VÄLKOMMEN TILL TEATERUNIONENS INTERNATIONELLA GÄSTSPELSGUIDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL TEATERUNIONENS INTERNATIONELLA GÄSTSPELSGUIDE"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL TEATERUNIONENS INTERNATIONELLA GÄSTSPELSGUIDE En betydande del av Teaterunionen arbete är att stärka svensk scenkonst internationellt. Varje kulturellt utbyte över nationsgränserna berikar både det inhemska och det internationella kulturklimatet. Denna skrift vänder sig till dig som ska turnera utomlands eller ta emot ett gästspel från ett annat land. Guiden är skapad på teaterunionens hemsida och mycket i den bygger på länkar till berörda myndigheter och organisationer. Denna pdf är därför inte ett heltäckande alternativ till sidan som är tänkt som ett stöd och en guide för att lättare navigera mellan myndigheter, blanketter, visum och ansökningar. Förutsättningarna är alltid olika och det är därför svårt att ge generella råd, men vi har försökt samla kontakter till de flesta myndigheter och organisationer som kan vara nödvändiga att kontakta vid ett internationellt gästspel. I Teaterunionens internationella gästspelsguide är uppdelad under rubrikerna: Avtal Visum och tillstånd Löner och skatter Försäkringar Transporter Teknik Upphovsrätt Bidragsgivare

2 Avtal Det är viktigt att tidigt i processen hitta en form för ett gemensamt avtal. Gör alltid anteckningar efter möten och telefonsamtal, spara mail och håll alla parter uppdaterade. Vägen till avtal består ofta av ett så kallat letter of agreement (förslag till överenskommelse) som är en sammanfattning av minnesanteckningar och ett underlag till det slutgiltiga avtalet. Första steget till ett avtal är att ta reda på vem som är motpart och vem som är berättigad att skriva under, dvs. juridiskt godkänd oavsett vilken typ av juridisk person du tecknar avtalet med (firma, bolag, organisation mm). Det kan hända att en utländsk part kräver bevis för teckningsrätten och då måste du skaffa legaliserad översättning av ditt firmatecknarbevis som skall godkännas av en Notarius Publicus. En Notarius Publicus hittar du genom Länsstyrelsen i ditt län. Följande punkter bör definieras i ett avtal: Mellan vilka parter upprättas avtalet Tidsperiod, klockslag, plats, antal framträdanden Tekniska förutsättningar, specificerat i en teknisk rider Personal behov med arbetstider Marknadsföring Ekonomi. Exakta belopp ang. gager, biljettintäkter mm. Undersök om det finns avgifter eller skatter som kan tillkomma som kostnader Hur och när betalning sker. Ev. delbetalning, i vilken valuta och kurs Antal fribiljetter/ part Reseersättning, traktamente, logi och transporter Upphovsrätt Tillstånd. Vem av parterna ansöker om de olika tillstånd som kan behövas, visum, arbetstillstånd, ATA-carneter mm samt hur kostnaderna ska fördelas Försäkringar. Hur fördelas försäkringsansvaret Inställda föreställningar. Hur ska ansvaret fördelas om föreställningen av något skäl ställs in? I vilket land ska ev. konflikt utredas Vem har övergripande arbetsmiljöansvar (oftast är det arrangören) Antalet sidor och detaljnivån kan variera, men numrera och signera varje sida om avtalet omfattar flera sidor. Mindre ändringar kan göras efter det att avtalet är undertecknat. Skriv in ändringen och efter det att båda parters signum finns bredvid är den giltig.

3 Arbetsmiljö Reglera i avtalet vem som har det övergripande samordningsansvaret för arbetsmiljön, vid ett gästspel, oftast är det arrangören. Det innebär i enkelhet att denne person informerar om vem som tar beslut, vem som är ansvarig mm. Personen med det övergripande samordningsansvaret kan ålägga den gästande gruppen att använda utrustning som uppfyller kraven enligt svensk arbetsmiljölagstiftning. Att lösa eventuella konflikter I en del avtal skriver man in var eventuella konflikter ska lösas, t.ex. Stockholms Tingsrätt, någon annan domstol eller instans. Det kan vara bra att göra om du vill att svensk lag ska gälla, omvänt gäller om din motparts lands lag ska gälla. Om ni behöver lösa en konflikt i domstol lämnar du eller din motpart in en stämningsansökan i det land ni bestämt att konflikten ska utredas. Förutom domstol kan konflikt lösas av en skiljenämnd, s.k. enskilt skiljedomsförfarande. Skiljenämnden är en form av privat domstol som parterna själva avlönar. Skiljenämnden används oftast av kapitalstarka företag som vill ha en snabb och icke offentlig dom. Vi avråder från detta då det kan bli mycket kostsamt.

4 VISUMOCHTILLSTÅND FörattutländskamedborgareskallfåuppträdaiSverigekrävsattdehararbetstillstånd. Mångautländskamedborgareharävenviseringsplikt,dvs.attdebehövervisumförattfå resainisverige.omengagemangetisverigeärlängreäntremånaderkrävsävenett uppehållstillstånd. NärdutaremotengästartistellerettgästspeliSverige: Schengenområdet. FörpersonerbosattainomSchengenområdetråderfrirörlighet.Dubehöveralltsåinte ansökaomvisumförattresaellerarbetainomschengenområdet.följandeländeringåri Schengen GästersomkommertillSverigefrånandraländerförattarbeta/gästspela FrånföljandeländerkrävavisumförattkommatillSverige DensomskakommatillSverigemåstesjälvansökaomvisumhosSvenskaambassadeni sitthemland.olikareglergälleriolikaländermenochvisumprocessenkanvara tidskrävande. Uppgifterförvisumansökan: Personuppgifter VarförpersonenskabesökaSverige Hurpersonenskaförsörjasig Vilkentypavpasspersonenharochhurlängedetärgiltigt VarpersonenskaresaeftervistelseniSverige OmpersonenhartillståndattresainidetlandhenskatillefterbesöketiSverige Inbjudan/arbetserbjudande/letterofintent In ochutresebevis/biljett IckeEU medborgaresomskakommatillsverigemåsteävensökaarbetstillståndgenom Migrationsverket.Dettagördesjälva,mendusomtaremotmåstefyllaiett arbetserbjudandeochettfackligtyttrandeöverarbetsvillkorochlön. ISverigefinnsettantals.k.etableradearrangörersomstårpåMigrationsverketslista,dessa behöverintesökasärskiltarbetstillstånddåderedanärgodkändaavmigrationsverket. Förövrigamåstearbetstillståndsökasförsamtligapersonersomskakomma.Detärinte möjligtattgöranågongruppansökanutanansökanmåstelämnasinförvarderaperson.

5 DettakangörasdigitaltviaMigrationsverketshemsida.Formulärettillgängligtpådeflesta språk. Fördensominteharmöjlighetattfyllaiblankettendigitaltgårdetävenattskrivautden ochlämnatillambassadellergeneralkonsulatidetlandhenbor.migrationsverketanger självaatthandläggningstidenärca4veckorfråndetattdefåttkomplettahandlingar,men väntetidernavarierarochkanvarupptill10månader. Förattunderlättaansökanfördinagästerskadusommottagaresetillattdeharföljande: Ettkontraktsominnehållergage,tidpunktochplatsförengagemangetsamt eventuellturnéplan.kontraktetskavaraundertecknatavbådedigochartisten Ettanställningserbjudande Ettintygfrånberördfackligorganisationmedettyttrandeöveranställningsvillkoren (texteaterförbundet) Intygpåattduerbjuderarbeteisådanomfattningattlönenärminst13000kronori månadenföreskattochattanställningsvillkorenärpåminstsammanivåsom svenskakollektivavtalellervadsomärbrukligtinomyrketellerbranschen Dubehöverocksåenlistamedföljandeuppgifterförsamtligamedverkande,inklusive teknikerochandrapersonersomresermed: Medborgarskap Fullständigtnamn Födelsenummer Kopiapåpassitvåexemplar Inochutresedatum Komplettturnéplan Särskildatillståndbehövsför Barn Djur Vapen ävenpluggade(tillståndsökeshospolisen) Brandfarligaföremål Öppeneld(måstegodkännasavbrandansvarigpåteatern) Närniskaresapåinternationellturné SomsvenskmedborgarehardurättattresaocharbetainomEUutanvisumellerspeciella tillstånd.omnidäremotskatillettlandutanföreubehöverniinmångafallvisum.ta kontaktmeddetaktuellalandetsambassadellerkonsulatföratttaredapåvadsomgäller.

6 Atttänkapånärnireserut: Detskaframgåavavtaletvemsomansvararförattsökadeolikatillstånden,när dettaskallgörasochvemsomstårförvilkakostnader Ärallaidensvenskaensemblensvenskamedborgare?Andrareglerkangällaför medarbetaremedandramedborgarskap Försearrangörenmedenlistasominnefattar: Medborgarskapförsamtligasomskaresa Fullständiganamn Födelsenummer Kopiapåpassitvåexemplar Inochutresedatum Komplettturnéplan Tänkpåattallasomskamedpåresansjälvamåstegörasinegenvisumansökan.Setillattni fårdepappernibehöveravarrangörenförattkunnasökatillståndochvaruteigodtid.

7 Lön, skatter och moms Skatt på inkomst regleras av lagstiftningen i det land där arbetet utförs. Anställer du en enskild artist som ska arbeta i Sverige ansvarar du för att dennes lön skattas här. Antingen betalar denne vanlig skatt i Sverige (ca 30 %) och har då möjlighet att göra avdrag i sin deklaration, men hen har också möjlighet att nyttja den s.k. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, vilket innebär att hen bara betalar 15 % i skatt, men inte har möjlighet att göra några avdrag. Detta är i de allra flesta fall det mest lönsamma och enkla för den gästande artisten. Hos skatteverket finns Utbetalning av ersättning till utomlandsbosatta artister, idrottsutövare mfl. Där finns uppdaterad information om vad som gäller för dig som arbetsgivare i Sverige vid utbetalning och beskattning. Engagerar du ett kompani som kommer för att göra ett gästspel är det vanligaste att de fakturerar hela summan och sedan själva ansvarar för gager/löneutbetalningar ev. skatter osv i sitt hemland. Undantag från skatteplikten Ersättning för rese- eller transportkostnader samt förmån av kost och logi, som betalas av dig som arrangör är skattefri. De kostnaderna ska kunna styrkas till exempel genom kvitton, biljetter mm. Traktamente när svenska artister reser utomlands Skatteverkets rekommendationer när det gäller traktamenten varierar mellan olika länder. Beloppen räknas om ungefär en gång om året beroende på förhållande i de olika länderna och valutaförändringar. Uppdaterad information finns på Skatteverket under rubriken utlandstraktamenten. När du tar emot utländska artister i Sverige finns inget bestämt belopp, men en rekommendation kan var att titta på Skatteverkets summor som gäller inom Sverige. Inkomstskatt för svenskar utomlands Om artisten reser med ett svenskt kompani som gör ett utländskt gästspel eller internationell turné betalas oftast artistens lön ut av den svenska arbetsgivaren och svenska skatter och avgifter betalas in som vanligt. Om du som artist tar anställning hos ett internationellt kompani och har ett anställningsavtal direkt med det utländska kompaniet är du själv skyldig att betala svensk inkomstskatt som tas upp i din deklaration. Om du arbetar i ett annat land i mindre än sex månader är du obegränsat skatteskyldig i Sverige, vid längre utlandsanställningar kan andra bedömningar göras. Mer om detta finns i skatteverkets Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands?

8

9 Försäkringar Här tar vi främst upp försäkringar för personer då det inte finns någon standard för materialförsäkringar. När du tar emot en gästande ensemble sköts försäkringsfrågan i de flesta fall av dem själva. Därför ligger tyngdpunkten här på när du åker på turné. Var noga med att i avtalet reglera vem av parterna som försäkrar vad. Det finns också olika saker att tänka på beroende på om du reser som enskild artist eller som ensemble. Om du som producent ansvarar för en ensemble som ska genomföra ett gästspel utomlands kan det vara svårt att hitta en gruppolycksfallsförsäkring som tecknar hela ensemblen. Kontrollera därför att varje medlem har ett tillräckligt skydd i sin hemförsäkring. Medborgare i EU/ EES- länder, Schweiz, Norge och Liechtenstein har rätt att ta del av det gemensamma sjukförsäkringsavtal länderna undertecknat. Det innebär att vid tillfällig vistelse (högst två år) i ett annat EU/ EES-land eller i Schweiz, Norge och Liechtenstein har svenska medborgare rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. För att få det behövs ett s.k. EU-kort. Detta måste beställas av varje enskild person och är ett personligt bevis på att hen har rätt till vård. Detta beställs hos försäkringskassan. När det gäller länder utanför EU finns olika regler. Sverige har avtal med vissa länder men inte med andra. Blir någon i ensemblen sjuk i ett land som Sverige inte har något avtal med kan denne inte få sina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från landet hen vistas i. Det är då viktigt att det finns en privat reseförsäkring som täcker kostnaderna för sjukvård. Här finns lista på vilka länder som har avtal och mer information från Försäkringskassan. Om du som enskild artist tar anställning i ett annat land och får din lön utbetalad i det land du arbetar i bör du anmäla detta till försäkringskassan för att säkerställa att du finns kvar i det svenska trygghetssystemet och får tillgodoräkna dig din inkomst som pensions- och sjukpenningsgrundande. Detta måste göras hos försäkringskassan innan du reser, Anmälan om utlandsvistelse.

10 Transporter Pågrundavdeolikanationellareglernaärdetsvårtattgegenerellaråd,virekommenderar därföratttakontaktmedtullverketförattfåkorrektinformationutifrånaktuella förutsättningar.härkommerdocknågrasakeratttänkapå. EnATA carnetäreninternationelltullhandlingsomförenklartullprocedurenförtillfällig införselavblandannatyrkesutrustningiettfemtiotalländer.antaletanslutnaländerökar helatiden.påhandelskammarenshemsidafinnsenuppdateradlista. ReserduenbartinomEUbehöverdusomsvenskingacarnethandlingar. NärduanvänderenATA carnetslipperdudeponeraellerbetalatullochandra införselavgifter.omduinteharata carnetmåstevarornatulldeklarerasvilketbetydeter attdumåstedeponerapengaritullentilldetlanddureserini. ATA carnetbeståravenlistapåsamtligaföremålsomförsövergränsen,varjeföremålskall varanumreratochdefinierbart,kolliförkolli.värdeochursprungslandskalluppges.en depositionssumma,baseratpåettprocenttalavdettotalavärdet,betalastill Handelskammaren.Dennadepositionfårmantillbakaviduppvisandeavin och utresestämplaridepasseradeländerna. ReglernaföranvändningenavATA carnetkanvarierafrånlandtillland.handelskammaren harinformationomvadsomgällervarjeenskiltland.tänkpåattata carnetären värdehandlingochskaförvarassomensådan.omdenförsvinnerskallduanmälaförlusten tillhandelskammaren. AnsökomATA carnet Ansökankangörasviadinregionalahandelskammareshemsida.Handläggningenär normaltca3dagar. HandelskammareniJönköpingslän,HandelskammarenMittsverige,Handelskammaren Mälardalen,HandelskammarenVärmland,MellansvenskaHandelskammaren,Norrbottens Handelskammare,StockholmsHandelskammare,SydsvenskaIndustri&Handelskammaren, VästerbottensHandelskammare,VästsvenskaIndustri ochhandelskammaren,östsvenska handelskammaren Carnetärgiltigtiettårochkananvändasifleraländerundergiltighetstiden.Kostnadenför ATA carnetvarierarberoendepåvärdetavvarornasamthurmångaländermanska besöka.grundavgiftenär2570krochsedantillkommerdepositionsbeloppochavgifter. NärdutaremotettgästspelfrånettlandsomäranslutettillCarnetsamarbetetmåsteden gästandeensemblengöramotsvarandeprocedurisitthemlandinnandereser.

11 FörtullningutanATA carnet OmduresertillettlandsominteärmedlemavCarnetsamarbetetskalldukontaktatullen ochlandetsambassadförattfåinformationomhurnikanunderlättatullproceduren. Varförbereddpåattdeponerapengaritullenilandetsegenvaluta.Passerardufleraländer blirdetkostsamtochtidskrävande.pengarnasomdeponeratsbetalastillbakavidutresan omdukanvisauppattsamtligasakerförtsutigen. Detenklastesättetattvisaattsammasakerförtsinochuturlandetärattgöraenlistamed nummerpåvarjekollisamtderasvärde.dukananvändasammalistasomtillförsäkringen. NärdutaremotettgästspelfrånettlandsominteingåriCarnetsamarbetetgällerolika bestämmelserberoendepåfrånvilketlandgästspeletkommerochivilketlandtransporten kommerinieu.omnianvändereraveninternationelltransportörellerspeditionsfirmaså hardeoftasamarbetensomkanunderlättanärtransportenskainieu. Atttänkapånärnireserut: TakontaktmedHandelskammarenförattkontrolleravadsomgällerförATA carnet idetländerniskatill Nifårintelämnakvarnågotutomlands sammaföremålsomförtsinmåsteockså förasutigen Handlingarskastämplasvidgränsövergångenivarjelandvidbådeutochinresa Varornaskaförasintillförtullning,alltsåvid rödgång,förattfåstämpel.saknas stämpelblirmanavmeddepositionenochkanblitvungenattbetalabådetulloch skattfleragångerpåsinegenutrustning OmATA carneninnefattarklädersåskadualltidangevilketmaterialdeäri varudeklarationen.usaharlicenskravpåmångaklädermedickeeu ursprung. KontaktaAmerikanskaambassadenförmerinformation. ÖversättATA carnetochutrustningslistortilllandetsspråkoch/ellerengelska Skaduresatillländersominteäranslutnatillcarnetsamarbetet: Kontrolleramedlandetsambassadvadsomgällervidtullen Görenfullständignumreradlistaöverdinasakermedmotsvarandenummerpå samtligakollin Varbereddpåattbetaladepositionitullentilldetlanddureser AtttänkapåsomarrangöriSverige:

12 Kontrolleraattdengästandeensemblenharsinacarnetpapperiordning.Enslarvigt ellerofullständigtifylldcarnetkaninnebäraattdefastnaritullen ATA carnetskavaraöversatttillsvenskaellerengelska Kontaktatullenvidankomstställetochberättavilka,när,hurochvarfördekommer såatttullenärförberedd

13 Teknik Teknisk rider (som ibland också kallas contract rider eller teknisk specifikation) En teknisk rider är ofta en bilaga till avtalet, det är en detaljerad lista på de krav man har för att genomföra föreställningen vad gäller ljus, ljud, scen, personal, loger mm. Om arrangören är okänd är behovet av en noggrann rider desto större. En teknisk rider bör innehålla: Inlastning. Mått på dörrar, hissar och avstånd Tidschema. Klockslag för inlastning och bygge Behov av teknisk personal på plats Ljusritning och lista med ljusutrustning, antal strålkastare, dimmers, filter mm Typ av ljusbord, krav på minneskapacitet och förinställningar Specificerad ljudutrustning Krav på elektricitet, kraft och typ Scenmått, sidoscen Typ av golv Hängningsbehov, typ av rån, lyftpunkter, vikter Scenmekanik Inteckningar, fonder, byxor, tak Tidsschema för personalbehov för repetitioner föreställningar Städning av scenen Tidsschema och personalbehov för rivning Rekvisita behov Behov av tolk Bra att tänka på: Klargör från början vad som är höger och vänster i teaterhuset. Traditionen är olika om man ser teatern från scenens- eller från salongens perspektiv. Det kan vara bra att utbyta bilder och ritningar av lokal, scenografi och teknisk riggning. Artisternas behov Loger. Hur många loger behövs, hur många platser. Dusch, varmvatten, luftkonditionering Tillgång till repetitions sal, repetitionstid Transportbehov, hämtning från flygplats, hotell Behov av tolk Mat och dryck. Tillgång till mat och dryck mellan föreställningarna. Tillgång till dricksvatten Tvätt och strykning

14 Har man en komplicerad teknik eller spellokal kan det vara nödvändigt att någon tekniskt kunnig person åker till den påtänkta teatern och går igenom förutsättningarna på plats. Har ni inte möjlighet att göra det är det ännu viktigare att kommunikationen med er motpart fungerar. Försäkra er om att de tekniska kraven hamnar hos en person som är kapabel att göra en bedömning av vad ni begär. Den första ridern kommer att följas av fler och modifierade riders, som följd av de förhandlingar som blir nödvändiga för att anpassa kraven till vekligheten. Förhoppningsvis kommer man fram till bra kompromisser och alternativa lösningar. Uppdatera ridern kontinuerligt så att det alltid finns en aktuell version av vad ni kommit överens om. Den slutgiltiga ridern läggs som en bilaga till kontraktet, men låt inte förhandlingarna runt ridern bromsa undertecknandet av kontraktet. Det är fullt möjligt att ändra i ridern efter det att kontraktet är undertecknat. Låt då undertecknarna av avtalet signera ändringarna i ridern. Var också uppmärksam på hur du översätter facktermer. Olika länder har olika benämningar på personalkategorier. Det är därför extra viktigt att var tydlig med vad man menar och förväntar sig av personalen på plats. Organisationen av det tekniska arbetet ser väldigt olika ut på olika platser. I många länder är yrkesfunktionerna betydligt mer separerade än vi är vana vid i verige. Tex kan en scentekniker kanske inte tillåts att klättra upp på en stege och rigga en strålkastare. Arbetslagstiftningen vad gäller övertid varierar också från land till land. Så även brandskydd och säkerhetsföreskrifter. Den mottagande teatern har alltid ansvar för hur genomförandet av föreställningen går till. Var noggrann med att påpeka specifika önskemål. Till exempel om en följespot är placerad i en rigg, är eventuell lokal följespottskötare beredd att göra det uppe i en rigg? Tolkning Det finns flera möjligheter att tolka en teaterföreställning mellan olika språk. Det finns olika former av textning, på scenen eller i direkt ner i en smartphone eller läsplatta eller simultantolkning i hörlurar.

15 Upphovsrätt Detfinnskonventionersomskaskyddaupphovspersoneräveniandraländeräni hemlandet.detvåviktigasteärbernkonventionenochvärldskonventionen.sverigeär anslutentillbåda.ipraktikeninnebärdettaattutländskaupphovspersonernaskyddaspå sammasättsomdeinhemskaideländersomäranslutnatillkonventionen. Denekonomiskarättenattutnyttjaettverkbrukarupphovspersonensäljatillettförlag, medandenideellarättendäremotintegårattsälja.denideellarätteninnebäraatt upphovspersonensnamnalltidskavaraangivetnärdennesverkpubliceraselleranvänds påannatsätt.manfårhellerinteändraiverketpåsådantsättattdetärkränkandeförhens anseendeellersäratsomupphovspersonochmanfårintespridaverketellervisadet offentligtienformellerettsammanhangsomärkränkandeförupphovspersonenes anseende. Atttänkapånärdureserut: Regleraiavtaletvemsombetalarförmusikrättigheterna,iallmänhetärdet arrangörenpåplatssomrapporterastilllandetsmotsvarighettillstim Takontaktmeddensvenskeförläggarenochdiskuteraförutsättningarnaattspelai deberördaländerna KontrolleraattsammaavtalsomgälleriSverigeävengällerutomlands Kontrolleramedupphovspersonenattpressfoto,pressmaterial,affischosvävenkan användaspåturné Atttänkapånärdutaremotgästspel: Kontrolleraommusikeniföreställningenärspecialkomponeradelleromdenska rapporterastillstim.sommottagareharduansvarförattupphovsrättbetalasi Sverige Regleraiavtaletvemsomskabetalaupphovsrättskostnader Undersökaomdengästandeensemblenharrättigheternaattuppföraverketi Sverige Kontrolleraattduinneharrättigheterattanvändamarknadsföringsmaterialsåsom t.ex.bilder,filmermm.

16 UpphovsrättsorganisationeriSverige: STIM SvenskaTonsättaresInternationellaMusikbyrå SAMI SvenskaartistersochmusikersIntresseorganisation BLF Bildleverantörernasförening BUS BildkonstUpphovsrättiSverige SFF SvenskaFotografersFörbund ST SvenskaTecknare ALIS Upphovsrättsorganisationenförlitteräraverk SverigesDramatikerförbund IFPISverigeGruppen

17 Bidragsgivare För att genomföra eller ta emot ett gästspel behövs i de flesta fall extra resurser. Det finns i Sverige ingen central myndighet som handlägger eller beslutar om internationella kulturutbyten. Staten ger dock bidrag genom olika myndigheter och organisationer. Riktlinjerna för dessa förändras och de tillkommer olika satsningar eller inriktningar under vissa tidsperioder. Nedan finner du länkar till organisationer och myndigheter som på olika vis stöder internationella samarbeten. För aktuell information om vad som gäller hänvisar vi till respektive organisation. Statens kulturråd Kulturrådet stödjer professionella konst- och kulturutövare i Sverige för att ge dem möjlighet att presentera sin verksamhet internationellt. Kulturrådet ger också stöd för att konst och kultur från hela världen ska kunna visas i Sverige. Svenska Institutet Svenska Institutet gör ibland utlysningar eller specifika projekt som syftar till att sprida svensk kultur och internationell samverkan. Kontakta Svenska Institutet för vidare information och förutsättningarna för ditt projekt. Konstnärsnämnden Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte inom teater, musik och dans. För aktuella utlysningar se konstnärsnämndens hemsida. Kulturbryggan Om ditt projekt är att betrakta som nyskapande kan det finnas möjlighet att söka stöd hos kulturbryggan. Se deras hemsida för aktuella utlysningar. Nordiska kulturfonden Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna. Fonden kan som huvudregel ge stöd åt projekt där minst tre nordiska länder ingår. Ansökningstider och aktuella stöd finns på Nordiska kulturfondens hemsida Föreningen Norden Kulturfonden för Sverige och Finland kan sökas av enskild person, organisation, förening, nätverk för öka kännedomen om och kontakten mellan ländernas kultur. Statens Musikverk Hos Statens Musikverk kan du söka medel för internationella samarbetsprojekt, samarbetsprojekt med en eller flera internationella samarbetsparter, inklusive svenska gästspel/ turnéer i utlandet eller internationella gästspel/ turnéer i Sverige.

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning

ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning Medlemmarna i Svensk Scenkonst anlitar ofta bolag för uppgifter som görs av personer som traditionellt betraktats som arbetstagare. Flertalet regissörer, koreografer,

Läs mer

Chefen & Utlandsarbetet

Chefen & Utlandsarbetet Chefen & Utlandsarbetet 1 INNEHÅLL Arbetet utomlands 4 Tjänsteresa 4 Utsänd 4 Dotterbolagsanställd 4 Lokalanställd 4 Anställningsavtalet 5 Lön 5 Arbetstid 6 Semester och helgdagar 6 Resekostnader 7 Uppdragets

Läs mer

Musikers och komponisters synpunkter på arrangörer

Musikers och komponisters synpunkter på arrangörer Musikers och komponisters synpunkter på arrangörer Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-3-6 Dnr.: KN 2013/504 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

EU-bestämmelser om social trygghet

EU-bestämmelser om social trygghet Uppdatering 2010 EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen Europeiska kommissionen EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS HANDBOK LÄNK 2014 HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS Länk 2014 riksteatern.se/lank 1/32 Foto framsida: Moa Hedström Waldén

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

KULTURVERKSTAN 2004. Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström

KULTURVERKSTAN 2004. Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström KULTURVERKSTAN 2004 Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Vad är ett projekt 2 Idéfasen 3 2.1 Brainstorming 2.2 Synopsis 3

Läs mer

Vägledning för dig som ska anordna EVENEMANG I KRAMFORS

Vägledning för dig som ska anordna EVENEMANG I KRAMFORS Vägledning för dig som ska anordna EVENEMANG I KRAMFORS Den här skriften är till dig som funderar på att genomföra ett evenemang inom Kramfors kommun. Den skall på ett enkelt och informativt sätt hjälpa

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel KOM 0026 Tillväxtverket Stockholm juni 2009, uppdaterad mars 2012, februari 2013

Läs mer

Handbok i Förproduktion av P. Friberg och H.C. Roupe, Rev. 1. Inledning

Handbok i Förproduktion av P. Friberg och H.C. Roupe, Rev. 1. Inledning Inledning I ett samhälle där informationsmängden och hastigheten ökar tycker vi att det är bra med verktyg som kan hjälpa en att strukturera och välja det man själv vill omforma från ytlig kännedom till

Läs mer

Arrangemangsledarinstruktion

Arrangemangsledarinstruktion Arrangemangsledarinstruktion Höst 2014 25 september 2014 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se 126 12 Stockholm Fax: +46 8-555 065 99 E-post: info@scouterna.se Innehållsförteckning

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Checklista vid mottagande av utländsk personal

Checklista vid mottagande av utländsk personal Sida 1 (15) Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Checklista vid mottagande av utländsk personal Här finns en checklista med information för personal vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap som arbetar

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer