Socialtjänsten, Stadshuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialtjänsten, Stadshuset"

Transkript

1 SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve kl. 8:30-12:25, 13:15-15:40 LEDAMÖTER SN SN-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande Ann-Charlott Gustafsson (M) Camilla Johansson (M) Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) I , Marie-Louise Ekberg (S) Lars-Erik Ljungberg (S) Jan-Olof Andersson (S) Nora Åkare (S), kl. 8:30-12: (delvis) AnnKristin Allvin (MP), kl. 8:30-14: I Ulf Fagerberg (UP), kl. 8:35-15: I TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE SN SN-I Ewa Tillander (C) för Ulf Fagerberg (UP) 129 UTSES ATT JUSTERA Stefan Skoglund JUSTERINGENS PLATS OCH TID Stadshuset Paragrafer I UNDERSKRIFT SEKRETERARE UNDERSKRIFT ORDFÖRANDE UNDERSKRIFT JUSTERANDE Florence Johansson Elving Andersson Stefan Skoglund BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande SAMMANTRÄDE Socialnämnden FÖRVARAS HOS Socialtjänsten, Stadshuset ANSLAGET SÄTTS UPP ANSLAGET TAS NER UNDERSKRIFT Florence Johansson

2 FORTSÄTTNING TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE David Sahlsten (KD) för Christina Nilsson I 119 (KD) Lars-Olof Laxrot (V) för Nora Åkare (S) I Karin Molander (MP) för AnnKristin Allvin (MP) ERSÄTTARE SN SN-I Ewa Tillander (C) I Siv Vadelius (FP) David Sahlsten (KD) I , Lars-Olof Laxrot (V) Karin Molander (MP), kl. 8:30-11:30, 13:45-15: (delvis), I ÖVRIGA SN SN-I Bo Lundgren, socialchef Anna-Lena Grundberg, Kommunal Monica Magnusson, Vårdförbundet Brita Havåsen, utvecklingssekreterare Christian Andersson, utredare 129 (delvis)-133, 141 Charlotte Lindberg, ekonom 129 (delvis)-132 Ann-Britt Klemensson, utredare 131 (delvis) (delvis), 149 Ann-Britt Petersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åsa Håkansson, utredare 133, Victoria Call, avdelningschef 133, 141 Anna Svensson, sektionschef Torbjörn Hernius, alkoholhandläggare Mathilda Isaksson, avdelningschef Petra Hermansson, habiliteringsassistent 139 Camilla Olsson, habiliteringsassistent 139 Emelie Skarp, brukare 139 Christina Kirpensteijn, utvecklingssekreterare 140 Maria Kullander, avdelningschef I Roland Henriksson, sektionschef

3 Annica Johansson, 1:e socialsekreterare I Inger Franker, 1:e socialsekreterare I Anna-Carin Bergström, sektionschef I Sandra Nordgren, vik. socialsekreterare I Annikki Norén, LSS-handläggare I 119 Marianne Åhlander, LSS-handläggare I 119 Christer Fransson, avdelningschef 145 Marita Niemi, medicinskt ansvarig för 149 rehabilitering Majvor Smedberg, sekreterare Florence Johansson, nämndsekreterare

4 129 Servicedeklaration för gruppbostad LSS (SN/2012:180) Förslag till servicedeklaration för gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har tagits fram. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Servicedeklaration Gruppbostad LSS. Arbetsutskottets protokoll , 68. att godkänna förslaget till servicedeklaration för gruppbostad LSS.

5 130 Revidering av servicedeklaration för daglig verksamhet LSS (SN/2012:181) Förslag till reviderad servicedeklaration för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS har tagits fram. Socialnämnden beslutade om en servicedeklaration för daglig verksamhet LSS. Denna servicedeklaration har nu bearbetats och anpassats. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Servicedeklaration daglig verksamhet LSS. Arbetsutskottets protokoll , 69. att godkänna förslag till reviderad servicedeklaration för daglig verksamhet LSS.

6 131 Kvalitetssäkring och utveckling inom vård- och omsorgsverksamheter januari maj 2012 samt planering för hösten 2012 och år 2013 (SN/2012:9) Enheten för kvalitetssäkring och utveckling har mellan januari 2012 och maj 2012 kvalitetssäkrat äldreboenden och hemtjänst. Hösten 2012 kommer innebära fortsatta besök i hemtjänsten, inom kommunens regi och LOV-företag. Arbetet som bedrivs av enheten för kvalitetssäkring och utveckling regleras i en uppdragshandling. Denna uppdragshandling, som gäller fr.o.m. år 2013, är reviderad för att möta de förutsättningar som finns för kvalitetssäkring inom förvaltningen. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens rapport Socialtjänstens uppdragshandling Socialtjänstens kvalitetsrapport hemtjänstgrupp Norgården och Norgårdens servicehus, daterad Socialtjänstens kvalitetsrapport hemtjänstgrupp Åsen, daterad Socialtjänstens kvalitetsrapport hemtjänstgrupp Skogslyckan Norr, daterad Socialtjänstens kvalitetsrapport hemtjänstgrupp Dalaberg, daterad Socialtjänstens kvalitetsrapport hemtjänstgrupp Stenbacken, daterad Socialtjänstens kvalitetsrapport äldreboende Sofiedal, daterad Socialtjänstens kvalitetsrapport äldreboende Arödsdal, daterad Arbetsutskottets protokoll , 70. Yrkanden Stefan Skoglund (S) yrkar att nämnden avvaktar med att fatta beslut om uppdragshandlingen för 2013, till dess beslut är fattat om internbudgeten. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar bifalla yrkandet.

7 att godkänna informationen i de kvalitetsrapporter som enheten för kvalitetssäkring och utveckling har framställt efter besök i verksamheten, samt att avvakta med att fatta beslut om den uppdragshandling som redogör för kvalitetssäkringsenhetens arbete fr.o.m. år 2013, till dess beslut är fattat om internbudgeten.

8 132 Rapport angående kostnader inom hemtjänst (SN/2012:186) Förvaltningen har sammanställt och analyserat statistik och ekonomi avseende kostnaderna inom vård och omsorg i ordinärt boende. Utifrån dessa uppgifter skall orsaker för de ökade kostnaderna inom vård och omsorg i ordinärt boende analyseras. I socialtjänstens rapport och i den preliminära analysen har det framkommit tydliga orsaker till ökade kostnader inom vård och omsorg i ordinärt boende. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse, Socialtjänstens rapport Arbetsutskottets protokoll , 72. att godkänna information i rapporten angående kostnader i hemtjänsten, samt att uppdra åt förvaltningen att utreda vidare om och hur de föreslagna åtgärderna skall genomföras.

9 133 Information om tillsyn och kvalitetssäkring hemvård Utredare Ann-Britt Klemensson informerar om sitt arbete med individuell uppföljning av enskildas biståndsbeslut, för brukare inom kommunal och privat hemtjänst. Ordföranden tackar för informationen.

10 134 Remiss från Socialdepartementet angående Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel (SN/2012:139) Socialdepartementet har till bl.a. Uddevalla kommun remitterat Ds 2012:11 Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. sunderlag Socialdepartementets remiss. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 60. Socialtjänstens yttrande att översända socialtjänstens yttrande som nämndens svar på remissen.

11 135 Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) på familjeförskolan (SN/2012:170) En Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) har genomförts på familjeförskolan. Under april tillfrågades alla de föräldrar som då ingick i bas- och fredagsgrupp (och som inte var helt nya i verksamheten) dvs. nio föräldrar. Undersökningen visar att besökarna är mycket positiva. sunderlag Socialtjänstens skrivelse Socialtjänstens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 61. att lägga informationen till handlingarna.

12 136 Undantag från fordonspolicy för tjänstefordon (SN/2012:171) Kommunstyrelsen fastställde den 27 februari 2001, 30, en fordonspolicy för tjänstefordon. I denna anges i punkt 6 att kommunalt fordon skall vara märkt med kommundekal och internnummer och får endast användas i tjänstebruk. Avdelningen för förebyggande socialt arbete har behov av att två tjänstefordon inte skall märkas med kommundekal. sunderlag Socialtjänstens skrivelse Socialtjänstens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 62. att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna att två tjänstefordon på avdelningen för förebyggande socialt arbete undantas från fastställd policy för tjänstefordon avseende märkning med kommundekal.

13 137 Ansökan från Hotel Lysekil 23 steg från havet om serveringstillstånd enligt alkohollagen (SN/2012:87) Hotel Lysekil 23 steg från havet AB ansöker om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid Bokenäs restaurang & catering (Westgarden), Torpane 215, Uddevalla. Ansökan avser nytt tillstånd. Serveringen omfattar alla slag av alkoholdrycker året runt till allmänheten kl samt till slutna sällskap kl fredag och lördag och kl övriga dagar. sunderlag Ansökan om serveringstillstånd Socialtjänstens utredning och tjänsteskrivelse att bevilja Hotel Lysekil 23 steg från havet AB stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 alkohollagen året runt avseende alla slag av alkoholdrycker vid Bokenäs restaurang och catering till allmänheten kl samt till slutna sällskap kl fredag och lördag och kl övriga dagar, samt att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

14 138 Information om Uddevallakalaset Sektionschef Anna Svensson informerar om Uddevallakalaset som kommer att pågå under tre dagar i centrala Uddevalla i sommar. Diskussioner pågår med restaurangägare om serveringsytor m.m. Ordföranden tackar för informationen.

15 139 Information om utvecklingsresa till Moçambique för en brukare och en personal (SN/2011:453) Socialnämnden beviljade förra året ekonomiskt stöd för en brukare och en personal till en utvecklingsresa till Moçambique. Syftet med resan var att se hur personer med funktionsnedsättning lever i Moçambique, att bidra med erfarenheter från Sverige kring kommunikation och tecken som stöd samt att en person med funktionsnedsättning kunde dela erfarenheter med personer med funktionsnedsättning i Moçambique. Handikappföreningen Ademo som finns i Monapo i Moçambique har som mål att stärka barn och vuxna med funktionsnedsättning såväl på individsom organisationsnivå så att de ska kunna klara sig själva hemma, gå i skola och kunna bidra till familjens försörjning. Barn och vuxna med utvecklingsstörning uppmärksammas särskilt. I maj reste en brukare som har daglig verksamhet på Ardmore tillsammans med personal till Monapo. Emelie Skarp, Petra Hermansson och Camilla Olsson berättar om resan. De visar bilder och redovisar sina erfarenheter och tankar om fortsatt samverkan. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse att godkänna redovisningen.

16 140 LSS-plan (SN/2012:198) Avdelningen för särskild handikappomsorg har av socialnämnden fått i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för kommunens verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Planen ska sträcka sig från 2013 till Syftet med planen är att visa vilka förändringar och behov som kan förväntas, tydliggöra utvecklings- och förbättringsområden samt tydliggöra hur behoven kan tillgodoses. En särskild insats görs för att utveckla brukarinflytande. Denna del av arbetet ingår i ett projekt mellan Uddevalla kommun och Fredrikstad kommun i Norge. Projektet heter Engagera Mera (EM) och medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg). Arbetet med planen startade den 1 februari 2012 och beräknas pågå t.o.m. oktober Planen beräknas kommer upp för beslut i socialnämnden under hösten sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse att godkänna planeringen för framtagande av förslag till Plan för personer som omfattas av stöd och service enligt LSS.

17 141 Information om pågående projekt och uppdrag inom äldreomsorgen Utredare Åsa Håkansson, avdelningschef Victoria Call och utredare Christian Andersson informerar om de ca 30 projekt och uppdrag som pågår inom äldreomsorgen. Ordföranden tackar för informationen.

18 142 Socialnämndens prestationsmål för olycksförebyggande verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor - prestationsmål (SN/2012:182) Lag om skydd mot olyckor anger att kommunen skall ha ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet. Ett sådant handlingsprogram har fastställts av kommunfullmäktige , 34, för perioden Enligt handlingsprogrammets ansvarsfördelning av kommunens olycksförebyggande verksamhet får socialnämnden ansvar för fallprevention och till viss del bränder. Utifrån säkerhetsmålen har tre förslag till prestationsmål utarbetats inom socialnämndens verksamhetsområde. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 67. att anta de tre förslagen till prestationsmål för olycksförebyggande verksamhet.

19 143 Förstärkning av socialsekreterarresurser (SN/2012:187) De senaste åren har kostnaderna för socialbidrag fördubblats och likaså antal bidragshushåll per månad. Genom att förstärka ekonomi- och rehabiliteringssektionen med en socialsekreterare, som aktivt arbetar med att ett antal sjuka socialbidragstagare erhåller aktivitets/sjukersättning, beräknar socialtjänsten att socialbidragskostnaderna kan minska med ca tkr under en treårsperiod. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 71. att tillföra medel till 1,0 socialsekreterare på ekonomi- och rehabiliteringssektionen under en treårsperiod till en kostnad av 500 tkr per år. Medlen tas från anslaget för försörjningsstöd.

20 144 Information om handläggning av försörjningsstöd m.m. Med anledning av fråga från nämnden informerar sektionschef Roland Henriksson om ekonomi- och rehabiliteringssektionens arbete, bl.a. när det gäller handläggning av försörjningsstöd. Ordföranden tackar för informationen.

21 145 Statsbidrag till kommuner för att införa nationella riktlinjer för vård och omsorg för personer med demenssjukdom 2012 (SN/2012:131) Socialtjänsten fick 930 tkr för år 2012 för att förstärka minnesteamet med 50 % arbetsterapeut från primärvården, 50 % sjukgymnast från kommunen och 50 % biståndsbedömare. Socialtjänsten har nu ansökt om 960 tkr i statsbidrag för att fortsätta arbetet med utökat minnesteam sunderlag Ansökan om statsbidrag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 59. att lägga informationen till handlingarna.

22 146 Anmälan av inkomna skrivelser m.m. För nämndens kännedom föreligger följande inkomna skrivelser: Verksamhetsrapport Rehabcoach ett uppdrag från personalavdelningen. Synpunkter från hela arbetsgruppen på familjerättssektionen med anledning av förslaget om att stänga två av kommunens öppna förskolor. (SN/2012:88) Protestlistor mot förslag om nedläggning av öppna förskolan i Herrestad (ca 140 namn). (SN/2012:88) Protestlistor mot förslag om nedläggning av öppna förskolor (ca 640 namn). (SN/2012:88) Dokumentation från regional konferens i Göteborg den 19 april 2012 Psykisk ohälsa hos flickor arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst, Länsstyrelsen Västra Götalands län och projektet NPF. Konsekvensbeskrivning från medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering gällande flytt av den palliativa enheten från Österängen till Rosenhälls korttid utifrån det medicinska perspektivet. (SN/2012:88) Synpunkter från sjuksköterskor på palliativa enheten Österängen med anledning av att den palliativa enheten planeras flytta till kortids/rehabs lokaler på Rosenhäll. (SN/2012:88) Länsstyrelsens beslut om tillstånd till allmän kameraövervakning. (SN/2011:311) Synpunkter från diakon/arbetsledare vid sjukhuskyrkan, Uddevalla sjukhus, kring hur den palliativa enheten placeras i Uddevalla. (SN/2012:88) Nyhetsbrev från Tolkförmedling Väst, nr 1 maj Socialstyrelsens beslut att tilldela Uddevalla kommun kr för utbildningsinsatser under kalenderåret 2012 enligt Socialstyrelsens anvisningar för Omvårdnadslyftet. (SN/2012:95) att lägga de inkomna skrivelserna till handlingarna.

23 147 Anmälan av beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation (SN/2012:1) Följande beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation anmäls: Förteckning över beslut enligt alkohollagen. Förteckning över ordförandebeslut. att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

24 148 Socialnämndens ärendebalanslista juni 2012 Tredje punkten på ärendebalanslistan stryks med hänvisning till dagens information. I övrigt görs inga förändringar på ärendebalanslistan.

25 149 Rapportering av fallskador och läkemedelsavvikelser för år 2011 inom äldre- och handikappomsorg och särskild handikappomsorg (SN/2012:167) Socialtjänsten har gjort en sammanställning av avvikelser gällande läkemedel, trycksår, fallskador, medicintekniska produkter och Lex Maria för år 2011 inom äldreomsorg och särskild handikappomsorg. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Petersson och medicinskt ansvarig för rehabilitering Marita Niemi kommenterar sammanställningen. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens sammanställning av samtliga avvikelser år att notera informationen till protokollet.

26 150 Uppföljning av Delårsbokslut (SN/2012:162) Delårsrapport för perioden har upprättats. I delårsrapporten ingår en helårsprognos med kommentarer. Enligt tidigare beslut skall kommunstyrelsen täcka en del av underskottet som förorsakats av ökade kostnader för försörjningsstöd. Efter detta bidrag från kommunstyrelsen visar socialnämndens totala prognos ett underskott vid årets slut på 46,5 mkr. Enligt kommunfullmäktiges bestämmelser ska nämnden skyndsamt informera kommunstyrelsen om åtgärder med anledning av prognostiserad avvikelse. Socialnämnden beslöt , 120, att uppdra åt förvaltningschefen att till nästa sammanträde redovisa förslag vars syfte är att minska det underskott som prognostiserats. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 73. Protokoll från MBL-förhandling att uppdra åt förvaltningschefen att påbörja detaljplaneringen av föreslagna åtgärder avseende vård och omsorgsboenden enligt socialtjänstens tjänsteskrivelse i dialog/samråd med kommunala pensionärsrådet, KPR, samt att arbetet redovisas löpande till socialnämnden som successivt beslutar i principiella frågor.

27 151 Information från förvaltningen Socialnämndens månadsmått maj 2012 har skickats ut. Socialchef Bo Lundgren informerar kort om följande: Första spadtaget till äldreboendet i kv. Rud och Kagg tas den 30 augusti. Boendet ska vara klart i september Just nu pågår diskussioner om parkeringsmöjligheten. Christian Andersson, utredare, kommer ev. att börja studera till hösten. Med tanke på det ekonomiska läget återbesätts inte tjänsten. Arbetsuppgifterna kommer att delas upp på övriga utredare. Ann-Britt Petersson, MAS, kommer att ta ut delpension och arbeta 50 % från februari. Hon kommer då att arbeta med tillsyn. Rekrytering av ny MAS kommer att påbörjas efter sommaren, med tillträde januarifebruari. Previa har varit på besök. Arbetsplan för nästa år diskuteras. Med anledning av medarbetarenkäten och de låga betyg som 8-10 arbetsgrupper fick, kommer Previa titta på detta. Det har varit en träff med Bräcke Diakoni med anledning av att det ska göras en ny upphandling av äldreboendena i Ljungskile. Bra diskussioner om sjuksköterskeorganisationen, hur många platser som behövs i Ljungskile, funderingar kring Sofiedal m.m. Det har kommit en rapport om uppföljningssystemet Öppna jämförelser. Rapporten har författats av forskare vid FoU i Väst/GR. Efter sommaren blir det en dragning av rapporten. Den nya gruppbostaden på Kämpegatan är fullbelagd. Alla har flyttat in. Det kommer att bli invigning den 14 september. När det gäller social jour så är det ute annons på en arbetsledartjänst. Verksamheten beräknas komma igång vid årsskiftet. Mer information kommer senare. Enligt månadsmåtten har hemtjänsttimmarna ökat kraftigt. Återkommer med information om detta. Statistiken över brukarens val enligt valfrihetssystemet inom hemtjänst kommer i fortsättningen var tredje eller fjärde månad. Fortfarande oklart när det gäller projektet med lokal på Riversideängen för personer med missbruksproblematik. Förvaltningen har fortfarande kontakt med KRIS. När det gäller f.d. Smaragdvägens gruppbostad talar allt för att den kommer att användas som utslussning från Edingen.

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Socialtjänsten, Stadshuset

Socialtjänsten, Stadshuset SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Sammanträde Plats och tid Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving

Läs mer

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve kl. 8:00-11:55

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve kl. 8:00-11:55 Sammanträde Plats och tid Ledamöter stadshuset, lokal Bäve kl. 8:00-11:55 Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), l :e vice ordförande Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande Ann-Charlott Gustafsson

Läs mer

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve, kl ,

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve, kl , Sammanträde Plats och tid stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.00, 13.00-14.40 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-O l of Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice

Läs mer

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.00

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.00 Sammanträde Plats och tid Ledamöter Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.00 Stefan Skoglund (S), ordforande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande Said Olsson

Läs mer

Protokoll. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande. Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande

Protokoll. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande. Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Sammanträde Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl.08.30-11.50, 13.00-14.1 O Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordforande Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande

Läs mer

f~:j~4~7('. n :=c...

f~:j~4~7('. n :=c... Sammanträde Plats och tid stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.30 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande, kl. 13.30-16.25

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. stadshuset, lokal Kasen, kl Stefan Skoglund (S), ordförande

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. stadshuset, lokal Kasen, kl Stefan Skoglund (S), ordförande Sammanträde Plats och tid Ledamöter stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05 Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordforande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

... -r... Florence Joha'N.s on

... -r... Florence Joha'N.s on SCJrnmanträde PI ots och tid Ledamöter stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-15.35 Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande Said

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5) 1 (5) PLATS OCH TID Stadshuset, Bäve sammanträdesrum, kl. 09.00-11.30 NÄRVARANDE LEDAMÖTER Arne Lindh, PRO Mauritz Eliasson, PRO Lennart Johansson, PRO Stig Axelsson, SPF Viken Sten Sävland, SPRF avd 44

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 september 2014 kl. 16.00-19.45 Ajournering 17.40-17.55 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Bente Johansson (M) Eva Svantesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.05, 13.00-14.25. SN Stefan Skoglund (S), ordförande 68-83

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.05, 13.00-14.25. SN Stefan Skoglund (S), ordförande 68-83 Sammanträde Plats och tid ledamöter Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.05, 13.00-14.25 SN Stefan Skoglund (S), ordförande 68-83 Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30.

Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid ande Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30. Kristina Cavetoft (S), 1:e vice ordförande Bengt Hedlund (SPI), 2:e vice ordförande Matilda

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2009-06-17 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-06-17 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande Anelia Dotcheva (C) kl 08.00 11.30 Bertil Fryklind (C) kl

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-04-18 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09:15 ande Övriga deltagare Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 19 juni 2012, klockan 13.30 16.10 ajournering klockan 14.45-15.00 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 20-29 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.10 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMPJMS OOJPN Socialnämndens sammanträde Tillfälligt serveringstillstånd Alströmerska magasinet 3 Serveringstillstånd - Lejonberget 4 Serveringstillståndet för Frid & Fröjd 5 Riktlinjer

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Delegation av arbetsmiljöuppgifter socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Delegation av arbetsmiljöuppgifter socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-03-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 31 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 32 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 33

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17)

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 29 oktober 2009, kl. 16.00-20.30 Ajournering kl.19.30-20.00 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) 87-90

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-06-10

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-06-10 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.20 ande Emma Magnusson (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée Solstad (S) Gerd Johansson

Läs mer

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämnden 2015-03-25 1(10) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15.40 Beslutande: Övriga deltagande: Rose-Marie Henriksson (S) mötesordförande Alf Andersson (C) Per Ihlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 14/2015. Datum: Klockan: 8:45 11:45 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 14/2015. Datum: Klockan: 8:45 11:45 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten Protokoll Sv 14/2015 Socialnämnd väster Datum: 2015-08-13 Klockan: 8:45 11:45 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Jimmy Nordengren (C) Azita Iranipour (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer