PLANBESKRIVNING Samrådshandling Antagen i miljö- och byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING Samrådshandling 2014-03-15 Antagen i miljö- och byggnadsnämnden"

Transkript

1 PLANBESKRIVNING Samrådshandling Antagen i miljö- och byggnadsnämnden xxxx-xx-xx Laga kraft xxxx-xx-xx DETALJPLAN FÖR HENKELSTORP 7:2 M FL I HOFTERUP, KÄVLINGE KOMMUN Enkelt planförfarande HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, fastighetsförteckning samt föreliggande planbeskrivning. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Huvudsyftet med planen är att ändra byggrätterna inom området till överensstämmelse med byggrätter i nya planer väster om Grand Prixvägen. På samma sätt skall införas bestämmelser om marklov för trädfällning för att stärka områdets karaktär av boende i natur. Härutöver föreslås att allmän platsmark enligt gällande plan, i form av återvändsgator/infarter via Hippodromvägen, överförs till kvartersmark i enlighet med befintliga förhållanden och fastighetsindelning. Planen reglerar en i huvudsak redan utbyggd miljö och den bedöms kunna hanteras enligt reglerna för enkelt planförfarande. PLANDATA Området är beläget i tätortsområdet Ålstorp-Hofterup i den västra delen av kommunen öster om E6. Det gränsar i väster mot Grand Prixvägen/Piaffvägen och i söder mot Remontvägen/ Passagevägen. Området är cirka 6, 5 ha stort och ägs huvudsakligen enskilt. Grand Prixvägen består av såväl samfällt ägd som kommunal mark medan lokalgatorna ägs enskilt med vägservitut. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Området är inte omnämnt specifikt i vare sig den kommuntäckande översiktsplanen antagen 2010 eller den fördjupade översiktsplanen för Hofterup-Ålstorp, antagen För området öster om Grand Prixvägen gäller detaljplan daterad beslut (byggrätt 14 %) samt, för fastigheterna längs Remontvägen, detaljplan daterad (byggrätt 20 %). För kvarteret väster om Grand Prixvägen gäller detaljplan daterad beslut (byggrätt 14 %). 1

2 FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN Området ingår i riksintresset för Kustzon men planförslaget bedöms inte påverka detta i någon påtaglig bemärkelse då det är frågan om utveckling av befintlig tätort och befintliga villakvarter. Frågor om markradon, närhet till hästhållning samt vägtrafikbuller belyses nedan och i planen anges åtgärder för att innehålla en god boendemiljö. Kommunen bedömer att planen därmed inte kommer att medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i kap 6 11 miljöbalken. Markradon Området är beläget inom normalriskområde för markradon. Särskild planbestämmelse reglerar att huvudbyggnader skall utföras med radonskyddad byggteknik i form av tät grundkonstruktion. Vägtrafikbuller Riktvärden för vägtrafikbuller är definierade i Boverkets allmänna råd 2008:1 vari anges följande huvudregler dba dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad utomhus samt uteplats dba dygnsekvivalent ljudnivå inomhus dba maximal ljudnivå inomhus nattetid med max 10 dba överskridande vid 5 tillfällen dba maximal ljudnivå utomhus vid uteplats Grand Prix-vägen, med skyltad hastighet 50 km/h, ingår i det statliga vägnätet med Trafikverket som väghållare. Enligt trafikverkets vägdatabas uppgick antalet fordon till 3300/dygn år Uppräknat till år 2030 motsvaras detta av 4400 fordon/dygn. Ekvivalent ljudnivå innehålls 24 meter från vägmitt utifrån trafikmängderna uppräknade till år Maximal ljudnivå innehålls inom 30 meter från vägmitt. Plankartan är utförd så att nya bostadshus/tillbyggnader endast kan uppföras utanför 24- meterszonen. De rejäla tomtdjupen innebär att det är oproblematiskt att anordna uteplats utanför 30-meterszonen. Vidare innebär bestämmelse om minsta tillåten fastighetsarea att endast en avstyckning (Henkelstorp 5:16 = 3196 m2) kan tillkomma inom den berörda zonen Hästhållning Planområdet, som har funnits sedan 1960-talet, berörs av hästhållning då det omedelbart norr om planområdet finns en mindre hästgård och norr om denna finns en ridanläggning med såväl ridhus som terrängbanor, som ägs av Dagstorpsortens ryttarförening. Den grå linjemarkeringen på kartan visar 100 meters avstånd till med turkos färg markerade ridhus respektive stall. P g a allergenspridning från hästar med åtföljande risk för hälsoproblem samt olägenheter p g a lukt, flugor etc har under årens lopp våra myndigheter reglerat/ rekommenderat numeriskt angivna skyddsavstånd mellan hästhållning och bostäder. Det som nu gäller är Boverkets rapport Vägledning för planering för och invid djurhållning, rapport 2011:6, vari bland annat de senaste forskningsrönen gällande spridning av hästallergen redovisas. I rapporten framgår att det är de särskilda omständigheterna på den givna platsen som måste vara utgångspunkt för ställningstaganden om lämpliga skyddsavstånd mellan bostäder och hästhållning. Några numeriskt angivna avstånd anges därför inte i rapporten. I intresseavvägningen skall hälso- och säkerhetsaspekter beaktas och inget intresse får gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt. I rapporten anges följande som utgångspunkter A D för avvägningen: 2

3 A Bebyggelsemiljön: Är planområdet tätortsnära eller på ren landsbygd? I tätort eller tätortsnära kan man kräva betydligt större avstånd och mer långtgående skyddsåtgärder för djurhållning än ute på landet. Ett visst minsta avstånd bör dock hållas till hästverksamheter, även på landsbygden. Ålstorp-Hofterup är en tätort med glest utlagd villabebyggelse med påfallande lantlig karaktär med stora skogs- och grönområden, insprängda hästgårdar etc. Antalet hästgårdar i närområdet framgår av kartan (turkos markeringar) liksom ridstigar (ljusgrön markering). Avstånd till ridstig är cirka 200 meter. Rödmarkerat är de bostäder som är belägna inom 100 meter från ridhus och närmsta stall. B Hästverksamhetens art och omfattning: Det är stor skillnad på verksamheter med enstaka hästar och större verksamheter med ridhus, träningsbanor och liknande. Gödselhantering som ger upphov till lukt och flugor, buller från maskiner och stallventilation och annat liknande måste det tas hänsyn vid planeringen. Hästgård Som framgår av flygbilden finns det en del vegetation mellan stallet och kvarteret söder därom. Den östra delen av fastigheten består av hagar, som överslagsmässigt omfattar cirka 3700 m 2. I stallet finns 5 boxar, vilket innebär att det kan finnas 4 hästar eftersom en box är avsedd att användas i samband med fölning etc. I den norra delen mot 3

4 ridhuset finns ett öppet utestall för 3 hästar, som är avsett för enstaka uppstallning av hästar i samband med större tävlingar på ridhuset. F n finns det 3 hästar sas stadigvarande på fastigheten. Gödsel förvaras på gjuten betongplatta (+ torv) vid stallets östra gavel (röd stjärna) ca 15 meter från södra fastighetsgränsen. Dagstorpsortens ridhus Ridhuset ägs av Dagstorpsortens ryttarförening. Anläggningen består av två ridhus och utebanor för såväl träning som tävlingsverksamhet. Stallning av hästar förekommer inte utan den som rider tar med sin häst. Träningen sker i ridhusen och utomhus. De två paddockarna i den södra delen är belysta P och används dagligen. Träningspass i ridhusen omfattar cirka 5-8 hästekipage per tillfälle. Anläggningen är välrenommerad och det arrangeras såväl större som mindre tävlingar så gott som varje helg under säsong. Antalet hästar uppgår vid tävling vanligen till cirka 100/dag men kan, när det är stortävling, t ex ponnyderby, uppgå till 400/dag. Gödselhanteringen sker via en täckt container, placerad invid västra ridhuset på parkeringssidan (P). Hästgården utgör en 50 meter bred buffertzon mellan ridhuset och bostäderna söder därom. C Lokala förhållanden avstånd, vind, vegetation: Ju längre avstånd, desto bättre ur störningssynpunkt. Här spelar också vindriktning, vegetationsridåer och landskapets topografi in. Förhärskande vindriktning är västlig och ingen del av bostadskvarteren ligger i denna vindriktning. Det finns en vall om 1-2,5 meter jämte högvuxen vegetation i den östra gränsen till västra kvarteret. Hästgården utgör en 50 meter bred buffert mellan södra kvarteret och ridhuset. I hästgårdens gräns till kvarterat finns i sin tur högväxande vegetation. Kommunens miljöavdelning har enligt uppgift inte fått in klagomål från kringboende angående hästhållningen. D Framtida utveckling: En hästverksamhet i mindre skala kan etableras utan anmälan enligt miljöbalken eller krav på bygglov. Vid planläggning bör kommunen försöka bedöma framtida utveckling av området i planens närhet. Planeringen bör ta höjd för framtida utveckling av befintliga hästverksamheter och annan potentiellt störande verksamhet. Kommunen anger följande principinriktning i fördjupad översiktsplan för Ålstorp-Hofterup: Kommunen ser principiellt positivt på nya hästgårdsetableringar öster om tätorten med beaktande av erforderliga betesarealer, skyddsavstånd samt gestaltningsprinciperna enligt Bygga på landet (se hemsidan Bo/Planer/Riktlinjer). Totalt inom området finns cirka 70 hästgårdar bestående av jordbruksenhet eller hästgård med boende + hästhållning. Verksamheter som uthyrning av boxplatser, avel och uppfödning förekommer. Antalet hästar per enhet varierar från 2-3 till upp till cirka 10. Räknat på ett genomsnitt om 5-6 hästar kan antalet inom kartområdet uppskattas till cirka hästar. 4

5 Den bebyggelse som avses i föreliggande detaljplan är belägen inom tätbebyggelsen vari gäller en principiellt restriktiv inställning till nyetablering av hästgård enligt den fördjupade översiktsplanen. Kommunen arbetar med framtagande av en samlad hästnäringsstrategi omfattande hästnäringen ur ett boende- rekreations- besöksnärings och etableringsperspektiv. Gällande ridhuset bedömer kommunen att det är en viktig och angelägen verksamhet som också utgör något av ett signum och nav för hästverksamheten i Ålstorp-Hofterup. Anläggningen bör ges goda utvecklingsmöjligheter. Intresseavvägning: Det är 12 bostadsfastigheter som berörs (i olika grad) av 100-meterszonen. Fastigheterna har funnits länge. Gällande byggrätt uppgår till 14 % av fastighetsarean. Byggnadsarean för bostadshus varierar mellan m2. För de två kvarteren måste i planen göras en särskild avvägning mellan 1. den enskildes förväntningar på likvärdig byggrätt 2. verksamhetsutövares rätt till stabila förhållanden och utvecklingsmöjligheter 3. kommunens ansvar att planlägga så att risk för framtida konflikter med hänsyn till hälsa, säkerhet och olägenheter minimeras så långt möjligt. Utifrån ovanstående redovisning kan konstateras att - läget i tätortsområde med påtaglig lantlig karaktär - planläggningen avser en redan befintlig bebyggelse - villabebyggelsen är belägen utanför förhärskande vindriktning till såväl ridhus som hästgård - bebyggelsen är gles, med villor på stora fastigheter med mycket grönska - det finns inslag av avskärmande vegetation - hästgården är liten med begränsad hästhållning - hästgården utgör buffertzon mellan ridhuset-södra villakvarteret -Grand Prixvägen jämte vegetation inom ridhusfastigheten och hästgården utgör buffertzon till västra villakvarteret -förekomsten av visuell avskärmning i form av vegetation mellan verksamhet och boende Utifrån de lokala förutsättningarna på platsen enligt ovan föreslås följande planinriktning för de berörda fastigheterna inom 100-meters zonen, som innebär en så balanserad avvägning mellan olika intressen, att fastigheterna bör kunna ges byggrätt i paritet med övrig bebyggelse inom planområdet (30 % av fastighetsarean, dock högst 300 m 2 ): Det får finnas högst en bostadslägenhet per fastighet. Planbestämmelse om minsta tillåten fastighetarea 1500 m 2 vid avstyckning innebär att ytterligare fastigheter inte kan tillkomma. Inom 10-meterszonen närmast hästgården får endast uppföras förråd, garage etc. I fastighetsgräns mot hästgård får uppföras plank upp till 2 meters höjd. Inom fastighet som via Grand Prixvägen angränsar till ridhus eller hästgård får i östra fastighetsgränsen uppföras plank upp till 2 meters höjd Inom fastighet väster om Grand Prixvägen anges avstånd om minst 27 meter (24 meter + 0,5 x körbanebredden) mellan tillkommande bostad/bostadsdel ridhus/hästgård. 5

6 Trafik Flera av fastigheterna mot Grand Prixvägens östra gräns har direktutfart till vägen trots utfartsförbud enligt gällande plan från Området är ursprungligen ett fritidshusområde som vartefter ändrats till permanentboende. Planen innebär att byggrätten utökas från 14% enligt gällande bestämmelser till 30 %. Redan idag är flera fastigheter använda för permanentboende. Sammanlagt finns det sex fastigheter med direktutfart till Grand Prixvägen, varav två fastigheter har gemensam utfart. Planen medger avstyckning av ytterligare en ny fastighet och då förutsätts i planen att tillfarten också i detta fall anordnas gemensam för stamfastighet och eventuell avstyckad fastighet. Sammantaget kan antalet framtida bilrörelser via direktutfart till Grand Prixvägen uppskattas till 7x4=28 /dygn. Det är av största vikt att siktförhållandena avseende skymmande vegetation etc är god vid utfart, vilket bl a regleras i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Remontvägen är en smal väg. De planmässiga förutsättningarna föreligger för breddning mot söder in över samfällt ägd mark, s:17, enligt gällande, angränsande detaljplan. Tekniska frågor mm Renhållning: Hushållsavfall hämtas vid respektive fastighet. Elnätägare: E.ON är elnätägare. Va: Området är beläget inom verksamhetsområde för vatten och spillavlopp. Dagvatten omhändertas lokalt på den enskilda fastigheten, vilket stämmer väl med intentionerna med huvudsakligen större fastigheter, vid avstyckning minst m 2 samt det förhållande att marken utgörs av infiltrationsbenägna jordarter; isälvssediment och sand. Va-försörjningen sker via Hippodromvägen, Hubertusvägen, Remontvägen samt för det västra kvarteret Piaffvägen. Dessutom belastas vissa villafastigheter med kommunal ledning som försörjer grannfastighet. Omedelbart norr om bostadskvarteret finns en pumpstation. Anläggningarna är säkerställda med ledningsrätt. Planförslaget Följande föreslås gäller generellt inom området. Högsta tillåten byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean dock max 300 m2. Minsta tillåten area för nybildad fastighet föreslås till m2. Se även sidan 5. Högsta tillåten byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3,7 meter. Härutöver får uppföras enstaka takkupa. Takkupa skall tydligt underordnas taknocken samt uppföras i material och färgsättas i harmoni med taket i övrigt. Högst 1/3 av takets längd oräknat takutsprång (takfot) får upptas av takkupa. Högsta tillåten byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3 meter. För att innehålla områdets gröna karaktär rekommenderas att fastigheterna avgränsas med häck/friväxande buskar och träd samt att det bör finnas minst 10 högväxande träd per 1000 m2 fastighetsarea. Särskild planbestämmelse anger att det krävs marklov för fällning av träd med stamomfång över 60 cm i brösthöjd och det anges krav på kompensationsplantering. Nyplantering 6

7 förutsätts ske med arter som är lokalt förekommande i Ålstorp-Hofterupområdet såsom tall, ek, björk, sälg etc. Genomförandebeskrivning Genomförandetiden är fem år från det datum planen vunnit laga kraft. Planavgift skall uttas i samband med bygglov. Hofterups vägförening är huvudman för allmän platsmark med beteckning Lokalgata. Trafikverket är huvudman för allmän platsmark med beteckning Genomfart. Marianne Nilsson Detaljplanchef 7

Hofterup- Ålstorp Fördjupad översiktsplan Antagen i kommunfullmäktige 2009-03-26

Hofterup- Ålstorp Fördjupad översiktsplan Antagen i kommunfullmäktige 2009-03-26 Hofterup- Ålstorp Fördjupad översiktsplan Antagen i kommunfullmäktige 2009-03-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan SAMMANFATTANDE KARTA 4 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgång 1.3 Läsanvisningar 2 EN KORT INTRODUKTION

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Skerike-Tibble 3:10, Västerås. DP-1742 2012-09-18 Dnr 2009/367-BN. Anna Paterek Tel 021-39 25 27

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Skerike-Tibble 3:10, Västerås. DP-1742 2012-09-18 Dnr 2009/367-BN. Anna Paterek Tel 021-39 25 27 Anna Paterek Tel 021-39 25 27 DP-1742 2012-09-18 Dnr 2009/367-BN Detaljplan för del av Skerike-Tibble 3:10, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Planuppdrag Byggnadsnämnden beslutade 2010-01-19 att ge stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING. VALLÅS 1:5, HalmstadTravet. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för del av. Vallås, HALMSTADS KOMMUN Plan 1092 K

PLANBESKRIVNING. VALLÅS 1:5, HalmstadTravet. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för del av. Vallås, HALMSTADS KOMMUN Plan 1092 K PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för del av VALLÅS 1:5, HalmstadTravet Vallås, HALMSTADS KOMMUN Plan 1092 K Normalt förfarande, dnr KS 2013/0131 Samhällsbyggnadskontoret 2014-08-05

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ANNEBERG DEL AV TANUMS-GISSLERÖD 1:6 M FL TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING

DETALJPLAN FÖR ANNEBERG DEL AV TANUMS-GISSLERÖD 1:6 M FL TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR ANNEBERG DEL AV TANUMS-GISSLERÖD 1:6 M FL TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2(12) DETALJPLAN FÖR ANNEBERG DEL AV TANUMS-GISSLERÖD 1:6 M FL TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANHANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl

Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl INBJUDAN TILL SAMRÅD 2012-11-01 Enligt sändlista Dnr Kst 2012/165 Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl En ny detaljplan har tagits fram för ett befintligt villaområde i Skälby. Syftet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Fjäriln 4-6 Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2014-10-07. Proj nr 2013/49

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Fjäriln 4-6 Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2014-10-07. Proj nr 2013/49 Dnr: KSF 2013/49 Proj nr 2013/49 ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Detaljplan för Fjäriln 4-6 Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2014-10-07 Rolf Carlsson Samhällsbyggnadschef Anneli Andersson Planarkitekt

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Uven m.fl. ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN

Detaljplan för kvarteret Uven m.fl. ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Plan och trafikavdelningen Laga kraft: 2015-04-01 ArkivNr: EII-1/2015 Dnr TN: 50/2014-214 Detaljplan för kvarteret Uven m.fl. ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Enkelt

Läs mer

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING 32/03 Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING Sammanfattning Inom planområdet föreslås 66 nya bostäder fördelat på 37 villor, 13 gruppbyggda småhus,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 2013-08-20 PLAN-OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Skogslund 1, Åstorp, Åstorps kommun, Skåne län.

GRANSKNINGSHANDLING 2013-08-20 PLAN-OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Skogslund 1, Åstorp, Åstorps kommun, Skåne län. Dnr BMn 2012 1259 25 GRANSKNINGSHANDLING 2013-08-20 PLAN-OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Del av Skogslund 1, Åstorp, Åstorps kommun, Skåne län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör

Läs mer

LAGA KRAFT PLANHANDLING

LAGA KRAFT PLANHANDLING Samhällsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen 2014-12-15 DETALJPLAN FÖR GAMLA RUNEMO SKOLA LAGA KRAFT PLANHANDLING Innehållande planbeskrivning, konsekvensbeskrivning och administrativa frågor. Som

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Skyddsavstånd till hästhållning Öjersjö, Partille kommun

Skyddsavstånd till hästhållning Öjersjö, Partille kommun Beställare: HB Ramselyckan HSB Göteborg 930201 FE 397 833 83 Strömsund Beställarens representant: Karin Frykberg, Skanska Nya Hem Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN

PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN Antagen av Kommunstyrelsen 2008-04-23 Foton på framsida och baksida: Malin Nyberg och Susanne Nilsson Samtliga bilder och foton publiceras med erforderligt

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 Samrådshandling 2007-08-23 shandling 2007-11-22, rev 2008-05-26 ANTAGANDE HANDLING 2008-05-26 Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Sida 1 av 12 Planbeskrivning Granskning Diarienummer: PLA 12-23 Datum: 2014-02-14 Handläggare: Sara Bäckström för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= =

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = Diarienummer PLAN 2012.14 = aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = = = = OMNQJMRJNV= p^joüape^kaifkd= = Landskrona stad Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Lokala riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bebyggelse i Skövde kommun

Lokala riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bebyggelse i Skövde kommun Lokala riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bebyggelse i Skövde kommun Upprättad Mars 2011 Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-03-17, 29 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 4 Hästens behov och miljöpåverkan...

Läs mer