Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011"

Transkript

1 Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 (ANDT-alkohol, narkotika, dopning, tobak)

2 Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag Organisation för det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland 2011 Samhällsråd Värmland Länssamverkansgruppen för alkohol- och drogfrågor Referensgrupper Arbetsgrupper Lokal nivå Hemsida Tillsyn av kommunernas verksamhet och samordnade tillsynsinsatser Bidra till utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regional och lokalt arbete Lokalt stöd och träffar för lokala samordnare och tillsynsansvariga Introduktionsutbildning av nya Utbildning/nätverksträffar/fortbildning Verka för ett genomförande av den nationella ANDT-politiken i länet Stimulera utvecklingen av samordnade och tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstingen Utgöra en länk mellan lokal, regional och nationell nivå vad gäller ANDT frågor Strategi för ANDT-förebyggande arbetet i Värmland Planerade projekt Reflektion över 2011 års verksamhet Planerad verksamhet 2012

3 Länsstyrelsens uppdrag 2011 På Länsstyrelsen finns en ANDT-samordnare och en handläggare för tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Dessa har nära koppling till kommunerna via kontaktpersoner inom tillsyn och förebyggande arbete. Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen på länsnivå enligt Alkohollagen och Tobakslagen. Kommunerna och polismyndigheten har det direkta ansvaret för tillsynen medan länsstyrelserna har i uppdrag att utveckla samarbetet med Statens folkhälsoinstitut och att verka för en ökad samordning av tillsynen. En viktig förutsättning för en restriktiv alkoholpolitik och skyddet för folkhälsan är att samhället har en effektiv kontroll av att lagar och regler följs. Genom den särskilda ANDT-samordningsfunktionen ska länsstyrelsen: Verka för ett genomförande av den nationella ANDT-politiken i länet Bidra till utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete Stimulera utvecklingen av samordnade och tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstingen. Utgöra en länk mellan lokal, regional och nationell nivå vad gäller ANDT frågor Fånga upp och till den nationella nivån vidareförmedla lokala och regionala behov av stöd Samordna utbildning och kompetensutveckling i länet Organisation för det ANDT- förebyggande arbetet i Värmland 2011 En positiv samverkan har sedan 1998 utvecklats mellan de regionala aktörerna i det förebyggande ANDT-arbetet i Värmland och idag finns en väl inarbetad organisation för det arbetet på länsnivå. Länsnivån erbjuder kunskapsstöd, metod- och processtöd och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

4 Samhällsråd Värmland Rådet utgörs av landshövdingen, länspolismästaren, landstingsdirektören och regionrådet, och stödjer länets ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete samt stimulerar till ökad samverkan inom dessa frågor. Rådet har fastställt verksamhetsplan ANDT för 2011 och tidsplan för framtagandet av Strategi för ANDT-förebyggande arbete i länet Vid höstens möte gavs en rapport om genomförd och planerad verksamhet. Länsstyrelsens ANDT-samordnare är föredragande för ANDT-frågorna och representant från Polismyndigheten är föredragande för de brottsförebyggande frågorna. Rådet har träffats vid två tillfällen under året Länssamverkansgrupp för ANDT-frågor I gruppen deltar chefer på enhetsnivå från Länsstyrelsen, Landstinget, Region Värmland, Polismyndigheten, Tullverket och Trafikverket. Brottsförebyggande Centrum och Värmlands idrottsförbund är adjungerande i gruppen. Länsstyrelsen har ordförandeuppdraget i gruppen, vars insatser kallas Drogfritt Värmland. Gruppen lyfter frågor till Samhällsråd Värmland och referensgruppens möten, medverkar i förankringsarbetet i respektive organisation och fungerar som stöd och bollplank för Länsstyrelsens ANDT-funktioner. Gruppen har träffats fyra gånger under året. Politisk referensgrupp I gruppen, som träffats två gånger under året, finns en politisk representant från varje kommun i länet utsedd av kommunstyrelsen samt två representanter från landstingets tandvårds- och folkhälsoutskott. Vid mötena får gruppen möjlighet att påverka inriktningen av arbetet, få information, utbildning och tillfälle att byta erfarenheter. Referensgrupp föreningar/organisationer Föreningarna och organisationerna på länsnivå har bjudits in två gånger under året för att få information, ge sin bild av läget samt informera om sina ANDT-förebyggande aktiviteter och insatser. På mötena har t ex Rädda Barnen, Värmlands idrottsförbund, nykterhetsorganisationerna, studieförbunden och NTF deltagit. Arbetsgrupper Tillfälliga arbetsgrupper kan bildas under kortare tid vid särskilda projekt eller satsningar. För ANDT-arbetet är länet indelat i fyra områden. För varje område finns bland de lokala samordnarna och tillsynsansvariga en utsedd mentor, som träffar Länsstyrelsens ANDT-funktioner regelbundet. Mentorerna fungerar som stöd i sitt nätverk men också som bollplank till Länsstyrelsen. Alla lokala ANDT-samordnare har fått erbjudande om att välja intresseområde som de särskilt bevakar och rapporterar till sina kollegor på samordnarträffarna. Ett exempel på arbetsgrupp är Länsgruppen mot dopning som beskrivs närmare på sid.. Lokala nivån ANDT-arbetet i länet har starkt fokus på att få till en långsiktig och hållbar struktur för förebyggande insatser. I många kommuner finns idag styrgrupper för det förebyggande arbetet och samordningsfunktioner för alkohol- och drogförebyggande insatser. Hemsida Samhällsråd Värmland har under hösten ställt sig bakom en uppdatering av hemsidan

5 Tillsyn av kommunernas verksamhet och samordnade tillsynsinsatser Under året utförde Länsstyrelsen tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i sju kommuner (Grums, Kil, Hagfors, Sunne, Munkfors, Torsby och Arvika). Följande områden granskades: kommunens tillståndsprövning, tillsyn över serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning och rökfria miljöer. Länsstyrelsen deltog även i flera konkreta tillsynsbesök tillsammans med kommuner och andra myndigheter, bl.a. under Svenska Rallyt i Hagfors kommun samt Vita Vänern i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Polismyndigheterna i Värmland och Västra Götaland samt Skatteverket. Länsstyrelsen deltog i och assisterade Länsstyrelsen i Örebro län vid två kommunala tillsynsbesök. Tobaksfrågorna hade en fortsatt framträdande roll under året. Länsstyrelsen tillsammans med Kristinehamns och Storfors kommun granskade över 40 försäljningsställen för tobak och öl klass II i dessa två kommuner. Besöken genomfördes utifrån metoden tematisk tillsyn, som innefattade en genomgående kontroll av egenkontrollprogram, personalens försäljningsrutiner och iakttagande av gällande lagstiftning, tobaksdekalerna, marknadsföringen, prissättningen samt produktkontroll för att upptäcka eventuell försäljning av illegala (smuggel) tobaksvaror. Årets stora insats inom tobakstillsynen var Gränsen 2011 som riktade sig mot den omfattande handeln av tobaksvaror i gränstrakterna. Detta var ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Polismyndigheten, Tullen, Konsumentverket samt Säffle, Årjängs och Eda kommuner. Länsstyrelsen tillsammans med Polismyndigheten Värmland samt länets kommuner tillämpade tillsynsmetoderna Ansvarsfull alkoholservering, Tematisk tillsyn (tobak), Samarbete över kommungränserna samt Polismyndighetens egna tillsynsinsatser. Länsstyrelsen har ökat antalet tillsynsbesök i kommunerna och utvecklat tillsynsmetoderna (tematisk tillsyn inom tobakstillsynsarbete). Även om det är svårt att uttala sig om någon omedelbar effekt så har Länsstyrelsen blivit synligare och kommunerna verkar uppskatta den direkta dialogen och samarbetsformen mellan myndigheterna. Kommunerna hör också av sig för att få råd i större utsträckning än tidigare Bidra till utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete Stimulera utvecklingen av samordnade och tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstingen. Samordna utbildning och kompetensutveckling i länet Lokalt stöd och träffar för lokala samordnare/kontaktpersoner Stödet till kommunerna har handlat om direkt handledning, kommunbesök, stöd för nätverksbygge och utbildningsdagar. De lokala samordnarna/kontaktpersoner för ANDT-frågor har träffats under två heldagar våren Under hösten träffades de en heldag för att diskutera förslaget till länsstrategi och vid två tvådagars internatträffar, den ena i samband med Förebygg.nu i Göteborg i november och den andra för att reflektera och följa upp 2011 års insatser samt planering av 2012 års verksamhet. Vid de båda internatträffarna har länets alkohol- tobakshandläggare träffats tillsammans med de lokala ANDT-samordnarna. Lokala ANDT-samordnare har deltagit på utbildningsdagar tillsammans med alkoholhandläggare om tobakstillsyn. Två träffar har genomförts för lokala samordnare från Värmland och Örebro inom ramen för den formellt avslutade Småkommunsatsningen. Vid första träffen medverkade utvärderare från Karlstad universitet för att redovisa delar av utvärderingsrapport som kommer att vara klar under hösten Vid andra träffen hade vi besök att polischef och lokal ANDT-samordnare från Timrå som berättade hur de arbetar med tillgänglighetsbegränsning och föräldrastöd.

6 Introduktionsutbildning nya samordnare Flera lokala ANDT-samordnare har slutat sina anställningar under året på grund av olika anledningar. Nya har ersatt de tidigare men tyvärr ofta på lite mindre tjänstgöringsgrad för uppdraget. Samordnaren får vid start, ett telefonsamtal med länssamordnaren, därefter en introduktionsdag, ofta tillsammans med andra nya samordnare. Ofta sker också ett kommunbesök i anslutning till att nya samordnare påbörjar sitt uppdrag. Utbildning/nätverksträffar/fortbildning Tillsammans med länets kommuner och Länsstyrelsen i Örebro län anordnades sju utbildningstillfällen i Ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal, ordningsvakter och kommunala beslutsfattare. Två tobaksutbildningar har genomförts för kommunala handläggare och poliser Utbildning för politiker om nya alkohol- och tobakslagarna genomfördes vid två tillfällen. I februari genomfördes en narkotika konferens tillsammans med centrala nätverket. Länssamordnare och lokala samordnare har deltagit på Svenska narkotikapolisföreningens konferens i Karlstad I oktober deltog lokala samordnare, tillsynshandläggare och politiker delta på en nationell konferens i Karlstad, om Krogar mot knark. I mars genomfördes tillsammans med Trafikverket en konferens om SMADIT, bifogar inbjudan I länet finns en arbetsgrupp med uppdraget att genomföra insatser inom ANDT-området på arbetsplatser. I denna sitter representanter från Region Värmland, landstinget och Länsstyrelsen. Denna arbetsgrupp genomförde en konferens på temat Arbetsplatser utan riskbruk den 27 oktober. En tvådagars fördjupningsutbildning för ledare för barngruppsverksamhet genomfördes i mars på Dömle stiftsgård med ett femtontal deltagare. Nätverket Se mig, genomförde för fjärde året i rad, en uppmärksamhetsvecka under v 47, för att synliggöra barn i riskmiljöer. Nätverksträff för ÖPP-presentatörer och instruktörer genomfördes i mars Fyra seminarier genomfördes innan årets valborg och skolavslutning för att öka samverkan mellan länets kommuner och polismyndigheten vad gäller Kronobergsmetoden En nätverksträff har planerats och genomförts tillsammans med kollegor i Mellansverige, för de större städerna i våra län, för erfarenhetsutbyte och planering av gemensamma satsningar. I norra och västra kommunnätverken har utbildningsdagar genomförts om normbrytande beteende, med Anders Heed, Örebro Universitet, som föreläsare. Några barngruppsledare deltog på CAN:s konferens om barn i riskmiljöer. En fortbildningsdag för stödgruppsledare genomfördes, 28 november 2011, på temat utvärdering av stödgrupper. Nätverksträff för utbildade i ICDP, Vägledande samspel, genomfördes i november Länsstyrelsens ANDT-funktioner deltar på de två gånger om året återkommande mötena om evenemangssäkerhet. Det är Länsstyrelsen som bjuder in lokala representanter från polis, räddningstjänst, alkoholhandläggare och landstinget, för att diskutera alkohol och säkerhet i samband med de stora sommararrangemangen i länet. Länssamordnarfunktionen sitter med som Länsstyrelsens representant i en arbetsgrupp för ett folkhälsonätverk, som har genomfört tre utbildningsdagar under De fyra lokala nätverken ordnar själva utbildningsinsatser, med visst stöd från regional nivå januari, Tidiga insatser, Arvika - 17 februari, Narkotikakonferens - 4 april, Tidiga insatser, Hagfors - Internet och droger/dopning

7 Lokala samordnare, alkohol- och tobakshandläggare, referensgrupperna med politiker och frivilligorganisationer deltog på Förebygg.nu i Göteborg i november, då gemensam resa och boende ordnades. Representanter från Länsstyrelsen och länets kommuner deltog LUFT konferensen i Visby. ANDT-samordnarfunktionen, representant från polismyndigheten och en politiker i länet föreläste om vår Småkommunsatsning, vid BRÅ-konferensen i Uppsala i oktober. Verka för ett genomförande av den nationella ANDT-politiken i länet En lanseringskonferens av nationella ANDT-strategin, genomfördes den 4 maj med ett sextiotal deltagare. Nationella ANDT-strategin och framtagandet av en regional Strategi för ANDTförebyggande arbete i Värmland , har genomsyrat i stort sett samtliga möten med styr-, arbetsgrupper och nätverk under året. Ett förslag till regional ANDT-strategi skickades i november på remiss till ett antal instanser. Diskussioner om indikatorer för uppföljning av både nationella och regionala strategin har skett vid möten med representanter från STAD, Landstinget, Karlstad universitet och polismyndigheten. Stimulera utvecklingen av samordnade och tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstingen. Länsstyrelsen arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer vad gäller ANDT-frågorna. Länsstyrelsens ANDT-funktioner har en mycket nära samverkan och arbetar för att förbättra samverkan mellan tillsyn och förebyggande arbete på regional och lokal nivå. Tillsynsansvarig har nära samverkan med Polismyndigheten vad gäller tillsynsinsatser (praktiskt tillsynsarbete samt utbildningsinsatser inom polisen). ANDT-samordnaren deltar regelbundet på möten: - Landstingets levnadsvanegrupp för att ge information från nationell och regional nivå inom ANDT-området och för att ta del av vad som görs inom landstinget inom området. - Nya Perspektiv, som är landstinget och kommunernas satsning på några folkhälsoområden, som föräldrastöd och riskbruk. - Folkhälsonätverk, som består av representant från Friskvården Värmland, Värmlands Idrottsförbund, Landstinget och kommunerna. - Evenemangssäkerhet som Länsstyrelsen bjuder in till för att arrangerar, för att diskutera alkohol och säkerhet i samband med de stora sommararrangemangen i länet med lokala representanter från polis, räddningstjänst, alkoholhandläggare och landstinget för att i nätverket. - Nätverket SeMig, som arbetar för att synliggöra barn i riskmiljöer. Detta nätverk består av representanter från både offentlig verksamhet och frivilligorganisationer och har under flera år under v 47 genomfört en uppmärksamhetsvecka för barn i riskmiljöer.

8 Utgöra en länk mellan lokal, regional och nationell nivå vad gäller ANDT frågor samt fånga upp och till den nationella nivån vidareförmedla lokala och regionala behov av stöd Dialogmöten har under våren genomförts i samtliga kommuner tillsammans med polismyndigheten, för att informera om nationella ANDT-strategin och koppla denna till framtagandet av den regionala ANDT-strategin samt diskutera hur man lokalt arbetar med ANDT-frågorna. Ett syfte har också varit att fånga upp behovet av stöd från regional och nationell nivå och att förstärka samarbetet mellan organisationerna. Från Länsstyrelsen medverkade handläggare för tillsyn, ANDT-samordnare samt ansvarig chef för dessa funktioner. Länsstyrelsens tillsynshandläggare deltog även i tre nationella yrkesträffar med andra länsstyrelser samt medverkade i en arbetsgrupp för att utveckla tillsynen. Länsstyrelsens ANDT-samordnare har deltagit på de av FHI arrangerade träffar för målgruppen och på möten initierade av länssamordnarna själva, både nationellt och regionalt. Länssamordnarna i Mellansverige har haft gemensam handledning under året. Tillsammans med kollegor från hela landet medverkade ANDT-samordnaren med en monter på mässan Förebygg.nu i Göteborg. I denna monter presenterades materiel som tagits fram inom uppdraget t ex från Värmland, utvärdering av den s.k. Småkommunsatsningen. Strategi för ANDT-förebyggande arbetet i Värmland Under hela 2011, har arbete pågått med att processa fram en regional strategi för ANDT-arbetet i Värmland enligt denna tidsplan: 2010 Förankring i nätverk, arbetsgrupper Frågor har ställts till lokala styrgrupper 2011 Inväntat nationella förslaget till nationell ANDT strategi Hänsyn har tagits till FHI:s uppföljning av tidigare handlingsplaner, Folkhälsorapport 2010, Social rapport 2010, Prel. Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder Dialogmöten har genomförts i samtliga kommuner Dokumentet lämnades i början av oktober till information för layout och språkgranskning I mitten av november skickades förslaget på 3 månaders remissrunda Förslaget presenterades för Samhällsråd Värmland i november Samhällsråd Värmland planeras ställa stig bakom strategin i mitten av mars 2012 Planerade projekt Två projekt planerades under 2011 och ansökningar skickats till FHI, en om fortsatt stöd till Småkommunsatsningen och en om ett nytt dopningsprojekt. Vi erbjöds delta i ett nationellt samordnat dopningsprojekt PRODIS som leds av STAD i Stockholm, där vi i november fått klart att vi får resurs för en halvtid projektledare under i första hand Länsgruppen mot dopning, har hållit en rad möten under hösten för att planera insatserna i projektet. Småkommunsansökan fick vi först svar på i december, att vi beviljats en mycket liten summa för att sprida och utveckla arbetet i tidigare satsning. Det är ännu oklart hur dessa meddela ska användas.

9 Reflektion över 2011 års verksamhet Den strategiska ledningsgruppen för ANDT-frågor, Samhällsråd Värmland, upplevs som positiv för samordningen av aktörer på länsnivå. Planerade aktiviteter i verksamhetsplanen för 2011 har genomförts, med ett förväntat antal deltagare som t ex de samordnarträffar, nätverksträffar och möten med referensgrupperna som arrangerats. De dialogmöten som genomfördes under våren 2011 i samtliga kommuner gav bra underlag för framtagandet av Strategi ANDT-förebyggande insatser i Värmland Det uppskattat representant från polismyndigheten och enhetschef från Länsstyrelsen deltog på mötena. Många kommuner framförde att Småkommunsatsningen varit positiv men att man har svårt fortsätta efter projektet slut och önskar någon form av fortsatt stöd. FHI har inte någon fortsatt uppdrag vad gäller Skolan förebygger vilket gör att det blir ännu svårare att kvalitetssäkra och utveckla påbörjade insatser inom skolan i länet var det fortfarande oklart vilken aktör som skulle få det övergripande uppdraget kring ANDT i skolan. Organisationen av det förebyggande arbetet på lokal nivå har stagnerat lite under Flera uppdrag som ANDT-samordnare har varit vakanta och är fortfarande pga av resursbrist. En utmaning blir att hitta fungerande samverkansformer med de kommuner som endast har kontaktperson utan tid för uppdraget.

10 Planerad verksamhet 2012 Verksamheten kommer att drivas vidare utifrån uppdragen till de regionala myndigheterna och utifrån lokala och regionala förutsättningar och behov. Ur verksamhetsplanen för 2012 Möten med Samhällsråd Värmland, Länssamverkansgruppen för ANDT-frågor och referensgrupperna politiker och frivilligorganisationer Lansering av regionala strategin för ANDT-förebyggande insatser i Värmland Handledning och stöd till kommunerna Regelbundna samordnar- och nätverksträffar Uppdatera Utveckla samverkan med andra aktörer Ta fram nulägesrapport Regelbundna kommunala tillsynsbesök enligt alkohol- och tobakslagen Utveckla samverkan mellan tillsyn och förebyggande arbete. Utveckla lokala tillsynsarbetet Tänk om kampanj mot langning Fortbildning för stödgruppsledare och samverkan med nätverket Semig, som arbetar för att synliggöra barn i riskmiljöer Utveckla SMADIT Deltagande i nationella och regionala nätverk Projekt: - Värmland fritt från dopning - Småkommunprojekt - Rökfria skolgårdar - Gränsen Utbildning: - Tobakstillsyn - Utbildning för politiker i nya alkohol- och tobakslagen - Utbildning i krogtillsyn för polisen - Kvalitetssäkring av tidigare insatser: - Nätverksträff för ÖPP presentatörer och instruktörer - Nätverksträff för utbildade inom SET och MI För mer information om verksamheten 2012, finns på

LÄNSSTYRELSENS ANDT-UPPDRAG Årsrapport 2010 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

LÄNSSTYRELSENS ANDT-UPPDRAG Årsrapport 2010 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND LÄNSSTYRELSENS ANDT-UPPDRAG Årsrapport 2010 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Publ nr 2011: 08 Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad 054-19 70 00, www.lansstyrelsen.se/varmland Innehåll 1 Bakgrund och organisation...

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del ANDT-samordningen på länsstyrelsen 2 (192) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över detaljhandel

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet Här är den enkät som avser kommunernas ANDT-förebyggande

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västernorrlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (158) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER VÄSTERBOTTEN: NORSJÖ SORSELE MALÅ NORRBOTTEN: ARVIDSJAUR ARJEPLOG i samarbete med Polismyndigheterna och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten Konferens

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts?

Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts? Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts? 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sex försökskommuner Kalmar, Kramfors, Laholm, Lund,

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete Mats Anderberg Bakgrund Svårigheter att implementera kunskapsbaserade ANDTstrategier och -insatser på lokal nivå Kontextuella

Läs mer

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet Inledning Konsumtionen av alkohol och andra droger är ett samhällsproblem och därmed en angelägenhet för samtliga av samhällets aktörer. Det som nämns vara framgångsfaktorer för att bedriva ett gott drogförebyggande

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Maria Renström Ämnesråd/Gruppledare ANDT och Socialtjänst Min presentation Hur kom vi fram till regeringens ANDT-strategi? Hur involverade vi praktiker,

Läs mer

LÄNSSTYRELSENS LÄNSSAMORDNING ANDT. ALKOHOL NARKOTIKA DOPNING TOBAK samt BRÅ & FOLKHÄLSA

LÄNSSTYRELSENS LÄNSSAMORDNING ANDT. ALKOHOL NARKOTIKA DOPNING TOBAK samt BRÅ & FOLKHÄLSA LÄNSSTYRELSENS LÄNSSAMORDNING ANDT ALKOHOL NARKOTIKA DOPNING TOBAK samt BRÅ & FOLKHÄLSA ANDT sekretariatet Folkhälsoinstitutet och BRÅ Nationell struktur för ANDT området! ANDT-rådet och sekretariatet

Läs mer

REGIONAL HANDLINGSPLAN

REGIONAL HANDLINGSPLAN MÅL: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. REGIONAL HANDLINGSPLAN för ANDT-arbetet i Östergötlands

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Regional handlingsplan Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) 2012 2015 Kronobergs län

Regional handlingsplan Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) 2012 2015 Kronobergs län Regional handlingsplan Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) 2012 2015 Kronobergs län 1 2 Grafisk form etyd.se Foto: Hans Runesson, Matton, Växjö kommun, Kronoberg, Förord En god hälsa för alla

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Länssamordning ANDT Denna broschyr är framställd av Länsstyrelsen i Örebro läns Infofunktion Illustrationer: Omslag: t/r reklambyrå, organisationen för att nå de nationella ANDT-målen (s. 10-11): Regeringskansliet

Läs mer

Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014

Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014 Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014 Detta dokument är en sammanfattning av Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014. Du kan läsa

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken En sammanfattad version av proposition 2010/11:47 kommenterad av regeringens ANDT-råd Artikelnummer: S.2011.027, Form och produktion:

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län.

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. HANDLINGSPLAN 2014 1 Förkortningar: VOF Vård och omsorgsförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, (enhet inom VOF), HSLHälso

Läs mer

Aktivitetsplan för UmeBrå 2015 2016

Aktivitetsplan för UmeBrå 2015 2016 Aktivitetsplan för UmeBrå 2015 20 UmeBrå UmeBrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. Styrgruppen består av representanter från kommunen, polisen och landstinget som verkar för att följa

Läs mer

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Hur flyttar man en person i HSA till en annan gren? 1. Flyttar person i HSA-katalogen Högerklicka på Per Uppman. Klicka på länken Flytta. Flytta

Läs mer

Handlingsprogram för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak i Kristianstads kommun

Handlingsprogram för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak i Kristianstads kommun Handlingsprogram för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak i Kristianstads kommun 2012-2015 Innehåll 1.Inledning... 3 2. Folkhälsans 11 mål... 3 2.1 Målområde 11 tobak, alkohol, narkotika, dopning och

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Sig-Britt

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Länsstyrelsernas tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Länsrapportdata 2011 2014

Länsstyrelsernas tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Länsrapportdata 2011 2014 Länsstyrelsernas tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Länsrapportdata 2011 2014 Länsstyrelsernas tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Länsrapportdata 2011 2014 Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se

Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se 1. Hur man registerar in en person i HSA-katalogen Klicka på Internet Explorerknappen. Klicka på Webbsidan kan inte visas-knappen.

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns förebyggargrupp består av representanter från sociala (IFO, Individ- och familje omsorg), elevhälsan, rektorer, fritidsgård, flyktingverksamhet,

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2011-2015 1 Inledning Folkhälsorådet har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att revidera det Alkohol- och drogpolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 16 oktober

Läs mer

ANDT-strategi med handlingsplan

ANDT-strategi med handlingsplan www.hassleholm.se Sida1 Fastställt den: 2015-09-28 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Socialförvaltningen (Drog- och brottsförebyggande samordnare) och Kommunledningskontoret (Folkhälsostrateg)

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län Program 13.00 15.00 17.00 Välkomna - projektets bakgrund, syfte och mål. Nuläge Föräldrastöd i det regionala arbetet Folkhälsoinstitutet Elsa Rudsby Strandberg,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

www.krogarmotknark.se

www.krogarmotknark.se KROGAR MOT KNARK ÄR ETT NATIONELLT NÄTVERK BESTÅENDE AV REPRESENTANTER FRÅN KROGEN OCH MYNDIGHETER I 21 KOMMUNER KROGAR MOT KNARK ARBETAR FÖR ATT MINSKA OCH FÖRSVÅRA ANVÄNDANDET AV NARKOTIKA I KROGMILÖ

Läs mer

Förebygga, skydda och begränsa

Förebygga, skydda och begränsa Rapport 2001:01 2010:02 Förebygga, skydda och begränsa Arbetet för att minska alkohol- och tobaksbruket i Stockholms län 2008 Foto omslag: Ann-Christine Roberts, manipulerad bild Utgivningsår: 2010 ISBN:

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer

Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Antagen i kommunstyrelsen 3 dec 2014 Utgångspunkt Genom en handlingsplan vill Munkedals

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

Ingen eld utan rök i Värmland. Tobakssamverkansprojektet i Värmland 2009-2010

Ingen eld utan rök i Värmland. Tobakssamverkansprojektet i Värmland 2009-2010 Ingen eld utan rök i Värmland Tobakssamverkansprojektet i Värmland 2009-2010 1 Innehållsförteckning Bakgrund. s.4 Provinköp och återbesök i Värmland 2009. s.4 Tillkomsten av tematisk tillsyn s.5 Metodologiska

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Antagen av Kommunstyrelsen 2014-09-03

Antagen av Kommunstyrelsen 2014-09-03 Handlingsplan, ANDT-frågor 2013-2015 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-09-03 : Handlingsplan för ANDT-frågor Mjölby kommuns handlingsplan för ANDT-frågor utgår från ANDT-strategin som antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 1 Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen... 3 Tillståndsprövning av serveringstillstånd... 4 Förebyggande arbete... 4 Inre tillsyn...

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

UPPLANDS VÄSBYS ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak)- STRATEGI

UPPLANDS VÄSBYS ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak)- STRATEGI Styrdokument, policy Väsby Välfärd 2014-03-19 Caroline Ankarström 0859097780 Dnr SÄN/2013:359 caroline.ankarstrom@upplandsvasby.se UPPLANDS VÄSBYS ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak)- STRATEGI

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Läs mer

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 och 8 kap 8 Alkohollagen Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl och tobak till konsumenter

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 1(7) Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Prevention och lokal mobilisering. Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.

Prevention och lokal mobilisering. Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll. Prevention och lokal mobilisering Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.se PReventiOn av Dopning I Sverige www.prodis.se 100 % ren hårdträning

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Utveckling Socialtjänsten i Dalsland Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 1 Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara

Läs mer

STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan

STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan Bergen 23 februari 2011 STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan Daniel Müller Sorgearbeid STAD samarbetet: Driver och utvecklar förebyggande metoder inom restaurangområdet Vad är STAD?

Läs mer

Delrapport. Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Södermanlands län 2005-09-21 2006-03-31

Delrapport. Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Södermanlands län 2005-09-21 2006-03-31 Delrapport Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Södermanlands län 2005-09-21 2006-03-31 Eva-Sara Beckman Länssamordnare inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet D.nr.704-9235- 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 februari 2012 kl 08.00 12.00 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Margareta Bryntesson M Maurice Leroy S Anne Marie Lindberg

Läs mer

Trestad2 - storstädernas satsning mot cannabis

Trestad2 - storstädernas satsning mot cannabis Trestad2 - storstädernas satsning mot cannabis Ulla Kungur, Göteborg Anders Eriksson, Stockholm Mats Glans, Malmö Cannabissituationen Stockholm Göteborg Malmö Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika

Läs mer

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Drogpolitiskt program 2010 Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Inledning Drogfrågorna är en viktig del av Sveriges folkhälsopolitik. Att begränsa skadorna av alkohol är en viktig faktor

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c Tobakslagen (1993:581) SOCIALFÖRVALTNINGEN Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer