Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan"

Transkript

1 Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start höstterminen 2014 Fastställd av Försvarshögskolans styrelse: Reviderad:

2 Sida 2(16) 1 INLEDNING Författningstexter som reglerar antagning Beslutsordning ANMÄLAN Anmälan till Försvarshögskolan TILLTRÄDE Allmänna tillträdesregler för Försvarshögskolans utbildningar Behörighet Urval Tillträdesregler för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare Behörighet Urval Tillträdesregler för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare Behörighet Urval Tillträdesregler för utbildningsprogram som påbörjas på avancerad Behörighet Urval Tillträdesregler för kurser på avancerad nivå Behörighet Urval Tillträdesregler för Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil Behörighet Urval och meritvärdering Meritvärderingsmodell ANTAGNING, ANSTÅND OCH STUDIEUPPEHÅLL Besked om antagning Reservantagning Anstånd med studiernas påbörjande Studieuppehåll

3 Sida 3(16) 4.5 Antagning till senare del av program ANMÄLNINGS- OCH STUDIEAVGIFTER Anmälnings- och studieavgifter OMPRÖVNING OCH ÖVERKLAGANDE Beslut som kan överklagas Omprövning av beslut Bilageförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Områdesbehörigheter för Officersprogrammet, 180 hp Försvarsmaktens medicinska krav för anställning som officer Fysiska tester enligt Försvarsmaktens fordringar Försvarshögskolans regler angående platsförtur 3

4 Sida 4(16) 1 Inledning Denna antagningsordning är i enlighet med 2 kap. 2 högskoleförordningen (SFS 1993:100) fastställd av Försvarshögskolans styrelse. Antagningsordningen omfattar utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Deltagare i uppdragsutbildning omfattas inte av antagningsordningen, se förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). 1.1 Författningstexter som reglerar antagning I högskoleförordningen 7 kap. finns övergripande bestämmelser om tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Högskoleverket har utfärdat närmare föreskrifter rörande grundläggande behörighet och urval (HSVFS 2009:1) föreskrifter om områdesbehörigheter (HSVFS 2007:8) samt föreskrifter om anstånd med studierna m.m. (HSVFS 1999:1). Särskilda bestämmelser finns i förordningen för Försvarshögskolan (SFS 2007:1164). 1.2 Beslutsordning Beslut i antagningsfrågor inkluderande antagning till senare del av program samt sent inkommen anmälan fattas av biträdande chef för Forsknings-, utbildnings- och studentsektionen (bitr C FUS) på delegation av högskoledirektören. Även i frågor som rör undantag/motsvarandebedömning (reell kompetens) från den grundläggande behörigheten i enlighet med högskoleförordningen och den särskilda behörighet som avser teoretiska kunskaper från gymnasieskola eller motsvarande är beslutsfattandet delegerat till bitr C FUS, eller motsvarande. Vid behov ska respektive kursansvarig institution alternativt programansvarig höras. Vid ansökan om undantag/reell kompetens från den särskilda behörigheten som inte avser teoretiska kunskaper från gymnasieskola eller motsvarande, fattas beslut i samråd med respektive institution och/eller programansvarig. En sökande som fått beviljat en ansökan om undantag/ motsvarandebedömning behandlas som behörig i den aktuella antagningsomgången. I frågor om anstånd och studieuppehåll fattas beslut av bitr C FUS. 4

5 Sida 5(16) 2 Anmälan Högskoleförordningen stadgar att den som vill antas till utbildning ska anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan föreskriver. 2.1 Anmälan till Försvarshögskolan Sista dag för anmälan till hösttermin är den 15 april och till vårtermin den 15 oktober samt till sommarkurs den 15 mars. Sista anmälningsdag till Officersprogrammet anges i respektive anmälningsmaterial och på För utbildning som ges på engelska och främst vänder sig till utländska sökande utan uppehållstillstånd i Sverige med start närmast följande hösttermin, är den 15 januari sista anmälningsdag. Om särskilda skäl föreligger kan rektor besluta om andra anmälningstider. Ansvaret för att anmälan, merithandlingar och svar inkommer i tid ligger på den sökande. Anmälningar, eller kompletteringar till anmälningar, som inkommer efter föreskrivna datum får behandlas som om de inkommit i tid, om den sökande kan styrka att det föreligger särskilda skäl för förseningen. Skälen ska kunna hänföras till omständigheter som ligger utanför den sökandes egen kontroll och möjlighet att förutse. Ombuds försening vid inlämnandet eller brister i post- eller datahantering utgör inte sådana skäl. 3 Tillträde 3.1 Allmänna tillträdesregler för Försvarshögskolans utbildningar Behörighet För att kunna antas till högskoleutbildning måste sökande uppfylla grundläggande behörighet så som de föreskrivs i högskoleförordningen 7 kap Utöver grundläggande behörighet kan det även förekomma krav på särskild behörighet. Respektive ansvarig institution vid Försvarshögskolan anger eventuell särskild behörighet för aktuell utbildning. Bestämmelser för särskild behörighet anges i högskoleförordningen 7 kap och i förordning för Försvarshögskolan (2007:1164). Om det finns särskilda skäl kan Försvarshögskolan enligt HF 7 kap 3 besluta om undantag/motsvarandebedömning från något eller några behörighetsvillkor. Undantag/motsvarandebedömning ska göras om den sökande har 5

6 Sida 6(16) förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren (se kap. 1.2) Urval Om antal behöriga sökande överstiger antal platser på utbildning ska urval göras. I högskoleförordningen kap. 7 anges hur detta ska ske. För beräkning av jämförelsetal av betyg hänvisas till Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning. 3.2 Tillträdesregler för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare Behörighet För att bli antagen till utbildningar på grundnivå ska den sökande uppfylla de krav på grundläggande behörighet 1 som föreskrivs i högskoleförordningen (HF 7 kap. 5-6 ). Eventuella krav på särskild behörighet redovisas i aktuell utbildningskatalog Urval Urval till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare ska göras genom gymnasiebetyg, högskoleprov samt av högskolan bestämda urvalsgrunder (HF 7 kap ). 2 Urvalsgrunder och platsfördelning till kurser och utbildningsprogram på grundnivå som vänder sig till nybörjare ska enligt 7 kap högskoleförordningen vara 1. minst en tredjedel på grundval av betyg 2. minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet 3. högst en tredjedel på grundval av de av högskolan enligt 7 kap. bestämda urvalsgrunderna Om alternativa urvalsgrunder inte används fullt ut tillfaller icke utnyttjade andelar betygsurvalet. Beslut om alternativa urvalsgrunder ska av utbildningsansvarig institution ha meddelats Forsknings-, utbildnings- och studentsektionen senast sista anmälningsdag för utbildningen i fråga. 1 För Officersprogrammet gäller även särskilda tilläggskrav se kap Gäller ej tillträde till Officersprogrammet se kap

7 Sida 7(16) 3.3 Tillträdesregler för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare Behörighet För att bli antagen till utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare ska den sökande uppfylla de krav på grundläggande behörighet som föreskrivs i högskoleförordningen (HF 7 kap. 5-7 ). Utöver grundläggande behörighet kan det även förekomma krav på särskild behörighet. Särskild behörighet för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare kan bestå av kunskaper från kurser i gymnasieskolan, kunskaper från högskolekurser och andra villkor som är av betydelse för utbildningen. Sökande som vid tidpunkt för anmälan inte uppfyller krav på särskild behörighet, som är uttryckt som kunskaper från högskolekurser, kan bli antagen med villkor att behörighetskravet är uppfyllt senast vid utbildningens början om inte annat anges. Ansvarig institution ska kontrollera att behörighetsvillkor är uppfyllt Urval Urvalsgrunder till utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare är gymnasiebetyg, högskoleprov, tidigare utbildning samt av högskolan bestämda urvalsgrunder (HF 7 kap ). Högskolan får själv bestämma vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från högskoleprov, tidigare utbildning samt alternativa urvalsgrunder man vill använda sig av. Högskolan beslutar även om platsfördelningen mellan de olika urvalsgrunderna. Olika urvalsgrunder kan användas i kombination med varandra. Vanligast förekommande urvalsgrupper till utbildning på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare vid Försvarshögskolan är: Betyg från gymnasium/omdöme från folkhögskola Högskoleprov Högskolepoäng - grundnivå. Meritvärdering utgår från antalet avklarade högskolepoäng vid anmälningstiden utgång, dock lägst 1 högskolepoäng och max 225 högskolepoäng utgör grund för meritvärdering. Platsförtur ges till Försvarshögskolans studenter som läser eller har läst på underliggande nivå inom aktuellt ämne och inriktning (se bilaga 4). 7

8 Sida 8(16) 3.4 Tillträdesregler för utbildningsprogram som påbörjas på avancerad nivå Behörighet Grundläggande behörighet för tillträde till utbildningsprogram som leder till generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå är en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. En sökande kan beviljas undantag från kravet på avlagd examen om fordringarna för examen uppfyllts men examensbevis inte hunnit utfärdas (HF 7 kap. 28 ). Sökande som inte uppfyllt kravet på avlagd examen kan även antas med villkor att examensfordringarna är uppfyllda inte senare än tre veckor efter utbildningens start. Ansvarig institution ska kontrollera att behörighetskravet är uppfyllt. Utöver grundläggande behörighet kan det förekomma krav på särskild behörighet. Den särskilda behörigheten kan bestå av kunskaper från högskolekurser och av andra villkor som är av betydelse för utbildningen. Sökande som vid tidpunkt för anmälan inte uppfyller krav på särskild behörighet, som är uttryckt som kunskaper från högskolekurser, kan bli antagen med villkor att behörighetskravet är uppfyllt senast vid utbildningens början om inte annat anges. Ansvarig institution ska kontrollera att behörighetsvillkor är uppfyllt Urval Urvalsgrunder till utbildningsprogram på avancerad nivå är gymnasiebetyg, högskoleprov, tidigare utbildning samt av högskolan bestämda urvalsgrunder (HF 7 kap ). Högskolan får själv bestämma vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från högskoleprov, tidigare utbildning samt alternativa urvalsgrunder man vill använda sig av. Högskolan beslutar även om platsfördelningen mellan de olika urvalsgrunderna. Olika urvalsgrunder kan användas i kombination med varandra. Vanligast förekommande urvalsgrupp till utbildningsprogram som påbörjas på avancerad nivå vid Försvarshögskolan är: Högskolepoäng avancerad nivå. Meritvärdering utgår från antalet avklarade högskolepoäng vid anmälningstiden utgång, dock lägst 1 högskolepoäng och max 999 högskolepoäng utgör grund för meritvärdering. Platsförtur ges till Försvarshögskolans studenter som läser eller har läst på underliggande nivå inom aktuellt ämne och inriktning (se bilaga 4). 8

9 Sida 9(16) 3.5 Tillträdesregler för kurser på avancerad nivå Behörighet Grundläggande behörighet för tillträde till kurs på avancerad nivå har den som genomgått utbildning på grundnivå eller på annat sätt har de förutsättningar som krävs för att tillgodogöra sig utbildning på avancerad nivå. Utöver grundläggande behörighet kan det förekomma krav på särskild behörighet. Den särskilda behörigheten kan bestå av kunskaper från högskolekurser och av andra villkor som är av betydelse för utbildningen. Särskilt behörighetskrav vid Försvarshögskolan för tillträde till kurs på avancerad nivå anges av institutionen. Sökande som vid tidpunkten för anmälan inte uppfyller kravet på särskild behörighet kan bli antagen med villkor att behörighetskravet är uppfyllt senast vid utbildningens början om inte annat anges. Maximalt 30 högskolepoäng från närmast underliggande kurs inom aktuellt ämne kan villkoras. För att bli villkorligt behörig får senast tagna högskolepoäng ej ligga längre än två terminer tillbaka. Ansvarig institution ska kontrollera att behörighetsvillkor är uppfyllt Urval Urvalsgrunder till kurser på avancerad nivå är gymnasiebetyg, högskoleprov, tidigare utbildning samt av högskolan bestämda urvalsgrunder (HF 7 kap ). Högskolan får själv bestämma vilka av urvalsgrunderna betyg, resultat från högskoleprov, tidigare utbildning samt alternativa urvalsgrunder man vill använda sig av. Högskolan beslutar även om platsfördelningen mellan de olika urvalsgrunderna. Olika urvalsgrunder kan användas i kombination med varandra. Vanligast förekommande urvalsgrupp till kurser på avancerad nivå vid Försvarshögskolan är: Högskolepoäng avancerad nivå. Meritvärdering utgår från antalet avklarade högskolepoäng vid anmälningstiden utgång, lägst 1 högskolepoäng och max 999 högskolepoäng meritvärderas. Platsförtur ges till Försvarshögskolans studenter som läser eller har läst på underliggande nivå inom aktuellt ämne och inriktning (se bilaga 4). 9

10 Sida 10(16) 3.6 Tillträdesregler för Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil Behörighet Sökande till Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil ska uppfylla de krav på grundläggande behörighet som föreskrivs i högskoleförordningen 7 kap För behörighet krävs, utöver den grundläggande behörigheten, i enlighet med förordningen för Försvarshögskolan, att den sökande: är svensk medborgare har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning 3 har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:663). Försvarshögskolan beslutar om särskild behörighet för Officersprogrammet. Bestämmelser för särskild behörighet finns i 7 kap. 8-9 högskoleförordningen och i förordningen för Försvarshögskolan. Särskilda behörighetskrav till Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil anges i bilaga 1. Utöver detta ska den sökande även: styrka visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning eller motsvarande militär utbildning med lägst vitsord Ja-5-5 eller Godkänd (se kap ) uppfylla de av Försvarsmakten föreskrivna medicinska fordringarna (se bilaga 2) uppfylla föreskrivna fysiska tester (se bilaga 3) uppvisa godkänt resultat på inskrivningsprov 4 3 Som motsvarande militär grundutbildning räknas till exempel Aspirantutbildning (AspU) eller Grundläggande militär utbildning (GMU) tillsammans med Kompletterande militär utbildning (KMU)/Förberedande officerskurser (FOK) eller tillsammans med anställning i FM insatsorganisation minst 9 mån (12 mån inkl GMU). 4 Lägst värde för godkänt är 6 på en skala 1-9, där 9 är högst. 10

11 Sida 11(16) Urval och meritvärdering Försvarshögskolan har i enlighet med 7 kap. 23 högskoleförordningen bestämt att till Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil ska följande urvalsgrunder gälla: vitsord från militär grundutbildning (VO) resultat från lämplighetsbedömning (LB) gymnasiebetyg (GB) En sammanvägning av dessa ligger till grund för meritvärderingen för sökande som erhållit resultat 1, 2, eller 3 från lämplighetsbedömning (se kap ). Vitsord (VO) Den sökande ansvarar själv för att vitsorden inkommer till Försvarshögskolan inom angiven tid. Vitsord från militär grundutbildning (värnplikt eller Aspirantutbildning, AspU) Godkända vitsord utrycks som lägst Ja-5-5 alt X-5-5 alt Vitsorden omvandlas till poäng enligt tabell 1. Vitsord från Kompletterande militär utbildning/förberedande officerskurser (KMU/FOK) Vitsorden sätts i en tregradig skala. Godkända vitsord uttrycks som Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Vitsorden omvandlas till poäng enligt tabell 1. Tabell 1 Vitsord Betyg Poäng Värnplikt eller AspU: X-5-5 till 7-7 Godkänd 10 Värnplikt eller AspU: X- 7-8 till Väl godkänd 15 GMU (+ anställning/pågående FOK, se fotnot 3 sid 10) Godkänd 10 KMU/FOK Godkänd 10 KMU/FOK Väl godkänd 15 Lämplighetsbedömning (LB) Inför antagning till Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil genomför Försvarshögskolan prov och tester som vidare underlag 11

12 Sida 12(16) för att bedöma den sökandes förutsättningar att klara utbildningen och vederbörandes lämplighet för officersyrket. Dessa prov och tester utgör grund för bedömningen av lämpligheten. Resultat från lämplighetsbedömning redovisas med en siffra från 0-3. Resultatet omvandlas till poäng enligt tabell 2. Tabell 2 Lämplighetsbedömning Poäng 0 Se avsnitt Gymnasiebetyg (GB) Gymnasiebetyg meritvärderas till värden mellan 9,00 och 22,50 enligt VHS bedömningshandbok Meritvärderingsmodell För de sökande som har fått resultat från lämplighetsbedömning med värdena 1, 2 eller 3 blir meritvärdet den adderade summan av poängen från de tre delarna gymnasiebetyg, vitsord och lämplighetsbedömning (meritvärde = GB+VO+LB). Detta innebär ett lägsta meritvärde på 20,00 poäng och ett högsta meritvärde på 77,50 poäng. För de sökande som har fått resultat 0 i lämplighetsbedömning sker ingen meritvärdering av gymnasiebetyg och vitsord. Värdet 0 i lämplighetsbedömning ger istället ett enhetligt meritvärde på 9,00. Det innebär att samtliga sökande som fått resultat 0 i lämplighetsbedömning konkurrerar med samma värde. Totalt ger detta ett meritvärdesspann från 9,00 till 77,50. 4 Antagning, anstånd och studieuppehåll 4.1 Besked om antagning Sökande, på såväl grundnivå som avancerad nivå samt sökande till Officersprogrammet, får ett antagningsbesked av vilket framgår om den sökande är antagen, placerad som reserv eller struken. Antagningsbeskedet gäller som Försvarshögskolans beslut. 12

13 Sida 13(16) Beskedet genereras maskinellt via det nationella antagningssystemet NyA, så snart som möjligt efter respektive urval. Information om hur och när svar ska vara Försvarshögskolan tillhanda framgår av antagningsbeskedet. 4.2 Reservantagning Om det efter ordinarie antagning finns lediga platser kvar på utbildningen, avslutas antagningsomgången med en reservantagning. Denna pågår så länge det är möjligt med hänsyn till utbildningen. I första hand antas sökande i turordning efter antagningslistan över behöriga sökanden. Reserv ska antas från den urvalsgrupp där plats blivit ledig. Om det saknas reserver i aktuell urvalsgrupp ska reserv antas i annan urvalsgrupp. De ursprungliga proportionerna mellan urvalsgrupperna ska så långt som möjligt bibehållas. Om antalet reserver inte är tillräckligt för att fylla utbildningsplatserna antas eventuella efteranmälda i den ordningen de anmäler sig under förutsättning att de uppfyller behörighetskraven. 4.3 Anstånd med studiernas påbörjande En studerande som blir antagen till program/kurs vid Försvarshögskolan ska påbörja studierna den termin som antagningen avser. Om det finns särskilda skäl får högskolan i enskilda fall besluta att den studerande får anstånd med att påbörja studierna. Särskilda skäl för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt för ledighet till utbildning (HSVFS 1999:1). Ansökan om anstånd samt anförda och styrkta skäl ställs skriftligen till Försvarshögskolan. Den tid för vilken anstånd sammanlagt beviljas uppgår normalt fram till och med nästa utbildningsstart eller som högst till 18 månader. För längre tid kan anstånd beviljas om synnerliga skäl föreligger. Den som inför anståndstidens utgång vill ta sin plats i anspråk ska bekräfta detta genom en skriftlig anmälan om detta till Försvarshögskolan, på samma tid som ordinarie ansökan. 13

14 Sida 14(16) Den som beviljats anstånd kan inte ta sin plats i anspråk under anståndstiden utan synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara t.ex. ändring av beslut om totalförsvarsplikt eller internationell tjänst i Försvarsmakten. 4.4 Studieuppehåll Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta att en antagen student får fortsätta sina studier efter ett studieuppehåll, 7 kap. 33 högskoleförordningen. Särskilda skäl för att få fortsätta sina studier kan i enlighet med Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1) vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag. Student som avser att göra ett uppehåll i sina studier ska skriftligen anmäla det till Försvarshögskolan. Skälen för uppehållet ska anföras och styrkas. Högskolans beslut om studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Vidare ska anmälan om återupptagande av studierna göras senast två månader före kursstart. 14

15 Sida 15(16) 4.5 Antagning till senare del av program Om det finns resurser att ta emot ytterligare studenter i ett program kan antagning ske till senare del av ett utbildningsprogram. Antagningen kan ske tidigast till termin två. Den sökande måste ha studieresultat som svarar mot den underliggande terminens studier. Den sökande ska också uppfylla den grundläggande och den särskilda behörighet som är föreskriven för antagning till programmet. Om inte alla sökanden kan beredas plats, ska de rangordnas inbördes genom urval (samma urvalsregler som gäller för programmets ordinarie antagning). De som går uppdragsutbildning till stridspilot eller helikopterpilot kan antas till senare del av program (Officersprogrammet) efter genomförd VFU. 5 Anmälnings- och studieavgifter 5.1 Anmälnings- och studieavgifter Anmälnings- och studieavgift ska betalas av sökande och studenter som inte har medborgarskap i ett EU- eller ESS-land eller Schweiz för studier på grund- eller avancerad nivå vid svenskt lärosäte. I förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (SFS 2010:543) framgår vilka undantag som finns från denna regel samt anmälningsavgiftens storlek. Studieavgifterna beslutas lokalt vid varje lärosäte med principen att full kostnadstäckning ska uppnås. Betald anmälningsavgift är en förutsättning för att anmälan kommer att prövas. 6 Omprövning och överklagande 6.1 Beslut som kan överklagas Följande beslut som rör antagning till utbildning kan i enlighet med 12 kap. högskoleförordningen överklagas till Överklagandenämnden för högskolan: beslut om att en sökande inte uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet 15

16 Sida 16(16) beslut om att inte göra undantag från behörighetsvillkoren beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet beslut om att den sökande inte beviljats anstånd med studiestarten beslut om att en student inte får fortsätta sina studier efter studieuppehåll Överklagan ska vara skriftligt och innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas samt uppgift om den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas/lämnas till Försvarshögskolan till Registrator, Försvarshögskolan, Box 27805, Stockholm. (Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37, Stockholm). Överklagandet ska ha inkommit till Försvarshögskolan inom tre veckor från den dag då klagande fick del av beslutet. 6.2 Omprövning av beslut Försvarshögskolan omprövar först beslutet i enlighet med bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223). Om ingen ändring av beslutet görs skickas ärendet tillsammans med ett yttrande från högskolan vidare till Överklagandenämnden för högskolan. 16

17 Bilaga Ö618/ (2) Områdesbehörigheter för Officersprogrammet, 180 hp Krigsvetenskaplig och nautisk profil Områdesbehörigheter för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/meritpoäng): Områdesbehörighet 5 Ämnen: Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu, samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje (lägst betyg 3 i varje ämne) Etappindelade ämnen: Matematik etapp 2, Samhällskunskap etapp 2 (lägst betyg 3 i varje ämne) För kursplaner i gymnasieskolan och för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 1992 och den 1 juli 1994: Områdesbehörighet 5 Behörighetskurser: Matematik B, Samhällskunskap A (lägst betyg G i varje kurs) Områdesmeritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes 1 juli 2001: Områdesbehörighet 5 Behörighetskurser: Matematik B, Samhällskunskap A (lägst betyg G i varje ämne) Områdesmeritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter För ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 samt för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012 (Gy2011): Områdesbehörighet A5 Behörighetskurser: Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 +1a2 (lägst betyg E i varje ämne) Meritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter

18 Bilaga Ö618/ (2) Militärteknisk profil Områdesbehörigheter för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/meritpoäng): Områdesbehörighet 5 men utan krav på matematik + områdesbehörighet 8 med sänkt krav i matematik och utan krav på kemi Ämnen: Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te, samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje), Fysik tre årskurser NT (lägst betyg 3 i varje ämne) Etappindelade ämnen: Matematik etapp 3, Samhällskunskap etapp 2, Fysik etapp 4 (lägst betyg 3 i varje ämne)) För kursplaner i gymnasieskolan och för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 1992 och den 1 juli 1994: Områdesbehörighet 5 men utan krav på matematik + områdesbehörighet 8 med sänkt krav i matematik och utan krav på kemi Behörighetskurser: Matematik C, Samhällskunskap A, Fysik kurs B (lägst betyg G i varje kurs) Områdesmeritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes 1 juli 2001: Områdesbehörighet 5 men utan krav på matematik + områdesbehörighet 8 med sänkt krav i matematik och utan krav på kemi Behörighetskurser: Matematik C, Samhällskunskap A, Fysik kurs B (lägst betyg G i varje kurs) Områdesmeritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter För ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 samt för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012 (Gy2011): Områdesbehörighet A5 men utan krav på matematik + områdesbehörighet A8 med sänkt krav i matematik och utan krav på kemi Behörighetskurser: Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 +1a2, Fysik 2 (lägst betyg E i varje kurs) Meritkurser: I enlighet med Högskoleverkets föreskrifter

19 Bilaga Ö618/ (1) Försvarsmaktens medicinska krav för anställning som officer ( )

20 FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FMLOG/TF-redaktionen STOCKHOLM TJÄNSTEMEDDELANDEN TFG FÖR FÖRSVARSMAKTEN TFG-nr Datum Myndighet Enhet Hänvisning Sändlista Upphäver Kompletterar Saknr Sida 1 (2) FM/ GL SJV Tillsyn TFGL Medicinska krav för anställning som officer i Försvarsmakten (Anställningsförordningen 1994:373, 5 ) Allmänt Arbete som officer i Försvarsmakten ställer höga krav på det medicinska hälsotillståndet. Detta innebär därför att samtliga som avser påbörja utbildning till officer skall genomgå en medicinsk undersökning och bedömning. Syftet med den medicinska undersökningen och bedömningen är att tillförsäkra att vederbörande har de medicinska, fysiska och psykiska förutsättningarna för att kunna verka som officer samt att vederbörande inte anställs i en verksamhet som för den enskilde eller annan personal innebär ökad risk för ohälsa eller olycksfall. Medicinska krav HKV skrivelse , :66285 Medicinska bedömningsgrunder för Försvarsmakten (MBG) är ur medicinsk synpunkt styrande för anställning. För antagning till officersutbildning kan diagnosgradering 7 (lätt nedsättning) accepteras för vissa diagnoser. Synskärpan skall okorrigerat uppgå till minst 0,1 på vardera ögat och korrigerat till minst 0,8 på vardera ögat. Den sökande skall ha en fullgod social hörselfunktion och kunna uppfatta tal och radiosamtal i bullrig miljö. Tonvärdet för frekvenserna 500, 1000, 2000 Hz får endast på enstaka frekvens uppgå till högst 30 db och värdet för frekvenserna 3000, 4000, 6000, 8000 Hz får endast på enstaka frekvens uppgå till högst 40 db. För sökande till verksamheter där särskilda medicinska krav gäller skall dessutom dessa uppfyllas vid den medicinska undersökningen. För flygande personal gäller HKV skrivelse , :66720 Medicinska krav för flygande personal och personal i flyganknuten verksamhet. För personal i submarin tjänst gäller TFG Medicinska direktiv för submarin personal samt AFS 1993:57 Dykeriarbete.

21 TFG : Sida 2 (2) Medicinsk undersökning Den medicinska undersökningen och bedömningen är ett hjälpmedel för att utifrån den enskildes hälsotillstånd fastställa den medicinska lämpligheten att ingå anställning som officer i Försvarsmakten. Den medicinska undersökningen skall omfatta läkarundersökning med anamnesupptagning, fysikalisk undersökning och provtagning och skall utmynna i en helhetsbedömning av den medicinska tjänstbarheten, där såväl kroppsliga som psykiska förhållanden beaktas. I samband med läkarundersökningen ska den enskilde lämna hälsodeklaration enligt särskilt formulär. Läkarundersökning och provtagning genomförs enligt särskilt undersökningsprotokoll 1. Medicinsk undersökning genomförs vid det förband där vederbörande tjänstgör och skall vara genomförd innan antagning till officersutbildning. Undersökningen får inte vara äldre än tre månader innan officersutbildningen skall påbörjas. Medicinska handlingar som vid behov styrker hälsotillståndet åligger det den enskilde att uppvisa. Undersökningen och bedömningen skall utmynna i ett medicinsk beslutsunderlag där lämpligheten skall fastställas. Särskilt formulär skall användas 2. I samband med läkarundersökningen skall även läkarundersökning för fallskärmshoppare genomföras enligt fastställt formulär för sökande som även skall genomföra fallskärmshoppning. Överprövning Överprövning i enskilda fall görs av Generalläkaren efter insändande av skriftligt underlag. 1 Återfinns i Verksamhetshandbok Hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten 2 Återfinns i Verksamhetshandbok Hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten

22

23 FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET TJÄNSTEMEDDELANDEN TFG FÖR FÖRSVARSMAKTEN TFG-nr Datum FMLOG/TF-redaktionen STOCKHOLM Myndighet Enhet Hänvisning Sändlista Upphäver Kompletterar Saknr Sida 1 (4) FM HKV FÖRVE FÖMED TFGL Hälsoundersökning av sjöplacerad personal Inledning Säkerhet till sjöss är ett viktigt motiv för att genomföra hälsoundersökningar av sjöplacerad personal. Den enskildes hälsa och prestationsförmåga påverkar såväl egen som kollektiv säkerhet ombord och även säkerheten för övrig sjöfart. Genomförande Hälsoundersökning genomförs av läkare anställda inom Försvarsmakten. Normalt hänvisas personal till Försvarshälsan på den ort där förbandet är stationerat. Förstagångsundersökning av värnpliktiga kan också ske vid Pliktverket i samband med mönstring. (Se undersökning av vpl nedan) Undersökningen är kostnadsfri för den enskilde och skall så långt möjligt samordnas med andra obligatoriska hälsoundersökningar. All sjöplacerad personal skall ha genomgått hälsoundersökning med godkänt resultat. Den enskilde svarar själv för att föreskrivna undersökningar genomförs. 1 Ansvarig chef kontrollerar att underställd sjöplacerad personal har genomgått föreskriven medicinsk undersökning med godkänt resultat. Intyg som utvisar detta skall medföras och förvaras ombord. Intyget får normalt inte vara äldre än 2 år. Kortare giltighetstid kan förekomma. Definitioner Nedanstående personal skall innefattas i begreppet All sjöplacerad personal. Personal som ingår i en säkerhetsbesättning med behörighetskrav N8/M8 eller högre behörighetskrav samt övrig ombordmönstrad personal (anställda och kadetter). Värnpliktig. Hälsoundersökning vid mönstring är giltig till utryckning om hälsotillståndet ej förändras. Personal vid underhålls-, stabs- och ledningsfunktion endast enligt förbandschefs bestämmande. 1 Samma formulering som i OSF 3.1.7

24 TFG : Sida 2 (4) Läkarundersökning Hälsodeklaration Den enskilde fyller i en hälsodeklaration före läkarundersökningen enligt särskilt formulär. 2 Med namnteckning intygas att uppgifterna är sanningsenliga. Läkaren går sedan igenom hälsodeklarationen tillsammans med den som ska undersökas. Hälsodeklarationen skall efter undersökningen förvaras i patientjournalen. Undersökningens omfattning Läkarundersökningen genomförs enligt särskilt formulär. 3 De ifyllda undersökningsresultaten skall efter undersökningen förvaras i patientjournalen. Synskärpa För bryggtjänst (motsv) krävs synskärpa 0,8 binokulärt med eller utan korrektion. För övrig personal krävs synskärpa 0,5 binokulärt med eller utan korrektion. Synkorrektion Personal som endast med hjälp av korrektion uppnår föreskriven synskärpa skall använda glasögon eller kontaktlinser i tjänsten. Skyldighet att bära glasögon eller kontaktlinser ska skrivas in i tjänstbarhetsintyget (se nedan). Reservglasögon eller extra kontaktlinser skall medföras vid tjänstgöring. Synfält För bryggtjänst (motsv.) krävs att synfältet i båda ögonen skall vara normalt vid prövning enligt Donders metod. Färgsinne För bryggtjänst (motsv.) skall färgsinnet vara normalt vid prövning enligt riktlinjer i TFG : Prövning av färgsinne inom Försvarsmakten. Mörkerseende Allvarlig begränsning av seendet vid nedsatt belysning utgör hinder för tjänstgöring för samtliga personalgrupper. Ögonens rörlighet, dubbelseende och ögonsjukdomar Ögonens rörlighet skall vara normal. Ögonsjukdom som kan inverka negativt på förmågan att tjänstgöra ombord samt dubbelseende utgör hinder för tjänstgöring. 2 Hälsodeklaration enligt Verksamhetshandbok för hälso- och sjukvård i FM, flik 5 ( ) 3 Läkarundersökning anställning, hälso/sjö, utlandstjänst m m enligt Verksamhetshandbok för hälso- och sjukvård i FM, flik 5

25 TFG : Sida 3 (4) Hörsel Hörselförmåga undersöks med tonaudiometer efter minst ett dygns bullervila, inklusive fritidsbuller. För personal som tjänstgör på fartyg krävs att den sökande på vardera örat uppfattar signaler på 35 db på 500 Hz, 1 khz och 2 khz, samt 50 db på 3 khz. 4 Hörselhjälpmedel Sökande som inte uppfyller gällande hörselkrav kan, efter särskild prövning av generalläkaren, erhålla dispens om hörapparat används. (Hörapparaten ska vara utprovad och godkänd av audiolog. Hörapparaten ska vara motståndskraftig mot väta, och reservapparat ska medföras vid tjänstgöring.) Ansökan om dispens och medgivande att få bruka hörselhjälpmedel samt intyg från hörselspecialist skall ställas till generalläkaren. Hinder för tjänstbarhet Sjukdomar eller tillstånd som kan påverka medvetandet, orsaka nedsättning av vakenheten eller medföra ett försämrat omdöme samt orsaka nedsättning av kroppens rörelseförmåga, utgör hinder för tjänstbarhet. Förutom vad som tidigare nämnts ang. syn och hörsel utgör nedanstående sjukdomar och tillstånd exempel på hinder för tjänstbarhet: Hjärt- och lungsjukdomar, förhöjt blodtryck eller kärlsjukdomar som medför risk för medvetandestörningar eller inkapacitering. Välreglerad hypertoni utgör dock inget hinder. Diabetes typ 1 och 2 med insulinbehandling. Diet- eller tablettbehandlad diabetes bör bedömas i samråd med behandlande specialist. Epilepsi eller andra neurologiska tillstånd som kan leda till medvetandestörning. Yrselsjukdomar. Vakenhetsstörningar. Psykiska störningar, psykos, panikångest, klaustrofobi etc. Demens eller andra kognitiva störningar som påverkar uppmärksamheten, koncentrationsförmågan eller minnet. Övriga sjukdomar som kan nedsätta vakenheten eller medföra ett försämrat omdöme. Alkohol- eller drogmissbruk. Nedsatt rörlighet genom sjukdom, fysiskt handikapp eller funktionshinder som innebär att man inte utan hinder kan utföra sina arbetsuppgifter eller innebär risk för sjösäkerheten eller fartygets sjövärdighet. 4 Överensstämmer med krav för förlängning av medicinskt intyg inom trafikflyget, se JAR-FCL Om SjöVFS krav på viskstämma och konversationsstämma översätts till tonaudiometri hamnar man på ungefär samma nivå som dispensreglerna inom trafikflyget.

26 TFG : Sida 4 (4) Undersökning av värnpliktig Inledande undersökning kan ske vid Pliktverket i samband med mönstring. För att en sådan undersökning skall vara giltig krävs dock i samband med inryckning en analys av hälsodeklarationen avseende sjöplacering samt att synskärpan och hörselförmågan ånyo kontrolleras. Undersökningen är giltig till utryckning förutsatt att hälsotillståndet ej förändras under värnpliktstiden. Bedömning av tjänstbarhet Hälsoundersökningen ska leda fram till att läkaren kan bedöma om den sökande är lämplig att tjänstgöra i avsedd befattning. Läkaren skall bedöma om den undersökte har någon sjukdom som gör att han eller hon är olämplig för tjänstgöring på fartyg till sjöss eller kan utgöra någon fara för hälsa eller säkerhet för övriga i besättningen eller för annan sjöfart. Läkaren skall på gällande intygsblankett 5 ange om den undersökte är godkänd eller ej godkänd samt undersökningens giltighetstid. Övriga resultat av undersökningen omfattas av medicinsk sekretess. Undersökning är normalt giltig i två år. För värnpliktig är giltighetstiden från mönstring till avslutad värnpliktstjänstgöring (se undersökning av vpl ovan). Om medicinska skäl så kräver kan kortare giltighetstid anges i intyget. Överprövning av det medicinska beslutet kan efter framställan göras av Generalläkaren. 5 Bedömning av tjänstbarhet enligt Verksamhetshandbok för hälso- och sjukvård i FM, flik 5

27 Bilaga 3 1 (1) Fysiska tester enligt Försvarsmaktens fordringar De fysiska testerna består av två delar, styrkeprov och konditionstest. Styrkeprov Styrka i ben, rygg och skuldror mäts i en speciell maskin, Isokai, som fungerar ungefär som en skivstång. Inför lyftet ges information om hur provet genomförs. Rätt lyftteknik är viktigt för ett bra resultat samt för att undvika skador. Konditionstest cykel Syftet med det fysiska arbetsprovet är att få en uppfattning om den sökandes kondition, men även att andra saker kan upptäckas såsom knäskador eller gamla idrottsskador. Provet inleds med ett fem minuter långt submaximalt test. Det övergår i ett maximalt test där belastningen gradvis ökas tills den sökande inte orkar trampa mer. Under hela testet följs puls, belastning, trampfrekvens och tid på en dataskärm.

28 Bilaga Ö618/ (2) Försvarshögskolans regler angående platsförtur (PF) till fristående kurser i statsvetenskap på fortsättnings-, påbyggnads- och magisternivå. För samtliga kurser gäller att anmälan ska vara gjord i tid och som förstahandsval Fortsättningskurs - Läst grundkurs på FHS - Alla poäng på grundkursen ska vara tagna under den termin som man är förstagångsregistrerad - Avslutad grundkurs får ligga högst 2 terminer tillbaka. (ex genomförd och avslutad grundkurs VT14 ger PF till fortsättningskurs VT15) Påbyggnadskurs - Läst grundkurs och fortsättningskurs på FHS - Alla poäng på fortsättningskursen ska vara tagna under den termin som man är förstagångsregistrerad - Avslutad fortsättningskurs får ligga högst 3 terminer tillbaka. (ex genomförd och avslutad fortsättningskurs VT14 ger PF till påbyggnadskurs HT14 samt HT15) Magisterkurs - Läst grund-, fortsättnings- och påbyggnadskurs på FHS - Alla poäng på påbyggnadskurs ska vara tagna under den termin som man är förstagångsregistrerad - PF ges som högst 4 terminer efter avslutad påbyggnadskurs (ex genomförd och avslutad påbyggnadskurs HT14 ger PF till magisterkurs HT15 samt HT16) - PF ges endast om behörighetskravet på 180 hp är uppfyllt (villkor ges om sökande har 150 hp och studier pågår inom annat ämne) Försvarshögskolans regler angående platsförtur (PF) till fristående kurser på fortsättnings- och påbyggnadsnivå inom Militärhistoria För samtliga kurser gäller att anmälan ska vara gjord i tid och som förstahandsval Fortsättningskurs - Läst grundkurs på FHS - Förstagångsregistrering på grundkurs får inte ligga längre än 3 terminer tillbaka - Alla poäng på grundkursen ska vara tagna om förstgångsregistrering ligger 3 terminer tillbaka. (ex genomförd och avslutad grundkurs HT12 ger PF till fortsättningskurs VT14 alternativt genomförd och avslutad grundkurs VT13 ger PF till fortsättningskurs VT14)

29 Bilaga Ö618/ (2) Påbyggnadskurs - Läst fortsättningskurs på FHS - Förstagångsregistrering på fortsättningskurs får inte ligga längre än 3 terminer tillbaka - Alla poäng på fortsättningskursen ska vara tagna om förstgångsregistrering ligger 3 terminer tillbaka. (ex genomförd och avslutad fortsättningskurs VT13 ger PF till fortsättningskurs HT14) Försvarshögskolans regler angående platsförtur (PF) till fristående kurser på fortsättnings- och påbyggnadsnivå inom Civil-militärt ledarskap För samtliga kurser gäller att anmälan ska vara gjord i tid och som förstahandsval Fortsättningskurs - Läst grundkurs på FHS - Förstagångsregistrering på grundkurs får inte ligga längre än 4 terminer tillbaka - Alla poäng på grundkursen ska vara tagna om förstgångsregistrering ligger 4 terminer tillbaka. (ex påbörjad grundkurs HT12 som avslutas VT13 ger PF till fortsättningskurs HT14) Påbyggnadskurs - Läst fortsättningskurs på FHS - Förstagångsregistrering på fortsättningskurs får inte ligga längre än 4 terminer tillbaka - Alla poäng på fortsättningskurs ska vara tagna om förstgångsregistrering ligger 4 terminer tillbaka. (ex påbörjad fortsättningskurs HT12 som avslutas VT13 ger PF till påbyggnadskurs HT14)

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM TJÄNSTEMEDDELANDEN TFG FÖR FÖRSVARSMAKTEN TFG-nr Datum 2004-07-01 Myndighet Enhet Hänvisning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start höstterminen 2017 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(17) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(17) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Styrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1-609/2013 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställd av Konsistoriet 2013-12-02 Denna antagningsordning ersätter

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet 1(10) DNR: 2014.1.1.1-2821 Exp. den: 10/2-15/CH Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå STYRANDE DOKUMENT Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Student- och

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 Fastställd av högskolestyrelsen 2012-12-03 Dnr: MDH 2.1-561/12 1 (14) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 2 (14) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014...

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet ANTAGNINGSORDNING För utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Fastställd av Organisationskommittén 2009-04-16 Dnr: HL2009/0018 1 LOKAL ANTAGNINGSORDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt

Läs mer

Övergripande regelverk

Övergripande regelverk LUNDS UNIVERSITET ANTAGNINGSORDNING 1(10) Sektionen Student och utbildning Dnr SU 2011/708 Antagningsordning för Lunds universitet Antagningsordningen innehåller de regler för antagning till utbildning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet BESLUT 1 (18) Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd av universitetsstyrelsen den och gäller vid antagning till utbildning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 1 (20) BESLUT 2014-12-05 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dok 1 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 INNEHÅLL

Läs mer

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR Fastställda av Hälsouniversitetets fakultetsnämnd 2000-11-08 med ändring 2003-11-26 HÄLSOTJNIVERSITETET Fakultetsnämnderi I högskoleförordningens

Läs mer

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll 1 (5) Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Giltighet och ändringar Fastställd av Försvarshögskolans vicerektor på uppdrag av rektor den 28 juni 2012. Reviderad 2015-05-19 samt 2016-11-01

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring:

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande ändring: PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 73 Reviderad antagningsordning för läsåret 2013 2014 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för läsåret 2013/2014 med följande

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-01 Dnr: MDH 2.1 591/14 1 (15) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016 2 (15) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2015/2016...

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN BANVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING ISSN 1102-1314 Utkom från trycket den 2000-12-05 JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Dokumenttyp Styrdokument Beslutsdatum 2013-09-17 Beslutande Högskolestyrelsen Giltighetstid Tillsvidare Dokumentansvarig Diarienummer 53-20111/692 Version 2 Revisionsdatum 2013-09-17 ANTAGNINGSORDNING

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA ANTAGNINGSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-05-06 gällande från och med 2010-07-01. Med ändringar i punkt 1(f), 2.1.2 och 5.5, enligt beslut av Högskolestyrelsen 2010-12-21,

Läs mer

Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010

Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010 Styrdokument Dnr G 77 5350/08 Antagningsordning grund- och avancerad nivå för 2009/2010 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Mats Edvardsson Beslutsdatum 2008-12-18

Läs mer

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret

Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret beckmans designhögskola Antagningsordning för Beckmans Designhögskola. Studiestart läsåret 2017 2018 Antagningsordningen fastställdes den 13 februari 2012 genom rektorsbeslut. Reviderad 2017-04-18 och

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015

Beslutad av högskolestyrelsen Dnr: MDH /13. Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 Beslutad av högskolestyrelsen 2013-12-02 Dnr: MDH 2.1-600/13 Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015 2 (19) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2014/2015...

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för den som är soldat, sjöman eller officer med en anställning i Försvarsmakten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1054 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 att 7 kap. 5, 9

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: Ö 2015/284 Datum: 2015-06-15 Ersätter: 40-355/11 Giltig: Tillsvidare Beslutad av HS 2015-06-15 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:2020 Utkom från trycket den 30 december 2010 utfärdad den 22 december 2010. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola

ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola ANTAGNINGSORDNING Beckmans Designhögskola Fastställd genom rektorsbeslut 2012-02-16 /Reviderad 2016-02-10 Gäller fr.o.m. antagning till höstterminen 2016 INNEHÅLL 1. Inledning, s. 3 1.1. Författningstexter

Läs mer

Beslutsdatum Giltighetstid Läsåret 2011/2012

Beslutsdatum Giltighetstid Läsåret 2011/2012 Styrdokument Dnr G 77 4925/10 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Mats Edvardsson Beslutsdatum 2010-12-15 Giltighetstid Läsåret 2011/2012 Sammanfattning Antagningsordningen

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ORU 1.2.1-02200/2016 ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-06-01 Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan

Läs mer

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07

Antagningsordning. Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 Antagningsordning Beslutad av Högskolestyrelsen 2010-xx-xx Dnr 10-1551/07 INNEHÅLL 1. Inledning 4 2. Tillträde/behörighet 5 2.1 Allmänt 5 2.2 Grundnivå 5 2.2.1 Grundläggande behörighet 5 2.2.1.1 Utbildning

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING. Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING. Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETS ANTAGNINGSORDNING Läsåret 2009/2010 FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ, AVANCERAD NIVÅ OCH FORSKARNIVÅ Studentavdelningen Karl Gustavsgatan 29, Box100, SE 405 30 Göteborg 031 786 0000 www.gu.se

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister Stockholms universitet Rektor 106 91 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ann-Kristin Vesterlund 08-563

Läs mer

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123

Antagningsordning. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 10/386. Ersätter Dnr 09/123 101029_KMH_Antagningsordning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Antagningsordning Fastställd av styrelsen den 13 december 2002, ändrad den 28 augusti 2007, den 10 oktober 2008, den 3 april 2009, samt

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordningen är fastställd av styrelsen den 12 december 2013 och ska tillämpas

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén 2013-11-15 Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22 Dnr: DUC 2008-/558/10

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Innehållsförteckning 1. BESTÄMMELSER 2 1.1 Nationella bestämmelser 2 1.1.1 Tillgodoräknande av utbildning

Läs mer

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62

Riktlinjer. Antagningsordning. Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 Riktlinjer Antagningsordning Grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/62 1 1. INLEDNING... 5 2. ANMÄLAN... 6 2.1 Sen anmälan... 6 2.2 Efteranmälan...

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/893 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Lokal antagningsordning

Lokal antagningsordning Dnr: 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning Beslutad av Universitetsstyrelsen 2013-12-12 Gäller från 2014-01-01 Beslutat av: Universitetsstyrelsen Beslutsdatum: 2013-12-12 Dnr: LNU 2013/446-1.1 Lokal antagningsordning

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning SOU 2017:20 Uppdraget Att göra en översyn av hela systemet för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från. Program vid institutionen för odontologi:

Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från. Program vid institutionen för odontologi: Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från programstudier vid institutionen för odontologi Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress Telefon Postnummer Ort Mobiltelefon Program vid institutionen

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Antagning och urval till utbildningsprogram vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagning och urval till utbildningsprogram vid Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet Rektor Box 7070 750 07 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 Denna föreskrift

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap.

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap. 1(5) Lokal examensordning vid Högskolan Väst Versioner av lokal examensordning, del A Fastställd av UN 2011-05-20, reviderad senast 2016-12-15 Dnr 2016/429 A 21 Datum Version Beskrivning Status 2007-06-29

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 1 3 Utkom från trycket den 14 januari 2011 Författningar, allmänna råd 1 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22; 2017-06-20

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Områdesbehörigheter, (behörighet som krävs utöver grundläggande behörighet)

Områdesbehörigheter, (behörighet som krävs utöver grundläggande behörighet) Områdesbehörigheter, (behörighet som krävs utöver grundläggande behörighet) vdelning vdelning B vdelning C vdelning D För ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 samt för ämnesplaner

Läs mer

Att söka till högskolan

Att söka till högskolan Att söka till högskolan Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Inger Ek Studievägledare Det svenska utbildningssystemet 2013-05-03 Kolla att du har rätt förkunskaper 3 Du behöver ha rätt

Läs mer

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet 1(5) Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet Bakgrund Syfte Detta dokument syftar till att beskriva process och hanteringsordning av sökande

Läs mer

d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= OMMU= c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü=

d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= OMMU= c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü= = d qb_lodp=rkfsbopfqbqp== ^kq^dkfkdploakfkd= = OMMU= = c o=rq_fiakfkd=mü= dorkakfsüi=^s^k`bo^a= kfsü=l`e=cloph^okfsü= = píìçéåí~îçéäåáåöéå===================================================================================================================

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (5) 2017-06-18 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Tillträde för nybörjare ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20) (Dnr U2017/01213/UH)

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader; beslutade den 7 juni 2017. FFS 2017:3 Utkom från trycket 2017-06-07 Försvarsmakten föreskriver

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Förslaget. 1. Bakgrund U2013/983/UH

Förslaget. 1. Bakgrund U2013/983/UH Promemoria 2013-02-18 U2013/983/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande Förslaget Ämnet svenskt teckenspråk

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 9 juni 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2013:52. TSFS 2011:61 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04

Policydokument. Antagningsordning. Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04 Policydokument Antagningsordning Högskolestyrelsen 2004-02-16 Dnr 10-106/04 Antagningsordning vid Högskolan i Gävle Innehåll 1. INLEDNING 3 2. TILLTRÄDE TILL GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING 3 2.1 Behörighet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (22) 2015-02-09 Dnr 835-14 Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Utbildningsplan 1 (6) Programmets benämning Officersprogrammet med nautisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Högskolepoäng: 180 högskolepoäng

Läs mer

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå.

Del 1: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå Del 2: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13, dnr L 2013/101. Ersätter antagningsordning beslutad av högskolestyrelsen 2013-04-11. Del 1: för utbildning på grund- och avancerad nivå

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer