Bedömningshandboken. för antagning till högskoleutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömningshandboken. för antagning till högskoleutbildning"

Transkript

1 Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning 2007/2008

2 Produktion: Verket för högskoleservice, VHS Original: Birgitta Klingsäter Tryck: AB Danagårds Grafiska, mars 2007

3 Bedömningshandboken 2007/2008 Vi överlämnar härmed en ny upplaga av bedömningshandbok för svensk förutbildning till landets högskolor och universitet inför läsåret 2007/2008. Bedömningshandboken är framtagen av en arbetsgrupp utsedd av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och utgör underlag för antagning till grundutbildning vid högskolor och universitet. Arbetsgruppen utarbetar också en bedömningshandbok för utländska betyg. Vi har under året fortsatt arbetet med att se över innehållet utifrån de krav som det gemensamma antagningssystem, NyA, ställer på oss. Vi som utgör bedömningshandboksgruppen representerar högskolor, universitet och Verket för högskoleservice (VHS). Vi är: Anders Arnebert, Lunds universitet Ewa Chatti-Plass, Stockholms universitet Katarina Forssner, Uppsala universitet Lena Fries, Karlstads universitet, (ordförande) Ove Johansson, Högskolan Väst, Lisbeth Lidjan, Verket för Högskoleservice, VHS Elisabeth Lind-Marklund, Luleå tekniska universitet Karin Sikström, Mälardalens högskola Elisabeth Svensk, Verket för högskoleservice, VHS Elisabet Bäckström, Verket för högskoleservice, VHS, adjungerad Kerstin Alverholt, Verket för högskoleservice, VHS, adjungerad Erica Finnerman, Verket för högskoleservice, VHS, adjungerad Petra Brundell, Verket för högskoleservice, VHS, adjungerad Denna bedömningshandboksgrupp utgör tillsammans med motsvarigheten för utländska betyg bilaga till den överenskommelse som VHS har med de universitet och högskolor, som uppdrar åt VHS att göra antagning. Den är också norm för den lokala antagning till grundläggande högskoleutbildning, som äger rum vid respektive universitet och högskola. Kompletterande regler och eventuella avvikelser framgår av respektive antagningsmyndighets antagningsordning och för den genom VHS samordnade antagningen i VHS anmälningskatalog. Mötesanteckningar och beslut från bedömningshandboksgruppen dokumenteras på VHS hemsida för högskolor, Där finns också den e-postadress som högskolorna kan använda för synpunkter och frågor på bedömningshandböckerna. För bedömningshandboksgruppen Lena Fries

4 INNEHÅLL Innehåll 1 2 behörighet 4 Grundläggande behörighet 4 Slutbetyg från gymnasieskolans program 4 Slutbeyg från komvux 4 Samlat betygsdokument från komvux 5 Avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer, mellanårsprogram, tvååriga specialkurser och komvux 5 Folkhögskola 5 Utländsk förutbildning 5 25:4 5 Särskild behörighet 6 andra behörighetsgrunder 7 Undantag 7 Motsvarandebedömning 7 Ersättningskrav 7 Reell kompetens 7 Tillämpningar 8 Slutbetyg från gymnasieskolan 8 Avgångsbetyg från gymnasieskolan 8 Avgångsbetyg från gymnasieskolans program vt 95 och vt 96 (mellanårsprogram) 9 tabell för behörighetsbedömning 11 tabell över nt-basår/collegeår 45 tabell över utländska språkkurser 51 meritvärdering av betyg 55 Kompletteringsbetyg som kan påverka meritvärdet av betyg 55 Slutbetyg från gymnasieskolans program och komvux bokstavsbetyg 56 Avgångsbetyg från gymnasieskolan och komvux med sifferbetyg eller blandbetyg 56 Mellanårsbetyg 57 Samlat betygsdokument från komvux 59 Utländsk förutbildning 59 Tabell över jämförelsetal för betygspoäng 61 tabell för utbyteskomplettering 62 Utbyteskomplettering av gamla och nya kurser 62 Utbyteskomplettering av ämnesbetyg 74 Utbyteskompletteringar av etappbetyg 78 Förteckning över B/C-språk för utbyte 80 jämförelse högskolemeriter exempel på meritvärdering av betyg 86 Slutbetyg 86 Avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer 88 Mellanårsprogram 91 Urval 92 Fördelning av platser 92 Behöriga sökande med lika meriter 92 Betygsurval 92 Provurval 92 Av högskolan beslutade urvalsgrunder 92 Övriga behöriga sökande 93 Särskilda prov för urval 93 Reservantagning 93 Efteranmälan 93 skolformer 94 Fackskola 94 Folkhögskoleutbildning 94 Grundläggande behörighet 94 Allmän behöriget 94 Meritvärdering 95 Friskolor 95 Waldorfskolor 95 Gymnasieskolans linjer 96 Mindre studiekurs 97 Utökad studiekurs 97 Treåriga yrkesinriktade linjer 97 Frivilliga val 97 Gymnasieskolans nationella program 97 Slutbetyg gymnasieskola Slutbetyg gymnasieskola 1994/ /00 97 Reducerat program 98 Utökat program 98 Avgångsbetyg (mellanårsprogram) 98 Specialutformat program 98 Individuellt program 98 Internationell Baccalaureat-IB 98 Kommunal vuxenutbildning 98 Slutbetyg i komvux enbart nya kurser 99 Slutbetyg i komvux blandat gamla och nya kurser 99 Slutbetyg i komvux utfärdat t o m 30 juni Avgångsbetyg från komvux 99 Korrespondensstudier 99 Lärlingsutbildning 99 Normalskolekompetens 99 Påbyggnadsutbildning inom gymnasieskolan 99 Specialkurser 100

5 INNEHÅLL 5 6 Studentexamen 100 Studieförbund 100 Svensk gymnasieutbildning på annat språk 100 Engelskspråkig 100 Finskspråkig 100 Tyskspråkig 101 Franskspråkig 101 Utländsk förutbildning 101 Test i svenska för sökande med utländsk förutbildning 101 Övrigt 101 Ämneskoder, förteckning 102 Waldorfskolans kurskoder, förteckning 103 tabell över förutbildningar för grundläggande behörighet 105 Nationella program utfärdade fr o m vt Specialutformade program utfärdade fr o m vt Nationella program utfärdade t o m vt 2002 och Mellanårsprogram utfärdade vt95-vt Tre- och fyraåriga teoretiska linjer 107 Tvååriga linjer 107 Treåriga yrkesinriktade linjer 108 Kommunal vuxenutbildning 108 Folkhögskolor 109 Studentexamen 109 Fackskolan 109 Normalskolekompetens (flickskola) 109 Specialgymnasium 110 Övriga utbildningar 111 Specialkurser 113 utländsk förutbildnings förteckning 116 Utländska förutbildningar fr o m ht Utländska förutbildningar t o m vt bilaga 123 Studentexamen 123 Normalskolekompetens 124 Folkhögskoleintyg 125 Slutbetyg från Waldorfskola 133 allmänt 135 Anmälan 135 I tid 135 För sent 135 Sökalternativ 135 Komplettering 135 Dokumentation 135 Nationell betygsdatabas 136 Betyg 136 Arbetslivserfarenhet Kontrollbesked 136 Antagningsbesked ht Svarskrav 136 Strykningar 136 Urval Anstånd 137 Totalförsvarstjänstgöring 137 Särskilda stödåtgärder 137 Viktiga datum 137 arbetslivserfarenhet 138 Halvtid 138 Timanställning/oregelbunden tjänstgöring 138 Tjänstledighet, sjukdom mm 138 Tjänstgöringsintyg 138 Anställningsbevis 138 Pågående anställning 138 Särskilda regler för vissa typer av arbete 138 högskoleprovet 141 Högskoleprov utomlands 141 Anpassade högskoleprov 141 Provet som urvalsinstrument 141 Giltiga prov inför respektive antagningstillfälle 141 överklagande 143 Rutin för hantering av överklaganden i NyA 143 bilagor 144 Utdrag ur högskoleförordningen 144 Högskoleverkets författningssamling 148 Standardbehörigheter 151 Standardbehörighet: yrkesexamina 155 rekommendationer för arbetet med att validera reell kompetens inom högskolan 156 rekommendationer för implementering av antagningssystemet nya 163 bakgrund till rekommendationerna 167 sökordregister

6 BEHÖRIGHET BEHÖRIGHET Grundläggande och särskild behörighet styrks som regel genom betygsdokument. Betygsdokumenten avgör hur anmälan meritvärderas och i vilken grupp sökande konkurrerar vid urval. Under avsnittet Skolformer framgår vilka dokument sökande erhåller från respektive skolform. Grundläggande behörighet Kraven för grundläggande behörighet kan uppfyllas enligt följande och avgör också i vilken grupp den sökande konkurrerar vid urval. Slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller komvux med lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. Samlat betygsdokument från komvux (för sökande som saknar slutbetyg från komvux) som omfattar lägst betyget Godkänd i kurser som motsvarar minst 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg. Avgångsbetyg från gymnasieskolans program vt 95, vt 96 (s.k. mellanårsprogram), gymnasieskolans linjer, motsvarande äldre utbildningar, gymnasieskolans tvååriga specialkurser* och komvux. Se vidare förteckning över förutbildningar. * Den tvååriga specialkursen ska i huvudsak vara uppbyggd som en tvåårig linje. Utländsk gymnasieutbildning Folkhögskola med intyg om allmän/ grundläggande behörighet till högskoleutbildning. 25:4 Slutbetyg från gymnasieskolans program Sökande ska för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet ha lägst betyget Godkänd i minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg. Ett fullständigt slutbetyg kan omfatta olika antal gymnasiepoäng (gyp) beroende på vilket program och enligt vilken timplan sökande läst. Ej betygssatta gymnasiepoäng räknas som Godkända. Högst 10 procent av gymnasiepoängen får avse kurser med betyget IG och/ eller den poäng som ett program kan ha reducerats med. Sökande med delat betyg i svenska B erhåller ingen gymnasiepoäng i kursen om ett av delbetygen är IG. Slutbetyg utfärdat 1997 * Naturvetenskaps-, Samhällsvetenskaps-, Estetiskaprogrammet gyp 90 procent minst 1962 gyp Övriga program gyp 90 procent minst 2160 gyp Slutbetyg utfärdat * Naturvetenskaps-, Samhällsvetenskaps-, Estetiskaprogrammet gyp 90 procent minst 1935 gyp Övriga program gyp 90 procent minst 2133 gyp * För korrekt slutbetyg ska betyg i specialarbete ingå, inget krav på godkänt betyg. Slutbetyg utfärdat 2003 Samtliga program med enbart nya kursbetyg gyp 90 procent minst gyp Samtliga program med blandat gamla kursbetyg (konverterade) och nya kursbetyg gyp 90 procent minst gyp Slutbetyg från komvux För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att sökande har lägst betyget Godkänd i kurser om minst 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg. Som Godkänd räknas i förekommande fall ej betygsatta gymnasiepoäng. Kraven för slutbetyg och definition av gamla och Nya kurser framgår i avsnittet Skolformer, komvux gymnasiepoäng enbart nya kurser För grundläggande behörighet krävs lägst betyg Godkänd i minst gymnasiepoäng (90 procent av 2 350) varav minst 400 ska avse betyg i kärnämneskurser. 4

7 BEHÖRIGHET gymnasiepoäng blandat gamla och nya kurser För grundläggande behörighet krävs lägst betyg Godkänd i minst gymnasiepoäng (90 procent av 2 301) varav minst 400 ska avse betyg i kärnämneskurser gymnasiepoäng gamla kurser, nya kurser kan ingå För grundläggande behörighet krävs lägst betyg Godkänd i minst gymnasiepoäng (90 procent av 1 970) varav minst 373 ska avse betyg i kärnämneskurser. Samlat betygsdokument från komvux Endast kurser från komvux, gamla och nya kurser, tillgodoräknas för grundläggande behörighet. Möjligheten att styrka den grundläggande behörigheten genom samlat betygsdokument gäller sökande som saknar slutbetyg från komvux. Endast betyg i kurser, inklusive lokala kurser som kan ingå i ett slutbetyg från komvux medräknas. Betyg i kärnämneskurser Sökande som styrker sin grundläggande behörighet genom samlat betygsdokument ska ha lägst betyget Godkänd i kärnämneskurser i samma omfattning som sökande med motsvarande slutbetyg se tabell över förutbildningar för grundläggande behörighet. Betyg i enbart nya kurser För grundläggande behörighet krävs lägst betyget Godkänd i minst gymnasiepoäng, 90 procent av ett slutbetyg som omfattar gymnasiepoäng. Betyg i blandat gamla och nya kurser För grundläggande behörighet krävs lägst betyget Godkänd i minst gymnasiepoäng, 90 % av ett slutbetyg som omfattar gymnasiepoäng. I det samlade betygsdokumentet finns inga kurser som har konverterade gymnasiepoäng. Gamla kurser ges i samband med antagning nytt värde enligt SKOLFS 2001:19. Betyg i blandat gamla och nya kurser där betyg utfärdats senast 30 juni 2002 Sökande med betyg i gamla och nya kurser där betyg i ny kurs utfärdats senast 30 juni 2002 uppfyller kraven för grundläggande behörighet om sökande har lägst betyget Godkänd i minst gymnasiepoäng, 90 procent av Någon omräkning av de nya kursernas gymnasiepoäng görs inte. Betyg i enbart gamla kurser För grundläggande behörighet krävs lägst betyget Godkänd i minst gymnasiepoäng, 90 procent av ett slutbetyg som omfattar minst Avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer, mellanårsprogram, tvååriga specialkurser och komvux Sökande ska för att uppnå grundläggande behörighet ha ett fullständigt avgångsbetyg. Dessutom krävs betyg i svenska motsvarande avslutad kurs om minst 2 åk (med delat betyg) utan betygskrav alt. kurs B (med lägst betyget Godkänd) och engelska motsvarande 2 åk utan betygskrav alt kurs A (med lägst betyget Godkänd). Folkhögskola Se avsnitt Skolformer, Folkhögskoleutbildning Utländsk förutbildning Se avsnitt Skolformer, Utländsk förutbildning 25:4 Sökande som fyller 25 år senast under det kalenderår som utbildningen börjar har varit yrkesverksam i minst fyra år på halvtid före det kalenderhalvår då utbildningen börjar har kunskaper i engelska som motsvarar kurs A med lägst betyget Godkänd alt. 2 åk/etapp 2 har kunskaper i svenska som motsvarar kurs B med lägst betyget Godkänd alt. 2 åk/etapp 2 (med delat betyg). För sökande som har sifferbetyg i svenska och/eller engelska finns inget krav på visst betyg. 1

8 BEHÖRIGHET Särskild behörighet Standardbehörighet Kraven för särskild behörighet har av Högskoleverket fastställts i ett antal s.k. standardbehörigheter. Högskoleverket har också beslutat om vilken standardbehörighet som ska gälla till de utbildningar som leder till yrkesexamen. Till övriga utbildningar och kurser beslutar respektive universitet och högskola vilken standardbehörighet som ska gälla. Högskolorna kan också medge dispens från särskild behörighet. Se bilaga Högskoleverkets föreskrifter. Kurs för särskild behörighet anges alltid som lägsta kurs med lägst betyg G/3. Högre kurs i ämnet godtas också för särskild behörighet. Arbetslivserfarenhet för särskild behörighet Till vissa utbildningar kan krav på arbetslivserfarenhet för särskild behörighet finnas. Oftast krävs 12 månaders arbetslivserfarenhet på minst halvtid. Tillämpningen av vilken typ av tjänstgöring som godtas och hur deltidstjänstgöring räknas kan skilja mellan högskolorna. Se aktuell information till respektive antagningsomgång. Arbetslivserfarenheten får även ingå i de fem år som ger tilläggspoäng i provurvalet (HA). Basår samt övriga högskoleförberedande utbildningar För den som saknar behörighet anordnas basår vid vissa universitet och högskolor. Godkända kurser ger som regel kunskaper motsvarande särskild behörighet under förutsättning att det av utbildningsbeviset klart framgår vilka kurser som ingått i basåret samt vad dessa motsvarar uttryckt i årskurs/etapp eller kurs i gymnasieskolan. Något meritvärde ges inte. Se Tabell över basår. För de basårsstuderande som erhåller betyg från komvux tillämpas de vanliga reglerna för behörighetskomplettering. Behörighetsprov Till vissa utbildningar krävs godkänt provresultat för att uppfylla de särskilda behörighetskraven. Godkänt provresultat kan också vara ett ersättningskrav till en kurs som krävs för särskild behörighet. Information om vilka utbildningar där godkänt behörighetsprov förekommer finns i VHS anmälningskatalog samt i respektive universitets och högskolas anmälningskatalog. Behörighetsbesked Utanför den samordnade antagning besvarar VHS förfrågning avseende behörighet, meritvärdering och urval. Bedömning av utländska meriter VHS utfärdar på uppdrag av regeringen skriftliga utlåtanden av utländska meriter. Behörigheten uttrycks som kurser i gymnasieskolan/komvux. Det påpekas i samtliga behörighetsbesked att bedömningen är gjord utifrån nu gällande regler. Beskedet innehåller personnummer/födelsedatum för kontroll vid eventuell senare anmälan. Samtliga sökande med utländsk förutbildning som fått en sådan bedömning uppmanas att bifoga kopia på denna till anmälan. Behörighetsbevis Behörighetsbevis för grundläggande/allmän behörighet till högskolestudier för personer som ska studera utomlands utfärdas av VHS. 6

9 ANDRA BEHÖRIGHETSGRUNDER ANDRA BEHÖRIGHETSGRUNDER 1 Sökande som inte uppfyller kraven för behörighet kan medges undantag (dispens) eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Sökande som formellt inte uppfyller kraven för behörighet kan bedömas ha reell kompetens. Undantag: Sökande som inte uppfyller behörighetskraven kan medges undantag (dispens) om det föreligger särskilda skäl. Undantag i samband med VHS samordnade antagning handläggs av VHS enligt överenskommelse med varje högskola. Vid prövningen beaktas om den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig sökt utbildning. Befrielse från visst behörighetskrav medges endast i undantagsfall och kan avse grundläggande eller särskild behörighet. Sökande med avgångsbetyg som tidigare gav allmän behörighet och som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet som 25:4 beviljas undantag från ålderskravet och/eller kravet på fyra års arbetslivserfarenhet. Kraven i svenska och engelska samt särskild behörighet måste styrkas. Dessa sökande konkurrerar inte i betygsurvalet utan måste göra högskoleprovet för att delta i urval. Undantag från särskild behörighet beslutas av respektive högskola och kan avse följande: Undantag som avser en sökande och ett visst sökalternativ. Undantag som respektive högskola beslutat medge från särskilt behörighetskrav som ingår i standardbehörighet till viss utbildning framgår av anmälningskatalogen. Motsvarandebedömning: Den sökande kan uppfylla kraven för behörighet genom motsvarande kunskaper. Högskoleverket har i föreskrifter (HSVFS 1996: 1) fastställt vilka ämnen med årskurs från linje, etapp samt program med vissa kurser som motsvarar de kurser som kan krävas för särskild behörighet. Sökande kan också på annat sätt ha motsvarande kunskaper. I tabellen för behörighetsbedömning framgår vad som bedöms motsvara viss kurs som kan krävas för särskild behörighet. Sökande kan också genom annan utbildning eller verksamhet än de som finns förtecknade anses ha motsvarande kunskaper. Ersättningskrav: Till vissa utbildningar kan andra krav än vad som generellt anses ge motsvarande kunskaper ge behörighet, s.k. ersättningskrav. Sist under respektive kurs i tabellen för behörighetsbedömning dokumenteras eventuella ersättningskrav. Reell kompetens: Universitet och högskolor prövar om sökande, som formellt inte uppfyller kraven för behörighet, har förutsättningar att tillgodogöra sig sökt utbildning. Se SUHF:s rekommendationer för arbetet med att validera reell kompetens inom högskolan, bilaga sid

10 ANDRA BEHÖRIGHETSGRUNDER Tillämpningar Slutbetyg från gymnasieskolan Huvudregel Sökande som inte uppfyller 90-procentsgränsen för behörighet medges endast dispens i undantagsfall. Motsvarandebedömning Motsvarandebedömning görs om sökande har kompletterat nationella kurser (ej lokala kurser) med lägst betyg Godkänd i sådan omfattning att den sammanlagda gymnasiepoängen uppgår till 90 procent av ett fullständigt program samt har lägst betyg Godkänd i kärnämneskurser som motsvarar vad som krävs av sökande med fullständigt slutbetyg. Minst antal gymnasiepoäng i kärnämnen med lägst betyget Godkänd för grundläggande behörighet är för: Slutbetyg fullständigt program 2180 gyp 462 gyp kärnämnen 2400 gyp 440 gyp kärnämnen 2150 gyp 465 gyp kärnämnen 2370 gyp 443 gyp kärnämnen 2500 gyp 500 gyp kärnämnen 2451 gyp 500 gyp kärnämnen För sökande med slutbetyg med gamla kurser som kompletterat med betyg i nya kurser räknas gymnasiepoängen för den nya kursen. Undantag Vid komplettering av gamla kurser med betyg IG räknas normalt den nya kursens gymnasiepoäng vid beräkning av 90-procentsgränsen. Undantag medges om den nya kursen omfattar färre gymnasiepoäng och det är anledningen till att sökande inte uppnår 90 procentsgränsen. Om betyg i en gammal kurs är lägst G räknas inte en högre gymnasiepoäng i en ny jämförbar kurs för att uppnå 90-procentsgränsen. Sökande med slutbetyg utfärdat 1997 (2180 gp) uppfyller formellt inte kraven för grundläggande behörighet om betyg i fysik (220 gp) är IG. Undantag medges dock om fysikbetyget är enda anledningen till att den sökande inte uppnår 90%- gränsen. Slutbetyg utfärdade utan specialarbete är felaktigt utfärdade och uppfyller formellt inte kraven för grundläggande behörighet. Undantag medges om slutbetyget är utfärdat före år Avgångsbetyg från gymnasieskolan Mindre studiekurs I avgångsbetyget dokumenteras mindre studiekurs med slutsiffran 9 i studievägs- och ämneskoden. Huvudregel Sökande som beviljats mindre studiekurs uppfyller inte kraven för grundläggande behörighet. Komplettering Sökande uppfyller kraven för grundläggande behörighet efter komplettering och hade enligt tidigare regler rätt att få ut ett nytt avgångsbetyg. I de fall sökande inte har erhållit ett nytt avgångsbetyg ska rektor intyga att kompletteringen motsvarar det som krävs för avgångsbetyg med fullständig studiekurs. Motsvarandebedömning Motsvarandebedömning för grundläggande behörighet ges som regel sökande där komplettering saknas, bortsett från om betyg i svenska och/eller engelska saknas. Vid prövningen beaktas den mindre studiekursens omfattning och sökandes övriga meriter. Meritvärdering Om sökande har betyg i det ämnet mindre studiekurs beviljats i medräknas detta i betygspoängen. Om sökande beviljats mindre studiekurs i ämnet för samtliga årskurser och därför inte har betyg ingår ämnet inte i beräkningen av betygspoängen. X-markering I avgångsbetyg kan betyg i visst ämne utelämnas, x-markeras, om elev p.g.a. långvarig frånvaro, försummelse eller annan särskild omständighet inte nått de kunskaper/färdigheter som krävs för betyg. I avgångsbetyget dokumenteras x-markering med slutsiffran 2 i studievägs- och ämneskoden. Huvudregel Sökande med x-markering i avgångsbetyg uppfyller inte kraven för grundläggande behörighet och har formellt inte rätt att få ut ett nytt avgångsbetyg efter komplettering.

11 ANDRA BEHÖRIGHETSGRUNDER Motsvarandebedömning Sökande som kompletterat med betyg i det ämne/ kurs som x-markerats bedöms uppfylla kraven för grundläggande behörighet genom motsvarande bedömning. Sökande som inte kompletterat bedöms uppfylla kraven för grundläggande behörighet under förutsättning att x-markeringen inte avser svenska och/eller engelska. Vid motsvarande bedömningen beaktas omfattningen av x-markeringen och sökandes övriga meriter. Meritvärdering Vid beräkning av betygspoäng räknas ämnet som x-markerats som 0. Avgångsbetyg från gymnasieskolans program vt 95 och vt 96 (mellanårsprogram) Mindre studiekurs I avgångsbetyget dokumenteras mindre studiekurs med slutsiffran 9 i studievägs- och ämneskoden. Huvudregel Sökande som beviljats mindre studiekurs uppfyller formellt inte kraven för grundläggande behörighet. Komplettering Sökande uppfyller kraven för behörighet efter komplettering. Undantag I de fall den mindre studiekursen avser kurser som motsvarar högst 10 % av programmet och den sökande i övrigt uppfyller kraven för grundläggande behörighet medges undantag. Sökande som p.g.a. medicinska skäl inte kunnat delta i idrott fick ett ofullständigt avgångsbetyg, eftersom möjligheten till befrielse i ämnet Idrott och hälsa inte fanns. Det går inte att utläsa av betyget om det är ofullständigt p.g.a. medicinska eller andra skäl, t.ex. skolk. Om elev genom läkarintyg eller intyg från rektor kan styrka att kursen i Idrott och hälsa är ofullständig p.g.a. medicinska skäl, medges undantag för grundläggande/allmän behörighet. Ej fullgjord kurs Programmet är fullständigt. Eleven har inte fullgjort samtliga kurser. Ej fullgjord kurs dokumenteras med slutsiffran 2 i studievägs- och ämneskoden. Vid kurs/er som inte fullgjorts inom ämnet ska det i klartext framgå att kursen inte är fullgjord. Vissa elever har inte fullgjort samtliga kurser inom det fullständiga programmet men har kompenserat de gymnasiepoäng som saknas med annan kurs. I dessa fall är slutsiffran 0 i studievägskoden och 2 i det ämne där den ej fullgjorda kursen ingår. Undantag Undantag medges sökande som kompletterat med betyg i den kurs som ej fullgjorts. Sökande som inte kompletterat medges som regel undantag. I undantagprövningen beaktas den ej fullgjorda kursens omfattning och sökandes övriga betyg och meriter. 1

12 10

13 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING 1 Tabell för behörighetsbedömning motsvarandebedömning och ersättningskrav I denna tabell förtecknas de ämnen som kan krävas för grundläggande eller särskild behörighet uttryckt i kurser där kurskod och kursens omfattning i gymnasiepoäng framgår. Lägst betyget G/3. Under respektive kurs anges ämneskoden. För att ett betyg från gymnasieskolans linjer (motsv) ska ge behörighet krävs att den sökande läst angiven årskurs och linje och har lägst betyget G/3. I tabell över förutbildningar finns de koder som används för respektive linje. Betyg från komvux är uttryckt i etapper. Lägst betyget 3. BILD/KONSTNÄRLIG UTBILDNING 12 BILD OCH FORM 12 BIOLOGI 13 ENGELSKA 16 FORMGIVNING TEXTIL 19 FRANSKA 22 FYSIK 23 HISTORIA 25 IDROTT OCH HÄLSA 26 KEMI 27 MATEMATIK 28 MODERNA SPRÅK 32 MUSIK 33 NATURKUNSKAP 33 PSYKOLOGI 37 RELIGIONSKUNSKAP 37 SAMHÄLLSKUNSKAP 38 SPANSKA 39 SVENSKA 40 TYSKA 43 11

14 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING BILD/KONSTNÄRLIG UTBILDNING slutbetyg från estetiskt program, gren konst och formgivning eller medieprogrammet Åk 2 från 2-årig estetisk-praktisk linje, gren bild (221) Ersättningskrav för Lärarprogrammet, ingång estetisk kommunikation, inriktning bild vid Umeå universitet: Fullgjord förberedande konstnärlig ämnesutbildning om minst ett år (heltidsstudier) med inriktning mot främst teckning, målning, skulptur, foto och konsthistoria. eller Godkända arbetsprover Ersättningskrav för Lärarutbildning med konstnärlig inriktning bild och visuell kultur vid Konstfack och Lärarutbildning, bild (bild, konst och media eller design) vid Lärarhögskolan i Stockholm: Fullgjord förberedande konstnärlig ämnesutbildning om minst ett år motsvarande heltidsstudier eller ca 1000 timmar med inriktning mot bild. och Datakunskap grundläggande färdigheter i ordbehandling, kurs A eller motsvarande. och Foto grundläggande färdigheter i fotografering inklusive mörkrumsteknik (sv/v framkallning och kopiering), minst grundkurs om 30 timmar eller motsvarande. Ersättningskrav för Lärarprogrammet, estetisk inriktning (bild)vid Lärarhögskolan i Stockholm: Godkända arbetsprover BILD OCH FORM Kurs B, BL201/40 Samma utbildningar som bild/konstnärlig utbildning Ämnet bild/teckning från Åk 2 på 2-årig social linje (213) 2-årig konsumtionslinje, konsument-ekonomisk eller textil gren (208) Åk 2 på 2-årig linje med estetisk specialisering ( , 274) 12

15 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts BILD OCH FORM Åk 3 på 3-årig linje (hela 700-serien) Formgivning åk 2 på 2-årig konsumtionslinje, textil gren (208) Beklädnadsteknik åk 2 på 2-årig beklädnadsteknisk linje (202) Åk 2 från 2-årig träteknisk linje m bild som tillval (215) 1 Åk 2 från fackskolan ( ) studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891) Fackteckning på vävlinjen, 32 veckor, vid Gotlands läns folkhögskola Komvuxkurs i bild/teckning Formgivning, kursen I-II, på textil gren, åk 1 och 2 på komvux Teckning från normalskolekompetens (512, 540) Fackteckning som ingår i specialkurs Sammanhållen textilutbildning 2 terminer Bild från specialkurs i textilkunskap, sömnad Formgivning från specialkurs i textilkunskap, vävning Färg och form eller teckning eller formgivning på textil linje, 34 veckor, vid Vadstena folkhögskola Konsthantverkslinjen vid konstindustriskolan vid Göteborgs univ Teckningslärarutbildning (536) BIOLOGI Kurs B, BI1202/50, BI201/60 Naturbruksprogrammet (gy2000) med kurserna: Ekologi (BI1204/50), Växt- och djurliv (BI1208/50), Kretslopp (BI1205/50), Mikrobiologi och genetik (BI1206/50) Naturbruksprogrammet med kurserna: Ekologi (NAM200/30), Kretslopp i mark, vatten och luft (NAM202/40), Miljö och naturvård (NAM205/40), Mikrobiologi och genetik (NAM204/50), Växt- och djurliv (NAM208/30) Ämneskod linje/åk se nedan: Etapp 2 ( ) från komvux 2 åk från Naturvetenskaplig linje (750) Utökad studiekurs på 3-årig teknisk linje (755) ej 1 åk 13

16 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts BIOLOGI Åk 3 från folkskollärarexamen (840) studentexamen från Försvarets läroverk (894) avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893) studentexamen på: allmän linje, social eller språklig gren (811, 812) latinlinjen, halvklassisk, helklassisk eller nyspråklig gren samt enligt 1933 års stadga (823, 824, 825, 890) reallinjen, biologisk, matematisk, nyspråklig eller social gren samt enligt 1933 års stadga (836, 837, 838, 839, 891) Naturvetenskaplig kurs, högre specialkurs, biologi (S3 79:4) Naturvetenskaplig kurs, N22 Teoretisk kompletteringskurs (NT) Lägst betyget 3 t.o.m. åk 12 (överkurs) från Waldorfskola (523) På Katrinelunds skola i Sundsvall kan avgångsbetyg från naturvetenskaplig linje med delvis andra ämnen än på vanlig N-linje förekomma. Kemi och biologi avslutade i åk 2 ger samma behörighet som åk 3 enligt normaltimplanen för N-linjen. Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav: Gymnastiklärarutbildning (535) Examen på mellanstadielärarlinjen. Tillvalskurs i biologi motsvarar 2 eller 3 åk i ämnet på naturvetenskaplig linje i gymnasieskolan. Tekniskt eller naturvetenskapligt basår. Godkänd kurs ger behörighet enligt tabell för basår. Sommarkurs vid högskolan i Borås. Godkänd kurs ger behörighet enligt förteckning över högskoleförberedande utbildningar. Ersättningskrav till utbildningar inom vårdsektorn: Medicinsk grundkurs (OMV1209/100) och Vård och Omsorgsarbete (OMV1215/200) Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90) och Omvårdnad B (OKU205/180) Treårig omvårdnadslinje, grenarna för hälso- och sjukvård, omvårdnad eller psykiatri. Godkänd kompetens krävs i relevanta moduler Gren för omvårdnad på komvux Anatomi och fysiologi, Farmakologi, Mikrobiologi och hygien, Sjukdomslära, Vårdkunskap, Vårdpraktik från Omvårdnadslinje, gren för hälso- och sjukvård, 5 terminer (femhundra-försöket Vilhelmina) Kurs för utbildning till skötare i psykiatrisk vård (303) Utbildning till undersköterska/underskötare (302) Ettårig vårdinriktad kompletteringskurs Tvåårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård, gren för hälso- och sjukvård samt åldringsvård eller gren för psykiatrisk vård Treårig samordnad vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård och social servicelinje, praktisk variant Treårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård med inriktning mot omsorger om psykiskt utvecklingsstörda (femhundra-försöket Ängelholm) 14

17 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts BIOLOGI Kurserna II-IX från Hälso- och sjukvård, komvux 1 Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav: Arbetsterapeut (501, 503) Gymnastiklärarutbildning (535) Laboratorieassistent (509, 511) Oftamologassistent (261) Radioterapiassistent (264) Röntgenassistent (266) Sjukgymnast (513, 514) Sjuksköterska (515, 516) Skötareutbildning, månader Social servicelinje, 100 p (526) Treårig utbildning till ålderdomshemsföreståndare (524, 526) (motsvarande högskoleutbildningar ger också behörighet) Avkortad utbildning till underskötare inom hälso- och sjukvård för militärsjukvårdare Ersättningskrav för agronomutbildning: följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav: Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinje (207) Jordbruk grundutbildning 40 v, specialkurs (286) 2-årig förberedande och grundläggande praktisk-teoretisk yrkeskurs vid lantbruksskola (Berga m fl) Avgångsbetyg från 3-årig naturbrukslinje (431) Ersättningskrav för hortonomutbildning: följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav: Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinjev207) Avgångsbetyg från 3-årig naturbrukslinje (431) Avgångsbetyg från 2-årig trädgårdslinje (274) Trädgård grundutbildning 40 v, specialkurs (289) Ersättningskrav för landskapsarkitektutbildning: följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav: Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinje (207) Avgångsbetyg från 2-årig trädgårdslinje (274) Trädgård grundutbildning 40 v, specialkurs (289) 15

18 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts BIOLOGI Ersättningskrav för landskapsingenjör Istället för Bi B godtas Biologi kurs A med kurskod Bi1201 Genomgången 3-årig naturbrukslinje inriktning trädgård Genomgången grundutbildning inom trädgårdsområdet om 40 veckor (EJ FLORIST) Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinje Avgångsbetyg från 2-årig trädgårdslinje KY-utbildning vid DaCapo hantverksskolan i Mariestad Trädgårdens hantverk och design, 100 poäng Kurs A, BI1201/50, BI200/50 Samma utbildningar som kurs B Ämneskod linje/åk se nedan: 1 åk på Teknisk linje (755) Ersättningskrav för trädgårdsingenjör Naturkunskap B Naturbrukslinjen Naturbruksprogrammet Trädgårdslinjen samt godkänt antagningsprov KY-utbildning vid DaCapo hantverksskolan i Mariestad Trädgårdens hantverk och design, 100 poäng Genomgången grundutbildning inom trädgårdsområdet om 40 veckor ENGELSKA Kurs B, EN1202/100, EN201/40 Kurs C (gy2000) EN1203/100 Engelska för döva kurs B, ENDV1202 kurs C ENDV1203 Modersmålkurs A (EN1402/100) och B (EN1403/100) Hemspråk kurs A (ENH401/60) och B (ENH402/100) Ämneskod linje/åk se nedan Etapp 3 ( ) på komvux 16

19 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts ENGELSKA Åk 3 på 3-årig humanistisk linje (705) 3-årig samhällsvetenskaplig linje (720) 3-årig ekonomisk linje (730) 3-årig naturvetenskaplig linje (750) 1 Åk 2 på humanistisk linje, helklassisk variant (712) Åk 2 på humanistisk linje, halvklassisk variant (711) (för avgångsbetyg från 1984 eller tidigare) Åk 3 som hemspråk med markeringen H i ämneskoden på 3-årig teoretisk linje (Hela 700-serien) Åk 3 från 3-årigt handelsgymnasium (881) studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837,838, 839, 890, 891) 3-årigt tekniskt gymnasium (850) Åk 2 på 2-årig musiklinje i gymnasieskolan + högre specialkurs i musik (S2 77:4 eller S2 79:6) Engelska från engelskspråkig gymnasieutbildning studentexamen från Försvarets läroverk (894) avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893) Högre ekonomisk specialkurs, terminskurs 2 med betyg i engelskt affärsspråk (inget betygskrav) Genomgången behörighetsutbildning i engelska för lågstadielärare (inget betygskrav) Teoretisk kompletteringskurs (HSE) Lägst betyget 3 t.o.m. åk 12 från Waldorfskola (523) University of Cambridge/Oxford: Certificate in Advanced English Certificate of Proficiency Diploma of English Studies General Cert of Education Ord Level in English (GCE O-level) General Certificate of Secondary Education (GCSE) International Certificate of Secondary Education (IGCSE) Oxford Delegacy Higher Examination International English Language Testing System (IELTS) med totalt resultat 6.0 och inget moment under 5.0 Test of English as a Foreign Language (TOEFL), internetbaserat med totalt resultat på 79 Test of English as a Foreign Language (TOEFL), pappersbaserat med totalt resultat 550 samt betygskrav 4 på delprov Written Test of English as a Foreign Language (TOEFL), datorbaserad med totalt resultat 213 Folkuniversitetet (tidigare KV): English for foreign students (EFFS-examen) fr o m vt -97: Higher (pass) Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) lägst 90 p 17

20 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts ENGELSKA Studier vid High School: varierar från 1-4 år beroende på förkunskaper Ersättningskrav: 2 åk på 3-årig teoretisk linje i gymnasieskolan med fullständig studiekurs, gäller dock inte till utbildningar med inriktning mot engelska. Kurs A, EN1201/100, EN200/110 Engelska för döva kurs A, ENDV1201/100 Samma utbildningar som kurs B Ämneskod 60300, 6030A, 6030S linje/åk se nedan Etapp 2 ( ) på komvux 2 åk på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien) Hemspråk med markeringen H i ämneskoden på 2- eller 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien, , 274) 2 åk på 2-årig linje ( , 274) 3-årig yrkesinriktad linje (hela 400-serien) Åk 2 från fackskolan ( ) studentexamen vid Försvarets läroverk (894) folkskollärarexamen (840) 2- eller 3-årigt handelsgymnasium (881, 882) avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893) småskollärarexamen (3-årig utbildning) (843) 2-årig specialkurs studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891, 850) Engelska från: sista årskursen för normalskolekompetens (512, 540) sjöingenjörs- eller sjökaptensexamen (517) teknisk kompletteringskurs, påbyggnutb 3-årig teknisk påbyggnadsutbildning vid Bandhagens gymnasium i Stockholm (motsvarar 2 åk på social linje) Engelska från korrespondenskurs 39 v + kurs för läkarsekreterare 20 v vid AMU. OBS! Utbildningen i sig ger inte allmän behörighet Engelska på 2-årig kurs för laboratorietekniker vid Värnhemsskolan i Malmö, Västberga gymn i Stockholm, Aschebergsgymnasiet och Hvitfeldtska gymn i Göteborg (kursen är densamma som på 2-årig social linje, gäller även ämnena svenska, matematik och idrott) University of Cambridge/Oxford: First Certificate in English, Grade A eller B International English Language Testing System (IELTS) med totalt resultat 5,5 och inget delmoment under 4,5 Test of English as a Foreign Language (TOEFL), internetbaserat med totalt resultat på 61 18

21 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts ENGELSKA Test of English as a Foreign Language (TOEFL) pappersbaserat med totalt resultat 500 samt betygskrav 4 på delprov Written Test of English as a Foreign Language (TOEFL) datorbaserat med totalt resultat 173 Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) lägst 85 p Studier vid High School: minst 1 år 1 Grundläggande behörighet Samma utbildningar som kurs A Avgångsbetyg från Bergsskolan i Filipstad (833, 834) finskspråkig gymnasieutbildning franskspråkig gymnasieutbildning tyskspråkig gymnasieutbilfning Waldorfskola omfattande endast omdöme (527) Folkhögskola med intyg över grundläggande behörighet eller SÖ:s intyg om allmän behörighet utfärdat senast Folkuniversitetet (tidigare KV): Engelska för utländska studenter (E 2), samtliga delmoment uppfyllda i Lund: Engelska 3 B English for foreign students (EFFS-examen) fr o m vt -97 Lower (pass) Lower Certificate in English International English Language Testing System (IELTS) med totalt resultat 5.0 och inget delmoment under 4.5 Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) lägst 80 p FORMGIVNING TEXTIL Kurs formgivning Textil, Mode, FGTX200/120 och Kurs formgivning Textil, Vävning, FGTV200/120 Slöjd/textilslöjd/mjuk slöjd åk 2 på 2-årig estetisk-praktisk linje (204, 210, 213, 221) Textilkunskap åk 2 på 2-årig konsumtionslinje, gren för konsumtion med textil inriktning (208) Textilkunskap åk 2 på 2-årig konsumtionslinje, textil gren (208) Textilkunskap, sömnad åk 1 och textilkunskap, vävning åk 2 på 2-årig konsumtionslinje, textil gr (208) näst sista årskursen för normalskolekompetens Textilkunskap, konsumtionsutb specialinriktn T, 1 läsår Blekinge läns lanthushållsskola, textil inriktn, 1 läsår Sammanhållen textilutbildning, 2 terminer Textil linje, 34 v, vid Vadstena folkhögskola 19

22 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts FORMGIVNING TEXTIL Textil linje, 34 v, vid Väddö folkhögskola 2-årig estetisk-praktisk linje med inriktning mot mjuk slöjd (221) och Textil kompletteringskurs, sömnad, 2 Pu 10 v och Textil kompletteringskurs,vävning, 2 Pu 10 v Textilkunskap, sömnad 1 termin och Textilkunskap, vävning 1 termin på specialkurs i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning på komvux Textil gren, åk 1 och 2, på komvux, timmar bestående av: sömnad, textila material timmar konstruktion och förändring av kläder timmar sömnad, provning av kläder timmar och vävning, textila material timmar vävning, inredning timmar vävning, arbetsteknik timmar Forsa folkhögskola, 2 x 34 v samt kortkurs i sömnad, 2x100 tim Gamleby folkhögskola, textil linje, gren 1 och 2, 2 x 34 v Mora folkhögskola, textil linje, 2 x 34 v Ersättningskrav för kurs formgivning-textil, mode: Högre kurs i beklädnadsteknik om 1 läsår 2-årig beklädnadsteknisk linje, oavsett gren Hantverksprogrammet med textilteknik Industriprogrammet, gren textil och konfektion Konsumentekonomisk kurs (specialkurs), 1 läsår Konfektionssömnad vid verkstadsskola, 2 läsår Konfektionsteknik, kurs om 1 läsår Textilkunskap, sömnad, åk 1 på 2-årig konsumtionslinje, textil gren (208) Textilkunskap, sömnad, på komvux, timmar bestående av: sömnad med materialkunskap timmar sömnad med mönsterkännedom timmar sömnad med mode och klädkunskap timmar Yrkeskurs i sömnad med fackteckning på komvux, 1 termin, timmar bestående av sömnad med textilkunskap I timmar sömnad med textilkunskap II timmar sömnad, barnkläder timmar sömnad, vuxenkläder timmar sömnad, hemtextilier 40 timmar 20

23 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts FORMGIVNING TEXTIL Verkstadsskola, påbyggnadskurs om 1 läsår, för damskräddare eller herrskräddare eller klänningssömmerskor Textilkunskap, sömnad, kurserna i I-IV från textil gren, åk 1 och 2 på komvux Specialkurs i textilkunskap, sömnad, 1 termin i gymnasieskolan eller motsv på komvux Ersättningskrav för lärarprogrammet med ingång textilslöjd vid Umeå universitet: Estetiskt program med inriktning mot bild och form eller textilslöjd eller Godkänt behörighetsprov 1 Ersättningskrav för Lärarprogrammet grundskolans senare år, slöjd, vid Göteborgs universitet: Godkänt färdighetsprov Ersättningskrav för kurs formgivning-textil, vävning: Konsumentekonomisk kurs (specialkurs), 1 läsår (om särskilt intyg om vävning finns) Grundläggande konstnärlig utbildning för formgivare, linje 3 Textilkunskap,vävning åk 2 på 2-årig konsumtionslinje, textil gren (208) Textilkunskap åk 2 på 2-årig konsumtionslinje, gren för konsumtion med textil inriktning (208) Nyckelviksskolan (textil linje), 2 terminer 2-årig konsumtionslinje med textil inriktning Textilkunskap, vävning, kurserna I-V från textil gren, åk 1-2 på komvux Specialkurs i textilkunskap, vävning, 1 termin i gymnasieskolan eller motsv på komvux Textilkunskap, vävning, på komvux tim som består av vävning med materialkunskap timmar textilkunskap, vävning timmar Yrkeskurs i vävning med fackteckning, 1 termin, tim bestående av: handvävning, grundkurs timmar och kurs i dekorativ vävning/kurs i linnevävning 120 timmar 1-årig kurs i vävning för personal till institutioner och företag Kurs i vävning med växtfärgning och spånad, 13 vsamt en av följande kurser handvävning, grundkurs timmar handvävning, påbyggnadskurs timmar vävning med materialkunskap timmar Grundkurs i textil formgivning, Capellagården, 1 läsår Grundläggande konstnärlig utbildning för formgivare, linje 3 (textil), Nyckelviksskolan, 1 läsår Textilkunskap, vävning, högre kurs (påbyggn utb), 1 år (har kurs i textilkunskap, sömnad som tillträdeskrav) Handvävning, högre kurs (påbyggn utb), 1 år (Borås) (har kurs i textilkunskap, sömnad som tillträdeskrav) Linnehantering och linnevävning, påbyggn utb, 1 år (Järvsö) 21

24 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts FORMGIVNING TEXTIL Kurs i textilkunskap, vävning, 18 eller 22 veckor vid Sätergläntan-Hemslöjdens gård Wiks folkhögskola, vävkurs 10 veckor Kurs i textilkunskap, vävning, 1 termin (Handarbetets vänner i Stockholm) Gotlands läns folkhögskola, vävlinje, 32 v Östra Grevie folkhögskola, vävlinje 2 x 17 v, om konstsömnad som tillval Önnestads folhögskola, vävkurs, 34 v Väddö folkhögskola, vävkurs, 34 v Grebbestads folkhögskola, vävinr allmän kurs, 2 x 34 v Hållands folkhögskola, textilkurs, 2 år FRANSKA B-språk kurs B, FR200/190, FR208/130 Steg 4 FR1304/100 Steg 5 FR1305/100 Steg 6 FR1306/100 Steg 7 FR1307/100 Modersmålkurs A (FR1402/100) och B (FR1403/100) Hemspråk kurs A (FRH401/60) och (FRH402/100) Ämneskod 6130B linje/åk se nedan Etapp 4 ( ) på komvux B-språk från åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien) Hemspråk med markeringen H i ämneskoden från åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien) Åk 3 från 3-årigt handelsgymnasium (881) studentexamen från Försvarets läroverk (894) studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891) Teoretisk kompletteringskurs (HSE) Högre specialkurs med franska som huvudämne vid Tycho Braheskolan i Helsingborg Dubbelt antal timmar i ett C-språk i gymnasieskolan (markeras med D i ämneskoden) motsvarar 3 åk B-språk 22

25 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts FRANSKA Steg 3, FR1303/100 C-språk kurs B FR206/130 B-språk kurs A FR207/60 1 Samma utbildningar som B-språk kurs B Ämneskod 6130C/6130B linje/åk se nedan Etapp 3 ( ) på komvux C-språk från åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien) B-språk från åk 2 på 2- eller 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien, , 236, 274) Hemspråk med markeringen H i ämneskoden från åk 2 på 2- eller 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien, , 274) Åk 2 från 2-årig dekoratörsutbildning (236) 2-årigt handelsgymnasium (882) fackskola, B-språk ( ) Franska motsvarande C-språk från åk 3 eller B-språk från åk 2: i studentexamen från Försvarets läroverk (894) på 3-årigt handelsgymnasium (882) i studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891) Högre ekonomisk specialkurs, språklig gren,terminskurs 2 med betyg i franskt affärsspråk Turism och reseliv, påbyggnadsutb, med betyg i franska FYSIK KURS B FY1202/150, FY202/130, FY200/220 Ämneskod linje/åk se nedan Etapp 4 ( ) på komvux Åk 3 på 3-årig naturvetenskaplig linje (750) 3-årig teknisk linje (755, 756, 765, 775, 785) Åk 3 från studentexamen, reallinjen, på teknisk gren (835) biologisk gren (836) matematisk gren (837) enligt 1933 års stadga (891) Åk 3 från avgångsexamen från Hvilans specialgymn (893) Åk 2 från 3-årigt tekniskt gymnasium (850) 23

26 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts FYSIK Fysik från 3-årig teknisk påbyggn utb vid Bandhagens gymn i Stockholm (motsv 3 åk i ämnet på naturvetenskaplig eller teknisk linje) Fackingenjörsexamen vid Hermods Hässsleholms tekniska skola: Teknisk kompletteringskurs termin 1-3 eller teknisk specialkurs åk 1 Naturvetenskaplig kurs, högre specialkurs (S3 79:4) Naturvetenskaplig kurs, N22 2 el 3-årig teknisk specialkurs (åk 1 i 2-årig kurs, åk 2 i 3-årig 268, 269 kurs, maskin-, byggnads- el kemiteknisk gren, åk 1 från elteknisk gren) Stockholms tekniska institut (STI) enl 1957,1970 el 1974 års läroplan Teknisk kompletteringskurs (påbyggnadsutbildn) Teoretisk kompletteringskurs (NT) Lägst bet 3 t.o.m. åk 12 (överkurs) från Waldorfskola (523) Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav: Avgångsbetyg från Bergsskolan i Filipstad (833) Driftingenjörslinjen, 80 p, ovanpå drifttekniker, 80p Examen på mellanstadielärarlinjen. Tillvalskurs i fysik motsvarar 3 åk i ämnet på naturvetenskaplig linje Tekniskt eller naturvetenskapligt basår. Godkänd kurs ger behörighet enligt tabell för basår. Teknisk basårstermin. Godkänt resultat ger behörighet enligt förteckning över högskoleförberedande utbildningar Kurs A, FY1201/100, FY201/90 Samma utbildningar som kurs B Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet, Industriprogrammet (gy2000) med kurserna: Ellära A (ELL1201/50), Ellära B (ELL1202/50), Elektronik grundkurs (ENK1205/50) Elprogrammet med kurserna: Likström och enfas växelström (ELKU203/90), Trefas växelström (ELKU204/30), Elektronik grundkurs (ENK202/40) Fordonsprogrammet, gren flygteknik med kurserna: Likström och enfas växelström (ELKU203/90), Trefas växelström (ELKU204/30), Elektronik grundkurs (ENK202/40), Digitalteknik grundkurs (ENK201/50), Flygavionik (ENSY203/70), Flygavionik service och underhåll (ENSY204/90), Flyginstrument (ENSY205/90), Flygteknik grundkurs (FLYRK202/90), Underhåll (FLYRK200/120), Flygsystemteknikk (FLYRK201/155) Ämneskod linje/åk se nedan Etapp 3 ( ) på komvux Åk 2 på 2-årig teknisk linje (214, 220) Åk 2 på 2-årig teknisk linje i fackskolan (229) 24

27 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts FYSIK Fysik från Yrkeskurs för drifttekniker, högre specialkurs Hässleholms tekniska skola Katrineholms tekniska skola Tekniska gymnasiets 2-åriga linje (specialkurs), teleteknisk linje (851) Tekniska institutet i Stockholm (TI) Telereparatörer 80 v (specialkurs) + högre specialkursen Påbyggnadskurs i kommunikationselektronik för telereparatörer, 1 år 1 Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav: Laboratorieassistentutbildning (509, 511) Högre kurs på maskinteknisk linje (sjöing kurs) vid sjöbefälsskola HISTORIA Kurs B, HI1202/100, HI201/110 Ämneskod linje/åk se nedan Etapp 2 ( ) på komvux Åk 3 på 3-årig humanistisk linje (705, 711, 712, 713, 714) 3-årig samhällsvetenskaplig linje (720, 723, 724) 3-årig naturvetenskaplig linje (750) 3-årig teknisk linje (755, 756, 765) Åk 2 på 3-årig naturvetenskaplig eller teknisk linje (avgångs betyg från 1984 eller tidigare) (775, 785) Åk 2 på naturvetenskaplig linje med alternativämne (750) Åk 2 på 3-årig ekonomisk linje (åk 3 för avgångsbetyg från ) (730, 733, 734, 740, ) Åk 2 på 2-årig social eller estetisk-praktisk linje eller musiklinje (210, 213, 221) Åk 3 från studentexamen från Försvarets läroverk (894) avgångsexamen från Hvilans specialgymn (893) studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891) 3-årigt tekniskt gymnasium (850) Åk 2 från 2-årig social linje i fackskolan (228) 3-årigt handelsgymnasium Teoretisk kompletteringskurs (HSE) Lägst betyget 3 t.o.m. åk 12 från Waldorfskola (523) 25

28 TABELL FÖR BEHÖRIGHETSBEDÖMNING forts HISTORIA Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav Folkskollärarexamen (840) Missionsinstitutet Johannelund (Evangeliska fosterlandsstiftelsen), 3-årig kurs Svenska Missionsförbundets teologiska seminarium, Lidingö, 4-årig kurs Normalskolekompetens (512, 540) Småskollärarexamen Kurs A, HI1201/100, HI200/80 Samma utbildningar som kurs B IDROTT OCH HÄLSA Kurs B, IDH1202/50, IDH201/50 Ämneskod linje/åk se nedan Idrott/gymnastik 2 åk på 2-eller 3-årig linje Idrott/gymnastik 2 åk på 2-årig specialkurs Idrottslinjen vid Bosöns idrottsfolkhögskola Folkhögskola, allmän linje m särskild inriktn mot idrott Fritidsledarutbildn vid idrottsfolkhögskola (t ex Bosön) Idrott på 2-årig kurs för laboratorietekniker vid Värnhemsskolan i Malmö,Västberga gymn i Stockholm, Aschebergsgymnasiet och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg (kursen är densamma som på 2-årig social linje, gäller även svenska, engelska och matematik) Betyg i ämnet fysisk träning från militär utbildning Avgångsbetyg från Försvarets Officershögskola Kurs A, IDH1201/100, IDH200/80 Samma utbildningar som kurs B Ersättningskrav till sjukgymnastutbildningen: Kan variera och bedöms av respektive högskola 26

Bedömningshandboken. för antagning till högskoleutbildning

Bedömningshandboken. för antagning till högskoleutbildning Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning 2008/2009 Produktion: Verket för högskoleservice, VHS Original: Birgitta Klingsäter Tryck: AB Danagårds Grafiska, mars 2008 Bedömningshandboken

Läs mer

Bedömnings handboken för antagning till högskoleutbildning 2012 2013

Bedömnings handboken för antagning till högskoleutbildning 2012 2013 Bedömnings handboken f ö r a n tag n i n g t i l l h ö g s ko l e u t b i l d n i n g 2 0 1 2 2 0 1 3 Produktion Verket för högskoleservice, VHS Original Birgitta Klingsäter Foto Carl Bengtsson Tryck DanagårdLiTHO

Läs mer

Bedömnings handboken. för antagning till högskoleutbildning 2013 2014

Bedömnings handboken. för antagning till högskoleutbildning 2013 2014 edömnings handboken för antagning till högskoleutbildning 20132014 Produktion Universitets- och högskolerådet, UHR Layout & Original irgitta Klingsäter Foto Olle Melkerhed edömningshandboken 2013/2014

Läs mer

Bedömnings handboken. för antagning till högskoleutbildning 2013 2014

Bedömnings handboken. för antagning till högskoleutbildning 2013 2014 edömnings handboken för antagning till högskoleutbildning 20132014 Produktion Universitets- och högskolerådet, UHR Layout & Original irgitta Klingsäter Foto Olle Melkerhed edömningshandboken 2013/2014

Läs mer

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA Högskolan i Jönköping är en av tre stiftelsehögskolor i Sverige som har enskild huvudman och rätt att ge forskarutbildning.

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011 Vad du behöver veta inför Gymnasievalet linköping 2010 2011 Välkommen till gymnasieskolan! Öppet hus! Kommunala gymnasieskolor Anders Ljungstedts Gymnasium 4/11 Berzeliusskolan 11/11 Birgittaskolan 5/11

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter?

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Omvärldsanalys för högskolan Arbetsrapport nr 5 www.hsv.se/verksamhet/ utredningar/ omvarldsrapporter.html Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Av Eivor Johansson och Leif Strandberg 1 2 Kan

Läs mer

Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012. www.gyantagningen.se

Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012. www.gyantagningen.se Antagningsguiden för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012 Antagningsguiden 2012 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-11-06 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!"

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet!! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun Antagningsguiden 2011 för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun innehåll Antagningsguiden 2011 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms län. Informationen

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING

PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING Förskoleklass. 1 Från det år barnet fyller sex, har det rätt att börja i så kallad förskoleklass. Det är kommunens ansvar att se till att alla sexåringar får plats i förskoleklass

Läs mer

Nygamla försök till reformer av högskoleantagningen

Nygamla försök till reformer av högskoleantagningen Nygamla försök till reformer av högskoleantagningen En analys av de nya reglerna för antagningen till högskoleutbildning Inledning (Lars Brandell 2006-09-08) Denna analys handlar om nyheterna i antagningssystemet

Läs mer

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon:

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: KOMVUX MALMÖ Innehållsförteckning MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: Min ansökan hittar du på: www.ansokan Komvux

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2010. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2010. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2010 www.stockholm.se/webbkatalogen Ansökan 2010 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 11/1) Sista ansökningsdag 4/11 Period 2 (start 22/3) Sista ansökningsdag 3/2 Period

Läs mer