Länsstrategi för ANDT-förebyggande arbete i Örebro län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstrategi för ANDT-förebyggande arbete i Örebro län"

Transkript

1 Länsstrategi för ANDT-förebyggande arbete i Örebro län

2

3 Länsstrategi för ANDT-förebyggande arbete i Örebro län

4 Publikationsnummer: Omslagsfoto: Mostphotos Bilder: Mostphotos Titel: Länsstrategi för ANDT-förebyggande arbete i Örebro län Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Tryckeri:

5 Innehållsförteckning Förord 7 ANDT-förebyggande arbetet i Örebro län 9 Samhällsråd T 9 Framgångsfaktorer för lokalt ANDT-arbete 10 Innehållet i lokalt förebyggande arbete 10 Nationella erfarenheter av ANDT-arbetet 11 Generella insatser 11 Riskgruppsarbete 13 Utveckling i kommunerna 13 Preventionsindex 13 Nationella mål för ANDT-arbetet 15 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 15 Övergripande mål 15 Sju långsiktiga mål 15 Regionala mål för ANDT-arbetet 17 Länets folkhälsoplan 17 Regionalt program för social välfärd 17 Kommunernas prioriteringar under 4-årsperioder i Örebro län 17 Insatser för att nå målen 18 Länsorganisation 20 Samhällsråd T 21 Finansiering 21 Uppföljning 21 Aktörer 23 Länsstyrelsen 23 Polismyndigheten 23 Landstinget 23 Regionförbundet Örebro 24 Kommunerna 24 Ideella sektorn 25

6

7 Förord Riksdagen har antagit en samlad nationell ANDT-strategi där samverkan är prioriterad på alla nivåer; inom EU, nationellt, regionalt och lokalt. Samhällsråd T:s ambition är att aktivt medverka till att skapa möjligheter för ökad samverkan i Örebro län och att genom ett målmedvetet och långsiktigt ANDTförebyggande arbete bidra till vinster vad gäller hälsa, trygghet och ekonomi. Genom denna strategi för det förebyggande ANDT-arbetet i Örebro län uttrycker vi vår samsyn, när det gäller hur vi vill omsätta den nationella politiken till förutsättningarna i vårt län. Länets kommuner och ideella organisationer har gett värdefulla synpunkter under arbetets gång. Strategin kompletterar övriga regionala utvecklingsprogram och ska tillsammans verka för utveckling och tillväxt i Örebro län. Samhällsråd T har fastställt Örebro läns strategi för ANDT-förebyggande arbete , den 21 november Rose-Marie Frebran Landshövding Ebba Sverne Arvill Länspolismästare Rickard Simonsson Landstingsdirektör Magnus Persson Regiondirektör 7

8 8 ANDT-förebyggande arbete i Örebro län

9 ANDT-förebyggande arbete i Örebro län Samhällsråd T På regional nivå har Örebro län sedan 2002 en samverkansgrupp för ANDT och brottsförebyggande arbete, kallat Samhällsråd T. Verksamheten regleras genom de regeringsuppdrag länsstyrelsen får inom området och gemensamma överenskommelser som exempelvis länsstrategi. Under senaste strategiperiod ( ) har verksamheten bestått i att: driva utvecklingsarbetet Små kommuners förebyggande arbete mot alkoholskador och narkotika vara styrgrupp för och samordna arbetet Örebro län för en drogfri trafik initiera och samordna utvecklingsarbete MAIA (myndighetsgemensamt arbete mot illegal alkohol) stimulera till samverkan mellan exempelvis polis och socialtjänst samla nätverk för olika delar av det lokala förebyggande arbetet stimulera till kunskapstillväxt genom att anordna konferenser och utbildningar samverka nationellt för kvalitets- och kunskapssäkring i länet göra de lokala förhållanden och behoven kända på nationell nivå vara styrgrupp för länets dopningssatsning vara en plattform för initiativ och samordning/samverkan inom ANDT Hälsofrämjande arbete handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar och har fokus på friskfaktorer. Det förebyggande arbetet handlar om att vidta åtgärder för att förhindra att skada uppstår. Ett effektivt folkhälsoarbete innehåller både främjande och förebyggande insatser. Det lokala främjande och förebyggande arbetet inom ANDT-området är en del av folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbetet regleras genom länsdelsvisa avtal mellan kommunerna och landstinget. Lokalt styrs och samordnas arbetet bland annat genom länsdelsvisa dialogforum mellan kommunerna och landstinget, men också genom samverkansgrupper, kommunala nämnder och beredningar. 9

10 ANDT-förebyggande arbete i Örebro län Framgångsfaktorer för lokalt ANDT-arbete 1 De faktorer som identifierats ha stor betydelse för hur arbetet i kommunen utvecklas är följande: Att det ANDT-förebyggande arbetet är viktigt och har hög prioritet för kommunen Att det finns en lokal samordningsfunktion med mandat och tydlig strategisk roll Att det finns en stödstruktur/organisation där beslutsfattare ingår Att det finns samsyn om vad förebyggande arbete innebär Att det finns fungerande samverkan mellan flera aktörer med tydlig rollfördelning Att det finns fungerande nätverk och mötesplatser Att uppdragsgivare efterfrågar regelbundna lägesrapporter. Innehållet i lokalt förebyggande arbete Kommunerna är de viktigaste aktörerna när det gäller att samordna folkhälso-/ ANDT-arbetet lokalt. Dels berör arbetet många förvaltningsområden i kommunen, dels är kommunerna beroende av andra myndigheter/organisationer för att arbetet ska bli heltäckande: Polisen, hälso- och sjukvården, ideella organisationer, som till exempel idrottsrörelsen med flera. Tillsynen av tobaksoch alkoholförsäljning är ett område som i allra högsta grad har betydelse för folkhälsan. De ansvariga myndigheterna för tillsynen är kommunen, polisen och länsstyrelsen. 1 I länet pågick mellan ett utvecklingsarbete benämnt Småkommuners förebyggande arbete mot alkoholskador och narkotika. Arbetet utvärderades av Karlstad universitet. 10

11 ANDT-förebyggande arbete i Örebro län Nationella erfarenheter av ANDT-arbetet Det lagstöd, utöver tillsynen, som reglerar det förebyggande arbete är det som socialtjänstlagen tar upp, vilket till exempel kan vara föräldrastöd och uppsökande arbete i ungdomsmiljöer. Annars finns mycket lite reglerat inom området. Den praktiska erfarenheten av arbetet sträcker sig bara några decennier tillbaka i tiden och som forskningsdisciplin är området också nytt. Den forskning som bedrivs handlar i regel om enskilda metoders effektivitet och inte om det samlade arbetet. Några enstaka studier finns om det stöd och den styrning som behövs för att arbetet ska fungera. Men med den kunskap som finns idag kan ändå följande sägas om innehållet i ett väl fungerande kommunalt förebyggande arbete: Generella insatser Det är viktigt att grundläggande kunskaper om risk- och skyddsfaktorer och vikten av de generella främjande/förebyggande åtgärdernas inverkan på hela populationen genomsyrar verksamheten. Riskfaktorer, exempel Tillgång till alkohol, narkotika och tobak Bjudvanor i hemmet Skolk Låg känsla av delaktighet Skyddsfaktorer, exempel Goda fritidsvanor Skolnärvaro Trygghet i familjen Känsla av tillhörighet Samverkan Strategisk formaliserade, gemensamma program, gemensam planering mellan olika huvudmän Områdesbaserat (skola, socialtjänst, fritid, polis) Planering/uppföljning Årliga genomförandeplaner Årlig uppföljning Kommunal samordning En särskild funktion samordnar den lokala verksamheten och är nyckelperson för frågorna Tvärsektoriell kommunal styrning av arbetet 11

12 ANDT-förebyggande arbete i Örebro län Tillsynsarbetet Regler/policy tillståndsgivning Rutiner/planer för tillsyn Samverkan med andra tillsynsmyndigheter Generella insatser för att minska tillgången på ANDT Som en del i tillsynen (åldersgränser) Samverkan med polisen minska langning Informationskampanjer minska langning Generella insatser för föräldrar Stöd i föräldrarollen Som en viktig aktör för tillgångsbegränsning Punktinsatser vid särskilda helger och/eller arrangemang Samverkan, gemensam planering av socialtjänst och polis vid skolavslutningar, marknader, storhelger 12

13 ANDT-förebyggande arbete i Örebro län Riskgruppsarbete Fältarbete Kommunalt uppsökande arbete för att tidigt fånga upp risksituationer och samverka med polisen i de särskilda satsningar man arbetat fram för att minska alkoholkonsumtion och våld bland unga. Rutiner kring omedelbara insatser i samverkan vid grovt normbrytande beteende. Stöd till barn med missbruk i familjen Enskilt stöd Gruppverksamhet Stöd till familjer med barn i risk Särskilt riktat föräldrastöd Utvecklingen i kommunerna Sedan 2003 har ett systematiskt arbete pågått för att engagera kommunerna för det förebyggande ANDT-arbetet. Alla kommuner i landet har via länsstyrelserna getts möjligheter att söka medel för samordnare och/eller aktiviteter mellan 2002 och I Örebro län har kommunerna på detta vis stärkts med ca 27 miljoner under de åren. I tabellen för preventionsindex nedan visas hur kommunerna har ökat sina aktiviteter och sitt engagemang fram till Talen inom parentes anger spridningen mellan kommunen med lägst och högst antal poäng, i den mån det har gått att få tillgång till de siffrorna. Preventionsindex Sammanvägt mått för alla Sveriges 290 kommuner (32-81) (35-83) (53-85) (82-85) Sammanvägt mått för kommunerna i Örebro län 13

14 14 Nationella mål för ANDT-arbetet

15 Nationella mål för ANDT-arbetet En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken I slutet av 2010 fattade regeringen beslut om en samlad strategi för ANDTfrågorna. Strategin anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets insatser under åren Man vill med strategin öka förutsättningarna för långsiktighet och ökad samordning och samverkan mellan myndigheter och andra. Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika och dopning, - att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak, att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bland annat genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor. Sju långsiktiga mål 1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska. 2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak. 3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska. 4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. 5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. 6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. 7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt. 15

16 16 Regionala mål för ANDT-arbetet

17 I länets folkhälsoplan och i programmet för sociavälfärd finns de länsmål som har bäring på ANDT-arbetet. De målen har länet enats kring och de har nu förts samman här. Länets folkhälsoplan Örebro läns landsting och länens kommuner med flera har tillsammans i länets Folkhälsoplan arbetat fram följande länsmål för ANDT-arbetet. För att kunna följa mål med insatser i denna länsstratregi har länsmålen numrerats. 1. Arbetet med prevention, tidig upptäckt och stödinsatser inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel ska intensifieras. 2. Det ofödda barnet, barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning och tobak. 3. Antalet unga som debuterar tidigt med alkohol och/eller tobak ska minska. 4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel ska minska. Regionalt program för social välfärd Det regionala programmet för social välfärd har tagits fram av Regionförbundet Örebro i bred samverkan, för att förtydliga de sociala frågorna i ett regionalt perspektiv. Delar i programmet berör brottsförebyggande och ANDT-arbetet. Där står till exempel att: i det regionala utvecklingsarbetet är förebyggande arbete och insatser viktiga för att skapa en god livskvalitet för alla. Under rubriken Målbilder 2015 finns bland annat följande punkter (här kallade länsmål): Regionala mål för ANDT-arbetet 5. I regionens alla kommuner erbjuds föräldrar stöd från graviditeten och genom hela barndomen. 6. Andelen personer med risk- och missbruksproblem minskar. 7. Riskbruk upptäcks tidigt för att individens utveckling av missbruk och beroende ska förhindras. Kommunernas prioriteringar under 4-årsperioden i Örebro län Kommunerna i länet har av Samhällsråd T ombetts redogöra för vilka prioriteringar man vill göra inom ANDT-arbetet under de närmaste åren. Kommunerna är eniga i prioriteringar som ryms under målen 1 4, i den nationella ANDT-strategin. Det innebär att insatser som rör tillgångsbegränsning, att barn och ungdomar ska skyddas samt tidig upptäckt och insats, ska prioriteras i länsstrategin. 17

18 Insatser för att nå de regionala målen För att nå målen i länets ANDT-strategi krävs samverkan mellan samtliga enheter som berörs av strategin Länets ANDT-strategi är allas ansvar. Det framtida ANDT -förebyggande arbetet ställer stora krav på samarbetsvilja och uthållighet. Samverkan mellan kommuner och med övriga samhällsaktörer är också en ledstjärna för arbetet att nå en god hälsa för befolkningen. Några viktiga kriterier för att underlätta regional samverkan är att: politiker och verksamhetschefer inser vikten av samverkan det finns en enighet om målen det finns en drivande kraft för att samverkan kommer till stånd. 18

19 Insatser för att nå de regionala målen Följande insatser prioriteras inom respektive regionalt mål som parterna har enats kring: 1. Arbetet med prevention, tidig upptäckt och stödinsatser a. Fortsatt nätverksarbete med kommunernas samordnare/kontaktpersoner för erfarenhetsutbyte och komptensutveckling b. Stödja och initiera utvecklingsarbete inom ANDT-området i länet c. Stimulera kommunerna till ökade insatser genom möten med kommunledningarna 2. Det ofödda barnet, barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter a. Stimulera till ökade insatser mot rök/tobaksfri skoltid b. Fortsatt arbete för att stärka länets föräldrar i deras restriktiva hållning mot tobak och alkohol c. Gemensamt utvecklingsarbete i länet för stödinsatser för barn med föräldrar med missbruksproblem och/eller psykisk sjukdom e. Erbjuda nätverkssammankomster för länets stödgruppsledare för erfarenhetsutbyte och fortbildning 3. Antalet unga som debuterar tidigt med alkohol och/eller tobak ska minska: a. Tillsynsarbete för att säkra att åldersgränser efterlevs b. Fortsatt arbete enligt Kronobergsmodellen c. Gemensamma informationskampanjer i länet mot langning d. Gemensam satsning i länet mot narkotika 4 och 6 Minska missbruk av ANDT a. Fortsatt samverkansarbete mot dopning 5. Öka föräldrastödet i länet a. Fortsatt länsstöd till föräldrastödsarbetet i länet 7. Riskbruk upptäcks tidigt a. Stimulera till samverkan socialtjänst och polis, planerat fältarbete b. Stimulera till tidig upptäckt av ANDT-problem i länets skolor c. Fortsatt arbete med SMADIT (Örebro län för en drogfri trafik) 19

20 Insatser för att nå de regionala målen Länsorganisation Samhällsråd T samordnar länets ANDT-förebyggande arbete inom de ramar som anges av styrdokumenten, där länsstrategin utgör en viktig del. Länssamordnaren är föredragande i ANDT-frågorna. Polismyndigheten är föredragande i de brottsförebyggande frågorna. Samhällsråd T förankrar arbetet i respektive organisation, ger mandat för och bidrar i vissa fall med resurser för genomförandet av särskilda insatser. Referensgruppen rymmer representation från varje kommun, representanter för den ideella sektorn samt politiker/representanter från länsnivån. Syftet med referensgruppens möten är att ge en samlad möjlighet till att diskutera inriktning på och resultat av länets ANDT- och brottsförebyggande arbete. Arbetsgruppen förbereder Samhällsråd T:s och referensgruppens möten, medverkar i förankringsarbetet i respektive organisation och är länssamordnarens stöd. Organisationsstruktur för länsarbetet ser ut enligt nedanstående figur: Samhällsråd T Styrgrupp Landshövdingen Regiondirektören Landstingsdirektören Länspolismästaren Arbetsgrupp Enhetschefer från Länsstyrelsen Regionförbundet Landstinget Polisen Referensgrupp Politisk representation från Regionförbundet Landstinget Polisen Kommunerna Iddeella organisationer 20

21 Insatser för att nå de regionala målen Finansiering Kostnader för insatser i denna länsstrategi belastar respektive organisations budget. Externa medel söks från till exempel Statens folkhälsoinstitut för att initiera och utveckla särskilda insatser och projekt. Uppföljning Länsstyrelsen tar varje år fram en årsrapport där länets utveckling inom ANDT-området och efterlevnaden av länsstrategin följs upp. Uppföljningen görs i samverkan med den som görs av länets folkhälsoplan. För uppföljning av den nationella ANDT-strategin har ett arbete startats med att ta fram särskilda indikatorer som ska visa på utvecklingen. En del av dem är tillämpbara på regional nivå och några kan också användas lokalt. För uppföljningen av länets ANDT- förebyggande strategi används i möjligaste mån de nationellt framtagna indikatorerna. 21

22 22 Aktörer

23 Aktörer Länsstyrelsen Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för att de nationella politiska målen för samhällets insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak, som riksdag och regering fattat beslut om, förverkligas. I uppdraget ingår att fånga upp lokala och regionala behov av stöd och förmedla dessa till regional och nationell nivå. Länsstyrelsens uppdrag kompletteras varje år genom de styrdokument som regeringen utfärdar. Länsstyrelsen erbjuder regelbundet utbildning, fortbildning och stöd till kommuner och andra samarbetspartners i det förebyggande arbetet. Polismyndigheten Polisens övergripande kriminalpolitiska mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten. I Polislagen specificeras polisens uppgifter och där återfinns bland annat uppdraget att förebygga brott. Inför varje verksamhetsår kompletteras uppdraget via regeringens regleringsbrev där specifika krav och prioriteringar tydliggörs. I syfte att mer strukturerat arbeta tillsammans med andra aktörer har Polismyndigheten i Örebro län sedan 2010 träffat lokala överenskommelser med varje kommun. Överenskommelsen tar sin ansats i de lokala förhållandena och en gemensam problembild som sedan ligger till grund för det brottsförebyggande arbetet. Landstinget Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvård samt tandvård. Landstinget utgör, genom sina breda kontaktytor gentemot befolkningen, en betydelsefull aktör i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Detta sker bland annat genom att tidigt upptäcka individer i riskzon, motivera till förändrade levnadsvanor, identifiera och stödja sårbara grupper, effektivt behandla och rehabilitera samt sprida kunskap. I uppdrag och avtal regleras hur vården ska arbeta hälsoinriktat. Det kan också handla om att verka för att rutiner och metoder blir implementerade och att utbildning och information ges på ändamålsenlig sätt. Landstinget är också en viktig aktör inom folkhälsoområdet. Under flera år har landstinget erbjudit kommunerna ekonomiskt och personellt stöd i folkhälsoarbetet genom särskilda avtal. 23

24 Aktörer Regionförbundet Örebro Regionförbundet är en gemensam arena för regionalt utvecklingsarbete som bildades av länets kommuner och landstinget Uppdraget är att samla resurser och kraftfullt arbeta för hållbar tillväxt, utveckling och god livskvalité i hela regionen. Enheten för social välfärd och skolstöd arbetar med utvecklingsfrågor inom områdena barn och unga, funktionshinder, missbruk och äldreomsorg. Regionfullmäktige har antagit ett regionalt program för social välfärd. Ett målområde i programmet är Ett liv fritt från missbruk och beroende. Förebyggande arbete är en fastslagen strategi i detta program som slår fast att verksamheterna inom det sociala välfärdsområdet ska präglas av ett förebyggande förhållningssätt och ha ett tydligt barnperspektiv. Samverkan är en annan strategi och vikten av utveckla arenor för samverkan och för gemensam kompetensutveckling betonas. Kommunerna Förebyggande insatser bedrivs främst där människor lever och verkar och därmed utgör kommunerna den centrala arenan för det förebyggande ANDTarbetet. 24

25 Aktörer Ideella sektorn Det svenska välfärdssamhället är i hög grad beroende av den ideella sektorns arbete. Många funktioner i samhället förutsätter ett engagemang från enskilda personer och från människor som organiserat sig i föreningar och organisationer av olika slag, exempelvis idrottsföreningar, hjälporganisationer, nykterhetsrörelsen, fackliga organisationer, politiska föreningar, religiösa sammanslutningar etcetera. Ideella organisationerna har andra perspektiv och andra drivkrafter än övriga samhällsorganisationer som också kan gynna en positiv utveckling hälsoutveckling. De ideella organisationerna har dessutom unika möjligheter att nå befolkningen i Örebro län i deras vardag. Den nationella strategin och de länsdokument/överenskommelser som refereras till i denna strategi ger alla stöd för och kräver ett samlat, långsiktigt, hållbart och samordnat förebyggande arbete. Kommunerna, Örebro läns landsting, Polismyndigheten, Regionförbund Örebro och Länsstyrelsen har alla ansvar för detta. Uppdragen skiljer sig åt men har en gemensam kärna och med samverkan i planeringen ökar förutsättningarna betydligt för att vi ska nå våra gemensamt uppsatta mål. 25

26

27

28 En samlande kraft! Besöksadress: Stortorget 22 Postadress: Örebro Telefon: E-post:

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT 2011-2014 Erfarenheter och insatser Trysil 7 september 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete 8 steg till ett lokalt ANDT-arbete Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Foldern är framtagen av länsstyrelserna i Värmland och Örebro län samt kommuner. Länsstyrelsen en samlande

Läs mer

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten 1 Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten Linda Brännström, ANDT-samordning Linda.brannstrom@folkhalsomyndigheten.se ANDT-strategin

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 Det övergripande målet för ANDTpolitiken ligger fast Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 13OLL4221 Yttrande över Eva Sundkvists (KD) motion om informations- och antidrogkampanj mot cannabis Ewa Sundkvist, (KD), Örebro har lämnat in en motion angående att inom

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE. ISSN 2000-043X HebyFS 2012:05 Infördes i författningssamlingen den 7 maj 2012 Alkohol- och drogpolitisk plan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och. tobakspolitiken 2014

En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och. tobakspolitiken 2014 En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och Regeringens ANDT-strategi Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 Det övergripande målet för ANDTpolitiken ligger fast Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska

Läs mer

Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Alkohol, narkotika, dopning och tobak Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Förena Förbättra Förändra Som regeringens företrädare i länen utgör länsstyrelsen en viktig länk mellan nationell, regional och lokal nivå. Länsstyrelsen ska

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER VÄSTERBOTTEN: NORSJÖ SORSELE MALÅ NORRBOTTEN: ARVIDSJAUR ARJEPLOG i samarbete med Polismyndigheterna och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten Konferens

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Baskurs missbruk & beroende

Baskurs missbruk & beroende TILLSAMMANS FÖR VÄLFÄRD OCH UTVECKLING Välkommen till dag 1 Baskurs missbruk & beroende 23 oktober 2017 Fika och inregistrering kl.09:00-09:30 Program 09:00 09:30 Inledning & introduktion 09:30 12:00 Drogtecken

Läs mer

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Maria Renström Ämnesråd/Gruppledare ANDT och Socialtjänst Min presentation Hur kom vi fram till regeringens ANDT-strategi? Hur involverade vi praktiker,

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016 Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND PUBLIKATIONSNUMMER 2016:10 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 2016-04 Publ nr 2016:10 ISSN 0284-6845 Rapporten är sammanställd av Maude

Läs mer

Avsiktsförklaring DROGSAM

Avsiktsförklaring DROGSAM Avsiktsförklaring DROGSAM DROGSAM är en strategigrupp med representanter från myndigheter och organisationer som arbetar förebyggande med ANDT-frågor (Alkohol - Narkotika Dopning Tobak) i Sörmland. Den

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringsbeslut III:4 2017-02-16 S2017/01014/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun 2016-2020 Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Programmet ska vara vägledande för nämnder och förvaltningar

Läs mer

Datum Socialnämnden för Barn och Unga: Uppdrag att genomföra en översyn av drogpolicy för Uppsala kommun

Datum Socialnämnden för Barn och Unga: Uppdrag att genomföra en översyn av drogpolicy för Uppsala kommun KS 12 14 DEC 2911 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Datum 2011-11-21 Diarienummer KSN-2011-0475 Kommunstyrelsen Socialnämnden för Barn och Unga: Uppdrag att genomföra en översyn av drogpolicy

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Det skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT)

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) Föräldrar med substansmissbruk och det väntade barnets behov av skydd Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020 Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa mellan Motala kommun;

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket 1 (5) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 700-5233-2017 SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Aktuellt inom ANDT-området. Aktualitetskonferens 14 sep

Aktuellt inom ANDT-området. Aktualitetskonferens 14 sep Aktuellt inom ANDT-området Aktualitetskonferens 14 sep Ungdomars drogvanor i Värmland 2015 Uppdaterad nationell ANDT-strategi Revidering regionala ANDT-strategi Pågående projekt Aktuella utbildningsinsatser

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric Folkhälsostrategi 2016-2019 Foto: Elvira Gligoric Inledning Vad är folkhälsa? Folkhälsa beskriver hur hälsan ser ut i en befolkning. Den visar hur stor del av befolkningen som drabbas av olika sjukdomar

Läs mer

Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015. Västra Götalands län

Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015. Västra Götalands län Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015 Västra Götalands län 1 2 Rapportnummer: 2013:64 ISSN: 1403-168X Form: Ida Edgren Innehåll Regionala strukturer och samordning i länet

Läs mer

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Enkät till stadsdelen om det ANDT-förebyggande arbetet under 2012 Här är den enkät som avser stadsdelens ANDT-förebyggande arbete under 2012 inom ramen för den så kallade

Läs mer

Vad styr våra prioriteringar?

Vad styr våra prioriteringar? Vad styr våra prioriteringar? Nationellt: Folkhälsomålet med prioriterade målområden Regionalt: Vision och Folkhälsopolitisk policy med sex utmaningar samt avtal med HS Vision 2025 Uppdrag och mål i Borås

Läs mer

S ANDT-strategi Strategier

S ANDT-strategi Strategier www.hassleholm.se S ANDT-strategi Strategier Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsning... 4 Definitioner... 4 Lokala ståndpunkter... 5 Övergripande målområden... 5 Relaterade dokument...

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Långsiktigt mål 1: Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska

Långsiktigt mål 1: Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska Analys ANDT-strategi utifrån alkohol, narkotika och dopning Riksdagen har antagit en ANDT-strategi som kommer att gälla under några år. Vad står det egentligen i den och vad tycker IOGT-NTO? Nedan följer

Läs mer

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 (ANDT-alkohol, narkotika, dopning, tobak) Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag Organisation för det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland 2011 Samhällsråd

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Angered SDF Askim-Frölunda-Högsbo Lundby SDF Majorna-Linné SDF Norra Hisingen Västra Göteborg

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namns Kommunens namn: Region Gotland Alkohol 100% 1 Tobak 100% 1 Narkotika 100% 1 Dopning 0% 0 Ingen person var

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014 2010-04-15 Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland Kommunerna Landstinget Länsstyrelsen VKL Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och

Läs mer

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 1 (6) Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare 08-7854078 Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 Förebyggande arbete

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2011-2015 1 Inledning Folkhälsorådet har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att revidera det Alkohol- och drogpolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 16 oktober

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program KU 3 BESLUTSFÖRSLAG Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19 december 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Barn och ungas rättigheter

Barn och ungas rättigheter PROJEKTDIREKTIV Barn och ungas rättigheter 2013-2015 2013-10-31 Nina M Granath SÄN 2013/92-701 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade till övergripande

Läs mer

God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården. Socialdepartementet

God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården. Socialdepartementet God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Med avstamp i regeringens ANDT-strategi På många områden sker en positiv utveckling inom missbruksoch beroendevården. Stort intresse

Läs mer

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Malmö Stockholm Göteborg Alkohol 100% 3 Tobak 100% 3 Narkotika

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

=5. Anna Rolf Björklund, Patrik Wallin, Maria Lindborg

=5. Anna Rolf Björklund, Patrik Wallin, Maria Lindborg 1+1+1+1=5 Anna Rolf Björklund, Patrik Wallin, Maria Lindborg Årets förebyggande kommun 2012 Örebro kommun bedriver ett långsiktigt, hållbart förebyggande arbete. Politiska beslut, program, planer, uppföljning

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument VERKSAMHETSPLAN FÖR DET GEMENSAMMA FOLKHÄLSOARBETET 2017 MELLAN SÖDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN OCH ULRICEHAMNS KOMMUN ANTAGET AV: Kommunstyrelsen

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-04-12 ON 2013/0049 0480-45 35 15 Omsorgsnämnden Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen 3 mars 2010 i Ånge. ARRANGÖRER: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Välkomna! 2010-04-13 Sid 1

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Juni 2010 kortversion Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstakomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN 1 INLEDNING Policyn är en gemensam viljeinriktning för det länsgemensamma folkhälsoarbetet

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

LÄNSSTYRELSENS LÄNSSAMORDNING ANDT. ALKOHOL NARKOTIKA DOPNING TOBAK samt BRÅ & FOLKHÄLSA

LÄNSSTYRELSENS LÄNSSAMORDNING ANDT. ALKOHOL NARKOTIKA DOPNING TOBAK samt BRÅ & FOLKHÄLSA LÄNSSTYRELSENS LÄNSSAMORDNING ANDT ALKOHOL NARKOTIKA DOPNING TOBAK samt BRÅ & FOLKHÄLSA ANDT sekretariatet Folkhälsoinstitutet och BRÅ Nationell struktur för ANDT området! ANDT-rådet och sekretariatet

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborgs Alkohol 75% 3 Tobak 75% 3 Narkotika 50% 2 Dopning

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer