Hur kan en dryck bidra till en hållbar framtid?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan en dryck bidra till en hållbar framtid?"

Transkript

1 Hur kan en dryck bidra till en hållbar framtid? Hållbarhetsredovisning

2 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Om Coca-Cola Enterprises Sverige 5 Strategi och styrning 6 Vår värdekedja 7 Våra drycker 8 Energi och klimat 10 Hållbara förpackningar 12 Varsam vattenhantering 14 Medarbetare 15 Samhällsengagemang och Aktiv livsstil 16 Om hållbarhetsredovisningen, GRI 18 Vi är en del av Coca-Cola Enterprises som finns i åtta europeiska länder. Mer på Coca-Cola Enterprises mål för hållbarhet Mål och resultat Coca-Cola Enterprises Sverige Energi och klimat Vi ska minska klimatavtrycket från drycken i din hand med en tredjedel, genom minskade koldioxidutsläpp i hela värdekedjan. Energi och klimat Sedan 2007 har vi minskat utsläppen från den egna verksamheten med 26,5%, främst genom övergång till förnybara energikällor och bränslen. Vi samarbetar med andra svenska företag för att driva klimatfrågan. Fördjupad redovisning med fler exempel från vårt hållbarhetsarbete hittar du på Varsam vattenhantering Vi ska sätta standarden för vatteneffektivitet, etablera en verksamhet med hållbar vattenanvändning och minimera påverkan på vattnet genom hela värdekedjan. Varsam vattenhantering Vi ska minska vattenanvändningen per liter producerad dryck till 1,5 l 2014, jämfört med 1, Hållbara förpackningar Vi ska sätta standarden för hållbara förpackningar, uppnå noll avfall från verksamheten och återvinna allt förpackningsmaterial vi använder. Hållbara förpackningar Vi ska öka andelen återvunnet och förnybart material i förpackningarna var 2/3 av alla 0,5 liters PET-flaskor PlantBottle, en flaska delvis bestående av växtbaserat material. Hur kan en dryck bidra till en hållbar framtid? Vi producerar och distribuerar några av världens mest kända drycker. I alla led, från inköp av ingredienser och framställning av drycker till marknadsföring och försäljning vill vi ta ansvar för vår påverkan och samtidigt bidra till en hållbar framtid. Tillsammans med våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra aktörer i lokalsamhället kan vi göra skillnad. Både idag och imorgon. Våra drycker Vi ska tillhandahålla ett brett sortiment av högkvalitativa och uppfriskande drycker med näringsoch ingrediensinformation så att konsumenterna kan göra välgrundade dryckesval. Samhällsengagemang Vi ska vara en positiv kraft i samhället, samverka med lokala partners och stödja våra medarbetares aktiva engagemang. Vi ska öka avsättningen till sociala investeringar till 1% av vinsten* Hälsa och aktiv livsstil Vi ska uppmuntra till ett aktivt hälsosamt liv genom att stödja insatser och program för fysisk aktivitet och näringsinformation. Medarbetare Vi ska attrahera, utveckla och behålla en talangfull och mångfacetterad arbetsstyrka, på en säker och hälsosam arbetsplats som främjar en vinnande och inkluderande kultur. *Före skatt. Våra drycker Vi ska vara nummer 1 hos våra kunder och erbjuda ett brett sortiment av drycker med hög kvalitet utgjorde lågkaloridrycker 30% av vår produktportfölj. NKI för dagligvaruhandeln nådde 5,7 av 7, produktkvalitetsindex nådde 98. Samhällsengagemang Vi prioriterar insatser för miljön och ungdomars hälsa och utbildning genomfördes Städa Strand för andra året, 263 stränder städades. Hälsa och aktiv livsstil Vi stödjer idrottsaktiviteter och friskvård, inom och utanför företaget. Vi fortsätter våra engagemang för ungdomsidrotten och uppmuntrar våra medarbetare att röra på sig. 80% av fältpersonalen nyttjade sitt friskvårds bidrag under Medarbetare Vi har en nollvision för arbetsskador och har under 2011 utbildat våra medarbetare i beteendebaserad säkerhet. Delaktighet och engagemang ska genomsyra hela verksamheten föreslog och genomförde våra medarbetare sammanlagt över förbättringar. 2 Coca-Cola Enterprises Sverige AB Hållbarhetsredovisning

3 VD har ordet Om Coca-Cola Enterprises Sverige Här finns vi Om Coca-Cola Enterprises Sverige 1 miljon liter dryck distribueras dagligen till våra kunder Huvudkontor, produktion och lager ligger i Jordbro, strax söder om Stockholm. Flertalet av våra anställda, ca 600 personer arbetar här. En miljon liter dryck produceras varje dag och distribueras till våra kunder i hela Sverige. Regionala säljkontor och omlastningsstationer för distribution finns på flera orter runtom i landet. Huvudkontor Regionalt säljkontor eller omlastningsstation Produktionsanläggning Distributionscentral Kan en dryck bidra till en hållbar framtid? Vårt svar är Ja! och speglar synen och ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet. Vi ska ta ansvar för vår verksamhet och våra produkters påverkan på människor och miljö, motsvara och helst överträffa de förväntningar som omvärlden har på oss som företag. Utöver detta vill vi ta en branschledande och drivande roll för en hållbar samhällsutveckling har präglats av ett intensivt arbete med implementering av Coca-Cola Enterprises plan för hållbarhet, med utmanande mål att nå till Grunden i arbetet handlar om att på allvar integrera hållbarhetsfrågorna i affärsmodeller och i alla delar av verksamhet och värdekedja. Vi arbetar ständigt för en mer effektiv resursanvändning, och övergår successivt till förnybara bränslen och material. Ett proaktivt klimatarbete och utvecklingen av Plant Bottle är två goda exempel i arbetet hittills. Samtidigt finns mycket mer att göra, exempelvis vad gäller vårt vattenavtryck och att fortsätta utveckla våra drycker och sortiment utifrån miljö- och hälsoaspekter. 4 Coca-Cola Enterprises Sverige AB De som i praktiken möjliggör att vi blir lite mer hållbara för varje dag, är alla fantastiska medarbetare. Under 2011 bidrog var och en med hela 16 förbättringar som vässade verksamheten i stort och smått. Vår hållbarhetsrapport för 2011 har ett mindre format än tidigare år, en följd av att hållbarhetsarbetet nu är integrerat och gemensamt inom Coca-Cola Enterprises. Vi avser också att använda webben i större utsträckning. Mer om styrning, organisation, mål och resultat i hållbarhetsarbetet hittar du på koncernens hemsida och på vår svenska hemsida På följande sidor beskrivs hur vi implementerar målen i den svenska verksamheten, våra åtgärder och resultat. Jag hoppas du har behållning av läsningen och tar gärna del av dina frågor och synpunkter! Göran Holm, VD Coca-Cola Enterprises Sverige Bolagsstyrning Coca-Cola Enterprises Sveriges styrelse och ledning utgörs delvis av samma personer, då vi är ett helägt dotterbolag. I enlighet med koncernens riktlinjer ingår Coca-Cola Enterprises europeiska chefsjurist (Frank Govaerts, styrelseordförande), supply chain Borlänge 2 Borås 3 Eksjö 4 Gotland 5 Halmstad 6 Haninge 7 Helsingborg 8 Mora 9 Kallinge 10 Kalmar 11 Karlstad 12 Kristianstad 13 Linköping 14 Luleå 15 Malmö 16 Norrköping 17 Sandviken 18 Skövde 19 Skellefteå 20 Söråker 21 Söderhamn 22 Uddevalla 23 Umeå 24 Västerås 25 Växjö 26 Örebro 27 Östersund 28 Gävle 29 Katrineholm Coca-Cola Enterprises Sverige AB 2011 Omsättning: 3 miljarder kr Försäljningsvolym: 385,3 miljoner liter dryck Antal anställda: 817 personer (varav heltidsanställda 99,5% och tillsvidareanställda 87%) Ägare: Coca-Cola Enterprises Sverige AB är ett helägt dotterbolag till CCE Holdings Sverige AB. Moderbolag för hela koncernen är Coca-Cola Enterprises Inc, Atlanta i USA. direktör och finansdirektör i styrelsen. Minst hälften av ledamöterna ska representera det lokala bolaget. Två styrelseledamöter är arbetstagarrepresentanter. Mer om bolagsstyrningen för Coca-cola Enterprises Hållbarhetsredovisning

4 Strategi & styrning för hållbar tillväxt Vår värdekedja Coca-Cola Enterprises vision för hållbarhet sträcker sig utanför den egna verksamheten och innebär att ta en branschledande roll för hållbar samhällsutveckling. Hållbarhetsarbetet bedrivs inom sju målområden (se sid 3), med särskilt fokus på Energi och klimat samt Hållbara förpackningar. Ny plan för hållbarhet Sedan 2011 finns en ny hållbarhetsplan, Deliver for Today, Inspire for Tomorrow med tydliga målsättningar för respektive område. Arbetet följs upp och rapporteras kontinuerligt, bland annat genom en årlig hållbarhetsredovisning. Coca-Cola Enterprises Sverige har uppdraget att implementera målen i den lokala verksamheten. Vi har en stark egen drivkraft för arbetet. Hållbarhet är en av våra strategier för att nå visionen 1 med sikte på 2020; Nr 1 hos våra kunder, 1 dryck för alla i Sverige varje dag, nr 1 i lönsamhet inom koncernen. Organisation för hållbarhet Det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet inom Coca-Cola Enterprises Sverige vilar på företagsledningen. Arbetet för säkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö och förvaltningen av ledningssystemen omhändertas sedan 2011 i en samlad enhet under verksamhetsdelen Supply Chain, med produktionsdirektören som högsta ansvarig. Under 2011 har en hållbarhetschef anställts, med övergripande ansvar för CRS (Corporate Responsibility and Sustainability) och hållbarhetskommunikation. På koncernnivå finns en särskild styrelsekommitté som löpande utvärderar hållbarhetsarbetet. Ett tvärfunktionellt CRS-råd driver det strategiska arbetet genom styrgrupper för respektive fokusområde, med stöd av CRSoch QESH-ansvariga* i de olika länderna. 6 Coca-Cola Enterprises Sverige AB Integrerat, systematiskt arbetssätt Verksamhetsanpassade ledningssystem är en viktig del i vårt systematiska arbetssätt. Coca-Cola Enterprises Sverige är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO respektive OSHAS Ledningssystemen omfattar hela företaget, inte bara Supply Chain. Vi är också certifierade för livsmedelssäkerhet enligt ISO och PAS 220 (FSSC 22000). Utgångspunkten för vårt integrerade verksamhetssystem är The Coca-Cola Company s verksamhetsledningssystem KORE, med ambitiösa riktlinjer som i hög grad sträcker sig förbi de övriga standardernas krav. Löpande uppföljning sker mot styrande mål och nyckeltal, inom produktion med fokus på linjeeffektivitet och så täta intervall som var fjärde timme. Våra linjechefer mäts och följs upp mot målen, inklusive de hållbarhetsrelaterade målen. Delaktighet för ständig förbättring Varje medarbetares ansvar och engagemang behövs i arbetet för hållbar verksamhetsutveckling. Alla medarbetare uppmuntras att föreslå och genomföra förbättringar, stora som små, genom verktyget C2. Förbättringsarbetet är integrerat i de individuella målen. Under 2012 genomfördes totalt förbättringar, motsvarande ca 16 förbättringar per medarbetare ( ). Coca-Cola Enterprises Sverige tilldelades Alan G Robinson Award 2011, en utmärkelse för framstående förbättringsarbete Uppförandekod ger riktlinjer Coca-Cola Enterprises uppförandekod - Code of Business Conduct - gäller alla medarbetare och anger riktlinjer för affärsmässigt uppträdande utifrån företagets gemensamma värderingar. Uppförandekoden ger bland annat vägledning vad gäller etiska aspekter, leverantörsrelationer och antikorruption samt behandlar även hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. *QESH-ansvariga = Ansvariga för kvalitet, miljö, säkerhet och hälsa (Quality, Environment, Safety, Health). Påverkan och ansvar genom hela värdekedjan Leverantörskedjan Vi prioriterar lokala producenter i syfte att begränsa miljöpåverkan från de råvaror och material vi använder. Våra drycker framställs av svenskt socker, som inte kräver konstbevattning. Vi behöver dock utveckla kunskapen om hur vattenavtrycket ser ut i råvaruledet. Tydliga krav avseende kvalitet, miljö och socialt ansvar ställs på alla våra leverantörer. Våra förpackningar är resurseffektiva, återvinningsbara och består delvis av återvunnet och förnybart material. En ökande andel av våra PET-flaskor är PlantBottle, en flaska som består av delvis växtbaserat material. Vår verksamhet Kvalitet, säkerhet, resurseffektivitet och miljöhänsyn är högt prioriterat i vår dryckesproduktion. Vi använder vatten och energi effektivt och minimerar mängden restavfall. Vi är det största företaget och näst största arbetsgivaren i Haninge kommun. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats och en positiv kraft i lokalsamhället. 1 miljon liter dryck distribueras dagligen till våra kunder. Vi arbetar för hög fyllnadsgrad, bränsleeffektivitet och övergång till förnybara drivmedel. Vi arbetar för en energieffektiv kylskåpspark med minsta möjliga klimatpåverkan. Kunder & konsumenter Vi erbjuder ett brett sortiment av drycker, för alla smaker och tillfällen. Vi ger också vägledande information om näringsinnehåll och hälsa. Alla våra dryckesförpackningar kan materialåtervinnas. Genom vårt medlemskap i Sveriges Bryggerier är vi delägare i Returpack som sköter insamlingen av burkar och PET-flaskor i Sverige. Värdekedjan Råvaror & leverantörer Förpackningar Produktion Distribution Kylskåp Återvinning Påverkan Hållbarhetsredovisning

5 Våra drycker All vår läsk är nu helt utan tillsatta konserveringsmedel Coca-Cola Enterprises ska erbjuda ett brett sortiment av drycker med hög kvalitet. Vi ska också ge vägledande information om näringsinnehåll och hälsa som underlättar medvetna val. Drycker för alla smaker och tillfällen Vårt sortiment omfattar drycker med och utan kolsyra, med och utan socker och i olika förpackningsstorlekar. Läsk, juicedrycker, juice, vatten, smoothies och energidrycker. Under varumärket Chaqwa erbjuder vi också varma drycker, kaffe och te, till arbetsplatser. Produkter och sortiment utvecklas kontinuerligt. Alltfler kunder och konsumenter efterfrågar till exempel hälsoprofilerade produkter och ställer krav på innehåll och ingredienser. Flera lågkalorialternativ, miljöanpassade Framstegsrapport Coca-Cola Enterprises Sverige AB förpackningar och utfasning av tillsatta färg- och konserveringsmedel är några exempel på hur våra drycker utvecklats de senaste åren. Coca-Cola Enterprises Sverige är marknadsledande på läsk i Sverige med över 50% marknadsandel. Juice och energidrycker tillhör de kategorier som växer mest. Lokala, naturliga råvaror Vi prioriterar lokala råvaruleverantörer. Våra drycker framställs med vatten från Mälaren, källvattnet Bonaqua av vatten från en lokal källa i Haninge. Sockret kommer från skånska sockerbetor och transporteras till oss med tåg. Alla våra leverantörer måste uppfylla högt ställda krav på kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Vår strävan är att våra drycker ska vara helt Nyckeltal Utfall Utveckling Kundnöjdhet (Dagligvarukedjornas betyg, skala 1-7) Produktkvalitet (index där max=100) Mål 2015: 99 Förpackningskvalitet (index där max = 100) Mål 2015: 99 5,7 (5,8 2010) 98 ( ) 99 ( ) Lågkaloriprodukter (andel av produktportfölj) 30% (31% 3010) Produktkvalitet omfattar bl.a. sockerhalt, kolsyreinnehåll, utseende och smak. Förpackningskvalitet omfattar bl.a. nettoinnehåll, datummärkning och vridmoment på skruvkorken. Resultaten för 2011 placerar oss 2:a respektive 1:a inom Coca-Cola Enterprises. fria från onödiga tillsatser. Alltfler konsumenter efterfrågar också naturliga produkter. Efter flera års successiv utfasning är alla våra läskedrycker sedan 2010 helt utan tillsatta konserveringsmedel. Fanta har utvecklats ytterligare ett steg i denna riktning och innehåller nu bara naturliga smak- och färgämnen. Riktigt gott kaffe I vårt erbjudande till arbetsplatser finns numera Chaqwa ekologiskt och Fairtrade kaffe, certifierat enligt både EU:s regelverk för ekologisk produktion och den internationella märkningen Fairtrade med kriterier för socialt ansvarstagande. Socker och sötningsmedel Vi erbjuder ett växande utbud av lågkalorioch sockerfria drycker var 30% av vår portfölj lågkaloriprodukter. Våra drycker sötade med sötningsmedel är ett alternativ för den som vill ha en söt dryck utan att få i sig några kalorier, och för till exempel diabetiker. En del väljer också dryck sötad med sötningsmedel för att de gillar smaken. Det vanligaste sötningsmedlet aspartam (E951) har under många år testats i vetenskapliga studier som alla bekräftar dess säkerhet ur hälsosynpunkt. (För mer information, se Kvalitet och säkerhet Det är ytterst viktigt för oss att kunna garantera kvalitet och produktsäkerhet för alla våra drycker. Vi genomför rutinmässiga laboratorietester på råvaror och ingredienser, vatten, färdig dryck och förpackningar. På Chaqwa kaffe finns nu som ekologiskt och Fairtrade alternativ färdiga produkter mäts produkt- och förpackningskvalitet på stickprover genom ett koncerngemensamt internationellt index. Utöver tester och mätningar tas kontinuerligt hänsyn till synpunkter från kunder och konsumenter. Antalet konsumentreklamationer är mycket lågt, cirka 2 st per miljon sålda förpackningar. Samtliga reklamationer analyseras. Produktavvikelser som orsakat sjukdom eller skada har inte påvisats under året. Ansvarsfull marknadsföring På alla våra drycker finns i enlighet med lagstiftningen en näringsdeklaration som anger innehåll av energi och olika näringsämnen per 100 ml, kompletterade med den frivilliga GDA-märkningen. GDA anger produktens innehåll i en serveringsportion, angivet som del av vägledande dagligt intag. Vi har en tydlig policy för ansvarsfull marknadsföring. All marknadskommunikation ska ske enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. Vi bedriver aldrig direkt marknadsföring mot barn eller skolor. Vi har också undertecknat branschens EU-gemensamma riktlinjer för marknadsföring av energidrycker. Förväntningar från kunder och konsumenter Ett strukturerat och trovärdigt hållbarhetsarbete tillhör idag hygienfaktorerna för att vara leverantör till de stora kedjorna. Vi undersöker årligen hur nöjda våra företagskunder är med oss som leverantör. Dagligvaruhandeln rankade oss 2011 i jämförelse med andra leverantörer totalt sett som nr 6 av 15 (7 av ). Servicehandeln som nr 6 av 14 (5 av ). Hållbarhetsredovisning

6 Energi & klimat En av Coca-Cola Enterprises prioriterade strategier är att vara branschledande inom energi och klimat. I Sverige arbetar vi kontinuerligt för att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten, det vill säga tillverkning, distribution och kylning. Sedan 2007 har vi minskat koldioxidutsläppen med 26,5%. Vi tar ansvar för klimatpåverkan genom hela värdekedjan och fokuserar insatserna där påverkan är störst. Utplacerade kylskåp hos kunderna står för merparten av våra klimatpåverkande utsläpp. Att i samarbete med kunderna välja energieffektiv teknik och förnybara elkällor är en förutsättning för att nå klimatmålet. Smarta snåla kylskåp För att minska energianvändningen från kylskåp och dryckesautomater övergår vi successivt till nya smarta och energisnåla utrustningar. Med hjälp av ett optiskt öga registrerar dessa rörelsemönster och behovsanpassar kyla och belysning vilket minskar energiförbrukningen med upp till 35%. Utsläppen från vart och ett av våra kylskåp har minskat med ca 27% sedan För att snabbare öka andelen energisnåla kylskåp eftermonterar vi också sedan 2010 energispartekniken EMS på befintliga äldre kylskåp, på vårt renoveringscenter fanns tekniken på drygt hälften av våra ca kylskåp. 10 Coca-Cola Enterprises Sverige AB En annan viktig åtgärd är övergång från det kraftigt klimatpåverkande köldmediet HFC till mer miljöanpassad köldmedia i kylutrustningarna. Idag är de allra flesta nyinköpta kylutrustningar HFC-fria, undantag är särskilda typer av utrustningar där HFC-fria alternativ ännu inte finns att tillgå. Belysningen står för ca 35% av kylskåpens energianvändning. Som ett nästa steg i arbetet utrustas därför nu nya kylskåp med energisnål LED-belysning, som minskar energibehovet betydligt. Energieffektivisering i produktion Under 2011 har en energiutredning genomförts på vår anläggning i Jordbro. Utifrån resultatet ska flera insatser genomföras 2012, med målet 3% energibesparing. Områden med effektiviseringspotential är bland annat tidsstyrning av belysning, optimering av produktionsutrustning och isolering av rör. All el och fjärrvärme till vår produktion kommer från förnybara källor. Vi använder endast Bra Miljöval el från vind- och vattenkraft. Fjärrvärmen till fastigheten och produktionen kommer från ett lokalt värmeverk som eldas med biobränsle (vedflis, träpellets och biologisk olja). Green Logistics Vår handlingsplan för att effektivisera och minska klimatpåverkan från godstranspor- Hagainitiativet Coca-Cola Enterprises Sverige är en av grundarna och ett av idag elva företag i Hagainitiativet, ett nätverk med syfte att minska näringslivets klimatpåverkan. Inom ramen för klimatsamarbetet har vi satt målet att minska våra utsläpp av växthusgaser med hela 80% till 2020, jämfört med Läs mer på terna har tre fokusområden: Fortsatt satsning på förnybara bränslen, ökad övergång till järnvägstransporter och stöd till distributörer för effektivare logistik. Våra distributionslastbilar i Malmö, Västerås och Stockholm körs nu på RME (Rapsmetylester). Det motsvarar 78% av vår egen fordonspark och minskade koldioxidutsläpp med ca 450 ton jämfört med vanlig diesel. Under 2012 sker övergång till RME också i Gävle. Även externa transportörer rekommenderas att köra på RME, vilket under 2011 resulterade i Framstegsrapport 2011 Nyckeltal Utfall Utveckling Koldioxidutsläpp, totalt ton (tillverkning, distribution samt kylutrustning hos kund) Energianvändning, kwh per 1000 liter producerad dryck Andel fordon i egen fordonsflotta som körs på RME i distribution ( ) 98 kwh ( ) 78% (56% 2010) Andel energisnåla kylskåp (EMS) 59,8% (38% 2010) HFC-fria kylskåp (nyinköp) Mål 2015: 100% minskade utsläpp av koldioxid med ca 300 ton. Vi strävar alltid efter optimerad ruttplanering och fyllda bilar. Alla våra förare är utbildade i effektivt körsätt (så kallad Eco-driving). Koldioxidutsläpp, (ton CO2e) Kylutrustning hos kund Tillverkning Distribution, inkl affärsresor % (75% 2010) Sedan 2007 har vi minskat utsläppen med över 26%, främst genom övergång till förnybara bränslen och energikällor. En stor del av våra sammanlagda utsläpp kommer från kylskåp hos kunder. Antalet kylskåp har ökat de senaste åren, utsläppen per kylskåp har dock minskat avsevärt, genom energisnål teknik och övergång till mer miljöanpassade köldmedier. Energi- och klimatdata mäts och följs upp månadsvis. Klimatpåverkan beräknas enligt GHG-protokollet. Redovisade data omfattar tillverkning, distribution och kylutrustning hos kunder. Vi arbetar med att utveckla redovisningen till att omfatta även råvaror, förpackningar samt återvinning. Hållbarhetsredovisning Tillverkning Distribution inkl.tjänsteresor Kylutrustning hos kund 19% 41% 40%

7 Hållbara förpackningar 1 1 mm kortare kork på PET-flaskan sparar 560 ton plast per år Coca-Cola Enterprises har ambitionen att vara branschledande och drivande i utvecklingen för hållbara förpackningar. Noll avfall från produktionen och att återvinna alla förpackningar är de övergripande målsättningarna. Mindre material, lägre vikt Vi arbetar sedan länge med att utveckla konsumentförpackningarna mot lägre vikt och minskad mängd material, utan att göra avkall på funktion och kvalitet. Tunnare plast och glas och kortare skruvkorkar på PETflaskor är exempel på åtgärder de senaste åren som sparat material och koldioxidutsläpp. I samarbete med kunder och leverantörer arbetar vi också för att minska mängden transportförpackningar och butiksemballage. Återvunnet material Materialet i våra PET-flaskor består till varier- 12 Coca-Cola Enterprises Sverige AB ande grad återvunnen plast, beroende på typ och storlek på flaska, leverantör och tillgång. Vårt långsiktiga mål är att nå 100% återvunnet och förnybart material i flaskorna. Förnybara material - Plant Bottle PlantBottle introducerades 2010 i Sverige. Under 2011 har lanseringen utökats till att omfatta både Bonaqua och samtliga Coca-Cola-varianter i 0,5 litersflaskor, vilket motsvarar två tredjedelar av alla våra 0,5 liters PET-flaskor. Sammanlagt såldes 40 miljoner PlantBottle under året. PlantBottle är en PET-flaska bestående av minst 15% växtbaserat material, främst biprodukter från sockerproduktionen. Livscykelanalyser visar att PlantBottle minskar utsläppen av koldioxid betydligt i jämförelse med vanliga PET-flaskor av 100% oljebaserad plast. PlantBottle fungerar som vanligt i pant- och retursystemet för PET-flaskor. Vi tar ansvar för våra förpackningar Vi tar ansvar för våra flaskor och burkar även efter att de använts. Alla våra dryckesförpackningar kan materialåtervinnas. PET-flaskor och aluminiumburkar som utgör den största delen, ingår i Returpack Sveriges återvinningssystem där Coca-Cola Enterprises Sverige genom Sveriges Bryggerier är delägare. Ca 85% av alla PET-flaskor och 91% av burkarna i Sverige återvinns, vilket är en hög siffra internationellt sett. Genom samarbeten med förpackningsleverantörer och kunder och kampanjer till konsumenter arbetar vi löpande för att öka insamlingen och återvinningen ytterligare. Framstegsrapport 2011 Nyckeltal Utfall Utveckling Andel återvunnet material i PET-flaskor 10-50% * = Andel återvunna konsumentförpackningar (i Sverige) Totalt 87% (85% PET, 91% aluminiumburkar) = Avfallshantering, andel återvinning: Mål 100% 99,4% (87,2 2010) *Andelen återvunnen plast varierar mellan olika flaskstorlekar. För våra 0,5 liters PET-flaskor gäller 50%. Hållbarhetsredovisning

8 Varsam vattenhantering Medarbetare Vatten är vår viktigaste råvara, hela 89,5% av en Coca-Cola består av vatten. Vi behöver också vatten till vår produktion. Coca-Cola Enterprises övergripande mål för varsam vattenhantering handlar om att skydda våra vattentäkter, använda vattnet sparsamt och återföra det utan föroreningar till naturen. Sårbarhetsanalys av lokal vattenkälla Vattnet till våra drycker är kommunalt dricksvatten från Mälaren som renas ytterligare i egen reningsanläggning. Källvattnet till vårt vatten Bonaqua tas från en lokal källa bara 2 km från produktionsanläggningen i Jordbro. Inom Coca-Cola Enterprises görs sårbarhetsanalyser av samtliga vattentäkter som används, i syfte att säkerställa kvalitet, tillgång och minimerad miljöpåverkan. Arbetet med en sådan sårbarhetsanalys för den lokala vattenkälla vi använder, pågår i nära samarbete med Haninge kommun och beräknas bli klar under Framstegsrapport 2011 Nyckeltal Utfall Utveckling Vattenanvändning, totalt, miljoner liter Mål : 3% minskning Vattenanvändning, liter per liter producerad dryck. Mål 2014: 1,5 l Vattenanvändningen per liter dryck har varit i princip oförändrad de senaste åren. 14 Coca-Cola Enterprises Sverige AB Vattenbesparande åtgärder Vattenanvändningen följs upp och rapporteras varje månad. Under 2012 genomförs tre vattenbesparande projekt, som sammantaget ska minska vattenanvändningen med 3% och föra oss närmare koncernens mål 1,2 liter per liter producerad dryck (år 2020): Effektivare rengöring i produktionslinjerna, utveckling av torr smörjning av produktionsbanor samt mer effektiv diskning av glasflaskor. För att bli än mer vatteneffektiva ska vi på sikt undersöka möjligheten att recirkulera och återanvända vatten i produktionen. Vi avser också att öka kunskapen om vårt vattenavtryck i hela värdekedjan, inte minst vattenbehovet vid odling av socker och andra råvaror. Kasserad dryck blir biogas År 2011 kasserades 2044 ton dryck som blev ungefär nm³ biogas (normalkubikmeter) till fordonsbränsle. Jämfört med vanlig diesel sparar detta 130 ton koldioxid. Allt vårt avloppsvatten, m³ 2011, omhändertas i Stockholms kommunala reningsverk. 635 ( ) 1,90 (1, ) Coca-Cola Enterprises Sverige ska vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats där varje medarbetare känner delaktighet och engagemang att utveckla både sig själva, sin hälsa och företaget. Arbetet följer Coca-Cola Enterprises tre prioriterade områden: Säkerhet, Hälsa och välbefinnande samt Mångfald och inkluderande kultur. Vi har en nollvision för arbetsskador. Under 2011 har arbetet med att identifiera och minimera risker utvecklats genom implementering av Coca-Cola Enterprises initiativ Improve Safety. Med utbildning, uppföljning och dagliga rutiner som grund är målet att skapa ett aktivt säkerhetstänkande hos varje medarbetare. 2011/2012 får samtliga medarbetare en 3-timmars utbildning i beteendebaserad säkerhet. Samtliga chefer med delegerat säkerhetsansvar får en heldags utbildning. Framstegsrapport 2011 Hälsa och friskvård Vi har under året arbetat med att vrida perspektivet från sjukfrånvaro till frisknärvaro. Utifrån vetskapen att det finns ett samband mellan engagemang och närvaro, samarbetar vi med företagshälsovården för bättre stöd och uppföljning vid sjukskrivning. För att ytterligare uppmuntra till ett aktivt och hälsosamt liv har wellbeing champions utsetts bland medarbetarna, med uppgiften att inspirera sina kollegor. Vi bedriver också ett systematiskt mångfaldsarbete. Som företag vill vi spegla den mångfald som finns i samhället och bland våra kunder. För att tydligare beakta mångfaldsaspekten vid rekrytering har beslut fattats att minst en av tre slutkandidater till en tjänst om möjligt ska uppfylla något mångfaldskriterium. Nyckeltal Utfall Utveckling Nöjda medarbetare (index engagemang där max=100, enligt medarbetareundersökning) Mål 2014: 84 Sjukfrånvaro (% av total arbetstid) Mål 2012: 4% Arbetsskador (som orsakat sjukfrånvaro, antal totalt) Mål 2014: 0 st Mångfald, andel kvinnliga anställda Mål 2014: 27% 79 ( ) 6,1% (6,1 2010) = 4 (9 2010) 26% ( ) Engagemangsindex 79 motsvarar Sverigegenomsnittet, målet 84 är toppnivå i Sverige. Medarbetarundersökningen visar att de viktigaste drivkrafterna för engagemang är ledarskap, utbildning och utveckling samt hållbarhet (CRS). Hållbarhetsredovisning

9 Samhällsengagemang & Aktiv livsstil Vårt samhällsengagemang sträcker sig utanför affärsverksamheten att producera, marknadsföra och distribuera drycker. Vi stödjer lokala initiativ som främjar hälsa, miljö och en bättre framtid för barn och ungdomar. Vi vill också uppmuntra till en aktiv livsstil, både inom och utanför företaget. Bidrag för positiv samhällsutveckling Coca-Cola Enterprises har som mål att 2014 avsätta 1% av vinsten före skatt till sociala investeringar och initiativ som bidrar till en positiv samhällsutveckling lokalt på de orter och i de länder där vi verkar. Detta inkluderar direkta investeringar i projekt och samarbeten och tid för volontärarbete. I Sverige prioriterar vi insatser för att främja miljöansvar och ungdomars hälsa och utbildning. Städa Strand Sommaren 2011 genomfördes Städa Strand för andra året i rad. 263 badstränder längs hela Sveriges kust städades av 3000 ungdomar från 114 idrottsföreningar. Sammanlagt 55 ton skräp samlades in. Coca-Cola Enterprises Sverige är initiativtagare tillsammans med miljöorganisationen Städa Sverige. Ersättningen för ungdomarnas miljöinsats, ca 2500 kr per strand, går oavkortat till det egna laget. Samarbete för minskad ungdomsarbetslöshet Sedan flera år samarbetar vi med den lokala arbetsförmedlingen för att hjälpa ungdomar som saknar arbetslivserfarenhet och har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Årligen får ca 30 arbetslösa ungdomar två månaders praktik hos oss. Vissa stannar kvar som anställda. Volontärarbete på arbetstid Under 2011 antog vi som första bolag inom Coca-Cola Enterprises en policy för volontärarbete. Alla medarbetare har möjlighet till volontärarbete på arbetstid, två dagar per år. Under 2011 hade vi Myrorna och Mentor som samarbetspartners. Mentor jobbar förebyggande, mot droger och för ungdomar. Samarbetet innebär att medarbetare på Coca-Cola kan bli mentor åt en ung person. Mentorskapet finns i tre olika former. Förutom ett individuellt mentorskap kan man bli e-mentor och finnas tillgänglig via nätet. Den tredje formen, jobbmentor, innebär att vara med i skolan under en temadag och berätta om sitt jobb och yrkesval. Hälsa och aktiv livsstil Coca-Cola Enterprises vill bidra till en aktiv och hälsosam livsstil. Det gör vi dels genom vårt breda utbud av drycker och vägledande näringsinformation, dels genom stöd och uppmuntran till idrott och friskvårdsaktiviteter både inom och utanför företaget. Vår utgångspunkt är att träning och fysisk aktivitet ger utrymme att njuta av den mat och dryck man tycker om i lagom mängd. Sedan 2010 samarbetar vi exempelvis med Stadium Sports Camp, Sveriges största sportläger för åringar valde vi tillsammans med Ungdomens hus i Jordbro/ Haninge ut 8 stipendiater till lägret. Hälsoveckor och träning på jobbet Hälsa och välbefinnande är högt prioriterat även bland våra egna medarbetare. Vi har ett eget gym på anläggningen i Jordbro, och erbjuder flera hälso- och friskvårdsaktiviteter för att främja fysisk aktivitet. Bland annat genomfördes en Active Lifestyle-vecka i januari i samarbete med SATS, med hälsoföreläsningar och extra träningspass i gymmet. Under 2011 erbjöds all fältpersonal en hälsoundersökning (75% deltog). Friskvårdsbidraget för fältpersonal höjdes till 2000 kr och nyttjades under året av hela 80% (220 medarbetare). 55 ton skräp samlades in från 263 badstränder under årets Städa Strand 16 Coca-Cola Enterprises Sverige AB Hållbarhetsredovisning

10 Om hållbarhetsredovisningen GRI index GRI Indikator Sidhänvisning Indikator Sidhänvisning Coca-Cola Enterprises Sveriges hållbarhetsredovisning 2011 är vår femte redovisning enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer (version G3.1 med hänsyn till branschspecifikt tillägg Sector Supplement Food Processing). Den förra publicerades i juli Innehållet i rapporten avser verksamheten inom Coca-Cola Enterprises Sverige AB och data och nyckeltal gäller för 2011, där inget annat anges. Underlag till redovisade resultatindikatorer har tagits fram internt av respektive ansvarig avdelning, genom koncerngemensamma metoder för mätning och beräkning. Årets kortfattade tryckta svenska redovisning tillsammans med information på vår svenska hemsida samt koncernens gemensamma hållbarhetsredovisning för 2011 (Coca-Cola Enterprises Sustainability Report 2011, se motsvarar enligt egen bedömning GRI:s tillämpningsnivå B+. Ambitionen är att kontinuerligt utveckla såväl hållbarhetsarbetet som redovisningen och avsikten är att fortsätta redovisa vårt hållbarhetsarbete årligen. Inriktning och urval Hållbarhetsredovisningen beskriver Coca-Cola Enterprises Sveriges aktiviteter och resultat i hållbarhetsarbetet, utifrån Coca-Cola Enterprises gemensamma fokusområden och mål. Innehållet speglar verksamhetens betydande hållbarhetsaspekter, såsom energi- och vattenanvändning, förpackningar, sortiment och produktinformation samt medarbetarfrågor såsom hälsa och mångfald. Dessa frågor är också av stort intresse för våra intressenter, och aktuella i den allmänna debatten och i media. Syftet med redovisningen är att vara ett bra underlag för omvärlden att bedöma hållbarheten för vår verksamhet samt att fungera som plattform för fortsatt dialog. Vi för en löpande och öppen dialog med våra intressenter, för att hålla oss uppdaterade om deras krav och förväntningar och för att kommunicera vårt förhållningssätt i olika 18 Coca-Cola Enterprises Sverige AB frågor. Vi deltar också aktivt i nätverk och organisationer för frågor som berör vår verksamhet, såväl lokala som internationella. Oberoende granskning På uppdrag av Coca-Cola Enterprises har SGS United Kingdom Ltd gjort en oberoende granskning av koncernens Corporate Responsibility and Sustainability Report Granskningen har inkluderat redovisade data i denna svenska hållbarhetsredovisning. SGS bedömning är att redovisade data är tillförlitliga. Granskningsutlåtandena i sin helhet finns på och GRI-index På följande sida finns en översikt över obligatoriska GRI-indikatorer samt de för verksamheten relevanta resultatindikatorer som Coca-Cola Enterprises Sverige valt att redovisa på, med hänvisning till var informationen finns. Ett fullständigt GRI-index med information om vi redovisat fullständigt eller delvis enligt GRI:s riktlinjer för varje enskild resultatindikator, finns på Mer information om GRI och fullständig beskrivning av riktlinjer och indikatorer finns på Kontakta oss Vi tar gärna emot synpunkter och frågor som rör vårt hållbarhetsarbete. e-post: telefon: Kontaktperson: Magdalena Kettis, chef CRS DMA EC 5-6, , 6-7 EC EC2 3, , 8 DMA EN 6, , EN EN , EN EN10 0% 2.7 5, 8 EN , EN Inga särskilda förändringar EN21 14, EN22 13, EN23 Inga väsentliga spill EN EN EN28 Inga böter eller sanktioner , EN DMA LA 6, Inga särskilda begränsningar LA1 5, LA4 100% , LA , LA13 15, Inga särskilda förändringar DMA HR 6, HR2 7, HR4 Inga rapporterade fall , DMA SO SO3 6, 4.3 Ej relevant SO8 Inga böter eller sanktioner DMA PR 6, 8-9, FP5 100% 4.6 FP PR FP PR PR , PR , 18 PR9 Inga böter , 13,www.cceansvar.se , , Hållbarhetsredovisning

11 BV-COC Coca-Cola Enterprises Sverige AB Dryckesvägen 2C Haninge T Text: Trossa AB Form: Cox Stockholm AB Foto: Stefan Nilsson S1 Bild, Coca-Cola Enterprises Sverige Tryck: HS Grafiska Hållbarhetsredovisningen är tryckt på Cocoon som är FSC-certifierat och Svanenmärkt. Cocoon tillverkas av 100 % använt träfritt returpapper. Cocoon uppfyller därför normen för åldringsbeständighet enligt ISO 9706.

VD har ordet. Vi ska ta en branschledande och drivande roll för en

VD har ordet. Vi ska ta en branschledande och drivande roll för en VD har ordet CRS rapport 22/23 1/13 Vi ska ta en branschledande och drivande roll för en hållbar samhällsutveckling Coca-Cola Enterprises har en tydlig ambition vad gäller hållbar tillväxt. Med utgångspunkt

Läs mer

Historien bakom flaskan

Historien bakom flaskan Historien bakom flaskan Kort om vårt hållbarhetsarbete 2014-2015 CRS RAPPORT 2014/2015 01/12 VD har ordet Coca-Cola Enterprises vision är att vara nummer 1 i branschen, både vad gäller volym och kundnöjdhet.

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Dryckesvägen 2D, 136 87 Haninge HÅLLBARHETSREDOVISNING 2007

Dryckesvägen 2D, 136 87 Haninge HÅLLBARHETSREDOVISNING 2007 (Biljetterna gäller en gång/person. Åldersgräns 7 år. Under 18 år i målsmans sällskap.) Dryckesvägen 2D, 136 87 Haninge HÅLLBARHETSREDOVISNING 2007 30 30 FÖRORD INNEHÅLL Förord av VD 3 Om Coca-Cola Drycker

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Resultat 2008 2 Förord av VD 3 Om Coca-Cola Drycker Sverige 4 Strategi 6 Produkt & Marknad 9 Miljö 14 Människor 20 The Coca-Cola Company 26 GRI 30 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 Viktiga framsteg

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Hållbart företagande

Hållbart företagande Hållbart företagande HÅLLBART FÖRETAGANDE För en hållbar framtid En av Martin & Serveras viktigaste utmaningar är att erbjuda varor och tjänster som möter våra kunders efterfrågan och samtidigt är långsiktigt

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Ansvarsfullt företagande.

Ansvarsfullt företagande. Våra ledstjärnor på vägen mot framtidens hållbara meny. Ansvarsfullt företagande. nsvar d 2020 10.5% av vår försäljning är ekologiska och miljömärkta produkter 20% av ledare med personalansvar ska ha utländsk

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Eko-mat i offentlig sektor. Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera

Eko-mat i offentlig sektor. Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera Eko-mat i offentlig sektor Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera Försäljning av EKO sortiment en viktig del i Serveras strategi Stark utveckling andel eko* av total

Läs mer

STÄDA SVERIGE Städa Strand 2014. Segeltorps Hockey i Östnora. Foto: Anton Hedlund. Städa Strand

STÄDA SVERIGE Städa Strand 2014. Segeltorps Hockey i Östnora. Foto: Anton Hedlund. Städa Strand STÄDA SVERIGE Städa Strand 2014 Segeltorps Hockey i Östnora. Foto: Anton Hedlund. Städa Strand Utbildningsmaterial till deltagande föreningar 2014 2 Städa Strand 2014 Tack för att ni vill vara med! För

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Från kunskap till handling Norrköping 6-7 maj 2014 2014-05-12 1 Marcus Ihre, Projektledare SIS marcus.ihre@sis.se, 0709 48 06 61

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Miljöchefer upplever mindre stöd från VD

Miljöchefer upplever mindre stöd från VD Miljöchefer upplever mindre stöd från VD Framtidens kund Staples arbete Staples arbete Staples arbete Staples arbete Summering av EcoEasy-katalogen: 1.500 artiklar Tredjepartscertifierade Socialt ansvarstagande

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Korta fakta om Skanska idag

Korta fakta om Skanska idag Korta fakta om Skanska idag 1 Grundat 1887 Skanska är ett av världens ledande byggföretag Cirka 133 miljarder SEK omsättning 2003 Cirka 4,000 återkommande kunder 60,000 medarbetare (12000 i Sverige) Czech,

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

STÄDA SVERIGE Städa Strand 2015. Götaverkens SDK vid Smithska udden. Foto: Michaela Dahlström. Städa Strand

STÄDA SVERIGE Städa Strand 2015. Götaverkens SDK vid Smithska udden. Foto: Michaela Dahlström. Städa Strand STÄDA SVERIGE Städa Strand 2015 Götaverkens SDK vid Smithska udden. Foto: Michaela Dahlström. Städa Strand Informationsmaterial till deltagande föreningar 2015 2 Städa Strand Tack för att ni vill vara

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

ROOMI Consciously yours

ROOMI Consciously yours ROOMI Consciously yours VÅRT ANSVARSTAGANDE Toivio & Trum AB (härefter T&T) och varumärket ROOMI, tillämpar ISOstandarden ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande i sin verksamhet, enligt nedan.

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Inledning Vad är det egentligen vår mat innehåller, är innehållet alltid så oskyldigt som man tror? Hur ofta brukar man inte förbise innehållsförteckning

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige AUGUSTI 27 En undersökning utförd av SIK för Konsumentföreningen Stockholm. För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor,

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer