Certifierad skog enligt FSC och PEFC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifierad skog enligt FSC och PEFC"

Transkript

1 Certifierad skog enligt FSC och PEFC

2 Innehåll Certifiering av skogsbruk "Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet." Sid. 4 Konsumenternas efterfrågan på certifierade produkter ökar i takt med att miljömedvetandet växer. Certifieringssystemen gör att skogsprodukters ursprung kan spåras och visar att fastighetsägare tar ansvar gällande miljö, sociala värden och ett hållbart ekonomiskt bruk av skogen. Certifieringen hjälper därmed konsumenter och företag att göra ansvarsfulla köp av skogsråvara och produkter som kommer från skogen. I denna folder kommer vi på ett överskådligt sätt beskriva vad certifiering innebär för dig som skogsägare och vilka krav du måste uppfylla för att bli medlem i Holmens gruppcertifikat. Holmen erbjuder skogscertifiering enligt systemen FSC och PEFC, där du kan välja att vara enkelcertifierad genom ett system eller dubbelcertifierad genom båda systemen. PEFC/ Främjande av uthålligt skogsbruk Programme for the Endorsement of Forest Certification är ett internationellt system för certifiering av skogsbruk och produkter i efterföljande handelsled. Målet är att främja uthålligt skogsbruk med balans mellan de tre aspekterna, skogsproduktion, miljövård och sociala intressen. År 2011 är drygt åtta miljoner hektar skogsmark i Sverige PEFC -certifierad, vilket motsarar ungefär en tredjedel av den produktiva skogsmarken. Certifiering ger Carolina mervärden 4 Vad är skogscertifiering? 6 Varför ska jag vara skogscertifierad? 6 Vem kan bli skogscertifierad? 6 Fem steg till certifiering 7 Planera ditt skogsbruk 8 Krav vid certifiering 9 Certifiering genom skogens omloppstid 10 Hänsyn vid föryngringsavverkning 12 Välj rätt entreprenör 14 Intern och extern kontroll 14 Vidare information 15 Holmen Skog Örnsköldsvik Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för att världens skogar brukas på ett sätt som är acceptabelt ur tre olika perspektiv: miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Drygt 11 miljoner hektar skogsmark i Sverigeär FSC - certifierad 2011, vilket motsvarar ungefär hälften av den produktiva skogsmarken. 2 3

3 "Så länge jag minns har skogen brukats med sunt förnuft. Vi har aldrig gått hårt fram, utan tänkt på miljön, gamla kulturminnesmärken och att vårda skogen." Certifiering ger mervärden och plats för Europas minsta fågel! Som matkonsult är det viktigt för Carolina Ericsson med schysst husmanskost av närproducerade råvaror. Som skogsägare är det lika viktigt att bedriva ett schysst skogsbruk med miljöhänsyn. Att certifiera min skog genom Holmens gruppcertifikat var ingen uppoffring, det var en självklarhet. Det är mer än 40 år sedan de sista korna lämnade ladugården på Björksnäs gård i Kisa. Sedan dess har fokus varit på gårdens 300 hektar skog. För cirka 20 år sedan flyttade Carolina och Alf till släktgården Björksnäs. De engagerade sig mer och mer i skogens skötsel och för cirka fem år sedan tog de över gården. Så länge jag minns har skogen brukats med sunt förnuft. Vi har aldrig gått hårt fram, utan tänkt på miljön, gamla kulturminnesmärken och att vårda skogen. I samband med att Carolina sålde en avverkningsrätt till Holmen kom hon i kontakt med virkesköparen Magnus Mattsson. Samtidigt informerade han om att certifierad skog, enligt PEFC och FSC, blir allt mer efterfrågat. Namn: Carolina Ericsson Ålder: 48 år Yrke: Matkonsult Familj: Maken Alf och de vuxna sönerna Jakob och Henrik Skogsinnehav: Ca 300 hektar skog Det var ett enkelt val. Jag insåg att vi alltid har skött skogen enligt de krav som certifieringen ställer. Då var det självklart att certifiera skogen genom Holmens gruppcertifikat. Att certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet. Stora och små fördelar Att certifierat virke är eftertraktat är inte det enda. Carolina känner sig även tryggare i det fortsatta skogsbrukandet. När Holmen kommer hit för något uppdrag, så vet de ju exakt hur de ska göra för att följa certifieringarna. Det finns ytterligare en fördel, om än väldigt liten: kungsfågeln, Europas minsta fågel. Det var en av Holmens medarbetare som tipsade om att vi har kungsfågel i skogen. De är beroende av stora, gamla granar. Med certifieringen skapar jag förutsättningar för att både de gamla granarna och kungsfåglarna blir kvar. Både Carolina och Alf har vanliga jobb, men försöker sköta skogen så mycket de hinner. Nyligen köptes en skotare in som Carolina hoppas att sönerna Jakob, 21 år, och Henrik, 19 år, ska intressera sig för. En vårstorm blåste ner cirka 200 kubikmeter gran. Jag hoppas pojkarna tar ut det ur skogen med skotaren, säger Carolina och skrattar förhoppningsfullt. 4 5

4 Vad är skogscertifiering? Ett certifikat visar på att certifieringssystemens principer och krav för hållbart skogsbruk följs. Det baserar sig på att en eller flera oberoende parter har granskat virkesproduktionen. Att som skogsägare certifiera sitt skogsbruk visar på ett ställningstagande för ansvarsfullt skogsbruk. Det är du som förverkligar reglerna och kraven i ditt dagliga arbete. Varför ska jag vara skogscertifierad? Skogscertifiering är något för dig som tror på och vill visa att din skog sköts på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Certifieringen blir ditt bevis på att du tar ansvar och lever upp till kraven för skogsbrukets hållbara utveckling. Som skogsägare blir du medlem i ett spårbarhetscertifikat, vilket Skogsbruksvärden Här regleras hur skogen ska skötas, bland annat med avseende på virkesproduktion, återbeskogning och hur skogsbruksåtgärder ska följas upp. Vem kan bli skogscertifierad? Både små och stora skogsägare, som är villiga att leva upp till de krav som certifiering innebär, kan bli certifierade. Små skogsägare kan välja att certifiera sig genom ett gruppcertifikat. Sedan hösten 2004 har Homen erbjudit skogsägare möjlighet till att certifiera sina fastigheter Certifiering av skogsbruk står på tre ben och tar hänsyn till: innebär att virket kan säljas som PEFC - eller FSC -märkt, beroende på vilken certifiering du ansluter dig till. Detta ger din råvara en starkare position på marknaden och ökar din konkurrenskraft, då konsumenternas och därmed också industrins, efterfrågan på certifierad råvara ökar. Om du som skogsägare är cer- genom anslutning till Holmen Skogs PEFC - och/eller FSC - gruppcertifikat. Som skogsägare ansluter du dig till gruppcertifieringen genom att teckna ett avtal för medlemsanslutning med Holmen Skog. Detta avtal tillhandahålls av din Holmen-kontakt. Grundkraven på en certifierad Sociala värden I denna del återfinns regleringar om hur skogens rekreationsvärden ska värnas, hänsyn till rennäringen samt arbetsrättigheter och entreprenörskrav. Miljövärden I miljödelen behandlas hur hänsyn ska visas till kulturminnen, biologisk mångfald, mark och vatten samt andra förekommande miljövärden. tifierad kan Holmen erbjuda ditt virke till hela marknaden för sågade trävaror och pappersmassa. Ett certifieringsanpassat skogsbruk skall betraktas som ett långsiktigt åtagande för miljön men också som en satsning på god avkastning för skogsbruket, både nu och i framtiden. fastighet är desamma oavsett storlek. Utöver grundkraven tillkommer krav som ökar i takt med storleken på skogsinnehavet. På sidan 8 följer en lista med grundläggande krav och några exempel på tillkommande krav. Fem steg till skogscertifiering 1. Förberedelse Det viktigaste är ett personligt intresse för att bedriva ett långsiktigt och hållbart skogsbruk och en förståelse för de förändringar som en tänkbar certifiering kan medföra. Som certifierad avstår du minst fem procent av din produktiva skogsmark för naturvårdande ändamål och du styrs av direktiv för hur skogen ska skötas. Vissa kan uppleva det som en stor uppoffring medan andra redan bedriver sitt skogsbruk helt eller delvis i linje med certifieringsreglerna. Det du vinner är ett långsiktigt hållbart skogsbruk samt en certifierad produkt med stor attraktionskraft på marknaden. 2. Kontakta Holmen När du bestämt dig är nästa steg att prata med din Holmenkontakt. Det finns två olika certifieringssystem: PEFC och FSC. Båda med målet att skogen ska skötas på ett långsiktigt och uthålligt sätt, kopplat till de tre områdena: ekonomi, biologi och sociala frågor. Ett avtal sluts mellan dig som skogsägare och Holmen. Du förbinder dig att sköta skogen efter de standarder som råder och Holmen inkluderar dig i sitt gruppcertifikat samt utför kontroller av skogsfastigheten. Holmen håller dig även uppdaterad om nyheter och förändringar samt informerar om eventuella behov av korrigeringar i din skog. Utforma en 3. skogsbruksplan Du bör ha en uppdaterad skogsbruksplan, vilket är ett krav i samband med certifiering. En skogsbruksplan spänner oftast över tio år, sammanfattar målet för just ditt skogsbruk, hur skötseln kan se ut samt hur och när skogsbruksåtgärder ska företas på fastigheten. Dessutom måste skogar med höga bevarandevärden och de områden som ska avsättas för naturvård märkas ut. Om du inte har en aktuell och certifieringsanpassad skogsbruksplan kan du få hjälp av Holmen med att upprätta en. Att vara certifierad kräver att du håller ordning på de olika stegen inom skogsbruket, vad du sätter för typ av plantor, om du tar ut bioenergi och hur mycket virke som fastigheten omsätter. Skogsbruksplanen är först och främst avsedd som ett stöd för den egna verksamheten, men behövs även vid en eventuell revision och stickprovskontroll. 4. Motta medlemsbevis När du blir medlem i Holmens gruppcertifikat får du ett diplom som bevis på att du uppfyller de grundläggande kraven. Det kan ses som ett kvitto på det aktiva ställningstagande du gjort för ett hållbart skogsbruk. När du sedan säljer din råvara uppger du certifikatsnumret som bekräftelse på att allt är i sin ordning. Efterfrågan på certifierade råvaror har ökat snabbt under de senaste två åren, liksom skogsägarnas vilja att certifiera sina skogsfastigheter. 5. Fortsatt hållbarhet Genom lottning väljer Holmen ut de skogsfastigheter som ska kontrolleras genom stickprov. Ju större fastighet du har, desto oftare utförs kontroller. Holmen överblickar att skötseln följer standarden, att rätt områden sparats för naturvård och att åtgärder och dokumentation gjorts på ett korrekt sätt. Därefter görs en sammanfattande rapport både muntligen och skriftligen. De brister som upptäcks markeras med en avvikelse och då ska du som skogsägare åtgärda dessa. Holmen hjälper till med att analysera vad som behöver göras för att korrigera avvikelsen. 6 7

5 Planera ditt skogsbruk Krav vid certifiering Skoglig planering är en grundsten i ett produktions- och naturvårdseffektivt skogsbruk. Skogsbruksplanen är ett värdefullt verktyg i planeringen av skogsbruket och naturvårdsskötseln samt ger en samlad bild av de olika värdena på din fastighet. Den är på så sätt en lönsam investering som betalar sig i form av bättre kunskaper om skogsbeståndet och ökade virkesintäkter. För att bli medlem i Holmens gruppcertifikat krävs att du har en skogsbruksplan. Holmen kan hjälpa dig att ta fram en skogsbruksplan som uppfyller certifieringskraven. Har du redan en skogsbruksplan behöver du endast anpassa den efter FSC eller PEFC. För att bli medlem i gruppcertifikatet krävs bland annat att du kan redovisa uppsatta mål för skogsskötseln, kartor, uppgifter om ägoslag och areal, fastighetsgränser mellan olika typer av mark, kartläggning av fornminnen, nyckelbiotoper och bestånd med främmande trädslag samt dokumentation av planerade och utförda åtgärder och förändringar på den certifierade marken. Skogsbruksplanen bör uppdateras fortlöpande för att fortsätta vara ett värdefullt hjälpmedel. Vill du uppdatera skogsbruksplanen själv, kan du köpa det dataprogram som planen är gjord i av oss. Du kan också köpa vårt gps-paket som inkluderar skogsbruksplan och gps. Certifieringshänsynen vid åtgärder på din mark löper som en röd tråd genom hela den skogliga omloppstiden. På nästa uppslag kan du se vilken typ av hänsyn du ska ta vid olika åtgärder. Exempel på skogsbruksplanens innehåll Dokumentering av fördelning mellan produktiv skogsmark och impediment. Virkesförråd fördelat på trädslag och per hektar. Ståndortsindex och bonitet. Tillväxt, totalt och per hektar. Åldersklassfördelning. Fördelning av gallrings- och slutavverkningsbestånd. Naturvärden, kulturminnen och fornlämningar. Beskrivning av varje enskilt bestånd med förslag på hur de ska skötas för att ge så god avkastning som möjligt eller för att bevara och förstärka naturvärden. Översiktskarta och kartor kopplade till åtgärdsförslag. Grundkrav vid certifiering Certifieringskraven gäller hela innehavet. Alla eventuella delägare ska acceptera åtagandet. Certifiering ska betraktas som ett långsiktigt åtagande. Lagar och föreskrifter ska följas, både Skogsstyrelsens allmänna råd samt internationella avtal som Sverige undertecknat. Allemansrätten ska respekteras, hänsyn ska tas till lokalbefolkning och eventuell renskötsel inom markinnehavet. Skogsägaren ska upprätta en certifieringsanpassad skogsbruksplan inom två år efter certifieringstillfället. Naturvärdesavsättningar, naturvård och mål för skogsbruk är offentliga handlingar. Nyckelbiotoper samt olikåldrig naturskog (skog som aldrig kalavverkats, med mycket död ved) undantas från skogsbruk. Ta hänsyn till rödlistade arter. 5 % av den produktiva skogsmarken ska avsättas för naturvårdsändamål. Områden med högst naturvärden ska prioriteras. Skogar i anslutning till vattenmiljöer och värdefulla våtmarker ska beaktas och eventuellt prioriteras när avsättning sker. Alla naturvärdesträd ska sparas. Högstubbar (3/ha) ska tillskapas vid föryngringsavverkning och grövre gallring. Alla träd och högstubbar som varit döda i mer än ett år lämnas. Lövskogsproduktion på 5 % lämplig skogsmark. Betydande markskador vid skogsbruksåtgärder och transporter i skogen ska undvikas genom att man endast kör på lämpliga marker. Begränsa användning av främmande trädslag. Ta hänsyn till nyttjanderätter, servitut och sedvanerätter på markinnehavet samt till skogens andra värden, såsom friluftsliv, jakt och fiske. Fastigheter ha Skog får ej anläggas på kulturmarker som är mindre än 0,5 ha. Krav på dokumentation av utförda skötselåtgärder. Fastigheter ha Vid slutavverkning ska samråd hållas med lokala intressenter, om avverkningen berör platser av särskild vikt för lokalbe folkning och lokalt näringsliv, när det gäller rekreation, kultur eller ekonomi. Samrådet ska dokumenteras. En certifieringsanpassad skogsbruksplan ska vara klar redan vid certifieringstillfället. Fastigheter större än 5000 ha 5 % av föryngringsarealen på torr och frisk mark ska brännas. Det ska finnas en åtgärdsplan för eventuella vandringshinder i särskilt värdefulla vattendrag. 8 9

6 Certifiering genom skogens omloppstid Föryngringsavverkning Innan avverkning ska en naturvärdesbedömning göras för att identifiera höga naturvärden i beståndet. Denna ska dokumenteras. Undvik åtgärder i lövdominerade bestånd under fågelhäckning. Lämna småbiotoper med särskilda skyddsvärden och lämna kantskyddszoner mot dessa. Underröj och avverka ej i hänsyns ytor och kantzoner. Samråd med rennäringen i viktiga renbetestrakter. För mer detaljerad information om hänsyn vid föryngringsavverkning, se nästa uppslag. Återväxt Plantera ej igen kulturmarker som är mindre än 0,5 ha. Ståndortsanpassa markberedning med hänsyn till marker som är viktiga för renbetet. Genomför inte kontinuerlig markberedning på fuktiga marker samt på marker med risk för erosion. Genomför inte heller markberedning i kantzoner mot vatten. Främmande trädslag får planteras på maximalt 5 % av fastigheten och endast om det är betydande produktions- eller andra fördelar jämfört med inhemska trädslag. Kemiskt behandlade plantor mot snytbagge får inte användas utan dispens från FSC. Genmodifierade träd får inte användas. Bioenergi Följ Skogsstyrelsens allmänna råd vid uttag av bioenergi. Följ Skogsstyrelsens allmänna råd vid eventuell askåterföring. Dokumentera uttaget på beståndsnivå. Gödsling Följ Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Dokumentera på beståndsnivå. Hänsyn till rennäringen på marker viktiga för renbete. Gallring Innan gallring ska en naturvärdesbedömning göras för att identifiera höga naturvärden i beståndet. Denna ska dokumenteras. Undvik åtgärder i lövdominerade bestånd under fågelhäckning. I grövre gallring lämnas minst tre högstubbar per ha, jämt fördelade mellan tall, gran, björk och asp. Gallra ej bort lövet. Sträva efter 5 % i norr och 10 % i söder på lämpiga marker efter gallring. Värna/gynna naturvärdesträd. Gynna lövdominerade, flerskiktade kantzoner längs vattendrag. Skyddszoner mot naturvärdesområden och impediment med höga naturvärden ska lämnas beskogade. Plockhuggning kan utföras. Underröj ej i hänsynsytor och kantzoner. Röjning Dikning Gynna löv vid röjning i anslutning till vattendrag. Värna/gynna naturvärdesträd. Planera redan i röjningen för att mängden löv i mogen skog ska bli ca 5 % i norr och 10 % i söder. Ej nydikning. Ha kännedom om naturvärden längre ner i vattensystemet som kan påverkas negativt vid dikesrensning eller skyddsdikning. Åtgärder vidtas för att minimera risken för negativ påverkan. Skyddsdikning får endast utföras då det är uppenbart att Skogvårdslagens föryngringskrav annars inte uppnås. Rensa ej diken på lågproduktiva torvmarker. Minimera negativa effekter med hjälp av exempelvis sedimentationsdammar eller slamfickor

7 Hänsyn vid föryngringsavverkning Vid föryngringsavverkning ger allt arbete som du har investerat i din skog utdelning. Samtidigt ska grunden läggas för den nya skog som ska växa på marken under lång tid framåt. Föryngringsavverkning är den åtgärd som påverkar skogslandskapet mest. Det är därför viktigt att man redan vid planeringen väger in naturhänsyn Lämna tre högstubbar per hektar Högstubbarna ska göras cirka tre meter höga, fördelas i så lika antal som möjligt mellan trädslagen tall, gran, björk och asp och tillskapas av levande träd som ej är naturvärdesträd. Ställ gärna högstubbarna i anslutning till trädgrupper och skyddszoner. Undvik kala ytor Det får inte vara mer än 3 ha kalyta i södra Sverige och inte mer än 5 ha i norra Sverige. Det får inte, någonstans på hygget, vara mer än 80 meter (södra Sverige) eller 120 meter (norra Sverige) till närmaste beståndskant, hänsynsyta eller trädgrupp. Lämna minst tio träd per hektar Vid avverkning ska det lämnas minst 10 framtidsträd per hektar, inklusive naturvärdesträd och kantzoner. Lämna gärna framtidsträden i grupper. Framtidsträden bör vara stormfasta och ha goda förutsättningar att med tiden utvecklas till naturvärdesträd Bredden på skyddszoner varieras Variera skyddszonernas utseende och bredd utifrån topografi och naturtyp. Skyddszoner på flacka, fuktiga marker bör göras breda. Skyddszoner skall ej underröjas. Lämna vindfällen Gamla vindfällen lämnas normalt. Kulturstubbar Lägre s.k. kulturstubbar används för att markera stigar samt fornoch kulturlämningar. Två kulturstubbar räknas som en högstubbe i traktuppföljningen Naturvärdesträd får inte avverkas Som naturvärdesträd räknas särskilt gamla eller grova barr- och lövträd, sälgar, rönnar, ädla lövträd (ej södra Sverige) och träd med brandljud eller bohål. Undvik körskador Planera din körning och använd ris och massaved eller portabla broar och markskonare för att skydda känsliga partier. Lagd hänsyn ligger Nedblåsta naturvärdes- och framtidsträd samt träd på impediment ska lämnas. Torrträd Torrträd skall lämnas orörda. Om de bedöms utgöra en säkerhetsrisk kan stående torrträd kapas av men skall då lämnas kvar på marken. Torrträd räknas ej som högstubbar Plockhuggning Triviala skyddszoner mot vattendrag och sjöar kan plockhuggas så att löv gynnas

8 Välj rätt entreprenör Alla Holmen Skogs entreprenörer är certifierade. Om du anlitar en annan entreprenör ansvarar du själv för att upprätta avtal som klargör att entreprenören följer bestämmelserna för den gruppcertifiering din fastighet är ansluten till. De ska jobba på ett sätt som leder till ett långsiktigt hållbart skogsbruk, använda rätt utrustning och uppfylla de krav som ställs i PEFC och FSC som berör anställda. Intern och extern kontroll I certifieringssystemen ingår kontroll av att kraven i certfieringarna uppfylls. Dessa kontroller, så kallade revisioner, kan göras internt av Holmens tjänstemän eller externt av FSC eller PEFC ackrediterade revisorer. Revisionerna utgör ett verktyg för skogsägaren och Holmen att upprätthålla en hög kvalitet på skogsbruket och miljöhänsynen. Under miljörevisionen kontrolleras att certifieringen efterlevs och förbättringsområden identifieras. Detta görs genom granskning av olika dokument, såsom skogsbruksplan, checklistor och genom fältbesök. Det görs också en granskning av om verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning. Revisionerna sker årligen men endast på ett utlottat antal av de skogsägare som är knutna till Holmens gruppcertifiering. Är du individuellt certifierad till FSC eller PEFC revideras du årligen. Vidare information För mer detaljerad information om certifiering i enlighet med FSC eller PEFC, se respektive certifieringssystems hemsida: Vill du ha mer information om Holmens arbete med certifiering, hör av dig till din Holmen-kontakt

9 Holmen Skog Tel

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

PEFC Skogscertifiering

PEFC Skogscertifiering PEFC Skogscertifiering Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild Arbetar för ett hållbart skogsbruk Skogen förser oss med mycket. Förnybart material att bygga hus eller göra papper av till exempel. Och förnybart

Läs mer

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning skördetid i skogen Föryngringsavverkning är den åtgärd som ger de största intäkterna från skogsbruket. Det är nu du skördar de värden som

Läs mer

Din skog syns bättre om den märks

Din skog syns bättre om den märks Din skog syns bättre om den märks FSC -certifiering av mindre skogsbruk ett starkt konkurrensmedel Alltfler konsumenter frågar efter FSC -märkta produkter. FSC-märket berättar att en vara innehåller virkesråvara

Läs mer

Din skog syns bättre om den märks. FSC-certifi ering av mindre skogsbruk ett starkt konkurrensmedel

Din skog syns bättre om den märks. FSC-certifi ering av mindre skogsbruk ett starkt konkurrensmedel Din skog syns bättre om den märks FSC-certifi ering av mindre skogsbruk ett starkt konkurrensmedel Alltfl er konsumenter frågar efter FSC-märkta produkter. FSC-märket berättar att en vara innehåller virkesråvara

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Välkommen till Holmen Skog!

Välkommen till Holmen Skog! Välkommen till Holmen Skog! Detta är Holmen Skog Holmen Skog finns över nästan hela Sverige. Verksamheten är organiserad i de tre regionerna Örnsköldsvik, Iggesund och Norrköping. Dessa består i sin tur

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Hänsyn vid avverkningar

Hänsyn vid avverkningar Hänsyn vid avverkningar Kontraktsbilaga för avverkningsuppdrag och leveransvirke inom Södra Certifiering Texten i broschyren bygger på standardkraven inom FSC och PEFC. PEFC/05-22-11 Främjande av uthålligt

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

CERTIFIERING FSC och PEFC

CERTIFIERING FSC och PEFC CERTIFIERING FSC och PEFC - Var en del av lösningen 1 Bureau Veritas Certicication är FSC Ackrediterat under registreringskod FSC-ACC-020-1996 Forest Stewardship Council A.C. 2 Bureau Veritas Certicication

Läs mer

Södras skogscertifiering

Södras skogscertifiering Södras skogscertifiering 2 SÖDRA SKOGSCERTIFIERING 2015 Innehåll 5 Certifiering för ett ansvarsfullt skogbruk 7 Gemensamma baskrav för FSC och PEFCTM 9 Skogsbruksstandard 13 Miljöstandard 24 Social standard

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013 1 1 (12) Dokumentet upprättat 140110 Beteckning Tjänsteställe, handläggare Södra Skog/Miljöavdelningen Gustaf Aulén Senast uppdaterat 140123 Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision

Läs mer

FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK

FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK 2010-04-15 PEFC och FSC - standarder för ett uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk Denna skrift syftar till att belysa likheter och skillnader mellan PEFC (Programme for

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Björk efterfrågat sortiment? sid 2 Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en

Läs mer

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län I arbetsgruppen för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålet Levande skogar i Gävleborgs län har följande deltagare medverkat. Jonas Geholm

Läs mer

GROT är ett biobränsle

GROT är ett biobränsle GROT-uttag? GROT är ett biobränsle Biobränsle = ett bränsle där biomassa är utgångsmaterial Hit räknas bl a: Trädbränslen: trä eller trädelar som inte omvandlats kemiskt, ex skogsbränslen, rivningsvirke,

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka Gallring intäkt och investering Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med

Läs mer

Avverkning som berör höga naturvärden

Avverkning som berör höga naturvärden MISSIV 1(1) Datum 2014-09-22 Ärendenr A 47755-2014 Lennart Hamrin Kalmars distrikt Norra vägen 2G 38237 NYBRO lennart.hamrin@skogsstyrelsen.se Tfn 0481-48257 Fastighet VEDBORM 1:81 Kommun Borgholm Församling

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun 4 Juni 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 3 Resultat... 4 4 Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning På uppdrag av

Läs mer

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Skogscertifiering enligt finska modellen 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Varför PEFC i Finland? Organisation 740 000 skogsägare: 60 % under 20 ha, 1% över 1000 ha. Regional grupp certifiering via skogsvårdsföreningarna

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

UMEÅ KOMMUN Granskning av skogsförvaltning

UMEÅ KOMMUN Granskning av skogsförvaltning Kommunrevisorerna granskar Januari 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 1.1 Syfte, avgränsning och metod... 3 1.2 Revisionskriterier... 4 2 Uppdrag och organisation... 5 2.1 Reglemente, mål och uppdrag...

Läs mer

KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt skogsbruk vid upphandling

KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt skogsbruk vid upphandling STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2014

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2014 1 1 (10) Dokumentet upprättat Beteckning 150109 Extern slutrapport Tjänsteställe, handläggare Södra Skog/Miljöavdelningen Gustaf Aulén Senast uppdaterat 150120 Grönt bokslut efter slutavverkningar och

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831. Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav

Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831. Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831 Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav 2 (9) Innehållsförteckning sid Bakgrund 3 Skogens rekreationsvärde 4 Viltvård 4 Övergripande

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Under SCS Program för Uthålligt Skogsbruk Certifikat Nummer: SCS-FM-00022N Utfärdat Juni

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Kommunens markinnehav är en grundsten i utvecklingen av det hållbara Borlänge 2 Skogen en del av vår framtid Borlänges väg mot visionen det hållbara

Läs mer

Bureau Veritas Certification

Bureau Veritas Certification Bureau Veritas Certification Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk Revisionsrapport PanCert AB Senaste uppdatering: 28 augusti 2014 Typ av revision: Surveillance audit no 8 Revisionsrapport

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft

Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft Riktlinjerna för etablering av vindkraft på FSC-certifierad mark i Sverige består av riktlinjer för markomvandling respektive för riktlinjer tidig dialog.

Läs mer

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Moelven Skog AB Certifikatnr: 1417292, 1700162, 1701082, 26472

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Moelven Skog AB Certifikatnr: 1417292, 1700162, 1701082, 26472 GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 1 av 5 DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Moelven Skog AB Certifikatnr: 1417292, 1700162, 1701082, 26472 Revisionskriterium:

Läs mer

PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2015-03-25 Protokoll

PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2015-03-25 Protokoll Datum: 2015-03-25 Tid: 10:00-15:30 Plats: IHM, Warfinges väg 39 Stockholm Deltagare: Jan Fryk Maud Petri Rådström Anders Karlsson Conny Matsson Karin Ewelönn Åke Mattsson Knut Johansson Bernt Söderberg

Läs mer

Klimateffekter och anpassningsstrategier

Klimateffekter och anpassningsstrategier Mistra-Swecia Fredrik Lagergren Lunds universitet Rapport nr 6 Klimateffekter och anpassningsstrategier i svenskt skogsbruk exempel Holmen Skog M istra-swecia Climate Impacts adaptation www.mistra-swecia.se

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

PEFC-skogscertifiering 2011. Virke från en skog som sköts hållbart. DIN SKOG.

PEFC-skogscertifiering 2011. Virke från en skog som sköts hållbart. DIN SKOG. PEFC-skogscertifiering 2011 Virke från en skog som sköts hållbart. DIN SKOG. PEFC-skogscertifiering passar finskt skogsbruk bäst. PEFC är ett internationellt skogscertifieringssystem som gynnar ekologiskt,

Läs mer

Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen - utökat ansvar och egenkontroll m.m.

Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen - utökat ansvar och egenkontroll m.m. Dnr 2014 /1025 Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen - utökat ansvar och egenkontroll m.m. 2015-04-21 Arbetsgrupp och författare Mathias Westergaard-Nielsen Christel Magnusson Jörgen Ringagård

Läs mer

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar Uppföljning av åstadkommande av återväxt 2014 De 10 ytorna som granskades under våren 2014 hade planterats under 2011 och hade en sammanlagd areal av 16,8 ha. Samtliga ytor uppnådde lagens minimikrav på

Läs mer

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER Ödenäs kyrkby: skiktad heterogen skog. Rekommenderad att brukas med k-skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk), kalhyggesfritt

Läs mer

Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige

Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige Utarbetad av Bernt Arvidsson för Svenska Skogsplantor AB Hybridasp och poppel kräver intensiv skötsel, men erbjuder också

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas?

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Bo Karlsson, Skogforsk, Sverige Oljekommissionen 2006 Kommissionen föreslår: att skogens tillväxt ökas långsiktigt med 15-20

Läs mer

Investeringskalkyler, föryngring

Investeringskalkyler, föryngring Investeringskalkyler, föryngring En investeringskalkyl görs för att beräkna lönsamheten av en investering i t.ex. en maskin eller en åtgärd. Föryngringskostnaden betraktas ofta som en investering som ger

Läs mer

Allt det här kan du se

Allt det här kan du se Allt det här kan du se Massor av information som kan vara till nytta för dig Dina fastighetsgränser för den fastighet du markerat i vänsterkanten. Gränser syns för en fastighet i taget. Här finns de beståndsplaneringar

Läs mer

Forest Management Public Summary. for. Sveaskog AB, Gruppcertifikat

Forest Management Public Summary. for. Sveaskog AB, Gruppcertifikat Forest Management Public Summary for Sveaskog AB, Gruppcertifikat This certification was transferred from the SGS Qualifor Programme to the SmartWood Program under the name Assidomän Wood Supply North

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Svensk PEFC Skogsstandard

Svensk PEFC Skogsstandard Svenska PEFC ek för Svensk PEFC Skogsstandard PEFC SWE 002:3 Innehåll Svensk PEFC skogsstandard... 4 1 Introduktion... 4 2 Skogsskötselstandard... 5 2.1 Aktivt, ekonomiskt skogsbruk... 5 2.2 Skogsbränsle...

Läs mer

skogsskötsel gallring i barrskog

skogsskötsel gallring i barrskog skogsskötsel gallring i barrskog Gallring ökar lönsamheten i skogsbruket. Genom att ta bort de mindre värdefulla träden och låta de bästa växa kvar ökar värdetillväxten i skogen. En nettointäkt fås tidigt

Läs mer

Modell för hänsyn till friluftsliv och rekreation inom Skogsriket Norrbotten

Modell för hänsyn till friluftsliv och rekreation inom Skogsriket Norrbotten Modell för hänsyn till friluftsliv och rekreation inom Skogsriket Norrbotten Inledning Modellen är framtagen av Skogsriket Norrbottens arbetsgrupp för Dialog och Konflikthantering bestående av medlemmar

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Bedriver FSC -certifierat skogsbruk. Nyckeltal 2010 2009 Antal anställda

Läs mer

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Fastighet Församling Kommun Län Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-5 2014-2023 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av skogsfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av skogsfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD skogsfastigheter skogsfastigheter (1) Styrande dokument förvaltning av skogsfastigheter innehåller: Policy Skogsbrukspolicy Skogsbrukspolicy Policy 3(1) Skogsbrukspolicy

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2011 2010

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2011 2010 i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet. Bedriver FSC - och

Läs mer

Glommen Skog AS. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1

Glommen Skog AS. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1 Glommen Skog AS Revisionsrapport Uppföljande revision 1 Grundläggande revisionsdata Kundadress Certifikatsnummer# 1427641, 46411 Glommen Skog AS Postboks 1329 Vestad 2405 Elverum NORWAY Revisionskriterium

Läs mer

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Grundläggande revisionsdata Kundadress Certifikatsnummer# 1427631, 1701103 Glommen Skog SA Postboks 1329 Vestad Revisionskriterium

Läs mer

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard Svenska PEFC ek för Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:4 UTKAST ALLMÄN KONSULTATION 2015-05-21 PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till miljö, produktion och sociala

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning. Lövskog. Mål. Produktion och miljö i förening. Produktion och miljö i förening. Produktionsförutsättningar

Innehållsförteckning. Inledning. Lövskog. Mål. Produktion och miljö i förening. Produktion och miljö i förening. Produktionsförutsättningar SkogSSkötSelhandbok Innehållsförteckning 1 Inledning 9 Lövskog 2 3 4 5 Mål 2.1 Skogsskötselpolicy 2.2 Miljöstyrning 2.3 Lagar och andra krav 2.4 Skogsbruk och klimat Produktion och miljö i förening Produktionsförutsättningar

Läs mer

Askersund, 7 ha. Isåsen

Askersund, 7 ha. Isåsen Askersund, 7 ha Isåsen 1 2 FASTIGHET RIK PÅ SKOG Mindre skogsfastighet i sammanhållen enhet med ett bedömt virkesförråd om ca 1700 m 3 sk fördelat på 6,2 ha produktiv skogsmark. Fastigheten är lättillgänglig

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Östersunds kommun

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Östersunds kommun Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Östersunds kommun 5 oktober 2012 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 3 3 Resultat... 5 4 Revisionell bedömning... 8 1 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet,

Läs mer

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen LifeELMIAS och klimatet Ola Runfors, Skogsstyrelsen Klimatproblematiken Växthuseffekten In: Kortvågig strålning (ljus) Växthusgaser (koldioxid, metan, lustgas, vattenånga) Ut: Långvågig värmestrålning

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

Information om skogsskötsel i brandområdet

Information om skogsskötsel i brandområdet Information om skogsskötsel i brandområdet Stora risker med att beträda brandhärjade områden Miljöhänsyn vid avverkning Kulturmiljöhänsyn Stöd för prioriteringar bland avsättningar Plantering Sådd Skadeinsekter

Läs mer

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen 2 Södras plantor Förädlingens bidrag till ökad tillväxt på gran 650 Total produktion av gagnvirke (m 3 sk), hela omloppstiden 600 550 500 450 Lokalt material

Läs mer

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Grundläggande revisionsdata Kundadress Certifikatsnummer# 1427651, 45811 Allskog SA Ingvald Ystgaardsv. 13 A Revisionskriterium

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 skogsvårdslagen

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 skogsvårdslagen Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 skogsvårdslagen Fotograf/Copyright : Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen Agenda Bakgrund och förutsättningar Övergripande mål Arbetssätt & Process Kort om förslagen

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö.

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö. Vi har nöjet att utbjuda en 32 ha stor skogsfastighet till försäljning, belägen mellan Östansjö och Vretstorp, väster om Hallsberg. De fakta som ligger till grund för försäljningen följer härnedan. Information

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Magnus Nilsson 2013-03-22 Den svenska skogen Skogsmark, 1000 ha Skyddad skogsmark, 1000 ha Andel skyddad skogsmark (%) Produktiv

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041 GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 1 av 6 DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041 Revisionskriterium:

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Rädda Svartedalens Vildmark Ordförande Kåre Ström Tvetgatan 277 442 33 Kungälv. Till Rättsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rädda Svartedalens Vildmark Ordförande Kåre Ström Tvetgatan 277 442 33 Kungälv. Till Rättsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rädda Svartedalens Vildmark Ordförande Kåre Ström Tvetgatan 277 442 33 Kungälv Till Rättsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ang. Stiftelsen Skogssällskapets verksamhet i förhållande till vad

Läs mer

Nyckelbiotoper. unika skogsområden

Nyckelbiotoper. unika skogsområden unika skogsområden @ Skogsstyrelsen, 2007 Grafisk form Annika Fong Ekstrand Fotografer Michael Ekstrand sid 4 Svante Hultengren Sid 11 Johan Nitare övriga Repro Scannerteknik AB, Motala Förlag Skogsstyrelsen

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Innehåll Så bevarar vi artrikedomen i skogen - 2 Utmaningen - 4 Det svenska skogsbruket - 8 De politiska målen - 14 Miljömålen - 16 SKOGSINDUSTRINS

Läs mer