Tisdag 24 november 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tisdag 24 november 2015"

Transkript

1 Ny unik konferens och mötesplats Inomhusmiljö 2015 Inomhusmiljöer för hälsosamma fastigheter och friskare människor Aktuella regelverk vad är egentligen inomhusmiljöproblem och vad betyder olägenheter? Hälsoeffekter av inomhusmiljö vad säger experterna? Moderator BO GLAS Norrlands Universitetssjukhus Metoder för effektiva innemiljöutredningar Vad visar den senaste forskningen kring inomhusmiljöer? TALARE SWESIAQ/ LUNDS UNIVERSITET Aneta Wierzbicka SÖDERTÄLJE KOMMUN Jessica Perman & Ulrica Olsson Så arbetar andra kommuner med inomhusmiljöproblem UMEÅ UNIVERSITET Steven Nordin BORÅS STAD Richard Svanberg & Patrik Johansson Mögel och fuktskador orsakssamband och utredningsmetoder God luftkvalité vad är det och hur uppnås det? SAMARBETSPARTNER: UNIVERSITETSSJUKHUSET I LINKÖPING Ulf Flodin LUNDS UNIVERSITET Lennart Larsson MINISTRY OF THE ENVIROMENT FINLAND Katja Outinen SPECIELLT INBJUDEN FRÅN FINLAND MALMÖ STAD Andrea Hjärne Dalhammar SWESIAQ Anders Lundin FUKTCENTRUM Anders Kumlin SIMMONS AKUSTIK & UTVECKLING AB Christian Simmons Stockholm, november 2015

2 Konferensprogram Tisdag 24 november REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS 9.30 MODERATOR BO GLAS INLEDER KONFERENSEN Bo är yrkeshygieniker på hudkliniken på Norrlands Universitetssjukhus/ Umeå Universitet. Han är även aktiv inom KOMIN, Kompetenscentrum för inomhusmiljö och hälsa samt forskar på sambandet mellan kemisk exponering och sjuka hus Research on indoor environment latest trends Lund University promotes a holistic approach to the research about indoor environment. The aim is to bring together researchers from different disciplines to understand the complex interactions taking place in indoor environments. Stakeholders such as occupants, practitioners, industry, municipalities and governmental authorities are integral part of the dialogue. Holistic approach - why do we need it and how does it look like in reality? How to balance energy use optimisation and adequate ventilation to ensure health, productivity and learning capability of occupants? Exciting research - update from Lund University National and international perspective - recent trends in research How can we increase the cooperation across the disciplines and organisations to create and maintain healthy indoor environments? ANETA WIERZBICKA, chairman of SWESIAQ, lecturer and researcher at Lund University Aneta s research deals with airborne particles, their sources and health effects. She belongs to international experts within ISIAQ Scientific and Technical Committee 12 dealing with aerosols in indoor environments. Aneta focuses on multidisciplinary approach to indoor environmental issues FÖRELÄSNINGEN GES PÅ ENGELSKA Vägledning för mätning av ljudnivåer inomhus De mätanvisningar som har funnits sedan 1996 för att bestämma ljudnivåer inomhus har nyligen uppdaterats. Teknikutvecklingen och införandet av internationella standarder medför att man nu måste mäta på ett annat sätt. I april 2015 släppte SP tillsammans med Christian Simmons rapporten Vägledning för mätning av ljudnivå i rum. Så genomförs en praktisk och tillförlitlig ljudmätning ute på plats Mätmetoder anpassade till rådande regler och krav CHRISTIAN SIMMONS, akustiker, Simmons akustik & utveckling AB LUNCH Mätningar i inomhusmiljön vad kan göras bättre? Vid utredningar av misstänkta problem med inomhusmiljön görs ibland olika mätningar. Vad behöver man egentligen ta hänsyn till vid olika mättekniker och hur går det att göra dessa mätningar bättre? Jämförelse av resultat från olika lab - om äpplen, päron och andra frukter Internationella standards för mätningar av flyktiga organiska ämnen (VOC) Beställarnas situation - vad bör de förvänta sig från analysföretagen och hur kan man använda svaren man får? BO GLAS, yrkeshygieniker, hudkliniken, Norrlands Universitetssjukhus/ Umeå Universitet SWESIAQ- modellen metoden för effektiva innemiljöutredningar SWESIAQ har tagit fram en beskrivning av hur en bra innemiljöutredning bör bedrivas. Metoden är grundad på många års erfarenheter av Sveriges bästa innemiljöutredare. Den är avsedd att kunna användas generellt för alla typer av byggnader där brukarna har besvär av innemiljön. Hur mycket kan egentligen standardiseras av en innemiljöutredning? Vilken nytta har man av luftprovtagningar i innemiljön? ANDERS LUNDIN, miljöhygieniker, f.d. ordförande, SWESIAQ

3 Konferensprogram Onsdag 25 november Fuktskadeutredningar diagnosmetodik för fuktskador Fuktproblem i våra fastigheter ökar, vilket i sin tur innebär att fler byggnader behöver åtgärdas. Anders kommer att lyfta allmän fuktmekanik samt ge några exempel på fuktproblem i vanliga byggnadskonstruktioner. Allmänt om fukt och fuktskador i byggnader Fuktskador i kallt klimat - några exempel Hur bör en fuktskadeutredning gå till? ANDERS KUMLIN, styrelseordförande, Fuktcentrum Anders är civilingenjör och driver även Anders Kumlin AB NÄTVERKSPAUS MED FIKA Finland s Moisture and Mold Program for improved buildings and a healthier indoor environment During , the Moisture and Mold Program by Ministry of the Environment in Finland includes several projects with drastic measures to combat the problem of moisture and mold damages that is plaguing the Finnish building stock. The main purpose is to reduce the health disadvantages and to prevent further damage. How we created tools, methods and know - how for moisture and mold damages - an international interest To include expertise related to good indoor climate and long-lived damp-proof structures in all education in the construction sector Inclusion of a requirement for a supervisor concerned with the management of moisture and conditions KATJA OUTINEN, director for the Moisture and Mould program, Ministry of the Environment Finland DAGEN AVSLUTAS FÖRELÄSNINGEN GES PÅ ENGELSKA 9.00 MODERATOR BO GLAS INLEDER DAGEN 9.10 Hälsoeffekter av inomhusmiljö vad säger experterna ur ett medicinskt perspektiv? Det finns ett flertal hälsoproblem som kan misstänkas ha samband med brister i inomhusmiljön. Dock är det inte alltid lät att härleda besvären till just inomhusmiljön. För att hitta samband blir det därför viktigt med tillförlitliga utredningar. Hälsoeffekter av vistelse i sjuka hus - fuktskadade byggnader Vilka åtgärder bör vidtagas? Vad säger vetenskapen? ULF FLODIN, överläkare, arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping Ulf har bedrivet forskning om bl.a. sjuklighet av vistelse i sjuka hus, men har framförallt stor klinisk erfarenhet av utredning/handläggning av patienter som mår dåligt pga. vistelse i sjuka hus NÄTVERKSPAUS MED FIKA Varför blir man sjuk i våra hus? psykologiska aspekter Lika viktigt som det är att upptäcka hälsoriskerna i en inomhusmiljö är det att skapa en medvetenhet och få berörda parter att inse vilka konsekvenser detta kan få. Vilka är de största hälsoriskerna i en inomhusmiljö? Varför blir man sjuk av en dålig inomhusmiljö? Hur ska man kommunicera kring dessa hälsorisker? STEVEN NORDIN, professor, Institutionen för psykologi, Umeå Universitet Steven forskar och undervisar inom medicinsk psykologi med fokus på neuropsykologi och sensorisk psykologi. Han har under de senaste åren arbetat med frågor som rör särskilda miljökänsligheter.

4 11.30 Aktuella regelverk hur definieras inomhusmiljöproblem och olägenheter? Det finns en viss osäkerhet kring vad som kan klassas som en olägenhet och vilken typ av utredning som krävs. Eftersom varje enskilt fall ska bedömas för sig när miljöbalken tillämpas, kan detta vara såväl svårbedömt som tidskrävande. Lagregler och vägledningar kring inomhusmiljö, hälsoskydd och olägenheter Konkreta rättsfall som illustrerande exempel Att göra avvägningar och klarlägga ansvarsförhållanden ANDREA HJÄRNE DALHAMMAR, stadsjurist, Malmö stad Andrea är stadsjurist vid miljöförvaltningen i Malmö sedan nio år. Hon har tidigare arbetat vid länsstyrelsen, Naturvårdsverket som konsult och som beredare vid miljödomstol. Andrea är utbildad miljöinspektör och arbetade som sådan i början av 1990-talet LUNCH Emissioner från byggnadsmaterial till inomhusluften - problem som kan lösas Inomhusluften kan förorenas av att oönskade ämnen sprids från material i byggnaden, från inredningsdetaljer eller från personer som vistas i byggnaden. Beskrivning av olika kemiska och biologiska emissioner som avges från själva byggnaden vid fuktskada Åtgärder för att stoppa dessa emissioner LENNART LARSSON, professor, Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds Universitet Lennarts forskning inom inomhusområdet har länge omfattat studier av fuktrelaterade mikrobiella emissioner inklusive av bakterie- och mögeltoxiner. Sedan några år arbetar han framförallt med att ta fram åtgärder syftande till att reducera människors exponering för skadliga emissioner inomhus Så bedriver Södertälje kommun tillsyn av inomhusmiljöer i bostäder Södertälje kommun delar med sig av handläggning av enskilda klagomål samt hur systematisk tillsyn kan göras genom bland annat tillsynsträffar och besiktning av hela huskroppar. Även konsten av att ställa bra frågor för att få rätt svar vid en dialog med fastighetsägare kommer att lyftas. Rutiner vid handläggning av enskilda bostadsklagomål rörande inomhusmiljö Problem med buller från fläktrum - så hanterade vi problemen Exempel på information vid tillsynsträffar JESSICA PERMAN, miljöinspektör, Södertälje kommun ULRICA OLSSON, miljöinspektör, Södertälje kommun NÄTVERKSPAUS MED FIKA Hur kvalitetssäkrar du inomhusmiljön? Borås Stad ger en inblick i hur arbetet med P-märk inomhusklimat fungerar i praktiken från utredning till förvaltning. P-märkt inomhusmiljö är en kvalitetssäkring av byggnaden ur flera funktioner, såsom fukt, ljud, ljus, luft och täthet. Arbetet börjar med en GFU grundläggande första utredning Olika delsteg i byggprocessen för att nå dit vi vill Fortsatt arbete i förvaltningen för att vidmakthålla en bra inomhusmiljö PATRIK JOHANSSON, byggavdelningschef, Borås Stad RICHARD SVANBERG, teknik- och projektansvarig, Borås Stad MODERATOR BO GLAS AVSLUTAR KONFERENSEN

5 Inomhusmiljö 2015 Inomhusmiljöer för hälsosamma fastigheter och friskare människor Olika typer av hälsobesvär vid vistelse i en fastighet är tyvärr ganska vanligt och även återkommande. Dock råder det en allmän osäkerhet om orsakerna och lösningarna till dessa besvär. Brister i inomhusmiljön som ofta diskuteras är dålig luft, buller samt fukt- och mögelskador där utredning och arbetsgång kan vara knepigt och resultaten inte alltid lätta att tyda. Under konferensen får du bland annat veta hur Södertälje kommun, Borås stad och Malmö stad arbetar med inomhusmiljöproblem. På konferensen Inomhusmiljö 2015 får du även ta del av erfarenhetsutbyten och praktiska lärdomar om hur en sund inomhusmiljö skapas. Lyssna bland annat till hur Finland har handskats med fukt- och mögelproblematiken som plågat det finska byggnadsbeståndet. Konferensen lyfter även den senaste forskningen kring inomhusmiljöer sam hur inomhusmiljöproblem och olägenheter egentligen definieras. Allt för att ge dig verktyg för hur du kan göra skillnad för fastigheter och människors hälsa! Varmt välkommen! Sara Hanisch Projektledare Teknologisk Institut LÄR DIG MER OM Fördjupa dina kunskaper kring mättekniker vad kan göras bättre? Varför man blir sjuk i våra hus vad säger experterna? Hur kan du lösa problem med emissioner i inomhusluften? Hur arbetar andra kommuner med inomhusmiljöproblem? Vägledning för mätning av ljudnivåer inomhus VILL DU VARA UTSTÄLLARE PÅ KONFERENSEN? Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Sara Hanisch på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket.

6 Porto betalt Sverige Inomhusmiljö 2015 Inomhusmiljöer för hälsosamma fastigheter och friskare människor Varför ska du gå på Inomhusmiljö 2015? Lär dig mer om utredning och arbetsgång vid inomhusmiljöproblematik Så kan du kvalitetssäkra inomhusmiljön Ta del av den senaste forskningen kring inomhusmiljöer Lyssna till hur Finland har arbetat med att lösa problemen med fuktoch mögelskadade byggnader Lär dig mer om mätning av ljudnivåer inomhus Ta chansen att nätverka och träffa kollegor i branschen! TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! PRIS ORDINARIE PRIS ANMÄLAN INNAN 16 OKTOBER Konferens kr/person kr/person tel DATUM OCH PLATS Stockholm november (3976-1) Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A Boka in 16 okto nan I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. b k er få Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen r rabat t anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. Som medlem i SWESIAQ erhåller du 15% rabatt på aktuellt pris. Uppge rabattkoden SWESIAQ vid bokningstillfället. ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Sara Hanisch på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. ANDRA UTBILDNINGAR I TEKNOLOGISK INSTITUTS REGI Ventilationsdagen Mäta och styra den tekniska förvaltningen Fuktskador - Utredningsmetodik Se för datum och mer information RETURADRESS Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, Stockholm

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

Den nya akutmottagningen 2014

Den nya akutmottagningen 2014 GÅ 4 OCH FÅ 1000 KR RABATT/PERSON Den nya akutmottagningen 2014 Byggnation Nya arbetssätt Processlösningar Framtidens akutmottagning Södersjukhuset, Locum AB Säkerhetsaspekter på morgondagens akutmottagning

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

Framtidens operationsavdelning

Framtidens operationsavdelning TA MED HELA TEAMET! GÅ 6 BETALA FÖR 5 Framtidens operationsavdelning Ny- och ombyggnation FÖR DIG SOM INTE FICK PLATS SIST Hör världsledande forskare om det senaste inom arkitektur inom vården Ta del av

Läs mer

Framtidens LSS-boende

Framtidens LSS-boende NY UNIK KONFERENS Framtidens LSS-boende En trygg och aktiv miljö LSS boende ur ett samhällsbyggnadsperspektiv Planera i tid för framtidens behov! En ny generation, med nya behov kräver nya tankesätt! Filmpremiär

Läs mer

Förtätning av staden 2015

Förtätning av staden 2015 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER 1 000 KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem

Läs mer

Framtidens operationsavdelning 2014

Framtidens operationsavdelning 2014 SKRÄDDARSYDD KONFERENS UTIFRÅN ERA BEHOV Framtidens operationsavdelning 2014 Byggnation Vårdmiljö Medicinteknik Flera lärorika verksamhetsfall Arbetsprocessen för ny operationsenhet på Hospital Herlev

Läs mer

SO-dagarna 2013. Succén tillbaka nu i Göteborg! Digitala verktyg för lärande. Konkreta verktyg för ökat lärande med tydligt SO-fokus

SO-dagarna 2013. Succén tillbaka nu i Göteborg! Digitala verktyg för lärande. Konkreta verktyg för ökat lärande med tydligt SO-fokus Succén tillbaka nu i Göteborg! SO-dagarna 2013 Konkreta verktyg för ökat lärande med tydligt SO-fokus Nya läroplanens viktiga förmågor The Big 5 Lgr 11:s krav på SO-undervisningen Så lär du ut ett källkritiskt

Läs mer

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt!

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt! Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm Regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet Virtuellt byggande i tunnelprojekt Berginjektering metoder för prognostisering

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Ny unik konferens och mötesplats! Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Tryggare och säkrare akutmottagning Patientflöden Flexibla lokaler efter framtida behov Framtidens akutmottagning så planerar

Läs mer

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin God bebyggd miljö Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö Arbets- och miljömedicin Inledning Är det lönsamt att satsa pengar på att arbeta proaktivt

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

FEBRUARI 2013 - VOLYM 2:1 - TEMA: SJUKA HUS

FEBRUARI 2013 - VOLYM 2:1 - TEMA: SJUKA HUS AVISEN FEBRUARI 2013 - VOLYM 2:1 - TEMA: SJUKA HUS Sjuka hus - hur påverkas vår hälsa? Skrivet av: Ulf Flodin Överläkare Docent AMM Allt fler patienter söker vår klinik på grund av symtom som de uppfattar

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Gå 3 eller fler få 1000 kr rabatt per person! Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Illustration: Henning Larsen Architects A/S. Så skapar vi attraktiva

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA UR INNEHÅLLET De nya juridiska regelverken och lagändringarna kring nyanlända elever mottagande och skolgång (proposition

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Framtidens resecentrum 2012

Framtidens resecentrum 2012 Den rätta vägen för ökad samverkan och attraktivt resande! Framtidens resecentrum 2012 Långsiktig planering Effektiv samverkan Kostnadseffektiva lösningar Planering och utformning av framtidens hållbara

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Centrum och handelsplatser i den moderna staden Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering

Läs mer

Attraktiva offentliga rum

Attraktiva offentliga rum Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens 24-25 augusti 2009 Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm Ur innehållet: Levande stadskärna så

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Labbdagarna 2012. Grupprabatt 3 eller fler 1000 kr i rabatt per deltagare. Den självklara mötesplatsen för dig inom laborativ verksamhet!

Labbdagarna 2012. Grupprabatt 3 eller fler 1000 kr i rabatt per deltagare. Den självklara mötesplatsen för dig inom laborativ verksamhet! Grupprabatt 3 eller fler 1000 kr i rabatt per deltagare Labbdagarna 2012 Den självklara mötesplatsen för dig inom laborativ verksamhet! A Biology of Business systemdesign för kvalitet i en komplex organisation

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Specialpedagogen & Lgr 11

Specialpedagogen & Lgr 11 Specialpedagogen & Lgr 11 Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Keynote speaker University College London Brian Butterworth Högskolan Dalarna Désirée von Ahlefeld Nisser Björkestaskolan

Läs mer