Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bevara Svartedalen Projekt Dalen"

Transkript

1 Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga att det är attraktivt att bo där Kungälvs Kommun har en fantastisk kultur- och naturskatt att förvalta och bör värna om att medborgarnas skattemedel används med förnuft. En vindkrafts- etablering är ett vågspel med stora risker och det finns betydligt bättre områden att skapa grön el genom ex vis vågkraft. Kungälvs Kommun bör använda sig av möjligheten att köpa in sig i andra etablerade vindkraftsverksparker i glesbygd utan något boende runt om, där vindförutsättningarna är betydligt mer gynnsamma och där inte ödeläggelse av medborgarnas närområden sker. En etablering kan komma att innebära värdeminskningar på fastigheter runt Dalen med upp till 40% av nuvarande värdering. Samrådsprocessen har inte skötts korrekt, bl.a. har inte alla berörda fastighetsägare kallats till möte. Dessutom presenterades gamla kartor där Duvesjöns tätort fortfarande benämndes småstugeområde vilket är felaktigt. (källa: Kungälv Kommun) Här finns idag 125 fastigheter varav 103 är åretruntboende och 22 för sommarboende. Har man missat denna stora förändring - Vad mer är fel? Underlag för ljud- och ljuskurvor ifrågasätts. Källinformation saknas då Kungälvs Energi och Pöyry vägrar presentera hur beräkningarna och avgränsningarna är gjorda. 150 meter höga vindkraftverk kommer att påverka hela områdets landskapsbild negativt och dominera landskapet fullständigt. Området runt Öresvattenåsen är idag ett tyst område och likaså området i direkt anslutning till Dalen vilket innebär att inga etableringar av ljudstörande element bör få anläggas i dessa trakter. Ett rikt fågel- och djurliv och flera nyckelisotoper finns inom området Dalen och dessa riskerar att slås ut om etableringen sker. Svartedalens naturreservat och Bohusleden är idag ett viktigt friluftsområde för hela storstadsregionen Göteborg och människor vandrar längs Bohusleden varje sommar. Mitt på eller mycket nära Bohusleden planeras minst tre vindkraftverk. Området har även många kulturminnesmärken och fornlämningar som inte kommer att kunna bevaras om planen genomförs. Vägen strax ovanför Grandalskrysset har ett Landsskapsbildskydd som vi förutsätter kommer att tas hänsyn till i ansökningsförfarandet. Hemsida: Facebook:

2 Bevara Svartedalen Projekt Dalen En kraftigt ökad trafik kommer att innebära fara och störande ljud för de boende under flera års tid. Hur mycket skog och mark som måste förstöras för att möjliggöra en etablering i OP Dalen (och även OP Öresvattenåsen) går inte att förutse. Kungälvs Energi och Pöyry vill inte lämna ut koordinater till vare sig vindkraftverkens placering eller var man planerar att placera tillfartsvägarna. Från andra elproducenter kan man läsa att cirka kvm skog måste avverkas för att etablera ETT vindkraftverk. Planerna på vindkraftetablering inom PO Dalen eller PO Öresvattenåsen finns inte med i Kommunplanen KP 2000, där vindbruksplanen diskuteras. Dock nämner man att Svartedalen är ett skogsområde med mycket höga naturvärden, omfattande våtmarksområden mm. Påpekas skall att från delområdet Romelanda härrör huvuddelen av kommunens vattenförsörjning och därför är vattenanläggningarna i Dösebacka och Lysegården skyddade som vattenskyddsområden. Området Lysegården ligger inom området som kommer att påverkas av en etablering av PO Dalen. Hemsida: Facebook:

3 Bevara Svartedalen Projekt Dalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om vindkraftsetablering... 4 Tillståndsprocessen... 6 Kungälvs kommun översiktsplan... 8 Projektområdet Dalen Naturmiljö Miljöpåverkan Kulturmiljö - Historia och arkeologi Boende Hälsa Ekonomi Alternativ utformning med nollalternativ Konsekvenser Diseröds utveckling Området Dalen Landskapsbild Friluftsliv (turism och rekreation) Politik Andras tankar Hemsida: Facebook:

4 Bevara Svartedalen Projekt Dalen ALLMÄNT OM VINDKRAFTSETABLERING De verk som planeras i projektområdet Dalen är totalt 150 meter höga. Man planerar 7 stycken verk i PO Dalen, 5 stycken verk i PO Vävra Berg och 4 stycken verk i PO Öresvattnet. OP Dalen och OP Öresvattenåsen ligger i direkt anslutning av naturreservatet Svartedalen. Se karta. Vävra Berg F Dalen X Öresvattenåsen Ä Ett vindkraftverk består av ett torn i fyra delar, som blir 101 meter högt ihop. Ovanpå tornet bultas ett 85 ton tungt maskinhus fast. I det fästs sen de tre rotorbladen, som får en diameter på 100 meter. När allt är på plats står verket på plats med en höjd på totalt 150 meter, räknat vid rotorbladets högsta läge. Ungefär tolv timmar tar det att få den 400 ton tunga anläggningen på plats, borträknat arbetet med betongfundamentet som fungerar som motvikt. Bilden är tagen från vindkraftverken på Kaptensberget i Hofors (länk) som är i samma storlek som de planerade i PO Dalen. Hemsida: Facebook:

5 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Verken har en sveparea på 8000 kvadratmeter per verk. Sveparea är den omkrets som verket samlar in vind från vid rotation. Varje rotorblad väger över 10 ton och totalvikten på verk av den storlek som planeras i Dalen är cirka ton per verk beroende vilka beståndsdelar som räknas in. Visst havererar vindkraftverk. I höstas träffades ett vindkraftverk på Jubrånet utanför Hörnefors (Umeå kommun) av blixten. Resultatet är ett haveri som har lett till att stora delar av ett rotorblad har slungats ut i skogen mellan meter från verket. Umeå energi vill inte utesluta att det kan ha varit is eller en stor fågel so kunde vara orsaken till haveriet. (Läs mer här). I relation till PO Dalen är avståndet till Bohusleden och vår skog mycket oroande Hemsida: Facebook:

6 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Brinnande vindkraftverk i Skottland Vindkraftverken brukar vanligtvis vara igång vid vindhastigheter över 4 m/s, blåser det mindre än detta står de i vänteläge (och dra ström). Vindstyrkan måste dock upp i cirka m/s för att verken skall ge full effekt. Vid starka vindar (vanligtvis omkring 25 m/s stannar verken automatiskt då påfrestningarna är för stora). Varje verk kostar cirka miljoner kronor i en första investering. TILLSTÅNDSPROCESSEN Vid byggnation av vindkraftanläggningar 1-10 MW på land krävs det en dubbel prövningsprocess, dels av kommunen som beviljar bygglov enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10) dels av Länsstyrelsen som ansvarar för prövningen utifrån ett miljöperspektiv (prövning enligt miljöbalken (SFS 1998:808). Dessa två instanser (Plan- och bygglagen samt miljöbalken) är de två i huvudsak vikigaste författningarna vid prövning av lokalisering av vindkraftverk. Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om fysisk planläggning och bygglov och miljöbalken innehåller bestämmelser om bl.a. tillstånds- respektive anmälningsplikt i miljöfarlig verksamhet. Olika storlekar på vindkraftparker kräver olika tillstånd, oftast krävs en MKB (Miljökonsekvensbeskrivning). Denna utförs i de flesta fall av projektörerna som ansvarar för att bygga vindkraftsparken (vilket kan tänkas vara subjektivt då deras mål är att projektet skall genomföras med en finansiell fördel och egentligen kan då deras version av MKB ifrågasättas). Det finns även andra författningar och lagar som påverkar lokaliseringen av vindkraftverk, så som t.ex. kulturminnen (1988:1144). För att alla skall ha samma bild och förståelse för tillståndsprocessen presenteras här en kort sammanfattning. Hemsida: Facebook:

7 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Tillståndsprocessen består kortfattat av tre steg: 1. Förstudie och ansökan till Länsstyrelse /Miljödomstol (drivande: projektör). Här genomförs oftast 2 tidiga samråd, ett med Länsstyrelsen och ett med direkt berörda ENSKILDA parter. Det som gås igenom med Länsstyrelsen är i huvudsak ett klargörande av vilka problem som kan finnas i projektet och vilka sakfrågor bör behandlas i MKB (miljökonsekvensbeskrivningen). Det tidiga samrådet med direkt berörda enskilda parter innefattar alltså att projektören skall möta de boende eller näringsidkare som bor inom t.ex. skyddszon eller i direkt anslutning till ett planerat vindkraftverk. Detta är inte samma samråd som man senare kallar till där alla som bor / verkar inom ett visst område i vindkraftverksparkens närhet bjuds in. Detta kallas UTÖKAT SAMRÅD och där bjuds övriga statliga myndigheter, kommuner, allmänheten och organisationer som antas bli berörda in (för området Dalen var detta den 27 maj 2013). Synpunkter tas in från berörda parter och dessa tillsammans med en MKB skickas in till Länsstyrelsen i form av en tillståndsansökan (dessa skall vara inne senast den 1 augusti för just projektet Dalen). 2. Inlämning av ansökan beslut från Länsstyrelsen (drivande: Länsstyrelsen). När ansökan kommit in så kungör Länsstyrelsen ansökan inklusive MKB och inkomna synpunkter och allmänheten får ytterligare en möjlighet att kommentera. När Länsstyrelsen fattat sitt förslag till beslut lämnas detta över till Miljöprövningsdelegationen. När beslutet är fattat kungörs det vanligtvis i media (typ morgontidningen). Beslutet från Länsstyrelse och Miljöprövningsdelegationen går då att överklaga. Hemsida: Facebook:

8 Bevara Svartedalen Projekt Dalen 3. Eventuell överprövning eller/och projektets realisering. Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas av projektören om denne fått avslag och även av enskilda eller organisationer som anser att beslutet gått dem emot och som har rätt att överklaga. Ärenden i storleksordning som området Dalen överklagas till miljödomstolen. (Källa: Etablering av vindkraft i Sverige en kartläggning av miljötillståndsprocesser ) KUNGÄLVS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN Vad säger då Kungälvs kommun om det hela? 2010 antogs en vindbruksplan som pekar ut ett antal områden i kommunen som potentiellt passande vid vindkraftsetablering. Många av dessa områden har efter hand uteslutits, dock inte området Dalen (inte heller Vävra Berg och Öresvattenåsen som har liknande förhållanden). I översiktsplanen, som också antogs 2010, skriver man såhär kring tankar om boendemiljöer och utveckling av landsbygden (dit området Dalen kan räknas.): Kungälvs kommun är belägen i en expansiv tätortsregion vilket innebär ett stort tryck på nya tomter även på landsbygden. Landsbygden består till stor del av jordbruksmark och naturområden förutom all befintlig bebyggelse. Landsbygden är en resurs för hela Göteborgsregionen, vilket markeras som gröna kilar i strukturbilden. Därför måste tillkommande av ny bebyggelse hanteras varsamt så inte landsbygden splittras sönder. Tillkommande enstaka kompletteringar kan ske med 1-2 tomter. Den nya bebyggelsen ska lämplighetsbedömas utifrån i första hand landskapsbild, närhet till kollektivtrafik samt hänsyn till jordbruksmark. Ny bebyggelse ska prövas med hänsyn till de areella näringarna. På landsbygden ser kommunen positivt på att pröva verksamheter som är förknippade med de naturliga förutsättningarna på platsen. (Källa: Kungälvs kommun ÖP 2010 sidan 46) I Kommunplan KP 2000 skriver man följande gällande skogszonen inom delområdet Romelanda inklusive Diseröd: Skogszonen skall bevaras som ett sammanhängande natur- och skogsområde. Detta följer man således inte nu när man styckar av stora delar av just denna skogszon och skövlar skog till förmån för vägar, byggnader och vindkraftsverk med dess etableringszoner. Man skriver också i samma plan (sidan 86) Skogszonen - I skogszonen bör ej medges något tillskott av bostäder utom för de areella näringarnas behov. Anläggningar för det rörliga friluftsbehovet får utföras. Den västra delen är Svartedalens naturreservat, tillika Natura område. Där råder förbud mot bebyggelse. Även detta har man tydligen glömt inom Kungälvs kommun nu när man planerar vindkraftverksetablering inom samma område där man i ovan nämnda stycke inte tycker att ens tillskott av bostäder borde tillåtas. Tycker man alltså att en vindkraftsetablering inte går under samma restriktioner? I närheten av området Dalen finns flera bebyggelser, ett större sammanhängande villaområde är Duvesjön med 125 hushåll. Här antogs detaljplanen 2004 för helårsboende på max 120 kvm BTA yta (denna har sedan utökats med 10 % för att möjliggöra byggandet). I detaljplanen finns flera krav på utformning av husen och dess placering. Detta med anledning av områdets karaktär. Hemsida: Facebook:

9 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Hur detta samkörs med att man i andra änden går åt motsatt håll och tillåter uppförande av minst 7 stycken vindkraftsturbiner 1,2 km + 4 stycken på Öresvattenåsen max 3 km från närmaste hus i området Duvesjön är en fråga som har lämnats obesvarad av ansvariga. * Öresvattenåsen ligger ännu mycket närmre Solberg i Romelanda med mycket bebyggelse Så här säger ÖP: Hänsyn till landskapsbild definieras enligt följande: Nya bostäder ska placeras i anslutning till, och vara kompletteringar till, befintlig bebyggelse samt ta stöd i landskapet så att man bygger vidare på landsbygdens karaktär och mönster. Det öppna landskapet ska värnas och oexploaterade områden ska bevaras. Nya enstaka byggnader, d.v.s. 1-2 hus, kan tillkomma som s.k. lucktomter i den befintliga bebyggelsen. (Källa Kungälvs kommun ÖP 2010 sidan 53) För området Solberg- Hede skriver man i Kommunplan KP 2000 följande: Ny bebyggelse inom detta område av riksintresse för kulturminnesvården KO 16 måste bedömas med stor hänsyn till de kulturhistoriska och landskapsmässiga värdena. Även här har man nu gått ifrån sina tidigare beslutade planer till förmån för vindkraftverksetablering. GENOMGÅENDE PROBLEM Att översiktsplanen inte går ihop med övriga dokument är ologiskt och motverkar en utveckling inom kommunen. I vindbruksplanen står det att resultatet av just vindbruksplanen skall integreras i kommunens översiktsplan och i energiplanen. PO Dalen finns inte ens med i Kommunplanen KP 2000 som föreslaget vindkraftsområde. Det har tillkommit i efterhand då man behövt strycka andra områden som visade sig inte lämpade. Detta visar ytterligare på hur man tvingat fram PO Dalen som möjligt för vindkraftetablering. Avstånden mellan de planerade turbinerna är i flera fall på gränsen till vad som är tillåtet i respekt till tysta områden, kultur- och historiska värden, naturvärden, boende, vattentäckter m.m. Hemsida: Facebook:

10 Bevara Svartedalen Projekt Dalen PROJEKTOMRÅDET DALEN NATURMILJÖ Projektområde Dalen ligger cirka 3 km från kusten och i direkt anslutning till tre naturreservat vilka samtliga är Natura 2000 områden med riksintressen för naturvård (enligt 7 kapitlet i miljöbalken) (Svartedalens naturskogar, Ranebo Lund och Lysegården). För att läsaren bättre skall förstå omgivningen ges här även en beskrivning av Svartedalen i sin helhet: Svartedalen är egentligen en högplatå genomskuren av en mängd dalar, raviner, sjöar och annat som hör skogen till. Området sägs vara ett av sydvästra Sveriges största sammanhängande skogsområden och har fått sitt namn från en torpruin med just namnet Svartedalen. Tidigare var området väldigt trädfattigt då skogen användes till timmer och ved och markerna för bete åt boskapen. Därför byggdes husen mestadels av sten, och vandringsleden passera flera spännande torpruiner och gärdsgårdar. Utmed vattendragen syns spår efter olika dämmen och sågar. Svartedalens Naturreservat består egentligen av två reservat. I det ena, Svartedalens Natur och friluftsområde, bedriver markägaren ett begränsat skogsbruk, medan den inre delen, Svartedalens Vildmarksområde, är helt skyddad. Inom projektområdet Dalen finns hos Skogsstyrelsen 12 stycken registrerade nyckelbiotoper som innebär områden med hotade växter och djur samt ett stort antal rödlistade organismgrupper, både inom djur- och växtriket. En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning där vissa växt- och djursamhällen hör hemma och trivs. Ett biotopskydd innebär skydd för all framtid enligt 7 kapitlet 11 miljöbalken. Läs mer hos Skogsstyrelsens här. Hedjohannesört - (Hypericum pulchrum) En av de många hotade artern. Hedjohannesörten är starkt hotad och bör övervakas av floraväktare. Artens kärnområde är i Svartedalen och finns i området kring Dalen Hemsida: Facebook:

11 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Mer specifikt finns det över 50 noterade arter inom området Svartedalen som är rödlistade. Enligt skogsstyrelsen finns höga naturvärdeobjekt inom området och det finns även ett område med naturvårdsavtal runt Ramsdalen. En utredning vad som specifikt finns i projektområdet Dalen är på gång och hittills finns ett 20- tal arter konstaterade. De rödlistade arterna finns idag både inom och utanför det som vi till vardags kallar Svartedalens naturreservat. Gränserna av själva naturreservatet stoppar inte djur, fåglar och växter att finnas utanför likaväl som innanför. Enligt en utredning som föreningen Rädda Svartedalen har genomfört (länk) är de majoriteten av de rödlistade arterna beroende av skogsmiljöer där barrskogar och barr- lövblandskogar utgör de viktigaste naturtyperna (stämmer väl överrens på Dalens utformning). KP 2000 skriver även att Nyckel 3: Det fysiska utrymmet för naturens kretslopp- mark och vatten - får inte hotas. Mångfalden av djur- och växtarter skall bevaras. Detta är direkt motstridigt med planerna på vindkraftverketablering i PO Dalen, PO Vävra Berg och PO Öresvattenåsen. Vindkraftetablering i Skår, Kungälvs kommun. Skogen som finns är blandskog med bl.a. magnifika tallar, granar och björkar. Marken är kuperad och blandas mellan skog och sprickdalar med sump- och våtmarker. Det finns redan idag problem med avverkning av skog inom de skyddade områdena i Svartedalen (inte bara i Svartedalen läs mer här och se bilder: länk). Hur en etablering av en vindkraftverkspark med 7 stycken 150 meters turbiner kommer att påverka omgivningarna är svårt att förutse. Den skog som måste avverkas för vägar, etableringar samt för själva uppbyggandet av verken kommer att ytterligare påverka tillgången till gammelskogar, djuren kommer att mista sina boplatser och fågellivet kommer att flytta till andra säkrare platser (där sådana finns kvar). Hemsida: Facebook:

12 Bevara Svartedalen Projekt Dalen I en frågestund med el- bolaget Eon skriver deras projektledare Camilla Rasmusson att Eon huggit ner ungefär 5000 kvadratmeter skog per vindkraftverk i de områden där de fram tills idag har etablerat vindkraft. Enbart i PO Dalen innebär detta kvadratmeter (7 verk á 5000 kvm skog) skog som skall avverkas om Eons kalkyl är rätt och hela projektområdet är kvadratmeter stort. Etablering av vindkraftverk i Skår i Kungälvs kommun. Bild från etablering av ett vindkraftverk i Ångemaland. Läs mer om den glada grannen till markägaren som tillåtit uppställning av vindkraftverk på sin mark (här). Idag finns det begränsade tillfartsmöjligheter till området och det vägnät som finns är i största del grusvägar med ett enstaka undantag på kringleden som i stora utsträckningar nyligen asfaltsbelagts. Nuvarande vägar är av mindre karaktär där mittlinje inte finns p.g.a. utrymmesskäl (för smala vägar). Hemsida: Facebook:

13 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Naturen och dess invånare påverkas olika av vindkraftsetableringar. Den gemensamma nämnaren är att hur mycket än vindkraftverk är kopplade med miljöcertifierad elproduktion så blir det i fall där naturvärden ställs mot naturvärden inte miljön och naturen som vinner på feletableringar av vindkraftverksparker. I projektområdets Dalens fall är naturen en klar förlorare. Skyddsbehovet av våra naturskogar är stort och akut. Larmrapport kommer från flera myndigheter och organisationer. (Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, WWF Naturskyddsföreningen m.fl.). Sverige har skrivit på FN:s Nagoya avtal som innebär att vi förbundit oss att skydda 17 % av vår biologiskt värdefulla skogsmark till år Bara 7 % skyddas idag, skriver Naturskyddsföreningen. Arealen av skyddad skog ökar men sker i Västra Götaland i en lägre takt än i övriga landet. När det gäller lövskog är arealerna oförändrade. Västra Götaland kommer inte att nå miljömålet (Källa: Skogsstyrelsen) Läs gärna också miljömålsberedningen som lades på regeringens bord i juni 2013 vad gäller skogen och vår tandlösa skogsskyddslag. Du kan bli dömd om du som enskild person plockar en fridlyst blomma men när samma blomma helt utrotas av att skog skövlas finns inga sanktioner. Naturvårdsverket skriver så här: Arealerna med gammelskog har minskat kraftigt i Sverige under talet. Utvecklingen har också gjort att de områden med gammelskog som finns kvar har splittrats i enskilda bestånd som blivit mer och mer isolerade från varandra. Framför allt är det arter med begränsad spridningsförmåga som hotas när gammelskogen på detta sätt fragmenteras. I Södra Sverige kan bara 2 % av skogen klassas som gammelskog. Källa: Länsstyrelsen MILJÖPÅVERKAN Miljöpåverkan är en direkt konsekvens av en etablering av en vindkraftverkpark i den storleken som planeras i projektområdet Dalen. Påverkan på mark och vegetation i form av schaktning och gjutning av betongfundament, anläggningsarbeten med vägar och etableringsplatser är förödande i det 6 kvadratkilometer stora området Dalen. Här finns idag inga stora vägar som har bredd och i vissa fall bärhetklassning som klarar de tunga transporter som behövs för att transportera komponenterna till vindkraftverksturbinerna. En turbin är mycket lång och skall kunna ta ut svängarna på små vägar. Hur detta skall gå på tillfartsvägarna i PO Dalen är inte definierat av projektören Pöyry. Hemsida: Facebook:

14 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Ibland blir det stopp. Denna bild är tagen vid Östernäs på Väddö i Roslagen (östra Uppland, norr om Stockholm). Man har fått såga ner ett träd på en boendes tomt för att komma förbi. Vilka vägar som kommer att behöva åtgärdas och byggas ut i PO Dalen svarar varken inte projektören Pöyry eller Kungälvs Energi på idag. Det som finns är en bild i samrådsunderlaget som visar på alternativa tillfartsvägar men den beskriver endast de större vägarna som redan finns. Båda tillfartsvägarna som markeras med lila respektive grönt på bilden nedan är mindre landsvägar som idag inte klarar vare sig den nödvändiga bredden eller bärheten som krävs för transport av vindkraftverk av den storleken som planeras. På vägen upp mot Stenungsund (lila markerad väg 634) finns även en del som ingår i vägminnesvårdsprogrammet som är framtaget av Vägverket, Länsstyrelsen och Göteborgs museer och Bohusläns museum (1991). Denna vägsträcka finns med i Stenungssund kommuns översiktsplan under Intressen och anspråk. Här skriver man: Kommunens ställningstagande: Stor hänsyn ska tas till kulturmiljön vid beslut om förändringar inom eller i anslutning till de områden som är utpekade kulturmiljöer i kulturminnesvårds- programmet. I samrådsunderlaget från Kungälvs Energi skriver man att transport för vindkraftverk normalt kräver en vägbredd på ca 5 meter och bredare i kurvorna. Norr om Lysegården är vägen precis 5 meter och på tillfartsvägen från Stenungssunds håll finns det inte många sträckor som klarar detta breddkrav i dagens läge. Dessutom finns flertalet kurvor inom båda vägalternativen som inte heller klarar av de långa transporterna. Här måste man i många fall inkräkta på privat mark för att ens klara av tillfart till de planerade PO Dalen och även PO Öresvattnet. Hemsida: Facebook:

15 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Väg som går genom PO Dalen idag Planerade tillfartsvägar som finns idag till PO Dalen Väg 634 mellan Hög och Jörlanda Vindlov skriver följande på sin sida angående trafikintensivitet: De anslutningar som används under byggtiden har ofta mycket trafik, medan de permanenta, som ska användas i driftskedet, nästan inte alls trafikeras. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det därför oftast viktigare att ställa höga krav på utformning, utmärkning och trafikanordningsplaner för tillfälliga anslutningar än för permanenta. Hemsida: Facebook:

16 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Enligt samrådsunderlaget tror man att cirka meter väg behöver anläggas till varje vindkraftverk. Enligt tidigare skrivning som refererande till Eons vindkraftsetablering så behövs en avverkning av skog på cirka 5000 kvadratmeter per vindkraftverk. Frågan är om det i PO Dalen inte blir mer p.g.a. de svåra vägförhållandena. Tillåter man detta måste man ta konsekvenserna för att stora delar av nuvarande miljö försvinner, både för boende, besökare och djurliv. En vindkraftverksetablering kräver förutom vägar och själva fundamenten ( kvadratmeter per fundament) för turbinerna även etablering av högspänningsledningar i mark, kranuppställningsytor samt uppförande av mindre byggnader. Detta leder till direkta förluster av naturmiljöer och fragmentering av de skogar och marker som finns. En ställningsbyggnad vid Brahehus projektet i Jönköpings kommun (nära Gränna) En nyanlagd väg med en kopplinskiosk för vindkraftverken I Jönköpings kommun (Brahehus) Hemsida: Facebook:

17 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Anläggning av väg till ett vindkraftverk i Skårby, Kungälvs kommun. En etablering av vindkraftverk i områden som Dalen innebär även en risk för vatten- och våtmarker. De största riskerna som finns är grumling, föroreningar och skapande av vandringshinder i vattendrag. I projektområdet Dalen finns det flera vattendrag, bl.a. följande sjöar Strövattnet, Ljusvattnet, Gräsvattnet, Svarte vetten och Hungersvatten. I direkt anslutning av projektområdet finns bl.a. Romesjön, Duvesjön, Sörsjön, Bollesjön samt flertalet andra mindre, icke utmarkerade vattendrag. Området runt Duvesjön är även ett skyddsområde för vattentäkt, detta område är speciellt skyddat mot verksamheter som kan vara en fara för föroreningar på grundvatten. Påpekas skall att från delområdet Romelanda härrör huvuddelen av kommunens vattenförsörjning och därför är vattenanläggningarna i Dösebacka och Lysegården skyddade som vattenskyddsområden. Här skriver man i Kommunplanen KP 2000 att Vid eventuella åtgärder invid vattentäkterna Dösebacka och Lysegården måste iakttas stor försiktighet. Området Lysegården ligger inom området som kommer att påverkas av en etablering av PO Dalen. Romesjön, Skrovvattnet och Bollesjön är klassade som fiskevårdsoråden. Inom projektområdet Dalen finns även flera platser som kalkas, både våtmarker och sjöar. Betong är ett av de mest miljöförstörande byggmaterial som finns och till de 7 fundamenten krävs 2800 m3 (=510 bilar en normalbil levererar 5,5 m3). (Källor: Vindkraftsutredning för Norrbottens kust- och inlandsområden och Kungälvs kommun hemsida) Vi får hela tiden höra argument som förespråkar vindkraftens fördelar; främst att det är ren energi som inte ger CO2- utsläpp. Vi undrar då hur man tänker om utvinning av coltan, neodym och bauxit för liksom järnmalm är dessa ämnen nödvändiga för produktionen. Coltan bryts främst i östra Kongo av unga slavarbetare under svåra förhållanden och ingen miljöhänsyn tillämpas. Neodym bryts numera främst i Kina som blev ensam producent när landet dumpade priserna under talets första årtionde. Miljön har förstörts för miljoner kineser och regeringsrepresentanter säger nu att brytningen kostar landet alldeles för mycket. Neodym avger dessutom radioaktiv strålning, inte lika hög som uran, men definitivt farlig nog för människor, djur, växter och vattenförsörjning. Hemsida: Facebook:

18 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bauxit bryts främst i gruvor i tredje världen. Bauxit är basen för aluminium. Storföretag och regeringar har hand i hand genom brytningen exploaterat och förstört såväl ekosystem och livsmiljöer för många folk i tredje världen. Olja behövs för delar av vindkraftverken. Vingarna är delvis täckta av glasfiberarmerad plast. Detta går inte att återvinna och de vingbyten som krävs innebär att materialet måste krossas och brännas vilket innebär ytterligare belastning på miljön i fråga om CO2- utsläpp jämte andra oönskade ämnen. Ska vi ha vindkraft måste vi ju också ta de miljömässiga konsekvenserna och kan man verkligen tro på att vindkraftsförespråkarna känner till dessa negativa aspekter? Ett fundament för ett vindkraftverk i Jokkmokks kommun byggs upp. Oljeutsläpp vid etablering av vindkraftverk i Ångermanland. Hemsida: Facebook:

19 Bevara Svartedalen Projekt Dalen KULTURMILJÖ - HISTORIA OCH ARKEOLOGI Inom PO Dalen finns många historiska fornlämningar som är utmärkta av Riksantikvariatet. För att ge läsaren en bild av hur samrådsunderlaget inte är komplett jämförs här två bilder, en från Riksantikvariatet och en från samrådsunderlaget, som beskriver Fornlämningar och kulturmiljövård. Den vägsträcka som nämns tidigare under vägar (På vägen upp mot Stenungsund (väg 634) finns även en del som ingår i vägminnesvårdsprogrammet som är framtaget av Vägverket, Länsstyrelsen och Göteborgs museer och Bohusläns museum (1991). Den finns inte ens utmärkt på samrådsunderlagets karta då den ligger utanför projektområdet. Dock påverkas den till högsta grad av etableringen. Som referenspunkt kan man ha den på den vänstra bilden, blå fläcken, och på den högra bilden den mörklila fläcken för att se hur mycket som saknas på underlaget från Kungälvs Energi. Notera antalet fornlämningar längst den föreslagna tillträdesvägen som antagligen kommer att behöva breddas. Bilderna visar fornminnen i PO Dalen. Bilden till vänster är från Riksantikvariatets hemsida och bilden till höger från samrådsunderlaget från Kungälvs Energi. Hemsida: Facebook:

20 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Mitt i projektområdet ligger Dalens Hembygdsgård. Huset är uppfört under talet och ladugården är från talet. Idag ägs gården av Kode Hembygdskrets och det anordnas midsommarfiranden och andra tillställningar här. När gården först uppodlades är svårbedömt, men det har troligen skett under medeltiden. Gården anges i 1659 års jordebok tillhöra Romelanda och den har sedan dess tillhört denna socken. Gården tillhörde ursprungligen kronan, och har sedan haft ett antal olika ägare. År 1898 köptes gården, som var på 104 tunnland, av Otto Eliasson. Dåvarande boningshus är idag rivet och det ersattes år 1914 med det hus som idag finns i Dalen. Ladugården är förmodligen Bohusläns äldsta timrade allmogebyggnad från talet. Läs gärna mer om gården och dess byggnader här: Hembygd Jörlanda. Ett av vindkraftverken ser ut att placeras i mycket nära anslutning till Hembygdsgården enligt den mycket otydliga skiss som finns i samrådsunderlaget. Då både Pöyry och Kungälvs Energi vägrar att lämna ut mer detaljerad information kring verkens planerade placering så är det svårt att veta va konsekvensera blir på själva gården och dess omgivning. I närheten av gården finns även en fornlämning av en medeltida kvarn. Inom området finns även flera bygårdstomter, flera med grunder och gamla gärdsgårdar intakta. Att dessa går att bevara är högst osannolikt då stora områden av skog och mark måste avverkas och förberedas för att möjliggöra etablering av vindkraftverken. En stor del av vår historia går förlorad och kommer aldrig åter. Hemsida: Facebook:

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT Vindkraft Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008 Per Molander Per Molander Vindkraft Är vindkraften effektiv som investeringsobjekt? Särskilda rättsprinciper för att gynna vindkraft?

Läs mer

Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä. Konsekvenser

Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä. Konsekvenser Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä Konsekvenser 41 Inledning Enligt gällande bestämmelser ska konsekvenserna av en översiktsplan, eller av ett tillägg till översiktsplan som denna vindbruksplan

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft

Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft Riktlinjerna för etablering av vindkraft på FSC-certifierad mark i Sverige består av riktlinjer för markomvandling respektive för riktlinjer tidig dialog.

Läs mer

God Livsmiljö Halmstad

God Livsmiljö Halmstad Informationsstatus 2012-01-30 God Livsmiljö Halmstad Vi verkar för en god livsmiljö inom Halmstad kommun för alla VINDKRAFTROJEKTET SKEDALA - ENSLÖV Korta fakta om anläggningen Vindkraftverket Navhöjd

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Stadsarkitektkontoret 621 81 VISBY Dnr 62039 Synpunkter på detaljplan för Stjups vindkraftspark Hablingbo Stjups 1:27

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE 2 FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 12 oktober 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE 2 FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 12 oktober 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE 2 FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 12 oktober 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: ca 40 berörda sakägare Roland Karlsson,

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Bilaga till Översiktsplan för Vansbro kommun INLEDNING En översiktsplan ska alltid innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Denna ska gå igenom den miljöpåverkan

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se Blekinge Offshore Projektbeskrivning Projektet omfattar uppförande av i första hand 700 vindkraftverk med en kapacitet på 2 500 MW och en beräknad produktion på 7-8 TWh per år inom Sveriges elområde 4.

Läs mer

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32 Vindkraftspolicy 1.1 Inledning Syftet med denna policy är: att förenkla handläggningen av etableringsärenden rörande vindkraft att klargöra vilka områden i kommunen som kan vara lämpliga för vindkraftsproduktion

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV !" Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL Samtliga förutsättningar och bedömningar är gjorda utifrån kända fakta i feb 2006 INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer