Tre års förberedelser har burit frukt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre års förberedelser har burit frukt"

Transkript

1 # ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne, Sedan några år tillbaka är Asien den största marknaden för de metallpulver vi producerar här i Höganäs. Trots den långa sjöfrakten kan vi konkurrera med företag som har lokal tillverkning i länder som Japan, Kina och Indien. Det är ett mycket gott betyg på hur effektiva våra anläggningar i Höganäs och Halmstad är. När vi nu ansöker om ett nytt miljötillstånd för verksamheten i Höganäs kan vi konstatera att vår produktion på många sätt överträffar de miljökrav som ställs. Detta har vi gemensamt med många andra svenska företag. Sverige ligger helt enkelt långt framme i industrins anpassning till stränga miljökrav. Som ett globalt företag kan Höganäs exportera också arbetssätt, rutiner och mål på miljöområdet. Genom att hålla samma höga nivå även på våra produktionsanläggningar i USA, Brasilien, Indien och Kina, kan vi visa andra länder att kombinationen miljöhänsyn och effektiv produktion är möjlig. När du håller det här numret av Insikt i din hand har vi lämnat in vår miljöansökan till mark- och miljödomstolen. Därmed är den första etappen i projektet avslutad. Den har vi slutfört med hjälp av alla er Höganäsbor, som besökt våra samråd och tagit er tid att lämna in synpunkter på våra framtidsplaner. Ett stort tack för er medverkan och ert engagemang! Tre års förberedelser har burit frukt Höganäs miljöansökan är nu inlämnad till markoch miljödomstolen för granskning. Läs om vad ett nytt miljötillstånd innebär för orten. SIDAN 4 Alrik Danielson VD, Höganäskoncernen Kommunchefen: Är det bra för Höganäs är det bra för bygden SIDAN 3 Fabriken i Höganäs en del av familjen Paulsson-Lord SIDAN 6

2 Ökad utskeppning väckte stor nyfikenhet Omkring 25 grannar och andra berörda invånare dök upp när Höganäs AB den 15 maj bjöd in till ett kompletterande samråd inför den stundande miljöprövningen. Frågor som dryftades var allt från skymd havsutsikt till ökade bullernivåer. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO JOHAN PEYRON SAMMANLAGT DÖK DET UPP cirka 25 personer och det tycker vi är bra, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB. De flesta verkade positivt inställda och kom med konstruktiva förslag. Generellt kan man säga att i den mån det fanns skepsis så handlade den om att man inte vill bli störd i onödan, och det har vi naturligtvis full förståelse för. En av besökarna var Karl-Axel Barkentin: Om man följer de regler som krävs så känner jag ingen oro för att en expansion skulle påverka orten negativt, utan tycker att det är en spännande utveckling som väntar. Jag har själv jobbat på Höganäs och ränderna går aldrig ur. Samrådet genomfördes på tre olika stationer. Besökarna fick bland annat information om hur Höganäs arbetar med miljöprövningen och vilka planer som finns när det gäller framtida transportlösningar med hamnen som ett alternativ för utskeppning av färdigt metallpulver. DEN TRAFIKUTREDNING som har gjorts visar att hamnen skulle vara ett gångbart alternativ till andra transportlösningar. Vi bor granne med området som berörs och har tidigare störts en del av stoft som missfärgar huset, säger Agneta och Rolf Nilsson. Men vi ser positivt på utvecklingen och hoppas att ny teknik gör att vi inte kommer att störas av verksamheten. Planerna på bullervallar tycker vi är bra. Höganäs har nu sammanfattat alla synpunkter som kom in under samrådet och kompletterat den miljökonsekvensbeskrivning som skickats till mark- och miljödomstolen i Växjö. Förra gången vi bjöd in till samråd fick vi in många synpunkter på trafiken och det var anledningen till att vi gjorde en trafikutredning. Får vi in synpunkter nu så tar vi dem till oss på liknande vis, säger Anders Bergman. HAN BETONAR ATT en förutsättning för den planerade expansionen med bland annat ytterligare en kran, bullervallar och en flytt av hamnleden är att volymerna ökar. Det kan ta några år. Miljöansökan innebär inte per automatik att allt det här kommer att genomföras direkt. Det är många pusselbitar som ska falla på plats först. m

3 FOTO: FREDDY BILLQVIST Vi ser positivt på utvecklingen och hoppas att ny teknik gör att vi inte kommer att störas av verksamheten Agneta och Rolf Nilsson Om man följer de regler som krävs så känner jag ingen oro för att en expansion skulle påverka orten negativt Karl-Axel Barkentin Hallå där! Herman Crespin, kommunchef i Höganäs kommun. Höganäs kommun har kontinuerligt följt arbetet med Höganäs AB:s nya miljöansökan. Hur ser ni på företagets expansionsplaner och framtida utskeppningsmöjligheter? Vi är mycket positivt inställda. Generellt gäller att det som är bra för Höganäs AB även är bra för Höganäs kommun och tvärtom. Växer bolaget påverkar det kommunen som helhet. Samtidigt har vi som kommun en viktig roll i att se till att all expansion sker i samklang med det som är bäst för allmänheten. I detta fall ser vi inga hinder för det, och det är roligt att samråden engagerar våra medborgare. Ser ni några risker med expansionsplanerna? Nej, i synnerhet inte nu när fokus ligger på att öka transporterna från hamnen. Ur trafikplaneringsperspektiv kommer det på sikt att avlasta trafiken på väg 111. På kort sikt kan ökad produktion resultera i fler lastbilstransporter. Då gäller det att vi tillsammans tittar på alternativa transportvägar. Vi har redan idag en diskussion kring detta och samarbetet fungerar bra. Hur agerar ni från kommunens sida för att stötta Höganäs AB:s utveckling på orten? Vi träffas ofta för att diskutera olika frågor, till exempel trafiklösningar. Den senaste tiden har vi också försökt utveckla ett samarbete mellan skolan och bolaget för att få fler att på ett tidigt stadium välja en utbildningsinriktning som passar in i Höganäs verksamhet.

4 Höganäs miljöa Höganäs AB:s miljöchef Anders Bergman. Efter tre års förberedelser har nu Höganäs AB:s miljöansökan lämnats in till mark- och miljödomstolen. Insikt har listat de viktigaste punkterna i ansökan och vad den innebär. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO ANDERS ANDERSSON Arbetet med Höganäs AB:s miljöansökan startade Nu är den klar och inlämnad till mark- och miljödomstolen i Växjö, som ska behandla den och skicka ut den på remiss till berörda instanser. Ansökan ska leda till att Höganäs får ett nytt miljötillstånd, som bland annat tar höjd för export av färdigt metallpulver från företagets egen industrihamn. Likaså ingår forskning, utveckling och tillverkning av färdiga komponenter på orten. Detta innebär Höganäs miljö ansökan i korthet: FÖRNYAT MILJÖTILLSTÅND Miljöansökan lämnas in till markoch miljödomstolen i syfte att Höganäs AB ska få förnyat miljötillstånd. Detta är nödvändigt för att företaget ska kunna utvecklas och ta fram nya produkter. Miljötillståndet säkerställer att all utveckling sker med hänsyn till rådande miljökrav och med de försiktighetsmått som krävs av berörda myndigheter. Detta gäller allt från buller till miljö påverkan och trafik. TILLVERKNING AV KOMPONENTER OCH ELEKTRISKA ARTIKLAR Höganäs AB får möjlighet att utöka sin verksamhet med lätt montering på plats i Höganäs. Det gäller främst tillverkning av komponenter och elektriska artiklar, baserade på Höganäs metallpulver. På så vis kan företaget samarbeta med fler aktörer i sin så kallade värdekedja. MILJÖ- ANSÖKAN STEG FÖR STEG Höganäs AB:s miljöansökan skickas in till markoch miljö domstolen. Ansökan läggs upp på Höganäs hemsida där vem som helst kan ta del av den. Mark- och miljödomstolen granskar ansökan. Därefter skickas den ut på remiss till berörda myndigheter som ombeds att lämna in yttranden i ärendet. Höganäs AB kungör bland annat i Helsingborgs Dagblad att miljöansökan har lämnats in. Det framgår vad ansökan innebär samt hur man gör för att ta del av handlingarna och lämna in yttranden. Alla som vill kan lämna in synpunkter, eller skriftliga yttranden i ärendet. Ärendet går till huvudförhandling. Vem som helst är välkommen att närvara vid förhandlingen. 4 HÖGANÄS INSIKT #3/2013

5 nsökan inlämnad FORSKNING OCH UTVECKLING STANNAR KVAR I HÖGANÄS Ett förnyat miljötillstånd innebär att utvecklingen av nya processer och produkter stannar kvar vid Höganäs utvecklingsavdelning i centrallaboratoriet, experimenthallen och på pilotanläggningarna. I framtiden kan ytterligare lokaler komma att ställas i ordning i Höganäs för utveckling och tillverkning av nya produkter. Vi är måna om att den huvudsakliga utvecklingen ska finnas kvar i Höganäs och att vi får möjlighet att utveckla och skala upp våra experiment från laboratorieskala till pilotproduktion, säger miljöchef Anders Bergman. Under åren har vi samlat våra duktigaste forskare och utvecklare här på orten. Närheten till produktionen är väldigt viktig för dem, inte minst för den kreativitet som finns i samverkan med produktionen. HÖGANÄS UTVECKLAS PÅ ORTEN Ett förnyat miljötillstånd innebär att Höganäs AB kommer att finnas kvar och utvecklas på orten. Bland annat ska hållbar teknikutveckling med hjälp av metallpulverapplikationer i framtiden att ske här. Vi hoppas att Höganäs AB:s fortlevnad och utveckling på orten inte bara ska gagna oss själva utan även alla externa leverantörer som företaget är beroende av, till exempel it-experter, konstruktörer och andra leverantörer, säger miljöchef Anders Bergman. Vi vill vara en del av samhället och tror att vi kan generera en del gott för kommunen, samtidigt som samhället runtomkring ställer upp genom att erbjuda sin kompetens. MILJÖHÄNSYN OCH EFTERLEVNAD AV GÄLLANDE REGLER Miljöansökan innebär att Höganäs AB etablerar rätt nivåer för alla delar av verksamheten för efterlevnaden av gällande miljöregler. Processen med miljöansökan och det slutgiltiga miljötillståndet innebär att alla regler och krav som bolaget måste leva upp till blir tydligare. Det blir tydligare hur vi ska mäta och klara våra villkor. Det blir också tydligare vad som händer om vi inte kan leva upp till villkoren, säger Anders Bergman. ÖKAD PRODUKTION OCH UTBYGGNAD AV HAMNEN En genomgång av framtida transportlösningar har visat att hamnen är ett alternativ för utskeppning av färdigt metallpulver. Detta skulle innebära en utbyggnad och ökad verksamhet vid hamnen, samtidigt som andra transportvägar, inte minst väg 111 avlastas. Utvecklingen av verksamheten i hamnen stod i centrum vid det kompletterande samråd som ägde rum den 15 maj. Framöver vill Höganäs skeppa färdigt metallpulver till kunder i Asien härifrån. Vi vill kunna skeppa ut färdigt material som ska gå med oceantrafik från vår egen hamn. Utmaningen som vi ser det i dag är främst bullerfrågor, säger Anders Bergman. Miljödomstolen meddelar datum och klockslag för beslut. Därefter har berörda instanser möjlighet att överklaga beslutet. SÅ TAR DU DEL AV INNEHÅLLET I HÖGANÄS MILJÖANSÖKAN Höganäs AB:s miljöansökan kan du ta del av på flera sätt. Formellt kan den begäras ut från mark- och miljödomstolen. Enklast är dock att ta del av den via 2010 Dialog med länsstyrelsen Förberedelse av ansökan Samråd med länsstyrelsen, kommunen och andra intressenter. SÅ HÄR SER PROCESSEN UT 2013 Kompletterande samråd Ansökan skickas till miljödom stolen. Remissrunda. företagets hemsida, insikt. Där kommer även samtliga yttranden från berörda parter att offentliggöras, liksom Höganäs AB:s svar i olika ärenden. Hemsidan kommer hela tiden att uppdateras med aktuell information om miljöansökan och var i processen ärendet befinner sig Komplettering av ansökan Huvudförhandling i miljödomstolen. 2014/ 2015 Beslut meddelas. HÖGANÄS INSIKT #3/2013 5

6 Familjen Paulsson-Lord är ett med Höganäs AB Kjell Paulsson hade bara tänkt att jobba på Höganäs AB i några månader. Det blev 43 år. Nu trappar han ned, samtidigt som sönerna Joacim och Peter jobbar vidare inom företaget. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO FREDDY BILLQVIST JAG TROR ATT det finns en stark lojalitet till företaget Höganäs, inte bara hos mig utan bland många anställda. Man känner en trygghet och det finns goda utvecklingsmöjligheter. Det är några av anledningarna till att jag stannat kvar så länge. Kjell Paulsson kom till Höganäs år 1970 då han gjorde en delad militärtjänstgöring. På den tiden var det smutsigt och allmänt dåligt att arbeta på Höganäs, och jag hade inga planer på att stanna länge, berättar Kjell. Efter att ha muckat från lumpen tog han tjänstledigt för att åka till Mallorca. Men personalavdelningen hade inte meddelat chefen och därför kallades Kjell till diskussion efter semestern. Det som hade kunnat leda till att jag blev uppsagd ledde i stället till att jag blev erbjuden en ny tjänst! SEDAN GICK DET som det gick. Kjell stannade kvar. Genom åren har han bland annat arbetat som ugnsingenjör och chef på de olika verken. Operations director var hans senaste titel, vilken innebar ansvar för produktionen i Höganäs, Halmstad, Belgien och England. Den 1 maj gick jag egentligen i pension, men jag kommer att fortsätta på deltid som konsult med fokus på Belgienverksamheten året ut. Det är ett bra sätt att trappa ned på, säger han. KJELL ÄR INTE den enda i familjen som hamnat på Höganäs. Sönerna Peter och Joacim Lord har gått i samma fotspår. Joacim kom hit vid millennieskiftet och jobbar som labbtekniker inom forsknings- och utvecklingsavdelningen. Peter kom något år senare och är driftledare inom kvalitetskontroll. Höganäs har ett rykte om sig att vara en bra arbetsgivare, som anställd har man många möjligheter att utvecklas, gå utbildningar och söka nya tjänster, berättar Peter. PÅ FRÅGAN VAD Kjell ska göra som pensionär blir han hemlighetsfull. Det finns ouppfyllda drömmar att ta tag i. Bland annat har jag alltid velat testa att bo i Spanien under vintrarna. m Minnesvärt VÄRSTA MINNET: När Distaloyverket brann ned precis innan invigningen Inför invigningen skulle det göras en stålkonstruktion utvändigt. Iintill byggnaden stod träd, som tog fyr när svetsarna tog paus. Jag var i en byggnad mitt emot och när jag tittade ut genom fönstret stod röken svart upp ur hela byggnaden. BÄSTA MINNET: Minnena är många. Allt från alla skämt oss medarbetare emellan till att jag har fått vara delaktig i att bygga upp och strukturera världens bästa pulverfabriker. PERSONBIL FÅR VÄXELLÅDA FRÅN HÖGANÄS En Saab 9-5 med manuell växellåda spelar huvudrollen i Höganäs nästa stora växellådsprojekt. Jämfört med tidigare samarbete med rallyföraren Ramona Karlsson innehåller växellådan i Saaben sex växlar istället för fem och har större vridmoment. Däremot kräver inte denna växellåda samma hållfasthet som var fallet i rallybilen. För att kugghjul av metallpulver ska bli ett alternativ till ordinarie, gjutna kugghjul krävs normalt en kostnadsreducering på omkring 20 procent. Genom att fokusera på konstruktionen snarare än processen vill Höganäs presentera ett koncept som är såväl funktionellt som kostnadseffektivt. Den här gången ska vi arbeta mer med designen av växellådan. Bland annat undersöker vi asymmetriska växlar med lutning åt sidorna, vilket reducerar kontaktkänning och ljudstörningar, säger Anders Flodin, växelexpert på Global Development. Målsättningen är att kunna testköra växel lådan i den nya Saaben i september. 6 HÖGANÄS INSIKT #3/2013

7 Peter, Kjell och Joacim har tillsammans jobbat över ett halvt sekel på Höganäs. Historiskt: Fri skolgång lockade få elever Den 1 april 1828 invigdes en ny skola för barnen till de anställda vid Höganäs stenkolsgruva. Skolan bestod av ett rum med plats för lite drygt hundra elever och en lärare. Undervisningen drevs enligt den så kallade Lancastermetoden, som innebar att särskilt duktiga elever fick vara hjälplärare åt sina kamrater. Men den fria undervisningen var inte så populär som bolaget hade trott. Enligt en skrivelse från 1834 konstaterar Befälet på stället med ledsnad att många barn aldrig dök upp till undervisningen. Sex år efter invigningen fick därför den dåvarande disponenten styra upp skolgången med nya, strängare regler. Det blev nu föräldrarnas plikt att skicka sina barn till skolan, och dessa skulle infinna sig där så snygga som råd och lägenhet medgiver. Det påpekas också att skolgången var kostnadsfri för föräldrarna, men att bygget och upprättandet av läroanstalten varit en icke obetydlig kostnad för bolaget. De föräldrar som inte skickade sina barn till skolan vid Ryd, utan giltigt förfall, riskerade böter. Läs mer på webben På Insikts webbsida finns nyheter och information om Höganäs AB:s verksamhet. Där kan du ladda ned samrådsunderlagen och miljöansökan. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheterna direkt i din mejl. Har du frågor kan du höra av dig till: HÖGANÄS INSIKT #3/2013 7

8 AVSÄNDARE: HÖGANÄS AB BRUKSGATAN HÖGANÄS Alt 1 INDUSTRIHAMNEN Alt 2 VÄG 111 HÖGANÄSBOR SVARAR Insikt skickade ut en reporter för att fånga några Höganäsbors åsikter. Hur ser du på Höganäs framtidsplaner med expansion och ökad utskeppning? Framtida transportalternativ grundligt utredda inför expansion Vid samrådet i januari 2012 var det tydligt att det finns en oro för ökad lastbilstrafik genom Höganäs. Höganäs AB lyssnade och gick till botten med att hitta svar på ortsbornas frågor. TEXT ULF WIMAN HÖGANÄS AB:S PLANERADE produktionsökning kommer att innebära en kraftigt ökad mängd containrar som ska transporteras. Förslaget att forsla dem via industrihamnen i Höganäs har blivit något av en joker i leken. Förslaget växte fram efter att man hade gjort en grundlig undersökning av olika vägalternativ. Efter samrådet fanns ett informationsgap att fylla, bekräftar Richard Molin, chef för inköp och logistik vid Höganäs AB: Vi beslutade att göra en trafikutredning som ett svar på det första samrådet. Det kom då upp så pass många frågor om trafik situationen att det var uppenbart att vi borde ta det ett varv till. Många är bekymrade över att 111:an redan i dag är hårt trafikerad och stökig. Med ännu mer las tbilar skulle det kunna bli mycket besvärligt. TRAFIKUTREDNINGEN UTFÖRDES under sommaren 2012 av Trivector Traffic AB. De tittade närmare på fem alternativa vägar för containertrafiken och hur de skulle påverka Höganäs tätort. Alternativen värderades utifrån trafik arbete och utsläpp, olycksrisk, buller och kostnader. När man vägde samman dessa faktorer visade det sig att 111:an fortfarande var det bästa vägalternativet, säger Richard Molin. Det fanns egentligen ingen realistisk utmanare. Utifrån detta gick vi vidare med att titta på hamnlösningen, som vi tycker har både ekonomiska och hållbarhetsmässiga fördelar. m Tom Lindberg Expansionsplanerna är bra och Höganäs AB är viktigt för kommunens fortlevnad. Sedan kan man alltid fråga sig hur mycket expansion som egentligen behövs på orten. Jag hoppas att man kommer att använda sig av den teknik och utrustning som redan finns och inte bara investerar i nytt. Eva Agardh Det är jättebra om Höganäs kan expandera. Om vi ska kunna behålla och få ett större serviceutbud på orten är det en förutsättning att företagen lever kvar och utvecklas. Därför ser jag inte expansionsplanerna som något negativt. Gunne Magnusson Åh, det är bara positivt. Jag har själv ett förflutet på Höganäs AB, delvis som anställd, men framförallt så hade jag länge en egen rörfirma som samarbetade mycket med Höganäs. En expansion skulle vara bra för hela bygden, inte minst om det innebär att man behöver anställa fler. Thomas Garcia Det är alltid bra för orten när sådant här händer och jag ser ingenting negativt med expansionsplanerna. Att det tillfälligt kan innebära ökad trafik och mer buller får man helt enkelt leva med. Bettina Lundgren Det här är precis vad lilla Höganäs behöver! Överhuvudtaget behöver orten expandera. Om företagen utvecklas kan det skapa fler jobb, vi kan locka hit fler invånare och få ett större serviceutbud på orten. insikt NUMMER 3/2013 Ansvarig utgivare: Alrik Danielson, vd Höganäs AB. Redaktör: Ulrika Rask-Lindholm, Corporate Communications. Kontakta oss gärna via e-post webbplatsen eller telefon Redaktionell produktion: Spoon, Göteborg, Projektledare: Josefine Jacobsson. Tryck: Elanders, Falköping. Höganäs AB (publ) juni HOGSE

Från Värmland till Höganäs

Från Värmland till Höganäs #1 2014 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne För snart fem år sedan gjorde jag min första arbetsdag här på Höganäs AB. Min kunskap om orten Höganäs var ytterst

Läs mer

Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland

Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland #2 2014 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Trevlig sommar! För någon månad sedan hade Höganäs några Stockholmsfamiljer på studiebesök i produktionen och i vårt utvecklingscenter.

Läs mer

Hur går en samrådsprocess till?

Hur går en samrådsprocess till? #1 2012 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Kära grannar! Vi i Sverige kan till stor del tacka vår starka exportindustri för vår höga levnadsstandard. Höganäs AB är en del

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Företagsklimat. det är enkelt att vara företagare i mariestad. 2015 En tidning från. 3 nya. solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad

Företagsklimat. det är enkelt att vara företagare i mariestad. 2015 En tidning från. 3 nya. solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad Företagsklimat 2015 En tidning från Svenskt Näringsliv viktigt med tydlig målbild Strängnäs och Kävlinge berättar om sina framgångsrecept solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad 3 nya

Läs mer

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Februari 2011 Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande?

Läs mer

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri DET LÖNAR SIG. Den här boken handlar om Indexator och det värdegrundsarbete,

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten EXPORTKOMPETENS SKÅNE Stärk konkurrenskraften och öka exporten Skånska företag borde kunna exportera betydligt mer. Det skulle vara bra för företagen, arbetsmarknaden och hela den skånska ekonomin. Detta

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9.

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9. Lagerbladet O S K A R S H A M N 2 2009 En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Mervärden mer än bara pengar Sid 4 9 Avslut och nystart Sid 14 Inget kärnbränsle

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Kakel & klinker. Nu ser Miljönären ljuset i tunneln. Anki jobbar med skidor och gitarrer. Personalvård samt ordning och reda

Kakel & klinker. Nu ser Miljönären ljuset i tunneln. Anki jobbar med skidor och gitarrer. Personalvård samt ordning och reda www.miljonaren.se Information från Miljönären-koncernen Nummer 2 2014 Kakel & klinker Miljönären blir ETT ÄNNU bredare ytskiktsföretag Nu ser Miljönären ljuset i tunneln Anki jobbar med skidor och gitarrer

Läs mer

Det pekar uppåt i regionen Två klättrare berättar Så går kommunerna vidare INSIKT 2013. En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Det pekar uppåt i regionen Två klättrare berättar Så går kommunerna vidare INSIKT 2013. En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Det pekar uppåt i regionen Två klättrare berättar Så går kommunerna vidare INSIKT 2013 En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning INSIKT 2013 Om undersökningen VARFÖR? Business Region Göteborg

Läs mer