SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE"

Transkript

1 SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE 1

2 SD4 kan användas på flera sätt. Här kommer bara användningen med MIDI-dragspel att behandlas. För säkerhetsanvisningar, avancerad användning och anslutning samt användning med dator, via USB-port, hänvisas till den fullständiga originalmanualen på Engelska. Använd endast medföljande nätdel till SD4! Anslut nätdelen till POWER-uttaget på baksidan. För användning med dragspel, används MIDI IN 2 (VOICE), från MIDI-UT på dragspelet. LEFT och RIGHT ansluts till någon form av förstärkare, PA eller liknande. Slå på SD4 med ON/OFF knappen på baksidan. POWER-lampan, till vänster på panelen, lyser när SD4 är påslagen. POWER-lampan indikerar även signal på MIDI ingångarna, genom blinkning vid MIDI-signal. 1. DRAGSPELSLÄGE/ACCORDIONMODE (sid sidnr. i den engelska manualen) För att få MIDI-dragspelet att fungera fullt ut, med diskant, ackord och bas, måste dragspels-läge väljas, på följande sätt: Tryck MODE, lampan över knappen tänds. Tryck VALUE, flera gånger, tills ACC visas i displayen, för ACCORDION MODE. Tryck MODE igen, lampan släcks. Nu är SD4 i DRAGSPELSLÄGE. 2. AKTIVERING (slå på/av diskant, ackord eller bas) (sid. 27 & 28) För att få ljud i de olika sektionerna måste dessa vara AKTIVERADE, d.v.s. de måste vara valda med VOICE-knapparna. VOICE1/( RIGHT) = diskanten, VOICE2/(LEFT) =ackordet och VOICE3/(BASS) =grundbasen. Första gången respektive knapp trycks, blinkar lampan och displayen visar vilket ljudprogramnummer som är aktiverat. Blinkande lampa visar också att sektionen är mottaglig eller klar för editering (ändring av ljud, volym mm). Stadigt lysande, eller blinkande lampa indikerar även att sektionen är aktiv (spelbar). För att avaktivera, stänga av sektionen, tryck på den aktuella knappen tills lampan släcks. 3. VAL AV LJUDPROGRAM PRESETS (sid. 27 & 28) Tryck på knappen, för aktuell sektion tills lampan, ovanför knappen, börjar blinka. Nu väljes ett ljudprogram med VALUE - / + eller den NUMERISKA panelen. Om någon av VALUE -/+ knapparna hålls intryckt ca: ½ sekund, börjar värdet automatiskt räkna upp/ned och efter ytterligare ca: 2 sek. ökar hastigheten på upp/ned-räkningen. De ljud som finns direkt åtkomliga, PRESETS, är listade längst upp på panelen. PRESET 1-64 är fast inlagda fabriksinställningar, och kan inte ersättas. På PRESET kan egna ljudprogram sparas. Pianoljud är inlagt i dessa positioner, från fabriken, men ersätts av användarens egna, då de sparas. Ljuden väljs ur tabellen: APPENDIX A (s 79 - s 81). Hur nya PRESETS, skapas, editeras, och sparas, behandlas senare under avsnitt 8 & 9. EXEMPEL: (Val av orgel 21 i diskanten) TRYCK VOICE1/(RIGHT) tills lampan över knappen blinkar. VÄLJ 21 med hjälp av VALUE -/+ -knapparna, tryck + eller - tills displayen visar 021, eller tryck in 21 med den numeriska panelen. Det är en viss fördröjning då den numeriska panelen används. Trycks endast siffrorna 2 och 1, kommer displayen att blinka några sekunder innan 021 visas i displayen, och ljudet aktiveras. En PRESET består av tre siffror, och SD4 väntar på att eventuellt ytterligare en siffra skall tryckas in. Trycks däremot 0, 2 och 1, reagerar SD4 direkt, efter att 1 har tryckts. 4. INSTÄLLNING AV VOLYMER (sid. 26 & Sid. 31 VOICE MANAGEMENT) Med MASTER ställs den gemensamma ljudstyrkan, volymen, för hela SD4 samtidigt. Med VOICE kontrolleras volymen, oberoende av varandra, på varje sektion. Välj aktuell sektion, diskant, ackord eller bas, på samma sätt som vid val av ljudprogram. Provspela och justera ljudstyrkan med VOICE tills ljudstyrkan är till belåtenhet. 2

3 Styrkan indikeras på displayen under tiden man skruvar på knappen samt några sekunder efteråt. v00 är lägsta volymen och v63 den högsta. v står för volym och siffrorna för värdet. Det kan behövas att växla mellan sektionerna några gånger, och prova fram rätt balans. Med MIDIFILE kontrolleras volymen på MIDI-filer uppspelade med SD4. (Behandlas inte här) 5. TRANSPONERING (sid. 34) Under ransponering TRANSP. görs såkallad GLOBAL transponering för alla sektioner gemensamt. Transponeringen görs i tonsteg +24 eller -24, totalt 48 tonsteg (fyra oktaver). EXEMPEL: TRYCK TRANSP. Lampan tänds. Displayen visar 0, om ingen transponering är gjord. Värdet för transponeringen kan bara väljas med VALUE - / + knapparna. TRYCK + eller - till önskat värde. Om -12 valts, ljuder alla sektioner en oktav djupare. Om +12 valts, ljuder alla sektioner en oktav högre. För att snabbt återställa till 0, tryck VALUE + och - samtidigt. TRYCK TRANSP. igen, och displayen återgår till visning av PRESET position. För att indikera att transponering gjorts, lyser TRANSP. lampan stadigt. Transponering i tonsteg är användbart vid MIDI-spelning, utan det vanliga dragspelsljudet, för att kunna spela i olika tonarter utan att ändra fingerställning. Detta är speciellt användbart för pianodragspelare. 6. INDIVIDUELL TRANSPONERING (Hela oktaver) (Sid. 31 VOICE MANAGEMENT) Transponering individuellt för varje sektion, 2 oktaver upp eller ned, - 2 eller + 2. Detta är förmodligen den mest användbara transponeringsmetoden, då det ofta är behov av att höja eller sänka varje sektion för sig. Det är ingen speciell knapp för denna funktionen. Aktuell sektions knapp VOICE1, VOICE2 eller VOICE3 trycks medan VALUE -/+ knapparna samtidigt trycks för att ändra oktavläget. EXEMPEL: Ändra basens oktavläge en oktav upp. TRYCK och håll VOICE3 /(BASS) intryckt, samtidigt med VALUE +. Nu visas o 1, o för oktav och 1 visar att transponeringen höjts en oktav. 7. USER (REGISTRERING) (Sid. 38) SKAPA och SPARA USER-program Det går att lägga upp och spara 32 USER-program. Det innebär att alla ljudinställningar, volymer, transponeringar och övriga parametrar för diskant, ackord och bas, kan sparas samtidigt och sedan plockas fram igen samtidigt, med ett fåtal knapptryckningar. EXEMPEL: När ljudinställning, enligt avsnitten 3 till 6, är klar för att sparas, gå igenom följande procedur: TRYCK USER Lampan över knappen börjar blinka. TRYCK SAVE några sekunder tills displayen börjar blinka. Välj en position, med den numeriska panelen, 01-32, där programmet skall sparas, t.ex. 04. TRYCK SAVE igen. Displayen slutar blinka och visar stadigt nr 4. TRYCK USER igen och lampan släcks. USER 4 är nu sparad. VAL av ett sparat USER-program TRYCK USER, lampan blinkar. VÄLJ programnummer, 01-32, med VALUE -/+ eller den NUMERISKA panelen. 8. PRESETS Minnespositioner för lagring av ljudprogram (Sid ) Alla ljud är inte åtkomliga direkt, men finns lagrade i den interna ljudbanken. (Se ljudtabell i originalmanualen, APPENDIX A, sid , totalt 512 ljud.) Ett ljudprogram består ofta av en kombination av två eller tre olika ljud. Här beskrivs hur ljud från ljudbanken plockas fram, samt hur ett befintligt ljudprogram ändras och sparas i en ledig PRESETposition. Det är möjligt att ändra de fasta PRESETS -programmen, 1-64, men inte att spara om dom i samma position, då dessa positionerna är spärrade fabriksinställningar. Om ett befintligt ljudprogram ändras, eller ett nytt skapas, måste de sparas på någon av de lediga PRESET-positionerna För 3

4 att komma åt och ändra ett ljudprogram, används VOICE1, VOICE2 och VOICE3 -knapparna i EDITmode, där ljuden i ljudprogrammen blir åtkomliga för editering. 9. SKAPA / ÄNDRA & SPARA PRESETS (Sid ) För att komma åt ett ljudprogram för ändring, välj VOICE1, VOICE2 eller VOICE3. Minst en sektion måste vara aktiv, och aktuell PRESET, för ändring, vara vald och visas i displayen. Välj EDIT-mode genom att trycka på EDIT-knappen, lampan blinkar. Även lamporna över VOICE1, VOICE2 & VOICE3 blinkar, samtidigt som displayen visar tre streck stadigt lysande. För att se vilka ljud som är lagrade i programmet, trycks VOICE -knapparna en efter en, och programmets olika ljudnummer visas i displayen. Om ljudet under en knapp inte är aktivt, visar displayen OFF (voymen är avstängd). Byt eller lägg till ljud genom att välja VOICE-knapparna en efter en och blädra fram de olika ljuden med VALUE -/+ knapparna. Det går att lysna på ljuden samtidigt som de väljs. Om programmet skall bestå av ett, två eller tre ljud sparas dessa under VOICE1, VOICE2 och VOICE3. Det går också att ändra övriga parametrar för de olika ljuden oberoende av varandra. Detta beskrivs, i detalj, under avsnitt 10, ÄNDRING AV LJUDPROGRAMMENS PARAMETRAR. EXEMPEL 1: ÄNDRING av ett fast förprogrammerat ljudprogram, PRESETS I exemplet väljs PRESET 5 (005), STRINGS. Det kommer att ändras och sparas som nr 070. TRYCK VOICE1 tills lampan blinkar. VÄLJ PRESET 5, med den NUMERISKA panelen eller med VALUE -/+ knapparna. TRYCK EDIT, och lampan över knappen blinkar. Även lamporna över VOICE1, VOICE2 & VOICE3 blinkar, samtidigt som displayen visar tre streck stadigt lysande. Nu representerar VOICE-knapparna de 3 ljuden som ljudprogrammet är uppbyggt av. TRYCK VOICE1. (ljud 1) Lampan fortsätter att blinka och VOICE2 & VOICE3 släcks, samtidigt som ljudnumret för VOICE1 visas i displayen, i detta fallet 049, (Strings1, från ljudbanken). TRYCK VOICE2. (ljud 2) Lampan blinkar och displayen visar OFF, ljud 2 är avstängt. TRYCK VOICE3. (ljud 3) Lampan blinkar och displayen visar nr. 177, (Strings2 ). Ljud nr. 315, (101Strings) skall läggas till i VOICE2. TRYCK VOICE2. Lampan blinkar och displayen visar OFF. TRYCK VALUE -/+, tills displayen visar 315. Ändringen är klar och kan sparas. Här kan även andra parametrar som volym, tonläge, stämning mm. ändras. Detta beskrivs i detalj under avsnitt 10, ÄNDRING AV LJUDPROGRAMMENS PARAMETRAR. SPARA PRESET TRYCK EDIT, för att lämna editeringsmode, lampan släcks. Displayen visar nu 005, den PRESET som skulle ändras och sedan sparas som PRESET 070. TRYCK och HÅLL SAVE intryckt tills displayen börjar blinka. KNAPPA in den nya PRESET positionen med den NUMERISKA panelen. Displayen visar 070 blinkande. TRYCK SAVE igen och håll intryckt några sekunder tills 070 lyser stadigt i displayen. Nu har det nya ljudprogrammet sparats i PRESET position 070. EXEMPEL 2: Skapa en ny PRESET med ett ljud som saknas i de fasta PRESETS Detta är enbart ett exempel på handhavandet, och resultatet är kanske inte ett användbart ljud. Panflöjten, ljud nr. 460 Panflute, saknas och skall nu spara i PRESET position 080. TRYCK VOICE1 tills lampan blinkar. Välj PRESET-position 080, där Panflöjten skall sparas, med den NUMERISKA panelen eller VALUE -/+. TRYCK EDIT, och lampan blinkar. Även lamporna över VOICE1, VOICE2 & VOICE3 blinkar, samtidigt som displayen visar tre streck stadigt lysande. Ljudet behöver bara sparas under VOICE1, då panflöjten är ett komplett ljud. Ljudet kan bli fylligare om det även sparas under VOICE2 och VOICE3. Speciellt om stämningen ändras lite med TUNE-funktionen 4

5 eller om de placeras på olika platser i ljudbilden med PANORERINGS-funktionen. Detta kommer att beskrivas, i detalj senare, under avsnitt 10, ÄNDRING AV LJUDPROGRAMMENS PARAMETRAR. I detta exemplet sparas Panflöjten under VOICE1 och VOICE2 med panorering till vänster och till höger. TRYCK VOICE1 tills lampan blinkar. Välj ljudnummer 460, 460 visas i displayen. TRYCK VOICE2 tills lampan blinkar. Välj ljudnummer 460, 460 visas i displayen. TRYCK VOICE3 tills lampan blinkar. Nu spelar det ingen roll vilket ljud som är valt, då ljudet inte skall utnyttjas. VOICE3 skall stängas av, vilket görs med hjälp av volyminställningen. TRYCK 1, på den NUMERISKA panelen (Volume), och håll den nedtryckt. Displayen visar nu aktuellt volymvärde på det aktuella ljudet. Tryck, samtidigt som 1 hålls kvar tryckt, VALUE -/+ knapparna, båda samtidigt. Nu visar displayen OFF, och ljudet är avstängt. Så kan varje del stängas av, eller slås på med VALUE -/+, eller ljudvolymen kan ställas för de aktuella ljuden. Nu skall panoreringen för VOICE1 ställas åt vänster och VOICE2 åt höger. TRYCK VOICE1 tills lampan blinkar. Ljudnummer 460 visas i displayen. TRYCK 4, på den numeriska panelen (Pan), och håll den nedtryckt. Displayen Visar aktuellt värde på panoreringen, C i detta fallet, vilket betyder att ljudet är centrerat. TRYCK VALUE - upprepade gånger tills displayen visar Ljudet är nu placerat cirka 70% till vänster i ljudbilden är helt över i vänstra högtalaren. TRYCK VOICE2 tills lampan blinkar. Ljudnummer 460 visas i displayen. TRYCK knapp 4, på den numeriska panelen (Pan), och håll den nedtryckt. Displayen Visar aktuellt värde på panoreringen, C även i detta fallet, vilket betyder att ljudet är centrerat. TRYCK VALUE + upprepade gånger tills displayen visar 40. Ljudet är nu placerat cirka 70% till höger i ljudbilden. 63 är helt över i högra högtalaren. Ljudet är färdigt, och det återstår att spara det på PRESET position 080. Här kan även andra parametrar som volym, tonläge, stämning mm. ändras. Detta beskrivs i detalj under avsnitt 10, ÄNDRING AV LJUDPROGRAMMENS PARAMETRAR. SPARA PRESET TRYCK EDIT knappen, för att lämna editeringsmode, lampan släcks. Displayen visar nu 080, som var den PRESET positionen som valdes för det nya ljudet. TRYCK SAVE och håll intryckt tills displayen blinkande visar 080. TRYCK SAVE igen och håll intryckt några sekunder tills 080 lyser stadigt i displayen. Den nya PRESET positionen är därmed sparad. 10. ÄNDRING AV LJUDPROGRAMMENS PARAMETRAR (Sid ) Det går, som tidigare nämnts, att ändra de flesta parametrarna för ett ljud eller ljudprogram. Här beskrivs vilka parametrar och hur ändringarna genomförs. PARAMETRAR och den NUMERISKA panelens knappar som motsvarar AKTUELL PARAMETER: 1= Volume (Volym), 2= Shift (Tonläge), 3= Tune (Stämning), 4= Pan (Panorering), 5= Range Left/Right (Tonomfång), 6= Velocity Low/High (Anslagskänslighet), 7= Rewerb (Efterklang), 8= Effects (Olika effekter), 9= Send & 0= Sustain/Expression. Genom att trycka och hålla knappen (på den numeriska panelen) för önskad parameter nedtryckt, och samtidigt välja värde för för parametern med VALUE -/+, ändras parametern. Under tiden som parametern ändras, kan ljudet provlysnas och det kan avgöras när det valda parametervärdet är till belåtenhet. En parameter som ändrats, sparas i editerings mode, som beskrivs i tidigare exempel under SKAPA / ÄNDRA & SPARA PRESETS. EXEMPEL: Den individuella balansen i volym och panorering i PRESET 080 är inte bra och skall ändras. TRYCK VOICE1. Lampan blinkar. VÄLJ PRESET 80 med VALUE -/+ eller den NUMERISKA panelen. Displayen visar

6 TRYCK EDIT, lampan blinkar. Även lamporna över VOICE1, VOICE2 & VOICE3 blinkar, samtidigt som displayen visar tre streck stadigt lysande. TRYCK VOICE1. Nu visas ljudnummer 460 Panfjöjt. TRYCK 1 för volym och håll intryckt. Displayen visar aktuellt värde. VÄLJ nytt värde med VALUE -/+, samtidigt som 1 hålls kvar intryckt. TRYCK 4 för panorering och håll intryckt. Displayen visar aktuellt värde. VÄLJ nytt värde med VALUE -/+, samtidigt som 4 hålls kvar intryckt. TRYCK VOICE2. Nu visas ljudnummer 460 Panfjöjt. TRYCK 1 för volym och håll intryckt. Displayen visar aktuellt värde. VÄLJ nytt värde med VALUE -/+, samtidigt som 1 hålls kvar intryckt. TRYCK 4 för panorering och håll intryckt. Displayen visar aktuellt värde. VÄLJ nytt värde med VALUE -/+, samtidigt som 4 hålls kvar intryckt. Nu kan, om så önskas, andra parametervärden ändras. Välj parameterns nummer och välj papametervärde enligt ovan. Då alla val gjorts för aktuell PRESET, skall den sparas på samma eller ny position. SPARA PRESET TRYCK EDIT knappen, för att lämna editeringsmode, lampan släcks. Displayen visar nu 080, som var den PRESET positionen som valdes från början. Om ny position skall väljas för det ändrade ljudprogrammet, välj positionen med VALUE -/+ eller den NUMERISKA panelen. TRYCK OCH HÅLL SAVE intryckt tills displayen blinkande visar 080 eller det nya värdet. TRYCK SAVE igen några sekunder tills 080, eller det nya värdet, lyser stadigt i displayen. Nu har det nya ljudprogrammet sparats på PRESET position 080, eller det nya värdet. De viktigaste möjligheterna med KETRON SD4, för dragspelare, har nu behandlats. Om det finns oklarheter, om sådant som inte behandlas här, hänvisas till den engelskspråkiga originalmanualen. Velkommen til Gjøvik`s mest kjente, eldste og hele landets musikkhandel. Telefon eller Mandag-fredag 10:00-17:00. Torsdag 10:00-19:00. Lørdag 10:00-14:00. 6

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual Smile VDS Smile Monitor 3-0107 & 3-0108 Ref. 6545 & 6550 Programmerings & Användarmanual Smile VDS Detta är en snabbguide och ej som komplett manual. Avancerad manual för Smile finns på www.fermax.com

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

Skapa en direktsändning

Skapa en direktsändning Skapa en direktsändning I denna manual kommer du kunna läsa och få en visuell guide över hur man går tillväga för att sända direkt på 104,9 mhz. Denna manual riktar sig till alla som befinner sig i studion

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

SCENER. Att ändra i en scen

SCENER. Att ändra i en scen 192 DMX kanaler 12 armaturer med upp till 16 kanaler 30 banker med 8 scener i varje ( totalt 240 scener) 6 programmerbara chases med totalt 240 scener i varje 8 reglar för kanal kontroll Signerbar Joystick

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Lathund för Bose T1 ToneMatch engine

Lathund för Bose T1 ToneMatch engine Lathund för Bose T1 ToneMatch engine ÖVERSIKT...2 Framsida T1...2 Baksida T1...2 ToneMatch väljaren (hjulet)...3 Delar som ingår i ToneMatch...3 T1 TONEMATCH FRÅN BOSE...4 Kort information...4 Ställ in

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet

Parametrar Sikt och synlighet Inledning Inledning Det här dokumentet beskriver parametrar som är kopplade mot sikt och synlighet. Endast parametrar som bedöms användbara för påbyggare är listade. Vilka parametrar och inställningar

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

KNAPPAR OCH FUNKTIONER. 1. Pedalens inställningar, stämmor, koppel. 2. MAN II inställningar, stämmor, tremulant, koppel

KNAPPAR OCH FUNKTIONER. 1. Pedalens inställningar, stämmor, koppel. 2. MAN II inställningar, stämmor, tremulant, koppel 1 SVENSK SNABBHANDBOK Den engelska handboken är på 62 sidor. Det mesta står i den här snabbhandboken som är på 8 sidor. Och det mesta fattar du säkert utan att läsa någon handbok alls. Den engelska handboken

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Manual för digital CPU-styrning

Manual för digital CPU-styrning Manual för digital CPU-styrning TX Control ADOTECH AB Strandgatan 9 70 Skellefteå Tel. 090-77 Fax 090-8 E-mail: adotech@skebo.ac TX Control STATUSVISNING TEMP. UPP TEMP. NER LUFTVOL. UPP LUFTVOL. NER TIMER

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA BRUKSANVISNING Välkommen... 3 Bluetooth-anslutning... 4 Produktöversikt... 5 Innehåll... 6 Passform... 7 Laddning... 8 Reglage... 10 På/Av... 10 Musik och samtal... 11 Ihopparning av enheter... 12 Appen

Läs mer

Manual Radiostyrd klocka RM912TC

Manual Radiostyrd klocka RM912TC 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TC EGENSKAPER 1. Radiostyrda egenskaper Automatisk synkronisering av klockan med radiosignal varje hel timme. Klockan visar datum och veckodag på ett av fyra språk (E/F/G/I).

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Snabbguide Konferenstelefon Konftel 200W

Snabbguide Konferenstelefon Konftel 200W Snabbguide Konferenstelefon Konftel 200W Svenska Conference phones for every situation Beskrivning Konftel 200W Konftel 200W är en DECT konferenstelefon med upptagningsområde upp till 30 m 2. Konftel 200W

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

Kom igång. Victor Stratus 4 (Basic och M) ver

Kom igång. Victor Stratus 4 (Basic och M) ver Kom igång Victor Stratus 4 (Basic och M) ver. 160425 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK412N7VXS Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *2 reläer 1 x 16A / 250Vac 1 x 8A / 250Vac Växlande Växlande *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2

Läs mer

Jabra. Evolve 75. Bruksanvisning

Jabra. Evolve 75. Bruksanvisning Jabra Evolve 75 Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. BLUETOOTH -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 VR-700 SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 Lycka till med ditt nya instrument! Oavsett om du är nybörjare eller har spelat i många år så är det alltid en speciell känsla att få ett nytt instrument. Vi har skrivit

Läs mer

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box!

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box! Snabbguide Motorola VIP1903C Inspelningsbar Motorola VIP1963C Allt du behöver veta för att koppla in din! HEM 2237-Snabbguide OnDemand_Motorola 1903_TV157-1106.indd 3 2011-06-23 14.52 1 1 2 3 4 1 2 1 2

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

n-abler PRO STYRKULA Handledning

n-abler PRO STYRKULA Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO STYRKULA För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Manual Timglaset TimeFlex

Manual Timglaset TimeFlex Manual Timglaset TimeFlex En unik nedräkningstimer inom familjen Timglas Se vår hemsida Sammanfattning TimglasetTimeFlex är en nedräkningstimer med fem individuellt programmerbara larm, 1 999 minuter.

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

Problem med ljudet i Adobe Connect

Problem med ljudet i Adobe Connect Problem med ljudet i Adobe Connect Förberedelser Jag hör inte de andra deltagarna De andra deltagarna hör inte mig De andra deltagarna säger att min röst hackar Jag hör inte en av de andra deltagarna Ljudet

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

SuperVario/PocketVario

SuperVario/PocketVario BAUM Retec AG BAUM SuperVario/PocketVario Manual 2004 Copyright by Baum Retec AG Schloss Langenzell, 69257 Wiesenbach, Tyskland 1. Alla rättigheter reserverade. Ingenting som ingår i denna dokumentation

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android*

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* 1 Kompatibilitet APPlikator är kompatibel med följande ios-enheter: ipad - alla modeller ipod Touch - 3:e generationen och senare iphone - 3GS och

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

Kompatibilitet. Installation

Kompatibilitet. Installation n-abler PRO Trackball Produktbeskrivning n-abler Pro Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Problem med ljudet i Adobe Connect

Problem med ljudet i Adobe Connect Problem med ljudet i Adobe Connect Förberedelser Jag hör inte de andra deltagarna De andra deltagarna hör inte mig De andra deltagarna säger att min röst hackar Jag hör inte en av de andra deltagarna Ljudet

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

SunRize Alarm Clock 390482

SunRize Alarm Clock 390482 SunRize Alarm Clock 390482 1 Användarmanual Contents 1. Kort introduktion av klockans funktioner. 3 2. LCD-displayen.... 3 3. Så här byter du Halogenlampan..... 4 4. Handhavande......4 4.1 Uppstartsläge.........4

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Kom igång. Victor Stratus 4 (Basic och M)

Kom igång. Victor Stratus 4 (Basic och M) Kom igång Victor Stratus 4 (Basic och M) 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget på men får

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Bruksanvisning Art nr 273010 2 Innehåll Inledning 3 Bildöversikt CL100 4 Installera telefonen Ansluta telefonen 6 Ställa in ringsignalens volym 7

Läs mer

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 Beskrivning Digital porttelefonpanel kapabel att generera digital uppringning till våningsapparater med upp till 9999 olika nummer. Till detta används det

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer