VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 Swespine 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Swespine, det nationella ryggkirurgiska registret, har såväl nationellt som internationellt haft ett framgångsrikt och expansivt år. Styrgruppen som sköter det löpande arbetet har expanderats och föryngrats och också breddats geografiskt. Denna grupp har liksom tidigare mötts dels i ett halvdagsmöte på Arlanda, dels via månatliga telefonkonferenser och mailkonferenser. Registeransvariga läkare och sekreterare vid landets ryggopererande kliniker har i stor omfattning deltagit i den ryggkirurgiska föreningens årsmöten i Stockholm i början av oktober och där har en eftermiddag ägnats åt registerfrågor och varit ett forum för diskussion kring nomenklatur, registrering och politik. Under året har den tidigare planerade satsningen på optimerad compliance fortsatts och en registercentral ansvarig för insamlande av data och optimerande av uppföljningskompletthet är nu inrättad och 7 sekreterare arbetar deltid från olika kliniker i landet i denna verksamhet som leds av en registerkoordinator, och en vice koordinator. Arbetet med kvalitetsbaserad kostnadsersättning för ryggkirurgi tillsammans med Stockholms läns landsting (HSF) och hälsoekonomer på företaget IVBAR (www.ivbar.com) har fortgått och det finns nu en definierad dynamisk datamodell där en formel för uträkning av en resultatprognos mätt med PROM ( global assessment ) efter 1 och flera år kan genomföras. Prognosen är baserad på patienternas demografiska, kliniska och självskattade basdata, dvs baserad på s k case-mix. Detta ger underlag för en resultatbaserad kvalitetsersättning till de enskilda klinikerna, f.n. definierad som l0% av den primärt fixa basersättningen för varje diagnosgrupp/indexoperation. Modellen kommer enligt plan att börja användas i Stockholms läns landsting vid två av landets största ryggopererande privata kliniker den 1 oktober Ett samarbete mer Registercentrum Sydost har inletts med avsikt att utvärdera om de PROMmått som är inkluderade kan användas för att prediktera resultat i enskilda patientgrupper, något som skulle kunna vara till nytta i patientselektion till kirurgi. Beräknas vara klart under första kvartalet Se Bilaga 1. Ett samarbete med Qulturum i Jönköping har inletts med avsikt att införa patientmedverkan i registerarbetet. Beräknas vara klart under första kvartalet Se Bilaga 2. Ett uppdrag har lagts ut på Indikator, Institutet för kvalitetsindikatorer, som under hösten 2013 och våren 2014 kommer att utvärdera patienttillfredsställelse med vården given vid landets alla ryggopererande kliniker, en så kallad PREM undersökning (patient reported experienced measurement). Resultatet kommer att presenteras i Årsrapporten Se Bilaga 3.1 (Ramavtal) och Bilaga 3.2 (Patientfrågor). Dessa fyra projekt kommer tillsammans att få betydelse för att fokusera på lämpliga kvalitetsförbättringsprojekt. Swespine har tillsammans med ICHOM (International Consortium och Health Outcome Measurement, en non-profit organisation som leds tillsammans av Karolinska Institutet,

2 Swespine 2 Harvard Business School och Boston Consulting Group) tagit initiativ till skapandet av en internationell registerplattform som kommer att presenteras i Boston i november Huvudfokus ligger för närvarande på att utverka ett gemensamt core data set, framför allt fokuserat på PROM, som gör att internationella jämförelser av ryggkirurgiresultat skall kunna redovisas. I projektgruppen finns registerhållaren (PF), och i arbetsgruppen om idag ca 20 registerföreträdare från många länder i (för närvarande) Europa, USA, Australien och Sydostasien, finns också två representanter från styrgruppen (BS och OH). Detta arbete ligger i linje med centrala direktiv och bedöms kunna öka möjligheterna till jämförelse av internationella terapiinsatser. Se Bilaga 4. Fortsatt arbete för att utveckla ett protokollifyllande direkt på nätet pågår och har utprovats vid Spine Center Göteborgs som ett alternativ till postburna protokoll. Senaste årsrapporten har översatts till engelska och publicerats i European Spine Journal och mött stor uppskattning från många håll och citeras omfattande. Hemsidan förbättras fortlöpande och skapar en anpassad patientinformation inför ställningstagande till kirurgisk behandling. Öppna klinikvisa jämförelser finns tillgängliga via föreningens hemsida. RESULTAT EFTER RYGGOPERATIONER. Här kan patienter och andra hitta resultat mätta med PROM, processmått som vårdtider, och uppföljningsfrekvens. Bakom en brandvägg kan behöriga kliniker utföra on-line baserade analyser av egna och andra klinikers resultat. Under år 2012 fyllde Svenska ryggregistret 20 år vilket celebrerades med ett symposium under Svensk Ryggkirurgisk Förenings årsmöte. Swespines registerprotokoll och dataapplikation används även i Danmark, Island och i Holland. Bakgrund/Ryggoperationer Man beräknar att samhällskostnaderna i Sverige för ryggsjukdomar överstiger 30 miljarder årligen. Över ryggingrepp utförs kirurgiskt i landet årligen och av dessa beräknas mer än beröra de degenerativa åkommorna i ländryggen, dvs den dominerande delen. Orsaken till den snabbt ökande operationsfrekvensen är dels moderna undersökningsteknikers förmåga att kartlägga anatomiska strukturer mycket detaljerat, exemplifierat av datortomografi och magnetkameraundersökning, dels utvecklingen av variabla implantat för användande inom ländryggskirurgi. Syftet med Svenska Ryggregistret är att skapa en kunskapsbank angående indikationer för och resultat av ryggkirurgi som ett underlag till kliniskt förbättringsarbete inom specialiteten. I nuläget avses de degenerativa ländryggssjukdomarna, diskbråck, spinal stenos, spondylolisthes och segmentell smärta framför allt. Behovet baseras på att ryggkirurgi är en snabbt växande specialitet och att indikationer och resultat inte är i tillräcklig omfattning vetenskapligt dokumenterade. Operationsfrekvensen varierar för vissa av åkommorna med en

3 Swespine 3 faktor på 6 mellan olika landsting inom Sverige. Resultaten av gamla och nya operationsmetoder implementerade i generell nationell praxis saknas helt över världen och här fyller registret en viktig funktion, inte minst genom deltagande i det internationella registret tillsammans med ICHOM som beskrivits ovan. Förutom kirurgi för degenerativa åkommor utförs ryggkirurgiska ingrepp huvudsakligen för tumörer, frakturer, infektioner och deformiteter. Även dessa sjukdomar är nu möjliga att registrera via sjukdomsrelaterade parametrar. Halsryggskirurgi registreras även sedan 2006 och första resultatuppföljningarna gjordes Huvudsyftet med registret är att studera indikationsställningar avseende geografisk variation samt över tid, effekten av traditionell och ny operativ behandling, förekomsten av komplikationer samt långtidseffekterna av ryggkirurgi. På så sätt kan man ge den enskilde patienten detaljerad information om varför ett operativt ingrepp kan hjälpa, och man kan ge huvudmannen detaljerad information vid prioriteringsdiskussioner i o m att man kan identifiera operationstyper som är behäftade med hög komplikationsfrekvens och/eller dåligt resultat. Ett samarbete med patienterna via mätning av PREM-data och fokusgruppsintervjuer i samarbete med Qulturum i Jönköping kommer under det kommande året att kunna ge svar på vilka specifika frågor patienterna efterfrågar som vi inte redan fångar upp i Swespine. Detta bedömer vi som ett viktigt arbete med avseende på att uppfylla patientförväntningar. Den stora majoriteten av kliniker som bedriver ryggkirurgi i landet är idag aktivt registrerande i Swespine (>90%). Enstaka kliniker registrerar inte, delvis beroende på att den ryggkirurgiska verksamheten är mycket låg. Målsättningen är att via informationskampanjer engagera de kliniker som ännu inte registrerar (ett fåtal framför allt neurokirurgiska kliniker), men också öka registreringsfrekvensen hos de redan registrerande, samt att i högre grad täcka även akuta åtgärder för degenerativa ländryggssjukdomar. Ett- och 2-årsuppföljningsfrekvensen är oförändrat acceptabel (kring 80 respektive 70%) medan nu både 5- och 10-årsuppföljningar börjar komma in. Ännu har dessa inte samma uppföljningsfrekvens men arbete fokuserat gentemot detta pågår. Vad beträffar täckningsgraden har vi sett en positiv utveckling över de senaste åren enligt följande: kliniker, kliniker, kliniker, kliniker kliniker, kliniker, kliniker, kliniker, kliniker, kliniker, kliniker, kliniker, kliniker, kliniker och kliniker. Att antalet kliniker varierar beror i hög grad på sjukhussammanslagningar och centraliseringar. Preliminära data antyder att resultaten 5 år efter operation i stort motsvarar de som patienterna upplever efter ett respektive två år. Försäljning av registerprogrammet har skett till Danmark, Holland, Island och Finland. Arbete för att framställa gemensam plattform med övriga ortopediska register är initierat. Resultat av diskbråcks- och spinal stenosoperationer finns också presenterade i Öppna

4 Swespine 4 jämförelser: Sid Regionala variationer har uppmärksammats. I en kompletterande redovisning i Öppna Jämförelser kommer klinikrapporterade hälsorelaterade resultat (livskvalitet mätt med EQ-5D) att redovisas. Rapportering Sedan januari 2003 görs data- och resultatrapporteringen via Svensk Ryggkirurgisk Förenings hemsida. Varje registrerande klinik som inte är ansluten till den i år instiftade Registercentralen (se nedan) har en kontaktsekreterare som matar in patientdata, det finns också en Aviseringsfunktion i applikationen som gör att man informeras om när det är dags för uppföljningskontroller. Från och med september 2012 har, efter ett intensivt förberedelsearbete under snart ett år, en central registerinsamlingsenhet startat sitt arbete; Registercentralen. Här erbjuds alla opererande kliniker hjälp med uppföljningen, för närvarande utnyttjas detta av hälften av landets opererande kliniker. Det innebär förutsättningar för minskat arbete för de enskilda klinikerna, bättre uppföljningsfrekvens, sam optimal kvalitet på inmatade data. En årlig rapport där en mer detaljerad analys av resultat och jämförelser presenteras sedan 2000 på Svensk Ryggkirurgisk Förenings hemsida, och har presenterats vid möten med kontaktläkare och kontaktsekreterare. De senaste årsrapporterna finns också översatta till engelska. Enskilda klinikers data återrapporteras till kliniken ifråga medan årsrapporten innehåller aggregerade data. Vid Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte har registret varit representerat under de senaste åren. En test/retest-analys av protokollet i det svenska ryggregistret har presenterats i Acta Orthopaedica (Zanoli, Nilsson, Strömqvist 2006). Resultat av analyser efter ryggkirurgiska ingrepp Ryggkirurgi har på gruppnivå en utmärkt symptomförbättring och patientnöjdhet för alla diagnoser i registret men med en variation där framgång efter diskbråckskirurgi är större än den efter spinal stenoskirurgi. Pågående analyser (Sigmundsson et al, Försth et al) detaljstuderar prognostiska faktorer vid spinal stenos, resultat samt i vilken mån kompletterande behandling med fusionskirurgi förbättrar resultaten. Data i ryggregistret visar att indikationsställningarna för kirurgi är tämligen stabila inom riket och resultaten visar en måttlig variation som framgår ur Öppna Jämförelser. EQ-5D har använts för att studera effekten på livskvalitet av diskbråcks- och spinal stenossjukdomen (Jansson 2005) och man har också jämfört diskbråck och fusionskirurgi för segmentell smärta med höft- och knäartroplastik för artros, där den procentuella förbättringen är likvärdig. En ettårsrapport har presenterats 2005 (Strömqvist et al, Acta Orthop 2005) och ett mera omfattande arbete i European Spine Journal Det finns intressanta, hittills tämligen okända, könsskillnader framför allt beträffande

5 Swespine 5 diskbråckssjukdomen, där kvinnor har större smärtbekymmer och sämre livskvalitet preoperativt och förbättras i sämre omfattning postoperativt men är lika nöjda med kirurgiresultatet som män. Dessa data analyseras (Strömqvist et al 2008). Komplikationsaspekter har kartlagts och analyserats. Vid diskbråcks- och dekompressionsoperation är duraskada (peroperativt läckage av ryggmärgsvätska), den vanligaste komplikationen (2,7 respektive 7,3 %), och inträffar dubbelt så ofta hos patienter som tidigare ryggopererats (Strömqvist et al 2009). Vid spinal stenos har riskfaktorer för duralesion kunnat presenteras; hög ålder hos patienten, rökning och operation på multipla nivåer. Effekten på långtidsresultat av skadan i sig är dock inte negativ. Denna studie har givits Eurospine Award 2011, utdelat vid Eurospinemöte i Milano okt 2011 (Strömqvist et al 2012) En vid ISSLS (International Society for Study of the Lumbar Spine) presenterad studie av över diskbråckspatienter visar att det verkar som om en prediktor för gott resultat är kort smärtduration (<3 månader), och att patienten som inte är rökare har större chans att få ett bättre slutresultat. I detta mycket stora material utfaller dessa faktorer med statistisk signifikans och utgör därmed en förmodad rekommendation för hantering av dessa patienter framledes (Fritzell et al 2011). En analys av resultaten av kirurgi för spondylolisthes, kotbågsdefekt med kotglidning har utförts (Strömqvist et al 2011). Vi har utfört en analys av kirurgi för diskdegenerativ smärta, den mest kontroversiella kirurgidiagnosen. Över de gångna 10 åren har förändring av operationsteknikerna påvisats och det är framför allt så att diskproteser nu står för nästan en femtedel av dessa ingrepp. Dessa ingrepp verkar under det senaste året dock ha minskat i antal. Korttidsresultaten (2 år), patientrapporterade, är lika goda för diskproteser som för använda fusionstekniker. En mycket slående samvariation mellan patienternas global assessment och övriga parametrar som registrerats såsom ryggsmärta, disability (funktion) mätt med Oswestry Score och livskvalitet mätt med EQ-5D kan konstateras. Det förefaller också vara så att resultaten av kirurgi för diskdegenerativ sjukdom på nationell basis är bättre än de som presenterats i tidigare randomiserade studier vilket skulle framför allt antyda en bättre patientselektion. En viss reservation för hur komplett registreringen är måste dock göras. Baserat på den explosiva ökade användningen av diskproteser nationellt och internationellt är det mycket väsentligt att se hur resultatdata kommer att te sig jämfört med fusion när tekniken är spridd till många kliniker. Ekonomisk redovisning En stor satsning är uppbyggnad av Registercentralen för central inhämtning av patientresultaten efter operation. Detta för att nå högre uppföljningsfrekvens och säkrare data. Det har varit ett omfattande arbete som byggts ut i takt med att allt fler av landets kliniker lämnar över uppföljningen till centralen och parallellt rekryteras ytterligare sekreterare. Registerledningen har också stärkts med registerhållare (Peter Fritzell) anställd på 50% sedan sommaren Under hösten och början av 2014 anställs ytterligare sekreterare vid Registercentralen och projekt för patientrelaterade resultatmått och tillvaratagande av patienterfarenheter

6 Swespine 6 genomförs. Det innebär sammantaget att registret 2014 kommer att ha kostnader på kr, vilket motsvarar beloppet SKL har anslagit. Publikationer Jönsson B, Strömqvist B. Ländryggskirurgi: Registret kan räddas. Ortopediskt Magasin 1998; (4): 6-9. Jönsson B, Strömqvist B. Significance of a persistent positive straight leg raising test after lumbar disc surgery. J Neurosurg 1999; 91: Strömqvist B, Jönsson B, Zanoli G. The significance of VAS in evaluating pain outcomes of spine surgery. A prospective, consecutive study of 755 operated patients. Eur Spine J 1999; 8(Suppl 1): Strömqvist B, Jönsson B. Det nationella registret blir alltmer fullständigt. Dagens Medicin 2000; Nr 20: 55. Sverige Rapport. 21 s Zanoli G, Strömqvist B. Lessons learned searching for a HRQoL instrument to assess the results of treatment in persons with lumbar disorders. Spine 2000; 25: Padua R, Strömqvist B, Jönsson B, Romanini E, Zanoli G. Imparare dagli errori del passato in chirurgia vertebrale: registro nazionale svedese e studi multicentrici italiani. Ital J Orthop Trauma 2000; 26: S Strömqvist B, Jönsson B, Fritzell P, Hägg O, Larsson B-E, Lind B. The Swedish national register for lumbar spine surgery. Acta Orthop Scand 2001; 72: Zanoli G, Strömqvist B, Jönsson B. Visual analog scales for interpretation of back and leg pain intensity in patients operated for degenerative lumbar spine disorders. Spine 2001; 26: Sverige Rapport. 21 s Svensk Ryggkirurgisk Förenings registergrupp. The national Swedish register for lumbar spine surgery. Report Rapport för s Strömqvist B. Evidence-based lumbar spine surgery. The role of national registration. Acta Orthop Scand 2002; 73(Suppl 305): Zanoli G, Strömqvist B, Jönsson B, Padua R, Romanini E. Pain in low-back pain. Problems measuring outcomes in musculoskeletal disorders. Acta Orthop Scand 2002; 73(Suppl 305): Sverige Rapport. 26 s Sverige Rapport. 24 s Jansson K-Å. On lumbar spinal stenosis and disc herniation surgery. Thesis, Dept Surg Sciences, Section Orthopedics, Karolinska Institutet, Stockholm, Jansson K-Å, Németh G, Granath F et al. Health-related quality of life in patients before and after surgery for a herniated lumbar disc. J Bone Joint Surg 2005; 87-B: Zanoli G. Outcome assessment in lumbar spine surgery. Thesis, Dept Orthopedics, Lund University 2005.

7 Swespine 7 Fritzell P. Fusion as treatment for chronic low back pain existing evidence, the scientific frontier and research strategies. Eur Spine J 2005; 14: Sverige Rapport. 24 s Fritzell P, Strömqvist B, Hägg O. A practical approach to spine registers in Europe. The Swedish experience. Eur Spine J 2006; 15:257-S63. Strömqvist B, Fritzell P, Hägg O, Jönsson B. Swedish Society of Spinal Surgeons. One-year report from the Swedish National Spine Register. Swedish Society of Spinal Surgeons. Acta Orthop 2005; 76(Suppl 319: 1-24). Strömqvist B, Fritzell P, Hägg O, Jönsson B. Lägesrapport om svenska nationella ryggregistret. Ortopediskt Magasin 2006; (2): 9-10,12. Sverige Rapport Zanoli G, Nilsson LT, Strömqvist B. Reliability of the prospective data collection protocol of the Swedish Spine Register. Test-retest analysis of 119 patients. Acta Orthop 2006; 77: Zanoli G, Strömqvist B, Jönsson B. SF-36 scores in degenerative lumbar spine disorders: analysis of prospective data from 451 patients. Acta Orthop 2006; 77: Strömqvist B, Hedlund R, Jönsson B, Tullberg t. Ländryggens sjukdomar. Läkartidn 2007; 104: Strömqvist F, Ahmad M, Strömqvist F, Hildingsson C, Jönsson B. Lumbar disc herniation surgery and gender-related differences. Touch Briefings 2008; 3(1): Strömqvist F, Ahmad M, Hildingsson C, Jönsson B, Strömqvist B. Gender differences in lumbar disc herniation surgery. Acta Orthop 2008; 79(5): Strömqvist B, Fritzell P, Hägg O, Jönsson B. Swedish Society of Spinal Surgeons. The Swedish Spine Register: development, design and utility. Eur Spine J 2009; 18(Suppl 3): S294-S304. Strömqvist B, Fritzell P, Hägg O, Jönsson B. Svensk Ryggkirurgisk Förening. Uppföljning av ländryggskirurgi i Sverige. Rapport år s. ISBN Strömqvist B, Fritzell P, Hägg O, Jönsson B. Swedish Society of Spinal Surgeons. The Swedish Spine Register. The 2009 report. 58 pp. ISBN Strömqvist F, Jönsson B, Strömqvist B. Dural lesions in lumbar disc herniation surgery: incidence, risk factors, and outcome. Eur Spine J 2010; 19: Sandén B, Försth P, Michaëlsson K. Smokers show less improvement than nonsmokers two years after surgery for lumbar spinal stenosis: a study of 4555 patients from the Swedish spine register. Spine 2011; 36(13): Fritzell P, Brisby H, Hägg O. The national quality regristries: Long and complicated way if the medical profession doesn t see the advantages. Läkartidn 2011; 108(9): Fritzell P, Berg S, Borgstrom F, Tullberg T, Tropp H. Cost effectiveness of disc prosthesis versus lumbar fusion in patients with chronic low back pain: randomized controlled trial with 2-year follow-up. Eur Spine J Jul;20(7): Strömqvist B, Fritzell P, Hägg O, Jönsson B. Swedish Society of Spinal Surgeons. The Swedish Spine Register. The 2010 report. 58 pp. ISBN

8 Swespine 8 Strömqvist B, Fritzell P, Hägg O, Jönsson B. Svensk Ryggkirurgisk Förening. Uppföljning av ländryggskirurgi i Sverige. Rapport år ISBN Strömqvist B, Fritzell P, Hägg O, Jönsson B. Swedish Society of Spinal Surgeons. The Swedish Spine Register. The 2010 report. 58 pp. ISBN Ohrn A, Olai A, Rutberg H, Nilsen P, Tropp H. Adverse events in spine surgery in Sweden: a comparison of patient claims data and national quality register (Swespine) data. Acta Orthop 2011; 82(6): Strömqvist B, Fritzell P, Hägg O, Jönsson B, Sandén B. Swespine en lägesrapport. Långvarig smärta och rökning ger dåligt resultat. Ortopediskt Magasin 2012; (2): Strömqvist F, Jönsson B, Strömqvist B. Dural lesions in decompression for lumbar spinal stenosis incidence, risk factors and effect on outcome. Eur Spine J 2012; 21(5): Strömqvist B, Fritzell P, Hägg O, Jönsson B. Swedish Society of Spinal Surgeons. Swespine. The Swedish Spine Register. The 2011 Report. ISBN Fritzell P, Ohlin O, Borgström F. Cost-effectiveness of Balloon Kyphoplasty (BKP) vs. Standard medical treatment in patients with osteoporotic vertebral compression fracture - a Swedish multicenter RCT with 2-year follow up. Spine 2011; 36(26): Strömqvist B, Fritzell P, Hägg O, Jönsson B, Sandén B. Swespine en lägesrapport. Långvarig smärta och rökning ger dåligt resultat. Ortopediskt Magasin 2012; (2): Knutsson B, Michaëlsson K, Sandén B. Obesity is associated with inferior results after surgery for lumbar spinal stenosis: A study of 2633 patients from the Swedish Spine Register. Spine 2013;38(5): Fritzell P, Hägg O, Jönsson B, Strömqvist B. Surgery for lumbar disc herniation factors of importance for outcome after 1 and 2 years. Analysis of data from Swespine the Swedish national spine register. Spine. In press. Sigmundsson FG, Kang XP, Jönsson B, Strömqvist B. Prognostic factors in lumbar spinal stenosis surgery A prospective study of imaging and patient related factors in 109 patients operated on by decompression. Acta Orthop 2012; 83(5): Robinson Y, Michaëlsson K, Sandén B. Instrumentation in lumbar fusion improves back pain but not quality of life 2 years after surgery. A study of 1,310 patients with degenerative disc disease from the Swedish Spine Register SWESPINE. Acta Orthop 2013; 84(1):7-11. Strömqvist B, Berg S, Gerdhem P, Johnsson R, Möller A, Sahlstrand T, Ahmed S, Tullberg T. X-Stop versus decompressive surgery for lumbar neurogenic intermittent claudication A randomized controlled trial with 2 years follow-up. Spine 2013; 38(17): Strömqvist B, Fritzell P, Hägg O, Jönsson B. Swedish Society of Spinal Surgeons. Swespine: The Swedish Spine Register.The 2012 Report. Eur Spine J 2013; 22(4): DOI: /s

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT 1. Bakgrund och syfte Ryggsjukdomar beräknas kosta den svenska staten 30 miljarder kr årligen och orsakar således förutom stort lidande för den enskilde patienten också en mycket

Läs mer

Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av

Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av ryggkirurgi), FAR14-034 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Registrets namn Registrets kortnamn Nummer 34 Svenska ryggregistret (tidigare

Läs mer

Ansökningsblankett till nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården år 2003

Ansökningsblankett till nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården år 2003 Ansökningsblankett till nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården år 2003 Blanketten laddas hem från Internet http://www.sos.se/mars/kvaflik.htm och fylls i elektroniskt Innan du fyller i

Läs mer

Ansökan om anslag för Nationella kvalitetsregister 2006

Ansökan om anslag för Nationella kvalitetsregister 2006 Ansökan om anslag för Nationella kvalitetsregister 26 Detta är en textutskrift av vad som hittills skrivits in i ansökningsformuläret. Använd webbläsarens skriv-utfunktion för att skriva ut denna text.

Läs mer

UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2012

UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2012 UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 212 SEPTEMBER 213 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Björn Knutsson Bengt Sandén ISBN: 978-91-98722-3-5 2 Innehållsförteckning

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2 AUGUSTI 21 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING BO JÖNSSON BJÖRN STRÖMQVIST 2 INTRODUKTION Denna publikation är en sammanställning av patientuppgifter från år 2

Läs mer

1 Kontaktuppgifter. Efternamn Fritzell. Förnamn Peter Arbetsplats Ortopedkliniken Sjukhus/Vårdcentral Falu lasarett Gatu/box-address Falu lasarett

1 Kontaktuppgifter. Efternamn Fritzell. Förnamn Peter Arbetsplats Ortopedkliniken Sjukhus/Vårdcentral Falu lasarett Gatu/box-address Falu lasarett NRK12-034 1. Ansökan 1 Kontaktuppgifter Registerhållaren Förnamn Peter Arbetsplats Ortopedkliniken Sjukhus/Vårdcentral Falu lasarett Gatu/box-address Falu lasarett Postnummer 79182 2 Sammanfattning Postort

Läs mer

UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2013

UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2013 UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2013 SEPTEMBER 2014 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Björn Knutsson Bengt Sandén ISBN: 978-91-980722-8-0 Swespine

Läs mer

Ansökningsblankett till nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården år 2004

Ansökningsblankett till nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården år 2004 Ansökningsblankett till nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården år 2004 Blanketten laddas hem från Internet http://www.sos.se/mars/kvaflik.htm och fylls i elektroniskt Innan du fyller i

Läs mer

Peter Fritzell har under verksamhetsåret varit adjungerad till styrelsen vid ett flertal styrelsemöten.

Peter Fritzell har under verksamhetsåret varit adjungerad till styrelsen vid ett flertal styrelsemöten. Verksamhetsberättelse Svensk Ryggkirurgisk Förening 2014-2015 Styrelsen och sammanträden Bengt Sandén 4 S styrelse har under 2014-2015 bestått av Bengt Sandén (ordförande), Svante Berg (vice ordförande),

Läs mer

Sveus konferens 25 november Peter Fritzell, Svenska Ryggregistret, SWESPINE

Sveus konferens 25 november Peter Fritzell, Svenska Ryggregistret, SWESPINE Sveus konferens 25 november 2014 Peter Fritzell, Svenska Ryggregistret, SWESPINE 1 Värdebaserad ersä*ning inom ryggkirurgi i Stockholms Läns Lands9ng Peter Fritzell, registerhållare Svenska Ryggregistret,

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2003

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2003 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 3 OKTOBER 3 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING BO JÖNSSON BJÖRN STRÖMQVIST 2 Introduktion Årets ryggregisterpublikation innehåller dels demografiska

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 2010

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 2010 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 21 SEPTEMBER 21 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Bo Jönsson ISBN 978-91-978553-8-9 Innehållsförteckning 2

Läs mer

Styrelsens för 4S verksamhetsberättelse

Styrelsens för 4S verksamhetsberättelse Styrelsens för 4S verksamhetsberättelse för 2007-2008 Styrelsen och sammanträden Ulf Kornerup 4S styrelse har under 2007-2008 bestått av Claes Olerud (ordförande), Hans Tropp ( vice ordförande ), Håkan

Läs mer

Värdebaserad uppföljning av kirurgisk behandling vid diskbråck och spinal stenos analys från framtagande av nya uppföljningssystem

Värdebaserad uppföljning av kirurgisk behandling vid diskbråck och spinal stenos analys från framtagande av nya uppföljningssystem Värdebaserad uppföljning av kirurgisk behandling vid diskbråck och spinal stenos analys från framtagande av nya uppföljningssystem Workshop, Västra Götalandsregionen 2015-11-12 Expertgruppens medlemmar

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2004

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2004 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 4 PRELIMINÄR VERSION SEPTEMBER 4 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Bo Jönsson 2 Introduktion Årets ryggregisterpublikation

Läs mer

UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2014

UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2014 UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2014 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING September 2015 Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Björn Knutsson Paul Gerdhem Allan Abbott Anna Songsong Lena

Läs mer

Registerbaserade PROM-studier

Registerbaserade PROM-studier Registerbaserade PROM-studier MATS LUNDSTRÖM RC SYD KARLSKRONA NATIONELLA KATARAKTREGISTRET Vad kan ett sjukdomsspecifikt PROM tillföra som vi inte vet från kliniska data? Vi är benägna att behandla organ,

Läs mer

SAMMANFATTANDE PRÖVNINGSPLAN

SAMMANFATTANDE PRÖVNINGSPLAN SAMMANFATTANDE PRÖVNINGSPLAN Resultat av dekompressiv kirurgi vid lumbal spinal stenos med eller utan fusion en prospektiv randomiserad kontrollerad multicenterstudie Bakgrund Lumbal spinal stenos är hos

Läs mer

OSiS. Ryggkirurgi i Sverige. Danderyd 151023. Resultat via Svenska ryggregistret - Swespine. Anatomi Patienter Diagnoser Kirurgi

OSiS. Ryggkirurgi i Sverige. Danderyd 151023. Resultat via Svenska ryggregistret - Swespine. Anatomi Patienter Diagnoser Kirurgi OSiS Ryggkirurgi i Sverige Anatomi Patienter Diagnoser Kirurgi Resultat via Svenska ryggregistret - Swespine Danderyd 151023 Peter Frizell, docent, ryggkirurgi Vem är jag; ortoped och ryggkirurg Min utgångspunkt

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2009

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2009 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 29 SEPTEMBER 29 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Bo Jönsson ISBN: 978-91-978553--3 Innehållsförteckning

Läs mer

Svenske erfaringer med kvalitetsudvikling vha. patientrapporterede oplysninger

Svenske erfaringer med kvalitetsudvikling vha. patientrapporterede oplysninger Svenske erfaringer med kvalitetsudvikling vha. patientrapporterede oplysninger MATS LUNDSTRÖM PROF. EM. RC SYD/EYENET SWEDEN, BLEKINGESJUKHUSET, KARLSKRONA, SVERIGE Innehåll Varför använda PROM? Krav på

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 2011

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 2011 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 211 SEPTEMBER 212 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Bo Jönsson Bengt Sandén ISBN: 978-91-979924-4-2 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning?

Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning? Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning? Lotti Orwelius Med Dr, Intensivvårdssjuksköterska Registercentrum sydost (RCSO) /PROMcenter Verksamhetsutvecklare

Läs mer

Ryggbesvär hos patienter vid Trångsunds vårdcentral.

Ryggbesvär hos patienter vid Trångsunds vårdcentral. 1 Projekttitel Ryggbesvär hos patienter vid Trångsunds vårdcentral. Behandling av och prognos hos patienter som utreds med magnetkamera av ländrygg. Huda Asmaro Trångsunds Vårdcentral Huda.asmaro@sll.se

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2008

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2008 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 28 SEPTEMBER 28 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Bo Jönsson Innehållsförteckning 2 Introduktion 3 I. Ländryggskirurgi

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad 2012 Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP Publicerad Målsättning: Registrets uppgift är att fortlöpande samla och analysera patientdata från Svensk sjukvård

Läs mer

SAMNORDISKA REGISTER- MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

SAMNORDISKA REGISTER- MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR SAMNORDISKA REGISTER- MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Tina Lidén Mascher R.N., Degree in physioth., MBA Strategist- Industry & International collaborations National Quality Registries, Sweden International

Läs mer

LÄNDRYGGENS SJUKDOMAR

LÄNDRYGGENS SJUKDOMAR indikationer och prioriteringar Läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se LÄNDRYGGENS SJUKDOMAR Operationsresultaten efter ryggkirurgi är goda men kan bli bättre, t ex med bättre

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2005

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2005 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 5 SEPTEMBER 5 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Bo Jönsson 2 Introduktion Denna presentation innehåller ländryggsregisterdata

Läs mer

INTERVENTION. Uppföljning 2,12 och 24 månader. 33 deltagare 2 månader 28 deltagare 12 månader 27 deltagare 24 månader. 35 deltagare marklyft

INTERVENTION. Uppföljning 2,12 och 24 månader. 33 deltagare 2 månader 28 deltagare 12 månader 27 deltagare 24 månader. 35 deltagare marklyft INTERVENTION 35 deltagare marklyft 33 deltagare 2 månader 28 deltagare 12 månader 27 deltagare 24 månader Inkluderade och testade för inkl-kriterier (n=85) Randomisering och allokering (n=70) 35 deltagare

Läs mer

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling?

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Svenskt Bråckregister Pär Nordin Umeå -15 Förutsättning för kvalitetsutveckling Nyfiken på förbättring Ta reda på dina resultat Registrets

Läs mer

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 NKO Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 - Lars Lidgren (ordf.), Lund - Olle Hägg, Göteborg - Johan Kärrholm, Göteborg - K-G Thorngren, Lund - Olle Nilsson, Uppsala - Olle

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

PROM Vad och varför? Margareta Kristenson,

PROM Vad och varför? Margareta Kristenson, PROM Vad och varför? Margareta Kristenson, Professor/Överläkare, Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings Universitet Nationell koordinator för det svenska HPH

Läs mer

Svenska Frakturregistret snart frakturer registrerade

Svenska Frakturregistret snart frakturer registrerade Svenska Frakturregistret snart 100 000 frakturer registrerade Michael Möller Registerhållare Överläkare, Med Dr, Ortopedkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Registrering av frakturer är nödvändig

Läs mer

INBJUDAN. DePuy Synthes Spine Sponsrar och administrerar utbildningen.

INBJUDAN. DePuy Synthes Spine Sponsrar och administrerar utbildningen. INBJUDAN Bakgrund Utbildningsprogrammet Spine Academy initierades 2006 genom ett samarbete mellan Svensk Ryggkirurgisk Förening och. Syftet är att erbjuda en basal ryggkirurgisk utbildning samt ge möjlighet

Läs mer

Vi har också deltagit med en del analyser och underlag till ett symposium om axelplastiker på SOF-mötet i Varberg

Vi har också deltagit med en del analyser och underlag till ett symposium om axelplastiker på SOF-mötet i Varberg 2005 ÅRSRAPPORT 2005-2006! TACK FÖR ER MEDVERKAN! Registret har under 2005 åter igen fått in ca 500 rapporter under året. Totalt har vi fått mer än 3000 rapporter under de första 7 åren. Det innebär att

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV RC SYD REGISTERDAGAR 2014-09-26--27 Karin Christensson Kansliet för Nationella Kvalitetsregister VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat

Läs mer

Svenska Korsbandsregistret

Svenska Korsbandsregistret Svenska Korsbandsregistret, FAR14-093 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Korsbandsregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Nationella Kataraktregistret

Nationella Kataraktregistret Nationella Kataraktregistret, FAR14-016 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Kataraktregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

C6 Measures for microsystem management

C6 Measures for microsystem management C6 Measures for microsystem management Mari Bergeling-Thorell Peter Kammerlind Qulturum Measures, microsystem and management Collaborative Access Balanced Scorecard Value Compass Statistical Process Control

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

Implementering av artrosskolor

Implementering av artrosskolor Implementering av artrosskolor Thérése Olsson, Leg. sjukgymnast Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus - Bättre Omhändertagande av patienter med Artros BOA tre delar Utbildning av patienter Evidensbaserad

Läs mer

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2014. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D)

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2014. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) VIDARKLINIKEN 2014 Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) Tobias Sundberg, Med dr I C The Integrative Care Science Center Järna, mars 2015 VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN

Läs mer

Resultat Ortopedkliniken

Resultat Ortopedkliniken Resultat 15-03-18-15:22 115 Nedre sektionen 2014 rikshöft Höftfraktur Datakälla: Rikshöft Täckningsgrad: 100 % Andelen patienter med cervikal höftfraktur 65 år eller äldre som opererades med primär höftplastik

Läs mer

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery)

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) --9 AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) Inclusion -9 Prospective controlled nonrandomized Stockholm, Gothenburg, Malmö Surgery at Sahlgrenska, Gothenburg Gothenburg Malmö Stockholm Inclusion

Läs mer

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

En modell med sex områden som underlättar det kliniknära arbetet med registerbaserad utveckling

En modell med sex områden som underlättar det kliniknära arbetet med registerbaserad utveckling En modell med sex områden som underlättar det kliniknära arbetet med registerbaserad utveckling Micael Ljuslinder, Ortopedkliniken, NorrlandsUniveritetssjukhus Anders Edström, Memeologen, Västerbottens

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2007

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2007 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 7 SEPTEMBER 7 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Bo Jönsson 2 Introduktion I denna presentation innefattas

Läs mer

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012 1 (5) Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling Universitetssjukhuset, 1-3 2012 Handläggning av ryggsjukdomar utgör en stor del av vardagen för läkare inom ortopedi. Denna kurs riktas i

Läs mer

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center Sveus konferens 25 november 2014 Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center 1 Erfarenheter från ett värdebaserat ersättningssystem inom vårdval ryggkirurgi i SLL SVEUS 2014 Tycho Tullberg Stockholm Spine Center

Läs mer

Resultat Smärtkliniken

Resultat Smärtkliniken KVALITETSREDOVISNING Resultat 15-03-18-13:44 127 Slutenvården Följsamhet till adekvat smärtlindring Datakälla: Verbal enkät av samtliga, vid punktprevalensmätningen inneliggande, patienter. Enkäten utformad

Läs mer

Indikationer för ortopedisk behandling

Indikationer för ortopedisk behandling Indikationer för ortopedisk behandling Ett uppdrag från Sveriges Kommuner och Landsting Olof Johnell Håkan Krzeszowski Sofia Löfvendahl Jonas Ranstam Lars Lidgren Varför ortopediska sjukdomar? Drabbar

Läs mer

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Mats Lundström Nationella Kataraktregistret Karlskrona, Sverige Nationella Kataraktregistret (NCR) Startår:

Läs mer

Rökpaus vid operation varför?? Bra blodtryck Bra hjärbunk;on Bra lungfunk;on Bra diabeteskontroll Rökfri Alkoholfri BMI

Rökpaus vid operation varför?? Bra blodtryck Bra hjärbunk;on Bra lungfunk;on Bra diabeteskontroll Rökfri Alkoholfri BMI Ökad pa;entsäkerhet Färre komplika;oner Rökpaus vid operation varför?? Bra blodtryck Bra hjärbunk;on Bra lungfunk;on Bra diabeteskontroll Rökfri Alkoholfri BMI Richard Löfvenberg Ortopedkliniken Umeå Allmänna

Läs mer

Swespine ÅRSRAPPORT 2017 UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI UTFÖRD I SVERIGE ÅR FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING September 2017

Swespine ÅRSRAPPORT 2017 UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI UTFÖRD I SVERIGE ÅR FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING September 2017 Swespine ÅRSRAPPORT 2017 UPPFÖLJNING AV RYGGKIRURGI UTFÖRD I SVERIGE ÅR 2016 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING September 2017 Peter Fritzell Olle Hägg Paul Gerdhem Allan Abbott Anna Songsong Catharina

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Resultatrapport - Värdekompass. RMPG ortopedi

Resultatrapport - Värdekompass. RMPG ortopedi Resultatrapport - Värdekompass RMPG ortopedi 2014 sydöstra sjukvårdsregionen Principer för urval av data Använda tillgängliga data ur centrala register, minimera arbetet med manuella datauttag på respektive

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013

Kvalitetsredovisning 2013 Kvalitetsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 3 Förutsättningar... 3 Samarbetspartners... 3 Vision och värdegrund... 3 PATIENTSÄKERHET OCH KVALITET... 4 Kvalitetsregister...

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

PsoReg (Register för Systembehandling av

PsoReg (Register för Systembehandling av PsoReg (Register för Systembehandling av Psoriasis), FAR14-047 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Resultatrapport - Värdekompass. RMPG ortopedi

Resultatrapport - Värdekompass. RMPG ortopedi Resultatrapport - Värdekompass RMPG ortopedi 2013 sydöstra sjukvårdsregionen Öppna jämförelser 2013 rörelseorganens sjukdomar Sydöstra sjukvårdsregionen Placering 1 7 Placering 8-14 Placering 15-21 Kommentar:

Läs mer

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret Ett flaggskepp bland svenska kvalitetsregister Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård i Västra Götaland Högskolan i Borås och Sahlgrenska universitetssjukhuset,

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare Svenska Barnreumaregistret Verksamhetsberättelse Bokslut 2013 Bo Magnusson Registerhållare Årsberättelse Svenska barnreumaregistret började registrera patienter 2009. I den separata årsrapporten redovisas

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

ortopedisk behandling

ortopedisk behandling Medicinska indikationer för ortopedisk behandling Lars Lidgren NKO, Lund Nationell konferens om Vårdgarantin 16-17 mars 2006, Stockholm Indikationer för ortopedisk behandling Uppdrag från SKL - Beskrivning

Läs mer

Perspektiv på kvalitetsregisterforskning i VG Regional kvalitetsregisterkonferens. 5 September, 2014

Perspektiv på kvalitetsregisterforskning i VG Regional kvalitetsregisterkonferens. 5 September, 2014 Perspektiv på kvalitetsregisterforskning i VG Regional kvalitetsregisterkonferens September, 4 Budskap idag Registerforskning blir alltmer uppmärksammad internationellt Svenska register är starkt representerade

Läs mer

DE NATIONELLA KVALITETSREGISTREN ANVÄNDS RESULTATEN FÖR BEFOLKNINGENS NYTTA OCH FÖR EN MER JÄMLIK HÄLSA?

DE NATIONELLA KVALITETSREGISTREN ANVÄNDS RESULTATEN FÖR BEFOLKNINGENS NYTTA OCH FÖR EN MER JÄMLIK HÄLSA? DE NATIONELLA KVALITETSREGISTREN ANVÄNDS RESULTATEN FÖR BEFOLKNINGENS NYTTA OCH FÖR EN MER JÄMLIK HÄLSA? Bertil Lindahl Forskningsstrateg, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Uppsala Clinical Research

Läs mer

Ortopedi. Valda delar ur Årsrapport 2016 Valda delar ur Kvalitetssammanställning

Ortopedi. Valda delar ur Årsrapport 2016 Valda delar ur Kvalitetssammanställning Ortopedi Valda delar ur Årsrapport 2016 Valda delar ur Kvalitetssammanställning 2017-05-02 Årsrapport 2016 Kvalitetsindikatorer Värdekompassen (sedan 2008), intern benchmarking, möjliga uppnåeliga nivåer,

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS. Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS. Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin MY DISCLOSURE None of the researchers within the econtinence

Läs mer

för ortopedisk behandling Lars Lidgren Seminarium om arbetet med nationella medicinska indikationer 6 mars 2008 Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

för ortopedisk behandling Lars Lidgren Seminarium om arbetet med nationella medicinska indikationer 6 mars 2008 Svenska Läkaresällskapet, Stockholm Nationella medicinska indikationer för ortopedisk behandling Lars Lidgren Seminarium om arbetet med nationella medicinska indikationer 6 mars 2008 Svenska Läkaresällskapet, Stockholm Färdigställda indikationsdokument

Läs mer

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin 10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Specialist i Allmänmedicin Doktorand vid Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) Karolinska Institutet Innehåll dagens föreläsning: Osteoporosprojektet

Läs mer

Patientens Egen Registrering (PER)

Patientens Egen Registrering (PER) Svensk Reumatologis Kvalitetsregister - klinisk utveckling och forskning SRQ ny PROM-strategi Malin Regardt Med Dr. Leg arbetsterapeut Patientens Egen Registrering (PER) Sedan 2004 har patienter med reumatiska

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Axelregistret 1999-2012 Trender och viktiga förbättringar i Sverige.

Axelregistret 1999-2012 Trender och viktiga förbättringar i Sverige. Januari 2014 Axelregistret - Trender och viktiga förbättringar i Sverige. Bakgrund: Under de år som gått sedan det Svenska Skulder och ArmbågsSällskapet (SSAS) startade det Svenska Axelregistret så har

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

IVBAR The Institute for Value- Based Reimbursement

IVBAR The Institute for Value- Based Reimbursement Värdebaserad ersättning som verktyg för innovation och effektivitetsutveckling? CKU 2013-12-10 Johan Mesterton, 1 Vad är värde i sjukvården? Varför utvecklas inte sjukvården som andra sektorer? Vad vill

Läs mer

Värdebaserad vård inom Elektiv höftproteskirurgi Verksamhetsperspektiv

Värdebaserad vård inom Elektiv höftproteskirurgi Verksamhetsperspektiv Värdebaserad vård inom Elektiv höftproteskirurgi Verksamhetsperspektiv Registercentrum 5 September 2014 2014-07-01 Fast-track Presentationens namn 2 Indikationer Smärta Funktionsnedsättning Nedsatt livskvalitet

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

God vård. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa

God vård. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa God vård Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa 1 God vård Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälsooch sjukvård Säker hälso- och

Läs mer

Svenska Skulder och Armbågs Registret

Svenska Skulder och Armbågs Registret Svenska Skulder och Armbågs Registret, FAR14-055 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Skulder och Armbågs Registret Registrets

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården?

Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården? Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården? Pär Myrelid Registerhållare SWIBREG 2014-08-29 Nationellt kvalitetsregister med syftet att öka kunskapen om och förbättra vården av inflammatorisk

Läs mer

SPOR Svenskt Perioperativt Register

SPOR Svenskt Perioperativt Register SPOR Svenskt Perioperativt Register Sara Lyckner, Registerkoordinator SPOR, Specialistsjuksköterska intensivvård, Kvalitetssamordnare Anestesikliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna Maria Björk Svensson, Specialistsjuksköterska,

Läs mer

Vad är. Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp. Kerstin Hagberg. RTP, PhD, Docent

Vad är. Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp. Kerstin Hagberg. RTP, PhD, Docent Vad är Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp Kerstin Hagberg RTP, PhD, Docent Ortopedteknik Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg ISPO-S, Feb 2015 2 Kliniska utvärderingsmetoder Kliniska

Läs mer

Nationellt Register över Smärtrehabilitering

Nationellt Register över Smärtrehabilitering Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS www.ucr.uu.se/nrs Nationellt Register över Smärtrehabilitering 1 NRS Startade 1998 Anslutet till Sveriges kommuner och landsting Nationellt Register över

Läs mer

Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1

Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1 Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1 2014-01-31 kl 09:30-15.30, Sturup Namn Funktion Närv Ej närv Hans Rahme Ordförande, Armbåge X Björn Salomonsson Registerhållare, Axel X Henrik Ahlborg Instabilitet X Anders

Läs mer

SveDem Svenska Demensregistret

SveDem Svenska Demensregistret SveDem Svenska Demensregistret Emma Timerdal Leg sjuksköterska Regional koordinator Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 2016-05-26 SveDem Svenskt nationellt kvalitetsregister avseende demenssjukdomar

Läs mer

Vad tillför ett hälsofrämjande förhållningssätt

Vad tillför ett hälsofrämjande förhållningssätt Vad tillför ett hälsofrämjande förhållningssätt Margareta Kristenson, Nationell koordinator för nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), professor i socialmedicin, Linköpings Universitet Anna

Läs mer

Svenska Cornearegistret

Svenska Cornearegistret Svenska Cornearegistret, FAR14-017 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Cornearegistret Registrets kortnamn Corneareg Nummer

Läs mer