Skandiabankens Betal- & kreditkort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skandiabankens Betal- & kreditkort"

Transkript

1 Skandiabankens Betal- & kreditkort Allmänna villkor I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster Privat ska Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster Privat ha företräde. 1. Parter och definitioner Kredit- och kortutgivare Skandiabanken Aktiebolag (publ), org nr , nedan även benämnd Banken. Kontohavare: Den som beviljats Skandiabankens Betal- & kreditkort. Kortinnehavare: Person i vars namn Betal- & kreditkortet utfärdas, avser både s.k. huvudkortsinnehavare/kontohavare och s.k. extrakortsinnehavare. Typ av kort: Kontokort med VISA-giltighet samt med kreditkortsfunktion med köp/kreditgräns om för närvarande maximalt , nedan benämnt kortet. Om fler kort är utfärdade gäller beloppsgränsen för samtliga kort tillsammans. Kontoskuld: Summa av köp, uttag, räntor, avgifter och kostnader som påförts kontot med stöd av de allmänna villkoren och därtill hörande övriga bestämmelser. 2. Ansökan om konto och utfärdande av Skandiabankens Betal- & kreditkort Efter särskild ansökan och prövning, enligt Bankens vid var tid gällande regler, kan innehavare av Allt i Ett-konto beviljas Skandiabankens Betal- & kreditkort, anslutet till VISA-systemet. Vid denna prövning kan kreditupplysning komma att inhämtas. Banken äger även rätt att under kortets giltighetstid ta ytterligare kreditupplysningar i enlighet med kreditupplysningslagen. Om ansökan om kort beviljas utfärdar Banken, som är kortutgivare, dels ett kort som är märkt med kortinnehavarens namn och dels en till kortet hörande personlig kod, en s.k. PIN-kod (Personligt IdentifikationsNummer). Kort och PINkod sänds i separata försändelser till kontohavaren respektive eventuell extrakortsinnehavare. Kort och extrakort ska innan användandet aktiveras enligt Bankens vid var tid gällande anvisningar. Även senare i samband med byte av kort ska aktivering ske innan användandet, enligt Bankens vid var tid gällande anvisningar. Kortet ansluts till ett särskilt betal- och kreditkortskonto, nedan kallat kontot, tillhörigt kontohavaren. Utfärdat kort upphör att gälla efter utgången av det år och den månad som finns präglat på kortet. Banken tillhandahåller ett utbyteskort, om konto- och kortinnehavare följt kontobestämmelserna och övriga eventuella bestämmelser, före utgången av kortets giltighetstid. Vid utbyte av kort ska det gamla kortet återlämnas till Banken i makulerat skick (t.ex. sönderklippt). Kontohavare kan efter särskild ansökan om prövning enligt Bankens vid var tid gällande regler, erhålla ytterligare ett betal- och kreditkort, ett s.k. extrakort, för person som ingår i samma hushåll. Om ansökan om extrakort beviljas utfärdas ett extrakort i extrakortsinnehavarens namn med en egen PINkod. Extrakortsinnehavaren omfattas och är bunden av dessa avtalsvillkor utom vad avser betalningsskyldigheten avseende kontoskuld, räntor m.m. som åligger kontohavaren, vilken i alla avseenden är bunden och ansvarar för att dessa villkor följs såväl av kontohavaren själv som eventuell extrakortsinnehavare. Återkallelse av kortinnehavares rätt att använda kortet gäller inte mot Banken förrän kortet återlämnas till Banken i makulerat skick (t.ex. sönderklippt). Extrakortsinnehavare är medvetna om att om återkallelse av extrakort sker, enligt vid var tid gällande regler, spärras även andra tjänster som är knutna till kortet, t.ex. kan inte kort som kan användas vid inloggning till Internetkontoret längre användas för detta ändamål. Kontohavaren förbinder sig att till Banken eller till den som Banken överlåtit eller pantsatt sin fordran, betala vid var tid utnyttjad kredit jämte ränta, avgifter och kostnader i enlighet med bestämmelserna i dessa villkor. Banken äger rätt att utan kontohavarens medgivande överlåta eller pantsätta avtalet till annan. Kontohavaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta avtalet eller krediten till annan utan Bankens skriftliga medgivande. Beviljad köp-/kreditgräns kan höjas efter ny ansökan och prövning. Sådan gräns får aldrig överskridas. Konto-, kortinnehavaren är införstådd med och medger att till kortet knutna tjänster och användningsområden under löpande avtalsförhållanden kan komma att utökas, minskas eller på annat sätt förändras utan att deras medgivande behöver inhämtas. Banken äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera Konto-, kortinnehavarens kommunikation med Banken.

2 3. Betal- & kreditkortets användnin sområden Kortet kan inom beviljad köp-/kreditgräns användas för köp av vara eller tjänst samt för uttag i uttagsautomat, bank och postkontor i Sverige och utomlands hos företag som är anslutna till VISA-systemet och som accepterar denna typ av kort. Vid betalning med kortet i butik eller vid annat inköpsställe och vid uttag ska kortet visas upp. Genom att använda utfärdat kort i kombination med PIN-koden eller undertecknande av särskilt kvitto (köpnota) sker godkännande av de allmänna villkoren och att uttag och köp får belasta anslutet konto. Vid telefon-, Internet-, postorderköp eller motsvarande köp av vara eller tjänst ska kortets nummer och giltighetstid uppges samt i förekommande fall kortinnehavarens namn, adress och/eller kontrollsiffror uppges. Vid betalning via telefon, Internet, postorder eller på annat sätt då Kortinnehavaren inte är fysiskt närvarande i butiken eller vid inköpsstället sker godkännande genom lämnande av de ovan nämnda uppgifterna till butiken eller inköpsstället samt medgivande till att belastning av anslutet konto sker. Kortet kan även användas vid inköp av varor och tjänster vid övriga till Visa-systemet vid varje tillfälle anslutna produkter och tjänster där det är allmänt bekant att personlig kod eller undertecknande av köpnota inte behövs, såsom exempelvis parkeringsautomater. Vid denna typ av köp godkännes genom användandet av utfärdat kort de allmänna villkoren och att belastning av anslutet konto sker. Även i andra fall då kortinnehavaren muntligen eller skriftligen uppger sitt kortnummer i syfte att transaktionen ska påföras kontot anses detta som kvittens av transaktionen. Trots att kontanter inte erhålles föreligger kontantuttag då företaget behandlar en transaktion som ett kontantuttag, såsom exempelvis vid köp av resevaluta. Kortet får inte användas för köp av bil eller erläggande av dellikvid vid köp av bil. Konto- och kortinnehavare som innehar kort till vilket kringliggande tjänster är knutna såsom exempelvis att kortet kan användas vid inloggning till Internetkontoret, är medvetna om att om kort spärras p.g.a. t.ex. till Banken anmäld stöld av kortet, övertrassering av kontot eller annan anledning kan till kortet knutna kringliggande tjänster inte längre användas. För att kunna använda till kortet kringliggande tjänster krävs f.n. att kortinnehavaren innehar Allt i Ett-konto eller annat avtal med Banken som är godkänt för detta ändamål. Kortinnehavaren ska vid köp och uttag i Sverige på begäran uppvisa av bankerna godkänd legitimation. Vid köp och uttag utomlands ska Kortinnehavaren om så begärs uppvisa pass eller annan av säljföretaget eller Banken godtagen legitimationshandling. Vid kontantuttag kan särskilda av respektive bank och postkontor fastställda uttagsgränser gälla. Skandiabanken eller utländsk bank har rätt att föreskriva annat högsta belopp per köp eller uttag eller tidsperiod. Köp och uttag, med undantag av uttag i uttagsautomat där särskilda regler gäller, får för närvarande göras med maximalt 50 00onor per rullande 30-dagars period, om inte annan överenskommelse har träffats med Banken. Skandiabanken eller utländsk bank har rätt att föreskriva annat högsta belopp per köp respektive uttag eller tidsperiod. Om fler kort är utfärdade gäller beloppsgränserna för samtliga kort tillsammans. Vid kontantuttag i annan bank än Skandiabanken kan särskilda av respektive bank och postkontor fastställda uttagsgränser gälla. Banken har rätt att meddela anvisningar och föreskrifter för hantering av kort och de därtill kopplade funktionerna inklusive det anslutna kontot. Konto- och kortinnehavare är skyldiga att iakttaga de anvisningar och föreskrifter som Banken vid var tid meddelar. Konto-, kortinnehavaren är skyldig att följa gällande valutaföreskrifter. Banken har av Riksbanken ålagts viss rapporteringsskyldighet beträffande korts utnyttjande utomlands. Kortet är automatiskt spärrat för fysiska kortköp utanför Europa och Kunden bestämmer själv vilka länder/regioner som kortet ska fungera i. Kunden kan öppna upp regionspärren för en eller flera regioner samt välja tidsperiod för hur länge den ska vara öppen. Detta administrerar Kunden via Internetbanken eller via Kundservice dygnet runt. För att Kunden ska kunna handla med kortet hos Internetföretag som är anslutna till Verified by Visa måste kortet vara anslutet till Verified by Visa. Detta gör Kunden via Internetbanken. 4. Betalnin svillkor 4.1 Uppgift om ingående saldo, transaktioner, räntor och avgifter, lägsta inbetalningsbelopp samt utgående saldo framgår av Kontoinnehavarens engagemang på Internetkontoret. 4.2 Betalning för köp av vara eller tjänst i Sverige eller utomlands ska vara Banken tillhanda senast den dag som anges på specifikationen på engagemanget på Internetkontoret och avse lägst det angivna lägsta inbetalningsbeloppet vilket motsvarar 1/20 del av hela skuldbeloppet, avrundat uppåt till närmaste 10-tal kronor. Understiger skulden 10onor ska skulden betalas i dess helhet. 4.3 Har kontobestämmelserna följts är Kontoinnehavaren berättigad till två betalningsfria månader per kalenderår, dock ej två månader i följd. Innan en betalningsfri månad får utnyttjas krävs att minst tre månadsinbetalningar har gjorts på kontot. Utnyttjas betalningsfri månad medför detta ränte- och avgiftsdebitering i enlighet med dessa villkor, vilka läggs till kontoskulden. 4.4 Kontohavaren har rätt att helt eller delvis omedelbart och utan avgift lösa krediten i förtid. Om förtidsbetalning sker på annan tid än avtalad förfallodag ska den anses ha skett den första förfallodagen efter betalningen. 4.5 Skulden minskar endast genom betalning till Banken. Överenskommelse om betalning som träffats med säljföretag eller annan påverkar inte kontoskulden. 5. Ansvar för kontokort, de personli a koderna, säkerhetsföreskrifter, säkerhetsåt ärder m.m. Utfärdat kort är personligt och får endast användas av den person som kortet är utfärdat för samt för ändamål som Banken avsett att detta ska användas för. Kredittagaren förbinder sig att 2

3 inte använda tjänsten i strid med gällande lagstiftning. Konto-, kortinnehavaren ska omedelbart efter mottagande av kortet skriva sin namnteckning på kortets signaturfält på baksidan av kortet samt återsända eventuellt tidigare erhållet kort till Banken i makulerat skick. Kortet är en värdehandling som ska förvaras på samma betryggande sätt som pengar, checkar och andra värdehandlingar. Kortet får aldrig lämnas utan kontroll och uppsikt. Postbefordran, försändelse eller annan kommunikation av kort och eller PIN-kod får endast ske genom Bankens försorg. Efter det att kortinnehavaren har erhållit försändelsen innehållande PIN-koden ska kortinnehavaren omedelbart ta del av koden samt förstöra försändelsen med koden. Kortinnehavaren förbinder sig att inte avslöja koden för någon annan, att inte anteckna PIN-koden eller förvara PIN-koden på annat sätt såsom exempelvis i dator eller mobiltelefon, att dess samband med kortet eller anslutet konto framgår eller att den är lätt att avslöja. Konto-, kortinnehavaren är ansvarig för skada som drabbar Banken eller tredje man på grund av försummelse från kundens sida vid handhavandet av personliga koder eller annan anpassad säkerhetsutrustning eller p.g.a. att kontovillkoren i övrigt inte följts. När extrakort finns åligger det kontohavaren att tillse samt ansvara för att även extrakortsinnehavaren iakttar dessa säkerhetsföreskrifter samt följer de allmänna villkoren i övrigt. Banken har rätt att utan föregående meddelande omedelbart spärra utfärdat kort om felaktig PIN-kod använts tre gånger i rad. Vidare förbehåller sig Banken rätten att utan föregående meddelande spärra kort eller begränsa användningen av kort vid annan misstanke om obehörigt utnyttjande eller om risk för obehörigt utnyttjande av kort föreligger, enligt Bankens bedömning. Konto-, kortinnehavaren äger inte rätt till ersättning vid ovan nämnda åtgärder. Banken förbehåller sig rätten att utan meddelande omedelbart få införa säkerhetsförändring. Någon rätt till ersättning föreligger inte vid nämnd åtgärd. 6. Förlust av kort m.m. Vid förlust av kort samt vid varje misstanke om att kort eller kopia av kort kommit i annans besittning eller vid minsta misstanke om att någon annan person fått kännedom om PINkoden ska anmälan omedelbart göras till Banken. Detsamma gäller vid misstanke om obehörigt utnyttjande av konto- och/ eller kortnummer. Därefter ska anmälan göras till polisen. 7. Betalnin sansvar Om kort använts av obehörig är kontohavaren betalningsansvarig för sådana köp och uttag, endast om Konto-, kortinnehavaren har lämnat ifrån sig kortet till annan, genom grov oaktsamhet förlorat kortet eller på annat sätt förlorat besittningen av kortet och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten till Skandiabanken. Efter det att förlustanmälan av kortet har gjorts enligt ovan är kontohavaren ansvarig för köp och uttag, som har gjorts genom att obehörig har använt kortet, endast om Konto-, kortinnehavaren har förfarit svikligt. 8. Reklamationer Det säljföretag som tillhandahållit varor och tjänster som betalats med kortet ansvarar för fel m.m. i varan eller tjänsten. Reklamation avseende varan eller tjänsten ska därför göras till säljföretaget och inte till Banken. Vid kreditköp med användning av kortet ansvarar dock Banken lika med säljföretaget med de begränsningar som anges i 29 Konsumentkreditlagen. Det åligger Konto-, kortinnehavaren att genom kontroll av uttagskvitton, kontoutdrag, via Bankens telefontjänster eller via Internetkontoret, kontrollera att på kontot redovisade transaktioner överensstämmer med gjorda betalningar, köp och uttag med kortet. Reklamation avseende obehöriga kortuttag och/eller kortköp ska göras skriftligen till Banken. Reklamation avseende andra fel i kontoutdraget, uteblivet kontoutdrag, uttagsautomats funktionalitet m.m. samt övriga reklamationer ska även dessa göras till Banken. Reklamationer ska lämnas så snart Konto-, kortinnehavaren upptäckt eller bort upptäcka felet. Reklamation ska ske senast 30 dagar efter den förfallodag som anges i kontoutdraget. 9. Ränta Kontohavaren ska betala ränta till Banken efter en årlig räntesats. Den räntesats som gäller när krediten söks är angiven i kontoansökan. Räntan debiteras kontot månadsvis och beräknas på kontoskulden den sista dagen i avräkningsperioden. Räntan debiteras inte i det fall hela kontoskulden kommit Banken tillhanda senast den sista dagen i månaden efter det då köp eller kontantuttag påförts konto och under förutsättning att ingen skuld fanns på kontot den sista dagen i föregående månad. Information om vid var tid gällande ränta framgår av Skandiabankens prislista på Internet eller via kontakt med Bankens Kundtjänst. Ändring av räntesatsen för krediten får ske med omedelbar verkan i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Banken eller andra kostnadsförändringar som Banken inte skäligen kunde förutse när avtal om krediten ingicks. Banken är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till kontohavarens förmån. Ränta utgår inte på kontohavarens eventuella tillgodohavanden. Banken meddelar kredittagaren om ändrad räntesats innan ändringen börjar gälla, se Informationspunkt om meddelanden/kommunikation. Beträffande meddelande om ändrad räntesats och om ändrade avgifter sker detta antingen genom ett särskilt meddelande från Banken till kontohavaren eller genom annonsering i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen på Internetkontoret. Vid betalningsförsummelse äger Banken rätt att ta ut förseningsavgift samt dröjsmålsränta. Därutöver kan påminnelseavgift samt inkassokostnader komma att utgå. Banken debiterar kontohavaren dröjsmålsränta månadsvis. Dröjsmålsränta beräknas efter en årsränta, f.n. gällande dröjsmålsränta framgår av prislistan. Dröjsmålsränta beräknas efter den vid var tid gällande årsräntan, jämte ett tillägg av fem procentenheter eller, när hela krediten förfallit en procentenhet. Betalningsförsummelse kan medföra spärr av kort. 3

4 10. Av ifter och kostnader 10.1 Kontohavaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till Banken som ersättning för de kostnader Banken har för krediten. De särskilda avgifter som gäller när kontoansökan beviljas och som kontohavaren ska betala till Banken finns angivna i kontoansökan. Sådan avgift ska betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Avgiften belastas kontot. Banken äger när som helst besluta om höjning av särskild avgift i den mån Bankens kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka Kontohavaren är också skyldig att till Banken betala andra avgifter än sådana som förorsakats av Bankens kostnader för krediten som sådan. Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder som Banken vid varje tid allmänt tillämpar och utgörs exempelvis av månadsavgift, kontantuttags-, påminnelse-, växel- och förseningsavgift, avgift för kopior av köpnotor och kontoutdrag som begärs. Även nu nämnda avgifter får belastas kontot. Banken äger när som helst besluta om ändring av avgifter enligt detta stycke. Debiterad avgift återbetalas inte Betalar kontohavaren inte föreskrivna betalningar i tid får Banken påföra kontot påminnelse-, övertrasserings- och kravavgifter samt inkassokostnader Vid omräkning från annan valuta gäller av Banken tillämpad omräkningskurs med ett procentuellt valutaväxlingspåslag om f.n. 1,65 %. Kontohavaren står eventuell valutakursrisk under tiden från inköp eller kontantuttag till dess omräkning sker av Banken. När Banken redovisar erhållen valutakurs inkluderar uppgiften valutaväxlingspåslaget. Bankens tillämpade omräkningskurs beräknas ur Valutakurs/1, Banken äger rätt att utan föregående avisering belasta anslutet konto till täckande av samtliga ovanstående avgifter och kostnader hänförliga till kortet och kontot och användandet av dessa. Upplysning om avgifter framgår av Bankens vid var tid gällande prislista på Skandiabankens hemsida på Internet (skandiabanken.se) eller via Bankens Kundtjänst Banken meddelar kredittagaren om avgiftsändringar innan ändringar görs, se Informationspunkt om meddelanden/ kommunikation. 11. Det totala beloppet som ska betalas Det totala beloppet som ska betalas är summan av kreditbeloppet och kredittagarens samlade kreditkostnader. Det totala beloppet beräknas utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för kreditavtalets upprättande. Eftersom räntan är rörlig utgör det totala beloppet endast en indikation på vad det totala beloppet blir. 12. Betalnin av överdra et belopp m.m. Skulden får inte vid något tillfälle överstiga beviljat kreditbelopp. Kontohavaren är skyldig att vid var tid vara informerad om aktuellt disponibelt belopp, t.ex. genom att själv föra noteringar om insättningar, uttag och köp etc. Bankens lämnade besked om aktuellt saldo och disponibelt belopp lämnas mot bakgrund av för Banken kända insättningar, uttag och köp etc. Kontohavaren har skyldighet att genom inbetalning omedelbart täcka eventuell skuld som överstiger beviljat kreditbelopp. Om skulden överstiger beviljat kreditbelopp är kontohavaren skyldig att erlägga övertrasseringsavgift och övertrasseringsränta enligt var tid gällande prislista. Besked om påförd övertrasseringsränta lämnas genom självbetjäningsfunktionen på Internet. Därutöver kan påminnelseavgifter samt inkassokostnader komma att utgå. Övertrassering kan medföra spärr av kort. 13. Uppsä nin av kontoavtalet Kontohavaren och Banken får, oavsett anledning härtill, säga upp kontoavtalet. Uppsägning ska ske skriftligen och senast en månad i förväg. Därefter gäller dessa villkor i tillämpliga delar så länge skuld kvarstår på kontot. Detta innebär bl.a. att kontohavaren är betalningsskyldig för transaktioner som genomförs innan kontot sagts upp, men som bokförts på kontot först efter uppsägningstidpunkten. Fullgör inte Konto-, kortinnehavaren sina förpliktelser enligt dessa villkor eller annan förpliktelse mot Banken, missbrukas kontot eller övertrasseras det, har Banken rätt att med omedelbar verkan säga upp kontoavtalet. Detsamma gäller vid registrerad betalningsanmärkning eller om åtgärder enligt skuldsaneringslagen inleds eller om Banken på annat sätt har grundad anledning befara att förpliktelser enligt detta avtal inte kommer att fullgöras. Om Konto-, kortinnehavaren avlider, försätts i konkurs eller förordnas förvaltare enligt 11 kap 7 Föräldrabalken upphör rätten att använda kortet. Om anslutet konto upphör att gälla upphör även kortet att gälla med omedelbar verkan. När rätten att använda kortet upphör att gälla under löpande giltighetstid på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör rätten att använda kontot för nya inköp. I sådana fall kan inte heller andra eventuella tjänster som är knutna till kortet användas. Kortet ska i denna situation genast återlämnas till Banken i makulerat skick (t.ex. sönderklippt). Upphör kontohavarens rätt att använda kort och/eller konto upphör även eventuell extrakortinnehavares rätt att använda sitt kort. 14. Uppsä nin av krediten Kontohavare har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.uppsägning av Banken ska ske senast två månader i förväg. Banken har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som Banken bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger. 1. Kontohavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 procent av kreditfordringen. 2. Kontohavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. 4

5 3. Kontohavaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. 4. Det står klart att Kontohavaren genom att avvika, skaffa undan egendomen eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala krediten. Vill Banken få betalt i förtid enligt punkt 1-3 gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Banken sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kontohavaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Kontohavaren tillhanda. Har Banken krävt betalning i förtid enligt punkt 1-3, är Kontohavaren ändå inte skyldig att betala i förtid om det före utgången av uppsägningstiden betalas vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om kontohavaren vid uppsägningen enligt punkt 4 genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Har Kontohavaren tidigare, med stöd av bestämmelserna i andra stycket ovan befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket. 15. Ändrin av kontobestämmelser Ändringar av dessa villkor ska ha verkan mot kunden från och med den trettionde kalenderdagen efter det att banken via e-post till av kunden angiven e-postadress alternativt via elektroniskt meddelande till kunden via bankens internettjänst, eller i vanligt brev till kunden, avsänt meddelande om ändring. Om kunden inte godtar ändringen har kunden rätt att inom nämnda tid uppsäga kontoavtalet enligt dessa villkor till upphörande med omedelbar verkan. Om kontohavaren inte godkänner ändringen ska samtliga till kontot utfärdade kort återlämnas till Banken i makulerat skick tillsammans med en skriftlig uppsägning av kontot. Om genom lag eller författning lämnas föreskrift som strider mot dessa villkor gäller sådan föreskrift istället. 16. Betalnin splan Kontohavaren har rätt att på begäran och utan avgift under kreditens löptid få en sammanställning över när kontoskuld, ränta och avgifter ska betalas Om ingen avbetalningsplan har fastställts ska det anses i) att krediten lämnas för en ettårsperiod, och ii) att krediten ska återbetalas i tolv lika stora delbetalningar och i månatliga intervall 16.2 Om en avbetalningsplan har fastställts men avbetalningsbeloppen är flexibla, ska varje återbetalningsbelopp anses vara det lägsta som anges i kreditavtalet. 17. Byte av kreditta are Skandiabankens skriftliga medgivande krävs för att krediten ska kunna överföras till annan kredittagare varvid ny kreditprövning först ska ske. 18. Bankens rätt att överlåta kredit m.m. Banken har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan. 19. Meddelanden m.m. Kredittagaren får regelbundet tillgång till kontoutdrag avseende kortkrediten. Om kredittagaren är ansluten till bankens internettjänst eller annan elektronisk kommunikationstjänst kan Banken tillhandahålla kontoutdrag, information och meddelanden till kredittagaren därigenom. I annat fall skickas information och meddelanden per post till den adress som är registrerad hos Banken eller som i annat fall är känd för Banken. Vid namnändring ska Banken kontaktas för utbyte av kort. Har Banken sänt meddelande i brev till Kontohavaren under den adress som är känd för Banken ska meddelandet anses ha kommit Kontohavaren tillhanda senast på sjunde dagen efter det att det avsänts. Kredittagaren, borgensman och pantsättare ska meddela Banken om ändring av adress och telefonnummer. 20. Be ränsnin av Bankens ansvar Banken är inte ansvarig för skada som kan förorsakas Kontokortinnehavaren p.g.a. fel i det allmänna telefonnätet eller annan teknisk utrustning som inte tillhör Banken, om bankkontor stängs, uttagsautomat stängs eller är ur funktion eller om bankkontor, postkontor eller säljföretag upphör att acceptera kortet. Banken garanterar inte heller att inköp eller kontant uttag alltid kan ske hos anslutna försäljningsställen och banker. Banken ersätter således inte eventuella merkostnader som kan uppkomma om inköp eller kontantuttag inte kunnat ske. Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Banken, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än det som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid var tid gällande referensräntan enligt 9 räntelagen (1975:635) med tillägg för två procentenheter. Är Banken till följd av omständigheter som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Banken för den tid under vilket hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Banken är inte heller skyldig att ersätta skada som uppkommer på grund av att VISA-anslutna banker, uttagsautomater, postkontor, säljföretag eller liknande inte följer regelverket för VISA-kort. Eventuell skada, av vad slag det vara må, för Konto-, kortinnehavaren på grund av funktionsbrister som hindrar användandet av kortet hos VISA-anslutna banker, postkontor, uttagsautomater, säljföretag eller liknande ersätts inte av Banken. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken om denna varit normalt aktsam. Banken svarar bara för indirekt skada i de fall banken förfarit grovt oaktsamt. Konto-, kortinnehavare svarar själv för skada som kan drabba denne p.g.a. fel i Konto-, kortinnehavarens egen utrustning som används vid inloggning m.m. Banken är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 5

6 21. Tvist Tvist med anledning av detta avtal avgörs i Sverige enligt svensk lag. Skandiabanken förbinder sig inte att kommunicera med Kunden på annat språk än svenska språket eller tillhandahålla villkor och annat material på annat språk än svenska språket. Vid tvist med banken har kredittagaren möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värdeoch tidsgränser. Upp iftslämnande i enli het med kreditupplysnin sla en (1973:1173) Uppgifter om krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m.fl. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Banken. Skandiabanken behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal samt för åtgärd som har begärts innan eller efter att ett avtal träffats. Detta inkluderar även uppgifter om kontakter mellan Kunden och Banken (t. ex. noteringar av frågor och klagomål) samt uppgifter om eventuella andra företrädare för Kunden och om hur avtalet fullgörs. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Banken komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av det statliga personadressregistret, SPAR. Ändamålen med Bankens behandling av personuppgifterna är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut (t. ex. att lämna ett lån) och att administrera och fullgöra ingångna avtal. Behandling av uppgifter sker också för att Banken ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Banken äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera Kundens kommunikation med Banken. Information enli t Personupp iftsla en (PuL) om behandlin av personupp ifter Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknadsoch kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, statistik samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifter kan även behandlas som underlag för finansiell rådgivning eller för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter. Personuppgifterna kan, om Kunden inte begärt direktreklamspärr, även komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till Kunden. Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om banksekretess, ske av bolag i Skandiakon cernen såväl inom som utom EU- och EES-området och av företag som koncernen samarbetar med för fullgörande av uppdraget, t.ex. Bankgirocentralen och Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Transak tioner via Swift medför att personuppgifter i uppdraget behand las i Swifts centrala transaktionsdatabaser såväl i Europa som i USA. Information i uppdraget kan därmed också komma att lämnas ut till myndigheter i andra länder än Sverige enligt lokal lagstiftning. Vidare är Banken i vissa fall skyldig enligt lag att lämna ut personuppgifter, t.ex. till Finansinspektionen, skattemyndighet och Försäkringskassa. Som Kund kan man få information om vilka personuppgifter som behandlas av Banken avseende honom eller henne, genom att lämna eller skicka en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran om detta till Banken. Begäran ska ställas till Skandiabanken, Personuppgifter, Stockholm. Till samma adress kan Kunden även ställa begäran om direktreklamspärr eller begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift. 6

7 Allmänna villkor för Auto iro De allmänna bestämmelserna för Autogiro gäller endast för kontohavare som begärt automatiska överföringar/betalningar via Autogiro som t.ex. överföring till konto i Skandiabanken, betalning av lån m.m. och sparande i fonder, IPS, etc. Medgivande till betalning via Autogiro Jag ( betalaren ), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ( förfallodagen ) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Allmänt Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t.ex. bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Definition av bankdag Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. Information om betalning Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren. SE-SB :17 (juni -11) / CITAT Skandiabanken Aktiebolag (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

8 Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster Privat 1. Allmänna villkor 1.1 Inledning Tjänsterna enligt detta Ramavtal tillhandahålls av Skandiabanken AB (publ), org. nr , Stockholm, Telefon: Hemsida: Styrelsens säte är Stockholm. Banken är ett svenskt bankaktiebolag med tillstånd att driva bankrörelse, vilket bl.a. innefattar rätt att tillhandahålla Betaltjänster. Banken står under Finansinspektionens tillsyn. För mer detaljerad information om de tillstånd som Banken har, se Finansinspektionens hemsida, Ramavtalet gäller för Betaltjänster och reglerar genomförandet av Betalningstransaktioner samt villkor för Betalkonto ("Ramavtalet"). Villkoren är tillämpliga på samtliga Betalningstransaktioner oavsett valuta. Punkterna 1.6, 3.5 och tillämpas dock endast på Betalningstransaktioner som genomförs i EUR, SEK eller i någon annan av EES-ländernas valutor inom EES, vilket betyder att både Betalarens bank och Betalningsmottagarens bank ska vara belägna inom EES. Finns särskilda villkor för tilläggstjänst kopplad till Betalkontot, såsom t.ex. Autogiro, och/eller övriga villkor för Bankens Betalkonton, gäller de villkoren utöver detta Ramavtal. I den mån detta Ramavtal innehåller bestämmelser som är oförenliga med särskilda villkor och/eller övriga villkor för Bankens Betalkonton, ska detta Ramavtal ha företräde. 1.2 Definitioner Allmänna villkor Villkor som helt eller delvis är gemensamma för de Betalkonton, Betaltjänster, produkter och tjänster som omfattas av Ramavtalet. Autogiro En Betaltjänst för debitering av en Betalares Betalkonto, där initiativet till en Betalningstransaktion tas av Betalningsmottagaren på grundval av Betalarens medgivande till Betalningsmottagaren eller en Betaltjänstleverantör. Bankdag En dag när medverkande Betaltjänstleverantörer har öppet för verksamhet i den utsträckning som krävs för genomförande av en Betalningstransaktion. Banken Skandiabanken AB (publ). Betalkonto Ett konto som innehas i en eller flera Kunders namn och som är avsett för genomförande av Betalningstransaktioner. För närvarande Allt i Ett-konto, Eurokonto och Likviditetskonto. Betalare En person som är betalkontoinnehavare och som godkänner en Betalningsorder från detta Betalkonto eller, om det inte finns något Betalkonto, en person som lämnar och godkänner en Betalningsorder. Betalningsinstrument Ett kontokort eller något annat personligt instrument eller personlig rutin som används för att initiera en Betalningsorder. Betalningsmottagare En person som är den avsedda mottagaren av medel vid en Betalningstransaktion. Betalningsorder Varje instruktion som en Betalare eller Betalningsmottagare ger sin Betaltjänstleverantör om att en Betalningstransaktion ska genomföras. Betalningstransaktion Insättning, uttag eller överföring av medel som initieras av Betalaren eller Betalningsmottagaren. Betaltjänster Bankens tjänster och produkter som avser insättningar och uttag till eller från Betalkonton samt genomförande av Betalningstransaktioner. Betaltjänstanvändare En person som utnyttjar en Betaltjänst i egenskap av antingen Betalare eller Betalningsmottagare eller i båda dessa egenskaper (vanligen benämnd Kunden). Betaltjänstleverantör En person som tillhandahåller Betaltjänster. Bryttidpunkt De tidpunkter som Betaltjänstleverantören har fastställt efter vilka medel eller Betalningsorder ska anses mottagna nästföljande Bankdag. Debitera Att medel dras från ett konto. Gemensamma och särskilda villkor Avtalsvillkor som gäller för enstaka Betalkonto eller en enskild Betaltjänst eller för en grupp av Betalkonton eller Betaltjänster. Genomförandetid Den tid inom vilken en Betalningstransaktion ska genomföras efter det att uppdraget har mottagits och accepterats av Banken. Internetkontoret Bankens internettjänst som ger Bankens Kunder möjlighet att med teknisk utrustning och via internet kommunicera med Banken. Konsument En fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Kontohavare En eller flera innehavare av Betalkonto. Kort Ett av Banken utfärdat Kort som är kopplat till ett Betalkonto och är anslutet till Visas nätverk i Sverige och utomlands och gäller hos samtliga Säljföretag som anslutits till nätverket/en. Kortinnehavare En Kund i vars namn Kort utfärdas och annan som Kunden via fullmakt har givit rätt att disponera innestående medel på Betalkontot via Kort. Kreditera Att medel tillförs ett konto. Kund Fysisk person som har ingått detta Ramavtal med Banken. Medel Sedlar och mynt, kontotillgodohavanden samt elektroniska pengar enligt definitionen i lag (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar. Prisbilaga Bilaga till Ramavtalet där gällande priser och avgifter som Kunden betalar för Betalkonto, Betaltjänster, produkter och tjänster enligt Ramavtalet framgår. Säljföretag Fysisk och/eller juridisk person i Sverige eller utomlands som är ansluten till Visas kortnätverk och tillhandahåller varor och/eller tjänster mot betalning med Kort. Referensväxelkurs Den växelkurs som ligger till grund för beräkningen av eventuell valutaväxling och som Betaltjänstleverantören gör tillgänglig. Unik identifikationskod En kombination av bokstäver, siffror eller symboler som tillhandahållits av Betaltjänstleverantören, och som Betaltjänstanvändaren ska uppge för att otvetydigt identifiera en annan Betaltjänstanvändare eller dennes Betalkonto. Uttagsautomat En obemannad terminal, som möjliggör att Kortinnehavare själv efter att ha gjort tillgängligt sitt Korts detaljer för avläsning och efter att ha följt de anvisningar som anges i den tekniska lösningen kan ta ut kontanter samt, där sådan funktionalitet finns, göra överföringar, utföra andra Betaltjänster respektive ta ut kontoutdrag. Valuteringsdag Den referenstidpunkt som används av en Betaltjänstleverantör för att beräkna räntan på de medel som debiterats eller krediterats ett Betalkonto Information om Ramavtalet m.m. Kunden har rätt att på begäran få Ramavtalets villkor och annan skriftlig information och villkor om Betaltjänsten. Om Kunden har tillgång till Internetkontoret lämnas villkoren via den kanalen. I annat fall, eller om Kunden särskilt begär det, skickas villkoren istället per post till Kundens folkbokföringsadress, eller annan av Kunden angiven adress. 1.4 Kommunikation, Betalningsinstrument m.m Språk För avtalsförhållandet och kommunikationen mellan Kunden och Banken ska svenska språket tillämpas Tekniska krav på Kundens utrustning För att kunna använda Bankens telefontjänster krävs en tonvalstelefon och för Internetkontoret krävs uppkoppling mot internet. För sådan uppkoppling krävs viss dator och kommunikationsutrustning, programvara samt internetabonnemang. Banken utvecklar kontinuerligt funktionaliteten på Internetkontoret varför Banken rekommenderar att Kunden använder operativsystem och webbläsare som uppdateras och stöds av tillverkarna. Vilka operativsystem och webbläsare som från tid till annan krävs för tillgång till Internetkontoret framgår på

9 Kunden ansvarar alltid själv för tillgång till den tekniska utrustning och programvara som krävs för Internetkontoret samt ansvarar för sina uppkopplingskostnader mot internet. Kunden ska visa normal aktsamhet och skydda sin tekniska utrustning mot obehörigt nyttjande, bl.a. genom att använda erforderliga antivirusprogram och brandvägg. Kunden står kostnaden för denna utrustning Kundens åtagande att skydda Betalningsinstrumentet Betalningsinstrumentet får endast användas av Kunden och ska förvaras på betryggande sätt och under uppsikt med hänsyn till omständigheterna. Det ska hanteras på samma sätt som pengar och andra värdehandlingar. Kunden ska vidta erforderliga åtgärder för att skydda sig mot att Betalningsinstrumentet används obehörigt. Betalningsinstrumentet får inte användas i strid med gällande lagstiftning. Om en personlig kod är kopplad till Betalningsinstrumentet är Kunden skyldig att att utomstående inte får anledning att anta att anteckning avser personlig kod, ningsinstrument eller låta anteckning om kod vara fäst vid Betalningsinstrumentet eller i övrigt vara förvarad tillsammans med Betalningsinstrumentet, försändelsen inklusive kodlapp Anmälan om förlust, stöld eller missbruk m.m. Kunden är skyldig att vid vetskap om att Betalningsinstrumentet har kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till Banken Bankens rätt att spärra Betalningsinstrumentet Banken förbehåller sig rätten att spärra Betalningsinstrumentet på någon av följande grunder. 1. Risk för att Betalningsinstrumentet inte kan användas på ett säkert sätt, exempelvis av tekniska skäl, 2. misstanke om att Betalningsinstrumentet har använts obehörigen, 3. ifråga om Betalningsinstrument med kreditutrymme (t.ex. Kort), en väsentligt ökad risk för att Kunden inte kan betala. Kunden kommer att informeras om sådan spärr på sätt som anges i punkten 1.13 om Banken inte är förhindrad att lämna sådan information av säkerhetsskäl eller enligt lag, förordning eller myndighets föreskrift. Banken ska häva spärren eller ersätta Betalningsinstrumentet så snart skäl för spärr inte längre föreligger. 1.5 Priser och avgifter m.m. Priser och avgifter utgår med de belopp som framgår av Prisbilagan. 1.6 Ränta och växelkurser Ränta utgår inte på Betalningstransaktioner. Vid Betalningstransaktion i annan valuta än Betalkontots sker valutaväxling till den av Kunden angivna valutan innan Betalningstransaktionen genomförs av Banken. Växelkursen som Banken använder utgörs av en Referensväxelkurs, om inget annat avtalats. Som Referensväxelkurs används den på valutamarknaden gällande växelkursen för köp av valuta (vid kreditering av Betalkonto) respektive försäljning av valuta (vid debitering av Betalkonto) vid den tidpunkten då Banken genomför Betalningstransaktionen. Referensväxelkurser kan erhållas preliminärt av Banken via Bankens kontor eller kundcenter. Eftersom valutaväxlingen sker först när Banken genomför Betalningstransaktionen och då till den på valutamarknaden gällande växelkursen kan växelkursen som används avvika från den preliminära kursen. 1.7 Ändring av villkor Banken ska på det sätt som anges i punkt 1.13 meddela ändringar av dessa villkor minst två (2) månader innan de ska börja gälla. Om Kunden inte godkänner ändringarna har Kunden rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp Ramavtalet före den dag då ändringarna ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses Kunden ha godkänt ändringarna. Ändringar av växelkurser som grundas på Referensväxelkurs får tillämpas omedelbart utan underrättelse. 1.8 Reklamation Om Kunden anser att Banken utfört ett uppdrag på felaktigt sätt ska Kunden meddela Banken detta snarast efter det att Kunden upptäckt eller bort upptäcka felet. Vid Kundens Reklamation av en Betalningstransaktion, se punkt Klagomål Om Kunden är missnöjd med Bankens hantering av den tjänst som detta Ramavtal avser bör Kunden i första hand kontakta kundservice. Om Kund efter kontakt med kundservice fortfarande anser att dennes synpunkter inte beaktas kan Kunden istället kontakta klagomålsenheten. Önskar Kunden framföra ett klagomål bör detta vara skriftligt om ärendets beskaffenhet inte föranleder annat. Vid tvist med Banken har Kunden möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Avtalstid och uppsägning Ramavtalet gäller från det att Kunden har godkänt villkoren och gäller tills vidare. Kunden har rätt att säga upp Ramavtalet utan uppsägningstid. När Ramavtalet upphör under löpande giltighetstid på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att använda Betalningsinstrumentet för nya betalningar/kontantuttag. Kontobestämmelserna gäller i tillämpliga delar för samtlig skuld som belastar Betalkontot. Detta innebär bland annat att Kontohavare är betalningsskyldig såväl för Betalningstransaktion som genomförs innan Ramavtalet sagts upp men bokförs på Betalkontot först efter uppsägningstidpunkten som för Betalningstransaktioner som genomförs trots att rätten att använda Kort har upphört. Banken får med två (2) månaders uppsägningstid säga upp Ramavtalet. Dock får Banken säga upp Ramavtalet med omedelbar verkan om Kunden väsentligen åsidosatt dessa Allmänna villkor eller särskilda villkor eller andra instruktioner eller överenskommelser som gäller för Betalkontot eller Betaltjänsten. Om Kunden säger upp Betalkonto till vilket Kort är anslutet gäller även bestämmelsen i punkt Information enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) Erbjudandet om att öppna ett Betalkonto gäller tills vidare. Om avtal ingås på distans har Konsument ångerrätt och kan säga upp Ramavtalet inom fjorton (14) dagar från den dag Ramavtalet ingicks. Ångerrätten gäller enbart det inledande Ramavtalet och inte de enskilda avtal, tjänster, betalningar, Betalningstransaktioner, överföringar, uttag eller motsvarande som Banken på Konsumentens begäran fullgjort innan ångerrätten utövades. Om Konsumenten utövar sin ångerrätt har Banken rätt till ersättning för den avtalade Betaltjänsten för den tid Konsumenten utnyttjat Betaltjänsten och för kostnader fram till dess ångerrätten utnyttjades. Om en Konsument vill utöva sin ångerrätt ska Konsumenten meddela Bankens kundservice, antingen per telefon, brev eller via Internetkontoret. Vad som i övrigt gäller för uppsägning av Ramavtalet i förtid eller ensidigt framgår av punkt Begränsning av Bankens ansvar Force Majeure Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd Övriga händelser Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken, om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Bankens grova vårdslöshet Hinder vid utförande av Betalningsorder Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i punkt får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Banken, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 räntelagen (1975:635) med tillägg av två (2) procentenheter Hinder vid mottagande av Betalningstransaktion Är Banken till följd av omständighet som anges i punkt förhindrad att ta emot en Betalningstransaktion, har Banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen Genomförande av Betaltjänster För genomförande av Betaltjänster gäller istället för punkt och att Banken inte ansvarar i fall av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som Banken inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Banken att avvärja trots alla ansträngningar. Ansvar för genomförande av Betaltjänster enligt detta stycke inträder inte heller då Banken eller den Banken anlitat handlar i enlighet med svensk lag eller unionsrätt Meddelanden Om inte annat anges i Ramavtalet eller särskilda villkor lämnar Banken information och meddelanden skriftligt till Kunden. Om Kunden har tillgång till Internetkontoret lämnas information och meddelanden via den kanalen. I annat fall skickas information och meddelanden i stället per post till den adress som är registrerad hos Banken, eller som Kunden har angivit särskilt. Kunden anses ha fått del av information och meddelanden som Banken har lämnat på detta sätt Tolkning och tillämpning m.m. På detta Ramavtal ska svensk rätt vara tillämplig och om talan väcks av Banken ska tvisten avgöras av svensk domstol. Banken har dock rätt att väcka talan vid somstol i annat land om Kunden har sin hemvist i det landet. 2. Gemensamma villkor för Betalkonton 2.1 Information om Betalningstransaktioner Kunden får information om transaktioner (kontoutdrag) för de Betalkonton där det gjorts Betalningstransaktioner. Kontoutdrag görs tillgängligt en gång i månaden via Internetkontoret. På begäran av Kunden skickar Banken kontoutdrag per post även om Kunden har tillgång till Internetkontoret. För vissa typer av Betaltjänster lämnar Banken särskild information. Vid Betalningstransaktioner via bankkontor kan kvitto erhållas i samband med Bankens mottagande av Betalningsordern.

10 3. Gemensamma villkor för Betaltjänster för avgående Betalningstransaktioner 3.1 Allmänt Betalningstransaktioner kan utföras via bankkontor, uttags- och insättningsautomater, bank- och betalkort, Internetkontoret, telefontjänster, överföringstjänster, giro- och andra Betaltjänster som ansluts till Betalkontot. För vissa slag av Betalkonton kan det förekomma begränsningar i rätten att disponera Betalkontot. Dessa anges i sådana fall i särskilda villkor för Betalkontot. 3.2 Information för att en Betalningstransaktion ska kunna genomföras För att en Betalningstransaktion ska kunna genomföras ska Kunden lämna information i Betalningsordern enligt de anvisningar som gäller enligt särskilt avtal mellan Banken och Kunden eller som Banken lämnar till Kunden i samband med att Betalningsordern lämnas. Generellt gäller dock att Kunden alltid måste lämna uppgift om Betalningsmottagarens bankkontonummer, gironummer eller annan motsvarande information, liksom information som gör det möjligt för Betalningsmottagaren att identifiera Betalningstransaktionen. 3.3 Godkännande av Betalningsorder Ett godkännande till att genomföra en Betalningstransaktion till eller från Betalkontot via bankkontor ska lämnas skriftligt på särskild blankett eller på annat sätt som Banken och Kunden kommer överens om. Kunden ska, innan Banken är skyldig att utföra Betalningstransaktionen, styrka sin identitet. Godkännande till Betalningstransaktioner som sker på annat sätt, ska godkännas på det sätt som framgår av avtal mellan Banken och Kunden beträffande den produkt/tjänst via vilken Betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att Betaltjänsten utförs. Om Kunden har godkänt en Betalningstransaktion i enlighet med vad som anges i denna punkt svarar Banken för att Betalningstransaktionen genomförs. Om Kunden inte har godkänt en Betalningstransaktion anses den vara obehörig enligt punkt Tidpunkt för mottagande av Betalningsorder, Bryttidpunkt samt återkallelse av Betalningsorder Banken ska, när Kunden lämnar en Betalningsorder via bankkontor, anses ha tagit emot Betalningsordern när Banken har mottagit godkännande enligt punkt 3.3 eller vid den senare tidpunkt som Banken informerar om när godkännandet lämnas till Banken. Vid vilken tidpunkt Banken ska anses ha tagit emot en Betalningsorder vid Betalningstransaktioner som sker på annat sätt, framgår av respektive avtal mellan Banken och Kunden beträffande den tjänst via vilken Betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att Betaltjänsten utförs. Om tidpunkten för mottagande inte är en Bankdag för Betalarens leverantör ska Betalningsordern anses ha tagits emot under nästföljande Bankdag. För upplysningar om Bryttidpunkter, se bilaga. Sedan Banken skriftligt har kvitterat mottagande av Betalningsorder via bankkontor har Kunden inte rätt att återkalla den Betalningsorder som avsåg den Betalningstransaktionen. En Betalningstransaktion som sker på annat sätt, får återkallas på det sätt som framgår av avtal mellan Banken och Kunden beträffande den tjänst via vilken Betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att Betaltjänsten utförs. Kunden får återkalla en Betalningsorder som avser en betalning via Autogiro genom att kontakta Banken senast den tidpunkt på Bankdagen före förfallodagen som anges av Banken. För betalning via BGC Autogiro får återkallelse även ske genom att kontakta Betalningsmottagaren senast två (2) Bankdagar före förfallodagen. Om Kunden vill att samtliga framtida betalningar till en Betalningsmottagare ska stoppas, måste Kunden återkalla medgivandet i sin helhet. 3.5 Genomförandetid för Betalningstransaktioner Banken lämnar information om hur lång tid det som längst tar att genomföra en Betalningstransaktion, se bilaga. 3.6 Obehöriga eller felaktigt utförda Betalningstransaktioner m.m Reklamation av obehöriga eller felaktigt utförda Betalningstransaktioner Kunden ska omedelbart ta del av och granska den information om genomförda Betalningstransaktioner som har lämnats eller gjorts tillgänglig för Kunden enligt punkt 2.1. Om Kunden nekar till att ha lämnat sitt medgivande till en genomförd Betalningstransaktion eller hävdar att Betalningstransaktionen inte har genomförts på ett korrekt sätt, ska Kunden på Bankens begäran medverka till att Banken kan identifiera Betalningstransaktionen samt genomföra nödvändig utredning av den icke godkända och genomförda Betalningstransaktionen. Kunden ska utan onödigt dröjsmål från det att denne fått kännedom om felaktigt genomförda eller obehöriga Betalningstransaktioner meddela Banken (Skandiabanken, Reklamationsansvarig, Box 31, Linköping) och begära rättelse (reklamation). Ett sådant meddelande måste dock ske senast inom tretton (13) månader från det att beloppet belastat Betalkontot. Vid för sen reklamation får Kunden inte åberopa felet mot Banken och Kunden ansvarar då för hela beloppet. Kunden är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som Banken behöver för sin utredning. Vid reklamation av obehörig Betalningstransaktion ska polisanmälan på begäran av Banken bifogas Obehöriga Betalningstransaktioner Betalningsansvar Om obehörig Betalningstransaktion har genomförts med Betalningsinstrumentet till följd av att Kunden har underlåtit att skydda en personlig kod ska Kunden stå för beloppet, dock högst Om en obehörig Betalningstransaktion har kunnat genomföras till följd av att en skyldighet enligt punkt åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Kunden för hela beloppet, dock högst Har Kunden handlat särskilt klandervärt ska Kunden stå för hela förlusten. Oavsett vad som anges ovan ansvarar Kunden inte för belopp som har belastat Betalkontot till följd av att ett Betalningsinstrument har använts obehörigen efter det att Kunden anmält att Betalningsinstrumentet ska spärras. Detta gäller dock inte om Kunden genom svikligt handlande har bidragit till den obehöriga Betalningstransaktionen. Även om Kunden inte har varit oaktsam, ansvarar Kunden för hela beloppet om Kunden inte underrättar Banken utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om den obehöriga Betalningstransaktionen (reklamation). Detsamma gäller om Banken har lämnat Kunden information om transaktionen och Kunden inte underrättar Banken inom tretton (13) månader från det att belopppet belastat Betalkontot. Kunden som har betalningsansvar för obehöriga Betalningstransaktioner är skyldig att betala belopp som påförts Betalkontot genom att detta övertrasserats eller beviljad kredit överskridits Ansvar för genomförande av Betalningstransaktioner Avgående betalningar Kunden ansvarar för att det finns täckning för lämnad Betalningsorder samt att uppgifter som lämnats i Betalningsordern är tillräckliga och korrekta. Banken ansvarar då för att belopp och information överförs till Betalningsmottagarens bank. Om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda och beloppet ändå inte överförts till Betalningsmottagarens bank eller Betalningstransaktionen på annat sätt genomförts bristfälligt och Kunden har reklamerat enligt punkt ska Banken, på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet eller återställa det debiterade Betalkontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den bristfälligt genomförda Betalningstransaktionen inte hade ägt rum samt, om Kunden initierat Betalningsordern meddela Kunden att Betalningstransaktionen inte genomförts och, om möjligt, skälen härför. Om Banken kan visa att Betalningsmottagarens bank har tagit emot Betalningstransaktionen är Betalningsmottagarens bank ansvarig för om Betalningstransaktionen inte blir genomförd eller blir genomförd på ett bristfälligt sätt. Skulle Betalningsmottagarens bank, trots detta ansvar, återsända beloppet är Banken ansvarig för att beloppet snarast återbetalas till Kunden. För det fall Kunden lämnat felaktiga uppgifter om betalningen (t.ex. felaktigt kontonummer) är Banken inte ansvarig. Banken ska, på Kundens begäran, vidta skäliga åtgärder för att få tillbaka de medel som betalningen avsåg. För denna tjänst kan Banken debitera särskild avgift, se Prisbilagan Ankommande betalningar Banken ska kreditera Kundens Betalkonto så snart som möjligt efter att Banken mottagit medlen. Innan överföring krediteras Kunden uttas de eventuella avgifter som framgår av avtal och Prisbilagan Kundens rätt till ersättning Kunden har rätt till ersättning för avgifter och ränta som förorsakats denne på grund av att en Betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt och detta inte beror på Kunden. Bankens ansvar i övrigt regleras av punkt Vägran att genomföra en Betalningsorder Kunden ansvarar för att det finns täckning på Betalkontot för de Betalningstransaktioner som Kunden godkänt, vilket inkluderar Betalningstransaktioner som Autogiro, stående överföringar samt Betalningstransaktioner som initierats av Betalningsmottagaren. Om täckning saknas på Kundens Betalkonto kommer Banken att meddela detta på det sätt som framgår av respektiver Betaltjänsts villkor. Sådant meddelande kommer dock inte att lämnas av Banken för Betalningstransaktioner som Autogiro, stående överföringar samt Betalningstransaktioner som initierats av Betalningsmottagaren. Banken har rätt att ta ut en avgift för underrättelse vid vägran att utföra en Betalningsorder Återbetalning av Betalningstransaktioner som initierats av eller via en Betalningsmottagare Kunden har rätt till återbetalning från Banken av en redan godkänd och genomförd Betalningstransaktion initierad av eller via en Betalningsmottagare om 1. Betalningstransaktionens exakta belopp inte angavs i samband med godkännandet av Betalningstransaktionen, och 2. Betalningstransaktionens belopp överstiger det belopp som Kunden rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, villkoren i Ramavtalet och relevanta omständigheter. På Bankens begäran ska Kunden visa att förutsättningarna för återbetalning är uppfyllda. Rätt till återbetalning föreligger inte om Kunden har l ämnat godkännande till Banken och erhållit information om den framtida Betalningstransaktionen minst fyra (4) veckor före sista betalningsdag. Begäran om återbetalning av en godkänd Betalningstransaktion ska göras inom åtta (8) veckor från den dag då beloppet debiterades Betalkontot. Banken ska inom tio (10) Bankdagar från mottagandet av begäran återbetala hela beloppet eller ange skäl för att vägra återbetalning med uppgift om var Kunden kan hänskjuta ärendet. Rätt till återbetalning föreligger dock inte om skillnaden avseende beloppet beror på valutaväxlingskurs och den Referensväxelkurs som parterna tidigare avtalat om använts.

11 4. Särskilda villkor för Kort 4.1 Inledning För Kort gäller nedanstående Särskilda villkor. Utöver dessa villkor gäller även de till lämpliga bestämmelserna i punkt 3, särskilt 3.6. Kort ansluts till ett Betalkonto i Banken och för Betalkonto gäller bl.a. bestämmelserna i punkt Användning av Kort Allmänt Kortet kan användas av Kortinnehavaren för betalning av varor och tjänster hos Säljföretag som godkänner Kortet i Sverige och utomlands. Det kan även användas för uttag av kontanter i miljöer i Sverige och utomlands där så medges. Kortet kan användas av Kortinnehavaren både i miljöer där det krävs att själva Kortet måste vara närvarande för att godkännande ska kunna ges till en Betalningstransaktion och i miljöer där endast kortuppgifter krävs. Exempel på miljöer där Kortets närvaro krävs är bemannade och obemannade terminaler och säljställen där kortavdrag görs på pappersnotor. Exempel på miljö där Kortets närvaro inte krävs är telefonoch internethandel, samt postorder. Kortet kan även i vissa miljöer användas för insättning av medel på det Betalkonto som är anslutet till Kortet. I de fall Kortinnehavaren beställer varor och tjänster hos ett Säljföretag, med angivande av Kort som Betalningsinstrument, är Kortinnehavaren skyldig att ta del av Säljföretagets villkor för beställning och avbeställning av dessa varor och tjänster. Kortinnehavaren har betalningsansvar för avgift till Säljföretaget för sådan beställd men ej uthämtad eller utnyttjad vara eller tjänst, i enlighet med Säljföretagets villkor. Kortinnehavare är skyldig att tillse att det finns tillräckliga medel på det till Kortet anslutna Betalkontot för de Betalningstransaktioner som ska belasta Betalkontot respektive tillse att eventuell kreditgräns ej överskrids vid genomförande av Betalningstransaktioner Villkor för användning av Kort Kortet är personligt och får inte lämnas till eller användas av någon annan. Det gäller oavsett om överlämnandet medför en större risk för att Kortet används obehörigt eller inte. Kortet är en värdehandling och ska förvaras och hanteras på samma betryggande sätt som pengar och andra värdehandlingar. Kortinnehavaren ska vidta er forderliga åtgärder för att skydda sig mot att Kortet används obehörigt. Kortet får t.ex. inte lämnas obevakat på hotellrum, annat tillfälligt boende eller i fordon, väska, jackficka eller liknande som inte är under uppsikt. I miljöer där stöldrisken är stor ska Kort hållas under kontinuerlig uppsikt, t.ex. får Kortet aldrig förvaras bakom ryggen. Exempel på sådana miljöer är restauranger, barer, nattklubbar, butiker, vänthallar, skolor, flygplatser, simhallar, omklädningsrum, transportmedel, torg, badstränder, marknader och arbetsplatser samt även bostad som lämnas olåst eller med öppet fönster. Vid inbrott i bostad ska kontrolleras att Kortet inte har stulits. Kort får inte användas i strid med gällande lagstiftning Begränsningar för användning av Betalningsinstrumentet För betalning och kontantuttag gäller de beloppsgränser och tidsperioder som Banken vid var tid tillämpar. Banken tillämpar av säkerhetsskäl vissa gränser för högsta belopp för betalning/uttag per gång och per tidsperiod. Överskridande av dessa gränser kan medföra att viss Betalningstransaktion inte kan genomföras. 4.4 Godkännande och återkallelse av Betalningsorder Om Kunden inte har godkänt en Betalningstransaktion anses den vara obehörig enligt punkt Kortinnehavare ger sitt godkännande till att genomföra en Betalningstransaktion genom att göra tillgängligt det egna Kortets detaljer för ett Säljföretag, ett bankkontor eller i en Uttagsautomat. Detta kan ske genom läsning av Kortets chip eller magnetremsa, avdrag av Kortet på pappersnota, genom att hålla ett kontaktlöst chipkort mot en läsare, genom att lämna kortinformation (kortnummer, giltighetstid och där så är tillämpligt CVV2/CVC2 värde) skriftligt eller muntligt eller på annat sätt som erbjuds i olika miljöer beroende på den tekniska utvecklingen. I vissa miljöer krävs därutöver att en Betalningstransaktion godkänns skriftligen eller genom knapptryckning, eller genom angivande av kod/er såsom PIN-kod, säkerhetskod, lösenord eller godkänns på annat sätt enligt anvisningar som ges i ett Säljföretags, ett bankkontors eller en Uttagsautomats tekniska lösning för genomförande av en Betalningstransaktion. En Betalningsorder kan inte återkallas efter att Kortinnehavaren lämnat sitt godkännande till Betalningstransaktionen. Dock kan Kortinnehavare enligt de villkor och inom den tid som Kortinnehavaren avtalat med Säljföretaget om vända sig till Säljföretaget vad gäller ännu inte genomförd enstaka eller en serie av Betalningstransaktioner för att återkalla tidigare lämnad Betalningsorder till dessa. Kortinnehavare kan efterdebiteras för kostnader som har uppstått i anknytning till hotellvistelse, bilhyra eller liknande om Kortinnehavare vid beställning av tjänsten eller i avtal med Säljföretaget blivit informerad härom och godkänt detta. 4.5 Genomförandetid för Betalningstransaktioner Efter det att Säljföretaget mottagit en Betalningsorder av Kortinnehavaren om köp eller uttag, överförs den till Banken inom de tidsramar som fastställs i avtal mellan Säljföretaget och Säljföretagets bank (inlösare). Efter det att Banken mottagit Betalningsordern från inlösaren belastar Banken det till Kortet anslutna Betalkontot med köp- respektive uttagsbeloppet. Detta sker normalt en (1) till två (2) dagar efter det att Kortinnehavaren lämnat Betalningsordern till Säljföretaget. Vid en retur ställer Banken returbeloppet till Kortinnehavarens förfogande så snart som möjligt efter det att Säljföretagets bank överfört returen till Banken. 4.6 Skydd av Betalningsinstrumentet, anmälan av förlust etc. Utöver Kundens ansvar enligt punkt och gäller följande. Om en personlig kod är kopplad till Betalningsinstrumentet är Kortinnehavaren skyldig att på detta, samt förstöra eventuellt tidigare erhållet Kort, Kortinnehavaren tagit del av koden, denna inte har något samband med Kortinnehavarens person-, kort- telefonnummer eller liknande, att utomstående inte får anledning att anta att anteckning avser en personlig kod, kod vara fäst vid Kort eller förvara den tillsammans med Kort. 4.7 Växelkurs Betalningstransaktioner i annan valuta växlas till svenska kronor och vid växling gäller av Banken tillämpad växelkurs. Växelkursen utgörs av en Referensväxelkurs, som bestäms av Visa för detta ändamål och som gäller den dag Betalningstransaktionen kommer Visa tillhanda, jämte ett valutaväxlingspåslag som framgår av Prisbilagan. Referensväxelkursen för en enskild Betalningstransaktion meddelar Banken Kontohavaren på dennes begäran. Kontohavaren står eventuell valutarisk under tiden från transaktionsdagen till dess Betalningstransaktionen kommer Visa tillhanda. Detta gäller även köp och kontantuttag och returer i Sverige i annan valuta än svenska kronor. 4.8 Om Betalkonto avslutas När Ramavtalet upphör enligt punkt 1.10 upphör samtidigt rätten att använda Kortet för nya Betalningstransaktioner. Kort ska i denna situation genast förstöras :1 (sept -11) / CITAT 4.3 Information för att en Betalningstransaktion ska kunna genomföras Postbefordran av fysiskt kort som inte sker genom Bankens försorg får endast ske inom Sverige i rekommenderad försändelse. För att en Betalningsorder ska kunna genomföras måste Kortinnehavaren uppge information enligt vad som krävs enligt punkt 4.4. Skandiabanken Aktiebolag (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

12 Bila a för bryttidpunkter & enomförandetider Produkt Internetbanken Telefonbanken Bankkontor Övrigt Bankgiro/Plusgiro vardagar Bankgiro/Plusgiro helgdagar Skandiagiro Överföring till Skandiabanken Engångsöverföring annan bank senare nästa vardag senare samma dag 1 bankdag samma dag kontorets öppettid Bryttidpunkter Genomförandetid Bryttidpunkter Genomförandetid Bryttidpunkter Genomförandetid 1 bankdag omgående omgående omgående samma dag 1 bankdag senare samma dag 1 bankdag senare samma dag 1 bankdag Stående överföring samma dag samma dag samma dag En bankdag från det att banken mottagit Betalningsordern Prisbila a Bank & Betaltjänster Betalning via internetbanken Betalning via SkandiaGiro Betalning via Kundcenter Utlandsbetalning Överföring till annat konto Överföring från eget konto i annan bank Postväxel Självbetjäning Personlig betjäning Månadsavgift Internetbanken Månadsavgift Telefonbanken Månadsavgift SkandiaGiro Bankkort & Electronkort Internationella Bankkort (Visa) Internationella Electronkort Internationella Electronkort (Ungdomar år) Betalning med kort Automatuttag i Sverige och utomlands 25 kr 29 kr/mån 2/mån 2/mån Betal & kreditkort Rörlig skuldränta* % Inlåningsränta* % Uppläggningsavgift Aviseringsavgift Månadsavgift huvudkort Månadsavgift extrakort Ersättningskort Kontantuttag/automatuttag 1% av uttagsbeloppet i Sverige och inom EU i Euro dock lägst 3 Kontantuttag/automatuttag utanför 1% av uttagsbeloppet EU eller i annan valuta än Euro inom EU dock lägst 3 Valutaväxlingspåslag 1,65% Övrigt Övertrasseringsränta* % Övertrasseringsavgift 75 kr Dröjsmålsränta* % Påminnelseavgift 5 Inkassoavgift 16 * För aktuell räntesats se skandiabanken.se Bilaga till och (dec -10)

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01 Framtidskonto Gäller från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken avser i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Konto är ett framtidskonto som en kontohavare öppnat i banken enligt

Läs mer

Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort

Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort Allmänna villkor 2011-06-15 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 1.ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Skandiabankens Betal- & kreditkort

Skandiabankens Betal- & kreditkort Skandiabankens Betal- & kreditkort Allmänna villkor 2016-01-10 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster Privat ska Ramavtal

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

Sparkonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Betalningar till och från kontot. Allmänna villkor från 2012-01-01

Sparkonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Betalningar till och från kontot. Allmänna villkor från 2012-01-01 Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31 1(5) 1. DEFINITIONER I dessa ALLMÄNNA VILLKOR VALUTAKONTO har följande begrepp här nedan angiven innebörd: med erforderliga handlingar som ska företes för Banken. Behörighetshandlingar avseende juridisk

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER Kreditgivare är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO 1. DEFINITIONER Avtal: Kundens ansökan angående FOREX Bank AB:s Lönekonto tillsammans med dessa produktvillkor och de allmänna villkoren. Beviljad kredit: Den

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR*

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR* ANSÖKAN FLYGKONTO OBS! BIFOGA AML-BLANKETTEN SAMT KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ FIRMATECKNARE VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER. BIFOGA IATA BSP-RAPPORT AVSEENDE KALENDERÅR: AGENT FINANCIAL YEAR SUMMARY (INTERNATIONAL/DOMESTIC).

Läs mer

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet 1. Öppnande av konto - kundidentifikation Den som vill öppna ett konto hos Banken ska lämna erforderliga identifikations-

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2)

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2) Swish Företag 2014-06-01 1(2) 1. Allmänt om Swish Företag Banken tillhandahåller Swish Företag i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna villkor Swish Företag, och Produktinformationen, dvs. den

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23]

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd Banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, webbsida:

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Sida 1 av 5. N o v e m b e r 2009

Sida 1 av 5. N o v e m b e r 2009 Web pdf Bl. 4-275 2009-10-15 Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken

Läs mer

Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort

Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort Allmänna villkor 2016-01-10 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

Sökt kreditgräns, anges i tusental kronor (markera med X eller ange belopp) Höjning till totalt

Sökt kreditgräns, anges i tusental kronor (markera med X eller ange belopp) Höjning till totalt Butikslånet 9752 2162 - - Sökt editgräns, anges i tusental onor (markera med X eller ange belopp) 5 10 15 20 25 30 40 50 Annan Giltig t o m (åå - mm) - Legitimation (typ & nr) Butiksnummer Säljare Finansieringsalternativ

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

K O R T V I L L K O R

K O R T V I L L K O R Web pdf Bl. 4-1745 2009-10-15 Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade kort är Bankens egendom och ska återlämnas

Läs mer

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013 VILLKOR 1 (5) Bestämmelser för Handelsbankens Bankkort och Frikort Information om banken Svenska Handelsbanken AB (publ) 106 70 Stockholm Org.nr: 502007-7862 Telefon: 08-701 1000 (Växel) www.handelsbanken.se

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Allmänna villkor för OKQ8 MasterCard privat - konto och kringtjänster (gäller fr.o.m. 2012-01-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren.

Allmänna villkor för OKQ8 MasterCard privat - konto och kringtjänster (gäller fr.o.m. 2012-01-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Allmänna villkor för OKQ8 MasterCard privat - konto och kringtjänster (gäller fr.o.m. 2012-01-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Alla frågor och kundkontakter sköts av OK-Q8 Bank AB

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

K O R T V I L L K O R M a sterca rd D i r e k t U ng

K O R T V I L L K O R M a sterca rd D i r e k t U ng Web pdf Bl. 4-1789 2009-10-15 Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT 1 ( 5 ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT A. VISA-KORT Dessa allmänna villkor gäller för följande kort i Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, nedan Banken: Visa Debet Standard, Visa Debet Premium Banking

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Kortkonto Kreditkort Företag

Kortkonto Kreditkort Företag Allmänna villkor från 2010-08-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort MasterCard 2015-01- 11

Villkor Betal- & Kreditkort MasterCard 2015-01- 11 Villkor Betal- & Kreditkort 2015-01-11 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med Sörmlands Sparbank (org. nr. 516401-9639), Box 156, 641 22, Katrineholm, 0771-350

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, www.sparbankensyd.se,

Läs mer

K O R T V I L L K O R

K O R T V I L L K O R Web pdf Bl. 4-1747 2009-10-15 Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade kort är Bankens egendom och ska återlämnas

Läs mer

1. Allmänt. Kort Fysiskt bankkort, betal- och kreditkort med varumärket MasterCard eller VISA.

1. Allmänt. Kort Fysiskt bankkort, betal- och kreditkort med varumärket MasterCard eller VISA. 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor omfattar registrering av Kort som tillhandahålls av Nordea Bank AB (publ) org. nr: 516406-0120, 105 71 Stockholm (nedan kallad Banken eller Nordea ) för att möjliggöra

Läs mer

Bankkort Företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2013-01-01. 1.3 Inledande bestämmelser. 1.

Bankkort Företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2013-01-01. 1.3 Inledande bestämmelser. 1. Bankkort Företag Allmänna villkor från 2013-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Rörelsekonto för näringsidkare

Rörelsekonto för näringsidkare Rörelsekonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2016-07-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

Bankkort Enskild firma

Bankkort Enskild firma Bankkort Enskild firma Allmänna villkor från 2012-03-21 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid SVENSKA BANKEN KONTOKREDITKONTRAKT K Konsumentkredit Kreditnummer Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor Organisationsnr Kreditförmedlare (i tillämpliga fall) Kreditförmedlarens adress Kreditförmedlarens

Läs mer

KONTOVILLKOR HF 01 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER

KONTOVILLKOR HF 01 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER KONTOVILLKOR HF 01 (ut 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER Kortutgivare Kortutgivare i dessa kontovillkor är Svenska Handelsbanken AB (publ). Kontohavare Privatperson som efter ansökan och kreditprövning

Läs mer

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot Information om insättningsgaranti Kontot omfattas av norsk insättningsgaranti (enligt den norska lagen, lag 6. December 1996 nr 75 om säkringsordningar för banker och offentlig administration). Insättningsgarantin

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER Kreditgivare är Avida Finans AB, nedan kallad Avida. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO ANSÖKAN THECARD RESEKONTO FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER MYNDIGHETENS NAMN* MYNDIGHETENS ORGANISATIONSNUMMER*

Läs mer

SWISH privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.3 Inledande bestämmelser. 1.

SWISH privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.3 Inledande bestämmelser. 1. SWISH privat Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en person som lämnar och godkänner en betalningsorder.

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S VISA-KORT

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S VISA-KORT PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S VISA-KORT 1. DEFINITIONER Avtal: Kundens ansökan angående FOREX Bank AB:s VISA-kort tillsammans med dessa produktvillkor och de allmänna villkoren. Extrakort Kort som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2014-11-15 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

Betalkort privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2011-01-01. 1.2 Språk. 1.

Betalkort privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2011-01-01. 1.2 Språk. 1. Allmänna villkor från 2011-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

Villkor SEB:s MasterPass Gäller fr.o.m

Villkor SEB:s MasterPass Gäller fr.o.m Villkor SEB:s MasterPass Gäller fr.o.m. 2016-04-21 1. Beskrivning av SEB Dessa allmänna villkor omfattar SEB:s MasterPass som tillhandahålls av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan SEB, org.

Läs mer

sparkonto för privatpersoner

sparkonto för privatpersoner sparkonto för privatpersoner 1. allmänna villkor 1.1. inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till vår hemsida. Samtliga villkor

Läs mer

Ungdomskort. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor. Gäller från 2012-01-16. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kortet

Ungdomskort. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor. Gäller från 2012-01-16. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kortet Allmänna villkor Ungdomskort Gäller från 2012-01-16 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort 1. Parter/Definition St1: St1 Sverige AB, org. nr 556308-5942, tillika kortutgivare, kreditgivare och kontohållare. Konto: Kontohavarens konto hos St1 för vilket ett kreditutrymme beviljats som Kortinnehavare

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2014-06-02

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2014-06-02 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2012-01-16 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

Bolån Hypotek. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med fast ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner

Bolån Hypotek. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med fast ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner Bolån Hypotek Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG

ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG 2016-09-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank (banken), org.nr51401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551714

Läs mer

Snålar du in på tandläkarbesöken när pengarna inte räcker till allt du vill göra?

Snålar du in på tandläkarbesöken när pengarna inte räcker till allt du vill göra? Snålar du in på tandläkarbesöken när pengarna inte räcker till allt du vill göra? Delbetala! Du behöver inte avstå från dina drömmar. Självklart ska man sköta om sina tänder. Hela du mår bra av att tänderna

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01. Innehållsförteckning 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01. Innehållsförteckning 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 1. Avtalet: Kontokreditavtalet på omstående sida Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 556489-2924 Kontohavaren: Den/de personer som beviljats kontokredit Konto: Kredittagarens

Läs mer