Val av driftform för ridanläggning i Källtorp, Nacka kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val av driftform för ridanläggning i Källtorp, Nacka kommun"

Transkript

1 Åsa Engwall Nacka kommun Stockholm Val av driftform för ridanläggning i Källtorp, Nacka kommun Med anledning av Er förfrågan får jag lämna följande övergripande utredning angående möjliga driftformer. 1. Bakgrund Nacka kommun har tecknat ett arrendeavtal avseende markområden om totalt ca kvm av fastigheten Erstavik 25:1 i Nacka kommun. Ändamålet för arrendet är att kommunen skall bedriva ridskola med där till hörande verksamhet med anläggningar för maximalt 35 permanent uppstallade hästar, ridhus, lokaler för drift, personal och ryttare, utomhusridbanor med plats för åskådare, parkering för cykel, bil och hästtransportfordon samt ridspår. Arrendetiden är 25 år från det att byggnadsarbetena med huvudanläggningen påbörjats. Avtalet ger kommunen rätt att upplåta arrendestället till den som kommunen utser att driva anläggningen. Den tidigare fritidsstödsnämnden har utrett de ekonomiska förutsättningarna som krävs för byggnation och drift av en ridhusanläggning. Bl a innebär kostanden för att bygga en anläggning ca 1 miljon kronor per häst, därtill finns behov av kontanta medel för inköp av djur, inredning, foder, ridskolelärare m.m. för tiden fram till dess att inkomsterna från verksamheten kan balansera kapital- och driftskostnader. Advokatfirman Andermyr Gustafsson Lindén HB Drottninggatan 68, Box 3152, SE Stockholm, Sweden Tel: + 46 (0) Fax: + 46 (0) Homepage:

2 Nämnden är medveten om att ridskoleverksamheten initialt kommer att erfordra kommunalt stöd. Uppfattningen är dock att driften av ridskolan inte ska vara kommunal. Behovet av insyn i verksamheten är stort samtidigt som en eventuell operatör också behöver kreativt utrymme. Fritidsnämnden beslutade den 18 februari 2010 att ge enheten Park & Fritid i uppdrag att utveckla formerna för att pröva en ridskolecheck och direktören för Park & Fritid fick i uppdrag att utreda driftsformen för ridskoleanläggningen i Källtorp. 2. Sammanfattning avseende val av driftform för ridanläggningen Kommunen önskar hitta en privat aktör som kan driva ridanläggningen i Källtorp. Detta kan i princip ske på tre sätt där kommunens tar aktiv del i driften på olika sätt (alternativ 1, 2 och 3) Alternativ 1 medför att kommunens roll minimeras. Alternativet innebär att kommunen arrenderar ut marken till en andrahandsarrendator som uppför anläggningen och driver denna helt i egen regi. Arrendatorn tar alla kostnader för verksamheten och behåller alla intäkter. Kommunen kan ge stöd till verksamheten i form av kommunal borgen, penninglån eller olika former av föreningsbidrag. Kommunens rätt att ge stöd är dock begränsad om verksamheten kommer att drivas av enskild näringsidkare på kommersiella grunder i konkurrens med annan liknande verksamhet (2 kap 8 kommunallagen). Om kommunens bidrag inte överstiger 50 % av insatskapitalet behöver uppförandet av anläggningen inte upphandlas enligt LOU och kommunen kan ingå avtal direkt med lämplig arrendator. I arrendeavtalet kan kommunen förbehålla sig rätt till insyn i verksamheten och även viss kontroll över prissättningen. Alternativ 2 medför att kommunen får en större roll i driften. Alternativet innebär att kommunen bygger anläggningen och hyr ut denna till en privat aktör som driver anläggningen i egen regi. Hyresgästen betalar hyra och står för övriga kostnader i verksamheten samt behåller alla intäkter. Kommunen kan ge stöd till verksamheten genom hyressättningen och olika former av föreningsbidrag. Om kommunen inte tar ut någon hyra alls för anläggningen uppkommer vanligt nyttjanderätt och inte ett hyresförhållande. Kommunen måste upphandla 2

3 byggentreprenaden enligt LOU. I hyresavtalet (nyttjanderättsavtalet) kan kommunen förbehålla sig rätt till insyn i verksamheten och även viss kontroll över prissättningen. Alternativ 3 medför att kommunen får en stor roll i driften. Alternativet innebär att kommunen bygger anläggningen och tecknar avtal med en entreprenör som driver anläggningen med kommunen som huvudman för verksamheten. Kommunen betalar arvode till entreprenören där en del av ersättningen kan vara intäkten från verksamheten eller provision på denna. Kommunen måste upphandla både byggentreprenaden och driftentreprenaden med stöd av LOU. Genom att kommunen är huvudman för verksamheten har kommunen full insyn i denna och kontrollerar prissättningen. Om kommunen efter egna beräkningar tror att alternativ 1 är genomförbart är detta det enklaste alternativet. Kommunen kan annonsera efter en arrendator och presentera beräkningarna. Om kommunen inte är säker på om alternativ 1 är genomförbart, eller om detta alternativ kommer att kräva stöd från kommunen med mer än 50 % av insatskapitalet och kommunen dessutom är öppen för olika alternativ, kan kommunen genomföra en upphandling genom ett förhandlat eller förenklat förfarande där kommunen presenterar övergripande ramar för projektet och utvärderingskriterier avseende val av driftform. Under punkterna 3-4 nedan ger jag de rättsliga utgångspunkterna för kommunens rätt att ge stöd till föreningslivet m.m samt tillämpningen av LOU i sammanhanget. 3. Kommunens rätt att stödja ridskoleverksamhet 3.1 Kommunallagen Uppförande, upplåtelse eller drift av en ridanläggning för kommunmedborgarnas räkning är normalt allmännyttig verksamhet som kommuner får ägna sig åt eller ge bidrag till enligt 2 kap 1 kommunallagen. En förutsättning är dock att kommunens kostnader för engagemanget står i proportion till kommunmedborgarnas nytta. 3

4 En kommun får enligt 2 kap 8 kommunallagen genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare får dock bara lämnas om det finns synnerliga skäl till det. Kommunernas befogenheter att få ge ekonomiskt stöd till idrottsrörelsen och dess anläggningar har varit erkända i rättspraxis sedan lång tid tillbaka, se t.ex. RÅ 1909 ref. 2 och RÅ 1953 I 273 (bidrag till idrottsföreningar), RÅ 1924 ref. 4 (avseende förvärv av idrottsanläggning), RÅ 1938 S 247 (bastu- och badanläggningar) och RÅ 1942 S 425 samt RÅ 1935 S 147 (golfbanan). Från senare rättspraxis kan nämnas att kommuner har ansetts oförhindrade att uppföra idrottshall (RÅ 1970 C 85), göra borgensåtaganden i samband med upprustning av bowlinghall (RÅ 1970 C 86), teckna borgen eller lämna annat ekonomiskt stöd till föreningen för anläggande av konstfrusen isbana respektive själva uppföra eller engagera sig i driften av sådana anläggningar (RÅ 1962 I 219, RÅ 1970 C 70, RÅ 1973 A 165, RÅ 1974 A 973) samt lämna räntefritt lån till bolag som ägde golfbana (RÅ 1966 I 133) och penningbidrag till golfklubb för anläggning av golfbana (RÅ 1972 C 85, RÅ 1975 Ab 258). Även kommunal sponsring av ett större golfevenemang i kommunen har godtagits som kompetensenligt (RÅ 1993 ref. 35). Vid kommunala anslag till föreningar för uppförande av idrottsanläggningar har det inte ansetts nödvändigt att anläggningen skall hållas tillgänglig för andra föreningar eller för skolorna (RÅ 1959 I 129). När det gäller frågan om stöd till viss idrottslig verksamhet kan anses förenligt med likställighetsprincipen enligt 2 kap 2 KL föreligger inte något förbud mot att en kommun vid ett visst tillfälle tillhandahåller anläggningar eller tjänster som bara kommer vissa medlemmar i kommunen tillgodo (prop. 1990/91:117 s. 150). Huvudsaken är att andra intressen tillgodoses i andra sammanhang. Sammanfattningsvis har kommuner således rätt att ge stöd till idrottslig verksamhet och även annan verksamhet av allmänt intresse för kommunmedborgarna. För bedömningen av frågan 4

5 har det dock betydelse hur stor aktuell satsning är i förhållande till kommunens budget i stort och i förhållande till hur kommunen satsar på annan idrottslig verksamhet i kommunen. Det avgörande i sammanhanget är om kommunens satsningar på idrotten i allmänhet, och denna satsning i synnerhet, står i proportion till kommunmedborgarnas nytta. Då aktuellt ridhus uppförs i syfte att tillgodose allmänhetens behov och inte för att stödja näringsverksamhet och då uppförandet och driften av ridanläggningen inte är tillräckligt kommersiellt gångbar för att projektet skall kunna stå på egna ben i konkurrens med annan liknande verksamhet är det min bedömning att kommunen har rätt att ge ekonomiskt stöd till verksamheten om denna drivs i privat regi. Ekonomiskt stöd kan ges i form av engångsbidrag och/eller löpande bidrag, subventionerad hyra, penninglån eller kommunal borgen. 3.2 Laglighetsprövning enligt kommunallagen Kommunens beslut om att tillskjuta medel till en ridanläggning kan bli föremål för laglighetsprövning enligt 10 kap 1 kommunallagen. Varje kommunmedborgare har rätt att begära laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut och överklagandet skall ske till länsrätt inom tre veckor från det att det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Om domstolen finner att kommunen inte har haft rätt att engagera sig i ärendet, t ex p g a att det inte varit fråga om en allmännyttig verksamhet, att kommunens insats inte står i proportion till kommunmedborgarnas nytta eller p g a att engagemanget innebär otillåtet stöd till enskild, kan domstolen upphäva kommunens beslut. Om kommunens beslut upphävs av förvaltningsdomstol och kommunen redan har ingått civilrättsliga avtal (avtal om entreprenad eller hyra) skall dessa, enligt 10 kap 15 kommunallagen, rättas om det är möjligt. Rättelse kan dock i princip endast ske om de ingångna avtalen är villkorade av att kommunens beslut vinner laga kraft eller om bolaget ändå går med på en återgång av affären. 5

6 3.2.1 Rättspraxis Kammarrätten i Jönköping har i dom den 30 maj 2008 i mål nr godtagit att Västerviks kommuns uppför en multihall för 80 Mkr som hyrs ut till Holiday Club Sweden AB där idrottsliga evenemang liksom konserter m.m. skall kunna hållas. Länsrätten i Kalmar län har i dom den 10 december 2008 godtagit Kalmar kommuns borgensåtagande för Kalmar FFs uppförande av Kalmar Arena som förutom för fotbollsverksamhet även skall kunna användas för olika evenemang, vilka bedöms kunna ge både arbetstillfällen, ökad turism och ökad tillväxt i kommunen. Kammarrätten och Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd. Kammarrätten i Stockholm har i sin dom den 26 april 2006 i mål underkänt Haninge kommuns borgensåtagande för Friskis & Svettis lån om 18,5 Mkr för uppförande av egna lokaler kommunen. Åtagandet ansågs strida mot 2 kap 8 KL och vara otillåtet stöd till enskild eftersom det inte bedömdes vara en kommunal angelägenhet att ge stöd till enskild näringsidkare som bedriver verksamhet i konkurrens med andra näringsidkare. I dom den 20 december 2007 underkände Kammarrätten i Jönköping Lessebo kommuns beslut om aktieägartillskott till dess delägda bolag Kosta Köpmanshus AB (där kommen äger 51 % och New Wave Group 49 %) för uppförande av butiker, saluhall och hotell i Kosta Boda. Tillskottet ansågs vara otillåtet eftersom bolaget inte bedrev kompetensenlig verksamhet. I dom den 23 mars 2009 underkände Kammarrätten i Göteborg Ulricehamns kommuns beslut om aktieägartillskott till dess bolag Ulricehamns Fastighet & Service AB (där kommen äger 51 % och New Wave Group 49 %) avseende uppförande av logistiklokal inom industriområde. Inte heller denna verksamhet ansågs vara kompetensenlig. 6

7 3.3 Europeiska gemenskapens konkurrens- och statsstödsregler Kommuner och landsting är skyldiga att lämna upplysningar till EU-kommissionen via Näringsdepartementet - om alla former av stöd som planeras och som kan bli föremål för prövning av kommissionen. Enligt prop 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor sid 52 f anses dock EG-fördragets regler härvidlag mer generösa än 2 kap 8 kommunallagen och dess rekvisit synnerliga skäl. Däremot omfattas per definition kommunal finansiering av idrottshallar som gynnar privata intressenter eller lokala idrottsföreningar, vilket normalt medför att anmälan bör ske till Näringsdepartementet för förhandsprövning, även om kommunen är av uppfattningen att stödet inte begränsar konkurrensen. Om stöd ges till liknande verksamheter på lika villkor, t ex genom ett checksystem, torde risken för att konkurrensen snedvrids vara mindre. Här förutsätter jag dock att ridskoleverksamheten initialt kräver mer omfattande stöd än så. Eftersom kommunen idag inte vet i vilken omfattning en privat aktör kan behöva stöd för att uppföra och driva ridanläggningen och eftersom risk finns att stödet kan komma att utgöra mer än hälften av insatskapitalet, är det min uppfattning att projektet bör konkurrensutsättas genom offentlig upphandling, jfr 3 kap 2 LOU. 4. Upphandlingsförfaranden Vid offentlig upphandling skall enligt 4 kap 1 LOU öppet eller selektivt förfarande användas då bygg- eller tjänsteentreprenader överstiger i 3 kap LOU angivna tröskelvärden. I vissa fall får dock förhandlat förfarande med eller utan annonsering tillämpas. Under tröskelvärdena gäller förenklat förfarande eller urvalsförfarande enligt 15 kap LOU. Vid öppet eller selektivt förfarande måste den upphandlande myndigheten veta vad den vill ha. Ett förfrågningsunderlag måste tas fram som beskriver det som skall byggas och de tjänster som skall tillhandahållas på ett tydligt och konkret sätt så att anbudsgivare kan ta fram ett korrekt och konkurrenskraftigt anbud. 7

8 När den upphandlande myndigheten emellertid inte vet exakt hur ett projekt skall uppföras eller hur det skall finansieras finns möjlighet att tillämpa förhandlat förfarande med föregående annonsering. I 4 kap 2 punkt 3 anges att förfarandet kan tillämpas vid inköp av finansiella och intellektuella tjänster (projektering av anläggningar) som är av sådan art att det inte går att utarbeta tillräckligt exakt förfrågningsunderlag för att kunna genomföra upphandlingen genom att välja det bästa anbudet enligt bestämmelserna för öppna selektiva förfaranden. Förfarandet kan indelas i successiva steg vilket innebär att kommunen först förhandlar med ett större antal och slutligen med ett fåtal och i detta skede vet kommunen vilken utformning som önskas. Förfarandet används t ex vid olika offentlig-privata partnerskap d v s vid upphandling av projekt som rör ett samarbete mellan den offentliga sektorn och näringslivet och som syftar till att säkerställa finansiering, genomförande, modernisering, förvaltning eller underhåll av en infrastruktur eller tillhandahållande av tjänster. I direktivet (2004/18/EG) finns även upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog, som medlemsländerna kan välja att införa i sina upphandlingslagar. Sverige har enligt lagrådsremiss den 23 december 2009 för avsikt att införa detta förfarande i LOU per den 1 juli Konkurrenspräglad dialog påminner om förhandlat förfarande med föregående annonsering men är krångligare eftersom en regelrätt upphandling måste ske efter det att dialogen har avslutats och anbuden får härefter i princip inte ändras. Vid förhandlat förfarande kan den upphandlande myndigheten i stället träffa avtal med den vinnande leverantören direkt efter det att förhandlingarna avslutats. I båda förfarandena är det dock viktigt att den upphandlanden myndigheten redan i det beskrivande dokumentet uttalar att ett accept om att delta i förfarandet innebär ett samtycke till att den upphandlande myndigheten får använda de presenterade lösningarna fritt vid dialogen/förhandlingarna. Annars uppkommer inte möjligheten att successivt bygga upp de bästa förutsättningarna för det aktuella projektet. I 15 kap LOU finns bestämmelser om förenklat förfarande och urvalsförfarande som tillämpas om värdet av det som skall upphandlas understiger ca 47 miljoner kronor för byggentreprenader och ca 1,9 miljoner kronor för tjänster. Vid dessa förenklade förfaranden 8

9 tillåts också förhandlingar mellan den upphandlande myndigheten och anbudsgivarna på motsvarande sätt. I både förhandlat och förenklat förfarande är utformningen av förfrågningsunderlaget viktigt. Underlaget skall översiktigt presentera vad kommunen efterfrågar och samtidigt öppna upp för intressenternas egna kreativa idéer. Det är också viktigt att utvärderingskriterierna utformas så att kommunen uppnår sitt syfte med upphandlingen, d v s att få en självständig privat aktör med bra och realistiska lösningar som både stöder syftet med verksamheten och dess långsiktiga ekonomi. 4. Uppförande och drift av ridanläggningen 4.1 Alternativa driftformer kan erbjudas i upphandling Som ovan nämnts har kommunen rätt enligt kommunallagen att tillgodose medborgarnas intressen av att få en ridanläggning genom att uppföra, driva eller upplåta en anläggning för ändamålet. Ridanläggningen gagnar den breda allmänheten, skolorna, och eventuell ridklubb. Anläggningen skall också vara tillgänglig för personer med funktionshinder och kommer att bidra till förståelse för djurs utveckling och andra sunda sociala aktiviteter vilket gagnar folkhälsan i allmänhet. Ur ett kommunalrättsligt perspektiv har det inte någon betydelse om kommunen väljer att äga och driva anläggningen i egen regi eller om kommunen ger stöd till en privat aktör. Huvudsaken är att kommunen agerar affärsmässigt och konkurrensneutralt. Om kommunens bidrag till en privat aktör blir för stort i förhållande till intäktsmöjligheterna i verksamheten finns dock risk att kommunen anses utge otillåtet stöd till enskild näringsidkare. Som även angetts måste både en byggnation i egen regi, efterfrågan av entreprenör eller kommunalt stöd till en privat aktör, för uppförande och/eller drift som överstiger hälften av insatsen, upphandlas, 3 kap 2 LOU. Inom ramen för en sådan upphandling finns möjlighet för kommunen att öppna upp för olika alternativ som kan vara av intresse för en privat aktör. Följande alternativ skulle kunna erbjudas vid ett förhandlat eller förenklat förfarande. 9

10 Alternativ 1 Kommunen arrenderar ut marken i andra hand och låter en privat aktör uppföra ridanläggningen och sköta denna i egen regi, men med kommunalt stöd och kommunal insyn. Kommunen kan förbinda sig att lösa in anläggningen efter arrendetidens utgång och kan förbehålla sig förköpsrätt vid obestånd. Kommunen kan ge stöd i form av kommunal borgen för byggkrediterna samt eventuellt övrigt stöd som kan erfordras enligt en kalkyl som anbudsgivaren redovisar för projektet. Den privata aktören behåller alla intäkter från verksamheten. Här måste det vara fråga om ett bolag eller en förening som är momspliktig eftersom momsavdrag måste kunna göras på byggkostnaderna, annars blir projektet 25 % dyrare. Alternativ 2 Kommunen uppför anläggningen och hyr sedan ut denna till en privat aktör (bolag eller förening) som driver ridanläggningen i egen regi med kommunalt stöd och med kommunal insyn. Den privata aktören behåller alla intäkter från verksamheten och erhåller visst stöd från kommunen enligt en kalkyl som anbudsgivaren redovisar för projektet. Om kommunen inte tar ut någon hyra utgör avtalet vanligt nyttjanderätt. Alternativ 3 Kommunen uppför anläggningen och upphandlar en privat aktör som driver anläggningen på entreprenad med kommunen som huvudman. Kommunen kan behålla intäkterna från verksamheten och betala ett marknadsmässigt entreprenörsarvode. Möjlighet finns också att erbjuda entreprenören ett visst minimiarvode men i huvudsak låta denne överleva på intäkterna från verksamheten eller att låta arvodet på annat sätt stå i relation till intäkterna. Ett provisionsbaserat arvode ger ofta större incitament för entreprenören att utveckla verksamheten ekonomiskt. 10

11 4.2 Väsentlighets- och riskanalys I samtliga tre alternativ kan kommunen föreskriva närmare villkor för hur verksamheten skall bedrivas och fastställa ramarna för prissättningen. Bland de förutsättningar som lämnas i upphandlingen bör anges att kommunen utreder frågan om ridskolecheck och anbudsgivaren bör i sin kalkyl redovisa hur denne anser att detta kommer att påverkar omsättningen och utvecklingen av verksamheten. Alternativ 1 kommer att innebära att kommunens roll minimeras. Detta alternativ är det bästa alternativet om verksamheten har förutsättningar att bära sig ekonomiskt huvudsakligen på ridskoleintäkter, boxhyror och övriga arrangemang som anbudsgivare kan redovisa exempel på. Alternativ 2 är att föredra om hyresgästen kommer att bli en ridklubb eller annan förening som inte kan eller vill ta ett övergripande ansvar för helheten i projektet men som brinner för verksamheten. Här äger kommunen hela tiden anläggningen och kan anpassa hyran och övriga villkor efter hur bra verksamheten utvecklas ekonomiskt. Hyresgästen kan ta större eller mindre del i ansvaret för anläggningens underhåll. Alternativ 3 slutligen är det alternativet där kommunens engagemang blir som störst och detta alternativ bör endast väljas om det inte finns någon anbudsgivare som är beredd att ta ett större ansvar för ridanläggningen och inte heller har några idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas ur ett marknadsperspektiv. Idéer kan dock i vissa fall lockas fram genom olika former av provisionsbaserat arvode. Med vänliga hälsningar Siv Ann Andermyr 11

Förvaltningsrätten i Jönköping Enhet Jönköping Rotel 1:6 Box 2201 550 02 JÖNKÖPING. Stockholm den 9 mars 2010

Förvaltningsrätten i Jönköping Enhet Jönköping Rotel 1:6 Box 2201 550 02 JÖNKÖPING. Stockholm den 9 mars 2010 Förvaltningsrätten i Jönköping Enhet Jönköping Rotel 1:6 Box 2201 550 02 JÖNKÖPING Stockholm den 9 mars 2010 Mål nr 2217-10E Lars-Anders Eriksson./. Vetlanda kommun angående laglighetsprövning av kommunfullmäktiges

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass 2013-06-12 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att hyra anläggningen Erstavik 25:1 för

Läs mer

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017 Front Advokater IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar Umeå 16 februari 2017 Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? Hur ser regelverket ut idag?

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp 1. Upphandling Köp av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad mot ekonomisk ersättning. 2. Upphandlande enhet 3. Inköpscentral 4. Anknuten enhet 5. Beställare En aktör

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PROMEMORIA Ärendenummer: FO 2008-05 Datum: 2008-04-12 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende spekulativ verksamhet samt

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Prel. version Ärendenummer: FO 2009-01 Datum: 2009-01-25 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende försäljning av sjönära

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-09-05 Dnr 462/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Växjö Box 42 351 03 Växjö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Hyressättning av ridanläggningar

Hyressättning av ridanläggningar Hyressättning av ridanläggningar Mars 2013 Fredrik Eklund, PhD NHG Sweden Ab fredrik.eklund@nhg.se, 0737158632 Om uppdraget 2 NHG Sweden har blivit ombedd av Idrotts- och fritidsenheten i Nacka att ge

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PRELIMINÄR BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2008-15 Datum: 2008-09-16 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende miljonstöd och

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE Karlskrona kommun 371 83 Karlskrona MOTPARTER 1. AA 2. BB Ombud för 1 och 2: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco

Läs mer

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet.

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. Kommunen har idag fått kammarrättens beslut kring de samarbetsavtal som upprättats mellan Vara kommun och konsortiet som erhållit uppdraget att bygga, äga och driva Vara Horse Arena. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-002 Datum: 2012-04-18 Utredare: Fanny Wieru Utredning avseende olaglig överlåtelse av fastighet i Gotlands

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-02-01 Meddelad i Jönköping Mål nr 6206-15 1 SÖKANDE Nybergs Bil AB, 556055-9162 Box 2213 550 02 Jönköping MOTPART Jönköpings kommun, Upphandlingsavdelningen 551 89 Jönköping SAKEN Överprövning

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 15 NWT åp Til B Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13833-15, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

DOM 2010-05-11 Meddelad i Jönköping

DOM 2010-05-11 Meddelad i Jönköping Richard Manderhjelm Meddelad i Jönköping Mål nr Rotel 1:6 1 KLAGANDE Lars-Anders Eriksson, 580830-0114 Gångstigen 1 574 39 Vetlanda MOTPART Vetlanda kommun 574 80 Vetlanda Ombud: Advokaten Siv Ann Andermyr

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-055 062 PM-2 2001-09-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Ett antal kommuner

Läs mer

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn Dnr 2015/0236 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Privat utförare... 2 3. Programmets omfattning... 2 4. Styr- och uppföljningsprocessen... 2 5.

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-09-07 Dnr 516/2016 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms stad, 105 35 Stockholm Saken

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-03-04 101/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 KLAGANDE Vägverket Ombud: Verksjurist Rogert Andersson Vägverket 781 87 Borlänge MOTPART Grundels Fönstersystem & Måleri AB, 556447-4038

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PROMEMORIA Ärendenummer: FO 2007-016 Datum: 2007-11-21 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende ett kommunalt bolags ombyggnad

Läs mer

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 Policy för Konkurrensutsättning Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 1 Policy för konkurrensutsättning i Upplands-Bro kommun Bakgrund I kommunens

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning KKV1046, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-04-15 Dnr 470/2014 1 (6) Trosa kommun Västra Långgatan 4-5 619 80 Trosa Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Avbrytande av upphandling. Tema: Juridik den 16 februari 2017

Avbrytande av upphandling. Tema: Juridik den 16 februari 2017 Avbrytande av upphandling Tema: Juridik den 16 februari 2017 Lite statistik En av tio upphandlingar år 2015 avbröts (1 817 st) Andelen upphandlingar som avbryts har dubblerats sedan år 2009 Vanligast att

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se FO 2008-08 Datum: 2008-07-19 Utredare: Micha Velasco Olaglig försäljning av Mejeriet i Årjäng samt olämplig kommunal verksamhet

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Program för mål och uppföljning av privata utförare

Program för mål och uppföljning av privata utförare Styrande dokument Senast ändrad 2015-09-15 Program för mål och uppföljning av privata utförare Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Utvecklingsenheten Dokumentnamn Program för mål och uppföljning

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 PM 2 2002-04-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Kommunförbundet

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-037 PM 2 1999-06-10 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). Sala kommun har tecknat

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Advokaten Helena Rosén Andersson och biträdande juristen Mikaela Carlberg

Advokaten Helena Rosén Andersson och biträdande juristen Mikaela Carlberg PM Till: Öckerö Fastighets AB, Hans Andreasson Från: Advokaten Helena Rosén Andersson och biträdande juristen Mikaela Carlberg Datum: 10 juni 2016 Ang: Hyresundantaget i lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-10-01 Dnr 601/2014 1 (7) Förvaltningsrätten i Umeå Box 193 901 05 Umeå Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Åsele

Läs mer

Upphandling av parkeringsövervakning

Upphandling av parkeringsövervakning KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 711/2009 1 (5) Mölndals Parkerings AB Box 320 431 24 Mölndal Upphandling av parkeringsövervakning Beslut Mölndals Parkerings AB har brutit mot lagen (1992:1528)

Läs mer

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall -

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 2 Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 19 november 2013 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB Advokat Anette Hansson Ahl Jur kand Emelie Henriksson Agenda 1. Inledning 2. Avgöranden i

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2011-006 Mellerud Datum: 2011-08-29 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö 2016-02-22 Meddelad i Malmö Mål nr 13380-15 13381-15 1 SÖKANDE AV Syd AB, 556273-9358 Pilotgatan 7 212 39 Malmö Ombud: advokaterna Tomas Eliasson och Christian Härdgård Advokatfirman Delphi i Malmö AB

Läs mer

Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader

Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader Cirkulärnr: 2007:8 Diarienr: 2007/0164 Handläggare: Olof Moberg Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2007-01-24 Mottagare: Ekonomi/Finans Fastighetschefer Stadsbyggnad/Planering/Bygglov Markförsörjning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 20 maj 2016 KLAGANDE RenoNorden AB, 556749-8026 Ombud: Advokat Stefan Gustavsson och advokat Jonas Edward Advokatfirman Fylgia KB Box 55555

Läs mer

Livsmedelsupphandling. Gemensam upphandling för Landstingen i Kalmar och Jönköping län samt Hultsfreds kommun

Livsmedelsupphandling. Gemensam upphandling för Landstingen i Kalmar och Jönköping län samt Hultsfreds kommun Livsmedelsupphandling Gemensam upphandling för Landstingen i Kalmar och Jönköping län samt Hultsfreds kommun Bakgrund Upphandling 2008/09 avbröts Leverantörer accepterade bland annat inte vitesklausul

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Nya EU-direktiv och implementering Europarlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 04 DOM 2017-01-19 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 2222-16 KLAGANDE Onninen AB, 556371-9474 Ombud: Advokat Magnus Wiktorson Advokatfirman NORDIA Göteborg KB Kungsportsavenyen 1 411 36 Göteborg

Läs mer

PROGRAM. Program för mål och uppföljning av privata utförare

PROGRAM. Program för mål och uppföljning av privata utförare PROGRAM Program för mål och uppföljning av privata utförare Typ av styrdokument Program Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2016-11-28, 142 Diarienummer KS 2016/231 Giltighetstid Fr.o.m. 2016-12-01

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Möjligheterna i LUF Varför vänta på nya lagstiftningen? Redan idag finns många möjligheter i LUF!

Möjligheterna i LUF Varför vänta på nya lagstiftningen? Redan idag finns många möjligheter i LUF! Möjligheterna i LUF Varför vänta på nya lagstiftningen? Redan idag finns många möjligheter i LUF! Kristian Pedersen, Advokat, Partner Erik Olsson, Advokat, Partner Agenda > Inledning > Upphandling återförsäljning

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-12-15 Dnr 546/2014 1 (5) AB Timråbo Box 134 861 24 Timrå AB Timråbo - inköp av hissar Konkurrensverkets beslut AB Timråbo har brutit mot 15 kap. 4 lagen (2007:1091) om offenthg upphandling (LOU) genom

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Front Advokater. Väsentliga ändringar av kontrakt. Advokat Kaisa Adlercreutz, Advokat Johan Lidén, jur. kand. Amir Daneshpip.

Front Advokater. Väsentliga ändringar av kontrakt. Advokat Kaisa Adlercreutz, Advokat Johan Lidén, jur. kand. Amir Daneshpip. Front Advokater Väsentliga ändringar av kontrakt Advokat Kaisa Adlercreutz, Advokat Johan Lidén, jur kand Amir Daneshpip 28 september 2016 Nuvarande ordning Inga regler som explicit tar sikte på ändringar

Läs mer

Utökade möjligheter att förhandla med 2016 (2017?) års lagar Olof Hallberg och Lukas Granlund 27 januari 2016

Utökade möjligheter att förhandla med 2016 (2017?) års lagar Olof Hallberg och Lukas Granlund 27 januari 2016 Utökade möjligheter att förhandla med 2016 (2017?) års lagar Olof Hallberg och Lukas Granlund 27 januari 2016 Disposition och avgränsning Annonserat förhandlat förfarande behandlas Konkurrenspräglad dialog,

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2013-10-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 27272-12 1 KLAGANDE Lennart CHRISTOFFER Sjögren Sofielundsvägen 3 A Lgh 1001 191 47 Sollentuna MOTPART Sollentuna kommun Ombud: Advokat Magnus Josefsson

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 september 2012 KLAGANDE Stockholms läns landsting Ombud: Advokat Roger Hagman Box 3460 103 69 Stockholm MOTPART Berendsen Textil Service

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2008-04 Datum: 2008-06-25 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende underprisförsäljning av Gasverkstomten,

Läs mer

Seminarium om offentlig upphandling LOU

Seminarium om offentlig upphandling LOU Seminarium om offentlig upphandling LOU 20160919 9 400 invånare 500 km 2 Kommunalskatt 21,94+11,48=33,42 X företag varav Y är lantbruk Balansomslutning 530 MSEK Antal årsarbeten 740 personer 99 % av alla

Läs mer

Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna

Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna Advokaterna Johanna Näslund och Catharina Piper Upphandlingsdagarna 28 januari 2015 NYCKLAR TILL STRATEGISK UPPHANDLING

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer