Tre års förberedelser har burit frukt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre års förberedelser har burit frukt"

Transkript

1 # ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne, Sedan några år tillbaka är Asien den största marknaden för de metallpulver vi producerar här i Höganäs. Trots den långa sjöfrakten kan vi konkurrera med företag som har lokal tillverkning i länder som Japan, Kina och Indien. Det är ett mycket gott betyg på hur effektiva våra anläggningar i Höganäs och Halmstad är. När vi nu ansöker om ett nytt miljötillstånd för verksamheten i Höganäs kan vi konstatera att vår produktion på många sätt överträffar de miljökrav som ställs. Detta har vi gemensamt med många andra svenska företag. Sverige ligger helt enkelt långt framme i industrins anpassning till stränga miljökrav. Som ett globalt företag kan Höganäs exportera också arbetssätt, rutiner och mål på miljöområdet. Genom att hålla samma höga nivå även på våra produktionsanläggningar i USA, Brasilien, Indien och Kina, kan vi visa andra länder att kombinationen miljöhänsyn och effektiv produktion är möjlig. När du håller det här numret av Insikt i din hand har vi lämnat in vår miljöansökan till mark- och miljödomstolen. Därmed är den första etappen i projektet avslutad. Den har vi slutfört med hjälp av alla er Höganäsbor, som besökt våra samråd och tagit er tid att lämna in synpunkter på våra framtidsplaner. Ett stort tack för er medverkan och ert engagemang! Tre års förberedelser har burit frukt Höganäs miljöansökan är nu inlämnad till markoch miljödomstolen för granskning. Läs om vad ett nytt miljötillstånd innebär för orten. SIDAN 4 Alrik Danielson VD, Höganäskoncernen Kommunchefen: Är det bra för Höganäs är det bra för bygden SIDAN 3 Fabriken i Höganäs en del av familjen Paulsson-Lord SIDAN 6

2 Ökad utskeppning väckte stor nyfikenhet Omkring 25 grannar och andra berörda invånare dök upp när Höganäs AB den 15 maj bjöd in till ett kompletterande samråd inför den stundande miljöprövningen. Frågor som dryftades var allt från skymd havsutsikt till ökade bullernivåer. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO JOHAN PEYRON SAMMANLAGT DÖK DET UPP cirka 25 personer och det tycker vi är bra, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB. De flesta verkade positivt inställda och kom med konstruktiva förslag. Generellt kan man säga att i den mån det fanns skepsis så handlade den om att man inte vill bli störd i onödan, och det har vi naturligtvis full förståelse för. En av besökarna var Karl-Axel Barkentin: Om man följer de regler som krävs så känner jag ingen oro för att en expansion skulle påverka orten negativt, utan tycker att det är en spännande utveckling som väntar. Jag har själv jobbat på Höganäs och ränderna går aldrig ur. Samrådet genomfördes på tre olika stationer. Besökarna fick bland annat information om hur Höganäs arbetar med miljöprövningen och vilka planer som finns när det gäller framtida transportlösningar med hamnen som ett alternativ för utskeppning av färdigt metallpulver. DEN TRAFIKUTREDNING som har gjorts visar att hamnen skulle vara ett gångbart alternativ till andra transportlösningar. Vi bor granne med området som berörs och har tidigare störts en del av stoft som missfärgar huset, säger Agneta och Rolf Nilsson. Men vi ser positivt på utvecklingen och hoppas att ny teknik gör att vi inte kommer att störas av verksamheten. Planerna på bullervallar tycker vi är bra. Höganäs har nu sammanfattat alla synpunkter som kom in under samrådet och kompletterat den miljökonsekvensbeskrivning som skickats till mark- och miljödomstolen i Växjö. Förra gången vi bjöd in till samråd fick vi in många synpunkter på trafiken och det var anledningen till att vi gjorde en trafikutredning. Får vi in synpunkter nu så tar vi dem till oss på liknande vis, säger Anders Bergman. HAN BETONAR ATT en förutsättning för den planerade expansionen med bland annat ytterligare en kran, bullervallar och en flytt av hamnleden är att volymerna ökar. Det kan ta några år. Miljöansökan innebär inte per automatik att allt det här kommer att genomföras direkt. Det är många pusselbitar som ska falla på plats först. m

3 FOTO: FREDDY BILLQVIST Vi ser positivt på utvecklingen och hoppas att ny teknik gör att vi inte kommer att störas av verksamheten Agneta och Rolf Nilsson Om man följer de regler som krävs så känner jag ingen oro för att en expansion skulle påverka orten negativt Karl-Axel Barkentin Hallå där! Herman Crespin, kommunchef i Höganäs kommun. Höganäs kommun har kontinuerligt följt arbetet med Höganäs AB:s nya miljöansökan. Hur ser ni på företagets expansionsplaner och framtida utskeppningsmöjligheter? Vi är mycket positivt inställda. Generellt gäller att det som är bra för Höganäs AB även är bra för Höganäs kommun och tvärtom. Växer bolaget påverkar det kommunen som helhet. Samtidigt har vi som kommun en viktig roll i att se till att all expansion sker i samklang med det som är bäst för allmänheten. I detta fall ser vi inga hinder för det, och det är roligt att samråden engagerar våra medborgare. Ser ni några risker med expansionsplanerna? Nej, i synnerhet inte nu när fokus ligger på att öka transporterna från hamnen. Ur trafikplaneringsperspektiv kommer det på sikt att avlasta trafiken på väg 111. På kort sikt kan ökad produktion resultera i fler lastbilstransporter. Då gäller det att vi tillsammans tittar på alternativa transportvägar. Vi har redan idag en diskussion kring detta och samarbetet fungerar bra. Hur agerar ni från kommunens sida för att stötta Höganäs AB:s utveckling på orten? Vi träffas ofta för att diskutera olika frågor, till exempel trafiklösningar. Den senaste tiden har vi också försökt utveckla ett samarbete mellan skolan och bolaget för att få fler att på ett tidigt stadium välja en utbildningsinriktning som passar in i Höganäs verksamhet.

4 Höganäs miljöa Höganäs AB:s miljöchef Anders Bergman. Efter tre års förberedelser har nu Höganäs AB:s miljöansökan lämnats in till mark- och miljödomstolen. Insikt har listat de viktigaste punkterna i ansökan och vad den innebär. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO ANDERS ANDERSSON Arbetet med Höganäs AB:s miljöansökan startade Nu är den klar och inlämnad till mark- och miljödomstolen i Växjö, som ska behandla den och skicka ut den på remiss till berörda instanser. Ansökan ska leda till att Höganäs får ett nytt miljötillstånd, som bland annat tar höjd för export av färdigt metallpulver från företagets egen industrihamn. Likaså ingår forskning, utveckling och tillverkning av färdiga komponenter på orten. Detta innebär Höganäs miljö ansökan i korthet: FÖRNYAT MILJÖTILLSTÅND Miljöansökan lämnas in till markoch miljödomstolen i syfte att Höganäs AB ska få förnyat miljötillstånd. Detta är nödvändigt för att företaget ska kunna utvecklas och ta fram nya produkter. Miljötillståndet säkerställer att all utveckling sker med hänsyn till rådande miljökrav och med de försiktighetsmått som krävs av berörda myndigheter. Detta gäller allt från buller till miljö påverkan och trafik. TILLVERKNING AV KOMPONENTER OCH ELEKTRISKA ARTIKLAR Höganäs AB får möjlighet att utöka sin verksamhet med lätt montering på plats i Höganäs. Det gäller främst tillverkning av komponenter och elektriska artiklar, baserade på Höganäs metallpulver. På så vis kan företaget samarbeta med fler aktörer i sin så kallade värdekedja. MILJÖ- ANSÖKAN STEG FÖR STEG Höganäs AB:s miljöansökan skickas in till markoch miljö domstolen. Ansökan läggs upp på Höganäs hemsida där vem som helst kan ta del av den. Mark- och miljödomstolen granskar ansökan. Därefter skickas den ut på remiss till berörda myndigheter som ombeds att lämna in yttranden i ärendet. Höganäs AB kungör bland annat i Helsingborgs Dagblad att miljöansökan har lämnats in. Det framgår vad ansökan innebär samt hur man gör för att ta del av handlingarna och lämna in yttranden. Alla som vill kan lämna in synpunkter, eller skriftliga yttranden i ärendet. Ärendet går till huvudförhandling. Vem som helst är välkommen att närvara vid förhandlingen. 4 HÖGANÄS INSIKT #3/2013

5 nsökan inlämnad FORSKNING OCH UTVECKLING STANNAR KVAR I HÖGANÄS Ett förnyat miljötillstånd innebär att utvecklingen av nya processer och produkter stannar kvar vid Höganäs utvecklingsavdelning i centrallaboratoriet, experimenthallen och på pilotanläggningarna. I framtiden kan ytterligare lokaler komma att ställas i ordning i Höganäs för utveckling och tillverkning av nya produkter. Vi är måna om att den huvudsakliga utvecklingen ska finnas kvar i Höganäs och att vi får möjlighet att utveckla och skala upp våra experiment från laboratorieskala till pilotproduktion, säger miljöchef Anders Bergman. Under åren har vi samlat våra duktigaste forskare och utvecklare här på orten. Närheten till produktionen är väldigt viktig för dem, inte minst för den kreativitet som finns i samverkan med produktionen. HÖGANÄS UTVECKLAS PÅ ORTEN Ett förnyat miljötillstånd innebär att Höganäs AB kommer att finnas kvar och utvecklas på orten. Bland annat ska hållbar teknikutveckling med hjälp av metallpulverapplikationer i framtiden att ske här. Vi hoppas att Höganäs AB:s fortlevnad och utveckling på orten inte bara ska gagna oss själva utan även alla externa leverantörer som företaget är beroende av, till exempel it-experter, konstruktörer och andra leverantörer, säger miljöchef Anders Bergman. Vi vill vara en del av samhället och tror att vi kan generera en del gott för kommunen, samtidigt som samhället runtomkring ställer upp genom att erbjuda sin kompetens. MILJÖHÄNSYN OCH EFTERLEVNAD AV GÄLLANDE REGLER Miljöansökan innebär att Höganäs AB etablerar rätt nivåer för alla delar av verksamheten för efterlevnaden av gällande miljöregler. Processen med miljöansökan och det slutgiltiga miljötillståndet innebär att alla regler och krav som bolaget måste leva upp till blir tydligare. Det blir tydligare hur vi ska mäta och klara våra villkor. Det blir också tydligare vad som händer om vi inte kan leva upp till villkoren, säger Anders Bergman. ÖKAD PRODUKTION OCH UTBYGGNAD AV HAMNEN En genomgång av framtida transportlösningar har visat att hamnen är ett alternativ för utskeppning av färdigt metallpulver. Detta skulle innebära en utbyggnad och ökad verksamhet vid hamnen, samtidigt som andra transportvägar, inte minst väg 111 avlastas. Utvecklingen av verksamheten i hamnen stod i centrum vid det kompletterande samråd som ägde rum den 15 maj. Framöver vill Höganäs skeppa färdigt metallpulver till kunder i Asien härifrån. Vi vill kunna skeppa ut färdigt material som ska gå med oceantrafik från vår egen hamn. Utmaningen som vi ser det i dag är främst bullerfrågor, säger Anders Bergman. Miljödomstolen meddelar datum och klockslag för beslut. Därefter har berörda instanser möjlighet att överklaga beslutet. SÅ TAR DU DEL AV INNEHÅLLET I HÖGANÄS MILJÖANSÖKAN Höganäs AB:s miljöansökan kan du ta del av på flera sätt. Formellt kan den begäras ut från mark- och miljödomstolen. Enklast är dock att ta del av den via 2010 Dialog med länsstyrelsen Förberedelse av ansökan Samråd med länsstyrelsen, kommunen och andra intressenter. SÅ HÄR SER PROCESSEN UT 2013 Kompletterande samråd Ansökan skickas till miljödom stolen. Remissrunda. företagets hemsida, insikt. Där kommer även samtliga yttranden från berörda parter att offentliggöras, liksom Höganäs AB:s svar i olika ärenden. Hemsidan kommer hela tiden att uppdateras med aktuell information om miljöansökan och var i processen ärendet befinner sig Komplettering av ansökan Huvudförhandling i miljödomstolen. 2014/ 2015 Beslut meddelas. HÖGANÄS INSIKT #3/2013 5

6 Familjen Paulsson-Lord är ett med Höganäs AB Kjell Paulsson hade bara tänkt att jobba på Höganäs AB i några månader. Det blev 43 år. Nu trappar han ned, samtidigt som sönerna Joacim och Peter jobbar vidare inom företaget. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO FREDDY BILLQVIST JAG TROR ATT det finns en stark lojalitet till företaget Höganäs, inte bara hos mig utan bland många anställda. Man känner en trygghet och det finns goda utvecklingsmöjligheter. Det är några av anledningarna till att jag stannat kvar så länge. Kjell Paulsson kom till Höganäs år 1970 då han gjorde en delad militärtjänstgöring. På den tiden var det smutsigt och allmänt dåligt att arbeta på Höganäs, och jag hade inga planer på att stanna länge, berättar Kjell. Efter att ha muckat från lumpen tog han tjänstledigt för att åka till Mallorca. Men personalavdelningen hade inte meddelat chefen och därför kallades Kjell till diskussion efter semestern. Det som hade kunnat leda till att jag blev uppsagd ledde i stället till att jag blev erbjuden en ny tjänst! SEDAN GICK DET som det gick. Kjell stannade kvar. Genom åren har han bland annat arbetat som ugnsingenjör och chef på de olika verken. Operations director var hans senaste titel, vilken innebar ansvar för produktionen i Höganäs, Halmstad, Belgien och England. Den 1 maj gick jag egentligen i pension, men jag kommer att fortsätta på deltid som konsult med fokus på Belgienverksamheten året ut. Det är ett bra sätt att trappa ned på, säger han. KJELL ÄR INTE den enda i familjen som hamnat på Höganäs. Sönerna Peter och Joacim Lord har gått i samma fotspår. Joacim kom hit vid millennieskiftet och jobbar som labbtekniker inom forsknings- och utvecklingsavdelningen. Peter kom något år senare och är driftledare inom kvalitetskontroll. Höganäs har ett rykte om sig att vara en bra arbetsgivare, som anställd har man många möjligheter att utvecklas, gå utbildningar och söka nya tjänster, berättar Peter. PÅ FRÅGAN VAD Kjell ska göra som pensionär blir han hemlighetsfull. Det finns ouppfyllda drömmar att ta tag i. Bland annat har jag alltid velat testa att bo i Spanien under vintrarna. m Minnesvärt VÄRSTA MINNET: När Distaloyverket brann ned precis innan invigningen Inför invigningen skulle det göras en stålkonstruktion utvändigt. Iintill byggnaden stod träd, som tog fyr när svetsarna tog paus. Jag var i en byggnad mitt emot och när jag tittade ut genom fönstret stod röken svart upp ur hela byggnaden. BÄSTA MINNET: Minnena är många. Allt från alla skämt oss medarbetare emellan till att jag har fått vara delaktig i att bygga upp och strukturera världens bästa pulverfabriker. PERSONBIL FÅR VÄXELLÅDA FRÅN HÖGANÄS En Saab 9-5 med manuell växellåda spelar huvudrollen i Höganäs nästa stora växellådsprojekt. Jämfört med tidigare samarbete med rallyföraren Ramona Karlsson innehåller växellådan i Saaben sex växlar istället för fem och har större vridmoment. Däremot kräver inte denna växellåda samma hållfasthet som var fallet i rallybilen. För att kugghjul av metallpulver ska bli ett alternativ till ordinarie, gjutna kugghjul krävs normalt en kostnadsreducering på omkring 20 procent. Genom att fokusera på konstruktionen snarare än processen vill Höganäs presentera ett koncept som är såväl funktionellt som kostnadseffektivt. Den här gången ska vi arbeta mer med designen av växellådan. Bland annat undersöker vi asymmetriska växlar med lutning åt sidorna, vilket reducerar kontaktkänning och ljudstörningar, säger Anders Flodin, växelexpert på Global Development. Målsättningen är att kunna testköra växel lådan i den nya Saaben i september. 6 HÖGANÄS INSIKT #3/2013

7 Peter, Kjell och Joacim har tillsammans jobbat över ett halvt sekel på Höganäs. Historiskt: Fri skolgång lockade få elever Den 1 april 1828 invigdes en ny skola för barnen till de anställda vid Höganäs stenkolsgruva. Skolan bestod av ett rum med plats för lite drygt hundra elever och en lärare. Undervisningen drevs enligt den så kallade Lancastermetoden, som innebar att särskilt duktiga elever fick vara hjälplärare åt sina kamrater. Men den fria undervisningen var inte så populär som bolaget hade trott. Enligt en skrivelse från 1834 konstaterar Befälet på stället med ledsnad att många barn aldrig dök upp till undervisningen. Sex år efter invigningen fick därför den dåvarande disponenten styra upp skolgången med nya, strängare regler. Det blev nu föräldrarnas plikt att skicka sina barn till skolan, och dessa skulle infinna sig där så snygga som råd och lägenhet medgiver. Det påpekas också att skolgången var kostnadsfri för föräldrarna, men att bygget och upprättandet av läroanstalten varit en icke obetydlig kostnad för bolaget. De föräldrar som inte skickade sina barn till skolan vid Ryd, utan giltigt förfall, riskerade böter. Läs mer på webben På Insikts webbsida finns nyheter och information om Höganäs AB:s verksamhet. Där kan du ladda ned samrådsunderlagen och miljöansökan. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheterna direkt i din mejl. Har du frågor kan du höra av dig till: HÖGANÄS INSIKT #3/2013 7

8 AVSÄNDARE: HÖGANÄS AB BRUKSGATAN HÖGANÄS Alt 1 INDUSTRIHAMNEN Alt 2 VÄG 111 HÖGANÄSBOR SVARAR Insikt skickade ut en reporter för att fånga några Höganäsbors åsikter. Hur ser du på Höganäs framtidsplaner med expansion och ökad utskeppning? Framtida transportalternativ grundligt utredda inför expansion Vid samrådet i januari 2012 var det tydligt att det finns en oro för ökad lastbilstrafik genom Höganäs. Höganäs AB lyssnade och gick till botten med att hitta svar på ortsbornas frågor. TEXT ULF WIMAN HÖGANÄS AB:S PLANERADE produktionsökning kommer att innebära en kraftigt ökad mängd containrar som ska transporteras. Förslaget att forsla dem via industrihamnen i Höganäs har blivit något av en joker i leken. Förslaget växte fram efter att man hade gjort en grundlig undersökning av olika vägalternativ. Efter samrådet fanns ett informationsgap att fylla, bekräftar Richard Molin, chef för inköp och logistik vid Höganäs AB: Vi beslutade att göra en trafikutredning som ett svar på det första samrådet. Det kom då upp så pass många frågor om trafik situationen att det var uppenbart att vi borde ta det ett varv till. Många är bekymrade över att 111:an redan i dag är hårt trafikerad och stökig. Med ännu mer las tbilar skulle det kunna bli mycket besvärligt. TRAFIKUTREDNINGEN UTFÖRDES under sommaren 2012 av Trivector Traffic AB. De tittade närmare på fem alternativa vägar för containertrafiken och hur de skulle påverka Höganäs tätort. Alternativen värderades utifrån trafik arbete och utsläpp, olycksrisk, buller och kostnader. När man vägde samman dessa faktorer visade det sig att 111:an fortfarande var det bästa vägalternativet, säger Richard Molin. Det fanns egentligen ingen realistisk utmanare. Utifrån detta gick vi vidare med att titta på hamnlösningen, som vi tycker har både ekonomiska och hållbarhetsmässiga fördelar. m Tom Lindberg Expansionsplanerna är bra och Höganäs AB är viktigt för kommunens fortlevnad. Sedan kan man alltid fråga sig hur mycket expansion som egentligen behövs på orten. Jag hoppas att man kommer att använda sig av den teknik och utrustning som redan finns och inte bara investerar i nytt. Eva Agardh Det är jättebra om Höganäs kan expandera. Om vi ska kunna behålla och få ett större serviceutbud på orten är det en förutsättning att företagen lever kvar och utvecklas. Därför ser jag inte expansionsplanerna som något negativt. Gunne Magnusson Åh, det är bara positivt. Jag har själv ett förflutet på Höganäs AB, delvis som anställd, men framförallt så hade jag länge en egen rörfirma som samarbetade mycket med Höganäs. En expansion skulle vara bra för hela bygden, inte minst om det innebär att man behöver anställa fler. Thomas Garcia Det är alltid bra för orten när sådant här händer och jag ser ingenting negativt med expansionsplanerna. Att det tillfälligt kan innebära ökad trafik och mer buller får man helt enkelt leva med. Bettina Lundgren Det här är precis vad lilla Höganäs behöver! Överhuvudtaget behöver orten expandera. Om företagen utvecklas kan det skapa fler jobb, vi kan locka hit fler invånare och få ett större serviceutbud på orten. insikt NUMMER 3/2013 Ansvarig utgivare: Alrik Danielson, vd Höganäs AB. Redaktör: Ulrika Rask-Lindholm, Corporate Communications. Kontakta oss gärna via e-post webbplatsen eller telefon Redaktionell produktion: Spoon, Göteborg, Projektledare: Josefine Jacobsson. Tryck: Elanders, Falköping. Höganäs AB (publ) juni HOGSE

Sjöräddningen kastar loss

Sjöräddningen kastar loss #2 2012 Ett nyhetsbrev för dig som bor i Höganäs från Höganäs AB krönika Vem vill inte bo i Höganäs? Nu när körsbärsträden står i full blom är vårt Höganäs som vackrast. Detta är en bra tid att ta hit

Läs mer

1 Logistik och transportlösningar idag

1 Logistik och transportlösningar idag Sammanfattning Ungefär 300 000 ton järn- metall pulver tillverkades av Höganäs Sweden AB under 2012. Volymen av färdigställda material bedöms öka successivt till en produktion om cirka 570 000 ton per

Läs mer

Sista leveransen. Bästa granne!

Sista leveransen. Bästa granne! #3 2012 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bästa granne! Hösten har kommit med sina vackra färger och goda frukter. Över resten av Europa råder en annan typ av höst, en höst

Läs mer

Hur går en samrådsprocess till?

Hur går en samrådsprocess till? #1 2012 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Kära grannar! Vi i Sverige kan till stor del tacka vår starka exportindustri för vår höga levnadsstandard. Höganäs AB är en del

Läs mer

Från Värmland till Höganäs

Från Värmland till Höganäs #1 2014 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne För snart fem år sedan gjorde jag min första arbetsdag här på Höganäs AB. Min kunskap om orten Höganäs var ytterst

Läs mer

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage Västlänken Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage 2 2015-01-23 Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. 3 2015-01-23 4 2015-01-23 5 2015-01-23

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Välkommen till SONIMA. Er Partner för Modulära Servicetjänster

Välkommen till SONIMA. Er Partner för Modulära Servicetjänster Välkommen till SONIMA Er Partner för Modulära Servicetjänster 1 Modulära Tjänster Lager Logistik Kvalitets Service Kittning Omplock Anskaffning Inköp Tillverkning Montering Industriell Rengörning / Tvätt

Läs mer

Bil. 5 121130 SPF-scenario

Bil. 5 121130 SPF-scenario Bil. 5 121130 SPF-scenario Steg 1-4 1. Exploatören AB Bygg Fort avser att uppföra ca 260 nya lägenheter inom stadsdelen Vacker Strand i Örby stad. Bolaget har förvärvat mark på villkor att kommunen ger

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Förbättrad närmiljö viktigt för Höganäs

Förbättrad närmiljö viktigt för Höganäs #4 2013 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne I det här numret av Insikt ägnar vi vår miljöansökan lite mindre utrymme än tidigare. Det beror på att mark- och miljödomstolen

Läs mer

Vår framtid. Håkan Persson Produktionschef Höganäs

Vår framtid. Håkan Persson Produktionschef Höganäs Vår framtid Håkan Persson Produktionschef Höganäs Vår framtid Vår framtid En bit av en bättre framtid skapas när en produkt eller process utvecklas med miljö- och energipåverkan i fokus Planerad utökning

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Vattentornet fara för allmänheten

Vattentornet fara för allmänheten #1 2015 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Kära grannar! I DAGENS SAMHÄLLE är riktiga brev sällsynta, ni vet sådana som man får hålla i handen och sprätta upp. De få som kommer

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Miljöskyddsenheten 031-60 54 68 0736-60 54 68 KOMPLETTERING 2011-12-13 Diarienummer 575-22836-2011 1490-1161 Naturvårdsverket Att: Kristina Sjödin Enheten för förorenade

Läs mer

Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland

Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland #2 2014 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Trevlig sommar! För någon månad sedan hade Höganäs några Stockholmsfamiljer på studiebesök i produktionen och i vårt utvecklingscenter.

Läs mer

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY 2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY Datum: 6 september 2006 Tid: Kl 19.00 Plats: Lidingö stadshus, rum 205 och 206 Antal deltagare: Cirka 100 deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL 2011-09-19 Föredragning i Göteborg

PROTOKOLL 2011-09-19 Föredragning i Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2011-09-19 Föredragning i Göteborg Aktbilaga 7 Mål nr ÖÄ 3869-11 RÄTTEN Hovrättspresidenten Gunnel Wennberg samt hovrättsråden Gunnel Alenbratt och Peter

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken Från torrt till vått Prövning enligt miljöbalken Kammarkollegiet är en myndighet som för det allmännas talan i miljödomstolen. Talan gäller tillståndsprövningar, omprövningar och återkallelser av tillstånd

Läs mer

Effektkarta Helsingborg.se

Effektkarta Helsingborg.se Effektkarta Helsingborg.se Om detta dokument Detta dokument beskriver övergripande syfte, effektmål och målgrupper (personas), information och innehåll på helsingborg.se. Det är ett styrdokument som ska

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi Det är nu klart att börja bygga vindkraftverk på Gabrielsberget. Svevind har fått bygglov, miljötillståndet är klart och regeringens beslut kring detaljplanen står fast. Under hösten planerar bolaget påbörja

Läs mer

Trafikbullerplan 2010

Trafikbullerplan 2010 Kommunfullmäktige 2010 11 29 177 416 Kommunstyrelsen 2010 11 15 207 501 Arbets och personalutskottet 2010 10 25 198 411 Dnr 10.605 51 novkf10 Trafikbullerplan 2010 Bilagor: Trafikbullerplan Miljönämndens

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-09-02 Diarienummer AMN-2015-0265 Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd Förslag till beslut

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010

Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010 Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010 Måns Hagberg Arkitekt SAR/MSA Gotlands kommun: Bygglov för första stora vindkraftverket i Sverige ca 1980 Lst Västra Götaland: Tagit

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet.

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. Vill du utveckla dig själv och din kompetens för att kunna ta nya spännande steg i karriären? Då är

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte

Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte 2014-02-03 Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte Förberedelse för enkäten. Upphandling 2 Nulägesrapport

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Utgångspunkter LSS och FNs konvention

Utgångspunkter LSS och FNs konvention Utgångspunkter LSS och FNs konvention Föräldrar har det huvudsakliga ansvaret för sina barns vård och fostran även då barnet har omfattande funktionsnedsättningar. Enligt Lag (1993:387) om stöd och service

Läs mer

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad Behovet är stort Behovet av att öka människors medvetenhet om hur beroende, missbruk och droger styr och begränsar oss som individer är stort. Inte minst med tanke på ökande alkoholkonsumtion för både

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Säkerheten går före allt på LKAB - Svenska gruvbolaget LKAB gör inköp i Kina med fokus på hållbarhet och kvalitet

Säkerheten går före allt på LKAB - Svenska gruvbolaget LKAB gör inköp i Kina med fokus på hållbarhet och kvalitet Säkerheten går före allt på LKAB - Svenska gruvbolaget LKAB gör inköp i Kina med fokus på hållbarhet och kvalitet Av Anna Kiefer Anders Lundgren började arbeta på LKAB 1995 med inköp, därefter kvalitet

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Utgivningsbevis för periodiska skrifter

Utgivningsbevis för periodiska skrifter Utgivningsbevis för periodiska skrifter Skydda dina idéer Periodisk skrift Med periodisk skrift menar lagen en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift samt de löpsedlar och bilagor som hör till. Skriften

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Vad kan lean och systemsyn innebära för effektivitet och kundnöjdhet i offentlig sektor?

Vad kan lean och systemsyn innebära för effektivitet och kundnöjdhet i offentlig sektor? Vad kan lean och systemsyn innebära för effektivitet och kundnöjdhet i offentlig sektor? Föreläsning vid Innovationskonferensen - den 18 september 2012 - Kontaktuppgifter: Jakob Brandt 072-714 03 98 jakob.brandt@social.ministry.se

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Ungdomsfullmäktige 2013/2014

Ungdomsfullmäktige 2013/2014 Ungdomsfullmäktige 2013/2014 4 mars 2014 Knutssalen, Gamla Rådhuset I samband med att Ystads kommun nya hemsida startade har också Ungdomsfullmäktiges sida fått ny plats och nytt utseende. Inspirationen

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

2004-10-20 5.2. Upphandling bredband Redovisning av BASprojektet. Ärendebeskrivning:

2004-10-20 5.2. Upphandling bredband Redovisning av BASprojektet. Ärendebeskrivning: 2004-10-20 5.2 Ärendebeskrivning: Regionstyrelsen beslöt 2003-06-18 att anta Sydkraft Bredband AB som leverantör för att tillhandahålla ortssammanbindande IT-infrastruktur i Skåne. I uppgörelsen ingår

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 God fortsättning...önskar VI PÅ RAKOM! 2011 har blivit 2012, nytt år med andra ord. Jag hoppas alla har haft en bra jul och nyårshelg trots avsaknaden av snö

Läs mer

news SONERUDS STORT OILQUICK-FÄSTE GÖR SUCCÉ I NORGE NYHETSBREV oxxxxxilquick i Norge. xxxx Fästena har snabbt blivit en succé.

news SONERUDS STORT OILQUICK-FÄSTE GÖR SUCCÉ I NORGE NYHETSBREV oxxxxxilquick i Norge. xxxx Fästena har snabbt blivit en succé. oxxxxxilquick i Norge. xxxx Fästena har snabbt blivit en succé. NYHETSBREV GRAB JOHN & OILQUICK STORT OILQUICK-FÄSTE GÖR SUCCÉ I NORGE maj/97 INNEHÅLL MAJ 1997 OilQuick-fäste gör succé i Norge......1 VD

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

REALISTISK KREATIVITET

REALISTISK KREATIVITET REALISTISK KREATIVITET KREATIVITETSUTMANINGEN Upplägg 1. SORTERA OCH STRUKTURERA IDÉER 2. IDENTIFIERA RESURSER & HITTA RÄTT IDÉ 3. EXPERIMENT FÖR ATT TESTA RÄTT IDÉ 80 PERCENT OF SUCCESS IS JUST SHOWING

Läs mer

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Nätverket Renare Mark 24 mars 2015 Malin Fridlund Swedavia AB Innehåll Om Swedavia Erfarenheter Vårt arbete med PFAS Framåtblick Tillståndsansökan

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se Blekinge Offshore Projektbeskrivning Projektet omfattar uppförande av i första hand 700 vindkraftverk med en kapacitet på 2 500 MW och en beräknad produktion på 7-8 TWh per år inom Sveriges elområde 4.

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063 Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 1 Första kvartalet 2014-07-01 till 2014-09-30 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 4 411 Rörelseresultatet uppgick till 544 Resultat

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Höstmöte 19 September 2013

Höstmöte 19 September 2013 Höstmöte 19 September 2013 McNeil AB, Norrbroplatsen 2, Helsingborg Höganäs AB, Bruksgatan 35, Höganäs Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Maria Pettersson; Renewable Energy Development

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011 Hamnutredningen Öppet informationsmöte 14 december 2011 Syfte med dagens möte att ni ska få information om hamnutredningen så här långt och möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter att vi ska få input

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-08-22 204 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Växjö Laminering AB (556321-2322) Smedjegatan 22 352 46 Växjö MOTPART Best Bind Systems AB (org nr 556658-4743) Åbergsvägen

Läs mer