Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan"

Transkript

1 LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums Gymnasium behandlar vi varandra med respekt. Vi tolererar inga former av diskriminering eller kränkande behandling. Inledning I Skollagen och läroplanerna slås fast att den svenska skolan vilar på demokratins grund och att den bör utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Alla som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (Skollagen 1 kap. 5 ). Kränkande behandling och diskriminering Från och med den 1 januari 2009 lyder skolorna under bestämmelserna i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Skollagen (SFS 2010:800) 6 kap. Skolans uppdrag Enligt 6 kap i Skollagen angående kränkande behandling och 3 kap i Diskrimineringslagen ska huvudmannen se till att: Det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling och diskriminering. (Skollagen 6 kap 6, Diskrimineringslagen 3 kap 14 ) Man förebygger och förhindrar kränkande behandling och diskriminering. (Skollagen 6 kap 7, Diskrimineringslagen 3 kap 15 ) Det upprättas en årlig plan/likabehandlingsplan. (Skollagen 6 a kap 8, Diskrimineringslagen 3 kap 16 ) Definitioner Kränkande behandling I Skollagen 6 kap 3 definieras kränkande behandling som: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt Diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.

2 LIKABEHANDLINGSPLAN 2 (8) Gemensamt för all kränkande behandling är: Någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna. En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som uppger att han eller hon har blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Kränkningar kan vara Fysiska, till exempel att bli utsatt för slag och knuffar. Verbala, till exempel att bli hotad eller kallad hora, bög. Psykosociala, till exempel att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning Text- och bildburna, till exempel klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms, sociala medier Diskriminering Diskriminering definieras i Diskrimineringslagen 4 och är ett övergripande begrepp för negativ behandling av individer eller grupper som leder till att de missgynnas utifrån olika diskrimineringsgrunder. Diskriminering används också som begrepp i fall där institutioner genom till exempel strukturer och arbetssätt missgynnar personer utifrån diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Funktionshinder Ålder Könsöverskridande identitet eller uttryck. Trakasserier I diskrimineringslagens 4 definieras också trakasserier som: ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

3 LIKABEHANDLINGSPLAN 3 (8) Mobbning Mobbning handlar om att en eller flera personer regelbundet under en längre tid utsätts för negativa handlingar från en eller flera personer. Rättigheter och skyldigheter Eleverna har rätt till likabehandling och rätt till skydd mot kränkning och diskriminering, enligt Skollagen och Diskrimineringslagen. Varje incident av trakasserier, diskriminering och kränkande behandling ska resultera i en reaktion från de vuxna i skolan. Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet. Skolans likabehandlingsplan är en allmän offentlig handling som den som vill har rätt att ta del av. Däremot gäller sekretess för information som gäller enskild person och som kan vara till men för vederbörande. Förebyggande På Lerums Gymnasium arbetar alla lärare efter läroplanen och all personal har ett gemensamt ansvar för att värdegrundsfrågor diskuteras regelbundet. Alla elever får information om likabehandlingsplanen vid skolstart. Rutiner för kartläggning och nulägesbeskrivning All dokumentation som görs i nedanstående punkter är en del av kartläggningen. Enkäter Göteborgregionen, GR, genomför en gemensam enkätundersökning som mäter skolelevers uppfattning om sin skola. Enkäterna genomförts av samtliga elever i gymnasieskolan. Enkäten tar upp frågor inom följande ämnen: Trivsel och trygghet, Delaktighet och inflytande, Skolmiljö, Kunskap och lärande, Bemötande. Resultatet av undersökningen presenteras på såväl skol- som kommunnivå samt per kommun för hela Göteborgsregionen. Drogundersökning genomförs i årskurs 2 vartannat år. Utvecklingssamtal Varje mentor har utvecklingssamtal med eleverna i sin klass varje termin. Där tar läraren bl.a. upp hur eleven mår och har det i klassen och hur klassklimatet är.

4 LIKABEHANDLINGSPLAN 4 (8) Arbetslag Skolans lärare är indelade i arbetslag. Arbetslagen träffas kontinuerligt och diskuterar bland annat elevernas trivsel och mående. Hälsosamtal Skolsköterskorna har hälsosamtal med alla elever i årskurs 1. Elevhälsoteam Varje skolenhet träffar elevhälsans personal regelbundet och kartlägger hur det fungerar i olika klasser och för enskilda elever. Överlämning från tidigare skola Elevhälsan får överlämningar från tidigare skola om hur situationen har varit för berörd elev. Elevhälsan meddelar elevens lärare om signaler lärarna ska vara uppmärksamma på, exempelvis ensamma elever. Trygghetsteamet Lerums Gymnasium har ett trygghetsteam. I teamet ingår olika personalgrupper. Dit kan de på skolan vända sig till om de upplever att någon eller några blir kränkta eller diskriminerade. Mailadressen till trygghetsteamet är Skyddsombud Skyddsombudet granskar den fysiska och psykosociala miljön på skolan och undersöker tendenser, deltar i arbetsmiljöronder och för en kontinuerlig diskussion med elevhälsan. Samrådet Samrådet är ett forum där representanter för olika personalgrupper och elever träffas och tar upp frågor som på olika sätt berör eleverna. Här tas bl.a. upp om det finns tendenser till brott mot de ovan nämnda diskrimineringsgrunderna och om och på vilket sätt kränkande behandling förekommer på skolan. Elevrådet Elevrådet består av representanter från alla skolans klasser. Elevrådsstyrelsen ska på olika sätt uppmärksamma de olika diskrimineringsgrunderna och arbeta mot kränkande behandling. Det kan exempelvis handla om att hitta frågeställningar eller gruppuppgifter som klassrepresentanterna får ta med sig och göra med sin klass. Elevrådsstyrelsen träffar verksamhetschefen regelbundet.

5 LIKABEHANDLINGSPLAN 5 (8) Rutin för den årliga planen All personal meddelar elevhälsan eventuella signaler som skolan övergripande behöver ta tag i, som rör diskriminering och kränkande behandling. Rektorerna utvärderar resultatet av GR:s enkät, och andra signaler som har kommit in, i nära samarbete med personalen. Detta arbete görs i juni. Elevhälsan reviderar likabehandlingsplanen och rektor ansvarar för den. Elevhälsan och Rektor lägger, utefter vad som har kommit fram i utvärderingen, fram förslag till nya prioriterade mål som enheten ska arbeta med under kommande läsår. Förslaget presenteras för skolans personal i början av höstterminen. (Innan eleverna börjar i augusti tas beslut om vilka de prioriterade målen för läsåret är.) Arbete årlig plan jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Nov dec GR utvärdering Rektor sammanställer läsårets resultat. Nya prioriterade mål presenteras för personalen och beslut tas om vilka målen blir. Rektorer/arbetslag återkopplar till elevhälsan hur arbetet ska genomföras Rutin för att upptäcka, utreda, analysera och åtgärda kränkande behandling All personal är skyldig att rapportera och medverka till att utreda uppgifter vid misstanke om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer. Ärendet tas upp i respektive elevhälsoteam och där beslutas vilka åtgärder som ska ske. Rektor anmäler ärendet till huvudmannen. Trygghetsteamet är en viktig resurs i detta arbete och kallas in vid behov. Vid signaler från föräldrar om misstanke om kränkande behandling eller diskriminering, genomförs samtal med berörd elev. Om någonting sker utanför skolan och utanför skoltid, uppmanas vårdnadshavarna att agera, exempelvis göra en polisanmälan. Se även årlig plan för respektive skolområde.

6 LIKABEHANDLINGSPLAN 6 (8) Rutin för det långsiktiga arbetet vid kränkande behandling Det långsiktiga arbetet handlar till stor del om att förebygga, sprida kunskap och skapa ett gott klimat på skolan. Skolledningen kan besluta om kompetensutveckling bland personalen. De kan också besluta att bygga om eller bygga bort utrymmen som skapar otrygghet. Alla ska veta vem man vänder sig till vid misstanke om att någon kränks eller diskrimineras. Därför informeras personal och elever om detta en gång per termin. Personal informeras på något av de personalmöten som sker en gång i veckan. Elever informeras på klassråd av sina mentorer. Rutin för delaktighet Under en dag i augusti är personalen med och diskuterar de förslag på revidering av likabehandlingsplanen som elevhälsan och rektor har tagit fram. Då finns också möjlighet att lämna ytterligare förslag på hur skolan kan arbeta mot kränkande behandling och diskriminering, vilka de prioriterade målen ska vara och hur de målen behandlas i klasserna. Förslag och idéer om hur arbetet kan göras kan naturligtvis lämnas under hela året. Vårdnadshavare och elevers roll Min roll som vårdnadshavare Som vårdnadshavare kan du förvänta dig av oss på Lerums Gymnasium Att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan. Att vi arbetar för en lugn och trivsam miljö. Att vi ingriper mot alla former av kränkningar. Att vi kontaktar dig om något särskilt händer. Att vi gör vårt bästa för att ditt barn ska lyckas med sina studier. Vi på Lerums Gymnasium förväntar oss av dig som vårdnadshavare Att du stöttar ditt barn att ta ansvar för studierna. Att du meddelar skolan om du märker att ditt barn råkat illa ut. Att du meddelar oss om ditt barn gjort någon annan illa. Att du ställer upp på skolans värdegrund. Att du håller dig informerad om ditt barns närvaro. Att du deltar på möten med vårdnadshavare.

7 LIKABEHANDLINGSPLAN 7 (8) Min roll som elev Som elev kan du förvänta dig av oss på Lerums Gymnasium Att vi bemöter dig med respekt. Att vi bryr oss om dig. Att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig om du råkar illa ut. Att vi kommer att ingripa mot alla former av mobbning, diskriminering, trakasserier och kränkningar. Att vi gör allt för att du ska få en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt. Att vi kommer att göra allt för att du ska lyckas med dina studier och få så mycket kunskap som möjligt. Vi på Lerums Gymnasium förväntar oss av dig som elev Att du bemöter andra med respekt. Att du aldrig bidrar till att någon råkar illa ut. Att du aldrig medverkar till någon form av skadegörelse. Att du ställer upp på skolans värdegrund. Att du passar tider, är närvarande och tar ansvar för dina studier. Kontakt vid misstanke om kränkande behandling? Mentor Mentor har huvudansvar för eleverna i klassen. Se Trygghetsteamet på Lerums Gymnasium Elevhälsan Annika Hall, kurator, Ann-Mari Svanberg, kurator, Anne Mäkinen, psykolog, Helén Almquist, skolsköterska, Berit Sundvall, skolsköterska,

8 LIKABEHANDLINGSPLAN 8 (8) Karin Kastensson, skolsköterska, Eva-Maria Stadler, specialpedagog, Marie Larsson, specialpedagog, Ann Nilsson, specialpedagog, Annalena Önnhed, specialpedagog, Elin Hagemann, specialpedagog, Sonja Göc, studie- och yrkesvägledare Inger Green, studie- och yrkesvägledare Susanne Berglund, studie- och yrkesvägledare Rektorer Astrid Johansson, rektor enhet 1, Christina Söderman, rektor enhet 2, Eva Lannö, rektor enhet 3, Sara Lundqvist, rektor enhet 4, Lars Andersson, rektor enhet 5, Övrig personal Annan personal på Lerums Gymnasium. All personal är skyldig att rapportera och medverka till att utreda uppgifter redan vid misstanke om att trakasserier, kränkande behandling eller mobbning förekommer. Elev får lämna uppgifter anonymt. Det finns möjlighet att lämna meddelanden i brevlåda hos Elevhälsan eller e-posta trygghetsteamet; Man kan också vända dig till andra myndigheter. Diskrimineringsombudsmannen, DO telefon: Barn- och elevombudet, BEO telefon:

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sannerudsskolan. Åk F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sannerudsskolan. Åk F-6 2014-12-15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sannerudsskolan Åk F-6 KIL1000, v1.1, 2014-01-31 Sida 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SANNERUDSSKOLANS MÅLSÄTTNING 3 ANSVARSFÖRDELNING 4 LAGAR

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Tillsammans steg för steg mot nya mål

Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 (19) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-26 Sörviks rektorsområde LIKABEHANDLINGSPLAN och plan mot kränkande behandling Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 LUDVIKA KOMMUN 2 (19) INNEHÅLL

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

DISKRIMINERING 4 Kränkande behandling 4 Trakasserier 4 Annan kränkande behandling 4 Diskriminerande handlingar 4

DISKRIMINERING 4 Kränkande behandling 4 Trakasserier 4 Annan kränkande behandling 4 Diskriminerande handlingar 4 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. SKOLANS VISION 3 Till dig som elev. 3 Till dig som personal 3 Till dig som vårdnadshavare 3 Personalinformation

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

TÄRNSJÖ SKOLA. Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2014-2015

TÄRNSJÖ SKOLA. Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2014-2015 TÄRNSJÖ SKOLA Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2014-2015 Fastställd 17 sept 2014 Rektor har fastställt 2014-09-17 Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer