Samverkan för framgång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan för framgång"

Transkript

1 Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från narkotika och dopning, färre skador av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Samverkan för framgång Ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol. Och minskat tobaksbruk. Det är målet med den ANDT-strategi som riksdagen antog i mars. Som ett avstamp för arbetet med strategin arrangerade Länsstyrelsen i Västmanlands län en konferens i maj Landshövding Ingemar Skogö hälsade alla deltagare välkomna till konferensen och betonade att det är mycket viktiga frågor det handlar om. De som satt i lokalen var nyckelpersoner, som alla kommer i kontakt med ANDT-frågor i sitt arbete eller genom politiska uppdrag. Vi har att sätta oss in i det väldigt gedigna arbete som det här är. Det finns problem i alla organisationer och vi behöver samverka och sprida erfarenheter mellan varandra, sa Ingemar Skogö. Landshövdingen framhöll att Länsstyrelsen ser strategin som ett välkommet verktyg, en god grund och viktig inspirationskälla. Ni är hjärtligt välkomna till en kickoff för ANDT-strategin i Västmanland, sa Ingemar Skogö. Monica Wikehult, ANDT-samordnare vid Länsstyrelsen, redogjorde därefter för strategin, målen och hur organisationen för att genomföra strategin ser ut i länet. Under konferensen berättade företrädare för kommuner, Landstinget Västmanland, Polisen och nykterhetsrörelsen om erfarenheter från olika verksamheter. Konferensen avslutades med ett panelsamtal om hur strategin ska förverkligas. INNEHÅLL Den nationella och strategin för ANDT-frågor, sid 2 Länsstrategin, sid 2 Det händer i Västmanland - ANDT-arbetet i Västerås, sid 3 - Kunskap till praktik, sid 3 - Polisens arbete, sid 4 - IOGT-NTO, sid 4 - Familjecentraler, sid 4 Avslutande panelsamtal, sid 5 VAD TYCKTE DU OM ANDT-KONFERENSEN? Anna Iderbring utbildningskonsulent, Västmanlands idrottsförbund Det är ett mycket bra initiativ. Jag hoppas det blir en uppföljning där vi inom idrottsrörelsen kan få en roll. Vi har redan inlett samarbete. David Schanzer- Larsen chef, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Köpings kommun Det är viktigt att sprida strategin i regionen och att få ett avstamp. Samverkan och kompetensfrågor är helt avgörande. Cristina Montoya alkhol- och drogsamordnare Sala kommun Det har varit intressant och bra. Själv har jag använt strategin när jag har arbetat fram det drogpolitiska programmet i Sala. 1

2 Mål i tre nivåer som bygger på kunskap Den nationella ANDT-strategin för antogs av riksdagen i mars och sprids nu på regionala konferenser i hela landet. Vid konferensen i Västerås den 2 maj presenterades även den ANDTstrategi som tagits fram i Västmanlands län. Monica Wikehult, ANDT-samordnare vid Länsstyrelsen i Västmanlands län, gjorde inledningsvis en genomgång av både den nationella och regionala strategin. Det övergripande målet för den strategi som Sveriges riksdag ställt sig bakom är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Strategin omfattar allt från insatser för att begränsa tillgängligheten till narkotikabekämpning, vård och behandling. Även alkohol- och tobakstillsyn samt lokalt förebyggande verksamheter ingår. För att finansiera olika insatser avsätter regeringen 260 miljoner kronor per år under fyra år. De ska också lägga fram årliga åtgärdsprogram. Den samlade strategin för ANDT-politiken syftar till att underlätta statens styrning av stöd och skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan. Det handlar dessutom om att få till en samlad syn på de faktorer som ligger bakom många av problemen, men också deras lösningar. Utöver det övergripande målet finns sju långsiktiga mål. Kopplat till dessa har även mål satts upp för strategiperioden. Det är en samlad och tydlig strategi för hela ANDT-området med mål i tre nivåer baserade på kunskap, förklarade Monica Wikehult. Mål. Den nationella ANDT-strategin bygger på mål i tre nivåer, sa Monica Wikehult i sin presentation. Under det övergripande målet finns sju långsiktiga mål samt ytterligare ett antal konkreta mål för strategiperioden. Både på nationell och regional nivå framhålls betydelsen av samverkan mellan olika aktörer för att komma tillrätta med problemen med alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det är också bra att det finns en nationell struktur för uppföljning och utvärdering av strategin, sa Monica Wikehult. Läs mer ombådedennationella ochregionala ANDT-strategin på Länsstyrelsens hemsida. Där hittar du även annan information om alkohol- och drogförebyggande arbete. (sök på ANDT) NATIONELLT OCH REGIONALT ANDT-strategin för antogs av riksdagen i slutet av mars Strategin anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets insatser. Regeringen har avsatt 260 miljoner kronor per år fram till 2014 för att finansiera insatserna. För att omsätta strategin i praktiken behövs en nära samverkan mellan aktörer på regional och lokal nivå. Länsstyrelsen ansvarar för att det finns en särskild ANDT-samordning och ANDTsamordnare. Strategi för det ANDT-förebyggande arbetet i Västmanlands län En länsstrategi för det ANTD-förebyggande arbetet undertecknades i december 2010 av Västmanlands kommuner och Landsting, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Polismyndigheten i Västmanlands län och Landstinget Västmanland. Överenskommelsen är en gemensam plattform som vägledning för det lokala arbetet, sa Monica Wikehult när hon presenterade länsstrategin. Det övergripande målet för den regionala ANDT-strategin är en god hälsa på lika villkor för alla människor i Västmanland. Det alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbetet i länet ska utgå från ett folkhälsoperspektiv och fokusera på det friska och möjligheterna till förbättring. De viktigaste inriktningsmålen inom ANDT-arbetet är: Det förebyggande arbetet och tidig upptäckt av ohälsa och sjukdom vid alkohol- och tobaksanvändning ska prioriteras. Användning av narkotika och dopningspreparat ska förebyggas. Den illegala försäljningen av alkohol och tobak ska minska. Minskat berusningsdrickande. Alkohol- och drogfria förare i trafiken på vägar och på sjön. Höja den reella debutåldern för alkohol till 18 år. Alkoholfri graviditet. Tobaksfri graviditet och uppväxt. Barn i riskmiljö ska tidigt erbjudas verksamt stöd. Alkoholfri miljö för ungdomar under 18 år vid arrangemang som anordnas av organisationer som får bidrag från offentliga myndigheter. Alkoholfria arbetsplatser med rökfri arbetstid. Den regionala strategin gäller för perioden

3 Det pågår i Västmanland I Västmanlands län pågår redan mycket arbete inom ANDT-området. Alla kommuner har en samordnare eller kontaktperson som arbetar med dessa frågor. För att ta reda på hur långt arbetet kommit ute i kommunerna frågades fem personer ut av Kjell Gustavsson, moderator vid konferensen. De kom från olika verksamheter i länet och gav glimtar från sina egna områden. Utfrågningarna refereras på den här och nästa sida. Lena Nyman, lokal ANDT-samordnare i Västerås Det är viktigt att ha ett tydligt mandat Lena Nyman arbetar som lokal samordnare av ANDT-frågor i Västerås. När hon redogjorde för sitt eget arbete sa hon: Jag har ett tydligt uppdrag. Målgruppen för mitt arbete är ledning och personal på skolor och fritidsgårdar. Jag ska vara påläst och hålla mig uppdaterad om vad som händer inom ANDT-området. Hon underströk vikten av tydliga mål vid samverkan så att det är klart vem som gör vad. Det är också viktigt att skapa förståelse för varandra och att man har olika roller. Vad är den stora utmaningen? frågade Kjell Gustavsson. Att ha mandat från uppdragsgivaren. Och det har jag i mitt arbete. På nästa sida kan du läsa referat av ytterligare tre exempel på vad som händer i Västmanland. Andra utmaningar handlar om att ge medarbetarna verktyg, metoder och material, förklarade hon. På frågan om vad som är hennes bästa verktyg svarade Lena Nyman snabbt: jag själv. Hon anser att alla som arbetar med ungdomar måste våga ställa frågor om alkohol och droger. Kärnan är att att ungdomar och föräldrar ska veta vart de kan vända sig. Den sista frågan till Lena Nyman handlade om hur hon ser på sin egen roll som samordnare. Är du en spindel i nätet eller en kugge i ett stort maskineri? Jag ser mig själv som en kugge som måste ha andra kuggar och fungera i ett sammanhang med andra Christina Persson, VKL Alla ska ha rätt till en likvärdig vård Christina Persson arbetar som processledare för Kunskap till praktik. Det är ett nationellt projekt som i länet drivs av Västmanlands kommuner och Landsting. Tanken med verksamheten är att missbruks- och beroendevården ska vara likvärdig oavsett var i landet man bor. Genom att bygga upp strukturer och utarbeta metoder ska kommuninvånarna få den vård de har rätt till. En viktig del i projektet är att utbilda personal som kommer i kontakt med personer i missbruk, förklarade Christina Persson. Hon berättade också att ett regionalt styrdokument nu tas fram och ska ut på remiss. Hur går det att samverka, får du med alla i projektet? frågade Kjell Gustavsson. Det går i vågor, svarade Christina Persson. Alla verksamheter är hårt belastade. Primärvården har en så hårt trimmad organisation att de kan vara svåra att få med. Familjeläkarna får ju inte betalt för samverkan. Om flera verksamheter delar lokaler kan samverkan fungera bättre, framhöll Christina Persson. Den modellen finns redan i Fagersta där missbruksvården, psykiatrin och familjeläkarna sitter i samma lokaler vissa tider i veckan. I Västerås planeras för en verksamhet med gemensamma lokaler liknande den i Fagersta. 3

4 Per-Erik Lundberg, narkotikapolis Mer tillåtande attityd till droger än tidigare Narkotika. Per-Erik Lundberg (tv) samtalar med moderatorn Kjell Gustavsson om bland annat drogläget i Västmanland. Per-Erik Lundberg berättade att polisen bland annat arbetar efter den så kallade Kronobergsmodellen som innebär att polisen beslagtar och förstör alkohol från minderåriga ungdomar och kontaktar deras föräldrar. En annan åtgärd är att identifiera och ingripa mot kända langare. Jobbar ni förebyggande? frågade moderatorn Kjell Gustavsson. Det förbyggande arbetet handlar mycket om att kartlägga och upptäcka. Hur ser drogläget ut i Västmanland? Det har aldrig funnits så mycket droger som nu, svarade Per-Erik Lundberg. Det nya enligt honom är att e-handeln med droger har ökat kraftigt, många köper syntetiska droger och läkemedel på nätet. Finns det något samband mellan de olika delarna i ANDT? Ja, den som aldrig rökt kommer sannolikt inte att röka hasch. Och om du inte druckit alkohol är det ovanligt att använda narkotika. Det finns ett samband mellan dopning och den organiserade MC-brottsligheten, anser Per-Erik Lundberg. Men den stora utmaningen är att det finns en mer tillåtande attityd till droger idag, i filmer och bland artister. Och föräldrar som inte tycker att det är så farligt med hasch. Per-Erik Lundberg underströk att 80 procent av våldsbrottsligheten har sin bakgrund i alkohol. Anders Karlsson, IOGT-NTO Vi vill minska den totala konsumtionen Anders Karlsson, utvecklare inom IOGT- NTO berättade hur organisationen har förändrats. I början av 1900-talet var personer medlemmar. Sedan dess har medlemsantalet sjunkit. Men de senaste femton åren har många nya medlemmar tillkommit med egna erfarenheter av missbruk. Nu har våra medlemmar en annan bakgrund än tidigare och vi driver andra frågor, sa Anders Karlsson. Vilken alkoholnorm har vi i samhället idag? frågade Kjell Gustavsson. Det är en väldigt tillåtande attityd, det ingår alltid alkohol om man ska ha roligt. IOGT-NTO vill minska den totala konsumtionen av alkohol, eftersom den tydligt hänger samman med våld, skador och andra problem kopplade till akohol. Anders Karlsson är positiv till både den nationella och regionala ANDT-strategin. Det är ett långsiktigt och bra jobb, anser han. Men det finns inget mål om att minska alkoholkonsumtionen, det borde vara med i det övergripande målet, sa Anders Karlsson. Han betonade också att arbetet med att förverkliga strategin inte bara handlar om de tio procent som har ett missbruk, utan också om alla som finns runt omkring dem. Hans Dahlman, Landstinget Västmanland Familjecentraler är viktiga som stöd till alla föräldrar Hans Dahlman framhöll att stödet till föräldrar är otroligt viktigt. Det finns ett starkt samband mellan hur föräldrar och barn mår. Familjecentraler där mödravård, barnavårdscentral och socialtjänst finns under samma tak, är viktiga för stöd till alla föräldrar. Det ska finnas ett generellt stöd till alla, men vi behöver se och satsa extra på de som behöver mer. Det finns många familjer i Västerås och i länet som behöver stöd idag. Han betonade att samarbete är viktigast av allt. Men det behövs en större tydlighet om vad det ska samverkas kring och vem som ska göra vad. De som arbetar med de här frågorna upplever inte att de har tillräckligt med stöd och mandat, sa Hans Dahlman. Han hoppades att medborgarna ska kunna se resultat av samverkan och arbetet med ANDT-strategin. Hur ser det ut om tio år? frågade Kjell Gustavsson. Då har vi startat en länsorganisation för familjecentraler. Och fokuserar mer på grupper med större behov. 4

5 Arbeta tillsammans. Genom samverkan förverkligar vi ANDT-strategin var temat för det avslutande samtalet med företrädare för olika verksamheter i länet. Fr v landshövding Ingemar Skogö, Anders Karlsson (IOGT-NTO), Mariette Sjölund (Hallstahammars kommun), Staffan Jansson (Västerås stad), Ann-Sophie Hansson (Landstinget Västmanland) och länspolismästare Lars Hallberg. Samtalet leddes av moderatorn Kjell Gustavsson. Alla vill samverka men kring vad? Konferensen om ANDT-strategin avslutades med ett panelsamtal mellan företrädare för länets kommuner, Landstinget, Polismyndigheten och Länsstyrelsen. Till att börja med handlade diskussionen om den centrala frågan, samverkan. Kjell Gustavsson, som var moderator under konferensen, frågade panelen: Vad har ni för roll i denna samverkan och vad kan ni bidra med? Mariette Sjölund, ordförande i socialnämnden i Hallstahammar svarade att det måste finnas en tydlig strategi. Och att den kommunala samordnaren har ett tydligt uppdrag. Vi måste dra åt samma håll. Strategin är riktigt bra framhöll Individ- och familjenämndens ordförande i Västerås, Staffan Jansson. Ska vi lyckas i Västerås måste vi ha ett hållbart arbete och samverkan mellan socialtjänsten, polisen och frivilligorganisationerna. Staffan Jansson lovade att innan veckan var slut ta frågan till de berörda nämnderna för att hitta bra metoder för samverkan. Ann-Sophie Hansson, Folkhälsochef vid Landstinget Västmanland, förklarade att det pågår mycket arbete med ANDT-frågor inom Landstinget. Men det finns inte någon samlad strategi. Länspolismästaren Lars Hallberg betonade att det är det samlade resultatet som räknas. Vi lägger ner mycket jobb på förebyggande arbete. Det är också viktigt att driva opinion. Anders Karlsson, utvecklare i IOGT-NTO, underströk det viktiga med samverkan. Eftersom vi är väldigt många i vår rörelse är det bra att samarbeta med oss. Landshövding Ingemar Skogö, sa att Länsstyrelsens viktigaste roll i det här arbetet är att få alla att dra åt samma håll. Hur ska vi bli bättre på att stötta idéer och skapa arenor? Det ska också vara något lustfyllt, det gäller att orka hålla fokus och jobba långsiktigt. En av deltagarna, Dan Karlsson, alkoholhandläggare från Arboga, berättade att det är lättare att samarbeta med polisen nu än för tio år sedan. Ingemar Skogö framhöll att mycket handlar om att prioritera. Vi ska ställa krav på att det händer saker, följa upp målen och korrigera om vi inte är på rätt väg. Under samtalet uppstod en diskussion om ansvaret mellan kommunerna och landstinget. Det är människor och mänskligt lidande det handlar om. Men gör vi ett bra jobb får Landstinget pengar över, sa Mariette Sjölund. Ann-Sophie Hansson, förklarade att befolkningen snabbt och enkelt ska få stöd för levnadsvaneförändringar. Även tobaksfrågan kom upp till diskussion. Lars Hallberg medgav att tillsynen av tobaksförsäljning inte varit den mest prioriterade frågan från Polisens sida. Vi bidrar med det vi kan, men har fokuserat mer på alkohol och droger. Diskussionen hettade till när samtalet kom in på ökade öppettider på krogen. Staffan Jansson förklarade att Individ- och familjenämnden i Västerås vill starta ett projekt med ökade öppettider tillsammans med seriösa krogar. Ökade öppettider leder till mer alkoholkonsumtion, fler våldsbrott och fler våldtäkter, sa Lars Hallberg. Anders Karlsson påpekade att när krogar i Göteborg och Stockholm har öppet till klockan fem på morgonen leder det till att fler poliser måste arbeta på nätterna. Det innebär att andra uppgifter får mindre resurser. Även dopning kom upp på slutet. Maria Engelfeldt från Västmanlands idrottsförbund fick frågan om hur det ser ut i länet. Dopning är inget stort problem inom idrotten. Motionärer är mer benägna att dopa sig, det finns en stor marknad på nätet för dopning- och kostillskott, sa hon. Lars Hallberg inflikade att dopning, narkotika och alkohol är en del av den organiserade brottsligheten. Monica Wikehult tackade alla deltagare och sa att hon var glad över det stora deltagandet. Strategin ska spridas och i höst erbjuds kommunala lanseringar, avslutade hon. MER INFORMATION: Monica Wikehult, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Västmanland PRODUKTION: JOURNALISTGRUPPEN MEDIA 21 5

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014 1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-880 45 johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. på Kungsholmen

Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. på Kungsholmen 1 Rapport från Kickoff med tobaksuppdraget 30-31 augusti 2010 på Kungsholmen Deltagare Bollnäs Jessica Ulvhag, folkhälsostrateg Gävle Johnny Gustavsson, drogsamordnare Kristina Mattson, skolsköterska Hofors

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Hur når vi barnen? Rekrytering till stödgrupper för barn och ungdomar Författare: Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2010:02 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613 37-3 FoU Västernorrland

Läs mer

Detta är ett exempel på en dokumentation från: KONFERENSDOKUMENTATION.SE. och dialog! T I S D A G 1 3 M A R S 2 0 0 7 D O K U M E N TAT I O N

Detta är ett exempel på en dokumentation från: KONFERENSDOKUMENTATION.SE. och dialog! T I S D A G 1 3 M A R S 2 0 0 7 D O K U M E N TAT I O N Detta är ett exempel på en dokumentation från: KONFERENSDOKUMENTATION.SE Dsom i demokrati och dialog! E S S I N G E K O N F E R E N S C E N T E R, S T O C K H O L M T I S D A G 1 3 M A R S 2 0 0 7 D O

Läs mer

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN!

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Nr 3 NOVEMBER 2013 SLUTA RÖKA & SNUSA Missa inte TOBAKSAVVÄNJNING Få hjälp på traven via din vårdcentral 10 VIKTIGA STEG

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer