Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet"

Transkript

1 Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet 1. Öppnande av konto - kundidentifikation Den som vill öppna ett konto hos Banken ska lämna erforderliga identifikations- och kontaktuppgifter om kontohavaren och övriga personer som har rätt att disponera över kontot jämte andra uppgifter som Banken från tid till annan är skyldig att inhämta enligt lag. Detta inkluderar fullständigt namn, adress, organisationsnummer och nationalitet. Detsamma gäller den som företräder kontohavaren vid öppnandet av kontot, varvid också legitimation ska uppvisas. För kontohavaren ska lämnas registreringsbevis eller motsvarande, t.ex. om kontohavaren inte är registrerad, stadgar, bolagsordning och liknande. Om saklig grund föreligger kan Banken vägra att öppna konto eller ta emot insättningar. Kontohavaren ska snarast meddela Banken om uppgifterna som har uppgivits enligt ovan ändras. Ändring i persons behörighet kan åberopas gentemot Banken först efter att kontohavaren lämnat Banken meddelande därom. Banken anses alltid ha fullgjort sin informationsplikt genom att skicka brev till kontohavarens senast uppgivna adress. Om kontohavaren har tillgång till DNB Connect kan alla meddelanden avseende kontot, inklusive kontoutdrag, istället lämnas eller göras tillgängligt via DNB Connect. Meddelanden till kontohavaren kan också hänvisa till information på Kontohavaren anses ha fått del av information och meddelanden som Banken har lämnat på detta sätt. Banken kan efter särskild överenskommelse medge att flera parter gemensamt innehar ett konto. All ovanstående information ska då lämnas av alla kontohavare. Banken kommer dock att sända kontoutdrag till endast en av kontohavarna. 2. Kontoavtal Kontohavaren har rätt att på begäran skriftligen få kontoavtalets villkor och annan information om villkoren för kontot som har lämnats av Banken före eller i samband med avtalets ingående. Om kontohavaren har tillgång till DNB Connect kan detta tillhandahållas via DNB Connect, men på begäran kan Banken skicka villkor och annan information per post. Avtalsvillkor under kontoavtalet ska vara på svenska eller engelska och det språk som används i kontakterna mellan kontohavaren och Banken är svenska eller engelska om inte annat överenskoms. 3. Beskrivning av kontot och betaltjänsterna Kontot är avsett att användas för insättningar, uttag, betalningar samt överföringar i enlighet med kontoavtalet om inte annat är avtalat. Betalningstransaktioner kan utföras via Internettjänster och andra betaltjänster som ansluts till kontot. Kontohavaren förbinder sig att inte använda kontot och tjänster knutna till kontot i strid med gällande lag. 4. Förfogande över konto Den som vill disponera över kontot måste visa behörighet (t.ex. genom underskrifter och giltiga legitimationshandlingar eller användande av betalningsinstrument enligt avtal). Banken har rätt att vägra att utföra transaktioner och ge upplysningar om kontot om behörigheten enligt Bankens bedömning inte är styrkt. Kontohavaren har inte rätt att ta ut större belopp från kontot än vid var tid tillgängligt belopp. Om så ändå sker ska kontohavaren utan dröjsmål täcka det uppkomna underskottet. Vid betalningsöverföring till kontot i svenska kronor, euro eller andra valutor inom EES kommer Banken att göra det överförda beloppet tillgängligt på kontot omedelbart när beloppet har tillgodoskrivits Bankens konto under förutsättning att detta har skett på en Bankdag och att tillräcklig information har lämnats av betalaren för att Banken ska kunna identifiera betalningsmottagaren. Kontohavaren har rätt att kräva att kontot spärras, till exempel om det föreligger risk att andra än kontohavaren eller person med dispositionsrätt kan komma att obehörigen förfoga över medel på kontot. 5. Dispositionsrätt för annan än kontohavaren Kontohavaren, samt den som är berättigad att öppna konto för kontohavarens räkning, kan ge andra rätt att disponera över kontot. Sådan fullmakt ska normalt vara skriftlig. Personen som ska få dispositionsrätt är skyldig att lämna erforderliga identifikations- och kontaktuppgifter jämte andra uppgifter som Banken från tid till annan är skyldig enligt lag att inhämta. Dispositionsrättshavaren har samma rätt att disponera kontot som kontohavaren om inte annat har avtalats mellan kontohavaren och Banken. Kontohavaren är ansvarig för alla transaktioner som företas av dispositionsrättshavaren, inklusive övertrassering av kontot. Kontohavaren kan när som helst till Banken skriftligen återkalla en tidigare given dispositionsrätt. Sådant återkallande ska normalt ske skriftligen. Kontohavaren ska också tillse att Betalningsinstrument som dispositionsrättshavaren har mottagit avseende kontot återlämnas till Banken eller på annat sätt omhändertas för att säkerställa att dispositionsrättshavaren inte längre kan disponera över kontot. 6. Valutaväxling Betalningstransaktioner till eller från kontot i annan valuta än som är avtalad för kontot kommer att växlas till den för kontot avtalade valutan innan de sätts in på eller tas ut från kontot. Det är kontohavaren som bär risken för förändringar i valutakursen och Banken ansvarar inte för eventuella förluster som kan uppstå på grund av förändringar i valutakursen. Som referensväxelkurs används den på valutamarknaden gällande växelkursen för köp av valuta (vid kreditering av betalkonto) respektive försäljning av valuta (vid debitering av betalkonto) vid den tidpunkten då Banken genomför Betalningstransaktionen. Referensväxelkurser kan erhållas preliminärt av Banken via Bankens kontor, DNB Connect eller Eftersom valutaväxlingen sker först när Banken genomför Betalningstransaktionen och då till den på valutamarknaden gällande växelkursen, kan växelkursen som används avvika från den preliminära kursen.

2 Vid betalningar till eller från utlandet kan det tillkomma kostnader och avgifter. Dessa kostnader och avgifter framgår av vid var tid gällande prislista. 7. Ränta samt avgifter för kontot Tillgodoränta beräknas på kontot enligt de principer Banken vid var tid tillämpar för motsvarande kontotyp eller vad som på annat sätt skriftligen överenskommits. Ränta sätts in på kontot vid utgången av varje kalenderår om inte annat framgår av gällande prislista eller skriftligen överenskommits. Avgifter för kontot och för hantering av kontoanslutna tjänster utgår enligt den prislista som Banken vid var tid tillämpar eller enligt vad som på annat sätt skriftligen överenskommits. Avgifter och övertrasseringsränta kan komma att debiteras kontot av Banken utan att kontohavaren har informerats i förväg. Om kontot har övertrasserats har Banken rätt att ta ut ränta på det övertrasserade beloppet enligt de principer Banken vid var tid tillämpar och en övertrasseringsavgift som framgår av vid var tid gällande prislista. Om kontohavaren har erhållit felaktiga uppgifter om saldot på kontot från Banken och på grund av detta har övertrasserat kontot ska dock ingen ränta tas ut innan kontohavaren har fått möjlighet att täcka underskottet. Den av Banken fastställda räntan på kontot och avgifterna för kontot och anknutna betaltjänster kan förändras till kontohavarens nackdel. Banken lämnar information om aktuella räntor på eller genom meddelande via DNB Connect. Banken lämnar information om ändrad prislista för avgifter genom meddelande via DNB Connect eller genom skriftligt meddelande. Meddelande om avgiftsändringar kommer att lämnas senast 14 dagar innan de träder ikraft. Vid ändringar av villkoren har kontohavaren enligt punkten 24 nedan rätt att avsluta kontot innan de nya avgifterna börjar gälla utan att de nya avgifterna debiteras. Avgifter och andra kostnader för avtalade tjänster belastas det aktuella kontot, inklusive eventuella övertrasserings- och påminnelseavgifter. Om kontohavaren i egenskap av betalningsmottagare ska ersätta kostnader för en betalningstransaktion kan Banken ta ut kostnaden från det överförda beloppet. Kontohavaren kan när som helst hämta aktuell prislista på eller kontakta Banken för att mot eventuell avgift skriftligen erhålla gällande prislistor samt räntenivåer för de kontotyper som Banken erbjuder. 8. Ränteberäkning Banken beräknar ränta på insatta medel från och med dagen efter att medlen har bokförts på kontot till dagen då medlen uttas från kontot. 9. Kontoutdrag Kunden får kontoutdrag månatligen om det har gjorts några betalningstransaktioner på kontot. Banken har rätt att till kontohavaren lämna eller göra tillgängligt kontoutdrag i varaktig form via DNB Connect eller per post om inte annat har avtalats. Kontoutdrag ska innehålla ingående och utgående saldo och alla kontohändelser sedan det senaste kontoutdraget. Kontoutdraget innehåller bland annat uppgifter som gör det möjligt att identifiera en betalningstransaktion samt information om betalare och betalningsmottagare om möjligt. Information om viss betalning kan också ges på annat sätt, till exempel i samband med viss betalningstransaktion. Kontohavaren ska snarast möjligt kontrollera att kontoutdrag eller annan information om betalning överensstämmer med kontohavarens uppgifter. Om informationen inte stämmer, ska kontohavaren snarast kontakta Banken. Se vidare nedan under punkt 20 avseende reklamationsfrister vid felaktiga eller obehöriga transaktioner. 10. Användande av kontot för betalningstransaktioner Om kontot är av en kontotyp som är avsedd för betalningar kan, efter särskild överenskommelse, de betaltjänster som Banken vid var tid erbjuder kopplas till kontot. Banken äger rätt att vägra erbjuda viss betaltjänst om det enligt Bankens bedömning finns saklig grund för sådan vägran (jämför punkt 26 om Bankens rätt att säga upp konto). Belopp angett i en betalningsorder kommer bli överfört till det kontonummer som är angett i betalningsordern. Detta gäller också i de fall då uppgett kontonummer tillhör annan än den betalningsmottagare som är uppgiven med namn och adress i betalningsordern. Banken förbehåller sig rätten att spärra kontot eller betalningsinstrument kopplat till kontot om någon av följande grunder föreligger: (i) risk för att betalningsinstrumentet inte kan användas på ett säkert sätt, exempelvis av tekniska skäl, (ii) misstanke om att betalningsinstrumentet använts obehörigen eller (iii) ifråga om betalningsinstrument med kreditutrymme, en väsentligt ökad risk för att kontohavaren inte kan betala. Om kontot avslutas, eller om avtalet avseende viss betaltjänst upphör, ska kontohavaren utan dröjsmål återlämna alla betalningsinstrument (inklusive kontokort) till Banken. 11. Mottagande av betalningsorder och genomförandetid En betalningsorder anses mottagen av Banken när Banken har mottagit alla upplysningar som är nödvändiga för att genomföra betalningstransaktionen. Betalningsorder som har lämnats på en dag som inte är en Bankdag anses mottagen på nästkommande Bankdag. Om Banken mottar betalningsordern efter den bryttidpunkt avseende den relevanta betaltjänsten som är angiven i Del D av kontoavtalet från tid till annan, anses betalningsordern mottagen nästkommande Bankdag. Om en betalningsorder ska genomföras på en viss dag i framtiden, vid utgången av en viss period eller när betalaren har ställt medel till Bankens förfogande för betalningen ska betalningsordern anses mottagen den avtalade dagen om det är en Bankdag och i annat fall den nästkommande Bankdagen efter den avtalade dagen. Banken kommer att påbörja behandlingen av betalningsordern samma dag som betalningsordern anses mottagen. Banken har dock rätt, men inte skyldighet, att inte påbörja behandlingen av betalningsordern om det saknas medel som täcker beloppet som ska betalas samt avgifter och kostnader för betalningstransaktionen.

3 Betalningsorder som har mottagits avseende framtida betalningar kommer att utföras även om det har inträffat omständigheter efter det att betalningsordern gjordes som skulle medföra att den som har gjort betalningsordern inte längre kan göra det. Exempel på detta är att en person med dispositionsrätt efter att betalningsordern lämnats förlorar sin dispositionsrätt. Kontohavaren kan dock återkalla betalningsordern enligt reglerna i punkten 13. Om kontoavtalet har upphört kommer inte tidigare lämnad betalningsorder genomföras. Ska flera betalningsordrar utföras samma dag ansvarar Banken inte för i vilken inbördes ordning de utförs och heller inte för om någon betalning inte kan utföras på grund av brist på kontot. Avseende betalningar i svenska kronor till betalningsmottagares bank i Sverige kommer Banken att överföra beloppet angivet i en betalningsorder till betalningsmottagarens Betaltjänstleverantör senast innan utgången av Bankdagen efter att betalningsordern mottagits av Banken enligt ovanstående regler. Genomförandetiden kan förlängas med en Bankdag om betalningsordern initierats på pappersbaserat betalningsinstrument. Vid betalningar mellan konton hos Banken kommer Banken att överföra beloppet samma dag som betalningsordern anses ha mottagits. För betalningar i euro till betalningsmottagares bank inom EES-området kommer Banken att överföra beloppet angivet i en betalningsorder till betalningsmottagarens bank senast innan utgången av Bankdagen som inträffar tre dagar efter att betalningsordern anses vara mottagen. För betalningar i annan valuta inom EES-området än svenska kronor och euro till betalningsmottagares bank inom EES-området kommer Banken att överföra beloppet angivet i en betalningsorder till betalningsmottagarens Betaltjänstleverantör senast innan utgången av Bankdagen som inträffar fyra dagar efter att betalningsordern anses vara mottagen. För betalningar till betalningsmottagares bank utanför EES-området lämnar Banken upplysningar på begäran om beräknad genomförandetid. För enskilda betaltjänster såsom bankgiro kan andra genomförandetider vara tillämpliga i enlighet med avtalen för sådana betaltjänster. 12. Bankens rätt att avvisa betalningsorder Banken äger rätt att avvisa en betalningsorder om inte alla villkoren i kontoavtalet och relevanta betaltjänstavtal är uppfyllda eller om betalningen skulle strida mot lag. Grund för vägran skulle exempelvis kunna vara att det saknas medel på kontot, att nödvändiga uppgifter för att utföra betalningsordern saknas eller att kontot avslutats eller spärrats. Om Banken vägrar att utföra en betalningsorder ska Banken utan dröjsmål informera den som lämnat betalningsordern om förhållandet och omständigheterna som föranleder vägran samt vad betalaren kan göra för att betalningsordern ska kunna genomföras, om inte annat föreskrivs i lag. Om Banken på grund av brist på kontot inte kan utföra en betalning får Banken i upp till tre Bankdagar försöka utföra betalningen om tillgängliga medel då skulle finnas på kontot. Banken har dock inte någon skyldighet att göra nya försök om brist på kontot föreligger på betalningsdagen. En betalningsorder som avvisas av Banken anses inte vara mottagen. 13. Återkallande av betalningsorder Betalaren har inte rätt att återkalla eller ändra en betalningsorder efter att Banken anses ha mottagit den enligt punkten 11. En betalningsorder kan inte heller återkallas om Banken har eller kan anses ha bekräftat till betalningsmottagaren att betalningen kommer att genomföras. Fullmakt för betalningstransaktioner som initieras av betalningsmottagaren kan inte återkallas efter att kontohavaren har meddelat sitt samtycke till transaktionen till betalningsmottagaren. Betalningstransaktioner som ska verkställas genom autogiro kan ändå återkallas Bankdagen före den avtalade betalningsdagen vid den senaste tidpunkt som anges av Banken. Om kontohavaren vill att samtliga betalningar som initieras av viss betalningsmottagare ska stoppas måste kontohavaren återkalla medgivandet i sin helhet. Med avvikelse från vad som stadgas i 5 kap. 6 lagen (2010:751) om betaltjänster har kontohavaren inte rätt till återbetalning från Banken av en redan godkänd och genomförd betalningstransaktion initierad av eller via en betalningsmottagare. Andra regler för återkallande av betalningsorder kan förekomma för enskilda betaltjänster. Detta framgår i sådant fall av villkoren för dessa betaltjänster. Banken ansvarar inte för förseningsavgifter, dröjsmålsränta eller dylikt som kontohavaren kan komma att påföras på grund av återkallad betalning. 14. Bankens ansvar för utförande av betalningsorder När Banken har mottagit en korrekt betalningsorder och täckning för betalningen finns på kontohavarens konto ansvarar Banken för att betalningstransaktionen genomförs till betalningsmottagarens bank. Om förutsättningarna för genomförande av betalningstransaktionen är uppfyllda och betalningen ändå inte genomförts till betalningsmottagarens bank eller betalningstransaktionen på annat sätt genomförts bristfälligt och betalaren har reklamerat enligt punkten 20 ska Banken på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål återställa det belastade kontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den bristfälligt genomförda transaktionen inte hade ägt rum samt meddela kontohavaren att transaktionen inte genomförts och, om möjligt, skälen härför. Om Banken kan visa att betalningsmottagarens bank har tagit emot transaktionen är den banken ansvarig för om transaktionen inte blir genomförd eller blir genomförd på ett bristfälligt sätt. Skulle betalningsmottagarens bank, trots detta ansvar, återsända beloppet är Banken ansvarig för att beloppet snarast återbetalas till kontohavaren. 15. Rättning av felaktig insättning eller för litet uttag

4 Om det har skett en felaktig insättning på kontot eller om ett för litet belopp tagits ut, och detta beror på Banken, Bankens underleverantör eller en annan bank, har Banken rätt att omedelbart rätta felet om det är praktiskt omöjligt att kontohavaren har kunnat få felaktig information om saldot på kontot eller om rättelsen är av oväsentlig betydelse. I annat fall ska Banken utan dröjsmål meddela kontohavaren om det inträffade, och därefter vidta rättelse efter godkännande av kontohavaren eller i övrigt inom ramen för allmänna bestämmelser som avser felaktiga betalningar. 16. Felaktigt uttag från konto Om Banken har gjort ett felaktigt uttag från kontot eller om ett för litet belopp satts in, ska Banken utan oskäligt dröjsmål återinsätta motsvarande belopp. Banken ska vidare utan oskäligt dröjsmål meddela kontohavaren om det inträffade, om inte felet åtgärdats på sådant sätt att det är praktiskt omöjligt att kontohavaren kunnat få felaktig information om saldot på kontot. Banken ska också kompensera kontohavaren för utebliven ränta och andra direkta förluster som orsakats på grund av felaktiga uttag. Banken svarar inte för indirekt skada som kan uppkomma. 17. Kontohavarens åtagande att skydda betalningsinstrument Betalningsinstrumentet ska förvaras på betryggande sätt och under uppsikt med hänsyn till omständigheterna. Det ska hanteras på samma sätt som pengar och andra värdehandlingar. Kontohavaren ska vidta erforderliga åtgärder för att skydda sig mot att betalningsinstrumentet används obehörigt. Betalningsinstrument får endast användas av kontohavaren eller dispositionsrättshavare. Betalningsinstrumentet får inte användas i strid med gällande lagstiftning. Om personlig kod används förbinder sig kontohavaren eller annan godkänd innehavare av betalningsinstrument att (i) inte avslöja koden för någon, (ii) inte anteckna koden på kort, dosa eller annat betalningsinstrument eller låta anteckning om koden vara fäst vid betalningsinstrumentet eller i övrigt förvarad tillsammans med betalningsinstrumentet, (iii) i anteckning om koden inte ange dess egenskap av kod eller dess samband med betalningsinstrumentet. Efter att kontohavaren tagit del av koden ska försändelsen inklusive kodlapp förstöras. Kontohavaren eller annan innehavare av betalningsinstrument är skyldig att vid vetskap om att betalningsinstrumentet kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till Banken via telefon eller på annat sätt som anges på Bankens hemsida eller i annan information given till kontohavaren. Banken kommer därefter att spärra fortsatt användning av betalningsinstrumentet. 18. Fel vid givande av betalningsorder För det fall betalaren har lämnat felaktiga uppgifter om betalningen i betalningsordern är Banken inte ansvarig för att rätta felaktig betalning. Banken ska, på kontohavarens begäran, vidta skäliga åtgärder för att få tillbaka de medel som betalningen avsåg. För denna tjänst debiterar Banken särskild avgift. 19. Ansvar för obehörigt bruk av kontot Med avvikelse från vad som stadgas i lag (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, ska kontohavaren stå för hela förlusten om en obehörig transaktion orsakats av att kontohavare eller dispositionsrättshavare genom oaktsamhet åsidosatt någon av sina skyldigheter. Kontohavaren ansvarar dock inte för förlust till följd av obehörig transaktion där betalningsinstrument har använts efter det att kontohavaren anmält att betalningsinstrumentet ska spärras. Detta gäller dock inte om kontohavaren har handlat svikligt. Kontohavarens ansvar enligt första stycket är inte begränsat till saldot på kontot. Om kontot missbrukats genom användande av en betaltjänst kan ansvaret överskrida betalningslimiten för den aktuella betaltjänsten. Ansvar för missbruk av kontokort eller DNB Connect regleras i särskilda villkor. 20. Reklamation Kontohavaren ska utan dröjsmål från det att denne fått kännedom om en felaktigt genomförd betalningstransaktion eller obehörig betalningstransaktion meddela Banken och begära rättelse. Meddelande till Banken måste ske inom tre månader efter det att betalningstransaktionen genomförts eller skulle ha genomförts. Banken ska därefter utan oskäligt dröjsmål besluta om eventuell återbetalning. Om kontohavaren misstänker att en brottslig handling har begåtts i samband med ett felaktigt uttag har Banken rätt att kräva att kontohavaren gör en polisanmälan. 21. Kvittning Banken har rätt att kvitta medel på kontot mot krav på kontohavaren om inte annat har avtalats. Banken har även rätt att spärra kontohavarens tillgång till kontot för att säkra sina krav gentemot kontohavaren. 22. Begränsning av Bankens ansvar Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken om den har varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständigheter som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Banken, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar det av Riksbanken fastställda och vid var tid gällande referensräntan med tillägg av två procentenheter.

5 Är Banken till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning har Banken för den tid vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 23. Vilande konto Om kontohavaren inte har medel innestående på kontot under en sammanhängande period av ett år och inga insättningar eller uttag sker från kontot under denna period, med undantag av uttag för Bankens avgifter, kan Banken komma att skriva till kontohavarens senast kända adress och informera om att kontot kan komma att avslutas inom en månad. Om kontohavaren inte meddelar Banken att kontot ska behållas kan Banken avsluta kontot efter utgången av denna tidsfrist. Bankens kostnader för att kontakta kontohavaren debiteras kontohavaren. 24. Villkorsändringar Banken kan ensidigt ändra villkoren för kontot med en månads varsel. Meddelande om ändrade villkor kan lämnas till eller göras tillgängliga för kontohavaren via DNB Connect eller per post om inte annat har avtalats. Banken äger också rätt att ensidigt ändra villkoren för tjänster knutna till kontot, beloppsgränser med mera. Om kontohavaren inte accepterar de ändrade villkoren kan kontot sägas upp inom en månad, i vilket fall de ändrade villkoren inte kommer att gälla mellan kontohavaren och Banken. I annat fall anses kontohavaren ha godkänt ändringarna. 25. Kontohavarens uppsägning och hävning av avtalet Kontohavaren har rätt att avsluta kontot utan uppsägningstid, om inte annat har avtalats. Kontohavaren har rätt att häva avtalet om Banken begår ett väsentligt avtalsbrott. Kontohavaren måste meddela Banken hävningen inom rimlig tid efter att kontohavaren blev medveten om avtalsbrottet. Kontohavaren ska vid uppsägning eller hävning snarast erhålla sitt tillgodohavande samt upplupen ränta efter avdrag för eventuella avtalade kostnader för kontots avslutande under förutsättning att Banken inte är skyldig att hålla inne beloppet eller Banken har rätt att kvitta beloppet mot en motfordran. Samma regler som gäller för uppsägning och hävning av kontoavtalet gäller för avtal om vissa tjänster som knutits till kontot, om inte annat har avtalats särskilt. 26. Bankens uppsägning av avtalet Banken har rätt att avsluta kontot utan uppsägningstid om ingen uppsägning har avtalats och det finns sakliga skäl, såsom att kontohavaren har åsidosatt villkor för kontot eller anknutna tjänster. Vid uppsägning ska kontohavaren erhålla kontosaldo samt upplupen ränta utan avdrag för eventuella avtalade kostnader för kontots avslutande. Kontohavaren har inte rätt att återfå erlagda avgifter för kontot. Banken har rätt att skriftligen säga upp kontot utan uppsägningstid om kontohavaren väsentligen åsidosatt något villkor i detta avtal eller villkor för tjänster kopplade till kontot eller andra instruktioner eller överenskommelser som gäller för kontot eller tjänsten. På begäran av kontohavaren ska Banken motivera uppsägningen. Samma regler som gäller för uppsägning och hävning av kontoavtalet gäller för avtal om vissa tjänster som knutits till kontot, om inte annat har avtalats särskilt. 27. Om Bankens verksamhet, tillstånd och tillsynsmyndighet Bankens huvudsakliga verksamhet är bank- och finansieringsrörelse. Banken har tillstånd att tillhandahålla bland annat betaltjänster från det norska Finansdepartementet i enlighet med den norska bank- och finanslagstiftningen. Banken står under tillsyn av det norska Finanstilsynet och den svenska filialen är registrerad hos det svenska Bolagsverket. Bankens organisationsnummer framgår av Bankens avtal och hemsida på Internet. Banken är inte mervärdesskattepliktig i förhållande till bankkonton och betaltjänster. 28. Insättningsgaranti I enlighet med den norska banksikringsloven omfattas likvida medel som mottagits av Banken för kunds räkning av insättningsgaranti från den norska Bankenes Sikringsfonden ("Fonden") upp till högst svenska kronor eller, om det är högre, det belopp i svenska kronor som motsvarar euro vid ersättningstillfället, per insättare. Ersättningen betalas ut av Fonden utan att särskild ansökan därom behöver göras, så snart som möjligt men senast tre månader efter det att (1) den norska tillsynsmyndigheten har bedömt att Banken inte kommer kunna betala ut insatta medel; eller (2) Banken satts under offentlig administration eller på annat sätt deklarerats insolvent. Insättningsgarantin täcker emellertid inte krav från följande typer av kunder: banker, finansieringsföretag, försäkringsbolag samt moderbolag i finansiella koncerner. 29. Tillämplig lag och domstol Detta avtal ska tillämpas och tolkas enligt svensk rätt och tvist ska prövas av svensk domstol. 30. Definitioner Bankdag avser en dag när medverkande betaltjänstleverantörer har öppet för verksamhet i den utsträckning som krävs för genomförande av en betalningstransaktion. Banken avser DNB Bank ASA, filial Sverige. Betalningsinstrument avser ett kontokort, digipass eller något annat personligt instrument eller personlig rutin som används för att initiera en betalningsorder. Betalningsorder avser varje instruktion som en betalare eller betalningsmottagare ger sin betaltjänstleverantör om att en betalningstransaktion ska genomföras.

6 Betalningstransaktion avser insättning, uttag, inbetalning och utbetalning av medel som initieras av betalaren eller betalningsmottagaren. Betaltjänstleverantör avser Banken och annan person som tillhandahåller betaltjänster. Bryttidpunkt avser den tidpunkt efter vilken som medel eller betalningsorder ska anses mottagna nästföljande Bankdag och som framgår av Del D av kontoavtalet. DNB Connect avser webbsidor med begränsat tillträde på som kontohavaren får tillgång till efter ingående av internetbanksavtal med Banken. Behandling av personuppgifter I vissa fall kan personuppgifter avseende andra personer än juridiska personer samlas in och behandlas av Banken i samband med kontot. Det kan t.ex. avse ställföreträdare eller ägare till kontohavaren. Sådan person kallas i det följande "Personen". Ändamålen med Bankens behandling av personuppgifter är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut (t.ex. kreditgivning) samt att administrera och fullgöra ingångna avtal (vilket inkluderar uppgifter om kontakter med Personen, uppgifter om Personen och om hur avtal fullgörs). Detta innebär att personuppgifter kan komma att lämnas ut till utländska banker och betalningsförmedlare. Hur personuppgifter behandlas av sådana mottagare kan komma att styras av utländsk rätt och det kan förekomma skyldighet att lämna ut personuppgifter till utländska myndigheter, t.ex. för utredning om penningtvätt och terrorfinansiering. Vidare kan personuppgifter behandlas inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling samt riskhantering. Personuppgifter kan också användas i syfte att kunna rikta direktreklam och erbjudanden till Personen samt som underlag för rådgivning. Personuppgifter kan komma att användas av andra bolag inom DNB eller av företag som DNB samarbetar med. Uppgifter om Personen inhämtas från kontohavaren samt från offentliga register. Om Personen vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av Banken eller annat bolag inom DNB kan han eller hon skriftligen begära det hos Banken. Personen kan också begära rättelse av felaktig uppgift hos Banken. Banken kan komma att lämna ut personuppgifter om Personen i samband med överlåtelse eller pantsättning av Bankens rättigheter under detta avtal under förutsättning att mottagaren av sådan information undertecknar sekretessåtagande. För mer information hänvisas till

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23]

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd Banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, webbsida:

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Sparkonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Betalningar till och från kontot. Allmänna villkor från 2012-01-01

Sparkonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Betalningar till och från kontot. Allmänna villkor från 2012-01-01 Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 1.ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01 Framtidskonto Gäller från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken avser i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Konto är ett framtidskonto som en kontohavare öppnat i banken enligt

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31 1(5) 1. DEFINITIONER I dessa ALLMÄNNA VILLKOR VALUTAKONTO har följande begrepp här nedan angiven innebörd: med erforderliga handlingar som ska företes för Banken. Behörighetshandlingar avseende juridisk

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG

ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG 2016-09-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank (banken), org.nr51401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551714

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Rörelsekonto för näringsidkare

Rörelsekonto för näringsidkare Rörelsekonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2016-07-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: Banken Bankdag Betalkonto Kontokort eller något annan personligt instrument eller per- sonlig rutin

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 - Företagskunder Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm, växel: 08-459

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2)

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2) Swish Företag 2014-06-01 1(2) 1. Allmänt om Swish Företag Banken tillhandahåller Swish Företag i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna villkor Swish Företag, och Produktinformationen, dvs. den

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2014:01

Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2014:01 Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2014:01 - Företagskunder Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm, växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG 2014-06-02

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG 2014-06-02 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999020 (Kundcenter Företag), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2013-01-18

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2013-01-18 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2013-01-18 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD,

Läs mer

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot Information om insättningsgaranti Kontot omfattas av norsk insättningsgaranti (enligt den norska lagen, lag 6. December 1996 nr 75 om säkringsordningar för banker och offentlig administration). Insättningsgarantin

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp ha här nedan angiven innebörd: ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m 1(6) Kontohavaren får lämna fullmakt åt annan (fullmaktshavare) att

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD,

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2014-06-02

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2014-06-02 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

sparkonto för privatpersoner

sparkonto för privatpersoner sparkonto för privatpersoner 1. allmänna villkor 1.1. inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till vår hemsida. Samtliga villkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2015-06-03

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2015-06-03 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: 1(6) Banken förbehåller sig rätten att avgöra om identitetshandlingar, fullmakter och övriga behörighetshandlingar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2014-06-02. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2014-06-02. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999020 (Kundcenter Företag), webbplats:

Läs mer

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 PRISER OCH PRODUKTSAMMANFATTNING RÄNTA Rörlig. Gå in på www.marginalen.se för aktuell ränta. SPARBELOPP Upp till 5 000 000 kronor per kund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som SBAB Bank AB (publ), vid var tid, lämnar om nyttjandet av aktuella

Läs mer

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR*

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR* ANSÖKAN FLYGKONTO OBS! BIFOGA AML-BLANKETTEN SAMT KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ FIRMATECKNARE VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER. BIFOGA IATA BSP-RAPPORT AVSEENDE KALENDERÅR: AGENT FINANCIAL YEAR SUMMARY (INTERNATIONAL/DOMESTIC).

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-06-21

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-06-21 1(5) 1. DEFINITIONER I dessa ALLMÄNNA VILLKOR VALUTAKONTO har följande begrepp här nedan angiven innebörd: med erforderliga handlingar som ska företes för Banken. Behörighetshandlingar avseende juridisk

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO 1. DEFINITIONER Avtal: Kundens ansökan angående FOREX Bank AB:s Lönekonto tillsammans med dessa produktvillkor och de allmänna villkoren. Beviljad kredit: Den

Läs mer

SWISH privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.3 Inledande bestämmelser. 1.

SWISH privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.3 Inledande bestämmelser. 1. SWISH privat Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en person som lämnar och godkänner en betalningsorder.

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Allmänna villkor Skogskonto / Skogsskadekonto 2014:01

Allmänna villkor Skogskonto / Skogsskadekonto 2014:01 Allmänna villkor Skogskonto / Skogsskadekonto 2014:01 För icke-konsument Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm,

Läs mer

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto Kontonummer (fylls i av banken) Obligatoriska uppgifter (Är kontohavaren omyndig anges även samtliga förmyndare) Kontohavare Namn Utdelningsadress Telefon dagtid (även riktnr)

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 1 juni 2012) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box 6343,

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Trygghet & Trygghet+ 2015:01

Allmänna villkor Sparkonto Trygghet & Trygghet+ 2015:01 Allmänna villkor Sparkonto Trygghet & Trygghet+ 2015:01 Privatkunder Information enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och lag (2010:75) om betaltjänster Distansavtal Distansavtal är ett avtal

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Affärssammanställning

Affärssammanställning ANDERS ROSELL FJÄLLGATAN 14 LGH 1103 413 17 GÖTEBORG BOX 717 791 29 FALUN Kunden och banken har genom distansavtal kommit överens om följande: Sparande Servicekonto 8166-1,934 569 476-5 Ränteuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten

www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten Fr o m 19 Oktober 2015 Innehållsförteckning Generella villkor... 3 Kontovillkor Företag...12 Villkor för Företagskonto och Depåkonto Kontotypvillkor

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort

Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort Allmänna villkor 2011-06-15 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2016:01

Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2016:01 Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2016:01 Näringsidkare Villkoren för Sparkonto Jord och Skog utgörs av Banken godkänd ansökan samt dessa Allmänna villkor. 1. Definitioner Allmänna villkor Dessa

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. KONSUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. KONSUMENT ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. KONSUMENT 2016-05-23 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

Clearingnr Kontonr Summa som ska dras varje mån Datum då pengarna ska dras (dd) varje månad

Clearingnr Kontonr Summa som ska dras varje mån Datum då pengarna ska dras (dd) varje månad Öppna ResursSpar Privat Kontohavare För- och efternamn Personnr OBS! Bifoga kopia på giltig ID-handling! Du kan gärna mms:a in bild på ditt ID till 0730-12 14 74 Tfn (dagtid) Mobilnr E-postadress Ev. Medkontohavare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

www.danskebank.se Villkorsbok Företag Kundavtal

www.danskebank.se Villkorsbok Företag Kundavtal www.danskebank.se Villkorsbok Företag Kundavtal Fr o m 21 September 2015 Innehållsförteckning Generella villkor... 3 Kontovillkor Företag...13 Villkor för Företagskonto, Danske Business ONE, Danske Business

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: Banken Den bank som anges i det avtal för vilket dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M gäller Bankdag

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Öppna Fasträntekonto. Privat. OBS! Bifoga kopia på giltig ID-handling! Du kan gärna mms:a in bild på ditt ID till 0730-12 14 74.

Öppna Fasträntekonto. Privat. OBS! Bifoga kopia på giltig ID-handling! Du kan gärna mms:a in bild på ditt ID till 0730-12 14 74. Öppna Fasträntekonto Privat OBS! Bifoga kopia på giltig ID-handling! Du kan gärna mms:a in bild på ditt ID till 0730-12 14 74 Kontohavare För- och efternamn Personnr Postadress Postnr Postort Tfn (dagtid)

Läs mer

Äger någon/några fysiska personer direkt eller indirekt (via bolag) mer än 25 % av bolaget? JA NEJ Om JA, notera denna/dessa ägare:

Äger någon/några fysiska personer direkt eller indirekt (via bolag) mer än 25 % av bolaget? JA NEJ Om JA, notera denna/dessa ägare: Öppna ResursSpar Företags-/föreningsnamn OBS! Bifoga kopia på firmatecknares ID-handling! Du kan gärna mms:a in bild på ditt ID till 0730-12 14 74 Organisationsnr Tfn Gatuadress Postnummer Ort E-postadress

Läs mer

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO ANSÖKAN THECARD RESEKONTO FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER MYNDIGHETENS NAMN* MYNDIGHETENS ORGANISATIONSNUMMER*

Läs mer

VILLKOR FÖR LIKVIDKONTO MED KREDIT

VILLKOR FÖR LIKVIDKONTO MED KREDIT VILLKOR FÖR LIKVIDKONTO MED KREDIT 1. ALLMÄNT Mellan undertecknad(e) innehavare (Kund) av likvidkonto med kredit (Kreditkonto) och Avanza Bank AB (org. nr 556573-5668) (Bolaget) träffas härmed avtal om

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Villkor Bankprodukter/tjänster för företag Uppdaterade per 2010-09-01 (För Avtal ingångna fr.o.m. 2010-07-05 gäller dessa villkor omedelbart.

Villkor Bankprodukter/tjänster för företag Uppdaterade per 2010-09-01 (För Avtal ingångna fr.o.m. 2010-07-05 gäller dessa villkor omedelbart. Uppdaterade per 2010-09-01 (För Avtal ingångna fr.o.m. 2010-07-05 gäller dessa villkor omedelbart.) Innehållsförteckning 1 Allmänna villkor 1.1 Struktur och omfattning 1.2 Definitioner och begreppsförklaringar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: 1(6) Banken förbehåller sig rätten att avgöra om identitetshandlingar, fullmakter och övriga behörighetshandlingar

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

ALMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SPARKONTO

ALMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SPARKONTO ALMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SPARKONTO 1. Allmänt Parter i detta avtal är Carnegie Investment Bank AB (publ), nedan kallad banken, och sådan fysisk person för vilken ett konto förs, nedan kallad Kontohavaren.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2016-07-01 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD,

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord betaltjänster, betalningar, betalkort, betalningsinstrument, banker, banktjänster, betalningsöverföringar, konsumentskydd

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord betaltjänster, betalningar, betalkort, betalningsinstrument, banker, banktjänster, betalningsöverföringar, konsumentskydd PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för betalningstjänster ordf. Tuomo Antila sekr. Tia Möller

Läs mer

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto Kontonummer (fylls i av banken) Obligatoriska uppgifter (Är kontohavaren omyndig anges även samtliga förmyndare) Kontohavare Namn Utdelningsadress Personnummer Telefon dagtid

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012.

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Allmänna villkor för företagskonton Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Dessa villkor tillämpas på företags kontoavtal och är en del av kontoavtalet. Utöver dessa villkor

Läs mer

Utdelningsadress Telefon dagtid, inkl riktnummer Telefon bostad, inkl riktnummer

Utdelningsadress Telefon dagtid, inkl riktnummer Telefon bostad, inkl riktnummer Ansökan Sparkonto För att öppna ett SparkontoPlus fyller du i blanketten och skickar den till: BlueStep Finans AB c/o Cerdo Bankpartner AB Box 663 251 06 Helsingborg Vänligen observera att vidimerad kopia

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV10 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV10 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV10 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2016-03-14 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto. Mobiltelefonnummer

Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto. Mobiltelefonnummer Ifylld ansökan skickas till: Collector Bank AB Box 119 14 404 39 Göteborg Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn (Förnamn, Efternamn) Svenskt personnummer

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer