Certifierad skog enligt FSC och PEFC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifierad skog enligt FSC och PEFC"

Transkript

1 Certifierad skog enligt FSC och PEFC

2 Innehåll Certifiering av skogsbruk "Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet." Sid. 4 Konsumenternas efterfrågan på certifierade produkter ökar i takt med att miljömedvetandet växer. Certifieringssystemen gör att skogsprodukters ursprung kan spåras och visar att fastighetsägare tar ansvar gällande miljö, sociala värden och ett hållbart ekonomiskt bruk av skogen. Certifieringen hjälper därmed konsumenter och företag att göra ansvarsfulla köp av skogsråvara och produkter som kommer från skogen. I denna folder kommer vi på ett överskådligt sätt beskriva vad certifiering innebär för dig som skogsägare och vilka krav du måste uppfylla för att bli medlem i Holmens gruppcertifikat. Holmen erbjuder skogscertifiering enligt systemen FSC och PEFC, där du kan välja att vara enkelcertifierad genom ett system eller dubbelcertifierad genom båda systemen. PEFC/ Främjande av uthålligt skogsbruk Programme for the Endorsement of Forest Certification är ett internationellt system för certifiering av skogsbruk och produkter i efterföljande handelsled. Målet är att främja uthålligt skogsbruk med balans mellan de tre aspekterna, skogsproduktion, miljövård och sociala intressen. År 2011 är drygt åtta miljoner hektar skogsmark i Sverige PEFC -certifierad, vilket motsarar ungefär en tredjedel av den produktiva skogsmarken. Certifiering ger Carolina mervärden 4 Vad är skogscertifiering? 6 Varför ska jag vara skogscertifierad? 6 Vem kan bli skogscertifierad? 6 Fem steg till certifiering 7 Planera ditt skogsbruk 8 Krav vid certifiering 9 Certifiering genom skogens omloppstid 10 Hänsyn vid föryngringsavverkning 12 Välj rätt entreprenör 14 Intern och extern kontroll 14 Vidare information 15 Holmen Skog Örnsköldsvik Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för att världens skogar brukas på ett sätt som är acceptabelt ur tre olika perspektiv: miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Drygt 11 miljoner hektar skogsmark i Sverigeär FSC - certifierad 2011, vilket motsvarar ungefär hälften av den produktiva skogsmarken

3 "Så länge jag minns har skogen brukats med sunt förnuft. Vi har aldrig gått hårt fram, utan tänkt på miljön, gamla kulturminnesmärken och att vårda skogen." Certifiering ger mervärden och plats för Europas minsta fågel! Som matkonsult är det viktigt för Carolina Ericsson med schysst husmanskost av närproducerade råvaror. Som skogsägare är det lika viktigt att bedriva ett schysst skogsbruk med miljöhänsyn. Att certifiera min skog genom Holmens gruppcertifikat var ingen uppoffring, det var en självklarhet. Det är mer än 40 år sedan de sista korna lämnade ladugården på Björksnäs gård i Kisa. Sedan dess har fokus varit på gårdens 300 hektar skog. För cirka 20 år sedan flyttade Carolina och Alf till släktgården Björksnäs. De engagerade sig mer och mer i skogens skötsel och för cirka fem år sedan tog de över gården. Så länge jag minns har skogen brukats med sunt förnuft. Vi har aldrig gått hårt fram, utan tänkt på miljön, gamla kulturminnesmärken och att vårda skogen. I samband med att Carolina sålde en avverkningsrätt till Holmen kom hon i kontakt med virkesköparen Magnus Mattsson. Samtidigt informerade han om att certifierad skog, enligt PEFC och FSC, blir allt mer efterfrågat. Namn: Carolina Ericsson Ålder: 48 år Yrke: Matkonsult Familj: Maken Alf och de vuxna sönerna Jakob och Henrik Skogsinnehav: Ca 300 hektar skog Det var ett enkelt val. Jag insåg att vi alltid har skött skogen enligt de krav som certifieringen ställer. Då var det självklart att certifiera skogen genom Holmens gruppcertifikat. Att certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet. Stora och små fördelar Att certifierat virke är eftertraktat är inte det enda. Carolina känner sig även tryggare i det fortsatta skogsbrukandet. När Holmen kommer hit för något uppdrag, så vet de ju exakt hur de ska göra för att följa certifieringarna. Det finns ytterligare en fördel, om än väldigt liten: kungsfågeln, Europas minsta fågel. Det var en av Holmens medarbetare som tipsade om att vi har kungsfågel i skogen. De är beroende av stora, gamla granar. Med certifieringen skapar jag förutsättningar för att både de gamla granarna och kungsfåglarna blir kvar. Både Carolina och Alf har vanliga jobb, men försöker sköta skogen så mycket de hinner. Nyligen köptes en skotare in som Carolina hoppas att sönerna Jakob, 21 år, och Henrik, 19 år, ska intressera sig för. En vårstorm blåste ner cirka 200 kubikmeter gran. Jag hoppas pojkarna tar ut det ur skogen med skotaren, säger Carolina och skrattar förhoppningsfullt. 4 5

4 Vad är skogscertifiering? Ett certifikat visar på att certifieringssystemens principer och krav för hållbart skogsbruk följs. Det baserar sig på att en eller flera oberoende parter har granskat virkesproduktionen. Att som skogsägare certifiera sitt skogsbruk visar på ett ställningstagande för ansvarsfullt skogsbruk. Det är du som förverkligar reglerna och kraven i ditt dagliga arbete. Varför ska jag vara skogscertifierad? Skogscertifiering är något för dig som tror på och vill visa att din skog sköts på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Certifieringen blir ditt bevis på att du tar ansvar och lever upp till kraven för skogsbrukets hållbara utveckling. Som skogsägare blir du medlem i ett spårbarhetscertifikat, vilket Skogsbruksvärden Här regleras hur skogen ska skötas, bland annat med avseende på virkesproduktion, återbeskogning och hur skogsbruksåtgärder ska följas upp. Vem kan bli skogscertifierad? Både små och stora skogsägare, som är villiga att leva upp till de krav som certifiering innebär, kan bli certifierade. Små skogsägare kan välja att certifiera sig genom ett gruppcertifikat. Sedan hösten 2004 har Homen erbjudit skogsägare möjlighet till att certifiera sina fastigheter Certifiering av skogsbruk står på tre ben och tar hänsyn till: innebär att virket kan säljas som PEFC - eller FSC -märkt, beroende på vilken certifiering du ansluter dig till. Detta ger din råvara en starkare position på marknaden och ökar din konkurrenskraft, då konsumenternas och därmed också industrins, efterfrågan på certifierad råvara ökar. Om du som skogsägare är cer- genom anslutning till Holmen Skogs PEFC - och/eller FSC - gruppcertifikat. Som skogsägare ansluter du dig till gruppcertifieringen genom att teckna ett avtal för medlemsanslutning med Holmen Skog. Detta avtal tillhandahålls av din Holmen-kontakt. Grundkraven på en certifierad Sociala värden I denna del återfinns regleringar om hur skogens rekreationsvärden ska värnas, hänsyn till rennäringen samt arbetsrättigheter och entreprenörskrav. Miljövärden I miljödelen behandlas hur hänsyn ska visas till kulturminnen, biologisk mångfald, mark och vatten samt andra förekommande miljövärden. tifierad kan Holmen erbjuda ditt virke till hela marknaden för sågade trävaror och pappersmassa. Ett certifieringsanpassat skogsbruk skall betraktas som ett långsiktigt åtagande för miljön men också som en satsning på god avkastning för skogsbruket, både nu och i framtiden. fastighet är desamma oavsett storlek. Utöver grundkraven tillkommer krav som ökar i takt med storleken på skogsinnehavet. På sidan 8 följer en lista med grundläggande krav och några exempel på tillkommande krav. Fem steg till skogscertifiering 1. Förberedelse Det viktigaste är ett personligt intresse för att bedriva ett långsiktigt och hållbart skogsbruk och en förståelse för de förändringar som en tänkbar certifiering kan medföra. Som certifierad avstår du minst fem procent av din produktiva skogsmark för naturvårdande ändamål och du styrs av direktiv för hur skogen ska skötas. Vissa kan uppleva det som en stor uppoffring medan andra redan bedriver sitt skogsbruk helt eller delvis i linje med certifieringsreglerna. Det du vinner är ett långsiktigt hållbart skogsbruk samt en certifierad produkt med stor attraktionskraft på marknaden. 2. Kontakta Holmen När du bestämt dig är nästa steg att prata med din Holmenkontakt. Det finns två olika certifieringssystem: PEFC och FSC. Båda med målet att skogen ska skötas på ett långsiktigt och uthålligt sätt, kopplat till de tre områdena: ekonomi, biologi och sociala frågor. Ett avtal sluts mellan dig som skogsägare och Holmen. Du förbinder dig att sköta skogen efter de standarder som råder och Holmen inkluderar dig i sitt gruppcertifikat samt utför kontroller av skogsfastigheten. Holmen håller dig även uppdaterad om nyheter och förändringar samt informerar om eventuella behov av korrigeringar i din skog. Utforma en 3. skogsbruksplan Du bör ha en uppdaterad skogsbruksplan, vilket är ett krav i samband med certifiering. En skogsbruksplan spänner oftast över tio år, sammanfattar målet för just ditt skogsbruk, hur skötseln kan se ut samt hur och när skogsbruksåtgärder ska företas på fastigheten. Dessutom måste skogar med höga bevarandevärden och de områden som ska avsättas för naturvård märkas ut. Om du inte har en aktuell och certifieringsanpassad skogsbruksplan kan du få hjälp av Holmen med att upprätta en. Att vara certifierad kräver att du håller ordning på de olika stegen inom skogsbruket, vad du sätter för typ av plantor, om du tar ut bioenergi och hur mycket virke som fastigheten omsätter. Skogsbruksplanen är först och främst avsedd som ett stöd för den egna verksamheten, men behövs även vid en eventuell revision och stickprovskontroll. 4. Motta medlemsbevis När du blir medlem i Holmens gruppcertifikat får du ett diplom som bevis på att du uppfyller de grundläggande kraven. Det kan ses som ett kvitto på det aktiva ställningstagande du gjort för ett hållbart skogsbruk. När du sedan säljer din råvara uppger du certifikatsnumret som bekräftelse på att allt är i sin ordning. Efterfrågan på certifierade råvaror har ökat snabbt under de senaste två åren, liksom skogsägarnas vilja att certifiera sina skogsfastigheter. 5. Fortsatt hållbarhet Genom lottning väljer Holmen ut de skogsfastigheter som ska kontrolleras genom stickprov. Ju större fastighet du har, desto oftare utförs kontroller. Holmen överblickar att skötseln följer standarden, att rätt områden sparats för naturvård och att åtgärder och dokumentation gjorts på ett korrekt sätt. Därefter görs en sammanfattande rapport både muntligen och skriftligen. De brister som upptäcks markeras med en avvikelse och då ska du som skogsägare åtgärda dessa. Holmen hjälper till med att analysera vad som behöver göras för att korrigera avvikelsen. 6 7

5 Planera ditt skogsbruk Krav vid certifiering Skoglig planering är en grundsten i ett produktions- och naturvårdseffektivt skogsbruk. Skogsbruksplanen är ett värdefullt verktyg i planeringen av skogsbruket och naturvårdsskötseln samt ger en samlad bild av de olika värdena på din fastighet. Den är på så sätt en lönsam investering som betalar sig i form av bättre kunskaper om skogsbeståndet och ökade virkesintäkter. För att bli medlem i Holmens gruppcertifikat krävs att du har en skogsbruksplan. Holmen kan hjälpa dig att ta fram en skogsbruksplan som uppfyller certifieringskraven. Har du redan en skogsbruksplan behöver du endast anpassa den efter FSC eller PEFC. För att bli medlem i gruppcertifikatet krävs bland annat att du kan redovisa uppsatta mål för skogsskötseln, kartor, uppgifter om ägoslag och areal, fastighetsgränser mellan olika typer av mark, kartläggning av fornminnen, nyckelbiotoper och bestånd med främmande trädslag samt dokumentation av planerade och utförda åtgärder och förändringar på den certifierade marken. Skogsbruksplanen bör uppdateras fortlöpande för att fortsätta vara ett värdefullt hjälpmedel. Vill du uppdatera skogsbruksplanen själv, kan du köpa det dataprogram som planen är gjord i av oss. Du kan också köpa vårt gps-paket som inkluderar skogsbruksplan och gps. Certifieringshänsynen vid åtgärder på din mark löper som en röd tråd genom hela den skogliga omloppstiden. På nästa uppslag kan du se vilken typ av hänsyn du ska ta vid olika åtgärder. Exempel på skogsbruksplanens innehåll Dokumentering av fördelning mellan produktiv skogsmark och impediment. Virkesförråd fördelat på trädslag och per hektar. Ståndortsindex och bonitet. Tillväxt, totalt och per hektar. Åldersklassfördelning. Fördelning av gallrings- och slutavverkningsbestånd. Naturvärden, kulturminnen och fornlämningar. Beskrivning av varje enskilt bestånd med förslag på hur de ska skötas för att ge så god avkastning som möjligt eller för att bevara och förstärka naturvärden. Översiktskarta och kartor kopplade till åtgärdsförslag. Grundkrav vid certifiering Certifieringskraven gäller hela innehavet. Alla eventuella delägare ska acceptera åtagandet. Certifiering ska betraktas som ett långsiktigt åtagande. Lagar och föreskrifter ska följas, både Skogsstyrelsens allmänna råd samt internationella avtal som Sverige undertecknat. Allemansrätten ska respekteras, hänsyn ska tas till lokalbefolkning och eventuell renskötsel inom markinnehavet. Skogsägaren ska upprätta en certifieringsanpassad skogsbruksplan inom två år efter certifieringstillfället. Naturvärdesavsättningar, naturvård och mål för skogsbruk är offentliga handlingar. Nyckelbiotoper samt olikåldrig naturskog (skog som aldrig kalavverkats, med mycket död ved) undantas från skogsbruk. Ta hänsyn till rödlistade arter. 5 % av den produktiva skogsmarken ska avsättas för naturvårdsändamål. Områden med högst naturvärden ska prioriteras. Skogar i anslutning till vattenmiljöer och värdefulla våtmarker ska beaktas och eventuellt prioriteras när avsättning sker. Alla naturvärdesträd ska sparas. Högstubbar (3/ha) ska tillskapas vid föryngringsavverkning och grövre gallring. Alla träd och högstubbar som varit döda i mer än ett år lämnas. Lövskogsproduktion på 5 % lämplig skogsmark. Betydande markskador vid skogsbruksåtgärder och transporter i skogen ska undvikas genom att man endast kör på lämpliga marker. Begränsa användning av främmande trädslag. Ta hänsyn till nyttjanderätter, servitut och sedvanerätter på markinnehavet samt till skogens andra värden, såsom friluftsliv, jakt och fiske. Fastigheter ha Skog får ej anläggas på kulturmarker som är mindre än 0,5 ha. Krav på dokumentation av utförda skötselåtgärder. Fastigheter ha Vid slutavverkning ska samråd hållas med lokala intressenter, om avverkningen berör platser av särskild vikt för lokalbe folkning och lokalt näringsliv, när det gäller rekreation, kultur eller ekonomi. Samrådet ska dokumenteras. En certifieringsanpassad skogsbruksplan ska vara klar redan vid certifieringstillfället. Fastigheter större än 5000 ha 5 % av föryngringsarealen på torr och frisk mark ska brännas. Det ska finnas en åtgärdsplan för eventuella vandringshinder i särskilt värdefulla vattendrag. 8 9

6 Certifiering genom skogens omloppstid Föryngringsavverkning Innan avverkning ska en naturvärdesbedömning göras för att identifiera höga naturvärden i beståndet. Denna ska dokumenteras. Undvik åtgärder i lövdominerade bestånd under fågelhäckning. Lämna småbiotoper med särskilda skyddsvärden och lämna kantskyddszoner mot dessa. Underröj och avverka ej i hänsyns ytor och kantzoner. Samråd med rennäringen i viktiga renbetestrakter. För mer detaljerad information om hänsyn vid föryngringsavverkning, se nästa uppslag. Återväxt Plantera ej igen kulturmarker som är mindre än 0,5 ha. Ståndortsanpassa markberedning med hänsyn till marker som är viktiga för renbetet. Genomför inte kontinuerlig markberedning på fuktiga marker samt på marker med risk för erosion. Genomför inte heller markberedning i kantzoner mot vatten. Främmande trädslag får planteras på maximalt 5 % av fastigheten och endast om det är betydande produktions- eller andra fördelar jämfört med inhemska trädslag. Kemiskt behandlade plantor mot snytbagge får inte användas utan dispens från FSC. Genmodifierade träd får inte användas. Bioenergi Följ Skogsstyrelsens allmänna råd vid uttag av bioenergi. Följ Skogsstyrelsens allmänna råd vid eventuell askåterföring. Dokumentera uttaget på beståndsnivå. Gödsling Följ Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Dokumentera på beståndsnivå. Hänsyn till rennäringen på marker viktiga för renbete. Gallring Innan gallring ska en naturvärdesbedömning göras för att identifiera höga naturvärden i beståndet. Denna ska dokumenteras. Undvik åtgärder i lövdominerade bestånd under fågelhäckning. I grövre gallring lämnas minst tre högstubbar per ha, jämt fördelade mellan tall, gran, björk och asp. Gallra ej bort lövet. Sträva efter 5 % i norr och 10 % i söder på lämpiga marker efter gallring. Värna/gynna naturvärdesträd. Gynna lövdominerade, flerskiktade kantzoner längs vattendrag. Skyddszoner mot naturvärdesområden och impediment med höga naturvärden ska lämnas beskogade. Plockhuggning kan utföras. Underröj ej i hänsynsytor och kantzoner. Röjning Dikning Gynna löv vid röjning i anslutning till vattendrag. Värna/gynna naturvärdesträd. Planera redan i röjningen för att mängden löv i mogen skog ska bli ca 5 % i norr och 10 % i söder. Ej nydikning. Ha kännedom om naturvärden längre ner i vattensystemet som kan påverkas negativt vid dikesrensning eller skyddsdikning. Åtgärder vidtas för att minimera risken för negativ påverkan. Skyddsdikning får endast utföras då det är uppenbart att Skogvårdslagens föryngringskrav annars inte uppnås. Rensa ej diken på lågproduktiva torvmarker. Minimera negativa effekter med hjälp av exempelvis sedimentationsdammar eller slamfickor

7 Hänsyn vid föryngringsavverkning Vid föryngringsavverkning ger allt arbete som du har investerat i din skog utdelning. Samtidigt ska grunden läggas för den nya skog som ska växa på marken under lång tid framåt. Föryngringsavverkning är den åtgärd som påverkar skogslandskapet mest. Det är därför viktigt att man redan vid planeringen väger in naturhänsyn Lämna tre högstubbar per hektar Högstubbarna ska göras cirka tre meter höga, fördelas i så lika antal som möjligt mellan trädslagen tall, gran, björk och asp och tillskapas av levande träd som ej är naturvärdesträd. Ställ gärna högstubbarna i anslutning till trädgrupper och skyddszoner. Undvik kala ytor Det får inte vara mer än 3 ha kalyta i södra Sverige och inte mer än 5 ha i norra Sverige. Det får inte, någonstans på hygget, vara mer än 80 meter (södra Sverige) eller 120 meter (norra Sverige) till närmaste beståndskant, hänsynsyta eller trädgrupp. Lämna minst tio träd per hektar Vid avverkning ska det lämnas minst 10 framtidsträd per hektar, inklusive naturvärdesträd och kantzoner. Lämna gärna framtidsträden i grupper. Framtidsträden bör vara stormfasta och ha goda förutsättningar att med tiden utvecklas till naturvärdesträd Bredden på skyddszoner varieras Variera skyddszonernas utseende och bredd utifrån topografi och naturtyp. Skyddszoner på flacka, fuktiga marker bör göras breda. Skyddszoner skall ej underröjas. Lämna vindfällen Gamla vindfällen lämnas normalt. Kulturstubbar Lägre s.k. kulturstubbar används för att markera stigar samt fornoch kulturlämningar. Två kulturstubbar räknas som en högstubbe i traktuppföljningen Naturvärdesträd får inte avverkas Som naturvärdesträd räknas särskilt gamla eller grova barr- och lövträd, sälgar, rönnar, ädla lövträd (ej södra Sverige) och träd med brandljud eller bohål. Undvik körskador Planera din körning och använd ris och massaved eller portabla broar och markskonare för att skydda känsliga partier. Lagd hänsyn ligger Nedblåsta naturvärdes- och framtidsträd samt träd på impediment ska lämnas. Torrträd Torrträd skall lämnas orörda. Om de bedöms utgöra en säkerhetsrisk kan stående torrträd kapas av men skall då lämnas kvar på marken. Torrträd räknas ej som högstubbar Plockhuggning Triviala skyddszoner mot vattendrag och sjöar kan plockhuggas så att löv gynnas

8 Välj rätt entreprenör Alla Holmen Skogs entreprenörer är certifierade. Om du anlitar en annan entreprenör ansvarar du själv för att upprätta avtal som klargör att entreprenören följer bestämmelserna för den gruppcertifiering din fastighet är ansluten till. De ska jobba på ett sätt som leder till ett långsiktigt hållbart skogsbruk, använda rätt utrustning och uppfylla de krav som ställs i PEFC och FSC som berör anställda. Intern och extern kontroll I certifieringssystemen ingår kontroll av att kraven i certfieringarna uppfylls. Dessa kontroller, så kallade revisioner, kan göras internt av Holmens tjänstemän eller externt av FSC eller PEFC ackrediterade revisorer. Revisionerna utgör ett verktyg för skogsägaren och Holmen att upprätthålla en hög kvalitet på skogsbruket och miljöhänsynen. Under miljörevisionen kontrolleras att certifieringen efterlevs och förbättringsområden identifieras. Detta görs genom granskning av olika dokument, såsom skogsbruksplan, checklistor och genom fältbesök. Det görs också en granskning av om verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning. Revisionerna sker årligen men endast på ett utlottat antal av de skogsägare som är knutna till Holmens gruppcertifiering. Är du individuellt certifierad till FSC eller PEFC revideras du årligen. Vidare information För mer detaljerad information om certifiering i enlighet med FSC eller PEFC, se respektive certifieringssystems hemsida: Vill du ha mer information om Holmens arbete med certifiering, hör av dig till din Holmen-kontakt

9 Holmen Skog Tel

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Sveaskog skapar värden för framtiden Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka användningen av

Läs mer

Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan

Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan För att kunna säkra en uthållig produktion av värdefullt virke krävs en kombination av bra planering och effektiva skötselåtgärder. Med en skogsbruksplan

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Gallring är en mycket viktig åtgärd i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar Produktiv skogsmark 165,3 83 Myr/kärr/mosse 16,7 8 Berg/Hällmark 9,9 5 Inäga/åker 6,6 3 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,6

Läs mer

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08-14 2015-2024 Per- Anders Arvidsson

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Generell Naturvård. Instruktioner för generell naturvård vid Sydveds avverkningar

Generell Naturvård. Instruktioner för generell naturvård vid Sydveds avverkningar Generell Naturvård Instruktioner för generell naturvård vid Sydveds avverkningar Ett hänsynsfullt skogsbruk I vår miljöpolicy står det att Sydveds verksamhet ska tillgodose kundens krav på att råvaran

Läs mer

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning skördetid i skogen Föryngringsavverkning är den åtgärd som ger de största intäkterna från skogsbruket. Det är nu du skördar de värden som

Läs mer

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk Ett ansvarsfullt skogsbruk Ett hållbart skogsbruk är en konkurrensfördel för Sverige. Sveaskog utvecklar skogens värden och är drivande i utvecklingen

Läs mer

SKOGSCERTIFIERING GENOM GRÖNT PARAPLY

SKOGSCERTIFIERING GENOM GRÖNT PARAPLY Framtagen av: Martin Persson Ledningshandbok kapitel: 2. Ansluta ny medlem Godkänd av: Johan Roos Dokument: 201. Information och förberedelse inför anslutning Version / releasedatum: 2017-11-06 SKOGSCERTIFIERING

Läs mer

PEFC Skogscertifiering

PEFC Skogscertifiering PEFC Skogscertifiering Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild Arbetar för ett hållbart skogsbruk Skogen förser oss med mycket. Förnybart material att bygga hus eller göra papper av till exempel. Och förnybart

Läs mer

Din skog syns bättre om den märks

Din skog syns bättre om den märks Din skog syns bättre om den märks FSC -certifiering av mindre skogsbruk ett starkt konkurrensmedel Alltfler konsumenter frågar efter FSC -märkta produkter. FSC-märket berättar att en vara innehåller virkesråvara

Läs mer

Grönt bokslut. för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år 2013

Grönt bokslut. för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år 2013 Sida (9) Grönt bokslut för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år ======================================================== Grönt bokslut för skogsbruket på Stiftelsen Skånska

Läs mer

Din skog syns bättre om den märks. FSC-certifi ering av mindre skogsbruk ett starkt konkurrensmedel

Din skog syns bättre om den märks. FSC-certifi ering av mindre skogsbruk ett starkt konkurrensmedel Din skog syns bättre om den märks FSC-certifi ering av mindre skogsbruk ett starkt konkurrensmedel Alltfl er konsumenter frågar efter FSC-märkta produkter. FSC-märket berättar att en vara innehåller virkesråvara

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Contortatall 15-20 år Tall 10 år Först en trailer SKA 15 (Skogliga konsekvensanalyser 2015) SKA 15 beskriver skogens utveckling

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Stockholm den 18 maj 2017 Ärendenummer Dnr 2014/2973 Skogsstyrelsen Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Sveaskog anser att det skogliga dialogarbetet runt målbilder är viktigt

Läs mer

NYHETER I PEFC & FSC RIU Caroline Rothpfeffer, Miljöchef BillerudKorsnäs Skog

NYHETER I PEFC & FSC RIU Caroline Rothpfeffer, Miljöchef BillerudKorsnäs Skog NYHETER I PEFC & FSC RIU 2017 2019 11 16 Caroline Rothpfeffer, Miljöchef BillerudKorsnäs Skog 1 PEFC & FSC 2 MEDLEMSFÖRENINGAR Skogsägarföreningar Skogsbolag/industri Entreprenörsrepresentanter Svenskt

Läs mer

VIKEN 1:11. Röjning Älgafallet ID 453 SOLLEFTEÅ. Röjning. Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN. Beståndsuppgifter. Mål med beståndet.

VIKEN 1:11. Röjning Älgafallet ID 453 SOLLEFTEÅ. Röjning. Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN. Beståndsuppgifter. Mål med beståndet. SOLLEFTEÅ ID 453 Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN 55183 JÖNKÖPING patrik.andre@skogsstyrelsen.se Beståndsuppgifter 4,7 ha 7043101 N 63º 30' 28,84201" E 16º 31' 43,76216" 5 G24 0 576084,6 10 60 30 0 Mål med

Läs mer

Hänsyn vid avverkningar

Hänsyn vid avverkningar Hänsyn vid avverkningar Kontraktsbilaga för avverkningsuppdrag och leveransvirke inom Södra Certifiering Texten i broschyren bygger på standardkraven inom FSC och PEFC. PEFC/05-22-11 Främjande av uthålligt

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Levande skogar. omgivande förkastningssluttningar och Tylöskogen-Tiveden i söder.

Levande skogar. omgivande förkastningssluttningar och Tylöskogen-Tiveden i söder. Miljömålet Levande skogar Skogens och skogsmar kens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biolo giska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden vär nas. Sist i

Läs mer

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring Skog till nytta för alla Skogsbränslegallring Biobränslen och kretsloppet Biobränsle från skogen är ett viktigt inslag i ett kretsloppsanpassat samhälle. Men för att inte uttagen ska försämra skogsmarkens

Läs mer

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil Anmälan om avverkning m.m. 1(4) Plats för streckkodsetikett Mottagare Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö A 40816-2012 Anmälan ska göras minst 6 veckor innan avverkning som omfattar

Läs mer

Skogsbruksplan. Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare.

Skogsbruksplan. Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län Ägare Bergvik Skog Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Juni 2012 2012-2021 Falu

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Bälhult 1:5, Kråkås 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug 2016

Skogsbruksplan. Planens namn Bälhult 1:5, Kråkås 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug 2016 Skogsbruksplan Planens namn Bälhult 1:5, Kråkås 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 Aug 2016 Leif Persson Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Södras skogscertifiering

Södras skogscertifiering Södras skogscertifiering 2 SÖDRA SKOGSCERTIFIERING 2015 Innehåll 5 Certifiering för ett ansvarsfullt skogbruk 7 Gemensamma baskrav för FSC och PEFCTM 9 Skogsbruksstandard 13 Miljöstandard 24 Social standard

Läs mer

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 109 2(5) Skogsbrukets mål Bedriva skogsbruk enligt reglerna för miljöcertifiering enligt FSC-standard. Bevara och

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11 SKOGSBRUKSPLAN Flasbjörke 11 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 2 0,0 0,1 7 20 0 1 71 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Policy för hållbart skogsbruk

Policy för hållbart skogsbruk 1(6) 1(6) Policy för hållbart skogsbruk Bergvik Skogs affärsidé bygger på brukande av skog. Långsiktigt hållbara avverkningsnivåer tas av Bergvik Skog fram genom avverkningsberäkningar. Beräkningarna tar

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering När skogen avverkas ska den ersättas med ny. Vid föryngringen lägger du grunden till det nya beståndet. Du har då stora möjligheter att forma skogen och skapa

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Om Skogsbruksplanen kommentar 2015

Om Skogsbruksplanen kommentar 2015 Om Skogsbruksplanen kommentar 2015 Inklassningarna: NO Naturvårdsmål Orört I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med

Läs mer

Välkommen till Holmen Skog!

Välkommen till Holmen Skog! Välkommen till Holmen Skog! Detta är Holmen Skog Holmen Skog finns över nästan hela Sverige. Verksamheten är organiserad i de tre regionerna Örnsköldsvik, Iggesund och Norrköping. Dessa består i sin tur

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Södras skogscertifiering

Södras skogscertifiering Södras skogscertifiering Innehåll Certifiering för ett ansvarsfullt skogbruk... sid 5 Gemensamma baskrav för FSC och PEFC TM... sid 7 Skogsbruksstandard... sid 9 Miljöstandard... sid 13 Social standard...

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council FAQ konsultation om FSC-standarden för skogsbruk i Sverige Skogsbrukscertifiering enligt FSC innebär att skogsmarken sköts enligt FSC:s Principer och kriterier, som de kommer till uttryck i FSC:s Svenska

Läs mer

PEFC miljöstandard för skogsentreprenörer

PEFC miljöstandard för skogsentreprenörer PEFC miljöstandard för skogsentreprenörer Utdrag ut TD II med tillämpningsanvisningar. Version 1.5 Tel: 08-655 41 94 mail: info@smfcert.se Internet: www.smfcert.se PEFC skogsstandard Målsättningen för

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av juli 2013

Skogsbruksplan. Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av juli 2013 Skogsbruksplan Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 juli 2013 Björn Forssman Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Skogsbruksplan. Släthult 1:26 Misterhult Oskarshamn Kalmar län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress. Oskarshamns kommun BOX 706 OSKARSHAMN

Skogsbruksplan. Släthult 1:26 Misterhult Oskarshamn Kalmar län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress. Oskarshamns kommun BOX 706 OSKARSHAMN Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Släthult 1:26 Misterhult Oskarshamn Kalmar län Ägare Adress Oskarshamns kommun BOX 706 OSKARSHAMN Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-8 2014-2023

Läs mer

CERTIFIERING FSC och PEFC

CERTIFIERING FSC och PEFC CERTIFIERING FSC och PEFC - Var en del av lösningen 1 Bureau Veritas Certicication är FSC Ackrediterat under registreringskod FSC-ACC-020-1996 Forest Stewardship Council A.C. 2 Bureau Veritas Certicication

Läs mer

FROSSARBO 1:1. Demotest ID UPPSALA. Markberedning. Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN. Beståndsuppgifter. Mål med beståndet.

FROSSARBO 1:1. Demotest ID UPPSALA. Markberedning. Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN. Beståndsuppgifter. Mål med beståndet. FROSSARBO 1:1 UPPSALA Demotest -1-13812 ID 12849 Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN 55183 JÖNKÖPING 6-553168 patrik.andre@skogsstyrelsen.se Beståndsuppgifter 1,7 ha 6667,8 N 6º 3' 19,3621" E 17º 25' 57,95829"

Läs mer

Naturvård i NS-bestånd

Naturvård i NS-bestånd Naturvård i NS-bestånd 2 naturvård i ns-bestånd Den här fälthandlingen Denna fälthandledning är framtagen av Södra Skogs miljöavdelning. Handledningen skall vara ett stöd för dem som planerar och utför

Läs mer

Skogsbruksplan. Vackerå 1:2, Lindsta 1:5 Norra Hagunda Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Vackerå 1:2, Lindsta 1:5 Norra Hagunda Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Vackerå 1:2, Lindsta 1:5 Norra Hagunda Uppsala Uppsala län Ägare Adress Carina Eriksson Sandika 204 74292 Östhammar Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

Skogspolicy Finspångs kommun

Skogspolicy Finspångs kommun Skogspolicy Finspångs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-10-05 F I N S P Å N G S K O M M U N Skogspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 201606 2016-2025 Andreas Olsson Sammanställning över

Läs mer

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Efrikgården :2 Stora Kopparberg Falun Dalarnas län Ägare Adress Björn Lindgren Stora Efrikgården 5 Falun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20208

Läs mer

Det är skillnad på spår och spår

Det är skillnad på spår och spår Det är skillnad på spår och spår 1. Skogsmark med särskilda värden Stor försiktighet är nödvändigt 2. Vanlig skogsmark - terränglådan Här kan vi tillåta oss att ta ut svängarna lite i samförstånd med skogsägaren

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Grön Skogsbruksplan maj Thomas Ericsson. Ägarförhållanden. JOHANSSON, LARS-ÅKE STORA VÄGEN GÅNGHESTER tel:

Grön Skogsbruksplan maj Thomas Ericsson. Ägarförhållanden. JOHANSSON, LARS-ÅKE STORA VÄGEN GÅNGHESTER tel: Grön Skogsbruksplan Planens namn LÖVASKOG 1:9 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2012-2021 maj 2012 Thomas Ericsson Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Det svenska PEFC-systemet består av:

Det svenska PEFC-systemet består av: MILJÖCERTIFIKAT Skogscertifiering Certifiering innebär att någon garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt en angiven standard. Störst trovärdighet får certifieringen då garantin lämnas av

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2016

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2016 1 (40) 2017-01-04 Södra Skog Miljöavdelningen Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2016 1. Inledning Södra gör varje år ett Grönt bokslut. Interna revisorer kontrollerar då hur drygt 150

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ändring i skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 1993:2) till 10, 14, och 30 skogsvårdslagen

Läs mer

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Ljungby Skärseryd 1:40 Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Skärseryd 1:40 om ca 53 ha, med bra jakt. Pris: 1 900 000 kr Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.nu Ingvar Elmehag,

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Näsbyn 5:18 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 20160530 Niemi Skogskonsult AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Skogsbruksplan. Viggen Dalby Torsby Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Gunnel Dunger

Skogsbruksplan. Viggen Dalby Torsby Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Gunnel Dunger Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Viggen Dalby Torsby Värmlands län Ägare Gunnel Dunger Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2013 dec. 2014-2023 Miltander, Nygren Sammanställning

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013 1 1 (12) Dokumentet upprättat 140110 Beteckning Tjänsteställe, handläggare Södra Skog/Miljöavdelningen Gustaf Aulén Senast uppdaterat 140123 Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Älmeberg 1:2, 1:3, 1:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av April 2016

Skogsbruksplan. Planens namn Älmeberg 1:2, 1:3, 1:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av April 2016 Skogsbruksplan Planens namn Älmeberg 1:2, 1:3, 1:4 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 April 2016 Leif Persson Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Skogsbruksplan Joakim Ahlberg. Ägarförhållanden. ERBERG TÖRNBLAD, ULLA MARIANNE MUNKARPSVÄGEN 6 LGH Höör

Skogsbruksplan Joakim Ahlberg. Ägarförhållanden. ERBERG TÖRNBLAD, ULLA MARIANNE MUNKARPSVÄGEN 6 LGH Höör Skogsbruksplan Planens namn Loshult 1:52 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 2016-04 Joakim Ahlberg Ägarförhållanden Ägare, 34 % Ägare, 33 % Ägare, 33 % Referenskoordinat

Läs mer

Samråd om skogsbruksåtgärder

Samråd om skogsbruksåtgärder SAMRÅD 1(3) Datum 2015-03-05 Ärendenr A 67163-2014 Hallands distrikt Anders Hejnebo Ryttarevägen 8, 30262 HALMSTAD anders.hejnebo@skogsstyrelsen.se Tfn 035-136835 Er referens MAST00191878_1_1_T orpa Fastighet

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 28,9 0,0 0,0 3,3 87 0 0 10 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,4 1 Övrig areal 0,5 2 Summa

Läs mer

Södras skogscertifiering

Södras skogscertifiering Södras skogscertifiering 2 SÖDRA SKOGSCERTIFIERING Innehåll 5 Certifiering för ett ansvarsfullt skogbruk 8 Gemensamma baskrav för FSC och PEFC 10 Skogsbruksstandard 15 Miljöstandard 28 Social standard

Läs mer

SKOGENS VATTEN-livsviktigt

SKOGENS VATTEN-livsviktigt 2015-02-26 SKOGENS VATTEN-livsviktigt 2014-01-22 2 Körskador som leder till ökad slamtransport till sjöar och vattendrag Inget nytt för Södra att engagera sig i vatten! Vattendemoslingor Om markskoning,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 134,7 1,4 10 1 % 89 1 7 1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,5 2 Övrig areal 0,7 0 Summa landareal

Läs mer

Presentation Beslutspunkt Naturvårdsavtal 2017 Snäckevarps Samfällighetsförening

Presentation Beslutspunkt Naturvårdsavtal 2017 Snäckevarps Samfällighetsförening Presentation Beslutspunkt Naturvårdsavtal 2017 Snäckevarps Samfällighetsförening Beslutsunderlag för Naturvårdsavtal: Snäckvarps samfällighet omfattar ca 180 hektar landareal. Fördelning av areal i % 12,0

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK

FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK 2010-04-15 PEFC och FSC - standarder för ett uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk Denna skrift syftar till att belysa likheter och skillnader mellan PEFC (Programme for

Läs mer

Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp

Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp Svenska PEFC ek för Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp PEFC SWE 004:4 Publik konsultation 2015-11-09 2016-01-11 PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen

Läs mer

Anmälan/Ansökan vid skogliga åtgärder Anmälan Skickas till Anmäla hur långt i förväg? Lag, förordning, föreskrift eller annat dokument

Anmälan/Ansökan vid skogliga åtgärder Anmälan Skickas till Anmäla hur långt i förväg? Lag, förordning, föreskrift eller annat dokument Datum 2010-09-03 1(6) Anmälan/Ansökan vid skogliga åtgärder Föryngringsavverkning om minst 0,5 hektar. I fjällnära skog och ädellövskog krävs tillstånd för annan avverkning än röjning eller gallring och

Läs mer

SCA Skog. Skogsriket

SCA Skog. Skogsriket SCA Skog Skogsriket 20131127 Morgen Yngvesson SCA Skog AB 2013-12-19 SCA Skog 2 Varför Dialogprojekt En genomgående synpunkt som framkommit i den här dialogen om orsaker är att Skogsbruket och Skogsstyrelsen

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-08 Ingemar Olofsson Lat: 63 27' 8.77" N Long:

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-09 LRF Konsult Lat: 58 30' 35.00" N Long: 16

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 VER 1.5 2011 2016 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering

Läs mer

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Nikkala 1:2, 1:20, 1:58 Nedertorneå-Haparanda Haparanda Norrbottens län Ägare Adress Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ Upprättad år Planen avser

Läs mer

GROT är ett biobränsle

GROT är ett biobränsle GROT-uttag? GROT är ett biobränsle Biobränsle = ett bränsle där biomassa är utgångsmaterial Hit räknas bl a: Trädbränslen: trä eller trädelar som inte omvandlats kemiskt, ex skogsbränslen, rivningsvirke,

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Bokhult 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2015-2024 2013-09-15 Skogsguiden Sverige AB Lars A Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV Skogsområde vid kyrkan i Morjärv/2012 BAKGRUND OCH SYFTE Kalix kommuns totala skogsinnehav omfattar 543,9 ha, varav produktiv skogsmark närmare

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Program för Jönköpings kommuns skogar

Program för Jönköpings kommuns skogar 1 Program för Jönköpings kommuns skogar Borttaget: och trädbärande marker Jönköpings kommun har ca 5 000 ha skog bestående av 50 % lövskog och 50 % barrskog. 1 100 ha av skogsmarken är naturreservat och

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Björk efterfrågat sortiment? sid 2 Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en

Läs mer

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län I arbetsgruppen för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålet Levande skogar i Gävleborgs län har följande deltagare medverkat. Jonas Geholm

Läs mer

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

ANMÄLAN 1(6) Mottagare

ANMÄLAN 1(6) Mottagare ANMÄLAN 1(6) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö Anmälan om avverkning m.m. Den här blanketten använder du för att anmäla om avverkning.

Läs mer

Strategi för Knivsta kommuns skog- och naturmark

Strategi för Knivsta kommuns skog- och naturmark Strategi för Knivsta kommuns skog- och naturmark Strategi för Knivsta kommuns skog- och naturmark Arbetsgrupp: Josefin Edling; Knivsta kommun, Johanna Friberg; Knivsta kommun Pär Eriksson, Upplandsstiftelsen,

Läs mer

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län. Ägare

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2009-10-08 2009-2018 Karl Larsson Sammanställning

Läs mer