Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog"

Transkript

1

2

3 Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig, steg för steg, fördelar och din skog högre värde. Skogsarbete Som en av landets största skogsägare, har Holmen utvecklat en i alla delar professionell och effektiv skogsförvaltning. 5 Resultatet är tjänster, Holmens Värdetrappa, som stegvis gör ditt skogsägande tryggt och lönsamt.

4 Innehåll Värdetrappan 4 Värdefulla samarbeten 8 Återväxt 10 Röjning 12 Gallring 14 Skogsgödsling 16 Slutavverkning 18 Skogsbränsle 20 Certifiering 22 Åtgärdsplan 24 Skogsbruksplan 26 Skogsförvaltning 28 Holmen ger mer 30 Avverkning från beslut till ny skog 32

5 BildJa, det är en väl inarbetad affärsrelation. Farfar levererade till Iggesunds Bruk som blev Modo. Pappa Lars levererade till Modo som blev Holmen och jag levererar till Holmen. Anders Larsson, Sörforsa Värdefulla samarbeten Som virkesleverantör är du viktig för oss på Holmen. Vårt samarbete är ett samspel där vi skapar värden i skogen och värdefulla produkter till samhället. Holmen Skogs verksamhet vilar på tre grundpelare; Skogen, Industrin och Människorna. Skogen Holmens hemmabana Holmen är en av Sveriges största skogsägare och vi fokuserar på att bedriva ett uthålligt och effektivt skogsbruk. Tack vare det egna skogsinnehavet är vi alltid uppdaterade på de senaste metoderna och tekniken. Holmen driver många utvecklingsprojekt och stöder forskning som kommer våra leverantörer till del. 9 Industrin långsiktig trygghet I Sverige har Holmen egna moderna industrier i Norrköping, Hallstavik och Iggesund. Där förädlar vi virket till papper, kartong och trävaror. Dessutom samarbetar Holmen med andra företag som producerar värdefulla produkter från skogsråvara. För våra leverantörer innebär det en långsiktigt trygg och lokal avsättning för virket. Människorna pålitlighet och lokalkännedom Varje dag, året runt, träffar vi på Holmen virkesleverantörer över hela landet. Vi kombinerar engagemang och kompetens med lokalkännedom och har experter i hela kedjan från återväxt till slutavverkning. Självklart delar vi med oss av vår kunskap och erfarenhet till våra virkesleverantörer. Vi ser fram emot ett värdefullt samarbete med dig.

6 Vi vill ha en välskött skog till gagn för kommande generationer och för att respektera tidigare generationers hårda arbete. Därför var Holmens återväxterbjudande perfekt för oss. Ann-Marie Nilsson, Finspång Säkrad återväxt Föryngring av skog är en viktig investering. Att göra rätt redan från början, ger ett försprång som växer med tiden. Att plantera har länge varit, och är fortfarande, det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet att skapa ny skog. För bästa möjliga resultat är det viktigt att göra de rätta valen. Med Holmen som partner får du en professionell föryngring i alla led: du får en korrekt utförd markberedning, utvalda plantor som passar ståndorten samt plantering utförd av utbildade plantörer. I samband med avverkningsuppdrag som Holmen utför, tecknar du även ett återväxtuppdrag med oss. Det är ett paket som består av markberedning, plantor från Holmens egna plantskolor och plantering av erfarna plantörer. Vid behov kompletteras det med skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp. Allt följer Holmens Riktlinjer för uthålligt skogsbruk. I samband med avverknings- och återväxtuppdrag som Holmen utför finns möjligheten att teckna Återväxtgaranti. Om oturen skulle vara framme att exempelvis insekter, sork eller frost skadar plantorna det första året så står Holmen för en kompletterande hjälpplantering. 11

7 Röjning ökar lönsamheten Att röja ungskog är lönsamt, både på kort och lång sikt. Rätt utfört ger röjning en framtida skog av hög kvalitet med grova dimensioner. Det är dags att röja ungskogen när huvudstammarna är 2 3 meter höga. Efter röjningen får de kvarvarande träden mer utrymme samt bättre tillgång till vatten och näringsämnen. Det gör att träden utvecklas positivt och att andelen värdefullt timmer ökar. Även om röjningen är en kostnad idag leder den till bättre netto i framtiden. Det visar sig redan i första gallringen men framförallt den dag som skogen ska slutavverkas. Med Holmen får du erfarna röjare som kan läsa och analysera din ungskog för bästa möjliga resultat. Vid röjning regleras antalet träd, olika trädslag och trädens höjdspridning i skogen. Nu finns möjligheten att lägga grunden till en bra natur- och kulturmiljöhänsyn i din skog. Andelen lövträd i beståndet kan regleras och kulturminnen kan röjas fram. I skogar utan särskilda naturvärden kan röjningen utföras så att naturvärden på sikt återskapas. 13 Röjning är nog den enskilt viktigaste åtgärden i skogen. Om den görs i rätt tid och på rätt sätt, så vinner man otroligt mycket i kvalitet och tillväxt. Håkan Bennmarker, Ljusdal

8 Gallring ger inkomster och värdeökning Gallringen är en klok investering för framtiden. Kvaliteten i skogsbeståndet höjs och andelen timmer ökar. Rätt utförd gallring ger dessutom intäkter. Gallringen ger de kvarvarande träden mer utrymme samt bättre tillgång till vatten och näringsämnen. Det innebär att skogens tillväxt fokuseras på vitala och värdefulla träd. Gallring är ett gyllene tillfälle att utveckla och förvalta skogens natur- och kulturvärden. Exempelvis kan man skapa miljöer som främjar biologisk mångfald. Tidpunkten för första gallringen är viktig. Den bör göras när träden är meter höga och trädkronorna börjar växa in i varandra. Utförs gallringen för sent ökar risken för snö- och vindskador, samtidigt som timmerutfallet vid slutavverkning blir sämre. Gallring är ett precisionsarbete och Holmen ställer höga krav på avverkningslagens kompetens och utrustning. Genom att anpassa maskinval och arbetsmetod efter den aktuella skogens förutsättningar, får man en optimal gallring och en framtida skog med högt virkesvärde. 15 Vi är väldigt nöjda med gallringen. Den blev rätt utförd och gav ett bra netto. Pamela och Magnus Andersson, Vimmerby

9 12 Skogsgödsling ökar tillväxten Att gödsla skogen ger bättre avkastning än att ha pengarna på ett skogskonto. På tio år är tillväxtökningen efter en skogsgödsling skogskubikmeter per hektar. Skogsgödsling är en mycket snabb och lönsam åtgärd för att öka tillväxten och värdet på din skog. Genom gödsling tillförs näring som skogen lätt kan tillgodogöra sig. För bästa möjliga avkastning görs gödsling cirka tio år före planerad avverkning. Skogsgödsling kräver mycket kunskap om hur, var och när man ska gödsla och vilka regler som gäller. Gödslet innehåller huvudsakligen kväve men även kalcium, magnesium och bor och sprids med helikopter eller traktor. Tack vare digitala kartor sker gödslingen med stor precision. Avancerade dataprogram gör också att doseringen blir mycket exakt. Holmen följer Skogsstyrelsens allmänna råd som beskriver de hänsyn som bör tas till naturoch kulturvård. Gödsling utförs inte i skyddszoner mot vatten, på vägar eller i skyddsvärda biotoper. 17 Jag är trygg med att gödsling är en bra investering på sikt. Anders Malm, Umeå

10 12 Slutavverkning med maximal avkastning Vid slutavverkning får du lön för en mångårig skötsel av skogen. Holmens erfarenhet och resurser garanterar ett väl utfört arbete som tar hänsyn till naturvärden och förbereder för nästa generation skog. På köpet får du ett högt virkesvärde. Skogen är en långsiktig investering. Hur skogen skötts genom åren har naturligtvis stor betydelse för virkesvärdet vid slutavverkning. Men även hur slutavverkningen utförs spelar roll för det ekonomiska utfallet. Med Holmen som samarbetspartner är du garanterad ett högt virkesvärde kombinerat med aktiv naturvård. Holmens avverkningslag har alltid den utbildning och erfarenhet som krävs för en lyckad slutavverkning. Dessutom är de utrustade med moderna maskiner och den senaste tekniken, exempelvis dator som hanterar digitala kartor. Genom att Holmen är en stor leverantör till sågverk och industrier, får du ut maximalt värde av alla sortiment vid avverkningen. Aktiv naturvård är en självklarhet. Skogens förutsättningar avgör vad som kan och bör göras. Bland annat kan värdefulla miljöer för djur- och insektsarter skapas i trädgrupper och kantzoner. Valet av kommande föryngringsmetod styr även avverkningen. 19 Jag kollade även med ett par andra bolag, men de kunde inte konkurrera med Holmens erbjudande. Daniel Skog, Tystberga

11 Skogsbränsle ger mervärden Att ta hand om skogsbränsle vid avverkningen ökar intäkterna. Samtidigt är det bra för miljön, då det ersätter fossila bränslen. Skogen är, till skillnad från olja och kol, förnybar och tillför inte nya mängder koldioxid till atmosfären. Därför har skogsbränsle blivit en allt mer intressant energikälla för värmeverk och industrier. Skogsbränsle är ett samlingsbegrepp för olika råvaruslag från skogsbruket som kan användas för energiändamål. Det vanligaste skogsbränslesortimentet är grenar och toppar (GROT). Skogsbränsle ger inte bara extra inkomster vid avverkningen. När riset är borta från hygget, kan markberedningen göras tidigare och planteringen blir enklare. Vid avverkningen samlas grenar och toppar i stora högar, risvältor. Dessa placeras så nära bilväg som möjligt, för att underlätta bortforsling. De flesta risvältor flisas på vintern då värmeverk och industrin har störst behov av bränsle. 21

12 Certifiering långsiktigt ansvarstagande Med en certifiering av din skog, enligt FSC eller PEFC, får du ett kvitto på att din skog sköts långsiktigt och uthålligt. Dessutom är certifierat virke allt mer eftertraktat. Intresset för certifierad skog ökar hos både industrin och bland konsumenter. FSC och PEFC är två globala system med syfte att säkerställa ett uthålligt skogsbruk. Certifiering av skogsbruk är ett långsiktigt åtagande som reglerar hur skogen ska skötas på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Holmens s.k. paraplycertifiering är ett enkelt sätt att ansluta din skog till FSC eller PEFC. Genom ett avtal förbinder du dig att sköta skogen enligt certifieringskraven. En uppdaterad skogsbruksplan är ett krav vid certifiering. När du blir medlem i Holmens gruppcertifikat får du ett diplom som bevis på att du uppfyller de grundläggande kraven. Det kan ses som ett kvitto på det aktiva ställningstagande du gjort för ett hållbart skogsbruk. Holmens miljörevisorer följer upp att skogen sköts enligt certifieringskraven. 23 Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet. Carolina Ericsson, Kisa

13 Åtgärdsplan ger överblick Åtgärdsplanen talar om vilka åtgärder som är aktuella på din skogsfastighet den närmaste tiden. Det hjälper dig planera skogens skötsel och är ett bra underlag vid kontakter med din virkesköpare. 12 En åtgärdsplan är mindre omfattande och detaljerad än en skogsbruksplan, och är ofta första steget för att öka värdet på skogsinnehavet. Planen ger en bra överblick över vilka åtgärder som bör göras på kort sikt. För att ytterligare underlätta planering och beslut har åtgärderna olika prioritet. Åtgärdsplanen är dessutom ett användbart diskussionsunderlag i kontakterna med din virkesköpare. Holmens planläggare går igenom din fastighet och gör en bedömning av nödvändiga åtgärder på kort sikt. Den färdiga åtgärdsplanen innehåller en överskådlig karta samt uppgifter om aktuella avverknings- och skogsvårdsåtgärder. 25

14 12 Lätt att göra rätt med skogsbruksplan Med en skogsbruksplan har du ett fullständigt underlag för skötseln av skogen. Det gör att du kan planera bättre, göra rätt åtgärder vid rätt tidpunkt samt öka lönsamheten. Skogens förutsättningar och vår skogliga kompetens är grunden för en bra skogsbruksplan. Holmen har dessutom ett av Sveriges bästa kartsystem. Skogsbruksplanen innehåller en översiktskarta samt speciella kartor som är kopplade till olika åtgärdsförslag. Med stöd av en skogsbruksplan kan rätt beslut tas, vilket ökar fastighetens värde och avkastning. Skogsbruksplanen är en komplett analys av skogsfastigheten. Den innehåller exempelvis fakta om typ av skogsmark, virkesförråd fördelat på trädslag per hektar, tillväxt, åldersklassindelning samt eventuellt höga natur- och kulturvärden. Med planen följer en skötselanvisning med förslag på åtgärder. En skogsbruksplan bör uppdateras fortlöpande med utförda åtgärder. Holmen kan sköta uppdateringen, men vill du göra det själv erbjuder Holmen det dataprogram som skogsbruksplanen är gjord i. 27 Med en skogsbruksplan missar jag aldrig någon viktig åtgärd. Richard Nekby, Almunge

15 Skogsförvaltning tryggt och lönsamt Att vara skogsföretagare har många fördelar. Samtidigt har det blivit allt mer komplext, då frågor som produktion, ekonomi, naturvård, jakt och rekreation ska vägas mot varandra. Genom Holmen kan du få en personlig skogsförvaltare. 12 Holmens skogsförvaltning är anpassad för större skogsfastigheter. Det är ett fullservicekoncept som omfattar all skötsel av skogen, inklusive näraliggande åtgärder som vägunderhåll och vägbyggnad. Din personliga skogsförvaltare hjälper dig att fatta de rätta besluten och skapa trygghet och lönsamhet i skogsägandet. Utifrån dina önskemål skapar vi tillsammans en långsiktig skötselplan för skogen. Vi ger dig förslag på åtgärder, men det är alltid du som tar besluten. Om du vill kan förvaltaren även sköta alla kontakter med entreprenörer och myndigheter. Under avtalstiden garanterar Holmen att köpa samtliga avsättningsbara virkessortiment. I tjänsten ingår även att årligen uppdatera din skogsbruksplan. 29

16 Det finns alltid något nytt man kan plocka upp på Holmens skogsdagar. Sedan är det trevligt i sig att träffa andra skogsägare och prata om vad som helst. Anders Larsson, Sörforsa Holmen ger mer Det kan ibland ta flera år mellan olika åtgärder i skogen. Men vi på Holmen fortsätter att hålla kontakt för att hjälpa dig med stort och smått i ditt skogsägande. Bild Logga in och få koll på din skog! Genom Holmens leverantörswebb kan du enkelt och när som helst logga in på din sida och få en mängd information om din skog. På sidan får du snabbt en överblick över åtgärder i skogen som gjorts, pågår eller planeras. Du får tillgång till en av Sveriges bästa digitala kartdatabaser och detaljerade kartor över din skogsfastighet. Dessutom får du information om Holmens kommande arrangemang och du kan prenumerera på nyheter. Lokala arrangemang Som skogsägare är det viktigt att få tillgång till information och utbildning som rör skogliga frågor. Dessutom är det trevligt och givande att träffa andra skogsägare. Därför bjuder Holmen regelbundet in till olika lokala arrangemang som skogsdagar, informationskvällar, resor och mässor. Tidningar, nyhetsbrev och mycket mer Holmen håller dig uppdaterad genom bland annat Holmen Magasin, en välmatad tidning med reportage och branschnyheter. Till det kommer lokala nyhetsbrev med nyheter och tips om olika arrangemang nära dig. Däremellan får du information om andra aktuella frågor till exempel deklaration och en årlig kalender. Rådgivning För olika skogliga frågor finns givetvis Holmens samlade kompetens tillgänglig för våra virkesleverantörer. Men det stannar inte där. Vid komplicerade frågeställningar, till exempel generationsskiften, förmedlar vi kontakt till lokala samarbetspartners som är experter inom olika områden. 31

17 Avverkning från beslut till ny skog När du säljer en avverkningsrätt till Holmen börjar en lång process. Flera steg i den processen märker inte du som leverantör, men de är viktiga för att affären ska bli så smidig och lönsam som möjligt. Här berättar vi lite kort hur en affär avancerar, steg för steg Vid det första mötet mellan dig och din virkesköpare går ni tillsammans igenom dina önskemål och skogens behov. Ni kommer överrens om vilka åtgärder som ska göras och gör oftast även ett skogsbesök. Holmen gör en värdering utifrån besöket och kartor. Holmen presenterar ett avtalsförslag. Du kan även teckna avtal om markberedning och plantering. Du och Holmen kan också komma överens om en förskottsutbetalning. Därefter gör Holmen en planering på plats samt anmäler kommande avverkning till Skogsstyrelsen. När det är klart beslutar Holmen när avverkningen ska ske och vilket arbetslag som ska utföra arbetet Efter avverkningen transporterar Holmen ut virket. Det görs en virkesmätning av en oberoende virkesmätningsförening. SDC, skogsnäringens IT-företag, gör en beräkning av virkeskvantitet och värde. Resultatet av detta skickas till dig och till Holmen. Holmen gör en slutredovisning och betalar återstående likvid till dig. Slutligen tar Holmen hand om återväxt, markberedning och plantering, om det är överenskommet. När det har gjorts skickar Holmen en faktura till dig. 33

18 Broschyren är producerad av Holmen Skog Foto: Lars Hejdenberg (4, 5, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 29) Peder Sundström (5, 8, 12, 13, 16, 17, 25 28, 30 ) Bo-Göran Backström (6, 7, 21, 25, 32) Bertil Axelsson, Holmen (21) Text: Strateg Marknadsföring Layout och original: Strateg Marknadsföring Tryck: DanagårdLiTHO Holmen Skog AB Hörneborgsvägen Örnsköldsvik Tel

19 Vi hjälper gärna fler att skapa en värdefull skog. Läs mer på

Certifierad skog enligt FSC och PEFC

Certifierad skog enligt FSC och PEFC Certifierad skog enligt FSC och PEFC Innehåll Certifiering av skogsbruk "Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet." Sid. 4 Konsumenternas efterfrågan på certifierade

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2008 tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen LEDAREN Mer skog för en god miljö SCA

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

...skogen kommer att utgöra en viktig del i framtiden...

...skogen kommer att utgöra en viktig del i framtiden... ...skogen kommer att utgöra en viktig del i framtiden... Skogsavverkning i Anundsjö 95. Fotograf Karl-Otto Strandberg En historisk tillbakablick medlemmar ingick när föreningen bildades, i dag är medlemsantalet

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer Satsning på digitaltryck i USA Så skapades Sportbladet i rosa De sparar pengar genom tidig röjning affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2013 Tema / EU:s påverkan på svensk skog Aktuellt/ Holmen

Läs mer

skogsbruk Femte generationen på Östergärdet Full fart i julgransfabriken Avverkning med hjärta och hjärna

skogsbruk Femte generationen på Östergärdet Full fart i julgransfabriken Avverkning med hjärta och hjärna skogsbruk Femte generationen på Östergärdet Full fart i julgransfabriken Avverkning med hjärta och hjärna SKOGLIG KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN SYDVED 4-2014 Sydved köper virke samt erbjuder skoglig fullservice

Läs mer

Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008

Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008 Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008 Sveaskog i korthet Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer

Läs mer

Anders nya väg blev verklighet. Bror tipsar våga prova skogssådd. Bravikens Sågverk Första stocken genom sågen

Anders nya väg blev verklighet. Bror tipsar våga prova skogssådd. Bravikens Sågverk Första stocken genom sågen 4 2010 tidning för holmen skogs intressenter Anders nya väg blev verklighet 10 4 12 16 19 Bravikens Sågverk Första stocken genom sågen Bror tipsar våga prova skogssådd Branden är viktig för den bio- logiska

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Gallringskvitto i praktiken Korsnäs gallringskvitto innehåller två delar, en beståndskarta och en beståndsbeskrivning och dessa beskriver hur din skog ser ut efter en gallring.

Läs mer

Lokaleko. Det är tio år sedan Gudrun. Jag har reflekterat en hel del kring. Kronobergs distrikt

Lokaleko. Det är tio år sedan Gudrun. Jag har reflekterat en hel del kring. Kronobergs distrikt Lokaleko Information från Skogsstyrelsen Nummer 2 I 2015 Kronobergs distrikt Ledare. Jerker Bergdahl, Stf. DISTRIKTSCHEf Det är tio år sedan Gudrun De mest lyckade föryngringarna efter stormen Gudrun är

Läs mer

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält.

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält. Läs mer på www.sveaskog.se Över snö och is För att göra skogsråvaran tillgänglig året om bygger Sveaskog varje år flera mil vintervägar. Vissa känsliga och svåråtkomliga marker går bara att nå vintertid,

Läs mer

Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år

Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år 13 Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år Södra fyller 75 år men har fortfarande samma uppdrag: att avsätta medlemmarnas skogsråvara till skäliga priser. Vid starten rådde köparnas marknad. I dag

Läs mer

Var tar skogsbränslet vägen?

Var tar skogsbränslet vägen? Allt inför deklarationen bilaga medföljer NR 1 2009 Var tar skogsbränslet vägen? Effektivare trädslag Skogsbruksplanen viktigt verktyg Stelbent av Skogsstyrelsen Tid för stamkvistning Röda drakar i skyn

Läs mer

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 6 december 2013 Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel Julkrans med material från

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Bergvik Skog hållbarhetsredovisning 2012 1 Bergvik Skog hållbarhetsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 2012 1 Innehåll VD har ordet 4 Om Bergvik

Läs mer

Monika Stridsman. Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk. brinner för ett optimerat skogsbruk FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

Monika Stridsman. Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk. brinner för ett optimerat skogsbruk FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS FRAMTIDENS SKOGSBRUK FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT JUNI 2014 Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk Skogsutbildning ökade kompetenskrav Skogsmaskiner

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

Zero Waste Games / Holmen levererar komposterbar cateringkartong till sommar-os i London. lars kardell: Släpp ut barnen i skogen

Zero Waste Games / Holmen levererar komposterbar cateringkartong till sommar-os i London. lars kardell: Släpp ut barnen i skogen Råvaran blir byggsats Gör plats för ny skog Black Box i Sverige Lekfullt skapande i trä affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2012 lars kardell: Släpp ut barnen i skogen Tema / Vindkraften möter

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer.

Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer. Bli en bättre beställare Det är Röj din i tid skog för bättre ekonomi i ditt skogsbruk - och det är du som bestämmer. Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Finansiär: NTM-centralen

Läs mer

Skogen i ryggen Entreprenörer / Ann-Christin och Johan Bergstedt driver skogsbruk och företag med samma glöd PLUS: Tema / Papperskartan ritas om

Skogen i ryggen Entreprenörer / Ann-Christin och Johan Bergstedt driver skogsbruk och företag med samma glöd PLUS: Tema / Papperskartan ritas om AFFÄRER OCH SKOG FRÅN HOLMEN-KONCERNEN NUMMER 2 2011 TJEJER & TEKNIK SAMLAR FRAMTIDENS INGENJÖRER Skogen i ryggen Entreprenörer / Ann-Christin och Johan Bergstedt driver skogsbruk och företag med samma

Läs mer

DUBBEL TILLVÄXT HON FIXAR MED VANLIGA PLANTOR FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK. Nr 3 2011 SKOGFORSK TESTAR INVERS- MARKBEREDNING CONTORTA NORRLANDS -TURBON

DUBBEL TILLVÄXT HON FIXAR MED VANLIGA PLANTOR FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK. Nr 3 2011 SKOGFORSK TESTAR INVERS- MARKBEREDNING CONTORTA NORRLANDS -TURBON Nr 3 2011 FORSKNING FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK SKOGFORSK TESTAR INVERS- MARKBEREDNING CONTORTA NORRLANDS -TURBON MÖT SKOGSFÖRETAGEN MED NY TILLVÄXT- STRATEGI SMART PLANERING SKONSAM DRIVNING HON FIXAR DUBBEL

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé Nr 2 2013 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms succé Hur smidig vill du ha din gallringsskotare? Minst plats tar förstås John Deere 810E. Ett annat mycket smidigt alternativ

Läs mer

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket Verktygslåda för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket 1 Målinriktat skogsbruk Planera ditt skogsföretag Att vara skogsägare är att vara företagare. Att vara företagare är som att köra bil. Först måste du

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

Skogen det. Skogsvetaren Tomas

Skogen det. Skogsvetaren Tomas INVESTERINGAR AV KARL-ERIC MAGNUSSON Skogen det Skog har de senaste 50 åren varit en lysande investering med lägre risk än aktier. Här berättar vi allt du behöver veta för att gräva guld i skogen. Skogsvetaren

Läs mer