Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bevara Svartedalen Projekt Dalen"

Transkript

1 Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga att det är attraktivt att bo där Kungälvs Kommun har en fantastisk kultur- och naturskatt att förvalta och bör värna om att medborgarnas skattemedel används med förnuft. En vindkrafts- etablering är ett vågspel med stora risker och det finns betydligt bättre områden att skapa grön el genom ex vis vågkraft. Kungälvs Kommun bör använda sig av möjligheten att köpa in sig i andra etablerade vindkraftsverksparker i glesbygd utan något boende runt om, där vindförutsättningarna är betydligt mer gynnsamma och där inte ödeläggelse av medborgarnas närområden sker. En etablering kan komma att innebära värdeminskningar på fastigheter runt Dalen med upp till 40% av nuvarande värdering. Samrådsprocessen har inte skötts korrekt, bl.a. har inte alla berörda fastighetsägare kallats till möte. Dessutom presenterades gamla kartor där Duvesjöns tätort fortfarande benämndes småstugeområde vilket är felaktigt. (källa: Kungälv Kommun) Här finns idag 125 fastigheter varav 103 är åretruntboende och 22 för sommarboende. Har man missat denna stora förändring - Vad mer är fel? Underlag för ljud- och ljuskurvor ifrågasätts. Källinformation saknas då Kungälvs Energi och Pöyry vägrar presentera hur beräkningarna och avgränsningarna är gjorda. 150 meter höga vindkraftverk kommer att påverka hela områdets landskapsbild negativt och dominera landskapet fullständigt. Området runt Öresvattenåsen är idag ett tyst område och likaså området i direkt anslutning till Dalen vilket innebär att inga etableringar av ljudstörande element bör få anläggas i dessa trakter. Ett rikt fågel- och djurliv och flera nyckelisotoper finns inom området Dalen och dessa riskerar att slås ut om etableringen sker. Svartedalens naturreservat och Bohusleden är idag ett viktigt friluftsområde för hela storstadsregionen Göteborg och människor vandrar längs Bohusleden varje sommar. Mitt på eller mycket nära Bohusleden planeras minst tre vindkraftverk. Området har även många kulturminnesmärken och fornlämningar som inte kommer att kunna bevaras om planen genomförs. Vägen strax ovanför Grandalskrysset har ett Landsskapsbildskydd som vi förutsätter kommer att tas hänsyn till i ansökningsförfarandet. Hemsida: Facebook:

2 Bevara Svartedalen Projekt Dalen En kraftigt ökad trafik kommer att innebära fara och störande ljud för de boende under flera års tid. Hur mycket skog och mark som måste förstöras för att möjliggöra en etablering i OP Dalen (och även OP Öresvattenåsen) går inte att förutse. Kungälvs Energi och Pöyry vill inte lämna ut koordinater till vare sig vindkraftverkens placering eller var man planerar att placera tillfartsvägarna. Från andra elproducenter kan man läsa att cirka kvm skog måste avverkas för att etablera ETT vindkraftverk. Planerna på vindkraftetablering inom PO Dalen eller PO Öresvattenåsen finns inte med i Kommunplanen KP 2000, där vindbruksplanen diskuteras. Dock nämner man att Svartedalen är ett skogsområde med mycket höga naturvärden, omfattande våtmarksområden mm. Påpekas skall att från delområdet Romelanda härrör huvuddelen av kommunens vattenförsörjning och därför är vattenanläggningarna i Dösebacka och Lysegården skyddade som vattenskyddsområden. Området Lysegården ligger inom området som kommer att påverkas av en etablering av PO Dalen. Hemsida: Facebook:

3 Bevara Svartedalen Projekt Dalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om vindkraftsetablering... 4 Tillståndsprocessen... 6 Kungälvs kommun översiktsplan... 8 Projektområdet Dalen Naturmiljö Miljöpåverkan Kulturmiljö - Historia och arkeologi Boende Hälsa Ekonomi Alternativ utformning med nollalternativ Konsekvenser Diseröds utveckling Området Dalen Landskapsbild Friluftsliv (turism och rekreation) Politik Andras tankar Hemsida: Facebook:

4 Bevara Svartedalen Projekt Dalen ALLMÄNT OM VINDKRAFTSETABLERING De verk som planeras i projektområdet Dalen är totalt 150 meter höga. Man planerar 7 stycken verk i PO Dalen, 5 stycken verk i PO Vävra Berg och 4 stycken verk i PO Öresvattnet. OP Dalen och OP Öresvattenåsen ligger i direkt anslutning av naturreservatet Svartedalen. Se karta. Vävra Berg F Dalen X Öresvattenåsen Ä Ett vindkraftverk består av ett torn i fyra delar, som blir 101 meter högt ihop. Ovanpå tornet bultas ett 85 ton tungt maskinhus fast. I det fästs sen de tre rotorbladen, som får en diameter på 100 meter. När allt är på plats står verket på plats med en höjd på totalt 150 meter, räknat vid rotorbladets högsta läge. Ungefär tolv timmar tar det att få den 400 ton tunga anläggningen på plats, borträknat arbetet med betongfundamentet som fungerar som motvikt. Bilden är tagen från vindkraftverken på Kaptensberget i Hofors (länk) som är i samma storlek som de planerade i PO Dalen. Hemsida: Facebook:

5 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Verken har en sveparea på 8000 kvadratmeter per verk. Sveparea är den omkrets som verket samlar in vind från vid rotation. Varje rotorblad väger över 10 ton och totalvikten på verk av den storlek som planeras i Dalen är cirka ton per verk beroende vilka beståndsdelar som räknas in. Visst havererar vindkraftverk. I höstas träffades ett vindkraftverk på Jubrånet utanför Hörnefors (Umeå kommun) av blixten. Resultatet är ett haveri som har lett till att stora delar av ett rotorblad har slungats ut i skogen mellan meter från verket. Umeå energi vill inte utesluta att det kan ha varit is eller en stor fågel so kunde vara orsaken till haveriet. (Läs mer här). I relation till PO Dalen är avståndet till Bohusleden och vår skog mycket oroande Hemsida: Facebook:

6 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Brinnande vindkraftverk i Skottland Vindkraftverken brukar vanligtvis vara igång vid vindhastigheter över 4 m/s, blåser det mindre än detta står de i vänteläge (och dra ström). Vindstyrkan måste dock upp i cirka m/s för att verken skall ge full effekt. Vid starka vindar (vanligtvis omkring 25 m/s stannar verken automatiskt då påfrestningarna är för stora). Varje verk kostar cirka miljoner kronor i en första investering. TILLSTÅNDSPROCESSEN Vid byggnation av vindkraftanläggningar 1-10 MW på land krävs det en dubbel prövningsprocess, dels av kommunen som beviljar bygglov enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10) dels av Länsstyrelsen som ansvarar för prövningen utifrån ett miljöperspektiv (prövning enligt miljöbalken (SFS 1998:808). Dessa två instanser (Plan- och bygglagen samt miljöbalken) är de två i huvudsak vikigaste författningarna vid prövning av lokalisering av vindkraftverk. Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om fysisk planläggning och bygglov och miljöbalken innehåller bestämmelser om bl.a. tillstånds- respektive anmälningsplikt i miljöfarlig verksamhet. Olika storlekar på vindkraftparker kräver olika tillstånd, oftast krävs en MKB (Miljökonsekvensbeskrivning). Denna utförs i de flesta fall av projektörerna som ansvarar för att bygga vindkraftsparken (vilket kan tänkas vara subjektivt då deras mål är att projektet skall genomföras med en finansiell fördel och egentligen kan då deras version av MKB ifrågasättas). Det finns även andra författningar och lagar som påverkar lokaliseringen av vindkraftverk, så som t.ex. kulturminnen (1988:1144). För att alla skall ha samma bild och förståelse för tillståndsprocessen presenteras här en kort sammanfattning. Hemsida: Facebook:

7 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Tillståndsprocessen består kortfattat av tre steg: 1. Förstudie och ansökan till Länsstyrelse /Miljödomstol (drivande: projektör). Här genomförs oftast 2 tidiga samråd, ett med Länsstyrelsen och ett med direkt berörda ENSKILDA parter. Det som gås igenom med Länsstyrelsen är i huvudsak ett klargörande av vilka problem som kan finnas i projektet och vilka sakfrågor bör behandlas i MKB (miljökonsekvensbeskrivningen). Det tidiga samrådet med direkt berörda enskilda parter innefattar alltså att projektören skall möta de boende eller näringsidkare som bor inom t.ex. skyddszon eller i direkt anslutning till ett planerat vindkraftverk. Detta är inte samma samråd som man senare kallar till där alla som bor / verkar inom ett visst område i vindkraftverksparkens närhet bjuds in. Detta kallas UTÖKAT SAMRÅD och där bjuds övriga statliga myndigheter, kommuner, allmänheten och organisationer som antas bli berörda in (för området Dalen var detta den 27 maj 2013). Synpunkter tas in från berörda parter och dessa tillsammans med en MKB skickas in till Länsstyrelsen i form av en tillståndsansökan (dessa skall vara inne senast den 1 augusti för just projektet Dalen). 2. Inlämning av ansökan beslut från Länsstyrelsen (drivande: Länsstyrelsen). När ansökan kommit in så kungör Länsstyrelsen ansökan inklusive MKB och inkomna synpunkter och allmänheten får ytterligare en möjlighet att kommentera. När Länsstyrelsen fattat sitt förslag till beslut lämnas detta över till Miljöprövningsdelegationen. När beslutet är fattat kungörs det vanligtvis i media (typ morgontidningen). Beslutet från Länsstyrelse och Miljöprövningsdelegationen går då att överklaga. Hemsida: Facebook:

8 Bevara Svartedalen Projekt Dalen 3. Eventuell överprövning eller/och projektets realisering. Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas av projektören om denne fått avslag och även av enskilda eller organisationer som anser att beslutet gått dem emot och som har rätt att överklaga. Ärenden i storleksordning som området Dalen överklagas till miljödomstolen. (Källa: Etablering av vindkraft i Sverige en kartläggning av miljötillståndsprocesser ) KUNGÄLVS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN Vad säger då Kungälvs kommun om det hela? 2010 antogs en vindbruksplan som pekar ut ett antal områden i kommunen som potentiellt passande vid vindkraftsetablering. Många av dessa områden har efter hand uteslutits, dock inte området Dalen (inte heller Vävra Berg och Öresvattenåsen som har liknande förhållanden). I översiktsplanen, som också antogs 2010, skriver man såhär kring tankar om boendemiljöer och utveckling av landsbygden (dit området Dalen kan räknas.): Kungälvs kommun är belägen i en expansiv tätortsregion vilket innebär ett stort tryck på nya tomter även på landsbygden. Landsbygden består till stor del av jordbruksmark och naturområden förutom all befintlig bebyggelse. Landsbygden är en resurs för hela Göteborgsregionen, vilket markeras som gröna kilar i strukturbilden. Därför måste tillkommande av ny bebyggelse hanteras varsamt så inte landsbygden splittras sönder. Tillkommande enstaka kompletteringar kan ske med 1-2 tomter. Den nya bebyggelsen ska lämplighetsbedömas utifrån i första hand landskapsbild, närhet till kollektivtrafik samt hänsyn till jordbruksmark. Ny bebyggelse ska prövas med hänsyn till de areella näringarna. På landsbygden ser kommunen positivt på att pröva verksamheter som är förknippade med de naturliga förutsättningarna på platsen. (Källa: Kungälvs kommun ÖP 2010 sidan 46) I Kommunplan KP 2000 skriver man följande gällande skogszonen inom delområdet Romelanda inklusive Diseröd: Skogszonen skall bevaras som ett sammanhängande natur- och skogsområde. Detta följer man således inte nu när man styckar av stora delar av just denna skogszon och skövlar skog till förmån för vägar, byggnader och vindkraftsverk med dess etableringszoner. Man skriver också i samma plan (sidan 86) Skogszonen - I skogszonen bör ej medges något tillskott av bostäder utom för de areella näringarnas behov. Anläggningar för det rörliga friluftsbehovet får utföras. Den västra delen är Svartedalens naturreservat, tillika Natura område. Där råder förbud mot bebyggelse. Även detta har man tydligen glömt inom Kungälvs kommun nu när man planerar vindkraftverksetablering inom samma område där man i ovan nämnda stycke inte tycker att ens tillskott av bostäder borde tillåtas. Tycker man alltså att en vindkraftsetablering inte går under samma restriktioner? I närheten av området Dalen finns flera bebyggelser, ett större sammanhängande villaområde är Duvesjön med 125 hushåll. Här antogs detaljplanen 2004 för helårsboende på max 120 kvm BTA yta (denna har sedan utökats med 10 % för att möjliggöra byggandet). I detaljplanen finns flera krav på utformning av husen och dess placering. Detta med anledning av områdets karaktär. Hemsida: Facebook:

9 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Hur detta samkörs med att man i andra änden går åt motsatt håll och tillåter uppförande av minst 7 stycken vindkraftsturbiner 1,2 km + 4 stycken på Öresvattenåsen max 3 km från närmaste hus i området Duvesjön är en fråga som har lämnats obesvarad av ansvariga. * Öresvattenåsen ligger ännu mycket närmre Solberg i Romelanda med mycket bebyggelse Så här säger ÖP: Hänsyn till landskapsbild definieras enligt följande: Nya bostäder ska placeras i anslutning till, och vara kompletteringar till, befintlig bebyggelse samt ta stöd i landskapet så att man bygger vidare på landsbygdens karaktär och mönster. Det öppna landskapet ska värnas och oexploaterade områden ska bevaras. Nya enstaka byggnader, d.v.s. 1-2 hus, kan tillkomma som s.k. lucktomter i den befintliga bebyggelsen. (Källa Kungälvs kommun ÖP 2010 sidan 53) För området Solberg- Hede skriver man i Kommunplan KP 2000 följande: Ny bebyggelse inom detta område av riksintresse för kulturminnesvården KO 16 måste bedömas med stor hänsyn till de kulturhistoriska och landskapsmässiga värdena. Även här har man nu gått ifrån sina tidigare beslutade planer till förmån för vindkraftverksetablering. GENOMGÅENDE PROBLEM Att översiktsplanen inte går ihop med övriga dokument är ologiskt och motverkar en utveckling inom kommunen. I vindbruksplanen står det att resultatet av just vindbruksplanen skall integreras i kommunens översiktsplan och i energiplanen. PO Dalen finns inte ens med i Kommunplanen KP 2000 som föreslaget vindkraftsområde. Det har tillkommit i efterhand då man behövt strycka andra områden som visade sig inte lämpade. Detta visar ytterligare på hur man tvingat fram PO Dalen som möjligt för vindkraftetablering. Avstånden mellan de planerade turbinerna är i flera fall på gränsen till vad som är tillåtet i respekt till tysta områden, kultur- och historiska värden, naturvärden, boende, vattentäckter m.m. Hemsida: Facebook:

10 Bevara Svartedalen Projekt Dalen PROJEKTOMRÅDET DALEN NATURMILJÖ Projektområde Dalen ligger cirka 3 km från kusten och i direkt anslutning till tre naturreservat vilka samtliga är Natura 2000 områden med riksintressen för naturvård (enligt 7 kapitlet i miljöbalken) (Svartedalens naturskogar, Ranebo Lund och Lysegården). För att läsaren bättre skall förstå omgivningen ges här även en beskrivning av Svartedalen i sin helhet: Svartedalen är egentligen en högplatå genomskuren av en mängd dalar, raviner, sjöar och annat som hör skogen till. Området sägs vara ett av sydvästra Sveriges största sammanhängande skogsområden och har fått sitt namn från en torpruin med just namnet Svartedalen. Tidigare var området väldigt trädfattigt då skogen användes till timmer och ved och markerna för bete åt boskapen. Därför byggdes husen mestadels av sten, och vandringsleden passera flera spännande torpruiner och gärdsgårdar. Utmed vattendragen syns spår efter olika dämmen och sågar. Svartedalens Naturreservat består egentligen av två reservat. I det ena, Svartedalens Natur och friluftsområde, bedriver markägaren ett begränsat skogsbruk, medan den inre delen, Svartedalens Vildmarksområde, är helt skyddad. Inom projektområdet Dalen finns hos Skogsstyrelsen 12 stycken registrerade nyckelbiotoper som innebär områden med hotade växter och djur samt ett stort antal rödlistade organismgrupper, både inom djur- och växtriket. En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning där vissa växt- och djursamhällen hör hemma och trivs. Ett biotopskydd innebär skydd för all framtid enligt 7 kapitlet 11 miljöbalken. Läs mer hos Skogsstyrelsens här. Hedjohannesört - (Hypericum pulchrum) En av de många hotade artern. Hedjohannesörten är starkt hotad och bör övervakas av floraväktare. Artens kärnområde är i Svartedalen och finns i området kring Dalen Hemsida: Facebook:

11 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Mer specifikt finns det över 50 noterade arter inom området Svartedalen som är rödlistade. Enligt skogsstyrelsen finns höga naturvärdeobjekt inom området och det finns även ett område med naturvårdsavtal runt Ramsdalen. En utredning vad som specifikt finns i projektområdet Dalen är på gång och hittills finns ett 20- tal arter konstaterade. De rödlistade arterna finns idag både inom och utanför det som vi till vardags kallar Svartedalens naturreservat. Gränserna av själva naturreservatet stoppar inte djur, fåglar och växter att finnas utanför likaväl som innanför. Enligt en utredning som föreningen Rädda Svartedalen har genomfört (länk) är de majoriteten av de rödlistade arterna beroende av skogsmiljöer där barrskogar och barr- lövblandskogar utgör de viktigaste naturtyperna (stämmer väl överrens på Dalens utformning). KP 2000 skriver även att Nyckel 3: Det fysiska utrymmet för naturens kretslopp- mark och vatten - får inte hotas. Mångfalden av djur- och växtarter skall bevaras. Detta är direkt motstridigt med planerna på vindkraftverketablering i PO Dalen, PO Vävra Berg och PO Öresvattenåsen. Vindkraftetablering i Skår, Kungälvs kommun. Skogen som finns är blandskog med bl.a. magnifika tallar, granar och björkar. Marken är kuperad och blandas mellan skog och sprickdalar med sump- och våtmarker. Det finns redan idag problem med avverkning av skog inom de skyddade områdena i Svartedalen (inte bara i Svartedalen läs mer här och se bilder: länk). Hur en etablering av en vindkraftverkspark med 7 stycken 150 meters turbiner kommer att påverka omgivningarna är svårt att förutse. Den skog som måste avverkas för vägar, etableringar samt för själva uppbyggandet av verken kommer att ytterligare påverka tillgången till gammelskogar, djuren kommer att mista sina boplatser och fågellivet kommer att flytta till andra säkrare platser (där sådana finns kvar). Hemsida: Facebook:

12 Bevara Svartedalen Projekt Dalen I en frågestund med el- bolaget Eon skriver deras projektledare Camilla Rasmusson att Eon huggit ner ungefär 5000 kvadratmeter skog per vindkraftverk i de områden där de fram tills idag har etablerat vindkraft. Enbart i PO Dalen innebär detta kvadratmeter (7 verk á 5000 kvm skog) skog som skall avverkas om Eons kalkyl är rätt och hela projektområdet är kvadratmeter stort. Etablering av vindkraftverk i Skår i Kungälvs kommun. Bild från etablering av ett vindkraftverk i Ångemaland. Läs mer om den glada grannen till markägaren som tillåtit uppställning av vindkraftverk på sin mark (här). Idag finns det begränsade tillfartsmöjligheter till området och det vägnät som finns är i största del grusvägar med ett enstaka undantag på kringleden som i stora utsträckningar nyligen asfaltsbelagts. Nuvarande vägar är av mindre karaktär där mittlinje inte finns p.g.a. utrymmesskäl (för smala vägar). Hemsida: Facebook:

13 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Naturen och dess invånare påverkas olika av vindkraftsetableringar. Den gemensamma nämnaren är att hur mycket än vindkraftverk är kopplade med miljöcertifierad elproduktion så blir det i fall där naturvärden ställs mot naturvärden inte miljön och naturen som vinner på feletableringar av vindkraftverksparker. I projektområdets Dalens fall är naturen en klar förlorare. Skyddsbehovet av våra naturskogar är stort och akut. Larmrapport kommer från flera myndigheter och organisationer. (Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, WWF Naturskyddsföreningen m.fl.). Sverige har skrivit på FN:s Nagoya avtal som innebär att vi förbundit oss att skydda 17 % av vår biologiskt värdefulla skogsmark till år Bara 7 % skyddas idag, skriver Naturskyddsföreningen. Arealen av skyddad skog ökar men sker i Västra Götaland i en lägre takt än i övriga landet. När det gäller lövskog är arealerna oförändrade. Västra Götaland kommer inte att nå miljömålet (Källa: Skogsstyrelsen) Läs gärna också miljömålsberedningen som lades på regeringens bord i juni 2013 vad gäller skogen och vår tandlösa skogsskyddslag. Du kan bli dömd om du som enskild person plockar en fridlyst blomma men när samma blomma helt utrotas av att skog skövlas finns inga sanktioner. Naturvårdsverket skriver så här: Arealerna med gammelskog har minskat kraftigt i Sverige under talet. Utvecklingen har också gjort att de områden med gammelskog som finns kvar har splittrats i enskilda bestånd som blivit mer och mer isolerade från varandra. Framför allt är det arter med begränsad spridningsförmåga som hotas när gammelskogen på detta sätt fragmenteras. I Södra Sverige kan bara 2 % av skogen klassas som gammelskog. Källa: Länsstyrelsen MILJÖPÅVERKAN Miljöpåverkan är en direkt konsekvens av en etablering av en vindkraftverkpark i den storleken som planeras i projektområdet Dalen. Påverkan på mark och vegetation i form av schaktning och gjutning av betongfundament, anläggningsarbeten med vägar och etableringsplatser är förödande i det 6 kvadratkilometer stora området Dalen. Här finns idag inga stora vägar som har bredd och i vissa fall bärhetklassning som klarar de tunga transporter som behövs för att transportera komponenterna till vindkraftverksturbinerna. En turbin är mycket lång och skall kunna ta ut svängarna på små vägar. Hur detta skall gå på tillfartsvägarna i PO Dalen är inte definierat av projektören Pöyry. Hemsida: Facebook:

14 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Ibland blir det stopp. Denna bild är tagen vid Östernäs på Väddö i Roslagen (östra Uppland, norr om Stockholm). Man har fått såga ner ett träd på en boendes tomt för att komma förbi. Vilka vägar som kommer att behöva åtgärdas och byggas ut i PO Dalen svarar varken inte projektören Pöyry eller Kungälvs Energi på idag. Det som finns är en bild i samrådsunderlaget som visar på alternativa tillfartsvägar men den beskriver endast de större vägarna som redan finns. Båda tillfartsvägarna som markeras med lila respektive grönt på bilden nedan är mindre landsvägar som idag inte klarar vare sig den nödvändiga bredden eller bärheten som krävs för transport av vindkraftverk av den storleken som planeras. På vägen upp mot Stenungsund (lila markerad väg 634) finns även en del som ingår i vägminnesvårdsprogrammet som är framtaget av Vägverket, Länsstyrelsen och Göteborgs museer och Bohusläns museum (1991). Denna vägsträcka finns med i Stenungssund kommuns översiktsplan under Intressen och anspråk. Här skriver man: Kommunens ställningstagande: Stor hänsyn ska tas till kulturmiljön vid beslut om förändringar inom eller i anslutning till de områden som är utpekade kulturmiljöer i kulturminnesvårds- programmet. I samrådsunderlaget från Kungälvs Energi skriver man att transport för vindkraftverk normalt kräver en vägbredd på ca 5 meter och bredare i kurvorna. Norr om Lysegården är vägen precis 5 meter och på tillfartsvägen från Stenungssunds håll finns det inte många sträckor som klarar detta breddkrav i dagens läge. Dessutom finns flertalet kurvor inom båda vägalternativen som inte heller klarar av de långa transporterna. Här måste man i många fall inkräkta på privat mark för att ens klara av tillfart till de planerade PO Dalen och även PO Öresvattnet. Hemsida: Facebook:

15 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Väg som går genom PO Dalen idag Planerade tillfartsvägar som finns idag till PO Dalen Väg 634 mellan Hög och Jörlanda Vindlov skriver följande på sin sida angående trafikintensivitet: De anslutningar som används under byggtiden har ofta mycket trafik, medan de permanenta, som ska användas i driftskedet, nästan inte alls trafikeras. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det därför oftast viktigare att ställa höga krav på utformning, utmärkning och trafikanordningsplaner för tillfälliga anslutningar än för permanenta. Hemsida: Facebook:

16 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Enligt samrådsunderlaget tror man att cirka meter väg behöver anläggas till varje vindkraftverk. Enligt tidigare skrivning som refererande till Eons vindkraftsetablering så behövs en avverkning av skog på cirka 5000 kvadratmeter per vindkraftverk. Frågan är om det i PO Dalen inte blir mer p.g.a. de svåra vägförhållandena. Tillåter man detta måste man ta konsekvenserna för att stora delar av nuvarande miljö försvinner, både för boende, besökare och djurliv. En vindkraftverksetablering kräver förutom vägar och själva fundamenten ( kvadratmeter per fundament) för turbinerna även etablering av högspänningsledningar i mark, kranuppställningsytor samt uppförande av mindre byggnader. Detta leder till direkta förluster av naturmiljöer och fragmentering av de skogar och marker som finns. En ställningsbyggnad vid Brahehus projektet i Jönköpings kommun (nära Gränna) En nyanlagd väg med en kopplinskiosk för vindkraftverken I Jönköpings kommun (Brahehus) Hemsida: Facebook:

17 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Anläggning av väg till ett vindkraftverk i Skårby, Kungälvs kommun. En etablering av vindkraftverk i områden som Dalen innebär även en risk för vatten- och våtmarker. De största riskerna som finns är grumling, föroreningar och skapande av vandringshinder i vattendrag. I projektområdet Dalen finns det flera vattendrag, bl.a. följande sjöar Strövattnet, Ljusvattnet, Gräsvattnet, Svarte vetten och Hungersvatten. I direkt anslutning av projektområdet finns bl.a. Romesjön, Duvesjön, Sörsjön, Bollesjön samt flertalet andra mindre, icke utmarkerade vattendrag. Området runt Duvesjön är även ett skyddsområde för vattentäkt, detta område är speciellt skyddat mot verksamheter som kan vara en fara för föroreningar på grundvatten. Påpekas skall att från delområdet Romelanda härrör huvuddelen av kommunens vattenförsörjning och därför är vattenanläggningarna i Dösebacka och Lysegården skyddade som vattenskyddsområden. Här skriver man i Kommunplanen KP 2000 att Vid eventuella åtgärder invid vattentäkterna Dösebacka och Lysegården måste iakttas stor försiktighet. Området Lysegården ligger inom området som kommer att påverkas av en etablering av PO Dalen. Romesjön, Skrovvattnet och Bollesjön är klassade som fiskevårdsoråden. Inom projektområdet Dalen finns även flera platser som kalkas, både våtmarker och sjöar. Betong är ett av de mest miljöförstörande byggmaterial som finns och till de 7 fundamenten krävs 2800 m3 (=510 bilar en normalbil levererar 5,5 m3). (Källor: Vindkraftsutredning för Norrbottens kust- och inlandsområden och Kungälvs kommun hemsida) Vi får hela tiden höra argument som förespråkar vindkraftens fördelar; främst att det är ren energi som inte ger CO2- utsläpp. Vi undrar då hur man tänker om utvinning av coltan, neodym och bauxit för liksom järnmalm är dessa ämnen nödvändiga för produktionen. Coltan bryts främst i östra Kongo av unga slavarbetare under svåra förhållanden och ingen miljöhänsyn tillämpas. Neodym bryts numera främst i Kina som blev ensam producent när landet dumpade priserna under talets första årtionde. Miljön har förstörts för miljoner kineser och regeringsrepresentanter säger nu att brytningen kostar landet alldeles för mycket. Neodym avger dessutom radioaktiv strålning, inte lika hög som uran, men definitivt farlig nog för människor, djur, växter och vattenförsörjning. Hemsida: Facebook:

18 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bauxit bryts främst i gruvor i tredje världen. Bauxit är basen för aluminium. Storföretag och regeringar har hand i hand genom brytningen exploaterat och förstört såväl ekosystem och livsmiljöer för många folk i tredje världen. Olja behövs för delar av vindkraftverken. Vingarna är delvis täckta av glasfiberarmerad plast. Detta går inte att återvinna och de vingbyten som krävs innebär att materialet måste krossas och brännas vilket innebär ytterligare belastning på miljön i fråga om CO2- utsläpp jämte andra oönskade ämnen. Ska vi ha vindkraft måste vi ju också ta de miljömässiga konsekvenserna och kan man verkligen tro på att vindkraftsförespråkarna känner till dessa negativa aspekter? Ett fundament för ett vindkraftverk i Jokkmokks kommun byggs upp. Oljeutsläpp vid etablering av vindkraftverk i Ångermanland. Hemsida: Facebook:

19 Bevara Svartedalen Projekt Dalen KULTURMILJÖ - HISTORIA OCH ARKEOLOGI Inom PO Dalen finns många historiska fornlämningar som är utmärkta av Riksantikvariatet. För att ge läsaren en bild av hur samrådsunderlaget inte är komplett jämförs här två bilder, en från Riksantikvariatet och en från samrådsunderlaget, som beskriver Fornlämningar och kulturmiljövård. Den vägsträcka som nämns tidigare under vägar (På vägen upp mot Stenungsund (väg 634) finns även en del som ingår i vägminnesvårdsprogrammet som är framtaget av Vägverket, Länsstyrelsen och Göteborgs museer och Bohusläns museum (1991). Den finns inte ens utmärkt på samrådsunderlagets karta då den ligger utanför projektområdet. Dock påverkas den till högsta grad av etableringen. Som referenspunkt kan man ha den på den vänstra bilden, blå fläcken, och på den högra bilden den mörklila fläcken för att se hur mycket som saknas på underlaget från Kungälvs Energi. Notera antalet fornlämningar längst den föreslagna tillträdesvägen som antagligen kommer att behöva breddas. Bilderna visar fornminnen i PO Dalen. Bilden till vänster är från Riksantikvariatets hemsida och bilden till höger från samrådsunderlaget från Kungälvs Energi. Hemsida: Facebook:

20 Bevara Svartedalen Projekt Dalen Mitt i projektområdet ligger Dalens Hembygdsgård. Huset är uppfört under talet och ladugården är från talet. Idag ägs gården av Kode Hembygdskrets och det anordnas midsommarfiranden och andra tillställningar här. När gården först uppodlades är svårbedömt, men det har troligen skett under medeltiden. Gården anges i 1659 års jordebok tillhöra Romelanda och den har sedan dess tillhört denna socken. Gården tillhörde ursprungligen kronan, och har sedan haft ett antal olika ägare. År 1898 köptes gården, som var på 104 tunnland, av Otto Eliasson. Dåvarande boningshus är idag rivet och det ersattes år 1914 med det hus som idag finns i Dalen. Ladugården är förmodligen Bohusläns äldsta timrade allmogebyggnad från talet. Läs gärna mer om gården och dess byggnader här: Hembygd Jörlanda. Ett av vindkraftverken ser ut att placeras i mycket nära anslutning till Hembygdsgården enligt den mycket otydliga skiss som finns i samrådsunderlaget. Då både Pöyry och Kungälvs Energi vägrar att lämna ut mer detaljerad information kring verkens planerade placering så är det svårt att veta va konsekvensera blir på själva gården och dess omgivning. I närheten av gården finns även en fornlämning av en medeltida kvarn. Inom området finns även flera bygårdstomter, flera med grunder och gamla gärdsgårdar intakta. Att dessa går att bevara är högst osannolikt då stora områden av skog och mark måste avverkas och förberedas för att möjliggöra etablering av vindkraftverken. En stor del av vår historia går förlorad och kommer aldrig åter. Hemsida: Facebook:

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Boverket och vindkraften

Boverket och vindkraften Boverket och vindkraften Stads- och regionenheten Bengt Larsén Anette Löfgren Mer information på Boverkets hemsida www.boverket.se/samhällsplanering Boverket och vindkraften uppdrag och aktiviteter Att

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT Vindkraft Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008 Per Molander Per Molander Vindkraft Är vindkraften effektiv som investeringsobjekt? Särskilda rättsprinciper för att gynna vindkraft?

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget.

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget. 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan och verk i grupper om tre vindkraftverk eller fler

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 ABILD. Vattenfall planerar för en vindkraftspark i skogarna sydost om Abilds kyrkby. Men kommunen vill ha en samlad bild innan man har någon åsikt

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer