VÄLKOMMEN TILL TEATERUNIONENS INTERNATIONELLA GÄSTSPELSGUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL TEATERUNIONENS INTERNATIONELLA GÄSTSPELSGUIDE"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL TEATERUNIONENS INTERNATIONELLA GÄSTSPELSGUIDE En betydande del av Teaterunionen arbete är att stärka svensk scenkonst internationellt. Varje kulturellt utbyte över nationsgränserna berikar både det inhemska och det internationella kulturklimatet. Denna skrift vänder sig till dig som ska turnera utomlands eller ta emot ett gästspel från ett annat land. Guiden är skapad på teaterunionens hemsida och mycket i den bygger på länkar till berörda myndigheter och organisationer. Denna pdf är därför inte ett heltäckande alternativ till sidan som är tänkt som ett stöd och en guide för att lättare navigera mellan myndigheter, blanketter, visum och ansökningar. Förutsättningarna är alltid olika och det är därför svårt att ge generella råd, men vi har försökt samla kontakter till de flesta myndigheter och organisationer som kan vara nödvändiga att kontakta vid ett internationellt gästspel. I Teaterunionens internationella gästspelsguide är uppdelad under rubrikerna: Avtal Visum och tillstånd Löner och skatter Försäkringar Transporter Teknik Upphovsrätt Bidragsgivare

2 Avtal Det är viktigt att tidigt i processen hitta en form för ett gemensamt avtal. Gör alltid anteckningar efter möten och telefonsamtal, spara mail och håll alla parter uppdaterade. Vägen till avtal består ofta av ett så kallat letter of agreement (förslag till överenskommelse) som är en sammanfattning av minnesanteckningar och ett underlag till det slutgiltiga avtalet. Första steget till ett avtal är att ta reda på vem som är motpart och vem som är berättigad att skriva under, dvs. juridiskt godkänd oavsett vilken typ av juridisk person du tecknar avtalet med (firma, bolag, organisation mm). Det kan hända att en utländsk part kräver bevis för teckningsrätten och då måste du skaffa legaliserad översättning av ditt firmatecknarbevis som skall godkännas av en Notarius Publicus. En Notarius Publicus hittar du genom Länsstyrelsen i ditt län. Följande punkter bör definieras i ett avtal: Mellan vilka parter upprättas avtalet Tidsperiod, klockslag, plats, antal framträdanden Tekniska förutsättningar, specificerat i en teknisk rider Personal behov med arbetstider Marknadsföring Ekonomi. Exakta belopp ang. gager, biljettintäkter mm. Undersök om det finns avgifter eller skatter som kan tillkomma som kostnader Hur och när betalning sker. Ev. delbetalning, i vilken valuta och kurs Antal fribiljetter/ part Reseersättning, traktamente, logi och transporter Upphovsrätt Tillstånd. Vem av parterna ansöker om de olika tillstånd som kan behövas, visum, arbetstillstånd, ATA-carneter mm samt hur kostnaderna ska fördelas Försäkringar. Hur fördelas försäkringsansvaret Inställda föreställningar. Hur ska ansvaret fördelas om föreställningen av något skäl ställs in? I vilket land ska ev. konflikt utredas Vem har övergripande arbetsmiljöansvar (oftast är det arrangören) Antalet sidor och detaljnivån kan variera, men numrera och signera varje sida om avtalet omfattar flera sidor. Mindre ändringar kan göras efter det att avtalet är undertecknat. Skriv in ändringen och efter det att båda parters signum finns bredvid är den giltig.

3 Arbetsmiljö Reglera i avtalet vem som har det övergripande samordningsansvaret för arbetsmiljön, vid ett gästspel, oftast är det arrangören. Det innebär i enkelhet att denne person informerar om vem som tar beslut, vem som är ansvarig mm. Personen med det övergripande samordningsansvaret kan ålägga den gästande gruppen att använda utrustning som uppfyller kraven enligt svensk arbetsmiljölagstiftning. Att lösa eventuella konflikter I en del avtal skriver man in var eventuella konflikter ska lösas, t.ex. Stockholms Tingsrätt, någon annan domstol eller instans. Det kan vara bra att göra om du vill att svensk lag ska gälla, omvänt gäller om din motparts lands lag ska gälla. Om ni behöver lösa en konflikt i domstol lämnar du eller din motpart in en stämningsansökan i det land ni bestämt att konflikten ska utredas. Förutom domstol kan konflikt lösas av en skiljenämnd, s.k. enskilt skiljedomsförfarande. Skiljenämnden är en form av privat domstol som parterna själva avlönar. Skiljenämnden används oftast av kapitalstarka företag som vill ha en snabb och icke offentlig dom. Vi avråder från detta då det kan bli mycket kostsamt.

4 VISUMOCHTILLSTÅND FörattutländskamedborgareskallfåuppträdaiSverigekrävsattdehararbetstillstånd. Mångautländskamedborgareharävenviseringsplikt,dvs.attdebehövervisumförattfå resainisverige.omengagemangetisverigeärlängreäntremånaderkrävsävenett uppehållstillstånd. NärdutaremotengästartistellerettgästspeliSverige: Schengenområdet. FörpersonerbosattainomSchengenområdetråderfrirörlighet.Dubehöveralltsåinte ansökaomvisumförattresaellerarbetainomschengenområdet.följandeländeringåri Schengen GästersomkommertillSverigefrånandraländerförattarbeta/gästspela FrånföljandeländerkrävavisumförattkommatillSverige DensomskakommatillSverigemåstesjälvansökaomvisumhosSvenskaambassadeni sitthemland.olikareglergälleriolikaländermenochvisumprocessenkanvara tidskrävande. Uppgifterförvisumansökan: Personuppgifter VarförpersonenskabesökaSverige Hurpersonenskaförsörjasig Vilkentypavpasspersonenharochhurlängedetärgiltigt VarpersonenskaresaeftervistelseniSverige OmpersonenhartillståndattresainidetlandhenskatillefterbesöketiSverige Inbjudan/arbetserbjudande/letterofintent In ochutresebevis/biljett IckeEU medborgaresomskakommatillsverigemåsteävensökaarbetstillståndgenom Migrationsverket.Dettagördesjälva,mendusomtaremotmåstefyllaiett arbetserbjudandeochettfackligtyttrandeöverarbetsvillkorochlön. ISverigefinnsettantals.k.etableradearrangörersomstårpåMigrationsverketslista,dessa behöverintesökasärskiltarbetstillstånddåderedanärgodkändaavmigrationsverket. Förövrigamåstearbetstillståndsökasförsamtligapersonersomskakomma.Detärinte möjligtattgöranågongruppansökanutanansökanmåstelämnasinförvarderaperson.

5 DettakangörasdigitaltviaMigrationsverketshemsida.Formulärettillgängligtpådeflesta språk. Fördensominteharmöjlighetattfyllaiblankettendigitaltgårdetävenattskrivautden ochlämnatillambassadellergeneralkonsulatidetlandhenbor.migrationsverketanger självaatthandläggningstidenärca4veckorfråndetattdefåttkomplettahandlingar,men väntetidernavarierarochkanvarupptill10månader. Förattunderlättaansökanfördinagästerskadusommottagaresetillattdeharföljande: Ettkontraktsominnehållergage,tidpunktochplatsförengagemangetsamt eventuellturnéplan.kontraktetskavaraundertecknatavbådedigochartisten Ettanställningserbjudande Ettintygfrånberördfackligorganisationmedettyttrandeöveranställningsvillkoren (texteaterförbundet) Intygpåattduerbjuderarbeteisådanomfattningattlönenärminst13000kronori månadenföreskattochattanställningsvillkorenärpåminstsammanivåsom svenskakollektivavtalellervadsomärbrukligtinomyrketellerbranschen Dubehöverocksåenlistamedföljandeuppgifterförsamtligamedverkande,inklusive teknikerochandrapersonersomresermed: Medborgarskap Fullständigtnamn Födelsenummer Kopiapåpassitvåexemplar Inochutresedatum Komplettturnéplan Särskildatillståndbehövsför Barn Djur Vapen ävenpluggade(tillståndsökeshospolisen) Brandfarligaföremål Öppeneld(måstegodkännasavbrandansvarigpåteatern) Närniskaresapåinternationellturné SomsvenskmedborgarehardurättattresaocharbetainomEUutanvisumellerspeciella tillstånd.omnidäremotskatillettlandutanföreubehöverniinmångafallvisum.ta kontaktmeddetaktuellalandetsambassadellerkonsulatföratttaredapåvadsomgäller.

6 Atttänkapånärnireserut: Detskaframgåavavtaletvemsomansvararförattsökadeolikatillstånden,när dettaskallgörasochvemsomstårförvilkakostnader Ärallaidensvenskaensemblensvenskamedborgare?Andrareglerkangällaför medarbetaremedandramedborgarskap Försearrangörenmedenlistasominnefattar: Medborgarskapförsamtligasomskaresa Fullständiganamn Födelsenummer Kopiapåpassitvåexemplar Inochutresedatum Komplettturnéplan Tänkpåattallasomskamedpåresansjälvamåstegörasinegenvisumansökan.Setillattni fårdepappernibehöveravarrangörenförattkunnasökatillståndochvaruteigodtid.

7 Lön, skatter och moms Skatt på inkomst regleras av lagstiftningen i det land där arbetet utförs. Anställer du en enskild artist som ska arbeta i Sverige ansvarar du för att dennes lön skattas här. Antingen betalar denne vanlig skatt i Sverige (ca 30 %) och har då möjlighet att göra avdrag i sin deklaration, men hen har också möjlighet att nyttja den s.k. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, vilket innebär att hen bara betalar 15 % i skatt, men inte har möjlighet att göra några avdrag. Detta är i de allra flesta fall det mest lönsamma och enkla för den gästande artisten. Hos skatteverket finns Utbetalning av ersättning till utomlandsbosatta artister, idrottsutövare mfl. Där finns uppdaterad information om vad som gäller för dig som arbetsgivare i Sverige vid utbetalning och beskattning. Engagerar du ett kompani som kommer för att göra ett gästspel är det vanligaste att de fakturerar hela summan och sedan själva ansvarar för gager/löneutbetalningar ev. skatter osv i sitt hemland. Undantag från skatteplikten Ersättning för rese- eller transportkostnader samt förmån av kost och logi, som betalas av dig som arrangör är skattefri. De kostnaderna ska kunna styrkas till exempel genom kvitton, biljetter mm. Traktamente när svenska artister reser utomlands Skatteverkets rekommendationer när det gäller traktamenten varierar mellan olika länder. Beloppen räknas om ungefär en gång om året beroende på förhållande i de olika länderna och valutaförändringar. Uppdaterad information finns på Skatteverket under rubriken utlandstraktamenten. När du tar emot utländska artister i Sverige finns inget bestämt belopp, men en rekommendation kan var att titta på Skatteverkets summor som gäller inom Sverige. Inkomstskatt för svenskar utomlands Om artisten reser med ett svenskt kompani som gör ett utländskt gästspel eller internationell turné betalas oftast artistens lön ut av den svenska arbetsgivaren och svenska skatter och avgifter betalas in som vanligt. Om du som artist tar anställning hos ett internationellt kompani och har ett anställningsavtal direkt med det utländska kompaniet är du själv skyldig att betala svensk inkomstskatt som tas upp i din deklaration. Om du arbetar i ett annat land i mindre än sex månader är du obegränsat skatteskyldig i Sverige, vid längre utlandsanställningar kan andra bedömningar göras. Mer om detta finns i skatteverkets Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands?

8

9 Försäkringar Här tar vi främst upp försäkringar för personer då det inte finns någon standard för materialförsäkringar. När du tar emot en gästande ensemble sköts försäkringsfrågan i de flesta fall av dem själva. Därför ligger tyngdpunkten här på när du åker på turné. Var noga med att i avtalet reglera vem av parterna som försäkrar vad. Det finns också olika saker att tänka på beroende på om du reser som enskild artist eller som ensemble. Om du som producent ansvarar för en ensemble som ska genomföra ett gästspel utomlands kan det vara svårt att hitta en gruppolycksfallsförsäkring som tecknar hela ensemblen. Kontrollera därför att varje medlem har ett tillräckligt skydd i sin hemförsäkring. Medborgare i EU/ EES- länder, Schweiz, Norge och Liechtenstein har rätt att ta del av det gemensamma sjukförsäkringsavtal länderna undertecknat. Det innebär att vid tillfällig vistelse (högst två år) i ett annat EU/ EES-land eller i Schweiz, Norge och Liechtenstein har svenska medborgare rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. För att få det behövs ett s.k. EU-kort. Detta måste beställas av varje enskild person och är ett personligt bevis på att hen har rätt till vård. Detta beställs hos försäkringskassan. När det gäller länder utanför EU finns olika regler. Sverige har avtal med vissa länder men inte med andra. Blir någon i ensemblen sjuk i ett land som Sverige inte har något avtal med kan denne inte få sina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från landet hen vistas i. Det är då viktigt att det finns en privat reseförsäkring som täcker kostnaderna för sjukvård. Här finns lista på vilka länder som har avtal och mer information från Försäkringskassan. Om du som enskild artist tar anställning i ett annat land och får din lön utbetalad i det land du arbetar i bör du anmäla detta till försäkringskassan för att säkerställa att du finns kvar i det svenska trygghetssystemet och får tillgodoräkna dig din inkomst som pensions- och sjukpenningsgrundande. Detta måste göras hos försäkringskassan innan du reser, Anmälan om utlandsvistelse.

10 Transporter Pågrundavdeolikanationellareglernaärdetsvårtattgegenerellaråd,virekommenderar därföratttakontaktmedtullverketförattfåkorrektinformationutifrånaktuella förutsättningar.härkommerdocknågrasakeratttänkapå. EnATA carnetäreninternationelltullhandlingsomförenklartullprocedurenförtillfällig införselavblandannatyrkesutrustningiettfemtiotalländer.antaletanslutnaländerökar helatiden.påhandelskammarenshemsidafinnsenuppdateradlista. ReserduenbartinomEUbehöverdusomsvenskingacarnethandlingar. NärduanvänderenATA carnetslipperdudeponeraellerbetalatullochandra införselavgifter.omduinteharata carnetmåstevarornatulldeklarerasvilketbetydeter attdumåstedeponerapengaritullentilldetlanddureserini. ATA carnetbeståravenlistapåsamtligaföremålsomförsövergränsen,varjeföremålskall varanumreratochdefinierbart,kolliförkolli.värdeochursprungslandskalluppges.en depositionssumma,baseratpåettprocenttalavdettotalavärdet,betalastill Handelskammaren.Dennadepositionfårmantillbakaviduppvisandeavin och utresestämplaridepasseradeländerna. ReglernaföranvändningenavATA carnetkanvarierafrånlandtillland.handelskammaren harinformationomvadsomgällervarjeenskiltland.tänkpåattata carnetären värdehandlingochskaförvarassomensådan.omdenförsvinnerskallduanmälaförlusten tillhandelskammaren. AnsökomATA carnet Ansökankangörasviadinregionalahandelskammareshemsida.Handläggningenär normaltca3dagar. HandelskammareniJönköpingslän,HandelskammarenMittsverige,Handelskammaren Mälardalen,HandelskammarenVärmland,MellansvenskaHandelskammaren,Norrbottens Handelskammare,StockholmsHandelskammare,SydsvenskaIndustri&Handelskammaren, VästerbottensHandelskammare,VästsvenskaIndustri ochhandelskammaren,östsvenska handelskammaren Carnetärgiltigtiettårochkananvändasifleraländerundergiltighetstiden.Kostnadenför ATA carnetvarierarberoendepåvärdetavvarornasamthurmångaländermanska besöka.grundavgiftenär2570krochsedantillkommerdepositionsbeloppochavgifter. NärdutaremotettgästspelfrånettlandsomäranslutettillCarnetsamarbetetmåsteden gästandeensemblengöramotsvarandeprocedurisitthemlandinnandereser.

11 FörtullningutanATA carnet OmduresertillettlandsominteärmedlemavCarnetsamarbetetskalldukontaktatullen ochlandetsambassadförattfåinformationomhurnikanunderlättatullproceduren. Varförbereddpåattdeponerapengaritullenilandetsegenvaluta.Passerardufleraländer blirdetkostsamtochtidskrävande.pengarnasomdeponeratsbetalastillbakavidutresan omdukanvisauppattsamtligasakerförtsutigen. Detenklastesättetattvisaattsammasakerförtsinochuturlandetärattgöraenlistamed nummerpåvarjekollisamtderasvärde.dukananvändasammalistasomtillförsäkringen. NärdutaremotettgästspelfrånettlandsominteingåriCarnetsamarbetetgällerolika bestämmelserberoendepåfrånvilketlandgästspeletkommerochivilketlandtransporten kommerinieu.omnianvändereraveninternationelltransportörellerspeditionsfirmaså hardeoftasamarbetensomkanunderlättanärtransportenskainieu. Atttänkapånärnireserut: TakontaktmedHandelskammarenförattkontrolleravadsomgällerförATA carnet idetländerniskatill Nifårintelämnakvarnågotutomlands sammaföremålsomförtsinmåsteockså förasutigen Handlingarskastämplasvidgränsövergångenivarjelandvidbådeutochinresa Varornaskaförasintillförtullning,alltsåvid rödgång,förattfåstämpel.saknas stämpelblirmanavmeddepositionenochkanblitvungenattbetalabådetulloch skattfleragångerpåsinegenutrustning OmATA carneninnefattarklädersåskadualltidangevilketmaterialdeäri varudeklarationen.usaharlicenskravpåmångaklädermedickeeu ursprung. KontaktaAmerikanskaambassadenförmerinformation. ÖversättATA carnetochutrustningslistortilllandetsspråkoch/ellerengelska Skaduresatillländersominteäranslutnatillcarnetsamarbetet: Kontrolleramedlandetsambassadvadsomgällervidtullen Görenfullständignumreradlistaöverdinasakermedmotsvarandenummerpå samtligakollin Varbereddpåattbetaladepositionitullentilldetlanddureser AtttänkapåsomarrangöriSverige:

12 Kontrolleraattdengästandeensemblenharsinacarnetpapperiordning.Enslarvigt ellerofullständigtifylldcarnetkaninnebäraattdefastnaritullen ATA carnetskavaraöversatttillsvenskaellerengelska Kontaktatullenvidankomstställetochberättavilka,när,hurochvarfördekommer såatttullenärförberedd

13 Teknik Teknisk rider (som ibland också kallas contract rider eller teknisk specifikation) En teknisk rider är ofta en bilaga till avtalet, det är en detaljerad lista på de krav man har för att genomföra föreställningen vad gäller ljus, ljud, scen, personal, loger mm. Om arrangören är okänd är behovet av en noggrann rider desto större. En teknisk rider bör innehålla: Inlastning. Mått på dörrar, hissar och avstånd Tidschema. Klockslag för inlastning och bygge Behov av teknisk personal på plats Ljusritning och lista med ljusutrustning, antal strålkastare, dimmers, filter mm Typ av ljusbord, krav på minneskapacitet och förinställningar Specificerad ljudutrustning Krav på elektricitet, kraft och typ Scenmått, sidoscen Typ av golv Hängningsbehov, typ av rån, lyftpunkter, vikter Scenmekanik Inteckningar, fonder, byxor, tak Tidsschema för personalbehov för repetitioner föreställningar Städning av scenen Tidsschema och personalbehov för rivning Rekvisita behov Behov av tolk Bra att tänka på: Klargör från början vad som är höger och vänster i teaterhuset. Traditionen är olika om man ser teatern från scenens- eller från salongens perspektiv. Det kan vara bra att utbyta bilder och ritningar av lokal, scenografi och teknisk riggning. Artisternas behov Loger. Hur många loger behövs, hur många platser. Dusch, varmvatten, luftkonditionering Tillgång till repetitions sal, repetitionstid Transportbehov, hämtning från flygplats, hotell Behov av tolk Mat och dryck. Tillgång till mat och dryck mellan föreställningarna. Tillgång till dricksvatten Tvätt och strykning

14 Har man en komplicerad teknik eller spellokal kan det vara nödvändigt att någon tekniskt kunnig person åker till den påtänkta teatern och går igenom förutsättningarna på plats. Har ni inte möjlighet att göra det är det ännu viktigare att kommunikationen med er motpart fungerar. Försäkra er om att de tekniska kraven hamnar hos en person som är kapabel att göra en bedömning av vad ni begär. Den första ridern kommer att följas av fler och modifierade riders, som följd av de förhandlingar som blir nödvändiga för att anpassa kraven till vekligheten. Förhoppningsvis kommer man fram till bra kompromisser och alternativa lösningar. Uppdatera ridern kontinuerligt så att det alltid finns en aktuell version av vad ni kommit överens om. Den slutgiltiga ridern läggs som en bilaga till kontraktet, men låt inte förhandlingarna runt ridern bromsa undertecknandet av kontraktet. Det är fullt möjligt att ändra i ridern efter det att kontraktet är undertecknat. Låt då undertecknarna av avtalet signera ändringarna i ridern. Var också uppmärksam på hur du översätter facktermer. Olika länder har olika benämningar på personalkategorier. Det är därför extra viktigt att var tydlig med vad man menar och förväntar sig av personalen på plats. Organisationen av det tekniska arbetet ser väldigt olika ut på olika platser. I många länder är yrkesfunktionerna betydligt mer separerade än vi är vana vid i verige. Tex kan en scentekniker kanske inte tillåts att klättra upp på en stege och rigga en strålkastare. Arbetslagstiftningen vad gäller övertid varierar också från land till land. Så även brandskydd och säkerhetsföreskrifter. Den mottagande teatern har alltid ansvar för hur genomförandet av föreställningen går till. Var noggrann med att påpeka specifika önskemål. Till exempel om en följespot är placerad i en rigg, är eventuell lokal följespottskötare beredd att göra det uppe i en rigg? Tolkning Det finns flera möjligheter att tolka en teaterföreställning mellan olika språk. Det finns olika former av textning, på scenen eller i direkt ner i en smartphone eller läsplatta eller simultantolkning i hörlurar.

15 Upphovsrätt Detfinnskonventionersomskaskyddaupphovspersoneräveniandraländeräni hemlandet.detvåviktigasteärbernkonventionenochvärldskonventionen.sverigeär anslutentillbåda.ipraktikeninnebärdettaattutländskaupphovspersonernaskyddaspå sammasättsomdeinhemskaideländersomäranslutnatillkonventionen. Denekonomiskarättenattutnyttjaettverkbrukarupphovspersonensäljatillettförlag, medandenideellarättendäremotintegårattsälja.denideellarätteninnebäraatt upphovspersonensnamnalltidskavaraangivetnärdennesverkpubliceraselleranvänds påannatsätt.manfårhellerinteändraiverketpåsådantsättattdetärkränkandeförhens anseendeellersäratsomupphovspersonochmanfårintespridaverketellervisadet offentligtienformellerettsammanhangsomärkränkandeförupphovspersonenes anseende. Atttänkapånärdureserut: Regleraiavtaletvemsombetalarförmusikrättigheterna,iallmänhetärdet arrangörenpåplatssomrapporterastilllandetsmotsvarighettillstim Takontaktmeddensvenskeförläggarenochdiskuteraförutsättningarnaattspelai deberördaländerna KontrolleraattsammaavtalsomgälleriSverigeävengällerutomlands Kontrolleramedupphovspersonenattpressfoto,pressmaterial,affischosvävenkan användaspåturné Atttänkapånärdutaremotgästspel: Kontrolleraommusikeniföreställningenärspecialkomponeradelleromdenska rapporterastillstim.sommottagareharduansvarförattupphovsrättbetalasi Sverige Regleraiavtaletvemsomskabetalaupphovsrättskostnader Undersökaomdengästandeensemblenharrättigheternaattuppföraverketi Sverige Kontrolleraattduinneharrättigheterattanvändamarknadsföringsmaterialsåsom t.ex.bilder,filmermm.

16 UpphovsrättsorganisationeriSverige: STIM SvenskaTonsättaresInternationellaMusikbyrå SAMI SvenskaartistersochmusikersIntresseorganisation BLF Bildleverantörernasförening BUS BildkonstUpphovsrättiSverige SFF SvenskaFotografersFörbund ST SvenskaTecknare ALIS Upphovsrättsorganisationenförlitteräraverk SverigesDramatikerförbund IFPISverigeGruppen

17 Bidragsgivare För att genomföra eller ta emot ett gästspel behövs i de flesta fall extra resurser. Det finns i Sverige ingen central myndighet som handlägger eller beslutar om internationella kulturutbyten. Staten ger dock bidrag genom olika myndigheter och organisationer. Riktlinjerna för dessa förändras och de tillkommer olika satsningar eller inriktningar under vissa tidsperioder. Nedan finner du länkar till organisationer och myndigheter som på olika vis stöder internationella samarbeten. För aktuell information om vad som gäller hänvisar vi till respektive organisation. Statens kulturråd Kulturrådet stödjer professionella konst- och kulturutövare i Sverige för att ge dem möjlighet att presentera sin verksamhet internationellt. Kulturrådet ger också stöd för att konst och kultur från hela världen ska kunna visas i Sverige. Svenska Institutet Svenska Institutet gör ibland utlysningar eller specifika projekt som syftar till att sprida svensk kultur och internationell samverkan. Kontakta Svenska Institutet för vidare information och förutsättningarna för ditt projekt. Konstnärsnämnden Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte inom teater, musik och dans. För aktuella utlysningar se konstnärsnämndens hemsida. Kulturbryggan Om ditt projekt är att betrakta som nyskapande kan det finnas möjlighet att söka stöd hos kulturbryggan. Se deras hemsida för aktuella utlysningar. Nordiska kulturfonden Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna. Fonden kan som huvudregel ge stöd åt projekt där minst tre nordiska länder ingår. Ansökningstider och aktuella stöd finns på Nordiska kulturfondens hemsida Föreningen Norden Kulturfonden för Sverige och Finland kan sökas av enskild person, organisation, förening, nätverk för öka kännedomen om och kontakten mellan ländernas kultur. Statens Musikverk Hos Statens Musikverk kan du söka medel för internationella samarbetsprojekt, samarbetsprojekt med en eller flera internationella samarbetsparter, inklusive svenska gästspel/ turnéer i utlandet eller internationella gästspel/ turnéer i Sverige.

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

AVTAL OM SAMARBETE KRING UPPSÄTTNINGEN Pjäsen

AVTAL OM SAMARBETE KRING UPPSÄTTNINGEN Pjäsen 1 AVTAL OM SAMARBETE KRING UPPSÄTTNINGEN Pjäsen 1. Parter Parter i avtalet är Parternas basuppgifter, se bilaga 1. 2. Föremål för avtalet Avtalet avser ett samarbetsprojekt där de medverkande teatrarna

Läs mer

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten!

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Personuppgifter Alla bidrag söks av och tilldelas personer, ej grupper eller organisationer.

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

Inför ankomst. 1. Bostad 2. Skatt 3. Sjukförsäkring/socialförsäkring 4. Försäkringar 5. Medföljande

Inför ankomst. 1. Bostad 2. Skatt 3. Sjukförsäkring/socialförsäkring 4. Försäkringar 5. Medföljande Innan ankomst Inför ankomst 1. Bostad 2. Skatt 3. Sjukförsäkring/socialförsäkring 4. Försäkringar 5. Medföljande 1. Bostad Bostadssituationen är mycket svår i Lund och universitetet har begränsade möjligheter

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige

Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige 148011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2017 Arbetsgivaravgifter Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk person åt ett svenskt företag

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige Fylls i av Migrationsverket/UM

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige Fylls i av Migrationsverket/UM 148011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige Fylls i av Migrationsverket/UM Dossiernummer Signatur Denna blankett

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella

Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella Version 5.8 1 Innehåll 1. ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER GENERELLT... 3 Ersättningsberättigade... 3 Ersättningsberättigade

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Arbetstillstånd LATHUND

Arbetstillstånd LATHUND Arbetstillstånd LATHUND Arbetstillstånd 1. Annonsera 2. Anställningserbjudande 3. Fackligt yttrande 4. Ansökan Migrationsverket 5. Beslut 6. UT-kort 7. Familjemedlemmar 8. Förlängning 9. Permanent arbetstillstånd

Läs mer

Vid ankomst till Sverige

Vid ankomst till Sverige Vid ankomst Vid ankomst till Sverige 1. Resa och mottagande 2. Planera arbetsplatsintroduktion 3. Personnummer/samordningsnummer 4. Meddela skatteverket 5. Bankkonto 6. Pension 7. Språkkurs 8. LICH 1.

Läs mer

Uppehållstillstånd GÄSTFORSKARE

Uppehållstillstånd GÄSTFORSKARE Uppehållstillstånd GÄSTFORSKARE Uppehållstillstånd gästforskare 1. Hosting agreement (mottagningsavtal) 2. Ansökan om uppehållstillstånd 3. Beslut och anställning 4. UT-kort 5. Familjemedlemmar 6. Förlängning

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Folkbokföring och skatter

Folkbokföring och skatter Folkbokföring och skatter Innehåll Folkbokföring Id-kort Våra skatter Börja arbeta vad behöver du tänka på? Konsekvenserna av svartarbete Vad arbetar Skatteverket med? Folkbokföring Skatt Service Information

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Plusgiro/bankgiro (beviljat stöd utbetalas

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras.

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras. ATT SKRIVA AVTAL LATHUND för frilansande egenföretagare Avtalet Gör alltid skriftliga uppdragsavtal! Muntliga avtal är visserligen juridiskt bindande men det är svårt att bevisa vad ni kommit överens om.

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

Budget för Bussen 2007

Budget för Bussen 2007 Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Frisöryrket och skatter. i samverkan med

Frisöryrket och skatter. i samverkan med Frisöryrket och skatter i samverkan med Det svenska skattesystemet Vad arbetar Skatteverket med? Folkbokföring Skatt Service Information Kontroll Vad är skatt? Pengar som vi alla betalar till kommun, landsting

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet

Löneväxling vid Karolinska Institutet Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Uppdaterad 2017-01-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Hej! I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Konsulthandbok Doctor

Konsulthandbok Doctor Jourtelefon: 08 555 656 10 Innehåll Välkommen till Dedicare Doctor!... 3 Kollektivavtal och ITP, gäller endast för dig som är anställd... 3 Tidrapportering... 4 Resa och boende... 4 Arbetsgivare... 4 Utvärdering...

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Grundläggande information

Grundläggande information Grundläggande information Att fylla i en ansökningsblankett Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Ansökningen för Modulen stöd till nätverk: kortvarigt nätverksstöd

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram När CIMO-praktikplatsen har bekräftats, kan praktikanten i regel avtala om praktiska saker kring praktikperioden direkt med arbetsgivaren. Inom praktikprogrammen

Läs mer

Checklista vid mottagande av utländsk personal

Checklista vid mottagande av utländsk personal Checklista vid mottagande av utländsk personal Här finns en checklista med information för personal vid naturvetenskapliga fakulteten som arbetar med utländska gästforskare, gästföreläsare, PhD och övrig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Artisten. Agenturer, managers, skivbolag, förlag. Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Arrförbund - MAIS

Artisten. Agenturer, managers, skivbolag, förlag. Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Arrförbund - MAIS Agenturer, managers, skivbolag, förlag Arrförbund - MAIS Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Media Artisten Arrangören Publiken Skattemyndigheter Kompositörer, textförfattare, förlag Stim

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2015-12-17 Dnr SU FV-1.1.2-3926-15 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Chefsjurist Ledningskansliet Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet Stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och NordPlus

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

INKOMSTGRUNDAD ALDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER. EU:s regier Socialforsakringskonventioner Svensk lagstiftning

INKOMSTGRUNDAD ALDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER. EU:s regier Socialforsakringskonventioner Svensk lagstiftning INKOMSTGRUNDAD ALDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER EU:s regier Socialforsakringskonventioner Svensk lagstiftning INKOMSTGRUNDAD ALDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER Sid. Forord 1 Forkortningslista 9 Forordning

Läs mer

Rättsavdelningen SR 52/2016

Rättsavdelningen SR 52/2016 1 (6) Rättsavdelningen 2016-09-26 SR 52/2016 Rättsligt ställningstagande angående bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, som erbjuds för en anställning är tillräcklig för att uppfylla

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Information till Er som vill hyra ut ert boende

Information till Er som vill hyra ut ert boende Information till Er som vill hyra ut ert boende Under sommaren besöker många gäster Jämtland Härjedalen för att ta del av vår fantastiska natur, njuta av god mat och uppleva nya äventyr. En del gäster

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

ALL-dagarna. Information från Skatteverket

ALL-dagarna. Information från Skatteverket 2016 ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Innehåll Bilförmån 3 Förmåner och ersättningar 7 Löneväxling 9 Lämna kontrolluppgifter 11 Arbetsgivardeklarationer på individnivå 15 Internationell anställning

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Rätt beslut och rätt ersättning

Rätt beslut och rätt ersättning Rätt beslut och rätt ersättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Uppehållstillstånd gästforskare

Uppehållstillstånd gästforskare Uppehållstillstånd gästforskare Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Hosting agreement (mottagningsavtal) Ansökan om uppehållstillstånd Beslut UT-kort Familjemedlemmar Förlängning Steg 1 Hosting agreement

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2012-01-01 Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 (Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2013 beslutas under året.) Hyra På hyra utgår för närvarande

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 08:51 Diarienr: 08/2104 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2008-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen Nämnd med ansvar för barnomsorg Pactamedlemmar

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer