Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan"

Transkript

1 Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start höstterminen 2014 Fastställd av Försvarshögskolans styrelse: Reviderad:

2 Sida 2(16) 1 INLEDNING Författningstexter som reglerar antagning Beslutsordning ANMÄLAN Anmälan till Försvarshögskolan TILLTRÄDE Allmänna tillträdesregler för Försvarshögskolans utbildningar Behörighet Urval Tillträdesregler för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare Behörighet Urval Tillträdesregler för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare Behörighet Urval Tillträdesregler för utbildningsprogram som påbörjas på avancerad Behörighet Urval Tillträdesregler för kurser på avancerad nivå Behörighet Urval Tillträdesregler för Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil Behörighet Urval och meritvärdering Meritvärderingsmodell ANTAGNING, ANSTÅND OCH STUDIEUPPEHÅLL Besked om antagning Reservantagning Anstånd med studiernas påbörjande Studieuppehåll

3 Sida 3(16) 4.5 Antagning till senare del av program ANMÄLNINGS- OCH STUDIEAVGIFTER Anmälnings- och studieavgifter OMPRÖVNING OCH ÖVERKLAGANDE Beslut som kan överklagas Omprövning av beslut Bilageförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Områdesbehörigheter för Officersprogrammet, 180 hp Försvarsmaktens medicinska krav för anställning som officer Fysiska tester enligt Försvarsmaktens fordringar Försvarshögskolans regler angående platsförtur 3

4 Sida 4(16) 1 Inledning Denna antagningsordning är i enlighet med 2 kap. 2 högskoleförordningen (SFS 1993:100) fastställd av Försvarshögskolans styrelse. Antagningsordningen omfattar utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Deltagare i uppdragsutbildning omfattas inte av antagningsordningen, se förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). 1.1 Författningstexter som reglerar antagning I högskoleförordningen 7 kap. finns övergripande bestämmelser om tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Högskoleverket har utfärdat närmare föreskrifter rörande grundläggande behörighet och urval (HSVFS 2009:1) föreskrifter om områdesbehörigheter (HSVFS 2007:8) samt föreskrifter om anstånd med studierna m.m. (HSVFS 1999:1). Särskilda bestämmelser finns i förordningen för Försvarshögskolan (SFS 2007:1164). 1.2 Beslutsordning Beslut i antagningsfrågor inkluderande antagning till senare del av program samt sent inkommen anmälan fattas av biträdande chef för Forsknings-, utbildnings- och studentsektionen (bitr C FUS) på delegation av högskoledirektören. Även i frågor som rör undantag/motsvarandebedömning (reell kompetens) från den grundläggande behörigheten i enlighet med högskoleförordningen och den särskilda behörighet som avser teoretiska kunskaper från gymnasieskola eller motsvarande är beslutsfattandet delegerat till bitr C FUS, eller motsvarande. Vid behov ska respektive kursansvarig institution alternativt programansvarig höras. Vid ansökan om undantag/reell kompetens från den särskilda behörigheten som inte avser teoretiska kunskaper från gymnasieskola eller motsvarande, fattas beslut i samråd med respektive institution och/eller programansvarig. En sökande som fått beviljat en ansökan om undantag/ motsvarandebedömning behandlas som behörig i den aktuella antagningsomgången. I frågor om anstånd och studieuppehåll fattas beslut av bitr C FUS. 4

5 Sida 5(16) 2 Anmälan Högskoleförordningen stadgar att den som vill antas till utbildning ska anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan föreskriver. 2.1 Anmälan till Försvarshögskolan Sista dag för anmälan till hösttermin är den 15 april och till vårtermin den 15 oktober samt till sommarkurs den 15 mars. Sista anmälningsdag till Officersprogrammet anges i respektive anmälningsmaterial och på För utbildning som ges på engelska och främst vänder sig till utländska sökande utan uppehållstillstånd i Sverige med start närmast följande hösttermin, är den 15 januari sista anmälningsdag. Om särskilda skäl föreligger kan rektor besluta om andra anmälningstider. Ansvaret för att anmälan, merithandlingar och svar inkommer i tid ligger på den sökande. Anmälningar, eller kompletteringar till anmälningar, som inkommer efter föreskrivna datum får behandlas som om de inkommit i tid, om den sökande kan styrka att det föreligger särskilda skäl för förseningen. Skälen ska kunna hänföras till omständigheter som ligger utanför den sökandes egen kontroll och möjlighet att förutse. Ombuds försening vid inlämnandet eller brister i post- eller datahantering utgör inte sådana skäl. 3 Tillträde 3.1 Allmänna tillträdesregler för Försvarshögskolans utbildningar Behörighet För att kunna antas till högskoleutbildning måste sökande uppfylla grundläggande behörighet så som de föreskrivs i högskoleförordningen 7 kap Utöver grundläggande behörighet kan det även förekomma krav på särskild behörighet. Respektive ansvarig institution vid Försvarshögskolan anger eventuell särskild behörighet för aktuell utbildning. Bestämmelser för särskild behörighet anges i högskoleförordningen 7 kap och i förordning för Försvarshögskolan (2007:1164). Om det finns särskilda skäl kan Försvarshögskolan enligt HF 7 kap 3 besluta om undantag/motsvarandebedömning från något eller några behörighetsvillkor. Undantag/motsvarandebedömning ska göras om den sökande har 5

6 Sida 6(16) förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren (se kap. 1.2) Urval Om antal behöriga sökande överstiger antal platser på utbildning ska urval göras. I högskoleförordningen kap. 7 anges hur detta ska ske. För beräkning av jämförelsetal av betyg hänvisas till Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning. 3.2 Tillträdesregler för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare Behörighet För att bli antagen till utbildningar på grundnivå ska den sökande uppfylla de krav på grundläggande behörighet 1 som föreskrivs i högskoleförordningen (HF 7 kap. 5-6 ). Eventuella krav på särskild behörighet redovisas i aktuell utbildningskatalog Urval Urval till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare ska göras genom gymnasiebetyg, högskoleprov samt av högskolan bestämda urvalsgrunder (HF 7 kap ). 2 Urvalsgrunder och platsfördelning till kurser och utbildningsprogram på grundnivå som vänder sig till nybörjare ska enligt 7 kap högskoleförordningen vara 1. minst en tredjedel på grundval av betyg 2. minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet 3. högst en tredjedel på grundval av de av högskolan enligt 7 kap. bestämda urvalsgrunderna Om alternativa urvalsgrunder inte används fullt ut tillfaller icke utnyttjade andelar betygsurvalet. Beslut om alternativa urvalsgrunder ska av utbildningsansvarig institution ha meddelats Forsknings-, utbildnings- och studentsektionen senast sista anmälningsdag för utbildningen i fråga. 1 För Officersprogrammet gäller även särskilda tilläggskrav se kap Gäller ej tillträde till Officersprogrammet se kap

7 Sida 7(16) 3.3 Tillträdesregler för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare Behörighet För att bli antagen till utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare ska den sökande uppfylla de krav på grundläggande behörighet som föreskrivs i högskoleförordningen (HF 7 kap. 5-7 ). Utöver grundläggande behörighet kan det även förekomma krav på särskild behörighet. Särskild behörighet för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare kan bestå av kunskaper från kurser i gymnasieskolan, kunskaper från högskolekurser och andra villkor som är av betydelse för utbildningen. Sökande som vid tidpunkt för anmälan inte uppfyller krav på särskild behörighet, som är uttryckt som kunskaper från högskolekurser, kan bli antagen med villkor att behörighetskravet är uppfyllt senast vid utbildningens början om inte annat anges. Ansvarig institution ska kontrollera att behörighetsvillkor är uppfyllt Urval Urvalsgrunder till utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare är gymnasiebetyg, högskoleprov, tidigare utbildning samt av högskolan bestämda urvalsgrunder (HF 7 kap ). Högskolan får själv bestämma vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från högskoleprov, tidigare utbildning samt alternativa urvalsgrunder man vill använda sig av. Högskolan beslutar även om platsfördelningen mellan de olika urvalsgrunderna. Olika urvalsgrunder kan användas i kombination med varandra. Vanligast förekommande urvalsgrupper till utbildning på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare vid Försvarshögskolan är: Betyg från gymnasium/omdöme från folkhögskola Högskoleprov Högskolepoäng - grundnivå. Meritvärdering utgår från antalet avklarade högskolepoäng vid anmälningstiden utgång, dock lägst 1 högskolepoäng och max 225 högskolepoäng utgör grund för meritvärdering. Platsförtur ges till Försvarshögskolans studenter som läser eller har läst på underliggande nivå inom aktuellt ämne och inriktning (se bilaga 4). 7

8 Sida 8(16) 3.4 Tillträdesregler för utbildningsprogram som påbörjas på avancerad nivå Behörighet Grundläggande behörighet för tillträde till utbildningsprogram som leder till generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå är en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. En sökande kan beviljas undantag från kravet på avlagd examen om fordringarna för examen uppfyllts men examensbevis inte hunnit utfärdas (HF 7 kap. 28 ). Sökande som inte uppfyllt kravet på avlagd examen kan även antas med villkor att examensfordringarna är uppfyllda inte senare än tre veckor efter utbildningens start. Ansvarig institution ska kontrollera att behörighetskravet är uppfyllt. Utöver grundläggande behörighet kan det förekomma krav på särskild behörighet. Den särskilda behörigheten kan bestå av kunskaper från högskolekurser och av andra villkor som är av betydelse för utbildningen. Sökande som vid tidpunkt för anmälan inte uppfyller krav på särskild behörighet, som är uttryckt som kunskaper från högskolekurser, kan bli antagen med villkor att behörighetskravet är uppfyllt senast vid utbildningens början om inte annat anges. Ansvarig institution ska kontrollera att behörighetsvillkor är uppfyllt Urval Urvalsgrunder till utbildningsprogram på avancerad nivå är gymnasiebetyg, högskoleprov, tidigare utbildning samt av högskolan bestämda urvalsgrunder (HF 7 kap ). Högskolan får själv bestämma vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från högskoleprov, tidigare utbildning samt alternativa urvalsgrunder man vill använda sig av. Högskolan beslutar även om platsfördelningen mellan de olika urvalsgrunderna. Olika urvalsgrunder kan användas i kombination med varandra. Vanligast förekommande urvalsgrupp till utbildningsprogram som påbörjas på avancerad nivå vid Försvarshögskolan är: Högskolepoäng avancerad nivå. Meritvärdering utgår från antalet avklarade högskolepoäng vid anmälningstiden utgång, dock lägst 1 högskolepoäng och max 999 högskolepoäng utgör grund för meritvärdering. Platsförtur ges till Försvarshögskolans studenter som läser eller har läst på underliggande nivå inom aktuellt ämne och inriktning (se bilaga 4). 8

9 Sida 9(16) 3.5 Tillträdesregler för kurser på avancerad nivå Behörighet Grundläggande behörighet för tillträde till kurs på avancerad nivå har den som genomgått utbildning på grundnivå eller på annat sätt har de förutsättningar som krävs för att tillgodogöra sig utbildning på avancerad nivå. Utöver grundläggande behörighet kan det förekomma krav på särskild behörighet. Den särskilda behörigheten kan bestå av kunskaper från högskolekurser och av andra villkor som är av betydelse för utbildningen. Särskilt behörighetskrav vid Försvarshögskolan för tillträde till kurs på avancerad nivå anges av institutionen. Sökande som vid tidpunkten för anmälan inte uppfyller kravet på särskild behörighet kan bli antagen med villkor att behörighetskravet är uppfyllt senast vid utbildningens början om inte annat anges. Maximalt 30 högskolepoäng från närmast underliggande kurs inom aktuellt ämne kan villkoras. För att bli villkorligt behörig får senast tagna högskolepoäng ej ligga längre än två terminer tillbaka. Ansvarig institution ska kontrollera att behörighetsvillkor är uppfyllt Urval Urvalsgrunder till kurser på avancerad nivå är gymnasiebetyg, högskoleprov, tidigare utbildning samt av högskolan bestämda urvalsgrunder (HF 7 kap ). Högskolan får själv bestämma vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från högskoleprov, tidigare utbildning samt alternativa urvalsgrunder man vill använda sig av. Högskolan beslutar även om platsfördelningen mellan de olika urvalsgrunderna. Olika urvalsgrunder kan användas i kombination med varandra. Vanligast förekommande urvalsgrupp till kurser på avancerad nivå vid Försvarshögskolan är: Högskolepoäng avancerad nivå. Meritvärdering utgår från antalet avklarade högskolepoäng vid anmälningstiden utgång, lägst 1 högskolepoäng och max 999 högskolepoäng meritvärderas. Platsförtur ges till Försvarshögskolans studenter som läser eller har läst på underliggande nivå inom aktuellt ämne och inriktning (se bilaga 4). 9

10 Sida 10(16) 3.6 Tillträdesregler för Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil Behörighet Sökande till Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil ska uppfylla de krav på grundläggande behörighet som föreskrivs i högskoleförordningen 7 kap För behörighet krävs, utöver den grundläggande behörigheten, i enlighet med förordningen för Försvarshögskolan, att den sökande: är svensk medborgare har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning 3 har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:663). Försvarshögskolan beslutar om särskild behörighet för Officersprogrammet. Bestämmelser för särskild behörighet finns i 7 kap. 8-9 högskoleförordningen och i förordningen för Försvarshögskolan. Särskilda behörighetskrav till Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil anges i bilaga 1. Utöver detta ska den sökande även: styrka visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning eller motsvarande militär utbildning med lägst vitsord Ja-5-5 eller Godkänd (se kap ) uppfylla de av Försvarsmakten föreskrivna medicinska fordringarna (se bilaga 2) uppfylla föreskrivna fysiska tester (se bilaga 3) uppvisa godkänt resultat på inskrivningsprov 4 3 Som motsvarande militär grundutbildning räknas till exempel Aspirantutbildning (AspU) eller Grundläggande militär utbildning (GMU) tillsammans med Kompletterande militär utbildning (KMU)/Förberedande officerskurser (FOK) eller tillsammans med anställning i FM insatsorganisation minst 9 mån (12 mån inkl GMU). 4 Lägst värde för godkänt är 6 på en skala 1-9, där 9 är högst. 10

11 Sida 11(16) Urval och meritvärdering Försvarshögskolan har i enlighet med 7 kap. 23 högskoleförordningen bestämt att till Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil ska följande urvalsgrunder gälla: vitsord från militär grundutbildning (VO) resultat från lämplighetsbedömning (LB) gymnasiebetyg (GB) En sammanvägning av dessa ligger till grund för meritvärderingen för sökande som erhållit resultat 1, 2, eller 3 från lämplighetsbedömning (se kap ). Vitsord (VO) Den sökande ansvarar själv för att vitsorden inkommer till Försvarshögskolan inom angiven tid. Vitsord från militär grundutbildning (värnplikt eller Aspirantutbildning, AspU) Godkända vitsord utrycks som lägst Ja-5-5 alt X-5-5 alt Vitsorden omvandlas till poäng enligt tabell 1. Vitsord från Kompletterande militär utbildning/förberedande officerskurser (KMU/FOK) Vitsorden sätts i en tregradig skala. Godkända vitsord uttrycks som Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Vitsorden omvandlas till poäng enligt tabell 1. Tabell 1 Vitsord Betyg Poäng Värnplikt eller AspU: X-5-5 till 7-7 Godkänd 10 Värnplikt eller AspU: X- 7-8 till Väl godkänd 15 GMU (+ anställning/pågående FOK, se fotnot 3 sid 10) Godkänd 10 KMU/FOK Godkänd 10 KMU/FOK Väl godkänd 15 Lämplighetsbedömning (LB) Inför antagning till Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil genomför Försvarshögskolan prov och tester som vidare underlag 11

12 Sida 12(16) för att bedöma den sökandes förutsättningar att klara utbildningen och vederbörandes lämplighet för officersyrket. Dessa prov och tester utgör grund för bedömningen av lämpligheten. Resultat från lämplighetsbedömning redovisas med en siffra från 0-3. Resultatet omvandlas till poäng enligt tabell 2. Tabell 2 Lämplighetsbedömning Poäng 0 Se avsnitt Gymnasiebetyg (GB) Gymnasiebetyg meritvärderas till värden mellan 9,00 och 22,50 enligt VHS bedömningshandbok Meritvärderingsmodell För de sökande som har fått resultat från lämplighetsbedömning med värdena 1, 2 eller 3 blir meritvärdet den adderade summan av poängen från de tre delarna gymnasiebetyg, vitsord och lämplighetsbedömning (meritvärde = GB+VO+LB). Detta innebär ett lägsta meritvärde på 20,00 poäng och ett högsta meritvärde på 77,50 poäng. För de sökande som har fått resultat 0 i lämplighetsbedömning sker ingen meritvärdering av gymnasiebetyg och vitsord. Värdet 0 i lämplighetsbedömning ger istället ett enhetligt meritvärde på 9,00. Det innebär att samtliga sökande som fått resultat 0 i lämplighetsbedömning konkurrerar med samma värde. Totalt ger detta ett meritvärdesspann från 9,00 till 77,50. 4 Antagning, anstånd och studieuppehåll 4.1 Besked om antagning Sökande, på såväl grundnivå som avancerad nivå samt sökande till Officersprogrammet, får ett antagningsbesked av vilket framgår om den sökande är antagen, placerad som reserv eller struken. Antagningsbeskedet gäller som Försvarshögskolans beslut. 12

13 Sida 13(16) Beskedet genereras maskinellt via det nationella antagningssystemet NyA, så snart som möjligt efter respektive urval. Information om hur och när svar ska vara Försvarshögskolan tillhanda framgår av antagningsbeskedet. 4.2 Reservantagning Om det efter ordinarie antagning finns lediga platser kvar på utbildningen, avslutas antagningsomgången med en reservantagning. Denna pågår så länge det är möjligt med hänsyn till utbildningen. I första hand antas sökande i turordning efter antagningslistan över behöriga sökanden. Reserv ska antas från den urvalsgrupp där plats blivit ledig. Om det saknas reserver i aktuell urvalsgrupp ska reserv antas i annan urvalsgrupp. De ursprungliga proportionerna mellan urvalsgrupperna ska så långt som möjligt bibehållas. Om antalet reserver inte är tillräckligt för att fylla utbildningsplatserna antas eventuella efteranmälda i den ordningen de anmäler sig under förutsättning att de uppfyller behörighetskraven. 4.3 Anstånd med studiernas påbörjande En studerande som blir antagen till program/kurs vid Försvarshögskolan ska påbörja studierna den termin som antagningen avser. Om det finns särskilda skäl får högskolan i enskilda fall besluta att den studerande får anstånd med att påbörja studierna. Särskilda skäl för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt för ledighet till utbildning (HSVFS 1999:1). Ansökan om anstånd samt anförda och styrkta skäl ställs skriftligen till Försvarshögskolan. Den tid för vilken anstånd sammanlagt beviljas uppgår normalt fram till och med nästa utbildningsstart eller som högst till 18 månader. För längre tid kan anstånd beviljas om synnerliga skäl föreligger. Den som inför anståndstidens utgång vill ta sin plats i anspråk ska bekräfta detta genom en skriftlig anmälan om detta till Försvarshögskolan, på samma tid som ordinarie ansökan. 13

14 Sida 14(16) Den som beviljats anstånd kan inte ta sin plats i anspråk under anståndstiden utan synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara t.ex. ändring av beslut om totalförsvarsplikt eller internationell tjänst i Försvarsmakten. 4.4 Studieuppehåll Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta att en antagen student får fortsätta sina studier efter ett studieuppehåll, 7 kap. 33 högskoleförordningen. Särskilda skäl för att få fortsätta sina studier kan i enlighet med Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1) vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag. Student som avser att göra ett uppehåll i sina studier ska skriftligen anmäla det till Försvarshögskolan. Skälen för uppehållet ska anföras och styrkas. Högskolans beslut om studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Vidare ska anmälan om återupptagande av studierna göras senast två månader före kursstart. 14

15 Sida 15(16) 4.5 Antagning till senare del av program Om det finns resurser att ta emot ytterligare studenter i ett program kan antagning ske till senare del av ett utbildningsprogram. Antagningen kan ske tidigast till termin två. Den sökande måste ha studieresultat som svarar mot den underliggande terminens studier. Den sökande ska också uppfylla den grundläggande och den särskilda behörighet som är föreskriven för antagning till programmet. Om inte alla sökanden kan beredas plats, ska de rangordnas inbördes genom urval (samma urvalsregler som gäller för programmets ordinarie antagning). De som går uppdragsutbildning till stridspilot eller helikopterpilot kan antas till senare del av program (Officersprogrammet) efter genomförd VFU. 5 Anmälnings- och studieavgifter 5.1 Anmälnings- och studieavgifter Anmälnings- och studieavgift ska betalas av sökande och studenter som inte har medborgarskap i ett EU- eller ESS-land eller Schweiz för studier på grund- eller avancerad nivå vid svenskt lärosäte. I förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (SFS 2010:543) framgår vilka undantag som finns från denna regel samt anmälningsavgiftens storlek. Studieavgifterna beslutas lokalt vid varje lärosäte med principen att full kostnadstäckning ska uppnås. Betald anmälningsavgift är en förutsättning för att anmälan kommer att prövas. 6 Omprövning och överklagande 6.1 Beslut som kan överklagas Följande beslut som rör antagning till utbildning kan i enlighet med 12 kap. högskoleförordningen överklagas till Överklagandenämnden för högskolan: beslut om att en sökande inte uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet 15

16 Sida 16(16) beslut om att inte göra undantag från behörighetsvillkoren beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet beslut om att den sökande inte beviljats anstånd med studiestarten beslut om att en student inte får fortsätta sina studier efter studieuppehåll Överklagan ska vara skriftligt och innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas samt uppgift om den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas/lämnas till Försvarshögskolan till Registrator, Försvarshögskolan, Box 27805, Stockholm. (Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37, Stockholm). Överklagandet ska ha inkommit till Försvarshögskolan inom tre veckor från den dag då klagande fick del av beslutet. 6.2 Omprövning av beslut Försvarshögskolan omprövar först beslutet i enlighet med bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223). Om ingen ändring av beslutet görs skickas ärendet tillsammans med ett yttrande från högskolan vidare till Överklagandenämnden för högskolan. 16

17 Bilaga Ö618/ (2) Områdesbehörigheter för Officersprogrammet, 180 hp Krigsvetenskaplig och nautisk profil Områdesbehörigheter för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/meritpoäng): Områdesbehörighet 5 Ämnen: Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu, samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje (lägst betyg 3 i varje ämne) Etappindelade ämnen: Matematik etapp 2, Samhällskunskap etapp 2 (lägst betyg 3 i varje ämne) För kursplaner i gymnasieskolan och för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 1992 och den 1 juli 1994: Områdesbehörighet 5 Behörighetskurser: Matematik B, Samhällskunskap A (lägst betyg G i varje kurs) Områdesmeritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes 1 juli 2001: Områdesbehörighet 5 Behörighetskurser: Matematik B, Samhällskunskap A (lägst betyg G i varje ämne) Områdesmeritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter För ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 samt för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012 (Gy2011): Områdesbehörighet A5 Behörighetskurser: Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 +1a2 (lägst betyg E i varje ämne) Meritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter

18 Bilaga Ö618/ (2) Militärteknisk profil Områdesbehörigheter för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/meritpoäng): Områdesbehörighet 5 men utan krav på matematik + områdesbehörighet 8 med sänkt krav i matematik och utan krav på kemi Ämnen: Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te, samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje), Fysik tre årskurser NT (lägst betyg 3 i varje ämne) Etappindelade ämnen: Matematik etapp 3, Samhällskunskap etapp 2, Fysik etapp 4 (lägst betyg 3 i varje ämne)) För kursplaner i gymnasieskolan och för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 1992 och den 1 juli 1994: Områdesbehörighet 5 men utan krav på matematik + områdesbehörighet 8 med sänkt krav i matematik och utan krav på kemi Behörighetskurser: Matematik C, Samhällskunskap A, Fysik kurs B (lägst betyg G i varje kurs) Områdesmeritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes 1 juli 2001: Områdesbehörighet 5 men utan krav på matematik + områdesbehörighet 8 med sänkt krav i matematik och utan krav på kemi Behörighetskurser: Matematik C, Samhällskunskap A, Fysik kurs B (lägst betyg G i varje kurs) Områdesmeritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter För ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 samt för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012 (Gy2011): Områdesbehörighet A5 men utan krav på matematik + områdesbehörighet A8 med sänkt krav i matematik och utan krav på kemi Behörighetskurser: Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 +1a2, Fysik 2 (lägst betyg E i varje kurs) Meritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter

19 Bilaga Ö618/ (1) Försvarsmaktens medicinska krav för anställning som officer ( )

20 FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FMLOG/TF-redaktionen STOCKHOLM TJÄNSTEMEDDELANDEN TFG FÖR FÖRSVARSMAKTEN TFG-nr Datum Myndighet Enhet Hänvisning Sändlista Upphäver Kompletterar Saknr Sida 1 (2) FM/ GL SJV Tillsyn TFGL Medicinska krav för anställning som officer i Försvarsmakten (Anställningsförordningen 1994:373, 5 ) Allmänt Arbete som officer i Försvarsmakten ställer höga krav på det medicinska hälsotillståndet. Detta innebär därför att samtliga som avser påbörja utbildning till officer skall genomgå en medicinsk undersökning och bedömning. Syftet med den medicinska undersökningen och bedömningen är att tillförsäkra att vederbörande har de medicinska, fysiska och psykiska förutsättningarna för att kunna verka som officer samt att vederbörande inte anställs i en verksamhet som för den enskilde eller annan personal innebär ökad risk för ohälsa eller olycksfall. Medicinska krav HKV skrivelse , :66285 Medicinska bedömningsgrunder för Försvarsmakten (MBG) är ur medicinsk synpunkt styrande för anställning. För antagning till officersutbildning kan diagnosgradering 7 (lätt nedsättning) accepteras för vissa diagnoser. Synskärpan skall okorrigerat uppgå till minst 0,1 på vardera ögat och korrigerat till minst 0,8 på vardera ögat. Den sökande skall ha en fullgod social hörselfunktion och kunna uppfatta tal och radiosamtal i bullrig miljö. Tonvärdet för frekvenserna 500, 1000, 2000 Hz får endast på enstaka frekvens uppgå till högst 30 db och värdet för frekvenserna 3000, 4000, 6000, 8000 Hz får endast på enstaka frekvens uppgå till högst 40 db. För sökande till verksamheter där särskilda medicinska krav gäller skall dessutom dessa uppfyllas vid den medicinska undersökningen. För flygande personal gäller HKV skrivelse , :66720 Medicinska krav för flygande personal och personal i flyganknuten verksamhet. För personal i submarin tjänst gäller TFG Medicinska direktiv för submarin personal samt AFS 1993:57 Dykeriarbete.

21 TFG : Sida 2 (2) Medicinsk undersökning Den medicinska undersökningen och bedömningen är ett hjälpmedel för att utifrån den enskildes hälsotillstånd fastställa den medicinska lämpligheten att ingå anställning som officer i Försvarsmakten. Den medicinska undersökningen skall omfatta läkarundersökning med anamnesupptagning, fysikalisk undersökning och provtagning och skall utmynna i en helhetsbedömning av den medicinska tjänstbarheten, där såväl kroppsliga som psykiska förhållanden beaktas. I samband med läkarundersökningen ska den enskilde lämna hälsodeklaration enligt särskilt formulär. Läkarundersökning och provtagning genomförs enligt särskilt undersökningsprotokoll 1. Medicinsk undersökning genomförs vid det förband där vederbörande tjänstgör och skall vara genomförd innan antagning till officersutbildning. Undersökningen får inte vara äldre än tre månader innan officersutbildningen skall påbörjas. Medicinska handlingar som vid behov styrker hälsotillståndet åligger det den enskilde att uppvisa. Undersökningen och bedömningen skall utmynna i ett medicinsk beslutsunderlag där lämpligheten skall fastställas. Särskilt formulär skall användas 2. I samband med läkarundersökningen skall även läkarundersökning för fallskärmshoppare genomföras enligt fastställt formulär för sökande som även skall genomföra fallskärmshoppning. Överprövning Överprövning i enskilda fall görs av Generalläkaren efter insändande av skriftligt underlag. 1 Återfinns i Verksamhetshandbok Hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten 2 Återfinns i Verksamhetshandbok Hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten

22

23 FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET TJÄNSTEMEDDELANDEN TFG FÖR FÖRSVARSMAKTEN TFG-nr Datum FMLOG/TF-redaktionen STOCKHOLM Myndighet Enhet Hänvisning Sändlista Upphäver Kompletterar Saknr Sida 1 (4) FM HKV FÖRVE FÖMED TFGL Hälsoundersökning av sjöplacerad personal Inledning Säkerhet till sjöss är ett viktigt motiv för att genomföra hälsoundersökningar av sjöplacerad personal. Den enskildes hälsa och prestationsförmåga påverkar såväl egen som kollektiv säkerhet ombord och även säkerheten för övrig sjöfart. Genomförande Hälsoundersökning genomförs av läkare anställda inom Försvarsmakten. Normalt hänvisas personal till Försvarshälsan på den ort där förbandet är stationerat. Förstagångsundersökning av värnpliktiga kan också ske vid Pliktverket i samband med mönstring. (Se undersökning av vpl nedan) Undersökningen är kostnadsfri för den enskilde och skall så långt möjligt samordnas med andra obligatoriska hälsoundersökningar. All sjöplacerad personal skall ha genomgått hälsoundersökning med godkänt resultat. Den enskilde svarar själv för att föreskrivna undersökningar genomförs. 1 Ansvarig chef kontrollerar att underställd sjöplacerad personal har genomgått föreskriven medicinsk undersökning med godkänt resultat. Intyg som utvisar detta skall medföras och förvaras ombord. Intyget får normalt inte vara äldre än 2 år. Kortare giltighetstid kan förekomma. Definitioner Nedanstående personal skall innefattas i begreppet All sjöplacerad personal. Personal som ingår i en säkerhetsbesättning med behörighetskrav N8/M8 eller högre behörighetskrav samt övrig ombordmönstrad personal (anställda och kadetter). Värnpliktig. Hälsoundersökning vid mönstring är giltig till utryckning om hälsotillståndet ej förändras. Personal vid underhålls-, stabs- och ledningsfunktion endast enligt förbandschefs bestämmande. 1 Samma formulering som i OSF 3.1.7

24 TFG : Sida 2 (4) Läkarundersökning Hälsodeklaration Den enskilde fyller i en hälsodeklaration före läkarundersökningen enligt särskilt formulär. 2 Med namnteckning intygas att uppgifterna är sanningsenliga. Läkaren går sedan igenom hälsodeklarationen tillsammans med den som ska undersökas. Hälsodeklarationen skall efter undersökningen förvaras i patientjournalen. Undersökningens omfattning Läkarundersökningen genomförs enligt särskilt formulär. 3 De ifyllda undersökningsresultaten skall efter undersökningen förvaras i patientjournalen. Synskärpa För bryggtjänst (motsv) krävs synskärpa 0,8 binokulärt med eller utan korrektion. För övrig personal krävs synskärpa 0,5 binokulärt med eller utan korrektion. Synkorrektion Personal som endast med hjälp av korrektion uppnår föreskriven synskärpa skall använda glasögon eller kontaktlinser i tjänsten. Skyldighet att bära glasögon eller kontaktlinser ska skrivas in i tjänstbarhetsintyget (se nedan). Reservglasögon eller extra kontaktlinser skall medföras vid tjänstgöring. Synfält För bryggtjänst (motsv.) krävs att synfältet i båda ögonen skall vara normalt vid prövning enligt Donders metod. Färgsinne För bryggtjänst (motsv.) skall färgsinnet vara normalt vid prövning enligt riktlinjer i TFG : Prövning av färgsinne inom Försvarsmakten. Mörkerseende Allvarlig begränsning av seendet vid nedsatt belysning utgör hinder för tjänstgöring för samtliga personalgrupper. Ögonens rörlighet, dubbelseende och ögonsjukdomar Ögonens rörlighet skall vara normal. Ögonsjukdom som kan inverka negativt på förmågan att tjänstgöra ombord samt dubbelseende utgör hinder för tjänstgöring. 2 Hälsodeklaration enligt Verksamhetshandbok för hälso- och sjukvård i FM, flik 5 ( ) 3 Läkarundersökning anställning, hälso/sjö, utlandstjänst m m enligt Verksamhetshandbok för hälso- och sjukvård i FM, flik 5

25 TFG : Sida 3 (4) Hörsel Hörselförmåga undersöks med tonaudiometer efter minst ett dygns bullervila, inklusive fritidsbuller. För personal som tjänstgör på fartyg krävs att den sökande på vardera örat uppfattar signaler på 35 db på 500 Hz, 1 khz och 2 khz, samt 50 db på 3 khz. 4 Hörselhjälpmedel Sökande som inte uppfyller gällande hörselkrav kan, efter särskild prövning av generalläkaren, erhålla dispens om hörapparat används. (Hörapparaten ska vara utprovad och godkänd av audiolog. Hörapparaten ska vara motståndskraftig mot väta, och reservapparat ska medföras vid tjänstgöring.) Ansökan om dispens och medgivande att få bruka hörselhjälpmedel samt intyg från hörselspecialist skall ställas till generalläkaren. Hinder för tjänstbarhet Sjukdomar eller tillstånd som kan påverka medvetandet, orsaka nedsättning av vakenheten eller medföra ett försämrat omdöme samt orsaka nedsättning av kroppens rörelseförmåga, utgör hinder för tjänstbarhet. Förutom vad som tidigare nämnts ang. syn och hörsel utgör nedanstående sjukdomar och tillstånd exempel på hinder för tjänstbarhet: Hjärt- och lungsjukdomar, förhöjt blodtryck eller kärlsjukdomar som medför risk för medvetandestörningar eller inkapacitering. Välreglerad hypertoni utgör dock inget hinder. Diabetes typ 1 och 2 med insulinbehandling. Diet- eller tablettbehandlad diabetes bör bedömas i samråd med behandlande specialist. Epilepsi eller andra neurologiska tillstånd som kan leda till medvetandestörning. Yrselsjukdomar. Vakenhetsstörningar. Psykiska störningar, psykos, panikångest, klaustrofobi etc. Demens eller andra kognitiva störningar som påverkar uppmärksamheten, koncentrationsförmågan eller minnet. Övriga sjukdomar som kan nedsätta vakenheten eller medföra ett försämrat omdöme. Alkohol- eller drogmissbruk. Nedsatt rörlighet genom sjukdom, fysiskt handikapp eller funktionshinder som innebär att man inte utan hinder kan utföra sina arbetsuppgifter eller innebär risk för sjösäkerheten eller fartygets sjövärdighet. 4 Överensstämmer med krav för förlängning av medicinskt intyg inom trafikflyget, se JAR-FCL Om SjöVFS krav på viskstämma och konversationsstämma översätts till tonaudiometri hamnar man på ungefär samma nivå som dispensreglerna inom trafikflyget.

26 TFG : Sida 4 (4) Undersökning av värnpliktig Inledande undersökning kan ske vid Pliktverket i samband med mönstring. För att en sådan undersökning skall vara giltig krävs dock i samband med inryckning en analys av hälsodeklarationen avseende sjöplacering samt att synskärpan och hörselförmågan ånyo kontrolleras. Undersökningen är giltig till utryckning förutsatt att hälsotillståndet ej förändras under värnpliktstiden. Bedömning av tjänstbarhet Hälsoundersökningen ska leda fram till att läkaren kan bedöma om den sökande är lämplig att tjänstgöra i avsedd befattning. Läkaren skall bedöma om den undersökte har någon sjukdom som gör att han eller hon är olämplig för tjänstgöring på fartyg till sjöss eller kan utgöra någon fara för hälsa eller säkerhet för övriga i besättningen eller för annan sjöfart. Läkaren skall på gällande intygsblankett 5 ange om den undersökte är godkänd eller ej godkänd samt undersökningens giltighetstid. Övriga resultat av undersökningen omfattas av medicinsk sekretess. Undersökning är normalt giltig i två år. För värnpliktig är giltighetstiden från mönstring till avslutad värnpliktstjänstgöring (se undersökning av vpl ovan). Om medicinska skäl så kräver kan kortare giltighetstid anges i intyget. Överprövning av det medicinska beslutet kan efter framställan göras av Generalläkaren. 5 Bedömning av tjänstbarhet enligt Verksamhetshandbok för hälso- och sjukvård i FM, flik 5

27 Bilaga 3 1 (1) Fysiska tester enligt Försvarsmaktens fordringar De fysiska testerna består av två delar, styrkeprov och konditionstest. Styrkeprov Styrka i ben, rygg och skuldror mäts i en speciell maskin, Isokai, som fungerar ungefär som en skivstång. Inför lyftet ges information om hur provet genomförs. Rätt lyftteknik är viktigt för ett bra resultat samt för att undvika skador. Konditionstest cykel Syftet med det fysiska arbetsprovet är att få en uppfattning om den sökandes kondition, men även att andra saker kan upptäckas såsom knäskador eller gamla idrottsskador. Provet inleds med ett fem minuter långt submaximalt test. Det övergår i ett maximalt test där belastningen gradvis ökas tills den sökande inte orkar trampa mer. Under hela testet följs puls, belastning, trampfrekvens och tid på en dataskärm.

28 Bilaga Ö618/ (2) Försvarshögskolans regler angående platsförtur (PF) till fristående kurser i statsvetenskap på fortsättnings-, påbyggnads- och magisternivå. För samtliga kurser gäller att anmälan ska vara gjord i tid och som förstahandsval Fortsättningskurs - Läst grundkurs på FHS - Alla poäng på grundkursen ska vara tagna under den termin som man är förstagångsregistrerad - Avslutad grundkurs får ligga högst 2 terminer tillbaka. (ex genomförd och avslutad grundkurs VT14 ger PF till fortsättningskurs VT15) Påbyggnadskurs - Läst grundkurs och fortsättningskurs på FHS - Alla poäng på fortsättningskursen ska vara tagna under den termin som man är förstagångsregistrerad - Avslutad fortsättningskurs får ligga högst 3 terminer tillbaka. (ex genomförd och avslutad fortsättningskurs VT14 ger PF till påbyggnadskurs HT14 samt HT15) Magisterkurs - Läst grund-, fortsättnings- och påbyggnadskurs på FHS - Alla poäng på påbyggnadskurs ska vara tagna under den termin som man är förstagångsregistrerad - PF ges som högst 4 terminer efter avslutad påbyggnadskurs (ex genomförd och avslutad påbyggnadskurs HT14 ger PF till magisterkurs HT15 samt HT16) - PF ges endast om behörighetskravet på 180 hp är uppfyllt (villkor ges om sökande har 150 hp och studier pågår inom annat ämne) Försvarshögskolans regler angående platsförtur (PF) till fristående kurser på fortsättnings- och påbyggnadsnivå inom Militärhistoria För samtliga kurser gäller att anmälan ska vara gjord i tid och som förstahandsval Fortsättningskurs - Läst grundkurs på FHS - Förstagångsregistrering på grundkurs får inte ligga längre än 3 terminer tillbaka - Alla poäng på grundkursen ska vara tagna om förstgångsregistrering ligger 3 terminer tillbaka. (ex genomförd och avslutad grundkurs HT12 ger PF till fortsättningskurs VT14 alternativt genomförd och avslutad grundkurs VT13 ger PF till fortsättningskurs VT14)

29 Bilaga Ö618/ (2) Påbyggnadskurs - Läst fortsättningskurs på FHS - Förstagångsregistrering på fortsättningskurs får inte ligga längre än 3 terminer tillbaka - Alla poäng på fortsättningskursen ska vara tagna om förstgångsregistrering ligger 3 terminer tillbaka. (ex genomförd och avslutad fortsättningskurs VT13 ger PF till fortsättningskurs HT14) Försvarshögskolans regler angående platsförtur (PF) till fristående kurser på fortsättnings- och påbyggnadsnivå inom Civil-militärt ledarskap För samtliga kurser gäller att anmälan ska vara gjord i tid och som förstahandsval Fortsättningskurs - Läst grundkurs på FHS - Förstagångsregistrering på grundkurs får inte ligga längre än 4 terminer tillbaka - Alla poäng på grundkursen ska vara tagna om förstgångsregistrering ligger 4 terminer tillbaka. (ex påbörjad grundkurs HT12 som avslutas VT13 ger PF till fortsättningskurs HT14) Påbyggnadskurs - Läst fortsättningskurs på FHS - Förstagångsregistrering på fortsättningskurs får inte ligga längre än 4 terminer tillbaka - Alla poäng på fortsättningskurs ska vara tagna om förstgångsregistrering ligger 4 terminer tillbaka. (ex påbörjad fortsättningskurs HT12 som avslutas VT13 ger PF till påbyggnadskurs HT14)

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN BANVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING ISSN 1102-1314 Utkom från trycket den 2000-12-05 JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister Stockholms universitet Rektor 106 91 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ann-Kristin Vesterlund 08-563

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordningen är fastställd av styrelsen den 12 december 2013 och ska tillämpas

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 1 3 Utkom från trycket den 14 januari 2011 Författningar, allmänna råd 1 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22 Dnr: DUC 2008-/558/10

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå.

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2013-04-11. Del 1: för utbildning på grund- och avancerad nivå

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/13 Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Handelshögskolan Box 601 405 30 GÖTEBORG Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-25 Reg. Nr. 411-02497-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Promemoria 2013-04-10 U2013/2343/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Sammanfattning av förslaget Sökande med gymnasieexamen,

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Karin Lindforss Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Läs mer

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Grundläggande behörighet Särskild behörighet Urval Högskoleprovet Gymnasieskola 2011 Meritpoäng för äldre Sökande med utländska

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Tillbakablick 2013. Vår- och höstterminen 2013. Totalt antal sökande Första hands sökande 25 728 (26 946) 9 185 (10 661)

Tillbakablick 2013. Vår- och höstterminen 2013. Totalt antal sökande Första hands sökande 25 728 (26 946) 9 185 (10 661) Tillbakablick 2013 Vår- och höstterminen 2013 Totalt antal sökande Första hands sökande 25 728 (26 946) 9 185 (10 661) Siffran inom parentes 2012 Sökande till både program och kurser Antal antagna och

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Anmälan mot Umeå universitet angående psykologpraktik och tillträde till sjunde terminen på psykologprogrammet

Anmälan mot Umeå universitet angående psykologpraktik och tillträde till sjunde terminen på psykologprogrammet Umeå universitet Rektor 901 87 Umeå Dnr 502-1464-05 Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman BESLUT

Läs mer

Information. Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval

Information. Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval Information Om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval 2 Nya regler information Information Bra att veta 3 Nya regler Bra att veta Nya rutiner för sen anmälan HT2015 Utbildningsnämnden vid Lunds

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

Tillträdesregler till högskolan

Tillträdesregler till högskolan För dig som börjat gymnasiet 2011 eller senare Tillträdesregler till högskolan Områdesbehörigheter och meritpoäng För dig som funderar på att plugga vidare Anna Nilsson Studie- och yrkesvägledare Lars

Läs mer

Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas

Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Att söka till högskolan 2013-2014 - För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Det svenska utbildningssystemet 2013-05-03 Högskolepoäng

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010 4700365 BESLUT 2014 03 27 Reg. Nr. 411 637 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

RUTINER VID OLYCKOR OCH TILLBUD

RUTINER VID OLYCKOR OCH TILLBUD 4 SkLJF 03 SkLJ Dokumentation i form av journaler etc förvaras i SkLJ:s bankfack. Intyg på genomförda hälsoundersökningar förvaras i utbildningsregistret hos SkLJ säo/utb-enhet. SkLJF 03 Utgåva IV Gäller:

Läs mer

Handläggningsordning för validering av reell kompetens

Handläggningsordning för validering av reell kompetens Handläggningsordning för validering av reell kompetens Beslut: Rektor 2013-06-03 Revidering: Dnr: DUC 2013/831/80 Gäller fr o m: 2013-06-03 Ersätter: Valideringsordning DUC 2006/642/100 Relaterade dokument:

Läs mer

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM antagningen 2012 inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst 3 år, 180 högskolepoäng Innehåll Sid 1 Anmälan 1 2 Allmänna upplysningar 1 3 Behörighetskrav

Läs mer

Antagningsordning för militär grundutbildning

Antagningsordning för militär grundutbildning 2015-07-03 FM2015-13373:1 Sida 1 (20) Antagningsordning för militär grundutbildning (SKO) Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet Högkvarteret 107 85 Stockholm Lidingövägen 24 08-788 75

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap 2 i körkortslagen (SFS 1998:488)

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng 2002-08-26 POLISHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 2 (6) UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet

Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2009-01-12 Dnr: PU2-9/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Expertgruppen för studieadministrativa

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning Blekinge tekniska högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Christian Sjöstrand 08-563 087 31 christian.sjostrand@hsv.se

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet;

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet; Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010-4700366 mattias.wickberg@uhr.se Datum 2015-01-22 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram

Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2014-06-18 Dnr: DUC 2011/2093/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare

Läs mer

Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska

Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska Det svenska exemplet Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska Högskolestudier i skolspråk (I): studiegång Grundkurs (30

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Helena Persson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29)

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare...

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare... TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010 Att tänka på om du vill plugga vidare... NYHETER I BETYGSURVALET INFÖR HÖSTEN 2010 Inför antagningen hösten 2010 kommer två stora ändringar i reglerna för

Läs mer

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin söker till biomedicinska Edvin gick ut gymnasiet i juni 2010. Kort därefter började han läsa på civilekonomprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till biomedicinska istället. Här

Läs mer

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 11-05-25, reviderad 13-12-16 Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 1. Avgiftsskyldighet 1.1 Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 september 2014 KLAGANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms beslut den 11 mars

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk k A 100 Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa h A 100 Religionskunskap A 50 Naturkunskap

Läs mer

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb.

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisutbildningen om du vill göra skillnad. Polisyrket är så otroligt komplext. När jag började polisutbildningen tänkte jag att det skulle finnas

Läs mer

Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU)

Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU) 2014-11-28 Sida 1 (21) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 10 11 Utkom från trycket den 28 december 2011 Författningar, allmänna råd 10 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

INFORMATION TILL ELEVERNA

INFORMATION TILL ELEVERNA INFORMATION TILL ELEVERNA Klassinformation om vidare utbildningar och studier utomlands SACO-mässan Lunds universitets informationsdag Karriärpaketet rpaketet-intressetest Arbetsmarknadsdag Vägledningssamtal

Läs mer