Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan"

Transkript

1 Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start höstterminen 2014 Fastställd av Försvarshögskolans styrelse: Reviderad:

2 Sida 2(16) 1 INLEDNING Författningstexter som reglerar antagning Beslutsordning ANMÄLAN Anmälan till Försvarshögskolan TILLTRÄDE Allmänna tillträdesregler för Försvarshögskolans utbildningar Behörighet Urval Tillträdesregler för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare Behörighet Urval Tillträdesregler för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare Behörighet Urval Tillträdesregler för utbildningsprogram som påbörjas på avancerad Behörighet Urval Tillträdesregler för kurser på avancerad nivå Behörighet Urval Tillträdesregler för Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil Behörighet Urval och meritvärdering Meritvärderingsmodell ANTAGNING, ANSTÅND OCH STUDIEUPPEHÅLL Besked om antagning Reservantagning Anstånd med studiernas påbörjande Studieuppehåll

3 Sida 3(16) 4.5 Antagning till senare del av program ANMÄLNINGS- OCH STUDIEAVGIFTER Anmälnings- och studieavgifter OMPRÖVNING OCH ÖVERKLAGANDE Beslut som kan överklagas Omprövning av beslut Bilageförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Områdesbehörigheter för Officersprogrammet, 180 hp Försvarsmaktens medicinska krav för anställning som officer Fysiska tester enligt Försvarsmaktens fordringar Försvarshögskolans regler angående platsförtur 3

4 Sida 4(16) 1 Inledning Denna antagningsordning är i enlighet med 2 kap. 2 högskoleförordningen (SFS 1993:100) fastställd av Försvarshögskolans styrelse. Antagningsordningen omfattar utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Deltagare i uppdragsutbildning omfattas inte av antagningsordningen, se förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). 1.1 Författningstexter som reglerar antagning I högskoleförordningen 7 kap. finns övergripande bestämmelser om tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Högskoleverket har utfärdat närmare föreskrifter rörande grundläggande behörighet och urval (HSVFS 2009:1) föreskrifter om områdesbehörigheter (HSVFS 2007:8) samt föreskrifter om anstånd med studierna m.m. (HSVFS 1999:1). Särskilda bestämmelser finns i förordningen för Försvarshögskolan (SFS 2007:1164). 1.2 Beslutsordning Beslut i antagningsfrågor inkluderande antagning till senare del av program samt sent inkommen anmälan fattas av biträdande chef för Forsknings-, utbildnings- och studentsektionen (bitr C FUS) på delegation av högskoledirektören. Även i frågor som rör undantag/motsvarandebedömning (reell kompetens) från den grundläggande behörigheten i enlighet med högskoleförordningen och den särskilda behörighet som avser teoretiska kunskaper från gymnasieskola eller motsvarande är beslutsfattandet delegerat till bitr C FUS, eller motsvarande. Vid behov ska respektive kursansvarig institution alternativt programansvarig höras. Vid ansökan om undantag/reell kompetens från den särskilda behörigheten som inte avser teoretiska kunskaper från gymnasieskola eller motsvarande, fattas beslut i samråd med respektive institution och/eller programansvarig. En sökande som fått beviljat en ansökan om undantag/ motsvarandebedömning behandlas som behörig i den aktuella antagningsomgången. I frågor om anstånd och studieuppehåll fattas beslut av bitr C FUS. 4

5 Sida 5(16) 2 Anmälan Högskoleförordningen stadgar att den som vill antas till utbildning ska anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan föreskriver. 2.1 Anmälan till Försvarshögskolan Sista dag för anmälan till hösttermin är den 15 april och till vårtermin den 15 oktober samt till sommarkurs den 15 mars. Sista anmälningsdag till Officersprogrammet anges i respektive anmälningsmaterial och på För utbildning som ges på engelska och främst vänder sig till utländska sökande utan uppehållstillstånd i Sverige med start närmast följande hösttermin, är den 15 januari sista anmälningsdag. Om särskilda skäl föreligger kan rektor besluta om andra anmälningstider. Ansvaret för att anmälan, merithandlingar och svar inkommer i tid ligger på den sökande. Anmälningar, eller kompletteringar till anmälningar, som inkommer efter föreskrivna datum får behandlas som om de inkommit i tid, om den sökande kan styrka att det föreligger särskilda skäl för förseningen. Skälen ska kunna hänföras till omständigheter som ligger utanför den sökandes egen kontroll och möjlighet att förutse. Ombuds försening vid inlämnandet eller brister i post- eller datahantering utgör inte sådana skäl. 3 Tillträde 3.1 Allmänna tillträdesregler för Försvarshögskolans utbildningar Behörighet För att kunna antas till högskoleutbildning måste sökande uppfylla grundläggande behörighet så som de föreskrivs i högskoleförordningen 7 kap Utöver grundläggande behörighet kan det även förekomma krav på särskild behörighet. Respektive ansvarig institution vid Försvarshögskolan anger eventuell särskild behörighet för aktuell utbildning. Bestämmelser för särskild behörighet anges i högskoleförordningen 7 kap och i förordning för Försvarshögskolan (2007:1164). Om det finns särskilda skäl kan Försvarshögskolan enligt HF 7 kap 3 besluta om undantag/motsvarandebedömning från något eller några behörighetsvillkor. Undantag/motsvarandebedömning ska göras om den sökande har 5

6 Sida 6(16) förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren (se kap. 1.2) Urval Om antal behöriga sökande överstiger antal platser på utbildning ska urval göras. I högskoleförordningen kap. 7 anges hur detta ska ske. För beräkning av jämförelsetal av betyg hänvisas till Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning. 3.2 Tillträdesregler för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare Behörighet För att bli antagen till utbildningar på grundnivå ska den sökande uppfylla de krav på grundläggande behörighet 1 som föreskrivs i högskoleförordningen (HF 7 kap. 5-6 ). Eventuella krav på särskild behörighet redovisas i aktuell utbildningskatalog Urval Urval till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare ska göras genom gymnasiebetyg, högskoleprov samt av högskolan bestämda urvalsgrunder (HF 7 kap ). 2 Urvalsgrunder och platsfördelning till kurser och utbildningsprogram på grundnivå som vänder sig till nybörjare ska enligt 7 kap högskoleförordningen vara 1. minst en tredjedel på grundval av betyg 2. minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet 3. högst en tredjedel på grundval av de av högskolan enligt 7 kap. bestämda urvalsgrunderna Om alternativa urvalsgrunder inte används fullt ut tillfaller icke utnyttjade andelar betygsurvalet. Beslut om alternativa urvalsgrunder ska av utbildningsansvarig institution ha meddelats Forsknings-, utbildnings- och studentsektionen senast sista anmälningsdag för utbildningen i fråga. 1 För Officersprogrammet gäller även särskilda tilläggskrav se kap Gäller ej tillträde till Officersprogrammet se kap

7 Sida 7(16) 3.3 Tillträdesregler för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare Behörighet För att bli antagen till utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare ska den sökande uppfylla de krav på grundläggande behörighet som föreskrivs i högskoleförordningen (HF 7 kap. 5-7 ). Utöver grundläggande behörighet kan det även förekomma krav på särskild behörighet. Särskild behörighet för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare kan bestå av kunskaper från kurser i gymnasieskolan, kunskaper från högskolekurser och andra villkor som är av betydelse för utbildningen. Sökande som vid tidpunkt för anmälan inte uppfyller krav på särskild behörighet, som är uttryckt som kunskaper från högskolekurser, kan bli antagen med villkor att behörighetskravet är uppfyllt senast vid utbildningens början om inte annat anges. Ansvarig institution ska kontrollera att behörighetsvillkor är uppfyllt Urval Urvalsgrunder till utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare är gymnasiebetyg, högskoleprov, tidigare utbildning samt av högskolan bestämda urvalsgrunder (HF 7 kap ). Högskolan får själv bestämma vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från högskoleprov, tidigare utbildning samt alternativa urvalsgrunder man vill använda sig av. Högskolan beslutar även om platsfördelningen mellan de olika urvalsgrunderna. Olika urvalsgrunder kan användas i kombination med varandra. Vanligast förekommande urvalsgrupper till utbildning på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare vid Försvarshögskolan är: Betyg från gymnasium/omdöme från folkhögskola Högskoleprov Högskolepoäng - grundnivå. Meritvärdering utgår från antalet avklarade högskolepoäng vid anmälningstiden utgång, dock lägst 1 högskolepoäng och max 225 högskolepoäng utgör grund för meritvärdering. Platsförtur ges till Försvarshögskolans studenter som läser eller har läst på underliggande nivå inom aktuellt ämne och inriktning (se bilaga 4). 7

8 Sida 8(16) 3.4 Tillträdesregler för utbildningsprogram som påbörjas på avancerad nivå Behörighet Grundläggande behörighet för tillträde till utbildningsprogram som leder till generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå är en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. En sökande kan beviljas undantag från kravet på avlagd examen om fordringarna för examen uppfyllts men examensbevis inte hunnit utfärdas (HF 7 kap. 28 ). Sökande som inte uppfyllt kravet på avlagd examen kan även antas med villkor att examensfordringarna är uppfyllda inte senare än tre veckor efter utbildningens start. Ansvarig institution ska kontrollera att behörighetskravet är uppfyllt. Utöver grundläggande behörighet kan det förekomma krav på särskild behörighet. Den särskilda behörigheten kan bestå av kunskaper från högskolekurser och av andra villkor som är av betydelse för utbildningen. Sökande som vid tidpunkt för anmälan inte uppfyller krav på särskild behörighet, som är uttryckt som kunskaper från högskolekurser, kan bli antagen med villkor att behörighetskravet är uppfyllt senast vid utbildningens början om inte annat anges. Ansvarig institution ska kontrollera att behörighetsvillkor är uppfyllt Urval Urvalsgrunder till utbildningsprogram på avancerad nivå är gymnasiebetyg, högskoleprov, tidigare utbildning samt av högskolan bestämda urvalsgrunder (HF 7 kap ). Högskolan får själv bestämma vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från högskoleprov, tidigare utbildning samt alternativa urvalsgrunder man vill använda sig av. Högskolan beslutar även om platsfördelningen mellan de olika urvalsgrunderna. Olika urvalsgrunder kan användas i kombination med varandra. Vanligast förekommande urvalsgrupp till utbildningsprogram som påbörjas på avancerad nivå vid Försvarshögskolan är: Högskolepoäng avancerad nivå. Meritvärdering utgår från antalet avklarade högskolepoäng vid anmälningstiden utgång, dock lägst 1 högskolepoäng och max 999 högskolepoäng utgör grund för meritvärdering. Platsförtur ges till Försvarshögskolans studenter som läser eller har läst på underliggande nivå inom aktuellt ämne och inriktning (se bilaga 4). 8

9 Sida 9(16) 3.5 Tillträdesregler för kurser på avancerad nivå Behörighet Grundläggande behörighet för tillträde till kurs på avancerad nivå har den som genomgått utbildning på grundnivå eller på annat sätt har de förutsättningar som krävs för att tillgodogöra sig utbildning på avancerad nivå. Utöver grundläggande behörighet kan det förekomma krav på särskild behörighet. Den särskilda behörigheten kan bestå av kunskaper från högskolekurser och av andra villkor som är av betydelse för utbildningen. Särskilt behörighetskrav vid Försvarshögskolan för tillträde till kurs på avancerad nivå anges av institutionen. Sökande som vid tidpunkten för anmälan inte uppfyller kravet på särskild behörighet kan bli antagen med villkor att behörighetskravet är uppfyllt senast vid utbildningens början om inte annat anges. Maximalt 30 högskolepoäng från närmast underliggande kurs inom aktuellt ämne kan villkoras. För att bli villkorligt behörig får senast tagna högskolepoäng ej ligga längre än två terminer tillbaka. Ansvarig institution ska kontrollera att behörighetsvillkor är uppfyllt Urval Urvalsgrunder till kurser på avancerad nivå är gymnasiebetyg, högskoleprov, tidigare utbildning samt av högskolan bestämda urvalsgrunder (HF 7 kap ). Högskolan får själv bestämma vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från högskoleprov, tidigare utbildning samt alternativa urvalsgrunder man vill använda sig av. Högskolan beslutar även om platsfördelningen mellan de olika urvalsgrunderna. Olika urvalsgrunder kan användas i kombination med varandra. Vanligast förekommande urvalsgrupp till kurser på avancerad nivå vid Försvarshögskolan är: Högskolepoäng avancerad nivå. Meritvärdering utgår från antalet avklarade högskolepoäng vid anmälningstiden utgång, lägst 1 högskolepoäng och max 999 högskolepoäng meritvärderas. Platsförtur ges till Försvarshögskolans studenter som läser eller har läst på underliggande nivå inom aktuellt ämne och inriktning (se bilaga 4). 9

10 Sida 10(16) 3.6 Tillträdesregler för Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil Behörighet Sökande till Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil ska uppfylla de krav på grundläggande behörighet som föreskrivs i högskoleförordningen 7 kap För behörighet krävs, utöver den grundläggande behörigheten, i enlighet med förordningen för Försvarshögskolan, att den sökande: är svensk medborgare har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning 3 har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:663). Försvarshögskolan beslutar om särskild behörighet för Officersprogrammet. Bestämmelser för särskild behörighet finns i 7 kap. 8-9 högskoleförordningen och i förordningen för Försvarshögskolan. Särskilda behörighetskrav till Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil anges i bilaga 1. Utöver detta ska den sökande även: styrka visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning eller motsvarande militär utbildning med lägst vitsord Ja-5-5 eller Godkänd (se kap ) uppfylla de av Försvarsmakten föreskrivna medicinska fordringarna (se bilaga 2) uppfylla föreskrivna fysiska tester (se bilaga 3) uppvisa godkänt resultat på inskrivningsprov 4 3 Som motsvarande militär grundutbildning räknas till exempel Aspirantutbildning (AspU) eller Grundläggande militär utbildning (GMU) tillsammans med Kompletterande militär utbildning (KMU)/Förberedande officerskurser (FOK) eller tillsammans med anställning i FM insatsorganisation minst 9 mån (12 mån inkl GMU). 4 Lägst värde för godkänt är 6 på en skala 1-9, där 9 är högst. 10

11 Sida 11(16) Urval och meritvärdering Försvarshögskolan har i enlighet med 7 kap. 23 högskoleförordningen bestämt att till Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil ska följande urvalsgrunder gälla: vitsord från militär grundutbildning (VO) resultat från lämplighetsbedömning (LB) gymnasiebetyg (GB) En sammanvägning av dessa ligger till grund för meritvärderingen för sökande som erhållit resultat 1, 2, eller 3 från lämplighetsbedömning (se kap ). Vitsord (VO) Den sökande ansvarar själv för att vitsorden inkommer till Försvarshögskolan inom angiven tid. Vitsord från militär grundutbildning (värnplikt eller Aspirantutbildning, AspU) Godkända vitsord utrycks som lägst Ja-5-5 alt X-5-5 alt Vitsorden omvandlas till poäng enligt tabell 1. Vitsord från Kompletterande militär utbildning/förberedande officerskurser (KMU/FOK) Vitsorden sätts i en tregradig skala. Godkända vitsord uttrycks som Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Vitsorden omvandlas till poäng enligt tabell 1. Tabell 1 Vitsord Betyg Poäng Värnplikt eller AspU: X-5-5 till 7-7 Godkänd 10 Värnplikt eller AspU: X- 7-8 till Väl godkänd 15 GMU (+ anställning/pågående FOK, se fotnot 3 sid 10) Godkänd 10 KMU/FOK Godkänd 10 KMU/FOK Väl godkänd 15 Lämplighetsbedömning (LB) Inför antagning till Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil genomför Försvarshögskolan prov och tester som vidare underlag 11

12 Sida 12(16) för att bedöma den sökandes förutsättningar att klara utbildningen och vederbörandes lämplighet för officersyrket. Dessa prov och tester utgör grund för bedömningen av lämpligheten. Resultat från lämplighetsbedömning redovisas med en siffra från 0-3. Resultatet omvandlas till poäng enligt tabell 2. Tabell 2 Lämplighetsbedömning Poäng 0 Se avsnitt Gymnasiebetyg (GB) Gymnasiebetyg meritvärderas till värden mellan 9,00 och 22,50 enligt VHS bedömningshandbok Meritvärderingsmodell För de sökande som har fått resultat från lämplighetsbedömning med värdena 1, 2 eller 3 blir meritvärdet den adderade summan av poängen från de tre delarna gymnasiebetyg, vitsord och lämplighetsbedömning (meritvärde = GB+VO+LB). Detta innebär ett lägsta meritvärde på 20,00 poäng och ett högsta meritvärde på 77,50 poäng. För de sökande som har fått resultat 0 i lämplighetsbedömning sker ingen meritvärdering av gymnasiebetyg och vitsord. Värdet 0 i lämplighetsbedömning ger istället ett enhetligt meritvärde på 9,00. Det innebär att samtliga sökande som fått resultat 0 i lämplighetsbedömning konkurrerar med samma värde. Totalt ger detta ett meritvärdesspann från 9,00 till 77,50. 4 Antagning, anstånd och studieuppehåll 4.1 Besked om antagning Sökande, på såväl grundnivå som avancerad nivå samt sökande till Officersprogrammet, får ett antagningsbesked av vilket framgår om den sökande är antagen, placerad som reserv eller struken. Antagningsbeskedet gäller som Försvarshögskolans beslut. 12

13 Sida 13(16) Beskedet genereras maskinellt via det nationella antagningssystemet NyA, så snart som möjligt efter respektive urval. Information om hur och när svar ska vara Försvarshögskolan tillhanda framgår av antagningsbeskedet. 4.2 Reservantagning Om det efter ordinarie antagning finns lediga platser kvar på utbildningen, avslutas antagningsomgången med en reservantagning. Denna pågår så länge det är möjligt med hänsyn till utbildningen. I första hand antas sökande i turordning efter antagningslistan över behöriga sökanden. Reserv ska antas från den urvalsgrupp där plats blivit ledig. Om det saknas reserver i aktuell urvalsgrupp ska reserv antas i annan urvalsgrupp. De ursprungliga proportionerna mellan urvalsgrupperna ska så långt som möjligt bibehållas. Om antalet reserver inte är tillräckligt för att fylla utbildningsplatserna antas eventuella efteranmälda i den ordningen de anmäler sig under förutsättning att de uppfyller behörighetskraven. 4.3 Anstånd med studiernas påbörjande En studerande som blir antagen till program/kurs vid Försvarshögskolan ska påbörja studierna den termin som antagningen avser. Om det finns särskilda skäl får högskolan i enskilda fall besluta att den studerande får anstånd med att påbörja studierna. Särskilda skäl för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt för ledighet till utbildning (HSVFS 1999:1). Ansökan om anstånd samt anförda och styrkta skäl ställs skriftligen till Försvarshögskolan. Den tid för vilken anstånd sammanlagt beviljas uppgår normalt fram till och med nästa utbildningsstart eller som högst till 18 månader. För längre tid kan anstånd beviljas om synnerliga skäl föreligger. Den som inför anståndstidens utgång vill ta sin plats i anspråk ska bekräfta detta genom en skriftlig anmälan om detta till Försvarshögskolan, på samma tid som ordinarie ansökan. 13

14 Sida 14(16) Den som beviljats anstånd kan inte ta sin plats i anspråk under anståndstiden utan synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara t.ex. ändring av beslut om totalförsvarsplikt eller internationell tjänst i Försvarsmakten. 4.4 Studieuppehåll Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta att en antagen student får fortsätta sina studier efter ett studieuppehåll, 7 kap. 33 högskoleförordningen. Särskilda skäl för att få fortsätta sina studier kan i enlighet med Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1) vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag. Student som avser att göra ett uppehåll i sina studier ska skriftligen anmäla det till Försvarshögskolan. Skälen för uppehållet ska anföras och styrkas. Högskolans beslut om studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Vidare ska anmälan om återupptagande av studierna göras senast två månader före kursstart. 14

15 Sida 15(16) 4.5 Antagning till senare del av program Om det finns resurser att ta emot ytterligare studenter i ett program kan antagning ske till senare del av ett utbildningsprogram. Antagningen kan ske tidigast till termin två. Den sökande måste ha studieresultat som svarar mot den underliggande terminens studier. Den sökande ska också uppfylla den grundläggande och den särskilda behörighet som är föreskriven för antagning till programmet. Om inte alla sökanden kan beredas plats, ska de rangordnas inbördes genom urval (samma urvalsregler som gäller för programmets ordinarie antagning). De som går uppdragsutbildning till stridspilot eller helikopterpilot kan antas till senare del av program (Officersprogrammet) efter genomförd VFU. 5 Anmälnings- och studieavgifter 5.1 Anmälnings- och studieavgifter Anmälnings- och studieavgift ska betalas av sökande och studenter som inte har medborgarskap i ett EU- eller ESS-land eller Schweiz för studier på grund- eller avancerad nivå vid svenskt lärosäte. I förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (SFS 2010:543) framgår vilka undantag som finns från denna regel samt anmälningsavgiftens storlek. Studieavgifterna beslutas lokalt vid varje lärosäte med principen att full kostnadstäckning ska uppnås. Betald anmälningsavgift är en förutsättning för att anmälan kommer att prövas. 6 Omprövning och överklagande 6.1 Beslut som kan överklagas Följande beslut som rör antagning till utbildning kan i enlighet med 12 kap. högskoleförordningen överklagas till Överklagandenämnden för högskolan: beslut om att en sökande inte uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet 15

16 Sida 16(16) beslut om att inte göra undantag från behörighetsvillkoren beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet beslut om att den sökande inte beviljats anstånd med studiestarten beslut om att en student inte får fortsätta sina studier efter studieuppehåll Överklagan ska vara skriftligt och innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas samt uppgift om den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas/lämnas till Försvarshögskolan till Registrator, Försvarshögskolan, Box 27805, Stockholm. (Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37, Stockholm). Överklagandet ska ha inkommit till Försvarshögskolan inom tre veckor från den dag då klagande fick del av beslutet. 6.2 Omprövning av beslut Försvarshögskolan omprövar först beslutet i enlighet med bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223). Om ingen ändring av beslutet görs skickas ärendet tillsammans med ett yttrande från högskolan vidare till Överklagandenämnden för högskolan. 16

17 Bilaga Ö618/ (2) Områdesbehörigheter för Officersprogrammet, 180 hp Krigsvetenskaplig och nautisk profil Områdesbehörigheter för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/meritpoäng): Områdesbehörighet 5 Ämnen: Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu, samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje (lägst betyg 3 i varje ämne) Etappindelade ämnen: Matematik etapp 2, Samhällskunskap etapp 2 (lägst betyg 3 i varje ämne) För kursplaner i gymnasieskolan och för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 1992 och den 1 juli 1994: Områdesbehörighet 5 Behörighetskurser: Matematik B, Samhällskunskap A (lägst betyg G i varje kurs) Områdesmeritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes 1 juli 2001: Områdesbehörighet 5 Behörighetskurser: Matematik B, Samhällskunskap A (lägst betyg G i varje ämne) Områdesmeritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter För ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 samt för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012 (Gy2011): Områdesbehörighet A5 Behörighetskurser: Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 +1a2 (lägst betyg E i varje ämne) Meritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter

18 Bilaga Ö618/ (2) Militärteknisk profil Områdesbehörigheter för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/meritpoäng): Områdesbehörighet 5 men utan krav på matematik + områdesbehörighet 8 med sänkt krav i matematik och utan krav på kemi Ämnen: Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te, samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje), Fysik tre årskurser NT (lägst betyg 3 i varje ämne) Etappindelade ämnen: Matematik etapp 3, Samhällskunskap etapp 2, Fysik etapp 4 (lägst betyg 3 i varje ämne)) För kursplaner i gymnasieskolan och för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 1992 och den 1 juli 1994: Områdesbehörighet 5 men utan krav på matematik + områdesbehörighet 8 med sänkt krav i matematik och utan krav på kemi Behörighetskurser: Matematik C, Samhällskunskap A, Fysik kurs B (lägst betyg G i varje kurs) Områdesmeritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes 1 juli 2001: Områdesbehörighet 5 men utan krav på matematik + områdesbehörighet 8 med sänkt krav i matematik och utan krav på kemi Behörighetskurser: Matematik C, Samhällskunskap A, Fysik kurs B (lägst betyg G i varje kurs) Områdesmeritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter För ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 samt för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012 (Gy2011): Områdesbehörighet A5 men utan krav på matematik + områdesbehörighet A8 med sänkt krav i matematik och utan krav på kemi Behörighetskurser: Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 +1a2, Fysik 2 (lägst betyg E i varje kurs) Meritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter

19 Bilaga Ö618/ (1) Försvarsmaktens medicinska krav för anställning som officer ( )

20 FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FMLOG/TF-redaktionen STOCKHOLM TJÄNSTEMEDDELANDEN TFG FÖR FÖRSVARSMAKTEN TFG-nr Datum Myndighet Enhet Hänvisning Sändlista Upphäver Kompletterar Saknr Sida 1 (2) FM/ GL SJV Tillsyn TFGL Medicinska krav för anställning som officer i Försvarsmakten (Anställningsförordningen 1994:373, 5 ) Allmänt Arbete som officer i Försvarsmakten ställer höga krav på det medicinska hälsotillståndet. Detta innebär därför att samtliga som avser påbörja utbildning till officer skall genomgå en medicinsk undersökning och bedömning. Syftet med den medicinska undersökningen och bedömningen är att tillförsäkra att vederbörande har de medicinska, fysiska och psykiska förutsättningarna för att kunna verka som officer samt att vederbörande inte anställs i en verksamhet som för den enskilde eller annan personal innebär ökad risk för ohälsa eller olycksfall. Medicinska krav HKV skrivelse , :66285 Medicinska bedömningsgrunder för Försvarsmakten (MBG) är ur medicinsk synpunkt styrande för anställning. För antagning till officersutbildning kan diagnosgradering 7 (lätt nedsättning) accepteras för vissa diagnoser. Synskärpan skall okorrigerat uppgå till minst 0,1 på vardera ögat och korrigerat till minst 0,8 på vardera ögat. Den sökande skall ha en fullgod social hörselfunktion och kunna uppfatta tal och radiosamtal i bullrig miljö. Tonvärdet för frekvenserna 500, 1000, 2000 Hz får endast på enstaka frekvens uppgå till högst 30 db och värdet för frekvenserna 3000, 4000, 6000, 8000 Hz får endast på enstaka frekvens uppgå till högst 40 db. För sökande till verksamheter där särskilda medicinska krav gäller skall dessutom dessa uppfyllas vid den medicinska undersökningen. För flygande personal gäller HKV skrivelse , :66720 Medicinska krav för flygande personal och personal i flyganknuten verksamhet. För personal i submarin tjänst gäller TFG Medicinska direktiv för submarin personal samt AFS 1993:57 Dykeriarbete.

21 TFG : Sida 2 (2) Medicinsk undersökning Den medicinska undersökningen och bedömningen är ett hjälpmedel för att utifrån den enskildes hälsotillstånd fastställa den medicinska lämpligheten att ingå anställning som officer i Försvarsmakten. Den medicinska undersökningen skall omfatta läkarundersökning med anamnesupptagning, fysikalisk undersökning och provtagning och skall utmynna i en helhetsbedömning av den medicinska tjänstbarheten, där såväl kroppsliga som psykiska förhållanden beaktas. I samband med läkarundersökningen ska den enskilde lämna hälsodeklaration enligt särskilt formulär. Läkarundersökning och provtagning genomförs enligt särskilt undersökningsprotokoll 1. Medicinsk undersökning genomförs vid det förband där vederbörande tjänstgör och skall vara genomförd innan antagning till officersutbildning. Undersökningen får inte vara äldre än tre månader innan officersutbildningen skall påbörjas. Medicinska handlingar som vid behov styrker hälsotillståndet åligger det den enskilde att uppvisa. Undersökningen och bedömningen skall utmynna i ett medicinsk beslutsunderlag där lämpligheten skall fastställas. Särskilt formulär skall användas 2. I samband med läkarundersökningen skall även läkarundersökning för fallskärmshoppare genomföras enligt fastställt formulär för sökande som även skall genomföra fallskärmshoppning. Överprövning Överprövning i enskilda fall görs av Generalläkaren efter insändande av skriftligt underlag. 1 Återfinns i Verksamhetshandbok Hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten 2 Återfinns i Verksamhetshandbok Hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten

22

23 FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET TJÄNSTEMEDDELANDEN TFG FÖR FÖRSVARSMAKTEN TFG-nr Datum FMLOG/TF-redaktionen STOCKHOLM Myndighet Enhet Hänvisning Sändlista Upphäver Kompletterar Saknr Sida 1 (4) FM HKV FÖRVE FÖMED TFGL Hälsoundersökning av sjöplacerad personal Inledning Säkerhet till sjöss är ett viktigt motiv för att genomföra hälsoundersökningar av sjöplacerad personal. Den enskildes hälsa och prestationsförmåga påverkar såväl egen som kollektiv säkerhet ombord och även säkerheten för övrig sjöfart. Genomförande Hälsoundersökning genomförs av läkare anställda inom Försvarsmakten. Normalt hänvisas personal till Försvarshälsan på den ort där förbandet är stationerat. Förstagångsundersökning av värnpliktiga kan också ske vid Pliktverket i samband med mönstring. (Se undersökning av vpl nedan) Undersökningen är kostnadsfri för den enskilde och skall så långt möjligt samordnas med andra obligatoriska hälsoundersökningar. All sjöplacerad personal skall ha genomgått hälsoundersökning med godkänt resultat. Den enskilde svarar själv för att föreskrivna undersökningar genomförs. 1 Ansvarig chef kontrollerar att underställd sjöplacerad personal har genomgått föreskriven medicinsk undersökning med godkänt resultat. Intyg som utvisar detta skall medföras och förvaras ombord. Intyget får normalt inte vara äldre än 2 år. Kortare giltighetstid kan förekomma. Definitioner Nedanstående personal skall innefattas i begreppet All sjöplacerad personal. Personal som ingår i en säkerhetsbesättning med behörighetskrav N8/M8 eller högre behörighetskrav samt övrig ombordmönstrad personal (anställda och kadetter). Värnpliktig. Hälsoundersökning vid mönstring är giltig till utryckning om hälsotillståndet ej förändras. Personal vid underhålls-, stabs- och ledningsfunktion endast enligt förbandschefs bestämmande. 1 Samma formulering som i OSF 3.1.7

24 TFG : Sida 2 (4) Läkarundersökning Hälsodeklaration Den enskilde fyller i en hälsodeklaration före läkarundersökningen enligt särskilt formulär. 2 Med namnteckning intygas att uppgifterna är sanningsenliga. Läkaren går sedan igenom hälsodeklarationen tillsammans med den som ska undersökas. Hälsodeklarationen skall efter undersökningen förvaras i patientjournalen. Undersökningens omfattning Läkarundersökningen genomförs enligt särskilt formulär. 3 De ifyllda undersökningsresultaten skall efter undersökningen förvaras i patientjournalen. Synskärpa För bryggtjänst (motsv) krävs synskärpa 0,8 binokulärt med eller utan korrektion. För övrig personal krävs synskärpa 0,5 binokulärt med eller utan korrektion. Synkorrektion Personal som endast med hjälp av korrektion uppnår föreskriven synskärpa skall använda glasögon eller kontaktlinser i tjänsten. Skyldighet att bära glasögon eller kontaktlinser ska skrivas in i tjänstbarhetsintyget (se nedan). Reservglasögon eller extra kontaktlinser skall medföras vid tjänstgöring. Synfält För bryggtjänst (motsv.) krävs att synfältet i båda ögonen skall vara normalt vid prövning enligt Donders metod. Färgsinne För bryggtjänst (motsv.) skall färgsinnet vara normalt vid prövning enligt riktlinjer i TFG : Prövning av färgsinne inom Försvarsmakten. Mörkerseende Allvarlig begränsning av seendet vid nedsatt belysning utgör hinder för tjänstgöring för samtliga personalgrupper. Ögonens rörlighet, dubbelseende och ögonsjukdomar Ögonens rörlighet skall vara normal. Ögonsjukdom som kan inverka negativt på förmågan att tjänstgöra ombord samt dubbelseende utgör hinder för tjänstgöring. 2 Hälsodeklaration enligt Verksamhetshandbok för hälso- och sjukvård i FM, flik 5 ( ) 3 Läkarundersökning anställning, hälso/sjö, utlandstjänst m m enligt Verksamhetshandbok för hälso- och sjukvård i FM, flik 5

25 TFG : Sida 3 (4) Hörsel Hörselförmåga undersöks med tonaudiometer efter minst ett dygns bullervila, inklusive fritidsbuller. För personal som tjänstgör på fartyg krävs att den sökande på vardera örat uppfattar signaler på 35 db på 500 Hz, 1 khz och 2 khz, samt 50 db på 3 khz. 4 Hörselhjälpmedel Sökande som inte uppfyller gällande hörselkrav kan, efter särskild prövning av generalläkaren, erhålla dispens om hörapparat används. (Hörapparaten ska vara utprovad och godkänd av audiolog. Hörapparaten ska vara motståndskraftig mot väta, och reservapparat ska medföras vid tjänstgöring.) Ansökan om dispens och medgivande att få bruka hörselhjälpmedel samt intyg från hörselspecialist skall ställas till generalläkaren. Hinder för tjänstbarhet Sjukdomar eller tillstånd som kan påverka medvetandet, orsaka nedsättning av vakenheten eller medföra ett försämrat omdöme samt orsaka nedsättning av kroppens rörelseförmåga, utgör hinder för tjänstbarhet. Förutom vad som tidigare nämnts ang. syn och hörsel utgör nedanstående sjukdomar och tillstånd exempel på hinder för tjänstbarhet: Hjärt- och lungsjukdomar, förhöjt blodtryck eller kärlsjukdomar som medför risk för medvetandestörningar eller inkapacitering. Välreglerad hypertoni utgör dock inget hinder. Diabetes typ 1 och 2 med insulinbehandling. Diet- eller tablettbehandlad diabetes bör bedömas i samråd med behandlande specialist. Epilepsi eller andra neurologiska tillstånd som kan leda till medvetandestörning. Yrselsjukdomar. Vakenhetsstörningar. Psykiska störningar, psykos, panikångest, klaustrofobi etc. Demens eller andra kognitiva störningar som påverkar uppmärksamheten, koncentrationsförmågan eller minnet. Övriga sjukdomar som kan nedsätta vakenheten eller medföra ett försämrat omdöme. Alkohol- eller drogmissbruk. Nedsatt rörlighet genom sjukdom, fysiskt handikapp eller funktionshinder som innebär att man inte utan hinder kan utföra sina arbetsuppgifter eller innebär risk för sjösäkerheten eller fartygets sjövärdighet. 4 Överensstämmer med krav för förlängning av medicinskt intyg inom trafikflyget, se JAR-FCL Om SjöVFS krav på viskstämma och konversationsstämma översätts till tonaudiometri hamnar man på ungefär samma nivå som dispensreglerna inom trafikflyget.

26 TFG : Sida 4 (4) Undersökning av värnpliktig Inledande undersökning kan ske vid Pliktverket i samband med mönstring. För att en sådan undersökning skall vara giltig krävs dock i samband med inryckning en analys av hälsodeklarationen avseende sjöplacering samt att synskärpan och hörselförmågan ånyo kontrolleras. Undersökningen är giltig till utryckning förutsatt att hälsotillståndet ej förändras under värnpliktstiden. Bedömning av tjänstbarhet Hälsoundersökningen ska leda fram till att läkaren kan bedöma om den sökande är lämplig att tjänstgöra i avsedd befattning. Läkaren skall bedöma om den undersökte har någon sjukdom som gör att han eller hon är olämplig för tjänstgöring på fartyg till sjöss eller kan utgöra någon fara för hälsa eller säkerhet för övriga i besättningen eller för annan sjöfart. Läkaren skall på gällande intygsblankett 5 ange om den undersökte är godkänd eller ej godkänd samt undersökningens giltighetstid. Övriga resultat av undersökningen omfattas av medicinsk sekretess. Undersökning är normalt giltig i två år. För värnpliktig är giltighetstiden från mönstring till avslutad värnpliktstjänstgöring (se undersökning av vpl ovan). Om medicinska skäl så kräver kan kortare giltighetstid anges i intyget. Överprövning av det medicinska beslutet kan efter framställan göras av Generalläkaren. 5 Bedömning av tjänstbarhet enligt Verksamhetshandbok för hälso- och sjukvård i FM, flik 5

27 Bilaga 3 1 (1) Fysiska tester enligt Försvarsmaktens fordringar De fysiska testerna består av två delar, styrkeprov och konditionstest. Styrkeprov Styrka i ben, rygg och skuldror mäts i en speciell maskin, Isokai, som fungerar ungefär som en skivstång. Inför lyftet ges information om hur provet genomförs. Rätt lyftteknik är viktigt för ett bra resultat samt för att undvika skador. Konditionstest cykel Syftet med det fysiska arbetsprovet är att få en uppfattning om den sökandes kondition, men även att andra saker kan upptäckas såsom knäskador eller gamla idrottsskador. Provet inleds med ett fem minuter långt submaximalt test. Det övergår i ett maximalt test där belastningen gradvis ökas tills den sökande inte orkar trampa mer. Under hela testet följs puls, belastning, trampfrekvens och tid på en dataskärm.

28 Bilaga Ö618/ (2) Försvarshögskolans regler angående platsförtur (PF) till fristående kurser i statsvetenskap på fortsättnings-, påbyggnads- och magisternivå. För samtliga kurser gäller att anmälan ska vara gjord i tid och som förstahandsval Fortsättningskurs - Läst grundkurs på FHS - Alla poäng på grundkursen ska vara tagna under den termin som man är förstagångsregistrerad - Avslutad grundkurs får ligga högst 2 terminer tillbaka. (ex genomförd och avslutad grundkurs VT14 ger PF till fortsättningskurs VT15) Påbyggnadskurs - Läst grundkurs och fortsättningskurs på FHS - Alla poäng på fortsättningskursen ska vara tagna under den termin som man är förstagångsregistrerad - Avslutad fortsättningskurs får ligga högst 3 terminer tillbaka. (ex genomförd och avslutad fortsättningskurs VT14 ger PF till påbyggnadskurs HT14 samt HT15) Magisterkurs - Läst grund-, fortsättnings- och påbyggnadskurs på FHS - Alla poäng på påbyggnadskurs ska vara tagna under den termin som man är förstagångsregistrerad - PF ges som högst 4 terminer efter avslutad påbyggnadskurs (ex genomförd och avslutad påbyggnadskurs HT14 ger PF till magisterkurs HT15 samt HT16) - PF ges endast om behörighetskravet på 180 hp är uppfyllt (villkor ges om sökande har 150 hp och studier pågår inom annat ämne) Försvarshögskolans regler angående platsförtur (PF) till fristående kurser på fortsättnings- och påbyggnadsnivå inom Militärhistoria För samtliga kurser gäller att anmälan ska vara gjord i tid och som förstahandsval Fortsättningskurs - Läst grundkurs på FHS - Förstagångsregistrering på grundkurs får inte ligga längre än 3 terminer tillbaka - Alla poäng på grundkursen ska vara tagna om förstgångsregistrering ligger 3 terminer tillbaka. (ex genomförd och avslutad grundkurs HT12 ger PF till fortsättningskurs VT14 alternativt genomförd och avslutad grundkurs VT13 ger PF till fortsättningskurs VT14)

29 Bilaga Ö618/ (2) Påbyggnadskurs - Läst fortsättningskurs på FHS - Förstagångsregistrering på fortsättningskurs får inte ligga längre än 3 terminer tillbaka - Alla poäng på fortsättningskursen ska vara tagna om förstgångsregistrering ligger 3 terminer tillbaka. (ex genomförd och avslutad fortsättningskurs VT13 ger PF till fortsättningskurs HT14) Försvarshögskolans regler angående platsförtur (PF) till fristående kurser på fortsättnings- och påbyggnadsnivå inom Civil-militärt ledarskap För samtliga kurser gäller att anmälan ska vara gjord i tid och som förstahandsval Fortsättningskurs - Läst grundkurs på FHS - Förstagångsregistrering på grundkurs får inte ligga längre än 4 terminer tillbaka - Alla poäng på grundkursen ska vara tagna om förstgångsregistrering ligger 4 terminer tillbaka. (ex påbörjad grundkurs HT12 som avslutas VT13 ger PF till fortsättningskurs HT14) Påbyggnadskurs - Läst fortsättningskurs på FHS - Förstagångsregistrering på fortsättningskurs får inte ligga längre än 4 terminer tillbaka - Alla poäng på fortsättningskurs ska vara tagna om förstgångsregistrering ligger 4 terminer tillbaka. (ex påbörjad fortsättningskurs HT12 som avslutas VT13 ger PF till påbyggnadskurs HT14)

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU)

Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU) 2014-11-28 Sida 1 (21) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Antagningsordning för militär grundutbildning

Antagningsordning för militär grundutbildning 2015-07-03 FM2015-13373:1 Sida 1 (20) Antagningsordning för militär grundutbildning (SKO) Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet Högkvarteret 107 85 Stockholm Lidingövägen 24 08-788 75

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA Högskolan i Jönköping är en av tre stiftelsehögskolor i Sverige som har enskild huvudman och rätt att ge forskarutbildning.

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll Sida 1(19) Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, bilaga 1 (en underbilaga) Innehåll 1. Syfte 2 2. Styrdokument, grundläggande bestämmelser 2 3. Programansvarets innebörd 3 4. Studerande vid OP

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN BANVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING ISSN 1102-1314 Utkom från trycket den 2000-12-05 JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Beslut: 2015-03-10, 1.2.3-2015/0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2015-03-10

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

Nygamla försök till reformer av högskoleantagningen

Nygamla försök till reformer av högskoleantagningen Nygamla försök till reformer av högskoleantagningen En analys av de nya reglerna för antagningen till högskoleutbildning Inledning (Lars Brandell 2006-09-08) Denna analys handlar om nyheterna i antagningssystemet

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva 2012-12-18 19 100:60225 Sida 1 (21) Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva Innehåll: 1. Grunder och begrepp... 2 2. Personalförsörjningssystem... 3

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sarah Kers Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion trafikmedicin Konsekvensutredning Förslag till ändring av föreskrifter om

Läs mer

Handläggningsordning för studieavgifter och stipendier

Handläggningsordning för studieavgifter och stipendier Handläggningsordning för studieavgifter och stipendier Fastställd av rektor 2014-05-06 Dnr: FS 1.1.2-402-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regler Rektor Tillsvidare

Läs mer

Lämplighetstester vid antagning till utbildning i skydd mot olyckor

Lämplighetstester vid antagning till utbildning i skydd mot olyckor samhällsskydd och beredskap UPPDRAGSREDOVISNING Enheten för utbildningssamordning Per Hulling 010 240 52 84 per.hulling@msb.se Lämplighetstester vid antagning till utbildning i skydd mot olyckor Svar på

Läs mer

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola.

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Reviderad enligt beslut av Rektor den 17 juni 2014 (dnr MDH 1.1.4-549/13). Gäller från och med 1

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010 4700366 mattias.wickberg@uhr.se PM BILAGA Diarienummer 1.1.1 172 2014 Datum 2014 06 04 Postadress Box 45093

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer