Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl , SN Stefan Skoglund (S), ordförande 68-83

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.05, 13.00-14.25. SN Stefan Skoglund (S), ordförande 68-83"

Transkript

1 Sammanträde Plats och tid ledamöter Stadshuset, lokal Bäve, kl , SN Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande Said Olsson (M) Gerd Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lidija Beljic (S) Jan-Olof Andersson (S) Nora Garbaya Åkare (S), kl , (delvis, exkl. beslut) Sven Bassler (MP) Rose-Marie Arrtonsson (SD), kl SN I I , I 101 I , I 77-91, I ijändgörondee~ähare SN E s ad Sukurica (FP) för Rose-Marie An tons son (SD) SN I Utses ah justera Justeringens plats och tid Christina Nilsson Stadshuset Paragrafer I Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerande --;-j) ~ e- rl-. k L n f7- ~~nce Joba ris~ n ffafl " 1 ~-.....c&~&./h:::lt Stefån Skoglund Lars-OlofLfx~:~t (I 101). c. ~.i'... ~?q... t Christina Nilsson Sammanträde Förvaras hos Anslaget sähs upp Anslaget tas ner Underskrift Justerandes signatur BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande Socialtjänsten, stadshuset ~. s-.~... ~. ~. 0..~ Florence Joh

2 Fortsättning Tjänstgörande ersättare Esad Sukurica (FP) for Jan-Olof Andersson (S) Per-Erik Holmberg (S) för Abshir Macow (S) Hampus Karlsson (V) för Ann-Charlott Gustafsson (UP) Ole Borch (MP) för Nara Garbaya Åkare (S) Ole Borch (MP) för Stefan Skoglund (S) 75 I l 01 I 92 I 101 Ersättare Esad Sukurica (FP) Ole Borch (MP) SN , SN I I , I 77-91, , Övriga Bo Lundgren, socialchef, socialtjänsten Christer Fransson, avdelningschef, socialtjänsten Håkan Strömberg, controller, socialtjänsten Pia Kronvall, Kommunal Mathilda Isaksson, avdelningschef, socialtjänsten Eva Andersson, avdelningschef, socialtjänsten Maria Kullander, avdelningschef, socialtjänsten Said Osman, utvecklare, socialtjänsten Doris Söderman, MAS, socialtjänsten Ralja Angelis, utvecklare, socialtjänsten Ellen Wiklund, l :e socialsekreterare, socialtjänsten Inger Franker, l :e socialsekreterare, socialtjänsten Zandra Salomonsson, konsult/l :e socialsekreterare, socialtjänsten Katarina Roslund Larsson, socialsekreterare, socialtjänsten Florence J o hans son, nämndsekreterare, socialtjänsten SN (delvis)-74 (delvis) 74 (delvis) 74 (delvis) SN I I 77 I 77 I I I I I Justerandes signatw J;S6 c~

3 Sammanträde Plats och tid stadshuset, lokal Bäve, kl Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande El ving Andersson (C), 2:e vice ordförande Said Olsson (M) Gerd Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lidija Beljic (S) Jan-Olof Andersson (S) Nora Garbaya Åkare (S) Sven Bassler (MP) Rose-Marie Arrtonsson (SD) 77 SN I I 93, 96-97, 109 Tjänstgörande ersättare SN SN I Per-Erik Holmberg (S) för Abshir Macow (S) Hampus Karlsson (V) för Ann-Charlott Gustafsson (UP) Ole Borch (MP) för Nora Garbaya Åkare (S) 75 I 92 Ersättare SN SN I Esad Sukurica (FP) Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerande Christina Nilsson stadshuset -Ft;~~~ij:~~o. 0. ;~....!If:~~~ c.~~- -~~~.~ ~ Christina Nilsson Paragrafer 75, 77 I 92-93, 96-97, 109 Sammanträde Förvaras hos Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Underskrift Justerandes signatur BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande Socialtjänsten, Stadshuset Fi:::;~~4 ~?.?..= n U

4 Fortsättning Ersöttare Ole Borch (MP) 77 I 93, 96-97, 109 Övriga Bo Lundgren, socialchef, socialtjänsten Pia Kronvall, Kommunal Maria Kullander, avdelningschef, socialtjänsten Said Osman, utvecklare, socialtjänsten Ellen Wiklund, l :e socialsekreterare, socialtjänsten Inger Franker, l :e socialsekreterare, socialtjänsten Zandra Salomonsson, konsult/l :e socialsekreterare, socialtjänsten Katarina Roslund Larsson, socialsekreterare, socialtjänsten Florence Johansson, nämndsekreterare, socialtjänsten 75, 77 75, 77 75, 77 SN I I 92-93, I 92-93, I 92-93, I Justerandes signatur W C r'-1

5 68 Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Christina Nilsson (KD) altemativt Lidija Beljic (S). Beräknad tid för justering är onsdagen den 22 april2015, kl beslutar att välja Christina Nilsson (KD) till justerande och att justeringen äger rum onsdagen den 22 april2015, kl Justerandes signatur kfl C \'\j

6 69 Dnr SN 2015/00058 Samrådsremiss från Miljö och stadsbyggnad av detaljplan för Kv Eol2 Miljö och stadsbyggnad har översänt detaljplan för K v Eol2 till bl.a. socialtjänsten för samråd. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder på en central obebyggd tomt mellan Bastionsgatan och Brattgatan med ca 60 lägenheter samt ca l 000 m 2 verksamhetsyta för kontor-/centrumändamål. sunderlag Arbetsutskottets protokoll , 27. Miljö och stadsbyggnads samrådshandlingar. Socialtjänstens tjänsteskrivelse beslutar att som nämndens yttrande till miljö och stadsbyggnad avge socialtjänstens tj änsteskrivelse. Justerandes signatur r-j

7 70 Dnr SN 2015/00083 Förtydligande av delegeringsordning och regler för avgifter för serveringstillstånd I riktlinjer och avgiftssystem vid ansökan om serveringstillstånd behöver förtydligande göras om att delegeringsordningen ska tolkas så att även ansökningar om tillfälliga tillstånd till allmänheten med flera, icke sammanhängande, dagar kan beslutas av alkoholhandläggare samt att avgiftstaket kr ska gälla även tillfälliga tillstånd till allmänheten på samma sätt som tillfälliga tillstånd till slutna sällskap. sunderlag Arbetsutskottets protokoll , 28. Socialtjänstens tjänsteskrivelse beslutar att delegeringsordningen ska tolkas så att ansökningar om tillfälliga tillstånd till allmänheten med flera, icke sammanhängande, dagar kan beslutas av alkoholhandläggare, samt att samma avgiftstak, för närvarande kr, ska gälla även för tillfälliga tillstånd till allmänheten. Justerande signatm ruf CN

8 71 Dnr SN 2015/00078 Val av ledamöter och ersättare i nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg för mandatperioden Kommunfullmäktige beslutade , 54, att anta riktlinjer för kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning samt närnndråd. Riktlinjerna gäller från. Enligt riktlinjerna ska socialnämnden utse ledamöter och ersättare till nämndrådet för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg. s ordförande är ordförande i nämndrådet Nämnden ska därutöver utse två ledamöter och tre ersättare. sunderlag Riktlinjer för kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning samt nämndråd. beslutar att till nämndrådet för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg, förutom Stefan Skoglund (S) som ledamot och tillika ordförande, utse Lars-Olof Laxrot (V) och Elving Andersson (C) tillledamöter samt Nora Garbaya Åkare (S), Hampus Karlsson (V) och Said Olsson (M) till ersättare. Jys!erlndes signatur v~ Ct-J Utdrags bestyrkande

9 72 Dnr SN 2015/00039 s månadsmått 2015 SammanfaHning För nämndens kännedom föreligger socialnämndens månadsmått mars 2015, som är en månatlig sammanställning av volym och kostnadsutveckling inom socialnämndens verksamheter. sunderlag s månadsmått mars beslutar att lägga månadsmåtten till handlingarna. J u terandes signatur N

10 73 Information om socialtjänstens organisationsöversyn Socialtjänsten har av socialnämnden fått i uppdrag att se över organisationen. Controller Håkan Strömberg informerar om arbetet med organisationsöversynen och dagsläget. Förvaltningen arbetar nu med ett förslag där socialtjänsten delas in i fyra verksamhetsområden; hälso- och sjukvård, äldreomsorg/omsorg om äldre och funktionsnedsatta, stöd och service/insatser enligt SFB och LSS samt individ- och familjeomsorg. beslutar att notera informationen till protokollet.

11 74 Dnr SN 2015/00048 s årsredovisning 2014 En årsredovisning för socialnämndens verksamhet år 2014 har upprättats. Vid socialnämndens sammanträde redovisades delar av årsredovisningen. Vid dagens sammanträde fortsätter redovisningen. A v delningschef Mathilda Isaksson kommenterar verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning. A v delningschef Eva Andersson kommenterar verksamheten rörande äldreboenden. AvdelningschefMaria Kullander kommenterar verksamheten individ- och familjeomsorg. sunderlag s protokoll , 51. Arbetsutskottets protokoll , 22. Socialtjänstens tjänsteskrivelse s årsredovisning beslutar att godkänna upprättad årsredovisning. Juster des signatur c

12 75 Dnr SN 2015/00047 Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation Kommunens revisorer har granskat hur socialnämnden säkerställer en tillfredsställande arbetsmiljö för socialsekreterarna. Revisorerna gör bedömningen att åtgärder behöver vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningsrapporten. Rapporten har översänts till socialnämnden med önskemål om svar på vilka åtgärder som nämnden tänker vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. sunderlag Arbetsutskottets protokoll l, 32. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens utredning med åtgärdsförslag. Granskningsrapport och skrivelse från kommunens revisorer. beslutar att som nämndens svar till kommunens revisorer avge socialtjänstens utredning , samt att denna paragraf forklaras omedelbart justerad. Justerandes signatur ~ Cif\/

13 76 Information om projekt Tillväxthus Hasselbacken Utvecklare Said Osman redogör för planer och ideer om att starta ett "Tillväxthus" vid Hasselbacken. Det skulle bl.a. kunna inrymma cafe, växthus, orangeri och konstutställningar. Verksamheten skulle kunna ha personal som är i arbetsträning och som är i behov av praktik/sysselsättning i en anpassad verksamhet. Eventuellt är nästa steg nu att tillsammans med andra förvaltningar kartlägga hinder och möjligheter for att kunna samordna en gemensam projektering och byggnation för en social sysselsättning/rehabverksamhet vid Hasselbacken. beslutar att notera informationen till protokollet. Justerande signatur C l Utdrags bestyrkande

14 77 Dnr SN 2015/00085 Yttrande tillinspektionen för vård och omsorg angående oanmäld tillsyn vid HVB Edingen Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde den19mars 2015 en oanmäld inspektion på Edingen HVB. ges möjlighet att yttra sig över innehållet i tjänsteanteckningarna. Tjänsteanteckningarna berör bland annat att det inte finns något bullerplank, samtal med personal kring organisation och utveckling av socialnämndens arbete med ensamkommande barn samt enskilda samtal med sex pojkar. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens yttrande Underrättelse med bifogade tjänsteanteckningar från IVO. beslutar att till Inspektionen för vård och omsorg avge socialtjänstens yttrande, samt att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Justerand~tur Utdrags bestyrkande

15 78 Dnr SN 2014/00157 Information om överklagande av socialnämndens beslut samt förvaltningsrättens dom beslutade , 81, 84 och 85, att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny entreprenadupphandling och nytt förfrågningsunderlag avseende Skogslyckans äldreboende samt påbörja arbetet med revideringen av en ny uppdragsbeskrivning för valfrihetssystemet inom boendestöd respektive hemtjänst. Stefan Skoglund överklagade de tre besluten med anledning av att ordföranden beslutade att inte ställa Stefan Skoglunds yrkande i ärendena under proposition. För nämndens kännedom föreligger förvaltningsrättens dom samt information i ärendet. sunderlag Förvaltningsrättens dom Information till socialnämnden, daterad beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerandes ignatur CN

16 79 Dnr SN 2015/00007 Anmälan av beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation Följ ande beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation anmäls: Förteckning över beslut enligt alkohollagen. Förteckning över beslut av ordförande och l :e socialsekreterare. beslutar att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna. Justerandes signatur J&( C- Utdrags bestyrkande

17 80 Dnr SN 2015/00003 Anmälan av inkomna skrivelser m.m. För nämndens kännedom föreligger följande inkomna skrivelser: från Inspektionen för vård och omsorg angående anmälan enligt lex Maria om överdosering av läkemedel vid boende med särskild service i Uddevalla. (SN 2014/268) Utredning om framtida behov, organisatorisk tillhörighet, personalförsörjning och finansiering- mötesplatserna Dalaberg och Tureborg- från Gunnar Svensson, Integratia AB, daterad från Inspektionen för vård och omsorg angående tillsyn av i Uddevalla kommuns myndighetsutövning avseende ärenden som gäller ensamkommande barn och unga. (SN 2014/52) Verksamhetsrapport Rehabcoach - från arbetsmarknadsavdelningen. (SN 2015/ Dok.) från Inspektionen för vård och omsorg angående anmälan enligt lex Maria om felmedicinering vid äldreboende i Uddevalla kommun. (SN 2015/26) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 48, Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun. (SN 2015/ Dok.) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 49, Vision för Uddevalla kommun. (SN 2015/ Dok.) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 50, Strategisk plan (SN 2015/ Dok.) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 51, Kommunfullmäktiges styrkort (SN 2015/ Dok.) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 52, Sammanställd budget (SN 2015/ Dok.) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 54, Förslag på ny modell för samverkan samt nya riktlinjer för kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning. (SN 20 14/80) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 59, Val av revisorer i bolag, stiftelser m.m. för mandatperioden , i vissa fall delar av perioden. (SN 2015/ Dok.) VästKoms styrelses protokoll , Avgift 2015 för hemsjukvård och hemtjänst i annan kommun. (SN 2015/ Dok.) Pressmeddelande från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli "Ny vårdgivare vid närsjukhusen Dalsland, Lysekil och Strömstad". Kommunstyrelsens protokoll , l 04, Redovisning av utredningsuppdrag om samordning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor och delar av socialnämndens område. (SN 2015/ Dok.) Kommunstyrelsens protokollsutdrag , 109, Val av ledamöter till kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning, samt val av Justerandes signatur ()T;( U t drags bestyrkande

18 ledamöter till nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom utbildnings-, kultur och fritids- och samhällsbyggandsfrågor. (SN 2015/ Dok.) Sammanträdesprotokoll nr från Samordningsförbundet Väst. beslutar att lägga de inkomna skrivelserna till handlingarna. J l)sterandes signatur c 1-J

19 81 Dnr SN 2015/00017 s ärendebalanslista Elving Andersson (C) vill ha en djupare information och förslag på åtgärder om sjukfrånvaron i förvaltningen. Gerd Andersson (FP) vill, med anledning av svårigheterna att rekrytera undersköterskor, ha information om hur socialtjänsten arbetar för att behålla sina undersköterskor. Kan de t.ex. begära förflyttning mellan olika arbetsställen utan att säga upp s1g. Christina Nilsson (KD) vill ha information om hur socialtjänsten arbetar gentemot barn och utbildning med hemmasittargruppen, barn som inte klarar av att vara i skolan och barn som far illa. Önskemålen antecknas till ärendebalanslistan. Justerandes signatur /rl

20 Information från förvaltningen Socialchef Bo Lundgren informerar om följande: Kort om programmet för socialnämndens styrkortsdagar april. När det gäller upphandlingen av plock av varor så är det nu dags för öppning av ev. anbud. Information kommer till nästa sammanträde med arbetsutskott och nämnd. Ett mobilt team bestående av två läkare och en sjuksköterska är på gång att starta i Uddevalla under året. Syftet är att genom hembesök, vårda svårt sjuka äldre personer så att de slipper åka till akuten och istället kan få sina behov tillgodosedda i hemmet. Det har varit ett möte mellan kommunen och primärvården angående Dalabergs vårdcentral och om den kan vara kvar i lokalerna. Ev. kommer lokalerna att åtgärdas. Saronhuset ska starta korvförsäljning på vagn vid Kampenhof Västtrafik är inkopplat på detta. Då det inte blir någon gruppbostad på Lilla Torget letar förvaltningen alternativ. För närvarande tittar man på Hotel Gyldenlöwe. Det har kommit en förfrågan till kommunen om att bygga en moske på Hovhult A v delningen med 14 platser på Rosenhäll går inte att öppna med anledning av att det inte går att få tag i undersköterskor. beslutar att notera informationen till protokollet. Jus erandes signatur Jv!;J crj Utdrags bestyrkande

21 83 Övriga frågor Med anledning av fråga från Lidija Beljic (S) har presidiet tittat på rutiner för politikerbesök i verksamheterna enligt kommunens regelverk Rutinerna delges nämnden och socialchef Bo Lundgren skickar frågan vidare centralt, då det är av kommunövergripande karaktär. Justerandes signatur J& C)t

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp.

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp. 1(22) Protokollet är resat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdagen den 26 maj 2005, Klockan 13.00 18.15 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-01-13 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30 onsdagen den 21 januari 2015 Ordförande Sekreterare Stefan Skoglund Florence Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 2015-04-20 1(16) Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen, Alvesta 2015-04-20 kl. 13.15 17.10 Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 Justerade paragrafer

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer