Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande"

Transkript

1 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Sakarias Winberg (KD) ersätts av Per Wiman (KD) Gerd Adolfsson (FP) Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Eric Böwes (MP) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Sekreterare Andriette Ivarsson Fritidschef Dan Söderström, 15 Åke Danielsson, 15 Hans Carlström, 15 Tony Cederberg, 15 Sektorschef Lennart Ljungemo, 15 Justeringens plats och tid Kommunhuset kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Ulrika Liljeberg (C) Justerare Lars-Erik Jansson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Administrativ service Underskrift Andriette Ivarsson

2 2(12) Ärendelista 15 Dnr Information från fritidsavdelningen Dnr 2012/1289 Ansökan om bidrag 2013 från Himlaspelet Dnr 2013/56 Årsberättelser och utdelningar för stiftelser Dnr 2013/33 Initiativ för ökat byggande av flerbostadshus Dnr 2012/1317 Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting - remiss Dnr 2012/591 Gemensamt förslag om inbytesmark från Leksand, Mora och Vansbro kommuner till Naturvårdsverket Dnr 2013/59 Ansökan om kommunal borgen till Olsnäs avloppsförening Dnr 2012/175 Redovisning av Tyck till tredje kvartalet 2012 för sektorn verksamhetsstöd och service... 12

3 3(12) 15 Dnr Information från fritidsavdelningen Fritidschef Dan Söderström informerar om avdelningens verksamhet tillsammans med sina verksamhetschefer Åke Danielsson, Tony Cederberg och Hans Carlström. s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Fritidschef Dan Söderström

4 4(12) 16 Dnr 2012/1289 Ansökan om bidrag 2013 från Himlaspelet Himlaspelet har inkommit med en ansökan om bidrag med kronor för 2013 års spel. Föreningen ansöker om bidrag för nytt spel sommaren 2013 eller för annan aktivitet, som liksom pausåret 2006 håller liv i föreningen, håller intresset uppe och förbereder för återupptaget spel Ansökan om bidrag för 2013 från Himlaspelet, daterad s beslut 1. Skicka ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Kommunstyrelsen

5 5(12) 17 Dnr 2013/56 Årsberättelser och utdelningar för stiftelser Kommunens revisorer har noterat att det inte har gjorts någon utdelning för flera av kommunen förvaltade stiftelser under flera år. Revisionen föreslår att kommunstyrelsen ser över praxis för utdelningarna och att årsberättelserna kompletteras med en upplysning om varför utdelning inte skett. Upplysningar i ärendet Den 12 december 2011 beslutade kommunstyrelsen att ansöka om tillstånd att förändra i stiftelser som förvaltas av Leksands kommun. Kommunen ansökte om att få förändra i tjugo av kommunens trettiotal förvaltade stiftelser. Ansökan skickades in till Länsstyrelsen i Dalarna den 20 december Vi har i dagsläget inte fått något svar. Skrivelse från kommunens revisorer, daterad s förslag till kommunstyrelsen 1. Uppdra till ekonomiavdelningen att se över praxis för utdelningar i kommunens stiftelser samt att komplettera årsredovisningarna varför utdelning inte har skett. Kommunstyrelsen

6 6(12) 18 Dnr 2013/33 Initiativ för ökat byggande av flerbostadshus Region Dalarnas råd för miljö-bygga-bo och direktionen har prövat idéer om åtgärder som syftar till att öka byggande av flerbostadshus i Dalarna. En särskild utredare har anlitats för att ta fram förslag på hur bostadsbyggandet kan fås att öka i Dalarna. Utredaren har tagit fram en skiss till hur man genom en organiserad kommunal samverkan i Dalarna kan uppnå målet om ett ökat byggande. Detta tar sikte på att pröva att skapa ett eventuellt kommunägt utvecklingsbolag för nyproduktion av bostäder i Dalarna. Utifrån framtagen principskiss har Leksands kommun fått en fråga från Region Dalarna om vi är beredda att ingå i ett gemensamt utvecklingsbolag för bostadsbyggande och teckna ett avtal där bland annat kommunens åtagande regleras. Missivskrivelse från Region Dalarna, daterad med bifogad utredning om bostadsbyggande i Dalarna, daterad s beslut 1. Skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Kommunstyrelsen

7 7(12) 19 Dnr 2012/1317 Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting - remiss Remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting har tillsänts Leksands kommun med sista svarsdatum den 22 mars Sammantaget innebär det nya förslaget utifrån 2012 års förutsättningar en utökning av inkomstutjämningsbeloppet till Leksands kommun med 447 kronor per invånare. Förslaget är planerat att träda i kraft den 1 januari Ett långtgående kommunalt självstyre kräver likvärdiga förutsättningar och därmed en långtgående utjämning av skattekraft och strukturella kostnadsskillnader. Kommunstyrelsen föreslås besluta att i remissvar till Finansdepartementet tillstyrka regeringens förslag. Ekonomiavdelningens bedömning Enligt den nuvarande inkomstutjämningen erhåller kommunen ett inkomstutjämningsbidrag om kronor per invånare. Bidraget skulle inte påverkas av de i promemorian föreslagna förändringarna av inkomstutjämningen. Enligt den nuvarande kostnadsutjämningen erhåller kommunen ett kostnadsutjämningsbidrag om -344 kronor per invånare. Med de föreslagna ändringarna i kostnadsutjämningen skulle kommunen erhålla ett bidrag om 51 kronor per invånare, vilket innebär en ökning med 395 kronor per invånare. Kommunen erhåller ett bidrag om 0 kronor per invånare med den nuvarande utformningen av strukturbidraget. Med det föreslagna strukturbidraget skulle kommunen erhålla 91 kronor per invånare, vilket innebär en ökning med 91 kronor per invånare. Forts.

8 8(12) 19 forts. Regleringsposten uppgår med den nuvarande utformningen av utjämningssystemet till 492 kronor per invånare. Med de föreslagna förändringarna skulle posten uppgå till 453 kronor per invånare, vilket innebär en minskning med -39 kronor per invånare. Totalt sett erhåller kommunen med det nuvarande utjämningssystemet ett bidrag om kronor per invånare. Med det föreslagna systemet skulle kommunen erhålla ett bidrag om kronor per invånare, vilket innebär en ökning med 447 kronor per invånare ( kronor). Ett långtgående kommunalt självstyre kräver likvärdiga förutsättningar och därmed en långtgående utjämning av skattekraft och strukturella kostnadsskillnader Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ställer sig positiva till de föreslagna förändringarna. På basis av ovan är bedömningen att de föreslagna förändringarna är gynnsamma för Leksands kommun och för den kommunala sektorn som helhet. Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting Fi201/4726, daterad Sveriges Kommuner och Landsting, yttrande över Fi 201/4726, dnr 12/7419. Tjänsteutlåtande från ekonomichef Mikael Fändrik, daterat s förslag till kommunstyrelsen 1. Tillstyrka de förändringar av inkomstutjämningen och strukturbidraget som regeringen föreslår gälla från och med den 1 mars Kommunstyrelsen

9 9(12) 20 Dnr 2012/591 Gemensamt förslag om inbytesmark från Leksand, Mora och Vansbro kommuner till Naturvårdsverket Sammanfattning Kommunekologerna i Leksand, Mora och Vansbro genomförde ett möte 2012 för att gemensamt diskutera Vildmarksriket och hur vi kan finna lösningar på att bevara de områden som utpekas som skyddsvärd skog i inventeringsrapporten från En möjlighet skulle kunna vara att staten går in med bytesmark, Sveaskogsmark, till de största markägarna i området. En skoglig naturvärdesinventering genomfördes 2010 och 2011 i ett område som berör Leksand, Mora och Vansbro kommuner. Inventeringen visade att det fanns mycket stora arealer skyddsvärd skog i området. Kommunerna, skogsstyrelsen, länsstyrelsen, naturvårdsverket, markägaren Bergvik Skog, Stora Enso skog, Mellanskog med flera privata markägare är på olika vis involverade i Vildmarksriketprojektet. Sedan inventeringsrapporten blev klar 2011 har många olika arbetsinsatser genomförts för att hitta lösningar för att bevara den skyddsvärda skogen. Ytterligare inventeringar, möten, utbildningar, planering för hyggesfritt skogsbruk, arbete med formellt skydd m.m. är exempel på vad som utförts. Ett problem är att det saknas ekonomiska förutsättningar att ersätta markägarna i alla de områden som utpekats. Ett markbyte skulle kunna vara en lösning på det problemet. Sektorn för samhällsbyggnads bedömning Sektorns bedömning är att det är en bra idé att använda statens inbytesmark för att göra byten med markägare i Vildmarksriket. I ett stort område som Vildmarksriket måste man försöka hitta många olika lösningar för att skydda och vårda skogen. Tjänsteutlåtande från kommunekolog Åsa Rydell, daterat Förslag på skrivelse till Naturvårdsverkeet om bytesmark. Forts.

10 10(12) 20 forts. s beslut 1. Bordlägga ärendet. Kommunekolog Åsa Rydell Administrativ chef Andriette Ivarsson

11 11(12) 21 Dnr 2013/59 Ansökan om kommunal borgen till Olsnäs avloppsförening Olsnäs avloppsförening under bildande ansöker i en skrivelse till kommunen om kommunal borgen för ett banklån som föreningen ska ta upp om 2,8 miljoner kronor i syfte att ordna avloppssituationen i Olsnäs. Den totala investeringen uppgår till 4,5 miljoner kronor varav kontantinsats från 45 fastighetsägare är 1,8 miljoner kronor och resterande belopp lån. Banken har gett klartecken till lånet. Ansökan om kommunalborgen från interimstyrelsen för Olsnäs avloppsförening, daterad Allänna utskottets beslut 1. Återremittera ärendet till kommundirektör Göran Wigert för ytterligare beredning när det gäller främst juridiska och miljömässiga aspekter. Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson

12 12(12) 22 Dnr 2012/175 Redovisning av Tyck till tredje kvartalet 2012 för sektorn verksamhetsstöd och service Från den 1 november 2011 har kommuninvånare och andra besökare på vår webbplats haft möjlighet att lämna synpunkter, klagomål och förslag till förbättring av kommunens verksamheter. Redovisning lämnas kvartalsvis till kommunens ledningsgrupp. När synpunkterna har kommit in så har de direkt sänts vidare till ansvarig chef för att hantera synpunkterna samt till berörd avdelningschef. Verksamhetsansvariga ska rapportera eventuella åtgärder till avdelningschef som sammanställer och rapporterar till sektorschef. Sektorschefen slutligen, rapporterar synpunkter och eventuella åtgärder till respektive utskott. Här redovisas hur synpunkterna från de 9 besökare på webbplatsen som från den 1 juli till den 30 september lämnat svar fördelar sig på kommunikationsavdelningen och kulturavdelningen. Bland de svarande har alla valt att vara anonyma. Vidtagna åtgärder tredje kvartalet 2012 för kommunikationsavdelningen. Kostavdelningens svar och åtgärder tredje kvartalet 2012 även om de är redovisade på andra sektorer. s beslut 1. Lägga redovisningen till handlingarna. Sektorschef Lennart Ljungemo.

Kommunstyrelsen 2011-06-14 1(20)

Kommunstyrelsen 2011-06-14 1(20) Kommunstyrelsen 2011-06-14 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl. 13.15 15.05 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Sakarias

Läs mer

Administrativ service, kommunhuset

Administrativ service, kommunhuset 1(4) Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, Kl. 13.00-16.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista

Läs mer

Anders Lokgård (C) för Sakarias Winberg (KD)

Anders Lokgård (C) för Sakarias Winberg (KD) 1(2) Plats och tid Kommunhuset Leksand, kl., 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Viktor Zakrisson (S), 2:e vice ordförande Kenneth

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset Leksand, 18.00 21.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette

Läs mer

Elina Olsen-Huokko (KD) ersättare för Thomas Gudmundsson (KD) Per-Erik Ingels (C) ersättare för David Edin (ByP)

Elina Olsen-Huokko (KD) ersättare för Thomas Gudmundsson (KD) Per-Erik Ingels (C) ersättare för David Edin (ByP) 1(1) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, 08:30-15.00 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Birgitta Björndahl (M) Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Lotten Kluck (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-08-28, kl. 10.30 12.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Peter Åberg (S) Kurt Forsberg (S) tjänstgörande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Lars-Erik Sundqvist räddningschef 90. Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-10-13 Paragrafer 89 94

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Lars-Erik Sundqvist räddningschef 90. Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-10-13 Paragrafer 89 94 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-10-07, kl. 11.40 13.30 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 1 (43) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, tisdagen den 16 januari 2007 klockan 13.00-18.15 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

2011-11-10 2013-11-26 1 (45)

2011-11-10 2013-11-26 1 (45) 2011-11-10 2013-11-26 1 (45) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 26 november, 2013, kl. 09.00-14.30, ajournering mellan 09.55-10.15, 12.05-13.00, 13.50-14.00 Beslutande Ledamöter

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 27 november 2012, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 2014-09-01 220 (238) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 1 september 2014, kl. 10.00-12.00 Beslutande Jörgen Larsson (S) Timo Granetin (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita Skog, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 231-261 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 231-261 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 08:30-16:20 Beslutande: Marit Holmstrand (s) ordf Stefan Andersson (m) Annelie Wallberg (s) Eva Svärd (kd), ej 240-247, 257 Christina Embretsen (s) Leif Hansen (srd) ej 251-255,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer