Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sandbäcksskolan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sandbäcksskolan 2015"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sandbäcksskolan 2015 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Upprättad: av Petra Roth. Gäller till: Fastställd av: Sandbäcksskolans trygghetsteam Rektor: Petra Roth Verksamhetsformer som omfattas av planen är förskoleklass, skola och fritidshem.

2 Innehållsförteckning Sandbäcksskolans vision... 3 Sandbäcksskolans mål Så här vill vårdnadshavarna att det är i skolan... 4 Så här vill eleverna ha det i skolan!... 5 Så här är en kompis i skolan som gör att du kan, vill och vågar Så här är en pedagog i skolan som gör att du kan, vill och vågar Vad säger lagen?... 7 Definitioner av ord och begrepp... 7 Vilka är diskrimineringsgrunderna?... 9 Ansvarsfördelning Delaktighet Vem bevakar så att lagarna följs? Definition av begreppen främjande-, förebyggande- och åtgärdande arbete Sandbäcksskolans arbete med främjande arbete Sandbäcksskolans arbete med förebyggande arbete Sandbäcksskolans arbete med åtgärdande arbete Kartläggningsmetoder för skola, förskoleklass och fritidshem Kartläggningsmetoder specifikt för förskoleklass Kartläggningsmetoder specifikt för fritidshem Analys av kartläggningsresultat Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal bilaga bilaga bilaga bilaga bilaga bilaga

3 Sandbäcksskolans vision Sandbäcksskolan vi kan, vi vill och vi vågar Genom vårt positiva och engagerade bemötande vill vi att alla ska känna att VI KAN. Alla vuxna är goda förebilder så att barn och elever känner trygghet, tillit, stolthet och glädje samt får lov att växa och utvecklas vilket gör att VI VILL! Vi ser det som positivt att vara såväl lika som unika och genom god dialog får vi nyfikna och modiga barn och elever där VI VÅGAR! Sandbäcksskolans mål 2015 Vi har rastaktiviteter minst en rast per dag. Det finns ett bra verktyg, med såväl kvantitativa som kvalitativa frågor, där vi kan följa upp andelen elever som har meningsfulla raster. Analys av satta åtgärder samt tidsplan för utvärdering av dessa ingår i vårt systematiska arbete. 3

4 Så här vill vårdnadshavarna att det är i skolan Vi föräldrar vill att våra barn ska kunna, vilja och våga. Vi tror på att inspirerande pedagoger väcker nyfikenhet och ökar barnens lust att lära. Vi tror på att lyhörda och engagerade pedagoger ger trygga och empatiska barn som vågar uttrycka sig och vara sig själva. 4

5 Så här vill eleverna ha det i skolan! Så här är en kompis i skolan som gör att du kan, vill och vågar. Samarbeta Hjälper till att läsa om man fastnat på något ord. Reder ut problem. Väntar på sin tur. Inte vilja vara bäst hela tiden. Lyssna på varandra. Visar och förklarar. Lita på (pålitlig) Ska vara med en hela tiden. Vågar säga ifrån till kompisar. Hämta hjälp om det behövs. Stannar kvar när man bråkar. Fråga om man vill vara med. Stöd i alla lägen. Stötta Empatisk Omtänksam Hjälpsam Tycka om en för den man är. Visar hänsyn. Skrattar inte åt mig. Fråga din kompis hur han/hon känner sig. Säga förlåt. Positivt klimat Ärlig Inte ger tråkiga kommentarar. Ögonkontakt Applåderar Glad Inte bråka. Inte taskig. Juste Modig och snäll Stå upp för sin kompis. Hjälpa en kompis. Peppar Berömmer och uppmuntrar. Peppar och tror på dig. Ger beröm. Inte visar tummen ner eller buar vid svårigheter. Inte vänder ryggen mot en. Flexibel Att man kan ändra i leken och leka något som alla vill. Att man kan ändra i leken om t ex en inte är så snabb i pjätt och har svårt att ta kan man vara två och hjälps åt. Att leka något som alla vill. Leker med alla och säger att du får vara med. Struktur/ ro/ arbetsro Hjälpa sin kompis så att hon/han vill. Inte störa när man arbetar. Kompisen kan be fröken att hon hjälper en. Inte stimma i leken. Påminner en. Visar och hjälper till om den kan. Förklara hur en lek går till. Förklarar I molnen kan man läsa elevernas tankar ordagrant återgivna. 5

6 Så här är en pedagog i skolan som gör att du kan, vill och vågar. Positivt klimat Glad Roliga saker. Belöningar Varierar arbete. Peppar Tro på att man kan. Peppa och tagga. Heja på. Du klarar det. Uppmuntra Inspirerar Man måste känna sig bra. Inget är fel. Ni får säga vad ni tror och tycker. Inspirera Förklara så att jag förstår. Lagom svåra uppgifter. Träna oss mycket. Komma på tips. Spännande jobb. Väljer bra böcker. Hjälper till med svåra ord. Bra att visa oss innan vi gör det. Struktur/ ro/ arbetsro Lite sträng, säga till med allvarlig röst. Tydlig Säga: Du måste göra det. Säga ifrån när någon skrattar och pratar när man redovisar. Stöttar barnet och hjälper dem som ska redovisa. Tydliga genomgångar. Inte skälla. Bara säga vad som blivit fel med snäll röst. Känna mig trygg Lugn Om en elev stör säger lärarna ifrån Snäll Hjälpsam Omtänksam Underlätta Finns tillhands. Hjälpa dem som är ensamma. Gör så att jag känner mig trygg. Läraren måste lära känna eleverna. Bryr sig om. Rättvis Lyssna på alla. Visa respekt. Alla ska få svara. Ge mig ordet även om jag inte räckt upp. I molnen kan man läsa elevernas tankar ordagrant återgivna. 6

7 Vad säger lagen? Det finns två lagar som har som gemensamt syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om detta, dels i gällande skollag (SFS 2010:800), dels i de delar av diskrimineringslagen (2008:567) som rör utbildningsområdet. Det finns också en förordning (2011:681) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Tillsammans förbjuder diskrimineringslagen och skollagen diskriminering och kränkande behandling. De kräver att all skolverksamhet: arbetar målinriktat för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter. arbetar målinriktat för att förebygga trakasserier och kränkande behandling av elever. utreder trakasserier eller andra kränkningar som äger rum i eller i samband med verksamheten och åtgärdar det som har hänt. varje år upprättas en plan mot diskriminering och kränkande behandling med en översikt över de insatser som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller tillgänglighet, dels förebygga och förhindra trakasserier. Definitioner av ord och begrepp Med begreppet likabehandling menas att alla barn/elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. Diskriminering är att ett barn eller en elev, eller en särskild grupp, behandlas sämre än andra utifrån skäl som har samband med diskrimineringsgrunderna. I förskolan/skolan är det bara huvudmannen (familjenämnden) eller personalen som kan diskriminera eftersom det krävs någon form av makt för att kunna missgynna någon på det sättet att det blir diskriminering. Det finns direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering är orättvis behandling eller missgynnande av ett barn eller en elev som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. En skola får till exempel inte neka att ta emot en elev på grund av att den är rullstolsburen. Indirekt diskriminering är att diskriminera genom att behandla alla lika. Det kan finnas regler som verkar neutrala men som utifrån diskrimineringsgrunderna får en diskriminerande effekt. Om exempelvis alla elever serveras samma mat diskrimineras i praktiken de elever som av religiösa skäl behöver annan mat. 7

8 Mobbning syftar såväl på fysiska och psykiska handlingar som på uteslutning, ryktesspridning tillmälen med mera. Mobbning är när ont uppsåt finns och en person upprepade gånger under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer och att det råder maktobalans. Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Både personal och elever kan göra sig skyldiga till detta. Kränkande behandling behöver inte finnas ett ont uppsåt utan den som är kränkt avgör vad som är kränkning. Kränkande behandling kan vara: Fysisk (slag knuffar) Verbal (hot, svordomar, öknamn) Psykosocial (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) Texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, meddelanden på olika sociala medier) Materiell kränkning (förstöra kläder, punktera cykeldäck) Kränkande behandling kan ske vid enstaka tillfällen eller vara återkommande. Mobbning är en form av kränkande behandling. Trakasserier är ett uppträdande som kränker en individs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Tillrättavisning för att upprätthålla ordningen och följa förskolans och skolans regler är inte vare sig mobbning, trakasserier eller kränkande behandling, så länge den görs utifrån en god människosyn. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Rasism är att behandla människor olika utifrån hur de ser ut eller vad de har för bakgrund. Främlingsfientlighet är en stark eller irrationell motvilja eller rädsla för människor från andra länder. Homofobi och bifobi är att någon tycker att det är fel att vara homo eller bisexuell. Barn är den som deltar i eller söker till förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg enligt skollagen. Elev är den som utbildas eller söker till annan utbildning än förskola som regleras i skollagen. Personal är alla anställda eller uppdragstagare inom verksamhet kring omsorg och utbildning. 8

9 Vilka är diskrimineringsgrunderna? De åtta diskrimineringsgrunderna som diskrimineringslagen anger är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och tillgänglighet. Kön är att någon är kvinna eller man, flicka eller pojke. Könsidentitet eller könsuttryck är att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Etnisk tillhörighet är det nationella eller etniska ursprung, den hudfärg eller liknande, som en person har. 9

10 Religion eller annan trosuppfattning omfattas av skyddet mot diskriminering, exempelvis muslimer, kristna, buddister och ateister. Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. Sexuell läggning är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning Ålder Med ålder menas enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder, kan anmäla diskriminering som har samband med ålder. Tillgänglighet Den 1 januari 2015 börjar en ny diskrimineringsgrund att gälla. Lagen klassar bristande tillgänglighet i alla skolformer som diskriminering. Bestämmelserna innefattar såväl undervisning som lokaler. Ansvarsfördelning Rektor har som huvudman ansvar för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja de ändamål som lagarna anger. Rektor ansvarar även för att ett värdegrundsarbete blir en del i helheten i arbetet med de nationella målen. En årlig plan upprättas och ska innehålla en redogörelse för mål och insatser som behövs för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn och elever. Det ska också tydligt framkomma vilka insatser som verksamheten avser att påbörja eller genomföra under kommande år. En redovisning av hur de planerade insatserna genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Ansvaret vilar även på rektor att all personal som arbetar i skolan får del av planen. Personal har egenansvar att sätta sig in i lagarna och dess innebörd. Personal med pedagogiskt uppdrag ska aktivt och medvetet ta ansvar för så väl mål och riktlinjer som att kunskapskrav i läroplanen Lgr 11 efterföljs. Eleven har en viktig betydelse för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer med både andra elever och med vuxna. Eleven ska ta del av skolans värdegrundsarbete utifrån sin förutsättning. Som elev förutsätts man respektera andra, visa hänsyn, vara en god kamrat och efter stigande ålder vara ett gott föredöme. Vårdnadshavare bär huvudansvaret för barnets uppfostran. Skolan ska vara ett komplement och ett stöd i denna. Vi värderar ett gott samarbete högt, där vårdnadshavarna har god kommunikation samt god samverkan med skolan, kring kränkande behandling och diskriminering, för att hitta optimal lösning på situationen. 10

11 Delaktighet Sandbäcksskolan arbetar aktivt med att skapa en demokratisk dialog mellan skola och hem, personal och elever. Vår värdegrund och vision om att alla elever ska bemötas med förståelse och respekt genomsyrar arbetet på skolan under hela dagens verksamhet. Planen förankras i verksamheten genom att personal, elever och vårdnadshavare är delaktiga i framtagandet. Under 2014 hade vi följande aktiviteter: Diskussionsfrågor med personal vid studiedagar (bilaga 1). Intervjufrågor med elever samt arbete i trygghetsråd (bilaga 2). Diskussionsfrågor vid föräldramöte samt arbete i skolrådet (bilaga 3). Färdig plan presenteras för berörda parter på personalmöte, föräldramöte samt till elever via trygghetsrådet. Personalen: Vid arbetslagsmöten, fyra gånger per termin, hålls värdegrundsdiskussioner med hänsyn till diskriminering och kränkande behandling. Diskussioner om trygghet och trivsel är en stående punkt vid alla arbetslagsmöten en gång i veckan. På Sandbäcksskolan har det bildats ett trygghetsteam med representanter från personalen. Dessa har varit delaktiga i framtagandet av planen mot diskriminering och kränkande behandling. De har även varit ansvariga för att främja delaktighet av personal, elever och vårdnadshavare i framtagandet av planen (bilaga 1). Trygghetsteam: Hedlund, Camilla fritidspedagog ,27247 Fredriksson, Barbro lärare ,27247 Nantin, Matilda lärare ,27247 Roth, Petra rektor Strand, Anna lärare ,27247 Strand, Lisa, förskollärare Timmermand, Yvonne specialpedagog ,27247 Eleverna deltar i kraftråd varje vecka vid ett schemalagt tillfälle. Här arbetar de med frågor som rör bemötande, attityder och mobbning. Enligt politiskt beslut i Sjöbo kommun arbetar vi enligt en modell mot mobbning (Kraftfullt arbete för trygghet= Kraft) som tagits fram av Dan Olweus, psykolog vid universitetet i Bergen (www.olweus.se). Eleverna på Sandbäcksskolan är delaktiga i upprättandet samt i utvärderingen av planen mot diskriminering och kränkande behandling genom att alla blivit intervjuade av mentor (bilaga 2). Ett trygghetsråd bildades med elever som arbetade vidare med svaren från intervjufrågorna. Eleverna tankar redovisas i moln i planen mot diskriminering och kränkande behandling. 11

12 Varannan vecka har vi eleverna klassråd i åldershomogena grupper. De diskussioner som sker i klassen återkopplas till elevrådet vilket leds av rektor. Frågor som framkommer förs vidare till skolrådet, där föräldrarepresentanter ingår. Skolrådet leds av rektor. De är med och skapar trivselregler för sina klasser under skoltid. Eleverna är också delaktiga i det främjande arbetet på skolan. Vårdnadshavarna får information om skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling årligen i samband med föräldramöte (bilaga 3). Därutöver är vårdnadshavare representerade i skolrådet där de har regelbundna träffar med skolledningen och diskuterar aktuella frågor under läsåret. Planen finns tillgänglig på skolans hemsida. Vårdnadshavarna har möjlighet att lämna sina synpunkter till rektor eller till föräldrarådet. Under 2015 arbetar vi vidare med: Trygghetsrådet ska fortsätta att arbeta med strukturerade aktiviteter för lektioner och raster (rastaktiviteter genom att träna till en gemensam cirkus samt tipsrunda på lektionstid kring barnens tankar i molnen). Skapa trivselregler på fritids. Skapa rutiner för hur informationsflödet mellan de olika råden ska fungera. Skolans ordningsregler revideras tillsammans med elever och föräldrar vid varje läsårsstart. Arbete i trygghetsrådet med att förankra planen mot diskriminering och kränkande behandling på ett elevnära sätt. 12

13 Vem bevakar så att lagarna följs? Barn och elevombudet (BEO) ska ta tillvara barn och elevers rättigheter. De utreder bland annat anmälningar om kränkande behandling. Så här kontaktar du Barn och Elevombudet: Barn och Elevombudet Skolinspektionen. Box 23069, Stockholm Ring på: E-post: Den som är elev, vårdnadshavare eller arbetar inom skolan och vill få råd kan kontakta en av BEO s jurister direkt, läs mer om det på BEO s hemsida. När du skriver till BEO blir ditt brev offentligt. Med det menas att den som vill kan få läsa det. Skolinspektionen kan hemlighålla delar som rör personliga uppgifter om enskild person. Följande kan vara viktigt att förbereda innan kontakt tas med BEO: Namn adress, telefonnummer, men det finns även möjlighet att vara anonym. Namn och adress på skolan. En beskrivning av vad som hänt. Hur länge kränkningarna pågått? Om du har pratat med någon i skolan om det som hänt och i så fall vem. Har personalen i skolan eller någon annan försökt hjälpa dig. Diskrimineringsombudsmannen (DO) övervakar att diskrimineringslagen följs. Så här kontaktar du Diskrimineringsombudsmannen: Diskrimineringsombudsmannen Box 3686, Stockholm Ring på: Texttelefon: , Rektor Petra Roth Mail: Telefon:

14 Definition av begreppen främjande-, förebyggande- och åtgärdande arbete. Främjande arbetet: syftar till att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde omfattar diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder) riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning Förebyggande arbetet: syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifierats som risker (rastvakter, analysera kartläggningar, ordningsregler, träna empati med rollekar) analysera kartläggningar utvärdera tidigare insatser identifiera riskerna och formulera konkreta och uppföljningsbara mål planera vilka insatser som ska genomföras under året göra eleverna delaktiga (regler) för att detta ska få effekt måste arbetet genomföras systematiskt Det åtgärdande arbetet: kräver goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling rutinerna ska framgå i planen påbörja genast när signal kommer vidtar åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas 14

15 Sandbäcksskolans arbete med främjande arbete På Sandbäcksskolan jobbar vi med åldersblandade vänskapsgrupper med fokus på att skapa goda relationer över klassgränserna. Detta gör vi varje vecka. Vi har gemensamma traditioner på vår skola, till exempel I hela skolan sjunger varje månad samt gemensamma aktiviteter vid skolstart och skolavslutning. Eleverna har medbestämmanderätt och delaktighet genom elevråd, klassråd, trygghetsråd samt fritidsråd. Vårdnadshavarna har medbestämmanderätt och delaktighet genom skolråd. Vi i arbetar storklasser med flera lärare i gruppen samtidigt. Där igenom ser och upplever vi samma saker, och kan använda vår gemensamma styrka till att lösa uppkomna problem. Vi kan se varandras handlande i olika situationer och därigenom förebygga att personal kränker elever. Det är en fördel att eleven har många olika vuxna att bygga relationer med och kan välja vem han/hon känner förtroende för. Fler ögon ser mer och vi ger varandra feedback i bemötande. Under 2015 arbetar vi vidare med: Faddersystem bland eleverna. Cirkusföreställning av elever med syfte att hitta sysselsättningar och aktiviteter till elever på rasterna där de har ett gemensmat mål eftersom de ska uppträda på en cirkus. 15

16 Sandbäcksskolans arbete med förebyggande arbete På Sandbäcksskolan jobbar vi med åldersblandade vänskapsgrupper med fokus på att skapa goda relationer över klassgränserna. Detta gör vi varje vecka. Idag analyserar och utvärderar vi vårt systematiska arbete mot diskriminering och kränkande behandling och sätter in åtgärder. Vårt systematiska arbete består av: Sociogram på terminsbasis Kraftenkäter i åk 3 Brukarenkäter på kommunbasis Åtgärder vi har idag är vänskapsgrupper och råd där elever ingår. Vi är alltid en pedagog i varje omklädningsrum vid ombyte inför idrottslektioner. Vi har ett väl utarbetat rastvaktssystem med utökade vuxna vid behov. Under 2015 arbetar vi vidare med: Rastaktiviteter som pedagoger initierar till att börja med. Därefter kanske elever kan vara ansvariga. Ett exempel på rastaktivitet är träning inför gemensam cirkus. Gemensamma regler som främjar en god värdegrund som alla är förtrogna med. Trygghetsvandringar med skolgårdskarta. Skolgårdskarta där pedagoger dokumenterar händelser. Vi måste analysera att de åtgärder vi sätter in är adekvata och arbeta fram ett strukturerat utvärderingsinstrument. Exempel på detta är att identifiera de barn som upplever sig ensamma med avprickningssystem om de deltar i rastaktiviteter. 16

17 Sandbäcksskolans arbete med åtgärdande arbete På Sandbäcksskolan sätts åtgärder in skyndsamt vid signal om diskriminering, trakasserier och/eller kränkning (bilaga 4). Våra rutiner för att upptäcka diskriminering, trakasserier och/eller kränkning är som följer: Vi analyserar resultat från kartläggningar. Vi jobbar förebyggande med relationer för att elever och föräldrar ska berätta. Vuxna är närvarande bland elever under hela skoldagen i hallar, rastplatser, klassrum samt övriga vistelseplatser. Våra rutiner för att utreda diskriminering, trakasserier och/eller kränkning är som följer: Ytterligare observationer. Intervjuer av elever, föräldrar och personal. Dokumentation på anvisade blanketter, som anmälan om Kränkande behandling och Tillbud. Våra rutiner för att åtgärda diskriminering, trakasserier och/eller kränkning är som följer: Åtgärder sätts utifrån händelsens karaktär. Till exempel en vuxen i varje omklädningsrum, vuxen nära en elev på rasten, rastaktiviteter, extra rastvakter och sociala samtal. 17

18 Under 2015 arbetar vi vidare med: Vi ska analysera att de åtgärder vi sätter in är adekvata. Tidsplan för utvärdering ska framgå när åtgärd sätt. Kartläggningsmetoder för skola, förskoleklass och fritidshem. Enskilda elevsamtal med sociogramfrågor en gång per termin med skolkarta (Bilaga 5). Olweusenkäten en gång om året. Inför utvecklingssamtal trivselfrågor Brukarenkät per årsbasis med föräldrar Brukarenkät per årsbasis med barn, frågor om trivsel samt frågor utifrån diskrimineringsgrunderna Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning SKOLA (SPSM) Skolkarta för pedagoger Trygghetsvandringar Våra kartläggningsmetoder enkäter, dokumentation utifrån utvecklingssamtal samt skolkartor genomför vi i elevgrupperna. Till detta kommer de kartläggningsmetoder vi har för föräldrar, pedagoger och för verksamheten. Kartläggningsmetoder specifikt för förskoleklass. Fördjupade elevsamtal (skapande relationer) som är en kvalitativ kartläggningsmetod. Den sker spontant och dokumenteras. Trivselsamtal! Sociala observationer med dokumentation. Enklare formulär med kryss på gruppnivå. Kartläggningsmetoder specifikt för fritidshem. Fritidsenkät. Skolgårdskarta på Fritidsråd. Sociala observationer med dokumentation. Enklare formulär med kryss på gruppnivå. Under 2015 arbetar vi vidare med: Utveckla sociogramfrågor, kompletteras med enkätfrågor som fylls i av pedagog under samtalet. 18

19 Analys av kartläggningsresultat I sociogrammen kan vi se att 5-6 % av eleverna inte blivit valda. Brukarenkäten visa att 95 % av eleverna trivs i skolan. Vår analys av dessa två sammantagna resultat är att anledningen till att man inte trivs kan vara att man inte tycker att rasterna är så bra för att man inte har någon att vara med. Vårt rastvaktsystem behöver utvecklas med rastaktiviteter, eleverna uttrycker i elevrådet att de tycker att det finns många vuxna ute och att det alltid finns någon man kan säga till. De tycker att det är bra att pedagogerna har västar så att man tydligt kan se dem. Tidigare Olweus-enkäter har visat att eleverna upplevt omklädningsrummen på idrotten som en otrygg plats vilket har gjort att vi idag alltid har en pedagog i varje omklädningsrum. Resultatet av denna åtgärd visar att vi idag inte har några elever som känner sig otrygga i omklädningsrummen. Kartläggning med utgångspunkt från Olweus-enkät har ett begränsat värde då det är endast år tre som svarar på dessa enkäter. Vi upplever att det är väldigt många frågor och för en del elever är frågorna också svåra att förstå. Olweus-enkäten är en temperaturmätare på det arbete vi gjort under de tre och ett halvt år som eleverna redan gått på vår skola. Frågorna i vår brukarenkät, som rör diskrimineringsgrunderna, är formulerade på ett sådant sätt att resultatet blir svårtolkat.. Under 2015 arbetar vi vidare med: Sociogramfrågorna som vi har idag är kvalitativa. Dessa kommer att under 2015 kompletteras med kvantitativa frågor i enkätform, för att säkerställa tolkningsresultaten. 19

20 Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling All personal observerar och samtalar regelbundet med eleverna och delger varandra relevant information. All pedagogisk personal ingår i ett rastvaktssystem. Rastvakterna rör sig bland eleverna under såväl förmiddagsrast som lunchrast. Elever deltar i kraftråd varje vecka vid ett schemalagt tillfälle. Här arbetar de med frågor som rör bemötande, attityder och mobbning. Vi arbetar enligt en modell mot mobbning (Kraftfullt arbete för trygghet= Kraft) som tagits fram av Dan Olweus, psykolog vid universitetet i Bergen (www.olweus.se). Vi följer sanktionstrappan (bilaga 6). Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Då personal får kännedom om att en elev känner sig kränkt av en vuxen som arbetar på skolan skall en utredning skyndsamt, det vill säga inom 24 timmar, göras. 1. Rektor kallar elev som känner sig utsatt till samtal om det inträffade. 2. Rektor dokumenterar på blanketten utredning om kränkande behandling. 3. Rektor kallar till samtal med berörd personal och beslutar om åtgärder. 4. Rektor återkopplar muntligt till elev och dess vårdnadshavare. 20

21 bilaga 1 Diskussionsunderlag Arbetet inför Värdegrund- och likabehandlingsplan A-dag, vecka 42 HT Vilka kartläggningsmetoder tycker ni ska ingå? 2. Hur utvärderar vi våra kartläggningar? 3. Hur åtgärdar vi resultatet på kartläggningarna? 4. Hur följder vi upp åtgärderna? 1. Vilka främjande åtgärder tycker ni ska ingå? 1. Vilka värdegrundsregler skall ingå i vår Värdegrund- och likabehandlingsplan? 2. Vilka konsekvenser blir det om reglerna inte följs? Hur gör vi rent praktiskt? 3. Hur utvärderar vi att konsekvensen ger önskad effekt? Vad är en önskad effekt utifrån ett värdegrundsperspektiv för alla inblandade? 1. Vilka åtgärder har vi vid akuta ärenden? (Diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning.) 2. Hur följer vi upp dessa? Främjande arbetet: syftar till att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde omfattar diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder) riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning Förebyggande arbetet: syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifierats som risker (rastvakter, analysera kartläggningar, ordningsregler, träna empati med rollekar) analysera kartläggningar utvärdera tidigare insatser identifiera riskerna och formulera konkreta och uppföljningsbara mål planera vilka insatser som ska genomföras under året göra eleverna delaktiga (regler) för att detta ska få effekt måste arbetet genomföras systematiskt Det åtgärdande arbetet: kräver goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling rutinerna ska framgå i planen påbörja genast när signal kommer vidtar åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas 21

22 bilaga 2 Sjöbo Just nu håller vi på Sandbäcksskolan på att revidera vår Värdegrund- och likabehandlingsplan. Vi värdesätter Era synpunkter högt och tar tacksamt emot Er respons på följande frågor: 1. Vilka egenskaper tycker Ni är viktiga hos oss pedagoger som möter Ert barn i skolan för att barnet ska KUNNA, VILJA och VÅGA utvecklas till goda och kompetenta samhällsmedborgare? 2. Vilka egenskaper tycker Ni att vi pedagoger ska hjälpa till att utveckla hos barnen med tanke på deras relation till andra barn och vuxna? Tack för er medverkan! 22

23 bilaga 3 Intervjufrågor till barn/elever till Likabehandlingsplanen Tanken är att man organiserar sin verksamhet så att någon pedagog diskuterar i grupper om max sju barn/elever. Ni bestämmer själva om det är olika pedagoger som genomför samtalen eller det är samma. Pedagogen som håller i samtalet dokumenterar det som blivit sagt. Huvudsyftet är att få svar på frågorna i rutorna nedan: Hur är en vuxen i skolan som gör att du KAN? Hur är en vuxen i skolan som gör att du VILL? Hur är en vuxen i skolan som gör att du VÅGAR? För att barnen/eleverna ska förstå kan du behöva formulera om frågorna, lägga till frågor och ställa fördjupande frågor under samtalet? Förslag på konkret fråga: Hur är din favoritlärare/fröken? Exempel: Vad gör din fröken som gör att du vill lära dig läsa? Vad gör din fröken som gör att du vågar prata inför dina klasskamrater? Vad gör din fröken som gör att du kan räkna matte? Hur är en kompis i skolan som gör att du KAN? Hur är en kompis i skolan som gör att du VILL? Hur är en kompis i skolan som gör att du VÅGAR? 23

24 bilaga 4 Rutin Misstanke om kränkande behandling Lagrum (lagrum, kommentarer som är relevanta) Skollagen (2010:800) 6 kap 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser. Delegation av beslut Anmälan och utredning om kränkande behandling är inget beslut. Rektor kan överlåta utredningsuppdraget till annan befattningshavare. Överlåtelse av arbetsuppgift Huvudman överlåter till rektor/förskolechef att skyndsamt utreda och vidta åtgärder. Rektor/förskolechef kan överlåta utredningsuppdraget till annan. Återrapportering till huvudman sker enligt plan för intern kontroll. Rutin Vid kännedom om misstänkt kränkning görs en anmälan skyndsamt 1. Den som får kännedom om misstänkt kränkning fyller i en Anmälan avseende kränkande behandling (Blankett se handbok). 2. Blanketten lämnas till rektor/förskolechef 3. Rektor/förskolechef fullgör huvudmannens utredningsansvar. Rektor/förskolechef gör en anmälan till huvudmannen via intern e-tjänst (länk finns i FÖRE-mappen). 4. Rektor/förskolechef kan överlåta utredningsuppdrag till annan befattningshavare. 5. Utredningsuppdraget görs enligt Anmälan avseende kränkande behandling (Blankett se handbok). a. Stödfrågor vid analys i. Har alla inblandade kommit till tals? ii. Är det en engångshändelse eller har det skett vid flertalet tillfälle? iii. iv. Finns det ett maktförhållande mellan de inblandade? Analysera om det är trakasserier, diskriminering, kränkning, mobbning eller annat (konflikt, bråk, olyckshändelse) 6. Utredningen lämnas till rektor för eventuellt vidare åtgärder. 7. Återrapportering till huvudman sker enligt anmälan om delegationsbeslut efter avslutad utredning. Sekretess En anmälan och utredning om kränkande behandling är en allmän handling. Handlingarna kan omfattas av sekretess om de innehåller uppgifter om elevens personliga förhållanden (Offentlighetsoch sekretesslag OSL 2009:400). 24

25 Bedömning om det går att lämna ut handlingen fattas av den som har handlingen i sitt förvar (exempelvis den som handhar elevakterna). Formellt beslut om avslag på begäran om utlämnande av handling fattas av förvaltningschef, bitr förvaltningschef eller administrativ chef. Registrering/arkivering 1. Anmälan om kränkande behandling a. Rektor ansvarar för att anmälan registreras i elevaktsregistret b. Rektor ansvarar för att underlag som finns kopplade till utredningen registreras och läggs i elevakten. Blanketter Anmälan och utredning om kränkande behandling 25

26 bilaga 5 Kartläggningsfrågor för enskilda elevsamtal Namn: Datum: Trivs du i skolan? Vad är det som gör att du känner så? (Vad kan vi göra för att du ska trivas bättre i skolan?) Vem leker du med? Vem vill du helst vara med på rasten? 26

27 Är du rädd för någon på skolan? Vem och varför? Används fula ord på vår skola? När och var används det? Finns det någon vuxen på skolan som du kan prata med? Vem? Finns det någon i din klass eller på skolan som inte har det bra? (utanför, slagen, retad) På vilket sätt? Var händer det? Händer det dig? 27

28 bilaga 6 Sanktionstrappa för Sandbäcksskolan F-3 Åtgärder vid mobbning på individnivå (elev-elev) utifrån Likabehandlingsplanen och KRAFT. Sanktionstrappa vid mobbning. Vid konstaterad mobbning kommer vi att kräva att beteendet upphör. Vi kommer att ha allvarliga samtal med de inblandade och vårdnadshavarna kommer att erbjudas att delta i dessa samtal. Steg 1 Vid misstanke om mobbning Observationer på raster och i klassrum. Kartläggning lyfts på arbetslagsmöte. Mentor dokumenterar. Mentor samtalar med utsatt elev och vårdnadshavare. Denna kontakt kommer att fortsätta tills att mobbningen har upphört. Steg 2 Vid mobbning Verbal tillrättavisning. Det du gör är inte acceptabelt. Enskilda allvarliga samtal med alla inblandade. Vi kontaktar och erbjuder vårdnadshavare att delta. Sanktioner kommer att upprättas efter överenskommelse med elev och ev. vårdnadshavare. Återkoppling till vårdnadshavare. Steg 3 Om mobbning inte upphör Mentor samtalar med elev. Tillfällig indragning av förmåner. Begränsat rastområde och/eller rastinnehåll. Rektor kallar till EHK (Elevhälsokonferens). Förebyggande arbete Steg 4 Om mobbning fortsätter Ev. anmälan till socialtjänsten, polisanmälan. Ev. byte av klass eller andra interna stödåtgärder. Verbal tillrättavisning. Det du gör är inte acceptabelt - Kränkning Utvecklingssamtal trivsel trygghet - mobbning Hälsosamtal skolhälsovården Klassmöten Olweus/KRAFT Klassregler Olweus/KRAFT Vänskapsgrupper Enskilda samtal - Sociogram Pedagogiska samtalsgrupper Olweus/KRAFT, kompetensutveckling. Föräldramöten Rastvaktssystem Ses över terminsvis. 28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Färsingaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Innehållsförteckning sid Vad säger lagen?

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN 2011-08-30 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN BUN 2014/0288 003 Handläggare Mia Wiman-Olsson Sakkunnig, utbildningskontoret

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Grimstofta Förskoleenhet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola

Grimstofta Förskoleenhet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola Grimstofta Förskoleenhet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola Upprättad september 2012 Revideras oktober 2013 1 Innehållsförteckning Vad säger lagen? 3 Definitioner av ord

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna.

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SPARVEN 2014-2015 Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. Förskolans allmänna förebyggande arbete:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA 2013 2014 Planen gäller från november 2013 till november 2014

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 Timmersvansens Förskola Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING...3 CENTRALA BEGREPP...5 ANSVARSFÖRDELNING...7 MÅL...7 FRÄMJANDE ARBETE...7 FÖREBYGGANDE

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2016 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2016 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Färsingaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2016 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Innehållsförteckning sid Vad säger lagen? 2

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vision och värdegrund: Våga språnget vinn världen Om jag blir sedd och hörd blir jag trygg Om jag är trygg, vågar och kan jag se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Månsarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Ansvarig för planen Förskolechefen och

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Likabehandlingsplan Medåkers skola

Likabehandlingsplan Medåkers skola Förskoleklass och Medåkers fritidshem en plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 V s vision Vårt viktigaste mål är att alla på vår skola ska trivas och komma hit med glädje. Detta förutsätter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Strandvägsskolan Träningsskolan Regnbågen Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015. Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog

Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015. Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015 Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog Jämjö, oktober 2014 1. Inledning Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2011 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Guldsmedens Förskola Planen antogs 2011-01-01 Gäller till och med 2012-01-01 2 Ett krav finns på att en likabehandlingsplan ska tas fram (enligt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Bäsna förskola BLÅKLOCKAN

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Bäsna förskola BLÅKLOCKAN Framtagen 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bäsna förskola BLÅKLOCKAN På Blåklockan ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är.

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grundsärskolans verksamheter

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grundsärskolans verksamheter Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grundsärskolans verksamheter Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Upprättad hösten 2012 Revideras hösten

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2014-Vt2015 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 (13) Bällsta/Annedalsförskolor Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan Dartanjangsgata 1 Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är upprättad under hösten 2014 och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. Förskolan Skattkistan Malmslätt

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. Förskolan Skattkistan Malmslätt Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Förskolan Skattkistan Malmslätt Inledning Alla barn har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan. Sedan 1

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2013-Vt2014 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN UTSIKTEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN UTSIKTEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN UTSIKTEN Läsår 2015-2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision På Förskolan Utsikten genomsyras hela verksamheten av vår kristna värdegrund. Vår vision

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Juno 2013-2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Juno 2013-2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Förskolan Juno 2013-2014 Trygghet, omtanke, öppenhet, respekt och glädje. Om barns lika rättigheter i förskolan Reviderad vårterminen 2014 Kristina

Läs mer

Brage förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Brage förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Brage förskola rev 2016-08-25 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Planens omfattning Planen är aktuell för förskola och förskoleklass. Planens giltighetstid September 2016-augusti

Läs mer

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor 2010-2011 Diskrimineringslag (2008:567) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan Fagerhults förskola 2014-2015 1 Innehåll 1.Inledning....3 2. Vision... 4 3. Kartläggning och nulägesanalys...4 3.1 Kartläggning...4 3.2 Nulägesanalys...5 4. Mål utifrån kartläggning

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer