VÄLKOMMEN TILL TEATERUNIONENS INTERNATIONELLA GÄSTSPELSGUIDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL TEATERUNIONENS INTERNATIONELLA GÄSTSPELSGUIDE"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL TEATERUNIONENS INTERNATIONELLA GÄSTSPELSGUIDE En betydande del av Teaterunionen arbete är att stärka svensk scenkonst internationellt. Varje kulturellt utbyte över nationsgränserna berikar både det inhemska och det internationella kulturklimatet. Denna skrift vänder sig till dig som ska turnera utomlands eller ta emot ett gästspel från ett annat land. Guiden är skapad på teaterunionens hemsida och mycket i den bygger på länkar till berörda myndigheter och organisationer. Denna pdf är därför inte ett heltäckande alternativ till sidan som är tänkt som ett stöd och en guide för att lättare navigera mellan myndigheter, blanketter, visum och ansökningar. Förutsättningarna är alltid olika och det är därför svårt att ge generella råd, men vi har försökt samla kontakter till de flesta myndigheter och organisationer som kan vara nödvändiga att kontakta vid ett internationellt gästspel. I Teaterunionens internationella gästspelsguide är uppdelad under rubrikerna: Avtal Visum och tillstånd Löner och skatter Försäkringar Transporter Teknik Upphovsrätt Bidragsgivare

2 Avtal Det är viktigt att tidigt i processen hitta en form för ett gemensamt avtal. Gör alltid anteckningar efter möten och telefonsamtal, spara mail och håll alla parter uppdaterade. Vägen till avtal består ofta av ett så kallat letter of agreement (förslag till överenskommelse) som är en sammanfattning av minnesanteckningar och ett underlag till det slutgiltiga avtalet. Första steget till ett avtal är att ta reda på vem som är motpart och vem som är berättigad att skriva under, dvs. juridiskt godkänd oavsett vilken typ av juridisk person du tecknar avtalet med (firma, bolag, organisation mm). Det kan hända att en utländsk part kräver bevis för teckningsrätten och då måste du skaffa legaliserad översättning av ditt firmatecknarbevis som skall godkännas av en Notarius Publicus. En Notarius Publicus hittar du genom Länsstyrelsen i ditt län. Följande punkter bör definieras i ett avtal: Mellan vilka parter upprättas avtalet Tidsperiod, klockslag, plats, antal framträdanden Tekniska förutsättningar, specificerat i en teknisk rider Personal behov med arbetstider Marknadsföring Ekonomi. Exakta belopp ang. gager, biljettintäkter mm. Undersök om det finns avgifter eller skatter som kan tillkomma som kostnader Hur och när betalning sker. Ev. delbetalning, i vilken valuta och kurs Antal fribiljetter/ part Reseersättning, traktamente, logi och transporter Upphovsrätt Tillstånd. Vem av parterna ansöker om de olika tillstånd som kan behövas, visum, arbetstillstånd, ATA-carneter mm samt hur kostnaderna ska fördelas Försäkringar. Hur fördelas försäkringsansvaret Inställda föreställningar. Hur ska ansvaret fördelas om föreställningen av något skäl ställs in? I vilket land ska ev. konflikt utredas Vem har övergripande arbetsmiljöansvar (oftast är det arrangören) Antalet sidor och detaljnivån kan variera, men numrera och signera varje sida om avtalet omfattar flera sidor. Mindre ändringar kan göras efter det att avtalet är undertecknat. Skriv in ändringen och efter det att båda parters signum finns bredvid är den giltig.

3 Arbetsmiljö Reglera i avtalet vem som har det övergripande samordningsansvaret för arbetsmiljön, vid ett gästspel, oftast är det arrangören. Det innebär i enkelhet att denne person informerar om vem som tar beslut, vem som är ansvarig mm. Personen med det övergripande samordningsansvaret kan ålägga den gästande gruppen att använda utrustning som uppfyller kraven enligt svensk arbetsmiljölagstiftning. Att lösa eventuella konflikter I en del avtal skriver man in var eventuella konflikter ska lösas, t.ex. Stockholms Tingsrätt, någon annan domstol eller instans. Det kan vara bra att göra om du vill att svensk lag ska gälla, omvänt gäller om din motparts lands lag ska gälla. Om ni behöver lösa en konflikt i domstol lämnar du eller din motpart in en stämningsansökan i det land ni bestämt att konflikten ska utredas. Förutom domstol kan konflikt lösas av en skiljenämnd, s.k. enskilt skiljedomsförfarande. Skiljenämnden är en form av privat domstol som parterna själva avlönar. Skiljenämnden används oftast av kapitalstarka företag som vill ha en snabb och icke offentlig dom. Vi avråder från detta då det kan bli mycket kostsamt.

4 VISUMOCHTILLSTÅND FörattutländskamedborgareskallfåuppträdaiSverigekrävsattdehararbetstillstånd. Mångautländskamedborgareharävenviseringsplikt,dvs.attdebehövervisumförattfå resainisverige.omengagemangetisverigeärlängreäntremånaderkrävsävenett uppehållstillstånd. NärdutaremotengästartistellerettgästspeliSverige: Schengenområdet. FörpersonerbosattainomSchengenområdetråderfrirörlighet.Dubehöveralltsåinte ansökaomvisumförattresaellerarbetainomschengenområdet.följandeländeringåri Schengen GästersomkommertillSverigefrånandraländerförattarbeta/gästspela FrånföljandeländerkrävavisumförattkommatillSverige DensomskakommatillSverigemåstesjälvansökaomvisumhosSvenskaambassadeni sitthemland.olikareglergälleriolikaländermenochvisumprocessenkanvara tidskrävande. Uppgifterförvisumansökan: Personuppgifter VarförpersonenskabesökaSverige Hurpersonenskaförsörjasig Vilkentypavpasspersonenharochhurlängedetärgiltigt VarpersonenskaresaeftervistelseniSverige OmpersonenhartillståndattresainidetlandhenskatillefterbesöketiSverige Inbjudan/arbetserbjudande/letterofintent In ochutresebevis/biljett IckeEU medborgaresomskakommatillsverigemåsteävensökaarbetstillståndgenom Migrationsverket.Dettagördesjälva,mendusomtaremotmåstefyllaiett arbetserbjudandeochettfackligtyttrandeöverarbetsvillkorochlön. ISverigefinnsettantals.k.etableradearrangörersomstårpåMigrationsverketslista,dessa behöverintesökasärskiltarbetstillstånddåderedanärgodkändaavmigrationsverket. Förövrigamåstearbetstillståndsökasförsamtligapersonersomskakomma.Detärinte möjligtattgöranågongruppansökanutanansökanmåstelämnasinförvarderaperson.

5 DettakangörasdigitaltviaMigrationsverketshemsida.Formulärettillgängligtpådeflesta språk. Fördensominteharmöjlighetattfyllaiblankettendigitaltgårdetävenattskrivautden ochlämnatillambassadellergeneralkonsulatidetlandhenbor.migrationsverketanger självaatthandläggningstidenärca4veckorfråndetattdefåttkomplettahandlingar,men väntetidernavarierarochkanvarupptill10månader. Förattunderlättaansökanfördinagästerskadusommottagaresetillattdeharföljande: Ettkontraktsominnehållergage,tidpunktochplatsförengagemangetsamt eventuellturnéplan.kontraktetskavaraundertecknatavbådedigochartisten Ettanställningserbjudande Ettintygfrånberördfackligorganisationmedettyttrandeöveranställningsvillkoren (texteaterförbundet) Intygpåattduerbjuderarbeteisådanomfattningattlönenärminst13000kronori månadenföreskattochattanställningsvillkorenärpåminstsammanivåsom svenskakollektivavtalellervadsomärbrukligtinomyrketellerbranschen Dubehöverocksåenlistamedföljandeuppgifterförsamtligamedverkande,inklusive teknikerochandrapersonersomresermed: Medborgarskap Fullständigtnamn Födelsenummer Kopiapåpassitvåexemplar Inochutresedatum Komplettturnéplan Särskildatillståndbehövsför Barn Djur Vapen ävenpluggade(tillståndsökeshospolisen) Brandfarligaföremål Öppeneld(måstegodkännasavbrandansvarigpåteatern) Närniskaresapåinternationellturné SomsvenskmedborgarehardurättattresaocharbetainomEUutanvisumellerspeciella tillstånd.omnidäremotskatillettlandutanföreubehöverniinmångafallvisum.ta kontaktmeddetaktuellalandetsambassadellerkonsulatföratttaredapåvadsomgäller.

6 Atttänkapånärnireserut: Detskaframgåavavtaletvemsomansvararförattsökadeolikatillstånden,när dettaskallgörasochvemsomstårförvilkakostnader Ärallaidensvenskaensemblensvenskamedborgare?Andrareglerkangällaför medarbetaremedandramedborgarskap Försearrangörenmedenlistasominnefattar: Medborgarskapförsamtligasomskaresa Fullständiganamn Födelsenummer Kopiapåpassitvåexemplar Inochutresedatum Komplettturnéplan Tänkpåattallasomskamedpåresansjälvamåstegörasinegenvisumansökan.Setillattni fårdepappernibehöveravarrangörenförattkunnasökatillståndochvaruteigodtid.

7 Lön, skatter och moms Skatt på inkomst regleras av lagstiftningen i det land där arbetet utförs. Anställer du en enskild artist som ska arbeta i Sverige ansvarar du för att dennes lön skattas här. Antingen betalar denne vanlig skatt i Sverige (ca 30 %) och har då möjlighet att göra avdrag i sin deklaration, men hen har också möjlighet att nyttja den s.k. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, vilket innebär att hen bara betalar 15 % i skatt, men inte har möjlighet att göra några avdrag. Detta är i de allra flesta fall det mest lönsamma och enkla för den gästande artisten. Hos skatteverket finns Utbetalning av ersättning till utomlandsbosatta artister, idrottsutövare mfl. Där finns uppdaterad information om vad som gäller för dig som arbetsgivare i Sverige vid utbetalning och beskattning. Engagerar du ett kompani som kommer för att göra ett gästspel är det vanligaste att de fakturerar hela summan och sedan själva ansvarar för gager/löneutbetalningar ev. skatter osv i sitt hemland. Undantag från skatteplikten Ersättning för rese- eller transportkostnader samt förmån av kost och logi, som betalas av dig som arrangör är skattefri. De kostnaderna ska kunna styrkas till exempel genom kvitton, biljetter mm. Traktamente när svenska artister reser utomlands Skatteverkets rekommendationer när det gäller traktamenten varierar mellan olika länder. Beloppen räknas om ungefär en gång om året beroende på förhållande i de olika länderna och valutaförändringar. Uppdaterad information finns på Skatteverket under rubriken utlandstraktamenten. När du tar emot utländska artister i Sverige finns inget bestämt belopp, men en rekommendation kan var att titta på Skatteverkets summor som gäller inom Sverige. Inkomstskatt för svenskar utomlands Om artisten reser med ett svenskt kompani som gör ett utländskt gästspel eller internationell turné betalas oftast artistens lön ut av den svenska arbetsgivaren och svenska skatter och avgifter betalas in som vanligt. Om du som artist tar anställning hos ett internationellt kompani och har ett anställningsavtal direkt med det utländska kompaniet är du själv skyldig att betala svensk inkomstskatt som tas upp i din deklaration. Om du arbetar i ett annat land i mindre än sex månader är du obegränsat skatteskyldig i Sverige, vid längre utlandsanställningar kan andra bedömningar göras. Mer om detta finns i skatteverkets Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands?

8

9 Försäkringar Här tar vi främst upp försäkringar för personer då det inte finns någon standard för materialförsäkringar. När du tar emot en gästande ensemble sköts försäkringsfrågan i de flesta fall av dem själva. Därför ligger tyngdpunkten här på när du åker på turné. Var noga med att i avtalet reglera vem av parterna som försäkrar vad. Det finns också olika saker att tänka på beroende på om du reser som enskild artist eller som ensemble. Om du som producent ansvarar för en ensemble som ska genomföra ett gästspel utomlands kan det vara svårt att hitta en gruppolycksfallsförsäkring som tecknar hela ensemblen. Kontrollera därför att varje medlem har ett tillräckligt skydd i sin hemförsäkring. Medborgare i EU/ EES- länder, Schweiz, Norge och Liechtenstein har rätt att ta del av det gemensamma sjukförsäkringsavtal länderna undertecknat. Det innebär att vid tillfällig vistelse (högst två år) i ett annat EU/ EES-land eller i Schweiz, Norge och Liechtenstein har svenska medborgare rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. För att få det behövs ett s.k. EU-kort. Detta måste beställas av varje enskild person och är ett personligt bevis på att hen har rätt till vård. Detta beställs hos försäkringskassan. När det gäller länder utanför EU finns olika regler. Sverige har avtal med vissa länder men inte med andra. Blir någon i ensemblen sjuk i ett land som Sverige inte har något avtal med kan denne inte få sina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från landet hen vistas i. Det är då viktigt att det finns en privat reseförsäkring som täcker kostnaderna för sjukvård. Här finns lista på vilka länder som har avtal och mer information från Försäkringskassan. Om du som enskild artist tar anställning i ett annat land och får din lön utbetalad i det land du arbetar i bör du anmäla detta till försäkringskassan för att säkerställa att du finns kvar i det svenska trygghetssystemet och får tillgodoräkna dig din inkomst som pensions- och sjukpenningsgrundande. Detta måste göras hos försäkringskassan innan du reser, Anmälan om utlandsvistelse.

10 Transporter Pågrundavdeolikanationellareglernaärdetsvårtattgegenerellaråd,virekommenderar därföratttakontaktmedtullverketförattfåkorrektinformationutifrånaktuella förutsättningar.härkommerdocknågrasakeratttänkapå. EnATA carnetäreninternationelltullhandlingsomförenklartullprocedurenförtillfällig införselavblandannatyrkesutrustningiettfemtiotalländer.antaletanslutnaländerökar helatiden.påhandelskammarenshemsidafinnsenuppdateradlista. ReserduenbartinomEUbehöverdusomsvenskingacarnethandlingar. NärduanvänderenATA carnetslipperdudeponeraellerbetalatullochandra införselavgifter.omduinteharata carnetmåstevarornatulldeklarerasvilketbetydeter attdumåstedeponerapengaritullentilldetlanddureserini. ATA carnetbeståravenlistapåsamtligaföremålsomförsövergränsen,varjeföremålskall varanumreratochdefinierbart,kolliförkolli.värdeochursprungslandskalluppges.en depositionssumma,baseratpåettprocenttalavdettotalavärdet,betalastill Handelskammaren.Dennadepositionfårmantillbakaviduppvisandeavin och utresestämplaridepasseradeländerna. ReglernaföranvändningenavATA carnetkanvarierafrånlandtillland.handelskammaren harinformationomvadsomgällervarjeenskiltland.tänkpåattata carnetären värdehandlingochskaförvarassomensådan.omdenförsvinnerskallduanmälaförlusten tillhandelskammaren. AnsökomATA carnet Ansökankangörasviadinregionalahandelskammareshemsida.Handläggningenär normaltca3dagar. HandelskammareniJönköpingslän,HandelskammarenMittsverige,Handelskammaren Mälardalen,HandelskammarenVärmland,MellansvenskaHandelskammaren,Norrbottens Handelskammare,StockholmsHandelskammare,SydsvenskaIndustri&Handelskammaren, VästerbottensHandelskammare,VästsvenskaIndustri ochhandelskammaren,östsvenska handelskammaren Carnetärgiltigtiettårochkananvändasifleraländerundergiltighetstiden.Kostnadenför ATA carnetvarierarberoendepåvärdetavvarornasamthurmångaländermanska besöka.grundavgiftenär2570krochsedantillkommerdepositionsbeloppochavgifter. NärdutaremotettgästspelfrånettlandsomäranslutettillCarnetsamarbetetmåsteden gästandeensemblengöramotsvarandeprocedurisitthemlandinnandereser.

11 FörtullningutanATA carnet OmduresertillettlandsominteärmedlemavCarnetsamarbetetskalldukontaktatullen ochlandetsambassadförattfåinformationomhurnikanunderlättatullproceduren. Varförbereddpåattdeponerapengaritullenilandetsegenvaluta.Passerardufleraländer blirdetkostsamtochtidskrävande.pengarnasomdeponeratsbetalastillbakavidutresan omdukanvisauppattsamtligasakerförtsutigen. Detenklastesättetattvisaattsammasakerförtsinochuturlandetärattgöraenlistamed nummerpåvarjekollisamtderasvärde.dukananvändasammalistasomtillförsäkringen. NärdutaremotettgästspelfrånettlandsominteingåriCarnetsamarbetetgällerolika bestämmelserberoendepåfrånvilketlandgästspeletkommerochivilketlandtransporten kommerinieu.omnianvändereraveninternationelltransportörellerspeditionsfirmaså hardeoftasamarbetensomkanunderlättanärtransportenskainieu. Atttänkapånärnireserut: TakontaktmedHandelskammarenförattkontrolleravadsomgällerförATA carnet idetländerniskatill Nifårintelämnakvarnågotutomlands sammaföremålsomförtsinmåsteockså förasutigen Handlingarskastämplasvidgränsövergångenivarjelandvidbådeutochinresa Varornaskaförasintillförtullning,alltsåvid rödgång,förattfåstämpel.saknas stämpelblirmanavmeddepositionenochkanblitvungenattbetalabådetulloch skattfleragångerpåsinegenutrustning OmATA carneninnefattarklädersåskadualltidangevilketmaterialdeäri varudeklarationen.usaharlicenskravpåmångaklädermedickeeu ursprung. KontaktaAmerikanskaambassadenförmerinformation. ÖversättATA carnetochutrustningslistortilllandetsspråkoch/ellerengelska Skaduresatillländersominteäranslutnatillcarnetsamarbetet: Kontrolleramedlandetsambassadvadsomgällervidtullen Görenfullständignumreradlistaöverdinasakermedmotsvarandenummerpå samtligakollin Varbereddpåattbetaladepositionitullentilldetlanddureser AtttänkapåsomarrangöriSverige:

12 Kontrolleraattdengästandeensemblenharsinacarnetpapperiordning.Enslarvigt ellerofullständigtifylldcarnetkaninnebäraattdefastnaritullen ATA carnetskavaraöversatttillsvenskaellerengelska Kontaktatullenvidankomstställetochberättavilka,när,hurochvarfördekommer såatttullenärförberedd

13 Teknik Teknisk rider (som ibland också kallas contract rider eller teknisk specifikation) En teknisk rider är ofta en bilaga till avtalet, det är en detaljerad lista på de krav man har för att genomföra föreställningen vad gäller ljus, ljud, scen, personal, loger mm. Om arrangören är okänd är behovet av en noggrann rider desto större. En teknisk rider bör innehålla: Inlastning. Mått på dörrar, hissar och avstånd Tidschema. Klockslag för inlastning och bygge Behov av teknisk personal på plats Ljusritning och lista med ljusutrustning, antal strålkastare, dimmers, filter mm Typ av ljusbord, krav på minneskapacitet och förinställningar Specificerad ljudutrustning Krav på elektricitet, kraft och typ Scenmått, sidoscen Typ av golv Hängningsbehov, typ av rån, lyftpunkter, vikter Scenmekanik Inteckningar, fonder, byxor, tak Tidsschema för personalbehov för repetitioner föreställningar Städning av scenen Tidsschema och personalbehov för rivning Rekvisita behov Behov av tolk Bra att tänka på: Klargör från början vad som är höger och vänster i teaterhuset. Traditionen är olika om man ser teatern från scenens- eller från salongens perspektiv. Det kan vara bra att utbyta bilder och ritningar av lokal, scenografi och teknisk riggning. Artisternas behov Loger. Hur många loger behövs, hur många platser. Dusch, varmvatten, luftkonditionering Tillgång till repetitions sal, repetitionstid Transportbehov, hämtning från flygplats, hotell Behov av tolk Mat och dryck. Tillgång till mat och dryck mellan föreställningarna. Tillgång till dricksvatten Tvätt och strykning

14 Har man en komplicerad teknik eller spellokal kan det vara nödvändigt att någon tekniskt kunnig person åker till den påtänkta teatern och går igenom förutsättningarna på plats. Har ni inte möjlighet att göra det är det ännu viktigare att kommunikationen med er motpart fungerar. Försäkra er om att de tekniska kraven hamnar hos en person som är kapabel att göra en bedömning av vad ni begär. Den första ridern kommer att följas av fler och modifierade riders, som följd av de förhandlingar som blir nödvändiga för att anpassa kraven till vekligheten. Förhoppningsvis kommer man fram till bra kompromisser och alternativa lösningar. Uppdatera ridern kontinuerligt så att det alltid finns en aktuell version av vad ni kommit överens om. Den slutgiltiga ridern läggs som en bilaga till kontraktet, men låt inte förhandlingarna runt ridern bromsa undertecknandet av kontraktet. Det är fullt möjligt att ändra i ridern efter det att kontraktet är undertecknat. Låt då undertecknarna av avtalet signera ändringarna i ridern. Var också uppmärksam på hur du översätter facktermer. Olika länder har olika benämningar på personalkategorier. Det är därför extra viktigt att var tydlig med vad man menar och förväntar sig av personalen på plats. Organisationen av det tekniska arbetet ser väldigt olika ut på olika platser. I många länder är yrkesfunktionerna betydligt mer separerade än vi är vana vid i verige. Tex kan en scentekniker kanske inte tillåts att klättra upp på en stege och rigga en strålkastare. Arbetslagstiftningen vad gäller övertid varierar också från land till land. Så även brandskydd och säkerhetsföreskrifter. Den mottagande teatern har alltid ansvar för hur genomförandet av föreställningen går till. Var noggrann med att påpeka specifika önskemål. Till exempel om en följespot är placerad i en rigg, är eventuell lokal följespottskötare beredd att göra det uppe i en rigg? Tolkning Det finns flera möjligheter att tolka en teaterföreställning mellan olika språk. Det finns olika former av textning, på scenen eller i direkt ner i en smartphone eller läsplatta eller simultantolkning i hörlurar.

15 Upphovsrätt Detfinnskonventionersomskaskyddaupphovspersoneräveniandraländeräni hemlandet.detvåviktigasteärbernkonventionenochvärldskonventionen.sverigeär anslutentillbåda.ipraktikeninnebärdettaattutländskaupphovspersonernaskyddaspå sammasättsomdeinhemskaideländersomäranslutnatillkonventionen. Denekonomiskarättenattutnyttjaettverkbrukarupphovspersonensäljatillettförlag, medandenideellarättendäremotintegårattsälja.denideellarätteninnebäraatt upphovspersonensnamnalltidskavaraangivetnärdennesverkpubliceraselleranvänds påannatsätt.manfårhellerinteändraiverketpåsådantsättattdetärkränkandeförhens anseendeellersäratsomupphovspersonochmanfårintespridaverketellervisadet offentligtienformellerettsammanhangsomärkränkandeförupphovspersonenes anseende. Atttänkapånärdureserut: Regleraiavtaletvemsombetalarförmusikrättigheterna,iallmänhetärdet arrangörenpåplatssomrapporterastilllandetsmotsvarighettillstim Takontaktmeddensvenskeförläggarenochdiskuteraförutsättningarnaattspelai deberördaländerna KontrolleraattsammaavtalsomgälleriSverigeävengällerutomlands Kontrolleramedupphovspersonenattpressfoto,pressmaterial,affischosvävenkan användaspåturné Atttänkapånärdutaremotgästspel: Kontrolleraommusikeniföreställningenärspecialkomponeradelleromdenska rapporterastillstim.sommottagareharduansvarförattupphovsrättbetalasi Sverige Regleraiavtaletvemsomskabetalaupphovsrättskostnader Undersökaomdengästandeensemblenharrättigheternaattuppföraverketi Sverige Kontrolleraattduinneharrättigheterattanvändamarknadsföringsmaterialsåsom t.ex.bilder,filmermm.

16 UpphovsrättsorganisationeriSverige: STIM SvenskaTonsättaresInternationellaMusikbyrå SAMI SvenskaartistersochmusikersIntresseorganisation BLF Bildleverantörernasförening BUS BildkonstUpphovsrättiSverige SFF SvenskaFotografersFörbund ST SvenskaTecknare ALIS Upphovsrättsorganisationenförlitteräraverk SverigesDramatikerförbund IFPISverigeGruppen

17 Bidragsgivare För att genomföra eller ta emot ett gästspel behövs i de flesta fall extra resurser. Det finns i Sverige ingen central myndighet som handlägger eller beslutar om internationella kulturutbyten. Staten ger dock bidrag genom olika myndigheter och organisationer. Riktlinjerna för dessa förändras och de tillkommer olika satsningar eller inriktningar under vissa tidsperioder. Nedan finner du länkar till organisationer och myndigheter som på olika vis stöder internationella samarbeten. För aktuell information om vad som gäller hänvisar vi till respektive organisation. Statens kulturråd Kulturrådet stödjer professionella konst- och kulturutövare i Sverige för att ge dem möjlighet att presentera sin verksamhet internationellt. Kulturrådet ger också stöd för att konst och kultur från hela världen ska kunna visas i Sverige. Svenska Institutet Svenska Institutet gör ibland utlysningar eller specifika projekt som syftar till att sprida svensk kultur och internationell samverkan. Kontakta Svenska Institutet för vidare information och förutsättningarna för ditt projekt. Konstnärsnämnden Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte inom teater, musik och dans. För aktuella utlysningar se konstnärsnämndens hemsida. Kulturbryggan Om ditt projekt är att betrakta som nyskapande kan det finnas möjlighet att söka stöd hos kulturbryggan. Se deras hemsida för aktuella utlysningar. Nordiska kulturfonden Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna. Fonden kan som huvudregel ge stöd åt projekt där minst tre nordiska länder ingår. Ansökningstider och aktuella stöd finns på Nordiska kulturfondens hemsida Föreningen Norden Kulturfonden för Sverige och Finland kan sökas av enskild person, organisation, förening, nätverk för öka kännedomen om och kontakten mellan ländernas kultur. Statens Musikverk Hos Statens Musikverk kan du söka medel för internationella samarbetsprojekt, samarbetsprojekt med en eller flera internationella samarbetsparter, inklusive svenska gästspel/ turnéer i utlandet eller internationella gästspel/ turnéer i Sverige.

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram När CIMO-praktikplatsen har bekräftats, kan praktikanten i regel avtala om praktiska saker kring praktikperioden direkt med arbetsgivaren. Inom praktikprogrammen

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen.

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Stockholm 2009-12-21 INBJUDAN TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Nytt för fas två är att vi nu välkomnar

Läs mer

Grundläggande information

Grundläggande information Grundläggande information Att fylla i en ansökningsblankett Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Ansökningen för Modulen stöd till nätverk: kortvarigt nätverksstöd

Läs mer

Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås

Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2014-05-20 Dnr 074-14 Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås Målgrupp för styrdokumentet Chefer, handläggare, handledare,

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Konsulthandbok Doctor

Konsulthandbok Doctor Jourtelefon: 08 555 656 10 Innehåll Välkommen till Dedicare Doctor!... 3 Kollektivavtal och ITP, gäller endast för dig som är anställd... 3 Tidrapportering... 4 Resa och boende... 4 Arbetsgivare... 4 Utvärdering...

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Rider. Still Shivering

Rider. Still Shivering Rider Still Shivering Kontakt teknik: tel: 0738 12 12 77 epost: johan.soderberg@distingo.nu Scen Teaterlokal eller annan lokal med fullständig mörkläggning, gärna blackbox. Scenyta (B x D) 12 x 9 meter,

Läs mer

Artisten. Agenturer, managers, skivbolag, förlag. Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Arrförbund - MAIS

Artisten. Agenturer, managers, skivbolag, förlag. Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Arrförbund - MAIS Agenturer, managers, skivbolag, förlag Arrförbund - MAIS Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Media Artisten Arrangören Publiken Skattemyndigheter Kompositörer, textförfattare, förlag Stim

Läs mer

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2012-01-01 Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 (Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2013 beslutas under året.) Hyra På hyra utgår för närvarande

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Hej! I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Budget (mall) - Tre varianter: en superbra, en lagom, en dålig

Budget (mall) - Tre varianter: en superbra, en lagom, en dålig Lathund för arrangörer (konsert) Övergripande anteckningar från grupparbeten Innan arrangemang Det börjar med en idé arrangemanget. Vad ska vi börja med? Konkretisera arrangemanget, vad är det ni vill

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3506, 103 69 Stockholm Tel +46 8 506 920 20 Fax +46 8 506 920 90 E-mail claims.sweden@aig.com För att kunna ge en snabb och effektiv service

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Anställning av utländsk arbetskraft

Anställning av utländsk arbetskraft Anställning av utländsk arbetskraft Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Anställning av utländsk arbetskraft Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen TryggaPersonalen en helhetslösning för personalen Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2013 Ö 2441-11 KLAGANDE MS-R MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Vittnesersättning (partssakkunnig) ÖVERKLAGAT

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

Yrke: professionell kulturskapare. Att ta betalt KLYS

Yrke: professionell kulturskapare. Att ta betalt KLYS Yrke: professionell kulturskapare Att ta betalt Avtals- och arvodesrekommendationer från KLYS KLYS 3 frågor till 4! Tänk vilket privilegium att få jobba med sin hobby 1. Vad är konstnärlig kvalitet för

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening VÄLKOMMEN TILL SKATTEBETALARNA Du vet hur viktigt det är att få hjälp och ersättning om något oförutsett händer. Hur viktigt det är att

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Checklista vid mottagande av utländsk personal

Checklista vid mottagande av utländsk personal Sida 1 (15) Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Checklista vid mottagande av utländsk personal Här finns en checklista med information för personal vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap som arbetar

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING FRI SCENKONST VERKSAMHETSBIDRAG OCH PROJEKTBIDRAG För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Bakgrund Den 1 januari 1958 trädde avtalet om den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) Romfördraget ikraft. Genom detta avtal åtog sig dåvarande

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Juristförsäkring. Frågor & svar

Juristförsäkring. Frågor & svar Juristförsäkring Frågor & svar FRÅGOR OCH SVAR - JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Sekos medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller.

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer