Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl , SN Stefan Skoglund (S), ordförande 68-83

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.05, 13.00-14.25. SN Stefan Skoglund (S), ordförande 68-83"

Transkript

1 Sammanträde Plats och tid ledamöter Stadshuset, lokal Bäve, kl , SN Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande Said Olsson (M) Gerd Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lidija Beljic (S) Jan-Olof Andersson (S) Nora Garbaya Åkare (S), kl , (delvis, exkl. beslut) Sven Bassler (MP) Rose-Marie Arrtonsson (SD), kl SN I I , I 101 I , I 77-91, I ijändgörondee~ähare SN E s ad Sukurica (FP) för Rose-Marie An tons son (SD) SN I Utses ah justera Justeringens plats och tid Christina Nilsson Stadshuset Paragrafer I Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerande --;-j) ~ e- rl-. k L n f7- ~~nce Joba ris~ n ffafl " 1 ~-.....c&~&./h:::lt Stefån Skoglund Lars-OlofLfx~:~t (I 101). c. ~.i'... ~?q... t Christina Nilsson Sammanträde Förvaras hos Anslaget sähs upp Anslaget tas ner Underskrift Justerandes signatur BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande Socialtjänsten, stadshuset ~. s-.~... ~. ~. 0..~ Florence Joh

2 Fortsättning Tjänstgörande ersättare Esad Sukurica (FP) for Jan-Olof Andersson (S) Per-Erik Holmberg (S) för Abshir Macow (S) Hampus Karlsson (V) för Ann-Charlott Gustafsson (UP) Ole Borch (MP) för Nara Garbaya Åkare (S) Ole Borch (MP) för Stefan Skoglund (S) 75 I l 01 I 92 I 101 Ersättare Esad Sukurica (FP) Ole Borch (MP) SN , SN I I , I 77-91, , Övriga Bo Lundgren, socialchef, socialtjänsten Christer Fransson, avdelningschef, socialtjänsten Håkan Strömberg, controller, socialtjänsten Pia Kronvall, Kommunal Mathilda Isaksson, avdelningschef, socialtjänsten Eva Andersson, avdelningschef, socialtjänsten Maria Kullander, avdelningschef, socialtjänsten Said Osman, utvecklare, socialtjänsten Doris Söderman, MAS, socialtjänsten Ralja Angelis, utvecklare, socialtjänsten Ellen Wiklund, l :e socialsekreterare, socialtjänsten Inger Franker, l :e socialsekreterare, socialtjänsten Zandra Salomonsson, konsult/l :e socialsekreterare, socialtjänsten Katarina Roslund Larsson, socialsekreterare, socialtjänsten Florence J o hans son, nämndsekreterare, socialtjänsten SN (delvis)-74 (delvis) 74 (delvis) 74 (delvis) SN I I 77 I 77 I I I I I Justerandes signatw J;S6 c~

3 Sammanträde Plats och tid stadshuset, lokal Bäve, kl Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande El ving Andersson (C), 2:e vice ordförande Said Olsson (M) Gerd Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lidija Beljic (S) Jan-Olof Andersson (S) Nora Garbaya Åkare (S) Sven Bassler (MP) Rose-Marie Arrtonsson (SD) 77 SN I I 93, 96-97, 109 Tjänstgörande ersättare SN SN I Per-Erik Holmberg (S) för Abshir Macow (S) Hampus Karlsson (V) för Ann-Charlott Gustafsson (UP) Ole Borch (MP) för Nora Garbaya Åkare (S) 75 I 92 Ersättare SN SN I Esad Sukurica (FP) Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerande Christina Nilsson stadshuset -Ft;~~~ij:~~o. 0. ;~....!If:~~~ c.~~- -~~~.~ ~ Christina Nilsson Paragrafer 75, 77 I 92-93, 96-97, 109 Sammanträde Förvaras hos Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Underskrift Justerandes signatur BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande Socialtjänsten, Stadshuset Fi:::;~~4 ~?.?..= n U

4 Fortsättning Ersöttare Ole Borch (MP) 77 I 93, 96-97, 109 Övriga Bo Lundgren, socialchef, socialtjänsten Pia Kronvall, Kommunal Maria Kullander, avdelningschef, socialtjänsten Said Osman, utvecklare, socialtjänsten Ellen Wiklund, l :e socialsekreterare, socialtjänsten Inger Franker, l :e socialsekreterare, socialtjänsten Zandra Salomonsson, konsult/l :e socialsekreterare, socialtjänsten Katarina Roslund Larsson, socialsekreterare, socialtjänsten Florence Johansson, nämndsekreterare, socialtjänsten 75, 77 75, 77 75, 77 SN I I 92-93, I 92-93, I 92-93, I Justerandes signatur W C r'-1

5 68 Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Christina Nilsson (KD) altemativt Lidija Beljic (S). Beräknad tid för justering är onsdagen den 22 april2015, kl beslutar att välja Christina Nilsson (KD) till justerande och att justeringen äger rum onsdagen den 22 april2015, kl Justerandes signatur kfl C \'\j

6 69 Dnr SN 2015/00058 Samrådsremiss från Miljö och stadsbyggnad av detaljplan för Kv Eol2 Miljö och stadsbyggnad har översänt detaljplan för K v Eol2 till bl.a. socialtjänsten för samråd. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder på en central obebyggd tomt mellan Bastionsgatan och Brattgatan med ca 60 lägenheter samt ca l 000 m 2 verksamhetsyta för kontor-/centrumändamål. sunderlag Arbetsutskottets protokoll , 27. Miljö och stadsbyggnads samrådshandlingar. Socialtjänstens tjänsteskrivelse beslutar att som nämndens yttrande till miljö och stadsbyggnad avge socialtjänstens tj änsteskrivelse. Justerandes signatur r-j

7 70 Dnr SN 2015/00083 Förtydligande av delegeringsordning och regler för avgifter för serveringstillstånd I riktlinjer och avgiftssystem vid ansökan om serveringstillstånd behöver förtydligande göras om att delegeringsordningen ska tolkas så att även ansökningar om tillfälliga tillstånd till allmänheten med flera, icke sammanhängande, dagar kan beslutas av alkoholhandläggare samt att avgiftstaket kr ska gälla även tillfälliga tillstånd till allmänheten på samma sätt som tillfälliga tillstånd till slutna sällskap. sunderlag Arbetsutskottets protokoll , 28. Socialtjänstens tjänsteskrivelse beslutar att delegeringsordningen ska tolkas så att ansökningar om tillfälliga tillstånd till allmänheten med flera, icke sammanhängande, dagar kan beslutas av alkoholhandläggare, samt att samma avgiftstak, för närvarande kr, ska gälla även för tillfälliga tillstånd till allmänheten. Justerande signatm ruf CN

8 71 Dnr SN 2015/00078 Val av ledamöter och ersättare i nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg för mandatperioden Kommunfullmäktige beslutade , 54, att anta riktlinjer för kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning samt närnndråd. Riktlinjerna gäller från. Enligt riktlinjerna ska socialnämnden utse ledamöter och ersättare till nämndrådet för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg. s ordförande är ordförande i nämndrådet Nämnden ska därutöver utse två ledamöter och tre ersättare. sunderlag Riktlinjer för kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning samt nämndråd. beslutar att till nämndrådet för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg, förutom Stefan Skoglund (S) som ledamot och tillika ordförande, utse Lars-Olof Laxrot (V) och Elving Andersson (C) tillledamöter samt Nora Garbaya Åkare (S), Hampus Karlsson (V) och Said Olsson (M) till ersättare. Jys!erlndes signatur v~ Ct-J Utdrags bestyrkande

9 72 Dnr SN 2015/00039 s månadsmått 2015 SammanfaHning För nämndens kännedom föreligger socialnämndens månadsmått mars 2015, som är en månatlig sammanställning av volym och kostnadsutveckling inom socialnämndens verksamheter. sunderlag s månadsmått mars beslutar att lägga månadsmåtten till handlingarna. J u terandes signatur N

10 73 Information om socialtjänstens organisationsöversyn Socialtjänsten har av socialnämnden fått i uppdrag att se över organisationen. Controller Håkan Strömberg informerar om arbetet med organisationsöversynen och dagsläget. Förvaltningen arbetar nu med ett förslag där socialtjänsten delas in i fyra verksamhetsområden; hälso- och sjukvård, äldreomsorg/omsorg om äldre och funktionsnedsatta, stöd och service/insatser enligt SFB och LSS samt individ- och familjeomsorg. beslutar att notera informationen till protokollet.

11 74 Dnr SN 2015/00048 s årsredovisning 2014 En årsredovisning för socialnämndens verksamhet år 2014 har upprättats. Vid socialnämndens sammanträde redovisades delar av årsredovisningen. Vid dagens sammanträde fortsätter redovisningen. A v delningschef Mathilda Isaksson kommenterar verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning. A v delningschef Eva Andersson kommenterar verksamheten rörande äldreboenden. AvdelningschefMaria Kullander kommenterar verksamheten individ- och familjeomsorg. sunderlag s protokoll , 51. Arbetsutskottets protokoll , 22. Socialtjänstens tjänsteskrivelse s årsredovisning beslutar att godkänna upprättad årsredovisning. Juster des signatur c

12 75 Dnr SN 2015/00047 Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation Kommunens revisorer har granskat hur socialnämnden säkerställer en tillfredsställande arbetsmiljö för socialsekreterarna. Revisorerna gör bedömningen att åtgärder behöver vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningsrapporten. Rapporten har översänts till socialnämnden med önskemål om svar på vilka åtgärder som nämnden tänker vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. sunderlag Arbetsutskottets protokoll l, 32. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens utredning med åtgärdsförslag. Granskningsrapport och skrivelse från kommunens revisorer. beslutar att som nämndens svar till kommunens revisorer avge socialtjänstens utredning , samt att denna paragraf forklaras omedelbart justerad. Justerandes signatur ~ Cif\/

13 76 Information om projekt Tillväxthus Hasselbacken Utvecklare Said Osman redogör för planer och ideer om att starta ett "Tillväxthus" vid Hasselbacken. Det skulle bl.a. kunna inrymma cafe, växthus, orangeri och konstutställningar. Verksamheten skulle kunna ha personal som är i arbetsträning och som är i behov av praktik/sysselsättning i en anpassad verksamhet. Eventuellt är nästa steg nu att tillsammans med andra förvaltningar kartlägga hinder och möjligheter for att kunna samordna en gemensam projektering och byggnation för en social sysselsättning/rehabverksamhet vid Hasselbacken. beslutar att notera informationen till protokollet. Justerande signatur C l Utdrags bestyrkande

14 77 Dnr SN 2015/00085 Yttrande tillinspektionen för vård och omsorg angående oanmäld tillsyn vid HVB Edingen Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde den19mars 2015 en oanmäld inspektion på Edingen HVB. ges möjlighet att yttra sig över innehållet i tjänsteanteckningarna. Tjänsteanteckningarna berör bland annat att det inte finns något bullerplank, samtal med personal kring organisation och utveckling av socialnämndens arbete med ensamkommande barn samt enskilda samtal med sex pojkar. sunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens yttrande Underrättelse med bifogade tjänsteanteckningar från IVO. beslutar att till Inspektionen för vård och omsorg avge socialtjänstens yttrande, samt att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Justerand~tur Utdrags bestyrkande

15 78 Dnr SN 2014/00157 Information om överklagande av socialnämndens beslut samt förvaltningsrättens dom beslutade , 81, 84 och 85, att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny entreprenadupphandling och nytt förfrågningsunderlag avseende Skogslyckans äldreboende samt påbörja arbetet med revideringen av en ny uppdragsbeskrivning för valfrihetssystemet inom boendestöd respektive hemtjänst. Stefan Skoglund överklagade de tre besluten med anledning av att ordföranden beslutade att inte ställa Stefan Skoglunds yrkande i ärendena under proposition. För nämndens kännedom föreligger förvaltningsrättens dom samt information i ärendet. sunderlag Förvaltningsrättens dom Information till socialnämnden, daterad beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerandes ignatur CN

16 79 Dnr SN 2015/00007 Anmälan av beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation Följ ande beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation anmäls: Förteckning över beslut enligt alkohollagen. Förteckning över beslut av ordförande och l :e socialsekreterare. beslutar att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna. Justerandes signatur J&( C- Utdrags bestyrkande

17 80 Dnr SN 2015/00003 Anmälan av inkomna skrivelser m.m. För nämndens kännedom föreligger följande inkomna skrivelser: från Inspektionen för vård och omsorg angående anmälan enligt lex Maria om överdosering av läkemedel vid boende med särskild service i Uddevalla. (SN 2014/268) Utredning om framtida behov, organisatorisk tillhörighet, personalförsörjning och finansiering- mötesplatserna Dalaberg och Tureborg- från Gunnar Svensson, Integratia AB, daterad från Inspektionen för vård och omsorg angående tillsyn av i Uddevalla kommuns myndighetsutövning avseende ärenden som gäller ensamkommande barn och unga. (SN 2014/52) Verksamhetsrapport Rehabcoach - från arbetsmarknadsavdelningen. (SN 2015/ Dok.) från Inspektionen för vård och omsorg angående anmälan enligt lex Maria om felmedicinering vid äldreboende i Uddevalla kommun. (SN 2015/26) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 48, Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun. (SN 2015/ Dok.) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 49, Vision för Uddevalla kommun. (SN 2015/ Dok.) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 50, Strategisk plan (SN 2015/ Dok.) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 51, Kommunfullmäktiges styrkort (SN 2015/ Dok.) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 52, Sammanställd budget (SN 2015/ Dok.) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 54, Förslag på ny modell för samverkan samt nya riktlinjer för kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning. (SN 20 14/80) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 59, Val av revisorer i bolag, stiftelser m.m. för mandatperioden , i vissa fall delar av perioden. (SN 2015/ Dok.) VästKoms styrelses protokoll , Avgift 2015 för hemsjukvård och hemtjänst i annan kommun. (SN 2015/ Dok.) Pressmeddelande från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli "Ny vårdgivare vid närsjukhusen Dalsland, Lysekil och Strömstad". Kommunstyrelsens protokoll , l 04, Redovisning av utredningsuppdrag om samordning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor och delar av socialnämndens område. (SN 2015/ Dok.) Kommunstyrelsens protokollsutdrag , 109, Val av ledamöter till kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning, samt val av Justerandes signatur ()T;( U t drags bestyrkande

18 ledamöter till nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom utbildnings-, kultur och fritids- och samhällsbyggandsfrågor. (SN 2015/ Dok.) Sammanträdesprotokoll nr från Samordningsförbundet Väst. beslutar att lägga de inkomna skrivelserna till handlingarna. J l)sterandes signatur c 1-J

19 81 Dnr SN 2015/00017 s ärendebalanslista Elving Andersson (C) vill ha en djupare information och förslag på åtgärder om sjukfrånvaron i förvaltningen. Gerd Andersson (FP) vill, med anledning av svårigheterna att rekrytera undersköterskor, ha information om hur socialtjänsten arbetar för att behålla sina undersköterskor. Kan de t.ex. begära förflyttning mellan olika arbetsställen utan att säga upp s1g. Christina Nilsson (KD) vill ha information om hur socialtjänsten arbetar gentemot barn och utbildning med hemmasittargruppen, barn som inte klarar av att vara i skolan och barn som far illa. Önskemålen antecknas till ärendebalanslistan. Justerandes signatur /rl

20 Information från förvaltningen Socialchef Bo Lundgren informerar om följande: Kort om programmet för socialnämndens styrkortsdagar april. När det gäller upphandlingen av plock av varor så är det nu dags för öppning av ev. anbud. Information kommer till nästa sammanträde med arbetsutskott och nämnd. Ett mobilt team bestående av två läkare och en sjuksköterska är på gång att starta i Uddevalla under året. Syftet är att genom hembesök, vårda svårt sjuka äldre personer så att de slipper åka till akuten och istället kan få sina behov tillgodosedda i hemmet. Det har varit ett möte mellan kommunen och primärvården angående Dalabergs vårdcentral och om den kan vara kvar i lokalerna. Ev. kommer lokalerna att åtgärdas. Saronhuset ska starta korvförsäljning på vagn vid Kampenhof Västtrafik är inkopplat på detta. Då det inte blir någon gruppbostad på Lilla Torget letar förvaltningen alternativ. För närvarande tittar man på Hotel Gyldenlöwe. Det har kommit en förfrågan till kommunen om att bygga en moske på Hovhult A v delningen med 14 platser på Rosenhäll går inte att öppna med anledning av att det inte går att få tag i undersköterskor. beslutar att notera informationen till protokollet. Jus erandes signatur Jv!;J crj Utdrags bestyrkande

21 83 Övriga frågor Med anledning av fråga från Lidija Beljic (S) har presidiet tittat på rutiner för politikerbesök i verksamheterna enligt kommunens regelverk Rutinerna delges nämnden och socialchef Bo Lundgren skickar frågan vidare centralt, då det är av kommunövergripande karaktär. Justerandes signatur J& C)t

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.00

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.00 Sammanträde Plats och tid Ledamöter Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.00 Stefan Skoglund (S), ordforande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande Said Olsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Sammanträde Plats och tid Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving

Läs mer

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve, kl ,

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve, kl , Sammanträde Plats och tid stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.00, 13.00-14.40 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-O l of Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve kl. 8:00-11:55

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve kl. 8:00-11:55 Sammanträde Plats och tid Ledamöter stadshuset, lokal Bäve kl. 8:00-11:55 Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), l :e vice ordförande Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande Ann-Charlott Gustafsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

f~:j~4~7('. n :=c...

f~:j~4~7('. n :=c... Sammanträde Plats och tid stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.30 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande, kl. 13.30-16.25

Läs mer

Protokoll. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande. Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande

Protokoll. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande. Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Sammanträde Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl.08.30-11.50, 13.00-14.1 O Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordforande Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande

Läs mer

... -r... Florence Joha'N.s on

... -r... Florence Joha'N.s on SCJrnmanträde PI ots och tid Ledamöter stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-15.35 Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande Said

Läs mer

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl ,

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl , Sammanträde Plats och tid Ledamöter Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-11.55, 13.00-14.55 Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-11.40, 13.00-15.25

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-11.40, 13.00-15.25 Sammanträde Plats och tid stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-11.40, 13.00-15.25 Ledamöter SN SN I Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl ,

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl , Sammanträde Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-11.55, 13.00-16.00 Ledamöter SN SN I Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice

Läs mer

Socialtjänsten, Stadshuset

Socialtjänsten, Stadshuset SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. stadshuset, lokal Kasen, kl Stefan Skoglund (S), ordförande

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. stadshuset, lokal Kasen, kl Stefan Skoglund (S), ordförande Sammanträde Plats och tid Ledamöter stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05 Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordforande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving

Läs mer

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve, kl ,

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve, kl , Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.00, 13.00-14.45 SN Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve, kl ,

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve, kl , Sammanträde Plats och tid stadshuset, lokal Bäve, kl.08.30-12.05, 13.00-15.50 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafe r: Beslutande: Övriga deltagare: Justerande: Justering: 2015-01-26 14.00-15.30 Rådhuset, sammanträdesrum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Närvarande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal 09:00 12:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve, kl , Gerd Andersson stadshuset Ft;:~:;,a:;0. ~ ~...

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve, kl , Gerd Andersson stadshuset Ft;:~:;,a:;0. ~ ~... Sammanträde Plats och tid Ledamöter stadshuset, lokal Bäve, kl.08.30-12.00, 13.00-14.25 SN SNI Stefan Skoglund (S), ordförande 1-13 I 1-19,21-34 Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande I 20 Lars-Olof

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5) 1 (5) PLATS OCH TID Stadshuset, Bäve sammanträdesrum, kl. 09.00-11.30 NÄRVARANDE LEDAMÖTER Arne Lindh, PRO Mauritz Eliasson, PRO Lennart Johansson, PRO Stig Axelsson, SPF Viken Sten Sävland, SPRF avd 44

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.20 Ajournering 16.30-16.47 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-09-08 Innehåll 118 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 142 119 Redovisning av delegationsbeslut... 143 120 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.02.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.51 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Kommunstyrelsesalen, Stadshuset kl

Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Kommunstyrelsesalen, Stadshuset kl Plats och Sammanträdestid Kommunstyrelsesalen, Stadshuset kl. 09.00-13.00 Närvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Anna-Lena Carlsson

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) SN dnr Plats och tid Socialförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 16.55 Ordinarie ledamöter Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Protokoll för socialnämnden

Protokoll för socialnämnden 1(14) Socialnämnden Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge, kl 18.30-19.25 Ajournering ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Peter Rugarn Justeringens plats och

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-07 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, kl. 18:30 21:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 14 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 22 februari 2010 kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNNJNMJOR NNVJNOS Socialnämndens sammanträde Information om jämförelser med andra kommuners insatser för vuxna med beroendeproblematik 3 Information om arbetet med handlingsplanen för budget

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3 2013-06-19 Sida 1-12 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 19 juni 2013, Kl 08:30 10:00 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla Rombo (KD) Eva

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor (SN)

Kallelse Föredragningslista Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor (SN) Kallelse Föredragningslista Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor (SN) 2016-09-15 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg Plats och tid Stadshuset, lokal

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Underskrift Paragrafer 1-9 Paragraferna 5, 9 är enskilda ärenden och är belagda med sekretess. Hanna Stymne Bratt ANSLAG/BEVIS

Underskrift Paragrafer 1-9 Paragraferna 5, 9 är enskilda ärenden och är belagda med sekretess. Hanna Stymne Bratt ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-01-31 Platsochtid Socialkontoret,Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.45-11.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 69-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.15 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 20-29 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.10 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

~l~~~ ~:. ~.L... Bl J IZI6Jt.cJdCc. ... (... Bo Simonsson. Protokoll Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor (SN) 2015-09-03. c.t.

~l~~~ ~:. ~.L... Bl J IZI6Jt.cJdCc. ... (... Bo Simonsson. Protokoll Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor (SN) 2015-09-03. c.t. Sammanträde Plats och tid Ledamöter Övriga funktionshinderfrågor inom vård och omsorg stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-11.45 Bo Simonsson (DHR Lars Candler (HSO) Jens Sahlin (HSO) Bojan Karlsson (HSO)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl. 08.30 12.05 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (L), vice ordförande

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMPJMS OOJPN Socialnämndens sammanträde Tillfälligt serveringstillstånd Alströmerska magasinet 3 Serveringstillstånd - Lejonberget 4 Serveringstillståndet för Frid & Fröjd 5 Riktlinjer

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer