Tre års förberedelser har burit frukt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre års förberedelser har burit frukt"

Transkript

1 # ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne, Sedan några år tillbaka är Asien den största marknaden för de metallpulver vi producerar här i Höganäs. Trots den långa sjöfrakten kan vi konkurrera med företag som har lokal tillverkning i länder som Japan, Kina och Indien. Det är ett mycket gott betyg på hur effektiva våra anläggningar i Höganäs och Halmstad är. När vi nu ansöker om ett nytt miljötillstånd för verksamheten i Höganäs kan vi konstatera att vår produktion på många sätt överträffar de miljökrav som ställs. Detta har vi gemensamt med många andra svenska företag. Sverige ligger helt enkelt långt framme i industrins anpassning till stränga miljökrav. Som ett globalt företag kan Höganäs exportera också arbetssätt, rutiner och mål på miljöområdet. Genom att hålla samma höga nivå även på våra produktionsanläggningar i USA, Brasilien, Indien och Kina, kan vi visa andra länder att kombinationen miljöhänsyn och effektiv produktion är möjlig. När du håller det här numret av Insikt i din hand har vi lämnat in vår miljöansökan till mark- och miljödomstolen. Därmed är den första etappen i projektet avslutad. Den har vi slutfört med hjälp av alla er Höganäsbor, som besökt våra samråd och tagit er tid att lämna in synpunkter på våra framtidsplaner. Ett stort tack för er medverkan och ert engagemang! Tre års förberedelser har burit frukt Höganäs miljöansökan är nu inlämnad till markoch miljödomstolen för granskning. Läs om vad ett nytt miljötillstånd innebär för orten. SIDAN 4 Alrik Danielson VD, Höganäskoncernen Kommunchefen: Är det bra för Höganäs är det bra för bygden SIDAN 3 Fabriken i Höganäs en del av familjen Paulsson-Lord SIDAN 6

2 Ökad utskeppning väckte stor nyfikenhet Omkring 25 grannar och andra berörda invånare dök upp när Höganäs AB den 15 maj bjöd in till ett kompletterande samråd inför den stundande miljöprövningen. Frågor som dryftades var allt från skymd havsutsikt till ökade bullernivåer. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO JOHAN PEYRON SAMMANLAGT DÖK DET UPP cirka 25 personer och det tycker vi är bra, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB. De flesta verkade positivt inställda och kom med konstruktiva förslag. Generellt kan man säga att i den mån det fanns skepsis så handlade den om att man inte vill bli störd i onödan, och det har vi naturligtvis full förståelse för. En av besökarna var Karl-Axel Barkentin: Om man följer de regler som krävs så känner jag ingen oro för att en expansion skulle påverka orten negativt, utan tycker att det är en spännande utveckling som väntar. Jag har själv jobbat på Höganäs och ränderna går aldrig ur. Samrådet genomfördes på tre olika stationer. Besökarna fick bland annat information om hur Höganäs arbetar med miljöprövningen och vilka planer som finns när det gäller framtida transportlösningar med hamnen som ett alternativ för utskeppning av färdigt metallpulver. DEN TRAFIKUTREDNING som har gjorts visar att hamnen skulle vara ett gångbart alternativ till andra transportlösningar. Vi bor granne med området som berörs och har tidigare störts en del av stoft som missfärgar huset, säger Agneta och Rolf Nilsson. Men vi ser positivt på utvecklingen och hoppas att ny teknik gör att vi inte kommer att störas av verksamheten. Planerna på bullervallar tycker vi är bra. Höganäs har nu sammanfattat alla synpunkter som kom in under samrådet och kompletterat den miljökonsekvensbeskrivning som skickats till mark- och miljödomstolen i Växjö. Förra gången vi bjöd in till samråd fick vi in många synpunkter på trafiken och det var anledningen till att vi gjorde en trafikutredning. Får vi in synpunkter nu så tar vi dem till oss på liknande vis, säger Anders Bergman. HAN BETONAR ATT en förutsättning för den planerade expansionen med bland annat ytterligare en kran, bullervallar och en flytt av hamnleden är att volymerna ökar. Det kan ta några år. Miljöansökan innebär inte per automatik att allt det här kommer att genomföras direkt. Det är många pusselbitar som ska falla på plats först. m

3 FOTO: FREDDY BILLQVIST Vi ser positivt på utvecklingen och hoppas att ny teknik gör att vi inte kommer att störas av verksamheten Agneta och Rolf Nilsson Om man följer de regler som krävs så känner jag ingen oro för att en expansion skulle påverka orten negativt Karl-Axel Barkentin Hallå där! Herman Crespin, kommunchef i Höganäs kommun. Höganäs kommun har kontinuerligt följt arbetet med Höganäs AB:s nya miljöansökan. Hur ser ni på företagets expansionsplaner och framtida utskeppningsmöjligheter? Vi är mycket positivt inställda. Generellt gäller att det som är bra för Höganäs AB även är bra för Höganäs kommun och tvärtom. Växer bolaget påverkar det kommunen som helhet. Samtidigt har vi som kommun en viktig roll i att se till att all expansion sker i samklang med det som är bäst för allmänheten. I detta fall ser vi inga hinder för det, och det är roligt att samråden engagerar våra medborgare. Ser ni några risker med expansionsplanerna? Nej, i synnerhet inte nu när fokus ligger på att öka transporterna från hamnen. Ur trafikplaneringsperspektiv kommer det på sikt att avlasta trafiken på väg 111. På kort sikt kan ökad produktion resultera i fler lastbilstransporter. Då gäller det att vi tillsammans tittar på alternativa transportvägar. Vi har redan idag en diskussion kring detta och samarbetet fungerar bra. Hur agerar ni från kommunens sida för att stötta Höganäs AB:s utveckling på orten? Vi träffas ofta för att diskutera olika frågor, till exempel trafiklösningar. Den senaste tiden har vi också försökt utveckla ett samarbete mellan skolan och bolaget för att få fler att på ett tidigt stadium välja en utbildningsinriktning som passar in i Höganäs verksamhet.

4 Höganäs miljöa Höganäs AB:s miljöchef Anders Bergman. Efter tre års förberedelser har nu Höganäs AB:s miljöansökan lämnats in till mark- och miljödomstolen. Insikt har listat de viktigaste punkterna i ansökan och vad den innebär. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO ANDERS ANDERSSON Arbetet med Höganäs AB:s miljöansökan startade Nu är den klar och inlämnad till mark- och miljödomstolen i Växjö, som ska behandla den och skicka ut den på remiss till berörda instanser. Ansökan ska leda till att Höganäs får ett nytt miljötillstånd, som bland annat tar höjd för export av färdigt metallpulver från företagets egen industrihamn. Likaså ingår forskning, utveckling och tillverkning av färdiga komponenter på orten. Detta innebär Höganäs miljö ansökan i korthet: FÖRNYAT MILJÖTILLSTÅND Miljöansökan lämnas in till markoch miljödomstolen i syfte att Höganäs AB ska få förnyat miljötillstånd. Detta är nödvändigt för att företaget ska kunna utvecklas och ta fram nya produkter. Miljötillståndet säkerställer att all utveckling sker med hänsyn till rådande miljökrav och med de försiktighetsmått som krävs av berörda myndigheter. Detta gäller allt från buller till miljö påverkan och trafik. TILLVERKNING AV KOMPONENTER OCH ELEKTRISKA ARTIKLAR Höganäs AB får möjlighet att utöka sin verksamhet med lätt montering på plats i Höganäs. Det gäller främst tillverkning av komponenter och elektriska artiklar, baserade på Höganäs metallpulver. På så vis kan företaget samarbeta med fler aktörer i sin så kallade värdekedja. MILJÖ- ANSÖKAN STEG FÖR STEG Höganäs AB:s miljöansökan skickas in till markoch miljö domstolen. Ansökan läggs upp på Höganäs hemsida där vem som helst kan ta del av den. Mark- och miljödomstolen granskar ansökan. Därefter skickas den ut på remiss till berörda myndigheter som ombeds att lämna in yttranden i ärendet. Höganäs AB kungör bland annat i Helsingborgs Dagblad att miljöansökan har lämnats in. Det framgår vad ansökan innebär samt hur man gör för att ta del av handlingarna och lämna in yttranden. Alla som vill kan lämna in synpunkter, eller skriftliga yttranden i ärendet. Ärendet går till huvudförhandling. Vem som helst är välkommen att närvara vid förhandlingen. 4 HÖGANÄS INSIKT #3/2013

5 nsökan inlämnad FORSKNING OCH UTVECKLING STANNAR KVAR I HÖGANÄS Ett förnyat miljötillstånd innebär att utvecklingen av nya processer och produkter stannar kvar vid Höganäs utvecklingsavdelning i centrallaboratoriet, experimenthallen och på pilotanläggningarna. I framtiden kan ytterligare lokaler komma att ställas i ordning i Höganäs för utveckling och tillverkning av nya produkter. Vi är måna om att den huvudsakliga utvecklingen ska finnas kvar i Höganäs och att vi får möjlighet att utveckla och skala upp våra experiment från laboratorieskala till pilotproduktion, säger miljöchef Anders Bergman. Under åren har vi samlat våra duktigaste forskare och utvecklare här på orten. Närheten till produktionen är väldigt viktig för dem, inte minst för den kreativitet som finns i samverkan med produktionen. HÖGANÄS UTVECKLAS PÅ ORTEN Ett förnyat miljötillstånd innebär att Höganäs AB kommer att finnas kvar och utvecklas på orten. Bland annat ska hållbar teknikutveckling med hjälp av metallpulverapplikationer i framtiden att ske här. Vi hoppas att Höganäs AB:s fortlevnad och utveckling på orten inte bara ska gagna oss själva utan även alla externa leverantörer som företaget är beroende av, till exempel it-experter, konstruktörer och andra leverantörer, säger miljöchef Anders Bergman. Vi vill vara en del av samhället och tror att vi kan generera en del gott för kommunen, samtidigt som samhället runtomkring ställer upp genom att erbjuda sin kompetens. MILJÖHÄNSYN OCH EFTERLEVNAD AV GÄLLANDE REGLER Miljöansökan innebär att Höganäs AB etablerar rätt nivåer för alla delar av verksamheten för efterlevnaden av gällande miljöregler. Processen med miljöansökan och det slutgiltiga miljötillståndet innebär att alla regler och krav som bolaget måste leva upp till blir tydligare. Det blir tydligare hur vi ska mäta och klara våra villkor. Det blir också tydligare vad som händer om vi inte kan leva upp till villkoren, säger Anders Bergman. ÖKAD PRODUKTION OCH UTBYGGNAD AV HAMNEN En genomgång av framtida transportlösningar har visat att hamnen är ett alternativ för utskeppning av färdigt metallpulver. Detta skulle innebära en utbyggnad och ökad verksamhet vid hamnen, samtidigt som andra transportvägar, inte minst väg 111 avlastas. Utvecklingen av verksamheten i hamnen stod i centrum vid det kompletterande samråd som ägde rum den 15 maj. Framöver vill Höganäs skeppa färdigt metallpulver till kunder i Asien härifrån. Vi vill kunna skeppa ut färdigt material som ska gå med oceantrafik från vår egen hamn. Utmaningen som vi ser det i dag är främst bullerfrågor, säger Anders Bergman. Miljödomstolen meddelar datum och klockslag för beslut. Därefter har berörda instanser möjlighet att överklaga beslutet. SÅ TAR DU DEL AV INNEHÅLLET I HÖGANÄS MILJÖANSÖKAN Höganäs AB:s miljöansökan kan du ta del av på flera sätt. Formellt kan den begäras ut från mark- och miljödomstolen. Enklast är dock att ta del av den via 2010 Dialog med länsstyrelsen Förberedelse av ansökan Samråd med länsstyrelsen, kommunen och andra intressenter. SÅ HÄR SER PROCESSEN UT 2013 Kompletterande samråd Ansökan skickas till miljödom stolen. Remissrunda. företagets hemsida, insikt. Där kommer även samtliga yttranden från berörda parter att offentliggöras, liksom Höganäs AB:s svar i olika ärenden. Hemsidan kommer hela tiden att uppdateras med aktuell information om miljöansökan och var i processen ärendet befinner sig Komplettering av ansökan Huvudförhandling i miljödomstolen. 2014/ 2015 Beslut meddelas. HÖGANÄS INSIKT #3/2013 5

6 Familjen Paulsson-Lord är ett med Höganäs AB Kjell Paulsson hade bara tänkt att jobba på Höganäs AB i några månader. Det blev 43 år. Nu trappar han ned, samtidigt som sönerna Joacim och Peter jobbar vidare inom företaget. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO FREDDY BILLQVIST JAG TROR ATT det finns en stark lojalitet till företaget Höganäs, inte bara hos mig utan bland många anställda. Man känner en trygghet och det finns goda utvecklingsmöjligheter. Det är några av anledningarna till att jag stannat kvar så länge. Kjell Paulsson kom till Höganäs år 1970 då han gjorde en delad militärtjänstgöring. På den tiden var det smutsigt och allmänt dåligt att arbeta på Höganäs, och jag hade inga planer på att stanna länge, berättar Kjell. Efter att ha muckat från lumpen tog han tjänstledigt för att åka till Mallorca. Men personalavdelningen hade inte meddelat chefen och därför kallades Kjell till diskussion efter semestern. Det som hade kunnat leda till att jag blev uppsagd ledde i stället till att jag blev erbjuden en ny tjänst! SEDAN GICK DET som det gick. Kjell stannade kvar. Genom åren har han bland annat arbetat som ugnsingenjör och chef på de olika verken. Operations director var hans senaste titel, vilken innebar ansvar för produktionen i Höganäs, Halmstad, Belgien och England. Den 1 maj gick jag egentligen i pension, men jag kommer att fortsätta på deltid som konsult med fokus på Belgienverksamheten året ut. Det är ett bra sätt att trappa ned på, säger han. KJELL ÄR INTE den enda i familjen som hamnat på Höganäs. Sönerna Peter och Joacim Lord har gått i samma fotspår. Joacim kom hit vid millennieskiftet och jobbar som labbtekniker inom forsknings- och utvecklingsavdelningen. Peter kom något år senare och är driftledare inom kvalitetskontroll. Höganäs har ett rykte om sig att vara en bra arbetsgivare, som anställd har man många möjligheter att utvecklas, gå utbildningar och söka nya tjänster, berättar Peter. PÅ FRÅGAN VAD Kjell ska göra som pensionär blir han hemlighetsfull. Det finns ouppfyllda drömmar att ta tag i. Bland annat har jag alltid velat testa att bo i Spanien under vintrarna. m Minnesvärt VÄRSTA MINNET: När Distaloyverket brann ned precis innan invigningen Inför invigningen skulle det göras en stålkonstruktion utvändigt. Iintill byggnaden stod träd, som tog fyr när svetsarna tog paus. Jag var i en byggnad mitt emot och när jag tittade ut genom fönstret stod röken svart upp ur hela byggnaden. BÄSTA MINNET: Minnena är många. Allt från alla skämt oss medarbetare emellan till att jag har fått vara delaktig i att bygga upp och strukturera världens bästa pulverfabriker. PERSONBIL FÅR VÄXELLÅDA FRÅN HÖGANÄS En Saab 9-5 med manuell växellåda spelar huvudrollen i Höganäs nästa stora växellådsprojekt. Jämfört med tidigare samarbete med rallyföraren Ramona Karlsson innehåller växellådan i Saaben sex växlar istället för fem och har större vridmoment. Däremot kräver inte denna växellåda samma hållfasthet som var fallet i rallybilen. För att kugghjul av metallpulver ska bli ett alternativ till ordinarie, gjutna kugghjul krävs normalt en kostnadsreducering på omkring 20 procent. Genom att fokusera på konstruktionen snarare än processen vill Höganäs presentera ett koncept som är såväl funktionellt som kostnadseffektivt. Den här gången ska vi arbeta mer med designen av växellådan. Bland annat undersöker vi asymmetriska växlar med lutning åt sidorna, vilket reducerar kontaktkänning och ljudstörningar, säger Anders Flodin, växelexpert på Global Development. Målsättningen är att kunna testköra växel lådan i den nya Saaben i september. 6 HÖGANÄS INSIKT #3/2013

7 Peter, Kjell och Joacim har tillsammans jobbat över ett halvt sekel på Höganäs. Historiskt: Fri skolgång lockade få elever Den 1 april 1828 invigdes en ny skola för barnen till de anställda vid Höganäs stenkolsgruva. Skolan bestod av ett rum med plats för lite drygt hundra elever och en lärare. Undervisningen drevs enligt den så kallade Lancastermetoden, som innebar att särskilt duktiga elever fick vara hjälplärare åt sina kamrater. Men den fria undervisningen var inte så populär som bolaget hade trott. Enligt en skrivelse från 1834 konstaterar Befälet på stället med ledsnad att många barn aldrig dök upp till undervisningen. Sex år efter invigningen fick därför den dåvarande disponenten styra upp skolgången med nya, strängare regler. Det blev nu föräldrarnas plikt att skicka sina barn till skolan, och dessa skulle infinna sig där så snygga som råd och lägenhet medgiver. Det påpekas också att skolgången var kostnadsfri för föräldrarna, men att bygget och upprättandet av läroanstalten varit en icke obetydlig kostnad för bolaget. De föräldrar som inte skickade sina barn till skolan vid Ryd, utan giltigt förfall, riskerade böter. Läs mer på webben På Insikts webbsida finns nyheter och information om Höganäs AB:s verksamhet. Där kan du ladda ned samrådsunderlagen och miljöansökan. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheterna direkt i din mejl. Har du frågor kan du höra av dig till: HÖGANÄS INSIKT #3/2013 7

8 AVSÄNDARE: HÖGANÄS AB BRUKSGATAN HÖGANÄS Alt 1 INDUSTRIHAMNEN Alt 2 VÄG 111 HÖGANÄSBOR SVARAR Insikt skickade ut en reporter för att fånga några Höganäsbors åsikter. Hur ser du på Höganäs framtidsplaner med expansion och ökad utskeppning? Framtida transportalternativ grundligt utredda inför expansion Vid samrådet i januari 2012 var det tydligt att det finns en oro för ökad lastbilstrafik genom Höganäs. Höganäs AB lyssnade och gick till botten med att hitta svar på ortsbornas frågor. TEXT ULF WIMAN HÖGANÄS AB:S PLANERADE produktionsökning kommer att innebära en kraftigt ökad mängd containrar som ska transporteras. Förslaget att forsla dem via industrihamnen i Höganäs har blivit något av en joker i leken. Förslaget växte fram efter att man hade gjort en grundlig undersökning av olika vägalternativ. Efter samrådet fanns ett informationsgap att fylla, bekräftar Richard Molin, chef för inköp och logistik vid Höganäs AB: Vi beslutade att göra en trafikutredning som ett svar på det första samrådet. Det kom då upp så pass många frågor om trafik situationen att det var uppenbart att vi borde ta det ett varv till. Många är bekymrade över att 111:an redan i dag är hårt trafikerad och stökig. Med ännu mer las tbilar skulle det kunna bli mycket besvärligt. TRAFIKUTREDNINGEN UTFÖRDES under sommaren 2012 av Trivector Traffic AB. De tittade närmare på fem alternativa vägar för containertrafiken och hur de skulle påverka Höganäs tätort. Alternativen värderades utifrån trafik arbete och utsläpp, olycksrisk, buller och kostnader. När man vägde samman dessa faktorer visade det sig att 111:an fortfarande var det bästa vägalternativet, säger Richard Molin. Det fanns egentligen ingen realistisk utmanare. Utifrån detta gick vi vidare med att titta på hamnlösningen, som vi tycker har både ekonomiska och hållbarhetsmässiga fördelar. m Tom Lindberg Expansionsplanerna är bra och Höganäs AB är viktigt för kommunens fortlevnad. Sedan kan man alltid fråga sig hur mycket expansion som egentligen behövs på orten. Jag hoppas att man kommer att använda sig av den teknik och utrustning som redan finns och inte bara investerar i nytt. Eva Agardh Det är jättebra om Höganäs kan expandera. Om vi ska kunna behålla och få ett större serviceutbud på orten är det en förutsättning att företagen lever kvar och utvecklas. Därför ser jag inte expansionsplanerna som något negativt. Gunne Magnusson Åh, det är bara positivt. Jag har själv ett förflutet på Höganäs AB, delvis som anställd, men framförallt så hade jag länge en egen rörfirma som samarbetade mycket med Höganäs. En expansion skulle vara bra för hela bygden, inte minst om det innebär att man behöver anställa fler. Thomas Garcia Det är alltid bra för orten när sådant här händer och jag ser ingenting negativt med expansionsplanerna. Att det tillfälligt kan innebära ökad trafik och mer buller får man helt enkelt leva med. Bettina Lundgren Det här är precis vad lilla Höganäs behöver! Överhuvudtaget behöver orten expandera. Om företagen utvecklas kan det skapa fler jobb, vi kan locka hit fler invånare och få ett större serviceutbud på orten. insikt NUMMER 3/2013 Ansvarig utgivare: Alrik Danielson, vd Höganäs AB. Redaktör: Ulrika Rask-Lindholm, Corporate Communications. Kontakta oss gärna via e-post webbplatsen eller telefon Redaktionell produktion: Spoon, Göteborg, Projektledare: Josefine Jacobsson. Tryck: Elanders, Falköping. Höganäs AB (publ) juni HOGSE

Framtida transportlösningar

Framtida transportlösningar Framtida transportlösningar 26 april 2013 Framtida produktionsökning Produktionsökning främst genom organisk tillväxt Kräver försörjning av råmaterial, tillsatsmaterial och annat Ger större utfrakt av

Läs mer

Effektivare prövningsprocess. Kontaktuppgifter: Ylva Ågren Verksamhetsledare Prövning Tfn

Effektivare prövningsprocess. Kontaktuppgifter: Ylva Ågren Verksamhetsledare Prövning Tfn Effektivare prövningsprocess Kontaktuppgifter: Ylva Ågren Verksamhetsledare Prövning Tfn 010-225 44 03 ylva.agren@lansstyrelsen.se Regeringsuppdraget Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Västerbottens

Läs mer

Sjöräddningen kastar loss

Sjöräddningen kastar loss #2 2012 Ett nyhetsbrev för dig som bor i Höganäs från Höganäs AB krönika Vem vill inte bo i Höganäs? Nu när körsbärsträden står i full blom är vårt Höganäs som vackrast. Detta är en bra tid att ta hit

Läs mer

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage Västlänken Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage 2 2015-01-23 Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. 3 2015-01-23 4 2015-01-23 5 2015-01-23

Läs mer

Sammanfattning. Figur 1 Planerad tillverkning av komponenter inklusive tillverkning av elektriska artiklar.

Sammanfattning. Figur 1 Planerad tillverkning av komponenter inklusive tillverkning av elektriska artiklar. Sammanfattning Höganäs ser närmast att tillverkning av induktorer och komponenter till elektriska motorer inom områdena kraftdistribution och elektriska drivsystem etableras. Tillverkning i liten skala

Läs mer

Ringhals historia (Information till intervjuaren.)

Ringhals historia (Information till intervjuaren.) Ringhals historia (Information till intervjuaren.) Ringhals fyller 40 år 2014. Inför detta jubileum planeras bland annat en fortsättning på boken "Från ingenting alls till Ringhals". Tanken är att skildra

Läs mer

Samråd! Höganäs ser över. hamnutbyggnad. Bäste granne,

Samråd! Höganäs ser över. hamnutbyggnad. Bäste granne, #2 2013 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne, I mars var det åtta år sedan jag började på Höganäs AB. Så länge har jag också haft förmånen att ta del av staden

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Sista leveransen. Bästa granne!

Sista leveransen. Bästa granne! #3 2012 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bästa granne! Hösten har kommit med sina vackra färger och goda frukter. Över resten av Europa råder en annan typ av höst, en höst

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 God fortsättning...önskar VI PÅ RAKOM! 2011 har blivit 2012, nytt år med andra ord. Jag hoppas alla har haft en bra jul och nyårshelg trots avsaknaden av snö

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

1 Logistik och transportlösningar idag

1 Logistik och transportlösningar idag Sammanfattning Ungefär 300 000 ton järn- metall pulver tillverkades av Höganäs Sweden AB under 2012. Volymen av färdigställda material bedöms öka successivt till en produktion om cirka 570 000 ton per

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

Fabriksbesök i världen för ny vd

Fabriksbesök i världen för ny vd #3 2014 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Dina synpunkter är viktiga När framtida miljöutmaningar diskuteras, såsom hur vi människor ska leva för att inte utarma jordens

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Miljöskyddsenheten 031-60 54 68 0736-60 54 68 KOMPLETTERING 2011-12-13 Diarienummer 575-22836-2011 1490-1161 Naturvårdsverket Att: Kristina Sjödin Enheten för förorenade

Läs mer

Prövningsprocessen. Information från Länsstyrelsen och Miljöprövningsdelegationen i Dalarnas län

Prövningsprocessen. Information från Länsstyrelsen och Miljöprövningsdelegationen i Dalarnas län Prövningsprocessen Information från Länsstyrelsen och Miljöprövningsdelegationen i Dalarnas län Per-Erik Sandberg, chef vid miljöenheten Johan Hjerpe, miljösakkunnig i Miljöprövningsdelegationen Miljöprövningsdelegationen

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken Från torrt till vått Prövning enligt miljöbalken Kammarkollegiet är en myndighet som för det allmännas talan i miljödomstolen. Talan gäller tillståndsprövningar, omprövningar och återkallelser av tillstånd

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Bil. 5 121130 SPF-scenario

Bil. 5 121130 SPF-scenario Bil. 5 121130 SPF-scenario Steg 1-4 1. Exploatören AB Bygg Fort avser att uppföra ca 260 nya lägenheter inom stadsdelen Vacker Strand i Örby stad. Bolaget har förvärvat mark på villkor att kommunen ger

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Hur går en samrådsprocess till?

Hur går en samrådsprocess till? #1 2012 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Kära grannar! Vi i Sverige kan till stor del tacka vår starka exportindustri för vår höga levnadsstandard. Höganäs AB är en del

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Sjösatt! Så tänker en modern hamn. HallandsHamnar går från en vision till verklighet. Stort medialt intresse Här tänker vi satsa! HALLANDSHAMNAR.

Sjösatt! Så tänker en modern hamn. HallandsHamnar går från en vision till verklighet. Stort medialt intresse Här tänker vi satsa! HALLANDSHAMNAR. INFORMATION OCH NYHETER FRÅN HALLANDSHAMNAR AB NR 1 2013 Sjösatt! HallandsHamnar går från en vision till verklighet Så tänker en modern hamn Stort medialt intresse Här tänker vi satsa! HALLANDSHAMNAR.SE

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken angående sanering av Järnsågen 3 Halvorstorp i Trollhättan

Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken angående sanering av Järnsågen 3 Halvorstorp i Trollhättan 1(3) Handläggning Håkan Falck Direkttelefon 0520-49 79 65 E-post hakan.falck@trollhattan.se Datum 2014-05-23 Dnr KS 2012/321 Närboende till fastigheten Järnsågen 3 och 4 Halvorstorp Samråd enligt 6 kap.

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

FÖRSKOLAN SPILTANS PEDAGOGISKA VISION

FÖRSKOLAN SPILTANS PEDAGOGISKA VISION Varje individ är huvudpersonen i konstruktionen av sin kunskap, en dialog mellan individen och omvärlden. Varje individ blir därför unik i historien Paula Cagliari 2002 Innehållsförteckning 1. Reggio Emilia

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Välkommen till SONIMA. Er Partner för Modulära Servicetjänster

Välkommen till SONIMA. Er Partner för Modulära Servicetjänster Välkommen till SONIMA Er Partner för Modulära Servicetjänster 1 Modulära Tjänster Lager Logistik Kvalitets Service Kittning Omplock Anskaffning Inköp Tillverkning Montering Industriell Rengörning / Tvätt

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Hur tar vi beslut om var projektet ska genomföras?

Hur tar vi beslut om var projektet ska genomföras? 17 november 2015 Hur tar vi beslut om var projektet ska genomföras? Under de senaste veckorna har vi haft informationsträffar på alla de tre platser där vi överväger att bygga ett lokalt energisystem.

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Vad kan lean och systemsyn innebära för effektivitet och kundnöjdhet i offentlig sektor?

Vad kan lean och systemsyn innebära för effektivitet och kundnöjdhet i offentlig sektor? Vad kan lean och systemsyn innebära för effektivitet och kundnöjdhet i offentlig sektor? Föreläsning vid Innovationskonferensen - den 18 september 2012 - Kontaktuppgifter: Jakob Brandt 072-714 03 98 jakob.brandt@social.ministry.se

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Yttrande över tillämpning av villkor i miljötillstånd för Arlanda flygplats, Sigtuna kommun (Er beteckning )

Yttrande över tillämpning av villkor i miljötillstånd för Arlanda flygplats, Sigtuna kommun (Er beteckning ) Tjänsteutlåtande Tillväxt- och utvecklingschef 2016-05-30 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.noren@upplandsvasby.se KS/2015:84 31933 Kommunstyrelsen Yttrande över tillämpning av villkor i miljötillstånd

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

PROTOKOLL 2011-09-19 Föredragning i Göteborg

PROTOKOLL 2011-09-19 Föredragning i Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2011-09-19 Föredragning i Göteborg Aktbilaga 7 Mål nr ÖÄ 3869-11 RÄTTEN Hovrättspresidenten Gunnel Wennberg samt hovrättsråden Gunnel Alenbratt och Peter

Läs mer

Miljöteknik på besök. Effekter och värden från technical visits i Stockholmsregionen 2012-03-21

Miljöteknik på besök. Effekter och värden från technical visits i Stockholmsregionen 2012-03-21 Miljöteknik på besök Effekter och värden från technical visits i Stockholmsregionen 2012-03-21 Stockholm är störst på technical visits i Sverige Flera miljöteknikföretags huvudkontor finns i Stockholm

Läs mer

Användarinställningar på laget.se

Användarinställningar på laget.se 2010-09-05 Användarinställningar på laget.se ALLMÄN INFORMATION... 2 ATT LOGGA IN... 3 SKRIVA IN LÖSENORD/ANVÄNDARNAMN... 3 VÄLKOMSTSIDAN EFTER INLOGGNING... 4 FÖR PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR... 4 NYTT LÖSENORD/ANVÄNDARNAMN...

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Agenda Inledning Lagstiftning Prognos och flygplatsens anläggningar Sökt omfattning Flygvägar Miljöpåverkan Förslag miljökonsekvensbeskrivning Kaffepaus inkl. utställning och bullerdemo

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker 2. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker

Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker 2. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker Kommando Holger Meins. Det här är fru Stoecker. Vi har två läkare här. Min man är inte helt frisk. Kan ni inte byta ut honom

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Småbolags export till tillväxtmarknader

Småbolags export till tillväxtmarknader Småbolags export till tillväxtmarknader 2 Om undersökningen Studien är baserad på intervjuer med ca. 570 nyckelpersoner, främst VD:ar, på exporterade företag med följande kriterier: Småföretag:10-49 anställda,

Läs mer

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 3 kap. Översiktsplan 1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen

Läs mer

STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13)

STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13) KS/2015/726 SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLANER FÖR STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13) HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-03-16 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Kommunstyrelsen

Läs mer

Inbjudan med program GRÄV DÄR DU STÅR HUR FORMAR VI FRAMTIDEN?

Inbjudan med program GRÄV DÄR DU STÅR HUR FORMAR VI FRAMTIDEN? Att tänka innovativt, inkluderande, jämlikt och smart om en hållbar utveckling i nordöstra Skåne. Inbjudan med program GRÄV DÄR DU STÅR HUR FORMAR VI FRAMTIDEN? Vi är många som vill bidra till en hållbar

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Samrådet avser Ansökan om nytt miljötillstånd enligt miljöbalken D 2010-011374 Miljötillstånd Miljöfarlig verksamhet enl. 9 kap miljöbalken Miljötillstånd söks hos miljödomstolen Villkor

Läs mer

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS 1 2 Söker du en person med unika erfarenheter och speciell kompetens? Behöver du snabbt anställa många på en gång?

Läs mer

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Till Svenska kyrkans överklagandenämnd Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar Anmälan ang. vägran att utlämna handling I sin s.k. blogg skriver komminister

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

Vår framtid. Håkan Persson Produktionschef Höganäs

Vår framtid. Håkan Persson Produktionschef Höganäs Vår framtid Håkan Persson Produktionschef Höganäs Vår framtid Vår framtid En bit av en bättre framtid skapas när en produkt eller process utvecklas med miljö- och energipåverkan i fokus Planerad utökning

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Marie-Louise Nilsson 2013-05-29 2009-004370- MI 018-7274337 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 19 juni 2013 Adressat:

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Från Värmland till Höganäs

Från Värmland till Höganäs #1 2014 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne För snart fem år sedan gjorde jag min första arbetsdag här på Höganäs AB. Min kunskap om orten Höganäs var ytterst

Läs mer

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY 2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY Datum: 6 september 2006 Tid: Kl 19.00 Plats: Lidingö stadshus, rum 205 och 206 Antal deltagare: Cirka 100 deltagare

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011 Christer Karlsson Trafikverket Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplanering Bakgrund I december 2009 gav Socialdepartementet uppdraget

Läs mer

Protokoll från Framtidsgruppens möte 2014-04-27

Protokoll från Framtidsgruppens möte 2014-04-27 Protokoll från Framtidsgruppens möte 2014-04-27 Deltagare: Dag Skogfeldt Ida Svensson Ulf Johnson Björn Nordenstedt Sven-Olof Rönnskog Rune Thyselius, frånvarande Mötet hölls hos Sven-Olof på Lambarö Vid

Läs mer

Din förlängda arm på vägarna

Din förlängda arm på vägarna > Din förlängda arm på vägarna Vår främsta uppgift är att erbjuda transporter som löper lätt och smidigt. På så vis slipper du onödiga problem som hindrar och försvårar ditt arbete. Att ha pålitliga leveranser

Läs mer