Datum Vår beteckning. tt?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2011-05-31. Vår beteckning. tt?"

Transkript

1 AKS 2011/ (21) Nedåtgående trend av anmälda arbetsskador tillfälligt avbrot tt?

2 AKS 2011/ (21) Förord Denna första studie avgränsas till att ställa arbetsskadeutvecklingen bland arbetstagare och egenföretagaree i relation till utvecklingen i samhällseko- ar- nomin, under åren 2003 till Det senaste årets ökning av anmälda betsskador diskuteras särskilt, även om denna studiee inte djupare analys- utgör en erar typ av skada. Dock finns en diskussion om fallskador somm stor andel av arbetsskadorna, trots att de inte i första hand är orsakade av samhällsekonomiska förändringar. Analysen baseras huvudsakligh gen på Arbetsmiljöverkets preliminära officiella statistik över inrapporterade och registrerade arbetsskador, arbetsolyckor och arbetssjukdom, under peri- och ekonomi under motsvarand de tidsperiod. Analyserna görs påå samhälle- oden 2003 till 2010 samt s beskrivande statistik över svensk arbetsmarknad lig nivå och vissa redovisningar per bransch. Rapporten är skriven av Annettee Nylund och Bodil Umegård. Dennis Web- är fram- stedt har bidragit med synpunkter samt skrivit bilaga 1. Statistiken tagen i samarbete med Börje Bengtsson. Arbetsmiljöverket i maj 2011 Ann Ponton Klevestedt

3 AKS 2011/ (21) Neda tga ende trend av anma lda arbetsskador Tillfa lligtt avbrott? Slutsatser 1. Fortsatt succesiv minskning av antalet inrapporterade och registrerade arbetsskador: arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukda dom 2. Under krisåren minskade anmälningarna av arbetsskador i varuprodu- av krisen. cerandee branscher, främst industrin, som drabbades mest Anmälningarna har inte ökatt i motsvarande grad i dessa branscher när ekonomin vänt uppåt igen 3. Samtidigt ökade anmälningar rna av arbetsskador i offentligt o finansierade verksamheter, därför redovisar dessa fler anmäldaa skador idag jämfört med varuproducerande och privata tjänstebranscher 4. Fallolyckor orsakade av snö och is svarar för hälften av ökningen av alla arbetsolyckor med sjukfrånvaro 5. De samhällsekonomiska förändringar som ingår i denna analys kan endast bidra med delförklaringar till förändringarna i anmälningar av arbetsskador, som troligen i stor utsträckning påverkas av andra fak- och torer. Orsaker möjliga att fortsätta f studera är fysiska faktorer, psykosociala arbetsorganisatoriskaa förhållanden samt hot och våldd i kombination med typ av arbetsolycka och arbetssjukdom. Dessutom bör man ta hänsyn till arbetsplatsens bransch, storlek och den skadades yrke, genus, ålder och utbildning samt inkomster och försäkringar. Skillnader i socialförsäkrings- eersättning systemet samt förändrade rutiner för ansökningar av arbetsskadea och vid prövning av arbetsskada, tillsammans med förändringaf ar i anmälväsentliga ningsbenägenheten hos arbetstagare och egenföretagare är också frågor att fortsätta studera. Sammanfattning Trenden 2003 till 2010 är fortsatt minskning av det totala antalett inrappor- av sys- terade och registrerade arbetsskador. Även arbetsskador som andel selsatta har minskat något, från 2,4 till 1,9 procent under perioden. Det ska inte sammanblandass med den årliga genomsnittliga minskningen som är

4 AKS 2011/ (21) cirka -8 procent fram till Under det djupaste krisåret 2009 var minsk öka med knappt +8 procent. Anmälda skador år å 2010 är fortfarande lägre än år 2008 före krisen. Utvecklingen kommandee år visar om trenden ningen cirka -10 procent för att under ekonomins första återhämtningsår fortsätter nedåt eller om det senaste året är ett trendbrott. Den senaste ekonomiska krisen n och dess effekter på arbetsmarkna knaden kan ha påverkat antal anmälda skador. Under det djupaste krisåret 2009 sjönk antal arbetade timmar mer än antalet sysselsatta då det är lättare att anatt snabbt passa antalet arbetade timmar efter konjunkturen än vad det är förändra antalet sysselsatta. Detta innebär att inte bara b antalet personer som arbetar minskade utan indikerar att även arbetstakten perr sysselsatt minskade, vilket kan ha påverkat förutsättningarna för arbetsskador. Minskningen kan också bero på att anmälningsbenägenheten minskat på grund av förhöjd arbetslöshetsrisk. Under krisen sammanfaller nedgången i ekonomin med minskningen av antal skador i respektive branschgrupp. Varuproducerande branscher, framför allt industrin, uppvisar den kraftigsamtidigt aste nedgången i antal arbetade timmar och arbetstakt 2009, minskar antalet anmälda skador påtagligt i dessa branscher. b De privata tjänsteproducerande branscherna drabbades inte lika hårt av krisen och uppvisar inte heller en lika stor minskning av antalet skador. Offentligt finansierad verksamhet antas påverkas indirekt av krisen, k främst genom lägre skatteintäkter, möjligen också genom ändrad/ /ökad efterfrågan på offentliga tjänster. I den senastee krisen har de påverkats i relativt liten ut- timmar. sträckning, åtminstone i termerr av antal sysselsatta och o arbetade Däremot redovisar de en ökningg av antalet anmälda skador. s Dett redovisas numera fler skador inom offentligt finansierad verksamhet än i varuprodu- De utgjorde en stor andel av sysselsättningsökningen Ävenn ökningen cerande respektive privata tjänstebranscher. Tidsbegränsat anställda fungerar också som ett snabbreglage i ekonomin. av antal anmälda skador under 2010 observerades först blandd gruppen tidsbegränsat anställda. Anmälningar från tidsbegränsat anställda utgjorde ungefär en fjärdedel av ökningen av samtliga anmälda skador, medan de- anställda ras andel av samtligaa skador 2010 var 13 procent. Tidsbegränsat anmäler färre arbetsskador per sysselsatt än fast anställda, vilket innebär att antalet anmälda skador troligen hade ökat merr om sysselsättnings- per- ökningen 2010 bestått av en högre andel fast anställda. Under 2010 återhämtade sig ekonomin och inte bara antal sysselsatta soner och arbetade timmar utann även arbetsproduktiviteten ökade snabbt. Även antalet anmälda skador ökar under den ekonomiska uppgången men

5 AKS 2011/ (21) ökningen 2010 är jämt fördeladd mellan såväl varu- och tjänstebranscher som offentligt finansierad verksamhet. En av förklaringarna till detta är att en stor del av uppgången berorr på ökningen av fallskador som i sin tur är orsakade av snö och is. Av anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro mot- åren svarar fallolyckor cirka hälftenn av de ökade anmälningarna mellan 2009 och Ökningen var stor inom de privata och o offentliga tjänste- transport branscher där de anställda förflyttar sig utomhus exempelviss samt vård och omsorg. Faktorerr som antas påverka anmälan av arbetsskada Arbetsskador antas påverkas avv den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt antas hänga samman med arbetsorganisation, arbetssätt, arbetsvillkor med flera andra faktorer. I vilken grad den betydandee minskningen av an- av talet inrapporterade och registrerade arbetsskador sedan börjann talet förklaras av dessa eller andra faktorerr återstår att pröva. Troligen har nya utvecklade vetenskapliga underlag vid prövningg av arbetsskada, till- rutiner sammans med förändringar i försäkringssystemen och förändrade för ansökningar av arbetsskade eersättning påverkat. BenägenheteB en att vilja anmäla påverkas troligen ocksåå till följd av ändringar i regler och rutiner med mera. Andra och sammanhängande orsaker till förekomstenf n av skada och benägenhet att anmäla skada är kraftiga upp- och o nergångar i sam- görs, inte minst för att öka förståelsen för benägenhet ten att anmäla arbets- hällsekonomin, som ingår i i denna studie. Jämförande studier av Arbetsmiljöverkets olika statistikundersökningar skada. Anmäld arbetsskada i Arbetsmiljöverkets informationssystem för arbetsskador, ISA) som baserass på faktiska arbetsskadeanmälningar jäm- upp- förs med uppgifter i studien om arbetsorsakade besvär som mäter levda besvär oavsett om det finns en arbetsskadeanmälan eller ej. Den se- nare genomförs som en tilläggsundersökning till arbetskraftsa sundersök- minst tre ningen (AKU). Jämförelser mellan dessa två har genomförts vidd tillfällen, den senastee är för perioden Den senaste visar på vissa skillnader och likheter i förekomst av arbetsolycka, arbetssjukdom och upplevda besvär. För ytterligare information, se Statistiska centralbyrån, Bakgrundsfakta till Arbetsmarknads- och Utbildningsstatistiken 2003:5 Informationssystemet om arbetsskador och undersökningen om arbets- av ar- orsakade besvär. En jämförandej e studie. För en fortsatt diskussion om faktorer som antas påverka anmälan betsskada, se även bilaga 1.

6 AKS 2011/ (21) Arbetsskadestatistik Arbetsmiljöverket redovisar i årlig statistik antalet inrapporterade och regi- och ar- strerade arbetsskador, i huvudsak arbetsolyckor medd sjukfrånvaro betssjukdom. Statistik över arbetsolyckor utan sjukfrånvaro och olyckor till och från arbetet registreras också. Då den första av dessa d inte klassificerar arbetstagare och egenföretagaree och den andra inte är olyckor i arbetet in- som kluderas dessa två inte i i den fortsatta redovisningen. Anmälningar inte är möjliga att klassificera registreras med tillägget ej klassificerbar. Den årliga statistiken redovisar inrapporterade arbetsolyckor somm inträffat året innann och som inkommitt fram till och med första f kvartalet pub- i liceringsåret. Efteranmälda olyckor registreras som gamla ärenden kommande redovisningar. Tidpunkt för när arbetssjukdom inträffat kan vara svårare att fastställa därför registreras inrapporteringsår. För definit- följa: Ar- ioner se Arbetsmiljöstatistik Rapport 2011:1, Arbetsskador Två kategorier av arbetsskadeanmälningar är mest intressanta att betsolyckor med sjukfrånvaro som minskade redan under u 1980-talet med cirka två tredjedelar fram till början av 2000-talet. ArbetssjukdA domar som både ökade och minskade under tidigare decennier, de toppade mellan åren och 1993, sannolikt på grund av då annonserade kommande skärpningar i arbetsskadebegreppet. Stora förändringar underr 1980 och 1990 talen Varje årsrapport innehåller enn kortfattad beskrivning av arbetsskade- samman- utvecklingen över en längre tidsperiod. Här har vi tagit med enn fattning av utvecklingen från 1980-talet och fram tilll början avv 2000-talet som bakgrund till den mer dagsaktuella utvecklingen. Sammantaget minskade arbetsskadeanmälningarna under u 1980 och talen i absoluta tal men också som andel av alla sysselsatta. Endast arbets- att den olyckor utan sjukfrånvaro ökade, men denna ökning var v inte så stor påverkadee den sammanvägda trenden neråt. Under dessa två tidigare decennier redovisas betydande förändringar i antalet inrapporterade och registrerade arbetsskador. Arbetsolyckor med sjukfrånvaro minskade med cirka två tredjedelar fram till början av talet, männen svarade för merparten av minskningen n. I absolutaa tal mins- den nivå kade antalet anmälningar för män under denna period ner tilll som kvinnorna hade i inledningen i början av 1980-talet. I början av den aktuella perioden svarade kvinnor för 20 procent av a dessa olyckor och

7 AKS 2011/ (21) Under de första åren i början av 2000-talet förändrades rutiner för ansök- och ningar av arbetsskadeersättningg samt andra rutiner i inrapportering klassificering för registrerade skador. Därför görs de fortsatta jämförelserna över åren från och med år 2003 och framåt. I diagram 1 redovisas anmäld arbetsolycka med sjukfrånvaro för arbetstagare och egenföretagare (kod 1) och arbetssjukdom för arbets-- samman- och egen- företagaree (kod 3). Det framgår att antalet anmälda arbetsskadorr taget har minskat under perioden, med en avvikelsee sista året. Det totala antalet arbetsskador är lägre årr 2009 än Med andra ord, det senaste året är anmälningarna något fler, dock är antalet det senaste året fortfa- är bru- rande lägre än år Det är således för tidigt att sia om trenden ten. cirka tjugo år senaree för 40 procent av dem. Nedgången av arbetsolyckor med sjukfrånvaro antas i hög grad ha påverkats avv regeländringar som också sammanfaller med ekonomiskt svagare år, i början av 1980-talet och i början av 1990-talet. Det antas också att konjunkturen slagit ut verksamhet- under er med riskfyllda arbetsmiljöer.. Även arbetssjukdomar har varierat perioden, de toppar mellan åren 1988 och 1993, därefter minskar de till hälften. Det kan sannolikt förklaras av övergångsbestämmelser i samband med skärpningar i arbetsskadebegreppet. Sammantaget har anmälning av arbetssjukdom minskat under perioden för både män och kvinnor. Trend av totalt färre anmälda arbetsskadorr Trenden 2003 till 2010 är fortsatt minskning av det totala antalett inrappor- av sys- terade och registrerade arbetsskador. Även arbetsskador som andel selsatta har minskat något: från 2,4 till 1,9 procent, under tidsperioden. Det ska inte sammanblandas med den årliga genomsnittli iga minskningen som är cirka -8 procent fram f till Under det djupaste krisårett 2009 var minskningen cirka -10 procent för att under ekonomins första återhämtav anmälda ningsår 2010 öka med knappt + 8 procent. Hälften av ökningen ö skador består av ökningen av fallolyckor beroende på snö och is. Ökningen var stor inom privata tjänstebranscher och offentligtt finansierade tjänste- transport branscher där de anställda förflyttar sig utomhus: exempelviss samt vård och omsorg. Anmälda skador år 2010 är fortfarande lägre än år 2008 före krisen. Utvecklingen kommande år visar om o trendenn fortsätter nedåt eller om det senaste året är ett trendbrott. Trend på 2000-talet

8 AKS 2011/ (21) Anmälningarna av arbetssjukdo om (kod 3) mer än halverades under periser ut att oden, i absoluta tal.. Arbetsolyckor med sjukfrånvaro (kod 1) minska men inte i samma s utsträckning. Den successiva minskningen av arbetsskador under perioden synes i huvudsak berorr på minskat antal in- rapporterade fall av arbetssjukd dom. åren Diagram 1. Inrapporterade och registrerade arbetsskador 2003 tilll Arbetsolyckor med sjukfrånvaro (arbetstagare och egenföretagare) kod 1 Arbbtssjukdom (arbetstagare och egenföretagare) kod 3 Summa skadekod 1 o 3 Källa: Arbetsmiljöverkets informationssystem för arbetsskador Eftersom arbetsmarknaden har förändrats under perioden behöver vi rela- att bättre tera skadeutvecklingen till förändringen av antalet sysselsatta förr kunna förstå utvecklingen av anmälda arbetsskador. Således S redovisas anmälda arbetsskador i relationn till antalet sysselsatta i arbetslivet i dia- Uppgifter om sysselsatta är hämtade från nationalräkenskaperna åren gram 2. Här jämförs anmälda skador för arbetstagare e och egenföretagare , och arbetskraftsundersökningen, åren Några år är överlappande vilket har medfört att jämförelser av sysselsättningsuppgifter mellan källorna har gjorts. Eventuella olikheter är så små s att de inte påver- trots kar analysen. Sammantaget har sysselsättningen ökat under perioden, en allvarlig ekonomisk kris vars första återhämtningsår var 2010, se den svarta linjen som mäts enligt denn högra axeln i diagram 2. Den svarta linjen visar antalet sysselsatta i 1000-tal under perioden. Dessa uppgifter är helt baserade på uppgifter från arbetskraftsundersökningen.

9 AKS 2011/ (21) Vidare framgår i diagram 2 att inrapporterad och registrerad arbetsolycka med frånvaro (kod 1) ) minskar i relation till sysselsatta från periodens startår 2003 med drygt 0,7 procent till knappt 0,6 procent år 2010 och att arbetssjukdom (kod 3) som andel av alla sysselsatta minskade från att ut- andel av göra knappt 0,6 till 0,2 procent.. Båda skadetyperna minskar somm sysselsatta, men arbetssjukdom minskar snabbare. Med andra ord, under perioden ökar den totala t sysselsättningenn och bådee antalet och andelen arbetsskador minskar. Diagram 2. Inrapporterade och registrerade arbetsskador, ar (3), i betsolyckor med sjukfrånvaro (kod 1) och arbetssjukdomm relation till antalet sysselsatta (i 1000 tal), åren 2003 till (Vänster axel) Antal sysselsatta i 1000 tal (höger axel). 0, , tal 0, , / /03 03/04 04/05 05/ /06 06/07 07/08 08/ /09 09/10 Arbetsolyckor med sjukfrånvaro kod 1 som andel av a alla sysselsatta Arbetssjukdom kod 3 som andel av alla sysselsatta Sysselsattaa totalt Källa: Arbetsmiljöverkets informationssystem för arbetsskador, Statistiska centralbyrån 2011: Nationalräkenskaperna och Arbetskraftsundersökning- arna, AKU. AKU innehåller ett tidsseriebrott till följd av a EU-harmonise ringen som skedde Före 2005 redovisade AKU åldersgruppen år. Efter 2005 redovisas AKU förr åldersgruppen år. Fallolyckor står för hälften av ökningen av a antalett skador år 2010 Ett ökat antal fallolyckor förklarar varför antalet arbetsolyckor med sjuk- av frånvaro inte minskat ännu snabbare år 2009 och bidrar till förklaringen ökningen det senastee året. Fallolyckorna svarar för cirka hälften av 2010 års ökning av arbetsolyckor med sjukfrånvaro, anmälningar.

10 AKS 2011/ (21) Enligt SMHI:s klimatdata har dee två senaste årens snösäsonger avvikit från föregående års. Den senaste snösäsongen som inleddes redan i november månad var lång även i södra Sverige. Den sträckte sig s från Svealand och norrut där det fortfarande var snötäcke i mars I fjällen ökade snö- en lång djupet tilll och med under marss månad. Även året innan var det snösäsong och enligtt SMHI det går inte attt avgöra vilken av dessa två snö- 2009/10 respektive 2010/11, det vill säga det första året å inkluderar vinter- säsongerna som varit märkligast. I SMHI:s statistik räknas snösäsongen månaderna november till december 2009 till och med januari till mars 2010 och den andra mätperioden inkluderar november till december 2010 till januari tilll mars Även om denna sammanställning inte går djupare in i orsaker till arbetsolycka med sjukfrånvaro så kan det konstateras att sta- kraftigt. tistiken visar att fallolyckor som är orsakade av snö och is har ökat Diagram 3 nedan visar antal anmälda fallolyckor med sjukfrånvaro totalt under perioden, och därav antal fallolyckor på grund av glattaa underlag exempelvis snö, is och vatten. Antalet fallolyckor harr fluktueratt över åren men i genomsnitt är antalet relativt lika. De senaste två åren ökar antalet fallolyckor på grund av glattunderlag och dess andel av a alla arbetsolyckor delvis som en konsekvens av att olyckorna totalt sett är lägre dessa år än år 2008, men också att de har ökat som en e konsekvens av snö och is. Diagram 3. Totalt antal fallolyckor med sjukfrånvaro därav fal fall lolyckor beroende på glattaa underlag (vänster axel) samt olyckor p.g.a. glattunderlagg som andel av antalet arbetsolyck or(högerr axel), åren 2003 till 2010 Antal Fallolyckor i kombination med hala underlag (vatten, is, snö etc) Fallolyckor av alla arbetsolyckor med sjukfrånvaro (arbets och egenföretagare): avikelsekod 5 Andel arbetsolyckor som är fallolyckor pga halt underlag Källa: Arbetsmiljöverkets informationssystem för arbetsskador 12 %

11 AKS 2011/ (21) Anmälda fallolyckor ökade kraftigt inom privata p och offentliga tjänstebranscher I tabell 1 visas antalet anmälda fallolyckor per näringsgren/bransch under åren 2008 till 2010 samt förändringen mellan åren. Redovisningenn beskriver ett flertal näringsgrenar/branscher samt summeringar av dessa i tre grup- på ett per. Summan av anmälningar i varuproducerande branscher b visar minskande antal fallolyckor 2009, med -7 procent. I de d privata tjänstebran- scherna minskade också antalet anmälda fallolyckor 2009, 2 med -11 procent, emedan de ökar i offentligt finansierade verksamheter, med + +7 procent. Under 2010 ökade samtliga tre grupper, både privata och offentliga tjänste- för- branscher med mer än +20 procent. Det är branscher där anställda flyttar sig utomhus exempelvis transport samt vård och omsorg.. (Färgerna följer även diagram 6 och tabell 2)

12 AKS 2011/ (21) Tabell 1. Antal anmälda fallolyckor per näringsgren/bransch, och årlig förändring, samt andel av alla skador åren och 2010 Näringsgren Jordbruk, skogsbruk och fiske Utvinning av mineral Tillverkning Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Byggverksamhet Summa varubranscher Handel; reparation motorfordon, motorcyklar Transport och magasineringg Hotell och restaurangverksamhet Informations och kommunikat Fastighetsverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och konst ionsverksamhet Finans och försäkringsverksamhet Uthyrning, fastighetsservice. Rese Kultur, nöje och fritid tjänster och andra stödtjänster Annan serviceverksamhet Summa tjänstebranscher Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkringg Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster / /10 % % Summa offentlig verksamhet Totalt anmälda fallolyckor Källa: Arbetsmiljöverkets informationssystem för arbetsskador. Närings- gren/bransch följer SNI 2007 grupperad efter avdelning % 2010 %

13 AKS 2011/ (21) Senaste ekonomiska krisen I detta avsnitt redovisas förändringen i svensk ekonomi och arbetsmarknad under den aktuella perioden åren 2003 till Tillväxten i ekonomin var relativt hög i början av perioden och klättrade över +4 procent. Under år 2007 kom en avmattning och tillväxten föll. År 2008 slog den internationella finanskrisen till och blev startskottet för en global lågkonjunktur.. Som följd krympte Sveriges BNP år 2009 med drygt -5 procentt vilket är den största minskningen under ett enda årr i modern tid. En del av tappett togs igen 2010 då BNP växte med +5,5 procent. Nedgången i ekonomin varr en global finansiell kris och en kreditkris, därför påverkade den branscher efter deras behov av krediter och hur exportberoende de var, vilket i sin tur påverkade sysselsättningen på olika sätt. Arbetstimmar och tidsbegränsat anställda är arbetsmark- nadens reglage vid konjunkturförändringar Antalet sysselsatta på arbetsmarknaden sätter ramar för f hur många arbetstagare och egenföretagare som kan råka ut för en arbetsskada.. I tidigare diagram 2 visas att sysselsättnins ngen har ökat under perioden p med undanvisar årlig tag för krisåren. De svarta s staplarna avläses på vänster axel och förändring av sysselsättningen, mätt i antal personer respektive i antal arbetade timmar. Antalet arbetade timmar förändras mer och snabbare och än antalet sysselsatta. Under högkonjunkturen före krisen var antalet sysselsatta hög på arbets- timmar, marknaden, både mätt som antalet personer och mättt som antalet samtidigt ökade de fram f till ochh med år Ökningen i antalet arbetade timmar var dessutom större än ökningen i antalet personer, vilket indikerar att arbetstakten mätt som antalet timmar per sysselsattt var hög. Redan mellan år 2007 och vände utvecklingen på arbetsmarknaden och antalet tidsbegränsat anställda minskade. De gråaa och gula staplarna i diagram 4 visar att de tidsbegränsat anställda är mer konjunkturkänsliga än fast anställda. Den totala sysselsättningen, mätt i både b timmar och per- än antalet soner, sjönk först 2009; antalet arbetade timmar minskade då merr personer. Flera deltidsavtal tecknades inom industrin och antalet personer som arbetar övertid minskade kraftigt med -9 procent 2009 (Källa: SCB, AKU årsdata ). Sammantaget pekar dessa uppgifter mot att arbetstakten i termerr av antal arbetade timmar per person p minskade. Kri- arbets- sen kan också ha lett till förändringar som på andra sätt påverkat förhållanden som inte fångas upp av dessa mått på arbetstakt och syssel-

14 AKS 2011/ (21) sättning. Därtill kommer att benägenheten att anmäla skador kann påverkas av krisen, både för arbetstagare och egenföretagare, också som enn effekt av förhöjd risk för arbetslöshet. Därefter vände konjunkturen uppåt och sysselsättningen ökade Anta- sett växte let personer som arbetade övertid ökade med +8 procent. Totaltt återigen antalet timmar mer änn antalet personer. Nu arbetar fler personer och med en högre arbetstakt per sysselsatt. De tidsbegränsat anställda utgjorde nästan hälften (46%) av sysselsättningsökningen under 2010, eme- är högre dan deras andel av samtliga s sysselsatta var 15 procent, vilket inte än under åren före krisen. Ökningen i tidsbegränsatt anställda är således betydligt mindre än den sammanlagda nedgången under krisen. Diagram 4. Årlig förändringf g av antalet arbetade timmar, sysselår, satta, fast anställda och tidsbegränsat anställda, % 5% 0% 5% 10% 03/04 04/050 05/ /06 06/07 07/08 08/09 Antal arbetade timmar Sysselsatta totaltt Fast anställda Tidsbegränsat anställda 09/10 Källa: Statistiska centralbyrån 2011: Arbetskraftsundersökningarna, AKU. AKU innehåller ett tidsseriebrott till följd av EU-harmoniseringenn som skedde Före 2005 redovisade AKU åldersgruppen år. Efter 2005 redovisas AKU för åldersgruppen år.

15 AKS 2011/ (21) Andelenn anmälda arbetsskador för tidsbegränsat anställda är lägre än för fast anställda; andelen minskade 2009 för att sedan öka 2010 Finns skillnader mellan anmälningar av skador för tidsbegränsat anställda jämfört med fast anställda? Motivet till attt särskilt studera dessaa två kate- an- gorier anställda är hypotesen att det finns en risk att tidsbegränsat ställda inte har lika stor s kunskapp som fast anställda om att arbetsskada ska anmälas och hur en arbetsskada anmäls. Anmälningsbenägenheten antas också utvecklas olika vid konjunktursvängningar för tidsbegränst sat och fast anställda. Läs mer om anmälningsbenägenheten i bilaga 1. För att svara på frågan studeras andelen anmälda skador i relation till anta- att tids- let sysselsatta för tidsbegränsat och fast anställda. Diagram 5 visar begränsat anställda har anmält färre skador per sysselsatt än övriga anställda, under de tre observerade åren. År 2010 anmäldes a knappt sex skador per 1000-tal anställda bland de tidsbegränsat anställda, medan fast anställda anmälde drygt sju skador per 1000-tal anställda. Anmälda skador minskade för både tidsbegränsat och fast anställda 2009, det vill säga totalt sett anmäldes färre skador per sysselsatt, särskilt för de tidsbegränsat anställda. Eftersom andelen anmälda arbetsskador är lägre för tidsbegränav arbets- sat anställda än för fast anställda indikerar det att ökningen skadeanmälningar 2010 varit större om sysselsättningsökningen skett genom fler fast anställda.

16 AKS 2011/ (21) Diagram 5. Andelen anmälda skador i relation till antalet sys (ar selsatta (i 1000 tal) för tidsbegränsat och fastt anställdaa betsolyckor, kod 1 och arbetssjukdom, kod 3), åren till ,0 7,,5 7,5 7,0 7,0 6,3 5,9 6,0 5,2 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Källa: Arbetsmiljöverkets informationssystem för arbetsskador, Statistiska centralbyrån: Arbetskraftsundersökningarna, AKU Krisen övriga Tidsbegränsat anställd drabbade varubranscher 2010 Fast anställd i större utsträckning än Samhällsekonomin påverkar självfallet den totala sysselsättningen och även andra förhållanden på arbetsmarknaden. Ett sätt att följa ekonomins förändring är att studera det samlade värdet av produktionen, BNP, och att ställa denna i relation till antalet sysselsatta eller arbetade timmar. Här- varje sys- igenom fås ett mått på arbetsproduktivitet som visar hur h myckett selsatt bidrar med tilll det samlade förädlingsvärdet. Tillväxten började avta redan år 2007, det vill säga innan sysselsättningen började vika. Det djupa krisåret var år 2009 men vissa branscher djupdök redan år Det beror på att den ekonomiska krisen startade som en finanskris, som utlöste en global lågkonjunktur. Den påverkade i första hand de företag som var ex- och de port- och kreditberoende. Varuproducerande branscher tillhör dessa uppvisar en större nedgång änn övriga ekonomin, särskilt gäller det till- branscherna. I de privata tjänsteproducerande branscherna är nedgången betydligt mindre, även under krisåret Offentligt finansierade verk- verkningsindustrin, som svararr för merparten av de d varuproducerande samheter (stat och kommun) är relativt oförändrade. Se S diagram 6.

17 AKS 2011/ (21) Diagram 6. Årlig procentue ll förändring i antal arbetade tim mar och produktivitet i några branscher Arbetsproduktivitet Varubranscher Timmar varubranscher Arbetsproduktivitet Tjänstebranscher Timmar tjänstebranscher Timmar offentliga verksamheter Källa: Konjunkturinstitutet Arbetsskador i olika branscher Antalet skador minskade mest i varubranscher 2009 medan ökningen 2010 är jämt fördelad. I tabell 2 visas anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro samt arbetssjuk- i antal och domar per näringsgren/branschh (färgerna följer även diagram 6) procentuell förändring åren 2008 till Kolumnen längst till höger visar hur stor andel av det totala antalet skador som anmälts i respektive näringsgren de tre åren. Antalet och andelen anmälda skador år 2008 var störst inom varubranscher, år 2010 hade dessa bytt position medd offentligt finansierad verksamhet. De privata tjänstebranschernas andel är oföränd- som i stor utsträckning påverkades av den ekonomiska krisen, finans- och rad. Den största nedgången av antalet anmäldaa skador skedde i näringsgrenar försäkringsverksamhet, följt av tillverkning. Antalet anmälda a skador minskade med -19 procent inom varubranscherr mellan 2008 och Närings gren Tillverkning svarade för en fjärdedel av alla anmälda a skador medan endast 1 procent av skadorna anmäldes inom näringsgrenen Finans och försäkring. Båda näringsgrenarna drabbades hårt av finanskrisen.