Ansökan om anslag för Nationella kvalitetsregister 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om anslag för Nationella kvalitetsregister 2006"

Transkript

1 Ansökan om anslag för Nationella kvalitetsregister 26 Detta är en textutskrift av vad som hittills skrivits in i ansökningsformuläret. Använd webbläsarens skriv-utfunktion för att skriva ut denna text. Det går även att använda webbläsarens kommando REDIGERA / MARKERA ALLT / KOPIERA och sedan klistra in texten i ett vanligt ordbehandlingsdokument. Utskriften är gjord: Onsdag, 14 September 25 Registrets namn: Uppföljning av ryggkirurgi Webbadress till registrets hemsida: Registerhållarens namn: Svensk Ryggkirurgisk Förening/kassören Håkan Löfgren Arbetsplats: Ortopediska kliniken Sjukhus / vårdcentral: Länssjukhuset Ryhov Postnummer: Postort: Jönköping Telefon: Fax: Epostadress: Huvudmannens post- eller bankgiro: postgiro Ansvarskod Startår: 1993 Registerhuvudman: Jönköping Ansökan avser: Ny period ( har fått anslag till och med 25) 2. Kortfattad sammanfattning:

2 Bakgrund/relevans: Ryggsjukdomar kostar svenska staten 3 miljarder kronor per år (SBU).. Antalet ingrepp på kotpelaren årligen i Sverige är ca 7 och i ökande. För att skapa evidensbaserad ryggkirurgi krävs pilotstudier, RCT, samt breda registreringar av produktkontrolltyp. Det är den typ av bred registrering som det svenska ryggkirurgiregistret kan erbjuda och någon motsvarighet finns idag inte i världen. Syfte: Kartläggning av indikationsställningar, geografiska avvikelser, skillnader i komplikationsfrekvens samt resultat för kirurgisk behandling av definierade ryggsjukdomar. Tillskapande av ett basmaterial för diskussioner kring kostnadseffektiv behandling och indikationsställning. Analys av patient, sjukdoms- och sjukhusspecifika data. Bas för information till den enskilde patienten vid ställningstagande till operativ behandling. Utvärdering av kort- och långtidsresultat med multipla resultatparametrar. Viktigaste process- och resultatmått: Diagnosrelaterad volymbestämning av ländryggskirurgi. Implantat, vårdtids-och komplikationsregistrering. Kirurgiresultat i kort- och långtidsperspektiv, dokumenterat med smärtmätning, organspecifik och livskvalitetsscore. Funktionsparametrar. Täckningsgrad: 39 av ca 45 ryggopererande kliniker i landet. Registrering av ca 85 % av kirurgiska ingrepp för ländryggens degenerativa åkommor i landet. Analys/återkoppling: Årlig sammanställning görs aggregerat för hela landet medan klinikernas data återrapporteras klinikspecifikt och ger möjlighet att bedöma om regionen har rimlig kirurgifrekvens, acceptabla resultat och fungerande implantat. Förbättringar görs härvid genom det goda exemplet. Information om mindre lämpliga operationstekniker, och sämre fungerande implantat kan fås och komplikationsdokumentation detaljanalyseras. -- Rapporten skickas ut till samtliga ortopedkliniker i landet. Vi har medverkat vid både Svensk Ortopedisk Förening och Svensk Ryggkirurgisk Förenings årsmöten. För Svensk Ryggkirurgisk Förening är den viktigaste uppgiften att på ett kvalificerat sätt driva detta register. Eftersom ingen motsvarighet i världen ännu finns så har registret väckt stor uppmärksamhet utomlands och presenterats bl a i flertalet europeiska länder, Japan och USA. Som supplement till Acta Orthopaedica hösten 25 kommer en 1-årsrapport från svenska ryggkirurgiregistret. Förbättringsresultat: Samsyn inom landet på ryggkirurgi beträffande indikationer och ryggkirurgiska volymer. I år planeras analys av kirurgifrekvens kontra långtidsresultat. I ett stort antal vetenskapliga studier, pågående och under året presenterade, från landet fungerar ryggregisterdata som basuppgifter. Presentationsnivå (nationellt, identifierbar på region- eller kliniknivå): Årlig återrapport i skriftlig form på aggregerad nivå. Återrapport till enskilda kliniker efter önskemål. Pågående är utarbetande av en on-line återrapportering till varje enskild klinik, beräknas färdig kring kommande årsskifte. Namn på bifogade filer med verksamhetsberättelse 24 och årsrapport 24: Verksamhetsberättelse 4 Årsrapport 4 3. Formalia Styrgrupp: Björn Strömqvist professor överläkare ortopediska kliniken Universitetssjukhuset Lund Lund Olle Hägg MD överläkare Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset Sahlgrenska Göteborg Göteborg Peter Fritzell MD överläkare Ortopediska kliniken Falu lasarett Falun Falun Bo Jönsson docent överläkare Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset Lund Lund Kompetens att driva kvalitetsregister: Ländryggsregistret har existerat sedan 1993, då drivet av Strömqvist och Jönsson och sedan det överfördes till Svensk Ryggkirurgisk förening 1998 har ovanstående grupp drivit verksamheten tillsammans med i ansökan beskrivna sekreterare. Förankring: Svensk Ryggkirurgisk Förening Svensk Ortopedisk Förening

3 Är PUL-anmälan inskickad: Ja, ange till vem i rutan nedan Om ja, ange PUL-ansvarig: Björn Strömqvist 4. Innehåll 4.1 Bakgrund Relevans: Ryggsjukdomar kostar svenska staten över 3 miljarder kronor årligen. En begränsad del av sjukdomarna behandlas kirurgiskt såsom diskbråck, ryggmärgskanalsförträngning, kotglidning och segmentrelaterad smärta. Emellertid har successivt under de senaste 15-2 åren kirurgifrekvensen ökat. Detta betingas till stor del av förbättrade utredningsmodaliteter såsom datortomografi, magnetkamera och även diagnostiska blockader, där specifik patologi kan mer exakt definieras. Vidare har också nya implantat såsom fixationsinstrument, diskproteser mm tillkommit. Den ökade frekvensen ryggkirurgi som noterats har emellertid inte dokumenterats beträffande effekt i tillfredsställande grad. Huvuddelen av nya tekniker studeras pilotmässigt och också i bästa fall via prospektiva randomiserade studier. Hur dessa tekniker fungerar implementerat i den enskilda kliniken utan det specialintresse där den utvecklats är sällan bekant. Vidare är det svårt att mäta om indikationsställningar för likartade ingrepp på olika ställen är identiska. Nya implantattekniker som introducerats under de senaste årtiondena kan exemplifieras av stabiliserande implantat, rörelsebegränsande implantat, diskproteser, distraktionsimplantat för spinal stenos och olika termokoagulerande tekniker. Syfte: Studier av indikationsställningar, kirurgiresultat, komplikationsfrekvens av ländryggskirurgi. Kort såväl som långtidsuppföljning. Utvärdering av effekten av nya implantat och nya kirurgiska tekniker. Analys och återföring till professionen av resultat. Från nästa år planeras ryggregistret expanderas till att kunna täcka all ryggkirurgi, halsryggs-, bröstryggs- och ländryggskirurgi av såväl degenerativ typ som för tumör-, fraktur- och deformitetssjukdomar samt infektion. Volym i Sverige: I Sverige beräknas ca 7 ryggingrepp göras årligen (ICD-registrering, ryggregisterdata). Kirurgi för ländryggens degenerativa åkommor betingar ungefär hälften av dessa ingrepp. Kirurgi för spinal stenos och segmentell smärta är ökande, diskbråckskirurgi långsamt minskande. Metastaskirurgi ökar, frakturkirurgifrekvensen väsentligen oförändrad över senare år. Efter registrets expansion enligt beskrivning under syfte ovan kommer möjlighet finnas att i princip registrera samtliga i Sverige utförda 7 ryggingrepp årligen. Antal registreringar 2: 2229 Antal registreringar 21: 2598 Antal registreringar 22: 2517 Antal registreringar 23: 318 Antal registreringar 24: 394 Specificera vad registeringarna avser: Registreringarna avser antal patienter opererade ett visst år för degenerativ ländryggssjukdom. Reoperationer inkluderas i ursprungsingreppet medan ny registrering görs om ingrepp av annan typ

4 eller på annan nivå utförs. Täckningsgrad: Ca 85% av de patienter som behandlades kirurgiskt för ländryggens sjukdomar. Andelen för 24 var 39 av 42 ryggkirurgibedrivande kliniker inom landet. Eftersom det inte är identiskt samma kliniker som har registrerat över åren kan inte en exakt siffra anges på uppföljningsfrekvensen, emellertid kan som exempel Lundakliniken redovisa en 1-årsuppföljning på strax under 9%. Ingen större förändring i täckningsgrad sedan föregående ansökan. Deltagande enheter: Ort klin, Borås lasarett, Borås Ort klin, Danderyd sjukhus, Danderyd Ort klin, Höglandssjukhuset, Eksjö Ort klin, Mälarsjukhuset Eskilstuna Ort klin, Falu lasarett, Falun Ort klin, Länssjukhuset Gävle-Sandviken, Gävle Ort klin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Ort klin, Länssjukhuset i Halmstad, Halmstad Ort klin, Helsingborgs lasarett, Helsingborg Ort klin, Huddinge universitetssjukhus, Huddinge Ort klin, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Ort klin, Länssjukhuset, Kalmar Ort klin, Blekingesjukhuset, Karlshamn-Karlskrona Ort klin, Karlskoga lasarett, Karlskoga Ort klin, Centralsjukhuset, Karlstad Ort klin, Universitetssjukhuset i Lund, Lund Ort klin, Universitetssjukhuset i Malmö, Malmö Ort klin, Lasarettet i Motala, Motala Ort klin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping Ort klin, Oskarshamns sjukhus, Oskarshamn Ort klin, Simrishamns sjukhus, Simrishamn Ort klin, Skene lasarett, Skene Ort klin, Kärnsjukhuset i Skövde, Skövde Ort klin, Sabbatsbergs Närsjukhus, Stockholm Ort klin, S:t Görans Sjukhus AB, Stockholm Ort klin, Karolinska sjukhuset, Stockholm Ort klin, Södersjukhuset, Stockholm Ryggkir klin, Löt, Strängnäs Ort klin, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Sundsvall Ort klin, NU-Sjukvården, Uddevalla Ort klin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Ort klin, Stockholm Spine Center, Upplands Väsby Ort klin, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ort klin, Varbergs sjukhus, Varberg Ort klin, Västerviks sjukhus, Västervik Ort klin, Västerås sjukhus, Västerås Ort klin, Ängelholms sjukhus, Ängelholm Ort klin, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro Ort klin, Östersunds sjukhus, Östersund 4.1 Mått Processmått: Diagnosrelaterad klassifikation. Mätning av volymer operationer för de olika diagnoserna och med olika operations/implantattyp aggregerat samt fördelat över individuella kliniker. Vårdtidsregistrering. Komplikationsregistrering. Smärtmätning på VAS-skala (visuell analog skala) Resultatmått: Komplikationer, reoperationer. Smärtreduktion, subjektivt skattad beträffande bensmärta och

5 ryggsmärta. Tillfredsställelse med kirurgiresultat. Utvärdering med hjälp av smärta på VAS-skala, organspecific score (Oswestry) samt livskvalitets-score (SF-36, EQ-5D). Mätning av sjukskrivningstid, analgeticakonsumtion och gångsträcka. Valet att lägga till EQ-5D är betingat av möjligheten att kunna göra hälsoekonomiska beräkningar. 4.3 Datafångst Hur sker datafångsten: Sedan årsskiftet 23/24 sker all inregistrering på webben fortlöpande från den enskilda kliniken. Specifika Kalla-listor finns som ger impuls till den enskilda kliniken när uppföljning är aktuell. När samlas data: Preoperativt, vid utskrivning från sjukhus samt 1, 2, 5 och 1 år postoperativt. 4.4 Analys och återkoppling Statistisk bearbetning och analys: Huvudsakligen har spridningen av preoperativa och postoperativa data beskrivits med medelvärde och fördelning, se figurer i registerrapporten. Specifika frågeställningar analyseras separat, exempelvis korrelationsanalyser där ett exempel är korrelationen mellan preoperativt upplevd smärta och tillfredsställelsegrad postoperativt. Korrelationsanalys relaterat till antalet utförda ingrepp på kliniken är pågående. Andra korrelationer är exempelvis mellan livskvalitet och smärtminskning på VAS-skalan (Zanoli 25) och validering av protokollet i en test-retestsituation. En planerad analys som kan hjälpa decision making är korrelationen mellan preoperativ patientprofil och outcome. Återföring 1, hur sker rapportering / återföring av data: Årsrapport från styrgruppen, skriftlig. År 25 1-årsrapport från registret som supplement till Acta Orthopaedica. Klinikspecifika data rapporteras åter till den enskilda kliniken från sekreterarnivå på begäran, framledes skall on-line återrapportering finnas. Denna skall vara i funktion kring kommande årsskifte. Återföring 2, hur många utanför styrgruppen använder data för egna analyser: Ett stort antal kliniker inom landet använder ryggregisterdata för egen produktkontroll. I forskningsprojekt och uppföljningsstudier används registerdata i ökande omfattning, klinikspecifika data får användas av respektive klinik fritt medan om man vill använda aggregerade data i sina studier en ansökan till Svensk Ryggkirurgisk Förening måste göras. Sådana pågående studier omfattar livskvalitet vid diskbråcks- och spinal stenossjukdom, ryggsmärteanalys vid spinal stenos med och utan olisthes, studier innefattande diskprotes- och fusionskirurgi samt planeras också inom den s k Svenska Ryggruppen en prospektiv randomiserad studie jämförande spinal stenosdekompression med och utan fusion baserad på registerdata. Ett doktorandarbete på registerdata skulle vara starkt önskvärt, sannolikt kan flera avhandlingsprojekt komma fram ur registret genom djupanalyser på specifika punkter på så sätt som diskuterats tidigare, exempelvis implantatanvändande, komplikationsanalys mm. Återföring 3, Redovisas data på identifierbar nivå: Nej Om nej, när planeras öppen redovisning: I första hand planeras analys av resultat- och komplikationsdata relaterat till kirurgifrekvens på kliniknivå. Eventuell länk till hemsida med öppen information för patienter: Ej för närvarande men planeras för framtiden. 4.5 Förbättringsresultat Verksamhetsutveckling: Samsyn på ryggkirurgin i landet beträffande indikationer och volym. Registerdata använda i

6 prioriteringsdiskussioner, exempelvis som underlag för det nyligen utarbetade indikationsdokumentet med NKO. Vetenskaplig produktion de senaste tre åren: Svensk Ryggkirurgisk Förenings registergrupp. The national Swedish register for lumbar spine surgery. Report 22. Rapport för s. 22. Strömqvist B. Evidence-based lumbar spine surgery. The role of national registration. Acta Orthop Scand 22; 73(Suppl 35): Zanoli G, Strömqvist B, Jönsson B, Padua R, Romanini E. Pain in low-back pain. Problems measuring outcomes in musculoskeletal disorders. Acta Orthop Scand 22; 73(Suppl 35): Svensk Ryggkirurgisk Förenings registergrupp. Uppföljning av ländryggskirurgi i Sverige 22. Rapport. 26 s. 23. Svensk Ryggkirurgisk Förenings registergrupp. Uppföljning av ländryggskirurgi i Sverige 23. Rapport. Jansson K-Å. On lumbar spinal stenosis and disc hernation surgery. Thesis 25. Dept Surg Sciences, Section Orthopedics, Karolinska Institutet, Stockholm. Zanoli G. Outcome assessment in lumbar spine surgery. Thesis 25. Dept Orthopedics, Lund University Hospital. Fritzell P. Fusion as treatment for chronic low back pain - existing evidence, the scientific frontier and research strategies. Eur Spine J 25; 14: Strömqvist B, Fritzell P, Hägg O, Jönsson B. One-year report from the Swedish National Spine Register. Swedish Society for Spine Surgery. Acta Orthop 25; 76(Suppl 319). In press. Fritzell P, Strömqvist B, Hägg O. A practical approach to spine registers in Europe. The Swedish experience. Eur Spine J. In press. Zanoli G, Nilsson LT, Strömqvist B. Reliability of the prospective data collection protocol of the Swedish Spine Register: test-retest analysis of 119 patients. Acta Orthop. In press. Zanoli G, Strömqvist B, Jönsson B. SF-36 scores in degenerative lumbar spine disorders: analysis of prospective data from 451 patients. Acta Orthop. In press. 4.6 Samverkan Samarbete med andra register: Ingen formell. I samband med utvecklandet av webbapplikationen fick vårt register god hjälp av erfarenheter gjorda av höftplastikregistret i motsvarande process. Kompetenscentra registret har haft kontakt med: NKO, Nationellt Kompetenscentrum Ortopedi Om kontakt med kompetenscentra, planerad / faktisk samverkan: Samarbete beträffande indikationsdokument. Planerade statistiska analyser via NKO:s Jonas Ranstam. Samarbete avseende resultat med kliniker och länder i Europa via Spine Tango, Internationellt ryggregister kopplat till SSE:s organisation (Spine Society of Europe) med säte i Bern. Kontaktman ordförande i SSE prof Max Aebi. 5. Budget 5.1 Budget 26 (totalbudget för registret) Summa sökt 26 från Socialstyrelsen: Summa sökt och beviljat 26 annan: Summa sökt men ännu ej beviljat 26 annan:

7 Kalkylerad 26 total IT-kostnad: Framtagande av ny webbaserad programvara 31 9 Hosting av programvara på internetserver 9 Support av programvara 48 Utvecklingsarbete registrets programvara 7 Kalkylerad 26 total ers NKC: All berörd personal 26: Carina Blom Sekreterare 1 % 26 7:- Jill Fallenius Sekreterare 5 % 13 35:- Lena Oreby Sekreterare 5 % 13 35:- Björn Strömqvist Prof, överläkare ingen lön Bo Jönsson Doc, överläkare ingen lön Peter Fritzell MD, överläkare ingen lön Olle Hägg MD, överläkare ingen lön Alla beräknade driftkostnader 26: Framtagande av ny webbaserad programvara 31 9 Hosting av programvara på internetserver 9 Support av programvara 48 Utvecklingsarbete registrets programvara 7 Statistikkonsult 8 Produktion av årsrapport 3 Möteskostnader registergruppen 5 Möteskostnader nationell presentation av registerresultat 7 Läkartid för analys av data 225 Annan finansiering av registret 26: Ingen annan finansiering Motivering till kostnadskalkyl / budget 26: Det svenska ryggregistret, som skapades 1992, är i dag världsledande avseende både nationell täckning och avseende registrerade och analyserade variabler. Årligen utges rapporter som beskriver antal utförda kirurgiska ingrepp mot degenerativa tillstånd i ländryggen, samt resultat av dessa. Det finns ett behov av en totaltäckning av ryggradens kirurgiska tillstånd. Det finns också inte minst ett behov av en utökad analysmöjlighet avseende hur resultaten efter ryggkirurgiska interventioner skall kunna påverka såväl den kliniska vardagen som mer övergripande satsningar avseende utredning och behandling av kirurgiskt påverkbara tillstånd. I enlighet med de nya krav som ställs på öppenhet och snabb resultatredovisning, har Svensk Ryggkirurgisk Förening därför sedan slutet av 199-talet arbetat med att nätbasera registret för att dels ge dels möjlighet till en on-line-baserad återkoppling till registrerande kliniker, dels ge möjlighet till en förenkling av rapportframställning. En viktig aspekt är att det framledes skall vara möjligt att analysera den ryggkirurgiska aktiviteten i landet på ett sätt som skall stödja lokala och även mer övergripande beslut avseende verksamheten. Den nya registerfunktionen skall kunna stödja forskning, och skall också bidra till en ökad öppenhet gentemot registrerande kliniker och andra intressenter. För att bibehålla en hög registreringsvilja vid landets kliniker, beslöt föreningen efter djupgående diskussioner i arbetsutskott och i styrelsen, att via ett anbudsförfarande få ett grepp om de möjligheter som fanns för att täcka registerbehovet. Efter ett omfattande arbete under första halvåret 25, fick IT/registerföretaget Cytise AB uppdraget att utföra det nödvändiga grundarbetet med formulärframställning och datakonverteringar som kommer att möjliggöra en förbättrad och förenklad

8 nationell registerfunktion enligt ovan. Detta arbete pågår idag och beräknas vara slutfört avseende hela ryggradens kirurgiska tillstånd, under första halvåret 26. Den nya programvaran SweSpine, som ersätter den hittillsvarande funktionen, och täcker ländryggens degenerativa tillstånd, finns framtagen och i funktion från och med 517 (Fas 1). Ryggradens övriga kirurgiska tillstånd kommer att kompletteras under sista kvartalet 25 (Fas 2). Ett nätbaserat samarbete med andra register kommer att initieras under första halvåret 26 (Fas 3). Ryggregistret har sedan 1998 då det överfördes till Svensk Ryggkirurgisk Förening, haft tillgång till en nationell supportfunktion i form av både läkare (ej betalda) och sekreterare (betalda). När denna funktion skapades sågs en dramatisk ökning av antalet registrerande kliniker, och vi är övertygade om att en sådan funktion måste finnas för att behålla en hög och adekvat registrering. Kostnaden för att vara jour on-line, att åka till landets alla kliniker vid önskemål, att hjälpa till med framtagande av statistik och rapporter utöver den årliga sammanställningen, har bekostats av föreningen via de hittills givna anslagen och framför allt gått till en specialutbildad sekreterare som stått för supportfunktionen. Den sekreteriella funktionen är helt essentiell för registrets fortbestående inkluderande den supportfunktion vi fortlöpande tillhandahåller våra rapporterande kliniker med. Datorkonsultens arbete är under de närmaste åren i första hand att skapa en automatiserad återföringsrutin till de enskilda klinikerna on line, likaså att göra program där aggregerade data ständigt kan presenteras i standardiserad form beträffande de mest väsentliga parametrarna. Vidare också en exportfunktion till statistikprogram. På sikt skall också årsrapporten kunna schablonmässigt extraheras. Framtagande av årliga rapporter har skett oavlönat av de läkare som beskrivs i Registergruppen. Detta är i framtiden en alldeles ohållbar konstruktion, då dataanalys och rapportframställning sammantaget årligen beräknas ta flera läkarmånader i anspråk. Sekreterarinsatser ej inräknade. Övriga upplysningar 26: ettårs- eller flerårsansökan: Söker även anslag för Budget 27 (totalbudget för registret) Summa sökt 27 från Socialstyrelsen: 1 23 Summa sökt och beviljat 26 annan: Summa sökt men ännu ej beviljat 26 annan: Kalkylerad 27 total IT-kostnad: 135 Kalkylerad 27 total ers NKC: Motivering till kostnadskalkyl / budget 27: Se tidigare motivering till kostnadskalkylen 26 förutom att den nya webbaserade programvaran nu skall vara helt framtagen och i bruk. Då utvidgat analysarbete planeras kommer behovet av statistiskt konsultarbete att öka. Övriga upplysningar 27: 5.2 Budget 28 (totalbudget för registret) Summa sökt 28 från Socialstyrelsen: 1 285

9 Summa sökt och beviljat 28 annan: Summa sökt men ännu ej beviljat 28 annan: Kalkylerad 28 total IT-kostnad: 143 Kalkylerad 28 total ers NKC: Motivering till kostnadskalkyl / budget 28: Se tidigare motivering till kostnadskalkylen 27. Övriga upplysningar 28: Backa

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT 1. Bakgrund och syfte Ryggsjukdomar beräknas kosta den svenska staten 30 miljarder kr årligen och orsakar således förutom stort lidande för den enskilde patienten också en mycket

Läs mer

Ansökningsblankett till nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården år 2003

Ansökningsblankett till nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården år 2003 Ansökningsblankett till nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården år 2003 Blanketten laddas hem från Internet http://www.sos.se/mars/kvaflik.htm och fylls i elektroniskt Innan du fyller i

Läs mer

Ansökningsblankett till nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården år 2004

Ansökningsblankett till nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården år 2004 Ansökningsblankett till nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården år 2004 Blanketten laddas hem från Internet http://www.sos.se/mars/kvaflik.htm och fylls i elektroniskt Innan du fyller i

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Vi har också deltagit med analyser från 2008 som vanligt på symposium om de svenska ortopediska kvalitetsregistren på SOF-mötet i Jönköping 2009.

Vi har också deltagit med analyser från 2008 som vanligt på symposium om de svenska ortopediska kvalitetsregistren på SOF-mötet i Jönköping 2009. ÅRSRAPPORT 2008 Svenska Axel Arthroplastik registret. TACK FÖR ER MEDVERKAN! Registret har åter igen fått in fler rapporter än någonsin, 925 rapporter under året 2008. Totalt har vi nu fått mer än 6000

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Svenska Frakturregistret snart frakturer registrerade

Svenska Frakturregistret snart frakturer registrerade Svenska Frakturregistret snart 100 000 frakturer registrerade Michael Möller Registerhållare Överläkare, Med Dr, Ortopedkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Registrering av frakturer är nödvändig

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Swespine 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Swespine, det nationella ryggkirurgiska registret, har såväl nationellt som internationellt haft ett framgångsrikt och expansivt år. Styrgruppen som sköter det löpande

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

1 Kontaktuppgifter. Efternamn Fritzell. Förnamn Peter Arbetsplats Ortopedkliniken Sjukhus/Vårdcentral Falu lasarett Gatu/box-address Falu lasarett

1 Kontaktuppgifter. Efternamn Fritzell. Förnamn Peter Arbetsplats Ortopedkliniken Sjukhus/Vårdcentral Falu lasarett Gatu/box-address Falu lasarett NRK12-034 1. Ansökan 1 Kontaktuppgifter Registerhållaren Förnamn Peter Arbetsplats Ortopedkliniken Sjukhus/Vårdcentral Falu lasarett Gatu/box-address Falu lasarett Postnummer 79182 2 Sammanfattning Postort

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2 AUGUSTI 21 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING BO JÖNSSON BJÖRN STRÖMQVIST 2 INTRODUKTION Denna publikation är en sammanställning av patientuppgifter från år 2

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av

Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av ryggkirurgi), FAR14-034 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Registrets namn Registrets kortnamn Nummer 34 Svenska ryggregistret (tidigare

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2004

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2004 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 4 PRELIMINÄR VERSION SEPTEMBER 4 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Bo Jönsson 2 Introduktion Årets ryggregisterpublikation

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Nationellt Register över Smärtrehabilitering

Nationellt Register över Smärtrehabilitering Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS www.ucr.uu.se/nrs Nationellt Register över Smärtrehabilitering 1 NRS Startade 1998 Anslutet till Sveriges kommuner och landsting Nationellt Register över

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2013

UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2013 UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2013 SEPTEMBER 2014 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Björn Knutsson Bengt Sandén ISBN: 978-91-980722-8-0 Swespine

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015

Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015 1 Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015 Registerdata 2015 Patienter. I kvalitetsregistret noterades 118 vuxna patienter med bakteriell meningit vårdade med inkomstdatum under 2015

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014 Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q3 2013 Q2 2014 Om analysen I januari 2014 gjordes en första utvärdering av patientnöjdheten sett till bakgrundsfaktorerna i enkäten. Den baserades på

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 2010

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 2010 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 21 SEPTEMBER 21 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Bo Jönsson ISBN 978-91-978553-8-9 Innehållsförteckning 2

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2012

UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2012 UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 212 SEPTEMBER 213 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Björn Knutsson Bengt Sandén ISBN: 978-91-98722-3-5 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012 1 (5) Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling Universitetssjukhuset, 1-3 2012 Handläggning av ryggsjukdomar utgör en stor del av vardagen för läkare inom ortopedi. Denna kurs riktas i

Läs mer

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 NKO Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 - Lars Lidgren (ordf.), Lund - Olle Hägg, Göteborg - Johan Kärrholm, Göteborg - K-G Thorngren, Lund - Olle Nilsson, Uppsala - Olle

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2007. Svenska korsbandsregistret X-Base. www.aclregister.nu. Innehållsförteckning

ÅRSRAPPORT 2007. Svenska korsbandsregistret X-Base. www.aclregister.nu. Innehållsförteckning ÅRSRAPPORT 2007 Svenska korsbandsregistret X-Base 2737 Primäroperationer 143 Revisioner 102 Reoperationer www.aclregister.nu Innehållsförteckning Förord Inrapportering Återrapportering Täckning Organisation

Läs mer

INBJUDAN. DePuy Synthes Spine Sponsrar och administrerar utbildningen.

INBJUDAN. DePuy Synthes Spine Sponsrar och administrerar utbildningen. INBJUDAN Bakgrund Utbildningsprogrammet Spine Academy initierades 2006 genom ett samarbete mellan Svensk Ryggkirurgisk Förening och. Syftet är att erbjuda en basal ryggkirurgisk utbildning samt ge möjlighet

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Vi har också deltagit med en del analyser och underlag till ett symposium om axelplastiker på SOF-mötet i Varberg

Vi har också deltagit med en del analyser och underlag till ett symposium om axelplastiker på SOF-mötet i Varberg 2005 ÅRSRAPPORT 2005-2006! TACK FÖR ER MEDVERKAN! Registret har under 2005 åter igen fått in ca 500 rapporter under året. Totalt har vi fått mer än 3000 rapporter under de första 7 åren. Det innebär att

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest Kan egenvård och självtest vara något för dig? Tar du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna

Läs mer

Årsrapport Lägesbeskrivning i Swetrau

Årsrapport Lägesbeskrivning i Swetrau Årsrapport Lägesbeskrivning i Swetrau http://www.swetrau.se/ http://rcsyd.se/swetrau 34 registrerade användare 10 Universitetssjukhussjukhus (6 sjukhus 1 registrerar inte -> Umeå) 17 Länssjukhus 7 Länsdelssjukhus

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2009

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2009 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 29 SEPTEMBER 29 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Bo Jönsson ISBN: 978-91-978553--3 Innehållsförteckning

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 2011

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 2011 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 211 SEPTEMBER 212 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Bo Jönsson Bengt Sandén ISBN: 978-91-979924-4-2 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2003

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2003 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 3 OKTOBER 3 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING BO JÖNSSON BJÖRN STRÖMQVIST 2 Introduktion Årets ryggregisterpublikation innehåller dels demografiska

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2005

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2005 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 5 SEPTEMBER 5 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Bo Jönsson 2 Introduktion Denna presentation innehåller ländryggsregisterdata

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Malin Kallenfedlt Mats Löfgren Margareta Nilsson Enheten för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationella kvalitetsregistret för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2015 Innehållsförteckning STYRGRUPP... 5 TÄCKNINGSGRAD... 6 VÄNTETID TILL

Läs mer

UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2014

UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2014 UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2014 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING September 2015 Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Björn Knutsson Paul Gerdhem Allan Abbott Anna Songsong Lena

Läs mer

Styrelsens för 4S verksamhetsberättelse

Styrelsens för 4S verksamhetsberättelse Styrelsens för 4S verksamhetsberättelse för 2007-2008 Styrelsen och sammanträden Ulf Kornerup 4S styrelse har under 2007-2008 bestått av Claes Olerud (ordförande), Hans Tropp ( vice ordförande ), Håkan

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

SPOR Svenskt Perioperativt Register

SPOR Svenskt Perioperativt Register SPOR Svenskt Perioperativt Register Sara Lyckner, Registerkoordinator SPOR, Specialistsjuksköterska intensivvård, Kvalitetssamordnare Anestesikliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna Maria Björk Svensson, Specialistsjuksköterska,

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-09-30 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 7 januari 2014 1 Kullbergska sjukhuset Hud- och könssjukvård

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Nationella kvalitetsregistret InfCareHIV Veronica Svedhem-Johansson Överläkare Registeransvarig Karolinska Universitets Sjukhuset Registerhållare Demografi InfCareHIV

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

Resultatrapport - Värdekompass. RMPG ortopedi

Resultatrapport - Värdekompass. RMPG ortopedi Resultatrapport - Värdekompass RMPG ortopedi 2013 sydöstra sjukvårdsregionen Öppna jämförelser 2013 rörelseorganens sjukdomar Sydöstra sjukvårdsregionen Placering 1 7 Placering 8-14 Placering 15-21 Kommentar:

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige)

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapport 2008 BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapporten avser registreringar t o m juni 2008. Förändringar som beskrivs nedan är således jämförelser med föregående rapport som avsåg tiden dessförinnan,

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2015-01-01-2015-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 2 maj 2016 1 Bollnäs sjukhus Kirurgisk vård 165 0 100.0 % 1

Läs mer

SAMMANFATTANDE PRÖVNINGSPLAN

SAMMANFATTANDE PRÖVNINGSPLAN SAMMANFATTANDE PRÖVNINGSPLAN Resultat av dekompressiv kirurgi vid lumbal spinal stenos med eller utan fusion en prospektiv randomiserad kontrollerad multicenterstudie Bakgrund Lumbal spinal stenos är hos

Läs mer

2009-10-20. Sorterad på KOMPONENT

2009-10-20. Sorterad på KOMPONENT KOMPONENT INSTRUMENT SJUKHUS/LAB POSTORT TELEFON P-17-OH-progesteron Annan Universitetssjukhuset MAS MALMÖ 040-331420 P-17-OH-progesteron CIS Bio CT Akademiska sjukhuset UPPSALA 018-6114205 P-17-OH-progesteron

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda

Läs mer

Årsrapport 2014. F2-2998 amputationsingrepp varav 86% utförda år 2011-2014

Årsrapport 2014. F2-2998 amputationsingrepp varav 86% utförda år 2011-2014 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 F1 2354 patienter F2-2998 amputationsingrepp varav 86% utförda år 2011-2014 F3 1033 protesregistreringar F4 684 baseline registreringar F5 675 follow-up/prom-registreringar

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6 Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens läns Luleå Norrbottens län Ben 2017-02-11 landsting. IVF-kliniken Umeå Umeå Västerbottens

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare Svenska Barnreumaregistret Verksamhetsberättelse Bokslut 2013 Bo Magnusson Registerhållare Årsberättelse Svenska barnreumaregistret började registrera patienter 2009. I den separata årsrapporten redovisas

Läs mer

Svenska korsbandsregistret Årsrapport 2005-06. Svenska Korsbandsregistret Årsrapport 2005, 2006

Svenska korsbandsregistret Årsrapport 2005-06. Svenska Korsbandsregistret Årsrapport 2005, 2006 Svenska Korsbandsregistret Årsrapport 2005, 2006 Introduktion Främre korsbandsskada är en allvarlig knäskada som ofta bidrar till att unga människor inte kan fortsätta med tungt arbete eller motionsidrott

Läs mer

carina.andren@karolinska.se 1 P2I Patient Provider Information P2I Care Ett forskningsnätverk SRQ Svensk reumatologis kvalitetsregister P2I Care Arbetar med utvecklings- och forskningsprojekt med gemensamt

Läs mer

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi, FAR14-111 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Kvalitetsregistret för Gynekologisk

Läs mer

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET 2012

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET 2012 ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET 2012 Sammanställning av adnexoperationer inrapporterade under år 2011 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Adnexskirurgi Författare: Mathias Pålsson Delregisteransvarig adnexsregistret

Läs mer

Influensarapport för vecka 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 10 (2/3-8/3).

Influensarapport för vecka 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 10 (2/3-8/3). rapport för 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget 10 (2/3-8/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Antal registrerade 2014(noterat 2015-04-22). Det saknas registreringar från Danderyd,

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Tid: 26 Mars 2009. 10:00-15:00 Var: Hotel Arlandia, Arlanda Stockholm 1. Antalet deltagande sjukhus i växer. Vi är

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret. Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro

SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret. Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro 1 2 3 4 5 Standardiserat Vårdförlopp http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/

Läs mer