Bedömningshandboken. för antagning till högskoleutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömningshandboken. för antagning till högskoleutbildning"

Transkript

1 Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning 2007/2008

2 Produktion: Verket för högskoleservice, VHS Original: Birgitta Klingsäter Tryck: AB Danagårds Grafiska, mars 2007

3 Bedömningshandboken 2007/2008 Vi överlämnar härmed en ny upplaga av bedömningshandbok för svensk förutbildning till landets högskolor och universitet inför läsåret 2007/2008. Bedömningshandboken är framtagen av en arbetsgrupp utsedd av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och utgör underlag för antagning till grundutbildning vid högskolor och universitet. Arbetsgruppen utarbetar också en bedömningshandbok för utländska betyg. Vi har under året fortsatt arbetet med att se över innehållet utifrån de krav som det gemensamma antagningssystem, NyA, ställer på oss. Vi som utgör bedömningshandboksgruppen representerar högskolor, universitet och Verket för högskoleservice (VHS). Vi är: Anders Arnebert, Lunds universitet Ewa Chatti-Plass, Stockholms universitet Katarina Forssner, Uppsala universitet Lena Fries, Karlstads universitet, (ordförande) Ove Johansson, Högskolan Väst, Lisbeth Lidjan, Verket för Högskoleservice, VHS Elisabeth Lind-Marklund, Luleå tekniska universitet Karin Sikström, Mälardalens högskola Elisabeth Svensk, Verket för högskoleservice, VHS Elisabet Bäckström, Verket för högskoleservice, VHS, adjungerad Kerstin Alverholt, Verket för högskoleservice, VHS, adjungerad Erica Finnerman, Verket för högskoleservice, VHS, adjungerad Petra Brundell, Verket för högskoleservice, VHS, adjungerad Denna bedömningshandboksgrupp utgör tillsammans med motsvarigheten för utländska betyg bilaga till den överenskommelse som VHS har med de universitet och högskolor, som uppdrar åt VHS att göra antagning. Den är också norm för den lokala antagning till grundläggande högskoleutbildning, som äger rum vid respektive universitet och högskola. Kompletterande regler och eventuella avvikelser framgår av respektive antagningsmyndighets antagningsordning och för den genom VHS samordnade antagningen i VHS anmälningskatalog. Mötesanteckningar och beslut från bedömningshandboksgruppen dokumenteras på VHS hemsida för högskolor, Där finns också den e-postadress som högskolorna kan använda för synpunkter och frågor på bedömningshandböckerna. För bedömningshandboksgruppen Lena Fries

4 INNEHÅLL Innehåll 1 2 behörighet 4 Grundläggande behörighet 4 Slutbetyg från gymnasieskolans program 4 Slutbeyg från komvux 4 Samlat betygsdokument från komvux 5 Avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer, mellanårsprogram, tvååriga specialkurser och komvux 5 Folkhögskola 5 Utländsk förutbildning 5 25:4 5 Särskild behörighet 6 andra behörighetsgrunder 7 Undantag 7 Motsvarandebedömning 7 Ersättningskrav 7 Reell kompetens 7 Tillämpningar 8 Slutbetyg från gymnasieskolan 8 Avgångsbetyg från gymnasieskolan 8 Avgångsbetyg från gymnasieskolans program vt 95 och vt 96 (mellanårsprogram) 9 tabell för behörighetsbedömning 11 tabell över nt-basår/collegeår 45 tabell över utländska språkkurser 51 meritvärdering av betyg 55 Kompletteringsbetyg som kan påverka meritvärdet av betyg 55 Slutbetyg från gymnasieskolans program och komvux bokstavsbetyg 56 Avgångsbetyg från gymnasieskolan och komvux med sifferbetyg eller blandbetyg 56 Mellanårsbetyg 57 Samlat betygsdokument från komvux 59 Utländsk förutbildning 59 Tabell över jämförelsetal för betygspoäng 61 tabell för utbyteskomplettering 62 Utbyteskomplettering av gamla och nya kurser 62 Utbyteskomplettering av ämnesbetyg 74 Utbyteskompletteringar av etappbetyg 78 Förteckning över B/C-språk för utbyte 80 jämförelse högskolemeriter exempel på meritvärdering av betyg 86 Slutbetyg 86 Avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer 88 Mellanårsprogram 91 Urval 92 Fördelning av platser 92 Behöriga sökande med lika meriter 92 Betygsurval 92 Provurval 92 Av högskolan beslutade urvalsgrunder 92 Övriga behöriga sökande 93 Särskilda prov för urval 93 Reservantagning 93 Efteranmälan 93 skolformer 94 Fackskola 94 Folkhögskoleutbildning 94 Grundläggande behörighet 94 Allmän behöriget 94 Meritvärdering 95 Friskolor 95 Waldorfskolor 95 Gymnasieskolans linjer 96 Mindre studiekurs 97 Utökad studiekurs 97 Treåriga yrkesinriktade linjer 97 Frivilliga val 97 Gymnasieskolans nationella program 97 Slutbetyg gymnasieskola Slutbetyg gymnasieskola 1994/ /00 97 Reducerat program 98 Utökat program 98 Avgångsbetyg (mellanårsprogram) 98 Specialutformat program 98 Individuellt program 98 Internationell Baccalaureat-IB 98 Kommunal vuxenutbildning 98 Slutbetyg i komvux enbart nya kurser 99 Slutbetyg i komvux blandat gamla och nya kurser 99 Slutbetyg i komvux utfärdat t o m 30 juni Avgångsbetyg från komvux 99 Korrespondensstudier 99 Lärlingsutbildning 99 Normalskolekompetens 99 Påbyggnadsutbildning inom gymnasieskolan 99 Specialkurser 100

5 INNEHÅLL 5 6 Studentexamen 100 Studieförbund 100 Svensk gymnasieutbildning på annat språk 100 Engelskspråkig 100 Finskspråkig 100 Tyskspråkig 101 Franskspråkig 101 Utländsk förutbildning 101 Test i svenska för sökande med utländsk förutbildning 101 Övrigt 101 Ämneskoder, förteckning 102 Waldorfskolans kurskoder, förteckning 103 tabell över förutbildningar för grundläggande behörighet 105 Nationella program utfärdade fr o m vt Specialutformade program utfärdade fr o m vt Nationella program utfärdade t o m vt 2002 och Mellanårsprogram utfärdade vt95-vt Tre- och fyraåriga teoretiska linjer 107 Tvååriga linjer 107 Treåriga yrkesinriktade linjer 108 Kommunal vuxenutbildning 108 Folkhögskolor 109 Studentexamen 109 Fackskolan 109 Normalskolekompetens (flickskola) 109 Specialgymnasium 110 Övriga utbildningar 111 Specialkurser 113 utländsk förutbildnings förteckning 116 Utländska förutbildningar fr o m ht Utländska förutbildningar t o m vt bilaga 123 Studentexamen 123 Normalskolekompetens 124 Folkhögskoleintyg 125 Slutbetyg från Waldorfskola 133 allmänt 135 Anmälan 135 I tid 135 För sent 135 Sökalternativ 135 Komplettering 135 Dokumentation 135 Nationell betygsdatabas 136 Betyg 136 Arbetslivserfarenhet Kontrollbesked 136 Antagningsbesked ht Svarskrav 136 Strykningar 136 Urval Anstånd 137 Totalförsvarstjänstgöring 137 Särskilda stödåtgärder 137 Viktiga datum 137 arbetslivserfarenhet 138 Halvtid 138 Timanställning/oregelbunden tjänstgöring 138 Tjänstledighet, sjukdom mm 138 Tjänstgöringsintyg 138 Anställningsbevis 138 Pågående anställning 138 Särskilda regler för vissa typer av arbete 138 högskoleprovet 141 Högskoleprov utomlands 141 Anpassade högskoleprov 141 Provet som urvalsinstrument 141 Giltiga prov inför respektive antagningstillfälle 141 överklagande 143 Rutin för hantering av överklaganden i NyA 143 bilagor 144 Utdrag ur högskoleförordningen 144 Högskoleverkets författningssamling 148 Standardbehörigheter 151 Standardbehörighet: yrkesexamina 155 rekommendationer för arbetet med att validera reell kompetens inom högskolan 156 rekommendationer för implementering av antagningssystemet nya 163 bakgrund till rekommendationerna 167 sökordregister

6 BEHÖRIGHET BEHÖRIGHET Grundläggande och särskild behörighet styrks som regel genom betygsdokument. Betygsdokumenten avgör hur anmälan meritvärderas och i vilken grupp sökande konkurrerar vid urval. Under avsnittet Skolformer framgår vilka dokument sökande erhåller från respektive skolform. Grundläggande behörighet Kraven för grundläggande behörighet kan uppfyllas enligt följande och avgör också i vilken grupp den sökande konkurrerar vid urval. Slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller komvux med lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. Samlat betygsdokument från komvux (för sökande som saknar slutbetyg från komvux) som omfattar lägst betyget Godkänd i kurser som motsvarar minst 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg. Avgångsbetyg från gymnasieskolans program vt 95, vt 96 (s.k. mellanårsprogram), gymnasieskolans linjer, motsvarande äldre utbildningar, gymnasieskolans tvååriga specialkurser* och komvux. Se vidare förteckning över förutbildningar. * Den tvååriga specialkursen ska i huvudsak vara uppbyggd som en tvåårig linje. Utländsk gymnasieutbildning Folkhögskola med intyg om allmän/ grundläggande behörighet till högskoleutbildning. 25:4 Slutbetyg från gymnasieskolans program Sökande ska för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet ha lägst betyget Godkänd i minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg. Ett fullständigt slutbetyg kan omfatta olika antal gymnasiepoäng (gyp) beroende på vilket program och enligt vilken timplan sökande läst. Ej betygssatta gymnasiepoäng räknas som Godkända. Högst 10 procent av gymnasiepoängen får avse kurser med betyget IG och/ eller den poäng som ett program kan ha reducerats med. Sökande med delat betyg i svenska B erhåller ingen gymnasiepoäng i kursen om ett av delbetygen är IG. Slutbetyg utfärdat 1997 * Naturvetenskaps-, Samhällsvetenskaps-, Estetiskaprogrammet gyp 90 procent minst 1962 gyp Övriga program gyp 90 procent minst 2160 gyp Slutbetyg utfärdat * Naturvetenskaps-, Samhällsvetenskaps-, Estetiskaprogrammet gyp 90 procent minst 1935 gyp Övriga program gyp 90 procent minst 2133 gyp * För korrekt slutbetyg ska betyg i specialarbete ingå, inget krav på godkänt betyg. Slutbetyg utfärdat 2003 Samtliga program med enbart nya kursbetyg gyp 90 procent minst gyp Samtliga program med blandat gamla kursbetyg (konverterade) och nya kursbetyg gyp 90 procent minst gyp Slutbetyg från komvux För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att sökande har lägst betyget Godkänd i kurser om minst 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg. Som Godkänd räknas i förekommande fall ej betygsatta gymnasiepoäng. Kraven för slutbetyg och definition av gamla och Nya kurser framgår i avsnittet Skolformer, komvux gymnasiepoäng enbart nya kurser För grundläggande behörighet krävs lägst betyg Godkänd i minst gymnasiepoäng (90 procent av 2 350) varav minst 400 ska avse betyg i kärnämneskurser. 4

7 BEHÖRIGHET gymnasiepoäng blandat gamla och nya kurser För grundläggande behörighet krävs lägst betyg Godkänd i minst gymnasiepoäng (90 procent av 2 301) varav minst 400 ska avse betyg i kärnämneskurser gymnasiepoäng gamla kurser, nya kurser kan ingå För grundläggande behörighet krävs lägst betyg Godkänd i minst gymnasiepoäng (90 procent av 1 970) varav minst 373 ska avse betyg i kärnämneskurser. Samlat betygsdokument från komvux Endast kurser från komvux, gamla och nya kurser, tillgodoräknas för grundläggande behörighet. Möjligheten att styrka den grundläggande behörigheten genom samlat betygsdokument gäller sökande som saknar slutbetyg från komvux. Endast betyg i kurser, inklusive lokala kurser som kan ingå i ett slutbetyg från komvux medräknas. Betyg i kärnämneskurser Sökande som styrker sin grundläggande behörighet genom samlat betygsdokument ska ha lägst betyget Godkänd i kärnämneskurser i samma omfattning som sökande med motsvarande slutbetyg se tabell över förutbildningar för grundläggande behörighet. Betyg i enbart nya kurser För grundläggande behörighet krävs lägst betyget Godkänd i minst gymnasiepoäng, 90 procent av ett slutbetyg som omfattar gymnasiepoäng. Betyg i blandat gamla och nya kurser För grundläggande behörighet krävs lägst betyget Godkänd i minst gymnasiepoäng, 90 % av ett slutbetyg som omfattar gymnasiepoäng. I det samlade betygsdokumentet finns inga kurser som har konverterade gymnasiepoäng. Gamla kurser ges i samband med antagning nytt värde enligt SKOLFS 2001:19. Betyg i blandat gamla och nya kurser där betyg utfärdats senast 30 juni 2002 Sökande med betyg i gamla och nya kurser där betyg i ny kurs utfärdats senast 30 juni 2002 uppfyller kraven för grundläggande behörighet om sökande har lägst betyget Godkänd i minst gymnasiepoäng, 90 procent av Någon omräkning av de nya kursernas gymnasiepoäng görs inte. Betyg i enbart gamla kurser För grundläggande behörighet krävs lägst betyget Godkänd i minst gymnasiepoäng, 90 procent av ett slutbetyg som omfattar minst Avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer, mellanårsprogram, tvååriga specialkurser och komvux Sökande ska för att uppnå grundläggande behörighet ha ett fullständigt avgångsbetyg. Dessutom krävs betyg i svenska motsvarande avslutad kurs om minst 2 åk (med delat betyg) utan betygskrav alt. kurs B (med lägst betyget Godkänd) och engelska motsvarande 2 åk utan betygskrav alt kurs A (med lägst betyget Godkänd). Folkhögskola Se avsnitt Skolformer, Folkhögskoleutbildning Utländsk förutbildning Se avsnitt Skolformer, Utländsk förutbildning 25:4 Sökande som fyller 25 år senast under det kalenderår som utbildningen börjar har varit yrkesverksam i minst fyra år på halvtid före det kalenderhalvår då utbildningen börjar har kunskaper i engelska som motsvarar kurs A med lägst betyget Godkänd alt. 2 åk/etapp 2 har kunskaper i svenska som motsvarar kurs B med lägst betyget Godkänd alt. 2 åk/etapp 2 (med delat betyg). För sökande som har sifferbetyg i svenska och/eller engelska finns inget krav på visst betyg. 1

8 BEHÖRIGHET Särskild behörighet Standardbehörighet Kraven för särskild behörighet har av Högskoleverket fastställts i ett antal s.k. standardbehörigheter. Högskoleverket har också beslutat om vilken standardbehörighet som ska gälla till de utbildningar som leder till yrkesexamen. Till övriga utbildningar och kurser beslutar respektive universitet och högskola vilken standardbehörighet som ska gälla. Högskolorna kan också medge dispens från särskild behörighet. Se bilaga Högskoleverkets föreskrifter. Kurs för särskild behörighet anges alltid som lägsta kurs med lägst betyg G/3. Högre kurs i ämnet godtas också för särskild behörighet. Arbetslivserfarenhet för särskild behörighet Till vissa utbildningar kan krav på arbetslivserfarenhet för särskild behörighet finnas. Oftast krävs 12 månaders arbetslivserfarenhet på minst halvtid. Tillämpningen av vilken typ av tjänstgöring som godtas och hur deltidstjänstgöring räknas kan skilja mellan högskolorna. Se aktuell information till respektive antagningsomgång. Arbetslivserfarenheten får även ingå i de fem år som ger tilläggspoäng i provurvalet (HA). Basår samt övriga högskoleförberedande utbildningar För den som saknar behörighet anordnas basår vid vissa universitet och högskolor. Godkända kurser ger som regel kunskaper motsvarande särskild behörighet under förutsättning att det av utbildningsbeviset klart framgår vilka kurser som ingått i basåret samt vad dessa motsvarar uttryckt i årskurs/etapp eller kurs i gymnasieskolan. Något meritvärde ges inte. Se Tabell över basår. För de basårsstuderande som erhåller betyg från komvux tillämpas de vanliga reglerna för behörighetskomplettering. Behörighetsprov Till vissa utbildningar krävs godkänt provresultat för att uppfylla de särskilda behörighetskraven. Godkänt provresultat kan också vara ett ersättningskrav till en kurs som krävs för särskild behörighet. Information om vilka utbildningar där godkänt behörighetsprov förekommer finns i VHS anmälningskatalog samt i respektive universitets och högskolas anmälningskatalog. Behörighetsbesked Utanför den samordnade antagning besvarar VHS förfrågning avseende behörighet, meritvärdering och urval. Bedömning av utländska meriter VHS utfärdar på uppdrag av regeringen skriftliga utlåtanden av utländska meriter. Behörigheten uttrycks som kurser i gymnasieskolan/komvux. Det påpekas i samtliga behörighetsbesked att bedömningen är gjord utifrån nu gällande regler. Beskedet innehåller personnummer/födelsedatum för kontroll vid eventuell senare anmälan. Samtliga sökande med utländsk förutbildning som fått en sådan bedömning uppmanas att bifoga kopia på denna till anmälan. Behörighetsbevis Behörighetsbevis för grundläggande/allmän behörighet till högskolestudier för personer som ska studera utomlands utfärdas av VHS. 6

9 ANDRA BEHÖRIGHETSGRUNDER ANDRA BEHÖRIGHETSGRUNDER 1 Sökande som inte uppfyller kraven för behörighet kan medges undantag (dispens) eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Sökande som formellt inte uppfyller kraven för behörighet kan bedömas ha reell kompetens. Undantag: Sökande som inte uppfyller behörighetskraven kan medges undantag (dispens) om det föreligger särskilda skäl. Undantag i samband med VHS samordnade antagning handläggs av VHS enligt överenskommelse med varje högskola. Vid prövningen beaktas om den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig sökt utbildning. Befrielse från visst behörighetskrav medges endast i undantagsfall och kan avse grundläggande eller särskild behörighet. Sökande med avgångsbetyg som tidigare gav allmän behörighet och som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet som 25:4 beviljas undantag från ålderskravet och/eller kravet på fyra års arbetslivserfarenhet. Kraven i svenska och engelska samt särskild behörighet måste styrkas. Dessa sökande konkurrerar inte i betygsurvalet utan måste göra högskoleprovet för att delta i urval. Undantag från särskild behörighet beslutas av respektive högskola och kan avse följande: Undantag som avser en sökande och ett visst sökalternativ. Undantag som respektive högskola beslutat medge från särskilt behörighetskrav som ingår i standardbehörighet till viss utbildning framgår av anmälningskatalogen. Motsvarandebedömning: Den sökande kan uppfylla kraven för behörighet genom motsvarande kunskaper. Högskoleverket har i föreskrifter (HSVFS 1996: 1) fastställt vilka ämnen med årskurs från linje, etapp samt program med vissa kurser som motsvarar de kurser som kan krävas för särskild behörighet. Sökande kan också på annat sätt ha motsvarande kunskaper. I tabellen för behörighetsbedömning framgår vad som bedöms motsvara viss kurs som kan krävas för särskild behörighet. Sökande kan också genom annan utbildning eller verksamhet än de som finns förtecknade anses ha motsvarande kunskaper. Ersättningskrav: Till vissa utbildningar kan andra krav än vad som generellt anses ge motsvarande kunskaper ge behörighet, s.k. ersättningskrav. Sist under respektive kurs i tabellen för behörighetsbedömning dokumenteras eventuella ersättningskrav. Reell kompetens: Universitet och högskolor prövar om sökande, som formellt inte uppfyller kraven för behörighet, har förutsättningar att tillgodogöra sig sökt utbildning. Se SUHF:s rekommendationer för arbetet med att validera reell kompetens inom högskolan, bilaga sid

10 ANDRA BEHÖRIGHETSGRUNDER Tillämpningar Slutbetyg från gymnasieskolan Huvudregel Sökande som inte uppfyller 90-procentsgränsen för behörighet medges endast dispens i undantagsfall. Motsvarandebedömning Motsvarandebedömning görs om sökande har kompletterat nationella kurser (ej lokala kurser) med lägst betyg Godkänd i sådan omfattning att den sammanlagda gymnasiepoängen uppgår till 90 procent av ett fullständigt program samt har lägst betyg Godkänd i kärnämneskurser som motsvarar vad som krävs av sökande med fullständigt slutbetyg. Minst antal gymnasiepoäng i kärnämnen med lägst betyget Godkänd för grundläggande behörighet är för: Slutbetyg fullständigt program 2180 gyp 462 gyp kärnämnen 2400 gyp 440 gyp kärnämnen 2150 gyp 465 gyp kärnämnen 2370 gyp 443 gyp kärnämnen 2500 gyp 500 gyp kärnämnen 2451 gyp 500 gyp kärnämnen För sökande med slutbetyg med gamla kurser som kompletterat med betyg i nya kurser räknas gymnasiepoängen för den nya kursen. Undantag Vid komplettering av gamla kurser med betyg IG räknas normalt den nya kursens gymnasiepoäng vid beräkning av 90-procentsgränsen. Undantag medges om den nya kursen omfattar färre gymnasiepoäng och det är anledningen till att sökande inte uppnår 90 procentsgränsen. Om betyg i en gammal kurs är lägst G räknas inte en högre gymnasiepoäng i en ny jämförbar kurs för att uppnå 90-procentsgränsen. Sökande med slutbetyg utfärdat 1997 (2180 gp) uppfyller formellt inte kraven för grundläggande behörighet om betyg i fysik (220 gp) är IG. Undantag medges dock om fysikbetyget är enda anledningen till att den sökande inte uppnår 90%- gränsen. Slutbetyg utfärdade utan specialarbete är felaktigt utfärdade och uppfyller formellt inte kraven för grundläggande behörighet. Undantag medges om slutbetyget är utfärdat före år Avgångsbetyg från gymnasieskolan Mindre studiekurs I avgångsbetyget dokumenteras mindre studiekurs med slutsiffran 9 i studievägs- och ämneskoden. Huvudregel Sökande som beviljats mindre studiekurs uppfyller inte kraven för grundläggande behörighet. Komplettering Sökande uppfyller kraven för grundläggande behörighet efter komplettering och hade enligt tidigare regler rätt att få ut ett nytt avgångsbetyg. I de fall sökande inte har erhållit ett nytt avgångsbetyg ska rektor intyga att kompletteringen motsvarar det som krävs för avgångsbetyg med fullständig studiekurs. Motsvarandebedömning Motsvarandebedömning för grundläggande behörighet ges som regel sökande där komplettering saknas, bortsett från om betyg i svenska och/eller engelska saknas. Vid prövningen beaktas den mindre studiekursens omfattning och sökandes övriga meriter. Meritvärdering Om sökande har betyg i det ämnet mindre studiekurs beviljats i medräknas detta i betygspoängen. Om sökande beviljats mindre studiekurs i ämnet för samtliga årskurser och därför inte har betyg ingår ämnet inte i beräkningen av betygspoängen. X-markering I avgångsbetyg kan betyg i visst ämne utelämnas, x-markeras, om elev p.g.a. långvarig frånvaro, försummelse eller annan särskild omständighet inte nått de kunskaper/färdigheter som krävs för betyg. I avgångsbetyget dokumenteras x-markering med slutsiffran 2 i studievägs- och ämneskoden. Huvudregel Sökande med x-markering i avgångsbetyg uppfyller inte kraven för grundläggande behörighet och har formellt inte rätt att få ut ett nytt avgångsbetyg efter komplettering.

11 ANDRA BEHÖRIGHETSGRUNDER Motsvarandebedömning Sökande som kompletterat med betyg i det ämne/ kurs som x-markerats bedöms uppfylla kraven för grundläggande behörighet genom motsvarande bedömning. Sökande som inte kompletterat bedöms uppfylla kraven för grundläggande behörighet under förutsättning att x-markeringen inte avser svenska och/eller engelska. Vid motsvarande bedömningen beaktas omfattningen av x-markeringen och sökandes övriga meriter. Meritvärdering Vid beräkning av betygspoäng räknas ämnet som x-markerats som 0. Avgångsbetyg från gymnasieskolans program vt 95 och vt 96 (mellanårsprogram) Mindre studiekurs I avgångsbetyget dokumenteras mindre studiekurs med slutsiffran 9 i studievägs- och ämneskoden. Huvudregel Sökande som beviljats mindre studiekurs uppfyller formellt inte kraven för grundläggande behörighet. Komplettering Sökande uppfyller kraven för behörighet efter komplettering. Undantag I de fall den mindre studiekursen avser kurser som motsvarar högst 10 % av programmet och den sökande i övrigt uppfyller kraven för grundläggande behörighet medges undantag. Sökande som p.g.a. medicinska skäl inte kunnat delta i idrott fick ett ofullständigt avgångsbetyg, eftersom möjligheten till befrielse i ämnet Idrott och hälsa inte fanns. Det går inte att utläsa av betyget om det är ofullständigt p.g.a. medicinska eller andra skäl, t.ex. skolk. Om elev genom läkarintyg eller intyg från rektor kan styrka att kursen i Idrott och hälsa är ofullständig p.g.a. medicinska skäl, medges undantag för grundläggande/allmän behörighet. Ej fullgjord kurs Programmet är fullständigt. Eleven har inte fullgjort samtliga kurser. Ej fullgjord kurs dokumenteras med slutsiffran 2 i studievägs- och ämneskoden. Vid kurs/er som inte fullgjorts inom ämnet ska det i klartext framgå att kursen inte är fullgjord. Vissa elever har inte fullgjort samtliga kurser inom det fullständiga programmet men har kompenserat de gymnasiepoäng som saknas med annan kurs. I dessa fall är slutsiffran 0 i studievägskoden och 2 i det ämne där den ej fullgjorda kursen ingår. Undantag Undantag medges sökande som kompletterat med betyg i den kurs som ej fullgjorts. Sökande som inte kompletterat medges som regel undantag. I undantagprövningen beaktas den ej fullgjorda kursens omfattning och sökandes övriga betyg och meriter. 1

12 10

13 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING 1 Tabell för behörighetsbedömning motsvarandebedömning och ersättningskrav I denna tabell förtecknas de ämnen som kan krävas för grundläggande eller särskild behörighet uttryckt i kurser där kurskod och kursens omfattning i gymnasiepoäng framgår. Lägst betyget G/3. Under respektive kurs anges ämneskoden. För att ett betyg från gymnasieskolans linjer (motsv) ska ge behörighet krävs att den sökande läst angiven årskurs och linje och har lägst betyget G/3. I tabell över förutbildningar finns de koder som används för respektive linje. Betyg från komvux är uttryckt i etapper. Lägst betyget 3. BILD/KONSTNÄRLIG UTBILDNING 12 BILD OCH FORM 12 BIOLOGI 13 ENGELSKA 16 FORMGIVNING TEXTIL 19 FRANSKA 22 FYSIK 23 HISTORIA 25 IDROTT OCH HÄLSA 26 KEMI 27 MATEMATIK 28 MODERNA SPRÅK 32 MUSIK 33 NATURKUNSKAP 33 PSYKOLOGI 37 RELIGIONSKUNSKAP 37 SAMHÄLLSKUNSKAP 38 SPANSKA 39 SVENSKA 40 TYSKA 43 11

14 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING BILD/KONSTNÄRLIG UTBILDNING slutbetyg från estetiskt program, gren konst och formgivning eller medieprogrammet Åk 2 från 2-årig estetisk-praktisk linje, gren bild (221) Ersättningskrav för Lärarprogrammet, ingång estetisk kommunikation, inriktning bild vid Umeå universitet: Fullgjord förberedande konstnärlig ämnesutbildning om minst ett år (heltidsstudier) med inriktning mot främst teckning, målning, skulptur, foto och konsthistoria. eller Godkända arbetsprover Ersättningskrav för Lärarutbildning med konstnärlig inriktning bild och visuell kultur vid Konstfack och Lärarutbildning, bild (bild, konst och media eller design) vid Lärarhögskolan i Stockholm: Fullgjord förberedande konstnärlig ämnesutbildning om minst ett år motsvarande heltidsstudier eller ca 1000 timmar med inriktning mot bild. och Datakunskap grundläggande färdigheter i ordbehandling, kurs A eller motsvarande. och Foto grundläggande färdigheter i fotografering inklusive mörkrumsteknik (sv/v framkallning och kopiering), minst grundkurs om 30 timmar eller motsvarande. Ersättningskrav för Lärarprogrammet, estetisk inriktning (bild)vid Lärarhögskolan i Stockholm: Godkända arbetsprover BILD OCH FORM Kurs B, BL201/40 Samma utbildningar som bild/konstnärlig utbildning Ämnet bild/teckning från Åk 2 på 2-årig social linje (213) 2-årig konsumtionslinje, konsument-ekonomisk eller textil gren (208) Åk 2 på 2-årig linje med estetisk specialisering ( , 274) 12

15 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts BILD OCH FORM Åk 3 på 3-årig linje (hela 700-serien) Formgivning åk 2 på 2-årig konsumtionslinje, textil gren (208) Beklädnadsteknik åk 2 på 2-årig beklädnadsteknisk linje (202) Åk 2 från 2-årig träteknisk linje m bild som tillval (215) 1 Åk 2 från fackskolan ( ) studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891) Fackteckning på vävlinjen, 32 veckor, vid Gotlands läns folkhögskola Komvuxkurs i bild/teckning Formgivning, kursen I-II, på textil gren, åk 1 och 2 på komvux Teckning från normalskolekompetens (512, 540) Fackteckning som ingår i specialkurs Sammanhållen textilutbildning 2 terminer Bild från specialkurs i textilkunskap, sömnad Formgivning från specialkurs i textilkunskap, vävning Färg och form eller teckning eller formgivning på textil linje, 34 veckor, vid Vadstena folkhögskola Konsthantverkslinjen vid konstindustriskolan vid Göteborgs univ Teckningslärarutbildning (536) BIOLOGI Kurs B, BI1202/50, BI201/60 Naturbruksprogrammet (gy2000) med kurserna: Ekologi (BI1204/50), Växt- och djurliv (BI1208/50), Kretslopp (BI1205/50), Mikrobiologi och genetik (BI1206/50) Naturbruksprogrammet med kurserna: Ekologi (NAM200/30), Kretslopp i mark, vatten och luft (NAM202/40), Miljö och naturvård (NAM205/40), Mikrobiologi och genetik (NAM204/50), Växt- och djurliv (NAM208/30) Ämneskod linje/åk se nedan: Etapp 2 ( ) från komvux 2 åk från Naturvetenskaplig linje (750) Utökad studiekurs på 3-årig teknisk linje (755) ej 1 åk 13

16 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts BIOLOGI Åk 3 från folkskollärarexamen (840) studentexamen från Försvarets läroverk (894) avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893) studentexamen på: allmän linje, social eller språklig gren (811, 812) latinlinjen, halvklassisk, helklassisk eller nyspråklig gren samt enligt 1933 års stadga (823, 824, 825, 890) reallinjen, biologisk, matematisk, nyspråklig eller social gren samt enligt 1933 års stadga (836, 837, 838, 839, 891) Naturvetenskaplig kurs, högre specialkurs, biologi (S3 79:4) Naturvetenskaplig kurs, N22 Teoretisk kompletteringskurs (NT) Lägst betyget 3 t.o.m. åk 12 (överkurs) från Waldorfskola (523) På Katrinelunds skola i Sundsvall kan avgångsbetyg från naturvetenskaplig linje med delvis andra ämnen än på vanlig N-linje förekomma. Kemi och biologi avslutade i åk 2 ger samma behörighet som åk 3 enligt normaltimplanen för N-linjen. Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav: Gymnastiklärarutbildning (535) Examen på mellanstadielärarlinjen. Tillvalskurs i biologi motsvarar 2 eller 3 åk i ämnet på naturvetenskaplig linje i gymnasieskolan. Tekniskt eller naturvetenskapligt basår. Godkänd kurs ger behörighet enligt tabell för basår. Sommarkurs vid högskolan i Borås. Godkänd kurs ger behörighet enligt förteckning över högskoleförberedande utbildningar. Ersättningskrav till utbildningar inom vårdsektorn: Medicinsk grundkurs (OMV1209/100) och Vård och Omsorgsarbete (OMV1215/200) Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90) och Omvårdnad B (OKU205/180) Treårig omvårdnadslinje, grenarna för hälso- och sjukvård, omvårdnad eller psykiatri. Godkänd kompetens krävs i relevanta moduler Gren för omvårdnad på komvux Anatomi och fysiologi, Farmakologi, Mikrobiologi och hygien, Sjukdomslära, Vårdkunskap, Vårdpraktik från Omvårdnadslinje, gren för hälso- och sjukvård, 5 terminer (femhundra-försöket Vilhelmina) Kurs för utbildning till skötare i psykiatrisk vård (303) Utbildning till undersköterska/underskötare (302) Ettårig vårdinriktad kompletteringskurs Tvåårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård, gren för hälso- och sjukvård samt åldringsvård eller gren för psykiatrisk vård Treårig samordnad vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård och social servicelinje, praktisk variant Treårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård med inriktning mot omsorger om psykiskt utvecklingsstörda (femhundra-försöket Ängelholm) 14

17 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts BIOLOGI Kurserna II-IX från Hälso- och sjukvård, komvux 1 Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav: Arbetsterapeut (501, 503) Gymnastiklärarutbildning (535) Laboratorieassistent (509, 511) Oftamologassistent (261) Radioterapiassistent (264) Röntgenassistent (266) Sjukgymnast (513, 514) Sjuksköterska (515, 516) Skötareutbildning, månader Social servicelinje, 100 p (526) Treårig utbildning till ålderdomshemsföreståndare (524, 526) (motsvarande högskoleutbildningar ger också behörighet) Avkortad utbildning till underskötare inom hälso- och sjukvård för militärsjukvårdare Ersättningskrav för agronomutbildning: följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav: Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinje (207) Jordbruk grundutbildning 40 v, specialkurs (286) 2-årig förberedande och grundläggande praktisk-teoretisk yrkeskurs vid lantbruksskola (Berga m fl) Avgångsbetyg från 3-årig naturbrukslinje (431) Ersättningskrav för hortonomutbildning: följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav: Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinjev207) Avgångsbetyg från 3-årig naturbrukslinje (431) Avgångsbetyg från 2-årig trädgårdslinje (274) Trädgård grundutbildning 40 v, specialkurs (289) Ersättningskrav för landskapsarkitektutbildning: följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav: Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinje (207) Avgångsbetyg från 2-årig trädgårdslinje (274) Trädgård grundutbildning 40 v, specialkurs (289) 15

18 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts BIOLOGI Ersättningskrav för landskapsingenjör Istället för Bi B godtas Biologi kurs A med kurskod Bi1201 Genomgången 3-årig naturbrukslinje inriktning trädgård Genomgången grundutbildning inom trädgårdsområdet om 40 veckor (EJ FLORIST) Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinje Avgångsbetyg från 2-årig trädgårdslinje KY-utbildning vid DaCapo hantverksskolan i Mariestad Trädgårdens hantverk och design, 100 poäng Kurs A, BI1201/50, BI200/50 Samma utbildningar som kurs B Ämneskod linje/åk se nedan: 1 åk på Teknisk linje (755) Ersättningskrav för trädgårdsingenjör Naturkunskap B Naturbrukslinjen Naturbruksprogrammet Trädgårdslinjen samt godkänt antagningsprov KY-utbildning vid DaCapo hantverksskolan i Mariestad Trädgårdens hantverk och design, 100 poäng Genomgången grundutbildning inom trädgårdsområdet om 40 veckor ENGELSKA Kurs B, EN1202/100, EN201/40 Kurs C (gy2000) EN1203/100 Engelska för döva kurs B, ENDV1202 kurs C ENDV1203 Modersmålkurs A (EN1402/100) och B (EN1403/100) Hemspråk kurs A (ENH401/60) och B (ENH402/100) Ämneskod linje/åk se nedan Etapp 3 ( ) på komvux 16

19 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts ENGELSKA Åk 3 på 3-årig humanistisk linje (705) 3-årig samhällsvetenskaplig linje (720) 3-årig ekonomisk linje (730) 3-årig naturvetenskaplig linje (750) 1 Åk 2 på humanistisk linje, helklassisk variant (712) Åk 2 på humanistisk linje, halvklassisk variant (711) (för avgångsbetyg från 1984 eller tidigare) Åk 3 som hemspråk med markeringen H i ämneskoden på 3-årig teoretisk linje (Hela 700-serien) Åk 3 från 3-årigt handelsgymnasium (881) studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837,838, 839, 890, 891) 3-årigt tekniskt gymnasium (850) Åk 2 på 2-årig musiklinje i gymnasieskolan + högre specialkurs i musik (S2 77:4 eller S2 79:6) Engelska från engelskspråkig gymnasieutbildning studentexamen från Försvarets läroverk (894) avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893) Högre ekonomisk specialkurs, terminskurs 2 med betyg i engelskt affärsspråk (inget betygskrav) Genomgången behörighetsutbildning i engelska för lågstadielärare (inget betygskrav) Teoretisk kompletteringskurs (HSE) Lägst betyget 3 t.o.m. åk 12 från Waldorfskola (523) University of Cambridge/Oxford: Certificate in Advanced English Certificate of Proficiency Diploma of English Studies General Cert of Education Ord Level in English (GCE O-level) General Certificate of Secondary Education (GCSE) International Certificate of Secondary Education (IGCSE) Oxford Delegacy Higher Examination International English Language Testing System (IELTS) med totalt resultat 6.0 och inget moment under 5.0 Test of English as a Foreign Language (TOEFL), internetbaserat med totalt resultat på 79 Test of English as a Foreign Language (TOEFL), pappersbaserat med totalt resultat 550 samt betygskrav 4 på delprov Written Test of English as a Foreign Language (TOEFL), datorbaserad med totalt resultat 213 Folkuniversitetet (tidigare KV): English for foreign students (EFFS-examen) fr o m vt -97: Higher (pass) Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) lägst 90 p 17

20 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts ENGELSKA Studier vid High School: varierar från 1-4 år beroende på förkunskaper Ersättningskrav: 2 åk på 3-årig teoretisk linje i gymnasieskolan med fullständig studiekurs, gäller dock inte till utbildningar med inriktning mot engelska. Kurs A, EN1201/100, EN200/110 Engelska för döva kurs A, ENDV1201/100 Samma utbildningar som kurs B Ämneskod 60300, 6030A, 6030S linje/åk se nedan Etapp 2 ( ) på komvux 2 åk på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien) Hemspråk med markeringen H i ämneskoden på 2- eller 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien, , 274) 2 åk på 2-årig linje ( , 274) 3-årig yrkesinriktad linje (hela 400-serien) Åk 2 från fackskolan ( ) studentexamen vid Försvarets läroverk (894) folkskollärarexamen (840) 2- eller 3-årigt handelsgymnasium (881, 882) avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893) småskollärarexamen (3-årig utbildning) (843) 2-årig specialkurs studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891, 850) Engelska från: sista årskursen för normalskolekompetens (512, 540) sjöingenjörs- eller sjökaptensexamen (517) teknisk kompletteringskurs, påbyggnutb 3-årig teknisk påbyggnadsutbildning vid Bandhagens gymnasium i Stockholm (motsvarar 2 åk på social linje) Engelska från korrespondenskurs 39 v + kurs för läkarsekreterare 20 v vid AMU. OBS! Utbildningen i sig ger inte allmän behörighet Engelska på 2-årig kurs för laboratorietekniker vid Värnhemsskolan i Malmö, Västberga gymn i Stockholm, Aschebergsgymnasiet och Hvitfeldtska gymn i Göteborg (kursen är densamma som på 2-årig social linje, gäller även ämnena svenska, matematik och idrott) University of Cambridge/Oxford: First Certificate in English, Grade A eller B International English Language Testing System (IELTS) med totalt resultat 5,5 och inget delmoment under 4,5 Test of English as a Foreign Language (TOEFL), internetbaserat med totalt resultat på 61 18

21 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts ENGELSKA Test of English as a Foreign Language (TOEFL) pappersbaserat med totalt resultat 500 samt betygskrav 4 på delprov Written Test of English as a Foreign Language (TOEFL) datorbaserat med totalt resultat 173 Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) lägst 85 p Studier vid High School: minst 1 år 1 Grundläggande behörighet Samma utbildningar som kurs A Avgångsbetyg från Bergsskolan i Filipstad (833, 834) finskspråkig gymnasieutbildning franskspråkig gymnasieutbildning tyskspråkig gymnasieutbilfning Waldorfskola omfattande endast omdöme (527) Folkhögskola med intyg över grundläggande behörighet eller SÖ:s intyg om allmän behörighet utfärdat senast Folkuniversitetet (tidigare KV): Engelska för utländska studenter (E 2), samtliga delmoment uppfyllda i Lund: Engelska 3 B English for foreign students (EFFS-examen) fr o m vt -97 Lower (pass) Lower Certificate in English International English Language Testing System (IELTS) med totalt resultat 5.0 och inget delmoment under 4.5 Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) lägst 80 p FORMGIVNING TEXTIL Kurs formgivning Textil, Mode, FGTX200/120 och Kurs formgivning Textil, Vävning, FGTV200/120 Slöjd/textilslöjd/mjuk slöjd åk 2 på 2-årig estetisk-praktisk linje (204, 210, 213, 221) Textilkunskap åk 2 på 2-årig konsumtionslinje, gren för konsumtion med textil inriktning (208) Textilkunskap åk 2 på 2-årig konsumtionslinje, textil gren (208) Textilkunskap, sömnad åk 1 och textilkunskap, vävning åk 2 på 2-årig konsumtionslinje, textil gr (208) näst sista årskursen för normalskolekompetens Textilkunskap, konsumtionsutb specialinriktn T, 1 läsår Blekinge läns lanthushållsskola, textil inriktn, 1 läsår Sammanhållen textilutbildning, 2 terminer Textil linje, 34 v, vid Vadstena folkhögskola 19

22 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts FORMGIVNING TEXTIL Textil linje, 34 v, vid Väddö folkhögskola 2-årig estetisk-praktisk linje med inriktning mot mjuk slöjd (221) och Textil kompletteringskurs, sömnad, 2 Pu 10 v och Textil kompletteringskurs,vävning, 2 Pu 10 v Textilkunskap, sömnad 1 termin och Textilkunskap, vävning 1 termin på specialkurs i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning på komvux Textil gren, åk 1 och 2, på komvux, timmar bestående av: sömnad, textila material timmar konstruktion och förändring av kläder timmar sömnad, provning av kläder timmar och vävning, textila material timmar vävning, inredning timmar vävning, arbetsteknik timmar Forsa folkhögskola, 2 x 34 v samt kortkurs i sömnad, 2x100 tim Gamleby folkhögskola, textil linje, gren 1 och 2, 2 x 34 v Mora folkhögskola, textil linje, 2 x 34 v Ersättningskrav för kurs formgivning-textil, mode: Högre kurs i beklädnadsteknik om 1 läsår 2-årig beklädnadsteknisk linje, oavsett gren Hantverksprogrammet med textilteknik Industriprogrammet, gren textil och konfektion Konsumentekonomisk kurs (specialkurs), 1 läsår Konfektionssömnad vid verkstadsskola, 2 läsår Konfektionsteknik, kurs om 1 läsår Textilkunskap, sömnad, åk 1 på 2-årig konsumtionslinje, textil gren (208) Textilkunskap, sömnad, på komvux, timmar bestående av: sömnad med materialkunskap timmar sömnad med mönsterkännedom timmar sömnad med mode och klädkunskap timmar Yrkeskurs i sömnad med fackteckning på komvux, 1 termin, timmar bestående av sömnad med textilkunskap I timmar sömnad med textilkunskap II timmar sömnad, barnkläder timmar sömnad, vuxenkläder timmar sömnad, hemtextilier 40 timmar 20

23 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts FORMGIVNING TEXTIL Verkstadsskola, påbyggnadskurs om 1 läsår, för damskräddare eller herrskräddare eller klänningssömmerskor Textilkunskap, sömnad, kurserna i I-IV från textil gren, åk 1 och 2 på komvux Specialkurs i textilkunskap, sömnad, 1 termin i gymnasieskolan eller motsv på komvux Ersättningskrav för lärarprogrammet med ingång textilslöjd vid Umeå universitet: Estetiskt program med inriktning mot bild och form eller textilslöjd eller Godkänt behörighetsprov 1 Ersättningskrav för Lärarprogrammet grundskolans senare år, slöjd, vid Göteborgs universitet: Godkänt färdighetsprov Ersättningskrav för kurs formgivning-textil, vävning: Konsumentekonomisk kurs (specialkurs), 1 läsår (om särskilt intyg om vävning finns) Grundläggande konstnärlig utbildning för formgivare, linje 3 Textilkunskap,vävning åk 2 på 2-årig konsumtionslinje, textil gren (208) Textilkunskap åk 2 på 2-årig konsumtionslinje, gren för konsumtion med textil inriktning (208) Nyckelviksskolan (textil linje), 2 terminer 2-årig konsumtionslinje med textil inriktning Textilkunskap, vävning, kurserna I-V från textil gren, åk 1-2 på komvux Specialkurs i textilkunskap, vävning, 1 termin i gymnasieskolan eller motsv på komvux Textilkunskap, vävning, på komvux tim som består av vävning med materialkunskap timmar textilkunskap, vävning timmar Yrkeskurs i vävning med fackteckning, 1 termin, tim bestående av: handvävning, grundkurs timmar och kurs i dekorativ vävning/kurs i linnevävning 120 timmar 1-årig kurs i vävning för personal till institutioner och företag Kurs i vävning med växtfärgning och spånad, 13 vsamt en av följande kurser handvävning, grundkurs timmar handvävning, påbyggnadskurs timmar vävning med materialkunskap timmar Grundkurs i textil formgivning, Capellagården, 1 läsår Grundläggande konstnärlig utbildning för formgivare, linje 3 (textil), Nyckelviksskolan, 1 läsår Textilkunskap, vävning, högre kurs (påbyggn utb), 1 år (har kurs i textilkunskap, sömnad som tillträdeskrav) Handvävning, högre kurs (påbyggn utb), 1 år (Borås) (har kurs i textilkunskap, sömnad som tillträdeskrav) Linnehantering och linnevävning, påbyggn utb, 1 år (Järvsö) 21

24 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts FORMGIVNING TEXTIL Kurs i textilkunskap, vävning, 18 eller 22 veckor vid Sätergläntan-Hemslöjdens gård Wiks folkhögskola, vävkurs 10 veckor Kurs i textilkunskap, vävning, 1 termin (Handarbetets vänner i Stockholm) Gotlands läns folkhögskola, vävlinje, 32 v Östra Grevie folkhögskola, vävlinje 2 x 17 v, om konstsömnad som tillval Önnestads folhögskola, vävkurs, 34 v Väddö folkhögskola, vävkurs, 34 v Grebbestads folkhögskola, vävinr allmän kurs, 2 x 34 v Hållands folkhögskola, textilkurs, 2 år FRANSKA B-språk kurs B, FR200/190, FR208/130 Steg 4 FR1304/100 Steg 5 FR1305/100 Steg 6 FR1306/100 Steg 7 FR1307/100 Modersmålkurs A (FR1402/100) och B (FR1403/100) Hemspråk kurs A (FRH401/60) och (FRH402/100) Ämneskod 6130B linje/åk se nedan Etapp 4 ( ) på komvux B-språk från åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien) Hemspråk med markeringen H i ämneskoden från åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien) Åk 3 från 3-årigt handelsgymnasium (881) studentexamen från Försvarets läroverk (894) studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891) Teoretisk kompletteringskurs (HSE) Högre specialkurs med franska som huvudämne vid Tycho Braheskolan i Helsingborg Dubbelt antal timmar i ett C-språk i gymnasieskolan (markeras med D i ämneskoden) motsvarar 3 åk B-språk 22

25 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts FRANSKA Steg 3, FR1303/100 C-språk kurs B FR206/130 B-språk kurs A FR207/60 1 Samma utbildningar som B-språk kurs B Ämneskod 6130C/6130B linje/åk se nedan Etapp 3 ( ) på komvux C-språk från åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien) B-språk från åk 2 på 2- eller 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien, , 236, 274) Hemspråk med markeringen H i ämneskoden från åk 2 på 2- eller 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien, , 274) Åk 2 från 2-årig dekoratörsutbildning (236) 2-årigt handelsgymnasium (882) fackskola, B-språk ( ) Franska motsvarande C-språk från åk 3 eller B-språk från åk 2: i studentexamen från Försvarets läroverk (894) på 3-årigt handelsgymnasium (882) i studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891) Högre ekonomisk specialkurs, språklig gren,terminskurs 2 med betyg i franskt affärsspråk Turism och reseliv, påbyggnadsutb, med betyg i franska FYSIK KURS B FY1202/150, FY202/130, FY200/220 Ämneskod linje/åk se nedan Etapp 4 ( ) på komvux Åk 3 på 3-årig naturvetenskaplig linje (750) 3-årig teknisk linje (755, 756, 765, 775, 785) Åk 3 från studentexamen, reallinjen, på teknisk gren (835) biologisk gren (836) matematisk gren (837) enligt 1933 års stadga (891) Åk 3 från avgångsexamen från Hvilans specialgymn (893) Åk 2 från 3-årigt tekniskt gymnasium (850) 23

26 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts FYSIK Fysik från 3-årig teknisk påbyggn utb vid Bandhagens gymn i Stockholm (motsv 3 åk i ämnet på naturvetenskaplig eller teknisk linje) Fackingenjörsexamen vid Hermods Hässsleholms tekniska skola: Teknisk kompletteringskurs termin 1-3 eller teknisk specialkurs åk 1 Naturvetenskaplig kurs, högre specialkurs (S3 79:4) Naturvetenskaplig kurs, N22 2 el 3-årig teknisk specialkurs (åk 1 i 2-årig kurs, åk 2 i 3-årig 268, 269 kurs, maskin-, byggnads- el kemiteknisk gren, åk 1 från elteknisk gren) Stockholms tekniska institut (STI) enl 1957,1970 el 1974 års läroplan Teknisk kompletteringskurs (påbyggnadsutbildn) Teoretisk kompletteringskurs (NT) Lägst bet 3 t.o.m. åk 12 (överkurs) från Waldorfskola (523) Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav: Avgångsbetyg från Bergsskolan i Filipstad (833) Driftingenjörslinjen, 80 p, ovanpå drifttekniker, 80p Examen på mellanstadielärarlinjen. Tillvalskurs i fysik motsvarar 3 åk i ämnet på naturvetenskaplig linje Tekniskt eller naturvetenskapligt basår. Godkänd kurs ger behörighet enligt tabell för basår. Teknisk basårstermin. Godkänt resultat ger behörighet enligt förteckning över högskoleförberedande utbildningar Kurs A, FY1201/100, FY201/90 Samma utbildningar som kurs B Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet, Industriprogrammet (gy2000) med kurserna: Ellära A (ELL1201/50), Ellära B (ELL1202/50), Elektronik grundkurs (ENK1205/50) Elprogrammet med kurserna: Likström och enfas växelström (ELKU203/90), Trefas växelström (ELKU204/30), Elektronik grundkurs (ENK202/40) Fordonsprogrammet, gren flygteknik med kurserna: Likström och enfas växelström (ELKU203/90), Trefas växelström (ELKU204/30), Elektronik grundkurs (ENK202/40), Digitalteknik grundkurs (ENK201/50), Flygavionik (ENSY203/70), Flygavionik service och underhåll (ENSY204/90), Flyginstrument (ENSY205/90), Flygteknik grundkurs (FLYRK202/90), Underhåll (FLYRK200/120), Flygsystemteknikk (FLYRK201/155) Ämneskod linje/åk se nedan Etapp 3 ( ) på komvux Åk 2 på 2-årig teknisk linje (214, 220) Åk 2 på 2-årig teknisk linje i fackskolan (229) 24

27 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts FYSIK Fysik från Yrkeskurs för drifttekniker, högre specialkurs Hässleholms tekniska skola Katrineholms tekniska skola Tekniska gymnasiets 2-åriga linje (specialkurs), teleteknisk linje (851) Tekniska institutet i Stockholm (TI) Telereparatörer 80 v (specialkurs) + högre specialkursen Påbyggnadskurs i kommunikationselektronik för telereparatörer, 1 år 1 Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav: Laboratorieassistentutbildning (509, 511) Högre kurs på maskinteknisk linje (sjöing kurs) vid sjöbefälsskola HISTORIA Kurs B, HI1202/100, HI201/110 Ämneskod linje/åk se nedan Etapp 2 ( ) på komvux Åk 3 på 3-årig humanistisk linje (705, 711, 712, 713, 714) 3-årig samhällsvetenskaplig linje (720, 723, 724) 3-årig naturvetenskaplig linje (750) 3-årig teknisk linje (755, 756, 765) Åk 2 på 3-årig naturvetenskaplig eller teknisk linje (avgångs betyg från 1984 eller tidigare) (775, 785) Åk 2 på naturvetenskaplig linje med alternativämne (750) Åk 2 på 3-årig ekonomisk linje (åk 3 för avgångsbetyg från ) (730, 733, 734, 740, ) Åk 2 på 2-årig social eller estetisk-praktisk linje eller musiklinje (210, 213, 221) Åk 3 från studentexamen från Försvarets läroverk (894) avgångsexamen från Hvilans specialgymn (893) studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891) 3-årigt tekniskt gymnasium (850) Åk 2 från 2-årig social linje i fackskolan (228) 3-årigt handelsgymnasium Teoretisk kompletteringskurs (HSE) Lägst betyget 3 t.o.m. åk 12 från Waldorfskola (523) 25

28 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts HISTORIA Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav Folkskollärarexamen (840) Missionsinstitutet Johannelund (Evangeliska fosterlandsstiftelsen), 3-årig kurs Svenska Missionsförbundets teologiska seminarium, Lidingö, 4-årig kurs Normalskolekompetens (512, 540) Småskollärarexamen Kurs A, HI1201/100, HI200/80 Samma utbildningar som kurs B IDROTT OCH HÄLSA Kurs B, IDH1202/50, IDH201/50 Ämneskod linje/åk se nedan Idrott/gymnastik 2 åk på 2-eller 3-årig linje Idrott/gymnastik 2 åk på 2-årig specialkurs Idrottslinjen vid Bosöns idrottsfolkhögskola Folkhögskola, allmän linje m särskild inriktn mot idrott Fritidsledarutbildn vid idrottsfolkhögskola (t ex Bosön) Idrott på 2-årig kurs för laboratorietekniker vid Värnhemsskolan i Malmö,Västberga gymn i Stockholm, Aschebergsgymnasiet och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg (kursen är densamma som på 2-årig social linje, gäller även svenska, engelska och matematik) Betyg i ämnet fysisk träning från militär utbildning Avgångsbetyg från Försvarets Officershögskola Kurs A, IDH1201/100, IDH200/80 Samma utbildningar som kurs B Ersättningskrav till sjukgymnastutbildningen: Kan variera och bedöms av respektive högskola 26

Bedömningshandboken. för antagning till högskoleutbildning

Bedömningshandboken. för antagning till högskoleutbildning Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning 2008/2009 Produktion: Verket för högskoleservice, VHS Original: Birgitta Klingsäter Tryck: AB Danagårds Grafiska, mars 2008 Bedömningshandboken

Läs mer

Bedömnings handboken för antagning till högskoleutbildning 2012 2013

Bedömnings handboken för antagning till högskoleutbildning 2012 2013 Bedömnings handboken f ö r a n tag n i n g t i l l h ö g s ko l e u t b i l d n i n g 2 0 1 2 2 0 1 3 Produktion Verket för högskoleservice, VHS Original Birgitta Klingsäter Foto Carl Bengtsson Tryck DanagårdLiTHO

Läs mer

Bedömnings handboken. för antagning till högskoleutbildning 2013 2014

Bedömnings handboken. för antagning till högskoleutbildning 2013 2014 edömnings handboken för antagning till högskoleutbildning 20132014 Produktion Universitets- och högskolerådet, UHR Layout & Original irgitta Klingsäter Foto Olle Melkerhed edömningshandboken 2013/2014

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/13 Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Grundläggande behörighet Särskild behörighet Urval Högskoleprovet Gymnasieskola 2011 Meritpoäng för äldre Sökande med utländska

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 1 3 Utkom från trycket den 14 januari 2011 Författningar, allmänna råd 1 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Tillträdesregler till högskolan

Tillträdesregler till högskolan För dig som börjat gymnasiet 2011 eller senare Tillträdesregler till högskolan Områdesbehörigheter och meritpoäng För dig som funderar på att plugga vidare Anna Nilsson Studie- och yrkesvägledare Lars

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas

Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Att söka till högskolan 2013-2014 - För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Det svenska utbildningssystemet 2013-05-03 Högskolepoäng

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin söker till biomedicinska Edvin gick ut gymnasiet i juni 2010. Kort därefter började han läsa på civilekonomprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till biomedicinska istället. Här

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet

Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2009-01-12 Dnr: PU2-9/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Expertgruppen för studieadministrativa

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA Högskolan i Jönköping är en av tre stiftelsehögskolor i Sverige som har enskild huvudman och rätt att ge forskarutbildning.

Läs mer

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare...

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare... TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010 Att tänka på om du vill plugga vidare... NYHETER I BETYGSURVALET INFÖR HÖSTEN 2010 Inför antagningen hösten 2010 kommer två stora ändringar i reglerna för

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

INFORMATION TILL ELEVERNA

INFORMATION TILL ELEVERNA INFORMATION TILL ELEVERNA Klassinformation om vidare utbildningar och studier utomlands SACO-mässan Lunds universitets informationsdag Karriärpaketet rpaketet-intressetest Arbetsmarknadsdag Vägledningssamtal

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22 Dnr: DUC 2008-/558/10

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera Informationshäfte till föräldrar, elever med flera INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) IB Global Education är programmet för dig som vill vara med och skapa en bättre värld! Det är en utbildning för er som

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401-3509 Innehållsförteckning Utkom från trycket den 28 december 2007 hsvfs 2007 Nr 8 9 Författningar, allmänna råd 8 Högskoleverkets föreskrifter om områdesbehörigheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 10 11 Utkom från trycket den 28 december 2011 Författningar, allmänna råd 10 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk k A 100 Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa h A 100 Religionskunskap A 50 Naturkunskap

Läs mer

Malik söker till dataingenjörsprogrammet

Malik söker till dataingenjörsprogrammet Malik söker till dataingenjörsprogrammet Malik fick ett slutbetyg från komvux i december 2012. Lite senare började Malik läsa på grundlärarprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till dataingenjörsprogrammet

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Tabell för områdeser sid 1 (av 7) HUMANIORA JURIDIK TEOLOGI ARKITEKTUR NATURRESURSER BETEENDE- VETENSKAP EKONOMI SAMHÄLLS- VETENSKAP A1 A2 A3 A4 Historia 1b Historia 1a1 Moderna språk aktuellt språk 3

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Tillbakablick 2013. Vår- och höstterminen 2013. Totalt antal sökande Första hands sökande 25 728 (26 946) 9 185 (10 661)

Tillbakablick 2013. Vår- och höstterminen 2013. Totalt antal sökande Första hands sökande 25 728 (26 946) 9 185 (10 661) Tillbakablick 2013 Vår- och höstterminen 2013 Totalt antal sökande Första hands sökande 25 728 (26 946) 9 185 (10 661) Siffran inom parentes 2012 Sökande till både program och kurser Antal antagna och

Läs mer

2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland

2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland 4 3 4 PMS2945C R:0 G:82 B:165 C:100 M:70 Y:15 K:2 5 3 10 2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland Välkommen till Umeå universitet Du som bor i Finland och talar svenska har möjlighet

Läs mer

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Studie- ochyrkesvägledare SYV Estetiska programmet Naturvetenskaps programmet lena.sorensen@lund.se Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Promemoria 2013-04-10 U2013/2343/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Sammanfattning av förslaget Sökande med gymnasieexamen,

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

För dig från Finland som vill läsa vid Umeå universitet

För dig från Finland som vill läsa vid Umeå universitet För dig från Finland som vill läsa vid Umeå universitet Foto: Ingela Hjulfors erg, Jan Lindmark Praktisk information inför läsåret 2013/2014 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet www.teknat.umu.se november

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM antagningen 2012 inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst 3 år, 180 högskolepoäng Innehåll Sid 1 Anmälan 1 2 Allmänna upplysningar 1 3 Behörighetskrav

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 26/1 8/2. Inloggning får du av mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste

Läs mer

För dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna

För dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna ompletteringar på omvux Sid 1/4 ör dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än,

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval 2013

Planera Ditt Gymnasieval 2013 Planera Ditt Gymnasieval 2013 BEHÖRIGHET (krav på förkunskaper): Högskoleförberedande program Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet

Läs mer

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM 3 år, 180 högskolepoäng inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst antagningen 2013 Innehåll Sid 1 Anmälan och meriter 1 2 Allmänna upplysningar 1

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet) Nya urvalsgrupper: Direktgruppen,

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-04-21 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av 1 (6) Dnr 6.1.2-2014:296 6.1.2-2014:297 6.1.2-2014:298 Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av Bakgrund 1. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog, 2. Skolverkets föreskrifter

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer