Utbildning på gymnasienivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning på gymnasienivå"

Transkript

1 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Sista ansökningsdag 23 mars Ansökan enligt prövning, sista ansökningsdag 1 mars Utbildning på Åland

2 Innehåll Till läsaren... 4 ÅLANDS GYMNASIUM... 5 Ålands lyceum... 7 Inriktningar Ålands yrkesgymnasium...11 Profiler El- och datateknik, inriktning elteknik (elmontör)...13 El- och datateknik, inriktning datorteknik (ICT-montör)...14 Fordons- och transportteknik (fordonsmekaniker)...15 Företagsekonomi (merkonom)...16 Hotell-, restaurang och cateringbranschen...17 inriktning kock (kock) inriktning kundservice (servitör) Media och kommunikation (medieassistent)...18 Samhällelig och social yrkesinriktning (sociokant)...19 Sjöfart...20 Sjöfart, inriktning däcks- och maskinreparatör (reparatör)...21 Sjöfart, inriktning eldrift (fartygselektriker)...22 Sjöfart, inriktning maskinbefäl (vakthavande maskinmästare)...23 Sjöfart, inriktning däcksbefäl (vakthavande styrman)...24 Social-, hälso- och idrottsområdet (närvårdare)...25 inriktning sjukvård och omsorg inriktning vård och fostran av barn och unga inriktning äldreomsorg Verkstads- och produktionsteknik (verkstadsmekaniker)...26 Yrkesinriktad specialundervisning...27 Yrkesstarten...28 Yrkesträningen...29 Vuxenutbildning...33 Fristående examen Validering Läroavtalsutbildning ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA...36 Ansökan och antagning...40 Webbaserad ansökan...41 Programvisa vitsord...46 Samåländsk elevantagning. Ansökningskoder för skolor och utbildningsalternativ Ålands gymnasium

3 Ålands gymnasium 3

4 Till läsaren Broschyren Utbildning på Åland innehåller information om utbildningen vid Ålands gymnasium inom skolorna Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium och inom Vuxenutbildningen. I broschyren finns också information om Ålands folkhögskola. I broschyren hittar du: beskrivningar av olika utbildningsalternativ presentationer av skolorna och vuxenutbildningen en utförlig redogörelse för regler för ansökan och antagning Uppdaterad information kommer att läggas in fortlöpande på Ålands gymnasiums hemsida Det gäller bl a de resterande sex kurserna inom den högskoleförberedande utbildningshelheten inom yrkesutbildningen - HUTH. Ansökan Ansökan till Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium samt Ålands folkhögskola sker som tidigare i den samåländska elevantagningen. Nytt för år 2012 är att en elev som får avgångsbetyg från grundskola på Åland eller på fastlandet vårterminen 2012 har möjlighet att lämna in sin ansökan om studieplats via internet på adressen https://ansokan.gymnasium.ax. För närmare information om ansökan, se sid 40. Fakta Broschyren ges ut av Ålands gymnasium, PB 150, Mariehamn. Information finns också på nätet Kontaktuppgifter till studiehandledarna vid Ålands lyceum på sid 8, till Ålands yrkesgymnasium finns på sid 11 och till Vuxenutbildningen på sid 34. Kontaktuppgifter till Ålands folkhögskola finns på sid 38. Upplaga 2200 ex. Höstterminen startar onsdagen den Ålands gymnasium

5 Ålands gymnasium Den nya myndigheten Ålands gymnasium inledde sin verksamhet Där ingår de tidigare skolorna Ålands lyceum, Ålands handelsläroverk, Ålands hotell- och restaurangskola, Ålands sjömansskola, Ålands vårdinstitut och Ålands yrkeskola samt Ålands läroavtalscenter. I myndigheten ingår två skolor; Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. Skolorna leds av varsin rektor. Förvaltningschefen och styrelsen vid myndigheten Ålands gymnasium ansvarar tillsammans med de båda rektorerna för skolornas ledning och utveckling. Ålands landskapsregering har tillsynsansvar för myndighetens och skolornas utbildning och övriga verksamhet. Ålands lyceum Vid Ålands lyceum ges allmänbildande gymnasieutbildning. Slutförda studier leder till en allmänbildande gymnasieexamen. I den ingår ett gymnasieexamensbetyg och ett studentexamens betyg. Utbildningen förbereder de studerande för högskolestudier eller andra på gymnasieutbildning baserade studier. Undervisningen indelas i ett fastställt antal obligatoriska kurser samt valbara kurser. Ålands yrkesgymnasium Vid Ålands yrkesgymnasium ges grundläggande yrkesutbildning i form av olika utbildningsprogram. Slutförda studier leder till en gymnasieexamen med yrkesinriktning. I den ingår ett gymnasieexamensbetyg och ett yrkesprovsbetyg. Utbildningen förbereder de studerande för att självständigt utöva ett yrke eller för yrkesinriktad högskoleutbildning eller andra på gymnasieutbildning baserade studier. Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen är till för studerande som inte kommer direkt från grundskolan. Den studerande har kanske påbörjade utbildningar och en del arbetserfarenhet. Vuxenutbildning riktar sig till per soner som redan lämnat men som önskar återkomma till utbildningssystemet. Utbildningsinsatser ges utgående från personens kunnande. Utbildningsutbudet är individan passat och fyller arbetsmarknadens och de enskilda studerandes behov. Behörighet för fortsatta studier Utbildningen på gymnasienivå är jämförbar med nordisk utbildning på motsvarande nivå. Det betyder att en åländsk examen på gymnasienivå ger en person rätt att söka till en utbildning som förutsätter genomgången utbildning på gymnasienivå. Eftersom behörighetskraven varierar är det alltid skäl att ta reda på vad som gäller för varje enskild utbildning. Den högskoleförberedande utbildningshelheten HUTH Du som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i dina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt dina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Helheten motsvarar 40s v och består av 3 sv idrott samt 31 kurser enligt Ålands lyceums läroplan. För närmare information, se sid 41. Studiesociala förmåner och avgifter Avgifter: Undervisningen är avgiftsfri för de studerande. Studerande bekostar själv sitt studiematerial. Kostnaderna varierar beroende på utbildningsprogram och kurs. Studerande som avlägger studentexamen står själva för de kostnader som Studentexamensnämnden uppbär. Skolmåltid: De studerande serveras lunch avgiftsfritt under skoldagarna. Mellanmål serveras till självkostnadspris. Skolskjuts: De studerande har rätt till ersättning för skolskjuts mellan bostaden och skolan under skolans arbetsdagar om de bor längre än 5 km från skolan. Ersättningen ges i form av ett busskort inom landskapstrafiken. Den som beviljas ersättning för hyreskostnader har inte rätt till rese ersättning. Boende: Studerande, som har lång färdväg till skolan (som t ex bor i skärgården) och själv hyr bostad har rätt att under läsåret få ersättning av skolan för sina hyreskostnader. Bidraget är 80 % av hyran, dock högst till ett belopp av 213. Studerande som har sin fasta bostad i riket och som studerar vid sjöfartsprogrammen har rätt till ovanstående bostadsbidrag tills den studerande fyller 18 år. Övriga förmåner: Skolan tecknar en olycksfallsförsäkring för de studerande. Försäkringen gäller i skolans undervisning och övriga verksamhet på vägen till och från skolan. Studiestöd: De studerande kan ansöka om studiestöd via Ålands arbetsmarknads- och studerandeservicemyndighet (AMS) när de har fyllt 17 år. Studerandekår och studeranderåd Alla studerande i Ålands lyceum respektive Ålands yrkesgymnasium bildar en studerandekår som i sin tur tillsätter en styrelse, studeranderådet. Studeranderådet ska vara ett forum för studerandedemokrati behandla förslag från studerandekåren och föra fram åtgärdsförslag till skolledning, ledningsgrupp och styrelse ge yttranden om läroplan, ordningsregler och andra ärenden som berör skolans studerande hålla kontakt med och samarbeta med gymnasierådet i Ålands gymnasium och i andra skolor samt behandla frågor som är angelägna för de studerande Gymnasieråd Studeranderåden i Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium utser medlemmar till ett gemensamt gymnasieråd med medlemmar. Gymnasierådet har till uppgift att öka samverkan mellan skolorna och öka de studerandes möjlighet till inflytande och påverkan. Gymnasierådet ska verka för trivsel och välbefinnande och vara remissinstans för styrelsen i frågor som rör de studerande. Ålands gymnasium 5

6 6 Ålands lyceum

7 PROGRAM Ålands lyceum Vid Ålands lyceum ges allmänbildande gymnasieutbildning. Utbildningens uppgift är att ge bred allmänbildning och helhetsmässiga kunskaper och färdigheter. Slutförda studier leder till en allmänbildande gymnasie examen. I den ingår ett gymnasieexamensbetyg och ett studentexamensbetyg. Utbildningen förbereder de studerande för högskolestudier eller andra på gymnasieutbildning baserade studier. AG Minst 75 kurser Utbildningen omfattar individuella studieprogram inom olika inriktningar. Inriktningen hälsa och idrott och den naturvetenskapliga inriktningen väljs inför det första läsåret. Estetisk och humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning väljs inför det andra läsåret. Estetisk inriktning Är du intresserad av att stå på scen, uttrycka dig musikaliskt eller genom bild och form? Inom den estetiska inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper och konstnärliga färdigheter i bildkonst, dans eller musik dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom området för konst- och kulturvetenskaper För att kunna välja fördjupning inom dans eller musik inför årskurs två måste du vara elev vid Ålands musikinstitut under det första läsåret i lyceet. Du måste också uppnå den färdighetsnivå som musikinstitutet kräver. Inträdesprov till musikinstitutet anordnas i maj Humanistisksamhällsvetenskaplig inriktning Är du intresserad av språk, kultur eller kanske demokrati- och samhällsfrågor? Inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper i filosofi, historia, hälsokunskap, psykologi, religion eller livsåskådning, samhällskunskap och språk dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom området för humanistiska och samhälleliga vetenskaper Inriktning hälsa och idrott Är du intresserad av motion, kost och träning? Inom inriktningen hälsa och idrott ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper och din medvetenhet om idrottens betydelse för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet dina kunskaper om förebyggande hälsoarbete dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier på området för hälsa och idrott Du ges också möjlighet till specialidrott d.v.s. träning under skoltid förutsatt att du uppfyller de krav som din idrottsförening och Ålands idrottsförbund ställer. Naturvetenskaplig inriktning Är du intresserad av matematik, naturens lagar och krafter, miljöfrågor eller att laborera i fysik och kemi? Inom den naturvetenskapliga inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper i biologi, fysik, geografi, kemi och matematik dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom områden för naturvetenskaper, medicin och teknik Utbildningens innehåll och omfattning Den allmänbildande gymnasieutbildningen ordnas i kursform. En kurs omfattar tre 75 minuters lektioner per vecka under ca åtta veckor. Utbildningens hela lärokurs omfattar minst 75 kurser. Studietiden är tre år men kan vid behov förlängas till fyra år. En del kurser är obligatoriska, andra är valfria. Antalet obligatoriska och valfria kurser varierar beroende på vald inriktning. De obligatoriska kurserna ger studerande en bred allmänbildning. Med beaktande av de studerandes behov och intresse ger de valfria kurserna möjlighet till fördjupning inom olika ämnesområden. Högskolor, universitet och framtida arbetsliv kräver egen drivkraft, kritiskt förhållningssätt och förmåga att kommunicera. I den allmänbildande gymnasieundervisningen får de studerande träna och utveckla dessa färdigheter. Ålands lyceum 7

8 PROGRAM Obligatoriska och valfria kurser Antalet obligatoriska och valfria kurser varierar beroende på vald inriktning. På alla inriktningar förutom hälsa och idrott ska du utöver de obligatoriska kurserna också välja ett antal fördjupade inriktningskurser. Läroämnen Obligatoriska kurser Valfria kurser Läroämnen kurser Obligatoriska kurser Valfria kurser Svenska och litteratur 6 5 Religion/livsåskådning 2/3 4/3 Engelska 6 4 Filosofi 1 3 1) Finska, B-språk 8 3/11 3) Psykologi 0/1 6/7 1) Finska, A2-språk 7 2/9 Historia 3/4 6/5 1) Finska, A-språk 6 0/6 Samhällskunskap 3 2 1) Franska 8 3/11 Idrott 4 3 Ryska 8 Hälsokunskap 1/3 2/0 1) Spanska 8 1/9 Hälsa och idrott 0/6 1) Tyska 8 3/11 4) Bildkonst 1/9 7/1 2) Matematik, kort kurs 6 4 4) Musik 0/8 9 2) Matematik, lång kurs ) Teater och drama 0 6 Fysik, kort kurs 2 Informationsteknik 5 Fysik, lång kurs 0/6 3 Lärandestrategi 1 Kemi, kort kurs 2 5) Externa kurser 8 Kemi, lång kurs 0/3 5 6) Interna kurser 15 Biologi 2 4 Geografi 2 2 Totalt antal kurser: ) Förutom engelska ska minst ett främmande språk (finska, franska, spanska eller tyska) ingå i studierna. 2) Studerande läser antingen kort eller lång lärokurs i matematik. Studerande som siktar på högskolestudier inom det naturvetenskapliga, medicinska eller tekniska området bör läsa lång lärokurs i fysik, kemi och matematik från och med årskurs 1. 3) Första kursen i psykologi är valfri då studerande valt den naturvetenskapliga inriktningen eller lång matematik på inriktningen hälsa och idrott. 4) Studerande på estetisk eller humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning ska som obligatorisk kurs välja en valfri kurs inom bildkonst, musik eller teater och drama. 5) Externa kurser är kurser som någon annan utbildningsanordnare ordnar, t.ex. Ålands musikinstitut och idrottsföreningar. 6) Interna kurser är t.ex. specialidrotten för studerande på inriktningen hälsa och idrott. Allmänbildande gymnasieexamen Slutförda studier vid Ålands lyceum leder till en allmänbildande gymnasieexamen. I den ingår ett gymnasieexamensbetyg och ett studentexamensbetyg oavsett vilken inriktning eller vilka lärokurser de studerande valt. För att avlägga studentexamen ska de studerande delta i minst fyra studentexamensprov, av vilka provet i modersmålet är obligatoriskt. Vidareutbildning En allmänbildande gymnasieexamen ger en mycket god grund för vidare studier. Den ger behörighet för såväl akademiska som yrkesinriktade studier både nationellt och internationellt. Kontaktuppgifter Rektor: Marcus Koskinen-Hagman, tel , e-post: Studiehandledare: Anne-Git Elling, tel , e-post: Studiehandledare: Anna Levander, tel , e-post: Studiehandledare: Jenny Polviander, tel , e-post: Besöksadress: Västra skolgatan 2. Postadress: PB 74, Mariehamn. Tel , fax: Ålands lyceum

9 Ålands lyceum 9

10 10 Ålands yrkesgymnasium

11 PROGRAM Ålands yrkesgymnasium Yrkesutbildningen på Åland tar sikte på områden inom arbets livet som har naturliga utvecklingsmöjligheter i samhället. Utbildningens innehåll och kunskapssyn skall ge de studerande förutsättningar att själva kunna delta i skapandet av arbetsplatser. Yrkesutbildningen efter grundskolan skall vara mångsidig och bred, ge valfrihet och flexibilitet och förbereda för företagsamhet, hållbar utveckling och livslångt lärande. Dessutom skall den kunna svara mot olika studerandes varierande behov och förutsättningar. Profilen Ekonomi och media Företagsekonomi / merkonom Media och kommunikation / medieassistent Utbildningsledare Samu Mäkelä, tel Studiehandledare Arlene Eriksson, tel Profilen Livsstil och hälsa Frisör (start 2014) Samhälleliga och sociala sektorn / sociokant Social- och hälsovård / närvårdare Yrkesträningsprogrammet Yrkesinriktad specialundervisning Utbildningsledare Angela Sjöberg, tel Studiehandledare Monika Sundqvist, tel Profilen Hotell- och restaurang Hotell- och restaurang / servitör eller kock Utbildningsledare Jan-Erik Sundström, tel Studiehandledare Brita Enroth-Lindén, tel Byggteknik / husbyggare (start 2013) El- och datateknik, elteknik / elmontör El- och datateknik, datorteknik / ict-montör Fordons- och transportteknik / fordonsmekaniker Verkstads- och produktionsteknik / verkstadsmekaniker Yrkesstarten Utbildningsledare Björn-Erik Zetterman, tel Studiehandledare Pia Lundén, tel En VVS-utbildning är under planering med start 2013 En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Du som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i dina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt dina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Profilen Sjöfart och teknik Sjöfart reparatör Sjöfart fartygselektriker Sjöfart vakthavande styrman Sjöfart vakthavande maskinmästare Utbildningsledare Conny Karlsson, tel Studiehandledare Wiveca Eriksson, tel Ålands yrkesgymnasium 11

12 PROGRAM PROGRAM Yrkesutbildning Utbildningens omfattning anges i studieveckor. En studievecka (sv) definieras som den studerandes genomsnittliga arbetsinsats under 40 timmar för att uppnå de uppställda målen. I den tiden ingår också den studerandes självständiga studier. Programmen omfattar 120 sv som normalt klaras av på 3 år. Fördelningen mellan ämneskategorierna i ett program på 120 sv framgår av programbeskrivningarna i broschyren. Varje utbildningsprogram består av tre delar: allmänna ämnen, yrkesämnen och valbara ämnen. Allmänna ämnen kallas den gemensamma grupp av allmänna ämnen som finns i alla program och som skall stödja yrkeskunnandet och samtidigt bilda en bas för fortsatta studier. Yrkesämnen är de karaktärsämnen som ger utbildningsprogrammen sin särskilda yrkeskaraktär. Skolans styrelse, de båda rektorerna tillsammans med lärarkåren ansvarar för att det materiella innehållet uppfyller kraven på yrkeskunnande och att ämnesinnehållet utvecklas och förändras i takt med tiden. Valbara ämnen är de ämnen som skall ge dig som studerande möjlighet att ytterligare fördjupa och utöka dina kunskaper från grundskolan i bland annat språk och matematik. De ska förbereda dig för fortsatta studier på nästa utbildningsnivå eller ge dig möjligheter till fördjupning inom de delar av yrkesområdet som du är särskilt intresserad av. De valbara ämnena hör därför till ditt eget särskilda ansvarsområde. Lärande i arbete och yrkesprov Inom den yrkesinriktade utbildningen införs successivt både lärande i arbete (inlärning i arbete) och yrkesprov. Lärande i arbete innebär målinriktade studier på arbetsplatsen i enlighet med läroplanen. Studierna handleds och bedöms. Yrkesprov utförs i nära samarbete med arbetslivet. Syftet är att höja utbildningens kvalitet och kontrollera att utbildningen motsvarar arbetslivets krav. I bedömningen betonas praktisk kompetens och representanter för arbetslivet deltar i bedömningen. Yrkesprov består av olika delar och alla delar måste vara godkända för att få ut examen. 12 Ålands yrkesgymnasium

13 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning El- och datateknik, inriktning elteknik EDTe 120 sv Inriktningen elteknik inom el- och dataprogrammet innebär att du får lära dig elinstallationer av olika slag. Här gäller det att kunna läsa ritningar, att planera arbetet, kunna koppla och ta i bruk en elanläggning. Även service och underhåll ingår i undervisningen. Genom att utföra laborationer och övningsarbeten kommer du i kontakt med en mängd komponenter och apparatur. I studierna ingår också teoretiska grunder i ellära och elektronik. Ämnesindelning Allmänna ämnen...21 sv Svenska...4 sv Engelska...4 sv Matematik...4 sv Fysik...1 sv Kemi...1 sv Informations- och kommunikationsteknologi...1 sv Samhällskunskap...3 sv Hälsa och idrott...3 sv Yrkesämnen...80 sv Grundläggande studier basfärdigheter inom el- och automationsteknik, 30 sv el- och automationsinstallationer, 20 sv Yrkesinriktade studier el- och energiteknik, 20 sv svagströmssystem i fastigheter, 10 sv I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete. Valbara ämnen...19 sv Yrkesämnen Valbara yrkesämnen, 10 sv Fritt valbara ämnen, 9 sv Arbetsmöjligheter Efter utbildningen kan du arbeta inom flera olika områden. Elmontöryrket är ett fritt och rörligt yrke. En elmontör arbetar vanligtvis med installation, underhåll och service av elektrisk och elektronisk utrustning men även som försäljare. Du kommer att arbeta inom ett område där det sker stora förändringar så du får vara beredd på att hela tiden lära dig nya saker. Vidareutbildning Efter utbildningen är det möjligt att studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola i riket eller på Åland. Vid Högskolan på Åland finns flera tänkbara utbildningsalternativ. I Sverige finns möjlighet till kvalificerad yrkesutbildning som påbyggnad på programmet inom el- och datateknik. För fortsatta studier inom det eltekniska området på högskolenivå i Sverige krävs studier enligt Ålands lyceums läroplan. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Du som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i dina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt dina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). ELMONTÖR Ålands yrkesgymnasium 13

14 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning El- och datateknik, inriktning datorteknik Datorteknik inom el- och dataprogrammet innebär arbeten med datorer och datateknik men även ämnen som elektronik, nätverkskunskap och programmering ingår i studierna. Första studieåret innehåller allmäntekniska kunskaper inom elteknik. Utbildningen ger en bra grund för jobb och/eller för fortsatta studier inom databranschen. Examenbenämningen ICT-montör står för information and communication technology. Ämnesindelning Allmänna ämnen sv Svenska...4 sv Engelska...4 sv Matematik...4 sv Fysik...1sv Kemi...1 sv Informations- och kommunikationsteknologi...1 sv Samhällskunskap...3 sv Hälsa och idrott...3 sv Yrkesämnen sv Grundläggande studier Grunderna i elektronik och datakommunikation (ICT) 30 sv Yrkesinriktade studier Serversystem och projektarbeten sv Installation av datakommunikationsutrustning.10 sv I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete. Valbara ämnen sv Valbara yrkesämnen sv Fritt valbara ämnen... 9 sv Arbetsmöjligheter Som ICT-montör kan du arbeta med installation, service och administration av datorer och dess kringutrustning samt med program och datanät. Du kan även arbeta med utveckling och anpassning av program och datorsystem. Inom industrin kan du arbeta som servicemontör för olika automater och datorsystem. Hos telefonbolagen kan du arbeta som telemontör. Vidareutbildning Efter utbildningen är det möjligt att studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola i riket eller på Åland. Vid Högskolan på Åland finns flera tänkbara utbildningsalternativ. I Sverige finns möjlighet till kvalificerad yrkesutbildning som påbyggnad på programmet inom el- och datateknik. För fortsatta studier inom det datatekniska området på högskolenivå i Sverige krävs studier enligt Ålands lyceums läroplan. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Du som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i dina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt dina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). EDTd 120 sv ICT-MONTÖR 14 Ålands yrkesgymnasium

15 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Fordons- och transportteknik FTT 120 sv Inom programmet för fordons- och transportteknik får du lära dig avancerad teknik inom branschen. Det är ett program för dig som har ett starkt teknikintresse och tycker om att lösa tekniska problem. En del av utbildningstiden är avsatt för fordonsel och elektronik. Under studietiden har du möjlighet att välja yrkeskompetens för förare som valbara ämnen. Ämnesindelning Allmänna ämnen sv Svenska...4 sv Engelska...4 sv Matematik...4 sv Fysik...1 sv Kemi...1 sv Informations- och kommunikationsteknologi...1 sv Samhällskunskap...3 sv Hälsa och idrott...3 sv Yrkesämnen sv Grundläggande studier Bil.- och motorcykelservice sv Bilreparation sv Yrkesinriktade studier Mätning och reparation av elutrustning sv Motor- och transmissionsservice och reparation sv Valbara ämnen sv Valbara yrkesämnen sv Fritt valbara ämnen...9 sv Arbetsmöjligheter Som fordonsmekaniker kommer du att reparera fordon eller maskiner av olika slag. Med dagens avancerade teknik innebär det att du arbetar med kvalificerade arbetsuppgifter där bl.a. elektronik och datateknik ingår. Utbildningen förbereder även för jobb inom transportbranschen. Vidareutbildning Efter utbildningen är det möjligt att studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola i riket eller på Åland. I Sverige finns möjligheter till kvalificerad yrkesutbildning som påbyggnad på programmet inom fordons- och transportteknik. För fortsatta studier på högskolenivå inom teknikområdet i Sverige krävs studier enligt Ålands lyceums läroplan. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Du som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i dina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt dina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). FORDONSMEKANIKER Ålands yrkesgymnasium 15

16 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Företagsekonomi FE 120 sv Utbildningsprogrammet företagsekonomi förbereder dig för att själv - ständigt kunna sköta löpande administrativa arbetsuppgifter på kontor och kanslier, uppgifter inom ekonomi, försäljning, inköp, marknadsföring och produktutveckling. Eftersom allt fler arbetsuppgifter på Åland kräver kontakter utomlands skall utbildningen betona förmåga att samarbeta både med närregioner och internationellt. Karaktäristiskt för utbildningen är projektbaserade studier samt rikligt utnyttjande av datorn i undervisningen. Ämnesindelning Allmänna ämnen...23 sv Svenska...4 sv Engelska...4 sv Matematik...4 sv Fysik...1 sv Kemi...1 sv Informations- och Kommunikationsteknologi...1 sv Samhällskunskap...3 sv Hälsa och idrott...3 sv Konst & kultur...1 sv Finska/annat språk...1 sv Yrkesämnen...80 sv Kundservice sv Ekonomitjänster sv Kontorstjänster sv Fördjupade alternativa studier Kundbetjäning och försäljning Vård av kundförhållanden sv Marknadskommunikation sv I utbildningen ingår lärande i arbete (LIA) 20 sv. LIA förverkligas, genom näringslivsprojekt, praktik i det åländska arbetslivet samt genom arbetsuppgifter i skolans café. Arbetsmöjligheter Efter examen kan du arbeta inom handeln, inom bank- och försäkringsbranschen, rederi- och sjöfartsnäringen, turism, inom den offentliga sektorn och inom industrin. Denna utbildning ger Dig även goda förutsättningar för att starta eget och därför arbetar många merkonomer i dag som egen företagare inom många branscher. Vidareutbildning Efter denna utbildning kan Du studera vidare inom Högskolan på Åland eller på olika ekonomprogram i Finland eller i Sverige. För fortsatta studier på högskolenivå i Sverige krävs kompletterande studier som Du också kan välja hos oss. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Du som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i dina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt dina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Ekonomi- och kontorsservice Bokföring sv Kontorstjänster sv Valbara studier...17 sv Yrkesämnen Språk Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen MERKONOM 16 Ålands yrkesgymnasium

17 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Hotell- och restaurang Utbildningsprogrammet inom hotell- och restaurangbranschen ger grundläggande kunskaper för arbete inom hotell, restaurang och storkök samt inom sjöfarten. Programmet syftar även till att ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. Efter ett gemensamt första år delar sig programmet i två inriktningar: KOCK OCH KUNDSERVICE. HR 120 sv Du som väljer inriktningen kock får fördjupade kunskaper i matproduktion, matsedelsplanering, livsmedelshantering, näringskunskap, ekonomi, marknadsföring och kundservice. Du som väljer inriktningen kundservice får fördjupade kunskaper i serverings-, kassa- och redovisningsteknik, mat, vin och starka drycker samt försäljning och kundbetjäning både på restauranger och inom färj- och kryssningstrafiken. De valbara ämnena ger dig ytterligare möjlighet att välja den inriktning du är mest intresserad av. ÄMNESINDELNING Allmänna ämnen sv Svenska... 4 sv Engelska... 4 sv Matematik... 4 sv Fysik... 1 sv Kemi... 1 sv Informations- och kommunikationsteknologi... 1 sv Samhällskunskap... 3 sv Hälsa och idrott... 3 sv Yrkesämnen sv Grundläggande studier...20 sv grundservice i hotell och restauranger Yrkesinriktade studier...60 sv Kock arbetsuppgifter i restaurangkök tillredning av restaurangrätter gastronomiskt projekt tillredning och servering av specialiteter i restaurangen Servitör arbete i restaurangsal hotell-, restaurang- och konferensservice gastronomiskt projekt tillredning och servering av specialiteter i restaurangen Valbara ämnen sv Valbara studiehelheter inom yrkesområdet Studier enligt Ålands lyceums läroplan (HUHT) Övriga valbara ämnen Utbildningen är i sin helhet förlagd till f.d. hotell- och restaurangskolan. Där finns också övningsrestaurang Hjorten som är öppen för allmänheten kvällstid torsdag till lördag. Eleverna praktiserar i restaurangen i medeltal 16 timmar varannan vecka och får därmed möjlighet att praktisera i en verklig förstklassig restaurang. Efter genomförd grundutbildning, beroende på inriktning, kan du arbeta som restaurangkock, storhushållskock, kock inom sjöfarten eller som servitör på restauranger eller inom färj- och kryssningstrafiken. Vidareutbildning Med det treåriga utbildningsprogrammet som bas kan du studera vidare till barmästare eller sommelier (vinexpert), eller fortsätta med en påbyggnadsutbildning till bagare/restaurangkonditor. Som kock kan du gå ett fjärde år till servitör. Du kan även söka till den gymnasiebaserade ettåriga linjen till receptionist/servitör eller fortsätta studierna på högre nivå till chef inom hotell-, turism- och restaurangbranschen t.ex. vid Högskolan på Åland. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Du som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i dina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt dina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). KOCK ELLER SERVITÖR Ålands yrkesgymnasium 17

18 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Media och kommunikation Utbildningsprogrammet inom media och kommunikation ger grundläggande utbildning inom medieområdet med inriktning på grafisk design. Här arbetar vi med grafiska produkter från idé till tryck eller elektronisk publicering. Första året får du baskunskaper i grafisk formgivning och bild- och texthantering och du bekantar dig med den grafiska arbetsgången från idé till färdig produkt. Från och med andra året kan du specialisera dig inom yrkesområdet eller förbereda dig för fortsatta studier. En stor del av undervisningen består av verklighetsnära projekt där du samarbetar med andra och där flera ämnen ingår. MK 120 sv Ämnesindelning Allmänna ämnen...21 sv Svenska...4 sv Engelska...4 sv Matematik...4 sv Fysik...1 sv Kemi...1sv Informations- och kommunikationsteknologi...1 sv Samhällskunskap...3 sv Hälsa och idrott...3 sv Yrkesämnen...80 sv Grundläggande studier Grafisk produktion 15 sv Yrkesinriktade studier Trycksaksproduktion 25 sv Webbproduktion 25 sv Filmproduktion 5 sv Fotoproduktion 5 sv Animations- och ljudproduktion 5 sv Valbara ämnen Valbara yrkesämnen 10 sv Fritt valbara ämnen 9 sv samt film-, animations- och ljudproduktion. En stor del av under visningen består av verklighetsnära projekt, där samarbete med flera olika parter ingår. Arbetsmöjligheter Med kunskaper inom medieområdet om kommunikation via text, bild och ljud kan du exempelvis jobba på reklambyråer, tidningar, tryckerier och marknads- och informationsavdelningar på olika företag. Vidareutbildning Medieprogrammet är en bra grund för Dig som vill studera inom t.ex grafisk teknik, grafisk formgivning, design, journalistik, medieteknik, bild-, ljud- och musikteknik, IT, datorgrafik och animation. Till dessa vidareutbildningar är ofta arbetsprover och andra inträdesprov avgörande för antagning. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Du som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i dina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt dina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Här arbetar vi med grafisk produktion: Från idé till tryck eller elektronisk publicering. Den tre åriga utbildningen omfattar grafisk formgivning, bild- och texthantering, fotografering MEDIEASSISTENT 18 Ålands yrkesgymnasium

19 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Samhälleliga och sociala utbildningsprogrammet Utbildningsprogrammet inom samhälleliga och sociala sektorn är ett yrkesinriktat utbildningsprogram. Utbildningen passar dig som är intresserad av samhällsfrågor i allmänhet och barn- och ungdomsfrågor i synnerhet. Vi förutsätter att du vill arbeta med människor både under studietiden och i yrkeslivet. Yrkesämnen sv Återstående 40 sv Studier enligt Ålands lyceums läroplan.40 sv eller Allmänna ämnen...21 sv Valbara examensdelar...19 sv Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till förändringar i utbildningsprogrammet. Arbetsmöjligheter Om du efter avklarad sociokantutbildning väljer att börja jobba är assistent på daghem eller i skola, ungdomsledare eller kanslist inom den offentliga sektorn tänkbara arbeten. Vidareutbildning Om du väljer att studera vidare är du väl förberedd för studier inom de sociala, samhälleliga och pedagogiska områdena. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Du som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i dina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt dina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). SOS 120 sv SOCIOKANT Ålands yrkesgymnasium 19

20 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Sjöfart SJ 120 sv Utbildningsprogrammet inom sjöfart ger dig under första studieåret en god inblick i alla de driftsarbeten som förekommer ombord på ett fartyg och ger dig grundläggande kunskaper inom branschen. Du kan söka behörighetsbrev som vaktman redan efter första årets studier, vilket förutsätter att kraven på syn, hörsel och färgseende är de som gäller för däckstjänst. Efter den gemensamma vaktmansutbildningen delar sig programmet i fyra inriktningar: däcks- och maskinreparatör, eldrift, maskinbefäl och däcksbefäl. ÄMNESINDELNING Studieår 1 Allmänna ämnen...8 sv Svenska...2 sv Engelska...2 sv Matematik...2 sv Informations- och kommunikationsteknologi...1 sv Hälsa och idrott...1 sv Yrkesämnen...32 sv Vaktmansutbildning sv Navigation Maskinlära Nödsituation och hälsolära Handledd praktik Yrkesinriktade studier...7 sv Arbetet ombord på fartyg ställer särskilda krav på hälsan, som därför kontrolleras, dels innan man första gången får anställning till sjöss och dels därefter regelbundet med vissa tidsintervaller. Kontroller sker med stöd av en skild förordning om läkarundersökning av sjömän (FFS 476/80). De som ämnar söka till sjöfartsutbildning bör i god tid skaffa sig ett sjömansläkarintyg. För alla som väljer att gå vaktstyrman gäller att man måste visa att man uppfyller kraven för däckstjänst. Detta för att man efter utbildningens slut skall få de behörigheter som utbildningen möjliggör. Däckstjänst förutsätter bl.a. bra syn och hörsel och felfritt färgseende. För sjöfartsutbildningen gäller en ny läroplan från den Ny ämnesindelning och studieplan. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Du som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i dina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt dina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Studerande på sjöfartsprogrammen inleder HUTH-studierna i årskurs Ålands yrkesgymnasium

21 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Sjöfart- Däcksoch Maskinreparatör SJ 120 sv Inriktningen till däcks- och maskinreparatör är för dig som önskar en praktisk utbildning för ett framtida jobb ombord på fartyg såsom manskap och/eller i lägre befälsbefattning. Utbildningen ger dig möjlighet till många olika behörigheter såsom vaktman, maskinman/matros, förare, reparatör/båtsman, skeppare i inrikestrafik och maskinskötare, beroende på studiernas omfattning och mängden fartygsförlagd praktik. För behörigheterna vaktman däck, matros, förare, båtsman och skeppare i inrikestrafik krävs godkänt läkarintyg för däckstjänst. Ämnesindelning Studieår 2 och 3 Allmänna ämnen sv Svenska... 2 sv Engelska... 2 sv Matematik... 2 sv Fysik... 1 sv Kemi... 1 sv Samhällskunskap... 3 sv Hälsa och idrott... 2 sv Yrkesämnen sv Yrkesinriktade studier Allmäntekniska studier Fartygsmaskinteknik El- och automationsteknik Service och underhåll Transportteknik I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete. Valbara ämnen sv Skeppare i inrikestrafik Yrkesämnen Övriga valbara ämnen Arbetsmöjligheter Efter utbildningen kan du arbeta som manskap ombord på fartyg. Som manskap jobbar du i allmänhet med däcksuppgifter eller i maskinrummet, med vaktuppgifter, förtöjning, fartygsunderhåll, reparationer av maskiner och anläggningar och med förebyggande underhåll. Vidareutbildning Vill du studera vidare i högskola, varför inte studera vidare vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är då ett tänkbart alternativ med utbildning till sjökapten eller ingenjör. Fortsatta studier på högskolenivå inom teknikområdet i Sverige kräver oftast kompletterande studier. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Du som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i dina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt dina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Studerande på sjöfartsprogrammen inleder HUTH-studierna i årskurs 2. Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till förändringar i utbildningsprogrammet. REPARATÖR Ålands yrkesgymnasium 21

22 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Sjöfart- Eldrift SJ 120 sv Denna inriktning ger dig behörighetsbrev som fartygselektriker och möjligheter till arbete ombord på fartyg med hela världen som arbetsfält. Du kommer under utbildningen att jobba med elinstallation, automation och datorer, vilket ger dig en bred elutbildning. Ämnesindelning Studieår 2 och 3 Allmänna ämnen...13 sv Svenska...2 sv Engelska...2 sv Matematik...2 sv Fysik...1 sv Kemi...1 sv Samhällskunskap...3 sv Hälsa och idrott...2 sv Yrkesämnen...48 sv Yrkesinriktade studier Elteknik Elektronik Elmaskiner och installationer Alarm- och övervakningsutrustning Automationsteknik på fartyg El- och maskindrift på fartyg Navigations- och kommunikationsutrustning I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete. Valbara ämnen...19 sv Yrkesinriktade ämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen Arbetsmöjligheter Som fartygselektriker söker du jobb ombord på fartyg. Dina arbetsuppgifter är att underhålla och reparera den el-, automations- och datatekniska utrustning som finns i fartygets maskinrum, på däck och på bryggan. Arbetet är självständigt då det oftast finns bara en elektriker ombord. Undantag är passagerarfartyg och vissa specialfartyg vilka kan ha flera elektriker med en elmästare som förman. Vidareutbildning Vill du studera vidare i högskola, varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är då ett tänkbart alternativ med utbildning till ingenjör eller fartygselmästare inom utbildningsprogrammet elektroteknik. Fortsatta studier på högskolenivå inom teknikområdet i Sverige kräver kompletterande studier. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Du som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i dina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt dina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Studerande på sjöfartsprogrammen inleder HUTH-studierna i årskurs 2. Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till förändringar i utbildningsprogrammet. FARTYGS- ELEKTRIKER 22 Ålands yrkesgymnasium

23 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Sjöfart- Maskinbefäl SJ 120 sv Den grundläggande yrkesutbildningen till maskinbefäl är ett inriktningsalternativ inom sjöfartsprogrammet. Vakthavande maskinmästar examen berättigar dig att ansöka om behörighetsbrev som maskin befäl, det vill säga vakt havande maskinmästare. Studierna till maskinbefäl ger dig också en generell behörighet att studera vidare på högskolenivå. ÄMNESINDELNING Studieår 2 och 3 Allmänna ämnen sv Svenska... 2 sv Engelska... 2 sv Matematik... 2 sv Fysik... 1 sv Kemi... 1 sv Samhällskunskap... 3 sv Hälsa och idrott... 2 sv Yrkesämnen sv Yrkesinriktade studier... Fartygsmaskinteknik Sjömanskap och ledarskap El- och automationslära Service och underhåll Ledarskapskurs I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete. Valbara ämnen sv Yrkesämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen ARBETSMÖJLIGHETER Som vaktmaskinmästare kommer du att jobba som maskinbefäl ombord på fartyg. Dina arbetsuppgifter är att vara arbetsledare för manskap, samt sköta drift och underhåll av maskiner och anläggningar ombord. VIDAREUTBILDNING Vill du studera vidare i högskola, varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är då ett tänkbart alternativ med utbildning till övermaskinmästare och ingenjör inom maskinteknik. Högskolestudier inom teknikområdet i Sverige kräver kompletterande studier. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Du som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i dina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt dina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Studerande på sjöfartsprogrammen inleder HUTH-studierna i årskurs 2. Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till förändringar i utbildningsprogrammet. VAKTHAVANDE MASKINMÄSTARE Ålands yrkesgymnasium 23

24 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Sjöfart- Däcksbefäl Den grundläggande yrkesutbildningen till däcksbefäl är ett inriktningsalternativ inom sjöfartsprogrammet. Vakthavande styrmansexamen berätti gar dig att ansöka om behörighetsbrev som däcksbefäl, det vill säga vakthavande styrman. Studierna till däcksbefäl ger dig också en generell behörighet att studera vidare på högskolenivå. Ämnesindelning Studieår 2 och 3 Allmänna ämnen...13 sv Svenska...2 sv Engelska...2 sv Matematik...2 sv Fysik...1 sv Kemi...1 sv Samhällskunskap...3 sv Hälsa och idrott...2 sv Yrkesämnen sv Yrkesinriktade studier Navigation Transportteknik Sjömanskap och ledarskap Sjöradiolära I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och examensarbete. Arbetsmöjligheter Efter utbildningen kan du arbeta som vakthavande styrman ombord på fartygen eller som befälhavare på mindre fartyg (Förordning 1256/97). Dina arbetsuppgifter är att som vakthavande befäl sköta framfarten av fartyget och/eller vara arbetsledare för manskap. Vidareutbildning Du kan fortsätta dina studier till sjökapten t.ex. vid Högskolan på Åland eller fortsätta dina studier vid någon av yrkeshögskolorna i riket. Fortsatta studier på högskolenivå i Sverige kräver oftast kompletterande studier. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Du som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i dina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt dina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Valbara ämnen...19 sv Yrkesämnen Studier enligt Ålands lyceums läroplan Övriga valbara ämnen Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till förändringar i utbildningsprogrammet. Program SJ 120 sv VAKTHAVANDE STYRMAN 24 Ålands yrkesgymnasium

25 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Social- och hälsovård, närvårdarprogrammet Program NVA 120 sv Utbildningen inom social- och hälsovård ger en god inblick i social- och hälsovårdens mångsidiga verksamhet. De första två åren är gemensamma grundstudier. Därefter väljer man ett utbildningsprogram/kompetensområde bland nio möjliga varav två till tre erbjuds årligen vid Ålands yrkesgymnasium. Om studerande önskar delta i ett utbildningsprogram som inte ordnas vid Ålands yrkesgymnasium har du möjlighet att genomföra det sista året av studierna vid någon av de svenskspråkiga skolorna på fastlandet som utbildar närvårdare. arbetslivskunskap...1 sv Gymnastik...1 sv Hälsokunskap...1 sv Konst och kultur...1 sv Utbildningsprogrammet för vård och fostran av unga *) Utbildningsprogrammet för sjukvård och omsorg *) Utbildningsprogrammet för äldreomsorg *) Utbildningsprogrammet för akutvård Utbildningsprogrammet för rehabilitering Utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård Utbildningsprogrammet för mun- och tandvård Utbildningsprogrammet för handikappomsorg Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och informationshantering *) Erbjuds på Åland läsåret Övriga utbildningsprogram erbjuds på svenska på fastlandet. Ämnesindelning Gemensamma yrkesinriktade studier sv Yrkesinriktade examensdelar sv Utbildningsprogram sv Yrkesinriktade valfria examensdelar sv Fritt valbara examensdelar sv IKT Vårdinriktad matematik Arbetshandledning m.m. Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen sv Obligatoriska examensdelar sv Svenska...4 sv Engelska...2 sv Finska...2 sv Matematik...3 sv Fysik och kemi...2 sv Samhälls- företags och Valfria examensdelar inom de obligatoriska studierna...3 sv Engelska...2 sv Matematik...1 sv Arbetsmöjligheter Närvårdarexamen öppnar dörren till ett brett arbetsfält med många valmöjligheter. En närvårdare arbetar nära människor i olika åldrar och varierande miljöer så som barnomsorg, handikappomsorg, äldrevård och inom sjukvården. Närvårdarens arbete är omväxlande och kännetecknas av kunskap, ansvar och praktiskt handlande. Vidareutbildning Utbildningen till närvårdare ger behörighet för fortsatta studier inom social- och hälsovård vilket ger examen som t.ex. sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska, fysioterapeut, ergoterapeut, socialpedagog eller socialhandledare. Dessa utbildningar finns på svenska i Helsingfors, Åbo och Vasa. Högskolan på Åland erbjuder utbildning till sjukskötare. I samråd med studiehandledaren kan du förbereda dig för högskolestudier i Sverige. Kompletterade kurser som skolan inte erbjuder kan vara nödvändiga för vissa högskoleprogram. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Du som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i dina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt dina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). NÄRVÅRDARE Ålands yrkesgymnasium 25

26 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Verkstads- och Produktionsteknik VPT 120 sv Är du intresserad av allmän verkstadsteknik, svarvning, svetsning, automation, drift- och underhåll skall du välja verkstads- och produktionsteknik. Du får lära dig hur man producerar varor inom industrin, hur det är att arbeta vid olika typer av bearbetningsmaskiner, några har CNC-styrsystem. Automatisk bearbetning varvat med uppgifter som ställer stora krav på hantverksskickligheten gör studierna intressanta. Under utbildningen kan du utöver de obligatoriska studierna välja mera av antingen plåt- och svetsteknik, eller skärande bearbetning. Ämnesindelning Allmänna ämnen...21 sv Svenska...4 sv Engelska...4 sv Matematik...4 sv Fysik...1 sv Kemi...1 sv Informations- och kommunikationsteknologi...1 sv Samhällskunskap...3 sv Hälsa och idrott...3 sv Yrkesämnen...80 sv Grundläggande studier Grundläggande arbeten i montering och automation sv. Yrkesinriktade studier Grundläggande arbeten i maskinell bearbetning sv Grundläggande arbeten i plåtbearbetning och svetsning sv Maskinell bearbetning...20 s Produktionsteknik sv Plåt -och svetsningsarbeten sv Arbetsmöjligheter Som verkstadsmekaniker kommer du att arbeta med tillverkning av olika produkter bl.a. inom metallområdet, både för hemmamarknaden och som legotillverkning för företag utanför Åland. Drift- och underhållsteknik är ett teknikområde som är mycket lämpligt om du utbildat dig till verkstadsmekaniker. Plasttekniken är ett nytt område som programmet förbereder för. Du kan även arbeta som reparatör. Vidareutbildning Efter utbildningen är det möjligt att studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola i riket eller på Åland. Vid Högskolan på Åland finns flera tänkbara utbildningsalternativ. I Sverige finns möjlighet till kvalificerad yrkesutbildning som påbyggnad på programmet inom verkstads- och produktionsteknik. För fortsatta studier inom teknikområdet på högskolenivå i Sverige krävs studier enligt Ålands lyceums läroplan. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Du som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i dina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt dina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Valbara ämnen...19 sv Valbara yrkesämnen sv Fritt valbara ämnen... 9 sv VERKSTADS- MEKANIKER 26 Ålands yrkesgymnasium

27 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Yrkesinriktad specialundervisning Program YST En yrkesinriktad specialundervisning som är inriktad på fastighets - skötsel. Utbildningen omfattar 80 studieveckor uppdelade på tre år. Allmänna ämnen Svenska, engelska, matematik, IKT, idrott och hälsa, samt samhällskunskap i stort sett utgående från läroplaner för gymnasieexamen med yrkesinriktning. Studierna i allmänna ämnen kan anpassas enligt individens egna resurser och behov av särskilt stöd. Yrkesämnen ger studerande kunskaper och färdigheter för enklare sysslor inom fastighetsskötsel. Du får lära dig olika sysslor såsom att klippa gräs, trädgårdsarbete, snöskottning och mindre reparationer. Du får lära dig sysslorna genom att jobba praktiskt under handledning och du får också möjlighet att praktisera på olika arbetsplatser. Efter utbildningens slut kan du arbeta som fastighetsskötarassistent eller också söka till utbildningar som leder till gymnasieexamen med yrkesinriktning. Du ansöker om studieplats enligt prövning. Grundläggande yrkesutbildning Yrkesinriktad specialundervisning Program HRC En yrkesinriktad specialundervisning som är inriktad på hotell-, restaurangoch livsmedelsbranschen. Utbildningen omfattar 80 studieveckor uppdelade på tre år. Allmänna ämnen Svenska, engelska, matematik, IKT, idrott och hälsa, samt samhällskunskap i stort sett utgående från läroplaner för gymnasieexamen med yrkesinriktning. Studierna i allmänna ämnen kan anpassas enligt individens behov av särskilt stöd /egna resurser och behov av särskilt stöd. Yrkesämnena ger studerande kunskaper och färdigheter för enklare sysslor i branschen. Du får lära dig grunderna i matlag- ning, livsmedelskännedom, näringslära samt kost och hälsa. Du lär dig genom att jobba praktiskt under handledning och du får också möjlighet att praktisera på olika arbetsplatser. Efter utbildnings slut kan du arbeta med grundläggande sysslor inom branschen eller också söka till utbildningar som leder till gymnasieexamen med yrkesinriktning. Du ansöker om studieplats enligt prövning YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM Ålands yrkesgymnasium 27

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Ålands lyceum. Läroplan 2005 ALLMÄN DEL

Ålands lyceum. Läroplan 2005 ALLMÄN DEL Ålands lyceum Läroplan 2005 ALLMÄN DEL Godkänd av Ålands lyceums direktion 13.6.2011 Innehåll I. ALLMÄN DEL... 3 1. VISIONER OCH VERKSAMHETSIDÉ... 3 2. UTBILDNINGENS UTFORMNING... 3 2.1. INRIKTNINGSSTUDIER...

Läs mer

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011 Vad du behöver veta inför Gymnasievalet linköping 2010 2011 Välkommen till gymnasieskolan! Öppet hus! Kommunala gymnasieskolor Anders Ljungstedts Gymnasium 4/11 Berzeliusskolan 11/11 Birgittaskolan 5/11

Läs mer

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Nybörjarplatser 2016 GE = Grundexamen KO = Kompetensområde Enheten i Jakobstad (Campus Allegro) Bildartesan Musiker GE i visuell framställning GE

Läs mer

Utbildningar för framtiden

Utbildningar för framtiden G U L L M A R S G Y M N A S I E T Lysekil Sotenäs Utbildningar för framtiden Programkatalog 2010 2011 Hitta rätt i katalogen 3 Ledningen har ordet 4-5 Det händer i skolan 6 Elevrådet + Bibliotek 7 Teknik

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

våra 2014/2015 utbildningar

våra 2014/2015 utbildningar våra 2014/2015 utbildningar Teknikcollege En kvalitetsstämpel och ett nära samarbete med det lokala näringslivet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Industritekniska programmet s. 15 Teknikprogrammet

Läs mer

VÅRA PROGRAM 2013/14

VÅRA PROGRAM 2013/14 VÅRA PROGRAM 2013/14 INNEHÅLL Välkommen till Holavedsgymnasiet 4 5 Holavedsgymnasiets utbildningar 6 Barn- och fritidsprogrammet 7 Bygg- och anläggningsprogrammet 8 Ekonomiska programmet 9 El- och energiprogrammet

Läs mer

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! StaffangymnasieT 2012-2013 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Dags att välja gymnasium

Dags att välja gymnasium Dags att välja gymnasium Gymnasievalet 2015 Välkommen till Botkyrkas gymnasium Botkyrka har fantastiska gymnasieskolor: S:t Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och S:t Botvids gymnasiesärskola.

Läs mer

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Framtida studiepreferenser hos åländska studerande på gymnasialstadiet Catharina Lojander-Visapää 1 Förord På uppdrag av Samordningsdelegationen

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

Rättad efter den finska versionen 4.9.2003

Rättad efter den finska versionen 4.9.2003 Utfärdat: 06.02.2012 Version: 1 Sida 1 av 179 Rättad efter den finska versionen 4.9.2003 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN I SJÖFART

Läs mer

Vasa International School

Vasa International School internationella profiler inom NA och SA Vasa International School Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap Vasa International School

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T!

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T! PROGRAMKATALOGEN 2008 N YH E T! Estetiska programmet profilering Inredning, Design Samhällsvetenskapsprog. profilering Hälsa och friskvård, Elitidrott Barn- och Fritidsprogrammet - Byggprogrammet - Elprogrammet

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se PROGRAMKATALOGEN 2015 1t ill 1 www.tornedalsskolan.se Gymnasieskolan Två typer av examen I den nya gymnasieskolan kan eleverna få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Krav för examen Kravet

Läs mer

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET 1 2015 2016 Skolan mitt i Skåne #GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET MER ÄN EN GYMNASIEUTBILDNING 03 Innehåll Därför Bergagymnasiet 4 5 Elevkåren 6 7 Bergaambassadörerna 8 9 SVK Sista-veckan-kommitén 10 11 Sambatåget

Läs mer

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u som ska börja gymnasiet hösten 2011 kommer att möta mycket nytt! Hela gymnasieskolan i Sverige förändras med nya program, nya inriktningar,

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 Bästa studerande! Ålands lyceum, som är en del av Ålands gymnasium, är en skola med omkring 480 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium delar på gymnastik- och

Läs mer

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 CARLFORSSKA GYMNASIET EDSTRÖMSKA GYMNASIET HAHRSKA GYMNASIET LIDMANSKA GYMNASIET RUDBECKIANSKA GYMNASIET TRANELLSKA GYMNASIET WIDÉNSKA GYMNASIET WIJKMANSKA GYMNASIET INNEHÅLL

Läs mer