Dagordning/Agenda Medlemsmöte 7 dec 2016 Kl / Member meeting 7 December 5pm Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning/Agenda Medlemsmöte 7 dec 2016 Kl / Member meeting 7 December 5pm Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017"

Transkript

1 Mötespunkt: Meeting point: 1 Mötet öppnas Opening of the meeting 2 Justering av röstlängd Electoral register 3 Mötets stadgeenliga utlysande Properly calling of the meeting 4 Godkännande av dagordning Approval of the agenda 5 Val av justeringspersoner tillika Rösträknare Election of adjusters and vote counters 6 Adjungeringar Co-option 7 Styrelserapport Board report 8 Kanslirapport Operations report 9 Frågestund Question time 10 Beslut: Årsredovisning Decision: Annual Report 11 Beslut: Verksamhetsrevisorernas berättelse Decision: Auditor report 12 Beslut: Räkenskapsrevisorns berättelse Decision: Accountant report 13 Beslut: Ansvarsfrihet för styrelsen Decision: Discharge for the board 14 Beslut: Val av valberedning Decision: Election of election committee Dagordning/Agenda Medlemsmöte 7 dec 2016 Kl / Member meeting 7 December 5pm Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Föredragande: Rapporteur: Victor Lagercrantz Helen Andersson Föregående styrelse Previous board Verksamhetsrevisorn The auditor Räkenskapsrevisorn The accountant Föreslagen åtgärd: Suggested descision: Att öppna mötet To open the meeting Att fastställa röstlängden Determine how many that can vote at the meeting Anse mötet behörigt utlyst Consider the meeting properly called Att fastställa dagordningen To approve the agenda Utse två justerare tillika rösträknare Elect two adjusters and vote counters Lägga informationen till handlingarna Archive the information Lägga informationen till handlingarna Archive the information Lägga informationen till handlingarna Archive the information Lägga informationen till handlingarna Archive the information Lägga informationen till handlingarna Archive the information Besluta om ansvarsfrihet Decide about freedom of liability Välja valberedning Elect election committee Bilaga: Appendix: 1 2 3ab 4 5 6ab 15 Beslut: Fyllnadsval kårstyrelsen Decision: By-election board 16 Övriga frågor Additional matters 17 Mötets avslutande Closing of the meeting Att öppna för fyllnadsval To allow by-election Att avsluta mötet To close the meeting 7abcd

2 Medlemsmöte Bilaga 1 Styrelserapport Övergripande vad styrelsen har arbetat med sedan senaste medlemsmötet ( ). Förslag om bostadsgaranti för studenter i Växjö I Växjö har det undersökts möjligheter att införa en bostadsgaranti för studenter. Gruppens rapport har redovisats hos kommunstyrelsen, som anser att det inte går att införa en bostadsgaranti i nuvarande bestånd men att möjligheter kan finnas när planerade 360 studentlägenheter är byggda. Vi har diskuterat att skriva en debattartikel om att kommunen bör fokusera på löftet om de 600 studentlägenheter som utlovades. Studentstad Växjö/Kalmar Kårstyrelsen fattade beslut om att stå bakom en gemensam ansökan till Årets studentstad 2016/2017. Årets studentstad är en utmärkelse Sveriges förenade studentkårer (SFS) delar ut varje år utifrån olika kriterier. Utmärkelsen delas ut till våren, och Årets studentstad får även äran att anordna SFS Fullmäktige (SFSFUM), som är SFS årsmöte. Projekt för regional utveckling Linnéstudenterna deltar i ett projekt för regional utveckling. Ordförande och verksamhetschef har bland annat varit på studiebesök hos studentkåren i Lincoln University, England. Linnéstudenterna har kunnat ta med mycket inspiration hur man jobbar med studentinflytande både mot universitet och omgivande samhälle. Kursvärderingar Frågan om uppföljning över kursvärderingar har drivits av Linnéstudenterna mot kvalitetsrådet på universitetet. Linnéuniversitetet fick skarp kritik kring hanterandet av kursvärderingar i en rapport som gjordes av internrevisionen Därefter har kvalitetsrådet, där varje fakultet har en representant, jobbat med kursvärderingar med fokus på framför allt universitetsgemensamma frågor och svarsfrekvensen. Nu kommer kvalitetsrådet inrätta en arbetsgrupp som ska jobba med att följa upp arbetet med kursvärderingarna. Vi som studentkår har lyft att det finns fortfarande en problematik med att kursvärderingar inte genomförs i alla kurser samt att återkopplingen av resultatet brister ännu mer. Arbetsgruppen kommer ledas av Linnéstudenterna och frågan är en av fokusfrågorna i verksamhetsplanen. Granskning av kursplaner Likt internrevisionen granskade kursvärderingar, så granskas även kursplaner och hur universitetet jobbar med dessa. Kursplanen är ett av de viktigaste dokumenten för studenten, och även ett lagligt bindande dokument. I kursplanen kan man ta reda på vilka mål som ska uppnås, vad kursen innehåller, undervisningsformer, hur kursen examineras och vilken kurslitteratur som finns. Medan kursplanerna blir alltmer tydligare, så finns det fortfarande brister och otydligheter, vilket Linnéstudenterna ofta lyfter vid beslutsmöten där kursplanerna fastställs. Rapporten förväntas släppas under läsåret 2016/2017, och signaler tyder på att universitetet kommer att få kritik. Kvalitetssäkringssystem Under hösten har piloter för kvalitetssäkringssystemet, det nya systemet där universiteten granskar sig själva i sitt kvalitetsarbete, startats. Linnéuniversitetet samarbetar med Karlstad Universitet och Mittuniversitetet i det så kallade Treklövern. Olika kluster av huvudområden

3 Medlemsmöte Bilaga 1 kommer att granskas. Först ut är historia/religion, statsvetenskap/freds- och utveckling samt kemi- och energiteknik med mera. Linnéstudenterna deltar med studentperspektiv i systemet och jobbar framför allt med att tydliggöra studentrepresentanters syften i de olika bedömargrupperna som granskar klustren. Utvärdering av introduktionen för internationella studenter i Växjö För andra året i rad har Linnéstudenterna tillsammans med Växjö Internationella Studenter (VIS) anordnat en introduktion för internationella studenter i Växjö. Det har handlat om att anordna mötesplatser för studenter, då det har lyfts i en internationell enkät att många internationella studenter lyft välkomnandet de första veckorna på universitetet som en svaghet. Veckan har varit uppskattad med högt deltagande från många studenter. Kårstyrelsen ser ett värde i ett fortsatt arbete med introduktion, men självklart finns det utvecklingsmöjligheter. Nytt medlemssystem Det har funnits problem med nuvarande medlemssystem, och vi tittar på andra alternativ. Samtidigt har vi lämnat det öppet att förhandla med Upright, som levererar det system vi har idag. Studentkortet. som samarbete finns med, har meddelat att man är intresserad av att utveckla ett medlemssystem för studentkårer och Linnéstudenterna har visat intresse i detta. Attraktivt medlemskap Medlemsantalet har varit något lägre än föregående år. Linnéstudenterna har målet att nå medlemmar per termin, och det har inte riktigt nåtts i år. Det kan finnas flera orsaker, bland annat att studentlivet i Kalmar har tagit en smäll i och med Cårhusets nedläggning, men som studentkår behöver Linnéstudenterna jobba proaktivt för att göra medlemskapet attraktivt. Det görs genom att hitta fler attraktiva aktiviteter, medlemsrabatter och samarbetspartner. Nu har ett samarbete med Växjö Lakers startats, och en julsittning anordnas i Kalmar. En hög medlemsanslutning hos studentkåren gör studentrösten vid Linnéuniversitetet fortsatt stark. Äskningssystemet Kårstyrelsen har i uppdrag av medlemmarna att se över äskningssystemet. Arbetet har startats genom att framför allt samla studentföreningarna i workshops. Det återstår att se om det är ett nytt system som behövs, eller om man ska genomföra större förändringar i nuvarande system. Kårstyrelsen

4 Kanslirapport Kalmar A. Verksamhetsplanering Den augusti i år hade organisationen en upptakt- en kick-off- för verksamhetsåret. Då arbetade deltagarna bland annat med den operationaliserade verksamhetsplanen och aktuella policydokument samt ekonomi och viktiga avtal gicks igenom. Vi besökte kåren på Blekinge tekniska högskola vilket var ett givande utbyte. Styrelse och tjänstemän gjorde en SWOT-analys av organisationen och började funder över en vision och mer långsiktiga mål för Linnéstudenterna. Ett par olika arbetsgrupper tillsattes. En ska titta över alternativa medlemssystem eftersom vi har sagt upp det vi har idag om heter Upright. En grupp ska se över avtalen för IT, telefoni och skrivare. Vidare finns en grupp som ska se över marknadsföring och prissättningen när man vill göra reklam i våra medier. Tanken är att kunna göra några paket i olika prisklasser. Det finne en arbetsmiljögrupp också. Styrelsen har beslutat att organisationen ska söka medel hos Regionförbunden för att inleda ett aktivt arbete med hållbar regional utveckling. En ansökan har skickats in till Regionförbundet i Kalmar län. Ansökan är på dyft en miljon kronor och innebär satsningar och aktiviteter tillsammans med olika orter i länet. B. Medlemsarbete Introduktionsdagarna fungerade i stort sett väl. Med något undantag besöktes samtliga introduktionstillfällen av någon kårföreträdare. Då det inte längre finns något Cårhus i Kalmar hölls kårkvällar i samarbete med nattklubben Sandra. Övriga studentföreningar tog ett stort ansvar för de studiesociala aktiviteterna för de nya studenterna. Linnéstudenterna anordnade två Välkomstmässor i september en i Kalmar Sporthall och en i universitetets huvudbyggnad i Växjö. Antalet utställare var stort drygt 80 i Växjö och ett 40-tal i Kalmar. Även Studentkortet genomförde en större utställning utanför lokalerna. I Växjö har föreningen även i år drivit ett akutboende för studenter som inte har någonstans att bo. Antal boende har när det varit som högst tryck varit nästan 40 personer per natt. Den 1 oktober stängde boendet det för säsongen. I dagsläget har Linnéstudenterna ca medlemmar, vilket är drygt 100 färre än vid samma tid i fjol. Påminnelser och aviseringar via post och e-post har gjorts. I novembers slut ska ett par rekryteringskampanjer göras. En riktar sig till de som inte är medlemmar och då marknadsförs medlemrabatten som vi har förhandlat oss till med Växjö Lakers. En annan inriktar sig på de som redan är medlemmar och är en Värva en vän kampanj med priser för de som lyckas. I oktober genomförde organisationen i samverkan med Malkars gym en föreläsning med titeln Första steget till bättre hälsa. Ett trettiotal personer kom. I samverkan med Drivhuset anordnade vi en föreläsning där Mie Järnbeck föreläste på temat Bygg ditt eget varumärke. Detta var i börja av november i Kalmar och evenemanget lockade ett tjugotal besökare.

5 Det populära medlemskaffet som innebär att kåren bjuder på gratis kaffe varje torsdag har återupptagits för terminen. Vid denna aktivitet ställs i regel en fråga till studenterna en mini-gallup i någon aktuell fråga. Det går också bra att lösa medlemskap vid dessa tillfällen. Kårkaffet sponsras i Kalmar av Akademikrogen och i Växjö av restaurang Kristina. I utbyte får restaurangerna viss marknadsföring av LNS. C. Marknad/PR/Reklam Vi har haft ett bra samarbete med studentkortet under året. Alla studenter får nu endast studentkortet som en app om de inte beställer ett plastkort på Studentkortets hemsida. Det har varit lite problematiskt för en del studenter att aktivera sin app, vilket främst orsakades av medlemssystemet. Hitintills under höstterminen har företrädare för Linnéstudenterna synt mycket i lokala medier. Det gäller både TV, radio och tidningar och i sociala medier. Från och med i höst har Linnéstudenterna en helsida i gratistidningen Kalmarposten varje månad. Vi har, enligt lokalavtalet med Linnéuniversitetet, rätt att ta betalt för ett företag/organisation en gång i månades ställer ut sig i universitetet med aktiviteter eller marknadsföring som riktar sig mot studentkollektivet. För detta kan vi ta en avgift på kronor. D. Personalfrågor Stressnivån är i regel något förhöjd under slutet av augusti och de första veckorna i september på grund av all aktivitet då. De är avgörande veckor för vårt mottagande av studenter. Inte minst viktigt är arbetet med att ordna ett bra mottagande med de internationella studenterna. Ett nytt studentombud, Nicholas Pagden, är nu på plats i Växjö. I och med denna anställning är vi fullt bemannade. Eva Nilsson som är projektledare för Vänfamiljsprojektet har gått ned till 80 % tjänstgöring och på de resterande 20 % jobbar Pär Lindberg som främst ska ordna med skolbesök för intresserade internationella studenter. Får vi projektmedel för ansökan om Linnéstudenter i regional utveckling som vi gjort till Regionförbundet i Kalmar kommer vi att behöva anställa en projektledare på halvtid. Styrelsen har fått en ny Personalhandbok samt Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Linnéstudenter att fastställa på sitt möte i november.

6 E. Ekonomi Budgeten för verksamhetsåret gäller från och med 1 juli Det är för tidigt att säga något om utfallet för den då den bara gällt i två och en halv månad. Det har gjorts ett ekonomiskt bokslut för budgetåret Resultatet blev drygt plus. Då har vi även skrivit ned en osäker fordran på Cårhusföreningen med kr. Efter första tertialen, d.v.s. den sista oktober, visade organisationen på ett litet underskott på knappt kr. Orsakerna tros vara att vi har en del större kostnader i början av hösten som inte är periodiserade exempelvis markandsföringsmaterial och tågbiljetter mellan Kalmar och Växjö som oftast köps in under denna period. En annan kostnad som belastar denna period är portot för postavisering till alla de studenter som inte var medlemma i slutet av september. Utskicket gjordes till ca studenter. Inför medlemsmötet i december kommer den ekonomiska rapporten att utvecklas. F. Framåt Några planerade arbetsuppgifter: Aktivt värva fler medlemmar ut alla kategorier distansstudenter, studenter på andra kommuners campus, doktorander etc Aktivt försöka få fler studenter att vilja bli studeranderepresentanter Utveckla den inre organisationen Se över äskningssystemet Utveckla samarbetet med övriga studentföreningar Öka samarbetet med olika avdelningar inom universitetet Bli en aktör i det regionala utvecklingsarbetet Arbeta för att tillsammans med universitetet och städerna Kalmar och Växjö få SFS:s utmärkelse årets studentstäder Ta fram en vision och en flerårig plan för organisationens arbete Marit Persson Verksamhetschef

7 Medlemsmötet Kalmar/Växjö Missiv Linnéstudenternas årsredovisning I följande bilaga till missivet finns Linnéstudenternas årsredovisning med verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse samlat för verksamhetsåret 2015/2016. Medlemsmötet föreslås Att besluta i frågan om årsredovisningen Kårstyrelsen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Medlemsmötet Kalmar/Växjö Missiv Val av Linnéstudenternas Valberedning Under andra ordinarie medlemsmöte på höstterminen ska Linnéstudenterna enligt stadgan välja en valberedning bestående av minst 3 stycken personer. Medlemsmötet föreslås Att välja en valberedning Kårstyrelsen

29 Funktionsbeskrivning för Linnéstudenternas Valberedning 1 av 3 Funktionsbeskrivning för Linnéstudenternas Valberedning (fastställd Styrelsemöte ) (reviderat medlemsmöte ) 1. Uppdraget Valberedningen är en grupp studenter vid Linnéuniversitet som förbereder och genomför val till förtroendeposter i Linnéstudenternas enligt organisationens stadga. I valberedningens uppgift så ingår det även att bland annat marknadsföra både ordinarie val och fyllnadsval samt att hålla intervjuer med kandidater och utifrån dessa lämna rekommendationer inför valet. 2. Allmänt vid val Inför val Valberedningen ska inför ordinarie val och fyllnadsval tydligt marknadsföra vilka sökbara poster som finns i organisationen och insamla kandidater till dessa. Kandidater ska skicka in en ansökan på epost. Ansökan ska bestå av CV och personligt brev. Efter en inkommen ansökan så ska kandidaten intervjuas i god tid innan valet. Intervjuresultat förmedlas sedan till medlemmarna tillsammans med valkommitténs rekommendationer. Vid val Ordinarie val till kårstyrelsen sker genom ett digitalt system. Administration av detta sköts av Linnéstudenternas tjänstemän. Det ordinarie valet är en vecka långt och under den så kallade valveckan så ska valberedningen, gärna tillsammans med kandidater och redan sittande kårstyrelse informera så mycket som möjligt om valet. Fyllnadsval sker på Medlemsmöte i enlighet med Linnéstudenternas stadgar. Personval sker alltid med sluten omröstning (i enlighet med Linnéstudenternas stadgar). Efter val Valresultaten ska vara kårstyrelsen och berörda parter tillgängliga omedelbart efter att valet förrättats. Valberedningen ska snarast efter genomfört val meddela resultatet till de nominerade kandidaterna. Valresultat ska meddelas muntligt till kandidaterna, helst genom personligt möte och får ej ske under helger (fredag-söndag), röda dagar eller dag innan röd dag. Valberedningen ska ha som mål att samtliga kandidater blivit informerade innan man går ut med resultatet offentligt. Efter det att kandidaterna meddelats tillåts övriga ta del av resultatet. I de fall där kandidaterna inte går att nå blir resultatet offentligt tidigast en (1) dag efter genomförandet. 3. Allmänt om kandidaturer och ansökningar Kandidater ska ansöka skriftligen till valberedningen inom ansökningstiden för att vara giltig. För att detta ska fungera på ett tillfredställande sätt måste valberedningen sprida information om ansökningstiden i god tid innan sista datum. Valberedningen har rätt att själva uppsöka kandidater de anser lämpliga och be dem söka till specifika positioner. Valberedningen ska ha i åtanke att den sökande studenten bör vara lämpad för uppgiften.

30 Funktionsbeskrivning för Linnéstudenternas Valberedning 2 av 3 Det åligger valberedningen att intervjua samtliga kandidater innan de förslår vilka kandidater som är bäst lämpade för respektive post. Kontakt med eventuella referenser kan också bli aktuellt. Intervjuer ska ske med kandidaten. Den som kandidater till en styrelsepost i Linnéstudenterna under ordinarie val har rätten att få finansiering till en valkampanj med upp till 500 SEK. Dessa medel får enbart användas till marknadsföring för kandidaturen. Ansökan om medel ska inkomma till Linnéstudenternas Informatör i god tid innan marknadsföringskampanjen inleds. 4. Vid intervju Valberedningen ska göra en bedömning om den sökande studenten är lämpad för uppgiften. Valberedningen ska till den sökande ställa frågor av den karaktär att det efter avslutad intervju kan tas ställningen till om kandidaten är lämpad för posten. Vid intervjutillfälle så ska kandidaten ges chans att ställa frågor runt den sökta posten, Linnéstudenterna i allmänhet och om valförfarandet. Efter intervju kan det även vara bra att kontakta lämplig referens. Ett exempel på det kan vara att ta kontakt med ledamot i kandidatens tidigare styrelse/r. 5. Rekommendationer Efter att samtliga intervjuer för valomgången är avslutade så ska valkommittén lämna rekommendationer på den/de kandidat/er som valkommittén anser bäst lämpade. När valberedningen beslutar om rekommendationer ska bland annat följande faktorer ligga till bakgrund för beslutet - Att kandidaten delar Linnéstudenternas värdegrund. - Att kandidaten har insyn och förståelse i Linnéstudenternas arbete. - Att kandidaten är lämpad för uppgiften. - Kandidatens tidigare erfarenheter från ideella organisationer. - Kandidatens samarbetsförmåga. - Kandidatens engagemang i studenträttsliga eller studiesociala frågor och studentrepresentation. Vid flera kandidater till en enskild post så ska valberedningen genom tydligt majoritetsbeslut ge sin rekommendation. Om det inte kan uppnås majoritet eller om valkommittén så anser det lämpligt så har man rätten att avstå från att lämna rekommendation. Om valberedningen är av åsikten att det inte finns en lämplig kandidat för posten så äger man rätten att rekommendera medlemmarna att vakanssätta posten i väntan på ny valomgång. När valberedningen lämnar rekommendationer till medlemmarna så bör det, i så stor utsträckning som är möjligt, beaktas god mångfald. Praktiska tips Alla i valberedningen ska ha läst igenom detta dokument, Linnéstudenternas stadgar och funktionsbeskrivningarna till posterna för att ha en god insyn i arbetsuppgiften. Det finns en marknadsföringsbudget för val som valberedningen har möjligheten att nyttja tillsammans med Informatören. Glöm inte att utnyttja dessa!

31 Funktionsbeskrivning för Linnéstudenternas Valberedning 3 av 3 När val marknadsförs är det bra att förklara vad det är som valbereds. Vad exempelvis KS är för någonting. Det är svårt att som oinsatt ha koll på alla förkortningar. Marknadsföringsarbetet drivs med fördel tillsammans med informatörerna och sittande kårstyrelse. Var inte rädd att rådfråga. Det finns inom organisationen personer med erfarenheter som gärna delar med sig av dessa och hjälper till om det behövs! Kårstyrelsen, Mötespresidiet och före detta förtroendevalda brukar mer än gärna hjälpa till också. Var inte rädda för att be personer söka speciella poster. Valberedningens uppgift är att se till helheten vilken gör att ni också kan leta upp lämpliga personer. Tänk på att det viktigaste inte är att alla poster är fyllda utan att det är bra folk som vet vad de kan och vad de vill som sitter på posterna. Hellre en nästan full kårstyrelse av drivna och engagerade studenter än en helt full styrelse av oengagerad studenter. Var inte rädda att exempelvis rekommendera mot ett val av olämpliga kandidater. Utdrag av paragraf 6 i Linnéstudenternas stadga rörande punkten Val 6 Val Röstberättigad i val till förtroendepost i Linnéstudenterna är varje medlem som erlagt medlemsavgift. Medlem i Linnéstudenterna är valbar till förtroendepost. Vid val till Linnéstudenterna ska samtliga sökbara poster ställas mot vakans. 6.1 Val till styrelse Val till styrelse sker genom direktval av Linnéstudenternas röstberättigade medlemmar. Medlem äger en (1) röst per ledamot som ska väljas till styrelsen. Valet ska avslutas senast sju (7) dagar före årsmötet. Endast medlem i Linnéstudenterna är valbar till styrelsen. 6.2 Val av mötespresidium På årsmötet väljs mötespresidium bestående av en (1) mötesordförande, en (1) vice mötesordförande och en (1) mötessekreterare för kommande verksamhetsår. 6.3 Valkommitté Endast medlem i Linnéstudenterna är valbar till Valberedningen. Valberedningen består av 3-5 ledamöter. Valberedningen ska utse en sammankallande ledamot. Det åligger valberedningen att bereda valet av styrelsens ledamöter. Det åligger valberedningen att bereda valet av mötespresidium. Det åligger valberedningen att bereda eventuella fyllnadsval. Valberedningens ledamöter är ej valbara till styrelsen eller mötespresidiet. Valberedningens mandatperiod är från första ordinarie medlemsmöte på vårterminen till och med nästkommande års första ordinarie medlemsmöte på vårterminen. 6.4 Revisorer Alla är valbara till verksamhetsrevisor för Linnéstudenterna. På årsmötet väljs upp till tre (3) verksamhetsrevisorer. På årsmötet väljs en (1) auktoriserad räkenskapsrevisor. 6.5 Fyllnadsval Då styrelsen ej är fulltalig ska fyllnadsval genomföras på nästkommande medlemsmöte. Då mötespresidium ej är fulltaligt ska fyllnadsval genomföras på nästkommande medlemsmöte om så anses nödvändigt. Då valberedningen ej är fulltalig ska fyllnadsval genomföras på nästkommande medlemsmöte om så anses nödvändigt. Revisorer fyllnadsväljs vid behov på nästkommande medlemsmöte. Närvarande medlemmar har rätt att rösta vid fyllnadsval.

32 Medlemsmötet Kalmar/Växjö Missiv Fyllnadsval Kårstyrelsen Vid medlemsmötena erbjuds alla som är medlemmar i Linnéstudenterna att söka till de poster som finns lediga i kårstyrelsen. I nuläget finns följande poster tillgängliga att ansöka. Växjö: Ledamot Nationellt påverkansarbete Kalmar: Ledamot Studentkontakt Ledamot Medlemsfokus I de bilagorna 7b-7d finns mer information om vad de olika posterna innebär. Kårstyrelsen

33 Befattningsbeskrivn ing Sidan 1 av 1 Kalmar/Växjö Ledamot med ansvar för Nationellt påverkansarbete (Kalmar/Växjö) Eng. Board member in charge of national advocacy Ledamot med ansvar för nationellt påverkansarbete ska arbeta för att det nationella påverkansarbetet inom organisationen vidhåller en hög och fortsatt god kvalité. Ledamoten ska verka aktivt för en ökad nivå av studentengagemang för nationellt påverkansarbete i universitetets olika studentföreningar. Ledamoten ska vara delaktig vid planerande och genomförandande av olika former av nationellt påverkansarbete, till exempel kampanjer, inom Linnéstudenterna. Ledamoten kan bedriva projekt inom ramen för posten i samråd med övriga styrelsen. Ledamoten ska ha god kontakt med motsvarande ledamot på andra orten. Ledamoten bör sitta med i passande beredande eller beslutande råd, styrelser, nämnder, organ eller liknande forum för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna driva sina frågor. Detta kan för ledamot med ansvar för nationellt påverkansarbete innebära att knyta och hålla relevanta kontakter inom universitet och omvärld. Ledamoten ska i möjligaste mån vara övriga styrelsen behjälplig i dess arbete. Ledamoten ska i största möjliga mån närvara vid samtliga styrelsesammanträden och medlemsmöten. Ansvarsområden: Att i samarbete med övriga kårstyrelseledamoter arbeta aktivt med nationellt påverkansarbete riktade mot både medlemmar och Linnéuniversitetets samtliga studenter. Att hålla sig uppdaterad i nationella studentpolitiska frågor Att förankra nyheter rörandes nationellt påverkansarbete i övriga styrelsen Att vara en aktiv part i förberedelserna inför och under Sveriges Förenade Studentkårers Fullmäktige (SFS FUM) Att ha god kontakt med SFS kansli och presidium för kontinuerlig uppdatering om SFS verksamhet.

34 Befattningsbeskrivning Kalmar/Växjö 2015-xx-xx Ledamot med ansvar för Medlemsfokus (Kalmar/Växjö) Eng. Board member in charge of Member Focus Ledamot med ansvar för Medlemsfokus arbetar för att synliggöra mervärdet av medlemskapet i Linnéstudenterna för studenterna. Detta genom att driva och vara behjälplig vid medlemsexklusiva och medlemsförmånliga aktiviteter och evenemang. Ledamoten ska vara delaktig vid planerande och genomförande av medlemsexklusiva och medlemsförmånliga aktiviteter. Ledamoten bör sitta med i passande beredande eller beslutande råd, styrelser, nämnder, organ eller liknande forum för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna driva sina frågor. Detta kan för ledamot med ansvar för Medlemsfokus innebära att knyta och hålla relevanta kontakter inom universitet och omvärld. Ledamoten ska ha god kontakt med motsvarande ledamot på andra orten. Ledamoten ska i möjligaste mån vara övriga styrelsen behjälplig i dess arbete. Ledamoten ska i möjligaste mån närvara vid samtliga styrelsesammanträden och medlemsmöten. Ledamot med ansvar för Medlemsfokus ska ansvara för: - Att antalet medlemsexklusiva evenemang ökar i kvantitet och kvalitet. - Att verka för att medlemmarnas behov tillgodoses utav Linnéstudenterna.

35 Befattningsbeskrivn ing Sidan 1 av 1 Kalmar/Växjö Ledamot med ansvar för Studentkontakt (Kalmar/Växjö) (Eng. Board member in charge of Student relations) Ledamot med ansvar för studentkontakt ska arbeta för att bättre synliggöra kårens arbete mot studenterna på Linnéuniversitetet. Ledamoten ska verka för att studenternas kunskap och förståelse rörande Linnéstudenternas verksamhet höjs. Ledamoten ska vara delaktig i det medlemsrekryterande arbetet. Ledamoten ska vara delaktig vid planerande och genomförande av medlemsrekryterande aktiviteter. Ledamoten bör sitta med i passande beredande eller beslutande råd, styrelser, nämnder, organ eller liknande forum för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna driva sina frågor. Detta kan för ledamot med ansvar för studentkontakt innebära att finna och etablera nya kanaler för att nå ut till alla studenter vid Linnéuniversitetet. Ledamoten ska ha god kontakt med motsvarande ledamot på andra orten. Ledamoten ska i möjligaste mån vara övriga styrelsen behjälplig i dess arbete. Ledamoten ska i möjligaste mån närvara vid samtliga styrelsesammanträden och medlemsmöten. Ledamot med ansvar för ska ansvara för: - Att Linnéstudenternas verksamhet synliggörs mer för studenterna. - Att det medlemsrekryterande arbetet ökar i kvantitet och kvalitet.

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning Medlemsmöte 140112 Kalmar/Växjö Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Dagordning Medlemsmöte 10 februari 2016 Kl Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017

Dagordning Medlemsmöte 10 februari 2016 Kl Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Dagordning Medlemsmöte 10 februari 2016 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Att öppna mötet 2 Justering av röstlängd Att fastställa

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av årsmötet 0 Verksamhetsplan 0/0 Fastställd av årsmötet 0 0 0 0 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter upp fokusområden för kommande verksamhetsår. Det

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24,

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24, Stadgar för studentföreningen Slottsstallarna Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna Revideringar: 2014-03-24, 1 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Föreningens namn... 4 1.2

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg Antagna 20xx-yy-zz 1 Föreningens namn Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Varberg. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att bedriva politisk utveckling i

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02 Stadgar Senast reviderad: 2013-06-02 1 Förening 1.1 Chalmers Robotförening är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. 1.2 Chalmers Robotförening är en kårförening under Chalmers

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

STADGAR FÖR UPPSALA STUDENTRADIOFÖRENING

STADGAR FÖR UPPSALA STUDENTRADIOFÖRENING STADGAR FÖR UPPSALA STUDENTRADIOFÖRENING Fastslagna av medlemmarna 2010-02-10 Allmänt 1 Föreningens firma är Uppsala Studentradioförening. 2 Uppsala Studentradioförening, nedan kallad SRF, är en ideell

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008 Organisation 1 Avdelningens namn är. Den officiella förkortningen är VG. Avdelningen är religiöst och partipolitiskt obunden. kan dock samarbeta med politiska eller religiösa organisationer. 2 Lokalavdelningen

Läs mer