Sida 1 av 5. N o v e m b e r 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 5. N o v e m b e r 2009"

Transkript

1 Web pdf Bl Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid anfordran i enlighet med Kortvillkoren. Avtal är det Avtal med företagets betalningsansvar för Företagskort som träffats mellan Företaget och Banken, varvid dessa villkor godkänts. Kortet erbjuds i fyra huvudnivåer: Företagskort Classic small, Classic, Gold och Platinum. För information om respektive kort hänvisas till vid var tid gällande produktblad, vilka utgör del av Kortvillkoren. Företaget kallas nedan för Kontohavaren. Kontohavaren är enskild näringsidkare eller juridisk person som tecknat Avtal med Banken. Kontohavaren har betalningsansvaret. Kontohavaren ansvarar gentemot Banken för all inom Avtalet uppkommen skuld, som till exempel utförda korttransaktioner, räntor och avgifter som debiteras Kortet. Kontohavaren ansvarar för att fullmaktsinnehavare till Kortkonto samt samtliga Kortinnehavare är medvetna om och följer Kortvillkoren. Kortinnehavare är hos Kontohavaren anställd person som av Kontohavaren och Banken medgivits rätten att få ett Kort tillhörande Avtal utfärdat i sitt namn. Kortinnehavaren ska tillse att Kortet hanteras enligt villkoren. Kortkonto är konto i Banken där samtliga debiteringar för användning av Kortet sker. Kortet, som är anslutet till MasterCard, fungerar som ett internationellt betalkort eller som ett internationellt kreditkort. Varje utfärdat Kort tillhör ett Avtal. Avtalsskuld är samtliga debiteringar som uppkommit inom Avtalet genom användning av Kort samt debitering av Kortkontot. Säljföretag är ett företag som accepterar kort utgivna genom MasterCard. Kortet kan användas för: Köp av varor och tjänster såväl i Sverige som utomlands. Kontantuttag i automater, banker, växlings- och postkontor såväl i Sverige som utomlands. Fullmaktsinnehavare i Business Online till Kortkontot kan via Business Online göra betalning eller överföring från Kortkontot till annat konto. Betalning eller överföring från Kortkontot till annat konto via Hembanken. Förmåner kopplade till Kortet: Till Kortet har ett antal olika funktioner och erbjudanden kopplats. Vilka förmåner som är kopplade till Kortet avgörs av vilken nivå kortet har. För fullständig information om vilka funktioner och erbjudanden som är kopplade till kortet hänvisas till vid var tid gällande produktblad för respektive Kort. Kontohavaren är införstådd med och medger att till Kortet/ Kontot knutna tjänster, användningsområden o dyl kan komma att utökas, minskas eller på annat sätt förändras under löpande avtalsförhållande utan att kontohavarens medgivande behöver inhämtas. 2. Företagskortet som betalkort Varje månad ställs gjorda inköp, kontantuttag, uttag via Business Online/Hembanken samt automatuttag samman på en faktura. Kontohavaren skall betala hela fakturan på förfallodagen. För denna kredit utgår ingen ränta. För uttag från Kortkontot via Business Online/Hembanken utgår dock ränta på överfört belopp från och med dagen för uttaget. 3. Företagskortet som kreditkort Till skillnad från ett betalkort, där hela skulden ska återbetalas månaden efter inköpen, kan Kontohavaren om han avtalat om kredit - välja att återbetala skulden helt eller delvis genom månadsvisa betalningar. Betalar Kontohavaren hela skulden före förfallodagen utgår ingen ränta. För uttag via Business Online/ Hembanken utgår dock ränta på överfört belopp från och med dagen för uttaget. För utnyttjad kredit utgår ränta enligt vid var tid gällande prislista. Månadsbetalningen ska utgöra en i avtalet angiven procentsats dock minst 200 kr. 4. Ansökan om nytt avtal samt tillkommande kort Ansökan görs i Avtal. Blanketten ska vara komplett ifylld och underskriven av behörig firmatecknare. Aktuellt registreringsbevis samt senaste årsredovisning ska i förekommande fall bifogas ansökan. Ansökan om Kort till nytt eller redan befintligt Avtal görs i Avtalet till hörande blankett Förteckning kortinnehavare. Banken förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande kreditupplysningar avseende såväl Kontohavaren som Kortinnehavaren, samt försäkra sig om riktigheten i de lämnade uppgifterna. Efter ansökan och kreditprövning kan Banken bevilja Kort och/eller kredit på kontot. Från kontot tar Banken ut avgifter och skuldräntor på kredit. Banken förbehåller sig rätten att avslå ansökan om Kort eller kredit eller att bevilja en lägre kredit än sökt. När ett Avtal tecknas beviljas en kredit till ett visst belopp. Krediten anger det maximala belopp som samtliga till Avtalet anslutna Kortinnehavare tillsammans får disponera under faktureringsperioden. Beviljad kredit får inte överskridas. Uppsåtligt överskridande är straffbart. Varje Kort har en avtalad inköpsgräns. Inköpsgränsen är det maximala belopp som varje Kortinnehavare kan utnyttja för köp. Inköpsgränsen på Kortet gäller för de 30 senaste dagarna. Den påverkas inte av fakturabetalningar eller extrainsättningar på Kortet. Vid behov kan inköpsgränsen ändras tillfälligt eller permanent. 5. Ansvar för kortet Då ansökan beviljats sänds Kort och Kod till Kortinnehavaren. Kontohavaren ansvarar för överlämnandet av Kortvillkoren till Kortinnehavaren.

2 Sida 2 av 5 Kortet är personligt och får endast användas av Kortinnehavare. Kortet är en värdehandling och ska förvaras på samma betryggande sätt som pengar och andra värdehandlingar. Postbefordran av Kort får endast ske genom Bankens försorg. De instruktioner som Banken lämnar tillsammans med Kortet ska följas. Kortinnehavare ska omedelbart vid mottagandet förse Kortet med sin namnteckning på därför avsedd plats. Användande av kortet är en bekräftelse på att Kortinnehavaren tagit del av och accepterat villkoren för Kortet. Giltighetstiden för ett Kort är begränsad. Banken utfärdar nytt Kort vid giltighetstidens utgång förutsatt att Kortet skötts enligt Kortvillkoren och att årsavgiften betalats. När utbyteskort erhållits är Kortinnehavaren skyldig att genast makulera det tidigare Kortet. Detta gäller även utbyte av Kortet av annan anledning. Kontohavaren är ansvarig för alla debiteringar som uppkommer genom transaktioner som gjorts med samtliga till Avtalet tillhörande Kort. Kontohavaren är betalningsskyldig för belopp som påförts kontot genom att obehörig använt Kortet om Kortinnehavaren: lämnat ifrån sig Kortet eller avslöjat koden till någon annan, genom grov oaktsamhet förlorat Kortet eller på annat sätt förlorat besittningen av Kortet och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten till Banken. Om belopp har påförts kontot på i föregående stycke angivet sätt efter det att Banken mottagit anmälan om att Kortinnehavare inte längre har Kortet i sin besittning, är Kontohavaren betalningsskyldig endast om Kontohavaren respektive Kortinnehavare förfarit svikligt. Vid misstanke om obehörigt användande av Kort förbehåller sig Banken av säkerhetsskäl rätten att spärra Kortet utan att först meddela Kortinnehavaren och/eller Kontohavaren. Om Kort som anmälts saknat återfinns, får det inte användas utan ska makuleras och lämnas till Banken. Vid upphörande av detta Avtal ska Kortinnehavaren omedelbart makulera utfärdade Kort och återlämna dem till Banken. Kortinnehavare tilldelas en Kod för användning vid kontantuttag i uttagsautomat och vid betalning via kortterminal där Kod kan användas. Koden skickas till Kortinnehavarens hemadress. Kortinnehavare förbinder sig att: så snart Kortinnehavare tagit del av den personliga Koden förstöra kodförsändelsen. inte avslöja Koden för någon, inte anteckna Koden på Kortet och inte heller förvara anteckning om Koden tillsammans med Kortet eller i Kortets omedelbara närhet eller som notering i Kortinnehavarens mobiltelefon eller på annat medium, göra anteckning om Koden endast på sådant sätt att utomstående inte får anledning att anta att anteckningen avser en Kod, genast anmäla till Banken om det kan misstänkas att någon obehörig fått kännedom om Koden. Banken erbjuder Kortinnehavaren möjlighet att ha en gemensam Kod till två eller flera av sina Kort utgivna av Banken i Sverige Kortinnehavaren beställer den gemensamma koden av Banken genom att välja vilket Korts Kod som ska vara kopplad till två eller flera av Kortinnehavarens Kort. Kortinnehavaren förbinder sig att ansvara för den gemensamma Koden på samma sätt som för kortets/kortens ursprungliga Kod/Koder i enlighet med villkoren för respektive Kort. Vid köp och kontantuttag med kod anses Konto- och Kortinnehavaren ha godkänt att det aktuella beloppet påförs kontot. Vid köp via Internet anses Konto- och Kortinnehavaren genom utlämnandet av kortnumret ha lämnat sådant godkännande och vid användande i automat enligt punkt 6 nedan anses Konto- och Kortinnehavaren genom användandet av kortet ha lämnat sådant godkännande. 6. Användning hos försäljningsställen Kortinnehavare får använda Kortet i Sverige och utomlands för att betala inköp av varor och tjänster hos säljföretag som är anslutna till det internationella betalningssystem som gäller för Kortet. Kortinnehavarens underskrift på köpnotan, användning av den personliga koden eller uppgivande av kortnumret innebär godkännande att aktuellt belopp påförs kontot, en försäkran om att inköpsgränsen inte överskrids samt att vid varje tidpunkt gällande villkor efterföljs. Detsamma gäller för kortinnehavarens användande av Kortet i obemannade terminaler såsom t ex telefon-, biljett- och parkeringsautomater. Vid betalning och överföring via Business Online/Hembanken godkänns transaktionen genom att fullmaktshavare av kortkontot är inloggad i Business Online/ Hembanken. Om kontot överskrids tillämpas dröjsmålsränta samt övriga avgifter enligt vid var tid gällande prislista och bestämmelser. Kortinnehavaren är skyldig att efter begäran från säljföretag uppvisa giltig legitimation. 7. Kontantuttag Kortet kan inom de beloppsgränser som Banken bestämmer även användas för kontantuttag på bank-, post- och växlingskontor i Sverige och utomlands där man accepterar MasterCard. Kontantuttag belastas med en avgift enligt Bankens vid var tid gällande prislista. Eventuella avgifter som den utländska Banken tar ut tillkommer. 8. Automatuttag Kortet kan användas för kontantuttag i uttagsautomater som är anslutna till MasterCard. Automatuttag i Sverige och utomlands belastas med en avgift enligt Bankens för var tid gällande prislista. För automatuttag gäller beloppsbegränsningar per uttagstillfälle och sjudagarsperiod. Uppgift om gällande beloppsgränser lämnas av Banken. 9. Överföring och betalning via Business Online och Hembanken Fullmaktsinnehavaren till kortkontot kan i Business Online/ Hembanken utnyttja kreditutrymmet på Kortet och göra betalningar eller överföra pengar till eget eller annans konto via respektive internetbank. Vid sådan betalning eller överföring debiteras ränta på beloppet från och med dagen för uttaget.

3 Sida 3 av Valutaomräkning Vid köp, retur eller kontantuttag utomlands sker omräkning från utländsk valuta till svenska kronor till en av MasterCard tillämpad omräkningskurs per den dag transaktionen bokas. Dessutom tillkommer vid köp och kontantuttag ett valutaväxlingspåslag enligt var tid gällande prislista. Kontohavaren står för eventuella kursförändringar som kan inträffa under tiden från köp, retur eller kontantuttag till dess transaktionen omräknats och bokförts. 11. Fakturering Transaktioner redovisas och faktureras enligt överenskommelse mellan kontohavaren och Banken. Totalt fakturabelopp under 50 kr faktureras först följande månad. Fakturorna ska kontrolleras noggrant. Vid köp via Internet, per telefon eller postorder har kortet inte uppvisats vid köpet och därför bör dessa transaktioner kontrolleras extra noggrant. 12. Betalning av skuld på kontot Aviserat belopp skall vara Banken tillhanda senast på fakturans förfallodag. Vid betalningsförsummelse äger Banken rätt att spärra samtliga Kort. Dröjsmålsränta beräknas från fakturans förfallodag till och med den dag betalning sker efter den räntesats som vid varje tid allmänt tillämpas av Banken. 13. Ränta och avgifter mm Kreditkort Skuldränta beräknas som dag- för dagränta efter en årlig räntesats. Den räntesats som gäller när kontot läggs upp anges i ansökan/avtalet. Gällande räntesats framgår av fakturan. Ränta debiteras kontot månadsvis. Det utgår ingen ränta om man betalar hela sin utgående skuld senast på förfallodagen. Banken får med omedelbar verkan ändra skuldräntan om det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Banken eller andra kostnadsförändringar som Banken inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Övertrassering av beviljad kredit Om skulden på Kortkontot överstiger beviljad Kredit, är Kontohavaren skyldig att omedelbart till Kortkontot inbetala det belopp som överstiger beviljad kredit. På skulden upp till beviljad Kredit debiteras den vanliga årsräntesatsen. På övertrasserat belopp debiteras den vanliga årsräntesatsen + 6 % -enheter. Dessutom debiteras en övertrasseringsavgift med vid var tid av Banken prislista. Sen betalning Om betalning av skuld, ränta eller avgift inte betalas i tid, fortsätter den vanliga räntan att beräknas på förfallna belopp till dess betalning sker. Dessutom debiteras en påminnelseavgift med vid var tid av Banken tillämpat belopp. Kontrolluppgift avseende belastad skuldränta skickas i januari till Kontohavaren och skattemyndighet. Årsavgift Årsavgift debiteras en gång per Kort och år. Årsavgift utgår som en proportionell del av årsavgiften om Företagskort beviljas mitt under pågående avgiftsperiod. Årsavgifter återbetalas ej. Inte heller sker någon återbetalning då hela kontot sägs upp. Banken får när som helst besluta om höjning av årsavgiften. Kontohavaren ska även till Banken betala andra avgifter än sådana som förorsakats av Bankens kostnader för kontot som sådant. Sådana avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder i övrigt som Banken vid var tid allmänt tillämpar och utgörs exempelvis avgift för övertrasseringsavi och påminnelseavi. Upplysning om dessa avgifter lämnas av Banken. Banken får när som helst under avtalstiden besluta om ändring av avgifter eller införa nya avgifter och kostnadsersättningar med verkan en månad efter det att kontohavaren underrättats om ändringen. Meddelande om ändrade avgifter lämnas antingen genom särskilt meddelande till Kontohavaren eller genom annonsering i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen i nästa avisering eller faktura. Kontohavaren ska även ersätta Bankens kostnader och arbete för att bevaka och driva in Bankens fordran hos Kontohavaren eller annan betalningsskyldig samt åtgärder för återtagande av Kort. 14. Uppsägning av avtalet Avtalet gäller tills vidare. Banken eller Kontohavaren får säga upp Avtalet med en uppsägningstid av minst en månad. Uppsägning ska ske skriftligt. Uppsägning i övriga fall A. Fullgör inte Kontohavaren och/eller Kortinnehavaren sina förpliktelser enligt Avtalet eller missbrukas kort tillhörande Avtalet, har Banken rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet. Detsamma gäller om betalningsanmärkningar registreras på Kontohavaren och/eller Kortinnehavare, Kontohavaren och/eller Kortinnehavaren inleder åtgärder enligt skuldsaneringslagen eller Banken på annat sätt har grundad anledning befara att Kontohavaren och/eller Kortinnehavaren inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet. B. Om Kontohavaren och/eller Kortinnehavaren avlider, försätts i konkurs, likvidation, inleder företagsrekonstruktion, ackord, skuldsanering eller om förvaltare enligt 11 kap. 7 Föräldrabalken förordnas för någon av dem upphör rätten att använda Kortet. C. När rätten att använda Kortet upphör under löpande giltighetstid på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att använda kontot för nya inköp/ kontantuttag och all inom Avtalet uppkommen skuld förfaller till omedelbar betalning. Avtalsvillkoren gäller i tillämpliga delar för samtlig skuld som belastar kontot. Detta innebär bl a att kontohavare är betalningsskyldig såväl för transaktioner som genomförs innan Avtalet sagts upp men som bokförs på

4 Sida 4 av 5 kontot först efter uppsägningstidpunkten som för transaktioner som genomförs trots att rätten att använda Kort har upphört. När Avtalet har upphört får utfärdade Kort inte längre användas. Samtliga Kort ska omedelbart makuleras och återsändas till Banken. 15. Reklamationer Säljföretaget ansvarar gentemot Kontohavaren/Kortinnehavaren för fel i vara eller tjänst enligt i varje land gällande lagstiftning. Reklamationer för fel i vara eller tjänst ska därför riktas mot säljföretaget och inte mot Banken. Anmärkning mot transaktioner på fakturan ska framföras till Banken omedelbart efter det att fakturan har nått Kontohavaren/Kortinnehavaren. 16. Meddelanden mm Kontohavaren ska i god tid före flyttning underrätta Banken om sin och Kortinnehavares namn- och adressändring. Rekommenderat brev som Banken sänder till Kortinnehavare eller Kontohavaren ska anses ha nått adressaten senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i Avtalet eller som eljest är känd för Banken. Bestämmelserna gäller inte meddelande för avbrytande av preskription. 17. Återlämnande av felaktigt kort Kort med felaktiga uppgifter återlämnas makulerat till Banken som i förekommande fall utfärdar nytt Kort. 18. Återkallelse av kortinnehavares kort Om Kontohavaren vill att Kortinnehavares Kort ska återkallas, gäller sådan återkallelse inte gentemot Banken förrän det berörda Kortet återlämnats till Banken. 19. Ändring av villkoren Banken förbehåller sig rätten att ändra dessa Kortvillkor utan att i förväg inhämta Kontohavarens och/eller Kortinnehavares godkännande. Vid ändringar av väsentlig art ska Banken meddela Kontohavaren och kortinnehavare om detta utan dröjsmål. Kontohavaren har då rätt att säga upp Avtalet. Om ändringarna inte godtas, ska de tillhörande Korten returneras ituklippta tillsammans med en uppsägning av Avtalet. Genom att behålla och/eller använda Kort har Kontohavaren och Kortinnehavare godkänt förändringarna. 20. Begränsning av Bankens ansvar Banken garanterar inte att inköp eller kontantuttag alltid kan ske hos anslutna säljföretag/banker/postkontor. Banken ersätter således inte eventuella kostnader som kan uppkomma om Kortinnehavaren inte kunnat göra inköp eller kontantuttag. Banken ansvarar inte för olägenhet eller skada som kan åsamkas Kontohavaren och/eller Kortinnehavare till följd av att Kortet inte kan användas på grund av ett tekniskt fel, eller på grund av att medel som inbetalats inte blivit tillgängliga på kontot. Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken, om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Är Banken till följd av omständighet som anges ovan förhindrad att ta emot betalning, har Banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 21. Överlåtelse Banken har rätt att överlåta sin rätt enligt Avtalet. Kontohavaren äger inte rätt att utan Bankens godkännande överlåta sina förpliktelser enligt detta Avtal. Uppgiftslämnande i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173) Uppgifter om kredit på kontot, betalningsförsummelser och kreditmissbruk kan av Banken komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m fl. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Banken Bankens behandling av personuppgifter Ändamålen med Bankens behandling av personuppgifter är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut (t ex kreditgivning) samt att administrera och fullgöra ingångna avtal (detta inkluderar bland annat uppgifter om kontakter mellan kortinnehavare och Banken och uppgifter om eventuella företrädare och om hur avtal fullgörs). Vidare behandlas personuppgifter inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna används också i syfte att kunna rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till kortinnehavare samt som underlag för rådgivning till kunden.

5 Sida 5 av 5 Behandling av personuppgifterna kan ske av bolag i Danske Bankkoncernen eller av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster. Personuppgifter om kunden samlas i första hand in direkt från kortinnehavare i samband med att ett avtal träffas. Uppgifter om fastighets- och värdepappersinnehav kan inhämtas från centrala register för dessa områden. Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och av de kontakter kunden har med Banken och andra koncernbolag. Vidare sker en uppdatering av adressuppgifter genom samkörning med statens person- och adressregister (SPAR). En kortinnehavare som vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av Banken och bolag inom koncernen kan skriftligen begära det hos sitt bankkontor. Kunden som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan också vända sig till sitt bankkontor.

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

Kortkonto Kreditkort Företag

Kortkonto Kreditkort Företag Allmänna villkor från 2010-08-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT 1 ( 5 ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT A. VISA-KORT Dessa allmänna villkor gäller för följande kort i Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, nedan Banken: Visa Debet Standard, Visa Debet Premium Banking

Läs mer

Kontovillkor Hondakort Maj 2012

Kontovillkor Hondakort Maj 2012 Kontovillkor Hondakort Maj 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 8999_VBC_140507 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter K2078-8022:2 Uppdat. 2012-11-06 Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2014-11-15 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION K2069-8065 Uppdat. 2015-04-01 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige

Läs mer

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Fyll i ansökan, lägg i kuvert tillsammans med avin/avierna för årsavgiften och skicka portofritt till EnterCard, Svarspost 205 046 42, 110 00 Stockholm.

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MECENAT_140401 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE

MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE Ingen årsavgift första året! (värde 495 kr) Greenfeerabatt Bonus på alla inköp 3 fria försäkringar LäS mer på www.golf.se/moregolf MoreGolf MasterCard.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg,

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED PERSONLIGT BETALNINGSANSVAR PERSONUPPGIFTER SÖKANDE EFTERNAMN* PERSONNUMMER* POSTNUMMER* TILLTALSNAMN* ADRESS* ORT* TELEFON ARBETE* MOBIL* E-POSTADRESS*

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

villkoren ha företräde.

villkoren ha företräde. Det Finstilta 1 (6) ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA-bonus ICA Reklam REKHLG1058 2015.04 Art nr 40.2 Utg 20 Allmänna villkor ICA Banken AB,

Läs mer

visst kontoslag eller viss tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde.

visst kontoslag eller viss tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde. 1 (6) Det Finstilta ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA Bonus Allmänna villkor ICA Banken AB, konto med tillhörande tjänster visst kontoslag

Läs mer

Sid 1 (10) Konto- och kortkredit gäller t.ex. för betalning av varor och tjänster efter närmare beskrivning nedan.

Sid 1 (10) Konto- och kortkredit gäller t.ex. för betalning av varor och tjänster efter närmare beskrivning nedan. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR privat Konto- och kortkredit samt privatlån ( RBAV04 Sverige ) Gällande fr.o.m. 2012-10-01 Sid 1 (10) Ref: {id=20891},{land=se},{customertype=natural},{doctype=allmanna-villkor-privat-konto-och-kortkrediter},{language=sv},{validfrom=20121001}

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter

Förhandsinformation om konsumentkrediter 1 ( 13 ) Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer