Fördjupning kring personliga värderingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupning kring personliga värderingar"

Transkript

1 Fördjupning kring personliga värderingar Värderingar är något som styr vårt handlande och som vi inte alltid är medvetna om. Värderingar har olika vikt och betydelse för var och en över tid. Värderingarna indelade i de olika livscyklerna, Historia, Nutid och Framtid. Rangordningen PerformancePotential tillhandahåller genom ett unikt samarbete med ValuesOnline, ett självskattningsverktyg som ger dig inblick i dina underliggande och personliga värderingar. Det är ett utvecklat internetbaserat Rangordningssystem, kallad Rangordningen för kartläggning av personliga värderingar. Rangordningen är en unikt integrerad lösning och del i PerformancePotentials Kompetensmatchningskoncept. Rangordningen är varken ett test eller en kartläggning som berättar vem du är. Den hjälper dig att upptäcka vad som verkligen är viktigt för dig i livet och därmed utveckla hela din potential i vad du än företar dig. Forskningen ValuesOnlines tester baseras på forskningen utifrån bl.a. textanalys. Under 70- talet forskade Milton Rokeach ( ) mycket på området. Han var en polsk- amerikansk socialpsykolog som undervisade på Michigan State University, University of Western Ontario, Washington State University och University of Southern California. Rokeach har bl.a. skrivit boken Understanding Human Values. Andra personer involverade i forskningen är: Benjamin Tonna som bl.a. arbetade på University of Malta Brian P. Hall som har skrivit mer än 25 böcker om värderingar, bl.a. Values Shift och Values and the Learning Organization. Scott Bristol som f.n. arbetar på Stanford University som Lecturer in Organizational Behavior Det finns även modernare forskning, fr.a. på ESADE, Business School i Barcelona. Där nämns Simon Dolan som undervisar i arbetspsykologi och HR Management. Han har tillsammans med två kollegor skrivit boken Managing by Values. Grundaren av ValuesOnlines, Jan H Matsson, har samarbetat med bl.a. både Brian P. Hall och Scott Bristol.

2 Innehåll: 1. NORMATIVT vs. DESKRIPTIVT värderingsperspektiv 2. Värderingsperspektiv 3. Värderingshjulet hur värderingar uppstår 4. Utvecklingstrender 5. Det Dynamiska Värderingsperspektiv 6. Livsresan 7. Dynamiska definitioner

3 Figur 1: NORMATIVT vs. DESKRIPTIVT värderingsperspektiv FIG 1: Värderingsperspektiv Allt sedan antiken har mänskliga värderingar ansetts vara indikatorer på i vilken grad något är bra eller dåligt, t.ex. riktig konst = figurativa tavlor målade före Detta NORMATIVA påstående säger mer om konstsmaken hos den som skapat definitionen än om tavlorna. Många gör ingen egen tolkning av vad bra konst är utan följer den norm som konstkritiker skapat. ü NORMATIVA värderingar är föreskrivande värderingar som visar hur vi BÖR leva för att följa ett visst regelverk eller en vedertagen norm - ofta bestämd av andra. När människor följer normativa värderingar sker detta ofta p.g.a. osäkerhet om de egna värderingarna sällan p.g.a. mening och engagemang. Detta förhållande har i alla tider utnyttjats av makthavare och är grunden för maktmissbruk. ü DESKRIPTIVA värderingar är beskrivande och visar hur vi VILL leva för att uppleva mening i livet. Normativa värderingar kan vara en delmängd av en människas deskriptiva värdegrund. För att människor skall vilja följa normer, definierade av andra, krävs att de samman- faller med egna ideal. När detta inträffar övergår normen från en föreskrivande till en beskrivande värdering. När vi arbetar med värderingar som utvecklings- och förändringsverktyg använder vi personliga värderingar som informationskällor som bl.a. beskriver grunden för våra personliga preferenser.

4 Figur 2: Värderingshjulet hur värderingar uppstår FIG 2: Värderingshjulet hur värderingar uppstår VERKLIGHETEN: Alla föds med olika förutsättningar; vissa mer välbärgade, andra fattiga, somliga friska andra sjuka, begåvade eller mindre begåvade. Vi växer upp i olika upplevelsemiljöer, som påverkar perspektiv och verklighetsuppfattning. HÄNDELSER & UPPLEVELSER: Livet kan ses som en resa genom händelser och upplevelser, vilka berör oss olika starkt, positivt eller negativt. Händelser hör samman och den ena leder ofta till den andra. PERCEPTION & BERÄTTELSER: Personliga olikheter gör att vi uppfattar och förstår verkligheten olika. Perceptionsförmågan påverkar t.ex. tolkningen av upplevelser och de berättelser som formas ur dem. De berättelser (Stories) som berört oss mest, återberättar vi till dess de blir en del av vår bild av den s.k. verkligheten. VERKLIGHETSBILDEN: Vår personliga bild av verkligheten förändras med nya upplevelser och berättelser. Vi använder den för att förstå, värdera och hantera verkligheten.

5 PERSONLIGA VÄRDERINGAR: Personliga värderingar uppstår ur vår ideala bild av verkligheten. De kan sägas vara bryggan mellan våra innersta avsikter och den yttre verklighet vi vill medverka till att skapa. De ger oss viljan, orden och språket för att realisera våra visioner. PRIORITERINGAR & HANDLINGAR: Värderingar styr de prioriteringar och handlingar som formar vår egen verklighet. Figur 3: Utvecklingstrender FIG 3: Utvecklingstrender DEN GLOBALA UPPLEVELSEMILJÖN: Fig 3 visar hur en människas verklighetsbild utvecklas ur en viss social verklighet eller upplevelsemiljö. Den nya verklighet som idag möter unga människor är gränslös och fri från många gamla begränsningar. TRANSFORMATIONEN: Förflyttningen från den lokala till den globala upplevelsemiljön sker före sex års ålder för alla med tillgång till dator med Internetuppkoppling. Nya verklighetsbilder leder till andra prioriteringar och formandet av en ny verklighet.

6 NYA LIVSMÖNSTER: Fördjupade perspektiv leder till mer utveckla(n)de livsstilar samt förväntningar på en hållbar utveckling inom alla områden. Kravet från människor på en snabb omställning från det gamla till det nya ökar trycket på hela samhället. OSÄKERHETEN OM FRAMTIDEN: Förändringarna i den yttre verkligheten tvingar bl.a. företag och samhällen till stora och snabba omställningar. I en värld där allt är möjligt men inget bestående ökar individens egna ansvar för den personliga utvecklingen. HUR MÖTER VI DEN NYA TIDEN? ü Släpp illusionen om det bestående allt är föränderligt. ü Öka självinsikten, släpp tanken fri och sök svaren inom dig själv. ü Använd värderingsprocesser för att förstå dig själv och välja rätt. ü Hjälp människor finna mening med hjälp av sina autentiska värderingar. ü Utveckla ett Medvetet Värderingsperspektiv i hela samhället som hjälper människor och organisationer att finna en hållbar riktning baserad på mening. Figur 4: Det Dynamiska Värderingsperspektiv

7 FIG 4: Det Dynamiska Värderingsperspektivet Vill vi förstå samhällsutvecklingen och påverka framtiden, måste vi studera uppkomsten och utvecklingen av de perspektiv som styr människor. Det effektivaste sättet att studera förändringar i människors verklighetsbilder och preferenser är, som framgår av Fig 4, att följa utvecklingen av de personliga värderingarna och verklighetsbilderna - över tiden. Tre generella livsfaser/upplevelsemiljöer (cirklarna) i varje människas liv är identifierade Familj/identitet, Arbetsliv/karriär och Helhet/Oberoende. UPPLEVELSEBASERAD UTVECKLING: Den transformation av perspektiv och prioriteringar som följer på en människas ändrade verklighetsbild, uppstår genom upplevelser d.v.s. av något mer än bara en tanke eller idé. Ingen pedagogik kan mäta sig med det självupplevda, det som berör en människas hjärta. Endast denna förmår väcka motivationen till egen utveckling och förändring. VÄRDERINGAR SOM UTVECKLINGSVERKTYG: Syftet är att locka fram upplevelser, baserade på individens egna berättelser och värderingar, som utvecklar självinsikten och gör den personliga framtidsvisionen synlig. Med ett Medvetet Värderingsperspektiv kan organisationer lära sig leda verksamheter inifrån den enskilde medarbetarens verklighetsbild, på ett sätt som motiverar medar- betare att öka effektiviteten och utveckla hela sin och verksamhetens potential.

8 Figur 5: Livsresan FIG 5: Livsresan Livet kan ses som en resa mellan händelser och upplevelser som på olika sätt påverkar bilden av oss själva och verkligheten. Eftersom varje livsresa är unik är verklighetsbilden individuell samt de ideal och värderingar som uppstår Personliga Värderingar. Tre cykler eller livsfaser har identifierats eller livsfaser i en människas liv, som ger upphov till upplevelser med gemensamma drag. De kan ses som upplevelsemiljöer med olika fokus. Livscykel 1: Uppväxten; präglad av föräldrar, skola, kamrater, lek; en värld där unga människor söker sig själva och sin grundläggande identitet. Livsfokus: Självinsikt Vem är jag? Verklighetsbild: JAG och min identitet i centrum. Värderingar: Grundvärderingar som är viktiga för min överlevnad.

9 Livscykel 2: Karriären; präglad av arbete, konkurrens, relationer; en fas i livet då vi vill prestera, visa vad vi kan och förverkliga våra drömmar. Livsfokus: Självförverkligande Vad kan jag prestera? Verklighetsbild: JAG och min värld i centrum Värderingar: Fokusvärderingar som är viktiga för jag skall kunna prestera. Livscykel 3: Livsinsikten; präglad av en växande frihet från inre och yttre krav och begränsningar. Livsfokus: Fördjupad Livsinsikt Vad kan jag göra för helheten? Verklighetsbild VI som mänsklighet i centrum. Värderingar: Visionsvärderingar som är viktiga för att nå de högsta målen. Figur 6: Definitioner FIG 6: Dynamiska definitioner Med ett Medvetet Värderingsperspektiv inser vi att våra val, grundade i värderingar från en viss fas i livet, påverkar uppkomsten av händelser och upplevelser i kommande faser. Så uppstår händelsesamband baserade på värderingssamband. Våra processer gör dessa samband synliga och påverkbara för individen. Personliga värderingar bär därför på viktig information om potentiella händelsesamband som ligger i vår färdriktning. För att fånga dessa dynamiska samband har vi utvecklat definitioner med en unik syntax (Fig 6).

10 EXEMPEL: Genom textanalys, forskning och erfarenheter har det identifierats 127 typiska värderingar för var och en av de tre livsfaserna. Värdeorden är valda med avseende på de dynamiska och kvalitativa utvecklingssamband som finns mellan de tre faserna/livsmiljöerna. De tre värdeorden Beroende från Cykel 1, Oberoende från Cykel 2 och Ömsesidig från Cykel 3 visar hur dessa speglar tre olika Livsfokus (jfr text Fig 5), samtidigt som de visar på en personlig utveckling. Från en osjälvständig person med fokus i Cykel 1, som är beroende av andra för sin överlevnad, - > till en oberoende, självständig människa, mitt i livet i Cykel 2, med kontroll över sin egen livssituation - > till en osjälvisk människa i Cykel 3, som upptäckt hur allt och alla hör samman och hur ömsesidighet skapar riktiga relationer som inte skadar någon. ANVÄNDBARHET: De unika definitionerna gör en människas perspektivutveckling synlig. Rangordningen hjälper människor att hitta sin livsfas och se de värderingssamband som leder henne - eller inte leder henne, mot förverkligandet av sina högre mål och visioner.

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

Ledarskap & Organisation. - Ett första steg. Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling

Ledarskap & Organisation. - Ett första steg. Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling Ledarskap & Organisation - Ett första steg Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling Av: Magnus Ericsson INLEDNING... 4 VÄRDERINGAR... 5 VÄRDESTYRNING...

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Specialpedagogik, 30hp HT 2011 Professionellt förhållningssätt och lärande, 15hp

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Specialpedagogik, 30hp HT 2011 Professionellt förhållningssätt och lärande, 15hp Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Fördjupningsuppgift, 6hp Specialpedagogik, 30hp HT 2011 Professionellt förhållningssätt och lärande, 15hp Identitet En studie i hur elevers

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid.

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Vt 2012 Ungas framtid En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Uppsats kandidatnivå Författare: Madeleine Bengtsson

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Illustrationer sid. 12,14,16,18,20,22 och 24, Ania Witwitzka.

Illustrationer sid. 12,14,16,18,20,22 och 24, Ania Witwitzka. Häftet Främja hälsa en nyckel hållbar utveckling. En introduktion baseras på rapporten Främja hälsa en nyckel till hållbar utveckling, publicerad av Landstinget Dalarna 2010. Tillgänglig på www.ltdalarna.se

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lärarens ledarskap i klassrummet för elevers lärandeprocess? med fokus på elevernas självförtroende. Andreas Aldrin Jonas Carlberg

EXAMENSARBETE. Lärarens ledarskap i klassrummet för elevers lärandeprocess? med fokus på elevernas självförtroende. Andreas Aldrin Jonas Carlberg EXAMENSARBETE 2010:018 Lärarens ledarskap i klassrummet för elevers lärandeprocess? med fokus på elevernas självförtroende Andreas Aldrin Jonas Carlberg Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal?

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Inriktning mot Management HT 2009 Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Magisteruppsats Ulf Åberg 680428-5010 Handledare:

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro.

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Innovation, att leda eller lära sig ledas? Jag har funderat mycket kring ledarskap inom sk kunskapsföretag, speciellt kring hur jag själv agerar och reagerar på många personer och omständigheter. Ledarskap

Läs mer

DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE

DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE Sätt ett mål som inspire rar dig. Välj vem du lyssnar på. Välj vad du tänker. Det går inte att misslyckas om du inte ger upp. Det ska vara obekvämt agera nu. Känn

Läs mer

Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap

Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap En del föreställningar inom beteendevetenskapen är välmenade, men faller platt till marken. De ger dig en del goda idéer att tänka på, men de ger dig inte

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

DU - ETT VARUMÄRKE Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Per Frykman och Karin Sandin. Copyright: Per Frykman AB

DU - ETT VARUMÄRKE Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Per Frykman och Karin Sandin. Copyright: Per Frykman AB DU - ETT VARUMÄRKE Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte Per Frykman och Karin Sandin Copyright: Per Frykman AB Ditt personliga varumärke och professionella rykte avgör din

Läs mer