Ansökan om anslag för Nationella kvalitetsregister 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om anslag för Nationella kvalitetsregister 2006"

Transkript

1 Ansökan om anslag för Nationella kvalitetsregister 26 Detta är en textutskrift av vad som hittills skrivits in i ansökningsformuläret. Använd webbläsarens skriv-utfunktion för att skriva ut denna text. Det går även att använda webbläsarens kommando REDIGERA / MARKERA ALLT / KOPIERA och sedan klistra in texten i ett vanligt ordbehandlingsdokument. Utskriften är gjord: Onsdag, 14 September 25 Registrets namn: Uppföljning av ryggkirurgi Webbadress till registrets hemsida: Registerhållarens namn: Svensk Ryggkirurgisk Förening/kassören Håkan Löfgren Arbetsplats: Ortopediska kliniken Sjukhus / vårdcentral: Länssjukhuset Ryhov Postnummer: Postort: Jönköping Telefon: Fax: Epostadress: Huvudmannens post- eller bankgiro: postgiro Ansvarskod Startår: 1993 Registerhuvudman: Jönköping Ansökan avser: Ny period ( har fått anslag till och med 25) 2. Kortfattad sammanfattning:

2 Bakgrund/relevans: Ryggsjukdomar kostar svenska staten 3 miljarder kronor per år (SBU).. Antalet ingrepp på kotpelaren årligen i Sverige är ca 7 och i ökande. För att skapa evidensbaserad ryggkirurgi krävs pilotstudier, RCT, samt breda registreringar av produktkontrolltyp. Det är den typ av bred registrering som det svenska ryggkirurgiregistret kan erbjuda och någon motsvarighet finns idag inte i världen. Syfte: Kartläggning av indikationsställningar, geografiska avvikelser, skillnader i komplikationsfrekvens samt resultat för kirurgisk behandling av definierade ryggsjukdomar. Tillskapande av ett basmaterial för diskussioner kring kostnadseffektiv behandling och indikationsställning. Analys av patient, sjukdoms- och sjukhusspecifika data. Bas för information till den enskilde patienten vid ställningstagande till operativ behandling. Utvärdering av kort- och långtidsresultat med multipla resultatparametrar. Viktigaste process- och resultatmått: Diagnosrelaterad volymbestämning av ländryggskirurgi. Implantat, vårdtids-och komplikationsregistrering. Kirurgiresultat i kort- och långtidsperspektiv, dokumenterat med smärtmätning, organspecifik och livskvalitetsscore. Funktionsparametrar. Täckningsgrad: 39 av ca 45 ryggopererande kliniker i landet. Registrering av ca 85 % av kirurgiska ingrepp för ländryggens degenerativa åkommor i landet. Analys/återkoppling: Årlig sammanställning görs aggregerat för hela landet medan klinikernas data återrapporteras klinikspecifikt och ger möjlighet att bedöma om regionen har rimlig kirurgifrekvens, acceptabla resultat och fungerande implantat. Förbättringar görs härvid genom det goda exemplet. Information om mindre lämpliga operationstekniker, och sämre fungerande implantat kan fås och komplikationsdokumentation detaljanalyseras. -- Rapporten skickas ut till samtliga ortopedkliniker i landet. Vi har medverkat vid både Svensk Ortopedisk Förening och Svensk Ryggkirurgisk Förenings årsmöten. För Svensk Ryggkirurgisk Förening är den viktigaste uppgiften att på ett kvalificerat sätt driva detta register. Eftersom ingen motsvarighet i världen ännu finns så har registret väckt stor uppmärksamhet utomlands och presenterats bl a i flertalet europeiska länder, Japan och USA. Som supplement till Acta Orthopaedica hösten 25 kommer en 1-årsrapport från svenska ryggkirurgiregistret. Förbättringsresultat: Samsyn inom landet på ryggkirurgi beträffande indikationer och ryggkirurgiska volymer. I år planeras analys av kirurgifrekvens kontra långtidsresultat. I ett stort antal vetenskapliga studier, pågående och under året presenterade, från landet fungerar ryggregisterdata som basuppgifter. Presentationsnivå (nationellt, identifierbar på region- eller kliniknivå): Årlig återrapport i skriftlig form på aggregerad nivå. Återrapport till enskilda kliniker efter önskemål. Pågående är utarbetande av en on-line återrapportering till varje enskild klinik, beräknas färdig kring kommande årsskifte. Namn på bifogade filer med verksamhetsberättelse 24 och årsrapport 24: Verksamhetsberättelse 4 Årsrapport 4 3. Formalia Styrgrupp: Björn Strömqvist professor överläkare ortopediska kliniken Universitetssjukhuset Lund Lund Olle Hägg MD överläkare Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset Sahlgrenska Göteborg Göteborg Peter Fritzell MD överläkare Ortopediska kliniken Falu lasarett Falun Falun Bo Jönsson docent överläkare Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset Lund Lund Kompetens att driva kvalitetsregister: Ländryggsregistret har existerat sedan 1993, då drivet av Strömqvist och Jönsson och sedan det överfördes till Svensk Ryggkirurgisk förening 1998 har ovanstående grupp drivit verksamheten tillsammans med i ansökan beskrivna sekreterare. Förankring: Svensk Ryggkirurgisk Förening Svensk Ortopedisk Förening

3 Är PUL-anmälan inskickad: Ja, ange till vem i rutan nedan Om ja, ange PUL-ansvarig: Björn Strömqvist 4. Innehåll 4.1 Bakgrund Relevans: Ryggsjukdomar kostar svenska staten över 3 miljarder kronor årligen. En begränsad del av sjukdomarna behandlas kirurgiskt såsom diskbråck, ryggmärgskanalsförträngning, kotglidning och segmentrelaterad smärta. Emellertid har successivt under de senaste 15-2 åren kirurgifrekvensen ökat. Detta betingas till stor del av förbättrade utredningsmodaliteter såsom datortomografi, magnetkamera och även diagnostiska blockader, där specifik patologi kan mer exakt definieras. Vidare har också nya implantat såsom fixationsinstrument, diskproteser mm tillkommit. Den ökade frekvensen ryggkirurgi som noterats har emellertid inte dokumenterats beträffande effekt i tillfredsställande grad. Huvuddelen av nya tekniker studeras pilotmässigt och också i bästa fall via prospektiva randomiserade studier. Hur dessa tekniker fungerar implementerat i den enskilda kliniken utan det specialintresse där den utvecklats är sällan bekant. Vidare är det svårt att mäta om indikationsställningar för likartade ingrepp på olika ställen är identiska. Nya implantattekniker som introducerats under de senaste årtiondena kan exemplifieras av stabiliserande implantat, rörelsebegränsande implantat, diskproteser, distraktionsimplantat för spinal stenos och olika termokoagulerande tekniker. Syfte: Studier av indikationsställningar, kirurgiresultat, komplikationsfrekvens av ländryggskirurgi. Kort såväl som långtidsuppföljning. Utvärdering av effekten av nya implantat och nya kirurgiska tekniker. Analys och återföring till professionen av resultat. Från nästa år planeras ryggregistret expanderas till att kunna täcka all ryggkirurgi, halsryggs-, bröstryggs- och ländryggskirurgi av såväl degenerativ typ som för tumör-, fraktur- och deformitetssjukdomar samt infektion. Volym i Sverige: I Sverige beräknas ca 7 ryggingrepp göras årligen (ICD-registrering, ryggregisterdata). Kirurgi för ländryggens degenerativa åkommor betingar ungefär hälften av dessa ingrepp. Kirurgi för spinal stenos och segmentell smärta är ökande, diskbråckskirurgi långsamt minskande. Metastaskirurgi ökar, frakturkirurgifrekvensen väsentligen oförändrad över senare år. Efter registrets expansion enligt beskrivning under syfte ovan kommer möjlighet finnas att i princip registrera samtliga i Sverige utförda 7 ryggingrepp årligen. Antal registreringar 2: 2229 Antal registreringar 21: 2598 Antal registreringar 22: 2517 Antal registreringar 23: 318 Antal registreringar 24: 394 Specificera vad registeringarna avser: Registreringarna avser antal patienter opererade ett visst år för degenerativ ländryggssjukdom. Reoperationer inkluderas i ursprungsingreppet medan ny registrering görs om ingrepp av annan typ

4 eller på annan nivå utförs. Täckningsgrad: Ca 85% av de patienter som behandlades kirurgiskt för ländryggens sjukdomar. Andelen för 24 var 39 av 42 ryggkirurgibedrivande kliniker inom landet. Eftersom det inte är identiskt samma kliniker som har registrerat över åren kan inte en exakt siffra anges på uppföljningsfrekvensen, emellertid kan som exempel Lundakliniken redovisa en 1-årsuppföljning på strax under 9%. Ingen större förändring i täckningsgrad sedan föregående ansökan. Deltagande enheter: Ort klin, Borås lasarett, Borås Ort klin, Danderyd sjukhus, Danderyd Ort klin, Höglandssjukhuset, Eksjö Ort klin, Mälarsjukhuset Eskilstuna Ort klin, Falu lasarett, Falun Ort klin, Länssjukhuset Gävle-Sandviken, Gävle Ort klin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Ort klin, Länssjukhuset i Halmstad, Halmstad Ort klin, Helsingborgs lasarett, Helsingborg Ort klin, Huddinge universitetssjukhus, Huddinge Ort klin, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Ort klin, Länssjukhuset, Kalmar Ort klin, Blekingesjukhuset, Karlshamn-Karlskrona Ort klin, Karlskoga lasarett, Karlskoga Ort klin, Centralsjukhuset, Karlstad Ort klin, Universitetssjukhuset i Lund, Lund Ort klin, Universitetssjukhuset i Malmö, Malmö Ort klin, Lasarettet i Motala, Motala Ort klin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping Ort klin, Oskarshamns sjukhus, Oskarshamn Ort klin, Simrishamns sjukhus, Simrishamn Ort klin, Skene lasarett, Skene Ort klin, Kärnsjukhuset i Skövde, Skövde Ort klin, Sabbatsbergs Närsjukhus, Stockholm Ort klin, S:t Görans Sjukhus AB, Stockholm Ort klin, Karolinska sjukhuset, Stockholm Ort klin, Södersjukhuset, Stockholm Ryggkir klin, Löt, Strängnäs Ort klin, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Sundsvall Ort klin, NU-Sjukvården, Uddevalla Ort klin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Ort klin, Stockholm Spine Center, Upplands Väsby Ort klin, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ort klin, Varbergs sjukhus, Varberg Ort klin, Västerviks sjukhus, Västervik Ort klin, Västerås sjukhus, Västerås Ort klin, Ängelholms sjukhus, Ängelholm Ort klin, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro Ort klin, Östersunds sjukhus, Östersund 4.1 Mått Processmått: Diagnosrelaterad klassifikation. Mätning av volymer operationer för de olika diagnoserna och med olika operations/implantattyp aggregerat samt fördelat över individuella kliniker. Vårdtidsregistrering. Komplikationsregistrering. Smärtmätning på VAS-skala (visuell analog skala) Resultatmått: Komplikationer, reoperationer. Smärtreduktion, subjektivt skattad beträffande bensmärta och

5 ryggsmärta. Tillfredsställelse med kirurgiresultat. Utvärdering med hjälp av smärta på VAS-skala, organspecific score (Oswestry) samt livskvalitets-score (SF-36, EQ-5D). Mätning av sjukskrivningstid, analgeticakonsumtion och gångsträcka. Valet att lägga till EQ-5D är betingat av möjligheten att kunna göra hälsoekonomiska beräkningar. 4.3 Datafångst Hur sker datafångsten: Sedan årsskiftet 23/24 sker all inregistrering på webben fortlöpande från den enskilda kliniken. Specifika Kalla-listor finns som ger impuls till den enskilda kliniken när uppföljning är aktuell. När samlas data: Preoperativt, vid utskrivning från sjukhus samt 1, 2, 5 och 1 år postoperativt. 4.4 Analys och återkoppling Statistisk bearbetning och analys: Huvudsakligen har spridningen av preoperativa och postoperativa data beskrivits med medelvärde och fördelning, se figurer i registerrapporten. Specifika frågeställningar analyseras separat, exempelvis korrelationsanalyser där ett exempel är korrelationen mellan preoperativt upplevd smärta och tillfredsställelsegrad postoperativt. Korrelationsanalys relaterat till antalet utförda ingrepp på kliniken är pågående. Andra korrelationer är exempelvis mellan livskvalitet och smärtminskning på VAS-skalan (Zanoli 25) och validering av protokollet i en test-retestsituation. En planerad analys som kan hjälpa decision making är korrelationen mellan preoperativ patientprofil och outcome. Återföring 1, hur sker rapportering / återföring av data: Årsrapport från styrgruppen, skriftlig. År 25 1-årsrapport från registret som supplement till Acta Orthopaedica. Klinikspecifika data rapporteras åter till den enskilda kliniken från sekreterarnivå på begäran, framledes skall on-line återrapportering finnas. Denna skall vara i funktion kring kommande årsskifte. Återföring 2, hur många utanför styrgruppen använder data för egna analyser: Ett stort antal kliniker inom landet använder ryggregisterdata för egen produktkontroll. I forskningsprojekt och uppföljningsstudier används registerdata i ökande omfattning, klinikspecifika data får användas av respektive klinik fritt medan om man vill använda aggregerade data i sina studier en ansökan till Svensk Ryggkirurgisk Förening måste göras. Sådana pågående studier omfattar livskvalitet vid diskbråcks- och spinal stenossjukdom, ryggsmärteanalys vid spinal stenos med och utan olisthes, studier innefattande diskprotes- och fusionskirurgi samt planeras också inom den s k Svenska Ryggruppen en prospektiv randomiserad studie jämförande spinal stenosdekompression med och utan fusion baserad på registerdata. Ett doktorandarbete på registerdata skulle vara starkt önskvärt, sannolikt kan flera avhandlingsprojekt komma fram ur registret genom djupanalyser på specifika punkter på så sätt som diskuterats tidigare, exempelvis implantatanvändande, komplikationsanalys mm. Återföring 3, Redovisas data på identifierbar nivå: Nej Om nej, när planeras öppen redovisning: I första hand planeras analys av resultat- och komplikationsdata relaterat till kirurgifrekvens på kliniknivå. Eventuell länk till hemsida med öppen information för patienter: Ej för närvarande men planeras för framtiden. 4.5 Förbättringsresultat Verksamhetsutveckling: Samsyn på ryggkirurgin i landet beträffande indikationer och volym. Registerdata använda i

6 prioriteringsdiskussioner, exempelvis som underlag för det nyligen utarbetade indikationsdokumentet med NKO. Vetenskaplig produktion de senaste tre åren: Svensk Ryggkirurgisk Förenings registergrupp. The national Swedish register for lumbar spine surgery. Report 22. Rapport för s. 22. Strömqvist B. Evidence-based lumbar spine surgery. The role of national registration. Acta Orthop Scand 22; 73(Suppl 35): Zanoli G, Strömqvist B, Jönsson B, Padua R, Romanini E. Pain in low-back pain. Problems measuring outcomes in musculoskeletal disorders. Acta Orthop Scand 22; 73(Suppl 35): Svensk Ryggkirurgisk Förenings registergrupp. Uppföljning av ländryggskirurgi i Sverige 22. Rapport. 26 s. 23. Svensk Ryggkirurgisk Förenings registergrupp. Uppföljning av ländryggskirurgi i Sverige 23. Rapport. Jansson K-Å. On lumbar spinal stenosis and disc hernation surgery. Thesis 25. Dept Surg Sciences, Section Orthopedics, Karolinska Institutet, Stockholm. Zanoli G. Outcome assessment in lumbar spine surgery. Thesis 25. Dept Orthopedics, Lund University Hospital. Fritzell P. Fusion as treatment for chronic low back pain - existing evidence, the scientific frontier and research strategies. Eur Spine J 25; 14: Strömqvist B, Fritzell P, Hägg O, Jönsson B. One-year report from the Swedish National Spine Register. Swedish Society for Spine Surgery. Acta Orthop 25; 76(Suppl 319). In press. Fritzell P, Strömqvist B, Hägg O. A practical approach to spine registers in Europe. The Swedish experience. Eur Spine J. In press. Zanoli G, Nilsson LT, Strömqvist B. Reliability of the prospective data collection protocol of the Swedish Spine Register: test-retest analysis of 119 patients. Acta Orthop. In press. Zanoli G, Strömqvist B, Jönsson B. SF-36 scores in degenerative lumbar spine disorders: analysis of prospective data from 451 patients. Acta Orthop. In press. 4.6 Samverkan Samarbete med andra register: Ingen formell. I samband med utvecklandet av webbapplikationen fick vårt register god hjälp av erfarenheter gjorda av höftplastikregistret i motsvarande process. Kompetenscentra registret har haft kontakt med: NKO, Nationellt Kompetenscentrum Ortopedi Om kontakt med kompetenscentra, planerad / faktisk samverkan: Samarbete beträffande indikationsdokument. Planerade statistiska analyser via NKO:s Jonas Ranstam. Samarbete avseende resultat med kliniker och länder i Europa via Spine Tango, Internationellt ryggregister kopplat till SSE:s organisation (Spine Society of Europe) med säte i Bern. Kontaktman ordförande i SSE prof Max Aebi. 5. Budget 5.1 Budget 26 (totalbudget för registret) Summa sökt 26 från Socialstyrelsen: Summa sökt och beviljat 26 annan: Summa sökt men ännu ej beviljat 26 annan:

7 Kalkylerad 26 total IT-kostnad: Framtagande av ny webbaserad programvara 31 9 Hosting av programvara på internetserver 9 Support av programvara 48 Utvecklingsarbete registrets programvara 7 Kalkylerad 26 total ers NKC: All berörd personal 26: Carina Blom Sekreterare 1 % 26 7:- Jill Fallenius Sekreterare 5 % 13 35:- Lena Oreby Sekreterare 5 % 13 35:- Björn Strömqvist Prof, överläkare ingen lön Bo Jönsson Doc, överläkare ingen lön Peter Fritzell MD, överläkare ingen lön Olle Hägg MD, överläkare ingen lön Alla beräknade driftkostnader 26: Framtagande av ny webbaserad programvara 31 9 Hosting av programvara på internetserver 9 Support av programvara 48 Utvecklingsarbete registrets programvara 7 Statistikkonsult 8 Produktion av årsrapport 3 Möteskostnader registergruppen 5 Möteskostnader nationell presentation av registerresultat 7 Läkartid för analys av data 225 Annan finansiering av registret 26: Ingen annan finansiering Motivering till kostnadskalkyl / budget 26: Det svenska ryggregistret, som skapades 1992, är i dag världsledande avseende både nationell täckning och avseende registrerade och analyserade variabler. Årligen utges rapporter som beskriver antal utförda kirurgiska ingrepp mot degenerativa tillstånd i ländryggen, samt resultat av dessa. Det finns ett behov av en totaltäckning av ryggradens kirurgiska tillstånd. Det finns också inte minst ett behov av en utökad analysmöjlighet avseende hur resultaten efter ryggkirurgiska interventioner skall kunna påverka såväl den kliniska vardagen som mer övergripande satsningar avseende utredning och behandling av kirurgiskt påverkbara tillstånd. I enlighet med de nya krav som ställs på öppenhet och snabb resultatredovisning, har Svensk Ryggkirurgisk Förening därför sedan slutet av 199-talet arbetat med att nätbasera registret för att dels ge dels möjlighet till en on-line-baserad återkoppling till registrerande kliniker, dels ge möjlighet till en förenkling av rapportframställning. En viktig aspekt är att det framledes skall vara möjligt att analysera den ryggkirurgiska aktiviteten i landet på ett sätt som skall stödja lokala och även mer övergripande beslut avseende verksamheten. Den nya registerfunktionen skall kunna stödja forskning, och skall också bidra till en ökad öppenhet gentemot registrerande kliniker och andra intressenter. För att bibehålla en hög registreringsvilja vid landets kliniker, beslöt föreningen efter djupgående diskussioner i arbetsutskott och i styrelsen, att via ett anbudsförfarande få ett grepp om de möjligheter som fanns för att täcka registerbehovet. Efter ett omfattande arbete under första halvåret 25, fick IT/registerföretaget Cytise AB uppdraget att utföra det nödvändiga grundarbetet med formulärframställning och datakonverteringar som kommer att möjliggöra en förbättrad och förenklad

8 nationell registerfunktion enligt ovan. Detta arbete pågår idag och beräknas vara slutfört avseende hela ryggradens kirurgiska tillstånd, under första halvåret 26. Den nya programvaran SweSpine, som ersätter den hittillsvarande funktionen, och täcker ländryggens degenerativa tillstånd, finns framtagen och i funktion från och med 517 (Fas 1). Ryggradens övriga kirurgiska tillstånd kommer att kompletteras under sista kvartalet 25 (Fas 2). Ett nätbaserat samarbete med andra register kommer att initieras under första halvåret 26 (Fas 3). Ryggregistret har sedan 1998 då det överfördes till Svensk Ryggkirurgisk Förening, haft tillgång till en nationell supportfunktion i form av både läkare (ej betalda) och sekreterare (betalda). När denna funktion skapades sågs en dramatisk ökning av antalet registrerande kliniker, och vi är övertygade om att en sådan funktion måste finnas för att behålla en hög och adekvat registrering. Kostnaden för att vara jour on-line, att åka till landets alla kliniker vid önskemål, att hjälpa till med framtagande av statistik och rapporter utöver den årliga sammanställningen, har bekostats av föreningen via de hittills givna anslagen och framför allt gått till en specialutbildad sekreterare som stått för supportfunktionen. Den sekreteriella funktionen är helt essentiell för registrets fortbestående inkluderande den supportfunktion vi fortlöpande tillhandahåller våra rapporterande kliniker med. Datorkonsultens arbete är under de närmaste åren i första hand att skapa en automatiserad återföringsrutin till de enskilda klinikerna on line, likaså att göra program där aggregerade data ständigt kan presenteras i standardiserad form beträffande de mest väsentliga parametrarna. Vidare också en exportfunktion till statistikprogram. På sikt skall också årsrapporten kunna schablonmässigt extraheras. Framtagande av årliga rapporter har skett oavlönat av de läkare som beskrivs i Registergruppen. Detta är i framtiden en alldeles ohållbar konstruktion, då dataanalys och rapportframställning sammantaget årligen beräknas ta flera läkarmånader i anspråk. Sekreterarinsatser ej inräknade. Övriga upplysningar 26: ettårs- eller flerårsansökan: Söker även anslag för Budget 27 (totalbudget för registret) Summa sökt 27 från Socialstyrelsen: 1 23 Summa sökt och beviljat 26 annan: Summa sökt men ännu ej beviljat 26 annan: Kalkylerad 27 total IT-kostnad: 135 Kalkylerad 27 total ers NKC: Motivering till kostnadskalkyl / budget 27: Se tidigare motivering till kostnadskalkylen 26 förutom att den nya webbaserade programvaran nu skall vara helt framtagen och i bruk. Då utvidgat analysarbete planeras kommer behovet av statistiskt konsultarbete att öka. Övriga upplysningar 27: 5.2 Budget 28 (totalbudget för registret) Summa sökt 28 från Socialstyrelsen: 1 285

9 Summa sökt och beviljat 28 annan: Summa sökt men ännu ej beviljat 28 annan: Kalkylerad 28 total IT-kostnad: 143 Kalkylerad 28 total ers NKC: Motivering till kostnadskalkyl / budget 28: Se tidigare motivering till kostnadskalkylen 27. Övriga upplysningar 28: Backa

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT 1. Bakgrund och syfte Ryggsjukdomar beräknas kosta den svenska staten 30 miljarder kr årligen och orsakar således förutom stort lidande för den enskilde patienten också en mycket

Läs mer

Ansökningsblankett till nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården år 2004

Ansökningsblankett till nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården år 2004 Ansökningsblankett till nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården år 2004 Blanketten laddas hem från Internet http://www.sos.se/mars/kvaflik.htm och fylls i elektroniskt Innan du fyller i

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

1 Kontaktuppgifter. Efternamn Fritzell. Förnamn Peter Arbetsplats Ortopedkliniken Sjukhus/Vårdcentral Falu lasarett Gatu/box-address Falu lasarett

1 Kontaktuppgifter. Efternamn Fritzell. Förnamn Peter Arbetsplats Ortopedkliniken Sjukhus/Vårdcentral Falu lasarett Gatu/box-address Falu lasarett NRK12-034 1. Ansökan 1 Kontaktuppgifter Registerhållaren Förnamn Peter Arbetsplats Ortopedkliniken Sjukhus/Vårdcentral Falu lasarett Gatu/box-address Falu lasarett Postnummer 79182 2 Sammanfattning Postort

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Swespine 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Swespine, det nationella ryggkirurgiska registret, har såväl nationellt som internationellt haft ett framgångsrikt och expansivt år. Styrgruppen som sköter det löpande

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2 AUGUSTI 21 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING BO JÖNSSON BJÖRN STRÖMQVIST 2 INTRODUKTION Denna publikation är en sammanställning av patientuppgifter från år 2

Läs mer

Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av

Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av ryggkirurgi), FAR14-034 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Registrets namn Registrets kortnamn Nummer 34 Svenska ryggregistret (tidigare

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Nationellt Register över Smärtrehabilitering

Nationellt Register över Smärtrehabilitering Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS www.ucr.uu.se/nrs Nationellt Register över Smärtrehabilitering 1 NRS Startade 1998 Anslutet till Sveriges kommuner och landsting Nationellt Register över

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 2010

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 2010 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 21 SEPTEMBER 21 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Bo Jönsson ISBN 978-91-978553-8-9 Innehållsförteckning 2

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2009

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2009 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 29 SEPTEMBER 29 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Bo Jönsson ISBN: 978-91-978553--3 Innehållsförteckning

Läs mer

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 NKO Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 - Lars Lidgren (ordf.), Lund - Olle Hägg, Göteborg - Johan Kärrholm, Göteborg - K-G Thorngren, Lund - Olle Nilsson, Uppsala - Olle

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Vi har också deltagit med en del analyser och underlag till ett symposium om axelplastiker på SOF-mötet i Varberg

Vi har också deltagit med en del analyser och underlag till ett symposium om axelplastiker på SOF-mötet i Varberg 2005 ÅRSRAPPORT 2005-2006! TACK FÖR ER MEDVERKAN! Registret har under 2005 åter igen fått in ca 500 rapporter under året. Totalt har vi fått mer än 3000 rapporter under de första 7 åren. Det innebär att

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Nationella kvalitetsregistret InfCareHIV Veronica Svedhem-Johansson Överläkare Registeransvarig Karolinska Universitets Sjukhuset Registerhållare Demografi InfCareHIV

Läs mer

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige)

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapport 2008 BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapporten avser registreringar t o m juni 2008. Förändringar som beskrivs nedan är således jämförelser med föregående rapport som avsåg tiden dessförinnan,

Läs mer

Årsrapport 2014. F2-2998 amputationsingrepp varav 86% utförda år 2011-2014

Årsrapport 2014. F2-2998 amputationsingrepp varav 86% utförda år 2011-2014 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 F1 2354 patienter F2-2998 amputationsingrepp varav 86% utförda år 2011-2014 F3 1033 protesregistreringar F4 684 baseline registreringar F5 675 follow-up/prom-registreringar

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Svenska Cornearegistret

Svenska Cornearegistret Svenska Cornearegistret, FAR14-017 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Cornearegistret Registrets kortnamn Corneareg Nummer

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010 PROLAPSRAPPORT 2011 Rapport över produktionen år Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade till Gynop-registret och GKR under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare:

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Kan självtestning vara något för dig? Äter du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna kontroller

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2013 5 Obstetrisk verksamhet 6 2013:21 Erbjuds

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare Svenska Barnreumaregistret Verksamhetsberättelse Bokslut 2013 Bo Magnusson Registerhållare Årsberättelse Svenska barnreumaregistret började registrera patienter 2009. I den separata årsrapporten redovisas

Läs mer

Nationella Diabetesregistret

Nationella Diabetesregistret Nationella Diabetes Registret (NDR), FAR14-009 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Diabetes Registret (NDR) Registrets

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

rörelseorganens sjukdomar

rörelseorganens sjukdomar Riktlinjer för sjukskrivning vid rörelseorganens sjukdomar Ett utvecklingsarbete inom MORSE-projektet Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings Årsmöte Tylösand 2 september 2008 MORSEs riktlinjearbete för

Läs mer

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 2 Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08. VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08. VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08 VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Staten? LandsFngen? Lokal sjukvårds/sjukhusledning?

Läs mer

Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1

Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1 Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1 2014-01-31 kl 09:30-15.30, Sturup Namn Funktion Närv Ej närv Hans Rahme Ordförande, Armbåge X Björn Salomonsson Registerhållare, Axel X Henrik Ahlborg Instabilitet X Anders

Läs mer

LÄNDRYGGENS SJUKDOMAR

LÄNDRYGGENS SJUKDOMAR indikationer och prioriteringar Läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se LÄNDRYGGENS SJUKDOMAR Operationsresultaten efter ryggkirurgi är goda men kan bli bättre, t ex med bättre

Läs mer

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Antal registrerade 2014(noterat 2015-04-22). Det saknas registreringar från Danderyd,

Läs mer

Nationella FOTLEDSregistret www.swedankle.se Årsrapport för 2011 Malmö 2012 05 30

Nationella FOTLEDSregistret www.swedankle.se Årsrapport för 2011 Malmö 2012 05 30 Nationella FOTLEDSregistret www.swedankle.se Årsrapport för 2011 Malmö 2012 05 30 Innehåll 1. INTRODUKTION 5 2. REGISTRETS STYRGRUPP OCH SEKRETERARE 5 3. ANVÄNDARMÖTEN OCH ÅTERRAPPORTERING 6 4. FINANSIERING

Läs mer

Nummer 29 Startår 1988 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen

Nummer 29 Startår 1988 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen RIKSHÖFT, FAR14-029 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn RIKSHÖFT Registrets kortnamn RIKSHÖFT Nummer 29 Startår 1988 Webbadress

Läs mer

SWEDEHEART. Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun

SWEDEHEART. Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun SWEDEHEART Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun SWEDEHEART Swedish Web-system for Enhancement and Development of Evidence-based care in Heart disease

Läs mer

Svenska Korsbandsregistret

Svenska Korsbandsregistret Svenska Korsbandsregistret, FAR14-093 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Korsbandsregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Nationella Kataraktregistret

Nationella Kataraktregistret Nationella Kataraktregistret, FAR14-016 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Kataraktregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel 99-10-29 Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkardiologisk Förening Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel Vi barnkardiologer har på senare tid uppmärksammats på att tandhälsan hos barn med

Läs mer

0Sl Centrala etikprövningsnämnden Sid i (2)

0Sl Centrala etikprövningsnämnden Sid i (2) : 0Sl Centrala etikprövningsnämnden Sid i (2) CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD BESLUT Dnr Ö 11-2010 2010-06-11 KLAGANDE Örebro läns landsting Box 1613 701 16 Örebro ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Årsrapport 2010. Rikshöft- SAHFE Standardised Audit of Hip Fractures in Europe. Ortopedkliniken och Neuro- och rehabiliteringskliniken

Årsrapport 2010. Rikshöft- SAHFE Standardised Audit of Hip Fractures in Europe. Ortopedkliniken och Neuro- och rehabiliteringskliniken Årsrapport 2010 Rikshöft- SAHFE Standardised Audit of Hip Fractures in Europe Ortopedkliniken och Neuro- och rehabiliteringskliniken Uddevalla sjukhus Innehållsförteckning Inledning... 1 Rapport av Uddevalladata

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Nationellt centrum för kvalitetsregister

Nationellt centrum för kvalitetsregister Nationellt centrum för kvalitetsregister Registercentrum Syd Registercentrum Syd (RC Syd) är ett resurscentrum för dig som arbetar med nationellt eller regionalt kvalitetsregister, klinisk forskning eller

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Den 27 mars höll SBR sin årliga konferens. Denna gång innebar även konferensen startskottet för det nya SBR efter sammanslagningen med LAROS.

Den 27 mars höll SBR sin årliga konferens. Denna gång innebar även konferensen startskottet för det nya SBR efter sammanslagningen med LAROS. SBR konferens 2015 Den 27 mars höll SBR sin årliga konferens. Denna gång innebar även konferensen startskottet för det nya SBR efter sammanslagningen med LAROS. Deltagarna kom från hela landet och en stor

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Axelregistret 1999-2012 Trender och viktiga förbättringar i Sverige.

Axelregistret 1999-2012 Trender och viktiga förbättringar i Sverige. Januari 2014 Axelregistret - Trender och viktiga förbättringar i Sverige. Bakgrund: Under de år som gått sedan det Svenska Skulder och ArmbågsSällskapet (SSAS) startade det Svenska Axelregistret så har

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ø Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Ø Vårdrelaterade infektioner uppskattas årligen orsaka ca 750 000 extra vårddagar

Läs mer

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets

Läs mer

Registerdata. Johan Kärrholm. Svenska och nordiska höftprotesregistren. Ortopediska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal

Registerdata. Johan Kärrholm. Svenska och nordiska höftprotesregistren. Ortopediska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Registerdata Svenska och nordiska höftprotesregistren Johan Kärrholm Ortopediska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal PRISS möte 2013 terminologi Infektion kan leda till - icke kirurgisk

Läs mer

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4 Projektgruppen 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare Projektgrupp Ingegerd Agenäs Apotekare,

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen?

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Carina Andrén, vårddesigner, patientrepresentant Staffan Lindblad, SRQ registerhållare, QRC-chef Svensk Reumatologis

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013

Kvalitetsredovisning 2013 Kvalitetsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 3 Förutsättningar... 3 Samarbetspartners... 3 Vision och värdegrund... 3 PATIENTSÄKERHET OCH KVALITET... 4 Kvalitetsregister...

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Schema och tidsplan. 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på PING PONG. PING PONG Agneta Öhlén

Schema och tidsplan. 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på PING PONG. PING PONG Agneta Öhlén Kursansvarig: Om inget annat anges är adressen Alfred Nobels allé 23 Preliminärt schema Tider och innehåll kan komma att ändras V 13 Innehåll Lokal Lärare 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Version April 2015 TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Tryckguide De riktlinjer och råd som vi listar i guiden kan hjälpa dig att spara både arbete och tid. Vi ger dig information om hur du bäst anpassar

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Svenska Skulder och Armbågs Registret

Svenska Skulder och Armbågs Registret Svenska Skulder och Armbågs Registret, FAR14-055 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Skulder och Armbågs Registret Registrets

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

En videoinfrastruktur för sjukvården

En videoinfrastruktur för sjukvården Video En videoinfrastruktur för sjukvården KG Nerander Carelink Programansvarig infrastruktur Internetdagarna 2003 1 Carelink Grundande Bildades i december 2000 av 4 Huvudmän: g Landstingsförbundet g Svenska

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer