Älvsbyns kommun Etableringsplan företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Älvsbyns kommun Etableringsplan företag"

Transkript

1 1(15) STYRDOKUMENT DATUM Älvsbyns kommun Etableringsplan företag År Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Information Etableringsplan företag Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Version Senast reviderad Detta dokument gäller för Näringslivschef Dnr 299/ Älvsbyns kommun

2 2(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Kort beskrivning av (den geografiska) kommunen 1.2 Befolkningspyramid 1.3 Köpkraft 1.4 Arbetsmarknad/Arbetskraft 1.5 Kompetensprofil 1.6 Infrastruktur 1.7 Kommunikationer 1.8 Energi 1.9 IT-bredband 2 Kommunen 2.1 Finansieringsmöjligheter 2.2 Kommunal medverkan 2.3 Kommunens organisation och ledning 2.4 Förvaltningsorganisation 2.5 Kommunens mark & lokaler 2.6 Kommunens ekonomi 2.7 Investeringar i kommunen 3 Företagen 3.1 Branschstruktur 3.2 Företagsstruktur 3.3 Tjänsteföretag 3.4 Framgångsfaktorer utifrån platsen 3.5 Befintliga företags kontakter o relationer 4 Företagskluster och Strategiska allianser 4.1 Företagskluster och strategiska allianser A 4.2 Företagskluster och strategiska allianser B 4.3 Hotade kompetenser = möjligheter 5. För etableringar och investeringar 5.1 Sälj- och mottagarorganisationen i kommunen 5.2 Interna mandat 5.3 Tillgänglighet utifrån säljsynen 5.4 Intressanta marknader 5.5 Intressanta målgrupper 6 SWOT- analys 6.1 Styrkor 6.2 Svagheter 6.3 Hot 6.4 Möjligheter 7 Kommunens vision för gäller investeringar o etableringar 8 Kommunens mål för investeringar och etableringar 8.1 på kort sikt 8.2 på lång sikt

3 3(15) 1. Inledning Länder, regioner och kommuner befinner sig i ständig konkurrens vad gäller attraktionskraft. Samtidigt bygger attraktionskraften på ett samspel mellan samtliga aktörer där ingen har formell makt över någon annan. Ju mindre kännedom etableraren har av ett land och region desto större anledning att samverka. Enskilda företag, affärskedjor och investerare, såväl nationella som internationella, ser idag Norrbotten som en mycket intressant region att etablera sig i. Kommunernas näringslivsfunktioner svarar på ett förtjänstfullt sätt upp mot många av de behov som omvärlden har. Samtidigt saknas i många delar en proaktiv och sammanhållen strategi på kommunnivå som långsiktigt ska säkerställa investeringsklimatet och ytterligare höjer marknadens kännedom om möjligheterna till etableringar i regionen. Det är dock vikigt att påpeka att alla etableringar slutligen sker på en lokal nivå. Var denna nationella eller internationella investering hamnar beror mycket på rationella och påverkbara faktorer som kostnader, affärsfördelar, tillgång på kompetens etc. Alla dessa faktorer kallas sammantaget för investeringsklimatet. Investeringsklimatet är en mycket viktigt faktor för tillväxten och tillväxten kan förenklat sägas ske på tre nivåer: Starta nya företag Utveckla befintliga företag Externa etableringar. 1.1 Kort beskrivning av (den geografiska) kommunen Kommunens yta: 1713kvadratkilometer Folkmängd: 8215 inv(2012) Tätorter: Älvsbyn (5 004 inv), Vidsel (594 inv), Korsträsk (368 inv), Vistträsk (293 inv). Älvsbyns kommun ligger i Norrbotten inom den så kallade Fyrkanten, d v s kommunerna Älvsbyn, Piteå, Boden och Luleå. Området kan sägas motsvara ett storstadsalternativ med ca invånare varav Älvsbyn har ca 8200 invånare. Arbetsmarknaden betraktas som gemensam. Arbetspendlingen mellan kommunerna är omfattande och restiderna är korta. Från Älvsbyn till Luleå är restiden ca 45 minuter. Kommunikationerna är goda med stambanan som går genom centrala Älvsbyn. Luleå flygplats nås på mindre än en timme och flygförbindelserna med Stockholm är frekventa. Förutsättningarna för en aktiv fritid är goda med en frikostig natur och anläggningar av hög klass vad gäller t ex segelflyg, motor, hundkapp, fotboll, ishockey, gymnastik, dans, musik och kulturliv. Ett 25-tal aktiva byaföreningar svarar också för en levande landsbygd. 1.2 Befolkningspyramid Jämför man åldersstrukturen i Älvsbyn med riket kan man konstatera att kommunen har ett befolkningsunderskott i åldrarna år. Kommunen har dock ett betydande befolkningsöverskott i åldersgruppen över 65 år. Kommunens försörjningsbörda är således betydligt högre än vad som gäller för över tiden så kan man konstatera att de som utgör den reproduktiva åldersgruppen (18-34 år) är kraftigt underrepresenterade. Detta gäller i ännu högre utsträckning om man enbart ser till samma grupp för kvinnor. Dessa grupper är de som primärt tenderar att flytta ut från kommunen och söka sig till tillväxtområden i landet. Detta är huvudorsaken till de minskade födelsetalen och negativa födelsenettot.

4 4(15) Älvsbyn har sedan 1992 haft en vikande befolkningsutveckling som fortsatt de följande åren med totalt 10,0 % fram till Sedan 1992 har antalet invånare minskat med totalt 947. Befolkningen år 2011 minskade från till personer, eller totalt med -62 personer under årets första 9 månader. Födelseunderskottet uppgick till 23 personer och flyttningsunderskott uppgick till 36 personer under perioden. Från har antalet födda minskat med 61 personer (48,4 %). För att motverka denna negativa befolkningsutveckling har ytterligare insatser satts in för att behålla nattbefolkningen i kommunen. En utökad subvention till studerande- och arbetspendlare, som väljer att åka med kollektivtrafiken till arbetsplatsen, har gjort att många valt att bo kvar i kommunen. 1.3 Köpkraft Tabell 3. Köpkraftsprognos för dagligvaror och sällanköpsvaror år 2015, i miljoner kronor. Kommun Livsmedel Övr.DV Dagligvaror Arvidsjaur Jokkmokk Luleå Piteå Boden Älvsbyn Kommun Hemutrustning Fritid Beklädnad Sällanköpsvaror Arvidsjaur Jokkmokk Luleå Piteå Boden Älvsbyn Källa: HUI och KPG (Konsumtionsprognosgruppens). I Älvsbyns kommun bedöms köpkraften för dagligvaror hamna inom intervallet miljoner kronor år Under perioden bedöms således köpkraften öka med omkring 10 procent. Köpkraften för sällanköpsvaror bedöms uppgå till mellan miljoner kronor vilket motsvarar en ökning på cirka 30 procent. Som jämförelse kan nämnas att köpkraften för dagligvaror i riket bedöms öka med cirka 22 procent och sällanköpsvaror med omkring 50 procent fram till Köpkraftstillväxten i Älvsbyns kommun bedöms alltså bli relativt svag under perioden. Detta beror på att kommunens befolkningstillväxt har prognostiserats vara negativ vilket således tar det ut den förväntade köpkraftsökningen av daglig- respektive sällanköpsvaror som ökade inkomster medför.

5 5(15) Försäljningsindex i detaljhandeln i år 2007 Älvsbyns kommun Jämförbara kommuner Egentlig detaljhandel Dagligvaruhandel Sällanköpsvaruhandel Beklädnadshandel Detaljhandel med hemutr Fritidsvaruhandel Övrig sällanköpsvaruhandel Källa: Handeln i Sverige år 2004, samt bearbetningar av den regionala omsättningsstatistiken år 2004, SCB. 1.4 Arbetsmarknad/Arbetskraft Senaste tillgängliga statistik redovisar förändringar under Här framgår att sysselsättningen inom kommunen är personer (s k dagbefolkning). Antal sysselsatta inom eller utom kommunen som bor i kommunen är 3631 personer (s k nattbefolkning). 942 personer pendlar ut från kommunen och 490 personer pendlar in till kommunen. Arbetskraften har en gynnsam åldersstruktur och sysselsättningsgraden för såväl män som kvinnor ligger i paritet med den för länet som helhet. Vad gäller arbetskraftens fördelning på näringsgrenar dominerar sektorerna vård och omsorg, tillverkning samt handel och kommunikation (se Kommunfakta). Tillgången på ledig arbetskraft är relativt god i Älvsbyn. I mars 2012 finns 428 personer, varav 200 kvinnor, registrerade som arbetssökande. Detta motsvarar ca 5% av arbetskraften och ligger på ungefär samma nivå som länsgenomsnittet för Norrbotten Vad gäller tillgången på arbetskraft bör också än en gång påpekas att arbetsmarknaden inom Fyrkanten är gemensam. Rekryteringsunderlaget är alltså betydligt större än den lokala arbetsmarknaden i Älvsbyn kan visa upp. Därtill kommer Arvidsjaur inom 1 timmes pendlingsavstånd. Språkkunskaperna hos arbetskraften är generellt goda i engelska men viss personal behärskar även tyska, franska, norska och finska. Det förekommer även enstaka individer som kan bosniska, arabiska, sydkurdiska, spanska, polska och ryska. Beträffande arbetskraften kan den betecknas som stabil och personalrörligheten är mycket låg. Beredskapen, liksom viljan, är också hög hos arbetsförmedling och kommun för speciella utbildningsinsatser som kan behövas i samband med nyetableringar och expansion av befintliga företag. 1.5 Kompetensprofil Utbildningar I Älvsbyn finns utbildning med grundskola fr o m 6 år, komvux, folkhögskola. Egen gymnasieskola finns sedan 1995 med numera 8 program inkl bl a naturvetenskap, teknik (inkl data) och samhällsvetenskap med egen företagarlinje. Speciellt utbud finns i form av längdskidor, skidorientering, orientering och gymnastiklinje. Högskolekurser bedrivs på distans via IT mot bl a Luleå Tekniska Universitet. Under perioden har även ett EU-projekt Företagsamhet i skolan bedrivits från förskolenivå till gymnasienivå. Ett särskilt IT-program upprättades för skolområdet redan i början av 90-talet, bl a har alla gymnasieelever egen bärbar dator.

6 6(15) Generellt sett har befolkningen i Fyrkantsområdet hög kunskapsnivå vilket kan kopplas till Luleå Tekniska Universitet. LTU ligger i den internationella frontlinjen bl a när det gäller datakommunikation/informationsteknik. Förutom traditionell utbildning/forskning med teknisk inriktning bedrivs även utbildning inom bl a områdena hälsa, vård och omsorg, musik och media, samhällsoch beteendevetenskap samt lärarutbildning. 1.6 Infrastruktur Två hotell finns i kommunen varav ett i Älvsbyn och ett i norra kommundelen vid Storforsen i Pite älv. Ett fullständigt serviceutbud finns med funktioner som bilbesiktning, systembolag, stort utbud av restauranger, folkets hus med biograf, bowlinghall, danslokal och andra aktivitetsutrymmen. Det finns en väl utbyggd förskola. 1.7 Kommunikationer Kommunikationerna är goda med stambanan som går genom centrala Älvsbyn. Dessutom finns en Godsterminal på planeringsstadiet. Luleå flygplats nås på mindre än en timme och flygförbindelserna med Stockholm är frekventa. 1.8 Energi Älvsbyns kommun tillhandahåller energi, både värme- och el-produktion, via sitt bolag Älvsbyns Energi AB. Under verksamhetsåret 2008 har energiförsäljningen uppgått till MWh ( MWh). Den abonnerade effekten uppgår till 27,2 MW. Anslutningar av villor har varit stor och vi har i dagsläget drygt 90 % av Älvsbyns villor fjärrvärmeanslutna. Antal abonnenter är 1054 st, därav villor 925 st. Elproduktionen uppgick till MWh för år Antalet elcertifikat utgjorde st. Elleveranserna hanteras av Bergen Energi. 1.9 IT-bredband Älvsbyns kommun är delägare i IT Norrbotten AB och därmed via centralorten ansluten till länsnätet med bredband. Lokalt i Älvsbyns centralort har ett stadsnät byggts ut som täcker större delen av centralorten för såväl hushåll som företag. Kommunen samverkar också med övriga Fyrkantskommuner vad gäller bredbandsnätet som tagits i drift/invigts hösten Älvsbyns läge intill stambanan är strategiskt vad gäller tillgång till bredband via Trafikverket eller andra aktörer som hyr in sig hos Trafikverket. En s k MUX-station finns centralt i Älvsbyn vid järnvägsstationen. Älvsbyns kommun har under flera år fört en medveten strategi vad gäller etablering av IT i såväl utbildningssystemet som kommunen i övrigt. Strategin vad gäller näringslivet har initialt varit att höja kompetensen hos befintliga företag, samt att utveckla nya alternativa bestående arbetstillfällen med hög kompetensnivå. Målet är att hitta en IT-verksamhet som även ger en chans för det befintliga näringslivet att utvecklas. Det arbete som bedrivits för att attrahera IT-verksamhet till orten har bland annat lett till ett projekt tillsammans med ISA (Invest in Sweden Agency) och ett callcenterprojekt tillsammans med Boden och Luleå samt teknikutvecklingsprojekt med fokus på fordonstest. Därutöver är utbyggnaden av ett bredbandsnät i hela kommunen med nätverk till övriga kommuner i länet i princip avslutat.

7 7(15) 2 Kommunen 2.1 Finansieringsmöjligheter Banker Det finns två bankkontor etablerade inom Älvsbyns kommun, där de är geografiskt placerade i Älvsbyn som tätort. Där finns Handelsbanken och Sparbanken Nord representerade Företagsstöd Etablering av verksamhet i Älvsbyn innebär möjligheter att söka flera regionalekonomiska stöd. Följande stödmöjligheter och förutsättningar råder i Älvsbyn Landsbygdsbidrag Statligt bidrag för materiella och immateriella investeringar. Bidraget är maximerat till kronor under en treårsperiod. I Älvsbyns centralort är stödandelen 40 % av total investering. I övriga områden uppgår andelen till 50 % Regionalt utvecklingsbidrag Statligt bidrag för investeringar Sysselsättningsbidrag Statligt stöd för att skapa varaktiga arbetstillfällen. Konkret innebär stödet idag att sökande erhåller bidrag per nyanställd årsarbetskraft under en treårsperiod Utbildningsstöd Statligt stöd via lokala Arbetsförmedlingen för att företag skall kunna erhålla utbildad personal i samband med företagsstart. Praktiskt innebär det att sökande upprättar en kravspecifikation för sina personalbehov. Länsarbetsnämnden upphandlar utbildning enligt kraven Aktuella stödnivåer 2006 Älvsbyn tillhör som enda kommun i Fyrkanten stödområde A. Därmed kan företag, nya och redan etablerade, erhålla högsta möjliga stödandel i det regionalpolitiska stödet. För det regionala utvecklingsbidraget innebär det att små och medelstora företag med högst 250 anställda kan få upp till 35 % i bidrag för materiella och immateriella investeringar i Älvsbyn. För sysselsättningsstödet innebär det att ett företag som startar/etablerar sig i Älvsbyn kan få upp till kronor per sysselsatt årsarbetskraft under en treårsperiod. För ytterligare upplysningar om det regionalpolitiska stödet och förändringar 2007 hänvisas till Länsstyrelsen i Norrbotten eller Nutek Mål 2 Här finns ett antal insatsområden kopplade till bl a utveckling av infrastrukturen, näringslivsutveckling samt kompetensutveckling och sysselsättning. Mål -programmet ger ett flertal möjligheter till näringslivsutveckling i projektform med föredelaktigt finansieringslösningar. Enligt den nationella strategi för regional konkurrenskraft och sysselsättning , som regeringen

8 8(15) beslutade om och pågående arbete med det Regionala Utvecklingsprogrammet, kommer dock arbetet att fortsätta i stort sett med samma inriktning som tidigare. 2.2 Kommunal medverkan Vad gäller kommunens engagemang vid etableringar ställer Utvecklingsenheten kostnadsfritt upp med service i form av: Upprättande av ansökningshandlingar för etableringsstöd i olika former där erfarna konsulter utnyttjas Medverkan vid lokalanskaffning. Medverkan för att hitta olika finansieringslösningar. Tjänstemanna- och politisk uppbackning av ärendet hos berörda myndigheter Samordningsansvar mellan lokala myndigheter Samarbete med Arbetsförmedlingen vid rekrytering av personal Upprättande av bygglovhandlingar etc som är nödvändiga inför företagsstart Medverkan att initiera/delta i utvecklingsprojekt ex Inom EU Mål 2 I ett läge där företaget har/uttrycker andra behov av kommunal medverkan är kommunen naturligtvis beredd att diskutera frågan. 2.3 Kommunens organisation och ledning Nuvarande organisation i kommunen är ett resultat av en parlamentariskt tillsatt arbetsgrupp som utredde frågan om en ny förtroendemannaorganisation. Motivet för att ändra organisationen var att åstadkomma en tydlig ledning/styrning och att skapa förutsättningar för helhetssyn från såväl politik som tjänstemannaled. En effektivare serviceorganisation och minskade administrativa kostnader åstadkoms genom att centralisera förvaltningsorganisationen och delegera besluten så nära brukarna som möjligt. Ett annat motiv var att stärka fullmäktiges roll. Kommunstyrelsen har ett tydligt ansvar för kommunens samlade ekonomi och det operativa ansvaret för all kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning samt teknisk verksamhet som överförs till de kommunala bolagen. Nämndernas nya roll består i att utarbeta verksamhetsplaner på kort och lång sikt samt följa upp och utvärdera den verksamhet som bedrivs, dock utan operativt ansvar. 2.4 Förvaltningsorganisation Förvaltningen består av 27 resultatenheter där varje arbetsledare har ett uttalat ansvar för enheternas verksamhet, personal och ekonomi/budget. Chefen för den samlade förvaltningen är kommunchefen som för sitt stöd har en verksamhetsledare inom vård/omsorg och en inom barn- och utbildningsverksamheten. Resultatenheternas stöd vad avser kost, inköp, ekonomi, personal, löner, arbetsrätt, rehabilitering, IT, administration och sekreterarfunktion tillgodoses av de båda resultatenheterna Kostfunktionen och Kommunledningskontoret. Kommunchefen har även en central ledningsgrupp till sitt förfogande. 2.5 Kommunens mark & lokaler Planberedskapen är god i Älvsbyn och industritomter finns för omedelbar försäljning. Industriområdet är lokaliserat intill stambanan och kommunikationerna till/från området goda. Vad gäller lokaltillgången kan konstateras att Älvsbyns kommun idag hyr ut ett 15-tal fastigheter/ lokaler till ett 30-tal företag huvudsakligen då industrilokaler. Därutöver finns ett antal privatägda industrilokaler. I dagsläget är endast ett par mindre kommunala industrilokaler lediga för uthyrning. Situationen är densamma för privata fastighetsägare.

9 9(15) Beträffande kontorslokaler är läget bättre och flera lokaler är disponibla för omedelbar uthyrning, både kommunala och privata. Tillgången på större kontorslokaler är dock begränsad. Priserna är generella och varierar beroende på läge, standard och byggår. Industrilokaler ,-/m 2 och år Kontorslokaler ,-/m 2 och år Tomtmark 7,-/ m² 2.6 Kommunens ekonomi Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag För år 2008 uppgick skatte- och statsbidragsintäkterna till totalt 432 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med år 2007 med ca 2,2 procent. Kommunens skatte- och statsbidragsutveckling är 3,9 miljoner kronor lägre än budgeterat. Orsaken till underskottet beror till viss del på att det i budgeten inför 2008 räknades med ett något högre invånarantal än vad som blev fallet. En större orsak är dock den mycket kraftiga inbromsningen i Sveriges ekonomi som skedde under framförallt fjärde kvartalet Detta leder till en negativ slutavräkning avseende kommunens skatteintäkter Finansverksamhet Den externa låneskulden inklusive nästa års amortering uppgick vid årsskiftet till 127 miljoner kronor fördelade på sex stycken lån. Under året 2008 har 10 miljoner kronor amorterats i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda målet. Kommunens finansiella kostnader för år 2008 uppgick till 7,2 miljoner kronor. Finansnettot uppgår till ca 5,9 miljoner kronor vilket är 1,2 miljoner sämre än Orsaken till detta är de ökade räntenivåerna under framförallt andra halvan Under 2008 års sista 2 månader började räntenivåerna att sjunka, detta framförallt på grund av sjunkande styrräntor från riksbanken. De sjunkande räntenivåerna, tillsammans med att kommunen vid årsskiftet lade om 60 miljoner kronor av de externa lånen, kommer att leda till kraftigt reducerade räntekostnader för år Likviditet Kommunen har en tillfredsställande likviditet. Likviditeten, mätt som balanslikviditet (omsättningstillgångarnas andel av kortfristiga skulder) uppgår till 81 procent. Balanslikviditeten överstiger den av fullmäktige fastställda målsättningen på minst 50 procent. Soliditet Soliditeten anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med egna medel, dvs ej lånefinansierade. Soliditeten är ett uttryck för den finansiella styrkan i kommunen. I nedanstående diagram redovisas soliditetens utveckling för perioden Soliditeten exklusive pensionsskuldsåtagande uppgår till 43,2 procent, vilket är en förstärkning jämfört med 2007 om 0,8 %. Över de senaste 5 åren har soliditeten exklusive pensionsskuldsåtagande förstärkts med 8,2 procent. Soliditeten inklusive pensionsskuldsåtagande är dock fortsatt negativ. Orsaken är bland annat de förändrade beräkningsgrunderna för pensionsskuldsåtaganden, RIPS Investeringar i kommunen 2.8 Genomförda Investeringar 2008 års nettoinvesteringar uppgår till 14,9 miljoner kronor. Budgeten för investeringar år 2008 uppgick i utgångsläget till 16,3 miljoner kronor. Anslagsöverföringar, d v s kvarvarande investeringsmedel för pågående investeringar vid föregående årsskifte uppgick till 6,3 miljoner kronor. Den totala investeringsramen för 2008 uppgick således till 22,6 miljoner kronor.

10 10(15) 2.9 Planerade investeringar Antalet investeringsprojekt har varit 80 stycken. Av dessa är 47 investeringsprojekt av mindre storlek (budget på mindre än 200 tkr). Investeringsbeloppet för de 10 största projekten (se tabell nedan) har uppgått 8,7 miljoner kronor. Investeringsprojekt med investeringsutgift; Kanis garage mm 1 236,1 Beläggning gator 1 100,4 Datorer grund- o förskola 1 000,1 Upprustning Älvåkra 879,4 Ryttarföreningen, värme ridhus 879,0 Kravanpassn lekparker 791,6 Centrumhust, konv + kyla 789,6 Mediaprogrammet 729,0 Konvertering Tärnstigen 672,5 VA Nybyn 634,5 Summa 8 712,2 mkr 3 Företagen 3.1 Branschstruktur Näringslivet i Älvsbyn har en förhållandevis jämn spridning mellan olika branscher med spjutspetsar inom områden som trä, livsmedel och teknik/material- och fordonstest. Framgångsrika företag är Älvsbyhus AB, Polarbageriet AB och därutöver finns t ex den högteknologiska verksamheten vid Försvarets Materielverk (FMV) Vidsels provplats. Älvsbyns kommun arbetar målmedvetet med att utveckla redan befintliga och nya branscher, ex inom området bil/komponenttest. Detta sker i form av olika utvecklingsprojekt i samarbete med näringslivet lokalt och regionalt, men även som samarbetsprojekt med andra kommuner. Sedan mitten på 90-talet har ett 50-tal projekt bedrivits där viss tyngdpunkt legat på trä, livsmedel och teknik/materialtest/biltest men även datakommunikation Ett näringsliv som kanske bäst beskrivs genom konstaterandet att vi har två marknadsledande företag som båda fått Albert Bonniers företagarpris under 90-talet Företagsstruktur, tillverkande företag Älvsbyhus Älvsbyhus är Sveriges största leverantör av fristående hus till den privata marknaden. Produktionsvolymen uppgår till ca hus/år. Produktionen finns i fyra prduktionsorter; i Finland, värmland samt skåne där fabrikens roll i Älvsbyn är att leverera allt lösvirke till sina kunder. Leverantör är främst Sveaskog samt Isover, dörr och fönstertillverkare tillkommer. - behov av leverantörer i morgon? Polarbröd Polarbröd är en av Sveriges största leverantör av bröd. De har vårdat och positionerat sitt varumärke. - Leverantör är främst mjöltillverkare, levereras med tåg från Södra Sverige. - behov av leverantörer i morgon?

11 11(15) 3.3 Tjänsteföretag RFN - Robottestområdet i Vidsel är en unik resurs för test av olika robotar och UAV-system. - RFN är samlingsnamnet för Rymdbolaget och FMV:s verksamhet. - behov av leverantörer i morgon? Arctic Falls Arctic Falls har anäggningar för vintertest av däck och bilar/komponenter. Verksamheten bedrivs i huvudsak på landbaserde banor med hög sekretess. - leverantörer idag? - behov av leverantörer i morgon? Callec i Älvsbyn AB För närvarande finns ett renodlat callcenterföretag på orten med ett 10-tal anställda. 3.4 Framgångsfaktorer utifrån platsen Fyrkanten har en befolkning av personer, den största befolkningskoncentrationen norr om mälardalen. Älvsbyn har bra kommunikationer, tillgång till järnväg, hamn i Piteå, Luleå samt 45 minuter till person/frakt-flygplats. Inom kommunen finns det attraktivt boende på många natursköna platser. Kommunen har ett fantastiskt utbrett föreningsliv med en av Sveriges högsta föreningsaktiviteter per invånare. Storforsen, en av norra Sveriges största turistattraktioner finns inom kommunen. Handeln inom kommunen täcker in de flesta områden och med hög servicenivå. 3.5 Befintliga företags kontakter och relationer Älvsbyn har framgångsrika företag med starka varumärken som ex. Polarbröd och Älvsbyhus. Det finns goda möjligheter att använda aktuella och befintliga kontaktnät. De starkaste kontaktnäten finns främst inom bageri och träförädling, militär- och fordons-testverksamhet. Dessutom finns det goda kontaktnät inom skidor och gymnastik. 4 Företagskluster och Strategiska allianser 4.1 Kluster/Strategisk allians A Omfattning Polarbageriet och TMS + Älvsby el (mekanisk verkstad nära Polarbageriet) Tillväxtmöjligheter Tillväxtmöjligheterna finns främst inom patent samt franchise. Ortens företag är starkt bundna vid Polarbröds egen utveckling av produktiviteten. Kompetens Kompetensen finns främst inom mekanik konstruktion och bearbetning. 4.2 Kluster/Strategisk allians B Omfattning Entreprenad och skogsmaskiner. Centrum för underhåll av skogsmaskiner inom norrbotten.

12 12(15) Tillväxtmöjligheter Underhåll av mobila maskiner inom gruvindustrin. Kompetens Kompetens inom underhåll av skogs och entreprenadmaskiner. 4.3 Hotade kompetenser = möjligheter Vindkraften i Piteå (underhåll bör skötas från Älvsbyn). Vidsel Test Range (RFN, FMV) där det finns unik kompetens inom test. Kompetens/ Vidareutbildning. De högst utbildade lämnar orten (vårda kontakten med dessa), så att de exempelvis startar sina företag här. Lokaler för industri och föreningsverksamhet (efterfrågan finns). Handel (generationsskiften, har få franchaiseföretag, t.ex. Hemtex). Älvsbyn har ett bra geografiskt läge för Factory outlet. 5 För etableringar och investeringar 5.1 Sälj- och mottagarorganisationen i kommunen Koordinator/kontaktperson, ansvar; chef för näringslivskontoret. Fastigheter, ansvar; VD för Älvsbyns Fastigheter AB. Tomter, ansvar; byggnadsinspektör. 5.2 Interna mandat Samråd med kommunstyrelsen ordförande. Samråd med kommunchef. 5.3 Tillgänglighet utifrån säljsynen God. Kommunikation via telefon eller mail. 5.4 Intressanta marknader Tester i kallt klimat: RFN (militär- flyg- rymdtest), Arctic falls (bil, däck), Betatester, living labs (landsbygd, icke urbana miljöer) Gruvnäring (kompetens/entreprenad finns redan idag). Motionscentrum (skidor m.m.) Livsmedel (Polarbröd, Delikatessfabriken, Älvsby Källa) Trävarumarknaden (ombyggnad/styleing/underhåll av gamla Älvsbyhus), skapa paket kring Besöksnäring (Handel, hotell, restaurang, storforsen) Factory outlet. (Bra geografiskt läge). Exempelvis Peak performance, vitvaror, byggmaterial, kläder, konserver, Polarbröd, fler nya och sådana som ej finns idag samt bilar. Kommunen som marknad Tillväxt finns främst inom fritidssektorn. Dessutom finns det en potential för att växa inom affärer vad det gäller Storforsenområdet. Närområdet/regionen som marknad Den stora potentailen inom tillväxt är befolkni9ngen av personer inom fyrkanten, ett pendlingsavstånd av max 45 minuter från Älvsbyn.

13 13(15) 5.5 Intressanta målgrupper Företagare som vill ha attraktivt boende och boendemiljöer. Älvsbybor i förskingringen som vill starta företag. Älvsbybor i förskingringen, övriga. Företagsledare som vi ha en bra boendemiljö inom fyrkanten. Investorer som tror på tillväxt och bygger fastigheter (för ex. gruv, testverksamhet). Tjänsteföretag. Kvinnor år. 40-talisternas köpkraft. Bank och finans. Kinesiska företag/företagare. 6 SWOT - analys Listade i prioriterad ordning, viktigast först. 6.1 Styrkor, prioriterade Gnosjöanda, entreprenörskap, små företag som kan växa, vilja till utveckling Geografi, vacker natur Storforsen och älven, rekreationsmöjligheter 4-kanten, invånare, geografiskt liten kommun, närhet till allt, ex. nöjen Attraktiva liv, livskvalité Kanis bef och potential Järnväg finns Tillsammans, Korta beslutsvägar, bra klimat inom politiken Nära relationer i liten kommun Unika gymnasieutbildningar, idrottsgymnasiet och folkhögskolan Starka industrier och varumärken, större arbetsgivare, mentorer Attraktivt boende Billiga bostäder Bra utbyggd kommunal service, inkl. vård Klimatet, ljus och mörker Trygghet att bo i samhället, pålitliga och ärliga Engagerade medborgare Lokala producenter Närhet till kvalificerad arbetskraft Flygutrymme Neutrala i 4-kanten Bra affärer Värdskap inom ex film Invandring Bra kommunal styrning/ ledning Ny översiktplan och detaljplaner Gemenskap genom dialekt Tillgänglig arbetskraft Tillmötesgående kommunförvaltning Kompetens inom kommunens anställda Älvåkra 6.2 Svagheter, prioriterade Vikande befolkning, demografi, utflyttning Outnyttjade möjligheter ex Storforsen

14 14(15) Dåligt utbud för nöjen, fritid, uteliv Oattraktiv infart, passerar förbi, belysning flaggor, lastbryggor vid entrén till Älvsbyn Höga förväntningar på kommunen eller någon annan ska fixa Restaurang med vit duk Inte toleranta, attityder, dåliga ambassadörer Samverken inom ex. turism företag och handel, samordning Vi ser inte möjligheter, fokus på att gnälla, inte säljande Boendemöjligheter för turister, camping Utbildningsnivån Gynnar inte lokal handel och företag Rekrytering av politiker Politiskt mod Marknadsföring av allt inom kommunen och företag Fattig kommun Dålig på källgranskning, rykten Hemsidan, translate, flera språk Offentligt monopol, ej konkurrensutsatt, ex, bredband Integrationsprocessen dåligt systematiserad i beslutsprocessen Det går inte mentalitet Har ingen kust, havet Servicenivån, handel och restauranger Jantelagen Lägenhetsbrist Samverkan mellan föreningar och församlingar För nöjda företagare Uppströms Älven svart hål 6.3 Hot, prioriterade Infrastruktur, transportbidrag Urbaniseringstrend, närhet till större orter, demografi i norrbotten, centralisering av makt Bränslepriser Statliga regleringar Kommunikationer, ex. nattåg Skatteväxlingssystem nytt Kopparpriserna, råvaror Europas ekonomi, Euro Återväxt, inflyttning av människor Klimatet, kyla, klimatförändring miljökris Konkurrens, handel, ex. Storheden Kriminalitet Politiska förändringar Främlingsfientlighet Avmattning tillväxt i Asien Jantelagen Kulturkrockar Lagar, ex. offentlig upphandling Regeringsskifte Trender Machokultur med tung basindustri

15 15(15) Lönenivåer i tung basindustri Miljö med tung basindustri 6.4 Möjligheter, prioriterade Boliden Laver mineralpriser råvaror/synergier 4-kanten/geografiskt läge/ närhet Universitet/ samarbete/ differentierat näringsliv Turism/ kryssningar/ upplevelser God och vacker miljö Nysvenskar integreras i samhället Filmer spelas in Flygplats Kallax, Arvidsjaur Billigt boende Globaliseringen medför lokalisering Energipris, olja/ Vindkraftexpansion/ bioenergi/ elbilar Seniorboende gemenskapsboende Facebook ger synergier Euron It-struktur Rätt klimat/ kyla 7 Kommunens vision för gäller investeringar o etableringar 2020 har vi två nya branscher etablerade i Älvsbyn. 8 Kommunens mål för investeringar och etableringar 8.1 på kort sikt Utveckling av Kanisområdet Säkerställa infrastrukturen för transporter med en godsterminal. En koppargruva öppnas i Laverområdet. Bygga industrihall som kan användas för fritid tills företag kommer. 8.2 på lång sikt Ett centrum för testverksamhet, inom ex elbilar. Öka andelen tjänsteföretag inom kommunen. Öka antal etablerade företag med inriktning mot gruvverksamhet 10% av handeln inom kommunen ska komma från andra kommuner.