Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Funktionshinder och handikapp 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Funktionshinder och handikapp 2006"

Transkript

1 Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Funktionshinder och handikapp 26 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har ett särskilt regeringsuppdrag att svara för samordning av forskning om åldrande och äldre, funktionshinder och handikapp, internationell migration och etniska relationer (IMER, socialvetenskaplig alkoholforskning samt forskning om barn och ungdom. Som ett led i arbetet med samordningsuppdraget har FAS sedan 22 genomfört kartläggningar av volym och finansiering för berörda områden genom enkäter till statliga och vissa icke-statliga forskningsfinansiärer. Denna sammanställning gäller stödet till forskning inom området Funktionshinder och handikapp. Den definition av området som används i enkäten återfinns i slutet av detta dokument. Sammanställningen inleds med två översiktstabeller över FAS stöd samt det totala stödet till området under perioden Därefter redovisas FAS stöd till området under 26 uppdelat på stödform med angivande av projektitel och belopp. Motsvarande uppgifter redovisas sedan för övriga finansiärer (utan uppdelning på stödform). Tabell 1. FAS stöd till forskning inom området Funktionshinder och handikapp (tkr) Stödform Forskningsprojekt Centrum o program Anställningar Totalt Tabell 2. Stöd till forskning inom området Funktionshinder och handikapp (mnkr) Finansiär FAS stöd Antal projekt 13,4 16, 26 16,8 19,1 3 16,7 27 Övrigas stöd Antal projekt 17, 47 11,7 3 2, 35 22, ,9 37 Totalt 3,4 27,7 36,8 41,5 35,6 FAS andel 44% 58 % 46 % 46 % 47%

2 FAS stöd till forskning inom området Funktionshinder och handikapp 26 Projektstöd (inkl. postdoc-bidrag) Belopp tkr Exekutiva funktioner hos förskolebarn Relationer till hyperaktivitet och 3 koncentrationsproblem, samt effekt av träning Dimensioner av delaktighet utformning och utvärdering av multifaktoriella 4 kartläggningsinstrument När samspelet inte fungerar. En undersökning av barn med rörelsehinder 4 Från psykisk sjukdom till handikapp välfärdssystemet och de psykiska 4 funktionshindrade Flickor med autism och deras bilder 6 WHO:s klassifikation av Funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) 7 inom barn och ungdomshabilitering validering av en begreppslig modell Utveckling av matematiska förmågor och läsförmåga hos barn med olika typer 56 av inlärningssvårigheter: En longitudinell studie Tidigt tal- och språkutveckling samt attityd till tal och kommunikation hos barn 5 med läpp-käk-gomspalt Vanliga föräldrar under ovanliga omständigheter olika upplevelser av att vara 8 förälder till ett barn med funktionshinder Kognition, läsning och verbal kommunikation hos döva och gravt hörselskadade skolbarn med cochleaimplantat 6 Vara kommunikativ eller be om ett glas juice? Talhandträning för AKKanvändare 7 En mänskligare demokrati? Handikappolitiken i svenska kommuner 8 Förpliktelsen att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder: Frågan om 5 handikappdiskriminering Anknytning hos barn till föräldrar med intellektuellt funktionshinder: en 8 matchad jämförelsestudie Ole, dole, döv! Social kognition och arbetsminne för allsidigt tecken- och 55 textbruk i vardagen Ekolokalisering och blindas hörsel 5 Den taktila läsprocessen 4 Synskadade barns förmåga att söka information om omgivningen 5 När social interaktion ersätter synen: Problem och lösningar i den sociala 7 interaktionen mellan synskadade och seende människor ECRP Språkliga förutsättningar/villkor och samtalserfarenheter: social 45 kognition Postdoc-bidrag: Prospektiv betydelse av bemästringsstrategier för hälsa och 65 delaktighet bland personer med olika funktionshinder Postdoc-bidrag: Medvetenhet om aktivitetsbegränsningar: Sambandet mellan 65 personens egen beskrivning av sitt utförande och den faktiska förmågan att utföra aktiviteter Postdoc-bidrag: Förpliktelsen att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder: 65 Frågan om handikappdiskriminering inom arbets- och utbildningsområdet 2

3 Postdoc-bidrag: Möjligheter till aktivitet och delaktighet- erfarenheter hos 65 personer med fysiska funktionshinder Postdoc-bidrag: Delaktighet i olika världar om övergången från 65 gymnasiesärskola till arbetsliv Summa Programstöd Programstöd: Aspekter på kompensation och kommunikation hos hörselskadade och döva: Från signal till samhälle 1 35 Programstöd: Kommunikativa funktionshinder och handikapp: individuella och 1 35 sociala aspekter Summa 2 7 Övriga finansiärers stöd till forskning inom området Funktionshinder och handikapp 26 Finansiär Antal projekt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 1 35 (FORMAS) Vetenskapsrådet naturvetenskap och teknikvetenskap Vetenskapsrådet humaniora och samhällsvetenskap Vetenskapsrådet medicin Vetenskapsrådet kommittén för utbildningsvetenskap Vetenskapsrådet dyrbar utrustning Vetenskapsrådet longitudinella kommittén 1 74 Vetenskapsrådet genusforskning Verket för innovationssystem (VINNOVA) Statens institutionsstyrelse (SiS) Riksbankens jubileumsfond (RJ) Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och ej svar forskning (Stint) Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KKstiftelsen) Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) Vårdalstiftelsen AFA Försäkring Centrum för idrottsforskning Institutet för framtidsstudier Riksförsäkringsverket (RFV) Integrationsverket Migrationsverket Myndigheten för skolutveckling Socialstyrelsen 2 3 Statens folkhälsoinstitut 3

4 Finansiär Antal projekt Socialdepartementet Alkoholkommittén Systembolagets råd för alkoholforskning Summa Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) Uppgiftslämnare: Peter Green, Exponering för mjukgörare och utveckling av astma och allergi bland små 35 barn i Sverige Summa 35 Vetenskapsrådet ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap Uppgiftslämnare: Anneli Fröjd, Funktionshinder, livslopp och åldrande 11 Samkonstruktion av förståelse i samtal med personer med kommunikativa 68 funktionshinder - hinder och möjligheter Unga, krokiga och kroniskt sjuka. Kulturella bestämningar av funktionshinder Bentuberkulos på Apelviken, 192-ca En pilotstudie Summa 262 Vetenskapsrådet ämnesrådet för medicin Uppgiftslämnare: Ingegerd Runesson, Pharmacotherapy of the inner ear using the round window membrane as an interface between the middle ear and the inner ear 275 Bidrag till anställning som forskare inom ämnesområdet sensoriska mekanismer 892 Cellular mechanisms underlying hearing loss: the good, the bad and the ugly 7 New approach to treatment of peripheral sensorineural hearing loss-gene therapy (inkl anställn som forskarassistent) 89 Accessibility, assistive devices and performance of daily activities in the home 868 environment in a population of elderly persons with visual impairment (inkl anställn som forskarassistent) New approach to treatment of peripheral sensorineural hearing loss-gene 89 therapy (inkl anställn som forskarassistent) Community-based activity centres for people with severe mental illness an 28 intervention project Symptom-management in patients with heart failure - an interventional study of 928 how deterioration in heart failure (HF) can be recognised and treated in the patients homes (inkl anställn som forskarassistent) Parkinsons s disease:populationbased longitudinal studies for identification of risk factors, specific disease patterns home care Imaging sensory transduction in the inner ear 65 Measuring and understanding outcomes in Parkinson s disease

5 Enhancing schoolwork performance of students with mild psychiatric and 3 physical disabilites Oral health related quality of life: associations to oral and general health, 275 dental care behavior and psychosocial interactions Case management for persons with severe mental illness. A six-year follow up 2 of a randomized study Perinatal brain injury and early prediction of outcome 35 Life situation and significance of coping strategies on quality of life in spinal cord lesioned persons and their closest family member: a prospective controlled study Development of treatments aiming at improving function in patients with 584 fibromyalgia and rheumatoid arthritis (anställn som forskarassistent) Prevention and treatment of functional impairment and handicap in osteoarthritis. The role of exercise and physical activity (inkl anställn som 89 forskarassistent) Developing and analyzing instruments and measurements to assess outcome in 345 rehabilitation Effects of education and psychosocial support to heart failure patient and 1 68 caregiver dyad - a randomised study (inkl anställn som forskarassistent) Overweight/obesity a 1-year perspective how unhealthy? Prediction of 45 mortality, morbidity and self-rated health in clinical and epidemiological populations Comparison of an IT-based, face-to-face based management and non-treatment 2 group after acute whiplash associated disorders (WAD), choosing the most efficient and cost-effective treatment Functional and regenerative characteristics of the peripheral auditory system 45 Stockholm Prospective Assessment of Multiple Sclerosis (SPASMS) 154 Summa Vetenskapsrådet longitudinella kommittén Uppgiftslämnare: Vera Novakova, Genetic and environmental influences on reading ability and disability 74 Summa 74 Verket för innovationssystem (VINNOVA) Uppgiftslämnare: Gunilla Lundén, Öppna vägar - synskadade 975 Summa 975 5

6 AFA Försäkring Uppgiftslämnare: Aila Määttä, Mångfaldsplattform och funktionshinder 517 Summa 517 Centrum för idrottsforskning (CIF) Uppgiftslämnare: Artur Forsberg Idrottens prova-på-aktiviteter för handikappade barn och ungdomar 115 Ledrörelser och kraftspel i samband med längdhopp för underbensamputerade 5 (inkl del av forskarassistenttjänst) Främre korsbandsskada idag. Idrottsinvalid i morgon? Måste det vara så? 75 Balans, skulderstyrka, uthållighet och träningsbarhet hos paraplegiker 245 (doktorandtjänst) Summa Socialstyrelsen Uppgiftslämnare: Peter Brusén, Förebyggande arbete för att förhindra att personer med psykiska funktionshinder och/eller äldre blir vräkta Kan register vid statliga myndigheter användas för att beskriva levnadsförhållanden för personer med olika funktionshinder Inom ramen för verksamhet vid Institutet för utveckling av metoder inom socialt arbete (IMS) tkr Summa 3 Definition av området Funktionshinder och handikapp som använts i enkäten: Forskning om funktionshinder och handikapp kan vara samhälls-beteendevetenskaplig, humanistisk, teknisk/naturvetenskaplig eller medicinsk/vårdvetenskaplig. Forskningen kan avse individ-, grupp eller samhällsnivå. Centralt är att forskningen har miljörelativt perspektiv. Denna forskning är till sin karaktär ofta tvär-och /eller mångvetenskaplig. Hur det miljörelativa perspektivet gestaltas varierar dock från ett område till ett annat. Forskningen kan gälla faktorer och processer som gör funktionsnedsättningar till handikapp och hur dessa faktorer och processer kan förändras, men även forskning som syftar till bättre förståelse av funktionsnedsättningen, med eller utan tekniska hjälpmedel. Forskning som studerar uppkomst, utveckling och behandling av sjukdomar, räknas inte in här även om dessa innebär en allvarlig funktionsnedsättning. Forskning om exempelvis allergi, diabetes eller schizofreni faller således utanför området. Däremot kan t. ex studier av schizofrena personers möjligheter till eget boende falla innanför området. 2 6

Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Funktionshinder och handikapp 2008

Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Funktionshinder och handikapp 2008 Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Funktionshinder och handikapp 8 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har ett särskilt regeringsuppdrag att svara för samordning av forskning

Läs mer

Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Barn och ungdom år 2008

Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Barn och ungdom år 2008 Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Barn och ungdom år 2008 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har ett särskilt regeringsuppdrag att svara för samordning av forskning om

Läs mer

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning STUDIEN HÄLSA OCH VÄLFÄRD BLAND BARN OCH UNGDOM I DE NORDISKA LÄNDERNA VID NORDISKA HÖGSKOLANN FÖR FOLKHÄLSOVETENSKAP Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning www.fhi.se A 2012:02 A

Läs mer

SVENSKA INSTITUTET FÖR

SVENSKA INSTITUTET FÖR Handikappvetenskap SVENSKA INSTITUTET FÖR ÅRSRAPPORT 2003-2004 Innehåll Målsättningar och organisation...5 Finansiering...5 Forskning...5 Undervisning...6 Rekommendationer...6 Forskarutbildning...7 Doktorander...9

Läs mer

INSTITUTET FÖR ÅRSRAPPORT 2005-2006

INSTITUTET FÖR ÅRSRAPPORT 2005-2006 Handikappvetenskap INSTITUTET FÖR ÅRSRAPPORT 2005-2006 Innehåll Målsättningar och organisation...4 Finansiering...4 Forskning- stark miljösatsning...4 Internationalisering...5 Högskoleverkets utvärdering

Läs mer

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Augusti 2010 Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Författare: Helena Bergström, Leg arbetsterapeut, folkhälsovetare, MSc. Avdelningen för interventions- och implementeringsforskning, Institutionen

Läs mer

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar en litteraturöversikt Fredrik Fäldth Oskar Krantz FoU-rapport 2014:1 ISBN 978-91-86631-21-5 Stadskontoret Förord Denna FoU-rapport tar upp ett mycket

Läs mer

Jenny Wilder. Inledning

Jenny Wilder. Inledning Effekten av personlig assistans för intellektuellt funktionshindrade individers självbestämmande: En systematisk litteratur översikt om internationell forskning Jenny Wilder Inledning Självbestämmande

Läs mer

Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik

Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens

Läs mer

Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning

Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning DEN NATIONELLA KARTLÄGGNINGEN AV BARNS OCH UNGAS PSYKISKA HÄLSA ÅR 2009 Hälsan hos barn och unga med www.fhi.se A 2011:08 A 2011:08 UPPLAGA 1:2 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-839-5 (PDF) ISBN: 978-91-7257-840-1

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

Svensk forskning. Större forskningsfinansiärer

Svensk forskning. Större forskningsfinansiärer Svensk forskning Större forskningsfinansiärer Svensk forskning Större forskningsfinansiärer Innehåll Svenska forskningsfinansiärer 4 Statliga myndigheter Energimyndigheten 6 1,13 miljarder kronor Forskning

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Habilitering i utveckling. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Habilitering i utveckling. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Habilitering i utveckling Stockholms läns landsting 2005 Fokusrapport Habilitering i utveckling Rapporten är framtagen av: Hans Wermeling ISBN 91-85209-41-23 FORUM

Läs mer

Forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder 2002 2010

Forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder 2002 2010 Forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder 2002 2010 Kartläggning, analys och förslag Utfört av Jerker Rönnberg, Elisabet Classon, Berth Danermark och Thomas Karlsson, Institutet för handikappvetenskap,

Läs mer

C-UPPSATS. Den sociala, kulturella och fysiska miljöns betydelse för dagliga aktiviteter för barn med ADHD

C-UPPSATS. Den sociala, kulturella och fysiska miljöns betydelse för dagliga aktiviteter för barn med ADHD C-UPPSATS 2009:180 Den sociala, kulturella och fysiska miljöns betydelse för dagliga aktiviteter för barn med ADHD Marja-Liisa Fofanoff Petra Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Arbetsterapi Institutionen

Läs mer

De ska va gôtt å leva

De ska va gôtt å leva De ska va gôtt å leva Vårdforskningens dag 16 oktober 2014 Innehåll Program 4 Utställare 5 Anhörigcentrum, Örebro kommun Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Frivillig och hälsofrämjande enheten, Örebro

Läs mer

funktionshinder pågår

funktionshinder pågår forskning om NR 3/2008 funktionshinder pågår Åter i arbete Ny metod bedömer arbetsförmåga, sid 6 Bättre koll på nacksmärtan, sid 2 Nya termer för gamla begrepp, sid 4 Kognitiv hörselvetenskap nytt vetenskapsområde,

Läs mer

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi.

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi. Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Förslag till nationellt program

Läs mer

SPRÅKSTÖRNING I ETT LIVSPERSPEKTIV Intervjustudie med fyra kvinnor och fyra föräldrar

SPRÅKSTÖRNING I ETT LIVSPERSPEKTIV Intervjustudie med fyra kvinnor och fyra föräldrar Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik Logopedprogrammet Logopedi Examensarbete D-nivå, 30 högskolepoäng Vårterminen 2009 SPRÅKSTÖRNING I ETT LIVSPERSPEKTIV Intervjustudie med fyra

Läs mer

Analys Området personer med funktionshinder - en del av FOU äldre norr s uppdrag

Analys Området personer med funktionshinder - en del av FOU äldre norr s uppdrag Järfälla 2010-04-22 Analys Området personer med funktionshinder Underlag till styrgruppen 1 FOU äldre norr Birgittavägen 4 177 31 Järfälla www.foualdrenorr.se info@foualdrenorr.se INNEHÅLL INLEDNING...

Läs mer

Slutversion. språkgranskad. Det jag saknar är tid och resurser

Slutversion. språkgranskad. Det jag saknar är tid och resurser Hälsouniversitetet Arbetsterapeutprogrammet Slutversion språkgranskad Det jag saknar är tid och resurser Enkätstudie om arbetsterapeuters förskrivning av kognitiva hjälpmedel till personer med psykisk

Läs mer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer FORSKNING PÅGÅR Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr.se SAMMANFATTNING Arbetsförmåga har blivit högaktuellt i samhället, såväl politiskt som för den enskilde. Begreppet är komplext och kan sammanfattas

Läs mer

10 år med forskargruppen PRO-CARE jubileumsskrift. Patient Reported Outcomes Clinical Assessment Research and Education.

10 år med forskargruppen PRO-CARE jubileumsskrift. Patient Reported Outcomes Clinical Assessment Research and Education. PRO-CARE Forskargruppen PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education), tidigare Klinisk Patientnära Forskning med studentmedverkan I focus bedriver sedan år 2005 forskning med inriktning mot patientsäkerhet

Läs mer

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Grunderna för folkhälso- och handikappolitik. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning.

Grunderna för folkhälso- och handikappolitik. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Grunderna för folkhälso- och handikappolitik Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget

Läs mer

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Denna studie är ett projekt inom programmet för forskning om företagshälsovårdens metoder vid (www.ki.se/imm/iir ) och har finasierats av Forskningsrådet för

Läs mer

Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt

Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt Ett projekt med inriktning öppna prioriteringar vid Geriatriskt centrum, Norrlands Universitetssjukhus

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Institutionen för vårdvetenskap Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Innehåll FORSKARE OCH DOKTORANDER... 1 Forskare... 1 Doktorander *... 1 INTRODUKTION... 2 VÅRDVETENSKAPLIG FORSKNING... 2

Läs mer

LITEVad innebär FAKTA. FAS verksamhet?

LITEVad innebär FAKTA. FAS verksamhet? LITEVad innebär FAKTA FAS verksamhet? DET HÄR ÄR FAS FAS finansierar forskning som främjar människors arbetsliv, hälsa och välfärd. FAS är en myndighet under Socialdepartementet. FAS är en förkortning

Läs mer

Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad

Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Neurologi Huddinge Magisterutbildning i klinisk neurologi, 60 högskolepoäng Examensarbete, 15 högskolepoäng Höstterminen 2008 Personer (16-65 år)

Läs mer