HÅLLBARHETSREDOVISNING Coca-Cola Enterprises Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige"

Transkript

1

2 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010

3 BV-COC Hållbarhetsredovisning Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat Om Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör 16 Våra drycker 18 Energi och klimat 22 Hälsa och aktiv livsstil 26 Varsam vattenanvändning 28 Hållbara förpackningar 30 Medarbetare 32 Om redovisningen, GRI Text: Trossa AB Form: Cox Stockholm AB Omslagsfoto: Anton Renborg På omslaget: Från vänster till höger: Jonathan Lantz, Felix Danielsson, Linus Gustavsson och Oliver Ilic, från HK Eskil, pojkar -96 Foto: Stefan Nilsson S1 Bild, Tryck: HS Grafiska Klimatkompensation: har kompenserat för de koldioxidutsläpp som genererats vid pappersproduktion, tryck och distribution av hållbarhetsredovisningen. Klimatkompensation sker genom investering i kvalitetssäkrade projekt av högsta standard inom FN:s CDM-system och innebär motsvarande minskning av koldioxidutsläpp genom exempelvis förnyelsebar energiproduktion i Kina och Indien. 32 Hållbarhetsredovisningen är tryckt på Cocoon som är FSC-certifierat och Svanenmärkt. Cocoon tillverkas av 100 % använt träfritt returpapper. Cocoon uppfyller därför normen för åldringsbeständighet enligt ISO 9706.

4

5

6

7 VD har ordet Vår vision för Coca-Cola Enterprises Sverige handlar om hållbar tillväxt. Vi ska vara nummer 1 hos våra kunder och i branschen, och samhällsansvaret är en självklar del av vägen dit. Stark drivkraft för hållbarhet Det finns en tydlig trend med ökande förväntningar från kunder och konsumenter på hållbarhetsområdet, inte minst vad gäller klimatfrågan, miljöanpassning och hälsoprofilerade, naturliga drycker. Förväntningar vi vill motsvara och helst överträffa. Minst lika viktig är vår egen drivkraft att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Strävan att ligga i framkant och driva på utvecklingen mot en lite bättre värld kräver mod, långsiktiga investeringar, internt engagemang och goda samarbeten med kunder, leverantörer och andra intressenter. Klimatutmaningen är ett bra exempel på vårt förhållningssätt, där vi står fast vid målet att minska utsläppen med 80 % till 2020 jämfört med Detta trots att nya rön och successivt utökat ansvarstagande gör det svårt att beräkna och styra utsläppen till fullo. Resultatet visar att genomförda insatser har minskat utsläppen markant 2010 jämfört med Tillsammans med sju andra företag har vi också under 2010 bildat klimatnätverket Hagainitiativet, i syfte att lära av varandra och vara föregångare för övriga näringslivet. Den allra viktigaste framgångsfaktorn är självklart våra medarbetare och deras ansvarstagande, engagemang och delaktighet. Bland annat genom våra medarbetarundersökningar vet vi att samhällsengagemanget betyder mycket för dem. Ett förbättringsarbete där var och en bidrar aktivt, liksom möjlighet till volontärarbete på arbetstid, är viktiga delar i detta. Sedan oktober 2010 ingår vi efter ägarbyte i en ny familj, Coca-Cola Enterprises. Det innebär nya möjligheter att lära av andras styrkor och att bidra till koncernens utveckling inom de områden där vi är långt framme. Till utmaningarna hör att balansera vår nya mer internationella tillhörighet och organisation med att bibehålla och fortsätta stärka vår roll som lokal aktör Vårt åtagande Att driva på utvecklingen mot en bättre värld kräver mod och engagemang. Hållbarhetsredovisningen för 2010 är vår fjärde. Med en titt i backspegeln kan jag konstatera att vi åstadkommit en hel del för att göra vår egen verksamhet och världen utanför lite mer hållbar. En blick på vägen framåt visar att det finns mycket kvar att göra och det är med målmedvetenhet och engagemang vi tar oss an fortsättningen. Jag hoppas du har behållning av hållbarhetsredovisningen och tar gärna del av dina tankar om vår verksamhet. Göran Holm, VD

8 Hållbarhetsredovisning Resultat 2010 Resultat, utveckling och mål för våra viktigaste hållbarhetsparametrar inom. 80 % Nöjda medarbetare Vi arbetar aktivt för att vara en bra arbetsplats Produkt och marknad Utveckling Mål Läs mer Försäljning (miljoner liter dryck) 353,3 360,7 372,1 374,7 383,4-8 Kundnöjdhet (dagligvarukedjornas bedömning av Coca-Cola -0,4 0,6-0,5 0,1 0,5-14 Enterprises Sverige som leverantör, skala +2 till 2 där 0 avser medelvärde för branschen) Ny urvalsgrupp för benchmarking gäller från 2009 Kvalitetsindex, produkt (2015) 20 Medarbetare Nöjda medarbetare (index engagemang, enligt 74 Ej mätt Ej mätt - 85 (2012) 33 medarbetarundersökning) Sjukfrånvaro (% av total arbetstid) 6,0 6,5 6,5 5,8 6,1-27 Arbetsskador (som orsakat sjukfrånvaro, antal per 100 1,1 1,9 1,5 0,8 1,4 0,5 (2015) 34 anställda) Andel kvinnliga anställda (%) = - 34 Miljö Koldioxidutsläpp (totalt, antal ton) (43 784)* (2020) 22 Koldioxidutsläpp (gram per liter producerad dryck) Ej mätt Ej mätt 54,0 53,8 Ej mätt Vattenanvändning (liter per liter producerad dryck) 2,26 1,93 1,88 1,88 1,86 1,65 (2015) 29 Energianvändning (MJ per liter dryck) 0,43 0,43 0,40 0,39 0,39 = 0,32 (2015) 25 Avfallshantering (andel återvinning i %) 98,4 97,3 98,8 97,1 87,2** 99 (2015) 31 Fyllnadsgrad (fjärrtransporter från Jordbro, andel av tonnage i %) Gröna leveranser 25 *Ändrade beräkningsgrunder fr o m 2010, framförallt vad gäller utsläpp från elproduktion, har påverkat nyckeltalet. Motsvarande beräkning för 2009 ger ton CO2, vilket innebär att minskat sina faktiska utsläpp under det senaste året. **Anledningen till den relativt låga återvinningsgraden är det takras som inträffade i februari. Detta gav upphov till mycket byggavfall, varav merparten gick till deponi.

9 Det här är AB tillverkar, distribuerar, säljer och marknadsför drycker med några av världens starkaste varumärken. Vår ambition är en hållbar förstaplats har en tydlig lokal förankring, med stark egen drivkraft och utmanande mål för arbetet i Sverige. Ambitionen är att fortsätta stärka positionen på den svenska marknaden med sikte på vår vision 1: Nummer 1 hos våra kunder, 1 dryck till alla i Sverige, 1:a i lönsamhet inom Coca-Cola Enterprises. Att vara och uppfattas som ett ansvarsfullt företag med starka värderingar för hållbar tillväxt är en förutsättning för att nå vår vision. Våra drycker är marknadsledande inom läsksegmentet i Sverige, med över 50 % marknadsandel. Läsk, och då främst Coca-Cola, utgör den största delen av vår försäljning, medan juice och energidryck är de kategorier som växer mest. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och vårt sortiment. Från huvudvärk till världskändis Apotekaren John Pemberton uppfann världens mest kända läskedryck år 1886 i Atlanta, USA. När han experimenterade för att hitta ett botemedel mot huvudvärk fick han istället fram en blandning som blev Coca-Cola. Kort därefter grundades The Coca-Cola Company. Till Sverige kom Coca-Cola 1953, och såldes då uteslutande i den klassiska glasflaskan. Under årens lopp har sortimentet utvecklats till ett brett utbud av drycker i olika förpackningar AB 2010 Medelantal anställda: 756 (andel heltidsanställda 99 %, andel tillsvidareanställda 86 %) Omsättning: 2,9 miljarder kr Försäljningsvolym: 383,4 miljoner liter dryck Ägarförhållanden: AB är från och med den 2 oktober 2010 ett helägt dotterbolag till Coca-Cola Enterprises. Moderbolag för hela koncernen är Coca-Cola Enterprises Inc, Atlanta i USA. Läs mer om Coca-Cola Enterprises på sid 11. Företagsledning 2010 Övre raden från vänster: Göran Holm, VD och styrelseledamot Peter Bodor, informationsdirektör Anna Månsson, fältsälj direktör Håkan Lager, strategidirektör Anna Greisz, supply chain direktör Robert Lulek, chefsjurist och styrelseledamot Karim Eldin, kommersiell direktör Bengt Lagerman, finansdirektör och styrelseledamot Maria Fransson, VD-assistent Vakant, personaldirektör Bolagsstyrning Styrelse och ledning utgörs delvis av samma personer, då Coca-Cola Enterprises Sverige är ett helägt dotterbolag till Coca-Cola Enterprises. I enlighet med koncernens riktlinjer ingår Coca-Cola Enterprises europeiska chefsjurist (Frank Govaerts, styrelseordförande), supply chain direktör och finansdirektör i styrelsen. Minst hälften av ledamöterna ska representera det lokala bolaget. Två styrelseledamöter är arbetstagarrepresentanter. På koncernnivå finns tydliga riktlinjer för koncernstyrelsens sammansättning, oberoende och kompetens, liksom för arbetssätt och ansvar. En särskild kommitté finns för omhändertagande av hållbarhetsfrågorna. Riktlinjerna Board of Directors Guidelines i sin helhet och mer information om bolagsstyrningen för Coca-Cola Enterprises finns att läsa på

10 Hållbarhetsredovisning Ansvar genom hela värdekedjan Våra marknader Vår verksamhet Leverantörskedja Råvaror och leverantörer Distribution Vi arbetar aktivt med ansvarstagande för människor och miljö i hela kedjan, från råvara till konsument. Mycket av arbetet för en hållbar utveckling sker tillsammans med leverantörer, kunder och andra intressenter. Kunder Naturresurser Förpackningar Konsumenter Produktion - Coca-Cola Enterprises Sverige Återvinning Råvaror och leverantörer Våra drycker framställs med lokala och naturliga råvaror. Socker från Skåne, vatten från Mälardalen. Vi ställer tydliga krav vad gäller kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande på alla våra leverantörer. Produktion Kvalitet, säkerhet, resurseffektivitet och miljöhänsyn är högt prioriterat i vår dryckesproduktion. Optimerad användning av vatten och energi samt minimerad mängd restavfall är viktiga områden. Distribution Vi arbetar hela tiden för att effektivisera distributionen och minska utsläppen av växthusgaser. Vi övergår också successivt till förnybara drivmedel. Kunder Våra drycker säljs via dagligvaruhandel, servicehandel, hotell, restauranger och kaféer samt genom dryckesautomater. Dialogen med våra kunder är värdefull för att vi tillsammans ska utvecklas i en hållbar riktning. Bland annat samarbetar vi för minskad klimatpåverkan från våra dryckeskylar. Konsumenter Drycker och sortiment utvecklas ständigt, utifrån konsumenternas behov och önskemål samt hälsoaspekter. Vi är också måna om föredömlig marknadsföring och produktinformation. Återvinning Alla våra dryckesförpackningar kan återvinnas. Svenska konsumenter är världsmästare på återvinning av burkar och flaskor men vi genomför ändå kampanjer för att höja återvinningsgraden ytterligare.

11 Fortsättning Vårt huvudkontor, produktion och lager ligger i Jordbro, Haninge strax söder om Stockholm. Flertalet av våra anställda, cirka 600 personer arbetar här. Produktionsanläggningen är en av Europas modernaste och producerar varje dag cirka en miljon liter dryck. Regionala säljkontor (oftast med 1 2 anställda) och omlastningsstationer för distribution (4 20 anställda) finns på flera orter runtom i landet Borlänge 2 Borås 3 Eksjö 4 Gotland 5 Halmstad 6 Haninge 7 Helsingborg 8 Mora 9 Kallinge 10 Kalmar 11 Karlstad 12 Kristianstad 13 Linköping 14 Luleå 15 Malmö 16 Norrköping 17 Sandviken 18 Skövde 19 Skellefteå 20 Söråker 21 Söderhamn 22 Uddevalla 23 Umeå 24 Västerås 25 Växjö 26 Örebro 27 Östersund 28 Gävle 29 Katrineholm Huvudkontor Regionalt kontor Produktionsanläggning Distributionscentral 15

12 Om Coca Cola Enterprises Coca-Cola Enterprises (CCE) är världens tredje största oberoende producent av drycker från The Coca-Cola Company, samt ledande i Västeuropa avseende försäljning, distribution och tillverkning av icke-alkoholhaltiga drycker. Coca-Cola Enterprises är den enda licensierade producenten för produkter från The Coca-Cola Company i Belgien, Frankrike, Storbritannien, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge Hållbarhetsredovisning 2010 och Sverige och har totalt 17 produktionsanläggningar. Coca-Cola Enterprises har haft en positiv årlig tillväxt de senaste fem åren och är noterat på New York-börsen (NYSE:CCE) samt på NYSE Euronext i Paris. Huvudkontoret ligger i Atlanta. 11 Coca-Cola Enterprises Höga ambitioner för hållbar utveckling Coca-Cola Enterprises har ambitionen att vara ledande i dryckesindustrin avseende ansvarstagande och hållbarhet genom att aktivt möta behov och förväntningar från olika intressenter. Inom CCE används begreppet CRS, Corporate Responsibility and Sustainability. CRS är en central del i verksamhetsstrategin och integreras i varje funktion i företaget. Som övergripande ramverk finns Our Commitment 2020 som innefattar specifika mål inom sju fokusområden. Försäljning 3180 miljoner liter dryck Antal anställda Energi och klimat: Minska koldioxidavtrycket från verksamheten med 15 % till 2020 (basår 2007). Hållbara förpackningar: Minska påverkan från förpackningarna; maximera användningen av förnybara, återanvändbara och återvinningsbara resurser. Varsam vattenanvändning: Minimera vattenanvändningen. Återföra den mängd vatten som använts för drycker och produktion till naturen, på ett säkert sätt. Våra drycker: Erbjuda läskande drycker för varje livsstil och tillfälle, och samtidigt hjälpa konsumenter att fatta välinformerade beslut. Mångfald och inkluderande kultur: Skapa en kultur där mångfald värdesätts, varje medarbetare är en respekterad del av teamet och personalen speglar lokalsamhällena där företaget verkar. Aktiv livsstil: Hjälpa till att öka nivån av fysisk aktivitet för att förbättra hälsan. Målet är att förbättra den fysiska konditionen globalt, genom stöd, partnerskap och gräsrotsprogram. Lokal samhällsaktör: Coca-Cola Enterprises är en global aktör med rötter i varje samhälle där verksamheten bedrivs. Företaget är engagerat i lokalsamhällenas behov genom en bred flora av program. We are looking for new innovation and ideas and are excited to learn from the sustainability successes of our colleagues in Sweden as we integrate their business with our own - Hubert Patricot, executive vice president och president, Coca-Cola Enterprises Europe Group Arbete med gott resultat Coca-Cola Enterprises rankades 1:a bland företag inom livsmedels- och dryckesindustrin för andra året i rad och 54:a totalt i Newsweek 2010 Green Rankings. Coca-Cola Enterprises är även fortsättningsvis kvalificerat för FTSE4Good:s hållbarhetsindex och kom 2010 in i Maplecroft Climate Innovation Index för första gången.

13 Bildtext Xxxx Vision 1 Vår vision 1 handlar om hållbar tillväxt. Vi ska ses som ett föredöme inom säkerhet, kvalitet, miljö- och samhällsansvar. Prioriterade satsningar med sikte på vision 1 Vår vision 1 handlar om hållbar tillväxt. 1 står för nummer 1 hos våra kunder, 1 dryck för alla i Sverige och 1:a i lönsamhet inom Coca-Cola Enterprises. En av våra sex delstrategier för att nå dit är hållbarhet; vi ska ses som ett föredöme inom säkerhet, kvalitet, miljö- och samhällsansvar. Från strategi till handling För att bli ännu bättre på att omsätta våra strategier och planer till handling har ett projektkontor inrättats under året. Projektkontoret ska stödja företagets viktigaste program och projekt. För att röra oss snabbare mot vår vision 1 har företagsledningen prioriterat tolv initiativ. För varje initiativ har en ansvarig person utsetts som leder arbetet långsiktigt med 2014 som horisont. Flera av initiativen är hållbarhetsrelaterade, såsom säker arbetsmiljö och förbättrad företagsimage. Ledningsgruppen följer löpande framdrift och säkerställer att initiativen har förutsättning att uppnå önskat resultat. Organisation för hållbarhet Det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet inom Coca-Cola Enterprises Sverige vilar på företagsledningen. Det operativa ansvaret för de olika sakområdena har förändrats under 2010 till följd av ägarbyte och omorganisation. Arbetet för säkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö och förvaltningen av ledningssystemen omhändertas nu under verksamhetsdelen supply chain, med produktionsdirektören som högsta ansvarig. Under 2011 tillsätts en ny tjänst med ansvar för CRS-arbetet och hållbarhetskommunikation. Certifierade ledningssystem Verksamhetsanpassade ledningssystem utgör en viktig grund för vårt systematiska arbetssätt. är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 9001, ISO respektive OSHAS Sedan 2009 är vi också certifierade för livsmedelssäkerhet enligt ISO och PAS 220. Utgångspunkten för vårt integrerade verksamhetssystem är The Coca-Cola Company Management System, med ambitiösa riktlinjer som ofta sträcker sig förbi de övriga standardernas krav. CRS är en viktig del av vårt arbete Vision Hos våra kunder Dryck för alla i Sverige I lönsamhet inom CCE Mission Med ständigt fokus på våra kunder och konsumenter bygger vi den bästa dryckesorganisationen, på ett hållbart och lönsamt sätt. Kategoriledarskap Vi driver uthållig värdeutveckling tillsammans med våra kunder, med gemensam kategorivision och handlingsplan. Hållbarhet Vi ses som föredöme inom säkerhet, kvalitet, miljö och samhällsansvar. Strategier Värdebaserad tillväxt Vi ökar våra intäkter med ledande varumärken, förpackningsinnovation samt rätt pris och kampanjstrategi. Medarbetare och vinnande kultur Vi är en attraktiv arbetsgivare med mångfald och förmåga som reflekterar vår omvärld. Vårt medarbetarengagemang är i världsklass. Värderingar Vägen till marknaden Vi ger bäst service och genomförande till våra kunder, med hög effektivitet och kundfokuserad Supply Chain. Operational Excellence Vi levererar unikt kundvärde genom effektiva tvärfunktionella processer. Vi utvecklas i nära relation med The Coca-Cola Company Hållbarhet är en integrerad del i det strategiska ramverket för. Våra företagsgemensamma värderingar utgör grunden i allt vi gör. Vårt hållbarhetsarbete är inriktat på de områden där vår verksamhet har störst påverkan ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv, och där vi har störst möjlighet att göra positiv skillnad.

14 Hållbarhetsredovisning genomförda förbättringar har en gemensam värdegrund som ska genomsyra hela verksamheten och utgör grunden i hållbarhetsarbetet. Våra sex värderingar är Agera, Förbättra, Teamwork, Respekt, Personligt ledarskap och Glädjas. Varje medarbetares ansvar och engagemang i arbetet för ständiga förbättringar är ett exempel på hur värderingarna tar sig uttryck i vårt arbetssätt. Alla medarbetare uppmuntras att föreslå och genomföra förbättringar, stora som små, genom verktyget C2. Förbättringsarbetet är också integrerat i de individuella målen. Under 2011 genomfördes totalt förbättringar, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2009 (4 170 st). Detta motsvarar cirka 13 förbättringar per medarbetare (5 2009) och innebär att målet om 10 förbättringar per person överträffades. tilldelades Alan G Robinson Award 2011, en utmärkelse för framstående förbättringsarbete. Uppförandekoden visar vägen Våra relationer med kunder och leverantörer bygger på förtroende. Vi är måna om att agera ärligt och korrekt i alla affärsrelationer och förväntar oss detsamma av våra partners. Ett av världens starkaste varumärken Coca-Cola är vår största tillgång. Det innebär ett särskilt ansvar att agera föredömligt. Kunderna förväntar sig en oklanderlig image, våra drycker ska inte ha någon bismak av bristande etik eller tvivelaktiga affärer. Alla medarbetare inom ska följa företagets uppförandekod, vår Code of Business Conduct. Koden ger handfasta riktlinjer för hur vi ska agera ansvarsfullt gentemot varandra, leverantörer, kunder, konsumenter och myndigheter. Samtliga medarbetare får utbildning i riktlinjerna. I praktiken kan det handla om skydd av företagsinformation, ärlig produktinformation och hur man undviker potentiella risker vad gäller mutor och bestickning i leverantörs-, myndighets- och kundkontakter. Noggrann uppföljning Efterlevnad av uppförandekoden följs upp genom noggranna interna kontrollrutiner. Det som kontrolleras är bland annat att konferensupplägg, representation och reseräkningar hanterats korrekt. Resultatet visar att vi lever som vi lär, förekomsten av tveksamheter är mycket liten. Inga överträdelser av uppförandekoden har påträffats och rapporterats under The Coca-Cola Company har som ett av 140 multinationella företag skrivit på Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative (PACI). Det innebär ett löfte om nolltolerans mot korruption och att arbeta aktivt med god affärsetik. The Coca-Cola Company har också gjort en riskbedömning avseende korruption i samtliga länder där verksamhet bedrivs. Sverige klassas som ett land med låg korruptionsrisk.

15

16 Hållbarhetsredovisning Med intressenterna i fokus En aktiv och öppen dialog med omvärlden är avgörande för att vi ska lyckas utveckla vår affär och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Under 2010 har vi stärkt vårt engagemang i flera viktiga forum och initierat nya hållbara samarbeten. Medverkan i branschforum och nätverk deltar aktivt i flera branschorganisationer och andra nationella och internationella forum. Vår VD och andra nyckelpersoner i företaget sitter i styrelsen och innehar andra beslutsposter i flera av dessa forum. VD Göran Holm är styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, DLF, Sveriges Bryggerier och Svenska Returpack. I början av 2011 valdes han även till ordförande för bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen, Li. ingår tillsammans med sju andra företag i klimatnätverket Hagainitiativet. Förstärkt organisation för hållbar dialog Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla våra intressentdialoger. Som ett led i arbetet för en tätare konsumentrelation, kommer en ny roll med ansvar för sociala medier tillsättas under Organisationen kommer också förstärkas med en heltidstjänst för CRS och hållbarhetskommunikation. Cecilia Giertta, VD Sveriges Bryggerier Hälsotrend och förpackningar viktiga branschfrågor Som branschorganisation ser vi olika trender komma och gå. Just nu ska det vara naturligt, vilket betyder att regular läsk går bättre än lightprodukterna. Många av våra grannländer har infört socker- och fettskatter på läsk och smaksatt vatten som ett försök att komma till rätta med befolkningens ökade fetma. Fler gymnastiktimmar i skolan ger sannolikt större hälsoeffekt. På miljöområdet är förpackningar och transporter fortsatt i fokus, och det arbetar alla i branschen med. Hos Sveriges Bryggerier var returtänket det som låg bakom starten av hela föreningen för över hundra år sedan så det är en grundläggande fråga för oss. Idag arbetar vi för mer och mer resurseffektiva förpackningar och minskad klimatpåverkan. Coca-Cola är en god förebild, deras PlantBottle är en spännande utmaning. Det är roligt att branschmedlemmarna samarbetar, med t ex gemensamma transporter för minskad miljöpåverkan från distribution och energianvändning. Samarbete Livsmedelsindustrierna, Sveriges Bryggerier, Returpack, UNESDA (Europeiska läskedrycksorganisationen) m.fl Branschorganisationer Medarbetare Medarbetarsamtal och -undersökningar, informationsmöten fackligt arbete Kunder Möten, kundundersökningar, samarbets och utvecklingsprojekt Konsument och attitydundersökningar, konsumentkontakt och studiebesök Konsumenter Media Öppen kontinuerlig dialog Rapportering och regelbunden dialog Ägare Vi för en löpande och öppen dialog med våra intressenter, för att hålla oss uppdaterade om deras krav och förväntningar och för att kommunicera vårt förhållningssätt och ambitioner i olika frågor. Regelbunden dialog med kommun och exempelvis Livsmedelsverket. Rapportering till kommunens miljötillsynsmyndighet Myndigheter Utvärdering, samarbets och utvecklingsprojekt Leverantörer Samarbete lokalt med Mentor Sverige, globalt med WWF Ideella organisationer

17

18 Hållbarhetsredovisning ton Sommaren 2010 städades 174 stränder längs hela Sveriges kust av ungdomar från 82 idrottsföreningar. Över 40 ton skräp samlades in. Engagemang som ger engagemang För att utveckla satsningen på volontärarbete och underlätta för fler att delta, togs beslut i början av 2011 att varje medarbetare får avsätta två arbetsdagar per år åt volontärarbete. Ansökan görs direkt via intranätet där möjliga arbetsuppgifter och datum också finns presenterade. Deltagandet kommer att följas upp med start hösten Att vi som arbetsgivare tar samhällsansvar och möjliggör individuellt engagemang betyder mycket för våra medarbetare. Våra genomförda volontärdagar hittills har haft en tydlig positiv effekt på resultatet i medarbetarundersökningen vad gäller medarbetarnöjdhet, engagemang och stolthet. Samhällsekonomiskt bidrag Många av våra kunder runtom i Sverige är små företag. Kaféer, restauranger och kiosker med en eller ett par anställda. Våra drycker spelar ofta en viktig roll för deras verksamheter, med kända varumärken som tilltalar kunder och gäster, och en marginal som bidrar till lönsamheten. Europeiska Coca-Cola Enterprises har under 2010 gjort en analys av verksamhetens samhällsekonomiska bidrag i flera länder, bl a Storbritannien och Frankrike. Analysen visar att Coca-Cola-systemet har stor betydelse för lokalsamhället genom att generera arbetstillfällen, skatteintäkter etc. Någon motsvarande studie har ännu inte gjorts för den svenska marknaden, men uppskattningen är att Coca-Cola Enterprises Sverige har motsvarande betydelse här.

19

20 Hållbarhetsredovisning Ansvar från råvara till konsument ska erbjuda drycker för varje individ och varje tillfälle. Alla våra drycker ska uppfylla höga krav på socialt och miljö-mässigt ansvarstagande, i alla led från råvara till konsument. Information och valmöjlighet för bättre hälsa Hälsa och välmående blir allt viktigare frågor för våra konsumenter. Alltfler efterfrågar hälsoprofilerade och naturliga produkter utan tillsatta sötningsmedel och konserveringsmedel. Hur det vi äter och dricker påverkar vår hälsa står också högt på agendan i samhällsdebatten och media. Vi är lyhörda för konsumenternas behov och önskemål, och utvecklar kontinuerligt våra drycker utifrån trender och samhällsutveckling. Hälsotrenden har bland annat bidragit till att vitamindrycker blivit mer populära. Under året har vi fortsatt lanseringen av Glaceau Vitaminwater som är en lågkaloridryck berikad med vitaminer och mineraler, och får färg och smak av frukt- och grönsaksextrakt. En annan viktig uppgift är att på olika sätt stödja en aktiv livsstil. Vår utgångspunkt är att träning och fysisk aktivitet ger utrymme att njuta av den mat och dryck man tycker om i lagom mängd. Socker och sötningsmedel Våra osockrade drycker är ett alternativ för den som vill ha en söt dryck utan att få i sig några kalorier, och för till exempel diabetiker. Många väljer också dryck sötad med sötningsmedel för att de gillar smaken. Det vanligaste sötningsmedlet aspartam (E951) har testats i vetenskapliga studier under många år utan att visa på negativa hälsoeffekter.* Ansvarsfull marknadsföring och försäljning Vi följer gällande lagstiftning och riktlinjer för marknadsföring, och strävar efter att undvika etiska gråzoner. Vi bedriver aldrig aktiv marknadsföring direkt mot barn eller skolor. Under 2010 har medverkat i framtagandet av branschriktlinjer inom EU för marknadsföring av energidrycker. Riktlinjerna anger bland annat att energidrycker inte får marknadsföras till ungdomar under 15 år, och inte för kombination med alkohol. Under året anmäldes Sprite-kampanjen Sell your mother som könsdiskriminerande och stötande reklam till RON (Reklamombudsmannens opinionsnämnd). Kampanjen friades dock av RON. Hållbarhetsarbetet har under 2010 blivit en mer integrerad del av vår marknadsföring gentemot konsument. Temat för vår stora sommarkampanj var projektet Städa Strand, och samlade alla våra varumärken under samma miljöbudskap. * Mer information: European Food Safety Authority, Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm Bra konsumentinformation viktigast Diskussionen om socker och sötade livsmedels påverkan på folkhälsan behövs. Däremot är jag tveksam till hälsonyttan av en särskild sockerskatt och ser hellre en utveckling mot bättre konsumentinformation. För ett företag som Coca-Cola är ärlig marknadsföring avgörande för att vara en ansvarsfull aktör. Produktinformationen kan dock bli ännu mer tydlig och transparent. Den så kallade GDA-märkningen på 0,5-litersflaskorna anger t ex 0,25 l som portionsstorlek. Den tycker jag är för liten, man dricker ju ofta upp hela halvlitersflaskan som en portion. Lightläsk och buteljerat vatten är bra alternativ till söt läsk, men bäst är att dricka kranvatten om man är törstig, för både hälsan, miljön och plånboken. Det talas mycket om konsumentmakt idag, men det är modiga politiker och framsynta företag som verkligen kan göra skillnad. Stora företag med starka varumärken har ett särskilt ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Svenska Coca-Cola arbetar seriöst och deras ambitionsnivå visar att de är väl medvetna om detta. Anna Billman, Marknadschef operationell utveckling, Hållbarhet vägen till konsumenternas hjärtan Under året har vi tagit flera kliv för att möta svenska konsumenters efterfrågan på naturliga och ansvarsfullt producerade drycker. I september 2010 lanserade vi på Bonaqua och som första aktör i Sverige PlantBottle, en plastflaska delvis producerad av växtbaserat material, som väsentligt minskar koldioxidavtrycket från varje förpackning introducerar vi PlantBottle även på alla Coca-Colavarianter i 50 cl flaskor. Initiativen är våra första steg på väg mot det vi kallar framtidens flaska. Visionen är en plastflaska av 100 % växtbaserat material. En sådan är redan idag möjlig att åstadkomma i en laboratoriemiljö, utmaningen är att göra den kommersiellt gångbar för en bredare marknad. Vi har även investerat i att göra Fanta ännu mer naturlig: Utan tillsatta konserveringsmedel, bara naturliga färgämnen och utan konstgjorda smakämnen. Projektet har inneburit en hel del praktiska utmaningar, men vi anser absolut att det är värt mödan eftersom vi vet att naturliga drycker är viktigt för våra konsumenter.

21

22 Hållbarhetsredovisning Utvecklande leverantörsrelationer Vi eftersträvar långvariga relationer med leverantörer som delar våra värderingar och principer, för att tillsammans utveckla och förbättra produkter och tjänster. Ett exempel på framgångsrikt samarbete är nya PlantBottle. Koncerngemensamma riktlinjer Alla produkt- och produktionsrelaterade inköp samordnas centralt inom koncernen. För övriga så kallade indirekta inköp av varor och tjänster finns en lokal organisation gemensam för den svenska och norska delen av Coca-Cola Enterprises. Enligt koncernens policy ska lokala leverantörer användas i första hand. Tydliga krav på kvalitet samt socialt och miljömässigt ansvarstagande ställs vid alla inköp. Enligt avtal ska samtliga leverantörer följa våra Riktlinjer för leverantörer, vilket omfattar gällande lagar och regler rörande tillverkning, säkerhet, arbetsvillkor, föreningsfrihet, barnarbete, diskriminering och kollektivavtal. Dokumenterade kvalitets- och miljöledningssystem är ett grundläggande krav. Plastflaska av växter Specifika kvalitets- och miljökrav finns framtagna för många inköpsområden och skärps successivt med målet att driva utvecklingen framåt. Exempelvis ställs krav på allt högre andel återvunnet respektive förnybart material i förpackningar. De nya korta korkarna på PET-flaskorna och PlantBottle som delvis består av växtbaserat material är resultat av framgångsrika leverantörssamarbeten. Ambitionen är att under 2011 lansera de nya miljömässigt bättre förpackningarna på flera geografiska marknader, vilket ställer krav på leverantörerna att kunna leverera större volymer. Birgit Landquist, Sustainable development/ senior specialist sustainability intelligence, Nordic Sugar Sockerleverantör med hållbar profil Socker från skånska sockerbetor är ett bra val ur hållbarhetssynpunkt. Sockerbetor odlade i vårt klimat har ett mindre vattenavtryck jämfört med rörsocker och betor som odlas i varmare klimat. Vatten i odlingen är till största delen regnvatten, och i sockerproduktionen täcker vattnet i betorna mer än 95 % av vattenbehovet. Nordic Sugar bedriver ett aktivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan. Ett exempel är sockerfabriken i Arlöv där vi minskat energianvändningen och koldioxidutsläppen med 30 % under den senaste sexårsperioden. I betodlingen har användningen av växtskyddsmedel och gödningsmedel minskat väsentligt de senaste decennierna, samtidigt har sockerskörden per hektar ökat med cirka 25 %. Detta betyder att samma mängd socker kan odlas på mindre areal, med lägre resursåtgång per kg socker. Utvärdering och uppföljning Innan avtal tecknas med en ny leverantör görs en leverantörsutvärdering utifrån specificerade krav, tillsammans med en konsekvensanalys av miljöpåverkan. För befintliga leverantörer genomförs revisioner och platsbesök kontinuerligt. Leverantörer av produkter som ska bära logotypen Coca-Cola revideras varje år. En leverantör som inte uppfyller ställda krav måste korrigera detta omgående för att få fortsätta leverera. Under 2010 har leverantörsutvärderingar gjorts för flera leverantörer inom bland annat Sälj- & marknadsutrustning. Målet för 2011 är att genomföra leverantörsutvärderingar motsvarande 80 % av kostnaden för indirekta inköpen till. Lokala val Koncernens policy är att i första hand välja lokala leverantörer. Krav på kvalitet, socialt och miljömässigt ansvarstagande ställs vid alla inköp.

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING 2014 Kavaj 199:- H&M VÅR 2015 MODERN ESSENTIALS SELECTED BY DAVID BECKHAM VÅR 2015 Skjorta 199:- H&M VÅR 2014 Tröja 199:- H&M ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll H&M I ORD OCH BILD

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 CASE: ÅRETS SUPERGASELL SVÅRSLAGEN SNABBVÄXARE RÅDGIVNING: DE FLESTA FÖRETAG VILL växa ALMI INVEST: FORTSATT HÖG INVESTERINGSTAKT

Läs mer

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 KF hållbarhetsredovisning 2010 ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 För en hållbar konsumtion Hållbar utveckling är en central del av KFs affärsidé. Uppdraget från ägarna är att skapa ekonomisk

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 2012 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 1300000000 kr i regionen. Våra 378 kunder har nära 8000 anställda och omsätter över 13000000000

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

En HÅLLBAR RESA. Hållbarhetsredovisning 2011

En HÅLLBAR RESA. Hållbarhetsredovisning 2011 En HÅLLBAR RESA Hållbarhetsredovisning 2011 Vå r ver k s a mh et SNABBSPÅR MTRS OCH TBT Vi på MTR Stockholm, MTRS, och Tunnelbanan Teknik Stockholm, TBT, har ett gemensamt och viktigt mål. Det är att leverera

Läs mer