Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-10-17. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA)"

Transkript

1 Ove Svenson, utvecklingsstrateg Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Mötesdatum: Tid: Ledamöter Anders Teljebäck, ordförande Malin Gabrielsson, vice ordförande Kerstin Rosenkvist Hans Granlund Rolf Lindgren Carl-Inge Westberg Bengt Jansson Ragnhild Källberg Västerås Landstinget Arboga Fagersta Kungsör Köping Sala Västerås Frånvarande Reijo Tarkka Henning Bask Karin Lindström Britt-Inger Fröberg Tommy Levinsson Hallstahammar Norberg Skinnskatteberg Surahammar Landstinget Ärenden Integration, Sfi Föredragande: Karin Tilly, Elisabeth Bahngoura, Sanela Cerimagic Länsstyrelsen, Kaukko Leppälä Arbetsförmedlingen De föredragande rapporterade om: OH-bilder bifogas Flyktingmottagandet, aktuellt läge och prognos Samverkan samhällsorientering Samverkan sfi med yrkesinriktning Sfx Arosdöttrarna Samverkan sfi och arbetsmarknadsutbildning (Af) Det vi har att vänta är en kraftig ökning av flyktingmottagandet 2013, det handlar om en ökning med över 80% nationellt. För länets mottagande, enligt prognosen, handlar det om en ökning från 650 (2012) till 1900 (3013) en ökning med 192%. Det är främst från Syrien, Afghanistan och Somalia flyktingströmmarna kommer. 8 av länets kommuner har avtal när det gäller ensamkommande flyktingbarn, de två som saknar avtal förväntas teckna inom kort. När det gäller anhöriginvandringen är det mycket svårt att tala om när och hur många som förväntas komma.

2 Ove Svenson, utvecklingsstrateg I budgetpropositionen för 2013 finns en rad åtgärder inom integrationsområdet (se bifogad OH). Arosdöttrarna Sfx är sfi med yrkesinriktning riktat till lågutbildade kvinnor. Västerås Folkhögskola är utförare och 8 av länets kommuner köper platser. Arosdöttrarna sfx har hittills drivits som projekt med ett slutdatum , projektet har visat sig så framgångsrikt att det kommer drivas vidare i reguljär drift av Västerås Folkhögskola. En modell för samverkan i länet för samhällsorienteringen är framtagen av integrationsenheten i Västerås. 7 av länets kommuner har uttryckt sig positiva till deltagande, 3 funderar. Avtal ska formuleras och där efter testkör man. Arbetsförmedlingen har i sitt etableringsansvar upphandlat en rad olika arbetsmarknadsutbildningar mot olika bristyrken. Ett visst problem är att många utbildningar kräver vissa förkunskaper, exempelvis utbildning till bussförare, taxiförare mfl kräver att du har haft svenskt körkort B i minst två år. Ett annat bekymmer är att arbetsmarknadsutbildningarna behöver löpa parallellt med sfi vilket inte alltid är så lätt då det är olika utförare. Af kontra sfi-utförare. Flaskhalsarna enligt Kaukko Leppälä, chef Af, är boende, bristfällig tidigare utbildning samt svårigheterna att parallellägga arbetsmarknadsutb. med sfi. Fortsatt arbete med gymnasiesamverkan. LoA-beredningen har under hela 2012 bearbetat frågan om ett gemensamt gymnasieavtal i Västmanlands län. Ett gemensamt gymnasieavtal i länet skulle innebära att elever, oavsett folkbokföringskommun, kan göra förstahandsval till samtliga kommunala gymnasieskolor i länet, i dag gäller frisök enbart ansökningar till friskolor. En annan aspekt på gymnasieavtal är att programpriset för respektive gymnasieprogram fastställs. Det innebär, för en kommun utan egen gymnasieskola, att man tillämpar den gemensamma prislistan (lägsta pris). Om elevens hemkommun själva har den utbildningen en elev väljer att gå till i en annan kommun är praxis att man räknar ut ett medelvärde mellan hemkommunens pris och det lägsta enligt länsprislistan. I nuläget har avtal knutits med frisöksrätt till samtliga program mellan Västerås, Sala, Hallstahammar och Surahammar. Utöver detta finns vissa avtal som rör enskilda program även mellan andra gymnasieorter i länet. LoA-beredningen har för avsikt att driva frågan vidare för att klarlägga fördelar och nackdelar för länets kommuner att ingå ett gemensamt avtal inom gymnasieskolan. VKL (Ove Svenson) får beredningens uppdrag att kontakta de kommuner som ännu inte har något länsomfattande avtal för att diskutera frågan och lyssna in respektive kommuns perspektiv. Rapport till beredningen i början av Avsiktsförklaring om samverkan mellan Region Champagne-Ardenne och Västmanland. En avsiktförklaring undertecknades den 28 september mellan de båda regionerna. Avsiktsförklaringen uttrycker, till att börja med, samverkansambitioner inom områdena skola och utbildning, ungdom, turism, ekonomisk utveckling och kultur. När det gäller skola och utbildning planerar VKL en resa till C-A i början av december. Resan riktar sig till skolledare/rektorer inom gymnasieskolan och syftet med resan är att undersöka förutsättningarna för praktikutbyte för elever. Finansieringen av tänkta projekt förutsätts ske via EU-medel. Ett lämpligt EU-

3 Ove Svenson, utvecklingsstrateg program på detta område är Leonardo Da Vinci vilken har en sökomgång med en sista ansökningsdag 15 februari där av det relativt korta framförhållningen till avresa. Övriga frågor Malin Gabrielsson lyfte en fråga rörande Ung Företagsamhet (Uf) och dess finansiering, en fråga som även lyfts till VKL;s styrelse av Stig Henriksson. Problemet enligt Uf;s regionchef Sara Haffling är den långsiktiga finansieringen. Uf finansieras idag via medel från privata näringslivet och offentliga medel på årsbasis, allt för stor del av de minimala resurser Uf förfogar över går åt till att skrapa ihop projektmedel från medverkande finansiärer. Uf önskar en något mer långsiktig uppgörelse med sina finansiärer. Uf;s verksamhet har utvecklats genom åren från en ren gymnasieinriktning till att nu även omfatta grundskolan från år 5 9. Många av länets kommuner nyttjar Uf men alla är inte med och finansierar (se bilaga). Kommunernas motiv till att inte vara med och finansiera Uf varierar naturligtvis. Ordförande uppmanar beredningens ledamöter att diskutera frågan på hemmaplan -om man anser att Uf;s verksamhet är viktig eller inte. Beredningen tar upp frågan på ett möte i början av LoA-beredningens handlingar, mötesanteckningar samt utdelade dokument finns från nu att tillgå via VKL;s hemsida under Lärande/arbetsmarknad Mötestider för 2013 fastställs under presidiekonferensen oktober. Ordförande tackade närvarande ledamöter för ett givande möte och förklarade mötet avslutat. För anteckningarna Ove Svenson

4 Förberedande utbildning och Arbetsmarknadsutbildning för nyanlända

5 Förberedande utbildning specifikt för nyanlända Utbildning Anordnare Kommentarer Yrkessvenska Hermods Kan kombineras med AUB Orienterande moduler inom vård/omsorg Moduler i svenska för analfabeter och personer med behov av språkstöd i svenska Lernia Hermods Undervisningen ska ske på modersmål Korta vägen Academicum För akademiker Meritportfölj Academedia Inkl yrkeskompetensbedömning

6 Förberedande utbildning inte specifikt för nyanlända Utbildning Anordnare Kommentarer Grundläggande datautbildning Miroi Allmänförberedande utbildning Kunskapscompaniet Arbetsplatsförlagd utbildning Snart klart med ny upphandling

7 Arbetsmarknadsutbildning inte specifikt för nyanlända Utbildning Anordnare Kommentarer/krav på förkunskaper Lager-, terminal- och truckförarutbildning Lernia - God fysik - B-körkort eller traktorkort om deltagaren behöver kunna framföra truck på allmän väg - Genomgått testmodul med godkänt resultat. Truckförarutbildning Lernia Vid jobbgaranti - God fysik - B-körkort eller traktorkort om deltagaren behöver kunna framföra truck på allmän väg Restaurang, storhushåll, servering Administrativ utbildning Lernia Lernia - Praktiskt handlag, - intresse för yrkesområdet - förkunskaper motsvarande grundskolenivå i matematik och svenska (med undantag för utbildning för nyanlända invandrare). Ska ha erfarenhet av administrativa yrken.

8 Arbetsmarknadsutbildning inte specifikt för nyanlända Utbildning Anordnare Kommentarer/ förkunskaper Yrkesförare lastbil Yrkesakademin Genomgått testmodul med godkänt resultat. - Svenskt B-körkort, som ska ha innehafts i minst 2 år, dvs prövotiden ska vara över. - God körvana. - Intresse och förutsättningar, inklusive fysiska förutsättningar, för lastbilsföraryrket och utbildningen. - Ha tillräckliga kunskaper i svenska för att genomföra utbildningen, med eller utan språkstöd. Bussförare Taxiförare Svets och plåt Yrkesakademin Utbildningscenter för kollektivtrafik i Sverige Montico (underleverantör JB) Genomgått testmodul med godkänt resultat. - Svenskt B-körkort, som ska ha innehafts i minst 2 år - Fyllt 21 år - Ha tillräckliga kunskaper i svenska för att genomföra utbildningen, med eller utan språkstöd. - B-körkort och god körvana. - Vara över 21 år och innehaft körkort i minst två år. - Uppfylla medicinska krav - Uppfylla kraven på laglydnad - Genomgått testmodul med godkänt resultat. - Tillräckliga kunskaper i svenska för att klara utbildningen och arbeta som taxiförare, Grundläggande kunskaper inom svenska, engelska och matematik - även teoretiska och praktiska tester - Grundläggande datakunskaper.

9 Arbetsmarknadsutbildning inte specifikt för nyanlända Utbildning Anordnare Kommentarer Verkstadsteknik JB Kompetens AB Förkunskaper: -Grundläggande kunskaper inom svenska, engelska och matematik, kartläggs genom - Att efter tester och kartläggning bedömts ha förutsättningar att klara av yrkesarbete inom den aktuella industriella sektorn. - Grundläggande datakunskaper. VVS och kylmontör Lernia Gymnasiekompetens eller motsvarande med godkänt betyg i matematik A, engelska A och svenska A/B. Undantagsvis kan kartläggningsveckor där såväl teoretiska som praktiska kunskaper testas ersätta betygen. God fysik. B-körkort. Skogsmaskinförare Utb skog Färna - B-körkort - Förutsätttningar för att kunna arbeta inom yrket bedöms innan utb Serviceutbildning Lernia Har genomfört särskild omgång för nyanlända

10 Validering nya avtal på gång - inom Bygg- och anläggning Maskin- och kranförare Industriyrken Yrkesförare/bussförare Restaurang och storhushåll

11 AUB o SFI Af tillhandahåller Aub Kommunen svarar för Sfi-resurs Förutsättning 1: att kommunerna som har deltagare köper Sfi-resurs av anordnarkommun. 2: Att utbanordnaren har platser och att utb är tillräckligt lång

12 LOA Agenda Inledning Flyktingmottagning aktuellt läge och prognos Sanela Cerimagic, Länsstyrelsen Samverkan Samhällsorientering Elisabeth Bahngoura, Länsstyrelsen Samverkan Sfi med yrkesinriktning Sfx Arosdöttrarna Elisabeth Bahngoura, Länsstyrelsen Sfi i Västerås Samverkan Sfi och arbetsmarknadsutbildning Kaukko Läppäla, Arbetsförmedlingen Samtal

13 Migrationsverkets prognos (tabellen hämtad ur Migrationsverkets prognos 30 juli 2012) Behov av platser i kommun Mottagna från MiV:s mottagningssystem varav ensamkommande barn varav ABO varav EBO Kvotflyktingar Direktinresta anknytningar Totalt (nya tillstånd och inresta med tillstånd) Inskrivna med UT Prognos kommunplatser

14 Överenskommelse om flyktingmottagande Antal personer i nya överenskommelse 2011 i Västmanlands län, varav anvisningsbara platser i parantes. Överenskommelse för 2011 gäller till dess omförhandling görs. Kommun Arboga (30) 30 (30) Fagersta (30) 30 (30) Hallstahammar (30) 50 (30) Kungsör (10) 15 (10) Köping (5) 30 (5) Norberg (26) 26 (26) Sala (40) 50 (40) Skinnskatteberg (20) 30 (20) Surahammar (40) 40 (40) Västerås (0) 250 (0) Totalt (231) 551(231)

15 Faktiskt mottagande av flyktingar 2012 Migrationsverkets statistik, Kommun Totalt mottagna Antal personer som accepterat anvisning (Af) + mottagna kvotflyktingar (MiV Arboga 11 (30) 0 (30) Fagersta 44 (30) 0 (30) Hallstahammar 26 (50) 11 (30) Kungsör 21 (15) 2 (10) Köping 45 (30) 0 (5) Norberg 8 (26) 5 (26) Sala 47 (50) 28 (40) Skinnskatteberg 13 (30) 1 (20) Surahammar 31 (40) 18 (40) Västerås 68 (250) 0 (0) Totalt 314 (551) 65 (231)

16 Länstal 2012 och 2013 Länstal , varav 232 för anvisning Länstal , varav 377 för anvisning Inklusive ensamkommande flyktingbarn

17 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommun Start mottagande Platser Asyl Put Arboga Fagersta april jan 2012 Hallstahammar Kungsör Köping nov Norberg mars jan 2011 Sala Skinnskatteberg okt Surahammar feb Västerås Juni Totalt Ålder Kön år barn 15 år, syskon 12 år barn år barn 16 år barn 16 år pojkar 16 år barn 15 år pojkar Samtliga barn - -

18 Ensamkommande barn Aktuellt Fortsatt stort och akut behov av asylplatser barn kommer att söka asyl under 2012 Tvingande lagstiftning, 1 juli 2013 Nya rekommendationer för åldersbedömning Socialstyrelsen Kortare handläggningstid Ökad omsättning asylplatserna

19 Satsningar inom integrationsområde Budgetpropositionen 2013 : Anhöriginvandrare omfattas av etableringsinsatser Praktiskt basår och arbetsträning Stimulansbidrag för kommunernas verksamhet med flyktingguider Insatser för snabbare bosättning Jobb- och utvecklingsgarantin i anslutning till etableringsinsatserna

20 Arosdöttrarna- Sfx Sfi med yrkesutbildning för korttidsutbildade nyanlända kvinnor (Vård och Lokalvård) Modersmålsstöd Åtta kommuner Utbildningen ska finnas kvar Västerås Folkhögskola är anordnare Ca 25 elever kvar vid avslut, elever, varav 25 har A- och B-betyg

21 Resultat 53 elever, löpande intagning 31 i etablering, 13 introduktion, 9 försörjningsstöd 6 har gått i skola 8 kunde läsa latinskt alfabet, 3 annat alfabet 25 betyg A-kursen + 5 som redan hade A-betyg 2-3 månader 14 betyg B-kursen + 3 som redan hade + drygt 10 snart klara med B elever på vardera yrkesutbildningen

22 Samhällsorientering SO 60 timmar på modersmål enligt förordning Behov att samverka kring små språk Modell för länssamverkan framtagen i projekt SISO av Integrationsenheten Västerås 7 kommuner positiva, 3 har ej bestämt sig Avtalsförslag finns, ska utvecklas Arbetsförmedlingen bör vara med Testperiod

23 SFI mot bransch med modersmålsstöd MiROi (Klassrum och Individuellt anpassade studier) Modersmål: Arabiska och Somaliska Handel och administration Hotell och turism Omvårdnad IT Lernia (Individuellt anpassade studier) Modersmålsstöd: Arabiska och Somaliska Barn och fritid El och energi Lager och logistik Handel och administration Hotell och turism Industriteknik Storhushåll VVS och fastighet Omvårdnad Lokalvård Vuxenutbildningscentrum

24 Folkuniversitetet (Klassrum) Service Turism Restaurang Handel Försäljning Hushållsnära tjänster Vård och omsorg SFI mot bransch Eductus (Individuellt anpassade studier) Barn och fritid Omvårdnad Handel och administration Lager och Logistik Lokalvård Fastighetsskötsel Hotell och turism Nyföretagande Storhushåll, restaurang, café Teknik och IT Hantverk Industri Vuxenutbildningscentrum

25 Alfabetisering Lernia (Klassrum) Eductus (Individuellt anpassade studier) Alfabetisering med modersmålsstöd Lernia (klassrum) Modersmål: Arabiska och Somaliska Eductus (Individuellt anpassade studier) Modersmål: Arabiska, Somaliska, Kurdiska, Thai, Engelska, Franska, Spanska, Swahili, Persiska Vuxenutbildningscentrum

26 SFI Lernia (Klassrum) Eductus (Individuellt anpassade studier) Frimanska Akademiker och Hälsospåret Vuxenutbildningscentrum

27 Prislista Sfi kostnad per närvarotimme Kartl.Adm Summa Sfi för analfabeter med modersmålstöd Klassrumsundervisning 37:- 3:- 40:- Individuellt anpassade studier 39:- 3:- 42:- Sfi för analfabeter utan modesmålsstöd Klassrumsundervisning 30:- 3:- 33:- Individuellt anpassade studier 35:- 3:- 38:- Enbart Sfi undervisning Klassrumsundervisning 28:- 3:- 31:- Individuellt anpassade studier 32:- 3:- 35:- Sfi mot bransch med modersmålsstöd Klassrumsundervisning 28:- 3:- 31:- Individuellt anpassade studier 40:- 3:- 43:- Sfi mot bransch utan modersmålsstöd Klassrumsundervisning 32:- 3:- 35:- Individuellt anpassade studier 35:- 3:- 38:- Sfi för akademiker egenregi Klassrumsundervisning 35:- 3:- 38:- Individuellt anpassade studier 39:- 3:- 42:- Sfi rehabspår egenregi Klassrumsundervisning 55:- 3:- 58:-

28 Finansiering av UF Västmanland Bilaga till Ung Företagsamhet Kommunala verksamhetsbidrag för 2012 Arboga kr Fagersta (via NVU) Företagarcentrum i Sala Avslag Hallstahammar kr Kungsör Avslag Hänvisning till interkommunala bidrag Köping kr Norra Västmanlands utbildningsförbund Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås kr (via NVU) (via FtgC i Sala) (via NVU) Avslag kr Kompletterande bidrag har sökt av resp. kommun i NVU. Där Fagersta hittills behandlat ärendet och gett bifall. Summa Summan kommer att justeras något för det kompletterade bidraget från kommunerna i NVU. Övriga för 2012 Landstinget 2012 Nationellt bidrag för 2012 Nationellt bidrag för 2012 Övrigt (Almi Mälardalen) Summa kr kr Stödet består av medel från Skolverket som fördelas via Ung Företagsamhet i Sverige kr Stödet består av medel från Ungdomsstyrelsen som fördelas via Ung Företagsamhet Sverige kr avtal för Har visserligen ännu inte vänt avtalet ännu men utgår från fortsatt stöd kr

29 Finansiering av UF Västmanland Privat näringsliv och företagsorganisationer i Västmanland Bilaga till Ung Företagsamhet Avtal för kr Avtal som är klara för , är uppföljningar från föregående år. Några avtal har ännu inte följts upp men totala beloppet om alla avtal kan följas upp för ligger runt kr där 0ckså barteravtal också är inkluderade (som ger värde i form av tjänster men inga medel att täcka kostnader med). Tävlingsvärdskap för mässa Mässavgifter för UF-företag à 300 kr Faktisk summa i aug hittills inkommet Förväntad summa för ca kr ca kr kr kr Pengar som ännu ej finns. Ett arbete görs tidigt under höst, företag som går in och agerar värdar för olika tävlingar. Hjälper till att medfinasiera den regionala mässan i UF-företagande och prispengar till företag. Täcker dock långt ifrån den faktiska kostnaden för mässan. Pengar som ännu inte finns. UF-företagen får betala en mindre avgift för att ställa ut på mässan. Täcker inte den faktiska kostnaden. Länsstyrelsen Dialog sätts nu igång med LST angående möjliga projekt. Länsstyrelsen har beviljat årliga projekt tidigare med varierat stöd. Under verksamhetsåret erhöll föreningen cirka kr i projektstöd.

30 Västerås den 31 augusti 2012 Till VKLs styrelse Ung Företagsamhet i Västmanland Om ekonomiska förhållanden och förutsättningar för föreningen Ung Företagsamhet i Västmanland. En överblick av de ekonomiska förutsättningar, förhållanden och utmaningar som råder för UF Västmanland. Försöker ge en bild i så koncisa punkter som möjligt. 1. Ung Företagsamhet har brutet räkenskapsår, från 1 juli till 30 juni. 2. Personalen på UF-kontoret, idag bemannad av två personer hanterar inte bara all verksamhet som har med utbildningskoncepten att göra utan sköter även all finansiering, från projektansökningar, kommunbidrag, vända avtal med nya och befintliga privata partners, till att hitta finansiering för den årliga regionala mässan. 3. Partneravtal från privata näringslivet skrivs för verksamhetsåret, ex Ett tidskrävande arbete som tar tid och kraft. Utmaning: ständigt arbete med nya kontaktpersoner och införsäljning. Hur ska vi hitta tiden att följa upp/arbeta med att finna nya partners i det privata näringslivet? Upplevd tidsbrist och oro i relation till brist och osäkerhet på intäkter, tär mycket på personalens ork. 4. Kommunernas bidrag beviljas kalenderårsvis, ex UF periodiserar kommunbidragen och vi ligger och släpar vilket inte är bra. Bidragen för 2012 periodiseras för verksamhetsåren (bakåt) och för (framåt). Eftersom verksamhetsstöden söks i slutet på varje år och uppföljningar kring beslut är en process som kan ta mer än halva året därpå. Det innebär i praktiken att verksamhetsstödet kommer när verksamhetsåret nästan löper ut. 5. Det faktum att vi från år till år inte kan förutsäga om vi överhuvudtaget kommer att beviljas stöd från de olika kommunerna är en springande punkt för hela UFs varande i Västmanland. Kommunernas stöd ger a) medel för driften, b) legitimitet i skolorna, c) legitimitet hos företagen och hos exempelvis Länsstyrelsen som vill se medfinansiering i utvecklingsprojekt. 6. UF Västmanland är en ideell organisation och egen juridisk person. Det innebär att föreningen drivs med en idé och inte vinst som drivkraft. Vår idé är Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. Idén förverkligas genom idogt arbete för att få fler att använda de utbildningar i entreprenörskap som vi erbjuder länets skolor. Våra kunder, skolorna använder kostnadsfritt våra tjänster. Kostnader för personal och löner, lokal och allt övrigt är som för vilken verksamhet som helst. Personalen jobbar inte ideellt. Däremot engageras årligen rådgivare, jurypersoner, personer i vår egen styrelse som alla jobbar ideellt. Det handlar om hundratals personer.

31 7. UF Sverige, nationellt förbundskansli har inget ansvar för den regionala föreningens ekonomi och finansiering. Det innebär att alla intäkter som föreningen kan skapa, måste skapas här i Västmanland. Vi har gott om direkta kunder i länets skolor i form av lärare och elever och trenden är uppåtgående. Om verksamheten kommer jag gärna och genomför en presentation. 8. Finansiering av UF Västmanland sker med hjälp från kommunerna, landsting, privat näringsliv, genom projekt på Länsstyrelsen. Via UF Sverige kommer statliga tilldelade medel som fördelas utifrån en fördelningsnyckel (från Skolverket) men den intäkten är inte stor nog att täcka vår basverksamhet i länet. För 2012 är summan cirka kr. 9. UF Västmanland är alltså inte medlemsfinansierad eller drivs med statligt stöd utan det är här i länet vi hittar våra stödgivare! 10. För UF Västmanland skulle det vara bra med samordning och bättre framförhållning vad gäller de kommunala verksamhetsbidragen i länet och vi har ett förslag om hur hela hanteringen skulle kunna förenkla för både UF och kommunerna. 11. Utifrån förutsättningen att UF Västmanland är en önskad och accepterad aktör i utvecklingen av det entreprenöriella lärandet och entreprenörskapet i länets skolor och har den legitimitet hos kommunerna som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag (en grundförutsättning) så har UF Västmanland en förfrågan om det är politiskt möjligt och rimligt att inom VKL styrelse: lyfta frågan om UFs kommunala finansiering Att en samsyn skapas kommunerna emellan och att gemensamt beslut tas om den totala nivå som ska gälla årligen som verksamhetsstöd för en tidsbestämd period för Ung Företagsamhet i Västmanland. Full förståelse finns från UFs sida att olika kommuner har olika ekonomiska muskler, alla kommuner bör ändå enligt UF bidra med något. Skulle det vara möjligt (även om det kommer valår), att i den här frågan få till stånd en avsiktförklaring/ta beslut som sträcker sig över flera år? Just nu arbetar UF (alla regioner i Sverige) med en femårig målbild som omfattar åren ( ) och UF Västmanland arbetar även i skrivande stund för ett längre länsstyrelseprojekt som faller inom dessa år. Kan vi få dessa att sammanfalla skapas en stabil grund för de fyra kommande åren. 12. Som bilaga till dessa punkter lägger jag med en excelfil som visar hur ekonomin och finansieringen ser ut. Det mest utmärkande för finansieringen förutom att den är bristfällig, dvs för lite pengar kommer in, är att framförhållningen och ovetskapen om vad som kommer in är för stor. Det fattas pengar för detta verksamhetsår som nu påbörjats. Jag tror att vi gemensamt kan minska den ovetskapen med ett system som skapar lite bättre översikt och reda.

32 13. Jag har inte berört frågan om bemanningen på UF-kontoret och vad som egentligen är en önskvärd regional finansiering utifrån kostnader för basdriften. Jag kan konstatera att många UF-regioner har en bemanning, mer anpassad till den arbetsbelastning som råder. En dubblering av bemanningen här i Västmanland skulle närma oss den anställningsnivå några av de regioner som finns omkring oss har, Värmland (6-7 anställda), Uppsala län (3-4), Örebro (2-3), (Gävleborg (5-6), Dalarna (5-6). UF Örebro har årligt stöd från regionförbundet, UF Gävleborg har rejäla projektstöd från regionförbundet samt kommunstöd. Värmland och Dalarna har kommunstöd via regionförbund och har även beviljats intereg.projekt (Norge). Det finns givetvis mer att dra och det finns säkerligen en del frågor till UF. Ett stående erbjudande finns till VKL och länets alla kommuner; UF kommer mer än gärna genomför verksamhetspresentationer och svarar på frågor. Vänlig hälsning Sara Haffling, Regionchef för Ung Företagsamhet i Västmanland

37-PROJEKT MED INRIKTNING SFI ÅREN 2011-2012

37-PROJEKT MED INRIKTNING SFI ÅREN 2011-2012 37-PROJEKT MED INRIKTNING SFI ÅREN 2011-2012 Sökande Projektnamn Insats Belopp DALARNA Ludvika Säters Språkinlärning för språksvaga Yrkesinriktad och flexibel sfi genom samverkan Extra språkundervisning

Läs mer

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Att komma in på sfi eller annan utbildning, arbetsmarknaden eller starta företag? Hur skall vi arbeta så att det

Läs mer

2014-02-18. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU)

2014-02-18. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU) Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2014-02-18 Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU) Datum: 2014-02-05 Tid: 13.30 15.30 Plats: VKL Närvarande ledamöter Roger Eklund, ordförande Ingrid

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Bilaga 1 Styrelseprot 12 okt 2012 Protokollsanteckning med anledning av beslutet i VKL:s styrelse ärende 5 Vafabutredningen den 12 oktober 2012. Jag delar inte styrelsens uppfattning att den bästa framtida

Läs mer

2013-05-27. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar personalberedning 2013-05-17 Kl. 10 12 Kommunhuset Norberg

2013-05-27. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar personalberedning 2013-05-17 Kl. 10 12 Kommunhuset Norberg Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2013-05-27 Mötesanteckningar personalberedning 2013-05-17 Kl. 10 12 Kommunhuset Norberg Närvarande ledamöter Staffan Jansson ordförande Hans Strandlund Ingrid

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Datum: 9 september 2011 Tid: 2 timmar Plats: I samband med studieresa till Champagne-Ardenne, Frankrike 1(5) Beslutande: Ulla

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet Integration #4 INTEGRATION December LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR 2012 2 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN Utan hälsa ingen etablering! Utökad målgrupp för samhällsorientering föreslås Kraftig

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Regional överenskommelse

Regional överenskommelse Regional överenskommelse Mottagning och etablering av nyanlända invandrare i Jämtlands län Genom en regional överenskommelse om mottagning och etablering av nyanlända invandrare förbinder vi oss att arbeta

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

Från flykt till flytt. Anvisning av ensamkommande barn - så går det till. Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande barn

Från flykt till flytt. Anvisning av ensamkommande barn - så går det till. Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande barn Integration NUMMER 4 DECEMBER 2014 LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Från flykt till flytt Anvisning av ensamkommande barn - så går det till Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås Minnesanteckningar 2011-03-16 Diarienummer överfört till 851-11438-2011 1(5) Enheten för social hållbarhet Jesper Svensson Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Samverkan ger resultat. Välkomna!

Samverkan ger resultat. Välkomna! Samverkan ger resultat Välkomna! 16 oktober 9.00-9.30 Om KSL och länets utbud av vuxenutbildning Karin Jacobsen och Stefan Quas, KSL 9.30-10.30 Presentation av arbetsmarknadens behov enligt aktuella prognoser

Läs mer

Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S)

Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S) Interpellationssvar "Hur mycket kostar det privata vinstintresset i skolan? av Jesper Wiklund (V) Tack för interpellationen. Som svar på interpellantens fråga: Med anledning av två domar från förvaltningsrätten

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Länsplan för Västmanland

Länsplan för Västmanland Länsplan för Västmanland Delprojekt 2: Infrastruktur och kommunikationer transportpolitik och IT/bredband Workshop, den 16 februari 2012 Projektgrupperna Transportpolitik Anders Åkerström, LTV Daniel Artaeus,

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping.

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping. Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag på styrgruppsmöte den 4 maj Catarina Carlehed catarina.carlehed@skovde.se 0768-19 49

Läs mer

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen mars 2011 Rapport 1 1 UPPDRAGET...- 3-1.1 AVGRÄNSNINGAR... - 3-1.2 ALLMÄNT... - 3-2 REDOVISNING...- 4-2.1 MÅLGRUPP... - 4 - Sammanfattning...- 4-2.2

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-03-18 (Diarienummer KS 2009/1090-130) ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället Promemoria 2015-09-10 Arbetsmarknadsdepartementet Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till etablering i ett nytt land. Därför

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter ANVISNINGAR Datum Sida 1/9 Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 2015-2016 Medelfördelning 2015 För 2015 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län 21

Läs mer

Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24

Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24 Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24 Idag berättar vi om Övergripande lägesbild Sven Höper, Stadsledningskontoret Ensamkommande Michael Ivarson, Social resursförvaltning Mottagande av nyanlända

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning

Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning Seminarium D - SKL Skolriksdag 2015 Nya möjligheter för lärande. MOOC Öppet lärande Nya vägar in i jobb. Utbildningssamverkan Introduktionsavtal Traineejobb Nya

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Spiran Sikeå Konferens & Logi

Spiran Sikeå Konferens & Logi Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik MINNESANTECKNINGAR 1(8) Regionrådet Dag 2014-09-26 Tid 13.00 16.00 Plats ande Spiran Sikeå Konferens & Logi Ingemar Nyman, Bjurholms kommun

Läs mer

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se Enligt skollagspropositionen 2009/10:165 mats.soderberg@skl.se Introduktionsprogram i gymnasieskolan Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Dokumentation från Ensamkommande barn och ungdomar ett gemensamt ansvar för barnets bästa, 14/11-2011 i Alvesta

Dokumentation från Ensamkommande barn och ungdomar ett gemensamt ansvar för barnets bästa, 14/11-2011 i Alvesta Sida 1/9 Dokumentation från Ensamkommande barn och ungdomar ett gemensamt ansvar för barnets bästa, 14/11-2011 i Alvesta Minnesanteckningarna täcker de diskussioner som uppstod i salen. För övrig information

Läs mer

Förstudie - Utökat mottagande av flyktingar och ensamkommande barn

Förstudie - Utökat mottagande av flyktingar och ensamkommande barn Dnr BUN-2014-189 Dpl 37 sid 1 (10) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-04-02 Göran Isberg, 054-540 29 00 goran.isberg@karlstad.se Förstudie - Utökat mottagande av flyktingar och ensamkommande

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Vi är offensiva och gillar utmaningar

Vi är offensiva och gillar utmaningar YRKESAKADEMIN Vi är offensiva och gillar utmaningar YrkesAkademin är ett av Sveriges största och mest offensiva utbildningsföretag. Vi finns i hela landet. Varje vecka går över två tusen personer någon

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

2015-06-05. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedning 2015-06-04

2015-06-05. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedning 2015-06-04 Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2015-06-05 Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedning 2015-06-04 Närvarande Carin Lidman (S) Ingrid Noord Silversten (S) Hans Granlund (V) ersättare

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare 2 Miljöpartiet vill underlätta för unga människor att starta och driva företag. Så kan fler förverkliga

Läs mer

Nya brandstationen i Örnsköldsvik, lokal: Ulvön

Nya brandstationen i Örnsköldsvik, lokal: Ulvön Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik MINNESANTECKNINGAR 1(7) Kommunchefsgrupp Dag 2014-10-22 Tid 09.00 17.00 Plats ande Nya brandstationen i Örnsköldsvik, lokal: Ulvön Maria

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Ev. rehabiliterande insatser Kartläggning och Bosättning Svenska för invandrare SFI Samhälls-orientering Översätta och värdera kompetens Utveckla och stärka kompetens

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Förbundsdirektionen kl 10.00 12.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav

Läs mer

Kommunstyrelsens mångfaldsutskott

Kommunstyrelsens mångfaldsutskott Kommunstyrelsens mångfaldsutskott KALLELSE Datum 2015-08-28 Sida 1 (3) Ledamöter Ingvor Bergman (S), Ordförande Dan Hovskär (KD), 1:e vice ordförande Johanna Johansson (SD) Hans Johansson (C) Lena Sjödahl

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer