Ansökan om anslag för Nationella kvalitetsregister 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om anslag för Nationella kvalitetsregister 2006"

Transkript

1 Ansökan om anslag för Nationella kvalitetsregister 26 Detta är en textutskrift av vad som hittills skrivits in i ansökningsformuläret. Använd webbläsarens skriv-utfunktion för att skriva ut denna text. Det går även att använda webbläsarens kommando REDIGERA / MARKERA ALLT / KOPIERA och sedan klistra in texten i ett vanligt ordbehandlingsdokument. Utskriften är gjord: Onsdag, 14 September 25 Registrets namn: Uppföljning av ryggkirurgi Webbadress till registrets hemsida: Registerhållarens namn: Svensk Ryggkirurgisk Förening/kassören Håkan Löfgren Arbetsplats: Ortopediska kliniken Sjukhus / vårdcentral: Länssjukhuset Ryhov Postnummer: Postort: Jönköping Telefon: Fax: Epostadress: Huvudmannens post- eller bankgiro: postgiro Ansvarskod Startår: 1993 Registerhuvudman: Jönköping Ansökan avser: Ny period ( har fått anslag till och med 25) 2. Kortfattad sammanfattning:

2 Bakgrund/relevans: Ryggsjukdomar kostar svenska staten 3 miljarder kronor per år (SBU).. Antalet ingrepp på kotpelaren årligen i Sverige är ca 7 och i ökande. För att skapa evidensbaserad ryggkirurgi krävs pilotstudier, RCT, samt breda registreringar av produktkontrolltyp. Det är den typ av bred registrering som det svenska ryggkirurgiregistret kan erbjuda och någon motsvarighet finns idag inte i världen. Syfte: Kartläggning av indikationsställningar, geografiska avvikelser, skillnader i komplikationsfrekvens samt resultat för kirurgisk behandling av definierade ryggsjukdomar. Tillskapande av ett basmaterial för diskussioner kring kostnadseffektiv behandling och indikationsställning. Analys av patient, sjukdoms- och sjukhusspecifika data. Bas för information till den enskilde patienten vid ställningstagande till operativ behandling. Utvärdering av kort- och långtidsresultat med multipla resultatparametrar. Viktigaste process- och resultatmått: Diagnosrelaterad volymbestämning av ländryggskirurgi. Implantat, vårdtids-och komplikationsregistrering. Kirurgiresultat i kort- och långtidsperspektiv, dokumenterat med smärtmätning, organspecifik och livskvalitetsscore. Funktionsparametrar. Täckningsgrad: 39 av ca 45 ryggopererande kliniker i landet. Registrering av ca 85 % av kirurgiska ingrepp för ländryggens degenerativa åkommor i landet. Analys/återkoppling: Årlig sammanställning görs aggregerat för hela landet medan klinikernas data återrapporteras klinikspecifikt och ger möjlighet att bedöma om regionen har rimlig kirurgifrekvens, acceptabla resultat och fungerande implantat. Förbättringar görs härvid genom det goda exemplet. Information om mindre lämpliga operationstekniker, och sämre fungerande implantat kan fås och komplikationsdokumentation detaljanalyseras. -- Rapporten skickas ut till samtliga ortopedkliniker i landet. Vi har medverkat vid både Svensk Ortopedisk Förening och Svensk Ryggkirurgisk Förenings årsmöten. För Svensk Ryggkirurgisk Förening är den viktigaste uppgiften att på ett kvalificerat sätt driva detta register. Eftersom ingen motsvarighet i världen ännu finns så har registret väckt stor uppmärksamhet utomlands och presenterats bl a i flertalet europeiska länder, Japan och USA. Som supplement till Acta Orthopaedica hösten 25 kommer en 1-årsrapport från svenska ryggkirurgiregistret. Förbättringsresultat: Samsyn inom landet på ryggkirurgi beträffande indikationer och ryggkirurgiska volymer. I år planeras analys av kirurgifrekvens kontra långtidsresultat. I ett stort antal vetenskapliga studier, pågående och under året presenterade, från landet fungerar ryggregisterdata som basuppgifter. Presentationsnivå (nationellt, identifierbar på region- eller kliniknivå): Årlig återrapport i skriftlig form på aggregerad nivå. Återrapport till enskilda kliniker efter önskemål. Pågående är utarbetande av en on-line återrapportering till varje enskild klinik, beräknas färdig kring kommande årsskifte. Namn på bifogade filer med verksamhetsberättelse 24 och årsrapport 24: Verksamhetsberättelse 4 Årsrapport 4 3. Formalia Styrgrupp: Björn Strömqvist professor överläkare ortopediska kliniken Universitetssjukhuset Lund Lund Olle Hägg MD överläkare Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset Sahlgrenska Göteborg Göteborg Peter Fritzell MD överläkare Ortopediska kliniken Falu lasarett Falun Falun Bo Jönsson docent överläkare Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset Lund Lund Kompetens att driva kvalitetsregister: Ländryggsregistret har existerat sedan 1993, då drivet av Strömqvist och Jönsson och sedan det överfördes till Svensk Ryggkirurgisk förening 1998 har ovanstående grupp drivit verksamheten tillsammans med i ansökan beskrivna sekreterare. Förankring: Svensk Ryggkirurgisk Förening Svensk Ortopedisk Förening

3 Är PUL-anmälan inskickad: Ja, ange till vem i rutan nedan Om ja, ange PUL-ansvarig: Björn Strömqvist 4. Innehåll 4.1 Bakgrund Relevans: Ryggsjukdomar kostar svenska staten över 3 miljarder kronor årligen. En begränsad del av sjukdomarna behandlas kirurgiskt såsom diskbråck, ryggmärgskanalsförträngning, kotglidning och segmentrelaterad smärta. Emellertid har successivt under de senaste 15-2 åren kirurgifrekvensen ökat. Detta betingas till stor del av förbättrade utredningsmodaliteter såsom datortomografi, magnetkamera och även diagnostiska blockader, där specifik patologi kan mer exakt definieras. Vidare har också nya implantat såsom fixationsinstrument, diskproteser mm tillkommit. Den ökade frekvensen ryggkirurgi som noterats har emellertid inte dokumenterats beträffande effekt i tillfredsställande grad. Huvuddelen av nya tekniker studeras pilotmässigt och också i bästa fall via prospektiva randomiserade studier. Hur dessa tekniker fungerar implementerat i den enskilda kliniken utan det specialintresse där den utvecklats är sällan bekant. Vidare är det svårt att mäta om indikationsställningar för likartade ingrepp på olika ställen är identiska. Nya implantattekniker som introducerats under de senaste årtiondena kan exemplifieras av stabiliserande implantat, rörelsebegränsande implantat, diskproteser, distraktionsimplantat för spinal stenos och olika termokoagulerande tekniker. Syfte: Studier av indikationsställningar, kirurgiresultat, komplikationsfrekvens av ländryggskirurgi. Kort såväl som långtidsuppföljning. Utvärdering av effekten av nya implantat och nya kirurgiska tekniker. Analys och återföring till professionen av resultat. Från nästa år planeras ryggregistret expanderas till att kunna täcka all ryggkirurgi, halsryggs-, bröstryggs- och ländryggskirurgi av såväl degenerativ typ som för tumör-, fraktur- och deformitetssjukdomar samt infektion. Volym i Sverige: I Sverige beräknas ca 7 ryggingrepp göras årligen (ICD-registrering, ryggregisterdata). Kirurgi för ländryggens degenerativa åkommor betingar ungefär hälften av dessa ingrepp. Kirurgi för spinal stenos och segmentell smärta är ökande, diskbråckskirurgi långsamt minskande. Metastaskirurgi ökar, frakturkirurgifrekvensen väsentligen oförändrad över senare år. Efter registrets expansion enligt beskrivning under syfte ovan kommer möjlighet finnas att i princip registrera samtliga i Sverige utförda 7 ryggingrepp årligen. Antal registreringar 2: 2229 Antal registreringar 21: 2598 Antal registreringar 22: 2517 Antal registreringar 23: 318 Antal registreringar 24: 394 Specificera vad registeringarna avser: Registreringarna avser antal patienter opererade ett visst år för degenerativ ländryggssjukdom. Reoperationer inkluderas i ursprungsingreppet medan ny registrering görs om ingrepp av annan typ

4 eller på annan nivå utförs. Täckningsgrad: Ca 85% av de patienter som behandlades kirurgiskt för ländryggens sjukdomar. Andelen för 24 var 39 av 42 ryggkirurgibedrivande kliniker inom landet. Eftersom det inte är identiskt samma kliniker som har registrerat över åren kan inte en exakt siffra anges på uppföljningsfrekvensen, emellertid kan som exempel Lundakliniken redovisa en 1-årsuppföljning på strax under 9%. Ingen större förändring i täckningsgrad sedan föregående ansökan. Deltagande enheter: Ort klin, Borås lasarett, Borås Ort klin, Danderyd sjukhus, Danderyd Ort klin, Höglandssjukhuset, Eksjö Ort klin, Mälarsjukhuset Eskilstuna Ort klin, Falu lasarett, Falun Ort klin, Länssjukhuset Gävle-Sandviken, Gävle Ort klin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Ort klin, Länssjukhuset i Halmstad, Halmstad Ort klin, Helsingborgs lasarett, Helsingborg Ort klin, Huddinge universitetssjukhus, Huddinge Ort klin, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Ort klin, Länssjukhuset, Kalmar Ort klin, Blekingesjukhuset, Karlshamn-Karlskrona Ort klin, Karlskoga lasarett, Karlskoga Ort klin, Centralsjukhuset, Karlstad Ort klin, Universitetssjukhuset i Lund, Lund Ort klin, Universitetssjukhuset i Malmö, Malmö Ort klin, Lasarettet i Motala, Motala Ort klin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping Ort klin, Oskarshamns sjukhus, Oskarshamn Ort klin, Simrishamns sjukhus, Simrishamn Ort klin, Skene lasarett, Skene Ort klin, Kärnsjukhuset i Skövde, Skövde Ort klin, Sabbatsbergs Närsjukhus, Stockholm Ort klin, S:t Görans Sjukhus AB, Stockholm Ort klin, Karolinska sjukhuset, Stockholm Ort klin, Södersjukhuset, Stockholm Ryggkir klin, Löt, Strängnäs Ort klin, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Sundsvall Ort klin, NU-Sjukvården, Uddevalla Ort klin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Ort klin, Stockholm Spine Center, Upplands Väsby Ort klin, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ort klin, Varbergs sjukhus, Varberg Ort klin, Västerviks sjukhus, Västervik Ort klin, Västerås sjukhus, Västerås Ort klin, Ängelholms sjukhus, Ängelholm Ort klin, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro Ort klin, Östersunds sjukhus, Östersund 4.1 Mått Processmått: Diagnosrelaterad klassifikation. Mätning av volymer operationer för de olika diagnoserna och med olika operations/implantattyp aggregerat samt fördelat över individuella kliniker. Vårdtidsregistrering. Komplikationsregistrering. Smärtmätning på VAS-skala (visuell analog skala) Resultatmått: Komplikationer, reoperationer. Smärtreduktion, subjektivt skattad beträffande bensmärta och

5 ryggsmärta. Tillfredsställelse med kirurgiresultat. Utvärdering med hjälp av smärta på VAS-skala, organspecific score (Oswestry) samt livskvalitets-score (SF-36, EQ-5D). Mätning av sjukskrivningstid, analgeticakonsumtion och gångsträcka. Valet att lägga till EQ-5D är betingat av möjligheten att kunna göra hälsoekonomiska beräkningar. 4.3 Datafångst Hur sker datafångsten: Sedan årsskiftet 23/24 sker all inregistrering på webben fortlöpande från den enskilda kliniken. Specifika Kalla-listor finns som ger impuls till den enskilda kliniken när uppföljning är aktuell. När samlas data: Preoperativt, vid utskrivning från sjukhus samt 1, 2, 5 och 1 år postoperativt. 4.4 Analys och återkoppling Statistisk bearbetning och analys: Huvudsakligen har spridningen av preoperativa och postoperativa data beskrivits med medelvärde och fördelning, se figurer i registerrapporten. Specifika frågeställningar analyseras separat, exempelvis korrelationsanalyser där ett exempel är korrelationen mellan preoperativt upplevd smärta och tillfredsställelsegrad postoperativt. Korrelationsanalys relaterat till antalet utförda ingrepp på kliniken är pågående. Andra korrelationer är exempelvis mellan livskvalitet och smärtminskning på VAS-skalan (Zanoli 25) och validering av protokollet i en test-retestsituation. En planerad analys som kan hjälpa decision making är korrelationen mellan preoperativ patientprofil och outcome. Återföring 1, hur sker rapportering / återföring av data: Årsrapport från styrgruppen, skriftlig. År 25 1-årsrapport från registret som supplement till Acta Orthopaedica. Klinikspecifika data rapporteras åter till den enskilda kliniken från sekreterarnivå på begäran, framledes skall on-line återrapportering finnas. Denna skall vara i funktion kring kommande årsskifte. Återföring 2, hur många utanför styrgruppen använder data för egna analyser: Ett stort antal kliniker inom landet använder ryggregisterdata för egen produktkontroll. I forskningsprojekt och uppföljningsstudier används registerdata i ökande omfattning, klinikspecifika data får användas av respektive klinik fritt medan om man vill använda aggregerade data i sina studier en ansökan till Svensk Ryggkirurgisk Förening måste göras. Sådana pågående studier omfattar livskvalitet vid diskbråcks- och spinal stenossjukdom, ryggsmärteanalys vid spinal stenos med och utan olisthes, studier innefattande diskprotes- och fusionskirurgi samt planeras också inom den s k Svenska Ryggruppen en prospektiv randomiserad studie jämförande spinal stenosdekompression med och utan fusion baserad på registerdata. Ett doktorandarbete på registerdata skulle vara starkt önskvärt, sannolikt kan flera avhandlingsprojekt komma fram ur registret genom djupanalyser på specifika punkter på så sätt som diskuterats tidigare, exempelvis implantatanvändande, komplikationsanalys mm. Återföring 3, Redovisas data på identifierbar nivå: Nej Om nej, när planeras öppen redovisning: I första hand planeras analys av resultat- och komplikationsdata relaterat till kirurgifrekvens på kliniknivå. Eventuell länk till hemsida med öppen information för patienter: Ej för närvarande men planeras för framtiden. 4.5 Förbättringsresultat Verksamhetsutveckling: Samsyn på ryggkirurgin i landet beträffande indikationer och volym. Registerdata använda i

6 prioriteringsdiskussioner, exempelvis som underlag för det nyligen utarbetade indikationsdokumentet med NKO. Vetenskaplig produktion de senaste tre åren: Svensk Ryggkirurgisk Förenings registergrupp. The national Swedish register for lumbar spine surgery. Report 22. Rapport för s. 22. Strömqvist B. Evidence-based lumbar spine surgery. The role of national registration. Acta Orthop Scand 22; 73(Suppl 35): Zanoli G, Strömqvist B, Jönsson B, Padua R, Romanini E. Pain in low-back pain. Problems measuring outcomes in musculoskeletal disorders. Acta Orthop Scand 22; 73(Suppl 35): Svensk Ryggkirurgisk Förenings registergrupp. Uppföljning av ländryggskirurgi i Sverige 22. Rapport. 26 s. 23. Svensk Ryggkirurgisk Förenings registergrupp. Uppföljning av ländryggskirurgi i Sverige 23. Rapport. Jansson K-Å. On lumbar spinal stenosis and disc hernation surgery. Thesis 25. Dept Surg Sciences, Section Orthopedics, Karolinska Institutet, Stockholm. Zanoli G. Outcome assessment in lumbar spine surgery. Thesis 25. Dept Orthopedics, Lund University Hospital. Fritzell P. Fusion as treatment for chronic low back pain - existing evidence, the scientific frontier and research strategies. Eur Spine J 25; 14: Strömqvist B, Fritzell P, Hägg O, Jönsson B. One-year report from the Swedish National Spine Register. Swedish Society for Spine Surgery. Acta Orthop 25; 76(Suppl 319). In press. Fritzell P, Strömqvist B, Hägg O. A practical approach to spine registers in Europe. The Swedish experience. Eur Spine J. In press. Zanoli G, Nilsson LT, Strömqvist B. Reliability of the prospective data collection protocol of the Swedish Spine Register: test-retest analysis of 119 patients. Acta Orthop. In press. Zanoli G, Strömqvist B, Jönsson B. SF-36 scores in degenerative lumbar spine disorders: analysis of prospective data from 451 patients. Acta Orthop. In press. 4.6 Samverkan Samarbete med andra register: Ingen formell. I samband med utvecklandet av webbapplikationen fick vårt register god hjälp av erfarenheter gjorda av höftplastikregistret i motsvarande process. Kompetenscentra registret har haft kontakt med: NKO, Nationellt Kompetenscentrum Ortopedi Om kontakt med kompetenscentra, planerad / faktisk samverkan: Samarbete beträffande indikationsdokument. Planerade statistiska analyser via NKO:s Jonas Ranstam. Samarbete avseende resultat med kliniker och länder i Europa via Spine Tango, Internationellt ryggregister kopplat till SSE:s organisation (Spine Society of Europe) med säte i Bern. Kontaktman ordförande i SSE prof Max Aebi. 5. Budget 5.1 Budget 26 (totalbudget för registret) Summa sökt 26 från Socialstyrelsen: Summa sökt och beviljat 26 annan: Summa sökt men ännu ej beviljat 26 annan:

7 Kalkylerad 26 total IT-kostnad: Framtagande av ny webbaserad programvara 31 9 Hosting av programvara på internetserver 9 Support av programvara 48 Utvecklingsarbete registrets programvara 7 Kalkylerad 26 total ers NKC: All berörd personal 26: Carina Blom Sekreterare 1 % 26 7:- Jill Fallenius Sekreterare 5 % 13 35:- Lena Oreby Sekreterare 5 % 13 35:- Björn Strömqvist Prof, överläkare ingen lön Bo Jönsson Doc, överläkare ingen lön Peter Fritzell MD, överläkare ingen lön Olle Hägg MD, överläkare ingen lön Alla beräknade driftkostnader 26: Framtagande av ny webbaserad programvara 31 9 Hosting av programvara på internetserver 9 Support av programvara 48 Utvecklingsarbete registrets programvara 7 Statistikkonsult 8 Produktion av årsrapport 3 Möteskostnader registergruppen 5 Möteskostnader nationell presentation av registerresultat 7 Läkartid för analys av data 225 Annan finansiering av registret 26: Ingen annan finansiering Motivering till kostnadskalkyl / budget 26: Det svenska ryggregistret, som skapades 1992, är i dag världsledande avseende både nationell täckning och avseende registrerade och analyserade variabler. Årligen utges rapporter som beskriver antal utförda kirurgiska ingrepp mot degenerativa tillstånd i ländryggen, samt resultat av dessa. Det finns ett behov av en totaltäckning av ryggradens kirurgiska tillstånd. Det finns också inte minst ett behov av en utökad analysmöjlighet avseende hur resultaten efter ryggkirurgiska interventioner skall kunna påverka såväl den kliniska vardagen som mer övergripande satsningar avseende utredning och behandling av kirurgiskt påverkbara tillstånd. I enlighet med de nya krav som ställs på öppenhet och snabb resultatredovisning, har Svensk Ryggkirurgisk Förening därför sedan slutet av 199-talet arbetat med att nätbasera registret för att dels ge dels möjlighet till en on-line-baserad återkoppling till registrerande kliniker, dels ge möjlighet till en förenkling av rapportframställning. En viktig aspekt är att det framledes skall vara möjligt att analysera den ryggkirurgiska aktiviteten i landet på ett sätt som skall stödja lokala och även mer övergripande beslut avseende verksamheten. Den nya registerfunktionen skall kunna stödja forskning, och skall också bidra till en ökad öppenhet gentemot registrerande kliniker och andra intressenter. För att bibehålla en hög registreringsvilja vid landets kliniker, beslöt föreningen efter djupgående diskussioner i arbetsutskott och i styrelsen, att via ett anbudsförfarande få ett grepp om de möjligheter som fanns för att täcka registerbehovet. Efter ett omfattande arbete under första halvåret 25, fick IT/registerföretaget Cytise AB uppdraget att utföra det nödvändiga grundarbetet med formulärframställning och datakonverteringar som kommer att möjliggöra en förbättrad och förenklad

8 nationell registerfunktion enligt ovan. Detta arbete pågår idag och beräknas vara slutfört avseende hela ryggradens kirurgiska tillstånd, under första halvåret 26. Den nya programvaran SweSpine, som ersätter den hittillsvarande funktionen, och täcker ländryggens degenerativa tillstånd, finns framtagen och i funktion från och med 517 (Fas 1). Ryggradens övriga kirurgiska tillstånd kommer att kompletteras under sista kvartalet 25 (Fas 2). Ett nätbaserat samarbete med andra register kommer att initieras under första halvåret 26 (Fas 3). Ryggregistret har sedan 1998 då det överfördes till Svensk Ryggkirurgisk Förening, haft tillgång till en nationell supportfunktion i form av både läkare (ej betalda) och sekreterare (betalda). När denna funktion skapades sågs en dramatisk ökning av antalet registrerande kliniker, och vi är övertygade om att en sådan funktion måste finnas för att behålla en hög och adekvat registrering. Kostnaden för att vara jour on-line, att åka till landets alla kliniker vid önskemål, att hjälpa till med framtagande av statistik och rapporter utöver den årliga sammanställningen, har bekostats av föreningen via de hittills givna anslagen och framför allt gått till en specialutbildad sekreterare som stått för supportfunktionen. Den sekreteriella funktionen är helt essentiell för registrets fortbestående inkluderande den supportfunktion vi fortlöpande tillhandahåller våra rapporterande kliniker med. Datorkonsultens arbete är under de närmaste åren i första hand att skapa en automatiserad återföringsrutin till de enskilda klinikerna on line, likaså att göra program där aggregerade data ständigt kan presenteras i standardiserad form beträffande de mest väsentliga parametrarna. Vidare också en exportfunktion till statistikprogram. På sikt skall också årsrapporten kunna schablonmässigt extraheras. Framtagande av årliga rapporter har skett oavlönat av de läkare som beskrivs i Registergruppen. Detta är i framtiden en alldeles ohållbar konstruktion, då dataanalys och rapportframställning sammantaget årligen beräknas ta flera läkarmånader i anspråk. Sekreterarinsatser ej inräknade. Övriga upplysningar 26: ettårs- eller flerårsansökan: Söker även anslag för Budget 27 (totalbudget för registret) Summa sökt 27 från Socialstyrelsen: 1 23 Summa sökt och beviljat 26 annan: Summa sökt men ännu ej beviljat 26 annan: Kalkylerad 27 total IT-kostnad: 135 Kalkylerad 27 total ers NKC: Motivering till kostnadskalkyl / budget 27: Se tidigare motivering till kostnadskalkylen 26 förutom att den nya webbaserade programvaran nu skall vara helt framtagen och i bruk. Då utvidgat analysarbete planeras kommer behovet av statistiskt konsultarbete att öka. Övriga upplysningar 27: 5.2 Budget 28 (totalbudget för registret) Summa sökt 28 från Socialstyrelsen: 1 285

9 Summa sökt och beviljat 28 annan: Summa sökt men ännu ej beviljat 28 annan: Kalkylerad 28 total IT-kostnad: 143 Kalkylerad 28 total ers NKC: Motivering till kostnadskalkyl / budget 28: Se tidigare motivering till kostnadskalkylen 27. Övriga upplysningar 28: Backa

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Swespine 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Swespine, det nationella ryggkirurgiska registret, har såväl nationellt som internationellt haft ett framgångsrikt och expansivt år. Styrgruppen som sköter det löpande

Läs mer

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Indikationer för behandling inom ortopedi Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Höft- och knäartros Ländryggens sjukdomar Menisk- och korsbandsskador Nationellt kompetenscentrum för

Läs mer

Svenskt Perioperativt Register, NKR14-190

Svenskt Perioperativt Register, NKR14-190 Svenskt Perioperativt Register, NKR14-190 Svenskt Perioperativt Register Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Könsdysforiregistret, NKR14-421

Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

Neuromuskulära sjukdomar i Sverige, NKR14-169

Neuromuskulära sjukdomar i Sverige, NKR14-169 Neuromuskulära sjukdomar i Sverige, NKR14-169 Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik

Läs mer

BOA-registret, NKR14-174

BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den lätt kan

Läs mer

Scandinavian Quality Register for Thyroid Parathyroid and Adrenal surgery, NKR14-056

Scandinavian Quality Register for Thyroid Parathyroid and Adrenal surgery, NKR14-056 Scandinavian Quality Register for Thyroid Parathyroid and Adrenal surgery, NKR14-056 Scandinavian Quality Register for Thyroid Parathyroid and Adrenal surgery Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088 Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088 Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret, NKR14-173

Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret, NKR14-173 Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret, NKR14-173 Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna

Läs mer

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister) Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Svenska Hemofiliregistret, NKR14-211

Svenska Hemofiliregistret, NKR14-211 Svenska Hemofiliregistret, NKR14-211 Svenska Hemofiliregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan.

Läs mer

Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185

Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185 Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185 Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns

Läs mer

Svensk Kataraktkirurgi

Svensk Kataraktkirurgi Svensk Kataraktkirurgi Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980-2013 Charlotta Zetterström Mats Lundström Irene Serring Per Montan Anders

Läs mer

Nationellt kvalitets-register över Smärtrehabilitering, NKR14-032

Nationellt kvalitets-register över Smärtrehabilitering, NKR14-032 Nationellt kvalitets-register över Smärtrehabilitering, NKR14-032 Nationellt kvalitets-register över Smärtrehabilitering Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004

Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004 Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004 Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under

Läs mer

Svenska Demensregistret (SveDem), NKR14-075

Svenska Demensregistret (SveDem), NKR14-075 Svenska Demensregistret (SveDem), NKR14-075 Svenska Demensregistret (SveDem) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare

Läs mer

The Swedish National CLP Registry, NKR14-417

The Swedish National CLP Registry, NKR14-417 The Swedish National CLP Registry, NKR14-417 The Swedish National CLP Registry Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare

Läs mer

Svenska korsbandsregistret. Årsrapport 2014.

Svenska korsbandsregistret. Årsrapport 2014. 1 Svenska korsbandsregistret. Årsrapport 2014. www.aclregister.nu 14 VI GÖR VÅRDEN BÄTTRE 2 Innehållsförteckning Förord...3 Målsättning & måluppfyllelse...3 Framtidsvision för svenska kvalitetsregistret...5

Läs mer

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Diskbråck i ländryggen Stockholms läns landsting 2004 Regionalt Vårdprogram Diskbråck i ländryggen Rapporten är framtagen av: Gunnar Németh ISBN 91-85209-41-14

Läs mer

Blodcancerregistret, NKR14-147

Blodcancerregistret, NKR14-147 Blodcancerregistret, NKR14-147 Blodcancerregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

Svenska Barnnjurregistret, NKR14-182

Svenska Barnnjurregistret, NKR14-182 Svenska Barnnjurregistret, NKR14-182 Svenska Barnnjurregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan.

Läs mer

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan Handbok för utveckling av kvalitetsregister text: Registercentrum Syd, Karlskrona

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för habilitering, NKR14-175

Nationellt kvalitetsregister för habilitering, NKR14-175 Nationellt kvalitetsregister för habilitering, NKR14-175 Nationellt kvalitetsregister för habilitering Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012 Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård Årsrapport 2012 Kvalitetsregistret för öronkirurgi: myringoplastik och ossikuloplastik Kvalitetsregistret för operation av nässkiljeväggen Hörselbarnsregistret

Läs mer

Årsrapport för 2013. Svenska. Årsrapport 2013 för Svenska Makularegistret sammanställd av styrgruppen

Årsrapport för 2013. Svenska. Årsrapport 2013 för Svenska Makularegistret sammanställd av styrgruppen Årsrapport för 2013 Svenska Årsrapport 2013 för Svenska Makularegistret sammanställd av styrgruppen Inger Westborg - Susanne Albrecht - Gunilla Bjärnhall Elisabet Granstam - Niklas Karlsson 2 Tack till

Läs mer

Luftvägsregistret, NKR14-122

Luftvägsregistret, NKR14-122 Luftvägsregistret, NKR14-122 Luftvägsregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den

Läs mer