Utbildning på Åland. G y m n a s i a l s t a d i e t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning på Åland. G y m n a s i a l s t a d i e t"

Transkript

1 Utbildning på Åland G y m n a s i a l s t a d i e t Sista ansökningsdag 14 april Ansökan enligt prövning, sista ansökningsdag 2 mars Ansökningsblankett finns i mitten av broschyren

2 Utbildning på Åland Till läsaren Broschyren Utbildning på Åland , gymnasialstadiet innehåller information om utbildning efter grundskolan. I första hand berättar den om utbildning som du kan söka till direkt efter grundskolan och som börjar hösten I broschyren hittar du: beskrivningar av olika utbildningsalternativ presentationer av skolorna en utförlig redogörelse för reglerna vid ansökan och antagning en översiktlig beskrivning av det åländska utbildningsväsendet I mitten av broschyren finns den ansökningsblankett som används vid ansökan till de skolor och utbildningsalternativ som deltar i den samåländska elevantagningen. Om du söker till någon annan utbildning får du ansökningshandlingar direkt från skolan. Söker du enligt antagning enligt prövning finns det en skild blankett som du kan få från din studiehandledare eller Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (ams). Nyheter Försöksverksamhet inom yrkesutbildningen - studier enligt Ålands lyceums läroplan Studerande inom yrkesutbildningen kan välja att läsa ett eller flera av de obligatoriska kärnämnena svenska, engelska och matematik enligt den läroplan som följs i Ålands lyceum. Studierna i nämnda kärnämnen (4 studieveckor per läroämne) kan alltså ersättas med studier i svenska, engelska och matematik enligt lyceets läroplan (6-7 kurser per läroämne). Efter att en studerande godkänts i kurserna i ett eller flera av avsedda läroämnen har studeranden rätt att delta i enskilda studentexamensprov i läroämnet eller läroämnena i fråga. Studentexamensprov ordnas årligen vid Ålands lyceum enligt de regelverk som studentexamensnämnden i Finland och skolans ledning anger. De yrkesutbildande skolorna i landskapet samarbetar vid genomförandet av försöksverksamheten och planerar studierna i samverkan med Ålands lyceum. Lärande i arbete och yrkesprov Inom den yrkesinriktade utbildningen införs successivt både lärande i arbete (inlärning i arbete) och yrkesprov. Lärande i arbete innebär målinriktade studier på arbetsplatsen i enlighet med läroplanen. Studierna handleds och bedöms. Yrkesprov utförs i nära samarbete med arbetslivet. Syftet är att höja utbildningens kvalitet och kontrollera att utbildningen motsvarar arbetslivets krav. I bedömningen betonas praktisk kompetens och representanter för arbetslivet deltar i bedömningen. Yrkesprov består av olika delar och alla delar måste vara godkända för att få ut examen. Broschyren ges ut av Ålands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen. Programbeskrivningarna och skolpresentationerna har gjorts i samarbete med skolorna. Upplaga: ex. Fler broschyrer kan fås av: Ålands landskapsregering Utbildnings- och kulturavdelningen PB 1060, AX Mariehamn Tel Fax Broschyren och ansökningsblanketter finns också på nätet: Från och med årskurs 2 ges de studerande inom yrkesutbildningen möjlighet att ersätta studierna även i ett fjärde kärnämne, t ex samhällskunskap, med studier i samhällskunskap enligt lyceets läroplan (3-5 kurser). Efter att en studerande avlagt avsedda kurser i alla fyra nämnda läroämnen (svenska, engelska, matematik och samhällskunskap) har studeranden rätt att delta i studentexamensprov och kan därmed avlägga en fullständig studentexamen. Formgivning och layout: CG Sjöberg

3 Innehåll Studieförberedande utbildning Studieförberedande utbildning 4 Studieförberedande utbildning med yrkesprofil Samhälleliga och sociala sektorn 6 Yrkesinriktad utbildning El- och datateknik, inriktning datorteknik 7 Fordons- och transportteknik 8 Företagsekonomi 9 Hotell och restaurang 10 Media och kommunikation 11 Natur och miljö, inriktning naturföretagande 12 Naturbruk, inriktning rid- och travsport 13 Sjöfart 14 Sjöfart, inriktning däcks- och maskinreparatör 15 Sjöfart, inriktning fartygselektriker 16 Sjöfart, inriktning vaktmaskinmästare 17 Sjöfart, inriktning vaktstyrman 18 Social- och hälsovård 19 Verkstads- och produktionsteknik 20 Yrkesträningen 21 Annan utbildning Fri bildning 22 Ålands läroavtalscenter 23 Skolor Ålands folkhögskola 24 Ålands handelsläroverk 26 Ålands hotell- och restaurangskola 27 Ålands lyceum 28 Ålands naturbruksskola 29 Ålands sjömansskola 30 Ålands vårdinstitut 31 Ålands yrkesskola 32 Ansökan och antagning Ansökan och antagning 33 Programvisa vitsord 36 Utbildningsprogram som inte inleds årligen 36 Samåländsk elevantagning. Ansökningskoder för skolor och utbildningsalternativ 37 Utbildning på Åland en översikt 38

4 PROGRAM GY, minst 75 kurser Å L A N D S L Y C E U M Studieförberedande utbildning Vid gymnasiet Ålands lyceum ges studieförberedande utbildning. Den studieförberedande utbildningens uppgift är att ge bred allmänbildning och helhetsmässiga kunskaper och färdigheter. Utbildningen skall förbereda dig för fortsatta högskolestudier eller andra gymnasialstadiebaserade studier. Utbildningen leder till gymnasieexamen eller studentexamen. Gymnasieexamen / Studentexamen Studierna ordnas i kursform. En kurs omfattar ca sex lektioner per vecka under sex veckor. Utbildningens hela lärokurs omfattar minst 75 kurser. En del kurser är obligatoriska, medan andra är valfria. Studietiden är tre år men kan vid behov förlängas till fyra år. Utbildningen omfattar individuella studieprogram inom olika inriktningar. Inriktningen hälsa och idrott och den naturvetenskapliga inriktningen väljs inför det första läsåret, medan estetisk och humanistisksamhällsvetenskaplig inriktning väljs inför det andra läsåret. Oavsett vilken inriktning du väljer har du samma möjligheter till fortsatta studier, men om du planerar fortsatta studier inom det naturvetenskapliga, medicinska eller tekniska området bör du läsa lång lärokurs i matematik, fysik och kemi från årskurs 1. Dessa ämnen kan du läsa på den naturvetenskapliga inriktningen samt på inriktningen hälsa och idrott. Estetisk inriktning Är du intresserad av att stå på scen, uttrycka dig musikaliskt eller genom bild och form? Inom den estetiska inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper och konstnärliga färdigheter i bildkonst, musik, dans eller teater och drama dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom området för konst- och kulturvetenskaper. För att kunna välja fördjupning inom dans eller musik inför årskurs två måste du vara elev vid Ålands musikinstitut. Du måste också uppnå den färdighetsnivå som musikinstitutet kräver. Inträdesprov till musikinstitutet anordnas i maj Humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning Är du intresserad av språk, kultur eller kanske demokrati- och samhällsfrågor? Inom den humanistisksamhällsvetenskapliga inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper i filosofi, historia, hälsokunskap, psykologi, religion eller livsåskådning, samhällskunskap och språk dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom området för humanistiska och samhälleliga vetenskaper. Inriktning hälsa och idrott Är du intresserad av motion, kost och träning? Inom inriktningen hälsa och idrott ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper och din medvetenhet om gymnastikens och idrottens betydelse för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet dina kunskaper om förebyggande hälsoarbete dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier på området för hälsa och idrott. Naturvetenskaplig inriktning Är du intresserad av naturens lagar och krafter, miljöfrågor eller att laborera i fysik och kemi? Inom den naturvetenskapliga inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper i biologi, fysik, geografi, kemi och matematik dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom områden för naturvetenskaper, medicin och teknik. AVGÅNGSBETYG OCH EXAMEN Under vårterminen i årskurs två väljer du vilken slutexamen du vill avlägga. Oberoende av vilket främmande språk du läst (finska, franska, spanska eller tyska) kan du avlägga antingen student- eller gymnasieexamen. Studentexamen För att erhålla avgångsbetyg och studentexamen skall du avlägga minst 75 kurser. Du läser både obligatoriska och valfria kurser (se tabellen på nästa sida). Du skall dessutom med godkänd bedömning delta i minst fyra studentexamensprov, av vilka provet i svenska och litteratur är obligatoriskt. Därutöver skall du delta i tre prov som kan vara provet i engelska (eller annat främmande språk), finska, matematik eller provet i ett realämne. Gymnasieexamen För att erhålla avgångsbetyg och gymnasieexamen skall du avlägga minst 75 kurser. Du läser både obligatoriska och valfria kurser (se tabellen på nästa sida). Du skall dessutom med godkänd bedömning delta i en kurs i vetenskapsteori och därtill framlägga ett omfattande skriftligt examensarbete.

5 Å L A N D S L Y C E U M PROGRAM OBLIGATORISKA OCH VALFRIA KURSER Antalet obligatoriska och valfria kurser varierar beroende på vald inriktning. På alla inriktningar förutom Hälsa och idrott skall du utöver de obligatoriska kurserna också välja ett antal fördjupade inriktningskurser. Läroämnen Obligatoriska Valfria kurser kurser Svenska och litteratur 6 5 Engelska 6 4 1) Finska, nybörjar- 8 3/11 1) Finska, fortsättnings- 7 2/9 1) Finska, avancerad 6 0/6 1) Franska 8 3/11 Ryska 8 1) Spanska 8 1/9 1) Tyska 8 3/11 2) Matematik kort lärokurs 6 4 2) Matematik lång lärokurs 10 6 Fysik kort kurs 2 Fysik lång kurs 0/6 3 Kemi kort kurs 2 Kemi lång kurs 0/3 5 Biologi 2 5 Geografi 2 2 Läroämnen Obligatoriska Valfria kurser kurser Religion/livsåskådning 2/3 4/3 Filosofi 1 3 3) Psykologi 0/1 7/6 Historia 3/4 5/4 Samhällskunskap 3 2 Idrott 4 3 Hälsokunskap 1/3 2/0 Hälsa och idrott 0/6 4) Bildkonst 1/9 9/1 4) Musik 0/8 7 4) Teater 0/8 8/0 Informationsteknik 6 Lärandestrategi 1 5) Externa kurser 8 6) Interna kurser 15 Totalt antal kurser ) Förutom engelska skall minst ett främmande språk ingå i studierna. 2) Du läser antingen kort eller lång lärokurs i matematik. 3) Första kursen i psykologi är valfri om du läser den naturvetenskapliga inriktningen eller om du läser lång matematik på inriktningen Hälsa och idrott. 4) Studerande på estetisk eller humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning skall också som obligatorisk kurs välja en valfri kurs inom bildkonst, musik eller teater. 5) Externa kurser är kurser som någon annan utbildningsanordnare ordnar, t ex Ålands musikinstitut och idrottsföreningar. 6) Interna kurser är t ex specialidrotten för studerande på inriktningen Hälsa och idrott. VIDAREUTBILDNING Ålands lyceum ger dig en mycket god grund för vidare studier, oavsett skolform och nivå. De obligatoriska kurserna ger dig en bred allmänbildning, medan de valfria kurserna ger dig möjlighet till fördjupning inom ämnesområden som intresserar dig. Högskolor, universitet och framtida arbetsliv kräver egen drivkraft, kritiskt förhållningssätt och förmåga att kommunicera. I lyceets undervisning får du träna och utveckla dessa färdigheter. Studentexamen: Ger behörighet för studier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet såväl nationellt som internationellt. Gymnasieexamen: Ger behörighet för studier vid yrkeshögskolor, Högskolan på Åland, Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Åbo Akademi. Till Tekniska högskolan sker antagning per dispensansökan. Helsingfors universitet har inte slagit fast antagningskriterier för denna examen. Gymnasieexamen ger behörighet för högskolestudier i Sverige och övriga nordiska länder. Du har möjlighet att söka till utbildningar i övriga världen men det är den enskilda utbildningsanordnaren som bestämmer hur din gymnasieexamen värderas.

6 PROGRAM SOS 120 sv Å L A N D S Y R K E S S K O L A Studieförberedande utbildning med yrkesprofil Samhälleliga och sociala sektorn Sociokant ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska 1) Engelska 1) Matematik 1) Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott Finska/tyska 25 sv Utbildningsprogrammet inom samhälleliga och sociala sektorn är ett studieförberedande utbildningsprogram med yrkesprofil, vilket betyder att du får behörighet att studera vidare på högskolenivå men att du även får en viss yrkeskompetens. Utbildningen passar dig som är intresserad av samhällsfrågor i allmänhet och barn- och ungdomsfrågor i synnerhet. Vi förutsätter att du vill arbeta med människor både under studietiden och i yrkeslivet. Yrkesämnen 80 sv Svenska 1) Engelska 1) Finska/tyska Matematik 1) Miljökunskap Samhällskunskap Naturkunskap Etik Historia Informations- och kommunikationsteknologi Juridikens grunder Psykologi Socialkunskap Skapande verksamhet Examensarbete Arbetspraktik 1) Enligt samma läroplan som Ålands lyceum ARBETSMÖJLIGHETER Om du efter avklarad sociokantutbildning väljer att börja jobba är assistent på daghem eller i skola, ungdomsledare eller kanslist inom den offentliga sektorn tänkbara arbeten. Men grundtanken med studieförberedande utbildning är att du skall fortsätta studera. VIDAREUTBILDNING SOS är ett studieförberedande program med yrkesprofil. Du får behörighet för vidarestudier på högskolenivå. Om du väljer att studera har du behörighet för studier inom den sociala, samhälleliga och pedagogiska sektorn samt delar av vårdsektorn, och även inom den ekonomiska och juridiska sektorn. Valbara ämnen 15 sv Pedagogiskt ledarskap Ungdomsledarskap Historia Hälsa och idrott Samhällskunskap, internationella relationer Språk Projekt Studier enligt Ålands lyceums läroplan Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet.

7 Å L A N D S Y R K E S S K O L A PROGRAM EDTd 120 sv Yrkesinriktad utbildning El- och datorteknik inriktning datorteknik Datormontör Väljer du datorinriktningen inom el- och dataprogrammet kommer du naturligtvis att syssla med datorer och datorteknik men även ämnen som elektronik, nätverkskunskap och programmering ingår i studierna. Första studieåret innehåller allmäntekniska studier inom både metall- och elteknik. Utbildningen ger en bra grund för jobb och/eller för fortsatta studier inom databranschen. ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott 2 1sv ARBETSMÖJLIGHETER Som datormontör kan du arbeta med installation, service och administration av datorer och dess kringutrustning samt med program och datanät. Du kan även arbeta med utveckling och anpassning av program och datorsystem. Inom industrin kan du arbeta som servicemontör för olika automater och datorsystem. Hos telefonbolagen kan du arbeta som telemontör. VIDAREUTBILDNING Varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Vid Högskolan på Åland finns flera tänkbara utbildningsalternativ. I Sverige finns möjlighet till kvalificerad yrkesutbildning som påbyggnad på programmet inom el- och datateknik. För fortsatta studier inom det datatekniska området på högskolenivå i Sverige krävs oftast kompletterande studier. Yrkesämnen Grundläggande studier baskunskaper inom el- och databranschen Yrkesinriktade studier elektronik och datorkommunikation datorteknik I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete. 80 sv Valbara ämnen 19 sv Yrkesämnesblocket Blocket för vidare studier Språkblocket Studier enligt Ålands lyceums läroplan Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet.

8 PROGRAM FTT 120 sv Å L A N D S Y R K E S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Fordons- och transportteknik Fordonsmekaniker ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Grundläggande studier baskunskaper inom fordonsbranschen 2 80 sv Inom programmet för fordons- och transportteknik får du lära dig avancerad teknik inom branschen. Det är ett program för dig som har ett starkt teknikintresse och tycker om att lösa tekniska problem. En del av utbildningstiden är avsatt för fordonsel och elektronik. Vill du lära dig arbeta med godshantering inom transportområdet kan du välja transportteknik inom den valbara ramen. Under tredje året har du möjlighet att få ett ADR-intyg vilket ger dig rätt att som chaufför transportera farligt gods. Du har också möjlighet att studera tredje året vid Westerlundska gymnasiet i Enköping inom områdena: karosseriteknik, lackering eller tyngre fordon alt. maskinteknik. Yrkesinriktade studier service och reparationsteknik systemteknik karosseriteknik I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete. Valbara ämnen 19 sv Yrkesämnesblocket Blocket för vidare studier Språkblocket Studier enligt Ålands lyceums läroplan Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. ARBETSMÖJLIGHETER Som fordonsmekaniker kommer du att reparera fordon eller maskiner av olika slag. Med dagens avancerade teknik innebär det att du arbetar med kvalificerade arbetsuppgifter där bl a elektronik och datateknik ingår. Utbildningen förbereder även för jobb inom transportbranschen. VIDAREUTBILDNING Varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är ett utbildningsalternativ. I Sverige finns möjligheter till kvalificerad yrkesutbildning som påbyggnad på programmet. För fortsatta studier på högskolenivå inom teknikområdet i Sverige krävs kompletterande studier.

9 Å L A N D S H A N D E L S L Ä R O V E R K PROGRAM HA 120 sv Yrkesinriktad utbildning Företagsekonomi Merkonom ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott 2 Utbildningsprogrammet företagsekonomi förbereder dig för att självständigt kunna sköta löpande administrativa arbetsuppgifter på kontor och kanslier, uppgifter inom ekonomi, försäljning, inköp, marknadsföring och produktutveckling. Eftersom allt fler arbetsuppgifter på Åland kräver kontakter utomlands skall utbildningen betona förmåga att samarbeta både med närregioner och internationellt. Yrkesämnen 80 sv Yrkesinriktade studier, företagsekonomi kontorslära redovisning marknadsföring företagsekonomi samt samhällsekonomi och juridik Fördjupade studier i marknadsföring ALTERNATIVT redovisning (valet av fördjupningsstudier görs i maj i årskurs 1) Valbara ämnen 19 sv Valbara yrkesämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Valbara yrkesämnen enligt de kurser som erbjuds läsårsvis Övriga valbara ämnen ARBETSMÖJLIGHETER Efter examen arbetar du inom handel, inom bank- och försäkringsbranschen, rederi- och sjöfartsnäringen, turism, inom den offentliga sektorn eller inom industrin. Många merkonomer arbetar som egna företagare i olika branscher. VIDAREUTBILDNING Studieprogrammet ger behörighet för vissa högskolestudier i Finland och i Sverige. Det är vanligt att en merkonom fortsätter sina studier inom Högskolan på Åland eller på ekonomprogram i Finland eller i Sverige. Många merkonomer väljer andra studieinriktningar som språk, turism, juridik etc. I utbildningen ingår Lärande i arbete (LIA) 20 sv. LIA förverkligas genom skolans café, näringslivsprojekt och arbetspraktik. Den nationella merkonomläroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet.

10 PROGRAM HR 120 sv ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA ÅLANDS SJÖMANSSKOLA OCH ÅLANDS YRKESSKOLA Yrkesinriktad utbildning Hotell- och restaurang Kock eller Servitör Utbildningsprogrammet inom hotell- och restaurangbranschen syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom hotelloch restaurangverksamhet, storkök samt inom kryssningstrafiken. Programmet syftar även till att ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. Efter ett gemensamt första år delar sig programmet i två grenar: KOCK OCH SERVITÖR. Du som väljer grenen kock får fördjupade kunskaper i matproduktion, matsedelsplanering, livsmedelshantering, näringskunskap, ekonomi, marknadsföring och kundservice. Du som väljer grenen servitör får fördjupade kunskaper i serverings-, kassa- och redovisningsteknik, produktkännedom om mat, vin och starka drycker samt försäljning och kundbetjäning på restauranger samt inom färj- och kryssningstrafiken. De valbara ämnena ger dig ytterligare möjlighet att inom din gren välja inriktning mot det du är mest intresserad av. Om någondera grenen får för många sökande görs urvalet på basen av studieresultaten under det första året. ARBETSMÖJLIGHETER Efter genomförd grundutbildning, beroende på inriktning, kan du arbeta som restaurangkock, storhushållskock, kock inom färj- och kryssningstrafiken eller som servitör på restauranger eller inom färj- och kryssningstrafiken. VIDAREUTBILDNING Med utbildningsprogrammet inom hotell- och restaurangbranschen som bas kan du studera vidare till barmästare 20 sv, vinkypare/sommelier 20 sv eller fortsätta med en påbyggnadsutbildning till köksmästare 60 sv eller bagare/restaurangkonditor 40 sv. Du kan också fortsätta studierna på högre nivå, på yrkeshögskoleprogrammet för hotell- och restaurangservice, Hospitality Management, 210 sp, vid Högskolan på Åland. ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott 2 Yrkesämnen 80 sv Grundläggande studier 30 sv grundservice i hotell och restauranger Yrkesinriktade studier 50 sv Kock arbetsuppgifter i restaurangkök tillredning av restaurangrätter gastronomiskt projekt tillredning och servering av specialiteter i restaurang Servitör arbete i restaurangsal hotell-, restaurang- och konferensservice gastronomiskt projekt tillredning och servering av specialiteter i restaurang Valbara ämnen 19 sv Valbara studiehelheter inom yrkesområdet Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen Utbildningen inom hotell- och restaurangprogrammet sker i samverkan mellan tre skolor: Ålands yrkesskola, Ålands sjömansskola och Ålands hotell- och restaurangskola. Under det första studieåret är utbildningen i huvudsak förlagd till Ålands yrkesskola och Ålands sjömansskola. Under det andra studieåret överflyttas en servitör- och en kockklass till Ålands hotell- och restaurangskola. Det tredje studieåret är i sin helhet förlagt till Ålands hotell- och restaurangskola. 10

11 Å L A N D S Y R K E S S K O L A PROGRAM MK 120 sv Yrkesinriktad utbildning Media och kommunikation Medieassistent ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Grundläggande studier baskunskaper inom media och kommunikation teknisk datorkunskap Yrkesinriktade studier grafisk kommunikation medieproduktion multimedia A grafisk illustration I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete sv Valbara ämnen 19 sv Yrkesämnesblocket Blocket för vidare studier Språkblocket Studier enligt Ålands lyceums läroplan Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. Utbildningsprogrammet inom media och kommunikation ger grundläggande utbildning inom medieområdet med inriktning på grafisk design. Här arbetar vi med grafiska produkter från idé till tryck eller elektronisk publicering. Första året får du baskunskaper i grafisk formgivning och bild- och texthantering och du bekantar dig med den grafiska arbetsgången från idé till färdig produkt. Från och med andra året kan du specialisera dig inom yrkesområdet eller förbereda dig för fortsatta studier. En stor del av undervisningen består av verklighetsnära projekt där du samarbetar med andra och där flera ämnen ingår. ARBETSMÖJLIGHETER Med kunskaper inom medieområdet och kommunikation via text, bild och ljud kan du exempelvis jobba på reklambyråer, tidningar, tryckerier och marknadsoch informationsavdelningar på olika företag. Eget företagande är vanligt inom branschen. VIDAREUTBILDNING Programmet Media och kommunikation är en bra grund för dig som vill studera inom t ex grafisk teknik, grafisk formgivning, design, journalistik, medieteknik, bild-, ljud- och musikteknik, informationsteknologi, datorgrafik och animation. Till dessa vidareutbildningar är ofta arbetsprover och andra inträdesprov avgörande för intagning. För fortsatta studier inom vissa områden vid högskolor i Sverige krävs tilläggsstudier. 11

12 PROGRAM NAn 120 sv Å L A N D S N A T U R B R U K S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Natur och Miljö - naturföretagande Naturföretagare I programmet inom natur och miljö kan du välja naturföretagande som inriktning. Inom inriktningen lär du dig det viktigaste för att kunna arbeta som naturföretagare och läsa vidare inom branschen. Naturföretagare är som begrepp en relativt ny yrkesbenämning. Med naturföretagare avses en person som utnyttjar naturens produkter eller producerar naturupplevelser på ett ansvarsfullt sätt. Den här inriktningen passar med andra ord dig som tycker om att vara ute i skog och mark och som gillar olika naturaktiviteter. I inriktningen ingår yrkesämnen två hela dagar i veckan, då du får lära dig grundläggande ämnen så som naturoch friluftskunskap, ekologi och artkännedom, att röra dig i terräng både till fots, med kanot och båt och med olika arbetsmaskiner så som traktor och fyrhjuling. Du får lära dig att planera, anlägga och sköta olika typer av vandringsleder samt grunderna i naturturism och guidning. Det ingår också att lära sig natur- och miljövård, viltvård och fiske. Du kan delvis själv styra din inriktning. Genom att välja praktiska valbara ämnen får du större kunskap inom t ex olika former av turism. Är ditt mål att utbilda dig vidare inom branschen kan du välja att läsa vissa ämnen enligt Ålands lyceums läroplan. Under utbildningen finns flera praktikperioder där du har möjlighet att få inblick i olika naturföretag. ARBETSMÖJLIGHETER Som utbildad naturföretagare kan du jobba med jaktfiske- och naturturism, som miljö- och landskapsvårdare, viltvårdare och viltuppfödare eller sköta ett eget företag i branschen. VIDAREUTBILDNING I Sverige finns flera utbildningar inom branschen på högskolenivå, bl.a. skogsmästare och jägmästare. Fortsatta studier på högskolenivå i Sverige kräver kompletterande studier. Du kan även studera vidare i yrkeshögskola och bli miljöplanerare, skogsbruksingenjör eller agrolog. ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott 2 Yrkesämnen 80 sv Gemensamma yrkesinriktade ämnen Arbetsskydd och första hjälp Teknik och anläggning Naturkunskap Friluftskunskap Ekonomi/entreprenörskap/examensarbete Yrkesinriktade ämnen Planering och anläggning av friluftsleder Grunderna i naturturism Vård av biologiska livsmiljöer Jakt, viltvård och fiske Lärande i arbete Valbara ämnen Fisketurism och fiskeguidning Jaktturism och jaktguidning Tillvaratagande av naturprodukter Naturturism och naturguidning Studier enligt Ålands lyceums läroplan 19 sv Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. 12

13 Å L A N D S N A T U R B R U K S S K O L A PROGRAM NAh 120 sv Yrkesinriktad utbildning Naturbruk - ridsport/travsport Hästskötare I programmet inom naturbruk kan du välja ridsport/travsport som inriktning. Inom inriktningen lär du dig det viktigaste för att kunna arbeta som hästskötare och läsa vidare inom hästbranschen. Du jobbar med häst minst två hela dagar i veckan och lär dig att sköta hästar och stall. Varje dag ingår träning i ridning. Förutom det teoretiska ämnet ridlära ingår ämnen inom hästkunskap; beteende, närmiljö, anatomi, fysiologi, hälso- och sjukvård och avel. Följande kurser ingår också: hästens grundutbildning, att leda och undervisa barn och ungdom samt grunderna i hovbeslag och skoning för att avlägga tappskoexamen. Andra viktiga ämnen är ekonomi, grunderna i foderproduktion, betes- och landskapsvård, underhåll av anläggning och att kunna köra traktor och använda de viktigaste maskinerna. Du kan delvis själv styra din inriktning. Genom att välja praktiska valbara paket får du större kunskap inom t ex teknik och husdjursskötsel. Är ditt mål att utbilda dig vidare inom branschen kan du välja att läsa vissa ämnen enligt Ålands lyceums läroplan. Under utbildningen finns flera praktikperioder där du har möjlighet att få inblick i olika hästföretag. ARBETSMÖJLIGHETER En hästskötare arbetar huvudsakligen inom rideller travbranschen. Arbetsplatsen kan vara på ridskolor, träningsanläggningar eller inom avel. I hästskötarutbildningen får du även de ekonomiska kunskaper som behövs för att starta eget företag. VIDAREUTBILDNING I Sverige finns flera utbildningar inom branschen på högskolenivå, t ex hippologprogrammet, då kan du välja mellan ridlärare, stallchef eller trav och galopp, lantmästarprogrammet och djursjukvårdarprogrammet. Fortsatta studier på högskolenivå i Sverige kräver kompletterande studier. Du kan även studera vidare i yrkeshögskola och bli agrolog. Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott 2 Yrkesämnen 80 sv Gemensamma yrkesinriktade ämnen Teknik och anläggning Växtodling Djurkunskap, ingår lärande i arbete Foderproduktion och betesvård Naturkunskapsämnen (t ex miljökunskap) Ekonomi/entreprenörskap/examensarbete Yrkesinriktade ämnen Häst- och stallvård - utfodringsrutiner - stallet och hästens dagliga skötsel - dekorativ hästvård - praktiska hästhanteringsmoment Ridning/ridlära el. körning/travlära - ryttarens utbildning: dressyr, hoppning, terrängritt - kuskens utbildning: E-körlicens Hästkunskap - hästens historia - hästens beteende och närmiljö - hästens foder - hästens anatomi och fysiologi - hästens träningslära - hästens hälsa- och sjukvård - hästens reproduktion - hästens hovvård och skoning - hästens grundutbildning (rid eller trav) - undervisa och leda barn och ungdom i ridsport eller travsport Lärande i arbete Valbara ämnen Husdjursskötsel, Smådjursskötsel Undervisa i ridning Studier enligt Ålands lyceums läroplan 19 sv 13

14 PROGRAM SJ 120 sv Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Sjöfart Däcks- och maskinreparatör Fartygselektriker Vaktmaskinmästare Vaktstyrman ÄMNESINDELNING Studieår 1 Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Informations- och kommunikationsteknologi Hälsa och idrott Yrkesämnen Vaktmansutbildning Navigation Maskinlära Nödsituation och hälsolära Handledd praktik Yrkesinriktade studier 8 sv 3 27 sv 5 sv Utbildningsprogrammet inom sjöfart ger dig under första studieåret en god inblick i alla de driftsarbeten som förekommer ombord på ett fartyg och ger dig grundläggande kunskaper inom branschen. Du kan söka behörighetsbrev som vaktman redan efter första årets studier, vilket förutsätter att kraven på syn, hörsel och färgseende är de som gäller för däckstjänst. Efter den gemensamma vaktmansutbildningen delar sig programmet från fjärde perioden i fyra inriktningar: däcks- och maskinreparatör, fartygselektriker, vaktmaskinmästare och vaktstyrman. Om du har för avsikt att välja inriktningen vaktmaskinmästare eller vaktstyrman så väljer du att läsa fördjupad matematik. Arbetet ombord på fartyg ställer särskilda krav på hälsan, som därför kontrolleras, dels innan man första gången får anställning till sjöss och dels därefter regelbundet med vissa tidsintervaller. Kontroller sker med stöd av en skild förordning om läkarundersökning av sjömän (FFS 476/80). För alla som antas till sjöfartsprogrammet gäller att man måste visa att man uppfyller kraven för däckstjänst. Detta för att man efter utbildningens slut skall få de behörigheter som utbildningen möjliggör. Däckstjänst förutsätter bl a bra syn och hörsel och felfritt färgseende. 14

15 Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A PROGRAM SJ 120 sv Yrkesinriktad utbildning Sjöfart Däcks- och maskinreparatör Däcks- och maskinreparatör Inriktningen till däcks- och maskinreparatör är för dig som önskar en praktisk utbildning för ett framtida jobb ombord på fartyg såsom manskap och/eller i lägre befälsbefattning. Utbildningen ger dig möjlighet till många olika behörigheter såsom vaktman, maskinman/matros, förare, reparatör/båtsman, skeppare i inrikestrafik och maskinskötare, beroende på studiernas omfattning och mängden fartygsförlagd praktik. ARBETSMÖJLIGHETER Efter utbildningen kan du arbeta som manskap ombord på fartyg. Som manskap jobbar du i allmänhet med däcksuppgifter eller i maskinrummet, med vaktuppgifter, förtöjning, fartygsunderhåll, reparationer av maskiner och anläggningar och med förebyggande underhåll. VIDAREUTBILDNING Vill du studera vidare i högskola, varför inte studera vidare vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är då ett tänkbart alternativ med utbildning till sjökapten eller ingenjör. Fortsatta studier på högskolenivå inom teknikområdet i Sverige kräver oftast kompletterande studier. ÄMNESINDELNING Studieår 2 och 3 Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Yrkesinriktade studier Allmäntekniska studier Fartygsmaskinteknik El- och automationsteknik Service och underhåll Transportteknik Arbetspraktik Examensarbete 1 48 sv Valbara ämnen 19 sv Skeppare i inrikestrafik Yrkesinriktade ämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. 15

16 PROGRAM SJ 120 sv Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Sjöfart fartygselektriker Fartygselektriker ÄMNESINDELNING Studieår 2 och 3 Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Samhällskunskap Hälsa och idrott 1 Yrkesämnen 48 sv Yrkesinriktade studier Elteknik Elektronik Elmaskiner och installationer Alarm- och övervakningsutrustning Automationsteknik på fartyg El- och maskindrift på fartyg Navigations- och kommunikationsutrustning Arbetspraktik Examensarbete Valbara ämnen 19 sv Yrkesinriktade ämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen Denna inriktning ger dig behörighetsbrev som fartygselektriker och möjligheter till arbete ombord på fartyg med hela världen som arbetsfält. Du kommer under utbildningen att jobba med elinstallation, automation och datorer, vilket ger dig en bred elutbildning. ARBETSMÖJLIGHETER Som fartygselektriker söker du jobb ombord på fartyg. Dina arbetsuppgifter är att underhålla och reparera den el-, automations- och datatekniska utrustning som finns i fartygets maskinrum, på däck och på bryggan. Arbetet är självständigt då det oftast finns bara en elektriker ombord. Undantag är passagerarfartyg och vissa specialfartyg vilka kan ha flera elektriker med en elmästare som förman. VIDAREUTBILDNING Vill du studera vidare i högskola, varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är då ett tänkbart alternativ med utbildning till ingenjör eller fartygselmästare inom utbildningsprogrammet elektroteknik. Fortsatta studier på högskolenivå inom teknikområdet i Sverige kräver kompletterande studier. Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. 16

17 Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A PROGRAM SJ 120 sv Yrkesinriktad utbildning Sjöfart- vaktmaskinmästare Vaktmaskinmästare Den grundläggande yrkesutbildningen till vaktmaskinmästare är ett inriktningsalternativ inom sjöfartsprogrammet. Vaktmaskinmästarexamen berättigar dig att ansöka om behörighetsbrev som maskinbefäl d v s vaktmaskinmästare. Studierna till vaktmaskinmästare ger dig också en generell behörighet att studera vidare på högskolenivå. ARBETSMÖJLIGHETER Som vaktmaskinmästare kommer du att jobba som maskinbefäl ombord på fartyg. Dina arbetsuppgifter är att vara arbetsledare för manskap, samt sköta drift och underhåll av maskiner och anläggningar ombord. VIDAREUTBILDNING Vill du studera vidare i högskola, varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är då ett tänkbart alternativ med utbildning till övermaskinmästare och ingenjör inom maskinteknik. Högskolestudier inom teknikområdet i Sverige kräver kompletterande studier. ÄMNESINDELNING Studieår 2 och 3 Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Yrkesinriktade studier Fartygsmaskinteknik Sjömanskap och ledarskap El- och automationslära Service och underhåll Engelska Matematik Fysik Kemi Arbetspraktik Examensarbete 1 48 sv Valbara ämnen 19 sv Yrkesinriktade ämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. 17

18 PROGRAM SJ 120 sv Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Sjöfart vaktstyrman Vaktstyrman ÄMNESINDELNING Studieår 2 och 3 Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Yrkesinriktade studier Navigation Transportteknik Sjömanskap och ledarskap Sjöradiolära Engelska Matematik Fysik Kemi Arbetspraktik Examensarbete 1 48 sv Den grundläggande yrkesutbildningen till vaktstyrman är ett inriktningsalternativ inom sjöfartsprogrammet. Vaktstyrmansexamen berättigar dig att ansöka om behörighetsbrev som däcksbefäl d v s vaktstyrman. Studierna till vaktstyrman ger dig också en generell behörighet att studera vidare på högskolenivå. ARBETSMÖJLIGHETER Efter utbildningen kan du arbeta som vakthavande styrman ombord på fartygen eller som befälhavare på mindre fartyg (Förordning 1256/97). Dina arbetsuppgifter är att som vakthavande befäl sköta framfarten av fartyget och/eller vara arbetsledare för manskap. VIDAREUTBILDNING Du kan fortsätta dina studier till sjökapten t ex vid Högskolan på Åland eller fortsätta dina studier vid någon av yrkeshögskolorna i riket. Fortsatta studier på högskolenivå i Sverige kräver oftast kompletterande studier. Valbara ämnen 19 sv Yrkesinriktade ämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. 18

19 Å L A N D S V Å R D I N S T I T U T PROGRAM VÅ 120 sv ÄMNESINDELNING Kärnämnen/Gemensamma studier Obligatoriska studier (16 sv) Svenska* Engelska* Matematik* Finska Fysik o kemi Samhälls- och arbetslivskunskap Gymnastik o hälsokunskap Konst och kultur *Kan bytas mot fördjupade studier 20 sv Valfria tilläggsstudier inom de obl studierna () Informations- o kommunikationsteknik 1- Etik 1- Miljökunskap 1- Yrkesinriktade studier Gemensamma yrkesinriktade studier (50 sv) Stöd för utveckling och handledning Vård och omsorg Stöd för rehabilitering Utbildningsprogram (40 sv) Akutvård Rehabilitering Vård och fostran av barn och unga Mentalhälsoarbete och missbrukarvård Sjukvård och omsorg Mun- och tandvård Handikappomsorg Äldreomsorg Kundbetjäning och informationshantering 90 sv 16 sv 2 1 Valfria studier 10 sv Inom ramen av de valfria studierna ges studerande möjlighet att utveckla sin yrkeskunskap inom ämnen som tangerar vård, t ex i form av praktikprojekt. De valfria studierna kan också utgöras av fördjupade kurser enligt Ålands lyceums läroplan. Som valfria studier erbjuds: Vårdmatematik Svensk grammatik (Åk 1) Informations- och kommunikationsteknik Litteratur (Åk 2) Tecken som stöd Drama (Åk 2) Miljökunskap Engelska II Engelska III Arbetshandledning (Up) Vid Ålands vårdinstitut ordnas årligen tre utbildningsprogram enligt följande: År 08/09 Äldreomsorg + handikappomsorg + sjukvård och omsorg År 09/10 Äldreomsorg + handikappomsorg + sjukvård och omsorg 1-1- Om du som studerande önskar delta i ett annat Up har du möjlighet att genomföra det sista året av studierna på någon av de svenskspråkiga skolor på fastlandet som utbildar närvårdare. Yrkesinriktad utbildning Social- och hälsovård 19 Närvårdare Utbildning inom social- och hälsovård ger en god inblick i social- och hälsovårdens mångsidiga verksamhet. Social- och hälsovård är gemensamma grundstudier de två första åren. Därefter väljer man ett utbildningsprogram/ inriktning (Up) bland nio möjligheter varav två till tre Up erbjuds årligen vid Ålands vårdinstitut. ARBETSMÖJLIGHETER Närvårdarexamen ger dig många arbetsmöjligheter inom social- och hälsovård. Fem olika (tre up/år) utbildningsprogram erbjuds vid Ålands vårdinstitut. Utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg ger en bred behörighet för jobb på sjukhus, institutioner eller hemvård. Utbildningsprogrammet äldreomsorg ger kunskap att arbeta med åldringar i hemmet, på åldringshem, omsorgshem eller långvårdsavdelning. Utbildningsprogrammet handikappomsorg, ger kunskap att arbeta inom gruppboende eller daglig verksamhet för personer med funktionshinder. Utbildningsprogrammet mentalhälsoarbete och missbrukarvård, ger kunskap med inriktning mot mental-, missbrukar- och krisvård. Utbildningsprogrammet vård och fostran av barn och unga riktar sig till arbete bland barn och ungdomar inom dagvård, fritidshem och barnsjukvård. En närvårdares arbete kännetecknas av ansvar, praktisk handling och omväxling i den dagliga verksamheten. VIDAREUTBILDNING Utbildningen till närvårdare ger behörighet för fortsatta studier inom social- och hälsovård vilket ger examen som t ex sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska, fysioterapeut, ergoterapeut, socialpedagog eller socialhandledare. Dessa utbildningar finns på svenska i Helsingfors, Åbo och Vasa. Högskolan på Åland erbjuder utbildning till sjukskötare. I samråd med studiehandledaren kan du förbereda dig för högskolestudier i Sverige genom att välja valbara ämnen eller fördjupade studier som förberedelse inför fortsatta studier. Kompletterade kurser som skolan inte erbjuder kan vara nödvändiga för vissa högskoleprogram.

20 PROGRAM VPT 120 sv Å L A N D S Y R K E S S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Verkstads- och produktionsteknik Verkstadsmekaniker ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Grundläggande studier baskunskaper inom tillverkning och produktion Yrkesinriktade studier maskinbearbetning plåt- och svetsteknik plastteknik CAD-ritning I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete sv Valbara ämnen 19 sv Yrkesämnesblocket Blocket för vidare studier Språkblocket Studier enligt Ålands lyceums läroplan Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. Är du intresserad av allmän verkstadsteknik, svarvning, svetsning, automation, drift- och underhåll skall du välja verkstads- och produktionsteknik. Du får lära dig hur man producerar varor inom industrin, hur det är att arbeta vid olika typer av bearbetningsmaskiner, några har CNC-styrsystem. Automatisk bearbetning varvat med uppgifter som ställer stora krav på hantverksskickligheten gör studierna intressanta. Under tredje året kan du utöver de obligatoriska studierna välja mera av antingen plåt- och svetsteknik, skärande bearbetning, plastproduktion eller ämnen som ger bättre behörighet för vidare studier. ARBETSMÖJLIGHETER Som verkstadsmekaniker kommer du att arbeta med tillverkning av olika produkter bl a inom metallområdet, både för hemmamarknaden och som legotillverkning för företag utanför Åland. Drift- och underhållsteknik är ett teknikområde som är mycket lämpligt om du utbildat dig till verkstadsmekaniker. Plasttekniken är ett nytt område som programmet förbereder för. Du kan även arbeta som reparatör. VIDAREUTBILDNING Varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är ett tänkbart alternativ. I Sverige finns möjligheter till kvalificerad yrkesutbildning som påbyggnad på programmet inom verkstads- och produktionsteknik. För fortsatta studier på högskolenivå inom teknikområdet i Sverige krävs kompletterande studier. 20

21 Å L A N D S Y R K E S S S K O L A PROGRAM YTP 120 sv Grundläggande yrkesutbildning Yrkesträningen Yrkesförberedande program Yrkesträningsprogrammet är en fortsättning för dig som gått grundskolan med 11-årig läroplikt, t ex träningsundervisningen vid Kyrkby högstadieskola, men ännu inte vet vad du skall jobba med. Studierna omfattar 120 studieveckor på 4 år och du studerar utgående från en individuell läroplan. YTP fungerar som ett yrkesförberedande program och ger dig vissa yrkesfärdigheter inom ett eller flera yrkesområden. ÄMNESINDELNING Kärnämnen Alla studerande läser svenska, matematik, idrott och hälsa, samhällskunskap, människor och kulturer samt datakunskap. Även andra ämnen kan ligga på schemat som t ex ADL-träning, miljökunskap, etik och moral etc. Yrkesämnen Hälften av studietiden är praktiskt yrkesförberedande arbete. Under första året (basåret) får du pröva på olika uppgifter i skolans utrymmen såväl i klassrum som i kök, verkstad och tvätteri. Under de tre följande åren arbetar du utgående från den individuella läroplanen inom de olika yrkesområdena. Inom yrkesämnena är teorin till stor del integrerad i det praktiska arbetet. ARBETSMÖJLIGHETER Under praktikperioderna jobbar de studerande ute på arbetsplatser med stöd av lärare eller assistentlärare. Målsättningen är att de studerande efter avslutade studier i första hand skall klara arbetsuppgifter på den öppna arbetsmarknaden, men även arbete i daglig verksamhet inom specialomsorgen kan komma i fråga. Skolan försöker hjälpa till att hitta en arbets- eller studieplats efter avslutad utbildning och samarbetar med specialomsorgens arbetskonsulent samt arbetsförmedlingen. Sista ansökningsdag är Ansökan riktas direkt till skolan. Kontakta Monica Sundström för mer information. Valbara ämnen Den individuella studieplanen möjliggör en viss valbarhet av ämnen. Det kan röra sig om behov av mer träning eller större intresse inom ett visst ämnesområde. 21

22 ANNAN UTBILDNING Fri bildning Ålands folkhögskola erbjuder en alternativ skolmiljö som ger ungdomar och vuxna möjlighet till fria allmänbildande studier utanför det ordinarie systemet för behörighetsgivande och yrkesförberedande utbildning. ALLMÄNNA LINJER Du kan välja mellan fyra allmänna linjer; idrott, media, musik och skapande verksamhet. Utöver linjeämnena, som omfattar minst 15 vt, läser du också svenska, matematik, engelska, data, sociala ämnen och kommunikation, samhällsämnen och idrott. Idrott (Id) En linje för dig som vill ägna dig åt idrott, sport och friluftsliv och som vill lära dig hur man lägger grunden till god hälsa. Du får pröva många olika aktiviteter; inomhus och utomhus. Lektionerna är ofta förlagda till sporthallar och andra idrottsanläggningar eller så är man ute i skog och mark. I linjeämnena ingår även teori. Under en vecka praktiserar du även utanför skolan. Media (Me) En linje för dig som vill testa om du passar för ett jobb inom mediesektorn för dig som funderar på ett yrke inom foto, film, press, radio/tv eller internet. Du får producera film, arbeta med digitalfoto och Photoshop, göra radio/tv-program som verkligen också sänds, lära dig text- och bildhantering i tryck och på internet. Du får god yrkesorientering eftersom all utrustning vi använder är av samma typ som används i yrkeslivet och undervisningsmaterialet är anpassat för verkligt yrkesbruk. Integrationslinjen (In) Du får kunskaper i svenska språket och i det åländska samhället för att studera vidare på gymnasialstadiet. Undervisningen anpassas efter dina förkunskaper och tidigare utbildningsbakgrund. Skolan erbjuder en social miljö för god språkträning även på fritiden. SPECIALISERADE LINJER Naturfoto Linjen har inriktning på naturfoto och friluftsliv. Du rör dig mycket ute i fält och följer årstidernas växlingar, med både kamera och vandringskängor, kajak, långfärdsskridskor, klätterrep, gömsle o s v som utrustning. Du arbetar i digitalt och analogt mörkrum och i studio. Du gör ett antal längre fotoresor till olika miljöer och deltar i mässor och utställningar. Du njuter av bildföredrag av kända fotografer. En praktikperiod hos en yrkesfotograf ingår och kursen ger en orientering inom foto som yrke. På vårterminen arbetar varje deltagare med ett större handlett slutprojekt. Hantverk Ny tvåårig hantverksutbildning under planering. Separat marknadsföring kommer att ske under vintern. Musik (Mu) En linje för dig som praktiskt vill utöva musik. Det är önskvärt att du hjälpligt behärskar något melodiinstrument. Du behöver inte vara sångare, men bör inte vara främmande för att sjunga. Vi jobbar med sikte på att göra egna låtar och lära oss att spela in dem. Undervisningen sker både individuellt och i grupp och innehåller instrumentundervisning, ensemblespel, inspelningsteknik, musikteori, sång och sceniskt uttryck. Skapande verksamhet (Sk) En linje för dig som vill skapa och kanske få utveckla intressen och talanger som kan leda dig in på studie- och yrkesområden där kreativitet behövs. Du får undervisning i bildkonst, keramik, textil- och träslöjd, foto, fritt skapande, drama och teater. 22

23 Läroavtal ANNAN UTBILDNING Läroavtal är ett tidsbundet arbetsavtal mellan lärling - anställd eller nyanställd - och arbetsgivare. Avtalet övervakas av Ålands läroavtalscenter. UTFORMNING Med läroavtalsutbildning avses teoretiska yrkesstudier som bedrivs på en skola parallellt med praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats. Läroavtalsutbildning ordnas både som grundläggande yrkesutbildning och tillläggsutbildning för ungdomar och äldre. Läroavtalet är ett tidsbundet arbetsavtal mellan en lärling och en arbetsgivare. I arbetsavtalet tillämpas vad som i lagstiftningen stadgas om arbetstid, semester, arbetarskydd och övrigt skydd. Arbetsgivaren betalar lön till lärlingen under den praktiska undervisningen enligt arbetsavtalet samt de utgifter och försäkringar som anknyter till lönen. Under den teoretiska perioden har lärlingen rätt till motsvarande studiesociala förmåner och studiestöd som de studerande har vid en skola på motsvarande nivå. För läroavtalstiden får arbetsgivaren eventuellt en utbildningsersättning. Ersättningens storlek är beroende av olika faktorer: utbildningsområde, -nivå och lärlingens erfarenhet. Om lärlingen är en arbetslös arbetssökande kan även sysselsättningsstöd (ansöks via ams) komma i fråga. En bedömning av utbildningsersättning och sysselsättningsstöd görs från fall till fall. INTRÄDESKRAV Du som fyllt 15 år och har godkänt avgångsbetyg från grundskolan kan delta i läroavtalsutbildning. Någon övre åldersgräns finns inte. ÄR LÄROAVTALSUTBILDNING MÖJLIG FÖR MITT YRKE? Landskapsregeringen har fastställt läroplansgrunder, läroplan för kärnämnen och läroplaner för yrkesinriktade utbildningsprogram. Dessa ska i tillämpliga delar iakttas vid utformningen av läroavtalsutbildningen. Läroavtalsutbildning är således möjlig att ordna för samma examina som inom landskapets skolor. Undantagna är vissa examina inom social- och hälsovårdsbranschen. Om läroplaner saknas för det aktuella yrket, bestäms omfattningen av den teoretiska undervisningen av de läroplansgrunder som landskapsregeringen fastställt. Innehållet tas direkt med i den individuella studieplanen. ANSÖKAN Om du är intresserad av läroavtalsutbildning kan du ta kontakt med läroavtalscentret så hjälper vi till vid uppgörande av läroavtal och individuella studieplaner samt ordnar teori från lämpliga teoriarrangörer. Läroavtalsplatser kan du fråga efter direkt hos arbetsgivare och på ams. För att du skall kunna få läroavtal måste du själv ordna en arbetsplats. Skolorna ger också information om läroavtalsutbildning. KONTAKT Verksamhetsledare: Cecilia Stenman, telefon: , fax: , e-post Planerare: Pia Luomala, telefon: , fax: , e-post: Besöksadress: Ålandsvägen 40 Postadress: PB 1060, AX Mariehamn UTBILDNINGSTID Den grundläggande yrkesutbildningen varar 1-4 år. I praktiken blir utbildningstiden kortare om lärlingen har en tidigare yrkesutbildning eller arbetserfarenhet. Som tilläggsutbildning är utbildningens längd 4-12 månader. 23

Information om utbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium 2014-2015

Information om utbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium 2014-2015 Information om utbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium 2014-2015 Närvårdare Social och hälsovård * Den som gått utbildningen blir närvårdare. * De två första åren består av gemensamma grundstudier. *

Läs mer

Utbildning på gymnasienivå

Utbildning på gymnasienivå Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Sista ansökningsdag 23 mars 2012. Ansökan enligt prövning, sista ansökningsdag 1 mars 2012. Utbildning

Läs mer

Utbildning på Åland 2016 2017

Utbildning på Åland 2016 2017 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 14.3-8.4.2016 Utbildning på Åland 2016 2017 www.gymnasium.ax 1 Innehåll Karta... 2 Till

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 75 Nr 75 LANDSKAPSFÖRORDNING om gymnasieutbildning Utfärdad i Mariehamn den 23 juni 2011 Med stöd av 8, 9, 10 och 34 landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning stadgas

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Utbildning på Åland 2016 2017

Utbildning på Åland 2016 2017 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 14.3-8.4.2016 Utbildning på Åland 2016 2017 1 www.gymnasium.ax 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9 10

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv 22111 MARIEHAMN Datum : Sida 1 av 9 Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv Läroplanen gäller tillsvidare och avser utbildning som

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2 PROTOKOLL Nummer 8.0.05 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U Beslutande Föredragande Justerat Minister Johan Ehn Byråchef Elisabeth

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 25.5.2001 Tel. 25497 Utbildning 2001:1 Pb 187, 22101 MARIEHAMN http://www.asub.aland.fi UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2000 Ny statistikserie ÅSUB

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet

Barn och fritidsprogrammet Barn och fritidsprogrammet För dig som vill bli till exempel badpersonal, idrottsplatspersonal, personlig tränare, barnskötare, elevassistent, väktare, personlig assistent. Det finns tre inriktningar:

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen!

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen! Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk 2 2.2.2017 Välkommen! Dagens program Kort allmänt om HUTH-studier Kort om HUTH-studier med tanke på högskolestudier på fastlandet i Sverige.

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 2

Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 2 PROTOKOLL Nummer 4 7.4.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 2 Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - MP - NF - TA - MN - WV Omedelbart Ordförande Föredragande

Läs mer

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014 , Gerd Lindqvist/Kenth Häggblom Tel. 018-25497 Utbildning 2014:4 10.11.2014 Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014 Färre studerande i Yrkesgymnasiet och Högskolan Hösten 2014

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Dnr LiU 2009 00438 PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Urval av sökande Exempel på inriktningar och karaktärsämnen som återfinns inom gymnasieskolans yrkesförberedande

Läs mer

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland år 2000-2004

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland år 2000-2004 Gerd Lindqvist Utbildning 2005:1 Tel. 018-25494 13.10.2005 Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland år 2000-2004 Nästan 2.000 utexaminerade på fem år Totalt utexaminerades 1 973 personer

Läs mer

Visa ämne per ämnesgrupp

Visa ämne per ämnesgrupp Visa ämne per ämnesgrupp Huvudämnesgrupp Dans, teater, scenkonst Dans 212p 212q 212r 212s 212t Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Dans- och teaterhistoria 212c

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Sjökapten 210 + 60 sp 2006 Utbildningsplanen avser utbildning

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2010:235 Utkom från trycket den 8 april 2010 utfärdad den 25 mars 2010. Regeringen föreskriver 1 i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Läroanstaltens namn Ifyllarens släktnamn Ifyllarens förnamn Telefon t.ex. 015-12345678 Telefax t.ex. 015-12345678 Datum

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2011

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2011 Kenth Häggblom/Gerd Lindqvist Tel. 018-25497 Utbildning 2012:1 1.3.2012 Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2011 Under 2011 tog 474 personer examen från de åländska läroinrättningarna.

Läs mer

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare www.ha.ax Ansökningsguide 2009 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare ANSÖKAN Ansökan görs på www.ha.ax/ansokan genom att skriva ut ansökningsblanketten

Läs mer

Sammanfattning Gy 2011

Sammanfattning Gy 2011 Sammanfattning Gy 2011 Likriktning (lokala kurser/inriktningar och specialutformning försvinner) Förändrad programstruktur (Yrkes- och Högskoleförberedande program) Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram

Läs mer

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2014

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2014 Gerd Lindqvist Tel. 18-25582 Utbildning 215:1 24.3.215 Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 214 Under 214 tog 154 personer examen från Ålands lyceum och 245 från Ålands yrkesgymnasium.

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom kultur

Vägen till yrkeskunskap inom kultur Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom kultur Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom hantverk och konstindustri Grundexamen i audiovisuell kommunikation Grundexamen i visuell framställning

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2015

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2015 Gerd Lindqvist Tel. 18-25582 Utbildning 216:1 16.3.216 Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 215 Under 215 tog 148 personer studentexamen vid Ålands lyceum. Det var några enstaka färre

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Om du går in på vår hemsida hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud.

Om du går in på vår hemsida  hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud. Kontakt Vill du veta mer? Om du går in på vår hemsida www.nbgkalmar.se hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud. Har du eller dina föräldrar frågor? Skicka e-post till info@nbgkalmar.se

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna REVIDERAD 2014-03-15 Till Eleven Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Bollerup. - mer än en vanlig skola

Bollerup. - mer än en vanlig skola Lisen och Peder kommer Ni att träffa ofta under Er tid på Bollerup! Bollerup - mer än en vanlig skola HÄSTUTBILDNINGAR PÅ BOLLERUP passar Dig som vill kombinera Dina studier med Ditt hästintresse. Du får

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNINGAR HÖSTEN 2011 DJURVÅRD LANTBRUK

NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNINGAR HÖSTEN 2011 DJURVÅRD LANTBRUK NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNINGAR HÖSTEN 2011 DJURVÅRD LANTBRUK GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN OCH PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P Gemensamma kurser för alla yrkesförberedande

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016 Bläddra fram till aktuellt program 1 Bygg- och anläggningsprogrammet 2 Barn- och fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 El- och energiprogrammet 5 Estetiska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 240 sp Avser utbildning som inletts fr.o.m. hösten 2006. Fastställd den 7 april 2006 av styrelsen för Högskolan

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen Utfärdad i Helsingfors den 13 november 2014 I enlighet med statsrådets beslut,

Läs mer

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 5.3.2002 Tel. 25497 Utbildning 2002:1 Pb 187, 22101 MARIEHAMN http://www.asub.aland.fi UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001 Detta meddelande innehåller

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN i Kalmarsunds Gymnasieförbund Läsåret 2012 / 2013

GYMNASIESÄRSKOLAN i Kalmarsunds Gymnasieförbund Läsåret 2012 / 2013 GYMNASIESÄRSKOLAN i Kalmarsunds Gymnasieförbund Läsåret 2012 / 2013 Gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 Gymnasiesär GYMNASIESÄRSKOLAN i Kalmarsunds Gymnasieförbund 2 Gymnasiesärskolan har idag elever till

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda.

Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda. Hej, Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda. Vi arbetar i en unik miljö. Kilströmska är en av tre gymnasieskolor på

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer 2 Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs.

Läs mer

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 82 U2 1 (5) Datum Dnr 19.6.2012 ÅLR 2012/5830 Styrelsen för Ålands gymnasium Hänvisning LL (2011:13) om gymnasieutbildning Kontaktperson Överinspektör Bodil Regårdh Ärende

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:38 Utkom från trycket den 21 februari 2006 utfärdad den 2 februari 2006. Regeringen föreskriver att 2 kap. 1

Läs mer

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram 4 årsprogrammen har en utvecklingsstörning och behöver en anpassad utbildning som ger en god grund för ett arbete, en sysselsättning eller fortsatta studier inom folkhögskola. Vi lägger ner mycket kraft

Läs mer

Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna

Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna 2013-2014 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö. Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada kan läsa

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

Läroplansgrunder för gymnasieutbildningen

Läroplansgrunder för gymnasieutbildningen 015 Bilaga, beslut 17 U, 8.1.015, (ÅLR 015/10866) Läroplansgrunder för gymnasieutbildningen Fastställd och reviderad av Ålands landskapsregering 1.9.015 respektive 8.10.015. Läroplansgrunderna gäller fr.o.m.

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK vid Högskolan på Åland Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp Avser utbildning som inletts fr.o.m. hösten 2013 Uppgjord

Läs mer

Tabell 1. Lärare efter utbildningsnivå, kön och medelålder 2011

Tabell 1. Lärare efter utbildningsnivå, kön och medelålder 2011 Kenth Häggblom/Gerd Lindqvist Tel. 018-25497 Utbildning 2011:2 24.5.2011 Lärare 2011 Totalt arbetar 650 lärare inom den åländska utbildningen vårterminen 2011. Inom grundskolan finns 412 lärare, varav

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst!

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hos oss blir du sedd och får möjlighet att uppnå dina mål vare sig det är att komma vidare till högskoleutbildning eller att gå direkt ut

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Hej alla sökanden till Särskild utbildning för vuxna (SUV)! Här kommer en folder om kurserna inför hösten -14.

Hej alla sökanden till Särskild utbildning för vuxna (SUV)! Här kommer en folder om kurserna inför hösten -14. Hej alla sökanden till Särskild utbildning för vuxna (SUV)! Här kommer en folder om kurserna inför hösten -14. Här kan du söka efter just den eller de kurser du vill gå. Ta hjälp av någon personal, god

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK vid Högskolan på Åland Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik med ekonomi 240 sp Ingenjör

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

B2-FRANSKA B2-TYSKA B2-ENGELSKA B2-RYSKA B2-SPANSKA INFORMATIONSTEKNIK MUSIK BILDKONST IDROTT HUSLIG EKONOMI TEXTILSLÖJD TEKNISK SLÖJD HANDBOLL

B2-FRANSKA B2-TYSKA B2-ENGELSKA B2-RYSKA B2-SPANSKA INFORMATIONSTEKNIK MUSIK BILDKONST IDROTT HUSLIG EKONOMI TEXTILSLÖJD TEKNISK SLÖJD HANDBOLL B2-FRANSKA B2-TYSKA B2-ENGELSKA B2-RYSKA B2-SPANSKA INFORMATIONSTEKNIK MUSIK BILDKONST IDROTT HUSLIG EKONOMI TEXTILSLÖJD TEKNISK SLÖJD HANDBOLL HISTORIA MEDIA OCH FÖRETAGANDE NATURVETENSKAPER TILLVALEN

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Jällagymnasiets gymnasiesärskola. Nationellt och Individuellt program Jälla-4

Jällagymnasiets gymnasiesärskola. Nationellt och Individuellt program Jälla-4 Jällagymnasiets gymnasiesärskola Nationellt och Individuellt program Jälla-4 Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland - utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen - 2005 ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 2 1. Allmänna

Läs mer