UTVECKLING GÄVLEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLING GÄVLEBORG"

Transkript

1 UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL-JULI 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV UTVECKLING GÄVLEBORG - en rapport över hur befolkning-, arbetsmarknad-, kompetens-, näringsliv- och konjunkturläget är i länet just nu.

2 Befolkning Sammanfattande kommentarer Gävleborgs befolkning ökar. Ökningen är dock mindre än i riket som helhet, även när de tre storstadsområdena räknas bort. Befolkningsgden i länet utvecklas ungefär i samma takt som i de närliggande länen Värmland och Dalarna. Gävleborg har få personer i arbetsför ålder som ska försörja många jämfört med situationen i riket. Gävle, Hudiksvall och Sandviken har positiva flyttnetton gentemot övriga kommuner i länet. Bollnäs, Sandviken och Ockelbo har ett positivt flyttnetto i förhållande till flytt till/från övriga riket. Gävle har ett negativt flyttnetto i förhållande till flytt till/från övriga riket trots klart högst befolkningsökning. Tillflödet av nya invånare i relation till folkgd är ungefär lika stort i samtliga kommuner. Ockelbo, som har minst absolut antal nya invånare och en negativ total befolkningsförändring, är den kommun som - sett till sin storlek - hade flest nya invånare under Under kvartal två 2015 skedde i alla kommuner i Gävleborgs län en tillväxt av både antal och. Kortfakta Gävleborgs befolkningsgd: personer, varav och Källa: SCB, folkgd, dec 2014 Jämförelse befolkningsutveckling index, 2002 = exkl storstadsområden Värmlands län 100 Dalarnas län 95 Gävleborgs län 90 Västernorrlands län Källa: SCB, folkgd, november2014 Befolkningsutvecklingen beskrivs i diagrammet i form av ett index där 2002 använts som utgångsår och därmed fått värdet 100. Följande år visar indexvärden utifrån hur befolkning i respektive region förhåller sig till utgångsåret. För län med en minskning i befolkningen efter 2002 blir indexvärdet under 100. Under perioden har antalet invånare i Gävleborg varit stabilt och 2014 skedde en viss ökning, vilket främst beror på en ökad invandring från utlandet. Utvecklingen i Gävleborg är lik den i de närliggande länen Värmland, Dalarna och Västernorrland. som helhet har haft en tillväxt om ca 9 procent under perioden. Ungefär hälften av den tillväxten kan hänföras till de tre storstadsregionerna.

3 Förändring av folkgd under 2014 Befolkning Nettoflytt utland Nettoflytt riket, ej inom län Nettoflytt inom län Födselöverskott Summa - total befolkningsförändring -400 Källa: SCB, förändring av befolkningsgd år 2014 Diagrammet visar förändringar i folkgd i respektive kommun uppdelad i olika netton; skillnad mellan flytt till och från utlandet (Nettoflytt utland) skillnad mellan flytt till och från övriga landet (Nettoflytt riket, exkl. inom län) skillnad mellan flytt till och från kommuner i Gävleborg (Nettoflytt inom län) samt skillnad mellan antalet levande födda och avlidna (Födselöverskott). Längden på de färgade fälten visar hur stort det specifika nettot är i respektive kommun. Ett långt rosa fält ovanför den horisontella axeln med värde noll innebär till exempel att nettoflytt utland är högt, dvs. att det är många fler som flyttar till än från kommunen från utlandet i just den kommunen. Om det är ungefär lika många som flyttar in och ut från utlandet blir det rosa fältet kort. Om det är fler som flyttar från än till kommunen från utlandet återfinns det rosa fältet under den horisontella axeln (vilket inte är fallet för någon kommun). En kort stapel där fälten är hoptryckta innebär att de olika nettona är låga för den kommunen. Det är alltså lika många som flyttar in respektive ut av respektive anledning. Det svarta horisontella strecket på varje stapel med antalet utskrivet bredvid, är total befolkningsförändring. Det är alltså summan av alla olika netton för respektive kommun. I Söderhamn har exempelvis fler personer flyttat från kommunen till andra kommuner i länet, än vice versa. Samma sak gäller flytt till och från andra län. Fler personer har avlidit än fötts. Detta har dock kompenserats av att fler personer har flyttat till än från Söderhamn, från utlandet. Totalt har därför befolkningen som helhet ökat med 14 personer (det svarta strecket). Tre kommuner i länet Bollnäs, Sandviken och Ockelbo - har ett positivt flyttnetto i relation till övriga riket (det gröna fältet är på plussidan). Trots klart högst befolkningsökning som helhet uppvisar Gävle ett negativt flyttnetto gentemot övriga riket. Det är alltså fler som flyttar från kommunen till andra län, än som flyttar till kommunen från andra län. Gävle, Hudiksvall och Sandviken har positiva flyttnetton gentemot övriga kommuner i länet. Endast Gävle hade under året ett positivt födselöverskott. Alla kommuner utom Ockelbo och Hofors hade under 2014 en positiv förändring av befolkningsgden.

4 Befolkning Till- och frånflöden av invånare Grön stapel står för nya invånare, det vill säga summan av all inflytt och födslar. Rosa stapel står för summan av utflytt och avlidna. Flyttströmmarnas storlek i absolut värde varierar väsentligt mellan kommunerna. Trots det kan konstateras att tillflödet av nya invånare är ungefär lika stort i samtliga kommuner i relation till folkgd. Det är faktiskt så att Ockelbo, med minst absolut antal nya invånare och en negativ total förändring (rosa stapel högre än grön), är den kommun som - sett till sin storlek - hade flest nya invånare under % % % 6% % 7% 8% 0 Källa: SCB, årsstatistik befolkning avseende % 7% 6% Nya invånare Förlorade invånare % = nya invånare i procent av befolkningsgd i respektive kommun Åldersstruktur, Gävleborg jämfört med riket år 2014 andelar av befolkning 100+ år år år år år år år år år år 0-9 år 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% Män Kvinnor Källa: SCB, folkgd, november2014 Gävleborg Diagrammet ovan visar fördelningen av befolkning på kön och åldersgrupper. Summan av alla staplar med samma färg i diagrammet blir 100 procent av befolkningen. Jämfört med riket har Gävleborg relativt stor andel av befolkningen i de äldre åldersgrupperna samt få i framförallt åldersgrupperna år. Det innebär att länet jämfört med riket har få personer i arbetsför ålder som ska försörja många. Detta är särskilt problematiskt eftersom arbetskraftens andel av befolkningen i arbetsför ålder är relativt liten, samt att arbetslösheten bland arbetskraften är hög. Förändring av befolkningsgd efter kön, kvartal två år 2015 Söderhamn Sandviken Ovanåker Ockelbo Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Hofors Gävle Bollnäs Kvinnor Män Diagramet visar utveckling av befolkningsgden under det senaste kvartalet; kvartal två år I alla kommuner i Gävleborg skedde en ökning av både antal och. Sett till länet som helhet bestod tillväxten av befolkning framförallt av (403 jämfört med 256 ). Gävle kommun hade kvartal två en väsentligt lägre tillväxt av befolkningen (17 personer) än kvartal ett (210 personer) Källa: SCB, befolkningsstatistik

5 Sammanfattande kommentarer Gävleborg är det län i Sverige som har lägst andel sysselsatta av befolkningen i arbetsför ålder Gävleborg är det län i Sverige som har högst andel personer i arbetsför ålder som står utanför arbetskraften Arbetslösheten har sjunkit i riket, men ökat i Gävleborg Arbetslösheten i länet har ökat mest i Ockelbo kommun Arbetslösheten har minskat mest i Gävle och Nordanstig Gävleborg har en högre arbetslöshet bland ungdomar och bland utrikesfödda personer, än i riket som helhet Nordanstigs kommun skiljer sig från övriga länet med en relativt låg arbetslöshet bland både ungdomar och utrikesfödda personer Arbetslösheten i Gävleborg var i juli 10,9 % (: 10,1%, : 11,7%) Det är samma nivå som föregående månad, men innebär en uppgång med 0,4 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik över registrerad arbetskraft Arbetsmarknad Definition arbetslöshet: När arbetslöshet behandlas i relativa termer är det i denna rapport i förhållande till arbetskraftens storlek, om inget annat tydligt uttrycks. Fördelen med att uttrycka arbetslösheten i förhållande till arbetskraften istället för i förhållande till hela befolkningen i arbetsför ålder är att arbetslöshetsmåttet då ger en bild av hur många som vill ha arbete, men inte får det. Befolkningen år efter arbetskrafttillhörighet, kvartal Gävleborgs län Värmlands län Västernorrlands län Av Sveriges samtliga län, inte bara av de jämförelselän som visas i figuren, är Gävleborg det som har minst andel sysselsatta av befolkning i arbetsför ålder. Gävleborg har även högst andel personer som står utanför arbetskraften. Gruppen Ej i arbetskraften omfattar bl.a. personer som är studerande, pensionärer, hemarbetande, värnpliktiga eller långvarigt sjuka. Dalarnas län Stockholms län exkl Stockholm, Göteborg och Malmö 0% 50% 100% Källa: SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) sysselsatta arbetslösa ej i arbetskraften Arbetslöshet i åldersgruppen år Juli 2015 Färgen i respektive kommun indikerar nivån på arbetslöshet i juli Pilen indikerar om arbetslösheten har ökat eller sjunkit sedan juli Det senaste året har arbetslösheten sjunkit något i riket. I Gävleborg har den dock ökat, både i länet som helhet och i åtta av tio kommuner. Ökningen har varit störst i Ockelbo, 2,1 procentenheter. I Gävle och Nordanstig har arbetslösheten minskat. I Nordanstig skedde minskningen från en nivå som redan var den lägsta bland länets kommuner samt lägre än rikssnittet. 6,1-8% 8,1-10% 10,1-12% 12% -> Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik över registrerad arbetskraft

6 Arbetsmarknad Ungdomsarbetslöshet och arbetslöshet bland utrikesfödda, juli % Arbetslöshet utrikesfödda år 60% 50% 40% 30% 20% 10% Gävleborgs län Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Ungdomsarbetslöshet år Bollnäs Hudiksvall Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik Diagrammet visar arbetslösheten för två grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden unga och utrikesfödda. Diagrammet påvisar en samvariation mellan arbetslöshetsnivån för dessa båda grupper, det vill säga att kommuner som har hög arbetslöshet bland unga även har hög arbetslöshet bland utrikesfödda. Både vad gäller arbetslöshet bland ungdomar och arbetslöshet bland utrikesfödda, uppvisar kommunerna i Gävleborg sämre tal än i riket som helhet. Undantaget är Nordanstig som har en förhållandevis låg arbetslöshet bland ungdomar, lägre än riket, och även tämligen låg arbetslöshet bland utrikesfödda. Ovanåker sticker ut i andra änden av skalan genom en hög arbetslöshet bland utrikesfödda och även en hög ungdomsarbetslöshet. Antal nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen Kommun Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn juli Totalt Gävleborg 909 Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik Antal varsel Under juli 2015 anmäldes varsel som berör 57 personer i länet. Motvarande period förra året anmäldes varsel för 193 personer. Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik Enligt främjandelagen är alla arbetsgivare skyldig att lämna varsel till Arbetsförmedlingen inför driftsinskränkning av minst fem arbetstagare. Mindre driftinskränkningar ingår inte i statistiken.

7 Sammanfattande kommentarer Gävleborg har låg utbildningsnivå jämfört med övriga landet Kvinnor är relativt sett mer välutbildade än, vilket är ett mönster som gäller för hela landet Befolkningen år fördelat efter högsta utbildningsnivå 2014 andelar i % 0,6 Kompetens 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Grundskoleutbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Värmlands län Västernorrlands län exkl storstadsområden Dalarnas län Gävleborgs län Källa: SCB, befolkningens utbildning Gävleborg är ett län med låg genomsnittlig utbildningsnivå jämfört med övriga Sverige. Andelen av befolkningen med grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå är hög och andelen med eftergymnasial utbildning låg. Befolkningen år i Gävleborg fördelat efter högsta utbildningsnivå och kön % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Eftergymnasial utbildning Grundskoleutbildning Gymnasial utbildning Uppgift saknas Källa: SCB, befolkningens utbildning Utbildningsnivån skiljer sig mellan könen. Kvinnor är relativt sett mer välutbildade än. Detta mönster är inte unikt för Gävleborg utan går igen i hela riket. Situationen är tämligen likartad bland Gävleborgs kommuner. Gävle kommun sticker ut med högre andelar och med eftergymnasial utbildning än övriga kommuner.

8 Sammanfattande kommentarer De två största näringsgrenarna i Gävleborg är vård och omsorg; sociala tjänster samt tillverkning och utvinning Hotell- och restaurangverksamhet är den bransch i länet som mellan 2011 och 2013 hade högst tillväxt sett till antal förvärvsarbetande Gävleborgs län som helhet har 10,3 företag per 100 invånare Ljusdal har mer än dubbelt så många företag per invånare som Hofors Den vanligaste bolagsformen i länet är Enskild näringsidkare De senaste fem åren har andelen aktiebolag ökat med cirka 30 procent Andelen handelsbolag respektive kommanditbolag har minskat med cirka 20 procent vardera Näringsliv Andel förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen per näringsgren 0% 5% 10% 15% 20% Fördelning av förvärvsarbetande mellan näringsgrenarna 2013, % Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Kulturella och personliga tjänster m.m. Vård och omsorg; sociala tjänster Utbildning Offentlig förvaltning och försvar Företagstjänster Fastighetsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Information och kommunikation Hotell- och restaurangverksamhet Transport och magasinering Handel Byggverksamhet Energiförsörjning; miljöverksamhet Tillverkning och utvinning Jordbruk, skogsbruk och fiske Okänd verksamhet -10% 0% 10% 20% Förändring antal förvärvsarbetande per näringsgren , % De gröna staplarna visar andel förvärvsarbetande per näringsgren. De rosa staplarna visar tillväxt per näringsgren i form av ökning/minskning av antal förvärvsarbetande. De två största näringsgrenarna i Gävleborg är vård och omsorg; sociala tjänster samt tillverkning och utvinning. Sett till tillväxt, de rosa staplarna, är det dock andra näringsgrenar som dominerar. Hotell- och restaurangverksamhet och fastighetsverksamhet har båda haft en väsentlig positiv tillväxt sett till antal förvärvsarbetande. Störst tillväxt har dock kategorin Okänd verksamhet. Tillverkning och utvinning, den näst största näringsgrenen, har haft störst nedgång av antalet förvärvsarbetande. En viss strukturomvandling har alltså ägt rum. På det stora hela är fördelningen mellan näringsgrenarna oförändrad under perioden. Det totala antalet förvärvsarbetande var 2013 nära det samma som Kvinnor och fördelar sig väsentligt olika mellan näringsgrenarna, se föregående rapport. Antal företag per 100 invånare, november 2014 Näringslivets struktur skiljer sig väsentligt mellan kommunerna i Gävleborg sett till antal företag per invånare. Ljusdal har fler än dubbelt så många företag per invånare som Hofors. Gävleborg som helhet har 10,3 företag per 100 invånare. Färgen i respektive kommun indikerar nivån på antal företag per 100 invånare i november Källa: SCB Befolkningsgd, Bolagsverket antal företag, samtliga företagsformer 6,1-8 8, , >

9 Antal företag efter bolagsform, juli 2015 Aktiebolag Bostadsrättsförening Ekonomisk förening Enskild näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Övriga bolagsformer Totalt antal företag Antal i juli Fördelning mellan bolagsformer i %, juli ,3 2 1,6 54,1 4,5 1,1 0,3 100 Förändring av antal i % från juli Näringsliv Källa: Bolagsverket antal företag, samtliga företagsformer. Den vanligaste bolagsformen i länet är enskild näringsidkare följd av aktiebolag. Det är emellertid antalet aktiebolag som har ökat mest under de fem senaste åren. Antalet handelsbolag respektive kommanditbolag har minskat med cirka 20 procent vardera under samma period. Nystartade företag och konkurser i Gävleborg Konkurser Nya företag Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Antalet nystartade företag i Gävleborg har varit högre kvartal än föregående kvartal. Det är dock något lägre än samma kvartal 2014 (429). Antalet konkurser minskade något under kvartal ett 2015 jämfört med kvartal fyra Antalet nya företag per kvartal är nästan 10 gånger så stort som antalet konkurser. Källa: SCB Konkurser och offentliga ackord, Tillväxtanalys Nystartade företag Nystartade företag och konkurser per kommun kvartal Hudiksvall Bollnäs Söderhamn Sandviken Gävle Ljusdal Nordanstig Ovanåker Hofors Ockelbo Antal konkurser Antal nystartade företag Alla kommuner i Gävleborg har väsentligt fler nystartade företag än konkurser. Antalet konkurser är jämnare fördelat mellan kommunerna än antalet nystartade företag Källa: SCB Konkurser och offentliga ackord, Tillväxtanalys Nystartade företag

10 KONJUKTUR Näringsliv Sammanfattande kommentarer Konjunkturen i Norra Mellansverige, där Gävleborgs län ingår, följer i stort den nationella konjunkturen, som haft en positiv utveckling de senaste åren Kvartal ett 2015 innebär en viss nedgång i förhållande till föregående kvartal, både för riket och för Norra Mellansverige Jämfört med övriga län i Norrland har Gävleborg återhämtat sig efter att under kvartal två och tre 2014 ha uppvisat något lägre tilltro till den ekonomiska utvecklingen Tre av fem norrlandslän hade kvartal lägre tilltro till den ekonomiska utvecklingen än föregående kvartal Konjukturbarometern Norra Mellansverige 90 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Källa: Konjunkturinstitutet Konfidensindikatorn Kommentar: Norrlandsbarometern konfidensindikator för Norrlands län Gävleborg Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten Norrland 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Källa: Norrlandsfonden Norrlandsbarometern

11 Vad säger ledare om läget i länet? I Ljusdal finns många företag, fler än i övriga kommuner hur kommer det sig tror du? Att det finns många företagare i Ljusdal tror jag beror på att man skapar sina egna jobb i brist på passade arbete, man ser till att försörja sig själv helt enkelt. Av tradition har det funnits många företagare i kommunen och en hel del är nog att man går i familjens fotspår. Ljusdal ligger också geografiskt bra med bra kommunikationer samt relativt lätt att få bra personal som också stannar. Carina Janars Centrumledare Ljusdal i Centrum Länet har en låg utbildningsnivå hur höja den? Särskilt behov för hur möta det? Maj-Britt Johansson Rektor Högskolan i Gävle Då hela 70 procent av studenterna vid Högskolan i Gävle kommer från hem utan akademisk bakgrund gör vi redan i dag en avgörande insats för att just höja utbildningsnivån i vårt län. För att vi ska kunna bidra ytterligare behöver regeringen ge oss fler utbildningsplatser, vilket vi kraftfullt verkar för. Vad gäller att rekrytera fler till Högskolans utbildningar bedriver vi ett omfattande arbete. Förutom att vi hela tiden försöker locka till de kvinnodominerade utbildningarna så kan här nämnas basår och bastermin för studenter utan högskolebehörighet som leder till plats på våra ingenjörsutbildningar. Även våra s.k. coop-utbildningar inom naturvetenskap och teknik med insprängda betalda arbetsperioder i utbildningarna lockar många. Bollnäs kommun har hög inflyttning från andra län hur kommer det sig? Vari ligger attraktiviteten? Peter Eriksson Näringslivschef Bollnäs kommun Bollnäs har en hög tillgänglighet med bra kommunikationer, en fungerande arbetsmarknad med ett näringsliv som investerar och utvecklas. Viktigast av allt är förmågan att kunna tillvarata de förutsättningar vi har som kommun. Den utveckling vi sett under de senaste åren är bara början på resan mot den framtid som vår politik pekat ut att vi ska möta. Vi ska fortsätta skapa förutsättningar för befolkningstillväxt med målet invånare vid utgången av Länet har få personer i arbetsför ålder som ska försörja många, och en låg andel av befolkningen som är i arbetskraften, samt en hög arbetslöshet. Hur ska vi möta denna utmaning? Charlotte Humling Arbetsförmedlingschef Gävle Genom att fler, arbetslösa och redan anställda, får och tar möjligheten till att studera kan vi möta länets arbetsgivares behov. Det handlar om allt från att komplettera oavslutade gymnasiestudier till att höja sin utbildningsnivå till yrkeshögskola eller högskola. Vi behöver också få fler arbetsplatser att öppna och ta emot arbetslösa för praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning så att arbetskraften och arbetsgivare möts. I mötet uppstår ofta tycke och det blir en rekrytering och en ny medarbetare som hjälper företaget att växa. Kontakt och ansvarig utgivare: Niclas Cronsell Avdelningschef Arbetsmarknad och kompetens Region Gävleborg

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

INTEGRATIONS- MOTORN STOCKHOLM

INTEGRATIONS- MOTORN STOCKHOLM RAPPORT 2015:4 INTEGRATIONS- MOTORN STOCKHOLM STOCKHOLM DRIVER INTEGRATIONEN STOCKHOLM ÄR RIKETS INTEGRATIONS- MOTOR STOCKHOLMSREGIONEN VÄXER NÄST SNABBAST I EUROPA, MYCKET TACK VARE DEN ÖKADE INVANDRINGEN.

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text: Julia Asplund, Analysavdelningen Erik Huldt, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKHOLMS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKHOLMS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKOLMS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Julia Asplund och Erik uldt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 UPPSALA LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Therese Landerholm, 010 488 40 32 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av

Läs mer

Relationen Sverige Norge och Värmlands roll. Rapport nr 14, Region Värmland

Relationen Sverige Norge och Värmlands roll. Rapport nr 14, Region Värmland Relationen Sverige Norge och Värmlands roll Rapport nr 14, Region Värmland 1 information Utgiven av Region Värmland, 2013. Faktasammanställning: Bo-Josef Eriksson, Region Värmland samt Nordregio och Attityd

Läs mer

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner A2002:012 Regionernas tillstånd

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Framtidsutredningen Stockholms stad Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt 5 Om denna rapport Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för år 2001 att kommunstyrelsen skulle utarbeta ett underlag

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Erik Huldt, Julia Asplund Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008. S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008. S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STATISTIK OM STHLM INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008 S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE REGION GÄVLEBORG Analys Norra Mellansverige UPPDRAGSNUMMER 3582083000 STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE STOCKHOLM SWECO EUROFUTURES AB 1 (102) S w e co Kaplansbacken 10 Box 415 SE-101 28 Stockholm,

Läs mer

JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun

JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun 1 JämLYS Norsjö kommun 2010 JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun Foto: Ricke Johansson 2 JämLYS Norsjö kommun 2010 3 JämLYS Norsjö kommun 2010 INNEHÅLL INLEDNING 4 MOTVERKA KÖNSUPPDELNING

Läs mer