Hur kan en dryck bidra till en hållbar framtid?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan en dryck bidra till en hållbar framtid?"

Transkript

1 Hur kan en dryck bidra till en hållbar framtid? Hållbarhetsredovisning

2 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Om Coca-Cola Enterprises Sverige 5 Strategi och styrning 6 Vår värdekedja 7 Våra drycker 8 Energi och klimat 10 Hållbara förpackningar 12 Varsam vattenhantering 14 Medarbetare 15 Samhällsengagemang och Aktiv livsstil 16 Om hållbarhetsredovisningen, GRI 18 Vi är en del av Coca-Cola Enterprises som finns i åtta europeiska länder. Mer på Coca-Cola Enterprises mål för hållbarhet Mål och resultat Coca-Cola Enterprises Sverige Energi och klimat Vi ska minska klimatavtrycket från drycken i din hand med en tredjedel, genom minskade koldioxidutsläpp i hela värdekedjan. Energi och klimat Sedan 2007 har vi minskat utsläppen från den egna verksamheten med 26,5%, främst genom övergång till förnybara energikällor och bränslen. Vi samarbetar med andra svenska företag för att driva klimatfrågan. Fördjupad redovisning med fler exempel från vårt hållbarhetsarbete hittar du på Varsam vattenhantering Vi ska sätta standarden för vatteneffektivitet, etablera en verksamhet med hållbar vattenanvändning och minimera påverkan på vattnet genom hela värdekedjan. Varsam vattenhantering Vi ska minska vattenanvändningen per liter producerad dryck till 1,5 l 2014, jämfört med 1, Hållbara förpackningar Vi ska sätta standarden för hållbara förpackningar, uppnå noll avfall från verksamheten och återvinna allt förpackningsmaterial vi använder. Hållbara förpackningar Vi ska öka andelen återvunnet och förnybart material i förpackningarna var 2/3 av alla 0,5 liters PET-flaskor PlantBottle, en flaska delvis bestående av växtbaserat material. Hur kan en dryck bidra till en hållbar framtid? Vi producerar och distribuerar några av världens mest kända drycker. I alla led, från inköp av ingredienser och framställning av drycker till marknadsföring och försäljning vill vi ta ansvar för vår påverkan och samtidigt bidra till en hållbar framtid. Tillsammans med våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra aktörer i lokalsamhället kan vi göra skillnad. Både idag och imorgon. Våra drycker Vi ska tillhandahålla ett brett sortiment av högkvalitativa och uppfriskande drycker med näringsoch ingrediensinformation så att konsumenterna kan göra välgrundade dryckesval. Samhällsengagemang Vi ska vara en positiv kraft i samhället, samverka med lokala partners och stödja våra medarbetares aktiva engagemang. Vi ska öka avsättningen till sociala investeringar till 1% av vinsten* Hälsa och aktiv livsstil Vi ska uppmuntra till ett aktivt hälsosamt liv genom att stödja insatser och program för fysisk aktivitet och näringsinformation. Medarbetare Vi ska attrahera, utveckla och behålla en talangfull och mångfacetterad arbetsstyrka, på en säker och hälsosam arbetsplats som främjar en vinnande och inkluderande kultur. *Före skatt. Våra drycker Vi ska vara nummer 1 hos våra kunder och erbjuda ett brett sortiment av drycker med hög kvalitet utgjorde lågkaloridrycker 30% av vår produktportfölj. NKI för dagligvaruhandeln nådde 5,7 av 7, produktkvalitetsindex nådde 98. Samhällsengagemang Vi prioriterar insatser för miljön och ungdomars hälsa och utbildning genomfördes Städa Strand för andra året, 263 stränder städades. Hälsa och aktiv livsstil Vi stödjer idrottsaktiviteter och friskvård, inom och utanför företaget. Vi fortsätter våra engagemang för ungdomsidrotten och uppmuntrar våra medarbetare att röra på sig. 80% av fältpersonalen nyttjade sitt friskvårds bidrag under Medarbetare Vi har en nollvision för arbetsskador och har under 2011 utbildat våra medarbetare i beteendebaserad säkerhet. Delaktighet och engagemang ska genomsyra hela verksamheten föreslog och genomförde våra medarbetare sammanlagt över förbättringar. 2 Coca-Cola Enterprises Sverige AB Hållbarhetsredovisning

3 VD har ordet Om Coca-Cola Enterprises Sverige Här finns vi Om Coca-Cola Enterprises Sverige 1 miljon liter dryck distribueras dagligen till våra kunder Huvudkontor, produktion och lager ligger i Jordbro, strax söder om Stockholm. Flertalet av våra anställda, ca 600 personer arbetar här. En miljon liter dryck produceras varje dag och distribueras till våra kunder i hela Sverige. Regionala säljkontor och omlastningsstationer för distribution finns på flera orter runtom i landet. Huvudkontor Regionalt säljkontor eller omlastningsstation Produktionsanläggning Distributionscentral Kan en dryck bidra till en hållbar framtid? Vårt svar är Ja! och speglar synen och ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet. Vi ska ta ansvar för vår verksamhet och våra produkters påverkan på människor och miljö, motsvara och helst överträffa de förväntningar som omvärlden har på oss som företag. Utöver detta vill vi ta en branschledande och drivande roll för en hållbar samhällsutveckling har präglats av ett intensivt arbete med implementering av Coca-Cola Enterprises plan för hållbarhet, med utmanande mål att nå till Grunden i arbetet handlar om att på allvar integrera hållbarhetsfrågorna i affärsmodeller och i alla delar av verksamhet och värdekedja. Vi arbetar ständigt för en mer effektiv resursanvändning, och övergår successivt till förnybara bränslen och material. Ett proaktivt klimatarbete och utvecklingen av Plant Bottle är två goda exempel i arbetet hittills. Samtidigt finns mycket mer att göra, exempelvis vad gäller vårt vattenavtryck och att fortsätta utveckla våra drycker och sortiment utifrån miljö- och hälsoaspekter. 4 Coca-Cola Enterprises Sverige AB De som i praktiken möjliggör att vi blir lite mer hållbara för varje dag, är alla fantastiska medarbetare. Under 2011 bidrog var och en med hela 16 förbättringar som vässade verksamheten i stort och smått. Vår hållbarhetsrapport för 2011 har ett mindre format än tidigare år, en följd av att hållbarhetsarbetet nu är integrerat och gemensamt inom Coca-Cola Enterprises. Vi avser också att använda webben i större utsträckning. Mer om styrning, organisation, mål och resultat i hållbarhetsarbetet hittar du på koncernens hemsida och på vår svenska hemsida På följande sidor beskrivs hur vi implementerar målen i den svenska verksamheten, våra åtgärder och resultat. Jag hoppas du har behållning av läsningen och tar gärna del av dina frågor och synpunkter! Göran Holm, VD Coca-Cola Enterprises Sverige Bolagsstyrning Coca-Cola Enterprises Sveriges styrelse och ledning utgörs delvis av samma personer, då vi är ett helägt dotterbolag. I enlighet med koncernens riktlinjer ingår Coca-Cola Enterprises europeiska chefsjurist (Frank Govaerts, styrelseordförande), supply chain Borlänge 2 Borås 3 Eksjö 4 Gotland 5 Halmstad 6 Haninge 7 Helsingborg 8 Mora 9 Kallinge 10 Kalmar 11 Karlstad 12 Kristianstad 13 Linköping 14 Luleå 15 Malmö 16 Norrköping 17 Sandviken 18 Skövde 19 Skellefteå 20 Söråker 21 Söderhamn 22 Uddevalla 23 Umeå 24 Västerås 25 Växjö 26 Örebro 27 Östersund 28 Gävle 29 Katrineholm Coca-Cola Enterprises Sverige AB 2011 Omsättning: 3 miljarder kr Försäljningsvolym: 385,3 miljoner liter dryck Antal anställda: 817 personer (varav heltidsanställda 99,5% och tillsvidareanställda 87%) Ägare: Coca-Cola Enterprises Sverige AB är ett helägt dotterbolag till CCE Holdings Sverige AB. Moderbolag för hela koncernen är Coca-Cola Enterprises Inc, Atlanta i USA. direktör och finansdirektör i styrelsen. Minst hälften av ledamöterna ska representera det lokala bolaget. Två styrelseledamöter är arbetstagarrepresentanter. Mer om bolagsstyrningen för Coca-cola Enterprises Hållbarhetsredovisning

4 Strategi & styrning för hållbar tillväxt Vår värdekedja Coca-Cola Enterprises vision för hållbarhet sträcker sig utanför den egna verksamheten och innebär att ta en branschledande roll för hållbar samhällsutveckling. Hållbarhetsarbetet bedrivs inom sju målområden (se sid 3), med särskilt fokus på Energi och klimat samt Hållbara förpackningar. Ny plan för hållbarhet Sedan 2011 finns en ny hållbarhetsplan, Deliver for Today, Inspire for Tomorrow med tydliga målsättningar för respektive område. Arbetet följs upp och rapporteras kontinuerligt, bland annat genom en årlig hållbarhetsredovisning. Coca-Cola Enterprises Sverige har uppdraget att implementera målen i den lokala verksamheten. Vi har en stark egen drivkraft för arbetet. Hållbarhet är en av våra strategier för att nå visionen 1 med sikte på 2020; Nr 1 hos våra kunder, 1 dryck för alla i Sverige varje dag, nr 1 i lönsamhet inom koncernen. Organisation för hållbarhet Det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet inom Coca-Cola Enterprises Sverige vilar på företagsledningen. Arbetet för säkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö och förvaltningen av ledningssystemen omhändertas sedan 2011 i en samlad enhet under verksamhetsdelen Supply Chain, med produktionsdirektören som högsta ansvarig. Under 2011 har en hållbarhetschef anställts, med övergripande ansvar för CRS (Corporate Responsibility and Sustainability) och hållbarhetskommunikation. På koncernnivå finns en särskild styrelsekommitté som löpande utvärderar hållbarhetsarbetet. Ett tvärfunktionellt CRS-råd driver det strategiska arbetet genom styrgrupper för respektive fokusområde, med stöd av CRSoch QESH-ansvariga* i de olika länderna. 6 Coca-Cola Enterprises Sverige AB Integrerat, systematiskt arbetssätt Verksamhetsanpassade ledningssystem är en viktig del i vårt systematiska arbetssätt. Coca-Cola Enterprises Sverige är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO respektive OSHAS Ledningssystemen omfattar hela företaget, inte bara Supply Chain. Vi är också certifierade för livsmedelssäkerhet enligt ISO och PAS 220 (FSSC 22000). Utgångspunkten för vårt integrerade verksamhetssystem är The Coca-Cola Company s verksamhetsledningssystem KORE, med ambitiösa riktlinjer som i hög grad sträcker sig förbi de övriga standardernas krav. Löpande uppföljning sker mot styrande mål och nyckeltal, inom produktion med fokus på linjeeffektivitet och så täta intervall som var fjärde timme. Våra linjechefer mäts och följs upp mot målen, inklusive de hållbarhetsrelaterade målen. Delaktighet för ständig förbättring Varje medarbetares ansvar och engagemang behövs i arbetet för hållbar verksamhetsutveckling. Alla medarbetare uppmuntras att föreslå och genomföra förbättringar, stora som små, genom verktyget C2. Förbättringsarbetet är integrerat i de individuella målen. Under 2012 genomfördes totalt förbättringar, motsvarande ca 16 förbättringar per medarbetare ( ). Coca-Cola Enterprises Sverige tilldelades Alan G Robinson Award 2011, en utmärkelse för framstående förbättringsarbete Uppförandekod ger riktlinjer Coca-Cola Enterprises uppförandekod - Code of Business Conduct - gäller alla medarbetare och anger riktlinjer för affärsmässigt uppträdande utifrån företagets gemensamma värderingar. Uppförandekoden ger bland annat vägledning vad gäller etiska aspekter, leverantörsrelationer och antikorruption samt behandlar även hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. *QESH-ansvariga = Ansvariga för kvalitet, miljö, säkerhet och hälsa (Quality, Environment, Safety, Health). Påverkan och ansvar genom hela värdekedjan Leverantörskedjan Vi prioriterar lokala producenter i syfte att begränsa miljöpåverkan från de råvaror och material vi använder. Våra drycker framställs av svenskt socker, som inte kräver konstbevattning. Vi behöver dock utveckla kunskapen om hur vattenavtrycket ser ut i råvaruledet. Tydliga krav avseende kvalitet, miljö och socialt ansvar ställs på alla våra leverantörer. Våra förpackningar är resurseffektiva, återvinningsbara och består delvis av återvunnet och förnybart material. En ökande andel av våra PET-flaskor är PlantBottle, en flaska som består av delvis växtbaserat material. Vår verksamhet Kvalitet, säkerhet, resurseffektivitet och miljöhänsyn är högt prioriterat i vår dryckesproduktion. Vi använder vatten och energi effektivt och minimerar mängden restavfall. Vi är det största företaget och näst största arbetsgivaren i Haninge kommun. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats och en positiv kraft i lokalsamhället. 1 miljon liter dryck distribueras dagligen till våra kunder. Vi arbetar för hög fyllnadsgrad, bränsleeffektivitet och övergång till förnybara drivmedel. Vi arbetar för en energieffektiv kylskåpspark med minsta möjliga klimatpåverkan. Kunder & konsumenter Vi erbjuder ett brett sortiment av drycker, för alla smaker och tillfällen. Vi ger också vägledande information om näringsinnehåll och hälsa. Alla våra dryckesförpackningar kan materialåtervinnas. Genom vårt medlemskap i Sveriges Bryggerier är vi delägare i Returpack som sköter insamlingen av burkar och PET-flaskor i Sverige. Värdekedjan Råvaror & leverantörer Förpackningar Produktion Distribution Kylskåp Återvinning Påverkan Hållbarhetsredovisning

5 Våra drycker All vår läsk är nu helt utan tillsatta konserveringsmedel Coca-Cola Enterprises ska erbjuda ett brett sortiment av drycker med hög kvalitet. Vi ska också ge vägledande information om näringsinnehåll och hälsa som underlättar medvetna val. Drycker för alla smaker och tillfällen Vårt sortiment omfattar drycker med och utan kolsyra, med och utan socker och i olika förpackningsstorlekar. Läsk, juicedrycker, juice, vatten, smoothies och energidrycker. Under varumärket Chaqwa erbjuder vi också varma drycker, kaffe och te, till arbetsplatser. Produkter och sortiment utvecklas kontinuerligt. Alltfler kunder och konsumenter efterfrågar till exempel hälsoprofilerade produkter och ställer krav på innehåll och ingredienser. Flera lågkalorialternativ, miljöanpassade Framstegsrapport Coca-Cola Enterprises Sverige AB förpackningar och utfasning av tillsatta färg- och konserveringsmedel är några exempel på hur våra drycker utvecklats de senaste åren. Coca-Cola Enterprises Sverige är marknadsledande på läsk i Sverige med över 50% marknadsandel. Juice och energidrycker tillhör de kategorier som växer mest. Lokala, naturliga råvaror Vi prioriterar lokala råvaruleverantörer. Våra drycker framställs med vatten från Mälaren, källvattnet Bonaqua av vatten från en lokal källa i Haninge. Sockret kommer från skånska sockerbetor och transporteras till oss med tåg. Alla våra leverantörer måste uppfylla högt ställda krav på kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Vår strävan är att våra drycker ska vara helt Nyckeltal Utfall Utveckling Kundnöjdhet (Dagligvarukedjornas betyg, skala 1-7) Produktkvalitet (index där max=100) Mål 2015: 99 Förpackningskvalitet (index där max = 100) Mål 2015: 99 5,7 (5,8 2010) 98 ( ) 99 ( ) Lågkaloriprodukter (andel av produktportfölj) 30% (31% 3010) Produktkvalitet omfattar bl.a. sockerhalt, kolsyreinnehåll, utseende och smak. Förpackningskvalitet omfattar bl.a. nettoinnehåll, datummärkning och vridmoment på skruvkorken. Resultaten för 2011 placerar oss 2:a respektive 1:a inom Coca-Cola Enterprises. fria från onödiga tillsatser. Alltfler konsumenter efterfrågar också naturliga produkter. Efter flera års successiv utfasning är alla våra läskedrycker sedan 2010 helt utan tillsatta konserveringsmedel. Fanta har utvecklats ytterligare ett steg i denna riktning och innehåller nu bara naturliga smak- och färgämnen. Riktigt gott kaffe I vårt erbjudande till arbetsplatser finns numera Chaqwa ekologiskt och Fairtrade kaffe, certifierat enligt både EU:s regelverk för ekologisk produktion och den internationella märkningen Fairtrade med kriterier för socialt ansvarstagande. Socker och sötningsmedel Vi erbjuder ett växande utbud av lågkalorioch sockerfria drycker var 30% av vår portfölj lågkaloriprodukter. Våra drycker sötade med sötningsmedel är ett alternativ för den som vill ha en söt dryck utan att få i sig några kalorier, och för till exempel diabetiker. En del väljer också dryck sötad med sötningsmedel för att de gillar smaken. Det vanligaste sötningsmedlet aspartam (E951) har under många år testats i vetenskapliga studier som alla bekräftar dess säkerhet ur hälsosynpunkt. (För mer information, se Kvalitet och säkerhet Det är ytterst viktigt för oss att kunna garantera kvalitet och produktsäkerhet för alla våra drycker. Vi genomför rutinmässiga laboratorietester på råvaror och ingredienser, vatten, färdig dryck och förpackningar. På Chaqwa kaffe finns nu som ekologiskt och Fairtrade alternativ färdiga produkter mäts produkt- och förpackningskvalitet på stickprover genom ett koncerngemensamt internationellt index. Utöver tester och mätningar tas kontinuerligt hänsyn till synpunkter från kunder och konsumenter. Antalet konsumentreklamationer är mycket lågt, cirka 2 st per miljon sålda förpackningar. Samtliga reklamationer analyseras. Produktavvikelser som orsakat sjukdom eller skada har inte påvisats under året. Ansvarsfull marknadsföring På alla våra drycker finns i enlighet med lagstiftningen en näringsdeklaration som anger innehåll av energi och olika näringsämnen per 100 ml, kompletterade med den frivilliga GDA-märkningen. GDA anger produktens innehåll i en serveringsportion, angivet som del av vägledande dagligt intag. Vi har en tydlig policy för ansvarsfull marknadsföring. All marknadskommunikation ska ske enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. Vi bedriver aldrig direkt marknadsföring mot barn eller skolor. Vi har också undertecknat branschens EU-gemensamma riktlinjer för marknadsföring av energidrycker. Förväntningar från kunder och konsumenter Ett strukturerat och trovärdigt hållbarhetsarbete tillhör idag hygienfaktorerna för att vara leverantör till de stora kedjorna. Vi undersöker årligen hur nöjda våra företagskunder är med oss som leverantör. Dagligvaruhandeln rankade oss 2011 i jämförelse med andra leverantörer totalt sett som nr 6 av 15 (7 av ). Servicehandeln som nr 6 av 14 (5 av ). Hållbarhetsredovisning

6 Energi & klimat En av Coca-Cola Enterprises prioriterade strategier är att vara branschledande inom energi och klimat. I Sverige arbetar vi kontinuerligt för att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten, det vill säga tillverkning, distribution och kylning. Sedan 2007 har vi minskat koldioxidutsläppen med 26,5%. Vi tar ansvar för klimatpåverkan genom hela värdekedjan och fokuserar insatserna där påverkan är störst. Utplacerade kylskåp hos kunderna står för merparten av våra klimatpåverkande utsläpp. Att i samarbete med kunderna välja energieffektiv teknik och förnybara elkällor är en förutsättning för att nå klimatmålet. Smarta snåla kylskåp För att minska energianvändningen från kylskåp och dryckesautomater övergår vi successivt till nya smarta och energisnåla utrustningar. Med hjälp av ett optiskt öga registrerar dessa rörelsemönster och behovsanpassar kyla och belysning vilket minskar energiförbrukningen med upp till 35%. Utsläppen från vart och ett av våra kylskåp har minskat med ca 27% sedan För att snabbare öka andelen energisnåla kylskåp eftermonterar vi också sedan 2010 energispartekniken EMS på befintliga äldre kylskåp, på vårt renoveringscenter fanns tekniken på drygt hälften av våra ca kylskåp. 10 Coca-Cola Enterprises Sverige AB En annan viktig åtgärd är övergång från det kraftigt klimatpåverkande köldmediet HFC till mer miljöanpassad köldmedia i kylutrustningarna. Idag är de allra flesta nyinköpta kylutrustningar HFC-fria, undantag är särskilda typer av utrustningar där HFC-fria alternativ ännu inte finns att tillgå. Belysningen står för ca 35% av kylskåpens energianvändning. Som ett nästa steg i arbetet utrustas därför nu nya kylskåp med energisnål LED-belysning, som minskar energibehovet betydligt. Energieffektivisering i produktion Under 2011 har en energiutredning genomförts på vår anläggning i Jordbro. Utifrån resultatet ska flera insatser genomföras 2012, med målet 3% energibesparing. Områden med effektiviseringspotential är bland annat tidsstyrning av belysning, optimering av produktionsutrustning och isolering av rör. All el och fjärrvärme till vår produktion kommer från förnybara källor. Vi använder endast Bra Miljöval el från vind- och vattenkraft. Fjärrvärmen till fastigheten och produktionen kommer från ett lokalt värmeverk som eldas med biobränsle (vedflis, träpellets och biologisk olja). Green Logistics Vår handlingsplan för att effektivisera och minska klimatpåverkan från godstranspor- Hagainitiativet Coca-Cola Enterprises Sverige är en av grundarna och ett av idag elva företag i Hagainitiativet, ett nätverk med syfte att minska näringslivets klimatpåverkan. Inom ramen för klimatsamarbetet har vi satt målet att minska våra utsläpp av växthusgaser med hela 80% till 2020, jämfört med Läs mer på terna har tre fokusområden: Fortsatt satsning på förnybara bränslen, ökad övergång till järnvägstransporter och stöd till distributörer för effektivare logistik. Våra distributionslastbilar i Malmö, Västerås och Stockholm körs nu på RME (Rapsmetylester). Det motsvarar 78% av vår egen fordonspark och minskade koldioxidutsläpp med ca 450 ton jämfört med vanlig diesel. Under 2012 sker övergång till RME också i Gävle. Även externa transportörer rekommenderas att köra på RME, vilket under 2011 resulterade i Framstegsrapport 2011 Nyckeltal Utfall Utveckling Koldioxidutsläpp, totalt ton (tillverkning, distribution samt kylutrustning hos kund) Energianvändning, kwh per 1000 liter producerad dryck Andel fordon i egen fordonsflotta som körs på RME i distribution ( ) 98 kwh ( ) 78% (56% 2010) Andel energisnåla kylskåp (EMS) 59,8% (38% 2010) HFC-fria kylskåp (nyinköp) Mål 2015: 100% minskade utsläpp av koldioxid med ca 300 ton. Vi strävar alltid efter optimerad ruttplanering och fyllda bilar. Alla våra förare är utbildade i effektivt körsätt (så kallad Eco-driving). Koldioxidutsläpp, (ton CO2e) Kylutrustning hos kund Tillverkning Distribution, inkl affärsresor % (75% 2010) Sedan 2007 har vi minskat utsläppen med över 26%, främst genom övergång till förnybara bränslen och energikällor. En stor del av våra sammanlagda utsläpp kommer från kylskåp hos kunder. Antalet kylskåp har ökat de senaste åren, utsläppen per kylskåp har dock minskat avsevärt, genom energisnål teknik och övergång till mer miljöanpassade köldmedier. Energi- och klimatdata mäts och följs upp månadsvis. Klimatpåverkan beräknas enligt GHG-protokollet. Redovisade data omfattar tillverkning, distribution och kylutrustning hos kunder. Vi arbetar med att utveckla redovisningen till att omfatta även råvaror, förpackningar samt återvinning. Hållbarhetsredovisning Tillverkning Distribution inkl.tjänsteresor Kylutrustning hos kund 19% 41% 40%

7 Hållbara förpackningar 1 1 mm kortare kork på PET-flaskan sparar 560 ton plast per år Coca-Cola Enterprises har ambitionen att vara branschledande och drivande i utvecklingen för hållbara förpackningar. Noll avfall från produktionen och att återvinna alla förpackningar är de övergripande målsättningarna. Mindre material, lägre vikt Vi arbetar sedan länge med att utveckla konsumentförpackningarna mot lägre vikt och minskad mängd material, utan att göra avkall på funktion och kvalitet. Tunnare plast och glas och kortare skruvkorkar på PETflaskor är exempel på åtgärder de senaste åren som sparat material och koldioxidutsläpp. I samarbete med kunder och leverantörer arbetar vi också för att minska mängden transportförpackningar och butiksemballage. Återvunnet material Materialet i våra PET-flaskor består till varier- 12 Coca-Cola Enterprises Sverige AB ande grad återvunnen plast, beroende på typ och storlek på flaska, leverantör och tillgång. Vårt långsiktiga mål är att nå 100% återvunnet och förnybart material i flaskorna. Förnybara material - Plant Bottle PlantBottle introducerades 2010 i Sverige. Under 2011 har lanseringen utökats till att omfatta både Bonaqua och samtliga Coca-Cola-varianter i 0,5 litersflaskor, vilket motsvarar två tredjedelar av alla våra 0,5 liters PET-flaskor. Sammanlagt såldes 40 miljoner PlantBottle under året. PlantBottle är en PET-flaska bestående av minst 15% växtbaserat material, främst biprodukter från sockerproduktionen. Livscykelanalyser visar att PlantBottle minskar utsläppen av koldioxid betydligt i jämförelse med vanliga PET-flaskor av 100% oljebaserad plast. PlantBottle fungerar som vanligt i pant- och retursystemet för PET-flaskor. Vi tar ansvar för våra förpackningar Vi tar ansvar för våra flaskor och burkar även efter att de använts. Alla våra dryckesförpackningar kan materialåtervinnas. PET-flaskor och aluminiumburkar som utgör den största delen, ingår i Returpack Sveriges återvinningssystem där Coca-Cola Enterprises Sverige genom Sveriges Bryggerier är delägare. Ca 85% av alla PET-flaskor och 91% av burkarna i Sverige återvinns, vilket är en hög siffra internationellt sett. Genom samarbeten med förpackningsleverantörer och kunder och kampanjer till konsumenter arbetar vi löpande för att öka insamlingen och återvinningen ytterligare. Framstegsrapport 2011 Nyckeltal Utfall Utveckling Andel återvunnet material i PET-flaskor 10-50% * = Andel återvunna konsumentförpackningar (i Sverige) Totalt 87% (85% PET, 91% aluminiumburkar) = Avfallshantering, andel återvinning: Mål 100% 99,4% (87,2 2010) *Andelen återvunnen plast varierar mellan olika flaskstorlekar. För våra 0,5 liters PET-flaskor gäller 50%. Hållbarhetsredovisning

8 Varsam vattenhantering Medarbetare Vatten är vår viktigaste råvara, hela 89,5% av en Coca-Cola består av vatten. Vi behöver också vatten till vår produktion. Coca-Cola Enterprises övergripande mål för varsam vattenhantering handlar om att skydda våra vattentäkter, använda vattnet sparsamt och återföra det utan föroreningar till naturen. Sårbarhetsanalys av lokal vattenkälla Vattnet till våra drycker är kommunalt dricksvatten från Mälaren som renas ytterligare i egen reningsanläggning. Källvattnet till vårt vatten Bonaqua tas från en lokal källa bara 2 km från produktionsanläggningen i Jordbro. Inom Coca-Cola Enterprises görs sårbarhetsanalyser av samtliga vattentäkter som används, i syfte att säkerställa kvalitet, tillgång och minimerad miljöpåverkan. Arbetet med en sådan sårbarhetsanalys för den lokala vattenkälla vi använder, pågår i nära samarbete med Haninge kommun och beräknas bli klar under Framstegsrapport 2011 Nyckeltal Utfall Utveckling Vattenanvändning, totalt, miljoner liter Mål : 3% minskning Vattenanvändning, liter per liter producerad dryck. Mål 2014: 1,5 l Vattenanvändningen per liter dryck har varit i princip oförändrad de senaste åren. 14 Coca-Cola Enterprises Sverige AB Vattenbesparande åtgärder Vattenanvändningen följs upp och rapporteras varje månad. Under 2012 genomförs tre vattenbesparande projekt, som sammantaget ska minska vattenanvändningen med 3% och föra oss närmare koncernens mål 1,2 liter per liter producerad dryck (år 2020): Effektivare rengöring i produktionslinjerna, utveckling av torr smörjning av produktionsbanor samt mer effektiv diskning av glasflaskor. För att bli än mer vatteneffektiva ska vi på sikt undersöka möjligheten att recirkulera och återanvända vatten i produktionen. Vi avser också att öka kunskapen om vårt vattenavtryck i hela värdekedjan, inte minst vattenbehovet vid odling av socker och andra råvaror. Kasserad dryck blir biogas År 2011 kasserades 2044 ton dryck som blev ungefär nm³ biogas (normalkubikmeter) till fordonsbränsle. Jämfört med vanlig diesel sparar detta 130 ton koldioxid. Allt vårt avloppsvatten, m³ 2011, omhändertas i Stockholms kommunala reningsverk. 635 ( ) 1,90 (1, ) Coca-Cola Enterprises Sverige ska vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats där varje medarbetare känner delaktighet och engagemang att utveckla både sig själva, sin hälsa och företaget. Arbetet följer Coca-Cola Enterprises tre prioriterade områden: Säkerhet, Hälsa och välbefinnande samt Mångfald och inkluderande kultur. Vi har en nollvision för arbetsskador. Under 2011 har arbetet med att identifiera och minimera risker utvecklats genom implementering av Coca-Cola Enterprises initiativ Improve Safety. Med utbildning, uppföljning och dagliga rutiner som grund är målet att skapa ett aktivt säkerhetstänkande hos varje medarbetare. 2011/2012 får samtliga medarbetare en 3-timmars utbildning i beteendebaserad säkerhet. Samtliga chefer med delegerat säkerhetsansvar får en heldags utbildning. Framstegsrapport 2011 Hälsa och friskvård Vi har under året arbetat med att vrida perspektivet från sjukfrånvaro till frisknärvaro. Utifrån vetskapen att det finns ett samband mellan engagemang och närvaro, samarbetar vi med företagshälsovården för bättre stöd och uppföljning vid sjukskrivning. För att ytterligare uppmuntra till ett aktivt och hälsosamt liv har wellbeing champions utsetts bland medarbetarna, med uppgiften att inspirera sina kollegor. Vi bedriver också ett systematiskt mångfaldsarbete. Som företag vill vi spegla den mångfald som finns i samhället och bland våra kunder. För att tydligare beakta mångfaldsaspekten vid rekrytering har beslut fattats att minst en av tre slutkandidater till en tjänst om möjligt ska uppfylla något mångfaldskriterium. Nyckeltal Utfall Utveckling Nöjda medarbetare (index engagemang där max=100, enligt medarbetareundersökning) Mål 2014: 84 Sjukfrånvaro (% av total arbetstid) Mål 2012: 4% Arbetsskador (som orsakat sjukfrånvaro, antal totalt) Mål 2014: 0 st Mångfald, andel kvinnliga anställda Mål 2014: 27% 79 ( ) 6,1% (6,1 2010) = 4 (9 2010) 26% ( ) Engagemangsindex 79 motsvarar Sverigegenomsnittet, målet 84 är toppnivå i Sverige. Medarbetarundersökningen visar att de viktigaste drivkrafterna för engagemang är ledarskap, utbildning och utveckling samt hållbarhet (CRS). Hållbarhetsredovisning

9 Samhällsengagemang & Aktiv livsstil Vårt samhällsengagemang sträcker sig utanför affärsverksamheten att producera, marknadsföra och distribuera drycker. Vi stödjer lokala initiativ som främjar hälsa, miljö och en bättre framtid för barn och ungdomar. Vi vill också uppmuntra till en aktiv livsstil, både inom och utanför företaget. Bidrag för positiv samhällsutveckling Coca-Cola Enterprises har som mål att 2014 avsätta 1% av vinsten före skatt till sociala investeringar och initiativ som bidrar till en positiv samhällsutveckling lokalt på de orter och i de länder där vi verkar. Detta inkluderar direkta investeringar i projekt och samarbeten och tid för volontärarbete. I Sverige prioriterar vi insatser för att främja miljöansvar och ungdomars hälsa och utbildning. Städa Strand Sommaren 2011 genomfördes Städa Strand för andra året i rad. 263 badstränder längs hela Sveriges kust städades av 3000 ungdomar från 114 idrottsföreningar. Sammanlagt 55 ton skräp samlades in. Coca-Cola Enterprises Sverige är initiativtagare tillsammans med miljöorganisationen Städa Sverige. Ersättningen för ungdomarnas miljöinsats, ca 2500 kr per strand, går oavkortat till det egna laget. Samarbete för minskad ungdomsarbetslöshet Sedan flera år samarbetar vi med den lokala arbetsförmedlingen för att hjälpa ungdomar som saknar arbetslivserfarenhet och har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Årligen får ca 30 arbetslösa ungdomar två månaders praktik hos oss. Vissa stannar kvar som anställda. Volontärarbete på arbetstid Under 2011 antog vi som första bolag inom Coca-Cola Enterprises en policy för volontärarbete. Alla medarbetare har möjlighet till volontärarbete på arbetstid, två dagar per år. Under 2011 hade vi Myrorna och Mentor som samarbetspartners. Mentor jobbar förebyggande, mot droger och för ungdomar. Samarbetet innebär att medarbetare på Coca-Cola kan bli mentor åt en ung person. Mentorskapet finns i tre olika former. Förutom ett individuellt mentorskap kan man bli e-mentor och finnas tillgänglig via nätet. Den tredje formen, jobbmentor, innebär att vara med i skolan under en temadag och berätta om sitt jobb och yrkesval. Hälsa och aktiv livsstil Coca-Cola Enterprises vill bidra till en aktiv och hälsosam livsstil. Det gör vi dels genom vårt breda utbud av drycker och vägledande näringsinformation, dels genom stöd och uppmuntran till idrott och friskvårdsaktiviteter både inom och utanför företaget. Vår utgångspunkt är att träning och fysisk aktivitet ger utrymme att njuta av den mat och dryck man tycker om i lagom mängd. Sedan 2010 samarbetar vi exempelvis med Stadium Sports Camp, Sveriges största sportläger för åringar valde vi tillsammans med Ungdomens hus i Jordbro/ Haninge ut 8 stipendiater till lägret. Hälsoveckor och träning på jobbet Hälsa och välbefinnande är högt prioriterat även bland våra egna medarbetare. Vi har ett eget gym på anläggningen i Jordbro, och erbjuder flera hälso- och friskvårdsaktiviteter för att främja fysisk aktivitet. Bland annat genomfördes en Active Lifestyle-vecka i januari i samarbete med SATS, med hälsoföreläsningar och extra träningspass i gymmet. Under 2011 erbjöds all fältpersonal en hälsoundersökning (75% deltog). Friskvårdsbidraget för fältpersonal höjdes till 2000 kr och nyttjades under året av hela 80% (220 medarbetare). 55 ton skräp samlades in från 263 badstränder under årets Städa Strand 16 Coca-Cola Enterprises Sverige AB Hållbarhetsredovisning

10 Om hållbarhetsredovisningen GRI index GRI Indikator Sidhänvisning Indikator Sidhänvisning Coca-Cola Enterprises Sveriges hållbarhetsredovisning 2011 är vår femte redovisning enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer (version G3.1 med hänsyn till branschspecifikt tillägg Sector Supplement Food Processing). Den förra publicerades i juli Innehållet i rapporten avser verksamheten inom Coca-Cola Enterprises Sverige AB och data och nyckeltal gäller för 2011, där inget annat anges. Underlag till redovisade resultatindikatorer har tagits fram internt av respektive ansvarig avdelning, genom koncerngemensamma metoder för mätning och beräkning. Årets kortfattade tryckta svenska redovisning tillsammans med information på vår svenska hemsida samt koncernens gemensamma hållbarhetsredovisning för 2011 (Coca-Cola Enterprises Sustainability Report 2011, se motsvarar enligt egen bedömning GRI:s tillämpningsnivå B+. Ambitionen är att kontinuerligt utveckla såväl hållbarhetsarbetet som redovisningen och avsikten är att fortsätta redovisa vårt hållbarhetsarbete årligen. Inriktning och urval Hållbarhetsredovisningen beskriver Coca-Cola Enterprises Sveriges aktiviteter och resultat i hållbarhetsarbetet, utifrån Coca-Cola Enterprises gemensamma fokusområden och mål. Innehållet speglar verksamhetens betydande hållbarhetsaspekter, såsom energi- och vattenanvändning, förpackningar, sortiment och produktinformation samt medarbetarfrågor såsom hälsa och mångfald. Dessa frågor är också av stort intresse för våra intressenter, och aktuella i den allmänna debatten och i media. Syftet med redovisningen är att vara ett bra underlag för omvärlden att bedöma hållbarheten för vår verksamhet samt att fungera som plattform för fortsatt dialog. Vi för en löpande och öppen dialog med våra intressenter, för att hålla oss uppdaterade om deras krav och förväntningar och för att kommunicera vårt förhållningssätt i olika 18 Coca-Cola Enterprises Sverige AB frågor. Vi deltar också aktivt i nätverk och organisationer för frågor som berör vår verksamhet, såväl lokala som internationella. Oberoende granskning På uppdrag av Coca-Cola Enterprises har SGS United Kingdom Ltd gjort en oberoende granskning av koncernens Corporate Responsibility and Sustainability Report Granskningen har inkluderat redovisade data i denna svenska hållbarhetsredovisning. SGS bedömning är att redovisade data är tillförlitliga. Granskningsutlåtandena i sin helhet finns på och GRI-index På följande sida finns en översikt över obligatoriska GRI-indikatorer samt de för verksamheten relevanta resultatindikatorer som Coca-Cola Enterprises Sverige valt att redovisa på, med hänvisning till var informationen finns. Ett fullständigt GRI-index med information om vi redovisat fullständigt eller delvis enligt GRI:s riktlinjer för varje enskild resultatindikator, finns på Mer information om GRI och fullständig beskrivning av riktlinjer och indikatorer finns på Kontakta oss Vi tar gärna emot synpunkter och frågor som rör vårt hållbarhetsarbete. e-post: telefon: Kontaktperson: Magdalena Kettis, chef CRS DMA EC 5-6, , 6-7 EC EC2 3, , 8 DMA EN 6, , EN EN , EN EN10 0% 2.7 5, 8 EN , EN Inga särskilda förändringar EN21 14, EN22 13, EN23 Inga väsentliga spill EN EN EN28 Inga böter eller sanktioner , EN DMA LA 6, Inga särskilda begränsningar LA1 5, LA4 100% , LA , LA13 15, Inga särskilda förändringar DMA HR 6, HR2 7, HR4 Inga rapporterade fall , DMA SO SO3 6, 4.3 Ej relevant SO8 Inga böter eller sanktioner DMA PR 6, 8-9, FP5 100% 4.6 FP PR FP PR PR , PR , 18 PR9 Inga böter , 13,www.cceansvar.se , , Hållbarhetsredovisning

11 BV-COC Coca-Cola Enterprises Sverige AB Dryckesvägen 2C Haninge T Text: Trossa AB Form: Cox Stockholm AB Foto: Stefan Nilsson S1 Bild, Coca-Cola Enterprises Sverige Tryck: HS Grafiska Hållbarhetsredovisningen är tryckt på Cocoon som är FSC-certifierat och Svanenmärkt. Cocoon tillverkas av 100 % använt träfritt returpapper. Cocoon uppfyller därför normen för åldringsbeständighet enligt ISO 9706.

Historien bakom flaskan

Historien bakom flaskan Historien bakom flaskan Kort om vårt hållbarhetsarbete 2014-2015 CRS RAPPORT 2014/2015 01/12 VD har ordet Coca-Cola Enterprises vision är att vara nummer 1 i branschen, både vad gäller volym och kundnöjdhet.

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Resultat 2008 2 Förord av VD 3 Om Coca-Cola Drycker Sverige 4 Strategi 6 Produkt & Marknad 9 Miljö 14 Människor 20 The Coca-Cola Company 26 GRI 30 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 Viktiga framsteg

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Framtidens hållbara meny

Framtidens hållbara meny 2014 Framtidens hållbara meny För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Välkommen till Martin

Läs mer

VD har ordet. Innehåll

VD har ordet. Innehåll Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll VD har ordet 3 Strategi 5 En hållbar ekonomi 8 Motiverade och kompetenta medarbetare 11 Klimatsmart bank 13 Samhällsengagemang 14 Ansvar, styrning och redovisning 15

Läs mer

hållbarhetsredovisning 2013

hållbarhetsredovisning 2013 hållbarhetsredovisning 2013 Människan och ljuset i centrum Fagerhult är experter på belysningslösningar och vårt största bidrag till en hållbar utveckling är att skapa allt energieffektivare system och

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Posten Hållbarhetsredovisning

Posten Hållbarhetsredovisning Posten Hållbarhetsredovisning Postens ombud vinner i längden En infrastruktur för tillväxt i hela Sverige Miljöarbete för hållbar utveckling och stärkt konkurrens Posten ska ha ett högt förtroende hos

Läs mer

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete.

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Textil- och modevärlden är under omvandling. De traditionella

Läs mer

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING Genombrott för ekologisk mat Innehåll 4 Vd har ordet 5 Axfoods ansvar 8 Hållbarhetsprogram 10 Miljö investeringar i miljöarbetet ger resultat ÅSA DOMEIJ Chef miljö och

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

HÅLLBARHETS RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING

HÅLLBARHETS RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING HÅLLBARHETS 2013 RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING INLEDNING: 2013 i korthet Hållbarhetsfrågorna har på flera sätt integrerats in i Åhléns verk samhet under året, med stöd av en ny strategi,

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehållsförteckning Vår hållbarhetsredovisning 2012... 2 VDns ord Vi siktar längre och högre... 3 Året som gått... 4 Om Skånemejerier... 5 Våra produkter... 8 Våra mjölkgårdar...10

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Hållbarhet inom Länsförsäkringar Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi.

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Om Swedavias rapportering Denna resultatrapport är ett komplement och ska läsas som en bilaga till Swedavias

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Hertz hållbarhetsarbete 1.1 Hållbarhetsåret 2013 3 1.2 Vd:s ord 4 1.3 Styrning av hållbarhetsarbetet 5 1.3.1 Bolagsstyrning 5 1.4 Fokus på väsentliga

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning foto: charlotte@clic.se I denna redovisning [s. 4] Strategi & styrning Den hållbarhetspolicy

Läs mer

hållbarhetsredovisning cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab

hållbarhetsredovisning cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab hållbarhetsredovisning för cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab 1 I n n e h å l l 2011, ett händelserikt år 3 Hållbara affärer 4 Hållbarhet i vår verksamhet 8 Vår miljöpåverkan 12 Engagerade medarbetare

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer