Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011"

Transkript

1 Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 (ANDT-alkohol, narkotika, dopning, tobak)

2 Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag Organisation för det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland 2011 Samhällsråd Värmland Länssamverkansgruppen för alkohol- och drogfrågor Referensgrupper Arbetsgrupper Lokal nivå Hemsida Tillsyn av kommunernas verksamhet och samordnade tillsynsinsatser Bidra till utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regional och lokalt arbete Lokalt stöd och träffar för lokala samordnare och tillsynsansvariga Introduktionsutbildning av nya Utbildning/nätverksträffar/fortbildning Verka för ett genomförande av den nationella ANDT-politiken i länet Stimulera utvecklingen av samordnade och tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstingen Utgöra en länk mellan lokal, regional och nationell nivå vad gäller ANDT frågor Strategi för ANDT-förebyggande arbetet i Värmland Planerade projekt Reflektion över 2011 års verksamhet Planerad verksamhet 2012

3 Länsstyrelsens uppdrag 2011 På Länsstyrelsen finns en ANDT-samordnare och en handläggare för tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Dessa har nära koppling till kommunerna via kontaktpersoner inom tillsyn och förebyggande arbete. Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen på länsnivå enligt Alkohollagen och Tobakslagen. Kommunerna och polismyndigheten har det direkta ansvaret för tillsynen medan länsstyrelserna har i uppdrag att utveckla samarbetet med Statens folkhälsoinstitut och att verka för en ökad samordning av tillsynen. En viktig förutsättning för en restriktiv alkoholpolitik och skyddet för folkhälsan är att samhället har en effektiv kontroll av att lagar och regler följs. Genom den särskilda ANDT-samordningsfunktionen ska länsstyrelsen: Verka för ett genomförande av den nationella ANDT-politiken i länet Bidra till utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete Stimulera utvecklingen av samordnade och tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstingen. Utgöra en länk mellan lokal, regional och nationell nivå vad gäller ANDT frågor Fånga upp och till den nationella nivån vidareförmedla lokala och regionala behov av stöd Samordna utbildning och kompetensutveckling i länet Organisation för det ANDT- förebyggande arbetet i Värmland 2011 En positiv samverkan har sedan 1998 utvecklats mellan de regionala aktörerna i det förebyggande ANDT-arbetet i Värmland och idag finns en väl inarbetad organisation för det arbetet på länsnivå. Länsnivån erbjuder kunskapsstöd, metod- och processtöd och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

4 Samhällsråd Värmland Rådet utgörs av landshövdingen, länspolismästaren, landstingsdirektören och regionrådet, och stödjer länets ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete samt stimulerar till ökad samverkan inom dessa frågor. Rådet har fastställt verksamhetsplan ANDT för 2011 och tidsplan för framtagandet av Strategi för ANDT-förebyggande arbete i länet Vid höstens möte gavs en rapport om genomförd och planerad verksamhet. Länsstyrelsens ANDT-samordnare är föredragande för ANDT-frågorna och representant från Polismyndigheten är föredragande för de brottsförebyggande frågorna. Rådet har träffats vid två tillfällen under året Länssamverkansgrupp för ANDT-frågor I gruppen deltar chefer på enhetsnivå från Länsstyrelsen, Landstinget, Region Värmland, Polismyndigheten, Tullverket och Trafikverket. Brottsförebyggande Centrum och Värmlands idrottsförbund är adjungerande i gruppen. Länsstyrelsen har ordförandeuppdraget i gruppen, vars insatser kallas Drogfritt Värmland. Gruppen lyfter frågor till Samhällsråd Värmland och referensgruppens möten, medverkar i förankringsarbetet i respektive organisation och fungerar som stöd och bollplank för Länsstyrelsens ANDT-funktioner. Gruppen har träffats fyra gånger under året. Politisk referensgrupp I gruppen, som träffats två gånger under året, finns en politisk representant från varje kommun i länet utsedd av kommunstyrelsen samt två representanter från landstingets tandvårds- och folkhälsoutskott. Vid mötena får gruppen möjlighet att påverka inriktningen av arbetet, få information, utbildning och tillfälle att byta erfarenheter. Referensgrupp föreningar/organisationer Föreningarna och organisationerna på länsnivå har bjudits in två gånger under året för att få information, ge sin bild av läget samt informera om sina ANDT-förebyggande aktiviteter och insatser. På mötena har t ex Rädda Barnen, Värmlands idrottsförbund, nykterhetsorganisationerna, studieförbunden och NTF deltagit. Arbetsgrupper Tillfälliga arbetsgrupper kan bildas under kortare tid vid särskilda projekt eller satsningar. För ANDT-arbetet är länet indelat i fyra områden. För varje område finns bland de lokala samordnarna och tillsynsansvariga en utsedd mentor, som träffar Länsstyrelsens ANDT-funktioner regelbundet. Mentorerna fungerar som stöd i sitt nätverk men också som bollplank till Länsstyrelsen. Alla lokala ANDT-samordnare har fått erbjudande om att välja intresseområde som de särskilt bevakar och rapporterar till sina kollegor på samordnarträffarna. Ett exempel på arbetsgrupp är Länsgruppen mot dopning som beskrivs närmare på sid.. Lokala nivån ANDT-arbetet i länet har starkt fokus på att få till en långsiktig och hållbar struktur för förebyggande insatser. I många kommuner finns idag styrgrupper för det förebyggande arbetet och samordningsfunktioner för alkohol- och drogförebyggande insatser. Hemsida Samhällsråd Värmland har under hösten ställt sig bakom en uppdatering av hemsidan

5 Tillsyn av kommunernas verksamhet och samordnade tillsynsinsatser Under året utförde Länsstyrelsen tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i sju kommuner (Grums, Kil, Hagfors, Sunne, Munkfors, Torsby och Arvika). Följande områden granskades: kommunens tillståndsprövning, tillsyn över serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning och rökfria miljöer. Länsstyrelsen deltog även i flera konkreta tillsynsbesök tillsammans med kommuner och andra myndigheter, bl.a. under Svenska Rallyt i Hagfors kommun samt Vita Vänern i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Polismyndigheterna i Värmland och Västra Götaland samt Skatteverket. Länsstyrelsen deltog i och assisterade Länsstyrelsen i Örebro län vid två kommunala tillsynsbesök. Tobaksfrågorna hade en fortsatt framträdande roll under året. Länsstyrelsen tillsammans med Kristinehamns och Storfors kommun granskade över 40 försäljningsställen för tobak och öl klass II i dessa två kommuner. Besöken genomfördes utifrån metoden tematisk tillsyn, som innefattade en genomgående kontroll av egenkontrollprogram, personalens försäljningsrutiner och iakttagande av gällande lagstiftning, tobaksdekalerna, marknadsföringen, prissättningen samt produktkontroll för att upptäcka eventuell försäljning av illegala (smuggel) tobaksvaror. Årets stora insats inom tobakstillsynen var Gränsen 2011 som riktade sig mot den omfattande handeln av tobaksvaror i gränstrakterna. Detta var ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Polismyndigheten, Tullen, Konsumentverket samt Säffle, Årjängs och Eda kommuner. Länsstyrelsen tillsammans med Polismyndigheten Värmland samt länets kommuner tillämpade tillsynsmetoderna Ansvarsfull alkoholservering, Tematisk tillsyn (tobak), Samarbete över kommungränserna samt Polismyndighetens egna tillsynsinsatser. Länsstyrelsen har ökat antalet tillsynsbesök i kommunerna och utvecklat tillsynsmetoderna (tematisk tillsyn inom tobakstillsynsarbete). Även om det är svårt att uttala sig om någon omedelbar effekt så har Länsstyrelsen blivit synligare och kommunerna verkar uppskatta den direkta dialogen och samarbetsformen mellan myndigheterna. Kommunerna hör också av sig för att få råd i större utsträckning än tidigare Bidra till utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete Stimulera utvecklingen av samordnade och tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstingen. Samordna utbildning och kompetensutveckling i länet Lokalt stöd och träffar för lokala samordnare/kontaktpersoner Stödet till kommunerna har handlat om direkt handledning, kommunbesök, stöd för nätverksbygge och utbildningsdagar. De lokala samordnarna/kontaktpersoner för ANDT-frågor har träffats under två heldagar våren Under hösten träffades de en heldag för att diskutera förslaget till länsstrategi och vid två tvådagars internatträffar, den ena i samband med Förebygg.nu i Göteborg i november och den andra för att reflektera och följa upp 2011 års insatser samt planering av 2012 års verksamhet. Vid de båda internatträffarna har länets alkohol- tobakshandläggare träffats tillsammans med de lokala ANDT-samordnarna. Lokala ANDT-samordnare har deltagit på utbildningsdagar tillsammans med alkoholhandläggare om tobakstillsyn. Två träffar har genomförts för lokala samordnare från Värmland och Örebro inom ramen för den formellt avslutade Småkommunsatsningen. Vid första träffen medverkade utvärderare från Karlstad universitet för att redovisa delar av utvärderingsrapport som kommer att vara klar under hösten Vid andra träffen hade vi besök att polischef och lokal ANDT-samordnare från Timrå som berättade hur de arbetar med tillgänglighetsbegränsning och föräldrastöd.

6 Introduktionsutbildning nya samordnare Flera lokala ANDT-samordnare har slutat sina anställningar under året på grund av olika anledningar. Nya har ersatt de tidigare men tyvärr ofta på lite mindre tjänstgöringsgrad för uppdraget. Samordnaren får vid start, ett telefonsamtal med länssamordnaren, därefter en introduktionsdag, ofta tillsammans med andra nya samordnare. Ofta sker också ett kommunbesök i anslutning till att nya samordnare påbörjar sitt uppdrag. Utbildning/nätverksträffar/fortbildning Tillsammans med länets kommuner och Länsstyrelsen i Örebro län anordnades sju utbildningstillfällen i Ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal, ordningsvakter och kommunala beslutsfattare. Två tobaksutbildningar har genomförts för kommunala handläggare och poliser Utbildning för politiker om nya alkohol- och tobakslagarna genomfördes vid två tillfällen. I februari genomfördes en narkotika konferens tillsammans med centrala nätverket. Länssamordnare och lokala samordnare har deltagit på Svenska narkotikapolisföreningens konferens i Karlstad I oktober deltog lokala samordnare, tillsynshandläggare och politiker delta på en nationell konferens i Karlstad, om Krogar mot knark. I mars genomfördes tillsammans med Trafikverket en konferens om SMADIT, bifogar inbjudan I länet finns en arbetsgrupp med uppdraget att genomföra insatser inom ANDT-området på arbetsplatser. I denna sitter representanter från Region Värmland, landstinget och Länsstyrelsen. Denna arbetsgrupp genomförde en konferens på temat Arbetsplatser utan riskbruk den 27 oktober. En tvådagars fördjupningsutbildning för ledare för barngruppsverksamhet genomfördes i mars på Dömle stiftsgård med ett femtontal deltagare. Nätverket Se mig, genomförde för fjärde året i rad, en uppmärksamhetsvecka under v 47, för att synliggöra barn i riskmiljöer. Nätverksträff för ÖPP-presentatörer och instruktörer genomfördes i mars Fyra seminarier genomfördes innan årets valborg och skolavslutning för att öka samverkan mellan länets kommuner och polismyndigheten vad gäller Kronobergsmetoden En nätverksträff har planerats och genomförts tillsammans med kollegor i Mellansverige, för de större städerna i våra län, för erfarenhetsutbyte och planering av gemensamma satsningar. I norra och västra kommunnätverken har utbildningsdagar genomförts om normbrytande beteende, med Anders Heed, Örebro Universitet, som föreläsare. Några barngruppsledare deltog på CAN:s konferens om barn i riskmiljöer. En fortbildningsdag för stödgruppsledare genomfördes, 28 november 2011, på temat utvärdering av stödgrupper. Nätverksträff för utbildade i ICDP, Vägledande samspel, genomfördes i november Länsstyrelsens ANDT-funktioner deltar på de två gånger om året återkommande mötena om evenemangssäkerhet. Det är Länsstyrelsen som bjuder in lokala representanter från polis, räddningstjänst, alkoholhandläggare och landstinget, för att diskutera alkohol och säkerhet i samband med de stora sommararrangemangen i länet. Länssamordnarfunktionen sitter med som Länsstyrelsens representant i en arbetsgrupp för ett folkhälsonätverk, som har genomfört tre utbildningsdagar under De fyra lokala nätverken ordnar själva utbildningsinsatser, med visst stöd från regional nivå januari, Tidiga insatser, Arvika - 17 februari, Narkotikakonferens - 4 april, Tidiga insatser, Hagfors - Internet och droger/dopning

7 Lokala samordnare, alkohol- och tobakshandläggare, referensgrupperna med politiker och frivilligorganisationer deltog på Förebygg.nu i Göteborg i november, då gemensam resa och boende ordnades. Representanter från Länsstyrelsen och länets kommuner deltog LUFT konferensen i Visby. ANDT-samordnarfunktionen, representant från polismyndigheten och en politiker i länet föreläste om vår Småkommunsatsning, vid BRÅ-konferensen i Uppsala i oktober. Verka för ett genomförande av den nationella ANDT-politiken i länet En lanseringskonferens av nationella ANDT-strategin, genomfördes den 4 maj med ett sextiotal deltagare. Nationella ANDT-strategin och framtagandet av en regional Strategi för ANDTförebyggande arbete i Värmland , har genomsyrat i stort sett samtliga möten med styr-, arbetsgrupper och nätverk under året. Ett förslag till regional ANDT-strategi skickades i november på remiss till ett antal instanser. Diskussioner om indikatorer för uppföljning av både nationella och regionala strategin har skett vid möten med representanter från STAD, Landstinget, Karlstad universitet och polismyndigheten. Stimulera utvecklingen av samordnade och tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstingen. Länsstyrelsen arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer vad gäller ANDT-frågorna. Länsstyrelsens ANDT-funktioner har en mycket nära samverkan och arbetar för att förbättra samverkan mellan tillsyn och förebyggande arbete på regional och lokal nivå. Tillsynsansvarig har nära samverkan med Polismyndigheten vad gäller tillsynsinsatser (praktiskt tillsynsarbete samt utbildningsinsatser inom polisen). ANDT-samordnaren deltar regelbundet på möten: - Landstingets levnadsvanegrupp för att ge information från nationell och regional nivå inom ANDT-området och för att ta del av vad som görs inom landstinget inom området. - Nya Perspektiv, som är landstinget och kommunernas satsning på några folkhälsoområden, som föräldrastöd och riskbruk. - Folkhälsonätverk, som består av representant från Friskvården Värmland, Värmlands Idrottsförbund, Landstinget och kommunerna. - Evenemangssäkerhet som Länsstyrelsen bjuder in till för att arrangerar, för att diskutera alkohol och säkerhet i samband med de stora sommararrangemangen i länet med lokala representanter från polis, räddningstjänst, alkoholhandläggare och landstinget för att i nätverket. - Nätverket SeMig, som arbetar för att synliggöra barn i riskmiljöer. Detta nätverk består av representanter från både offentlig verksamhet och frivilligorganisationer och har under flera år under v 47 genomfört en uppmärksamhetsvecka för barn i riskmiljöer.

8 Utgöra en länk mellan lokal, regional och nationell nivå vad gäller ANDT frågor samt fånga upp och till den nationella nivån vidareförmedla lokala och regionala behov av stöd Dialogmöten har under våren genomförts i samtliga kommuner tillsammans med polismyndigheten, för att informera om nationella ANDT-strategin och koppla denna till framtagandet av den regionala ANDT-strategin samt diskutera hur man lokalt arbetar med ANDT-frågorna. Ett syfte har också varit att fånga upp behovet av stöd från regional och nationell nivå och att förstärka samarbetet mellan organisationerna. Från Länsstyrelsen medverkade handläggare för tillsyn, ANDT-samordnare samt ansvarig chef för dessa funktioner. Länsstyrelsens tillsynshandläggare deltog även i tre nationella yrkesträffar med andra länsstyrelser samt medverkade i en arbetsgrupp för att utveckla tillsynen. Länsstyrelsens ANDT-samordnare har deltagit på de av FHI arrangerade träffar för målgruppen och på möten initierade av länssamordnarna själva, både nationellt och regionalt. Länssamordnarna i Mellansverige har haft gemensam handledning under året. Tillsammans med kollegor från hela landet medverkade ANDT-samordnaren med en monter på mässan Förebygg.nu i Göteborg. I denna monter presenterades materiel som tagits fram inom uppdraget t ex från Värmland, utvärdering av den s.k. Småkommunsatsningen. Strategi för ANDT-förebyggande arbetet i Värmland Under hela 2011, har arbete pågått med att processa fram en regional strategi för ANDT-arbetet i Värmland enligt denna tidsplan: 2010 Förankring i nätverk, arbetsgrupper Frågor har ställts till lokala styrgrupper 2011 Inväntat nationella förslaget till nationell ANDT strategi Hänsyn har tagits till FHI:s uppföljning av tidigare handlingsplaner, Folkhälsorapport 2010, Social rapport 2010, Prel. Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder Dialogmöten har genomförts i samtliga kommuner Dokumentet lämnades i början av oktober till information för layout och språkgranskning I mitten av november skickades förslaget på 3 månaders remissrunda Förslaget presenterades för Samhällsråd Värmland i november Samhällsråd Värmland planeras ställa stig bakom strategin i mitten av mars 2012 Planerade projekt Två projekt planerades under 2011 och ansökningar skickats till FHI, en om fortsatt stöd till Småkommunsatsningen och en om ett nytt dopningsprojekt. Vi erbjöds delta i ett nationellt samordnat dopningsprojekt PRODIS som leds av STAD i Stockholm, där vi i november fått klart att vi får resurs för en halvtid projektledare under i första hand Länsgruppen mot dopning, har hållit en rad möten under hösten för att planera insatserna i projektet. Småkommunsansökan fick vi först svar på i december, att vi beviljats en mycket liten summa för att sprida och utveckla arbetet i tidigare satsning. Det är ännu oklart hur dessa meddela ska användas.

9 Reflektion över 2011 års verksamhet Den strategiska ledningsgruppen för ANDT-frågor, Samhällsråd Värmland, upplevs som positiv för samordningen av aktörer på länsnivå. Planerade aktiviteter i verksamhetsplanen för 2011 har genomförts, med ett förväntat antal deltagare som t ex de samordnarträffar, nätverksträffar och möten med referensgrupperna som arrangerats. De dialogmöten som genomfördes under våren 2011 i samtliga kommuner gav bra underlag för framtagandet av Strategi ANDT-förebyggande insatser i Värmland Det uppskattat representant från polismyndigheten och enhetschef från Länsstyrelsen deltog på mötena. Många kommuner framförde att Småkommunsatsningen varit positiv men att man har svårt fortsätta efter projektet slut och önskar någon form av fortsatt stöd. FHI har inte någon fortsatt uppdrag vad gäller Skolan förebygger vilket gör att det blir ännu svårare att kvalitetssäkra och utveckla påbörjade insatser inom skolan i länet var det fortfarande oklart vilken aktör som skulle få det övergripande uppdraget kring ANDT i skolan. Organisationen av det förebyggande arbetet på lokal nivå har stagnerat lite under Flera uppdrag som ANDT-samordnare har varit vakanta och är fortfarande pga av resursbrist. En utmaning blir att hitta fungerande samverkansformer med de kommuner som endast har kontaktperson utan tid för uppdraget.

10 Planerad verksamhet 2012 Verksamheten kommer att drivas vidare utifrån uppdragen till de regionala myndigheterna och utifrån lokala och regionala förutsättningar och behov. Ur verksamhetsplanen för 2012 Möten med Samhällsråd Värmland, Länssamverkansgruppen för ANDT-frågor och referensgrupperna politiker och frivilligorganisationer Lansering av regionala strategin för ANDT-förebyggande insatser i Värmland Handledning och stöd till kommunerna Regelbundna samordnar- och nätverksträffar Uppdatera Utveckla samverkan med andra aktörer Ta fram nulägesrapport Regelbundna kommunala tillsynsbesök enligt alkohol- och tobakslagen Utveckla samverkan mellan tillsyn och förebyggande arbete. Utveckla lokala tillsynsarbetet Tänk om kampanj mot langning Fortbildning för stödgruppsledare och samverkan med nätverket Semig, som arbetar för att synliggöra barn i riskmiljöer Utveckla SMADIT Deltagande i nationella och regionala nätverk Projekt: - Värmland fritt från dopning - Småkommunprojekt - Rökfria skolgårdar - Gränsen Utbildning: - Tobakstillsyn - Utbildning för politiker i nya alkohol- och tobakslagen - Utbildning i krogtillsyn för polisen - Kvalitetssäkring av tidigare insatser: - Nätverksträff för ÖPP presentatörer och instruktörer - Nätverksträff för utbildade inom SET och MI För mer information om verksamheten 2012, finns på

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016 Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND PUBLIKATIONSNUMMER 2016:10 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 2016-04 Publ nr 2016:10 ISSN 0284-6845 Rapporten är sammanställd av Maude

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun 1(7) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Socialnämnden Tingshuset 713 80 Nora Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun Inledning Kommunerna

Läs mer

LÄNSSTYRELSENS ANDT-UPPDRAG Årsrapport 2010 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

LÄNSSTYRELSENS ANDT-UPPDRAG Årsrapport 2010 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND LÄNSSTYRELSENS ANDT-UPPDRAG Årsrapport 2010 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Publ nr 2011: 08 Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad 054-19 70 00, www.lansstyrelsen.se/varmland Innehåll 1 Bakgrund och organisation...

Läs mer

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Värmlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Årjäng Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Säffle

Läs mer

Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Alkohol, narkotika, dopning och tobak Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Förena Förbättra Förändra Som regeringens företrädare i länen utgör länsstyrelsen en viktig länk mellan nationell, regional och lokal nivå. Länsstyrelsen ska

Läs mer

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 1 (6) Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare 08-7854078 Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 Förebyggande arbete

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del ANDT-samordningen på länsstyrelsen 2 (192) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över detaljhandel

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Enkät till stadsdelen om det ANDT-förebyggande arbetet under 2012 Här är den enkät som avser stadsdelens ANDT-förebyggande arbete under 2012 inom ramen för den så kallade

Läs mer

ANDT-FÖREBYGGANDE ARBETE I VÄRMLAND

ANDT-FÖREBYGGANDE ARBETE I VÄRMLAND ANDT-FÖREBYGGANDE ARBETE I VÄRMLAND VERKSAMHETSPLAN 2017 ANDT - ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING, TOBAK UTGIVEN AV Värmland TRYCK Ineko AB ISSN 0284-6845 PUBLIKATIONSNUMMER 2017:04 GRAFISK FORM Josefin Larnemark

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Södermanlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (146) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015. Västra Götalands län

Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015. Västra Götalands län Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015 Västra Götalands län 1 2 Rapportnummer: 2013:64 ISSN: 1403-168X Form: Ida Edgren Innehåll Regionala strukturer och samordning i länet

Läs mer

ANDT-förebyggande arbete i Värmland

ANDT-förebyggande arbete i Värmland Remissutgåva Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2012-2015 ANDT = alkohol, narkotika, dopning, tobak 1 Förkortningar som används i dokumentet AAS ANDT AUDIT BMM BVC MI RUP SMADIT Ansvarsfull Alkohol

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 13OLL4221 Yttrande över Eva Sundkvists (KD) motion om informations- och antidrogkampanj mot cannabis Ewa Sundkvist, (KD), Örebro har lämnat in en motion angående att inom

Läs mer

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet Här är den enkät som avser kommunernas ANDT-förebyggande

Läs mer

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jämtlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Åre Berg Bräcke Härjedalen Krokom Östersund Ragunda Strömsund Alkohol 75% 6 Tobak 75% 6 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namns Kommunens namn: Region Gotland Alkohol 100% 1 Tobak 100% 1 Narkotika 100% 1 Dopning 0% 0 Ingen person var

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Alkohol 85,7% 6 Tobak 85,7%

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt tobakslagen under 2011 inom

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete på det ANDT-förebyggande området. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete 8 steg till ett lokalt ANDT-arbete Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Foldern är framtagen av länsstyrelserna i Värmland och Örebro län samt kommuner. Länsstyrelsen en samlande

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp stadsdelens eller stadsområdets arbete på det ANDTförebyggande området.

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västernorrlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (158) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPREVENTION I VÄRMLAND Länssamordnarens årsrapport 2009 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

ALKOHOL- OCH DROGPREVENTION I VÄRMLAND Länssamordnarens årsrapport 2009 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND ALKOHOL- OCH DROGPREVENTION I VÄRMLAND Länssamordnarens årsrapport 2009 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Publ nr 2010: 06 Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad 054-19 70 00, www.lansstyrelsen.se/varmland Innehållsförteckning

Läs mer

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Kalmar kommun Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Sex Försökskommuner en forsknings- och utvecklingsverksamhet i sex kommuner 2003-2007 Vilka krav ställdes på kommunerna? Sektorsövergripande ledningsgrupp

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT 2011-2014 Erfarenheter och insatser Trysil 7 september 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som

Läs mer

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 - Värmland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborgs Alkohol 75% 3 Tobak 75% 3 Narkotika 50% 2 Dopning

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Örebro

Läs mer

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Länsrapport 2014 Gotland Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Alkohol 100% 8 Tobak 100% 8 Narkotika

Läs mer

Minnesanteckningar från möte den 25 april 2012 med strategiska gruppen för Skånesamverkan mot droger

Minnesanteckningar från möte den 25 april 2012 med strategiska gruppen för Skånesamverkan mot droger MINNESANTECKNINGAR 1(5) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Gunvor Landqvist 040/044-25 23 53 Minnesanteckningar från möte den 25 april 2012 med strategiska gruppen för

Läs mer

HANDLINGSPLAN ANDT. Alkohol, narkotika, dopning och tobak Blekinge län 2017

HANDLINGSPLAN ANDT. Alkohol, narkotika, dopning och tobak Blekinge län 2017 HANDLINGSPLAN ANDT Alkohol, narkotika, dopning och tobak Blekinge län Inledning Denna handlingsplan är en konkretisering av Blekinges gemensamma ANDT-strategi Länsstrategi ANDT, alkohol, narkotika, dopning

Läs mer

En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och. tobakspolitiken 2014

En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och. tobakspolitiken 2014 En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och Regeringens ANDT-strategi Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade

Läs mer

Aktuellt inom ANDT-området. Aktualitetskonferens 14 sep

Aktuellt inom ANDT-området. Aktualitetskonferens 14 sep Aktuellt inom ANDT-området Aktualitetskonferens 14 sep Ungdomars drogvanor i Värmland 2015 Uppdaterad nationell ANDT-strategi Revidering regionala ANDT-strategi Pågående projekt Aktuella utbildningsinsatser

Läs mer

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västmanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Arboga Fagersta Hallstahammar Köping Kungsör Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Procent

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Dalarnas län

Svarsöversikt Länsrapporten Dalarnas län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Dalarnas län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (199) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Idéskrift om att utveckla en likvärdig tillsyn

Idéskrift om att utveckla en likvärdig tillsyn Idéskrift om att utveckla en likvärdig tillsyn En del av länsstyrelsernas Sida 1 av arbete 17 med att utveckla alkohol och tobakstillsynen Sida 2 av 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund, syfte och mål med

Läs mer

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Maria Renström Ämnesråd/Gruppledare ANDT och Socialtjänst Min presentation Hur kom vi fram till regeringens ANDT-strategi? Hur involverade vi praktiker,

Läs mer

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER VÄSTERBOTTEN: NORSJÖ SORSELE MALÅ NORRBOTTEN: ARVIDSJAUR ARJEPLOG i samarbete med Polismyndigheterna och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten Konferens

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun 1(6) Annika Borg Direkt: 019-19 35 63 annika.borg@lansstyrelsen.se Kumla kommun Kommunstyrelsen Torget 1 69280 Kumla Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun Beslut Länsstyrelsen bedömer

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Norrbottens län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (194) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts?

Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts? Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts? 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sex försökskommuner Kalmar, Kramfors, Laholm, Lund,

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Nacka Norrtälje

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2011

Läs mer

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Kalmar län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Info Kommunens namn: Borgholm Borgholms kommun Emmaboda Emmaboda Högsby Högsby kommun Hultsfred Hultsfred Kalmar

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Alkohol

Läs mer

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Malmö Stockholm Göteborg Alkohol 100% 3 Tobak 100% 3 Narkotika

Läs mer

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten 1 Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten Linda Brännström, ANDT-samordning Linda.brannstrom@folkhalsomyndigheten.se ANDT-strategin

Läs mer

Idéskrift om att utveckla en likartad tillsyn

Idéskrift om att utveckla en likartad tillsyn Idéskrift om att utveckla en likartad tillsyn Sida 1 av 17 En del av länsstyrelsernas arbete med att utveckla alkohol och tobakstillsynen Sida 2 av 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund, syfte och mål med SLATT-projektet...

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Länsstrategi för ANDT-förebyggande arbete i Örebro län

Länsstrategi för ANDT-förebyggande arbete i Örebro län Länsstrategi för ANDT-förebyggande arbete i Örebro län 2013-2015 Länsstrategi för ANDT-förebyggande arbete i Örebro län Publikationsnummer: Omslagsfoto: Mostphotos Bilder: Mostphotos Titel: Länsstrategi

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Enkät till landets kommuner om det ANDT-förebyggande arbetet under 2012 Här

Läs mer

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen Kommunstyrelsen 2011 03 14 82 165 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 43 84 Dnr 11.138 192 marsks14 Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (184) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG

I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG SAMVERKAN MOT VÅLD I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG Bakgrund Folkhälsomyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet initierade 2012 två parallella förstudier

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län

Länsrapport 2014 Jönköpings län Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Alkohol 83,3% 5 Tobak 66,7% 4 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Enkät riktad till ansvariga chefer för skolhälsovården i Värmland Karlstad kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 Det övergripande målet för ANDTpolitiken ligger fast Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Alkohol- och drogprevention i Värmland LÄNSSAMORDNARENS ÅRSRAPPORT 2008 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

Alkohol- och drogprevention i Värmland LÄNSSAMORDNARENS ÅRSRAPPORT 2008 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Alkohol- och drogprevention i Värmland LÄNSSAMORDNARENS ÅRSRAPPORT 2008 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 1 Rapporten är sammanställd av Maude Johansson, Sociala Publ nr 2009:10 ISSN 0284-6845 Länsstyrelsen Värmland,

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Centrum Fosie Husie SDF Hyllie SDF Kirseberg Limhamn-Bunkeflo Oxie Rosengård SDF Södra innerstaden

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Ånge Härnösand Kramfors Örnsköldsvik Sollefteå Sundsvall Timrå Alkohol 71,4 5 Tobak 71,4 5 Narkotika

Läs mer

PReventiOn av Dopning I Sverige.

PReventiOn av Dopning I Sverige. PReventiOn av Dopning I Sverige www.prodis.se På G in i PRODIS: Hässleholm Kristianstad Höganäs Landskrona Lerum Vänersborg Dalarna Jämtlands län m.fl. Arbetet i PRODIS omfattar 69 kommuner! 100 % ren

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 Det övergripande målet för ANDTpolitiken ligger fast Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska

Läs mer

ANDT-förebyggande arbete i Värmland

ANDT-förebyggande arbete i Värmland Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2012-2015 www.drogfrittvarmland.se 1 ANDT = alkohol, narkotika, dopning, tobak Förkortningar som används i dokumentet AAS ANDT AS AUDIT BMM BUP BVC CAN FHI

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Angered SDF Askim-Frölunda-Högsbo Lundby SDF Majorna-Linné SDF Norra Hisingen Västra Göteborg

Läs mer

S ANDT-strategi Strategier

S ANDT-strategi Strategier www.hassleholm.se S ANDT-strategi Strategier Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsning... 4 Definitioner... 4 Lokala ståndpunkter... 5 Övergripande målområden... 5 Relaterade dokument...

Läs mer

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127 Verksamhetsplan 2015 Antagen 141127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 3 AKTIVITER FÖR 2015... 4 SAMVERKANSGRUPPER 2015... 4 LÄNSSAMVERKAN KOMMUN POLIS... 4 LÄNSGRUPPEN MOT VÅLD I NÄRA

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del - ANDT-samordningen på länsstyrelsen

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del - ANDT-samordningen på länsstyrelsen Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del - ANDT-samordningen på länsstyrelsen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Länsrapport 2012 Östergötlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Östergötlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Östergötlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Åtvidaberg Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Ödeshög Söderköping Vadstena

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24 Västerås Årets förebyggande kommun år 2011 Drogfocus 2012-10-24 Kriterier Policy för alkohol & drogförebyggande arbete som är aktuell och innehåller mätbara mål som följs upp Persona avdelad för det drogförebyggande

Läs mer