Sofiedal, daterad Socialtjänstens kvalitetsrapport äldreboende Arödsdal, daterad Arbetsutskottets protokoll , 70. Yrkanden Stefan Skoglund (S) yrkar att nämnden avvaktar med att fatta beslut om uppdragshandlingen för 2013, till dess beslut är fattat om internbudgeten. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar bifalla yrkandet.

7 att godkänna informationen i de kvalitetsrapporter som enheten för kvalitetssäkring och utveckling har framställt efter besök i verksamheten, samt att avvakta med att fatta beslut om den uppdragshandling som redogör för kvalitetssäkringsenhetens arbete fr.o.m. år 2013, till dess beslut är fattat om internbudgeten.

8 132 Rapport angående kostnader inom hemtjänst (SN/2012:186) Förvaltningen har sammanställt och analyserat statistik och ekonomi avseende kostnaderna inom vård och omsorg i ordinärt boende. Utifrån dessa uppgifter skall orsaker för de ökade kostnaderna inom vård och omsorg i ordinärt boende analyseras. I socialtjänstens rapport och i den preliminära analysen har det framkommit tydliga orsaker till ökade kostnader inom vård och omsorg i ordinärt boende. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse, Socialtjänstens rapport Arbetsutskottets protokoll , 72. att godkänna information i rapporten angående kostnader i hemtjänsten, samt att uppdra åt förvaltningen att utreda vidare om och hur de föreslagna åtgärderna skall genomföras.

9 133 Information om tillsyn och kvalitetssäkring hemvård Utredare Ann-Britt Klemensson informerar om sitt arbete med individuell uppföljning av enskildas biståndsbeslut, för brukare inom kommunal och privat hemtjänst. Ordföranden tackar för informationen.

10 134 Remiss från Socialdepartementet angående Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel (SN/2012:139) Socialdepartementet har till bl.a. Uddevalla kommun remitterat Ds 2012:11 Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. sunderlag Socialdepartementets remiss. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 60. Socialtjänstens yttrande att översända socialtjänstens yttrande som nämndens svar på remissen.

11 135 Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) på familjeförskolan (SN/2012:170) En Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) har genomförts på familjeförskolan. Under april tillfrågades alla de föräldrar som då ingick i bas- och fredagsgrupp (och som inte var helt nya i verksamheten) dvs. nio föräldrar. Undersökningen visar att besökarna är mycket positiva. sunderlag Socialtjänstens skrivelse Socialtjänstens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 61. att lägga informationen till handlingarna.

12 136 Undantag från fordonspolicy för tjänstefordon (SN/2012:171) Kommunstyrelsen fastställde den 27 februari 2001, 30, en fordonspolicy för tjänstefordon. I denna anges i punkt 6 att kommunalt fordon skall vara märkt med kommundekal och internnummer och får endast användas i tjänstebruk. Avdelningen för förebyggande socialt arbete har behov av att två tjänstefordon inte skall märkas med kommundekal. sunderlag Socialtjänstens skrivelse Socialtjänstens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 62. att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna att två tjänstefordon på avdelningen för förebyggande socialt arbete undantas från fastställd policy för tjänstefordon avseende märkning med kommundekal.

13 137 Ansökan från Hotel Lysekil 23 steg från havet om serveringstillstånd enligt alkohollagen (SN/2012:87) Hotel Lysekil 23 steg från havet AB ansöker om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid Bokenäs restaurang & catering (Westgarden), Torpane 215, Uddevalla. Ansökan avser nytt tillstånd. Serveringen omfattar alla slag av alkoholdrycker året runt till allmänheten kl samt till slutna sällskap kl fredag och lördag och kl övriga dagar. sunderlag Ansökan om serveringstillstånd Socialtjänstens utredning och tjänsteskrivelse att bevilja Hotel Lysekil 23 steg från havet AB stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 alkohollagen året runt avseende alla slag av alkoholdrycker vid Bokenäs restaurang och catering till allmänheten kl samt till slutna sällskap kl fredag och lördag och kl övriga dagar, samt att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

14 138 Information om Uddevallakalaset Sektionschef Anna Svensson informerar om Uddevallakalaset som kommer att pågå under tre dagar i centrala Uddevalla i sommar. Diskussioner pågår med restaurangägare om serveringsytor m.m. Ordföranden tackar för informationen.

15 139 Information om utvecklingsresa till Moçambique för en brukare och en personal (SN/2011:453) Socialnämnden beviljade förra året ekonomiskt stöd för en brukare och en personal till en utvecklingsresa till Moçambique. Syftet med resan var att se hur personer med funktionsnedsättning lever i Moçambique, att bidra med erfarenheter från Sverige kring kommunikation och tecken som stöd samt att en person med funktionsnedsättning kunde dela erfarenheter med personer med funktionsnedsättning i Moçambique. Handikappföreningen Ademo som finns i Monapo i Moçambique har som mål att stärka barn och vuxna med funktionsnedsättning såväl på individsom organisationsnivå så att de ska kunna klara sig själva hemma, gå i skola och kunna bidra till familjens försörjning. Barn och vuxna med utvecklingsstörning uppmärksammas särskilt. I maj reste en brukare som har daglig verksamhet på Ardmore tillsammans med personal till Monapo. Emelie Skarp, Petra Hermansson och Camilla Olsson berättar om resan. De visar bilder och redovisar sina erfarenheter och tankar om fortsatt samverkan. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse att godkänna redovisningen.

16 140 LSS-plan (SN/2012:198) Avdelningen för särskild handikappomsorg har av socialnämnden fått i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för kommunens verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Planen ska sträcka sig från 2013 till Syftet med planen är att visa vilka förändringar och behov som kan förväntas, tydliggöra utvecklings- och förbättringsområden samt tydliggöra hur behoven kan tillgodoses. En särskild insats görs för att utveckla brukarinflytande. Denna del av arbetet ingår i ett projekt mellan Uddevalla kommun och Fredrikstad kommun i Norge. Projektet heter Engagera Mera (EM) och medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg). Arbetet med planen startade den 1 februari 2012 och beräknas pågå t.o.m. oktober Planen beräknas kommer upp för beslut i socialnämnden under hösten sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse att godkänna planeringen för framtagande av förslag till Plan för personer som omfattas av stöd och service enligt LSS.

17 141 Information om pågående projekt och uppdrag inom äldreomsorgen Utredare Åsa Håkansson, avdelningschef Victoria Call och utredare Christian Andersson informerar om de ca 30 projekt och uppdrag som pågår inom äldreomsorgen. Ordföranden tackar för informationen.

18 142 Socialnämndens prestationsmål för olycksförebyggande verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor - prestationsmål (SN/2012:182) Lag om skydd mot olyckor anger att kommunen skall ha ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet. Ett sådant handlingsprogram har fastställts av kommunfullmäktige , 34, för perioden Enligt handlingsprogrammets ansvarsfördelning av kommunens olycksförebyggande verksamhet får socialnämnden ansvar för fallprevention och till viss del bränder. Utifrån säkerhetsmålen har tre förslag till prestationsmål utarbetats inom socialnämndens verksamhetsområde. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 67. att anta de tre förslagen till prestationsmål för olycksförebyggande verksamhet.

19 143 Förstärkning av socialsekreterarresurser (SN/2012:187) De senaste åren har kostnaderna för socialbidrag fördubblats och likaså antal bidragshushåll per månad. Genom att förstärka ekonomi- och rehabiliteringssektionen med en socialsekreterare, som aktivt arbetar med att ett antal sjuka socialbidragstagare erhåller aktivitets/sjukersättning, beräknar socialtjänsten att socialbidragskostnaderna kan minska med ca tkr under en treårsperiod. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 71. att tillföra medel till 1,0 socialsekreterare på ekonomi- och rehabiliteringssektionen under en treårsperiod till en kostnad av 500 tkr per år. Medlen tas från anslaget för försörjningsstöd.

20 144 Information om handläggning av försörjningsstöd m.m. Med anledning av fråga från nämnden informerar sektionschef Roland Henriksson om ekonomi- och rehabiliteringssektionens arbete, bl.a. när det gäller handläggning av försörjningsstöd. Ordföranden tackar för informationen.

21 145 Statsbidrag till kommuner för att införa nationella riktlinjer för vård och omsorg för personer med demenssjukdom 2012 (SN/2012:131) Socialtjänsten fick 930 tkr för år 2012 för att förstärka minnesteamet med 50 % arbetsterapeut från primärvården, 50 % sjukgymnast från kommunen och 50 % biståndsbedömare. Socialtjänsten har nu ansökt om 960 tkr i statsbidrag för att fortsätta arbetet med utökat minnesteam sunderlag Ansökan om statsbidrag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 59. att lägga informationen till handlingarna.

22 146 Anmälan av inkomna skrivelser m.m. För nämndens kännedom föreligger följande inkomna skrivelser: Verksamhetsrapport Rehabcoach ett uppdrag från personalavdelningen. Synpunkter från hela arbetsgruppen på familjerättssektionen med anledning av förslaget om att stänga två av kommunens öppna förskolor. (SN/2012:88) Protestlistor mot förslag om nedläggning av öppna förskolan i Herrestad (ca 140 namn). (SN/2012:88) Protestlistor mot förslag om nedläggning av öppna förskolor (ca 640 namn). (SN/2012:88) Dokumentation från regional konferens i Göteborg den 19 april 2012 Psykisk ohälsa hos flickor arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst, Länsstyrelsen Västra Götalands län och projektet NPF. Konsekvensbeskrivning från medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering gällande flytt av den palliativa enheten från Österängen till Rosenhälls korttid utifrån det medicinska perspektivet. (SN/2012:88) Synpunkter från sjuksköterskor på palliativa enheten Österängen med anledning av att den palliativa enheten planeras flytta till kortids/rehabs lokaler på Rosenhäll. (SN/2012:88) Länsstyrelsens beslut om tillstånd till allmän kameraövervakning. (SN/2011:311) Synpunkter från diakon/arbetsledare vid sjukhuskyrkan, Uddevalla sjukhus, kring hur den palliativa enheten placeras i Uddevalla. (SN/2012:88) Nyhetsbrev från Tolkförmedling Väst, nr 1 maj Socialstyrelsens beslut att tilldela Uddevalla kommun kr för utbildningsinsatser under kalenderåret 2012 enligt Socialstyrelsens anvisningar för Omvårdnadslyftet. (SN/2012:95) att lägga de inkomna skrivelserna till handlingarna.

23 147 Anmälan av beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation (SN/2012:1) Följande beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation anmäls: Förteckning över beslut enligt alkohollagen. Förteckning över ordförandebeslut. att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

24 148 Socialnämndens ärendebalanslista juni 2012 Tredje punkten på ärendebalanslistan stryks med hänvisning till dagens information. I övrigt görs inga förändringar på ärendebalanslistan.

25 149 Rapportering av fallskador och läkemedelsavvikelser för år 2011 inom äldre- och handikappomsorg och särskild handikappomsorg (SN/2012:167) Socialtjänsten har gjort en sammanställning av avvikelser gällande läkemedel, trycksår, fallskador, medicintekniska produkter och Lex Maria för år 2011 inom äldreomsorg och särskild handikappomsorg. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Petersson och medicinskt ansvarig för rehabilitering Marita Niemi kommenterar sammanställningen. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens sammanställning av samtliga avvikelser år att notera informationen till protokollet.

26 150 Uppföljning av Delårsbokslut (SN/2012:162) Delårsrapport för perioden har upprättats. I delårsrapporten ingår en helårsprognos med kommentarer. Enligt tidigare beslut skall kommunstyrelsen täcka en del av underskottet som förorsakats av ökade kostnader för försörjningsstöd. Efter detta bidrag från kommunstyrelsen visar socialnämndens totala prognos ett underskott vid årets slut på 46,5 mkr. Enligt kommunfullmäktiges bestämmelser ska nämnden skyndsamt informera kommunstyrelsen om åtgärder med anledning av prognostiserad avvikelse. Socialnämnden beslöt , 120, att uppdra åt förvaltningschefen att till nästa sammanträde redovisa förslag vars syfte är att minska det underskott som prognostiserats. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 73. Protokoll från MBL-förhandling att uppdra åt förvaltningschefen att påbörja detaljplaneringen av föreslagna åtgärder avseende vård och omsorgsboenden enligt socialtjänstens tjänsteskrivelse i dialog/samråd med kommunala pensionärsrådet, KPR, samt att arbetet redovisas löpande till socialnämnden som successivt beslutar i principiella frågor.

27 151 Information från förvaltningen Socialnämndens månadsmått maj 2012 har skickats ut. Socialchef Bo Lundgren informerar kort om följande: Första spadtaget till äldreboendet i kv. Rud och Kagg tas den 30 augusti. Boendet ska vara klart i september Just nu pågår diskussioner om parkeringsmöjligheten. Christian Andersson, utredare, kommer ev. att börja studera till hösten. Med tanke på det ekonomiska läget återbesätts inte tjänsten. Arbetsuppgifterna kommer att delas upp på övriga utredare. Ann-Britt Petersson, MAS, kommer att ta ut delpension och arbeta 50 % från februari. Hon kommer då att arbeta med tillsyn. Rekrytering av ny MAS kommer att påbörjas efter sommaren, med tillträde januarifebruari. Previa har varit på besök. Arbetsplan för nästa år diskuteras. Med anledning av medarbetarenkäten och de låga betyg som 8-10 arbetsgrupper fick, kommer Previa titta på detta. Det har varit en träff med Bräcke Diakoni med anledning av att det ska göras en ny upphandling av äldreboendena i Ljungskile. Bra diskussioner om sjuksköterskeorganisationen, hur många platser som behövs i Ljungskile, funderingar kring Sofiedal m.m. Det har kommit en rapport om uppföljningssystemet Öppna jämförelser. Rapporten har författats av forskare vid FoU i Väst/GR. Efter sommaren blir det en dragning av rapporten. Den nya gruppbostaden på Kämpegatan är fullbelagd. Alla har flyttat in. Det kommer att bli invigning den 14 september. När det gäller social jour så är det ute annons på en arbetsledartjänst. Verksamheten beräknas komma igång vid årsskiftet. Mer information kommer senare. Enligt månadsmåtten har hemtjänsttimmarna ökat kraftigt. Återkommer med information om detta. Statistiken över brukarens val enligt valfrihetssystemet inom hemtjänst kommer i fortsättningen var tredje eller fjärde månad. Fortfarande oklart när det gäller projektet med lokal på Riversideängen för personer med missbruksproblematik. Förvaltningen har fortfarande kontakt med KRIS. När det gäller f.d. Smaragdvägens gruppbostad talar allt för att den kommer att användas som utslussning från Edingen.

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.05, 13.00-14.25. SN Stefan Skoglund (S), ordförande 68-83

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.05, 13.00-14.25. SN Stefan Skoglund (S), ordförande 68-83 Sammanträde Plats och tid ledamöter Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.05, 13.00-14.25 SN Stefan Skoglund (S), ordförande 68-83 Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2014-08-13

Kallelse Föredragningslista 2014-08-13 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2014-08-13 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30 onsdagen den 20 augusti 2014 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Charlotte Larsson

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Socialnämnden 2004-09-30 1 (26) Solängen, Idrottsgatan 5 B-C, Vänersborg Torsdagen 30 september 2004, klockan 15.00 18.50.

Socialnämnden 2004-09-30 1 (26) Solängen, Idrottsgatan 5 B-C, Vänersborg Torsdagen 30 september 2004, klockan 15.00 18.50. Socialnämnden 2004-09-30 1 (26) Plats och tid Beslutande Solängen, Idrottsgatan 5 B-C, Vänersborg Torsdagen 30 september 2004, klockan 15.00 18.50. Lennart Niklasson (s), ordföranden Gunnar Lidell (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-06-14 1 (33) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Torsdagen den 14 juni 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson, 77-89,

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 21.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta KOMMUN 2013-12-1 o Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 2013-03 -26 1(31) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande CENSURERAT Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer