Kommunhuset, Administrativ service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Administrativ service"

Transkript

1 1(3) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5 i Leksand, kl Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C), t.o.m. 66 Sakarias Winberg (KD) Gerd Adolfsson (FP) Tjänstgörande ersättare Per Wiman (KD) för Kenneth Dahlström (C) fr.o.m. 67 Mats Oscarsson (S) för Eric Böwes (MP) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Per Wiman (KD), t.o.m. 66 Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Personalchef Maria Thulemark, 52 Personalstrateg Helena Bergman, 52 Administrativ chef Andriette Ivarsson Justeringens plats och tid Kommunhuset kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Ulrika Liljeberg (C) Justerare Lars-Erik Jansson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Administrativ service Underskrift Andriette Ivarsson

2 2(3) Ärendelista 52 Information om arbetet med kommunens ledarutveckling 53 Svar på medborgarförslag om Limsjödammen 2012/ Svar på motion om ljudinspelning av kommunfullmäktiges 55 Solidarisk kommunal borgen för leasingavtal av fordon upp till 5 miljoner kronor för Dala Vatten och Avfall AB 56 Yttrande över revisionsrapport Granskning av nybyggnation förskolan Källbacken avseende projektstyrning och konsekvensanalys 2011/ / / Kostpolicy för Leksands kommun 2013/ Ansvars- och attestreglemente med tillämpningsanvisningar för Leksands kommun 2013/ Grafisk profil för Leksands kommun 2013/ Styrdokument som upphör att gälla 2013/ Delegeringsordning för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör samt tjänstemän inom kommunstyrelsens förvaltning 2013/ Köp av fastigheten Åkerö i Leksand 2013/ Faktoriet vid M/S Gustaf Wasa - Kajen i Leksand 2012/ Äskande om investeringspengar för enskilda vägar i Insjön, Holsåkern 2013/843

3 3(3) 65 Ansökan om att Leksands kommun ökar sitt ekonomiska bidrag till Munthes Hildasholm 66 Ansökan om arrangemangsbidrag till föreningen Dalkarlsvägen för storvandring till Stockholm / / Avveckling av skidspårsavgifter 2013/ Yttrande över revisionsrapport Granskning av årsredovisning Yttrande över granskning av IT hanteringen inom Leksands kommun 2013/ / Bredbandsstrategi för Leksands kommun 2012/ Förändring av kostavdelningens organisation och inriktning av utvecklingen 72 Samgående Gagnef och Leksands verksamheter inom samhällsbyggnad 73 Gemensamt handläggarkontor och nämnd för alkoholtillsyn 74 Remiss av betänkandet En enklare plan- och bygglovprocess, Plangenomförandeutredningen (SOU 2013:34) 2013/ / / / Översiktsplan för Leksands kommun Tillsyn av badplatser enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor 77 Tyck till - redovisning första kvartalet 2013 från verksamhetsstöd och service 2013/ /54

4 1(1) s 52 Information om arbetet med kommunens ledarutveckling Personalchef Maria Thulemark och personalstrateg Helena Bergman informerar om kommunens kommande satsning på ledarutveckling. I kommunen finns ett 65-tal ledare som kommer att erbjudas att delta i utbildningen. s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Personalchef Maria Thulemark Personalstrateg Helena Bergman

5 1(1) 53 Dnr 2012/1282 Svar på medborgarförslag om Limsjödammen Gösta Hanses har lämnat in ett medborgarförslag om Limsjödammen och omlöpan för fiskpassage. Leksands kommun har, i samarbete med Leksand-Insjöns fiskevårdsområdesförening, samt i dialog med länsstyrelsen i Dalarna och Fiskeriverket under mars och april 2013 genomfört byggnation av en så kallad faunapassage vid Limsjödammen. Arbetet som genomförts av NCC med fiskevårdsexpert Anders Bruks som projektledare har genomförts i enlighet med villkoren i den miljödom som finns för Limsjödammen. I de slutliga villkoren för domen står att en faunapassage ska byggas senast vid Limsjödammen i enlighet med det avtal som slutits mellan Leksands kommun och Leksand-Insjöns fiskevårdsområdesförening. I avtalet står även att kostnaden för åtgärden ska delas mellan Leksands kommun och Leksand Insjöns fiskevårdsområdesförening vilket kommer att ske. Total kostnad för aktuell byggnation hamnar på cirka kronor, en summa som alltså delas mellan kommunen och fiskevårdsområdet. Tjänsteutlåtande från sektorschef Åke Sjöberg, daterat Medborgarförslag från Gösta Hanses, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till beskrivningen av ärendet anse medborgarförslaget besvarat. Kommunstyrelsen Tidigare beslut i ärendet KF

6 1(3) 54 Dnr 2011/1612 Svar på motion om ljudinspelning av kommunfullmäktiges sammanträden i Leksands kommun Sammanfattning I en motion till kommunfullmäktige vill Vänsterpartiet i Leksand att fullmäktiges sammanträden spelas in och läggs ut på kommunens hemsida. Detta för att allmänheten ska få en uppfattning om hur debatten har utspelat sig. Den 22 oktober 2012 gjorde IT-avdelningen och kommunikationsavdelningen en pilottest på en ljudinspelning av fullmäktiges möte. Efteråt sparades ljudfilen ner i ett mp3-format som skickades till kommunikationsavdelningen för efterarbetning och publicering på hemsidan. Filen blev 195 Mb stor och mötet höll på i ca 1,5 timme. Ljudfiler av ovanstående storlek går inte att ladda upp direkt på hemsidan. Att göra om filen i ett annat format var tidskrävande och i detta fallet tog det drygt två timmar. Diskussioner med andra kommuner visar att intresset för att lyssna på ljudfiler är mycket lågt, medan det finns ett större intresse att följa fullmäktige via film. Ärendets beredning Detta ärende behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunkationsavdelningen i samarbete med administrativ service att utreda möjligheterna att tillgängliggöra kommunfullmäktiges sammanträden för medborgarna. Sektorns/avdelningens bedömning Nedan beskriver vi de alternativ som finns när det gäller webbsändning av fullmäktiges möten med ljud och bild. Kostnaderna nedan är cirkapriser. En reglerätt upphandling behöver göras för att få slutliga kostnader.

7 2(3) Alternativ 1 köpa tjänst Anlita ett filmpoduktionsbolag i likhet med den sändning som gjordes i samband med hearingen kring Uppdrag granskning. Kostnaden för detta blir cirka kronor/år under förutsättning att kommunfullmäktige sammanträder sju gånger per år. Ingen extra personalkostnad från kommunen tillkommer vid detta alternativ. Alternativ 2 köpa utrustning, programvara och filma själva Det finns ett flertal företag på marknaden som säljer denna typ av lösning. Vid samtal med de kommuner i Dalarna som har köpt utrustning och programvara för att filma själva visar det sig att de använder olika lösningar. Kostnaden varierar från kr kr. Dessutom tillkommer licenskostnad på kr kr per år. För detta alternativ krävs resurs från kommunen som sköter för- och efterarbete samt filmar själva mötet. Total arbetstid cirka 40 timmar/år varav viss del innehåller övertidsersättning. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige sammanträder sju gånger per år. Fördelen med detta alternativ är att vi äger utrustningen så att vi kan använda den för att filma vid andra tillfällen, till exempel interna utbildningsfilmer. Alternativ 3 avstå från att spela in På grund av det rådande ekonomiska läget kan detta vara ett alternativ för tillfället. Kostnad 0 kr. Tjänsteutlåtande från administrativ chef Andriette Ivarsson och kommunikationschef Maria Bond, daterat Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde Motion från Vänsterpartiet, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Införa filminspelning av kommunfullmäktiges sammanträden enligt alternativ 1 med start den 25 november i samband med kommunfullmäktiges budgetsammanträde. 2. Kostnaderna för att köpa tjänsten ska belasta kommunfullmäktiges ordinarie budget. Kommunstyrelsen

8 3(3) Tidigare beslut i ärendet KF AU KS

9 1(1) 55 Dnr 2013/914 Solidarisk kommunal borgen för leasingavtal av fordon upp till 5 miljoner kronor för Dala Vatten och Avfall AB Dala Vatten och Avfall AB ägs indirekt genom bolag gemensamt av Gagnef, Rättvik, Vansbro och Leksands kommuner med 25 % vardera. Kommunfullmäktige beslutade om att tillsammans med Rättvik, Vansbro och Gagnefs kommuner ställa kommunal borgen på 30 miljoner kronor till Dala Vatten och Avfall AB. Detta för att Dala Vatten och Avfall AB skulle kunna finansiera en investering av nya lokaler för kontor och förråd samt löpande investeringar i främst fordon. I en skrivelse till Gagnef, Vansbro, Rättvik och Leksands kommuner ansöker Dala Vatten och Avfall AB om att få nyttja 5 miljoner av den tidigare beslutade kommunala borgen på 30 miljoner kronor till leasing av fordon. Det tidigare beslutet gäller inte leasing av fordon utan köp av fordon. Skrivelse från Dala Vatten och Avfall AB, VD Örjan Furn, daterad s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Ingå solidarisk kommunal borgen tillsammans med Gagnef, Rättvik och Vansbro kommuner för leasingavtal av fordon upp till fem miljoner kronor för Dala Vatten och Avfall AB. Detta belopp ska ingå i kommunens tidigare beslutade solidariska borgensåtagande om 30 miljoner kronor beslutat i kommunfullmäktige Uppdra åt kommundirektören att i samverkan med övriga delägare upprätta ett inbördes underavtal avseende detta. Kommunstyrelsen Tidigare beslut i ärendet KF

10 1(3) 56 Dnr 2013/405 Yttrande över revisionsrapport Granskning av nybyggnation förskolan Källbacken avseende projektstyrning och konsekvensanalys Leksands kommun har byggt en ny förskola (Källbacken) i Källan som blev mycket dyrare än beräknat. PwC har på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium genomfört en granskning av förskolan Källbacken avseende projektstyrning och konsekvensanalys. Revisionsfrågan har varit: Beaktas investeringars totalekonomiska konsekvenser vid beslut och uppföljning på ett ändamålsenligt sätt? Med totalekonomiska konsekvenser avses investeringens kostnader under hela dess livslängd det vill säga investeringsutgift i förhållande till exempelvis drifts-, underhålls- och energikostnader. Nybyggnationen av Källbacken har utförts i delentreprenader med fem utvalda entreprenörer. En extern byggkonsult har anlitats i projektet som stöd till kommunens projektledare. Granskningens övergripande bedömning är att investeringens totalekonomiska konsekvenser inte beaktats på ett ändamålsenligt sätt och att det funnits brister i projektledningen. PwC rekommenderar kommunstyrelsen att: Upprätta rutinmallar för utvärdering av anbud. Det är viktigt för att kunna utvärdera och analysera eventuella avvikelser i anbudsunderlag som kan påverka beslutad budget för byggprojektet. Dokumentera och fastställa styrprinciper för att tydliggöra ansvarsoch rollfördelning i projektorganisationen. Säkerställa att det finns rutiner för uppföljning och återrapportering. Det ska finnas ett regelsystem för åtgärder när entreprenörer inte fullgör givna direktiv om att vid avtalade tidpunkter lämna väsentlig information för projektet.

11 2(3) Förutom ovan nämnda åtgärder föreslår PwC att en översyn görs av fastighetsorganisationen inom kommunen. PwC:s bedömning är att nuvarande organisation har skapat otydliga roller, vilket har föranlett brister i styrning och ledning i byggprojektet förskolan Källbacken. Kommunledningens bedömning Upprätta rutinmallar för utvärdering av anbud Leksands kommun saknar för närvarande rutinmallar för utvärdering av anbud. Idag styrs utvärdering av anbud utifrån förfrågningsunderlaget Kommunen kommer att ta fram rutinmallar för utvärdering av anbud. När det gäller stora byggprojekt kommer kommunen att göra upphandlingar med fast pris alternativt takpris. Kommunen har för avsikt att fördjupa sig i olika entreprenadformer. Dokumentera och fastställ styrprinciper för att tydliggöra ansvars- och rollfördelning i projektorganisationen Kommunen har tagit fram förslag till projektorganisation för förvaltningsprojekt. En tydlig projektorganisation innebär att ansvars- och rollfördelning i projekten tydliggörs. Säkerställa att det finns rutiner för uppföljning och återrapportering I projektdirektivet/projektplanen regleras hur projekt ska följas upp. I projekt ska man ha kontinuerliga styrgruppsmöten där projektledaren kontinuerligt redovisar hur projektet går. Uppföljning av målen ska ske dels löpande under projektets gång och dels efter att projektet är avslutat. Om det visar sig att ett projekt inte håller budget, tidplan med mera ska det rapporteras till beställaren direkt som i sin tur rapporterar till de förtroendevalda direkt. Om budget överskrids ska kommunstyrelsen ta beslut om ett projekt ska fortsätta eller avslutas. För att projektarbetet ska löpa så smidigt som möjligt bör det finnas en pott avsatt för oförutsedda utgifter. Beslut om omfattningen av oförutsedda utgifter bör tas för varje projekt och bör vara kopplat till budgetprocessen. Smärre avvikelser i budget kan alltså justeras med potten för oförutsedda utgifter.

12 3(3) Göra en översyn av fastighetsorganisationen inom kommunen Till hösten ska kommunen göra en översyn av fastighetsorganisationen inom kommunen. Tjänsteutlåtande från kommunledningen, daterat Revisionsrapport Granskning nybyggnation av förskolan Källbacken avseende projektstyrning och konsekvensanalys, April s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram rutinmallar för utvärdering av anbud. 2. Ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av fastighetsorganisationen i kommunen. Uppdraget ska återrapporteras den 30 november Kommunstyrelsen

13 1(1) 57 Dnr 2013/126 Kostpolicy för Leksands kommun En politisk viljeyttring i form av en kostpolicy har arbetats fram. Syfte Syftet med kostpolicyn är att övergripande visa hur kommunen arbetar med kostfrågan gentemot sina matgäster. Detta innefattar alla stegen i kedjan, från upphandling av livsmedel till hur maten serveras. Vidare syftar kostpolicyn till att vara ett underlag vid beslut om budget och verksamhetsplaner. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Förslag till kostpolicy, daterad s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Anta kostpolicyn för Leksands kommun. Kommunstyrelsen Tidigare beslut i ärendet KS AU KS

14 1(1) 58 Dnr 2013/839 Ansvars- och attestreglemente med tillämpningsanvisningar för Leksands kommun Ansvars- och attestreglementet är ett övergripande anvisningsdokument när det gäller kommunens ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla. Till ansvars- och attestreglementet finns tillämpningsanvisningar. Förslag till ansvars- och attestreglemente. Förslag till tillämpningsanvisningar till ansvars- och attestreglemente, daterad april s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Anta ansvars- och attestreglemente för Leksands kommun. s förslag till kommunstyrelsen 1. Anta tillämpningsanvisningar till ansvars- och attestreglemente för Leksands kommun. Kommunstyrelsen

15 1(1) 59 Dnr 2013/916 Grafisk profil för Leksands kommun Kommunikationsavdelningen har fått i uppdrag att uppdatera Leksands kommuns grafiska profil från år En ny grafisk manual har tagits fram. Huvudlogotypen och huvudprofilfärgerna är desamma som tidigare. Det har dock tillkommit sekundära logotyper i andra format, för att de till exempel ska passa formaten på webben och i sociala medier. Det har också tillkommit fler komplementfärger för att underlätta arbete med webb och trycksaker. Därtill har mallar för annonser, trycksaker och power point tagits fram. Den nya grafiska manualen ersätter den tidigare manualen från Tjänsteutlåtande från kommunikationschef Maria Bond, daterat Förslag till grafisk manual regler och mallar. s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Anta den grafiska profilen för Leksands kommun. 2. Kommunfullmäktiges beslut om den tidigare grafiska profilen upphör att gälla. Kommunstyrelsen Tidigare beslut i ärendet KF

16 1(2) 60 Dnr 2013/922 Styrdokument som upphör att gälla I en kommun fattar kommunfullmäktige beslut om att anta en mängd olika styrdokument. Förvaltningen har inventerat de styrdokument som kommunfullmäktige antagit från Totalt antogs 49 olika styrdokument (exklusive mål och budget) under den tidsperioden. Sektorns/avdelningens bedömning Ledningsgruppen för verksamhetsstöd och service har gått igenom de 49 olika styrdokumenten för att se vilka som fortfarande är aktuella, vilka som ska revideras eller inarbetas i annat/andra styrdokument eller avslutas på grund av inaktualitet. Administrativ chef samt sektorschef för verksamhetsstöd och service bedömer att kommunfullmäktige kan upphäva 12 styrdokument från att gälla. Detta på grund av något/några av följande skäl: det som styrdokumentet handlar om har redan har inarbetats i annat styrande dokument nytt styrdokument har redan antagits och det tidigare styrdokumentet har glömt att avslutas lagändringar har genomförts vilket gör att vårt styrdokument inte längre behövs nya tider och ny organisation gör att vi jobbar på ett annat sätt. Tjänsteutlåtande från administrativ chef Andriette Ivarsson, daterat

17 2(2) s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Följande styrdokument som tidigare beslutats av kommunfullmäktige ska upphöra att gälla från och med dagens datum: Plan Beslut i KF Diarienummer Miljö- och naturvårdsplan IT-policy Policy för friskvård och personalbefrämjande åtgärder IT-infrastrukturprogram Säkerhetspolicy Policy för utsmyckning av det offentliga rummet i Leksands kommun Policy för ökad mångfald Handelspolicy Energiplan för Leksands KS kommun 57 Arbetsmiljöpolicy för Leksands kommun Gemensamt skolskjutsreglemente för grundskolan och särskola i Dalarnas län Skolplan för Leksands kommun ht 2009 vt Planen antogs av KF. Planen antogs av KS Kommunstyrelsen

18 1(1) 61 Dnr 2013/943 Delegeringsordning för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör samt tjänstemän inom kommunstyrelsens förvaltning Den 1 januari 2011 infördes en ny organisation i Leksands kommun. Efter två år finns det behov av att anta nya delegeringsordningar för nämnderna. Den 10 juni 2013, 68, antog kommunfullmäktige nytt reglemente för kommunstyrelsen som gäller från och med den 1 juli Den nya delegeringsordningen föreslås gälla från och med den 1 oktober Förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsens utskott, kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör samt tjänstemän inom kommunstyrelsens förvaltning, daterat Förslag till bilaga 1 till kommunstyrelsens delegeringsorening för utskott, kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och tjänstemän inom kommunstyrelsens förvaltning, daterat s förslag till kommunstyrelsen 1. Med stöd av kommunallagens 6 kap. 33 anta delegeringsordning för Leksands kommun. 2. Delegeringsordningen ersätter delegeringsordning från den 1 oktober 2012, KS Den nya delegeringsordningen gäller från den 1 oktober Kommunstyrelsen Tidigare beslut i ärendet KS

19 1(2) 62 Dnr 2013/942 Köp av fastigheten Åkerö i Leksand Näringslivsavdelningen har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att planera för framtida strategiska exploateringar. I en del av strategin ingår området direkt vid västra brofästet på Åkerö. Ett område som får ett mycket centralt läge och bedöms ha en hög attraktionskraft för framtida boende. Tre fastigheter har under 2013 förvärvats (Åkerö 19:11, 19:6 samt 13:8). När samtliga fastigheter i det aktuella området är förvärvade beräknas upp emot 130 boendeenheter kunna byggas. Förhandlingar har avslutats med ägaren till fastigheten Åkerö 13:11 om att förvärva denna för kronor under förutsättning att erforderliga politiska beslut tas. Fastigheten Åkerö 13:11 har en area på kvadratmeter och är bebyggd med verkstad, kontor och lager. Tillträde av fastigheten kommer att ske när nuvarande ägare lämnar för ny etablering vid norra infarten i Leksand. Detta kommer tidigast att ske till sommaren Byggnaden kommer att rivas för att i en första etapp möjliggöra byggnationer av hyresrätter. Förvärvet finns med i investeringsbudgeten 2013 med 4 miljoner kronor. Mellanskillnaden ryms inom ramen för befintlig budget för mark och exploatering. Sanering Eftersom det under många år har bedrivits bilverkstad i fastigheten kan det eventuellt förekomma behov av sanering innan byggnation av bostäder kan ske. Skulle föroreningar förekomma har vi liknande exempel på saneringar där kostnaden uppgått till cirka kronor. En saneringsundersökning skulle kosta upp emot kronor. Vår bedömning är att inte göra en dyrbar undersökning eftersom den ligger i nivå med vad en eventuell saneringskostnad kan uppgå till. Kostnaden för sanering har varit uppe för diskussion i förhandlingen med säljaren och är reglerade i köpeskillingen.

20 2(2) Tjänsteskrivelse från näringslivschef Per Strid, daterad Karta över Åkeröområdet med fastigheten utmärkt. s förslag till kommunstyrelsen 1. Godkänna köp av fastigheten Åkerö 13:11 i Leksand. 2. Uppdra till kommundirektören att teckna köpeavtalet på kronor. Kommunstyrelsen

21 1(2) 63 Dnr 2012/1254 Faktoriet vid M/S Gustaf Wasa - Kajen i Leksand Det s.k. nya Kajenområdet i centrala Leksand invigdes En investering som det tog ungefär två år att färdigställa. Området har varit och är välbesökt av både tillresta besökare och ortsbor. I området saknas idag någon fast verksamhet som är en besöksanledning och som ytterligare skulle öka områdets attraktionskraft. Intressent finns att starta restaurangverksamhet i Faktoriet (en byggnad som finns på området). Faktoriet har fungerat som förråd till bland annat fartyget Gustaf Wasa och dess arrendator av restaurangverksamheten. Ansvaret för löpande underhåll av byggnaden har legat på Siljans Båttrafik genom nyttjandeavtal. Detta avtal har inte uppfyllts och blev därför uppsagt i november Siljans Båttrafik har till dess att annan verksamhet kommit i gång i byggnaden tillåtelse att vara kvar. När annan verksamhet är igång har Siljans Båttrafik och dess arrendator av restaurangverksamheten löfte om att deras behov av förråd ska tillgodoses på bästa sätt. I fastigheten har allmänna toaletter iordningsställts och den har för ett par år sedan målats exteriört. Övriga delar av fastigheten är i behov av renovering för att kunna bevaras för framtiden. En invändig renovering gör det möjligt att bedriva verksamhet och skapa hyresintäkter. Intäkter som över tid täcker renoverings- och underhållskostnaderna. Om denna investering ska göras behöver den arbetas in i budget Näringslivsavdelningens bedömning Näringslivsavdelningen ser det som synnerligen angeläget att något görs i Kajenområdet för att höja dess attraktionskraft. Kajen är en tillgång för många, och denna satsning från kommunens sida tillsammans med andra planerade aktiviteter skulle vara av mycket stort värde även för besöksnäringen. Kajen är det enda område med vattenkontakt i ett mycket centralt läge.

22 2(2) Tjänsteskrivelse från näringslivschef Per Strid, daterat Skrivelse från The Beer Factory AB. Yttrande från antikvarie Anders Gottberg vid Länsstyrelsen i Dalarnas kulturmiljöfunktion. Investeringskalkyl. s beslut 1. Ta ärendet som en information till protokollet. Näringslivschef Per Strid Ekonom Mikael Fändrik Kommundirektör Göran Wigert

23 1(2) 64 Dnr 2013/843 Äskande om investeringspengar för enskilda vägar i Insjön, Holsåkern Ett stort underhållsbehov har varit förestående i Insjön på Holsåkern gällande enskilda vägnätet under många år. Vägarna och dess beläggning är i väldigt dåligt skick. Behoven har inte kunnat prioriterats in 2012 och inte heller i år. Nu har det uppstått en situation som inte är optimal eftersom Dala Vatten och Avfall AB varit i området och grävt upp och bytt ut servisledningar. Justeringar och asfaltering måste göras efter Dala Vatten och Avfall AB:s schakter. Eftersom vägrarnas skick är så dåligt är det inte en bra lösning att endast låta Dala Vatten och Avfall AB återställa asfalten över schakterna. Leksandsbostäder AB:s bedömning Den kostnad Dala Vatten och Avfall AB skulle ha för justering och asfaltering av sina schakter skulle kunna växlas upp och användas till att kommunen åtgärdar hela vägbredden. Vi äskar om medel för att byta trummor, dika och smala av befintliga vägar, förstärka och belägga aktuella vägar under tidig höst Asfaltering kan inte ske när väderleken är kall. Kalkyl för åtgärdsbehoven Väg Sträcka Budgetpris Villavägen Timmervägen - Tärnavägen kr Holsåkersvägen Åkervägen Björkvägen kr Tärnavägen Villavägen Holsåkersvägen kr Svanvägen Åkervägen Björkvägen kr Lärkvägen Åkervägen Envägen kr SUMMA kr Äskande från Leksandsbostäder AB om investeringsmedel för enskilda vägar i Insjön, daterat

24 2(2) s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Tillstyrka att investeringarna enligt ovan genomförs för åtgärder av enskilda vägar i Insjön, Holsåkern, med kronor under Investeringarna finansieras genom tilläggsanslag för investering med kronor som ska belasta det egna kapitalet Kommunstyrelsen

25 1(1) 65 Dnr 2013/622 Ansökan om att Leksands kommun ökar sitt ekonomiska bidrag till Munthes Hildasholm Stiftelen Hildasholm ansöker om att Leksands kommun höger sitt stöd till Munthes Hildasholm med kronor för år 2014 och kronor för Under 2013 har en kulturstiftelse erbjudit sig att stödja Munthes Hildasholm med kronor årligen under tre år med början Stiftelsen har ställt som villkor för sitt stöd att Leksands kommun fortsätter stödja Munthes Hildasholm med ett årligt bidrag som motsvarar nivån för 2013, d.v.s kronor. Skrivelse från stiftelsen Hildasholm, daterad s förslag till kommunstyrelsen 1. Justera gällande bidragsbeslut för 2014 genom att lämna ytterligare kronor i bidrag till Munthes Hildashom vilket innebär ett bidrag med kronor för Lämna bidrag till Mutnhes Hildasholm med kronor för Pengarna för ovan bidrag ska jobbas in i ordinarie budget för kommunstyrelsens föreningsbidrag. 4. Bidrag lämnas enligt ovan under förutsättning att kulturstiftelsen som Munthes Hildasholm nämner i sin ansökan stödjer verksamheten med kronor per år under både 2014 och Kommunstyrelsen Tidigare beslut i ärendet AU KS

26 1(1) 66 Dnr 2013/561 Ansökan om arrangemangsbidrag till föreningen Dalkarlsvägen för storvandring till Stockholm 2014 Föreningen Dalkarlsvägen planeraar att genomföra en åttonde storvandring från Siljansområdet till Stockholm den 6-17 maj Föreningen ansöker om ett arrangemangsbidrag med kronor. Motsvarande ansökan har ställts till övriga sju Dalakommuner utmed Dalkarlsvägen. Ansökan om arrangemangsbidrag från föreningen Dalkarlsvägen, daterad s förslag till kommunstyrelsen 1. Bevilja bidrag till föreningen Dalkarlsvägen med kronor 2014 för storvandring till Stockholm. 2. Pengarna ska tas från kommunstyrelsens ordinarie budget för föreningsbidrag Kommunstyrelsen

27 1(2) 67 Dnr 2013/647 Avveckling av skidspårsavgifter I de förändringar av budgeten som kommunfullmäktige fastställde inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde för 2010 ingick bl.a. införande av spåravgifter för de skidspår som prepareras av kommunen och skidspår som upprätthålls med kommunala bidrag eller andra ekonomiska insatser. Kultur- och fritidsnämnden beslutar därför 22 september att införa en frivillig skidspårsavgift enligt följande: Avgifter Vuxna Ungdom 8 16 år Säsong 250:- 100:- Vecka 100:- 50:- Dag 40:- 20:- En dialog fördes med skidklubbarna i Leksands kommun och kyrkan om förslaget. Kyrkan, som är markägare i Granberget, godtog en frivillig avgift. Från skidklubbarna var man vid en första kontakt i ärendet positiva till en försäljning inom klubben av skidspårsknappar. Insjöns IF-OK ansåg dock att skidåkningen även fortsättningsvis skulle vara befriad från kommunala spåravgifter. När beslutet om skidspårsavgift var taget och vi tog kontakt med skidklubbarna hade man ändrat åsikt och önskade inte sälja skidspårsknappar. Skidspårsknappar köptes in till säsongen 2010/2011 till en kostnad av kronor exklusive moms. Knapparna har under åren sålts på fritidskontoret, Allans Sport samt Bilisten i Insjön och intäkten totalt under tre säsonger är kronor fördelat enligt följande: 2010/ kronor 2011/ kronor 2012/ kronor Totalt kronor

28 2(2) Fritidsavdelningens bedömning Fritidsavdelningen tycker att den frivilliga spåravgiften kostar mer än det smakar då det är en del administration i samband med varje säsong och intäkterna är extremt låga. Om skidspårsavgiften skulle permanentas och bli obligatorisk kräver det ytterligare investeringar i tillverkning av bevis/kvitto/kort, administration, kontrollsystem mm. Vi har en väl fungerade organisation för spårpreparering och spår som får mycket beröm, allra helst efter en sådan vintersäsong som vi haft 2012/2013. Om obligatorisk skidspårsavgift införs kan det innebära att vi behöver förstärka personellt för att motsvara de krav som kommer på våra skidspår. Tjänsteskrivelse från fritidschef Dan Söderström, daterad s förslag till kommunstyrelsen 1. Upphäva beslutet om frivillig skidspårsavgift som togs av kultur- och fritidsnämnden den 22 september Kommunstyrelsen Tidigare beslut i ärendet KFN

29 1(3) 68 Dnr 2013/432 Yttrande över revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Kommunrevisionen har genom revisionsbyrån PWC granskat den av kommunstyrelsen upprättade årsredovisningen för år 2012 och PWC har därvid upprättat en revisionsrapport. Kommunrevisionen gör baserat på revisionsrapporten följande bedömningar i sin revisionsberättelse: - Årsredovisningen redogör i allt väsentligt för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. - Den finansiella måluppfyllelsen bedöms som svag. - Bedömning av uppfyllelse av de verksamhetsmässiga målen anses inte vara möjlig att göra, utifrån den knappa beskrivningen i årsredovisningen. - Fullmäktigeberedning, styrelse och nämnder bedöms sammantaget ha bedrivit verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen tillstyrker att dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 samt att årsredovisningen godkänns. Yttrande Finansiell måluppfyllelse bedöms som svag Årets resultat innebär att budget uppnåddes, motsvarande 1,0 % av skatter och bidrag. Årets resultat för år 2012 innebär utifrån en uppräkning av eget kapital i bokslutet 1999 mot konsumentprisindex att eget kapital har värdesäkrats.

30 2(3) Däremot uppnåddes inte det av kommunfullmäktige uppsatta överskottsmålet på motsvarande 3 % av skatter och bidrag för planperioden. Endast 2,6 % uppnåddes, tack vare 2010 års goda resultat. Kostnadsavvikelsen för verksamhetens nettoram uppgick till -13,9 miljoner kronor. Med tilläggsanslag om 5 miljoner kronor till sektor vård och omsorg uppgick avvikelsen till hela 18,9 miljoner kronor mot ursprunglig ram. Budget uppnåddes genom ett antal poster av engångsnatur såsom återbetalning av tidigare års sjukförsäkringspremier från AFA Försäkring, pensionsskuldsförändringar, aktieutdelningar med flera poster. Kommunens finansiella resultat har varit för svaga under en följd av år för att uppnå av fullmäktige beslutat avkastningskrav. De krav som demografi och kvalitet ställer på verksamheterna motsvaras inte alltid av intäkterna. Förvaltningen skall alltid sträva efter ständiga förbättringar och effektiviseringar i det dagliga arbetet, vilket är en väsentlig förutsättning för att hålla kostnaderna inom finansieringsramen, men detta är i alla händelser inte tillräckligt för att nå avkastningskravet. För att uppnå det av fullmäktige beslutade avkastningskravet krävs därför strukturella åtgärder, om beslutat finansiellt mål ska nås utan en skattehöjning, utifrån vad vi idag känner till om de demografiska förutsättningarna. Bedömning av uppfyllelse av verksamhetsmässiga mål möjlig att göra fr.o.m Ingen nedbrytning i verksamhetsmässiga mål förelåg för 2012 av de av kommunfullmäktige uppsatta prioriterade inriktningsmålen för året. Dessa inriktningsmål var: - Leksand är attraktivt för boende, företagande och besök - Leksandsborna, näringslivet och besökare får rätt service med god kvalitet - Leksand är en företagsam kommun som vågar gå före - Kommunen är en attraktiv arbetsplats - Kommunen har en sund ekonomi Eftersom fastställda verksamhetsmässiga mål saknades kunde i årsredovisningen endast en översiktlig bedömning av måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål göras.

31 3(3) Under 2012 har ny vision och nya verksamhetsmål arbetats fram av den politiska ledningen i kommunen. Efter att visions- och målarbetet blev klart och beslutades i november 2012, har kommunen arbetat fram en ny verksamhetsstyrningsmodell. Där har nyckeltal och målnivåer tagits fram som är kopplade till vision, övergripande mål och uppdrag till förvaltningen för perioden Modellen syftar till att objektivt kunna mäta ett kvalitativt utfall av verksamheten, och för att kunna göra relevanta jämförelser och analyser med andra kommuner och verksamheter (benchmarking). De kommunövergripande målen har fördelats till respektive sektor och verksamhet. Varje sektor har sedan tagit fram en plan för hur varje avdelning ska bidra till att sektorn uppnår sina dedikerade mål. Genom den nya modellen skapas möjlighet att i kommande årsredovisningar redovisa uppfyllelse av de verksamhetsmässiga målen. Tjänsteutlåtande från ekonomichef Mikael Fändrik, daterat Revisionsraport PWC Granskningsrapport av årsredovisning 2012, daterad s förslag till kommunstyrelsen 1. Anta yttrandet och översända det till kommunens revisorer. 2. Översända revisionsrapport samt yttrande till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsen

32 1(3) 69 Dnr 2013/514 Yttrande över granskning av IT hanteringen inom Leksands kommun Kommunrevisonen har genom PwC granskat kommunens hantering av IT. En granskningsrapport har inkommit till kommunen. Grundfrågan för revisionen var Hanteras IT på ett tillfredställande sätt inom kommunstyrelsens ansvarsområde? vilken avgränsades till följande kontrollområden: 1. Styrande dokument. 2. Uppföljning av styrande dokument. 3. Roller och ansvar. 4. Kommunikation kring IT-relaterade frågor. 5. Störningar IT-drift. 6. Rutiner och ansvar för problemhantering. 7. Kompetens hos användare. Under revisionen har ett antal förbättringsområden identifierats där man samtidigt konstaterar att arbete med förbättringar redan pågår inom de områden som revisionen omfattar. Yttrande Nedan belyses revisionsrapporten utifrån de kontrollområden som angivits ovan samt beskrivning över områdenas status samt eventuell förbättringspotential. 1. Styrande dokument Bedöms att det finns i huvudsak tillfredställande styrande dokument. Dessa behöver redovisas bättre vilket kommer att göras i samband med översyn av nytt Intranät. 2. Uppföljning av styrande dokument Uppföljning sker på ett varierat sätt men att detta behöver systematiseras bättre, t.ex. en utökning med detta område i internrevisionen.

33 2(3) 3. Roller och ansvar Roller och ansvar anses inte tillräckligt tydliga och i synnerhet behöver systemförvaltarrollen tydliggöras ute i verksamheterna. Man konstaterar att arbetet för att tydliggöra/införa detta redan påbörjats. 4. Kommunikation kring IT-relaterade frågor Bedöms att det finns en tillräcklig kommunikation för IT-frågor mellan berörda parter inom kommunen. 5. Störningar IT-drift Störningar i IT-drift upplevs av de flesta som att det inte finns några större problem. Däremot pekar man på problem med utskrifter. Detta beror bl.a. på att nya skrivar-/kopiatormodeller håller på att implementeras efter en nyligen gjord konkurrensutsättning. IT-avdelningen arbetar kontinuerligt med dessa problem. 6. Rutiner och ansvar för problemhantering Förslagsvis bör även systemförvaltare inom olika sektorer använda samma helpdesk-system för hantering av inkomna supportärenden. Kommunen har redan infört detta, bl.a. på personalavdelningen. Ekonomiavdelningen tittar också på en sådan lösning. 7. Kompetens hos användare Frågor ställdes om användares uppfattning kring kompetens och utbildning och de flesta svaren tyder på att de är nöjda men att det finns ett behov kring mer utbildning. Revisorerna rekommenderar att utbildningsbehovet inom IT-området bör analyseras inom de olika sektorerna. Detta lyfts nu fram och kommer att hanteras inom resp. sektor genom bl.a. medarbetarsamtal. Tjänsteutlåtande från IT-chef Åke Nygren, daterat Revisionsrapport PWC Granskning av IT hanteringen inom Leksands kommun, daterad mars s förslag till kommunstyrelsen 1. Anta yttrandet och översända det till kommunens revisorer. 2. Uppdra till IT-avdelningen och berörda verksamheter att fortsätta med befintligt arbete med de förbättringar som revisionen efterlyser. 3. Översända revisionsrapport samt yttrande till kommunfullmäktige för kännedom.

34 3(3) Kommunstyrelsen

35 1(2) 70 Dnr 2012/1232 Bredbandsstrategi för Leksands kommun Syftet med bredbandsstrategin för Leksands kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven av fiberutbyggnad ur ett samhällsperspektiv. Strategin ska fungera som en viljeinriktning och ett stöd för samordning av aktörer vid utbyggnad och planering av bredband i Leksands kommun. Den ska också på en övergripande nivå klargöra kommunens roll för att uppfylla regeringens bredbandsmål. Strategin beskriver vilka roller, ansvar och vilka åtaganden som krävs för hur framtida arbete med bredbandsutbyggnad kan säkerställas. Strategin kan användas som underlag för beslut om bredbandsstöd. Dessutom beskriver den vilka möjligheter till finansiering som finns. Leksands kommun kommer att arbeta aktivt för att, i enlighet med strategin, samverka och samordna projekt och planer för utbyggnad av bredband i kommunen. Det åtagande som Leksands kommun kan göra under åren är följande: Kommunen agerar konkurrensneutralt och verkar för öppna nät. Bostäder som ägs av det kommunal bostadsbolaget, Leksandsbostäder AB, fortsätter att fiberanslutas. Kommunen tar, i egna upphandlingar och uppgraderingar av befintlig nätstruktur, hänsyn till om fler samhällsmål för bredband kan nås till rimlig kostnad. Kommunen strävar efter att fiberansluta egna lokaler för att bidra till spridningen av fiberaccess. Kommunen hanterar bredbandsinfrastruktur i plan- och markarbete (översiktsplan, detaljplaner). Kommunen är aktiv och drivande i de olika samverkansforum som finns mellan myndigheter, övriga kommuner och marknadens aktörer. Kommunen skall vara behjälplig på lämpligt sätt vid byar och/eller föreningars olika bredbandsprojekt.

36 2(2) Kommunen samverkar aktivt med Gagnefs kommun, Rättviks kommun samt Dala-Energi med målsättning att ytterligare dra nytta av tidigare genomförda fiberprojekt. Kommunen deltar som medlem i Bredbandsforum Dalarna tillsammans med Länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga 14 dalakommuner. En handlingsplan upprättas årligen och beslutas av kommunstyrelsen. Planen utgår från bredbandsstretgin och innehåller förslag på hur kommunen kan prioritera, medverka/projektera och finansiera den årliga bredbandsutbyggnaden. Tjänsteutlåtande från IT-chef Åke Nygren, daterat Förslag till bredbandsstrategi för Leksands kommun. s förslag till kommunstyrelsen 1. Anta bredbandsstrategin för Leksands kommun. Kommunstyrelsen

37 1(2) 71 Dnr 2013/621 Förändring av kostavdelningens organisation och inriktning av utvecklingen Kostnaderna för kostavdelningens måltidsproduktion för kommunens verksamheter ökar successivt (löneökningar, livsmedel, energi m m). Kostavdelningen kan inte genom höjningar av måltidspriset kompensera sig för dessa kostnadsökningar, utan måste fortlöpande söka efter möjligheter att effektivisera sin verksamhet. Det finns idag också svårigheter för kostavdelningen att på ett flexibelt sätt anpassa sig till förändringar som har sin grund i verksamhetsförändringar hos kunden (förskolan, skolan eller äldreomsorgen) i form av ökat, minskat portionsantal, annan kvalitet eller på annat sätt förändrat behov. Kostavdelningen behöver även öka sin förmåga att klara de nya krav som ställs utifrån olika lagrum som t.ex. miljö, livsmedelshygien och brandskydd. En konsekvens av detta är att verksamheten har rätt lokaler som är väl avpassade till yta, utrustning m.m. till den volym och kvalitet som ska produceras och de övriga krav som ställs. Det krävs även att bemanningen är anpassad till rätt volym och har den kompetens och förmåga i övrigt som behövs. Det behövs således göras investeringar i såväl lokaler som medarbetare för att långsiktigt öka kostavdelningens förmåga att klara sitt uppdrag. En utredning tillsattes i januari Beställare är kommundirektören. Utredningen ska redovisa ett antal alternativa förslag till långsiktig utveckling av kommunens kök så att måltidsproduktionen till kommunens verksamheter tillgodoses. En effektivisering ska vara central i utredningen och en ekonomisk redovisning ska finnas. Nu finns ett förslag till Utvecklingsplan för kostavdelningen, med tre alternativ varav alternativ två förordas. Tjänsteutlåtande från sektorschef Lennart Ljungemo, daterat Utvecklingsplan för kostavdelningens verksamhet, daterad

38 2(2) s förslag till kommunstyrelsen 1. Anta alternativ 2 som ny organisering för kostavdelningens måltidsrpoduktion att gälla från och med med genomförande enligt föreslagen tidplan Beslutet innebär att tillagningsköken på Limsjögården, Tibble särskilt boende, Ullvi skola och Igelkotten förändras till mottagningskök. Samtidigt sker en utökad bemanning med två kocktjänster vid tillagningsenheten Edshult för att säkerställa kvalitet och trygga måltidsproduktionen. Beslutet innebär också att det sker en total bemanningsminskning med 5,31 tjänster (7 medarbetare). 2. Anslå kronor 2014 för investeringar i lokaler för kök samt storköksutrustning enligt alternativ Uppdra till sektorschef för verksamhetsstöd och service att genomföra ny organisering i enlighet med utarbetat förslag. Kommunstyrelsen

39 1(1) 72 Dnr 2013/913 Samgående Gagnef och Leksands verksamheter inom samhällsbyggnad Verksamhetscheferna Ove Persson för Gagnefs kommuns miljö- och bygg och Åke Sjöberg för Leksands kommuns samhällsbyggnad har av respektive kommunalråd Sofia Jarl (C) och Ulrika Liljeberg (C) fått i uppdrag att utreda möjligheten för ett samgående mellan kommunerna inom aktuellt verksamhetsområde. I uppdraget ingår inte att utreda den politiska organisationen utan enbart tjänstemannaorganisationen som då ska serva utskottet för samhällsbyggnad i Leksand, miljö- och byggnadsnämnden i Gagnef samt jävsnämnden i Leksand. Förutsättningarna för uppdraget har varit ett samlat kontor med placering i Leksand. Aktuellt nu är ett inriktningsbeslut om att utredningen ska övergå i skarpt läge med formella förhandlingar och detaljredovisningar eller ej. Tjänsteutlåtande från sektorschef Åke Sjöberg, daterat s förslag till kommunstyrelsen 1. Uppdra till sektorschef för samhällsbyggnad att inleda förhandlingar och genomföra en detaljutredning om ett samgående med Gagnefs kommun inom delar av samhällsbyggnads område. Kommunstyrelsen Sektorschef Åke Sjöberg

40 1(2) 73 Dnr 2013/944 Gemensamt handläggarkontor och nämnd för alkoholtillsyn Falun-Borlänge Regionen AB har tagit fram en utredning avseende gemensamt handläggarkontor och nämnd för kommunernas myndighetsutövning enligt alkohol- och tobakslagstiftningen samt enligt lagen om försäljning av receptfria läkemedel. Man önskar Leksands kommuns ställningstagande om vi önskar ingå i den föreslagna organisationen. De kommuner som föreslås ingå är Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Hedemora och Leksand. Tillsynschefens bedömning Sedan kommunens omorganisation tillhör alkoholhandläggaren tillsynsavdelningen. Integreringen med övriga inspektörer har inneburit att handläggarens ensamarbete ute på fältet har minskat, remissförfaranden har förenklats och att kostnadstäckningen ökat då alkoholavgifterna numera bygger på samma timkostnad som övriga tillsynsavgifter. Kommunens alkoholhandläggare har en anställningsgrad på 75 % vilket bedöms vara tillräckligt för att utföra kommunens åtaganden i form av tillsyn och tillståndsprövningar enligt alkohollagen. Tobakstillsynen utförs tillsammans med miljöinspektör. Tillsynen av försäljning av receptfria läkemedel utförs av livsmedelsinspektör. Det är min uppfattning att tillsynen fungerar mycket bra och krögarnas referensgrupp har uttryckt detsamma. Lokalt placerad myndighetsutövning har en stor fördel när det gäller den mer serviceinriktade delen av myndighetsutövningen. Verksamhetsutövarna kan enkelt kontakta handläggaren för att få information, detta verkar vara uppskattat. En lokal myndighet kan också snabbare reagera på missförhållanden. Visserligen är vi sårbara om handläggaren skulle få en längre frånvaro men vi har möjlighet att köpa handläggartjänster externt under en begränsad tid. Handläggaren deltar i länets aktiva nätverk av alkoholhandläggare och har kontakter med t.ex. Mora och Avesta.

41 2(2) Tjänsteutlåtande från tillsynschef Olle Ryberg, daterat Utredning av kommunsamverkan prövning och tillsyn utifrån alkohollag, tobakslag och läkemedelslag gemensam nämnd genomförd av Falun Borlänge Regionen s förslag till kommunstyrelsen 1. Avstå från att delta i den nya nämnds- och handläggarorganisationen för alkoholtillsyn m.m. Kommunstyrelsen

42 1(1) 74 Dnr 2013/771 Remiss av betänkandet En enklare plan- och bygglovprocess, Plangenomförandeutredningen (SOU 2013:34) Leksands kommun har utsetts till remissinstans av betänkande av plangenomförandeutredningen (SOU 2013:34). Koncept till yttrande från byggchef Jonas Slars och planchef Malin Bengtsson. s förslag till kommunstyrelsen 1. Anta förvaltningens förslag till yttrande och översända detsamma till socialdepartementet. Kommunstyrelsen

43 1(2) 75 Dnr 2011/850 Översiktsplan för Leksands kommun 2014 Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen ska visa den strategiska viljeinriktningen för planering och byggande i stort, den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen. Planen är inte juridiskt bindande för efterföljande beslut men ska fungera som underlag och vägledning vid exempelvis detaljplaner och bygglov. Översiktsplanen ska aktualiseras varje mandatperiod. Leksands kommuns översiktsplan är från 1993 och är i stort behov av omarbetning. Kommunfullmäktige gav sektorn för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny översiktplan. Arbetet påbörjades efter att utskottet för samhällsbyggnad i maj 2011 beslutat om att arbetet skulle starta. Planarbetet inleddes med en dialog med byarna via bl.a. kommunbygderådet där representanter från byarna fick framföra styrkor och svagheter men även framtidstankar för byn. Diskussion har även förts med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Sektorn för samhällsbyggnad ansvarar för framtagandet av förslag till översiktsplan men samarbetar med övriga sektorer i olika delar. Tidplanen för arbetet med översiktsplanen är att det formella samrådet med allmänheten, organisationer och myndigheter har skett under vintern 2012/2013. Där har politikerna haft en viktig roll att medverka i dialogen med medborgarna. Inkomna synpunkter under samrådet har sammanställts under våren 2013 och efter revidering kan planen ställas ut hösten Efter eventuell revidering kan sedan kommunfullmäktige anta översiktsplanen under våren Samrådshandlingen har varit utsänd för samråd från den 19 december 2012 till den 22 februari Under samrådstiden ägde fem samrådsmöten rum runt om i kommunen. På dessa samrådsmöten närvarade totalt 262 personer. Under samrådstiden inkom 93 stycken yttranden.

44 2(2) De frågor som föranledde flest synpunkter var exploatering av jordbruksmark, strandnära byggande, LIS (Landsbyggdutveckling i strandnära lägen), trafiklösningar, ändringar i det fördjupade förslaget för Tällberg, kulturmiljöfrågor samt hur översiktsplanen är tänkt att genomföras. Sektorn för samhällsbyggnads bedömning Det finns ett tydligt behov att väga samman olika aspekter och intressen för att få en samsyn mellan stat, kommun och allmänhet kring hur mark och vattenanvändningen i kommunen ska utvecklas på ett långsiktligt strategiskt och hållbart sätt. Tjänsteutlåtande från stadsarkitekt Anna Ograhn, daterat Sammrådsregogörelse Översiktsplan för Leksands kommun 2014 utställningshandling augusi s förslag till kommunstyrelsen 1. Godkänna samrådsredogörelsen. 2. Godkänna utställningshandling, Översiktsplan för Leksands kommun 2014 och ställa ut förslaget för granskning. Kommunstyrelsen Tidigare beslut i ärendet KS

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service SAANTRÄDESPRTKLL (3) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, kl..00-4.30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (), :e vice ordförande Lars-Erik Jansson

Läs mer

Per Wiman (KD) för Ulrika Liljeberg (C) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 13-20

Per Wiman (KD) för Ulrika Liljeberg (C) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 13-20 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Leksand kl. 13.00-13.35-13.35 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Sakarias Winberg (KD)

Läs mer

Mats Oscarsson (S) för Eric Böwes (MP) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 104-109

Mats Oscarsson (S) för Eric Böwes (MP) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 104-109 1(1) Plats och tid Kommunhuset, kl. 13:00-15.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-06-05. Administrativ service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-06-05. Administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset i Leksand, Plenisalen, kl. 13.00-13.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-06-09

Läs mer

Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C)

Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl. 13.00-14.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Inga Westlund (V) för Viktor Zakrisson (S) Tjänstemän Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 1-10

Inga Westlund (V) för Viktor Zakrisson (S) Tjänstemän Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 1-10 1(1) Plats och tid Kommunhuset i Leksand, 13:00-14:40 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Sakarias Winberg (KD) Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Administrativ service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Administrativ service 1(4) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, kl. 16:00-16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset, kl. 17.00 Underskrifter

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD)

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08.30 11.30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(21) Plats och tid Kommunhuset, Leksand, 13.00-16.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Tjänstgörande ersättare Lars-Bertil

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Per Wiman (KD) för Gerd Adolfsson (FP) Mats Oscarsson (S) för Eric Böwes (MP)

Per Wiman (KD) för Gerd Adolfsson (FP) Mats Oscarsson (S) för Eric Böwes (MP) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Leksand, kl. 13:00-14.50 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Beth Holtzmann (S) Ewa Lysén Hedvall (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Beth Holtzmann (S) Ewa Lysén Hedvall (M) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön i kommunhuset, 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Beth Holtzmann (S) Ewa Lysén

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-11 00 Beslutande Aina Wåhlund ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Pettersson (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet

Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet TJÄNSTEUTLÅTANDE Personalavdelningen Dnr KS/2014:280-007 2015-03-03 1/3 KS 10:1 Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunrevisionen Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet Förslag till

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2012

Kommunrevisionens redogörelse för år 2012 Leksands kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2012 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Krister Ellström (S) för Ingrid Rönnblad (S) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson

Krister Ellström (S) för Ingrid Rönnblad (S) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson 1(2) Plats och tid Kommunhuset i Leksand, 13.00-14.45 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Viktor Zakrisson (S), 2:e vice ordförande Kenneth

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 16:00 Beslutande Ledamöter Carina Lorentzon (S), Ordförande Christer Bohm (V), 1:e vice ordförande Jolanta Walkow (S) Robert Ottosson

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17:50 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande

Irené Homman (S) ordförande Kommunstyrelsen 2014-11-04 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.35 Beslutande Ledamöter Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Tomas Fredén (S) Kerstin Stenquist (C) Lars-Erik

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(11) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08 Kommunstyrelsens planerings- och Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.15-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Inger Griberg (MP) Jonas

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kommunledningsstabens kansli

Kommunledningsstabens kansli Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Ylöjärvi, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersättare för Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s)

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Nyköpings kommuns VA-policy

Nyköpings kommuns VA-policy POLICY Dnr Nyköpings kommuns VA-policy Antagen av Dnr 2/7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Politiska utgångspunkter... 3 3.2

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer