Hur går en samrådsprocess till?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur går en samrådsprocess till?"

Transkript

1 # ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Kära grannar! Vi i Sverige kan till stor del tacka vår starka exportindustri för vår höga levnadsstandard. Höganäs AB är en del av den industrin; av allt det vi producerar i Höganäs går 97 procent på export. Tack vare det drar vi in väsentliga sum mor utlandsvaluta till Sverige. Dessa pengar används sedan för att importera sådant som vi inte tillverkar i Sverige. För att Höganäs AB ska kunna fortsätta att bidra på detta sätt är forskning och utveckling inom pulverteknologin, och en utveck ling av våra tjänster, avgörande. En viktig faktor för att lyckas med detta är att vi även framgent kan locka högkvalificerade medar betare till vårt företag. Därför är det så viktigt att Höganäs förblir en attraktiv ort och att företaget Höganäs utvecklas i samklang med kommunen Höganäs. Det måste vi göra på ett hållbart sätt. Inom världens stålindustri tillhör vi de bästa i klassen vad gäller miljö och säkerhet, och det är vi stolta över. Men det som var bra nog igår kommer inte att vara bra nog imorgon. Därför förbereder vi just nu det kommande samrådet kring Höganäs miljötillstånd. I det här numret av Insikt kan du läsa mer om processen och för bereda dig inför samrådet, om du planerar att delta. Dina åsikter är viktiga för att vi ska vara bra nog, eller ännu bättre, även i framtiden. Välkommen till samrådet onsdagen den 25:e januari. Höganäs i förändring Från täckta transporter till nedgrävda kraftledningar Höganäs jobbar ständigt med miljöförbättringar. Läs om elva av de som gjorts och om de som komma skall. SIDAN 2 Alrik Danielson VD, Höganäskoncernen Dags för samråd Insikt förbereder dig Bytt är bytt Höganäs och kommunen i grönt samarbete SIDAN 4 SIDAN 6

2 Här är ett urval av de förbättringar för miljön som Höganäs AB gjort de senaste åren. 1 Höganäs omges på vissa ställen av trädplanteringar för att erbjuda grönska och trivsel. Planteringarna bidrar också till att bullernivån sjunker. Men på sina håll har träden vuxit sig höga och stjäl grannarnas kvällssol. Nu har en gallring av träden påbörjats. 2 2 Fläktarna i Svampverket har fått varvtalsreglering. Det gör att fläktarnas varvtal ökar eller minskar efter behov. Detta sparar energi och en bonuseffekt blir mindre buller. HÖGANÄS INSIKT #1/ Pulververkets två gamla skorstenar har ersatts av en ny med ljuddämpning. En annan skorsten har försetts med ljuddämpning. Detta har minskat bullret radikalt. 4 Den stora kraftledningen in till Höganäs industriområde var tills för något år sedan en luftledning som försörjde företaget med el. Nu har sammanlagt 1,7 km ledning grävts ned längs med väg Fjärrvärmen har byggts ut. Rökgaskylare har installerats i skorstenarna till Svamp-, Pulver- och Distaloyverken och värmeväxling har installerats på kylvattenkretsen i Svampverket. Nu leve rerar Höganäs energi motsvarade värmebehovet hos cirka villor per år. Samtidigt har mängden koldioxid som släpps ut i kommunen minskat med ton per år. 6 Ny teknik för vätgasåterföring, som processugnarna utrustats med, har gjort att energiutnyttjandet ökat och utsläppen av stoft minskat. Tekniken kommer att installeras på fler ställen inom Höganäs-koncernen.

3 Boende längs vägen mellan industrihamnen och råmateriallagret har vid tillfällen klagat på dammning. Därför ska alla lastbilar, så långt det är möjligt, köra med täckta flak. Dessutom har lastbilarna fått större last kapacitet, vilket gör att det blir färre körningar. 9 Gräsbevuxna vallar har gjorts i ordning runt deponiområdet. Efterhand som deponin fylls byggs nya vallar. Omkring 2025 kommer Invallningen att vara sluttäckt och i ordningställd. Redan nu finns utsiktsplatser på vallarna och promenadstråken utökas efter hand. 10 Perstorps stora cisterner kommer att försvinna under Verksamheten ska avvecklas och cisterner och ledningsrör rivs och forslas bort. En ny transportväg från hamnen kan anläggas och området göras grönare. Planeringen av detta görs i samarbete med Höganäs kommun. 11 Vid lossningen av båtar med järnmalm har det hänt att spill hamnat på kajen. Det har sett illa ut, men genom att förbättra kranen har Höganäs kunnat minimera spillet. Tanken är också att den gamla hamnkranen ersätts med en ny och modern till våren Så har Höganäs 7 Det har hänt att stoft från deponin på Invallningen blåst iväg in över land. För att dammet ska bindas effektivare har bevattningssystemet utökats. blivit grönare Att påverka miljön så lite som möjligt är självklart för Höganäs. Ständiga krav på miljöförbättringar kommer från myndigheter, allmän het och affärspartner. Men viljan att bli bättre kommer även inifrån företaget. Det visas inte minst genom att flera av de innovativa, miljö förbättrande lösningar som används i produktionen och på industri området är egenutvecklade. TEXT JONAS FRANZÉN ILLUSTRATION PETTER LÖNEGÅRD HÖGANÄS INSIKT #1/2012 3

4 HÖGANÄS AB:S MILJÖCHEF ANDERS BERGMAN SVARAR Hur går en samrådsprocess till? TEXT JONAS FRANZÉN Vad är ett samråd? När ett företag ansöker om ett nytt miljötillstånd samråder man med både myndigheter och allmänhet, för att de ska kunna lämna synpunkter och ställa frågor. Då har både myndigheter och enskilda personer chanser att uttala sin syn på hur företaget påverkar omgivningen. På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa mer om samrådsprocessen. Vilka mer än vi som bor i Höganäs kan delta i samrådsprocessen? Vi inleder samrådsprocessen med två möten i januari. Till det första mötet bjuds ett antal berörda myndigheter in, till exempel kommunala nämnder, Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Jordbruksverket. Dagen efter hålls ett öppet samrådsmöte. Förutom allmänhet, närboende och länsstyrelsen deltar sannolikt även representanter för kommunen och intresseföreningar, till exempel Naturskyddsföreningen. Varför ska jag vara med på samrådsmötet? Du får en koncentrerad, sammanfattad information om vad som är på gång, och du får en chans att träffa företaget och ställa dina frågor och ge dina synpunkter direkt till oss. Spelar mina åsikter verkligen någon roll? Ja. Alla relevanta frågor som ställts i samband med samrådet, både muntliga och skriftliga, ingår i handlingarna och kommer att finnas sammanfattade i miljötillståndsansökan. Allt som framkommer i samrådsprocessen vägs in när domstolen beslutar om tillstånd. Hur gör man för att lämna synpunkter? Man kan ställa både skriftliga och muntliga synpunkter. Fördelen med skriftliga synpunkter är att du tydligt kan uttrycka dig, och att frågan blir formulerad precis som du tänkt dig. Om jag är upptagen när samrådsmötet hålls, kan jag framföra mina åsikter ändå? Ja, både via vår hemsida på och via brev, ställt till Höganäs AB:s miljöavdelning. Märk brev med Samråd. Det är alltid viktigt att du berättar vem du är. Hur kan jag förbereda mig inför mötet? Läs igenom samrådshandling Samrådsprocessen steg för steg Verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken måste genomföra samråd innan ansökan och miljökonsvekensbeskrivningen lämnas in. Så här genomförs den steg för steg. 1 2 Höganäs bjuder in allmänhet och berörda myndigheter till samrådsmöten där framtidsplaner presenteras och där miljökonsekvenser diskuteras. Allmänhet och berörda myndigheter uppmanas lämna in sina synpunkter. 3 4 Höganäs sätter samman ett samrådsunderlag som lämnas till länsstyrelsen, kommunen, berörda myndigheter och till närboende. Höganäs sammanställer synpunkterna från berörda och myndigheter i en så kallad samrådsredogörelse, det vill säga ett skriftligt underlag som lämnas in tillsammans med ansökan. Bearbetningen av miljökonsekvensbeskrivningen fortsätter på Höganäs. Synpunkterna som kommit in under samrådsprocessen används i det arbetet. 4 HÖGANÄS INSIKT #1/2012

5 SÅ HÄR SER PROCESSEN UT 2010 Dialog med länsstyrelsen Förberedelse av ansökan. JUST NU Samråd med länsstyrelsen, kommun och andra intressenter Komplettering av ansökan. 2012/2013 Ansökan skickas till miljödomstolen vid årsskiftet. Remissrunda Huvudförhandling i miljödomstolen. 2014/ 2015 Beslut meddelas. arna som finns att ladda ned från cirka en vecka innan samrådsmötet genomförs. Om du inte har tillgång till internet kan du ringa till mig på telefon Vad händer efter samråden? Samrådsprocessen fortsätter. Vi sammanställer resultatet och fortsätter arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Det som tas upp under samrådet blir ett viktigt underlag till ansökan och följer med ända till det beslutas om tillstånd. När ansökan väl är inlämnad kan du som privatperson begära ut den och ge dina synpunkter då också. Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB, tar gärna emot dina synpunkter. Ordlista Om det behövs utlyser Höganäs ytterligare samrådsrundor för att ta in ytterligare synpunkter från allmänhet och myndigheter. 5 7 Miljödomstolen bedömer om ansökan är komplett. Om den inte uppfyller kraven kräver domstolen komplettering. Samråd kan utgöras av möte, brevutskick eller annonser och har som syfte att samla in synpunkter från allmänhet och myndigheter muntligt eller skriftligt. Höganäs, som är en verksamhet som kräver miljötillstånd, är skyldig att hålla samråd enligt miljö balken. Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning är en beskrivning av Höganäs direkta och indirekta påverkan på människors hälsa och miljö. 6 Miljökonsekvensbeskrivningen, som upprättas av oberoende experter, skickas tillsammans med ansökan till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Där gås den igenom och skickas på remiss till berörda myndigheter. Samrådsredogörelsen, det vill säga synpunkter från närboende, allmänhet och myndigheter, är med som bilaga. Samrådsunderlag är ett dokument som sammanfattar den miljö påverkan som Höganäs befintliga och ut ökade verksamhet antas ge upphov till. Underlaget är offentligt och finns bland annat att ladda ned på hoganas.se/insikt. Samrådsredogörelsen sammanfattar de synpunkter som kommit in till Höganäs från allmänhet, myndigheter och andra berörda. Den lämnas som bilaga till tillståndsansökan. HÖGANÄS INSIKT #1/2012 5

6 Alla vinnare när reningsverket byter gas mot värme SPILLVÄRME SKA BLI TILL BIOGAS I NYTT SAMARBETE Genom att koppla ledningar mellan kommunens avloppsreningsverk och Höganäs AB:s vätgasproduktion kan man snart byta spillvärme från vätgasanläggningen mot biogas från reningsverket. Ett samarbete som innebär vinst för alla inblandade: kommunen, Höganäs AB och miljön. TEXT JONAS FRANZÉN FOTO ANNA WAHLGREN KOMMUNENS AVLOPPRENINGSVERK värmer sedan några år tillbaka sina anläggningar med den biogas som bildas som en biprodukt i reningsprocessen. Men gasen har inte riktigt räckt till och därför har man också fått använda producerad el för att klara behoven. Ibland, när gasturbinen inte fungerat som den ska, har man fått bränna biogasen och låta den försvinna ut i luften. Det har inte känts bra. Varje gång jag har sett facklan har jag tänkt att nu kör vi elpanna. De senaste årens kalla vintrar har det strulat värre än någonsin och i takt med att elpriserna stiger blir det dyrt, säger Fredrik Arthursson, VAchef på Höganäs kommun. Men det är inte bara pengarna han tänker på. Rent miljömässigt är det tråkigt att tvingas fackla gasen, och för personalen har det varit negativt att behöva handskas med den här maskinen som krånglat, säger han och tittar ut genom fönstret mot den vita byggnaden där gasturbinen står. 500 METER BORT ligger Höganäs vätgasanläggning. När vätgasen produceras uppstår en energirik restgas som man återanvänder för att driva processen. Men inte heller den räcker fullt ut och därför använder man naturgas som komplement. Samtidigt genererar man stora mängder spillvärme till ingen nytta. Jag hörde om biogasen här på reningsverket som man ofta tvingas fackla bort, samtidigt som jag tänkte att varför i herrans namn ska vi kyla bort en och en halv megawatt energi till havet hela tiden, säger Magnus Pettersson som är energisamordnare på Höganäs AB. IDÉN SOM Magnus Pettersson fick var att leda den överblivna spillvärmen från vätgasanläggningen till reningsverket och i utbyte få reningsverkets biogas. Reningsverket får en smidig uppvärmning och vätgasproduktionen kan drivas med en mindre andel naturgas. Går allt som det ska är samarbetet i gång redan nästa år. Det kommer att kräva en del investeringar, men vi räknar med att det ska ha betalat sig för båda parter inom fem år, säger Fredrik Arthursson. KORT & GOTT VM-dags för Ramona Med hjälp av Höganäs satsar rallyföraren Ramona Karlsson nu mot VM med sitt Power of Powder Rally Team. Samarbetet mellan Höganäs och Ramona går ut på att hon testar Höganäs höghållfasta kugghjul till växellådor. Rallybilens växellåda är utrustade med sintrade kugghjul och utsätts där för största möjliga belastning. Än så länge visar testerna lysande resultat. Första VM-tävlingen går i mars och tar sig Ramona och kartläsaren Miriam Walfridsson dit blir de Rally-VM:s första kvinnliga ekipage. RUUTH TOG HERRGÅRDS- OSTEN TILL SVERIGE Höganäsbolagets grundare Eric Ruuth ( ) hade många strängar på sin lyra. Utöver intresset för politik och näringsliv hade han också ett brinnande intresse för ost. På 1780-talet bjöd Ruuth schweizaren Pierre N Du Bat till Skåne i syfte att ta fram en svensk ost. Resultatet av initiativet blev Herrgårds osten, som än i dag är en storsäljare. HÖGANÄSMAN VANN OS-GULD I RAMLÖSA Redan år 1834 hölls det olympiska spel i Ramlösa, arrangerade av en gymnastiklärare från Lund. Det tävlades i brottning, vighetsrörelser, balanser, språng i höjden (med eller utan stång och över häst), klättring i mast och linor och kapplöppning. Dessutom avgjordes en hästkapplöpning, som vanns av R Tornérhjelm. Han skulle senare komma att bli invald i Höganäs styrelse. 6 HÖGANÄS INSIKT #1/2012

7 Magnus Pettersson och Fredrik Arthursson startar samarbetet kring kommunens biogas och Höganäs spillvärme redan under året. På fem år ska investeringen ha betalat sig. Nu börjar arbetet med Invallningen Visste du att Höganäs Indien fyllde 25 år i november förra året? Höganäs startade sin verksamhet för tillverkning av järnpulver och blandningar i landet år I dag arbetar ett 80 tal personer på Höganäs Indien fördelade på produktion i Ahmednagar och ett säljkontor i Pune. Rast med tedrickning bland kollegorna i Höganäs fabrik i staden Pune i västra Indien. Järnpulver håller japansk mat fräsch Järnpulver från Höganäs används i så kallade Oxygen absorbers, det vill säga syreupptagare, som har till uppgift att hålla förpackad mat färsk längre. Syret i luften kan göra att mat ändrar färg och smak, möglar eller härsknar. När järn rostar förbrukar det syre och binder det som järnoxid. Det betyder att syreabsorbenter med järn förlänger matens hållbarhet. Ett gram järnpulver kan i teorin absorbera så mycket som 300 ml syre. Syreabsorbenter av järn fick sitt genombrott i Japan på 1970-talet och marknaden växer nu även i Europa och USA. I veckan tar byggandet vid den norra delen av Invallningen fart. TEXT JONAS FRANZÉN FOTO ANNA WAHLGREN I förra numret av Insikt berättade vi om det kommande arbetet med att skapa mer utrymme på deponin, där restprodukterna som blir över när järnmalm omvandlas till järnpulver läggs. Planen var då att grävmaskinerna redan i mitten av november skulle börja arbetet med att gräva upp slaggen som ska användas för att bygga de nya vallarna. Men vi hade inte räknat med att det skulle ta så lång tid att få igenom marklovsansökan, säger Ola Hallenheim som är ansvarig för Invallningen. I PRAKTIKEN KOMMER dock inte det något sena startdatumet att spela någon roll. Planen för Invallningen kommer att kunna följas som tänkt, utan förseningar. Från allmänheten har två personer hört av sig. En ornitolog har erbjudit sin hjälp med att utforma Invallningen med hänsyn till fågellivet. Ett initiativ som vi välkomnar. En person har varit allmänt intresserad av hur man ska gå till väga med arbetet rent tekniskt. Det har inte kommit in fler synpunkter än så. Jag tror bland annat det på beror att vi varit noggranna med att informera om vad vi ska göra, säger Pernilla Nydahl, miljösamordnare på Höganäs. Pernilla Nydahl och Ola Hallenheim har projekterat den nya skyddsvallen vid Invallningen. Fotnot: Cykelbanan kring Invallningen, längs havet, är återställd. Stormen vid första advent spolade upp stora mängder sten och grus på vägen, men nu är den farbar igen. HÖGANÄS INSIKT #1/2012 7

8 AVSÄNDARE: HÖGANÄS AB BRUKSGATAN HÖGANÄS HÖGANÄSBOR SVARAR Insikt skickade ut en reporter för att fånga några Höganäsbors åsikter. Vad vill du att Höganäs AB förändrar? Välkommen till samråd! Onsdag 25 januari från kl Välkommen till samråd i Höganäs AB:s utvecklingscenter med ingång från Bruksgatan (mittemot huvudkontoret). Under mötet presenterar Höganäs sina framtidsplaner och du kan ställa frågor direkt till företagets representanter. Syrwan Zangana, 57 Två saker är viktiga. Att Höganäs fortsätter växa och anställer folk härifrån. Sen är det också viktigt att man fortsätter satsa på miljöarbetet. Om de fördärvar miljön vill ingen ha dem kvar här. Hans Nilsson, 89 Jag tycker inte det finns så mycket att förbättra. Jag bor alldeles intill och det har alltid gått bra. Jag har faktiskt inte märkt av något dåligt. Gull-Britt Lundin, 65 Det är viktigt att de fortsätter arbeta med att få ner utsläppen, annars kanske inte unga människor vill flytta hit eller bo kvar. Anita Bengtsson, 68 Ett pensionärshem nere i hamnen hade varit trevligt om de ordnat med! Sen är jag väldigt tacksam för att Invallningen utformats så att man kan få cykla längs stranden. Synpunkter eller frågor kan du lämna direkt till Höganäs representanter under samrådet, eller skicka in i efterhand. Yttrandetiden för detta första samråd är till och med fredag den 24 februari Yttranden märkta Samråd kan skickas till e-postadress eller i brev till: Höganäs AB, Miljöavdelningen, Höganäs Tips! Förbered dig genom att läsa igenom det skriftliga underlaget som finns tillgängligt på Höganäs hemsida. Från och med tisdag den 17 januari kan du ladda ned dokumentet på Har du inte tillgång till internet går det bra att kontakta miljöchef Anders Bergman, telefon , för en kopia. Beth Johansson, 66 Det är bra att cisternerna här nere i hamnen försvinner, det tackar vi för. Jag känner mig trygg här, jag vet att de byter filter och ser till att det är så rent som möjligt. Roger Jensen, 50 Fabriken är inget jag störs av. Jag har bott här i några år nu och har inte märkt av något negativt än. Det har funkat bra så jag vet inte vad som skulle kunna förbättras. insikt ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB NUMMER 1/2012 Ansvarig utgivare: Alrik Danielson, vd Höganäs AB. Redaktör: Ulrika Rask-Lindholm, Corporate Communications. Kontakta oss gärna via e-post webbplatsen eller telefon Redaktionell produktion: Tidningskompaniet, Göteborg, Projektledare: Sara Wågenberg Tryck: Trydells, Laholm Höganäs AB (publ) januari 2012

Vår framtid. Håkan Persson Produktionschef Höganäs

Vår framtid. Håkan Persson Produktionschef Höganäs Vår framtid Håkan Persson Produktionschef Höganäs Vår framtid Vår framtid En bit av en bättre framtid skapas när en produkt eller process utvecklas med miljö- och energipåverkan i fokus Planerad utökning

Läs mer

Sjöräddningen kastar loss

Sjöräddningen kastar loss #2 2012 Ett nyhetsbrev för dig som bor i Höganäs från Höganäs AB krönika Vem vill inte bo i Höganäs? Nu när körsbärsträden står i full blom är vårt Höganäs som vackrast. Detta är en bra tid att ta hit

Läs mer

Tre års förberedelser har burit frukt

Tre års förberedelser har burit frukt #3 2013 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne, Sedan några år tillbaka är Asien den största marknaden för de metallpulver vi producerar här i Höganäs. Trots den

Läs mer

Sista leveransen. Bästa granne!

Sista leveransen. Bästa granne! #3 2012 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bästa granne! Hösten har kommit med sina vackra färger och goda frukter. Över resten av Europa råder en annan typ av höst, en höst

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 3

Samrådsredogörelse. Bilaga 3 Bilaga 3 Samrådsredogörelse Ansökan om Tillstånd för uppförande och drift av en biogasanläggning med tillhörande reningsverk på del av Gravarne 3:1, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Smögen 2014-12-22

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN

Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN FRAMTIDENS HAMN Göteborgs Hamn planerar en ny hamn för energiprodukter på Risholmen i Göteborgs hamn inlopp. Dagens energihamnar

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY 2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY Datum: 6 september 2006 Tid: Kl 19.00 Plats: Lidingö stadshus, rum 205 och 206 Antal deltagare: Cirka 100 deltagare

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning 2014-08-07 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE

INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE 2014-09-26 Inbjudan till samrådsmöte ang Projekt Högsby-Björkshults Glasbruk kl 18.30 tisdag 7/10 i Björkshult Hej! Jag heter Samuel Bergquist och är projektledare för saneringsarbetena

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Ansökan till Region Skånes utvecklingsmedel för biogas

Ansökan till Region Skånes utvecklingsmedel för biogas Ansökan till Region Skånes utvecklingsmedel för biogas Ansökan skickas in både digitalt i Excel format per e-post till biogas@skane.se och som underskrivet original på papper till: Jeanette Flodqvist,

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Globala veckans tipspromenad

Globala veckans tipspromenad Globala veckans tipspromenad Kyrkornas globala vecka 2007 har temat Skapelsefeber! och handlar om skapelsen och klimatet. Varje år tar vi fram en tipspromenad till Kyrkornas globala vecka. På ett både

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060101 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr M 11273-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-04 i mål M 3431-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Vattentornet fara för allmänheten

Vattentornet fara för allmänheten #1 2015 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Kära grannar! I DAGENS SAMHÄLLE är riktiga brev sällsynta, ni vet sådana som man får hålla i handen och sprätta upp. De få som kommer

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Sammanfattning. Pulververket. Sida 1 av 7. I Pulververket tillverkas huvudsakligen svampbaserade och atomiserade baspulver.

Sammanfattning. Pulververket. Sida 1 av 7. I Pulververket tillverkas huvudsakligen svampbaserade och atomiserade baspulver. Sammanfattning Pulververket I Pulververket tillverkas huvudsakligen svampbaserade och atomiserade baspulver. Kapaciteten i Pulververket är idag cirka 350 000 ton per år och avses öka till cirka 550 000

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET VA-sySTEM FABRIKSBETONG 02 03 VÄLKOMMEN TILL STARKA! Som självständigt familjeföretag med cirka 250 medarbetare tillverkar och levererar

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Reducerar deponin med 70-95 %

Reducerar deponin med 70-95 % Reducerar deponin med 70-95 % Torrt Dammfritt Snabbt STÅLBROAR Ekonomiskt & Miljövänligt Några Svenska företag är de första i Världen som lyckats sammanföra två unika och patenterade teknologier och arbetssätt

Läs mer

DOM 2015-03-05 Stockholm

DOM 2015-03-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2015-03-05 Stockholm Mål nr M 8363-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-21 i mål nr M 2197-14, se

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

i pulverform Det som startade för över 200 år sedan har i dag växt till en världsindustri följ med bakom kulisserna. sidan 2

i pulverform Det som startade för över 200 år sedan har i dag växt till en världsindustri följ med bakom kulisserna. sidan 2 #1 2011 Ett nyhetsbrev för dig som bor i Höganäs från Höganäs AB krönika Välkommen till första numret av Insikt! I din hand håller du det första numret av Höganäs nyhetsbrev Insikt, som ska komma ut tre

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

2010-12-07 kl 11.00-16.00. Pege Schelander, sekreterare/verkställande tjänsteman. Före VRBK:s möte har Vattenmyndigheten, VM, tillsammans med

2010-12-07 kl 11.00-16.00. Pege Schelander, sekreterare/verkställande tjänsteman. Före VRBK:s möte har Vattenmyndigheten, VM, tillsammans med Vattenrådet för Bohuskusten, VRBK Styrelsen Protokoll 2010-12-07 Plats och tid Gryyab AB, Göteborg 2010-12-07 kl 11.00-16.00 Närvarande Ej närvarande Magnus Jakobsson, ordf Knut Andrén Boel Lanne Björn

Läs mer

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 4 Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi Spara pengar och miljö med Elpiloten Med Betalsmart får du stugvärme i januari, men betalar i juli Vinn en

Läs mer

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution.

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. HÄR BYGGS DET: Framtid Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. Nordbygg Sustainable Days Featuring Germany 1 4 april 2014 Företag och experter bakom den världsledande tyska energitekniken

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning DIY byråkrati en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning Inledning Denna guide är tänkt att inspirera konstnärer och andra verksamma inom konstbranschen till att vara en aktiv del i den

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Ansökan om tillstånd för forskningsanläggingen European Spallation Source ESS inom fastigheten Östra Odarslöv 13:5, Lunds kommun, Skåne län

Ansökan om tillstånd för forskningsanläggingen European Spallation Source ESS inom fastigheten Östra Odarslöv 13:5, Lunds kommun, Skåne län LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN BEGÄRAN OM KOMPLETTERING 1(1) 2012-06-26 500-11875-2012 STRÅLSÄKERHETS MYNDIGHETEN Vår referens Enheten for Samhällsskydd och Beredskap Gert Jacobsson 040/044-25 23 33 Strålskyddsmyndigheten!

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

1 Logistik och transportlösningar idag

1 Logistik och transportlösningar idag Sammanfattning Ungefär 300 000 ton järn- metall pulver tillverkades av Höganäs Sweden AB under 2012. Volymen av färdigställda material bedöms öka successivt till en produktion om cirka 570 000 ton per

Läs mer

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Dokumentation 2011-01-21 201 Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Nedtecknat och författat av Björn Eriksson, Avloppsguiden. Avsikten med dokumentationen är att översiktligt återge

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september!

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Nedan följer information som är bra att känna till inför och under mässdagarna. Kontaktpersoner Fredrik Nyström, producent, 073-736 05 68, fredrik.nystrom@mentoronline.se

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte

Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte 2014-02-03 Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte Förberedelse för enkäten. Upphandling 2 Nulägesrapport

Läs mer