Hur går en samrådsprocess till?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur går en samrådsprocess till?"

Transkript

1 # ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Kära grannar! Vi i Sverige kan till stor del tacka vår starka exportindustri för vår höga levnadsstandard. Höganäs AB är en del av den industrin; av allt det vi producerar i Höganäs går 97 procent på export. Tack vare det drar vi in väsentliga sum mor utlandsvaluta till Sverige. Dessa pengar används sedan för att importera sådant som vi inte tillverkar i Sverige. För att Höganäs AB ska kunna fortsätta att bidra på detta sätt är forskning och utveckling inom pulverteknologin, och en utveck ling av våra tjänster, avgörande. En viktig faktor för att lyckas med detta är att vi även framgent kan locka högkvalificerade medar betare till vårt företag. Därför är det så viktigt att Höganäs förblir en attraktiv ort och att företaget Höganäs utvecklas i samklang med kommunen Höganäs. Det måste vi göra på ett hållbart sätt. Inom världens stålindustri tillhör vi de bästa i klassen vad gäller miljö och säkerhet, och det är vi stolta över. Men det som var bra nog igår kommer inte att vara bra nog imorgon. Därför förbereder vi just nu det kommande samrådet kring Höganäs miljötillstånd. I det här numret av Insikt kan du läsa mer om processen och för bereda dig inför samrådet, om du planerar att delta. Dina åsikter är viktiga för att vi ska vara bra nog, eller ännu bättre, även i framtiden. Välkommen till samrådet onsdagen den 25:e januari. Höganäs i förändring Från täckta transporter till nedgrävda kraftledningar Höganäs jobbar ständigt med miljöförbättringar. Läs om elva av de som gjorts och om de som komma skall. SIDAN 2 Alrik Danielson VD, Höganäskoncernen Dags för samråd Insikt förbereder dig Bytt är bytt Höganäs och kommunen i grönt samarbete SIDAN 4 SIDAN 6

2 Här är ett urval av de förbättringar för miljön som Höganäs AB gjort de senaste åren. 1 Höganäs omges på vissa ställen av trädplanteringar för att erbjuda grönska och trivsel. Planteringarna bidrar också till att bullernivån sjunker. Men på sina håll har träden vuxit sig höga och stjäl grannarnas kvällssol. Nu har en gallring av träden påbörjats. 2 2 Fläktarna i Svampverket har fått varvtalsreglering. Det gör att fläktarnas varvtal ökar eller minskar efter behov. Detta sparar energi och en bonuseffekt blir mindre buller. HÖGANÄS INSIKT #1/ Pulververkets två gamla skorstenar har ersatts av en ny med ljuddämpning. En annan skorsten har försetts med ljuddämpning. Detta har minskat bullret radikalt. 4 Den stora kraftledningen in till Höganäs industriområde var tills för något år sedan en luftledning som försörjde företaget med el. Nu har sammanlagt 1,7 km ledning grävts ned längs med väg Fjärrvärmen har byggts ut. Rökgaskylare har installerats i skorstenarna till Svamp-, Pulver- och Distaloyverken och värmeväxling har installerats på kylvattenkretsen i Svampverket. Nu leve rerar Höganäs energi motsvarade värmebehovet hos cirka villor per år. Samtidigt har mängden koldioxid som släpps ut i kommunen minskat med ton per år. 6 Ny teknik för vätgasåterföring, som processugnarna utrustats med, har gjort att energiutnyttjandet ökat och utsläppen av stoft minskat. Tekniken kommer att installeras på fler ställen inom Höganäs-koncernen.

3 Boende längs vägen mellan industrihamnen och råmateriallagret har vid tillfällen klagat på dammning. Därför ska alla lastbilar, så långt det är möjligt, köra med täckta flak. Dessutom har lastbilarna fått större last kapacitet, vilket gör att det blir färre körningar. 9 Gräsbevuxna vallar har gjorts i ordning runt deponiområdet. Efterhand som deponin fylls byggs nya vallar. Omkring 2025 kommer Invallningen att vara sluttäckt och i ordningställd. Redan nu finns utsiktsplatser på vallarna och promenadstråken utökas efter hand. 10 Perstorps stora cisterner kommer att försvinna under Verksamheten ska avvecklas och cisterner och ledningsrör rivs och forslas bort. En ny transportväg från hamnen kan anläggas och området göras grönare. Planeringen av detta görs i samarbete med Höganäs kommun. 11 Vid lossningen av båtar med järnmalm har det hänt att spill hamnat på kajen. Det har sett illa ut, men genom att förbättra kranen har Höganäs kunnat minimera spillet. Tanken är också att den gamla hamnkranen ersätts med en ny och modern till våren Så har Höganäs 7 Det har hänt att stoft från deponin på Invallningen blåst iväg in över land. För att dammet ska bindas effektivare har bevattningssystemet utökats. blivit grönare Att påverka miljön så lite som möjligt är självklart för Höganäs. Ständiga krav på miljöförbättringar kommer från myndigheter, allmän het och affärspartner. Men viljan att bli bättre kommer även inifrån företaget. Det visas inte minst genom att flera av de innovativa, miljö förbättrande lösningar som används i produktionen och på industri området är egenutvecklade. TEXT JONAS FRANZÉN ILLUSTRATION PETTER LÖNEGÅRD HÖGANÄS INSIKT #1/2012 3

4 HÖGANÄS AB:S MILJÖCHEF ANDERS BERGMAN SVARAR Hur går en samrådsprocess till? TEXT JONAS FRANZÉN Vad är ett samråd? När ett företag ansöker om ett nytt miljötillstånd samråder man med både myndigheter och allmänhet, för att de ska kunna lämna synpunkter och ställa frågor. Då har både myndigheter och enskilda personer chanser att uttala sin syn på hur företaget påverkar omgivningen. På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa mer om samrådsprocessen. Vilka mer än vi som bor i Höganäs kan delta i samrådsprocessen? Vi inleder samrådsprocessen med två möten i januari. Till det första mötet bjuds ett antal berörda myndigheter in, till exempel kommunala nämnder, Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Jordbruksverket. Dagen efter hålls ett öppet samrådsmöte. Förutom allmänhet, närboende och länsstyrelsen deltar sannolikt även representanter för kommunen och intresseföreningar, till exempel Naturskyddsföreningen. Varför ska jag vara med på samrådsmötet? Du får en koncentrerad, sammanfattad information om vad som är på gång, och du får en chans att träffa företaget och ställa dina frågor och ge dina synpunkter direkt till oss. Spelar mina åsikter verkligen någon roll? Ja. Alla relevanta frågor som ställts i samband med samrådet, både muntliga och skriftliga, ingår i handlingarna och kommer att finnas sammanfattade i miljötillståndsansökan. Allt som framkommer i samrådsprocessen vägs in när domstolen beslutar om tillstånd. Hur gör man för att lämna synpunkter? Man kan ställa både skriftliga och muntliga synpunkter. Fördelen med skriftliga synpunkter är att du tydligt kan uttrycka dig, och att frågan blir formulerad precis som du tänkt dig. Om jag är upptagen när samrådsmötet hålls, kan jag framföra mina åsikter ändå? Ja, både via vår hemsida på och via brev, ställt till Höganäs AB:s miljöavdelning. Märk brev med Samråd. Det är alltid viktigt att du berättar vem du är. Hur kan jag förbereda mig inför mötet? Läs igenom samrådshandling Samrådsprocessen steg för steg Verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken måste genomföra samråd innan ansökan och miljökonsvekensbeskrivningen lämnas in. Så här genomförs den steg för steg. 1 2 Höganäs bjuder in allmänhet och berörda myndigheter till samrådsmöten där framtidsplaner presenteras och där miljökonsekvenser diskuteras. Allmänhet och berörda myndigheter uppmanas lämna in sina synpunkter. 3 4 Höganäs sätter samman ett samrådsunderlag som lämnas till länsstyrelsen, kommunen, berörda myndigheter och till närboende. Höganäs sammanställer synpunkterna från berörda och myndigheter i en så kallad samrådsredogörelse, det vill säga ett skriftligt underlag som lämnas in tillsammans med ansökan. Bearbetningen av miljökonsekvensbeskrivningen fortsätter på Höganäs. Synpunkterna som kommit in under samrådsprocessen används i det arbetet. 4 HÖGANÄS INSIKT #1/2012

5 SÅ HÄR SER PROCESSEN UT 2010 Dialog med länsstyrelsen Förberedelse av ansökan. JUST NU Samråd med länsstyrelsen, kommun och andra intressenter Komplettering av ansökan. 2012/2013 Ansökan skickas till miljödomstolen vid årsskiftet. Remissrunda Huvudförhandling i miljödomstolen. 2014/ 2015 Beslut meddelas. arna som finns att ladda ned från cirka en vecka innan samrådsmötet genomförs. Om du inte har tillgång till internet kan du ringa till mig på telefon Vad händer efter samråden? Samrådsprocessen fortsätter. Vi sammanställer resultatet och fortsätter arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Det som tas upp under samrådet blir ett viktigt underlag till ansökan och följer med ända till det beslutas om tillstånd. När ansökan väl är inlämnad kan du som privatperson begära ut den och ge dina synpunkter då också. Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB, tar gärna emot dina synpunkter. Ordlista Om det behövs utlyser Höganäs ytterligare samrådsrundor för att ta in ytterligare synpunkter från allmänhet och myndigheter. 5 7 Miljödomstolen bedömer om ansökan är komplett. Om den inte uppfyller kraven kräver domstolen komplettering. Samråd kan utgöras av möte, brevutskick eller annonser och har som syfte att samla in synpunkter från allmänhet och myndigheter muntligt eller skriftligt. Höganäs, som är en verksamhet som kräver miljötillstånd, är skyldig att hålla samråd enligt miljö balken. Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning är en beskrivning av Höganäs direkta och indirekta påverkan på människors hälsa och miljö. 6 Miljökonsekvensbeskrivningen, som upprättas av oberoende experter, skickas tillsammans med ansökan till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Där gås den igenom och skickas på remiss till berörda myndigheter. Samrådsredogörelsen, det vill säga synpunkter från närboende, allmänhet och myndigheter, är med som bilaga. Samrådsunderlag är ett dokument som sammanfattar den miljö påverkan som Höganäs befintliga och ut ökade verksamhet antas ge upphov till. Underlaget är offentligt och finns bland annat att ladda ned på hoganas.se/insikt. Samrådsredogörelsen sammanfattar de synpunkter som kommit in till Höganäs från allmänhet, myndigheter och andra berörda. Den lämnas som bilaga till tillståndsansökan. HÖGANÄS INSIKT #1/2012 5

6 Alla vinnare när reningsverket byter gas mot värme SPILLVÄRME SKA BLI TILL BIOGAS I NYTT SAMARBETE Genom att koppla ledningar mellan kommunens avloppsreningsverk och Höganäs AB:s vätgasproduktion kan man snart byta spillvärme från vätgasanläggningen mot biogas från reningsverket. Ett samarbete som innebär vinst för alla inblandade: kommunen, Höganäs AB och miljön. TEXT JONAS FRANZÉN FOTO ANNA WAHLGREN KOMMUNENS AVLOPPRENINGSVERK värmer sedan några år tillbaka sina anläggningar med den biogas som bildas som en biprodukt i reningsprocessen. Men gasen har inte riktigt räckt till och därför har man också fått använda producerad el för att klara behoven. Ibland, när gasturbinen inte fungerat som den ska, har man fått bränna biogasen och låta den försvinna ut i luften. Det har inte känts bra. Varje gång jag har sett facklan har jag tänkt att nu kör vi elpanna. De senaste årens kalla vintrar har det strulat värre än någonsin och i takt med att elpriserna stiger blir det dyrt, säger Fredrik Arthursson, VAchef på Höganäs kommun. Men det är inte bara pengarna han tänker på. Rent miljömässigt är det tråkigt att tvingas fackla gasen, och för personalen har det varit negativt att behöva handskas med den här maskinen som krånglat, säger han och tittar ut genom fönstret mot den vita byggnaden där gasturbinen står. 500 METER BORT ligger Höganäs vätgasanläggning. När vätgasen produceras uppstår en energirik restgas som man återanvänder för att driva processen. Men inte heller den räcker fullt ut och därför använder man naturgas som komplement. Samtidigt genererar man stora mängder spillvärme till ingen nytta. Jag hörde om biogasen här på reningsverket som man ofta tvingas fackla bort, samtidigt som jag tänkte att varför i herrans namn ska vi kyla bort en och en halv megawatt energi till havet hela tiden, säger Magnus Pettersson som är energisamordnare på Höganäs AB. IDÉN SOM Magnus Pettersson fick var att leda den överblivna spillvärmen från vätgasanläggningen till reningsverket och i utbyte få reningsverkets biogas. Reningsverket får en smidig uppvärmning och vätgasproduktionen kan drivas med en mindre andel naturgas. Går allt som det ska är samarbetet i gång redan nästa år. Det kommer att kräva en del investeringar, men vi räknar med att det ska ha betalat sig för båda parter inom fem år, säger Fredrik Arthursson. KORT & GOTT VM-dags för Ramona Med hjälp av Höganäs satsar rallyföraren Ramona Karlsson nu mot VM med sitt Power of Powder Rally Team. Samarbetet mellan Höganäs och Ramona går ut på att hon testar Höganäs höghållfasta kugghjul till växellådor. Rallybilens växellåda är utrustade med sintrade kugghjul och utsätts där för största möjliga belastning. Än så länge visar testerna lysande resultat. Första VM-tävlingen går i mars och tar sig Ramona och kartläsaren Miriam Walfridsson dit blir de Rally-VM:s första kvinnliga ekipage. RUUTH TOG HERRGÅRDS- OSTEN TILL SVERIGE Höganäsbolagets grundare Eric Ruuth ( ) hade många strängar på sin lyra. Utöver intresset för politik och näringsliv hade han också ett brinnande intresse för ost. På 1780-talet bjöd Ruuth schweizaren Pierre N Du Bat till Skåne i syfte att ta fram en svensk ost. Resultatet av initiativet blev Herrgårds osten, som än i dag är en storsäljare. HÖGANÄSMAN VANN OS-GULD I RAMLÖSA Redan år 1834 hölls det olympiska spel i Ramlösa, arrangerade av en gymnastiklärare från Lund. Det tävlades i brottning, vighetsrörelser, balanser, språng i höjden (med eller utan stång och över häst), klättring i mast och linor och kapplöppning. Dessutom avgjordes en hästkapplöpning, som vanns av R Tornérhjelm. Han skulle senare komma att bli invald i Höganäs styrelse. 6 HÖGANÄS INSIKT #1/2012

7 Magnus Pettersson och Fredrik Arthursson startar samarbetet kring kommunens biogas och Höganäs spillvärme redan under året. På fem år ska investeringen ha betalat sig. Nu börjar arbetet med Invallningen Visste du att Höganäs Indien fyllde 25 år i november förra året? Höganäs startade sin verksamhet för tillverkning av järnpulver och blandningar i landet år I dag arbetar ett 80 tal personer på Höganäs Indien fördelade på produktion i Ahmednagar och ett säljkontor i Pune. Rast med tedrickning bland kollegorna i Höganäs fabrik i staden Pune i västra Indien. Järnpulver håller japansk mat fräsch Järnpulver från Höganäs används i så kallade Oxygen absorbers, det vill säga syreupptagare, som har till uppgift att hålla förpackad mat färsk längre. Syret i luften kan göra att mat ändrar färg och smak, möglar eller härsknar. När järn rostar förbrukar det syre och binder det som järnoxid. Det betyder att syreabsorbenter med järn förlänger matens hållbarhet. Ett gram järnpulver kan i teorin absorbera så mycket som 300 ml syre. Syreabsorbenter av järn fick sitt genombrott i Japan på 1970-talet och marknaden växer nu även i Europa och USA. I veckan tar byggandet vid den norra delen av Invallningen fart. TEXT JONAS FRANZÉN FOTO ANNA WAHLGREN I förra numret av Insikt berättade vi om det kommande arbetet med att skapa mer utrymme på deponin, där restprodukterna som blir över när järnmalm omvandlas till järnpulver läggs. Planen var då att grävmaskinerna redan i mitten av november skulle börja arbetet med att gräva upp slaggen som ska användas för att bygga de nya vallarna. Men vi hade inte räknat med att det skulle ta så lång tid att få igenom marklovsansökan, säger Ola Hallenheim som är ansvarig för Invallningen. I PRAKTIKEN KOMMER dock inte det något sena startdatumet att spela någon roll. Planen för Invallningen kommer att kunna följas som tänkt, utan förseningar. Från allmänheten har två personer hört av sig. En ornitolog har erbjudit sin hjälp med att utforma Invallningen med hänsyn till fågellivet. Ett initiativ som vi välkomnar. En person har varit allmänt intresserad av hur man ska gå till väga med arbetet rent tekniskt. Det har inte kommit in fler synpunkter än så. Jag tror bland annat det på beror att vi varit noggranna med att informera om vad vi ska göra, säger Pernilla Nydahl, miljösamordnare på Höganäs. Pernilla Nydahl och Ola Hallenheim har projekterat den nya skyddsvallen vid Invallningen. Fotnot: Cykelbanan kring Invallningen, längs havet, är återställd. Stormen vid första advent spolade upp stora mängder sten och grus på vägen, men nu är den farbar igen. HÖGANÄS INSIKT #1/2012 7

8 AVSÄNDARE: HÖGANÄS AB BRUKSGATAN HÖGANÄS HÖGANÄSBOR SVARAR Insikt skickade ut en reporter för att fånga några Höganäsbors åsikter. Vad vill du att Höganäs AB förändrar? Välkommen till samråd! Onsdag 25 januari från kl Välkommen till samråd i Höganäs AB:s utvecklingscenter med ingång från Bruksgatan (mittemot huvudkontoret). Under mötet presenterar Höganäs sina framtidsplaner och du kan ställa frågor direkt till företagets representanter. Syrwan Zangana, 57 Två saker är viktiga. Att Höganäs fortsätter växa och anställer folk härifrån. Sen är det också viktigt att man fortsätter satsa på miljöarbetet. Om de fördärvar miljön vill ingen ha dem kvar här. Hans Nilsson, 89 Jag tycker inte det finns så mycket att förbättra. Jag bor alldeles intill och det har alltid gått bra. Jag har faktiskt inte märkt av något dåligt. Gull-Britt Lundin, 65 Det är viktigt att de fortsätter arbeta med att få ner utsläppen, annars kanske inte unga människor vill flytta hit eller bo kvar. Anita Bengtsson, 68 Ett pensionärshem nere i hamnen hade varit trevligt om de ordnat med! Sen är jag väldigt tacksam för att Invallningen utformats så att man kan få cykla längs stranden. Synpunkter eller frågor kan du lämna direkt till Höganäs representanter under samrådet, eller skicka in i efterhand. Yttrandetiden för detta första samråd är till och med fredag den 24 februari Yttranden märkta Samråd kan skickas till e-postadress eller i brev till: Höganäs AB, Miljöavdelningen, Höganäs Tips! Förbered dig genom att läsa igenom det skriftliga underlaget som finns tillgängligt på Höganäs hemsida. Från och med tisdag den 17 januari kan du ladda ned dokumentet på Har du inte tillgång till internet går det bra att kontakta miljöchef Anders Bergman, telefon , för en kopia. Beth Johansson, 66 Det är bra att cisternerna här nere i hamnen försvinner, det tackar vi för. Jag känner mig trygg här, jag vet att de byter filter och ser till att det är så rent som möjligt. Roger Jensen, 50 Fabriken är inget jag störs av. Jag har bott här i några år nu och har inte märkt av något negativt än. Det har funkat bra så jag vet inte vad som skulle kunna förbättras. insikt ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB NUMMER 1/2012 Ansvarig utgivare: Alrik Danielson, vd Höganäs AB. Redaktör: Ulrika Rask-Lindholm, Corporate Communications. Kontakta oss gärna via e-post webbplatsen eller telefon Redaktionell produktion: Tidningskompaniet, Göteborg, Projektledare: Sara Wågenberg Tryck: Trydells, Laholm Höganäs AB (publ) januari 2012

Vår framtid. Håkan Persson Produktionschef Höganäs

Vår framtid. Håkan Persson Produktionschef Höganäs Vår framtid Håkan Persson Produktionschef Höganäs Vår framtid Vår framtid En bit av en bättre framtid skapas när en produkt eller process utvecklas med miljö- och energipåverkan i fokus Planerad utökning

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

Samråd enligt miljöbalken

Samråd enligt miljöbalken Samråd enligt miljöbalken 1 och 2 dec 2010 1 Hållpunkter för samrådsmötet 1. Inledning närvarande 2. Vad är ett samråd enligt miljöbalken? 3. Varför behöver hamnbassängen saneras? 4. Vilka blir de långsiktiga

Läs mer

Sjöräddningen kastar loss

Sjöräddningen kastar loss #2 2012 Ett nyhetsbrev för dig som bor i Höganäs från Höganäs AB krönika Vem vill inte bo i Höganäs? Nu när körsbärsträden står i full blom är vårt Höganäs som vackrast. Detta är en bra tid att ta hit

Läs mer

02322-000754 NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 SE- 411 04 Göteborg T +46 (0)313 395 960 F +46 (0)313 395 969 E info@nordiskvindkraft.se www.nordiskvindkraft.se Anders Bjerkhoel (för fastighetsägare

Läs mer

Sista leveransen. Bästa granne!

Sista leveransen. Bästa granne! #3 2012 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bästa granne! Hösten har kommit med sina vackra färger och goda frukter. Över resten av Europa råder en annan typ av höst, en höst

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 3

Samrådsredogörelse. Bilaga 3 Bilaga 3 Samrådsredogörelse Ansökan om Tillstånd för uppförande och drift av en biogasanläggning med tillhörande reningsverk på del av Gravarne 3:1, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Smögen 2014-12-22

Läs mer

Tre års förberedelser har burit frukt

Tre års förberedelser har burit frukt #3 2013 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne, Sedan några år tillbaka är Asien den största marknaden för de metallpulver vi producerar här i Höganäs. Trots den

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken angående sanering av Järnsågen 3 Halvorstorp i Trollhättan

Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken angående sanering av Järnsågen 3 Halvorstorp i Trollhättan 1(3) Handläggning Håkan Falck Direkttelefon 0520-49 79 65 E-post hakan.falck@trollhattan.se Datum 2014-05-23 Dnr KS 2012/321 Närboende till fastigheten Järnsågen 3 och 4 Halvorstorp Samråd enligt 6 kap.

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan Ny väg 268 E4 Grana Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan 1 Syfte Ny väg alternativt ombyggnad av befintlig väg 268 mellan E4 och Grana Trafikverket utreder sedan några år hur man kan förbättra

Läs mer

Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN

Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN FRAMTIDENS HAMN Göteborgs Hamn planerar en ny hamn för energiprodukter på Risholmen i Göteborgs hamn inlopp. Dagens energihamnar

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-3

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-1

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell

vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell Bliekevare vindkraftspark i Dorotea kommun. Foto: Åsa Laurell Fallgropar i MKB vid tillståndsansökan för vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell FÖRST BERÖM! --- Rundringning g bland länen (Jämtland, Skåne,

Läs mer

Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad, sträckan Duvbo Spånga

Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad, sträckan Duvbo Spånga Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad, sträckan Duvbo Spånga Samråd för järnvägsplan Samråd till med 15 juni 2015 Öppet hus: 26 maj 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket, Stormbyvägen 2-4, Spånga

Läs mer

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE E45/70 Genom Mora Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län Granskningshandling: 2015-12-01 Projektnummer: 144779 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll INFORMATION 1(7) Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll Definition vattenverksamhet Samtliga vattenverksamheter

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Informationsmöte med närboende om FUCHS nya smörjmedelsanläggning

Informationsmöte med närboende om FUCHS nya smörjmedelsanläggning Informationsmöte med närboende om FUCHS nya smörjmedelsanläggning 2017-02-09 Visionsbild förslag på byggnadslayout l 2 Syfte med kvällens möte - dialog Ge en klarare bild av vilka FUCHS är och den planerade

Läs mer

Prövning enligt miljöbalken

Prövning enligt miljöbalken Prövning enligt miljöbalken Innehåll På gång Prövningspunkter Tillståndsprocessen Några tips Projekt på gång Biogas Öst pengar av Jordbruksverket Tillståndsprocess biogas Workshopar Vägledning Miljöprövning

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO www.statkraftsodra.com Bilaga C8 SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 3 2.1

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Tillståndsprocessen och dagsläget länet 2014-09-20 Anna-Lena Olsson, miljöhandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län anna-lena.k.olsson@lansstyrelsen.se Tfn: 010-224 33 22

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

Ansökan till Region Skånes utvecklingsmedel för biogas

Ansökan till Region Skånes utvecklingsmedel för biogas Ansökan till Region Skånes utvecklingsmedel för biogas Ansökan skickas in både digitalt i Excel format per e-post till biogas@skane.se och som underskrivet original på papper till: Jeanette Flodqvist,

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Hur tar vi beslut om var projektet ska genomföras?

Hur tar vi beslut om var projektet ska genomföras? 17 november 2015 Hur tar vi beslut om var projektet ska genomföras? Under de senaste veckorna har vi haft informationsträffar på alla de tre platser där vi överväger att bygga ett lokalt energisystem.

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan för utvinning av värme

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla SAMRÅDSREDOGÖRELSE Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla Simrishamns kommun, Skåne Län Vägplan, 2014-06-27 Projektnummer: 8850568 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 543, 291

Läs mer

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne Projektnummer: 87733334 Växjö kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2016-12-01 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Projekt Valdemarsviken

Projekt Valdemarsviken Projekt Valdemarsviken Samråd enligt miljöbalken 2008-02-25 2008-02-27 1 Dagordning Inledning och presentation av deltagare Allmänt om Projekt Valdemarsviken Syftet med mötet Efterbehandlingsbehovet Planerade

Läs mer

Utökad mellanlagring 1

Utökad mellanlagring 1 Utökad mellanlagring 1 SVAFO SVAFO:s uppgift är att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar, ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen samt

Läs mer

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Bilaga 1a Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om nätkoncession för linje November 2016 Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Planerad 400kV-ledning Ekhyddan-Nybro-Hemsjö Underlag till anförande vid frukostseminarium den 19 oktober 2016

Planerad 400kV-ledning Ekhyddan-Nybro-Hemsjö Underlag till anförande vid frukostseminarium den 19 oktober 2016 Mikael Jeansson 0477-44111 Mi- 2016-10-18 1(7) Planerad 400kV-ledning Ekhyddan-Nybro-Hemsjö Underlag till anförande vid frukostseminarium den 19 oktober 2016 Åhörare, ledamöter och övriga. Jag vill först

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna

Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna 1 (5) Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna Till: Delges: Enligt sändlista Linda Dahlström Natasha Lyckholm Lars-Ola Särkimukka Johan

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Planläggningsbeskrivning 2016-03-30 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Ansökan till Region Skånes utvecklingsmedel för biogas

Ansökan till Region Skånes utvecklingsmedel för biogas Ansökan till Region Skånes utvecklingsmedel för biogas Ansökan skickas in både digitalt i Excel format per e-post till biogas@skane.se och som underskrivet original på papper till: Jeanette Flodqvist,

Läs mer

Globala veckans tipspromenad

Globala veckans tipspromenad Globala veckans tipspromenad Kyrkornas globala vecka 2007 har temat Skapelsefeber! och handlar om skapelsen och klimatet. Varje år tar vi fram en tipspromenad till Kyrkornas globala vecka. På ett både

Läs mer

Bio2G Biogas genom förgasning

Bio2G Biogas genom förgasning Bio2G Biogas genom förgasning Jan-Anders Svensson, E.ON Gasification Development AB Gasdag Karlstad 2012-02-09 EUs klimatmål 20/20/20 år 2020 Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE

INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE 2014-09-26 Inbjudan till samrådsmöte ang Projekt Högsby-Björkshults Glasbruk kl 18.30 tisdag 7/10 i Björkshult Hej! Jag heter Samuel Bergquist och är projektledare för saneringsarbetena

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt 2017-09-12 1 31 MKB-processen och genomfört samråd MKB och samråd 2017-09-12 2 31 MKB och samråd Erik Setzman, civilingenjör Lantmäteri, miljösamordnare SKB Översikt Varför samråd Samrådsparter Genomförda

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY 2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY Datum: 6 september 2006 Tid: Kl 19.00 Plats: Lidingö stadshus, rum 205 och 206 Antal deltagare: Cirka 100 deltagare

Läs mer

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 18.00 Dörrarna öppnar 18.30 Välkommen önskar Siral med bakgrund till satsningen och visionen med projektet. Triventus Consulting beskriver sedan processen

Läs mer

Muddringsområdet. Muddringen tar ca två månader och kommer att genomföras under vinterhalvåret 2016 eller 2017.

Muddringsområdet. Muddringen tar ca två månader och kommer att genomföras under vinterhalvåret 2016 eller 2017. Muddringsområdet Muddring kommer att genomföras från Södertälje kanal till Köpings hamn. Köpings kommun ansvarar för muddringen från Runnskär fram till kajen. Muddringen tar ca två månader och kommer att

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Granskning 26 januari 23 februari 2015 Öppet hus: tisdag den 10 februari 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket,

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Effektivare prövningsprocess. Kontaktuppgifter: Ylva Ågren Verksamhetsledare Prövning Tfn

Effektivare prövningsprocess. Kontaktuppgifter: Ylva Ågren Verksamhetsledare Prövning Tfn Effektivare prövningsprocess Kontaktuppgifter: Ylva Ågren Verksamhetsledare Prövning Tfn 010-225 44 03 ylva.agren@lansstyrelsen.se Regeringsuppdraget Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Västerbottens

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

2012-10-31 Karlstads Energi AB

2012-10-31 Karlstads Energi AB 1 Karlstads Energi AB Samrådsunderlag för uttag av ytvatten för kylning av överskottsvärme genom befintlig återkylare vid KVV Yttre Hamn samt utsläpp av uppvärmt vatten Innehåll Samrådsunderlag 2 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken inför tillståndsprövning av vattenverksamhet: Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Östra Göinge kommun, Skåne län Samrådsunderlag 2016-09-19 UNDERLAG

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Höganäs - med naturgas till framtiden. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs - med naturgas till framtiden. Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs - med naturgas till framtiden Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: cirka

Läs mer

KATAMARANKAJEN. Orientering. Nuvarande förhållanden. Teknisk beskrivning av åtgärderna. Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet

KATAMARANKAJEN. Orientering. Nuvarande förhållanden. Teknisk beskrivning av åtgärderna. Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet KATAMARANKAJEN Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet Orientering Umeå kommun planerar att reparera den så kallade öster om Kyrkbron i centrala Umeå. Området för planerad åtgärd finns utmärkt i figur

Läs mer

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd, Hovgårdens avfallsanläggning

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd, Hovgårdens avfallsanläggning 1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-03-08 2012-006342- MI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 mars 2014 Adressat: Mark- och miljödomstolen mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården Gråtanliden vindkraftsprojekt Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken 2016-04-21, Järjagården 1 Välkomna! till GHGs samråd för vindkraftsprojektet Gråtanliden! Viktigt: Samrådet ikväll är en del av den

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Människor som bor grannar med entreprenörer tenderar att vara mer benägna att själva bli entreprenörer

Människor som bor grannar med entreprenörer tenderar att vara mer benägna att själva bli entreprenörer Människor som bor grannar med entreprenörer tenderar att vara mer benägna att själva bli entreprenörer Hur lång tid tar det att få svar på ett bygglovsärende? Hur mycket stök är det för en restaurang som

Läs mer

Förlag till princip för redovisning av restvärmepotential vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion. utarbetat för. Optensys ENERGIANALYS

Förlag till princip för redovisning av restvärmepotential vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion. utarbetat för. Optensys ENERGIANALYS Förlag till princip för redovisning av restvärmepotential vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion utarbetat för av dag.henning@optensys.se www.optensys.se Hur ett fjärrvärmebolag ska redovisa om det

Läs mer