Utbildning på Åland. G y m n a s i a l s t a d i e t

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning på Åland. G y m n a s i a l s t a d i e t"

Transkript

1 Utbildning på Åland G y m n a s i a l s t a d i e t Sista ansökningsdag 14 april Ansökan enligt prövning, sista ansökningsdag 2 mars Ansökningsblankett finns i mitten av broschyren

2 Utbildning på Åland Till läsaren Broschyren Utbildning på Åland , gymnasialstadiet innehåller information om utbildning efter grundskolan. I första hand berättar den om utbildning som du kan söka till direkt efter grundskolan och som börjar hösten I broschyren hittar du: beskrivningar av olika utbildningsalternativ presentationer av skolorna en utförlig redogörelse för reglerna vid ansökan och antagning en översiktlig beskrivning av det åländska utbildningsväsendet I mitten av broschyren finns den ansökningsblankett som används vid ansökan till de skolor och utbildningsalternativ som deltar i den samåländska elevantagningen. Om du söker till någon annan utbildning får du ansökningshandlingar direkt från skolan. Söker du enligt antagning enligt prövning finns det en skild blankett som du kan få från din studiehandledare eller Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (ams). Nyheter Försöksverksamhet inom yrkesutbildningen - studier enligt Ålands lyceums läroplan Studerande inom yrkesutbildningen kan välja att läsa ett eller flera av de obligatoriska kärnämnena svenska, engelska och matematik enligt den läroplan som följs i Ålands lyceum. Studierna i nämnda kärnämnen (4 studieveckor per läroämne) kan alltså ersättas med studier i svenska, engelska och matematik enligt lyceets läroplan (6-7 kurser per läroämne). Efter att en studerande godkänts i kurserna i ett eller flera av avsedda läroämnen har studeranden rätt att delta i enskilda studentexamensprov i läroämnet eller läroämnena i fråga. Studentexamensprov ordnas årligen vid Ålands lyceum enligt de regelverk som studentexamensnämnden i Finland och skolans ledning anger. De yrkesutbildande skolorna i landskapet samarbetar vid genomförandet av försöksverksamheten och planerar studierna i samverkan med Ålands lyceum. Lärande i arbete och yrkesprov Inom den yrkesinriktade utbildningen införs successivt både lärande i arbete (inlärning i arbete) och yrkesprov. Lärande i arbete innebär målinriktade studier på arbetsplatsen i enlighet med läroplanen. Studierna handleds och bedöms. Yrkesprov utförs i nära samarbete med arbetslivet. Syftet är att höja utbildningens kvalitet och kontrollera att utbildningen motsvarar arbetslivets krav. I bedömningen betonas praktisk kompetens och representanter för arbetslivet deltar i bedömningen. Yrkesprov består av olika delar och alla delar måste vara godkända för att få ut examen. Broschyren ges ut av Ålands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen. Programbeskrivningarna och skolpresentationerna har gjorts i samarbete med skolorna. Upplaga: ex. Fler broschyrer kan fås av: Ålands landskapsregering Utbildnings- och kulturavdelningen PB 1060, AX Mariehamn Tel Fax Broschyren och ansökningsblanketter finns också på nätet: Från och med årskurs 2 ges de studerande inom yrkesutbildningen möjlighet att ersätta studierna även i ett fjärde kärnämne, t ex samhällskunskap, med studier i samhällskunskap enligt lyceets läroplan (3-5 kurser). Efter att en studerande avlagt avsedda kurser i alla fyra nämnda läroämnen (svenska, engelska, matematik och samhällskunskap) har studeranden rätt att delta i studentexamensprov och kan därmed avlägga en fullständig studentexamen. Formgivning och layout: CG Sjöberg

3 Innehåll Studieförberedande utbildning Studieförberedande utbildning 4 Studieförberedande utbildning med yrkesprofil Samhälleliga och sociala sektorn 6 Yrkesinriktad utbildning El- och datateknik, inriktning datorteknik 7 Fordons- och transportteknik 8 Företagsekonomi 9 Hotell och restaurang 10 Media och kommunikation 11 Natur och miljö, inriktning naturföretagande 12 Naturbruk, inriktning rid- och travsport 13 Sjöfart 14 Sjöfart, inriktning däcks- och maskinreparatör 15 Sjöfart, inriktning fartygselektriker 16 Sjöfart, inriktning vaktmaskinmästare 17 Sjöfart, inriktning vaktstyrman 18 Social- och hälsovård 19 Verkstads- och produktionsteknik 20 Yrkesträningen 21 Annan utbildning Fri bildning 22 Ålands läroavtalscenter 23 Skolor Ålands folkhögskola 24 Ålands handelsläroverk 26 Ålands hotell- och restaurangskola 27 Ålands lyceum 28 Ålands naturbruksskola 29 Ålands sjömansskola 30 Ålands vårdinstitut 31 Ålands yrkesskola 32 Ansökan och antagning Ansökan och antagning 33 Programvisa vitsord 36 Utbildningsprogram som inte inleds årligen 36 Samåländsk elevantagning. Ansökningskoder för skolor och utbildningsalternativ 37 Utbildning på Åland en översikt 38

4 PROGRAM GY, minst 75 kurser Å L A N D S L Y C E U M Studieförberedande utbildning Vid gymnasiet Ålands lyceum ges studieförberedande utbildning. Den studieförberedande utbildningens uppgift är att ge bred allmänbildning och helhetsmässiga kunskaper och färdigheter. Utbildningen skall förbereda dig för fortsatta högskolestudier eller andra gymnasialstadiebaserade studier. Utbildningen leder till gymnasieexamen eller studentexamen. Gymnasieexamen / Studentexamen Studierna ordnas i kursform. En kurs omfattar ca sex lektioner per vecka under sex veckor. Utbildningens hela lärokurs omfattar minst 75 kurser. En del kurser är obligatoriska, medan andra är valfria. Studietiden är tre år men kan vid behov förlängas till fyra år. Utbildningen omfattar individuella studieprogram inom olika inriktningar. Inriktningen hälsa och idrott och den naturvetenskapliga inriktningen väljs inför det första läsåret, medan estetisk och humanistisksamhällsvetenskaplig inriktning väljs inför det andra läsåret. Oavsett vilken inriktning du väljer har du samma möjligheter till fortsatta studier, men om du planerar fortsatta studier inom det naturvetenskapliga, medicinska eller tekniska området bör du läsa lång lärokurs i matematik, fysik och kemi från årskurs 1. Dessa ämnen kan du läsa på den naturvetenskapliga inriktningen samt på inriktningen hälsa och idrott. Estetisk inriktning Är du intresserad av att stå på scen, uttrycka dig musikaliskt eller genom bild och form? Inom den estetiska inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper och konstnärliga färdigheter i bildkonst, musik, dans eller teater och drama dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom området för konst- och kulturvetenskaper. För att kunna välja fördjupning inom dans eller musik inför årskurs två måste du vara elev vid Ålands musikinstitut. Du måste också uppnå den färdighetsnivå som musikinstitutet kräver. Inträdesprov till musikinstitutet anordnas i maj Humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning Är du intresserad av språk, kultur eller kanske demokrati- och samhällsfrågor? Inom den humanistisksamhällsvetenskapliga inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper i filosofi, historia, hälsokunskap, psykologi, religion eller livsåskådning, samhällskunskap och språk dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom området för humanistiska och samhälleliga vetenskaper. Inriktning hälsa och idrott Är du intresserad av motion, kost och träning? Inom inriktningen hälsa och idrott ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper och din medvetenhet om gymnastikens och idrottens betydelse för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet dina kunskaper om förebyggande hälsoarbete dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier på området för hälsa och idrott. Naturvetenskaplig inriktning Är du intresserad av naturens lagar och krafter, miljöfrågor eller att laborera i fysik och kemi? Inom den naturvetenskapliga inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper i biologi, fysik, geografi, kemi och matematik dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom områden för naturvetenskaper, medicin och teknik. AVGÅNGSBETYG OCH EXAMEN Under vårterminen i årskurs två väljer du vilken slutexamen du vill avlägga. Oberoende av vilket främmande språk du läst (finska, franska, spanska eller tyska) kan du avlägga antingen student- eller gymnasieexamen. Studentexamen För att erhålla avgångsbetyg och studentexamen skall du avlägga minst 75 kurser. Du läser både obligatoriska och valfria kurser (se tabellen på nästa sida). Du skall dessutom med godkänd bedömning delta i minst fyra studentexamensprov, av vilka provet i svenska och litteratur är obligatoriskt. Därutöver skall du delta i tre prov som kan vara provet i engelska (eller annat främmande språk), finska, matematik eller provet i ett realämne. Gymnasieexamen För att erhålla avgångsbetyg och gymnasieexamen skall du avlägga minst 75 kurser. Du läser både obligatoriska och valfria kurser (se tabellen på nästa sida). Du skall dessutom med godkänd bedömning delta i en kurs i vetenskapsteori och därtill framlägga ett omfattande skriftligt examensarbete.

5 Å L A N D S L Y C E U M PROGRAM OBLIGATORISKA OCH VALFRIA KURSER Antalet obligatoriska och valfria kurser varierar beroende på vald inriktning. På alla inriktningar förutom Hälsa och idrott skall du utöver de obligatoriska kurserna också välja ett antal fördjupade inriktningskurser. Läroämnen Obligatoriska Valfria kurser kurser Svenska och litteratur 6 5 Engelska 6 4 1) Finska, nybörjar- 8 3/11 1) Finska, fortsättnings- 7 2/9 1) Finska, avancerad 6 0/6 1) Franska 8 3/11 Ryska 8 1) Spanska 8 1/9 1) Tyska 8 3/11 2) Matematik kort lärokurs 6 4 2) Matematik lång lärokurs 10 6 Fysik kort kurs 2 Fysik lång kurs 0/6 3 Kemi kort kurs 2 Kemi lång kurs 0/3 5 Biologi 2 5 Geografi 2 2 Läroämnen Obligatoriska Valfria kurser kurser Religion/livsåskådning 2/3 4/3 Filosofi 1 3 3) Psykologi 0/1 7/6 Historia 3/4 5/4 Samhällskunskap 3 2 Idrott 4 3 Hälsokunskap 1/3 2/0 Hälsa och idrott 0/6 4) Bildkonst 1/9 9/1 4) Musik 0/8 7 4) Teater 0/8 8/0 Informationsteknik 6 Lärandestrategi 1 5) Externa kurser 8 6) Interna kurser 15 Totalt antal kurser ) Förutom engelska skall minst ett främmande språk ingå i studierna. 2) Du läser antingen kort eller lång lärokurs i matematik. 3) Första kursen i psykologi är valfri om du läser den naturvetenskapliga inriktningen eller om du läser lång matematik på inriktningen Hälsa och idrott. 4) Studerande på estetisk eller humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning skall också som obligatorisk kurs välja en valfri kurs inom bildkonst, musik eller teater. 5) Externa kurser är kurser som någon annan utbildningsanordnare ordnar, t ex Ålands musikinstitut och idrottsföreningar. 6) Interna kurser är t ex specialidrotten för studerande på inriktningen Hälsa och idrott. VIDAREUTBILDNING Ålands lyceum ger dig en mycket god grund för vidare studier, oavsett skolform och nivå. De obligatoriska kurserna ger dig en bred allmänbildning, medan de valfria kurserna ger dig möjlighet till fördjupning inom ämnesområden som intresserar dig. Högskolor, universitet och framtida arbetsliv kräver egen drivkraft, kritiskt förhållningssätt och förmåga att kommunicera. I lyceets undervisning får du träna och utveckla dessa färdigheter. Studentexamen: Ger behörighet för studier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet såväl nationellt som internationellt. Gymnasieexamen: Ger behörighet för studier vid yrkeshögskolor, Högskolan på Åland, Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Åbo Akademi. Till Tekniska högskolan sker antagning per dispensansökan. Helsingfors universitet har inte slagit fast antagningskriterier för denna examen. Gymnasieexamen ger behörighet för högskolestudier i Sverige och övriga nordiska länder. Du har möjlighet att söka till utbildningar i övriga världen men det är den enskilda utbildningsanordnaren som bestämmer hur din gymnasieexamen värderas.

6 PROGRAM SOS 120 sv Å L A N D S Y R K E S S K O L A Studieförberedande utbildning med yrkesprofil Samhälleliga och sociala sektorn Sociokant ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska 1) Engelska 1) Matematik 1) Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott Finska/tyska 25 sv Utbildningsprogrammet inom samhälleliga och sociala sektorn är ett studieförberedande utbildningsprogram med yrkesprofil, vilket betyder att du får behörighet att studera vidare på högskolenivå men att du även får en viss yrkeskompetens. Utbildningen passar dig som är intresserad av samhällsfrågor i allmänhet och barn- och ungdomsfrågor i synnerhet. Vi förutsätter att du vill arbeta med människor både under studietiden och i yrkeslivet. Yrkesämnen 80 sv Svenska 1) Engelska 1) Finska/tyska Matematik 1) Miljökunskap Samhällskunskap Naturkunskap Etik Historia Informations- och kommunikationsteknologi Juridikens grunder Psykologi Socialkunskap Skapande verksamhet Examensarbete Arbetspraktik 1) Enligt samma läroplan som Ålands lyceum ARBETSMÖJLIGHETER Om du efter avklarad sociokantutbildning väljer att börja jobba är assistent på daghem eller i skola, ungdomsledare eller kanslist inom den offentliga sektorn tänkbara arbeten. Men grundtanken med studieförberedande utbildning är att du skall fortsätta studera. VIDAREUTBILDNING SOS är ett studieförberedande program med yrkesprofil. Du får behörighet för vidarestudier på högskolenivå. Om du väljer att studera har du behörighet för studier inom den sociala, samhälleliga och pedagogiska sektorn samt delar av vårdsektorn, och även inom den ekonomiska och juridiska sektorn. Valbara ämnen 15 sv Pedagogiskt ledarskap Ungdomsledarskap Historia Hälsa och idrott Samhällskunskap, internationella relationer Språk Projekt Studier enligt Ålands lyceums läroplan Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet.

7 Å L A N D S Y R K E S S K O L A PROGRAM EDTd 120 sv Yrkesinriktad utbildning El- och datorteknik inriktning datorteknik Datormontör Väljer du datorinriktningen inom el- och dataprogrammet kommer du naturligtvis att syssla med datorer och datorteknik men även ämnen som elektronik, nätverkskunskap och programmering ingår i studierna. Första studieåret innehåller allmäntekniska studier inom både metall- och elteknik. Utbildningen ger en bra grund för jobb och/eller för fortsatta studier inom databranschen. ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott 2 1sv ARBETSMÖJLIGHETER Som datormontör kan du arbeta med installation, service och administration av datorer och dess kringutrustning samt med program och datanät. Du kan även arbeta med utveckling och anpassning av program och datorsystem. Inom industrin kan du arbeta som servicemontör för olika automater och datorsystem. Hos telefonbolagen kan du arbeta som telemontör. VIDAREUTBILDNING Varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Vid Högskolan på Åland finns flera tänkbara utbildningsalternativ. I Sverige finns möjlighet till kvalificerad yrkesutbildning som påbyggnad på programmet inom el- och datateknik. För fortsatta studier inom det datatekniska området på högskolenivå i Sverige krävs oftast kompletterande studier. Yrkesämnen Grundläggande studier baskunskaper inom el- och databranschen Yrkesinriktade studier elektronik och datorkommunikation datorteknik I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete. 80 sv Valbara ämnen 19 sv Yrkesämnesblocket Blocket för vidare studier Språkblocket Studier enligt Ålands lyceums läroplan Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet.

8 PROGRAM FTT 120 sv Å L A N D S Y R K E S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Fordons- och transportteknik Fordonsmekaniker ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Grundläggande studier baskunskaper inom fordonsbranschen 2 80 sv Inom programmet för fordons- och transportteknik får du lära dig avancerad teknik inom branschen. Det är ett program för dig som har ett starkt teknikintresse och tycker om att lösa tekniska problem. En del av utbildningstiden är avsatt för fordonsel och elektronik. Vill du lära dig arbeta med godshantering inom transportområdet kan du välja transportteknik inom den valbara ramen. Under tredje året har du möjlighet att få ett ADR-intyg vilket ger dig rätt att som chaufför transportera farligt gods. Du har också möjlighet att studera tredje året vid Westerlundska gymnasiet i Enköping inom områdena: karosseriteknik, lackering eller tyngre fordon alt. maskinteknik. Yrkesinriktade studier service och reparationsteknik systemteknik karosseriteknik I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete. Valbara ämnen 19 sv Yrkesämnesblocket Blocket för vidare studier Språkblocket Studier enligt Ålands lyceums läroplan Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. ARBETSMÖJLIGHETER Som fordonsmekaniker kommer du att reparera fordon eller maskiner av olika slag. Med dagens avancerade teknik innebär det att du arbetar med kvalificerade arbetsuppgifter där bl a elektronik och datateknik ingår. Utbildningen förbereder även för jobb inom transportbranschen. VIDAREUTBILDNING Varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är ett utbildningsalternativ. I Sverige finns möjligheter till kvalificerad yrkesutbildning som påbyggnad på programmet. För fortsatta studier på högskolenivå inom teknikområdet i Sverige krävs kompletterande studier.

9 Å L A N D S H A N D E L S L Ä R O V E R K PROGRAM HA 120 sv Yrkesinriktad utbildning Företagsekonomi Merkonom ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott 2 Utbildningsprogrammet företagsekonomi förbereder dig för att självständigt kunna sköta löpande administrativa arbetsuppgifter på kontor och kanslier, uppgifter inom ekonomi, försäljning, inköp, marknadsföring och produktutveckling. Eftersom allt fler arbetsuppgifter på Åland kräver kontakter utomlands skall utbildningen betona förmåga att samarbeta både med närregioner och internationellt. Yrkesämnen 80 sv Yrkesinriktade studier, företagsekonomi kontorslära redovisning marknadsföring företagsekonomi samt samhällsekonomi och juridik Fördjupade studier i marknadsföring ALTERNATIVT redovisning (valet av fördjupningsstudier görs i maj i årskurs 1) Valbara ämnen 19 sv Valbara yrkesämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Valbara yrkesämnen enligt de kurser som erbjuds läsårsvis Övriga valbara ämnen ARBETSMÖJLIGHETER Efter examen arbetar du inom handel, inom bank- och försäkringsbranschen, rederi- och sjöfartsnäringen, turism, inom den offentliga sektorn eller inom industrin. Många merkonomer arbetar som egna företagare i olika branscher. VIDAREUTBILDNING Studieprogrammet ger behörighet för vissa högskolestudier i Finland och i Sverige. Det är vanligt att en merkonom fortsätter sina studier inom Högskolan på Åland eller på ekonomprogram i Finland eller i Sverige. Många merkonomer väljer andra studieinriktningar som språk, turism, juridik etc. I utbildningen ingår Lärande i arbete (LIA) 20 sv. LIA förverkligas genom skolans café, näringslivsprojekt och arbetspraktik. Den nationella merkonomläroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet.

10 PROGRAM HR 120 sv ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA ÅLANDS SJÖMANSSKOLA OCH ÅLANDS YRKESSKOLA Yrkesinriktad utbildning Hotell- och restaurang Kock eller Servitör Utbildningsprogrammet inom hotell- och restaurangbranschen syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom hotelloch restaurangverksamhet, storkök samt inom kryssningstrafiken. Programmet syftar även till att ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. Efter ett gemensamt första år delar sig programmet i två grenar: KOCK OCH SERVITÖR. Du som väljer grenen kock får fördjupade kunskaper i matproduktion, matsedelsplanering, livsmedelshantering, näringskunskap, ekonomi, marknadsföring och kundservice. Du som väljer grenen servitör får fördjupade kunskaper i serverings-, kassa- och redovisningsteknik, produktkännedom om mat, vin och starka drycker samt försäljning och kundbetjäning på restauranger samt inom färj- och kryssningstrafiken. De valbara ämnena ger dig ytterligare möjlighet att inom din gren välja inriktning mot det du är mest intresserad av. Om någondera grenen får för många sökande görs urvalet på basen av studieresultaten under det första året. ARBETSMÖJLIGHETER Efter genomförd grundutbildning, beroende på inriktning, kan du arbeta som restaurangkock, storhushållskock, kock inom färj- och kryssningstrafiken eller som servitör på restauranger eller inom färj- och kryssningstrafiken. VIDAREUTBILDNING Med utbildningsprogrammet inom hotell- och restaurangbranschen som bas kan du studera vidare till barmästare 20 sv, vinkypare/sommelier 20 sv eller fortsätta med en påbyggnadsutbildning till köksmästare 60 sv eller bagare/restaurangkonditor 40 sv. Du kan också fortsätta studierna på högre nivå, på yrkeshögskoleprogrammet för hotell- och restaurangservice, Hospitality Management, 210 sp, vid Högskolan på Åland. ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott 2 Yrkesämnen 80 sv Grundläggande studier 30 sv grundservice i hotell och restauranger Yrkesinriktade studier 50 sv Kock arbetsuppgifter i restaurangkök tillredning av restaurangrätter gastronomiskt projekt tillredning och servering av specialiteter i restaurang Servitör arbete i restaurangsal hotell-, restaurang- och konferensservice gastronomiskt projekt tillredning och servering av specialiteter i restaurang Valbara ämnen 19 sv Valbara studiehelheter inom yrkesområdet Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen Utbildningen inom hotell- och restaurangprogrammet sker i samverkan mellan tre skolor: Ålands yrkesskola, Ålands sjömansskola och Ålands hotell- och restaurangskola. Under det första studieåret är utbildningen i huvudsak förlagd till Ålands yrkesskola och Ålands sjömansskola. Under det andra studieåret överflyttas en servitör- och en kockklass till Ålands hotell- och restaurangskola. Det tredje studieåret är i sin helhet förlagt till Ålands hotell- och restaurangskola. 10

11 Å L A N D S Y R K E S S K O L A PROGRAM MK 120 sv Yrkesinriktad utbildning Media och kommunikation Medieassistent ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Grundläggande studier baskunskaper inom media och kommunikation teknisk datorkunskap Yrkesinriktade studier grafisk kommunikation medieproduktion multimedia A grafisk illustration I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete sv Valbara ämnen 19 sv Yrkesämnesblocket Blocket för vidare studier Språkblocket Studier enligt Ålands lyceums läroplan Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. Utbildningsprogrammet inom media och kommunikation ger grundläggande utbildning inom medieområdet med inriktning på grafisk design. Här arbetar vi med grafiska produkter från idé till tryck eller elektronisk publicering. Första året får du baskunskaper i grafisk formgivning och bild- och texthantering och du bekantar dig med den grafiska arbetsgången från idé till färdig produkt. Från och med andra året kan du specialisera dig inom yrkesområdet eller förbereda dig för fortsatta studier. En stor del av undervisningen består av verklighetsnära projekt där du samarbetar med andra och där flera ämnen ingår. ARBETSMÖJLIGHETER Med kunskaper inom medieområdet och kommunikation via text, bild och ljud kan du exempelvis jobba på reklambyråer, tidningar, tryckerier och marknadsoch informationsavdelningar på olika företag. Eget företagande är vanligt inom branschen. VIDAREUTBILDNING Programmet Media och kommunikation är en bra grund för dig som vill studera inom t ex grafisk teknik, grafisk formgivning, design, journalistik, medieteknik, bild-, ljud- och musikteknik, informationsteknologi, datorgrafik och animation. Till dessa vidareutbildningar är ofta arbetsprover och andra inträdesprov avgörande för intagning. För fortsatta studier inom vissa områden vid högskolor i Sverige krävs tilläggsstudier. 11

12 PROGRAM NAn 120 sv Å L A N D S N A T U R B R U K S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Natur och Miljö - naturföretagande Naturföretagare I programmet inom natur och miljö kan du välja naturföretagande som inriktning. Inom inriktningen lär du dig det viktigaste för att kunna arbeta som naturföretagare och läsa vidare inom branschen. Naturföretagare är som begrepp en relativt ny yrkesbenämning. Med naturföretagare avses en person som utnyttjar naturens produkter eller producerar naturupplevelser på ett ansvarsfullt sätt. Den här inriktningen passar med andra ord dig som tycker om att vara ute i skog och mark och som gillar olika naturaktiviteter. I inriktningen ingår yrkesämnen två hela dagar i veckan, då du får lära dig grundläggande ämnen så som naturoch friluftskunskap, ekologi och artkännedom, att röra dig i terräng både till fots, med kanot och båt och med olika arbetsmaskiner så som traktor och fyrhjuling. Du får lära dig att planera, anlägga och sköta olika typer av vandringsleder samt grunderna i naturturism och guidning. Det ingår också att lära sig natur- och miljövård, viltvård och fiske. Du kan delvis själv styra din inriktning. Genom att välja praktiska valbara ämnen får du större kunskap inom t ex olika former av turism. Är ditt mål att utbilda dig vidare inom branschen kan du välja att läsa vissa ämnen enligt Ålands lyceums läroplan. Under utbildningen finns flera praktikperioder där du har möjlighet att få inblick i olika naturföretag. ARBETSMÖJLIGHETER Som utbildad naturföretagare kan du jobba med jaktfiske- och naturturism, som miljö- och landskapsvårdare, viltvårdare och viltuppfödare eller sköta ett eget företag i branschen. VIDAREUTBILDNING I Sverige finns flera utbildningar inom branschen på högskolenivå, bl.a. skogsmästare och jägmästare. Fortsatta studier på högskolenivå i Sverige kräver kompletterande studier. Du kan även studera vidare i yrkeshögskola och bli miljöplanerare, skogsbruksingenjör eller agrolog. ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott 2 Yrkesämnen 80 sv Gemensamma yrkesinriktade ämnen Arbetsskydd och första hjälp Teknik och anläggning Naturkunskap Friluftskunskap Ekonomi/entreprenörskap/examensarbete Yrkesinriktade ämnen Planering och anläggning av friluftsleder Grunderna i naturturism Vård av biologiska livsmiljöer Jakt, viltvård och fiske Lärande i arbete Valbara ämnen Fisketurism och fiskeguidning Jaktturism och jaktguidning Tillvaratagande av naturprodukter Naturturism och naturguidning Studier enligt Ålands lyceums läroplan 19 sv Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. 12

13 Å L A N D S N A T U R B R U K S S K O L A PROGRAM NAh 120 sv Yrkesinriktad utbildning Naturbruk - ridsport/travsport Hästskötare I programmet inom naturbruk kan du välja ridsport/travsport som inriktning. Inom inriktningen lär du dig det viktigaste för att kunna arbeta som hästskötare och läsa vidare inom hästbranschen. Du jobbar med häst minst två hela dagar i veckan och lär dig att sköta hästar och stall. Varje dag ingår träning i ridning. Förutom det teoretiska ämnet ridlära ingår ämnen inom hästkunskap; beteende, närmiljö, anatomi, fysiologi, hälso- och sjukvård och avel. Följande kurser ingår också: hästens grundutbildning, att leda och undervisa barn och ungdom samt grunderna i hovbeslag och skoning för att avlägga tappskoexamen. Andra viktiga ämnen är ekonomi, grunderna i foderproduktion, betes- och landskapsvård, underhåll av anläggning och att kunna köra traktor och använda de viktigaste maskinerna. Du kan delvis själv styra din inriktning. Genom att välja praktiska valbara paket får du större kunskap inom t ex teknik och husdjursskötsel. Är ditt mål att utbilda dig vidare inom branschen kan du välja att läsa vissa ämnen enligt Ålands lyceums läroplan. Under utbildningen finns flera praktikperioder där du har möjlighet att få inblick i olika hästföretag. ARBETSMÖJLIGHETER En hästskötare arbetar huvudsakligen inom rideller travbranschen. Arbetsplatsen kan vara på ridskolor, träningsanläggningar eller inom avel. I hästskötarutbildningen får du även de ekonomiska kunskaper som behövs för att starta eget företag. VIDAREUTBILDNING I Sverige finns flera utbildningar inom branschen på högskolenivå, t ex hippologprogrammet, då kan du välja mellan ridlärare, stallchef eller trav och galopp, lantmästarprogrammet och djursjukvårdarprogrammet. Fortsatta studier på högskolenivå i Sverige kräver kompletterande studier. Du kan även studera vidare i yrkeshögskola och bli agrolog. Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott 2 Yrkesämnen 80 sv Gemensamma yrkesinriktade ämnen Teknik och anläggning Växtodling Djurkunskap, ingår lärande i arbete Foderproduktion och betesvård Naturkunskapsämnen (t ex miljökunskap) Ekonomi/entreprenörskap/examensarbete Yrkesinriktade ämnen Häst- och stallvård - utfodringsrutiner - stallet och hästens dagliga skötsel - dekorativ hästvård - praktiska hästhanteringsmoment Ridning/ridlära el. körning/travlära - ryttarens utbildning: dressyr, hoppning, terrängritt - kuskens utbildning: E-körlicens Hästkunskap - hästens historia - hästens beteende och närmiljö - hästens foder - hästens anatomi och fysiologi - hästens träningslära - hästens hälsa- och sjukvård - hästens reproduktion - hästens hovvård och skoning - hästens grundutbildning (rid eller trav) - undervisa och leda barn och ungdom i ridsport eller travsport Lärande i arbete Valbara ämnen Husdjursskötsel, Smådjursskötsel Undervisa i ridning Studier enligt Ålands lyceums läroplan 19 sv 13

14 PROGRAM SJ 120 sv Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Sjöfart Däcks- och maskinreparatör Fartygselektriker Vaktmaskinmästare Vaktstyrman ÄMNESINDELNING Studieår 1 Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Informations- och kommunikationsteknologi Hälsa och idrott Yrkesämnen Vaktmansutbildning Navigation Maskinlära Nödsituation och hälsolära Handledd praktik Yrkesinriktade studier 8 sv 3 27 sv 5 sv Utbildningsprogrammet inom sjöfart ger dig under första studieåret en god inblick i alla de driftsarbeten som förekommer ombord på ett fartyg och ger dig grundläggande kunskaper inom branschen. Du kan söka behörighetsbrev som vaktman redan efter första årets studier, vilket förutsätter att kraven på syn, hörsel och färgseende är de som gäller för däckstjänst. Efter den gemensamma vaktmansutbildningen delar sig programmet från fjärde perioden i fyra inriktningar: däcks- och maskinreparatör, fartygselektriker, vaktmaskinmästare och vaktstyrman. Om du har för avsikt att välja inriktningen vaktmaskinmästare eller vaktstyrman så väljer du att läsa fördjupad matematik. Arbetet ombord på fartyg ställer särskilda krav på hälsan, som därför kontrolleras, dels innan man första gången får anställning till sjöss och dels därefter regelbundet med vissa tidsintervaller. Kontroller sker med stöd av en skild förordning om läkarundersökning av sjömän (FFS 476/80). För alla som antas till sjöfartsprogrammet gäller att man måste visa att man uppfyller kraven för däckstjänst. Detta för att man efter utbildningens slut skall få de behörigheter som utbildningen möjliggör. Däckstjänst förutsätter bl a bra syn och hörsel och felfritt färgseende. 14

15 Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A PROGRAM SJ 120 sv Yrkesinriktad utbildning Sjöfart Däcks- och maskinreparatör Däcks- och maskinreparatör Inriktningen till däcks- och maskinreparatör är för dig som önskar en praktisk utbildning för ett framtida jobb ombord på fartyg såsom manskap och/eller i lägre befälsbefattning. Utbildningen ger dig möjlighet till många olika behörigheter såsom vaktman, maskinman/matros, förare, reparatör/båtsman, skeppare i inrikestrafik och maskinskötare, beroende på studiernas omfattning och mängden fartygsförlagd praktik. ARBETSMÖJLIGHETER Efter utbildningen kan du arbeta som manskap ombord på fartyg. Som manskap jobbar du i allmänhet med däcksuppgifter eller i maskinrummet, med vaktuppgifter, förtöjning, fartygsunderhåll, reparationer av maskiner och anläggningar och med förebyggande underhåll. VIDAREUTBILDNING Vill du studera vidare i högskola, varför inte studera vidare vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är då ett tänkbart alternativ med utbildning till sjökapten eller ingenjör. Fortsatta studier på högskolenivå inom teknikområdet i Sverige kräver oftast kompletterande studier. ÄMNESINDELNING Studieår 2 och 3 Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Yrkesinriktade studier Allmäntekniska studier Fartygsmaskinteknik El- och automationsteknik Service och underhåll Transportteknik Arbetspraktik Examensarbete 1 48 sv Valbara ämnen 19 sv Skeppare i inrikestrafik Yrkesinriktade ämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. 15

16 PROGRAM SJ 120 sv Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Sjöfart fartygselektriker Fartygselektriker ÄMNESINDELNING Studieår 2 och 3 Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Samhällskunskap Hälsa och idrott 1 Yrkesämnen 48 sv Yrkesinriktade studier Elteknik Elektronik Elmaskiner och installationer Alarm- och övervakningsutrustning Automationsteknik på fartyg El- och maskindrift på fartyg Navigations- och kommunikationsutrustning Arbetspraktik Examensarbete Valbara ämnen 19 sv Yrkesinriktade ämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen Denna inriktning ger dig behörighetsbrev som fartygselektriker och möjligheter till arbete ombord på fartyg med hela världen som arbetsfält. Du kommer under utbildningen att jobba med elinstallation, automation och datorer, vilket ger dig en bred elutbildning. ARBETSMÖJLIGHETER Som fartygselektriker söker du jobb ombord på fartyg. Dina arbetsuppgifter är att underhålla och reparera den el-, automations- och datatekniska utrustning som finns i fartygets maskinrum, på däck och på bryggan. Arbetet är självständigt då det oftast finns bara en elektriker ombord. Undantag är passagerarfartyg och vissa specialfartyg vilka kan ha flera elektriker med en elmästare som förman. VIDAREUTBILDNING Vill du studera vidare i högskola, varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är då ett tänkbart alternativ med utbildning till ingenjör eller fartygselmästare inom utbildningsprogrammet elektroteknik. Fortsatta studier på högskolenivå inom teknikområdet i Sverige kräver kompletterande studier. Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. 16

17 Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A PROGRAM SJ 120 sv Yrkesinriktad utbildning Sjöfart- vaktmaskinmästare Vaktmaskinmästare Den grundläggande yrkesutbildningen till vaktmaskinmästare är ett inriktningsalternativ inom sjöfartsprogrammet. Vaktmaskinmästarexamen berättigar dig att ansöka om behörighetsbrev som maskinbefäl d v s vaktmaskinmästare. Studierna till vaktmaskinmästare ger dig också en generell behörighet att studera vidare på högskolenivå. ARBETSMÖJLIGHETER Som vaktmaskinmästare kommer du att jobba som maskinbefäl ombord på fartyg. Dina arbetsuppgifter är att vara arbetsledare för manskap, samt sköta drift och underhåll av maskiner och anläggningar ombord. VIDAREUTBILDNING Vill du studera vidare i högskola, varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är då ett tänkbart alternativ med utbildning till övermaskinmästare och ingenjör inom maskinteknik. Högskolestudier inom teknikområdet i Sverige kräver kompletterande studier. ÄMNESINDELNING Studieår 2 och 3 Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Yrkesinriktade studier Fartygsmaskinteknik Sjömanskap och ledarskap El- och automationslära Service och underhåll Engelska Matematik Fysik Kemi Arbetspraktik Examensarbete 1 48 sv Valbara ämnen 19 sv Yrkesinriktade ämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. 17

18 PROGRAM SJ 120 sv Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Sjöfart vaktstyrman Vaktstyrman ÄMNESINDELNING Studieår 2 och 3 Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Yrkesinriktade studier Navigation Transportteknik Sjömanskap och ledarskap Sjöradiolära Engelska Matematik Fysik Kemi Arbetspraktik Examensarbete 1 48 sv Den grundläggande yrkesutbildningen till vaktstyrman är ett inriktningsalternativ inom sjöfartsprogrammet. Vaktstyrmansexamen berättigar dig att ansöka om behörighetsbrev som däcksbefäl d v s vaktstyrman. Studierna till vaktstyrman ger dig också en generell behörighet att studera vidare på högskolenivå. ARBETSMÖJLIGHETER Efter utbildningen kan du arbeta som vakthavande styrman ombord på fartygen eller som befälhavare på mindre fartyg (Förordning 1256/97). Dina arbetsuppgifter är att som vakthavande befäl sköta framfarten av fartyget och/eller vara arbetsledare för manskap. VIDAREUTBILDNING Du kan fortsätta dina studier till sjökapten t ex vid Högskolan på Åland eller fortsätta dina studier vid någon av yrkeshögskolorna i riket. Fortsatta studier på högskolenivå i Sverige kräver oftast kompletterande studier. Valbara ämnen 19 sv Yrkesinriktade ämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. 18

19 Å L A N D S V Å R D I N S T I T U T PROGRAM VÅ 120 sv ÄMNESINDELNING Kärnämnen/Gemensamma studier Obligatoriska studier (16 sv) Svenska* Engelska* Matematik* Finska Fysik o kemi Samhälls- och arbetslivskunskap Gymnastik o hälsokunskap Konst och kultur *Kan bytas mot fördjupade studier 20 sv Valfria tilläggsstudier inom de obl studierna () Informations- o kommunikationsteknik 1- Etik 1- Miljökunskap 1- Yrkesinriktade studier Gemensamma yrkesinriktade studier (50 sv) Stöd för utveckling och handledning Vård och omsorg Stöd för rehabilitering Utbildningsprogram (40 sv) Akutvård Rehabilitering Vård och fostran av barn och unga Mentalhälsoarbete och missbrukarvård Sjukvård och omsorg Mun- och tandvård Handikappomsorg Äldreomsorg Kundbetjäning och informationshantering 90 sv 16 sv 2 1 Valfria studier 10 sv Inom ramen av de valfria studierna ges studerande möjlighet att utveckla sin yrkeskunskap inom ämnen som tangerar vård, t ex i form av praktikprojekt. De valfria studierna kan också utgöras av fördjupade kurser enligt Ålands lyceums läroplan. Som valfria studier erbjuds: Vårdmatematik Svensk grammatik (Åk 1) Informations- och kommunikationsteknik Litteratur (Åk 2) Tecken som stöd Drama (Åk 2) Miljökunskap Engelska II Engelska III Arbetshandledning (Up) Vid Ålands vårdinstitut ordnas årligen tre utbildningsprogram enligt följande: År 08/09 Äldreomsorg + handikappomsorg + sjukvård och omsorg År 09/10 Äldreomsorg + handikappomsorg + sjukvård och omsorg 1-1- Om du som studerande önskar delta i ett annat Up har du möjlighet att genomföra det sista året av studierna på någon av de svenskspråkiga skolor på fastlandet som utbildar närvårdare. Yrkesinriktad utbildning Social- och hälsovård 19 Närvårdare Utbildning inom social- och hälsovård ger en god inblick i social- och hälsovårdens mångsidiga verksamhet. Social- och hälsovård är gemensamma grundstudier de två första åren. Därefter väljer man ett utbildningsprogram/ inriktning (Up) bland nio möjligheter varav två till tre Up erbjuds årligen vid Ålands vårdinstitut. ARBETSMÖJLIGHETER Närvårdarexamen ger dig många arbetsmöjligheter inom social- och hälsovård. Fem olika (tre up/år) utbildningsprogram erbjuds vid Ålands vårdinstitut. Utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg ger en bred behörighet för jobb på sjukhus, institutioner eller hemvård. Utbildningsprogrammet äldreomsorg ger kunskap att arbeta med åldringar i hemmet, på åldringshem, omsorgshem eller långvårdsavdelning. Utbildningsprogrammet handikappomsorg, ger kunskap att arbeta inom gruppboende eller daglig verksamhet för personer med funktionshinder. Utbildningsprogrammet mentalhälsoarbete och missbrukarvård, ger kunskap med inriktning mot mental-, missbrukar- och krisvård. Utbildningsprogrammet vård och fostran av barn och unga riktar sig till arbete bland barn och ungdomar inom dagvård, fritidshem och barnsjukvård. En närvårdares arbete kännetecknas av ansvar, praktisk handling och omväxling i den dagliga verksamheten. VIDAREUTBILDNING Utbildningen till närvårdare ger behörighet för fortsatta studier inom social- och hälsovård vilket ger examen som t ex sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska, fysioterapeut, ergoterapeut, socialpedagog eller socialhandledare. Dessa utbildningar finns på svenska i Helsingfors, Åbo och Vasa. Högskolan på Åland erbjuder utbildning till sjukskötare. I samråd med studiehandledaren kan du förbereda dig för högskolestudier i Sverige genom att välja valbara ämnen eller fördjupade studier som förberedelse inför fortsatta studier. Kompletterade kurser som skolan inte erbjuder kan vara nödvändiga för vissa högskoleprogram.

20 PROGRAM VPT 120 sv Å L A N D S Y R K E S S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Verkstads- och produktionsteknik Verkstadsmekaniker ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Grundläggande studier baskunskaper inom tillverkning och produktion Yrkesinriktade studier maskinbearbetning plåt- och svetsteknik plastteknik CAD-ritning I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete sv Valbara ämnen 19 sv Yrkesämnesblocket Blocket för vidare studier Språkblocket Studier enligt Ålands lyceums läroplan Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. Är du intresserad av allmän verkstadsteknik, svarvning, svetsning, automation, drift- och underhåll skall du välja verkstads- och produktionsteknik. Du får lära dig hur man producerar varor inom industrin, hur det är att arbeta vid olika typer av bearbetningsmaskiner, några har CNC-styrsystem. Automatisk bearbetning varvat med uppgifter som ställer stora krav på hantverksskickligheten gör studierna intressanta. Under tredje året kan du utöver de obligatoriska studierna välja mera av antingen plåt- och svetsteknik, skärande bearbetning, plastproduktion eller ämnen som ger bättre behörighet för vidare studier. ARBETSMÖJLIGHETER Som verkstadsmekaniker kommer du att arbeta med tillverkning av olika produkter bl a inom metallområdet, både för hemmamarknaden och som legotillverkning för företag utanför Åland. Drift- och underhållsteknik är ett teknikområde som är mycket lämpligt om du utbildat dig till verkstadsmekaniker. Plasttekniken är ett nytt område som programmet förbereder för. Du kan även arbeta som reparatör. VIDAREUTBILDNING Varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är ett tänkbart alternativ. I Sverige finns möjligheter till kvalificerad yrkesutbildning som påbyggnad på programmet inom verkstads- och produktionsteknik. För fortsatta studier på högskolenivå inom teknikområdet i Sverige krävs kompletterande studier. 20

21 Å L A N D S Y R K E S S S K O L A PROGRAM YTP 120 sv Grundläggande yrkesutbildning Yrkesträningen Yrkesförberedande program Yrkesträningsprogrammet är en fortsättning för dig som gått grundskolan med 11-årig läroplikt, t ex träningsundervisningen vid Kyrkby högstadieskola, men ännu inte vet vad du skall jobba med. Studierna omfattar 120 studieveckor på 4 år och du studerar utgående från en individuell läroplan. YTP fungerar som ett yrkesförberedande program och ger dig vissa yrkesfärdigheter inom ett eller flera yrkesområden. ÄMNESINDELNING Kärnämnen Alla studerande läser svenska, matematik, idrott och hälsa, samhällskunskap, människor och kulturer samt datakunskap. Även andra ämnen kan ligga på schemat som t ex ADL-träning, miljökunskap, etik och moral etc. Yrkesämnen Hälften av studietiden är praktiskt yrkesförberedande arbete. Under första året (basåret) får du pröva på olika uppgifter i skolans utrymmen såväl i klassrum som i kök, verkstad och tvätteri. Under de tre följande åren arbetar du utgående från den individuella läroplanen inom de olika yrkesområdena. Inom yrkesämnena är teorin till stor del integrerad i det praktiska arbetet. ARBETSMÖJLIGHETER Under praktikperioderna jobbar de studerande ute på arbetsplatser med stöd av lärare eller assistentlärare. Målsättningen är att de studerande efter avslutade studier i första hand skall klara arbetsuppgifter på den öppna arbetsmarknaden, men även arbete i daglig verksamhet inom specialomsorgen kan komma i fråga. Skolan försöker hjälpa till att hitta en arbets- eller studieplats efter avslutad utbildning och samarbetar med specialomsorgens arbetskonsulent samt arbetsförmedlingen. Sista ansökningsdag är Ansökan riktas direkt till skolan. Kontakta Monica Sundström för mer information. Valbara ämnen Den individuella studieplanen möjliggör en viss valbarhet av ämnen. Det kan röra sig om behov av mer träning eller större intresse inom ett visst ämnesområde. 21

22 ANNAN UTBILDNING Fri bildning Ålands folkhögskola erbjuder en alternativ skolmiljö som ger ungdomar och vuxna möjlighet till fria allmänbildande studier utanför det ordinarie systemet för behörighetsgivande och yrkesförberedande utbildning. ALLMÄNNA LINJER Du kan välja mellan fyra allmänna linjer; idrott, media, musik och skapande verksamhet. Utöver linjeämnena, som omfattar minst 15 vt, läser du också svenska, matematik, engelska, data, sociala ämnen och kommunikation, samhällsämnen och idrott. Idrott (Id) En linje för dig som vill ägna dig åt idrott, sport och friluftsliv och som vill lära dig hur man lägger grunden till god hälsa. Du får pröva många olika aktiviteter; inomhus och utomhus. Lektionerna är ofta förlagda till sporthallar och andra idrottsanläggningar eller så är man ute i skog och mark. I linjeämnena ingår även teori. Under en vecka praktiserar du även utanför skolan. Media (Me) En linje för dig som vill testa om du passar för ett jobb inom mediesektorn för dig som funderar på ett yrke inom foto, film, press, radio/tv eller internet. Du får producera film, arbeta med digitalfoto och Photoshop, göra radio/tv-program som verkligen också sänds, lära dig text- och bildhantering i tryck och på internet. Du får god yrkesorientering eftersom all utrustning vi använder är av samma typ som används i yrkeslivet och undervisningsmaterialet är anpassat för verkligt yrkesbruk. Integrationslinjen (In) Du får kunskaper i svenska språket och i det åländska samhället för att studera vidare på gymnasialstadiet. Undervisningen anpassas efter dina förkunskaper och tidigare utbildningsbakgrund. Skolan erbjuder en social miljö för god språkträning även på fritiden. SPECIALISERADE LINJER Naturfoto Linjen har inriktning på naturfoto och friluftsliv. Du rör dig mycket ute i fält och följer årstidernas växlingar, med både kamera och vandringskängor, kajak, långfärdsskridskor, klätterrep, gömsle o s v som utrustning. Du arbetar i digitalt och analogt mörkrum och i studio. Du gör ett antal längre fotoresor till olika miljöer och deltar i mässor och utställningar. Du njuter av bildföredrag av kända fotografer. En praktikperiod hos en yrkesfotograf ingår och kursen ger en orientering inom foto som yrke. På vårterminen arbetar varje deltagare med ett större handlett slutprojekt. Hantverk Ny tvåårig hantverksutbildning under planering. Separat marknadsföring kommer att ske under vintern. Musik (Mu) En linje för dig som praktiskt vill utöva musik. Det är önskvärt att du hjälpligt behärskar något melodiinstrument. Du behöver inte vara sångare, men bör inte vara främmande för att sjunga. Vi jobbar med sikte på att göra egna låtar och lära oss att spela in dem. Undervisningen sker både individuellt och i grupp och innehåller instrumentundervisning, ensemblespel, inspelningsteknik, musikteori, sång och sceniskt uttryck. Skapande verksamhet (Sk) En linje för dig som vill skapa och kanske få utveckla intressen och talanger som kan leda dig in på studie- och yrkesområden där kreativitet behövs. Du får undervisning i bildkonst, keramik, textil- och träslöjd, foto, fritt skapande, drama och teater. 22

23 Läroavtal ANNAN UTBILDNING Läroavtal är ett tidsbundet arbetsavtal mellan lärling - anställd eller nyanställd - och arbetsgivare. Avtalet övervakas av Ålands läroavtalscenter. UTFORMNING Med läroavtalsutbildning avses teoretiska yrkesstudier som bedrivs på en skola parallellt med praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats. Läroavtalsutbildning ordnas både som grundläggande yrkesutbildning och tillläggsutbildning för ungdomar och äldre. Läroavtalet är ett tidsbundet arbetsavtal mellan en lärling och en arbetsgivare. I arbetsavtalet tillämpas vad som i lagstiftningen stadgas om arbetstid, semester, arbetarskydd och övrigt skydd. Arbetsgivaren betalar lön till lärlingen under den praktiska undervisningen enligt arbetsavtalet samt de utgifter och försäkringar som anknyter till lönen. Under den teoretiska perioden har lärlingen rätt till motsvarande studiesociala förmåner och studiestöd som de studerande har vid en skola på motsvarande nivå. För läroavtalstiden får arbetsgivaren eventuellt en utbildningsersättning. Ersättningens storlek är beroende av olika faktorer: utbildningsområde, -nivå och lärlingens erfarenhet. Om lärlingen är en arbetslös arbetssökande kan även sysselsättningsstöd (ansöks via ams) komma i fråga. En bedömning av utbildningsersättning och sysselsättningsstöd görs från fall till fall. INTRÄDESKRAV Du som fyllt 15 år och har godkänt avgångsbetyg från grundskolan kan delta i läroavtalsutbildning. Någon övre åldersgräns finns inte. ÄR LÄROAVTALSUTBILDNING MÖJLIG FÖR MITT YRKE? Landskapsregeringen har fastställt läroplansgrunder, läroplan för kärnämnen och läroplaner för yrkesinriktade utbildningsprogram. Dessa ska i tillämpliga delar iakttas vid utformningen av läroavtalsutbildningen. Läroavtalsutbildning är således möjlig att ordna för samma examina som inom landskapets skolor. Undantagna är vissa examina inom social- och hälsovårdsbranschen. Om läroplaner saknas för det aktuella yrket, bestäms omfattningen av den teoretiska undervisningen av de läroplansgrunder som landskapsregeringen fastställt. Innehållet tas direkt med i den individuella studieplanen. ANSÖKAN Om du är intresserad av läroavtalsutbildning kan du ta kontakt med läroavtalscentret så hjälper vi till vid uppgörande av läroavtal och individuella studieplaner samt ordnar teori från lämpliga teoriarrangörer. Läroavtalsplatser kan du fråga efter direkt hos arbetsgivare och på ams. För att du skall kunna få läroavtal måste du själv ordna en arbetsplats. Skolorna ger också information om läroavtalsutbildning. KONTAKT Verksamhetsledare: Cecilia Stenman, telefon: , fax: , e-post Planerare: Pia Luomala, telefon: , fax: , e-post: Besöksadress: Ålandsvägen 40 Postadress: PB 1060, AX Mariehamn UTBILDNINGSTID Den grundläggande yrkesutbildningen varar 1-4 år. I praktiken blir utbildningstiden kortare om lärlingen har en tidigare yrkesutbildning eller arbetserfarenhet. Som tilläggsutbildning är utbildningens längd 4-12 månader. 23

Utbildning på gymnasienivå

Utbildning på gymnasienivå Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Sista ansökningsdag 23 mars 2012. Ansökan enligt prövning, sista ansökningsdag 1 mars 2012. Utbildning

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Utbildningar för framtiden

Utbildningar för framtiden G U L L M A R S G Y M N A S I E T Lysekil Sotenäs Utbildningar för framtiden Programkatalog 2010 2011 Hitta rätt i katalogen 3 Ledningen har ordet 4-5 Det händer i skolan 6 Elevrådet + Bibliotek 7 Teknik

Läs mer

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011 Vad du behöver veta inför Gymnasievalet linköping 2010 2011 Välkommen till gymnasieskolan! Öppet hus! Kommunala gymnasieskolor Anders Ljungstedts Gymnasium 4/11 Berzeliusskolan 11/11 Birgittaskolan 5/11

Läs mer

Ålands lyceum. Läroplan 2005 ALLMÄN DEL

Ålands lyceum. Läroplan 2005 ALLMÄN DEL Ålands lyceum Läroplan 2005 ALLMÄN DEL Godkänd av Ålands lyceums direktion 13.6.2011 Innehåll I. ALLMÄN DEL... 3 1. VISIONER OCH VERKSAMHETSIDÉ... 3 2. UTBILDNINGENS UTFORMNING... 3 2.1. INRIKTNINGSSTUDIER...

Läs mer

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Framtida studiepreferenser hos åländska studerande på gymnasialstadiet Catharina Lojander-Visapää 1 Förord På uppdrag av Samordningsdelegationen

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! StaffangymnasieT 2012-2013 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

BF BA EK EE ES HA IN NA SA TE VO ID Im GS

BF BA EK EE ES HA IN NA SA TE VO ID Im GS BF BA EK EE ES HA IN NA SA TE VO ID Im GS Vår vision. Att med engagemang, nyfikenhet och glädje erbjuda utbildning när den är som bäst. I samarbete med oss får eleven oavsett vem den är: * Välutbildad

Läs mer

BRINELLGYMNASIET I NÄSSJÖ HU IN TE VO

BRINELLGYMNASIET I NÄSSJÖ HU IN TE VO BF BA EK EE BRINELLGYMNASIET I NÄSSJÖ ES HA HV HU IN NA SA TE VO BARN- OCH FRITIDS Möjligheternas program för dig som vill utveckla - Ledarskap - Människokunskap - Idrott, hälsa och friskvård - Friluftsliv

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Vasa International School

Vasa International School internationella profiler inom NA och SA Vasa International School Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap Vasa International School

Läs mer

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Nybörjarplatser 2016 GE = Grundexamen KO = Kompetensområde Enheten i Jakobstad (Campus Allegro) Bildartesan Musiker GE i visuell framställning GE

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

VÅRA PROGRAM 2013/14

VÅRA PROGRAM 2013/14 VÅRA PROGRAM 2013/14 INNEHÅLL Välkommen till Holavedsgymnasiet 4 5 Holavedsgymnasiets utbildningar 6 Barn- och fritidsprogrammet 7 Bygg- och anläggningsprogrammet 8 Ekonomiska programmet 9 El- och energiprogrammet

Läs mer

våra 2015/2016 utbildningar

våra 2015/2016 utbildningar våra 2015/2016 utbildningar Teknikcollege En kvalitetsstämpel och ett nära samarbete med det lokala näringslivet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Industritekniska programmet s. 15 Teknikprogrammet

Läs mer

Gymnasievalet i Huddinge 2013

Gymnasievalet i Huddinge 2013 Gymnasievalet i Huddinge 2013 Möt oss på gymnasiemässan 22 24 november monter C07:41 Huddingegymnasiet Sjödalsgymnasiet Sågbäcksgymnasiet Östra gymnasiet 3 Jag vet att du kan! Innehåll Jag vet att du kan!

Läs mer

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud K U R S K A T A L O G 2 0 1 0 E T T G Y M N A S I U M - T U S E N M Ö J L I G H E T E R 1 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till oss på Mönsteråsgymnasiet. Hos oss kan du skaffa dig en bra start på

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

KUNGSMADSKOLAN TEKNIKUM

KUNGSMADSKOLAN TEKNIKUM KATEDRALSKOLAN KUNGSMADSKOLAN TEKNIKUM rätt gymnasieval! www.vaxjo.se/gymnasieskola Gymnasieprogram i Växjö 2013/14 STOR VALFRIHET OCH KOMPETENTA LÄRARE Sid 2 rätt gymnasieval! Katedralskolan, Kungsmadskolan

Läs mer

våra 2014/2015 utbildningar

våra 2014/2015 utbildningar våra 2014/2015 utbildningar Teknikcollege En kvalitetsstämpel och ett nära samarbete med det lokala näringslivet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Industritekniska programmet s. 15 Teknikprogrammet

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T!

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T! PROGRAMKATALOGEN 2008 N YH E T! Estetiska programmet profilering Inredning, Design Samhällsvetenskapsprog. profilering Hälsa och friskvård, Elitidrott Barn- och Fritidsprogrammet - Byggprogrammet - Elprogrammet

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 CARLFORSSKA GYMNASIET EDSTRÖMSKA GYMNASIET HAHRSKA GYMNASIET LIDMANSKA GYMNASIET RUDBECKIANSKA GYMNASIET TRANELLSKA GYMNASIET WIDÉNSKA GYMNASIET WIJKMANSKA GYMNASIET INNEHÅLL

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer