Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-10-17. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA)"

Transkript

1 Ove Svenson, utvecklingsstrateg Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Mötesdatum: Tid: Ledamöter Anders Teljebäck, ordförande Malin Gabrielsson, vice ordförande Kerstin Rosenkvist Hans Granlund Rolf Lindgren Carl-Inge Westberg Bengt Jansson Ragnhild Källberg Västerås Landstinget Arboga Fagersta Kungsör Köping Sala Västerås Frånvarande Reijo Tarkka Henning Bask Karin Lindström Britt-Inger Fröberg Tommy Levinsson Hallstahammar Norberg Skinnskatteberg Surahammar Landstinget Ärenden Integration, Sfi Föredragande: Karin Tilly, Elisabeth Bahngoura, Sanela Cerimagic Länsstyrelsen, Kaukko Leppälä Arbetsförmedlingen De föredragande rapporterade om: OH-bilder bifogas Flyktingmottagandet, aktuellt läge och prognos Samverkan samhällsorientering Samverkan sfi med yrkesinriktning Sfx Arosdöttrarna Samverkan sfi och arbetsmarknadsutbildning (Af) Det vi har att vänta är en kraftig ökning av flyktingmottagandet 2013, det handlar om en ökning med över 80% nationellt. För länets mottagande, enligt prognosen, handlar det om en ökning från 650 (2012) till 1900 (3013) en ökning med 192%. Det är främst från Syrien, Afghanistan och Somalia flyktingströmmarna kommer. 8 av länets kommuner har avtal när det gäller ensamkommande flyktingbarn, de två som saknar avtal förväntas teckna inom kort. När det gäller anhöriginvandringen är det mycket svårt att tala om när och hur många som förväntas komma.

2 Ove Svenson, utvecklingsstrateg I budgetpropositionen för 2013 finns en rad åtgärder inom integrationsområdet (se bifogad OH). Arosdöttrarna Sfx är sfi med yrkesinriktning riktat till lågutbildade kvinnor. Västerås Folkhögskola är utförare och 8 av länets kommuner köper platser. Arosdöttrarna sfx har hittills drivits som projekt med ett slutdatum , projektet har visat sig så framgångsrikt att det kommer drivas vidare i reguljär drift av Västerås Folkhögskola. En modell för samverkan i länet för samhällsorienteringen är framtagen av integrationsenheten i Västerås. 7 av länets kommuner har uttryckt sig positiva till deltagande, 3 funderar. Avtal ska formuleras och där efter testkör man. Arbetsförmedlingen har i sitt etableringsansvar upphandlat en rad olika arbetsmarknadsutbildningar mot olika bristyrken. Ett visst problem är att många utbildningar kräver vissa förkunskaper, exempelvis utbildning till bussförare, taxiförare mfl kräver att du har haft svenskt körkort B i minst två år. Ett annat bekymmer är att arbetsmarknadsutbildningarna behöver löpa parallellt med sfi vilket inte alltid är så lätt då det är olika utförare. Af kontra sfi-utförare. Flaskhalsarna enligt Kaukko Leppälä, chef Af, är boende, bristfällig tidigare utbildning samt svårigheterna att parallellägga arbetsmarknadsutb. med sfi. Fortsatt arbete med gymnasiesamverkan. LoA-beredningen har under hela 2012 bearbetat frågan om ett gemensamt gymnasieavtal i Västmanlands län. Ett gemensamt gymnasieavtal i länet skulle innebära att elever, oavsett folkbokföringskommun, kan göra förstahandsval till samtliga kommunala gymnasieskolor i länet, i dag gäller frisök enbart ansökningar till friskolor. En annan aspekt på gymnasieavtal är att programpriset för respektive gymnasieprogram fastställs. Det innebär, för en kommun utan egen gymnasieskola, att man tillämpar den gemensamma prislistan (lägsta pris). Om elevens hemkommun själva har den utbildningen en elev väljer att gå till i en annan kommun är praxis att man räknar ut ett medelvärde mellan hemkommunens pris och det lägsta enligt länsprislistan. I nuläget har avtal knutits med frisöksrätt till samtliga program mellan Västerås, Sala, Hallstahammar och Surahammar. Utöver detta finns vissa avtal som rör enskilda program även mellan andra gymnasieorter i länet. LoA-beredningen har för avsikt att driva frågan vidare för att klarlägga fördelar och nackdelar för länets kommuner att ingå ett gemensamt avtal inom gymnasieskolan. VKL (Ove Svenson) får beredningens uppdrag att kontakta de kommuner som ännu inte har något länsomfattande avtal för att diskutera frågan och lyssna in respektive kommuns perspektiv. Rapport till beredningen i början av Avsiktsförklaring om samverkan mellan Region Champagne-Ardenne och Västmanland. En avsiktförklaring undertecknades den 28 september mellan de båda regionerna. Avsiktsförklaringen uttrycker, till att börja med, samverkansambitioner inom områdena skola och utbildning, ungdom, turism, ekonomisk utveckling och kultur. När det gäller skola och utbildning planerar VKL en resa till C-A i början av december. Resan riktar sig till skolledare/rektorer inom gymnasieskolan och syftet med resan är att undersöka förutsättningarna för praktikutbyte för elever. Finansieringen av tänkta projekt förutsätts ske via EU-medel. Ett lämpligt EU-

3 Ove Svenson, utvecklingsstrateg program på detta område är Leonardo Da Vinci vilken har en sökomgång med en sista ansökningsdag 15 februari där av det relativt korta framförhållningen till avresa. Övriga frågor Malin Gabrielsson lyfte en fråga rörande Ung Företagsamhet (Uf) och dess finansiering, en fråga som även lyfts till VKL;s styrelse av Stig Henriksson. Problemet enligt Uf;s regionchef Sara Haffling är den långsiktiga finansieringen. Uf finansieras idag via medel från privata näringslivet och offentliga medel på årsbasis, allt för stor del av de minimala resurser Uf förfogar över går åt till att skrapa ihop projektmedel från medverkande finansiärer. Uf önskar en något mer långsiktig uppgörelse med sina finansiärer. Uf;s verksamhet har utvecklats genom åren från en ren gymnasieinriktning till att nu även omfatta grundskolan från år 5 9. Många av länets kommuner nyttjar Uf men alla är inte med och finansierar (se bilaga). Kommunernas motiv till att inte vara med och finansiera Uf varierar naturligtvis. Ordförande uppmanar beredningens ledamöter att diskutera frågan på hemmaplan -om man anser att Uf;s verksamhet är viktig eller inte. Beredningen tar upp frågan på ett möte i början av LoA-beredningens handlingar, mötesanteckningar samt utdelade dokument finns från nu att tillgå via VKL;s hemsida under Lärande/arbetsmarknad Mötestider för 2013 fastställs under presidiekonferensen oktober. Ordförande tackade närvarande ledamöter för ett givande möte och förklarade mötet avslutat. För anteckningarna Ove Svenson

4 Förberedande utbildning och Arbetsmarknadsutbildning för nyanlända

5 Förberedande utbildning specifikt för nyanlända Utbildning Anordnare Kommentarer Yrkessvenska Hermods Kan kombineras med AUB Orienterande moduler inom vård/omsorg Moduler i svenska för analfabeter och personer med behov av språkstöd i svenska Lernia Hermods Undervisningen ska ske på modersmål Korta vägen Academicum För akademiker Meritportfölj Academedia Inkl yrkeskompetensbedömning

6 Förberedande utbildning inte specifikt för nyanlända Utbildning Anordnare Kommentarer Grundläggande datautbildning Miroi Allmänförberedande utbildning Kunskapscompaniet Arbetsplatsförlagd utbildning Snart klart med ny upphandling

7 Arbetsmarknadsutbildning inte specifikt för nyanlända Utbildning Anordnare Kommentarer/krav på förkunskaper Lager-, terminal- och truckförarutbildning Lernia - God fysik - B-körkort eller traktorkort om deltagaren behöver kunna framföra truck på allmän väg - Genomgått testmodul med godkänt resultat. Truckförarutbildning Lernia Vid jobbgaranti - God fysik - B-körkort eller traktorkort om deltagaren behöver kunna framföra truck på allmän väg Restaurang, storhushåll, servering Administrativ utbildning Lernia Lernia - Praktiskt handlag, - intresse för yrkesområdet - förkunskaper motsvarande grundskolenivå i matematik och svenska (med undantag för utbildning för nyanlända invandrare). Ska ha erfarenhet av administrativa yrken.

8 Arbetsmarknadsutbildning inte specifikt för nyanlända Utbildning Anordnare Kommentarer/ förkunskaper Yrkesförare lastbil Yrkesakademin Genomgått testmodul med godkänt resultat. - Svenskt B-körkort, som ska ha innehafts i minst 2 år, dvs prövotiden ska vara över. - God körvana. - Intresse och förutsättningar, inklusive fysiska förutsättningar, för lastbilsföraryrket och utbildningen. - Ha tillräckliga kunskaper i svenska för att genomföra utbildningen, med eller utan språkstöd. Bussförare Taxiförare Svets och plåt Yrkesakademin Utbildningscenter för kollektivtrafik i Sverige Montico (underleverantör JB) Genomgått testmodul med godkänt resultat. - Svenskt B-körkort, som ska ha innehafts i minst 2 år - Fyllt 21 år - Ha tillräckliga kunskaper i svenska för att genomföra utbildningen, med eller utan språkstöd. - B-körkort och god körvana. - Vara över 21 år och innehaft körkort i minst två år. - Uppfylla medicinska krav - Uppfylla kraven på laglydnad - Genomgått testmodul med godkänt resultat. - Tillräckliga kunskaper i svenska för att klara utbildningen och arbeta som taxiförare, Grundläggande kunskaper inom svenska, engelska och matematik - även teoretiska och praktiska tester - Grundläggande datakunskaper.

9 Arbetsmarknadsutbildning inte specifikt för nyanlända Utbildning Anordnare Kommentarer Verkstadsteknik JB Kompetens AB Förkunskaper: -Grundläggande kunskaper inom svenska, engelska och matematik, kartläggs genom - Att efter tester och kartläggning bedömts ha förutsättningar att klara av yrkesarbete inom den aktuella industriella sektorn. - Grundläggande datakunskaper. VVS och kylmontör Lernia Gymnasiekompetens eller motsvarande med godkänt betyg i matematik A, engelska A och svenska A/B. Undantagsvis kan kartläggningsveckor där såväl teoretiska som praktiska kunskaper testas ersätta betygen. God fysik. B-körkort. Skogsmaskinförare Utb skog Färna - B-körkort - Förutsätttningar för att kunna arbeta inom yrket bedöms innan utb Serviceutbildning Lernia Har genomfört särskild omgång för nyanlända

10 Validering nya avtal på gång - inom Bygg- och anläggning Maskin- och kranförare Industriyrken Yrkesförare/bussförare Restaurang och storhushåll

11 AUB o SFI Af tillhandahåller Aub Kommunen svarar för Sfi-resurs Förutsättning 1: att kommunerna som har deltagare köper Sfi-resurs av anordnarkommun. 2: Att utbanordnaren har platser och att utb är tillräckligt lång

12 LOA Agenda Inledning Flyktingmottagning aktuellt läge och prognos Sanela Cerimagic, Länsstyrelsen Samverkan Samhällsorientering Elisabeth Bahngoura, Länsstyrelsen Samverkan Sfi med yrkesinriktning Sfx Arosdöttrarna Elisabeth Bahngoura, Länsstyrelsen Sfi i Västerås Samverkan Sfi och arbetsmarknadsutbildning Kaukko Läppäla, Arbetsförmedlingen Samtal

13 Migrationsverkets prognos (tabellen hämtad ur Migrationsverkets prognos 30 juli 2012) Behov av platser i kommun Mottagna från MiV:s mottagningssystem varav ensamkommande barn varav ABO varav EBO Kvotflyktingar Direktinresta anknytningar Totalt (nya tillstånd och inresta med tillstånd) Inskrivna med UT Prognos kommunplatser

14 Överenskommelse om flyktingmottagande Antal personer i nya överenskommelse 2011 i Västmanlands län, varav anvisningsbara platser i parantes. Överenskommelse för 2011 gäller till dess omförhandling görs. Kommun Arboga (30) 30 (30) Fagersta (30) 30 (30) Hallstahammar (30) 50 (30) Kungsör (10) 15 (10) Köping (5) 30 (5) Norberg (26) 26 (26) Sala (40) 50 (40) Skinnskatteberg (20) 30 (20) Surahammar (40) 40 (40) Västerås (0) 250 (0) Totalt (231) 551(231)

15 Faktiskt mottagande av flyktingar 2012 Migrationsverkets statistik, Kommun Totalt mottagna Antal personer som accepterat anvisning (Af) + mottagna kvotflyktingar (MiV Arboga 11 (30) 0 (30) Fagersta 44 (30) 0 (30) Hallstahammar 26 (50) 11 (30) Kungsör 21 (15) 2 (10) Köping 45 (30) 0 (5) Norberg 8 (26) 5 (26) Sala 47 (50) 28 (40) Skinnskatteberg 13 (30) 1 (20) Surahammar 31 (40) 18 (40) Västerås 68 (250) 0 (0) Totalt 314 (551) 65 (231)

16 Länstal 2012 och 2013 Länstal , varav 232 för anvisning Länstal , varav 377 för anvisning Inklusive ensamkommande flyktingbarn

17 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommun Start mottagande Platser Asyl Put Arboga Fagersta april jan 2012 Hallstahammar Kungsör Köping nov Norberg mars jan 2011 Sala Skinnskatteberg okt Surahammar feb Västerås Juni Totalt Ålder Kön år barn 15 år, syskon 12 år barn år barn 16 år barn 16 år pojkar 16 år barn 15 år pojkar Samtliga barn - -

18 Ensamkommande barn Aktuellt Fortsatt stort och akut behov av asylplatser barn kommer att söka asyl under 2012 Tvingande lagstiftning, 1 juli 2013 Nya rekommendationer för åldersbedömning Socialstyrelsen Kortare handläggningstid Ökad omsättning asylplatserna

19 Satsningar inom integrationsområde Budgetpropositionen 2013 : Anhöriginvandrare omfattas av etableringsinsatser Praktiskt basår och arbetsträning Stimulansbidrag för kommunernas verksamhet med flyktingguider Insatser för snabbare bosättning Jobb- och utvecklingsgarantin i anslutning till etableringsinsatserna

20 Arosdöttrarna- Sfx Sfi med yrkesutbildning för korttidsutbildade nyanlända kvinnor (Vård och Lokalvård) Modersmålsstöd Åtta kommuner Utbildningen ska finnas kvar Västerås Folkhögskola är anordnare Ca 25 elever kvar vid avslut, elever, varav 25 har A- och B-betyg

21 Resultat 53 elever, löpande intagning 31 i etablering, 13 introduktion, 9 försörjningsstöd 6 har gått i skola 8 kunde läsa latinskt alfabet, 3 annat alfabet 25 betyg A-kursen + 5 som redan hade A-betyg 2-3 månader 14 betyg B-kursen + 3 som redan hade + drygt 10 snart klara med B elever på vardera yrkesutbildningen

22 Samhällsorientering SO 60 timmar på modersmål enligt förordning Behov att samverka kring små språk Modell för länssamverkan framtagen i projekt SISO av Integrationsenheten Västerås 7 kommuner positiva, 3 har ej bestämt sig Avtalsförslag finns, ska utvecklas Arbetsförmedlingen bör vara med Testperiod

23 SFI mot bransch med modersmålsstöd MiROi (Klassrum och Individuellt anpassade studier) Modersmål: Arabiska och Somaliska Handel och administration Hotell och turism Omvårdnad IT Lernia (Individuellt anpassade studier) Modersmålsstöd: Arabiska och Somaliska Barn och fritid El och energi Lager och logistik Handel och administration Hotell och turism Industriteknik Storhushåll VVS och fastighet Omvårdnad Lokalvård Vuxenutbildningscentrum

24 Folkuniversitetet (Klassrum) Service Turism Restaurang Handel Försäljning Hushållsnära tjänster Vård och omsorg SFI mot bransch Eductus (Individuellt anpassade studier) Barn och fritid Omvårdnad Handel och administration Lager och Logistik Lokalvård Fastighetsskötsel Hotell och turism Nyföretagande Storhushåll, restaurang, café Teknik och IT Hantverk Industri Vuxenutbildningscentrum

25 Alfabetisering Lernia (Klassrum) Eductus (Individuellt anpassade studier) Alfabetisering med modersmålsstöd Lernia (klassrum) Modersmål: Arabiska och Somaliska Eductus (Individuellt anpassade studier) Modersmål: Arabiska, Somaliska, Kurdiska, Thai, Engelska, Franska, Spanska, Swahili, Persiska Vuxenutbildningscentrum

26 SFI Lernia (Klassrum) Eductus (Individuellt anpassade studier) Frimanska Akademiker och Hälsospåret Vuxenutbildningscentrum

27 Prislista Sfi kostnad per närvarotimme Kartl.Adm Summa Sfi för analfabeter med modersmålstöd Klassrumsundervisning 37:- 3:- 40:- Individuellt anpassade studier 39:- 3:- 42:- Sfi för analfabeter utan modesmålsstöd Klassrumsundervisning 30:- 3:- 33:- Individuellt anpassade studier 35:- 3:- 38:- Enbart Sfi undervisning Klassrumsundervisning 28:- 3:- 31:- Individuellt anpassade studier 32:- 3:- 35:- Sfi mot bransch med modersmålsstöd Klassrumsundervisning 28:- 3:- 31:- Individuellt anpassade studier 40:- 3:- 43:- Sfi mot bransch utan modersmålsstöd Klassrumsundervisning 32:- 3:- 35:- Individuellt anpassade studier 35:- 3:- 38:- Sfi för akademiker egenregi Klassrumsundervisning 35:- 3:- 38:- Individuellt anpassade studier 39:- 3:- 42:- Sfi rehabspår egenregi Klassrumsundervisning 55:- 3:- 58:-

28 Finansiering av UF Västmanland Bilaga till Ung Företagsamhet Kommunala verksamhetsbidrag för 2012 Arboga kr Fagersta (via NVU) Företagarcentrum i Sala Avslag Hallstahammar kr Kungsör Avslag Hänvisning till interkommunala bidrag Köping kr Norra Västmanlands utbildningsförbund Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås kr (via NVU) (via FtgC i Sala) (via NVU) Avslag kr Kompletterande bidrag har sökt av resp. kommun i NVU. Där Fagersta hittills behandlat ärendet och gett bifall. Summa Summan kommer att justeras något för det kompletterade bidraget från kommunerna i NVU. Övriga för 2012 Landstinget 2012 Nationellt bidrag för 2012 Nationellt bidrag för 2012 Övrigt (Almi Mälardalen) Summa kr kr Stödet består av medel från Skolverket som fördelas via Ung Företagsamhet i Sverige kr Stödet består av medel från Ungdomsstyrelsen som fördelas via Ung Företagsamhet Sverige kr avtal för Har visserligen ännu inte vänt avtalet ännu men utgår från fortsatt stöd kr

29 Finansiering av UF Västmanland Privat näringsliv och företagsorganisationer i Västmanland Bilaga till Ung Företagsamhet Avtal för kr Avtal som är klara för , är uppföljningar från föregående år. Några avtal har ännu inte följts upp men totala beloppet om alla avtal kan följas upp för ligger runt kr där 0ckså barteravtal också är inkluderade (som ger värde i form av tjänster men inga medel att täcka kostnader med). Tävlingsvärdskap för mässa Mässavgifter för UF-företag à 300 kr Faktisk summa i aug hittills inkommet Förväntad summa för ca kr ca kr kr kr Pengar som ännu ej finns. Ett arbete görs tidigt under höst, företag som går in och agerar värdar för olika tävlingar. Hjälper till att medfinasiera den regionala mässan i UF-företagande och prispengar till företag. Täcker dock långt ifrån den faktiska kostnaden för mässan. Pengar som ännu inte finns. UF-företagen får betala en mindre avgift för att ställa ut på mässan. Täcker inte den faktiska kostnaden. Länsstyrelsen Dialog sätts nu igång med LST angående möjliga projekt. Länsstyrelsen har beviljat årliga projekt tidigare med varierat stöd. Under verksamhetsåret erhöll föreningen cirka kr i projektstöd.

30 Västerås den 31 augusti 2012 Till VKLs styrelse Ung Företagsamhet i Västmanland Om ekonomiska förhållanden och förutsättningar för föreningen Ung Företagsamhet i Västmanland. En överblick av de ekonomiska förutsättningar, förhållanden och utmaningar som råder för UF Västmanland. Försöker ge en bild i så koncisa punkter som möjligt. 1. Ung Företagsamhet har brutet räkenskapsår, från 1 juli till 30 juni. 2. Personalen på UF-kontoret, idag bemannad av två personer hanterar inte bara all verksamhet som har med utbildningskoncepten att göra utan sköter även all finansiering, från projektansökningar, kommunbidrag, vända avtal med nya och befintliga privata partners, till att hitta finansiering för den årliga regionala mässan. 3. Partneravtal från privata näringslivet skrivs för verksamhetsåret, ex Ett tidskrävande arbete som tar tid och kraft. Utmaning: ständigt arbete med nya kontaktpersoner och införsäljning. Hur ska vi hitta tiden att följa upp/arbeta med att finna nya partners i det privata näringslivet? Upplevd tidsbrist och oro i relation till brist och osäkerhet på intäkter, tär mycket på personalens ork. 4. Kommunernas bidrag beviljas kalenderårsvis, ex UF periodiserar kommunbidragen och vi ligger och släpar vilket inte är bra. Bidragen för 2012 periodiseras för verksamhetsåren (bakåt) och för (framåt). Eftersom verksamhetsstöden söks i slutet på varje år och uppföljningar kring beslut är en process som kan ta mer än halva året därpå. Det innebär i praktiken att verksamhetsstödet kommer när verksamhetsåret nästan löper ut. 5. Det faktum att vi från år till år inte kan förutsäga om vi överhuvudtaget kommer att beviljas stöd från de olika kommunerna är en springande punkt för hela UFs varande i Västmanland. Kommunernas stöd ger a) medel för driften, b) legitimitet i skolorna, c) legitimitet hos företagen och hos exempelvis Länsstyrelsen som vill se medfinansiering i utvecklingsprojekt. 6. UF Västmanland är en ideell organisation och egen juridisk person. Det innebär att föreningen drivs med en idé och inte vinst som drivkraft. Vår idé är Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. Idén förverkligas genom idogt arbete för att få fler att använda de utbildningar i entreprenörskap som vi erbjuder länets skolor. Våra kunder, skolorna använder kostnadsfritt våra tjänster. Kostnader för personal och löner, lokal och allt övrigt är som för vilken verksamhet som helst. Personalen jobbar inte ideellt. Däremot engageras årligen rådgivare, jurypersoner, personer i vår egen styrelse som alla jobbar ideellt. Det handlar om hundratals personer.

31 7. UF Sverige, nationellt förbundskansli har inget ansvar för den regionala föreningens ekonomi och finansiering. Det innebär att alla intäkter som föreningen kan skapa, måste skapas här i Västmanland. Vi har gott om direkta kunder i länets skolor i form av lärare och elever och trenden är uppåtgående. Om verksamheten kommer jag gärna och genomför en presentation. 8. Finansiering av UF Västmanland sker med hjälp från kommunerna, landsting, privat näringsliv, genom projekt på Länsstyrelsen. Via UF Sverige kommer statliga tilldelade medel som fördelas utifrån en fördelningsnyckel (från Skolverket) men den intäkten är inte stor nog att täcka vår basverksamhet i länet. För 2012 är summan cirka kr. 9. UF Västmanland är alltså inte medlemsfinansierad eller drivs med statligt stöd utan det är här i länet vi hittar våra stödgivare! 10. För UF Västmanland skulle det vara bra med samordning och bättre framförhållning vad gäller de kommunala verksamhetsbidragen i länet och vi har ett förslag om hur hela hanteringen skulle kunna förenkla för både UF och kommunerna. 11. Utifrån förutsättningen att UF Västmanland är en önskad och accepterad aktör i utvecklingen av det entreprenöriella lärandet och entreprenörskapet i länets skolor och har den legitimitet hos kommunerna som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag (en grundförutsättning) så har UF Västmanland en förfrågan om det är politiskt möjligt och rimligt att inom VKL styrelse: lyfta frågan om UFs kommunala finansiering Att en samsyn skapas kommunerna emellan och att gemensamt beslut tas om den totala nivå som ska gälla årligen som verksamhetsstöd för en tidsbestämd period för Ung Företagsamhet i Västmanland. Full förståelse finns från UFs sida att olika kommuner har olika ekonomiska muskler, alla kommuner bör ändå enligt UF bidra med något. Skulle det vara möjligt (även om det kommer valår), att i den här frågan få till stånd en avsiktförklaring/ta beslut som sträcker sig över flera år? Just nu arbetar UF (alla regioner i Sverige) med en femårig målbild som omfattar åren ( ) och UF Västmanland arbetar även i skrivande stund för ett längre länsstyrelseprojekt som faller inom dessa år. Kan vi få dessa att sammanfalla skapas en stabil grund för de fyra kommande åren. 12. Som bilaga till dessa punkter lägger jag med en excelfil som visar hur ekonomin och finansieringen ser ut. Det mest utmärkande för finansieringen förutom att den är bristfällig, dvs för lite pengar kommer in, är att framförhållningen och ovetskapen om vad som kommer in är för stor. Det fattas pengar för detta verksamhetsår som nu påbörjats. Jag tror att vi gemensamt kan minska den ovetskapen med ett system som skapar lite bättre översikt och reda.

32 13. Jag har inte berört frågan om bemanningen på UF-kontoret och vad som egentligen är en önskvärd regional finansiering utifrån kostnader för basdriften. Jag kan konstatera att många UF-regioner har en bemanning, mer anpassad till den arbetsbelastning som råder. En dubblering av bemanningen här i Västmanland skulle närma oss den anställningsnivå några av de regioner som finns omkring oss har, Värmland (6-7 anställda), Uppsala län (3-4), Örebro (2-3), (Gävleborg (5-6), Dalarna (5-6). UF Örebro har årligt stöd från regionförbundet, UF Gävleborg har rejäla projektstöd från regionförbundet samt kommunstöd. Värmland och Dalarna har kommunstöd via regionförbund och har även beviljats intereg.projekt (Norge). Det finns givetvis mer att dra och det finns säkerligen en del frågor till UF. Ett stående erbjudande finns till VKL och länets alla kommuner; UF kommer mer än gärna genomför verksamhetspresentationer och svarar på frågor. Vänlig hälsning Sara Haffling, Regionchef för Ung Företagsamhet i Västmanland

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

37-PROJEKT MED INRIKTNING SFI ÅREN 2011-2012

37-PROJEKT MED INRIKTNING SFI ÅREN 2011-2012 37-PROJEKT MED INRIKTNING SFI ÅREN 2011-2012 Sökande Projektnamn Insats Belopp DALARNA Ludvika Säters Språkinlärning för språksvaga Yrkesinriktad och flexibel sfi genom samverkan Extra språkundervisning

Läs mer

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Att komma in på sfi eller annan utbildning, arbetsmarknaden eller starta företag? Hur skall vi arbeta så att det

Läs mer

2014-02-18. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU)

2014-02-18. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU) Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2014-02-18 Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU) Datum: 2014-02-05 Tid: 13.30 15.30 Plats: VKL Närvarande ledamöter Roger Eklund, ordförande Ingrid

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, alla 10 kommuner, Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen Gävleborgs län. Nyanlända erbjuds att delta

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen. Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.se Arbetsmarknadsutbildning Vad är arbetsmarknadsutbildning?

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Bilaga 1 Styrelseprot 12 okt 2012 Protokollsanteckning med anledning av beslutet i VKL:s styrelse ärende 5 Vafabutredningen den 12 oktober 2012. Jag delar inte styrelsens uppfattning att den bästa framtida

Läs mer

2013-05-27. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar personalberedning 2013-05-17 Kl. 10 12 Kommunhuset Norberg

2013-05-27. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar personalberedning 2013-05-17 Kl. 10 12 Kommunhuset Norberg Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2013-05-27 Mötesanteckningar personalberedning 2013-05-17 Kl. 10 12 Kommunhuset Norberg Närvarande ledamöter Staffan Jansson ordförande Hans Strandlund Ingrid

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Datum: 9 september 2011 Tid: 2 timmar Plats: I samband med studieresa till Champagne-Ardenne, Frankrike 1(5) Beslutande: Ulla

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi).

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn 14 15 16 Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn Antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige ökar för varje år och har

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet Integration #4 INTEGRATION December LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR 2012 2 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN Utan hälsa ingen etablering! Utökad målgrupp för samhällsorientering föreslås Kraftig

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 21 OKTOBER Sök senast 27/8-13 FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S)

Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S) Interpellationssvar "Hur mycket kostar det privata vinstintresset i skolan? av Jesper Wiklund (V) Tack för interpellationen. Som svar på interpellantens fråga: Med anledning av två domar från förvaltningsrätten

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Från flykt till flytt. Anvisning av ensamkommande barn - så går det till. Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande barn

Från flykt till flytt. Anvisning av ensamkommande barn - så går det till. Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande barn Integration NUMMER 4 DECEMBER 2014 LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Från flykt till flytt Anvisning av ensamkommande barn - så går det till Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande

Läs mer

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås Minnesanteckningar 2011-03-16 Diarienummer överfört till 851-11438-2011 1(5) Enheten för social hållbarhet Jesper Svensson Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Information inför Det som tas upp är följande...

Information inför Det som tas upp är följande... Information inför Det som tas upp är följande... Utbildning Skaraborg Program Behörighet Tillträdesregler - högskola Ansökningsförfarandet Utbildning Skaraborg Samverkan mellan 15 kommuner. Sök fritt bland

Läs mer

Samverkan ger resultat. Välkomna!

Samverkan ger resultat. Välkomna! Samverkan ger resultat Välkomna! 16 oktober 9.00-9.30 Om KSL och länets utbud av vuxenutbildning Karin Jacobsen och Stefan Quas, KSL 9.30-10.30 Presentation av arbetsmarknadens behov enligt aktuella prognoser

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

De fyra ESI-fonderna. Regional utvecklingsfond. I nvestering i gemensam ma projekt. Landsbygdstonden. Havs- och fiskerifonden

De fyra ESI-fonderna. Regional utvecklingsfond. I nvestering i gemensam ma projekt. Landsbygdstonden. Havs- och fiskerifonden De fyra ESI-fonderna I Sverige finns fyra Europeiska struktur- och investeringsfonder - ESI-fonder: Europeiska jordbruksfonden för land sbygdsutveckling ( EJFLU ) Eu ropeiska havs- och fi skerifonden (E

Läs mer

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp.

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp. Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat kraftigt

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Regional överenskommelse

Regional överenskommelse Regional överenskommelse Mottagning och etablering av nyanlända invandrare i Jämtlands län Genom en regional överenskommelse om mottagning och etablering av nyanlända invandrare förbinder vi oss att arbeta

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med arbetsmarknadsnämnden, onsdagen den 22 oktober kl. 14.00 i Masugnspipan, Lindesberg. (Smörgås finns att köpa till mötet

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-03-18 (Diarienummer KS 2009/1090-130) ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Länsplan för Västmanland

Länsplan för Västmanland Länsplan för Västmanland Delprojekt 2: Infrastruktur och kommunikationer transportpolitik och IT/bredband Workshop, den 16 februari 2012 Projektgrupperna Transportpolitik Anders Åkerström, LTV Daniel Artaeus,

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

In 2013.386 KS Projektbeskrivning om barns och ungas uppväxtvillkor, levnadsvanor och hälsa i Lindesbergs kommun, Folkhälsoteamet

In 2013.386 KS Projektbeskrivning om barns och ungas uppväxtvillkor, levnadsvanor och hälsa i Lindesbergs kommun, Folkhälsoteamet MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen 2013-02-26 Sida 1 (1) Lindesbergs kommun Kansliavdelningen Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In 2013.386 KS Projektbeskrivning

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen mars 2011 Rapport 1 1 UPPDRAGET...- 3-1.1 AVGRÄNSNINGAR... - 3-1.2 ALLMÄNT... - 3-2 REDOVISNING...- 4-2.1 MÅLGRUPP... - 4 - Sammanfattning...- 4-2.2

Läs mer

Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24

Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24 Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24 Idag berättar vi om Övergripande lägesbild Sven Höper, Stadsledningskontoret Ensamkommande Michael Ivarson, Social resursförvaltning Mottagande av nyanlända

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer