Utbildning på Åland. G y m n a s i a l s t a d i e t

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning på Åland. G y m n a s i a l s t a d i e t"

Transkript

1 Utbildning på Åland G y m n a s i a l s t a d i e t Sista ansökningsdag 14 april Ansökan enligt prövning, sista ansökningsdag 2 mars Ansökningsblankett finns i mitten av broschyren

2 Utbildning på Åland Till läsaren Broschyren Utbildning på Åland , gymnasialstadiet innehåller information om utbildning efter grundskolan. I första hand berättar den om utbildning som du kan söka till direkt efter grundskolan och som börjar hösten I broschyren hittar du: beskrivningar av olika utbildningsalternativ presentationer av skolorna en utförlig redogörelse för reglerna vid ansökan och antagning en översiktlig beskrivning av det åländska utbildningsväsendet I mitten av broschyren finns den ansökningsblankett som används vid ansökan till de skolor och utbildningsalternativ som deltar i den samåländska elevantagningen. Om du söker till någon annan utbildning får du ansökningshandlingar direkt från skolan. Söker du enligt antagning enligt prövning finns det en skild blankett som du kan få från din studiehandledare eller Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (ams). Nyheter Försöksverksamhet inom yrkesutbildningen - studier enligt Ålands lyceums läroplan Studerande inom yrkesutbildningen kan välja att läsa ett eller flera av de obligatoriska kärnämnena svenska, engelska och matematik enligt den läroplan som följs i Ålands lyceum. Studierna i nämnda kärnämnen (4 studieveckor per läroämne) kan alltså ersättas med studier i svenska, engelska och matematik enligt lyceets läroplan (6-7 kurser per läroämne). Efter att en studerande godkänts i kurserna i ett eller flera av avsedda läroämnen har studeranden rätt att delta i enskilda studentexamensprov i läroämnet eller läroämnena i fråga. Studentexamensprov ordnas årligen vid Ålands lyceum enligt de regelverk som studentexamensnämnden i Finland och skolans ledning anger. De yrkesutbildande skolorna i landskapet samarbetar vid genomförandet av försöksverksamheten och planerar studierna i samverkan med Ålands lyceum. Lärande i arbete och yrkesprov Inom den yrkesinriktade utbildningen införs successivt både lärande i arbete (inlärning i arbete) och yrkesprov. Lärande i arbete innebär målinriktade studier på arbetsplatsen i enlighet med läroplanen. Studierna handleds och bedöms. Yrkesprov utförs i nära samarbete med arbetslivet. Syftet är att höja utbildningens kvalitet och kontrollera att utbildningen motsvarar arbetslivets krav. I bedömningen betonas praktisk kompetens och representanter för arbetslivet deltar i bedömningen. Yrkesprov består av olika delar och alla delar måste vara godkända för att få ut examen. Broschyren ges ut av Ålands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen. Programbeskrivningarna och skolpresentationerna har gjorts i samarbete med skolorna. Upplaga: ex. Fler broschyrer kan fås av: Ålands landskapsregering Utbildnings- och kulturavdelningen PB 1060, AX Mariehamn Tel Fax Broschyren och ansökningsblanketter finns också på nätet: Från och med årskurs 2 ges de studerande inom yrkesutbildningen möjlighet att ersätta studierna även i ett fjärde kärnämne, t ex samhällskunskap, med studier i samhällskunskap enligt lyceets läroplan (3-5 kurser). Efter att en studerande avlagt avsedda kurser i alla fyra nämnda läroämnen (svenska, engelska, matematik och samhällskunskap) har studeranden rätt att delta i studentexamensprov och kan därmed avlägga en fullständig studentexamen. Formgivning och layout: CG Sjöberg

3 Innehåll Studieförberedande utbildning Studieförberedande utbildning 4 Studieförberedande utbildning med yrkesprofil Samhälleliga och sociala sektorn 6 Yrkesinriktad utbildning El- och datateknik, inriktning datorteknik 7 Fordons- och transportteknik 8 Företagsekonomi 9 Hotell och restaurang 10 Media och kommunikation 11 Natur och miljö, inriktning naturföretagande 12 Naturbruk, inriktning rid- och travsport 13 Sjöfart 14 Sjöfart, inriktning däcks- och maskinreparatör 15 Sjöfart, inriktning fartygselektriker 16 Sjöfart, inriktning vaktmaskinmästare 17 Sjöfart, inriktning vaktstyrman 18 Social- och hälsovård 19 Verkstads- och produktionsteknik 20 Yrkesträningen 21 Annan utbildning Fri bildning 22 Ålands läroavtalscenter 23 Skolor Ålands folkhögskola 24 Ålands handelsläroverk 26 Ålands hotell- och restaurangskola 27 Ålands lyceum 28 Ålands naturbruksskola 29 Ålands sjömansskola 30 Ålands vårdinstitut 31 Ålands yrkesskola 32 Ansökan och antagning Ansökan och antagning 33 Programvisa vitsord 36 Utbildningsprogram som inte inleds årligen 36 Samåländsk elevantagning. Ansökningskoder för skolor och utbildningsalternativ 37 Utbildning på Åland en översikt 38

4 PROGRAM GY, minst 75 kurser Å L A N D S L Y C E U M Studieförberedande utbildning Vid gymnasiet Ålands lyceum ges studieförberedande utbildning. Den studieförberedande utbildningens uppgift är att ge bred allmänbildning och helhetsmässiga kunskaper och färdigheter. Utbildningen skall förbereda dig för fortsatta högskolestudier eller andra gymnasialstadiebaserade studier. Utbildningen leder till gymnasieexamen eller studentexamen. Gymnasieexamen / Studentexamen Studierna ordnas i kursform. En kurs omfattar ca sex lektioner per vecka under sex veckor. Utbildningens hela lärokurs omfattar minst 75 kurser. En del kurser är obligatoriska, medan andra är valfria. Studietiden är tre år men kan vid behov förlängas till fyra år. Utbildningen omfattar individuella studieprogram inom olika inriktningar. Inriktningen hälsa och idrott och den naturvetenskapliga inriktningen väljs inför det första läsåret, medan estetisk och humanistisksamhällsvetenskaplig inriktning väljs inför det andra läsåret. Oavsett vilken inriktning du väljer har du samma möjligheter till fortsatta studier, men om du planerar fortsatta studier inom det naturvetenskapliga, medicinska eller tekniska området bör du läsa lång lärokurs i matematik, fysik och kemi från årskurs 1. Dessa ämnen kan du läsa på den naturvetenskapliga inriktningen samt på inriktningen hälsa och idrott. Estetisk inriktning Är du intresserad av att stå på scen, uttrycka dig musikaliskt eller genom bild och form? Inom den estetiska inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper och konstnärliga färdigheter i bildkonst, musik, dans eller teater och drama dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom området för konst- och kulturvetenskaper. För att kunna välja fördjupning inom dans eller musik inför årskurs två måste du vara elev vid Ålands musikinstitut. Du måste också uppnå den färdighetsnivå som musikinstitutet kräver. Inträdesprov till musikinstitutet anordnas i maj Humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning Är du intresserad av språk, kultur eller kanske demokrati- och samhällsfrågor? Inom den humanistisksamhällsvetenskapliga inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper i filosofi, historia, hälsokunskap, psykologi, religion eller livsåskådning, samhällskunskap och språk dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom området för humanistiska och samhälleliga vetenskaper. Inriktning hälsa och idrott Är du intresserad av motion, kost och träning? Inom inriktningen hälsa och idrott ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper och din medvetenhet om gymnastikens och idrottens betydelse för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet dina kunskaper om förebyggande hälsoarbete dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier på området för hälsa och idrott. Naturvetenskaplig inriktning Är du intresserad av naturens lagar och krafter, miljöfrågor eller att laborera i fysik och kemi? Inom den naturvetenskapliga inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper i biologi, fysik, geografi, kemi och matematik dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom områden för naturvetenskaper, medicin och teknik. AVGÅNGSBETYG OCH EXAMEN Under vårterminen i årskurs två väljer du vilken slutexamen du vill avlägga. Oberoende av vilket främmande språk du läst (finska, franska, spanska eller tyska) kan du avlägga antingen student- eller gymnasieexamen. Studentexamen För att erhålla avgångsbetyg och studentexamen skall du avlägga minst 75 kurser. Du läser både obligatoriska och valfria kurser (se tabellen på nästa sida). Du skall dessutom med godkänd bedömning delta i minst fyra studentexamensprov, av vilka provet i svenska och litteratur är obligatoriskt. Därutöver skall du delta i tre prov som kan vara provet i engelska (eller annat främmande språk), finska, matematik eller provet i ett realämne. Gymnasieexamen För att erhålla avgångsbetyg och gymnasieexamen skall du avlägga minst 75 kurser. Du läser både obligatoriska och valfria kurser (se tabellen på nästa sida). Du skall dessutom med godkänd bedömning delta i en kurs i vetenskapsteori och därtill framlägga ett omfattande skriftligt examensarbete.

5 Å L A N D S L Y C E U M PROGRAM OBLIGATORISKA OCH VALFRIA KURSER Antalet obligatoriska och valfria kurser varierar beroende på vald inriktning. På alla inriktningar förutom Hälsa och idrott skall du utöver de obligatoriska kurserna också välja ett antal fördjupade inriktningskurser. Läroämnen Obligatoriska Valfria kurser kurser Svenska och litteratur 6 5 Engelska 6 4 1) Finska, nybörjar- 8 3/11 1) Finska, fortsättnings- 7 2/9 1) Finska, avancerad 6 0/6 1) Franska 8 3/11 Ryska 8 1) Spanska 8 1/9 1) Tyska 8 3/11 2) Matematik kort lärokurs 6 4 2) Matematik lång lärokurs 10 6 Fysik kort kurs 2 Fysik lång kurs 0/6 3 Kemi kort kurs 2 Kemi lång kurs 0/3 5 Biologi 2 5 Geografi 2 2 Läroämnen Obligatoriska Valfria kurser kurser Religion/livsåskådning 2/3 4/3 Filosofi 1 3 3) Psykologi 0/1 7/6 Historia 3/4 5/4 Samhällskunskap 3 2 Idrott 4 3 Hälsokunskap 1/3 2/0 Hälsa och idrott 0/6 4) Bildkonst 1/9 9/1 4) Musik 0/8 7 4) Teater 0/8 8/0 Informationsteknik 6 Lärandestrategi 1 5) Externa kurser 8 6) Interna kurser 15 Totalt antal kurser ) Förutom engelska skall minst ett främmande språk ingå i studierna. 2) Du läser antingen kort eller lång lärokurs i matematik. 3) Första kursen i psykologi är valfri om du läser den naturvetenskapliga inriktningen eller om du läser lång matematik på inriktningen Hälsa och idrott. 4) Studerande på estetisk eller humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning skall också som obligatorisk kurs välja en valfri kurs inom bildkonst, musik eller teater. 5) Externa kurser är kurser som någon annan utbildningsanordnare ordnar, t ex Ålands musikinstitut och idrottsföreningar. 6) Interna kurser är t ex specialidrotten för studerande på inriktningen Hälsa och idrott. VIDAREUTBILDNING Ålands lyceum ger dig en mycket god grund för vidare studier, oavsett skolform och nivå. De obligatoriska kurserna ger dig en bred allmänbildning, medan de valfria kurserna ger dig möjlighet till fördjupning inom ämnesområden som intresserar dig. Högskolor, universitet och framtida arbetsliv kräver egen drivkraft, kritiskt förhållningssätt och förmåga att kommunicera. I lyceets undervisning får du träna och utveckla dessa färdigheter. Studentexamen: Ger behörighet för studier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet såväl nationellt som internationellt. Gymnasieexamen: Ger behörighet för studier vid yrkeshögskolor, Högskolan på Åland, Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Åbo Akademi. Till Tekniska högskolan sker antagning per dispensansökan. Helsingfors universitet har inte slagit fast antagningskriterier för denna examen. Gymnasieexamen ger behörighet för högskolestudier i Sverige och övriga nordiska länder. Du har möjlighet att söka till utbildningar i övriga världen men det är den enskilda utbildningsanordnaren som bestämmer hur din gymnasieexamen värderas.

6 PROGRAM SOS 120 sv Å L A N D S Y R K E S S K O L A Studieförberedande utbildning med yrkesprofil Samhälleliga och sociala sektorn Sociokant ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska 1) Engelska 1) Matematik 1) Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott Finska/tyska 25 sv Utbildningsprogrammet inom samhälleliga och sociala sektorn är ett studieförberedande utbildningsprogram med yrkesprofil, vilket betyder att du får behörighet att studera vidare på högskolenivå men att du även får en viss yrkeskompetens. Utbildningen passar dig som är intresserad av samhällsfrågor i allmänhet och barn- och ungdomsfrågor i synnerhet. Vi förutsätter att du vill arbeta med människor både under studietiden och i yrkeslivet. Yrkesämnen 80 sv Svenska 1) Engelska 1) Finska/tyska Matematik 1) Miljökunskap Samhällskunskap Naturkunskap Etik Historia Informations- och kommunikationsteknologi Juridikens grunder Psykologi Socialkunskap Skapande verksamhet Examensarbete Arbetspraktik 1) Enligt samma läroplan som Ålands lyceum ARBETSMÖJLIGHETER Om du efter avklarad sociokantutbildning väljer att börja jobba är assistent på daghem eller i skola, ungdomsledare eller kanslist inom den offentliga sektorn tänkbara arbeten. Men grundtanken med studieförberedande utbildning är att du skall fortsätta studera. VIDAREUTBILDNING SOS är ett studieförberedande program med yrkesprofil. Du får behörighet för vidarestudier på högskolenivå. Om du väljer att studera har du behörighet för studier inom den sociala, samhälleliga och pedagogiska sektorn samt delar av vårdsektorn, och även inom den ekonomiska och juridiska sektorn. Valbara ämnen 15 sv Pedagogiskt ledarskap Ungdomsledarskap Historia Hälsa och idrott Samhällskunskap, internationella relationer Språk Projekt Studier enligt Ålands lyceums läroplan Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet.

7 Å L A N D S Y R K E S S K O L A PROGRAM EDTd 120 sv Yrkesinriktad utbildning El- och datorteknik inriktning datorteknik Datormontör Väljer du datorinriktningen inom el- och dataprogrammet kommer du naturligtvis att syssla med datorer och datorteknik men även ämnen som elektronik, nätverkskunskap och programmering ingår i studierna. Första studieåret innehåller allmäntekniska studier inom både metall- och elteknik. Utbildningen ger en bra grund för jobb och/eller för fortsatta studier inom databranschen. ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott 2 1sv ARBETSMÖJLIGHETER Som datormontör kan du arbeta med installation, service och administration av datorer och dess kringutrustning samt med program och datanät. Du kan även arbeta med utveckling och anpassning av program och datorsystem. Inom industrin kan du arbeta som servicemontör för olika automater och datorsystem. Hos telefonbolagen kan du arbeta som telemontör. VIDAREUTBILDNING Varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Vid Högskolan på Åland finns flera tänkbara utbildningsalternativ. I Sverige finns möjlighet till kvalificerad yrkesutbildning som påbyggnad på programmet inom el- och datateknik. För fortsatta studier inom det datatekniska området på högskolenivå i Sverige krävs oftast kompletterande studier. Yrkesämnen Grundläggande studier baskunskaper inom el- och databranschen Yrkesinriktade studier elektronik och datorkommunikation datorteknik I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete. 80 sv Valbara ämnen 19 sv Yrkesämnesblocket Blocket för vidare studier Språkblocket Studier enligt Ålands lyceums läroplan Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet.

8 PROGRAM FTT 120 sv Å L A N D S Y R K E S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Fordons- och transportteknik Fordonsmekaniker ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Grundläggande studier baskunskaper inom fordonsbranschen 2 80 sv Inom programmet för fordons- och transportteknik får du lära dig avancerad teknik inom branschen. Det är ett program för dig som har ett starkt teknikintresse och tycker om att lösa tekniska problem. En del av utbildningstiden är avsatt för fordonsel och elektronik. Vill du lära dig arbeta med godshantering inom transportområdet kan du välja transportteknik inom den valbara ramen. Under tredje året har du möjlighet att få ett ADR-intyg vilket ger dig rätt att som chaufför transportera farligt gods. Du har också möjlighet att studera tredje året vid Westerlundska gymnasiet i Enköping inom områdena: karosseriteknik, lackering eller tyngre fordon alt. maskinteknik. Yrkesinriktade studier service och reparationsteknik systemteknik karosseriteknik I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete. Valbara ämnen 19 sv Yrkesämnesblocket Blocket för vidare studier Språkblocket Studier enligt Ålands lyceums läroplan Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. ARBETSMÖJLIGHETER Som fordonsmekaniker kommer du att reparera fordon eller maskiner av olika slag. Med dagens avancerade teknik innebär det att du arbetar med kvalificerade arbetsuppgifter där bl a elektronik och datateknik ingår. Utbildningen förbereder även för jobb inom transportbranschen. VIDAREUTBILDNING Varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är ett utbildningsalternativ. I Sverige finns möjligheter till kvalificerad yrkesutbildning som påbyggnad på programmet. För fortsatta studier på högskolenivå inom teknikområdet i Sverige krävs kompletterande studier.

9 Å L A N D S H A N D E L S L Ä R O V E R K PROGRAM HA 120 sv Yrkesinriktad utbildning Företagsekonomi Merkonom ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott 2 Utbildningsprogrammet företagsekonomi förbereder dig för att självständigt kunna sköta löpande administrativa arbetsuppgifter på kontor och kanslier, uppgifter inom ekonomi, försäljning, inköp, marknadsföring och produktutveckling. Eftersom allt fler arbetsuppgifter på Åland kräver kontakter utomlands skall utbildningen betona förmåga att samarbeta både med närregioner och internationellt. Yrkesämnen 80 sv Yrkesinriktade studier, företagsekonomi kontorslära redovisning marknadsföring företagsekonomi samt samhällsekonomi och juridik Fördjupade studier i marknadsföring ALTERNATIVT redovisning (valet av fördjupningsstudier görs i maj i årskurs 1) Valbara ämnen 19 sv Valbara yrkesämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Valbara yrkesämnen enligt de kurser som erbjuds läsårsvis Övriga valbara ämnen ARBETSMÖJLIGHETER Efter examen arbetar du inom handel, inom bank- och försäkringsbranschen, rederi- och sjöfartsnäringen, turism, inom den offentliga sektorn eller inom industrin. Många merkonomer arbetar som egna företagare i olika branscher. VIDAREUTBILDNING Studieprogrammet ger behörighet för vissa högskolestudier i Finland och i Sverige. Det är vanligt att en merkonom fortsätter sina studier inom Högskolan på Åland eller på ekonomprogram i Finland eller i Sverige. Många merkonomer väljer andra studieinriktningar som språk, turism, juridik etc. I utbildningen ingår Lärande i arbete (LIA) 20 sv. LIA förverkligas genom skolans café, näringslivsprojekt och arbetspraktik. Den nationella merkonomläroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet.

10 PROGRAM HR 120 sv ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA ÅLANDS SJÖMANSSKOLA OCH ÅLANDS YRKESSKOLA Yrkesinriktad utbildning Hotell- och restaurang Kock eller Servitör Utbildningsprogrammet inom hotell- och restaurangbranschen syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom hotelloch restaurangverksamhet, storkök samt inom kryssningstrafiken. Programmet syftar även till att ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. Efter ett gemensamt första år delar sig programmet i två grenar: KOCK OCH SERVITÖR. Du som väljer grenen kock får fördjupade kunskaper i matproduktion, matsedelsplanering, livsmedelshantering, näringskunskap, ekonomi, marknadsföring och kundservice. Du som väljer grenen servitör får fördjupade kunskaper i serverings-, kassa- och redovisningsteknik, produktkännedom om mat, vin och starka drycker samt försäljning och kundbetjäning på restauranger samt inom färj- och kryssningstrafiken. De valbara ämnena ger dig ytterligare möjlighet att inom din gren välja inriktning mot det du är mest intresserad av. Om någondera grenen får för många sökande görs urvalet på basen av studieresultaten under det första året. ARBETSMÖJLIGHETER Efter genomförd grundutbildning, beroende på inriktning, kan du arbeta som restaurangkock, storhushållskock, kock inom färj- och kryssningstrafiken eller som servitör på restauranger eller inom färj- och kryssningstrafiken. VIDAREUTBILDNING Med utbildningsprogrammet inom hotell- och restaurangbranschen som bas kan du studera vidare till barmästare 20 sv, vinkypare/sommelier 20 sv eller fortsätta med en påbyggnadsutbildning till köksmästare 60 sv eller bagare/restaurangkonditor 40 sv. Du kan också fortsätta studierna på högre nivå, på yrkeshögskoleprogrammet för hotell- och restaurangservice, Hospitality Management, 210 sp, vid Högskolan på Åland. ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott 2 Yrkesämnen 80 sv Grundläggande studier 30 sv grundservice i hotell och restauranger Yrkesinriktade studier 50 sv Kock arbetsuppgifter i restaurangkök tillredning av restaurangrätter gastronomiskt projekt tillredning och servering av specialiteter i restaurang Servitör arbete i restaurangsal hotell-, restaurang- och konferensservice gastronomiskt projekt tillredning och servering av specialiteter i restaurang Valbara ämnen 19 sv Valbara studiehelheter inom yrkesområdet Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen Utbildningen inom hotell- och restaurangprogrammet sker i samverkan mellan tre skolor: Ålands yrkesskola, Ålands sjömansskola och Ålands hotell- och restaurangskola. Under det första studieåret är utbildningen i huvudsak förlagd till Ålands yrkesskola och Ålands sjömansskola. Under det andra studieåret överflyttas en servitör- och en kockklass till Ålands hotell- och restaurangskola. Det tredje studieåret är i sin helhet förlagt till Ålands hotell- och restaurangskola. 10

11 Å L A N D S Y R K E S S K O L A PROGRAM MK 120 sv Yrkesinriktad utbildning Media och kommunikation Medieassistent ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Grundläggande studier baskunskaper inom media och kommunikation teknisk datorkunskap Yrkesinriktade studier grafisk kommunikation medieproduktion multimedia A grafisk illustration I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete sv Valbara ämnen 19 sv Yrkesämnesblocket Blocket för vidare studier Språkblocket Studier enligt Ålands lyceums läroplan Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. Utbildningsprogrammet inom media och kommunikation ger grundläggande utbildning inom medieområdet med inriktning på grafisk design. Här arbetar vi med grafiska produkter från idé till tryck eller elektronisk publicering. Första året får du baskunskaper i grafisk formgivning och bild- och texthantering och du bekantar dig med den grafiska arbetsgången från idé till färdig produkt. Från och med andra året kan du specialisera dig inom yrkesområdet eller förbereda dig för fortsatta studier. En stor del av undervisningen består av verklighetsnära projekt där du samarbetar med andra och där flera ämnen ingår. ARBETSMÖJLIGHETER Med kunskaper inom medieområdet och kommunikation via text, bild och ljud kan du exempelvis jobba på reklambyråer, tidningar, tryckerier och marknadsoch informationsavdelningar på olika företag. Eget företagande är vanligt inom branschen. VIDAREUTBILDNING Programmet Media och kommunikation är en bra grund för dig som vill studera inom t ex grafisk teknik, grafisk formgivning, design, journalistik, medieteknik, bild-, ljud- och musikteknik, informationsteknologi, datorgrafik och animation. Till dessa vidareutbildningar är ofta arbetsprover och andra inträdesprov avgörande för intagning. För fortsatta studier inom vissa områden vid högskolor i Sverige krävs tilläggsstudier. 11

12 PROGRAM NAn 120 sv Å L A N D S N A T U R B R U K S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Natur och Miljö - naturföretagande Naturföretagare I programmet inom natur och miljö kan du välja naturföretagande som inriktning. Inom inriktningen lär du dig det viktigaste för att kunna arbeta som naturföretagare och läsa vidare inom branschen. Naturföretagare är som begrepp en relativt ny yrkesbenämning. Med naturföretagare avses en person som utnyttjar naturens produkter eller producerar naturupplevelser på ett ansvarsfullt sätt. Den här inriktningen passar med andra ord dig som tycker om att vara ute i skog och mark och som gillar olika naturaktiviteter. I inriktningen ingår yrkesämnen två hela dagar i veckan, då du får lära dig grundläggande ämnen så som naturoch friluftskunskap, ekologi och artkännedom, att röra dig i terräng både till fots, med kanot och båt och med olika arbetsmaskiner så som traktor och fyrhjuling. Du får lära dig att planera, anlägga och sköta olika typer av vandringsleder samt grunderna i naturturism och guidning. Det ingår också att lära sig natur- och miljövård, viltvård och fiske. Du kan delvis själv styra din inriktning. Genom att välja praktiska valbara ämnen får du större kunskap inom t ex olika former av turism. Är ditt mål att utbilda dig vidare inom branschen kan du välja att läsa vissa ämnen enligt Ålands lyceums läroplan. Under utbildningen finns flera praktikperioder där du har möjlighet att få inblick i olika naturföretag. ARBETSMÖJLIGHETER Som utbildad naturföretagare kan du jobba med jaktfiske- och naturturism, som miljö- och landskapsvårdare, viltvårdare och viltuppfödare eller sköta ett eget företag i branschen. VIDAREUTBILDNING I Sverige finns flera utbildningar inom branschen på högskolenivå, bl.a. skogsmästare och jägmästare. Fortsatta studier på högskolenivå i Sverige kräver kompletterande studier. Du kan även studera vidare i yrkeshögskola och bli miljöplanerare, skogsbruksingenjör eller agrolog. ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott 2 Yrkesämnen 80 sv Gemensamma yrkesinriktade ämnen Arbetsskydd och första hjälp Teknik och anläggning Naturkunskap Friluftskunskap Ekonomi/entreprenörskap/examensarbete Yrkesinriktade ämnen Planering och anläggning av friluftsleder Grunderna i naturturism Vård av biologiska livsmiljöer Jakt, viltvård och fiske Lärande i arbete Valbara ämnen Fisketurism och fiskeguidning Jaktturism och jaktguidning Tillvaratagande av naturprodukter Naturturism och naturguidning Studier enligt Ålands lyceums läroplan 19 sv Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. 12

13 Å L A N D S N A T U R B R U K S S K O L A PROGRAM NAh 120 sv Yrkesinriktad utbildning Naturbruk - ridsport/travsport Hästskötare I programmet inom naturbruk kan du välja ridsport/travsport som inriktning. Inom inriktningen lär du dig det viktigaste för att kunna arbeta som hästskötare och läsa vidare inom hästbranschen. Du jobbar med häst minst två hela dagar i veckan och lär dig att sköta hästar och stall. Varje dag ingår träning i ridning. Förutom det teoretiska ämnet ridlära ingår ämnen inom hästkunskap; beteende, närmiljö, anatomi, fysiologi, hälso- och sjukvård och avel. Följande kurser ingår också: hästens grundutbildning, att leda och undervisa barn och ungdom samt grunderna i hovbeslag och skoning för att avlägga tappskoexamen. Andra viktiga ämnen är ekonomi, grunderna i foderproduktion, betes- och landskapsvård, underhåll av anläggning och att kunna köra traktor och använda de viktigaste maskinerna. Du kan delvis själv styra din inriktning. Genom att välja praktiska valbara paket får du större kunskap inom t ex teknik och husdjursskötsel. Är ditt mål att utbilda dig vidare inom branschen kan du välja att läsa vissa ämnen enligt Ålands lyceums läroplan. Under utbildningen finns flera praktikperioder där du har möjlighet att få inblick i olika hästföretag. ARBETSMÖJLIGHETER En hästskötare arbetar huvudsakligen inom rideller travbranschen. Arbetsplatsen kan vara på ridskolor, träningsanläggningar eller inom avel. I hästskötarutbildningen får du även de ekonomiska kunskaper som behövs för att starta eget företag. VIDAREUTBILDNING I Sverige finns flera utbildningar inom branschen på högskolenivå, t ex hippologprogrammet, då kan du välja mellan ridlärare, stallchef eller trav och galopp, lantmästarprogrammet och djursjukvårdarprogrammet. Fortsatta studier på högskolenivå i Sverige kräver kompletterande studier. Du kan även studera vidare i yrkeshögskola och bli agrolog. Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott 2 Yrkesämnen 80 sv Gemensamma yrkesinriktade ämnen Teknik och anläggning Växtodling Djurkunskap, ingår lärande i arbete Foderproduktion och betesvård Naturkunskapsämnen (t ex miljökunskap) Ekonomi/entreprenörskap/examensarbete Yrkesinriktade ämnen Häst- och stallvård - utfodringsrutiner - stallet och hästens dagliga skötsel - dekorativ hästvård - praktiska hästhanteringsmoment Ridning/ridlära el. körning/travlära - ryttarens utbildning: dressyr, hoppning, terrängritt - kuskens utbildning: E-körlicens Hästkunskap - hästens historia - hästens beteende och närmiljö - hästens foder - hästens anatomi och fysiologi - hästens träningslära - hästens hälsa- och sjukvård - hästens reproduktion - hästens hovvård och skoning - hästens grundutbildning (rid eller trav) - undervisa och leda barn och ungdom i ridsport eller travsport Lärande i arbete Valbara ämnen Husdjursskötsel, Smådjursskötsel Undervisa i ridning Studier enligt Ålands lyceums läroplan 19 sv 13

14 PROGRAM SJ 120 sv Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Sjöfart Däcks- och maskinreparatör Fartygselektriker Vaktmaskinmästare Vaktstyrman ÄMNESINDELNING Studieår 1 Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Informations- och kommunikationsteknologi Hälsa och idrott Yrkesämnen Vaktmansutbildning Navigation Maskinlära Nödsituation och hälsolära Handledd praktik Yrkesinriktade studier 8 sv 3 27 sv 5 sv Utbildningsprogrammet inom sjöfart ger dig under första studieåret en god inblick i alla de driftsarbeten som förekommer ombord på ett fartyg och ger dig grundläggande kunskaper inom branschen. Du kan söka behörighetsbrev som vaktman redan efter första årets studier, vilket förutsätter att kraven på syn, hörsel och färgseende är de som gäller för däckstjänst. Efter den gemensamma vaktmansutbildningen delar sig programmet från fjärde perioden i fyra inriktningar: däcks- och maskinreparatör, fartygselektriker, vaktmaskinmästare och vaktstyrman. Om du har för avsikt att välja inriktningen vaktmaskinmästare eller vaktstyrman så väljer du att läsa fördjupad matematik. Arbetet ombord på fartyg ställer särskilda krav på hälsan, som därför kontrolleras, dels innan man första gången får anställning till sjöss och dels därefter regelbundet med vissa tidsintervaller. Kontroller sker med stöd av en skild förordning om läkarundersökning av sjömän (FFS 476/80). För alla som antas till sjöfartsprogrammet gäller att man måste visa att man uppfyller kraven för däckstjänst. Detta för att man efter utbildningens slut skall få de behörigheter som utbildningen möjliggör. Däckstjänst förutsätter bl a bra syn och hörsel och felfritt färgseende. 14

15 Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A PROGRAM SJ 120 sv Yrkesinriktad utbildning Sjöfart Däcks- och maskinreparatör Däcks- och maskinreparatör Inriktningen till däcks- och maskinreparatör är för dig som önskar en praktisk utbildning för ett framtida jobb ombord på fartyg såsom manskap och/eller i lägre befälsbefattning. Utbildningen ger dig möjlighet till många olika behörigheter såsom vaktman, maskinman/matros, förare, reparatör/båtsman, skeppare i inrikestrafik och maskinskötare, beroende på studiernas omfattning och mängden fartygsförlagd praktik. ARBETSMÖJLIGHETER Efter utbildningen kan du arbeta som manskap ombord på fartyg. Som manskap jobbar du i allmänhet med däcksuppgifter eller i maskinrummet, med vaktuppgifter, förtöjning, fartygsunderhåll, reparationer av maskiner och anläggningar och med förebyggande underhåll. VIDAREUTBILDNING Vill du studera vidare i högskola, varför inte studera vidare vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är då ett tänkbart alternativ med utbildning till sjökapten eller ingenjör. Fortsatta studier på högskolenivå inom teknikområdet i Sverige kräver oftast kompletterande studier. ÄMNESINDELNING Studieår 2 och 3 Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Yrkesinriktade studier Allmäntekniska studier Fartygsmaskinteknik El- och automationsteknik Service och underhåll Transportteknik Arbetspraktik Examensarbete 1 48 sv Valbara ämnen 19 sv Skeppare i inrikestrafik Yrkesinriktade ämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. 15

16 PROGRAM SJ 120 sv Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Sjöfart fartygselektriker Fartygselektriker ÄMNESINDELNING Studieår 2 och 3 Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Samhällskunskap Hälsa och idrott 1 Yrkesämnen 48 sv Yrkesinriktade studier Elteknik Elektronik Elmaskiner och installationer Alarm- och övervakningsutrustning Automationsteknik på fartyg El- och maskindrift på fartyg Navigations- och kommunikationsutrustning Arbetspraktik Examensarbete Valbara ämnen 19 sv Yrkesinriktade ämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen Denna inriktning ger dig behörighetsbrev som fartygselektriker och möjligheter till arbete ombord på fartyg med hela världen som arbetsfält. Du kommer under utbildningen att jobba med elinstallation, automation och datorer, vilket ger dig en bred elutbildning. ARBETSMÖJLIGHETER Som fartygselektriker söker du jobb ombord på fartyg. Dina arbetsuppgifter är att underhålla och reparera den el-, automations- och datatekniska utrustning som finns i fartygets maskinrum, på däck och på bryggan. Arbetet är självständigt då det oftast finns bara en elektriker ombord. Undantag är passagerarfartyg och vissa specialfartyg vilka kan ha flera elektriker med en elmästare som förman. VIDAREUTBILDNING Vill du studera vidare i högskola, varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är då ett tänkbart alternativ med utbildning till ingenjör eller fartygselmästare inom utbildningsprogrammet elektroteknik. Fortsatta studier på högskolenivå inom teknikområdet i Sverige kräver kompletterande studier. Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. 16

17 Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A PROGRAM SJ 120 sv Yrkesinriktad utbildning Sjöfart- vaktmaskinmästare Vaktmaskinmästare Den grundläggande yrkesutbildningen till vaktmaskinmästare är ett inriktningsalternativ inom sjöfartsprogrammet. Vaktmaskinmästarexamen berättigar dig att ansöka om behörighetsbrev som maskinbefäl d v s vaktmaskinmästare. Studierna till vaktmaskinmästare ger dig också en generell behörighet att studera vidare på högskolenivå. ARBETSMÖJLIGHETER Som vaktmaskinmästare kommer du att jobba som maskinbefäl ombord på fartyg. Dina arbetsuppgifter är att vara arbetsledare för manskap, samt sköta drift och underhåll av maskiner och anläggningar ombord. VIDAREUTBILDNING Vill du studera vidare i högskola, varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är då ett tänkbart alternativ med utbildning till övermaskinmästare och ingenjör inom maskinteknik. Högskolestudier inom teknikområdet i Sverige kräver kompletterande studier. ÄMNESINDELNING Studieår 2 och 3 Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Yrkesinriktade studier Fartygsmaskinteknik Sjömanskap och ledarskap El- och automationslära Service och underhåll Engelska Matematik Fysik Kemi Arbetspraktik Examensarbete 1 48 sv Valbara ämnen 19 sv Yrkesinriktade ämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. 17

18 PROGRAM SJ 120 sv Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Sjöfart vaktstyrman Vaktstyrman ÄMNESINDELNING Studieår 2 och 3 Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Yrkesinriktade studier Navigation Transportteknik Sjömanskap och ledarskap Sjöradiolära Engelska Matematik Fysik Kemi Arbetspraktik Examensarbete 1 48 sv Den grundläggande yrkesutbildningen till vaktstyrman är ett inriktningsalternativ inom sjöfartsprogrammet. Vaktstyrmansexamen berättigar dig att ansöka om behörighetsbrev som däcksbefäl d v s vaktstyrman. Studierna till vaktstyrman ger dig också en generell behörighet att studera vidare på högskolenivå. ARBETSMÖJLIGHETER Efter utbildningen kan du arbeta som vakthavande styrman ombord på fartygen eller som befälhavare på mindre fartyg (Förordning 1256/97). Dina arbetsuppgifter är att som vakthavande befäl sköta framfarten av fartyget och/eller vara arbetsledare för manskap. VIDAREUTBILDNING Du kan fortsätta dina studier till sjökapten t ex vid Högskolan på Åland eller fortsätta dina studier vid någon av yrkeshögskolorna i riket. Fortsatta studier på högskolenivå i Sverige kräver oftast kompletterande studier. Valbara ämnen 19 sv Yrkesinriktade ämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. 18

19 Å L A N D S V Å R D I N S T I T U T PROGRAM VÅ 120 sv ÄMNESINDELNING Kärnämnen/Gemensamma studier Obligatoriska studier (16 sv) Svenska* Engelska* Matematik* Finska Fysik o kemi Samhälls- och arbetslivskunskap Gymnastik o hälsokunskap Konst och kultur *Kan bytas mot fördjupade studier 20 sv Valfria tilläggsstudier inom de obl studierna () Informations- o kommunikationsteknik 1- Etik 1- Miljökunskap 1- Yrkesinriktade studier Gemensamma yrkesinriktade studier (50 sv) Stöd för utveckling och handledning Vård och omsorg Stöd för rehabilitering Utbildningsprogram (40 sv) Akutvård Rehabilitering Vård och fostran av barn och unga Mentalhälsoarbete och missbrukarvård Sjukvård och omsorg Mun- och tandvård Handikappomsorg Äldreomsorg Kundbetjäning och informationshantering 90 sv 16 sv 2 1 Valfria studier 10 sv Inom ramen av de valfria studierna ges studerande möjlighet att utveckla sin yrkeskunskap inom ämnen som tangerar vård, t ex i form av praktikprojekt. De valfria studierna kan också utgöras av fördjupade kurser enligt Ålands lyceums läroplan. Som valfria studier erbjuds: Vårdmatematik Svensk grammatik (Åk 1) Informations- och kommunikationsteknik Litteratur (Åk 2) Tecken som stöd Drama (Åk 2) Miljökunskap Engelska II Engelska III Arbetshandledning (Up) Vid Ålands vårdinstitut ordnas årligen tre utbildningsprogram enligt följande: År 08/09 Äldreomsorg + handikappomsorg + sjukvård och omsorg År 09/10 Äldreomsorg + handikappomsorg + sjukvård och omsorg 1-1- Om du som studerande önskar delta i ett annat Up har du möjlighet att genomföra det sista året av studierna på någon av de svenskspråkiga skolor på fastlandet som utbildar närvårdare. Yrkesinriktad utbildning Social- och hälsovård 19 Närvårdare Utbildning inom social- och hälsovård ger en god inblick i social- och hälsovårdens mångsidiga verksamhet. Social- och hälsovård är gemensamma grundstudier de två första åren. Därefter väljer man ett utbildningsprogram/ inriktning (Up) bland nio möjligheter varav två till tre Up erbjuds årligen vid Ålands vårdinstitut. ARBETSMÖJLIGHETER Närvårdarexamen ger dig många arbetsmöjligheter inom social- och hälsovård. Fem olika (tre up/år) utbildningsprogram erbjuds vid Ålands vårdinstitut. Utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg ger en bred behörighet för jobb på sjukhus, institutioner eller hemvård. Utbildningsprogrammet äldreomsorg ger kunskap att arbeta med åldringar i hemmet, på åldringshem, omsorgshem eller långvårdsavdelning. Utbildningsprogrammet handikappomsorg, ger kunskap att arbeta inom gruppboende eller daglig verksamhet för personer med funktionshinder. Utbildningsprogrammet mentalhälsoarbete och missbrukarvård, ger kunskap med inriktning mot mental-, missbrukar- och krisvård. Utbildningsprogrammet vård och fostran av barn och unga riktar sig till arbete bland barn och ungdomar inom dagvård, fritidshem och barnsjukvård. En närvårdares arbete kännetecknas av ansvar, praktisk handling och omväxling i den dagliga verksamheten. VIDAREUTBILDNING Utbildningen till närvårdare ger behörighet för fortsatta studier inom social- och hälsovård vilket ger examen som t ex sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska, fysioterapeut, ergoterapeut, socialpedagog eller socialhandledare. Dessa utbildningar finns på svenska i Helsingfors, Åbo och Vasa. Högskolan på Åland erbjuder utbildning till sjukskötare. I samråd med studiehandledaren kan du förbereda dig för högskolestudier i Sverige genom att välja valbara ämnen eller fördjupade studier som förberedelse inför fortsatta studier. Kompletterade kurser som skolan inte erbjuder kan vara nödvändiga för vissa högskoleprogram.

20 PROGRAM VPT 120 sv Å L A N D S Y R K E S S S K O L A Yrkesinriktad utbildning Verkstads- och produktionsteknik Verkstadsmekaniker ÄMNESINDELNING Kärnämnen Svenska Engelska Matematik Fysik Kemi Informations- och kommunikationsteknologi Samhällskunskap Hälsa och idrott Yrkesämnen Grundläggande studier baskunskaper inom tillverkning och produktion Yrkesinriktade studier maskinbearbetning plåt- och svetsteknik plastteknik CAD-ritning I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete sv Valbara ämnen 19 sv Yrkesämnesblocket Blocket för vidare studier Språkblocket Studier enligt Ålands lyceums läroplan Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet. Är du intresserad av allmän verkstadsteknik, svarvning, svetsning, automation, drift- och underhåll skall du välja verkstads- och produktionsteknik. Du får lära dig hur man producerar varor inom industrin, hur det är att arbeta vid olika typer av bearbetningsmaskiner, några har CNC-styrsystem. Automatisk bearbetning varvat med uppgifter som ställer stora krav på hantverksskickligheten gör studierna intressanta. Under tredje året kan du utöver de obligatoriska studierna välja mera av antingen plåt- och svetsteknik, skärande bearbetning, plastproduktion eller ämnen som ger bättre behörighet för vidare studier. ARBETSMÖJLIGHETER Som verkstadsmekaniker kommer du att arbeta med tillverkning av olika produkter bl a inom metallområdet, både för hemmamarknaden och som legotillverkning för företag utanför Åland. Drift- och underhållsteknik är ett teknikområde som är mycket lämpligt om du utbildat dig till verkstadsmekaniker. Plasttekniken är ett nytt område som programmet förbereder för. Du kan även arbeta som reparatör. VIDAREUTBILDNING Varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är ett tänkbart alternativ. I Sverige finns möjligheter till kvalificerad yrkesutbildning som påbyggnad på programmet inom verkstads- och produktionsteknik. För fortsatta studier på högskolenivå inom teknikområdet i Sverige krävs kompletterande studier. 20

21 Å L A N D S Y R K E S S S K O L A PROGRAM YTP 120 sv Grundläggande yrkesutbildning Yrkesträningen Yrkesförberedande program Yrkesträningsprogrammet är en fortsättning för dig som gått grundskolan med 11-årig läroplikt, t ex träningsundervisningen vid Kyrkby högstadieskola, men ännu inte vet vad du skall jobba med. Studierna omfattar 120 studieveckor på 4 år och du studerar utgående från en individuell läroplan. YTP fungerar som ett yrkesförberedande program och ger dig vissa yrkesfärdigheter inom ett eller flera yrkesområden. ÄMNESINDELNING Kärnämnen Alla studerande läser svenska, matematik, idrott och hälsa, samhällskunskap, människor och kulturer samt datakunskap. Även andra ämnen kan ligga på schemat som t ex ADL-träning, miljökunskap, etik och moral etc. Yrkesämnen Hälften av studietiden är praktiskt yrkesförberedande arbete. Under första året (basåret) får du pröva på olika uppgifter i skolans utrymmen såväl i klassrum som i kök, verkstad och tvätteri. Under de tre följande åren arbetar du utgående från den individuella läroplanen inom de olika yrkesområdena. Inom yrkesämnena är teorin till stor del integrerad i det praktiska arbetet. ARBETSMÖJLIGHETER Under praktikperioderna jobbar de studerande ute på arbetsplatser med stöd av lärare eller assistentlärare. Målsättningen är att de studerande efter avslutade studier i första hand skall klara arbetsuppgifter på den öppna arbetsmarknaden, men även arbete i daglig verksamhet inom specialomsorgen kan komma i fråga. Skolan försöker hjälpa till att hitta en arbets- eller studieplats efter avslutad utbildning och samarbetar med specialomsorgens arbetskonsulent samt arbetsförmedlingen. Sista ansökningsdag är Ansökan riktas direkt till skolan. Kontakta Monica Sundström för mer information. Valbara ämnen Den individuella studieplanen möjliggör en viss valbarhet av ämnen. Det kan röra sig om behov av mer träning eller större intresse inom ett visst ämnesområde. 21

22 ANNAN UTBILDNING Fri bildning Ålands folkhögskola erbjuder en alternativ skolmiljö som ger ungdomar och vuxna möjlighet till fria allmänbildande studier utanför det ordinarie systemet för behörighetsgivande och yrkesförberedande utbildning. ALLMÄNNA LINJER Du kan välja mellan fyra allmänna linjer; idrott, media, musik och skapande verksamhet. Utöver linjeämnena, som omfattar minst 15 vt, läser du också svenska, matematik, engelska, data, sociala ämnen och kommunikation, samhällsämnen och idrott. Idrott (Id) En linje för dig som vill ägna dig åt idrott, sport och friluftsliv och som vill lära dig hur man lägger grunden till god hälsa. Du får pröva många olika aktiviteter; inomhus och utomhus. Lektionerna är ofta förlagda till sporthallar och andra idrottsanläggningar eller så är man ute i skog och mark. I linjeämnena ingår även teori. Under en vecka praktiserar du även utanför skolan. Media (Me) En linje för dig som vill testa om du passar för ett jobb inom mediesektorn för dig som funderar på ett yrke inom foto, film, press, radio/tv eller internet. Du får producera film, arbeta med digitalfoto och Photoshop, göra radio/tv-program som verkligen också sänds, lära dig text- och bildhantering i tryck och på internet. Du får god yrkesorientering eftersom all utrustning vi använder är av samma typ som används i yrkeslivet och undervisningsmaterialet är anpassat för verkligt yrkesbruk. Integrationslinjen (In) Du får kunskaper i svenska språket och i det åländska samhället för att studera vidare på gymnasialstadiet. Undervisningen anpassas efter dina förkunskaper och tidigare utbildningsbakgrund. Skolan erbjuder en social miljö för god språkträning även på fritiden. SPECIALISERADE LINJER Naturfoto Linjen har inriktning på naturfoto och friluftsliv. Du rör dig mycket ute i fält och följer årstidernas växlingar, med både kamera och vandringskängor, kajak, långfärdsskridskor, klätterrep, gömsle o s v som utrustning. Du arbetar i digitalt och analogt mörkrum och i studio. Du gör ett antal längre fotoresor till olika miljöer och deltar i mässor och utställningar. Du njuter av bildföredrag av kända fotografer. En praktikperiod hos en yrkesfotograf ingår och kursen ger en orientering inom foto som yrke. På vårterminen arbetar varje deltagare med ett större handlett slutprojekt. Hantverk Ny tvåårig hantverksutbildning under planering. Separat marknadsföring kommer att ske under vintern. Musik (Mu) En linje för dig som praktiskt vill utöva musik. Det är önskvärt att du hjälpligt behärskar något melodiinstrument. Du behöver inte vara sångare, men bör inte vara främmande för att sjunga. Vi jobbar med sikte på att göra egna låtar och lära oss att spela in dem. Undervisningen sker både individuellt och i grupp och innehåller instrumentundervisning, ensemblespel, inspelningsteknik, musikteori, sång och sceniskt uttryck. Skapande verksamhet (Sk) En linje för dig som vill skapa och kanske få utveckla intressen och talanger som kan leda dig in på studie- och yrkesområden där kreativitet behövs. Du får undervisning i bildkonst, keramik, textil- och träslöjd, foto, fritt skapande, drama och teater. 22

23 Läroavtal ANNAN UTBILDNING Läroavtal är ett tidsbundet arbetsavtal mellan lärling - anställd eller nyanställd - och arbetsgivare. Avtalet övervakas av Ålands läroavtalscenter. UTFORMNING Med läroavtalsutbildning avses teoretiska yrkesstudier som bedrivs på en skola parallellt med praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats. Läroavtalsutbildning ordnas både som grundläggande yrkesutbildning och tillläggsutbildning för ungdomar och äldre. Läroavtalet är ett tidsbundet arbetsavtal mellan en lärling och en arbetsgivare. I arbetsavtalet tillämpas vad som i lagstiftningen stadgas om arbetstid, semester, arbetarskydd och övrigt skydd. Arbetsgivaren betalar lön till lärlingen under den praktiska undervisningen enligt arbetsavtalet samt de utgifter och försäkringar som anknyter till lönen. Under den teoretiska perioden har lärlingen rätt till motsvarande studiesociala förmåner och studiestöd som de studerande har vid en skola på motsvarande nivå. För läroavtalstiden får arbetsgivaren eventuellt en utbildningsersättning. Ersättningens storlek är beroende av olika faktorer: utbildningsområde, -nivå och lärlingens erfarenhet. Om lärlingen är en arbetslös arbetssökande kan även sysselsättningsstöd (ansöks via ams) komma i fråga. En bedömning av utbildningsersättning och sysselsättningsstöd görs från fall till fall. INTRÄDESKRAV Du som fyllt 15 år och har godkänt avgångsbetyg från grundskolan kan delta i läroavtalsutbildning. Någon övre åldersgräns finns inte. ÄR LÄROAVTALSUTBILDNING MÖJLIG FÖR MITT YRKE? Landskapsregeringen har fastställt läroplansgrunder, läroplan för kärnämnen och läroplaner för yrkesinriktade utbildningsprogram. Dessa ska i tillämpliga delar iakttas vid utformningen av läroavtalsutbildningen. Läroavtalsutbildning är således möjlig att ordna för samma examina som inom landskapets skolor. Undantagna är vissa examina inom social- och hälsovårdsbranschen. Om läroplaner saknas för det aktuella yrket, bestäms omfattningen av den teoretiska undervisningen av de läroplansgrunder som landskapsregeringen fastställt. Innehållet tas direkt med i den individuella studieplanen. ANSÖKAN Om du är intresserad av läroavtalsutbildning kan du ta kontakt med läroavtalscentret så hjälper vi till vid uppgörande av läroavtal och individuella studieplaner samt ordnar teori från lämpliga teoriarrangörer. Läroavtalsplatser kan du fråga efter direkt hos arbetsgivare och på ams. För att du skall kunna få läroavtal måste du själv ordna en arbetsplats. Skolorna ger också information om läroavtalsutbildning. KONTAKT Verksamhetsledare: Cecilia Stenman, telefon: , fax: , e-post Planerare: Pia Luomala, telefon: , fax: , e-post: Besöksadress: Ålandsvägen 40 Postadress: PB 1060, AX Mariehamn UTBILDNINGSTID Den grundläggande yrkesutbildningen varar 1-4 år. I praktiken blir utbildningstiden kortare om lärlingen har en tidigare yrkesutbildning eller arbetserfarenhet. Som tilläggsutbildning är utbildningens längd 4-12 månader. 23

Utbildning på gymnasienivå

Utbildning på gymnasienivå Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Sista ansökningsdag 23 mars 2012. Ansökan enligt prövning, sista ansökningsdag 1 mars 2012. Utbildning

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv 22111 MARIEHAMN Datum : Sida 1 av 9 Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv Läroplanen gäller tillsvidare och avser utbildning som

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM LÄSÅRET2010-2011 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u, som just står inför att påbörja en gymnasial utbildning, har säkert ett behov av att skaffa Dig så god insikt som möjligt inför ditt val. I denna broschyr

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna REVIDERAD 2014-03-15 Till Eleven Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst!

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hos oss blir du sedd och får möjlighet att uppnå dina mål vare sig det är att komma vidare till högskoleutbildning eller att gå direkt ut

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Nyheter Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Österlengymnasiet i Simrishamn Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Välkommen till Österlengymnasiet här börjar din framtid Många

Läs mer

UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING

UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING Klassificeringen används vid insamling av uppgifter om undervisningstimmar i utbildning för vuxna som inte

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb Umeå Teknikprogram Välkommen till skolan som liknar en arbetsplats Teknikcollege Bothnia ger dig behörighet för vidare studier och hjälper dig att skapa

Läs mer

Scenario för den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesstarten vid Ålands gymnasium/ålands yrkesgymnasium

Scenario för den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesstarten vid Ålands gymnasium/ålands yrkesgymnasium Scenario för den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesstarten vid Ålands gymnasium/ålands yrkesgymnasium Bakgrund: Utlåtande från arbetsgruppen för utveckling och samordning mellan de yrkesinriktade

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare...

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare... TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010 Att tänka på om du vill plugga vidare... NYHETER I BETYGSURVALET INFÖR HÖSTEN 2010 Inför antagningen hösten 2010 kommer två stora ändringar i reglerna för

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Göteborg 3 Programutbud 5 Ekonomiprogrammet 6 Estetiska programmet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Samhällsvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Preparandutbildning

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET

VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET Information till elever, föräldrar, lärare och studievägledare framtagen av SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare och HRF, Hotell och Restaurang Facket.

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u som ska börja gymnasiet hösten 2011 kommer att möta mycket nytt! Hela gymnasieskolan i Sverige förändras med nya program, nya inriktningar,

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 C M Y CM MY CY CMY K Risbergska skolan en modern klassiker ligger cirka tio minuter från Örebro city i en grön miljö med Svartån och Karlslund alldeles runt knuten. I denna

Läs mer

Yrken med ljusa framtidsutsikter

Yrken med ljusa framtidsutsikter www.ha.ax Yrken med ljusa framtidsutsikter Elmästare Elingenjör Företagsekonom Programmerare Systemutvecklare Restaurangchef Hotellchef Övermaskinmästare Överstyrman Sjöingenjör Styrman Sjökapten Sjukskötare

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET

LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET Fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 10.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida I. ALLMÄN DEL 3 1. Visioner och verksamhetsidé 3 2. Utbildningens utformning 3 2.1

Läs mer

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran i Sverige. I Stockholm, 1640, grundades en gymnasieskola,

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Hos oss finns sex yrkesprogram som leder direkt till arbetslivet. Vårt estetiska program ger dig ett försprång när du ska läsa vidare.

Hos oss finns sex yrkesprogram som leder direkt till arbetslivet. Vårt estetiska program ger dig ett försprång när du ska läsa vidare. . T E V I L S T E B R A R HÄR BÖRJA Hos oss finns sex yrkesprogram som leder direkt till arbetslivet. Vårt estetiska program ger dig ett försprång när du ska läsa vidare. VÅRA PROGRAM. BYGG OCH ANLÄGGNING

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET hotell & restaurangprogrammet feeds people Hotell- och restaurangprogrammet är för dig som vill arbeta på hotell, i restaurangkök, i matsal som kock/kokerska

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Rättad efter den finska versionen 4.9.2003

Rättad efter den finska versionen 4.9.2003 Utfärdat: 06.02.2012 Version: 1 Sida 1 av 179 Rättad efter den finska versionen 4.9.2003 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN I SJÖFART

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

RINMANGYMNASIET. T4 Teknikprogrammet. fjärde året. Bli gymnasieingenjör

RINMANGYMNASIET. T4 Teknikprogrammet. fjärde året. Bli gymnasieingenjör RINMANGYMNASIET T4 Teknikprogrammet fjärde året Bli gymnasieingenjör Spännande skolår ger efterfrågad examen Du som går teknikprogrammet eller motsvarande utbildning kan nu söka ett fj ärde år knutet till

Läs mer

2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland

2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland 4 3 4 PMS2945C R:0 G:82 B:165 C:100 M:70 Y:15 K:2 5 3 10 2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland Välkommen till Umeå universitet Du som bor i Finland och talar svenska har möjlighet

Läs mer

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val Kurskatalog läsåret 2015-2016 - inför år två Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 Industritekniska programmet 4 Samhällsvetenskapsprogrammet 6 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer