K O R T V I L L K O R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K O R T V I L L K O R"

Transkript

1 Web pdf Bl Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid anfordran. Banken kan utfärda Guldkort, nedan kallat Kortet, till myndiga privatpersoner efter kreditprövning. Avtal är det avtal som träffats mellan kontohavaren och Banken om Guldkort. Kontohavaren ansvarar gentemot Banken för utförda korttransaktioner. Kontohavaren ansvarar även för de räntor och avgifter som debiteras Kortet, samt för att beviljad kredit inte överskrids. Kontohavaren ansvarar för att samtliga kortinnehavare är medvetna om och följer villkoren. Kortinnehavare är varje person som efter ansökan har beviljats Kort och som erhållit eget Kort och egen kortkod. Kortinnehavaren ska tillse att Kortet hanteras enligt villkoren. Extrakortinnehavare är person som av kontohavaren och Banken medgivits rätten att få använda eget Kort med egen kortkod anslutet till kontohavarens konto. Extrakortinnehavaren ska tillse att Kortet hanteras enligt villkoren. Kortet som är anslutet till MasterCard fungerar antingen som ett internationellt betalkort eller som ett internationellt kreditkort (se nedan, punkt 2 Guldkortet som betalkort och punkt 3 Guldkortet som kreditkort). Kortet kan användas för: Köp av varor och tjänster såväl i Sverige som utomlands. Kontantuttag i automater, banker, växlings och postkontor såväl i Sverige som utomlands. Uttag via Hembanken till annat konto. Frågor besvaras av Kundservice Kort, telefon Förmåner kopplade till Kortet Bonus Vid användning av Kortet erhåller Kontohavaren bonus för samtliga köp som genomförs. Bonus erhålles inte när Kortet används för kontantuttag eller uttag från kontot via Hembanken. Försäkring Till privatkontot finns en försäkring knuten. För närmare information om försäkringens omfattning hänvisas till försäkringsvillkoren. Rabatt på bensin När Kortinnehavaren använder Kortet för att tanka på bemannade Preem stationer erhåller han/hon rabatt enligt de regler som Banken och Preem vid var tid överenskommit. Banken äger rätt att ändra dessa regler utan att inhämta Kontohavarens medgivande. Emergency Card om Kortet förloras. Bonus Samtliga köp, ej automatuttag, kontantuttag över disk och uttag via Hembanken, som genomförs med Kortet och eventuella extrakort är bonusgrundande. På månadskontoutdraget/fakturan anges periodens intjänade bonuspoäng, samt hittills under året intjänade poäng. Den kontohavare som samlar ihop minst 200 bonuspoäng under året får dessa omvandlade till fondandelar i början av nästkommande år. Fondandelarna placeras i en fond som öppnas för Kontohavarens räkning om Kontohavaren inte redan har en sådan fond. I de fall Kontohavaren har haft sitt kortkonto kortare tid än 12 månader, vid första bonussammanräkningen, och vid denna tidpunkt inte kommit upp i minst 200 poäng överförs poängen till nästkommande års bonussaldo. Intjänade bonuspoäng på ett kortkonto som avslutas under året omvandlas till fondandelar under förutsättning att bonussaldot är minst 200 poäng, Detta sker i början av nästkommande år och placeras då i en fond för kundens räkning. I de fall det avslutade kortkontot har ett bonussaldo lägre än 200 poäng ges ingen bonus. I övrigt gäller de regler för bonus som Banken vid var tid tillämpar. Banken förbehåller sig rätten att ändra dessa regler utan att inhämta Kontohavarens medgivande. 2. Guldkortet som betalkort Till skillnad från ett vanligt bankkort, där pengarna dras direkt från kontot i Banken, ställs varje månad gjorda inköp, kontantuttag, uttag via Hembanken samt utländska automatuttag samman på ett kontoutdrag. Kontohavaren ska återbetala hela den utgående skulden i slutet av månaden. I snitt ger detta 30 dagars räntefri kredit på gjorda inköp. För uttag via Hembanken utgår dock ränta på överfört belopp från och med överföringsdagen. 3. Guldkortet som kreditkort Till skillnad från ett betalkort, där hela skulden ska återbetalas månaden efter inköpen, kan kontohavaren välja att återbetala skulden helt eller delvis genom månadsvisa betalningar. Betalar kontohavaren hela skulden före förfallodagen utgår ingen ränta. Månadsbetalningen ska utgöra minst en tjugondel av den utgående skulden, dock lägst 200 kronor. För uttag via Hembanken utgår dock ränta på överfört belopp från och med överföringsdagen. 4. Kreditprövning Efter ansökan och kreditprövning kan Banken bevilja kredit/ inköpsgräns på kontot. Kreditupplysning kan därvid komma att inhämtas. Banken förbehåller sig rätten att avslå ansökan om Kort eller kredit eller att bevilja en lägre kredit/inköpsgräns än sökt utan att lämna särskild motivering. 5. Ansvar för kortet Kortet är personligt och får endast användas av kortinnehavare. Kortet är en värdehandling och ska förvaras på samma betryggande sätt som pengar, checkar och andra värdehandlingar. Postbefordran av Kort får endast ske genom Bankens försorg. De instruktioner som Banken lämnar tillsammans med Kortet ska följas. Kortinnehavarens förbinder sig att följa gällande lagstiftning. Kortinnehavare ska omedelbart vid mottagandet förse Kortet med sin namnteckning på därför avsedd plats. Giltighetstiden, Danmark,

2 Sida 2 av 5 för ett Kort är begränsad. Banken utfärdar nytt Kort vid giltighetstidens utgång förutsatt att Kort och konto skötts enligt villkoren. När utbyteskort erhållits är kortinnehavaren skyldig att genast makulera det tidigare Kortet. Detta gäller även utbyte av Kortet av annan anledning. Kontohavaren är betalningsskyldig för belopp som påförts kontot genom att obehörig använt Kortet om kortinnehavaren: lämnat ifrån sig Kortet till någon annan, genom grov oaktsamhet förlorat Kortet eller på annat sätt förlorat besittningen av Kortet och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten till Kundservice Kort/Banken (se nedan). Kortinnehavare som är ansluten till Stoppservice anmäler förlust av Kortet till Stoppservice på telefon Se Allmänna bestämmelser Stoppservice. Om belopp har påförts kontot på i tredje stycket angivet sätt efter det att Kundservice Kort/Banken respektive Stoppservice mottagit anmälan om att kortinnehavare inte längre har Kortet i sin besittning, är kontohavaren betalningsskyldig endast om kontohavaren respektive kortinnehavare förfarit svikligt. För kund som inte är ansluten till Stoppservice gäller att: Förlust av Kort ska omedelbart anmälas till Kundservice Kort/Banken på telefon Förlust av Kort utomlands ska omedelbart anmälas till Kundservice Kort/Banken på telefon Om Kortet förloras utomlands kan ett tillfälligt Kort utfärdas och/eller kontanter utlämnas mot avgift, så kallat Emergency Card/Emergency Cash. Vid behov ring Kundservice Kort på telefon Om Kort som anmälts saknat återfinns, får det inte användas utan ska makuleras och lämnas till Banken. Kortinnehavare tilldelas en kod för användning vid kontantuttag i uttagsautomat och vid betalning via kortterminal där kod kan användas. Kortinnehavare förbinder sig att: så snart kortinnehavaren tagit del av den personliga koden förstöra kuvertet och kodlappen, inte avslöja koden för någon, inte anteckna koden på Kortet och inte heller förvara anteckning om koden tillsammans med Kortet eller i Kortets omedelbara närhet, göra anteckning om koden endast på sådant sätt att utomstående inte får anledning att anta att anteckningen avser en kortkod, genast anmäla till Kundservice Kort/Banken eller Stoppservice om det kan misstänkas att någon obehörig fått kännedom om koden. Vid köp och kontantuttag med kod anses Kortinnehavaren ha godkänt att det aktuella beloppet påförs kontot alternativt dras från bankkontot. Vid köp via Internet anses kortinnehavaren genom utlämnandet av Kortnumret ha lämnat sådant godkännande. Vid uttag via Hembanken godkänns transaktionen genom att kortinnehavaren är inloggad i Hembanken. Banken erbjuder Kortinnehavaren möjlighet att ha en gemensam kod till två eller flera av sina kort utgivna av Banken i Sverige. Kortinnehavaren beställer den gemensamma koden av Banken genom att välja vilket korts kod som ska vara kopplad till två eller flera av Kortinnehavarens kort. Kortinnehavaren förbinder sig att ansvara för den gemensamma koden på samma sätt som för kortets/ kortens ursprungliga kod/koder. 6. Användning hos försäljningsställen Kortinnehavare får använda Kortet i Sverige och utomlands för att betala inköp av varor och tjänster hos säljföretag som är anslutna till det internationella betalningssystem som gäller för Kortet. Kortinnehavarens underskrift på köpnotan, användning av den personliga koden eller uppgivande av Kortnumret och giltighetstid inne bär godkännande att aktuellt belopp påförs kontot, en försäkran om att täckning finns på kontot samt att vid varje tidpunkt gällande villkor efterföljs. Om kontot överskrids tillämpas övertrasseringsavgift enligt vid var tid gällande bestämmelser. Kortinnehavaren är skyldig att efter begäran från säljföretag uppvisa giltig legitimation Vid inköp av varor och/eller tjänster med Kortet belastas kontot per den dag inköpet sker hos säljföretaget och med det belopp som anges på köpnotan. Maximala belopp för inköp per tillfälle, per dygn och sjudagarsperiod lämnas av Banken. 7. Kontantuttag Kortet kan inom de beloppsgränser som Banken bestämmer även användas för kontantuttag på bank, post och växlingskontor i Sverige och utomlands. Maximala belopp för kontantuttag per tillfälle, per dygn och sjudagarsperiod lämnas av Kundservice Kort. 8. Automatuttag Kortet kan användas för automatuttag i Sverige. Observera att uttag i Sverige debiteras direkt från angivet bankkontonummer. Automatuttag i Sverige är avgiftsfria. Kortet kan även användas för automatuttag i uttagsautomater som är anslutna till det internationella betalningssystem som gäller för Kortet. Maximala belopp för automatuttag per tillfälle, per dygn och sjudagarsperiod lämnas av Kundservice Kort., Danmark,

3 Sida 3 av 5 9. Uttag via Hembanken Kortinnehavaren kan utnyttja Kortet genom att inom givet kreditutrymme via Hembanken överföra pengar till eget eller annans konto eller för att göra betalningar. Vid sådant uttag debiteras ränta på överfört belopp från och med överföringsdagen. Se vidare punkt 14 nedan. 10. Valutaomräkning Vid köp, retur eller kontantuttag utomlands sker omräkning från utländsk valuta till svenska kronor till en av MasterCard tillämpad omräkningskurs per den dag transaktionen bokas. Dessutom tillkommer vid köp och kontantuttag ett valutaväxlingspåslag enligt var tid gällande prislista. Kontohavaren står för eventuella kursförändringar som kan inträffa under tiden från köp, retur eller kontantuttag till dess transaktionen omräknats och bokförts. Dynamic Currency Conversion Vid köp, kontantuttag och automatuttag utomlands kan det förekomma att säljföretaget/växlingskontoret/ uttagsautomaten sätter en egen växlingskurs (s k DCC - Dynamic Currency Conversion). Denna kurs sätts lokalt och Danske Bank har ingen möjlighet att påverka eller att i efterhand justera kursen. 11. Redovisning av transaktioner Svenska automatuttag debiteras uttagsdagen direkt från angivet bankkonto i Banken och redovisas på ordinarie bankkontoutdrag. Övriga transaktioner som skett under en 30-dagars-period, nedan kallat Perioden, sammanställs på ett separat kontoutdrag enligt punkt 12 nedan. 12. Kontoutdrag Kontoutdrag skickas till kontohavaren i slutet av varje månad, under förutsättning att transaktioner har förekommit under Perioden, och avser den Period som anges på kontoutdraget. På kontoutdraget visas ingående saldo (kontoställning föregående Period), Periodens transaktioner (utom svenska automatuttag som tas ut direkt från angivet bankkonto), eventuella räntor och avgifter, utgående saldo (kontoställning denna Period), lägsta belopp att betala och uppnådd bonus under Perioden samt totalt under året. Anmärkning mot kontoutdrag ska framföras till Kundservice Kort omedelbart efter det att kontoutdraget har nått kontohavaren. Har kontohavaren inte erhållit kontoutdrag trots att transaktioner skett under föregående Period, ska kontohavaren kontakta Kundservice Kort. 13. Betalningsvillkor Betalkort För betalkort ska betalning för samtliga inköp, kontantuttag, utländska automatuttag, uttag via Hembanken och avgifter vara Banken tillhanda senast den sista bankdagen i aviseringsmånaden. Kreditkort Om Banken beviljat kredit på kontot får kontohavaren välja mellan att betala hela skulden på en gång eller att betala densamma genom månadsvisa betalningar. Månadsvisa betalningar ska motsvara aviserat belopp, dvs minst en tjugondel av skulden samt Periodens räntor och avgifter, dock lägst 200 kronor. Betalning ska vara Banken tillhanda senast den sista bankdagen i aviseringsmånaden. Betalning Betalning kan ske antingen via kontodebitering eller bifogat inbetalningskort. Om betalning inte sker i tid, har Banken rätt att spärra konto/kort för användning till dess att betalning har kommit Banken tillhanda. Kontodebitering Kontodebitering sker från angivet konto den sista bankdagen i månaden. För betalkort dras hela det utgående saldot. För kreditkort dras lägsta belopp oss tillhanda enligt kontoutdraget. 14. Ränta och avgifter Kreditkort Skuldränta beräknas som dag- för dagränta efter en årlig räntesats. Den räntesats som gäller när kontot läggs upp anges i ansökan/kundavtalet. Gällande räntesats framgår av kontoutdraget. Ränta debiteras kontot månadsvis. Det utgår ingen ränta om man betalar hela sin utgående skuld senast på förfallodagen, det vill säga i slutet av månaden efter inköpsmånaden. Det sistnämnda gäller inte uttag via Hembanken, för vilket istället gäller att ränta debiteras det överförda beloppet från överföringsdagen. Banken får med omedelbar verkan ändra skuldräntan om det motiveras av: kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Banken eller andra kostnadsförändringar som Banken inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Överdrag av beviljad kredit Om skulden på kontot överstiger beviljad kredit, är kontohavaren skyldig att omedelbart till kontot inbetala det belopp som överstiger beviljad kredit. På överdraget belopp debiteras den vanliga årsräntesatsen + sex procentenheter. Dessutom debiteras en övertrasseringsavgift med vid var tid av Banken tillämpat belopp. Sen betalning Om betalning av skuld, ränta eller avgift inte erläggs i tid, fortsätter den vanliga räntan att beräknas på förfallna belopp till dess betalning sker. Dessutom debiteras påminnelseavgift med vid var tid av Banken tillämpat belopp. Kontrolluppgift avseende belastad skuldränta skickas i januari till kontohavaren och skattemyndighet. 15. Övriga avgifter I de fall kortinnehavaren beställer ett nytt Kort på grund av att tidigare Kort spärrats, har Banken rätt att belasta kontohavaren med av Banken vid var tid tillämpad särskild avgift. Utländska automatuttag och kontantuttag i Sverige och i utlandet belastar kontot med en avgift enligt Bankens vid var tid gällande, Danmark,

4 Sida 4 av 5 prislista. Vid kontantuttag utomlands tillkommer eventuella avgifter som den utländska banken tar ut. Kontohavaren ska även till Banken betala andra avgifter än sådana som förorsakats av Bankens kostnader för kontot som sådant. Sådana avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder i övrigt som Banken vid var tid allmänt tillämpar och utgörs exempelvis av ersättningskort, av kontohavaren begärda notakopior, Emergency Service m m. Upplysning om dessa avgifter lämnas av Kundservice Kort. Banken får när som helst under avtalstiden besluta om ändring av avgift enligt detta stycke. Kontohavaren ska även ersätta Bankens kostnader och arbete för att bevaka och driva in Bankens fordran hos kontohavaren eller annan betalningsskyldig. 16. Meddelande om ändring av räntesats och avgifter Banken lämnar meddelande om ändrad räntesats och om ändrade avgifter antingen genom ett särskilt meddelande till kontohavaren eller genom annonsering i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen när nästa avisering eller kontoutdrag utsänds. 17. Uppsägning av avtalet/kortet Kontohavaren får säga upp Avtalet/Kortet med omedelbar verkan. Banken får säga upp Avtalet/Kortet med en uppsägningstid av minst en månad. Avtalet/Kortet får dock sägas upp med omedelbar verkan om Kontohavaren och/eller Kortinnehavaren har gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott eller är upptagen i den lista, som avdelningen inom det amerikanska skatteministeriet offentliggör över terrormisstänkta. Om Kontohavaren avlider eller försätts i konkurs upphör Avtalet och därmed rätten att använda samtliga till Kontot hörande kort. När Avtalet sagts upp/upphört får utfärdade kort inte längre användas. Samtliga kort ska omedelbart makuleras och återsändas till Banken. Bankens rätt att avbryta rätten att utnyttja krediten respektive att säga upp krediten i förtid regleras i punkterna 18 och Bankens rätt att avbryta krediten Banken får med omedelbar verkan avbryta rätten att vidare utnyttja kredit på kontot om någon av följande omständigheter föreligger: Kontohavaren har gjort sig skyldig till ett icke ringa kontraktsbrott, säkerheter för krediten eller för annan förpliktelse som kredittagaren har mot Banken är inte längre betryggande, Kontohavaren har missbrukat kontot på sådant sätt att det har övertrasserats, det finns skälig anledning att anta att Kontohavaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot Banken. Har Banken avbrutit rätten att utnyttja krediten enligt denna punkt, ska Kontohavaren omedelbart makulera samtliga Kort och återsända dem till Banken. 19. Bankens rätt att säga upp kredit i förtid Banken har rätt att säga upp kredit på kontot till betalning vid tidpunkt som Banken bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: 1. Kontohavaren är i väsentligt dröjsmål med betalning. 2. Säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats. 3. Det står klart att Kontohavaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vill Banken få betalt i förtid enligt punkt 1 ovan, gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Banken sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kontohavaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Kontohavaren tillhanda. Har Banken krävt betalning i förtid enligt punkt 1 ovan, är Kontohavaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han/hon före utgången av uppsägningstiden betalat vad som förfallit jämte ränta och påminnelseavgift. Har Kontohavaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket. 20. Reklamationer Säljföretaget ansvarar gentemot Kortinnehavaren för fel i vara eller tjänst enligt i varje land gällande lagstiftning. Reklamationer ska därför riktas mot säljföretaget och inte mot Banken. Reklamation av eventuellt felaktigt bokförda köp och uttag ska göras snarast möjligt till Kundservice Kort, telefon Belopp, som i avvaktan på bankens utredning utbetalas till kortinnehavaren, får återdebiteras kontot till den del av utbetalt belopp för vilken Banken inte ska svara. 21. Återlämnande av felaktigt kort Kort med felaktiga uppgifter återlämnas makulerat till Kundservice Kort som i förekommande fall utfärdar nytt Kort. Kontohavaren/Kortinnehavaren ska i god tid före flyttning meddela Banken adressändring. 22. Återkallelse av kortinnehavares kort Om Kontohavaren vill att kortinnehavares Kort ska återkallas, gäller sådan återkallelse inte gentemot Banken förrän det berörda Kortet återlämnats till Banken. 23. Ändring av villkoren Banken förbehåller sig rätten att ändra dessa Kortvillkor utan att i förväg inhämta Kontohavarens godkännande. Vid ändringar av väsentlig art ska Banken meddela Kontohavaren om detta utan dröjsmål. Kontohavaren har då rätt att säga upp avtalet. Genom att behålla och/eller använda Kort har Kontohavaren godkänt förändringarna., Danmark,

5 Sida 5 av Begränsning av Bankens ansvar Banken garanterar inte att inköp eller kontantuttag alltid kan ske hos anslutna säljföretag/banker/växlingskontor. Banken ersätter således inte eventuella kostnader som kan uppkomma om Kortinnehavaren inte kunnat genomföra inköp eller kontantuttag. Banken ansvarar inte för olägenhet eller skada som kan åsamkas Kontohavaren och/eller kortinnehavare till följd av att Kortet inte kan användas på grund av ett tekniskt fel, eller på grund av att medel som inbetalats inte blivit tillgängliga på kontot. 25. Force Majeure m m Banken, och i förekommande fall Bankgirocentralen/Privatgirot, är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om banken, och i förekommande fall BGC/Privatgirot, själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av banken, eller i förekommande fall av BGC/Privatgirot, om den varit normalt aktsam. Banken, och i förekommande fall Bankgirocentralen/Privatgirot, ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av bankens, och i förekommande fall Bankgirocentralen/Privatgirots, grova vårdslöshet. Föreligger hinder för banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska banken, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 Räntelagen (1975:635) eller motsvarande lagstiftning med tillägg av två procentenheter. Är banken till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 26. Överlåtelse Banken har rätt att överlåta sin rätt avseende Konto/Kort. 27. Meddelanden Banken äger sända meddelanden till kontohavaren antingen via post eller via meddelandesystem i Hembanken eller i annan av Banken tillhandahållen elektronisk kommunikationstjänst, förutsatt att kontohavaren är ansluten till denna. Uppgiftslämnande i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173) Uppgifter om kredit på kontot, betalningsförsummelser och kreditmissbruk kan av Banken komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m fl. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Banken Bankens behandling av personuppgifter Ändamålen med Bankens behandling av personuppgifter är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut (t ex kreditgivning) samt att administrera och fullgöra ingångna avtal (detta inkluderar bland annat uppgifter om kontakter mellan kortinnehavare och Banken och uppgifter om eventuella företrädare och om hur avtal fullgörs). Vidare behandlas personuppgifter inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna används också i syfte att kunna rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till kortinnehavare samt som underlag för rådgivning till kunden. Behandling av personuppgifterna kan ske av bolag i Danske Bankkoncernen eller av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster. Personuppgifter om kunden samlas i första hand in direkt från kortinnehavare i samband med att ett avtal träffas. Uppgifter om fastighets- och värdepappersinnehav kan inhämtas från centrala register för dessa områden. Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och av de kontakter kunden har med Banken och andra koncernbolag. Vidare sker en uppdatering av adressuppgifter genom samkörning med statens person- och adressregister (SPAR). En kortinnehavare som vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av Banken och bolag inom koncernen kan skriftligen begära det hos sitt bankkontor. Kunden som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan också vända sig till sitt bankkontor., Danmark,

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

Sida 1 av 5. N o v e m b e r 2009

Sida 1 av 5. N o v e m b e r 2009 Web pdf Bl. 4-275 2009-10-15 Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken

Läs mer

KONTOVILLKOR HF 01 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER

KONTOVILLKOR HF 01 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER KONTOVILLKOR HF 01 (ut 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER Kortutgivare Kortutgivare i dessa kontovillkor är Svenska Handelsbanken AB (publ). Kontohavare Privatperson som efter ansökan och kreditprövning

Läs mer

Kontovillkor för Allkort

Kontovillkor för Allkort 1 (7) Kontovillkor för Allkort Kortutgivare och kreditgivare Svenska Handelsbanken AB (publ) 106 70 Stockholm Org.nr: 502007-7862 Telefon: 08-701 1000 (Växel) www.handelsbanken.se Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

Skandiabankens Betal- & kreditkort

Skandiabankens Betal- & kreditkort Skandiabankens Betal- & kreditkort Allmänna villkor 2011-06-15 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster Privat ska Ramavtal

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Valdemarsviks Sparbank (525002-3982), Box 144, 615 23 Valdemarsvik, 0123-129

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Nordea Gold Allmänna villkor, 9634V001

Nordea Gold Allmänna villkor, 9634V001 Allmänna villkor, V001 1. Allmänt Detta avtal omfattar de villkor för kort med betal- och kreditfunktion som avtalats mellan kontohavare och Nordea Bank AB (publ), (nedan kallad banken ), org. nr: 516406-0120,

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Allmänna villkor för OKQ8 MasterCard privat - konto och kringtjänster (gäller fr.o.m. 2012-01-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren.

Allmänna villkor för OKQ8 MasterCard privat - konto och kringtjänster (gäller fr.o.m. 2012-01-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Allmänna villkor för OKQ8 MasterCard privat - konto och kringtjänster (gäller fr.o.m. 2012-01-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Alla frågor och kundkontakter sköts av OK-Q8 Bank AB

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-02-07

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-02-07 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-02-07 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

sättas i konkurs. Ersättning skall betalas ut inom 3 månader från den dag banken försatts i konkurs.

sättas i konkurs. Ersättning skall betalas ut inom 3 månader från den dag banken försatts i konkurs. 1 (6) Det Finstilta ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA Bonus Butiksreklam, ICA AB REKUSN1489 2010.10 Art nr 40 Utg 13 Allmänna villkor ICA Banken

Läs mer

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

Kontovillkor Hondakort Maj 2012

Kontovillkor Hondakort Maj 2012 Kontovillkor Hondakort Maj 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

Kortkonto Kreditkort Företag

Kortkonto Kreditkort Företag Allmänna villkor från 2010-08-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Sid 1 (10) Konto- och kortkredit gäller t.ex. för betalning av varor och tjänster efter närmare beskrivning nedan.

Sid 1 (10) Konto- och kortkredit gäller t.ex. för betalning av varor och tjänster efter närmare beskrivning nedan. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR privat Konto- och kortkredit samt privatlån ( RBAV04 Sverige ) Gällande fr.o.m. 2012-10-01 Sid 1 (10) Ref: {id=20891},{land=se},{customertype=natural},{doctype=allmanna-villkor-privat-konto-och-kortkrediter},{language=sv},{validfrom=20121001}

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVAT KONTO-

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVAT KONTO- ALLMÄNNA VILLKOR FÖR privat Konto- och kortkredit samt privatlån ( RBAV03 Sverige ) Gällande fr.o.m. 2012-05-15 Sid 1 (7) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, Org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

visst kontoslag eller viss tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde.

visst kontoslag eller viss tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde. 1 (6) Det Finstilta ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA Bonus Allmänna villkor ICA Banken AB, konto med tillhörande tjänster visst kontoslag

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

villkoren ha företräde.

villkoren ha företräde. Det Finstilta 1 (6) ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA-bonus ICA Reklam REKHLG1058 2015.04 Art nr 40.2 Utg 20 Allmänna villkor ICA Banken AB,

Läs mer

Det Finstilta. ICA Banken AB. Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Särskilda villkor för ICA-bonus

Det Finstilta. ICA Banken AB. Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Särskilda villkor för ICA-bonus Det Finstilta 1 (6) ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Särskilda villkor för ICA-bonus ICA Reklam REKHLG1154 2015.06 Art nr 40.2 Utg 21 Allmänna villkor ICA Banken AB,

Läs mer

Kontovillkor Peugeotkort

Kontovillkor Peugeotkort Kontovillkor Peugeotkort 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress: Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress:

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI)

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI) Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer