UTVECKLING GÄVLEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLING GÄVLEBORG"

Transkript

1 UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL-JULI 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV UTVECKLING GÄVLEBORG - en rapport över hur befolkning-, arbetsmarknad-, kompetens-, näringsliv- och konjunkturläget är i länet just nu.

2 Befolkning Sammanfattande kommentarer Gävleborgs befolkning ökar. Ökningen är dock mindre än i riket som helhet, även när de tre storstadsområdena räknas bort. Befolkningsgden i länet utvecklas ungefär i samma takt som i de närliggande länen Värmland och Dalarna. Gävleborg har få personer i arbetsför ålder som ska försörja många jämfört med situationen i riket. Gävle, Hudiksvall och Sandviken har positiva flyttnetton gentemot övriga kommuner i länet. Bollnäs, Sandviken och Ockelbo har ett positivt flyttnetto i förhållande till flytt till/från övriga riket. Gävle har ett negativt flyttnetto i förhållande till flytt till/från övriga riket trots klart högst befolkningsökning. Tillflödet av nya invånare i relation till folkgd är ungefär lika stort i samtliga kommuner. Ockelbo, som har minst absolut antal nya invånare och en negativ total befolkningsförändring, är den kommun som - sett till sin storlek - hade flest nya invånare under Under kvartal två 2015 skedde i alla kommuner i Gävleborgs län en tillväxt av både antal och. Kortfakta Gävleborgs befolkningsgd: personer, varav och Källa: SCB, folkgd, dec 2014 Jämförelse befolkningsutveckling index, 2002 = exkl storstadsområden Värmlands län 100 Dalarnas län 95 Gävleborgs län 90 Västernorrlands län Källa: SCB, folkgd, november2014 Befolkningsutvecklingen beskrivs i diagrammet i form av ett index där 2002 använts som utgångsår och därmed fått värdet 100. Följande år visar indexvärden utifrån hur befolkning i respektive region förhåller sig till utgångsåret. För län med en minskning i befolkningen efter 2002 blir indexvärdet under 100. Under perioden har antalet invånare i Gävleborg varit stabilt och 2014 skedde en viss ökning, vilket främst beror på en ökad invandring från utlandet. Utvecklingen i Gävleborg är lik den i de närliggande länen Värmland, Dalarna och Västernorrland. som helhet har haft en tillväxt om ca 9 procent under perioden. Ungefär hälften av den tillväxten kan hänföras till de tre storstadsregionerna.

3 Förändring av folkgd under 2014 Befolkning Nettoflytt utland Nettoflytt riket, ej inom län Nettoflytt inom län Födselöverskott Summa - total befolkningsförändring -400 Källa: SCB, förändring av befolkningsgd år 2014 Diagrammet visar förändringar i folkgd i respektive kommun uppdelad i olika netton; skillnad mellan flytt till och från utlandet (Nettoflytt utland) skillnad mellan flytt till och från övriga landet (Nettoflytt riket, exkl. inom län) skillnad mellan flytt till och från kommuner i Gävleborg (Nettoflytt inom län) samt skillnad mellan antalet levande födda och avlidna (Födselöverskott). Längden på de färgade fälten visar hur stort det specifika nettot är i respektive kommun. Ett långt rosa fält ovanför den horisontella axeln med värde noll innebär till exempel att nettoflytt utland är högt, dvs. att det är många fler som flyttar till än från kommunen från utlandet i just den kommunen. Om det är ungefär lika många som flyttar in och ut från utlandet blir det rosa fältet kort. Om det är fler som flyttar från än till kommunen från utlandet återfinns det rosa fältet under den horisontella axeln (vilket inte är fallet för någon kommun). En kort stapel där fälten är hoptryckta innebär att de olika nettona är låga för den kommunen. Det är alltså lika många som flyttar in respektive ut av respektive anledning. Det svarta horisontella strecket på varje stapel med antalet utskrivet bredvid, är total befolkningsförändring. Det är alltså summan av alla olika netton för respektive kommun. I Söderhamn har exempelvis fler personer flyttat från kommunen till andra kommuner i länet, än vice versa. Samma sak gäller flytt till och från andra län. Fler personer har avlidit än fötts. Detta har dock kompenserats av att fler personer har flyttat till än från Söderhamn, från utlandet. Totalt har därför befolkningen som helhet ökat med 14 personer (det svarta strecket). Tre kommuner i länet Bollnäs, Sandviken och Ockelbo - har ett positivt flyttnetto i relation till övriga riket (det gröna fältet är på plussidan). Trots klart högst befolkningsökning som helhet uppvisar Gävle ett negativt flyttnetto gentemot övriga riket. Det är alltså fler som flyttar från kommunen till andra län, än som flyttar till kommunen från andra län. Gävle, Hudiksvall och Sandviken har positiva flyttnetton gentemot övriga kommuner i länet. Endast Gävle hade under året ett positivt födselöverskott. Alla kommuner utom Ockelbo och Hofors hade under 2014 en positiv förändring av befolkningsgden.

4 Befolkning Till- och frånflöden av invånare Grön stapel står för nya invånare, det vill säga summan av all inflytt och födslar. Rosa stapel står för summan av utflytt och avlidna. Flyttströmmarnas storlek i absolut värde varierar väsentligt mellan kommunerna. Trots det kan konstateras att tillflödet av nya invånare är ungefär lika stort i samtliga kommuner i relation till folkgd. Det är faktiskt så att Ockelbo, med minst absolut antal nya invånare och en negativ total förändring (rosa stapel högre än grön), är den kommun som - sett till sin storlek - hade flest nya invånare under % % % 6% % 7% 8% 0 Källa: SCB, årsstatistik befolkning avseende % 7% 6% Nya invånare Förlorade invånare % = nya invånare i procent av befolkningsgd i respektive kommun Åldersstruktur, Gävleborg jämfört med riket år 2014 andelar av befolkning 100+ år år år år år år år år år år 0-9 år 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% Män Kvinnor Källa: SCB, folkgd, november2014 Gävleborg Diagrammet ovan visar fördelningen av befolkning på kön och åldersgrupper. Summan av alla staplar med samma färg i diagrammet blir 100 procent av befolkningen. Jämfört med riket har Gävleborg relativt stor andel av befolkningen i de äldre åldersgrupperna samt få i framförallt åldersgrupperna år. Det innebär att länet jämfört med riket har få personer i arbetsför ålder som ska försörja många. Detta är särskilt problematiskt eftersom arbetskraftens andel av befolkningen i arbetsför ålder är relativt liten, samt att arbetslösheten bland arbetskraften är hög. Förändring av befolkningsgd efter kön, kvartal två år 2015 Söderhamn Sandviken Ovanåker Ockelbo Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Hofors Gävle Bollnäs Kvinnor Män Diagramet visar utveckling av befolkningsgden under det senaste kvartalet; kvartal två år I alla kommuner i Gävleborg skedde en ökning av både antal och. Sett till länet som helhet bestod tillväxten av befolkning framförallt av (403 jämfört med 256 ). Gävle kommun hade kvartal två en väsentligt lägre tillväxt av befolkningen (17 personer) än kvartal ett (210 personer) Källa: SCB, befolkningsstatistik

5 Sammanfattande kommentarer Gävleborg är det län i Sverige som har lägst andel sysselsatta av befolkningen i arbetsför ålder Gävleborg är det län i Sverige som har högst andel personer i arbetsför ålder som står utanför arbetskraften Arbetslösheten har sjunkit i riket, men ökat i Gävleborg Arbetslösheten i länet har ökat mest i Ockelbo kommun Arbetslösheten har minskat mest i Gävle och Nordanstig Gävleborg har en högre arbetslöshet bland ungdomar och bland utrikesfödda personer, än i riket som helhet Nordanstigs kommun skiljer sig från övriga länet med en relativt låg arbetslöshet bland både ungdomar och utrikesfödda personer Arbetslösheten i Gävleborg var i juli 10,9 % (: 10,1%, : 11,7%) Det är samma nivå som föregående månad, men innebär en uppgång med 0,4 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik över registrerad arbetskraft Arbetsmarknad Definition arbetslöshet: När arbetslöshet behandlas i relativa termer är det i denna rapport i förhållande till arbetskraftens storlek, om inget annat tydligt uttrycks. Fördelen med att uttrycka arbetslösheten i förhållande till arbetskraften istället för i förhållande till hela befolkningen i arbetsför ålder är att arbetslöshetsmåttet då ger en bild av hur många som vill ha arbete, men inte får det. Befolkningen år efter arbetskrafttillhörighet, kvartal Gävleborgs län Värmlands län Västernorrlands län Av Sveriges samtliga län, inte bara av de jämförelselän som visas i figuren, är Gävleborg det som har minst andel sysselsatta av befolkning i arbetsför ålder. Gävleborg har även högst andel personer som står utanför arbetskraften. Gruppen Ej i arbetskraften omfattar bl.a. personer som är studerande, pensionärer, hemarbetande, värnpliktiga eller långvarigt sjuka. Dalarnas län Stockholms län exkl Stockholm, Göteborg och Malmö 0% 50% 100% Källa: SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) sysselsatta arbetslösa ej i arbetskraften Arbetslöshet i åldersgruppen år Juli 2015 Färgen i respektive kommun indikerar nivån på arbetslöshet i juli Pilen indikerar om arbetslösheten har ökat eller sjunkit sedan juli Det senaste året har arbetslösheten sjunkit något i riket. I Gävleborg har den dock ökat, både i länet som helhet och i åtta av tio kommuner. Ökningen har varit störst i Ockelbo, 2,1 procentenheter. I Gävle och Nordanstig har arbetslösheten minskat. I Nordanstig skedde minskningen från en nivå som redan var den lägsta bland länets kommuner samt lägre än rikssnittet. 6,1-8% 8,1-10% 10,1-12% 12% -> Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik över registrerad arbetskraft

6 Arbetsmarknad Ungdomsarbetslöshet och arbetslöshet bland utrikesfödda, juli % Arbetslöshet utrikesfödda år 60% 50% 40% 30% 20% 10% Gävleborgs län Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Ungdomsarbetslöshet år Bollnäs Hudiksvall Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik Diagrammet visar arbetslösheten för två grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden unga och utrikesfödda. Diagrammet påvisar en samvariation mellan arbetslöshetsnivån för dessa båda grupper, det vill säga att kommuner som har hög arbetslöshet bland unga även har hög arbetslöshet bland utrikesfödda. Både vad gäller arbetslöshet bland ungdomar och arbetslöshet bland utrikesfödda, uppvisar kommunerna i Gävleborg sämre tal än i riket som helhet. Undantaget är Nordanstig som har en förhållandevis låg arbetslöshet bland ungdomar, lägre än riket, och även tämligen låg arbetslöshet bland utrikesfödda. Ovanåker sticker ut i andra änden av skalan genom en hög arbetslöshet bland utrikesfödda och även en hög ungdomsarbetslöshet. Antal nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen Kommun Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn juli Totalt Gävleborg 909 Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik Antal varsel Under juli 2015 anmäldes varsel som berör 57 personer i länet. Motvarande period förra året anmäldes varsel för 193 personer. Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik Enligt främjandelagen är alla arbetsgivare skyldig att lämna varsel till Arbetsförmedlingen inför driftsinskränkning av minst fem arbetstagare. Mindre driftinskränkningar ingår inte i statistiken.

7 Sammanfattande kommentarer Gävleborg har låg utbildningsnivå jämfört med övriga landet Kvinnor är relativt sett mer välutbildade än, vilket är ett mönster som gäller för hela landet Befolkningen år fördelat efter högsta utbildningsnivå 2014 andelar i % 0,6 Kompetens 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Grundskoleutbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Värmlands län Västernorrlands län exkl storstadsområden Dalarnas län Gävleborgs län Källa: SCB, befolkningens utbildning Gävleborg är ett län med låg genomsnittlig utbildningsnivå jämfört med övriga Sverige. Andelen av befolkningen med grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå är hög och andelen med eftergymnasial utbildning låg. Befolkningen år i Gävleborg fördelat efter högsta utbildningsnivå och kön % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Eftergymnasial utbildning Grundskoleutbildning Gymnasial utbildning Uppgift saknas Källa: SCB, befolkningens utbildning Utbildningsnivån skiljer sig mellan könen. Kvinnor är relativt sett mer välutbildade än. Detta mönster är inte unikt för Gävleborg utan går igen i hela riket. Situationen är tämligen likartad bland Gävleborgs kommuner. Gävle kommun sticker ut med högre andelar och med eftergymnasial utbildning än övriga kommuner.

8 Sammanfattande kommentarer De två största näringsgrenarna i Gävleborg är vård och omsorg; sociala tjänster samt tillverkning och utvinning Hotell- och restaurangverksamhet är den bransch i länet som mellan 2011 och 2013 hade högst tillväxt sett till antal förvärvsarbetande Gävleborgs län som helhet har 10,3 företag per 100 invånare Ljusdal har mer än dubbelt så många företag per invånare som Hofors Den vanligaste bolagsformen i länet är Enskild näringsidkare De senaste fem åren har andelen aktiebolag ökat med cirka 30 procent Andelen handelsbolag respektive kommanditbolag har minskat med cirka 20 procent vardera Näringsliv Andel förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen per näringsgren 0% 5% 10% 15% 20% Fördelning av förvärvsarbetande mellan näringsgrenarna 2013, % Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Kulturella och personliga tjänster m.m. Vård och omsorg; sociala tjänster Utbildning Offentlig förvaltning och försvar Företagstjänster Fastighetsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Information och kommunikation Hotell- och restaurangverksamhet Transport och magasinering Handel Byggverksamhet Energiförsörjning; miljöverksamhet Tillverkning och utvinning Jordbruk, skogsbruk och fiske Okänd verksamhet -10% 0% 10% 20% Förändring antal förvärvsarbetande per näringsgren , % De gröna staplarna visar andel förvärvsarbetande per näringsgren. De rosa staplarna visar tillväxt per näringsgren i form av ökning/minskning av antal förvärvsarbetande. De två största näringsgrenarna i Gävleborg är vård och omsorg; sociala tjänster samt tillverkning och utvinning. Sett till tillväxt, de rosa staplarna, är det dock andra näringsgrenar som dominerar. Hotell- och restaurangverksamhet och fastighetsverksamhet har båda haft en väsentlig positiv tillväxt sett till antal förvärvsarbetande. Störst tillväxt har dock kategorin Okänd verksamhet. Tillverkning och utvinning, den näst största näringsgrenen, har haft störst nedgång av antalet förvärvsarbetande. En viss strukturomvandling har alltså ägt rum. På det stora hela är fördelningen mellan näringsgrenarna oförändrad under perioden. Det totala antalet förvärvsarbetande var 2013 nära det samma som Kvinnor och fördelar sig väsentligt olika mellan näringsgrenarna, se föregående rapport. Antal företag per 100 invånare, november 2014 Näringslivets struktur skiljer sig väsentligt mellan kommunerna i Gävleborg sett till antal företag per invånare. Ljusdal har fler än dubbelt så många företag per invånare som Hofors. Gävleborg som helhet har 10,3 företag per 100 invånare. Färgen i respektive kommun indikerar nivån på antal företag per 100 invånare i november Källa: SCB Befolkningsgd, Bolagsverket antal företag, samtliga företagsformer 6,1-8 8, , >

9 Antal företag efter bolagsform, juli 2015 Aktiebolag Bostadsrättsförening Ekonomisk förening Enskild näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Övriga bolagsformer Totalt antal företag Antal i juli Fördelning mellan bolagsformer i %, juli ,3 2 1,6 54,1 4,5 1,1 0,3 100 Förändring av antal i % från juli Näringsliv Källa: Bolagsverket antal företag, samtliga företagsformer. Den vanligaste bolagsformen i länet är enskild näringsidkare följd av aktiebolag. Det är emellertid antalet aktiebolag som har ökat mest under de fem senaste åren. Antalet handelsbolag respektive kommanditbolag har minskat med cirka 20 procent vardera under samma period. Nystartade företag och konkurser i Gävleborg Konkurser Nya företag Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Antalet nystartade företag i Gävleborg har varit högre kvartal än föregående kvartal. Det är dock något lägre än samma kvartal 2014 (429). Antalet konkurser minskade något under kvartal ett 2015 jämfört med kvartal fyra Antalet nya företag per kvartal är nästan 10 gånger så stort som antalet konkurser. Källa: SCB Konkurser och offentliga ackord, Tillväxtanalys Nystartade företag Nystartade företag och konkurser per kommun kvartal Hudiksvall Bollnäs Söderhamn Sandviken Gävle Ljusdal Nordanstig Ovanåker Hofors Ockelbo Antal konkurser Antal nystartade företag Alla kommuner i Gävleborg har väsentligt fler nystartade företag än konkurser. Antalet konkurser är jämnare fördelat mellan kommunerna än antalet nystartade företag Källa: SCB Konkurser och offentliga ackord, Tillväxtanalys Nystartade företag

10 KONJUKTUR Näringsliv Sammanfattande kommentarer Konjunkturen i Norra Mellansverige, där Gävleborgs län ingår, följer i stort den nationella konjunkturen, som haft en positiv utveckling de senaste åren Kvartal ett 2015 innebär en viss nedgång i förhållande till föregående kvartal, både för riket och för Norra Mellansverige Jämfört med övriga län i Norrland har Gävleborg återhämtat sig efter att under kvartal två och tre 2014 ha uppvisat något lägre tilltro till den ekonomiska utvecklingen Tre av fem norrlandslän hade kvartal lägre tilltro till den ekonomiska utvecklingen än föregående kvartal Konjukturbarometern Norra Mellansverige 90 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Källa: Konjunkturinstitutet Konfidensindikatorn Kommentar: Norrlandsbarometern konfidensindikator för Norrlands län Gävleborg Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten Norrland 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Källa: Norrlandsfonden Norrlandsbarometern

11 Vad säger ledare om läget i länet? I Ljusdal finns många företag, fler än i övriga kommuner hur kommer det sig tror du? Att det finns många företagare i Ljusdal tror jag beror på att man skapar sina egna jobb i brist på passade arbete, man ser till att försörja sig själv helt enkelt. Av tradition har det funnits många företagare i kommunen och en hel del är nog att man går i familjens fotspår. Ljusdal ligger också geografiskt bra med bra kommunikationer samt relativt lätt att få bra personal som också stannar. Carina Janars Centrumledare Ljusdal i Centrum Länet har en låg utbildningsnivå hur höja den? Särskilt behov för hur möta det? Maj-Britt Johansson Rektor Högskolan i Gävle Då hela 70 procent av studenterna vid Högskolan i Gävle kommer från hem utan akademisk bakgrund gör vi redan i dag en avgörande insats för att just höja utbildningsnivån i vårt län. För att vi ska kunna bidra ytterligare behöver regeringen ge oss fler utbildningsplatser, vilket vi kraftfullt verkar för. Vad gäller att rekrytera fler till Högskolans utbildningar bedriver vi ett omfattande arbete. Förutom att vi hela tiden försöker locka till de kvinnodominerade utbildningarna så kan här nämnas basår och bastermin för studenter utan högskolebehörighet som leder till plats på våra ingenjörsutbildningar. Även våra s.k. coop-utbildningar inom naturvetenskap och teknik med insprängda betalda arbetsperioder i utbildningarna lockar många. Bollnäs kommun har hög inflyttning från andra län hur kommer det sig? Vari ligger attraktiviteten? Peter Eriksson Näringslivschef Bollnäs kommun Bollnäs har en hög tillgänglighet med bra kommunikationer, en fungerande arbetsmarknad med ett näringsliv som investerar och utvecklas. Viktigast av allt är förmågan att kunna tillvarata de förutsättningar vi har som kommun. Den utveckling vi sett under de senaste åren är bara början på resan mot den framtid som vår politik pekat ut att vi ska möta. Vi ska fortsätta skapa förutsättningar för befolkningstillväxt med målet invånare vid utgången av Länet har få personer i arbetsför ålder som ska försörja många, och en låg andel av befolkningen som är i arbetskraften, samt en hög arbetslöshet. Hur ska vi möta denna utmaning? Charlotte Humling Arbetsförmedlingschef Gävle Genom att fler, arbetslösa och redan anställda, får och tar möjligheten till att studera kan vi möta länets arbetsgivares behov. Det handlar om allt från att komplettera oavslutade gymnasiestudier till att höja sin utbildningsnivå till yrkeshögskola eller högskola. Vi behöver också få fler arbetsplatser att öppna och ta emot arbetslösa för praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning så att arbetskraften och arbetsgivare möts. I mötet uppstår ofta tycke och det blir en rekrytering och en ny medarbetare som hjälper företaget att växa. Kontakt och ansvarig utgivare: Niclas Cronsell Avdelningschef Arbetsmarknad och kompetens Region Gävleborg

Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg

Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg Kvartalsrapport januari-mars 2015 Befolkningen i Gävleborg ökar. Inflytt från utlandet bidrar mest till ökningen. Under fjärde kvartalet 2014 startades 379 företag

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT JANUARI MARS 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT OKT-DEC 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just nu.

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 1 100 personer fick arbete i december Under december månad erhöll 1 092 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 1 500 personer fick arbete i september Under september månad erhöll 1 531

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 1 400 personer fick arbete i februari Under februari månad erhöll 1 435 personer

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2015

Arbetspendling till och från Västerås år 2015 Arbetspendling till och från Västerås år 2015 När det gäller pendling så råder en viss eftersläpning i statistiken, vilket innebär att den mest aktuella statistiken är från år 2015. Inledningsvis kan du

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 Drygt 1 400 personer fick arbete i mars Under mars månad erhöll 1 423 personer

Läs mer

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år Statistik om Västerås Västerås arbetsmarknad år 2014 Västeråsare i förvärvsarbete år 2014 Antalet personer med förvärvsarbete ökade i Västerås med 470 personer mellan år 2013 och år 2014, vilket innebär

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 206 Ett hundratal färre fick arbete i september Under september månad erhöll 437

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 FS 2016:2 2016-03-02 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2014 med 340 personer till 61 160. Antalet arbetstillfällen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 13 mars 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 1 200 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under februari månad erhöll 1 180 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län juli månad 2016 De till arbete minskade I slutet av juli 2016 påbörjade cirka 1 109 av alla

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 10 april 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 1 400 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under mars månad erhöll 1 394 personer

Läs mer

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle Charlotte Humling Tove Elvelid Varför samarbete? Arbetskraftsförsörjning Säkra tillväxt för Gävleregionen Utmaning Inskrivna arbetslösa

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Gävleborgs län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Andelen kvinnor av de företagsamma i Gävleborg uppgår till 26,6 procent. Det är klart lägre än riksgenomsnittet (28,5 procent).

Andelen kvinnor av de företagsamma i Gävleborg uppgår till 26,6 procent. Det är klart lägre än riksgenomsnittet (28,5 procent). Gävleborgs län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer som väljer att ansvara för ett företags utveckling

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 206 Ett åttiotal fler fick arbete i oktober Under oktober månad erhöll 390 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Företagsamhetsmätning Gävleborgs län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Gävleborgs län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Gävleborgs län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Gävleborgs län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2016 December 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016 Stockholm fortsätter utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv4 2016 Mars 2017 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv September 2015

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv September 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturläget 2015 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 1 300 personer fick arbete i januari Under januari månad erhöll 1 284 personer

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2014

Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Denna artikel beskriver pendlingen till och från Västerås år 2014. Eftersom det är en viss eftersläpning när det gäller statistik om pendling så är detta den

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Konjunkturen i Uppsala län. Konjunkturläget kv September 2015

Konjunkturen i Uppsala län. Konjunkturläget kv September 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och.

Läs mer

Konjunkturen i Gävleborgs län. kv December 2016

Konjunkturen i Gävleborgs län. kv December 2016 Konjunkturen i Gävleborgs län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Gävleborgs

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 Arbetslösheten fortsätter att minska Arbetsmarknadsläget i

Läs mer

Konjunkuren i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015. Stockholm

Konjunkuren i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015. Stockholm Konjunkuren i Stockholm Business Alliance Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Stockholm utvecklas positivt Konjunkturläget 2015 kv1 i Om rapporten omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län,

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. kv Juni 2017

Konjunkturen i Örebro län. kv Juni 2017 Konjunkturen i Örebro län kv1 2017 Juni 2017 Konjunkturläget 2017 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Örebro län och

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. kv September 2016

Konjunkturen i Södermanlands län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och Eskilstuna kommun.

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Konjunkturen i Uppsala län. kv September 2016

Konjunkturen i Uppsala län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och. Statistiken bygger

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 7 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2017 December 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. kv December 2016

Konjunkturen i Södermanlands län. kv December 2016 Konjunkturen i Södermanlands län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Södermanlands

Läs mer

Konjunkturen i Östergötlands län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Östergötlands län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Östergötlands län kv4 2016 Mars 2017 Konjunkturläget 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Östergötlands

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad. Arbetslösheten

Läs mer

Konjunkturen i Dalarnas län. kv December 2016

Konjunkturen i Dalarnas län. kv December 2016 Konjunkturen i Dalarnas län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Dalarnas

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv2 2017 September 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 Arbetslösheten minskade med 1000 personer under 2014 Arbetsmarknadsläget

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. kv September 2016

Konjunkturen i Örebro län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och kommun. Statistiken

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv Juni 2016

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv Juni 2016 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016 Konjunkturläget 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och kommun.

Läs mer

Konjunkturen i Östergötlands län. kv September 2016

Konjunkturen i Östergötlands län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och Norrköpings kommun.

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. kv December 2016

Konjunkturen i Örebro län. kv December 2016 Konjunkturen i Örebro län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Örebro län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 17 17 1 1 1 1 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 19 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer