RFID-TEKNIK FÖR IDENTIFIKATION AV NYCKLAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RFID-TEKNIK FÖR IDENTIFIKATION AV NYCKLAR"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå RFID-TEKNIK FÖR IDENTIFIKATION AV NYCKLAR Reg.kod: Oru-Te-EXA037-Mag104/04 Mikael Söderholm och Nancy Mulo Elektronikmagister 160 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Dag Stranneby KEY IDENTIFICATION USING RFID Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Sammanfattning Detta examensarbete har utfört på TT System AB i Örebro. Uppgiften gick ut på att ta fram ett säkerhetssystem till nyckelskåp med hjälp av RFID teknik. Systemet ska kunna detektera när ett objekt tas bort eller läggs i skåpet. Avläsningen är tänkt att ske genom en eller flera antenner, placerade inuti ett nyckelskåp eller i dess närhet. Den slutliga prototypen som vi utvecklade utnyttjade transponderteknologin för att identifiera nycklarna. Abstract This thesis has been done at TT System AB in Örebro. Our assignment was to develop a safety system to a key box by using a RFID-technique. The system purpose is to detect when an object is taken out or being put in the key box. The data transmitted by the transponder provides identification or location information. To detect a signal, an antenna of the reader generates a magnetic field, which induces a voltage in the coil of the transponder and supplies the transponder with energy. When an RFID transponder passes through the electromagnetic zone, it detects the reader's activation signal and then identification of a key occurs 2

3 Förord Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom magisterprogrammet för elektronik vid Örebro universitet. Tanken bakom detta arbete är att tillämpa teorin från föreläsningarna för att få inblick i hur man löser ett projekt i verkligheten. Arbetet har utförts på uppdrag av TT System AB i Örebro. Vi vill tacka följande personer som varit till stor hjälp under examensarbetets gång. TT System AB Frank Norberg Beo Berndtson Anders Sunesson Nova Electronics Tobias Persson VD Inköp/Produktionstekniker Inköp/Datatekniker Konsult/Handledare TekniQ/Mälardalens Högskola Anders Martinsen Regionsansvarig Örebro Universitet Thorbjörn Andersson Kjell Mårdensjö Magnus Otterskog Bo-Lennart Silfverdal Handledare Lärare Doktorand Labingenjör Företag Örebro Lindarverkstad Örebro den 17 maj 2004 Mikael Söderholm Nancy Mulo 3

4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND UPPGIFT SYFTE AVGRÄNSNINGAR VERKTYG BÄRBAR DATOR FICKMINNE SANDISK CRUZER MINI 128 MB TESTINSTRUMENT PROGRAMVARA METOD TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FRAMTAGNING AV KOMPONENTLISTAN LF-TEKNIK (FUNKTIONSBESKRIVNING AV KRETSKORTET) HF-TEKNIK (FUNKTIONSBESKRIVNING AV KRETSKORTET) RESULTAT DISKUSSION FÖRSLAG TILL VIDAREUTVECKLING INOM FÖRETAGET REFERENSER LITTERATUR WEBBSIDOR PERSONLIGA REFERENSER BILAGOR BILAGA NR 1: DATABLAD FÖR MICROREADER BILAGA NR 2: DATABLAD FÖR MOTTAGARANTENN KEYRING TAG BILAGA NR 3: CYGNAL MICROCONTROLLER BILAGA NR 4: STK500 KOPPLINGSSCHEMA BILAGA NR 5: DATABLAD FÖR S4100 MULTI-FUNCTION READER MODULE BILAGA NR 6: DATABLAD OCH KOPPLINGSSCHEMA FÖR S BILAGA NR 7: DATABLAD FÖR KEY FOB BILAGA NR 8: DATABLAD FÖR S6000 GATE ANTENNA BILAGA NR 9: BLOCKDIAGRAM FÖR LF-TEKNIK BILAGA NR 10: BLOCKDIAGRAM FÖR HF-TEKNIK BILAGA NR 11: KOPPLINGSSCHEMA MELLAN S4100 OCH MAX BILAGA NR 12: SMITHDIAGRAM OCH SIGNALFUNKTIONSKURVA FÖR ANTENNEN BILAGA NR 13: SMITHDIAGRAM FÖR ANTENNEN BILAGA NR 14: REAKTIONSTIDEN BILAGA NR 15: KÄLLKOD BILAGA NR 16: TERMINOLOGI

5 1 Inledning Detta examensarbete är utfört vid TT System AB i Örebro. Företaget tillverkar produkter för att skapa säkra lösningar inom området nyckel- och läkemedelshantering och säker förvaring. TT System har idag 15 anställda, deras produkter finns i Sverige, övriga Norden samt några länder i Europa. Frank Norberg är företagets VD och är sedan 1991 ägare av TT System. Huvuddelen av deras produktsortiment är designat och utvecklat av dem själva och ibland i samarbete med externa entreprenörer. Deras produkter är Produkter för att hantera och förvara nycklar Produkter för att hantera och förvara läkemedel Produkter med syfte att skapa kundanpassade system för förvaring och hantering av andra värden, i första hand för det sociala området. 1.1 Bakgrund Behovet av effektiv och tillförlitlig identifiering av produkter har under de senaste åren ökat. Att kunna märka produkter elektroniskt kan innebära stora fördelar för produktion och organisation. Exempel på detta är streckkoder, som länge har använts i livsmedelsbutiker och vid annan märkning av produkter. Streckkoderna innehåller en kod, ett id som identifierar produkten. TT System AB använder ett identifieringssystem redan idag men det bygger på kontaktbaserade elektroniska transpondrar (Dallas Semiconductor`s ibutton/touchminnen). Man vill här komma ned i kostnad samt göra det mer användarvänligt/flexibelt. Företaget vill nu göra en grundlig utvärdering av tekniken RFID(Radio Frequency Identification) och dess möjligheter i deras säkerhetssystem. Företaget vill utveckla ett system som bygger på transponders som kommunicerar med radiosignaler och detta har varit vårt uppdrag. Ett enkelt sätt att förklara hur RFID fungerar är att jämföra tekniken med den i streckkoder, vilka fungerar på ungefär samma sätt men använder ljus som bärare av informationen istället för radiovågor. RFID består av en transponder (kallas även för tag eller databärare). När taggen kommer tillräckligt nära radiosändaren (antenn) lagras energi i kretsen inne i taggen. När energi blir tillräckligt stor skickas ett svar ut. Detta tas sedan emot av radiomottagen för vidare bearbetning. På detta sätt kan även ny information skickas från radiosändaren till taggen. RFID-tekniken arbetar, beroende på applikationen, inom olika frekvensområden. Olika egenskaper och krav gör det mer eller mindre lämpliga för vissa områden. Tre frekvensområden dominerar RFID-tekniken. Låg frekvens ( khz), som är den vanligaste tekniken, vilket ger korta läsavstånd. En relativt ny teknik, mellanfrekvens finns på 13,56 MHz. Hög frekvens använder sig av mikrovågor på 2,45 GHz och ger långa läsavstånd på upp till 10 m. 5

6 Det finns olika varianter av RFID-transpondrar. Aktiva har egen strömförsörjning som t ex består av ett batteri medan passiva som vi använder får energi av läsaren när den avläser transpondern. Dessutom kan transpondrarna delas in i read/write och read-only. En read - only-transponder är fast kodad med ett id-nummer och denna information kan inte ändras. En read/write-transponder kan lagra användardata som t ex sändningsnummer och vikt som går att ändra. Transpondertekniken är dock dyrare än streckkoder pga att de inte kan tillverkas hos användaren till skillnad mot streckkoder som kan skrivas ut med en skrivare. Fördelen med transpondermärkning är att den inte behöver vara synlig d v s den kan ligga i vätska, inborrad i plast, trä eller ingjuten i betong. Man får alltså en beröringsfri avläsning som inte kräver någon optisk kontakt. Några av de användningsområden där denna teknik används idag är stöldskyddsmärkning, sortering, inventering, passagesystem, djurmärkning och produktionsidentifiering 6

7 2 Uppgift 2.1 Syfte Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett säkerhetssystem till nyckelskåp med hjälp av RFID-teknik. Systemet ska kunna detektera när ett objekt tas bort eller hängs upp i skåpet. Avläsningen är tänkt att ske genom en eller flera antenner, placerade inuti skåpet. 2.2 Avgränsningar Arbetet har begränsats inom dessa områden: Att studera de fysikaliska egenskaperna av RF-kommunikationen och de logiska/digitala kommunikationsprotokollen. Transpondrar med inbyggt antikollisionsprotokoll ska användas, d v s nytillkomna transpondrar måste kunna identifieras samtidigt som gamla transpondrar finns inom området. Om en transponder försvinner från området måste detta detekteras, det får inte heller ta för lång tid att detektera förändring i RFID-transponder-beståndet. Kontinuerligt avläsa RFID-transpondrar. Identiteterna ska jämföras med en tidigare inlärd lista. Avvikelser rapporteras i realtid till den befintliga administrativa delen av det befintliga systemet. 7

8 3 Verktyg Verktygen valdes efter hur examensarbete skulle utföras. För mer förklaringar av förkortningar i rapporten se bilaga terminologi. 3.1 Bärbar Dator Företaget tillhandahöll en bärbar dator. Detta underlättade arbetet eftersom vi kunde arbeta när som helst under dygnet. Datorn är en IBM ThinkPad med en processor på 500 MHz Intel Pentium och RAM 128 MB. Vi använde oss av datorns USB och dess COM-port för kommunikation med vårt system samt med fickminnet. 3.2 Fickminne Sandisk Cruzer mini 128 MB Fickminnet var vår bästa vän. Med det sparade vi mycket arbete. Minnet kommunicerar via USB-porten. Det är snabbaste och enklaste sättet att flytta data. Utmärkt som ersättare för alla vanliga disketter. 3.3 Testinstrument Testinstrumenten valdes med omsorg. Skolan tillhandahöll alla testinstrument som vi behövde Fluke 177 Multimeter Multimeter använde vi för att mäta värdena på komponenter (motstånd, kapacitans) och matningsspänning till korten TDS 220 Digital Oscilloscope När man ansluter en signal till ett digitalt oscilloskop leds signalen till att börja med genom en dämpsats och förstärkare som på ett analogt oscilloskop. Signalen leds från analog-tilldigitalomvandlare (A/D) som delar upp signalen i ett antal punkter sk sampel. Varje sådant sampel ges ett digitalt värde som motsvarar insignalens amplitud HP 8714B RF Network Analyser Med hjälp av HP 8714B RF Network Analyser skickade vi ut en signal med känd fas och amplitud på antenn. Antennen skickade tillbaka en reflekterad signal. 3.4 Programvara Listan över de programvaror som vi använde presenteras nedan ApplicationDownload Tool 4.0 TI ApplicationDownload Tool 4.0 TI är en liten programvara från TI där man programmerar in HEX-fil till en processor. Programvaran fungerar bara till modul s RS232 Hex Com Tool v4.0 För sändning av HEX-kommandon till s4100 använde vi RS232 Hex Com Tool v Hyperterminal Hyperterminalen är ett program i Windows för kommunikation av modem eller datorer emellan. 1 S4100 Multi Function Reader-detta är vår läsare och det förklaras mer i metod 8

9 3.4.4 Scintilla Text Editor Vi använde programmet Scintilla Text Editor för programmering av ATMEL Atmega Microsoft Word Rapporten skrevs i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word Microsoft Excel Transpondrarnas id lagrades i en tabell i Microsoft Excel Photoshop 6.0 Photoshop 6.0 använde vi för att redigera bilder Microsoft PowerPoint PowerPoint är ett presentationsprogram. Vi använde det för att presentera examensarbetet. 9

10 4 Metod 4.1 Tillvägagångssätt Vi började vårt arbete med förstudier inom ämnesområdet RFID för att få en övergripande förståelse för hur tekniken kan användas. Vi sökte mycket information på Internet och läste igenom böcker och manualer angående de komponenterna/materialen som vi använde oss av. Därefter studerade vi LF-tekniken, d v s de låga frekvensernas komponenter/moduler. En säljare från ELECTRONA och en från PROMAX, som är leverantörer av TI produkter, var på företaget och demonstrerade deras RFID-läsare och transpondrar. Vi fick en bra inblick i tekniken och dess funktion. Därefter beställde vi en läsare MicroReader 2000 RI-STU- MRD01 och några transpondrar av märke RI-TRP-RFOB-01. För att lösa projektet på ett strukturerat sätt tog vi fram en plan enligt de systematiska åtta stegen, se punkterna 1 till 4. 1 Problemställningar Beskrivning av önskat system -fysiska begränsningar (mått) -elektriska parametrar (material i skåp, frekvens) -önskemål om systemprestanda. Hur fungerar RFID-system -enkelt system -finns det olika varianter? (olika frekvens, olika systemlösningar (passivt - aktivt)) Olika systembegränsningar -räckvidd -identifieringsmöjligheter -antal samtidigt igenkända -påverkan av yttre faktorer (Störfrekvenser, påverkan av antenn och omgivande material) Vilka resurser finns tillgängliga -handledare och kunskap -vilka yttre källor kan vara till hjälp? (Internet, TI, Philips, Electrona) -Utvecklingssystem (RFID, mikroprocessor, övriga labbutrustningar) 2 Planering -i vilken turordning skall problemen lösas? -när bör olika saker (maskinvara, programvara) vara tillgängliga? 10

11 3. Datainsamling (Informationshämtning) -RFID-läsare (vilka finns och egenskaper, frekvens, antikollision) -kommunikation mellan RFID-läsare och transpondenn -vilka system har antikollisionsprotokoll och hur fungerar dessa? -vilka hjälpmedel finns för att testa kommunikation mellan läsaren och transpondern? -hur kommunicerar vi med RFID-läsaren för att nå transpondern? -vilken utrustning är lämplig för kommunikationen att börja med? -hur tillverkar vi en antenn för RFID-läsaren? -behövs det ytterliggare elektrisk anpassning på läsare (Bygga egen läsare)? -vilken mottagare/sändare skall hantera data från läsare? 4. Bearbetning -skiss på testsystem (hela konstruktionen) -uppbyggnad av RFID-läsare och antenn (färdig modul från tillverkare, egen konstruktion) -bygga upp systemet (prototypmässigt) med tillgängliga moduler och komponenter -framtagning av testkommandon för läsare och uppfångning av svar från transpondern -ta fram en kommunikationsenhet (programmering) -vilka möjligheter har man i ett plåtskåp (skåpet och dess inverkan) -behövs det en eller flera antenner per nyckellista? -ta fram ett förslag till systemlösning -verifierar lösningen mot önskade prestanda -utreda testsystemets för- och nackdelar. 4.2 Framtagning av komponentlistan Vi började med att planera, diskutera de olika lösningar som finns och hur genomförandet skulle gå till. Vi valde att testa två olika metoder, både LF-och HF-tekniken för att kolla om de skulle klara av protokollet för antikollision. Vi listade de olika komponenter som ingår i systemet, jämförde kvalité och priser hos de olika leverantörerna (TI, Philips, Cygnal, Elfa). Efter detta beställde vi hem komponenterna. Vi fick även en färdig modul från företaget för att bekanta oss med tekniken och hur den är tänkt att fungera i deras säkerhetssystem. Beskrivning av de ingående komponenter och dess funktioner tas upp i genomförande avsnitt. 11

12 5 Genomförande Här kommer vi att presentera hur vi har genomfört vårt projekt inom de två olika områdena. LF-teknik har ett frekvensområde på 134,2 khz och HF-teknik på 13,56 MHz. 5.1 LF-teknik (Funktionsbeskrivning av kretskortet) Följande komponenter användes för konstruktion av kretskortet. Blockdiagrammet för LFteknik se bilaga nr 9. Vi valde dessa komponenter pga. att de uppfyller funktionskraven för systemet och att vår handledare hade de tillgänglig på företaget. LM7805: Används för att omvandla matningsspänning 9V till 5V. Bild 1. Bild 1: LM Läsare (MicroReader 2000): för att läsa av och kunna kommunicera med 134,2 khz transpondrar. Datablad för denna läsare se bilaga nr 1. MAX232: används för att omvandla spänningsnivå på 10V som datorn sänder ut till 5V med hjälp av 5 st kondensatorer på 1,0 µf. Kretsen sköter även nivåomvandlingen åt andra hållet. Mottagarantenn: Vi använder Keyring Tag från TI som mottagarantenn. Den är också på 134, 2kHz. När transponden är placerade inom avläsningsområde, sker en elektronisk dialog mellan läsare och transpondern. Datablad för antenn se bilaga nr 2. Sändarantenn Lysdioder För att uppnå en enkel konstruktion av systemet har vi konstruerat systemet på ett mönsterkort som vi beställde från Elfa. På mönsterkortet lödde vi fast LM7805, läsare, MAX232, lysdioder. Matningsspänning på 9V får vi från Cygnalkortet (se bilaga nr 3) som med hjälp av spänningstransformator LM7805 omvandlas till 5V eftersom läsaren klarar av max 5V MicroReader 2000 funktion MicroReader består av en antennkrets RI45538NS som omvandlar elektrisk energi till elektromagnetiska vågor. Den har också inbyggd PIC-processor som är färdig-programmerad samt en strömkrets. Kommunikationen sker med RS232 via MAX232. Vi använde Windows Hyperterminal för att se detektering av transpondrarna. MicroReader har ett frekvensområde på 134,2 khz. Denna läsare är till för läsning mellan antenn och transpondrar, så att registreringen av transpondrar som befinner sig inom avläsningsområde detekteras. När transpondern passerar antennen skickas ett paket med information till läsaren, denna information består av 8 bitars ASCII-kod. ASCII-koden omvandlas vidare till hexadecimalkod

13 5.1.2 Sändar- och Mottagarantenn Vi konstruerade en egen sändarantenn. Eftersom antennen ska sända ut frekvensen på 134,2 khz så har den vissa krav på fysikaliska egenskaper. Q-faktorn skall inte överstiga 20 och induktansen skall ligga mellan 46 µh och 48 µh. Sändarantennen används för att detektera transpondrar. Varje transponder innehåller en liten radiosändare som är baserad på ett särskilt chip, där den elektroniska id-koden också är lagrad. Effekten från radiosändaren samlas in av en spole i transpondern. Detta är tillräckligt för att aktivera sändaren, som sänder ut koden vilken i sin tur avläses av läsaren. Beskrivning Mått/Mängd Förklaring Koppartråd 0,2 mm För att generera elektromagnetiskt fält Dimension 220 mm*170 mm Q-faktor 11 Resistans R 3,6 Ω Induktans L 47,48 µh Tabell 1: Fysikaliska egenskaper för sändarantenn Värdena på induktansen L och resistansen R mätte vi fram med en FlukePM6304 RCL-meter. Tjockleken på koppartråden fick vi från TI, vi lindade koppartråden på 7 varv och fick fram dimensionen enligt tabell 1. För att ta fram Q-faktor har vi använt formeln Q faktor = 2πfL R = 3 2π 134, , ,6 6 = Resultat för LF När konstruktionen av LF-systemet var färdigbyggt var det dags att testa vår systemfunktion. Vi använde Windows hyperterminalen i pc:n med hjälp av RS232-standard. Ur punkterna i våra avgränsningar klarade inte vårt system av att läsa fler transpondrar samtidigt, d v s läsaren klarade inte av att hantera protokollet för antikollision. Vilket är en av de viktigaste punkterna av vårt arbete. RFID-system som opererar på en låg frekvens är känsliga för annan lågfrekvent strålning, vilket kan vara en av de felkällor i vårt LF-system. I lokalen där vi hade vårt system fanns ett stort antal källor till lågfrekvent strålning. Lysrör, skärmar och ett antal elektrisk utrustningar som kunde ge upphov till lågfrekventa magnetiska fält. 13

14 5.2 HF-teknik (Funktionsbeskrivning av kretskortet) Här beskriver vi den HF-teknik komponenter som vi har använt. Bild 2 visar konstruktionen av tekniken. Bild 2: Arbetsplatta för HF HF-tekniken medförde att vi var tvungna att ändra en del på kretskortet samt använda en färdig modul från TI. Följande komponenter användes för konstruktion av kretskortet. Blockdiagrammet för HF-teknik se bilaga nr 10. LM7805 MAX202 Multi function reader s4100 från TI är färdigbyggd med en ATMEL microprocessor, HF-transceiver på 13,56 MHz, LF-transceiver på 134 KHz och en kristalloscillator. Se bilaga nr 5 s6700 Multi Protocol Transceiver IC är en krets som har frekvensen 13,56 MHz och används för trådlös kommunikation mellan läsare och transpondrarna. Sitter i modulen s4100. Datablad och kopplingsschema se bilaga nr 6. STK500 AVR-kortet är ett utvecklingskort med en mikroprocessor från ATMEL. Detta kort använde vi för programmering av kommunikation mellan läsare s4100 och antennkrets s6700. Kopplingsschema se bilaga nr 4. Funktion är densamma som för Cygnal Microcontroller. TI Series 6000 Gate Antenn är anpassad sändarantenn för 13,56 MHz och har en impedans på 50 Ω. Datablad för antennen se bilaga nr 8. Vicinity Key Fob transponder består av en kondensator, en spole och ett chip. Transpondern är tillverkad att fungerar som en mottagarantenn med 13,56 MHz bärfrekvens. Datablad för key Fob se bilaga nr 7. Vi var också tvungna att konstruera en ny antenn och få den att ha rätt frekvens samt rätt impedans. Vi använde oss av samma krets, LM7805 för att omvandla spänningen från STK500-kortet. All kommunikation med PC:n sker via RS232 som är kopplad enligt tabell 2. Se även sammankoppling mellan s4100 och RS232 via MAX202 i bilaga nr 11. Signalnamn Hylsa RS232 Hylsa s4100 Signalnamn Tx Data 3 2 Rx Data Jordpunkten 5 5 Jordpunkten Request To send 7 8 Clear To send Clear To send 8 7 Request To send Tabell 2: Koppling av pinnar mellan RS232 och s

15 5.2.1 s4100 Multi-Function Reader I s4100 sitter det en 8 bitars processor från Atmel. Vi laddade ner en BIN-fil som vi fick från TI. Denna fil gjorde att vi kunde skicka enkla HEX-kommandon för att kommunicera med antenn och transpondrarna. För att ladda ner BIN-filen till s4100 använde vi ApplicationDownload Tool 4.0. s4100 fungerar genom att man sänder ett HEX-kommando med RS232 Hex Com Tool. Till processorn skickar vi en förfrågan för läsning av transpondrar. Sändningen sker via MAX202 kretsen mellan pc:n och s4100. Processorn tar emot kommandon och informationen skickas vidare till antennen, därefter sker avläsning av transpondrar och deras id registreras. Multi- Function Reader består även av två antennkretsar där den ena är för LF och den andra för HF, och i vårt system används HF:s antennkrets s6700 Multi Protocol Transceiver IC s6700 är HF:s antennkrets och sitter i s4100 modulen. Kretsen är kopplad till en kristall på 13,56 MHz. Inkopplingen från antenn till kort förbinds med en koaxialkabel på 50 Ω impedans. I början ville vi bara plocka ur kretsen s6700 och dess kring komponenter, dvs kristall, kondensatorer, motstånd och induktans för att kunna kommunicera med utvecklingskortet STK500. Detta blev komplicerat och tog tid att genomföra, vi bestämde oss att kommunicera direkt via läsaren s Sändarantenn Antennen sänder ut frekvensen 13,56 MHz och har en impedans på 50 Ω. Antennen kräver större koppartråd samt mer lindningar. För att komma fram till hur lång koppartråd vi behövde använda, räknande vi ut våglängden och delade med två för att få antennens längd. Försök nr 1 Formel: 8 c0 3,0 10 λ = = = 22,12 där λ är antennens våglängd och c f 6 0 är ljushastighet i luft 13,56 10 λ 22,12 Koppartrådens längd är = = 11,06m 2 2 Vi använde testinstrumentet RF NETWORK ANALYZER 8714B för att testa antennen. Testinstrumentet visar samt räknar ut vilken impedans som koppartråden har. Vi fick ett Smith-diagram samt en signalfunktionskurva som visade de rätta värdena på impedansen vid olika frekvenser, se bilaga nr 12. Genom att ändra formen på koppartråden kunde vi påverka antennens impedans. Till slut fick vi en bra form som passade den kända impedansen och frekvensen. För bättre mottagning av transpondrarna, placerade vi antennen under en plasthink i vilket vi förvarade transpondrarna. Denna placering gav oss en möjlighet att detektera transpondrarna samt att kolla antikollisionsfunktion. Detta försök fungerade inte bra när vi testade systemet. Det visade sig att vi fortfarande inte kunde läsa alla transpondrarna samtidigt. 15

16 Försök nr 2 Vi konstruerade en loopantenn. Vi gjorde en impedansanppassning med LC-nät. Själva idén med ett anpassningsnät är att anpassa en lastimpedans Z L till ledningen med karakteristiska impedansen Z 0 som är skild från Z L. Z0 Zin Anpassningsnät ZL Målet är alltså att få Zin =Z 0 vilket medför att ståendevågförhållandet på ledningen blir lika med 1. Helst skall anpassningsnätet vara förlustfritt för att inte stjäla effekt från lasten. Vi tar hänsyn till att använda anpassningsnät av förlustfria, passiva komponenter, nämligen induktanser L och kapacitanser C. Vi använde även här testinstrumentet RF NETWORK ANALYZER 8714B för test av antennen för att kunna läsa av lastimpedansen Z L ur Smith-diagrammet. Efter avläsning av Z L normerade vi Z L, prickade vi in de normerade värdena i Smith-diagrammet. Avlästa värden på Z L Z L = 200-j400 Ω Normerad Z L Z L 200 j400 Z L = = = 4 j8ω Z 50 0 Från Smith-diagrammet kunde vi läsa av värdena på induktansen L S och kapacitansen C p och därefter beräknade vi de verkliga värdena på L S och C p. Se bilaga nr 13. Avläst värdena ur Smith-diagrammet L S = 4,4 där s för serie C p = 0,12 där p för parallell Beräknade värdena på L S och C p 2 Ls 2.58uH 3 s4100 Cp 28pF Antenn 1 4 L C S 16 P avläst värde LS Z 0 4,4 50 = jωls = j( avläst värde LS ) Z 0 LS = = = 2,58 µ H 6 ω 2π avläst värdecp 0.12 = jωcp = j( avläst värdecp ) CP = = = 28 pf 6 Z ω Z 2π

17 Detta försök blev svårare än vad vi tänkt oss. Vi fick problem med att anpassa antennen till ett bra värde som skulle överensstämma med de krav som modul s4100 har. Kraven för anpassningsnät när det gäller höga frekvenser är att induktansen ska vara så liten så möjligt, helst i pikohenry. Efter många tester och funderingar kom vi fram till att kortet s4100 var anpassat för direkt användning för antennen. Försök nr 3 Efter mycket hårt arbete med att konstruera en egen sändarantenn, vilket tog lång tid bestämde vi oss för att ta en färdigbyggd antenn. Från TI beställde vi en Series 6000 Gate Antenn. Denna antenn är redan anpassad och klar för användning. Antennens mått och egenskaper förklaras i tabell 3. Material Yttre dimension ABS-plast 322 x 337 x 40 mm Tabell 3: Antennens mått Inre dimension Vikt 322 x 337 x 38 mm Utstrålad effekt Impedans 0,7 kg 8 W 50 Ω ± 10 Ω 0 ±13º Frekvens MHz Vicinity Key Fob Transponder Vi valde denna typ av transponder pga utseende och att den uppfyller en bestämd ISO standard som stödjer antikollisionsprotokollet. Denna är egentligen protokoll för olika HEXkommandon och ASCII-kod där vi med hjälp av ett terminalprogram kunde kolla transpondrarnas id. Genom att skicka förfrågan (request) kunde vi få ett svar från transpondrarna. Själva fysiska uppbyggnaden av HF-transpondrarna är densamma som LFtranspondrarna STK500 AVR Vi bytte ut utvecklingskortet från Cygnal till STK500. På grund av att funktion är bättre än på Cygnal-kortet och att det är lättare att förstå och programmera. Seriell kommunikation mellan STK500 och s4100 sker via COM- porten. Informationen från transpondrarna visas i en LCDdisplay. Kravet från företaget på reaktionstiden för en läsning av 30 transpondrar är mindre än en 1 sekund, informationen av nycklarna skall registreras så snabbt som möjligt. Vi hade nio transpondrar och den rektionstid som vi mätte upp med ett oscilloskop blev 87 ms. Vi kopplade in probar från oscilloskopet på kanal 1 och kanal 2, där vi mätte på utvecklingskortet STK500 pinnar RxD och TxD. Vi fick en fin fyrkantsvåg där vi mätte tiden mellan pulserna som utvecklingskortet skickade till s4100. Se bilaga nr 14. Vi gjorde egen specialtestkontakt mellan MAX202-kretsen och datorn för att kunna se om vi hade problem med överföring och läsning av transpondrarna när STK500 är inkopplad med dator och s4100. Vi kopplade in specialtestkontakten mellan datorn och MAX202 och körde programmet RS232 Hex Com Tool v4.0 för att se kommunikationen. 17

18 Transpondrarna detekterades genom att vi skickade förfrågan (request) och fick svar (response) som kan se ut enligt tabell 4 och tabell 5. Request packet: (01 0B E 91) Field Contents Summary SOF 01 Start of Frame PacketLen 0B 00 Packet Length 11 bytes DeviceID 03 Device is MFR Cmd1 04 ISO15693 Entity ID Cmd2 62 Inventory Command Request IsOneSlot 01 1 Slot AfiFlg 00 No AFI byte included MskLen 00 Mask Length = 00 BCC 6E 91 LRC and ~LRC Tabell 4: Förfrågan Respons packet: ( E5 B E0 42 BD) Field Contents Summary SOF 01 Start of Frame PacketLen Packet Length 19 bytes DeviceID 03 Device is MFR Cmd1 04 ISO15693 Entity ID Cmd2 62 Inventory Status 00 ERROR_NONE Ivn.Resp.Flags 00 No Error DSFID 00 Data Storage Format ID UID EB B E0 ID of token (LSB) first BCC 42 BD LRC and ~LRC Tabell 5: Svar Vi testade oss fram genom att skicka olika förfrågan från tangentbordet, både för antikollisionsprotokollet och enstaka läsningar av transpondrarna. Detta gjorde vi för att veta hur vi skulle gå till väga med programmeringen. Vi förstörde en transponder för att se om den påverkar läsning av ej defekta transpondrar inom läsningsområdet. Med hjälp av terminalprogrammet kunde vi se att den defekta transpondern var ej läsbar och störde inte heller läsning av de övriga transpondrarna Programmering av STK500 AVR Vi bestämde oss för att programmera i C. Koden skrevs i Scintilla Text Editor. Med detta program kunde vi ladda ner koder till processor. Koden är uppbyggd med en del bibliotek för processor och LCD-display. För att kunna skicka förfrågan (HEX-strängar) var vi tvungna att skala ner den i flera bitar. Koden används för att lättare kunna skicka och identifiera transpondrarna. Programmeringen gav oss en säkrare läsning av transpondrarna än att använda terminalprogram. Vi hade möjligheter att ändra och testa oss fram med olika programmeringskoder för att nå den bästa lösning. Till slut skrev vi två olika källkoder som klarade även antikollisionsprotokollet, som detekterade transpondrarna kontinuerligt och ett som läste transpondrarna en och en. Genom funktionerna anropade vi en inlärd tabell av transpondrarnas id, som sedan jämfördes med de olika transpondrarna inom antennens avläsnings område. Se bilaga nr 15 för källkoder. 18

19 6 Resultat Om vi går tillbaka till syftet med detta examensarbete, var det att ta fram ett fungerande säkerhetssystem med hjälp av RFID-teknik. Vi har inte hunnit med alla punkter i avgränsningar pga tidbristen, bland annat att testa systemets funktion i plåtskåpet och kolla om transpondrarna detekteras när de plockas ur skåpet. Vi har i vårt arbete försökt komma fram till om RFID-tekniken kan ersätta Dallas touchknapp- teknik som TT system använder idag, samt om tekniken är tillräckligt utvecklad för att passa deras säkerhetssystem. RFID-tekniken befinner sig fortfarande i sin linda, och passar kanske än så länge endast en liten användargrupp. Tekniken utvecklas dock snabbt, och fler applikationer tillkommer hela tiden. Vi är övertygade om att i många fall kommer det att löna sig att använda RFID-tekniken istället för touchknapp/streckkod tekniken, eftersom RFID-tekniken medför betydligt lägre kostnad och är ett mer säkert system TT system AB får kanske se upp med att en del transpondrar ger starkare signaler än andra, vilket gör att detekteringen av dessa transpondrar läses hela tiden. Detta medför att de transpondrar med svaga signaler detekteras inte. Här måste företaget se till att använda transpondrar som har samma energi och inte har någon som är svagare än den andra. Detta kan leda till problem med att man inte kan läsa transpondrarna från nyckelskåpet som är väldigt viktigt. 19

20 7 Diskussion Under arbetetsgång har vi upplevt en del problem med komponenter/moduler. Det tog tid att förstå dess funktioner och kopplingar. Beställning av en del komponenter/moduler tog längre tid än vad vi hade förväntat oss, vilket gjorde att tiden rann iväg. Vi fick bra support av säljare från de olika leverantörerna. Vi fick även gratis koppartråd från Örebro Lindarverkstad så att vi kunde konstruera och linda antennen. I framtiden blir det kanske ett måste för märkning av produkter med RFID-teknik. Både företagare och privatpersoner kommer kanske att upptäcka fördelar med denna beröringsfria teknik. Det positiva med arbetet var att det var lärorikt och vi fick användning av de teoretiska kunskaperna från skolan. Fördelen med att jobba två tillsammans var att kunna diskutera de idéer vi hade, vilket resulterade i den bästa lösningen på arbetet och vi fick dessutom den hjälp vi behövde från skolan och konsulten Tobias Persson från Nova Electronics. 7.1 Förslag till vidareutveckling inom företaget Det vore intressant att utreda om det bli stora prestandaskillnader beroende på om RFIDteknik används vid små eller stora nyckelskåp. Det skulle även vara intressant att jämföra skillnaden mellan olika RFID-tekniker och dess funktion. Här är en del punkter som vi också skulle vilja gå igenom: Antennens egenskaper och elektromagnetiska fält. Måste kanske plåtskåpet ersättas med aluminiumskåp? Gå igenom hur TT system kommer att påverkas om de byter ut deras touchknapp teknik mot RFID. Att TT system måste göra klart för sig vad det är för värde som man tillför marknaden och som gör de unikt. Om relationen till kunderna påverkas, även om relationer till konkurrenter, leverantörer och tillverkare kommer att påverkas. 20

21 8 Referenser 8.1 Litteratur Titel: Microcontroller Cookbook Författare: M R James Förlag: Butterworth-Heinemann Språk: Engelska Utgivningsår: 1997 Utgåva: 1 ISBN-nr: Titel: Assembler programmering Författare: Wolfgang Link Förlag: Pagina förlags AB Språk: Svenska Utgivningsår: 1997 Utgåva: 1 ISBN-nr: Titel: Vägen till C Författare: Ulf Bilting Jan Skansholm Förlag: Studentlitteratur Språk: Svenska Utgivningsår: 2000 Utgåva: 3 ISBN-nr: Webbsidor Titel: Texas instrument Adress: Datum/tid: :52 Titel: Philips Adress: Datum/tid: :54 Titel: Google Adress: 8&hl=sv&meta= Datum/tid: :58 Titel: Elfa Adress: Datum/tid: :05 21

22 Titel: Leta Adress:http://www.eniro.se/query?what=web&partnerid=leta_se&q=development+kit+8051 &lrn= Datum/tid: :09 Titel: Silabs Development kit 8051 Adress: Datum/tid: :15 Titel: STK500 Atmel Adress:http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?family_id=607&family_name=A VR+8%2DBit+RISC+&tool_id=2735 Datum/tid: :56 Titel: Mikroprocessorn Atmega16 Adress: Datum/tid: : Personliga referenser Namn: Alf Mikkelä Titel: Säljare Företag: Electrona-Sievert AB Namn: Gunnar Ivansson Titel: Säljare Företag: Electrona-Sievert AB Namn: Mikael Hilke Titel: Säljare Företag: Promax mail: Namn: Jan Nordling Titel: Fält ingenjör Företag: Philips mail: Namn: Phil Todd Titel: Support Företag: Texas Instruments (England London) mail: 22

23 9 Bilagor 9.1 Bilaga nr 1: Datablad för MicroReader 2000 Description The Series 2000 Micro Reader is an intelligent module that provides all RF and control functions in order to communicate with khz HDX/FSK transponders and a host application. It is designed as a 30-pin Dualin-line printed circuit board. The Series 2000 Micro Reader is equipped with a serial communication interface and works together with a 47 H low-q antenna that eliminates the need to tune the system to resonance. Specifications: Part Number RI-STU-MRD1 Operating Temperature -20 to +50 C Storage Temperature -40 to +85 C Relative Humidity <97% non-condensing, IEC Test Db, 21 cycles Transmit Frequency khz Power Supply 5 Vdc, regulated Typical Current Consumption Active mode: 100 ma Idle mode: 5 ma Communication Point-to-Point Communications Parameters 9600 baud, 8 data bits, no parity, 1 start bit, 1 stop bit Communications Protocol Micro Reader specific communications protocol with Xon / Xoff handshake Communications Interface Serial Communications Interface (SCI), TTL voltage level Reader Interference Protection Wireless and wired synchronization Antenna 47 H, Q Typical Read Time Without synchronization: 100 ms With synchronization: 120 ms Transponder Types khz HDX/FSK Package 30-pin Dual-in-line for plug- or to solder-in Reference Documentation Reference Guide S2000 Reader System Micro Reader RI-STU-MRD1 Dimensions (38.3 mm x 29.3 mm x 13.5 mm) ± 0.5 mm Weight approx. 5 g Approval CE, FCC 23

24 9.2 Bilaga nr 2: Datablad för mottagarantenn Keyring Tag Specifications: Part Number RI-TRP-RFOB-01 RI-TRP-WFOB-01 Functionality Read Only Read/Write Memory (Bits) * Memory (Pages) 1 1 Operating Frequency khz Modulation FSK (Frequency Shift Keying) khz / khz Transmission Principle HDX (Half Duplex) Power Source Powered from the reader signal (batteryless) Typical Reading Range 60 cm** Typical Programming Range % of specified reading range Typical Reading Time 70 ms Typical Programming Time ms Typical Programming 25 ºC ,000 Operating Temperature (Read) -40 to +85 C Operating Temperature (Program) to +70 C Storage Temperature -40 to +85 Case Material Plastic (ABS) / glass insert (Transponder) Protection Class Hermetically sealed (Transponder) EMC Programmed code is not affected by normal electromagnetic interference or x-rays Signal Penetration Transponder can be read through virtually all non-metallic material Drop Test Dropped 10 times from a height of 1.90 m onto concrete Dimensions d 10.5 mm * 37.5 mm ± 0.3 mm Weight Approx. 4.5 g Reference Standard Transponder 23 mm Glass Encapsulated Transponder Reference Manual #

25 9.3 Bilaga nr 3: Cygnal Microcontroller Microcontrollern innehåller dessa funktioner: C8051F020 processor (Intel 8051) AC to DC power adapter Serial adapter RS232 RS232 serial cable 7 ribbon cable 25

26 9.4 Bilaga nr 4: STK500 Kopplingsschema STK500 innehåller dessa delar : AVR Studio 3.0 Interface RS232 Interface to PC for Programming and Control Regulated Power Supply for 10V - 15VDC Power Sockets for 8-, 20-, 28- and 40-pin AVR Devices Serial In-System Programming (ISP) of AVR Devices In-System Programmer for Programming AVR Devices in External TargetSystem Parallel and Serial High-voltage Programming of AVR Devices 8 Push Buttons and 8 LEDs for General Use All AVR I/O Ports Easily Accessible through Pin Header Connectors RS232 Port for General Use Expansion Connectors for Plug-in Modules and Prototype Area On-board 2-megabit DataFlash for Nonvolatile Data Storage Software Upgradable from AVR Studio to Support Future AVR Devices Flexible Clocking, Voltage and Reset System 26

27 9.5 Bilaga nr 5: Datablad för s4100 Multi-Function Reader Module HF- Transceiver Microprocessor Kristall- Oscillator LF-Transceiver FEATURES: USART for I/O Communication Three General Purpose I/O lines Dual Frequency Operation 134.4KHz MHz Multi-Protocol TI RFid LF Products TI RFid HF Tag-It ISO ISO A/B Custom Firmware Downloadable Scalability/Modular Architecture Power On-Reset Operation Firmware Upgradable APPLICATIONS: Access Control Vending Machines Point of Sale Terminals Printers Wireless Payments Handheld Devices SPECIFICATIONS Part Number RF-MGR-MNMN-N0 Operating Frequency (HF) MHz Operating Frequency (LF) khz Supported Transponders (HF) TI Tag-it inlays and transponders ISO compliant inlays and transponders ISO Type A/B compliant inlays and transponders Supported Transponders (LF) TI LF transponders (DST, R/W & R/O) Supported ISO Standards ISO ISO Type A & B Transmitter Power (HF) 200 mw Transmitter Peak-Current (LF) 1.1 Amps Peak Antenna Impedance (HF) MHz Antenna Impedance (LF) 440 µh (Approximately) Antenna Connection Independent on-board LF & HF Connections User Interface response Three General Purpose Inputs/Outputs Communication Interface USART with up to 38.4 kbps data rate Synchronization Protocol synchronization via host Approximate Dimensions: PWB: 2.75 x 1.5 x 0.4 (69 mm x 38 mm x 10 mm) Approximate Weight Module: 0.43 Oz (12.2 g) 27

28 9.6 Bilaga nr 6: Datablad och kopplingsschema för s6700 Description The S6700 Multi Protocol Transceiver IC enables a broad range of 13,56 MHz RFID interrogator designs for portable and stationary readers. This low power consumption device supports multiple RF communication protocols, minimizes onboard power requirements and reduces parts count in a final reader product. Part number RI-R6C-001A Operating Frequency 13.56MHz Supported RF Communication Protocols - Tag-it HF - ISO (e.g. Tag-it HF-I) - ISO (Type A) - Transparent (directly switched according to input pin) Operating Voltage 3.3V - 5V DC ± 10% Current Consumption Transmit: < 200 ma Stand-by: - Oscillator on < 15 ma - Oscillator off < 50 µa Transmitter power 200mW at 5V DC operating voltage Transmitter modulation ASK, 10% to 100% selectable through external components Antenna Impedance 50 Ohm at 13.56MHz Receive channels ASK kHz, ASK 847kHz, FSK423.75kHz/484.29kHz selectable Communication Interface Serial interface, CMOS compatible Operating Temperature -40 C to +85 C Storage Temperature -55 C to +125 C Package / Pincount SSOP 20 Packing / Delivery Tape-on-Reel, 1500 units per reel 28

29 9.7 Bilaga nr 7: Datablad för Key Fob Description The Vicinity Key Fob Transponder from Texas Instruments is compliant with the ISO/IEC global standard for contactless integrated circuit cards operating at 13,56 MHz. The key ring is based on TI's Tag-itTM Smart Label technology and allows interoperability of products from multiple manufacturers. With a user memory of 2K bits organized in 64 blocks, the MHz key Fob enables advanced solutions in a variety of markets, to include payment & loyalty applications, access control & security, ticketing, public transportation, production control, warehousing & item level tagging. Specifications: Part Number RF-HDT-KMAB Supported Standard ISO & 3 Operating frequency MHz Typical activation field strength read (at +25 C) 109 db A/m Typical activation field strength write (at +25 C) 112 db A/m Factory programmed Read Only Number 64 bits Memory (user programmable) 2K bits organized in 64 x 32-bit blocks Typical programming cycles (at +25 C) 100,000 Data retention time (at +55 C) > 10 years Simultaneous Identification of Tags Up to 50 tags per second (reader/antenna dependant) Operating temperature -25 C to +50 C Storage temperature -25 C to +50 C Case Material PVC Key ring Color Solid white Dimensions 54mm x 28mm x 1.7mm ± 0.3mm (Thickness on eyelet 3.4mm ± 0.3mm) Key ring hole diameter 4.8mm ± 0.1mm Key ring hole reinforcement Metal Eyelet (Brass colored) Weight 3.7 grams Delivery 250 units per box Printing Front side printed with TI RFID Systems logo Programming for Access Control Applications TI Standard and Customer Specified programming format available as an option 29

30 9.8 Bilaga nr 8: Datablad för s6000 Gate antenna Description This antenna is a single-loop transmit/receive antenna with preset matching electronics for a transmitter frequency of 13,56 MHz and impedance of 50 Ω. Specifications: Part number RI-ANT-T01 Operating Frequency MHz Impedance 50 Ohm ± 10 Ohm 0 ± 13 Maximum RF power 8W Operating Temperature -25 C to +55 C Storage Temperature -25 C to +60 C Case Material Plastic ABS, black Protection Class IP65 Vibration According to IEC (10Hz to 150Hz: Shock According to IEC (acceleration: 30g) Dimensions (L x W x H) 337mm x 322mm x 38mm 337mm x 322mm x 40mm (incl. screw heads) Weight 700g Connector SMA male (50 Ohm) Cable Type: RG58; Length: 3.6m 0.1m 30

31 9.9 Bilaga nr 9: Blockdiagram för LF-teknik MAX 232 MicroReader s2000 LF-Antenn 31

32 9.10 Bilaga nr 10: Blockdiagram för HF-teknik STK500 NM Display s4100 Gate Antenn

33 9.11 Bilaga nr 11: Kopplingsschema mellan s4100 och MAX202 33

34 9.12 Bilaga nr 12: Smithdiagram och signalfunktionskurva för antennen 34

35 9.13 Bilaga nr 13: Smithdiagram för antennen 35

36 9.14 Bilaga nr 14: Reaktionstiden Denna bild visar den reaktionstiden för de 9 transpondrar som vi hade. Reaktionstiden är 87 ms, se pilen. 36

37 9.15 Bilaga nr 15: Källkod Källkoden för Antikollisionsprotokollet: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <io_atmega16.h> #include <io_usart.h> #include <io_di.h> #include <io_do.h> #include <delay_loop.h> #include <io_ai.h> #include <lcd4.h> void lasa(void); void lasa_till_srx(void); void slot_one(void); //=== Global objects ==================================== lcd4 thedisplay; delay_loop sec; char s[32]; char srx[32]; char sslotone[]=0x01,0x0b,0x00,0x03,0x04,0x62,0x00,0x00,0x00,0x6f,0x90; char sslot[]=0x01,0x08,0x00,0x03,0x04,0x63,0x6d,0x92; char stagg[9][19]=0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAF, 0x1B, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0xC4, 0x3B, 0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA6, 0x1E, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0xC8, 0x37, 0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6C, 0x1E, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0x00, 0xFF, 0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC1, 0x19, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0xA8, 0x57, 0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0xEF, 0x19, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0x86, 0x79, 0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAD, 0x1B, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0xC6, 0x39, 0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA5, 0x1B, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0xCE, 0x31, 0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0x60, 0x9F, 0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5, 0x20, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0xB5, 0x4A; /*=== main ============================================== Start för nya C-program 37

38 ========================================================*/ int main(void) int i; io_usart_init( 9600, IO_USART_8MHZ ); //initiera USART lcd4_init(&thedisplay, &PORTC, &DDRC, 4000, 50); //initiera display lcd4_cup_row1(&thedisplay); //rad 1 på display lcd4_write_string(&thedisplay,"rfid BY M&N"); //Skriver ut på display lcd4_erase(&thedisplay); slot_one(); sslot[i]=0; for(;;) sslot[i]=( sslot[i]+1) % 16; if ( sslot[i]==1 ) slot_one(); lasa(); void slot_one() int i; for (i=0; i<11; i++) io_usart_write_char(sslotone[i]); lasa_till_srx(); //Skriver ut värdet till USART void lasa(void) int j, a,k; for (a=0; a<8; a++) io_usart_write_char(sslot[a]); //Skriver ut värdet till USART 38 lasa_till_srx(); for (k=0; k<9; k++) for (j=9; j<19; j++)

39 if (stagg[k][9]==srx[j]) lcd4_cup_row1(&thedisplay); for ( j=9; j<11; j++) sprintf(s,"%02x",(int)srx[j]); lcd4_write_string(&thedisplay,s); for ( j=17; j<19; j++) sprintf(s,"%02x",(int)srx[j]); lcd4_write_string(&thedisplay,s); lcd4_cup_row2(&thedisplay); sprintf(s,"tagg Nr %d",(int)k+1); lcd4_write_string(&thedisplay, s); //blockera(); //Läser HEX-tecken //Visar HEX-strängen på display //Läser HEX-tecken //Visar HEX-strängen på display //Läser HEX-tecken //Visar HEX-strängen på display void lasa_till_srx(void) int j; srx[0]=io_usart_read_char(); srx[1]=io_usart_read_char(); //mottagning av dem första bitarna //mottagna antal bitar /*=== for-loop 2 =================================================================== ====== Skalning av HEX-strängen bit för bit =================================================================== ======================*/ for (j=2; j<srx[1]; j++) srx[j]=io_usart_read_char(); //Läsning av USART 39

40 Källkoden för avläsning en och en Singlereader: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <io_atmega16.h> #include <io_usart.h> #include <io_di.h> #include <io_do.h> #include <delay_loop.h> #include <io_ai.h> #include <lcd4.h> void lasa(); void hitta(); void lasa_till_srx(); //=== Global objects ==================================== lcd4 thedisplay; delay_loop sec; char s[32]; char srx[32]; char sreadtransponder[]=0x01,0x0b,0x00,0x03,0x04,0x62,0x01, 0x00,0x00, 0x6E, 0x91 ; char stagg[9][19]=0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAF, 0x1B, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0xC5, 0x3A, 0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA6, 0x1E, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0xC9, 0x36, 0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6C, 0x1E, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0x01, 0xFE, 0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC1, 0x19, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0xA9, 0x56, 0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0xEF, 0x19, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0x87, 0x78, 0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAD, 0x1B, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0xC7, 0x38, 0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA5, 0x1B, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0xCF, 0x30, 0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0x61, 0x9E, 0x01, 0x13, 0x00, 0x03, 0x04, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5, 0x20, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0xB4, 0x4B; /*=== main ============================================== Start för nya C-program ========================================================*/ void main() 40

41 io_usart_init( 9600, IO_USART_8MHZ ); //initiera USART lcd4_init(&thedisplay, &PORTC, &DDRC, 4000, 100); //initiera display lcd4_cup_row1(&thedisplay); //rad 1 på display lcd4_write_string(&thedisplay," RFID BY M&N!!! "); //Skriver ut på display lcd4_erase(&thedisplay); for ( ;; ) hitta(); void lasa(void) int a,j; for (a=0; a<11; a++) io_usart_write_char( sreadtransponder[a]); lasa_till_srx(); //Skriver ut värdet till USART void hitta(void) int k,j; lasa(); for (k=0; k<9; k++) for ( j=9; j<19; j++) if(stagg[k][9]==srx[j]) lcd4_cup_row1(&thedisplay); for ( j=9; j<11; j++) sprintf(s,"%02x",(int)srx[j]); lcd4_write_string(&thedisplay,s); for ( j=17; j<19; j++) sprintf(s,"%02x",(int)srx[j]); lcd4_write_string(&thedisplay,s); //Läser HEX-tecken //Visar HEX-strängen på display //Läser HEX-tecken //Visar HEX-strängen på display 41

42 lcd4_cup_row2(&thedisplay); sprintf(s,"tagg Nr %d",(int)k+1); lcd4_write_string(&thedisplay, s); void lasa_till_srx(void) int j; //Läser HEX-tecken srx[0]=io_usart_read_char(); srx[1]=io_usart_read_char(); //mottagning av dem första bitarna //mottagna antal bitar /*=== for-loop 2 =================================================================== ====== Skalning av HEX-strängen bit för bit =================================================================== ======================*/ for (j=2; j<srx[1]; j++) srx[j]=io_usart_read_char(); //Läsning av USART 42

RadioFrekvensIdentifiering (RFID)

RadioFrekvensIdentifiering (RFID) SIS/TK446 Automatisk Identifiering och Datafångst En teknik för automatisk identifiering och datafångst Resumé Detta dokument ger en kort överblick av, vad det är, systemet, frekvenser, en jämförelse med

Läs mer

Digitala Projekt(EITF40) - Larm

Digitala Projekt(EITF40) - Larm Digitala Projekt(EITF40) - Larm Handledare: Bertil Lindvall Erik Oredsson, I-09 Sara Sellin, I-09 2012-05-08 1. SAMMANFATTNING I denna rapport presenteras vårt projekt att bygga ett huslarm från grunden

Läs mer

LARMANLÄGGNING. Digitala Projekt, EITF11. Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall

LARMANLÄGGNING. Digitala Projekt, EITF11. Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall LARMANLÄGGNING Digitala Projekt, EITF11 Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall 1. Sammanfattning Vi har byggt ett larm vars syfte är att användas i hemmet. Larmet använder

Läs mer

Transponderkurs. Silca is a member of the Kaba Group. COPYRIGHT SILCA S.p.A. 2006

Transponderkurs. Silca is a member of the Kaba Group. COPYRIGHT SILCA S.p.A. 2006 Transponderkurs Silca is Silca is Så enkelt är det Vad behövs? KOPIERING AV TRANSPONDER NYCKLAR. SILCA TRANSPONDER NYCKEL KATALOG ORIGINAL IDENTIFICATION TVÅ PERFEKT FUNGERANDE NYCKLAR COPY *The TI logo

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Laboration i Radioteknik Design av RFID-antenn

Laboration i Radioteknik Design av RFID-antenn Laboration i Radioteknik Design av RFID-antenn I denna labb ska du visa dina klasskompisar att du/ni kan få bästa resonans på en RFIDantenn och därmed kan läsa den på längst avstånd. Första pris är en

Läs mer

Digitala Projekt (EITF11) Hemlarm

Digitala Projekt (EITF11) Hemlarm Digitala Projekt (EITF11) Hemlarm Karl Nordenstorm, I-12, gem12kno 2014-05-16 Handledare: Bertil Lindvall Sammanfattning Den här rapporten beskriver arbetet bakom hur en prototyp för ett hemlarm har utvecklats

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

RFID. Individuell inlämningsuppgift. Veve Rydstedt vrt07001@student.mdh.se. Produktutveckling 3 KPP039. Examinator: Rolf Lövgren

RFID. Individuell inlämningsuppgift. Veve Rydstedt vrt07001@student.mdh.se. Produktutveckling 3 KPP039. Examinator: Rolf Lövgren Akademin för Innovation, Design och Teknik RFID ) Individuell inlämningsuppgift Produktutveckling 3 KPP039 Veve Rydstedt vrt07001@student.mdh.se Examinator: Rolf Lövgren Innehåll 1.INLEDNING... ERROR!

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar 1-1 Filtrering av matningsspänningar för -5-6 -7-8 känsliga analoga tillämpningar SP Devices -9 215-2-25-1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 Problemet Ibland behöver man en matningsspänning som har extra lite störningar

Läs mer

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA står för Radio Frequency Identifi cation och innebär en transponder (tagg). Genom vårt unika -koncept gör vi det på blir därför mycket robusta och fl exibla. Förutom serienumret -SYSTEM OCH PRODUKTER ADAGE

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual 1 All information i följande manual gäller vid publikationstillfället och kan utan förvarning ändras. Vi rekommenderar därför att ni innan

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

Vi kan RFID. www.areff.se

Vi kan RFID. www.areff.se Vi kan RFID Areff Systems är ett företag i branschen automatisk identifiering som specialiserar sig på RFID (Radio Frequency Identification). Areff Systems har erfarenhet av RFID-marknaden sedan 1994 och

Läs mer

Datorteknik. Tomas Nordström. Föreläsning 6. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Datorteknik. Tomas Nordström. Föreläsning 6. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Datorteknik Tomas Nordström Föreläsning 6 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Föreläsning 6 Vad händer vid uppstart SoC och Kringkretsar, PIO Programmering i Assembler Lab2 genomgång

Läs mer

UBIQUITI Powerstation5 - Config

UBIQUITI Powerstation5 - Config UBIQUITI Powerstation5 - Config Har följer en liten beskrivning på hur man snabbt kommer igång för att använda UBIQUITI Powerstation5 trådlös router för att överbrygga mycket stora avstånd. Jag var valt

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola Elektro- och informationsteknik Digitala projekt (EITF11)

Lunds Tekniska Högskola Elektro- och informationsteknik Digitala projekt (EITF11) Skola: Institution : Kurs : Lunds Tekniska Högskola Elektro- och informationsteknik Digitala projekt (EITF11) Projekttyp : Rapportsammanfattning Handledare : Bertil Lindvall Studenter : Datum : 2015-05-11

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATION MANUAL MM-61 ST

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATION MANUAL MM-61 ST INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATION MANUAL MM- ST -KANALERS FIBEROPTISK MULTIPLEXOR -CHANNEL FIBRE OPTIC MULTIPLEXER SPECIFIKATIONER SPECIFICATIONS ANSLUTNINGAR CONNECTIONS BLOCKSCHEMA BLOCK DIAGRAM WESTERMO

Läs mer

Skolerbjudande från. Ta kontakt med oss på Lenovo! 08-51161000. www.lenovo.com/se

Skolerbjudande från. Ta kontakt med oss på Lenovo! 08-51161000. www.lenovo.com/se Skolerbjudande från Ta kontakt med oss på Lenovo! 08-51161000 www.lenovo.com/se 1 Lenovo ThinkPad R400 14.1 WXGA (1280 x 800) Intel Core 2 Duo processor T6570 (2.1GHz 800MHz 2MBL2) 2 GB PC3-8500 DDR3 SDRAM

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Ansvarig lärare: Olof Andersson, Telefon 021-101314 (besöker skrivsalen)

Ansvarig lärare: Olof Andersson, Telefon 021-101314 (besöker skrivsalen) MÄLRLENS HÖGSKOL Institutionen för elektroteknik Tentamen Mikrodatorteknik T3760 atum 2005-10-28 Tid 08.30 12.30 nsvarig lärare: Olof ndersson, Telefon 021-101314 (besöker skrivsalen) Om du klarat samtliga

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation HT 2009 Akademin för Innovation, Design och Teknik Trådlös kommunikation Individuell inlämningsuppgift, Produktutveckling 3 1,5 poäng, D-nivå Produkt- och processutveckling Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP För AP produkter som använder ISP måste flashuppdateringen göras med hjälp av den medföljande MPC Manager. För att utföra en firmware uppdatering, följ dessa instruktioner: 1. Ladda ner och installera

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien. SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem.

Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien. SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem. Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem. DT-1000/1400/1470 Med handprogrammerare HP-01. Med programmet SatEdit V3 Programmering och

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z 3.4 RLC kretsen L 11 Växelströmskretsar kan ha olika utsende, men en av de mest använda är RLC kretsen. Den heter så eftersom den har ett motstånd, en spole och en kondensator i serie. De tre komponenterna

Läs mer

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING...

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... Sidan 1 av 7 Innehåll INLEDNING... MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... TEST LOKALISERING OCH MÅLSÄTTNING... TEORI OCH RESULTAT... TEORI... RESULTAT... 3 UTVÄRDERING... 6 APPENDIX... 6 APPENDIX

Läs mer

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039 Mälardalens Högskola Elektriska Kretsar En fördjupning gjord av Philip Åhagen Philip Åhagen 2009-12-03 Table of Contents Inledning... 3 Grundläggande ellära... 4 Spänning... 4 Ström... 4 Resistans... 4

Läs mer

AALTO CONTROL -SYSTEMET

AALTO CONTROL -SYSTEMET AALTO CONTROL -SYSTEMET TRÅDLÖS, CENTRALISERAT SYSTEM FÖR FJÄRRÖVERVAKNING AV ARMATURER MED INBYGGD RESERVKRAFT TRÅDLÖS TEKNOLOGI Trådlös övervakning för nödbelysningsarmaturer, upp till 5.000 armaturer

Läs mer

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG EN SV Mifare Reader MF1040 & MF1050 HW version 1.6 or later Installation Note MF1040 MF1050 Siemens AG ENGLISH MF1040 & MF1050 Installation Description MF1040 and MF1050 is a compact Smartcard reader using

Läs mer

UTFÖRSÄLJNING 2012 PANASONIC DVD-SPELARE SVART (DVD-S511) DEMO EX. PANASONIC DVD/VHS RECORDER (DMR-ES35V) DEMO EX.

UTFÖRSÄLJNING 2012 PANASONIC DVD-SPELARE SVART (DVD-S511) DEMO EX. PANASONIC DVD/VHS RECORDER (DMR-ES35V) DEMO EX. UTFÖRSÄLJNING 2012 Gyration GyroTransport 1GB, 30m (GP916T) Ta med dig din Gyromus & dina presentatioer överallt! 1GB inbyggd flashminne i USB-mottagaren, 30m räckvidd & självklart med inbyggt gyro. Den

Läs mer

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE)

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-2 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) 1/7 Uppdateringar Utgåva

Läs mer

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar 1 INNEHÅLL TRÅDLÖSA LIVING HÖGTALARE 4. LIVING SERIEN ÖVERSIKT 5. VANLIGA INKOPPLINGAR 8. FLER INKOPPLINGAR 9. MULTIROOM OCH

Läs mer

VAIO Tap 11 är världens tunnaste Windows tablet PC med Intel Core -processor Dator och surfplatta i ett för både föreläsningssalen och vardagsrummet

VAIO Tap 11 är världens tunnaste Windows tablet PC med Intel Core -processor Dator och surfplatta i ett för både föreläsningssalen och vardagsrummet Pressrelease 4 september 2013 VAIO Tap 11 är världens tunnaste Windows tablet PC med Intel Core -processor Dator och surfplatta i ett för både föreläsningssalen och vardagsrummet Touch-skärm och trådlöst

Läs mer

SportIdent Radio Application Poller Version 1.2

SportIdent Radio Application Poller Version 1.2 SportIdent Radio Application Poller Version 1.2 SportIdent Radio Application Poller... 1 Krav på datorer... 2 Konfigurering... 3 Installation av ATEN USB till serieportsomvandlare... 3 Instruktioner SIRAP:...

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

PT 100 / 500 / 1000 PRODUKTINFORMATION

PT 100 / 500 / 1000 PRODUKTINFORMATION PT 100 / 500 / 1000 temperaturgivare används vid mycket exakta temperaturmätningar. Den linjära funktionen resistans/temperatur förenklar många elektroniska applikationer. Temperaturövervakning av lagerhus

Läs mer

(2B1560, 6B2911) HT08

(2B1560, 6B2911) HT08 Royal Institute of Technology, KTH, Kista School of Information and Communication Technology, ICT Department of Electronics, Computer and Software, ECS Digital Design, IE1204 (2B1560, 6B2911) HT08 OBS!

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások Informatikai megoldások Nyckelhanterings Systemet IQ serien Varför behöver man ett nyckelhanterings system? Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe Nycklarna bör användas av rätt person Kontroll på

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Översiktskatalog. Elektronik. Styrkort C-257 Styrkort SA Styrkort EA Styrkort EX-5000 Styrkort EX-5001

Översiktskatalog. Elektronik. Styrkort C-257 Styrkort SA Styrkort EA Styrkort EX-5000 Styrkort EX-5001 Översiktskatalog Elektronik Styrkort C-257 Styrkort SA Styrkort EA Styrkort EX-5000 Styrkort EX-5001 Proptional förstärkare serie C257-V Spänning: 10-30 VDC ± 10% rippel p-p Skyddsklass: IP20 Max ström:

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

LABORATION PIC-PROGRAMMERARE

LABORATION PIC-PROGRAMMERARE Laborationsansvarig: Examinator: Anders Arvidsson Bengt Magnhagen Utskriftsdatum: 1998-02-13 Laborant: Godkänd den: / - Sign: Abstract This hands-on session aims at giving the student a useful PIC16x84

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Allt om datalogging och datakommunikation!

Allt om datalogging och datakommunikation! Allt om datalogging och datakommunikation! Data Logging Elementär datakommunikation PLC8D:1 Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet PLC8D:2 Data Logging Data Logging innebär att data samlas

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Jaguar Bronze Ett lågprissystem med RFID Chip Timing för mellanstora löpartävlingar, MTBtävlingar,

Jaguar Bronze Ett lågprissystem med RFID Chip Timing för mellanstora löpartävlingar, MTBtävlingar, J a g u a r t i d m ä t n i n g s s y s t e m Jaguar levereras i ett flertal modeller. Varje system kundanpassas efter vad du vill göra. Listan av finesser slår en med häpnad om man jämför med andra system

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 2 version 3.1 Laborationens namn Växelströmskretsar Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall

Läs mer

Typ Beskrivning Kraftmatning

Typ Beskrivning Kraftmatning webscada: webserver för Modbussystem webscada är en Linux-baserad webbserver avsedd för distansövervakning av Modbusenheter ex. ergoflex eller EQJW värmeregulatorer eller andra Modbusenheter som kopplats

Läs mer

FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM

FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM Innehåll Designflöde Översikt av integrerade kretsar Motivation Hardware Description Language CAD-verktyg 1 DESIGNFLÖDE FÖR DIGITALA

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning PlantWatch Temperatur och datalogger Kortfattad installationsanvisning Huvudkontor Filialer Stockholm Göteborg Jönköping Malmö Stockholm N Stockholm S Sundsvall Västerås Tel 08-598 908 00 Tel 031-49 99

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll CaddieON Snabbguide Förpackningens innehåll 1. CaddieON golfarmband 2. USB-adapter för laddare 3. Identifikations taggar (15 st.) 4. Snabbguide 5. Skyddspåse 6. CaddieON credits 2 3 6 1 CREDITS 5 4 CaddieON

Läs mer

DATALINK-NÄTVERK. Hårdvarubyggklossar

DATALINK-NÄTVERK. Hårdvarubyggklossar 2.1 DATALINK-NÄTVERK Fysisk koppling av värdar Hårdvarubyggklossar Ett nätverk uppbyggs av noder och länkar Noder: CPU Cache nätverks adaptor Minne I/O buss Nätverks adaptorn överför data mellan nätets

Läs mer

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1 TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 11005-01 v1.1 Information in this User manual is subject to change without notice. NEAT Electronics AB reserves the right to change or improve their products

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Fjärrstyrning av mikrovågsstation SM7LCB

Fjärrstyrning av mikrovågsstation SM7LCB Fjärrstyrning av mikrovågsstation SM7LCB Egenutvecklad fjärrstyrning av radiostation! Vad behövs för fjärrstyrning! Fjärrstyrning av radiostation: - Styrning av radio. - Överföring av ljud. - Styrning

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Inför laborationen "Öppna din dator"

Inför laborationen Öppna din dator Inför laborationen "Öppna din dator" Dessa förberedelser går ut på att du ska studera hårdvaran i din egen dator. Det kan du göra utan att öppna datorn och utan att någonting går sönder. Kom bara ihåg

Läs mer

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Välkommen... 4 Inställning av hårdvaran... 5 Installeras PC-LAB000SE... 6 Start av programvaran... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum Analys Modulen... 9 Transient Memorerings

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

DPS International Ltd INTEGRATION. Thomas Rickne

DPS International Ltd INTEGRATION. Thomas Rickne DPS International Ltd INTEGRATION Thomas Rickne Product Overview DPS are market-leaders in providing software for external logistics planning on road network. Integrated in our systems are accurate worldwide

Läs mer

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool Rev C SE, GB Manual Gewa Control Tool Innehåll/Contents SE MANUAL GEWA CONTROL TOOL... 3 INLEDNING... 3 KOMPATIBLA PRODUKTER... 3 INSTALLERA GEWA CONTROL TOOL... 4 INKOPPLING AV IR-SÄNDARE TILL DATOR...

Läs mer