UTVECKLING GÄVLEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLING GÄVLEBORG"

Transkript

1 UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL-JULI 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV UTVECKLING GÄVLEBORG - en rapport över hur befolkning-, arbetsmarknad-, kompetens-, näringsliv- och konjunkturläget är i länet just nu.

2 Befolkning Sammanfattande kommentarer Gävleborgs befolkning ökar. Ökningen är dock mindre än i riket som helhet, även när de tre storstadsområdena räknas bort. Befolkningsgden i länet utvecklas ungefär i samma takt som i de närliggande länen Värmland och Dalarna. Gävleborg har få personer i arbetsför ålder som ska försörja många jämfört med situationen i riket. Gävle, Hudiksvall och Sandviken har positiva flyttnetton gentemot övriga kommuner i länet. Bollnäs, Sandviken och Ockelbo har ett positivt flyttnetto i förhållande till flytt till/från övriga riket. Gävle har ett negativt flyttnetto i förhållande till flytt till/från övriga riket trots klart högst befolkningsökning. Tillflödet av nya invånare i relation till folkgd är ungefär lika stort i samtliga kommuner. Ockelbo, som har minst absolut antal nya invånare och en negativ total befolkningsförändring, är den kommun som - sett till sin storlek - hade flest nya invånare under Under kvartal två 2015 skedde i alla kommuner i Gävleborgs län en tillväxt av både antal och. Kortfakta Gävleborgs befolkningsgd: personer, varav och Källa: SCB, folkgd, dec 2014 Jämförelse befolkningsutveckling index, 2002 = exkl storstadsområden Värmlands län 100 Dalarnas län 95 Gävleborgs län 90 Västernorrlands län Källa: SCB, folkgd, november2014 Befolkningsutvecklingen beskrivs i diagrammet i form av ett index där 2002 använts som utgångsår och därmed fått värdet 100. Följande år visar indexvärden utifrån hur befolkning i respektive region förhåller sig till utgångsåret. För län med en minskning i befolkningen efter 2002 blir indexvärdet under 100. Under perioden har antalet invånare i Gävleborg varit stabilt och 2014 skedde en viss ökning, vilket främst beror på en ökad invandring från utlandet. Utvecklingen i Gävleborg är lik den i de närliggande länen Värmland, Dalarna och Västernorrland. som helhet har haft en tillväxt om ca 9 procent under perioden. Ungefär hälften av den tillväxten kan hänföras till de tre storstadsregionerna.

3 Förändring av folkgd under 2014 Befolkning Nettoflytt utland Nettoflytt riket, ej inom län Nettoflytt inom län Födselöverskott Summa - total befolkningsförändring -400 Källa: SCB, förändring av befolkningsgd år 2014 Diagrammet visar förändringar i folkgd i respektive kommun uppdelad i olika netton; skillnad mellan flytt till och från utlandet (Nettoflytt utland) skillnad mellan flytt till och från övriga landet (Nettoflytt riket, exkl. inom län) skillnad mellan flytt till och från kommuner i Gävleborg (Nettoflytt inom län) samt skillnad mellan antalet levande födda och avlidna (Födselöverskott). Längden på de färgade fälten visar hur stort det specifika nettot är i respektive kommun. Ett långt rosa fält ovanför den horisontella axeln med värde noll innebär till exempel att nettoflytt utland är högt, dvs. att det är många fler som flyttar till än från kommunen från utlandet i just den kommunen. Om det är ungefär lika många som flyttar in och ut från utlandet blir det rosa fältet kort. Om det är fler som flyttar från än till kommunen från utlandet återfinns det rosa fältet under den horisontella axeln (vilket inte är fallet för någon kommun). En kort stapel där fälten är hoptryckta innebär att de olika nettona är låga för den kommunen. Det är alltså lika många som flyttar in respektive ut av respektive anledning. Det svarta horisontella strecket på varje stapel med antalet utskrivet bredvid, är total befolkningsförändring. Det är alltså summan av alla olika netton för respektive kommun. I Söderhamn har exempelvis fler personer flyttat från kommunen till andra kommuner i länet, än vice versa. Samma sak gäller flytt till och från andra län. Fler personer har avlidit än fötts. Detta har dock kompenserats av att fler personer har flyttat till än från Söderhamn, från utlandet. Totalt har därför befolkningen som helhet ökat med 14 personer (det svarta strecket). Tre kommuner i länet Bollnäs, Sandviken och Ockelbo - har ett positivt flyttnetto i relation till övriga riket (det gröna fältet är på plussidan). Trots klart högst befolkningsökning som helhet uppvisar Gävle ett negativt flyttnetto gentemot övriga riket. Det är alltså fler som flyttar från kommunen till andra län, än som flyttar till kommunen från andra län. Gävle, Hudiksvall och Sandviken har positiva flyttnetton gentemot övriga kommuner i länet. Endast Gävle hade under året ett positivt födselöverskott. Alla kommuner utom Ockelbo och Hofors hade under 2014 en positiv förändring av befolkningsgden.

4 Befolkning Till- och frånflöden av invånare Grön stapel står för nya invånare, det vill säga summan av all inflytt och födslar. Rosa stapel står för summan av utflytt och avlidna. Flyttströmmarnas storlek i absolut värde varierar väsentligt mellan kommunerna. Trots det kan konstateras att tillflödet av nya invånare är ungefär lika stort i samtliga kommuner i relation till folkgd. Det är faktiskt så att Ockelbo, med minst absolut antal nya invånare och en negativ total förändring (rosa stapel högre än grön), är den kommun som - sett till sin storlek - hade flest nya invånare under % % % 6% % 7% 8% 0 Källa: SCB, årsstatistik befolkning avseende % 7% 6% Nya invånare Förlorade invånare % = nya invånare i procent av befolkningsgd i respektive kommun Åldersstruktur, Gävleborg jämfört med riket år 2014 andelar av befolkning 100+ år år år år år år år år år år 0-9 år 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% Män Kvinnor Källa: SCB, folkgd, november2014 Gävleborg Diagrammet ovan visar fördelningen av befolkning på kön och åldersgrupper. Summan av alla staplar med samma färg i diagrammet blir 100 procent av befolkningen. Jämfört med riket har Gävleborg relativt stor andel av befolkningen i de äldre åldersgrupperna samt få i framförallt åldersgrupperna år. Det innebär att länet jämfört med riket har få personer i arbetsför ålder som ska försörja många. Detta är särskilt problematiskt eftersom arbetskraftens andel av befolkningen i arbetsför ålder är relativt liten, samt att arbetslösheten bland arbetskraften är hög. Förändring av befolkningsgd efter kön, kvartal två år 2015 Söderhamn Sandviken Ovanåker Ockelbo Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Hofors Gävle Bollnäs Kvinnor Män Diagramet visar utveckling av befolkningsgden under det senaste kvartalet; kvartal två år I alla kommuner i Gävleborg skedde en ökning av både antal och. Sett till länet som helhet bestod tillväxten av befolkning framförallt av (403 jämfört med 256 ). Gävle kommun hade kvartal två en väsentligt lägre tillväxt av befolkningen (17 personer) än kvartal ett (210 personer) Källa: SCB, befolkningsstatistik

5 Sammanfattande kommentarer Gävleborg är det län i Sverige som har lägst andel sysselsatta av befolkningen i arbetsför ålder Gävleborg är det län i Sverige som har högst andel personer i arbetsför ålder som står utanför arbetskraften Arbetslösheten har sjunkit i riket, men ökat i Gävleborg Arbetslösheten i länet har ökat mest i Ockelbo kommun Arbetslösheten har minskat mest i Gävle och Nordanstig Gävleborg har en högre arbetslöshet bland ungdomar och bland utrikesfödda personer, än i riket som helhet Nordanstigs kommun skiljer sig från övriga länet med en relativt låg arbetslöshet bland både ungdomar och utrikesfödda personer Arbetslösheten i Gävleborg var i juli 10,9 % (: 10,1%, : 11,7%) Det är samma nivå som föregående månad, men innebär en uppgång med 0,4 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik över registrerad arbetskraft Arbetsmarknad Definition arbetslöshet: När arbetslöshet behandlas i relativa termer är det i denna rapport i förhållande till arbetskraftens storlek, om inget annat tydligt uttrycks. Fördelen med att uttrycka arbetslösheten i förhållande till arbetskraften istället för i förhållande till hela befolkningen i arbetsför ålder är att arbetslöshetsmåttet då ger en bild av hur många som vill ha arbete, men inte får det. Befolkningen år efter arbetskrafttillhörighet, kvartal Gävleborgs län Värmlands län Västernorrlands län Av Sveriges samtliga län, inte bara av de jämförelselän som visas i figuren, är Gävleborg det som har minst andel sysselsatta av befolkning i arbetsför ålder. Gävleborg har även högst andel personer som står utanför arbetskraften. Gruppen Ej i arbetskraften omfattar bl.a. personer som är studerande, pensionärer, hemarbetande, värnpliktiga eller långvarigt sjuka. Dalarnas län Stockholms län exkl Stockholm, Göteborg och Malmö 0% 50% 100% Källa: SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) sysselsatta arbetslösa ej i arbetskraften Arbetslöshet i åldersgruppen år Juli 2015 Färgen i respektive kommun indikerar nivån på arbetslöshet i juli Pilen indikerar om arbetslösheten har ökat eller sjunkit sedan juli Det senaste året har arbetslösheten sjunkit något i riket. I Gävleborg har den dock ökat, både i länet som helhet och i åtta av tio kommuner. Ökningen har varit störst i Ockelbo, 2,1 procentenheter. I Gävle och Nordanstig har arbetslösheten minskat. I Nordanstig skedde minskningen från en nivå som redan var den lägsta bland länets kommuner samt lägre än rikssnittet. 6,1-8% 8,1-10% 10,1-12% 12% -> Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik över registrerad arbetskraft

6 Arbetsmarknad Ungdomsarbetslöshet och arbetslöshet bland utrikesfödda, juli % Arbetslöshet utrikesfödda år 60% 50% 40% 30% 20% 10% Gävleborgs län Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Ungdomsarbetslöshet år Bollnäs Hudiksvall Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik Diagrammet visar arbetslösheten för två grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden unga och utrikesfödda. Diagrammet påvisar en samvariation mellan arbetslöshetsnivån för dessa båda grupper, det vill säga att kommuner som har hög arbetslöshet bland unga även har hög arbetslöshet bland utrikesfödda. Både vad gäller arbetslöshet bland ungdomar och arbetslöshet bland utrikesfödda, uppvisar kommunerna i Gävleborg sämre tal än i riket som helhet. Undantaget är Nordanstig som har en förhållandevis låg arbetslöshet bland ungdomar, lägre än riket, och även tämligen låg arbetslöshet bland utrikesfödda. Ovanåker sticker ut i andra änden av skalan genom en hög arbetslöshet bland utrikesfödda och även en hög ungdomsarbetslöshet. Antal nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen Kommun Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn juli Totalt Gävleborg 909 Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik Antal varsel Under juli 2015 anmäldes varsel som berör 57 personer i länet. Motvarande period förra året anmäldes varsel för 193 personer. Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik Enligt främjandelagen är alla arbetsgivare skyldig att lämna varsel till Arbetsförmedlingen inför driftsinskränkning av minst fem arbetstagare. Mindre driftinskränkningar ingår inte i statistiken.

7 Sammanfattande kommentarer Gävleborg har låg utbildningsnivå jämfört med övriga landet Kvinnor är relativt sett mer välutbildade än, vilket är ett mönster som gäller för hela landet Befolkningen år fördelat efter högsta utbildningsnivå 2014 andelar i % 0,6 Kompetens 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Grundskoleutbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Värmlands län Västernorrlands län exkl storstadsområden Dalarnas län Gävleborgs län Källa: SCB, befolkningens utbildning Gävleborg är ett län med låg genomsnittlig utbildningsnivå jämfört med övriga Sverige. Andelen av befolkningen med grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå är hög och andelen med eftergymnasial utbildning låg. Befolkningen år i Gävleborg fördelat efter högsta utbildningsnivå och kön % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Eftergymnasial utbildning Grundskoleutbildning Gymnasial utbildning Uppgift saknas Källa: SCB, befolkningens utbildning Utbildningsnivån skiljer sig mellan könen. Kvinnor är relativt sett mer välutbildade än. Detta mönster är inte unikt för Gävleborg utan går igen i hela riket. Situationen är tämligen likartad bland Gävleborgs kommuner. Gävle kommun sticker ut med högre andelar och med eftergymnasial utbildning än övriga kommuner.

8 Sammanfattande kommentarer De två största näringsgrenarna i Gävleborg är vård och omsorg; sociala tjänster samt tillverkning och utvinning Hotell- och restaurangverksamhet är den bransch i länet som mellan 2011 och 2013 hade högst tillväxt sett till antal förvärvsarbetande Gävleborgs län som helhet har 10,3 företag per 100 invånare Ljusdal har mer än dubbelt så många företag per invånare som Hofors Den vanligaste bolagsformen i länet är Enskild näringsidkare De senaste fem åren har andelen aktiebolag ökat med cirka 30 procent Andelen handelsbolag respektive kommanditbolag har minskat med cirka 20 procent vardera Näringsliv Andel förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen per näringsgren 0% 5% 10% 15% 20% Fördelning av förvärvsarbetande mellan näringsgrenarna 2013, % Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Kulturella och personliga tjänster m.m. Vård och omsorg; sociala tjänster Utbildning Offentlig förvaltning och försvar Företagstjänster Fastighetsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Information och kommunikation Hotell- och restaurangverksamhet Transport och magasinering Handel Byggverksamhet Energiförsörjning; miljöverksamhet Tillverkning och utvinning Jordbruk, skogsbruk och fiske Okänd verksamhet -10% 0% 10% 20% Förändring antal förvärvsarbetande per näringsgren , % De gröna staplarna visar andel förvärvsarbetande per näringsgren. De rosa staplarna visar tillväxt per näringsgren i form av ökning/minskning av antal förvärvsarbetande. De två största näringsgrenarna i Gävleborg är vård och omsorg; sociala tjänster samt tillverkning och utvinning. Sett till tillväxt, de rosa staplarna, är det dock andra näringsgrenar som dominerar. Hotell- och restaurangverksamhet och fastighetsverksamhet har båda haft en väsentlig positiv tillväxt sett till antal förvärvsarbetande. Störst tillväxt har dock kategorin Okänd verksamhet. Tillverkning och utvinning, den näst största näringsgrenen, har haft störst nedgång av antalet förvärvsarbetande. En viss strukturomvandling har alltså ägt rum. På det stora hela är fördelningen mellan näringsgrenarna oförändrad under perioden. Det totala antalet förvärvsarbetande var 2013 nära det samma som Kvinnor och fördelar sig väsentligt olika mellan näringsgrenarna, se föregående rapport. Antal företag per 100 invånare, november 2014 Näringslivets struktur skiljer sig väsentligt mellan kommunerna i Gävleborg sett till antal företag per invånare. Ljusdal har fler än dubbelt så många företag per invånare som Hofors. Gävleborg som helhet har 10,3 företag per 100 invånare. Färgen i respektive kommun indikerar nivån på antal företag per 100 invånare i november Källa: SCB Befolkningsgd, Bolagsverket antal företag, samtliga företagsformer 6,1-8 8, , >

9 Antal företag efter bolagsform, juli 2015 Aktiebolag Bostadsrättsförening Ekonomisk förening Enskild näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Övriga bolagsformer Totalt antal företag Antal i juli Fördelning mellan bolagsformer i %, juli ,3 2 1,6 54,1 4,5 1,1 0,3 100 Förändring av antal i % från juli Näringsliv Källa: Bolagsverket antal företag, samtliga företagsformer. Den vanligaste bolagsformen i länet är enskild näringsidkare följd av aktiebolag. Det är emellertid antalet aktiebolag som har ökat mest under de fem senaste åren. Antalet handelsbolag respektive kommanditbolag har minskat med cirka 20 procent vardera under samma period. Nystartade företag och konkurser i Gävleborg Konkurser Nya företag Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Antalet nystartade företag i Gävleborg har varit högre kvartal än föregående kvartal. Det är dock något lägre än samma kvartal 2014 (429). Antalet konkurser minskade något under kvartal ett 2015 jämfört med kvartal fyra Antalet nya företag per kvartal är nästan 10 gånger så stort som antalet konkurser. Källa: SCB Konkurser och offentliga ackord, Tillväxtanalys Nystartade företag Nystartade företag och konkurser per kommun kvartal Hudiksvall Bollnäs Söderhamn Sandviken Gävle Ljusdal Nordanstig Ovanåker Hofors Ockelbo Antal konkurser Antal nystartade företag Alla kommuner i Gävleborg har väsentligt fler nystartade företag än konkurser. Antalet konkurser är jämnare fördelat mellan kommunerna än antalet nystartade företag Källa: SCB Konkurser och offentliga ackord, Tillväxtanalys Nystartade företag

10 KONJUKTUR Näringsliv Sammanfattande kommentarer Konjunkturen i Norra Mellansverige, där Gävleborgs län ingår, följer i stort den nationella konjunkturen, som haft en positiv utveckling de senaste åren Kvartal ett 2015 innebär en viss nedgång i förhållande till föregående kvartal, både för riket och för Norra Mellansverige Jämfört med övriga län i Norrland har Gävleborg återhämtat sig efter att under kvartal två och tre 2014 ha uppvisat något lägre tilltro till den ekonomiska utvecklingen Tre av fem norrlandslän hade kvartal lägre tilltro till den ekonomiska utvecklingen än föregående kvartal Konjukturbarometern Norra Mellansverige 90 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Källa: Konjunkturinstitutet Konfidensindikatorn Kommentar: Norrlandsbarometern konfidensindikator för Norrlands län Gävleborg Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten Norrland 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Källa: Norrlandsfonden Norrlandsbarometern

11 Vad säger ledare om läget i länet? I Ljusdal finns många företag, fler än i övriga kommuner hur kommer det sig tror du? Att det finns många företagare i Ljusdal tror jag beror på att man skapar sina egna jobb i brist på passade arbete, man ser till att försörja sig själv helt enkelt. Av tradition har det funnits många företagare i kommunen och en hel del är nog att man går i familjens fotspår. Ljusdal ligger också geografiskt bra med bra kommunikationer samt relativt lätt att få bra personal som också stannar. Carina Janars Centrumledare Ljusdal i Centrum Länet har en låg utbildningsnivå hur höja den? Särskilt behov för hur möta det? Maj-Britt Johansson Rektor Högskolan i Gävle Då hela 70 procent av studenterna vid Högskolan i Gävle kommer från hem utan akademisk bakgrund gör vi redan i dag en avgörande insats för att just höja utbildningsnivån i vårt län. För att vi ska kunna bidra ytterligare behöver regeringen ge oss fler utbildningsplatser, vilket vi kraftfullt verkar för. Vad gäller att rekrytera fler till Högskolans utbildningar bedriver vi ett omfattande arbete. Förutom att vi hela tiden försöker locka till de kvinnodominerade utbildningarna så kan här nämnas basår och bastermin för studenter utan högskolebehörighet som leder till plats på våra ingenjörsutbildningar. Även våra s.k. coop-utbildningar inom naturvetenskap och teknik med insprängda betalda arbetsperioder i utbildningarna lockar många. Bollnäs kommun har hög inflyttning från andra län hur kommer det sig? Vari ligger attraktiviteten? Peter Eriksson Näringslivschef Bollnäs kommun Bollnäs har en hög tillgänglighet med bra kommunikationer, en fungerande arbetsmarknad med ett näringsliv som investerar och utvecklas. Viktigast av allt är förmågan att kunna tillvarata de förutsättningar vi har som kommun. Den utveckling vi sett under de senaste åren är bara början på resan mot den framtid som vår politik pekat ut att vi ska möta. Vi ska fortsätta skapa förutsättningar för befolkningstillväxt med målet invånare vid utgången av Länet har få personer i arbetsför ålder som ska försörja många, och en låg andel av befolkningen som är i arbetskraften, samt en hög arbetslöshet. Hur ska vi möta denna utmaning? Charlotte Humling Arbetsförmedlingschef Gävle Genom att fler, arbetslösa och redan anställda, får och tar möjligheten till att studera kan vi möta länets arbetsgivares behov. Det handlar om allt från att komplettera oavslutade gymnasiestudier till att höja sin utbildningsnivå till yrkeshögskola eller högskola. Vi behöver också få fler arbetsplatser att öppna och ta emot arbetslösa för praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning så att arbetskraften och arbetsgivare möts. I mötet uppstår ofta tycke och det blir en rekrytering och en ny medarbetare som hjälper företaget att växa. Kontakt och ansvarig utgivare: Niclas Cronsell Avdelningschef Arbetsmarknad och kompetens Region Gävleborg

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1 Rapport från Soliditet 1 Sammanfattning För riket som helhet och samtliga län, med undantag för Jämtland, har andelen sena betalare minskat. Detta kan till stor del

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN Innehåll Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period... 3 Födda

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner Övergripande Planering Många nya jobb i regionens kommuner 1 (15) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 2 214 INNEHÅLL sida 2 25 nya jobb i regionens kommuner under 212 3 s ökning står

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 Något färre fick arbete December är den månad under ett år som övergångarna

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, om inte annat anges Promille

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (19) 2011-11-25 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 47, 2011-11-25 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Nyanmälda lediga platser 227 nya jobb till arbetsförmedlingarna i

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Företagens betydelse i Gävle. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Gävle. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Gävle Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning 2 Förändring i folkmängd 2 Befolkningsstruktur 2013 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period 2 Födda och döda samt

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

Ljusdal Ovanåker Nordanstig Hudiksvall Bollnäs Ockelbo Hofors Gävle Företagsringen har i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Bollnäs-Ovanåker att genomföra en förstudie kring framtida kompetensbehov. Vi

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Företagens betydelse i Stockholm. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Stockholm. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Stockholm Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer