Sammanhållen VÅRD OCH OMSORG. i Västmanland för de MEST SJUKA ÄLDRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanhållen VÅRD OCH OMSORG. i Västmanland för de MEST SJUKA ÄLDRE"

Transkript

1 Sammanhållen VÅRD OCH OMSORG i Västmanland för de MEST SJUKA ÄLDRE

2 Förord Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingick 21 en överenskommelse om insatser för att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Överenskommelsen gäller fram till årsskiftet 214/215. Därefter förväntas huvudmännen att i samverkan ytterligare utveckla och stärka arbetet kring en sammanhållen vård och omsorg för målgruppen. Överenskommelsen syftar till att kommuner och landsting genom systematiskt långsiktigt förbättringsarbete tillsammans ska utveckla och stärka vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. FEM FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN ÄR PRIORITERADE: Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom Värdig vård i livets slut God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg undvikbar slutenvård och oplanerad återinskrivning inom dagar (onödiga sjukhusvistelser) Grundläggande krav i överenskommelsen är att det i länet ska finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan och att samtliga kommuner och landstinget har infört ett lednings - system för kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Det finns många områden som behöver utvecklas för att vården och omsorgen ska bli en helhet där den äldres individuella behov av vård och omsorg står i fokus. Det arbete som bedrivs över huvudmannagränserna ger en bra grund att stå på, när vi ska skapa långsiktighet i det systematiska förbättringsarbetet. Projektet har medfört en större förståelse för att samarbete krävs på alla nivåer för att nå uppsatta mål och förändringar i arbetsorganisationen. Förmågan att se helheter från en gemensam plattform har varit av avgörande betydelse för att nå framgång med så stora och komplexa projekt som insatser för att åstadkomma en sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre. Som ordförande i styrgruppen vill jag tacka projektledaren som med den äran lett projektet, medarbetarna i projektledningsgruppen, alla utvecklingsledare samt medarbetare inom landsting och kommunerna. Deltagare i styrgruppen förutom undertecknad och projektledare har varit Lennart Iselius, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Anders Ahlgren, chef för Vårdval i Västmanland, Eva Sahlén, direktör, Västerås stad, Lillemor Qvist, Socialchef, Hallstahammars kommun samt Ann Tjernberg, enhetschef, Västmanlands kommuner och landsting. Västmanland har varit framgångsrikt i arbetet, vi har i många avseenden uppnått resultat för att erhålla prestationsersättningar på huvudmannanivå och en bred kunskapshöjning i respektive organisation har uppnåtts till gagn för det fortsatta arbetet. Monika Eriksson Bertilsson Direktör Västmanlands Kommuner och Landsting Ordförande i styrgruppen

3 Inledning Under de senaste decennierna har tyngdpunkten för vård och omsorg förskjutits från sluten - vården mot primärvård och kommun. Det finns fortfarande brister i samordning och planering mellan dessa aktörer och den mest sjuka äldre och anhörigas önskemål och erfarenheter har inte tagits till vara i tillräcklig omfattning. Utvecklad samverkan, ledning, styrning och uppföljning har varit och är alltjämt ledstjärnor i vår strävan att den äldre, trots ibland mycket svår sjukdom och funktionsnedsättning, ska känna trygghet och delaktighet i sin egen vård och omsorg. Ytterst handlar det om att det enskilda mötet med professionen ska upplevas meningsfullt för den äldre, men också att anhörig- och patientföreningarnas erfarenheter tas tillvara i högre grad än tidigare. Det förutsätter förändrade arbetssätt, beteenden och en förändrad organisationskultur. Det kräver också målmedvetenhet och uthållighet. Vi är bara i början av den förändringsresa som den nationella satsningen om en sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre innebär. Huvudmännens enskilda och gemensamma ledning och styrning är viktig för att nå de uppsatta målen. I det gemensamma arbetet tar vi fasta på detta och genomför ett flertal aktiviteter för att täppa till mellanrummen samtidigt som vi skapar mötesplatser som underlättar samverkan. Fokuseringen på i första hand preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, värdig vård i livets slut, god läkemedelsbehandling och onödiga sjukhusvistelser är här viktiga framgångsfaktorer. Dessutom utgör resultatet av arbetet ett viktigt kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet med att utveckla vården och omsorgen för målgruppen.

4 Målgrupp Begreppet mest sjuka äldre innefattar samtliga personer som är 65 år eller äldre och har behov av omfattande sjukvård och/eller omfattande omsorg. MED OMFATTANDE SJUKVÅRD AVSES NÅGOT AV FÖLJANDE: multisjuklighet (tre diagnoser senaste 12 månaderna) fler än 19 vårddagar i slutenvård fler än tre inskrivningar i slutenvård fler än sju läkarbesök i öppen specialistvård MED OMFATTANDE OMSORG MENAS DE ÄLDRE SOM: bor permanent i särskilt boende har beslut om 25 eller fler timmar hemtjänst per månad vistas på korttidsenhet har beslut om insatser med stöd enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) Totalt omfattas cirka 18 procent av befolkningen som är 65 år och äldre av dessa villkor. Det innebär cirka 1 personer i Västmanland. Det gemensamma arbetets vision Jag kan åldras i trygghet, självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Den äldre och dennes anhöriga ska inte märka att det finns flera huvudmän. Vården och omsorgen ska upplevas sömlös. Strävan mot en kulturförändring Andelen äldre personer i Sverige har ökat och förväntas fortsätta öka, från cirka 18 procent idag till 2 procent år 2. Det är en utmaning för samhället att se till att var och en får en värdig ålderdom med god vård och omsorg. För att det ska vara möjligt måste hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, utifrån tillgänglig kunskap, bli bättre på att samarbeta för den äldres bästa. Det handlar också om förändrade beteenden, attityder och förhållningssätt i varje enskilt möte. Den gemensamma organisationskulturen utvecklas genom ett ständigt lärande och ett bättre omhändertagande av den enskilde. Samtidigt tas varje enhets resurser tillvara på ett effektivare och mer ändamålsenligt sätt. Teamarbete och patientfokus är centralt för att uppnå ett tryggt, säkert och effektivt omhändertagande. Teamet, som består av olika yrkesgrupper och kompetenser, sätter TÄCKNINGSGRAD % ANDEL PERSONER I SÄBO SOM RISKBEDÖMTS 21 SEPTEMBER 214 I VÄSTMANLANDS LÄN MÅLVÄRDE 9% ARBOGA HALLSTAHAMMAR SKINNSKATTEBERG NORBERG SALA FAGERSTA VÄSTERÅS SURAHAMMAR KÖPING KUNGSÖR KOMMUN Figur 1. Andelen personer i särskilt boende (SÄBO) som riskbedömts i Senior alert from oktober 21 tom september 214 i Västmanland. ANDEL % ,5 OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL > = 75 ÅR 211 SEPTEMBER 214 I VÄSTMANLANDS LÄN 8,2 7,7 1,8 9 7,5 1,5 8,7 7 1,2 8,4 7,5 1 8, 7,2 9,9 8, 7, , 8,2 7,2 9,4 8,2 7 9,4 8,1 6,9 11,1 9, 8 1,9 9, 7,9 1,7 9 Figur 2. Olämpliga läkemedel för personer 75 år och äldre from oktober 211 tom september 214 i Västmanland. 7,8

5 gemensamma mål som sedan följs upp kontinuerligt. Chefens engagemang och aktiva deltagande i teamets arbete har en avgörande betydelse för att målen ska uppnås och bli hållbara på sikt. Ordning och reda med ledningssystem för kvalitet Syftet med ledningssystemet är att skapa ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt för att följa upp, förbättra och utveckla verksamheten. Förutom uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten innebär det att kontrollera att arbetet bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i lednings systemet; exempelvis hur övergångarna mellan huvudmannagränserna ska säkras. I VÅRT LÄN ARBETAR VI FÖR GEMENSAMMA RUTINER AVSEENDE: Vårdplanering Läkemedelsgenomgångar Vård i livets slut Vård av äldre personer med hjärtsvikt Kvalitetsregister: ett system för systematiskt arbetssätt och uppföljning Ett kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av insamlade uppgifter om en vårdtagares hälsa. Syftet med kvalitetsregister är att genom den insamlade informationen förbättra vården och omsorgen, förebygga risker och främja hälsa. På nationell, regional och lokal nivå kan utvecklingen av vården och omsorgen följas över tid. Det är också möjligt att jämföra olika arbetssätt och behandlingsmetoder. Landstinget och kommunerna kan också utvärdera följsamhet till nationella riktlinjer och rekommendationer. Den äldre ska få ett professionellt omhändertagande oavsett vem han/hon möter i vårdkedjan. Kvalitetsregistren Senior alert, Svenska Demensregistret, Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) samt Svenska palliativ registret möjliggör en utvärdering av kvaliteten på omvårdnadsarbetet. I Västmanland finns närmare platser i särskilt boende/korttidsboende och minst 9 % i alla kommuner har genomfört riskbedömningar och planerat förebyggande åtgärder i Senior alert (se figur 1). Genom att arbeta med validerade instrument och evidensbaserade metoder bidrar medarbetarna närmast den äldre till en trygg och säker vårdkedja. Att i nästa steg integrera registren i vardagen innebär i sin tur möjlig heter att jobba med ständiga förbättringar. ANDEL % 2 1,5 1,5 ANTIPSYKOTISKA LÄKEMEDEL > = 75 ÅR 211 SEPTEMBER 214 I VÄSTMANLANDS LÄN 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1, 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1, Figur. Antipsykotiska läkemedel för personer 75 år och äldre from oktober 211 tom september 214 i västmanland. ANDEL % ANTIINFLAMMATORISKA LÄKEMEDEL > = 75 ÅR 211 SEPTEMBER 214 I VÄSTMANLANDS LÄN,5 2,5 2 1,5 1,5 2,6 2,,1 2,9,,1,1,2,2 2,7 2,7 2,8 2,9 2,5 2,4 2, 2,4 2,4 2, Figur 4. Antiinflammatoriska läkemedel för personer 75 år och äldre from oktober 211 tom september 214 i västmanland. 2,8 2,5 2,7 2,,2,2,2 2,9 2,6 2,7 2,4

6 Tack vare riskbedömningen i Senior alert får teamet ett underlag för att bedöma vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra uppkomsten av undernäring, trycksår och fall hos den äldre. Åtgärderna följs upp och förmedlas vidare till andra aktörer i vårdkedjan, vilket ytterligare stärker det förebyggande arbetet. Långsiktigt och välförankrat arbete med läkemedel En regional arbetsgrupp från Uppsala-Örebroregionens läkemedelskommittéer har tagit fram behandlingsrutiner för de vanligast förekommande sjukdomstillstånden 214 för de mest sjuka äldre. Rekommendationerna belönades med Dagens Medicins Guldpillret i november 214. Målsättningen med rekommendationerna är att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka äldre genom att undvika läkemedel som inte förhöjer livskvaliteten. Rekommendationerna syftar även till att ge rätt dosering av betydelsefulla läkemedel. Implementering av rekommendationerna pågår i framför allt länets primärvård, men även i kommun och landsting. Arbetet är långsiktigt och väl förankrat i landstinget och kommunerna. Västmanland ligger i framkant med de tre läkemedelsindikatorerna som följts i satsningen: olämpliga läkemedel, antipsykotiska läkemedel och antiinflammatoriska läkemedel (se figur 2-4). När det gäller olämpliga läkemedel har Västmanland den lägsta förskrivningen i landet med 7 procent mot riksgenomsnittets 8,9 procent under sista månaden (augusti) för mätperioden. Även för antipsykotiska läkemedel har vi den lägsta förskrivningen med 1,5 procent mot riksgenomsnittets 2, procent. Västmanland har haft denna låga förskrivning under lång tid. För antiinflammatoriska läkemedel har Västmanland landets näst lägsta förskrivning på 2,5 procent mot riksgenomsnittets,2 procent. Sammanhållen vård och omsorg Målet med den nationella satsningen är, som beskrivits i tidigare avsnitt, att kommunerna och landstinget ska öka samverkan och samarbetet kring de mest sjuka äldre. Detta ska bidra till att färre behöver läggas in på sjukhus och att hemgången kan säkras, vilket i sin tur minskar risken för en snar återinläggning. Fyra av de sex månader (mars tom augusti) som årets mätperiod omfattade har onödiga sjukhusvistelser minskat jämfört med samma period föregående år, se figur 5-6. FOKUSOMRÅDEN SOM LÄNET HAR SATSAT PÅ FÖR ATT MINSKA ONÖDIGA SJUKHUSVISTELSER ÄR: Återuppringning inom 72 timmar Läkemedelshantering Planering av den enskildes vård och omsorg Omhändertagandet vid kroniska tillstånd som hjärtsvikt och kronisk obstruktiv lungsjukdom Fånga mångsökare samt involvera anhöriga Använda beslutsstöd för att identifiera personer med ökat behov av vård och omsorgsstöd Beslutsstöd Geriatrisk Risk Profil (GRP) är ett beslutsstöd för personer 75 år och äldre. Beslutsstödet har utvecklats i samarbete mellan kommun och landsting. Syftet är att tidigt identifiera personer med risk för mer omfattande vård- och omsorgsbehov. Målet i nästa steg är att genom ett strukturerat och systematiskt arbetssätt öka tryggheten hos den äldre. Västmanlands arbete med beslutsstödet GRP har från ett nationellt perspektiv lyfts fram som ett framgångsrikt koncept. Det får nu efterföljare i flera andra län. ANDEL % OPLANERAD ÅTERINSKRIVNING INOM 1- DAGAR > = 65 ÅR 211 SEPTEMBER 214 I VÄSTMANLANDS LÄN ,5 19,5 18,8 18,5 18,9 18,1 18,8 17,5 17,4 17,6 17,7 16,6 17,2 17,7 17,6 16,6 16,9 17,4 16,7 17,7 15,9 15,5 15,6 14,4 18,6 17,9 18,2 17,9 16,9 16,9 17,7 18,1 18,2 17,1 15,9 15,8 PER 1 INVÅNARE UNDVIKBAR SLUTENVÅRD PER 1 INVÅNARE > = 65 ÅR 211 SEPTEMBER 214 I VÄSTMANLANDS LÄN 6 496,9 521, 5,8 54,5 447,1 472,9 48,4 492,9 42, ,6 541,8 52,6 47,9 47,9 487,8 58, 51, 492,9 54,2 492,9 456,2 468,2 45,6 449,1 474,8 477, 46,6 451,2 427, ,5 416,6 429,5 41, 4, Figur 5. Oplanerad återinskrivning inom 1- dagar för personer 65 år och äldre from oktober 211 tom september 214 i Västmanland. Figur 6. Slutenvård som går att undvika, per 1 invånare över 65 år och äldre from oktober 211 tom september 214 i Västmanland.

7 Samverkansarenor I Västmanland har nya samverkansarenor skapats i form av olika nätverk för att gemensamt arbeta med sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Ambitionen med nätverken kan sägas vara att öka samverkan mellan huvudmännen med den äldre i centrum. Genom att utveckla nya organisatoriska lösningar främjas samarbetet samtidigt som man skapar en helhetslösning för den äldre genom vård- och omsorgskedjan. Nätverk över huvudmannagränserna stimulerar även till förändringar som sätter den äldres bästa framför huvudmanna-, verksamhets- och professionsintressen. Ytterligare en viktig aspekt är att skapa möten mellan personal med olika kompetens, ansvarsområden, engagemang och kunskap. I Västmanland har vi åstadkommit detta tack vare samverkan genom ledningskraftsteam, ledningskraftmöten, samordningsmöten, utvecklingsledarmöten och VIP-möten/analysmöten. Brukar- och anhörigorganisationer är viktiga och självklara samverkanspartners i det gemensamma arbetet för att uppnå våra mål. Att tidigt involvera och ta tillvara erfarenheter och kunskap kring målgruppen skapar delaktighet. Detta möjliggör i sin tur en sömlös vårdkedja och samverkan för den äldres bästa. Framgångsrik samverkan I länet finns en tydlig struktur för ledning och styrning i samverkan. Arbetet med sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre är framgångsrikt och ska fortsätta med oförminskad styrka. Den nationella satsningen har även gett synergieffekter inom andra områden och för andra målgrupper än de som satsningen omfattat. Vi har till stor del uppnått målen med den nationella satsningen, vilket innebär att vi har fått del av de riktade prestationsmedlen. De extra medel som länet erhållit har gjort det möjligt att samarbeta för de äldres bästa inom exempelvis följande områden: Gemensamma utbildningar av personal Utskrivningssamordnare vid Västmanlands sjukhus I processer (Samordnad individuell plan) Gemensam mellanvårdsform/korttidsverksamhet i Västerås Läkemedelsgenomgångar Kvalitetsregister Framtid Landsting och kommuner kommer att ha en fortsatt ansträngd ekonomi samtidigt som andelen äldre blir allt större. Det innebär att det resurstillskott som staten avsätter för att utveckla vården och omsorgen för de mest sjuka äldre kommer att ha fortsatt stor betydelse för de satsningar som behöver göras under de närmaste åren. Därför är det viktigt att resurstillskottet utvecklas och blir en del av det löpande arbetet och planeringen. Vi vet av erfarenhet att behovet av nya och utökade satsningar inom vård och omsorgsområdet ständigt gör sig påminda. De individer som vi möter idag har stora och komplexa vårdbehov och/eller hög ålder som kräver samordning av insatser från flera vårdgivare. Förbättrade insatser och koordinering av vårdinsatser leder till en ökad trygghet, förbättrad hälsa och högre livskvalitet hos den enskilde. Ett resultat för såväl den enskilde som verksamheten kan vara minskat antal akuta besök, att man undviker slutenvård och återinläggningar på sjukhus. Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens är av avgörande betydelse för att vi ska kunna tillgodose det ökade behovet av vård och omsorg. Resurserna måste användas effektivt och i samklang med verksamhetens mål. Den höga förändringstakten ställer också krav på anpassningsförmåga, flexibilitet och innovationer. Detta medför att det behövs ett systematiskt tänkande för det strategiska arbetet med kompetensförsörjning. Framtidsbilden är nytänkande, förändrade arbetsmetoder, ökad förbättringskunskap och användning av ny teknik. Det kan handla om tekniska innovationer som tillsammans med nya arbetssätt ger ökad trygghet och möjliggör kvar - boende i det egna hemmet samtidigt frigörs händer där de inte behövs för att i stället finnas där de efterfrågas. Det arbete som påbörjats med att implementera systematiska och evidensbaserade arbetssätt måste fortsätta. Gemensamma utbildningar och konferenser ökar förståelsen och möjliggör för medarbetarna att se helheten och sätta in sitt arbetet med målgruppen i ett större sammanhang. Cirka 25 medarbetare har årligen deltagit i utbildningsinsatser arrangerade inom projektet. Med tanke på att en kulturförändring ännu inte uppnåtts fullt ut, bör det beaktas att en fortsatt satsning på utbildning inom de prioriterade områdena är nödvändig. Det är ett långsiktigt, målmedvetet och tålmodigt arbete som förutsätter uthållighet och krav på styrning, ledning och uppföljning. Landstinget och länets kommuner ska ingå en överenskommelse om samverkan kring äldre personer med behov av vård och omsorg. Därigenom kan vi uppnå den kulturförändring som är förutsättningen för att få en hållbar sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre och andra med komplexa vård- och omsorgsbehov. Eva Thors Adolfsson Projektledare

8

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka

Läs mer

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Inledning Under åren 2011-2014 har det pågått en satsning kallad Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Denna satsning med

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Alla län/regioner i Sverige deltar Från Jönköpings län deltar 3 team Esther ledningskraft Herman och Brita KLASledningskraft Länets samtliga kommuner är representerade http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/ledningskraft

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 60 (65) 40 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Under åren 2011-2014 har det pågått en nationell satsning kallad

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Multi7 Sammanhållen vård och omsorg för äldre Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den

Läs mer

Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre , med handlingsplan för 2015

Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre , med handlingsplan för 2015 Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre 2012-2015, med handlingsplan för 2015 Reviderad 2014-12-05 Antagen av Välfärdsberedningen den 2014-12-19 Välfärdsberedningen 2014-12-19 1 Oskar, 86 år

Läs mer

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås MINNESANTECKNINGAR 1 (1) Mötesrubrik Plats Samordningsmöte med projektledningsgrupp/utvecklingsledare/teamsamordnare Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås Tidpunkt 2013-08-27 Närvarande Projektgruppen:

Läs mer

Handlings- och projektplan Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland

Handlings- och projektplan Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland Antagen av SocialKOLA 2014-06-13 Handlings- och projektplan Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland Bakgrund Beredningsgruppen för SocialKOLA i Västernorrland (Socialchefer eller motsvarande från länets

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-08-28 SN-2012/296 Socialnämnden Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre Smaka på den rubriken. Vem av oss vill inte att sjuka äldre ska få ett så gott liv som möjligt? Ändå är det så svårt att uppnå när våra

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Bättre liv för sjuka äldre Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger. Donald Berwic Vi har systemproblem i vården av sjuka äldre Den öppna vården

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Socialdepartementet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet Socialdepartementet Äldresamordning Förbättra vården och omsorgen för de

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Införande av Trygg hemma 2013-2015 2015-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag 3 1.3 Metod, syfte, mål 4 1.4 Målgrupp/avgränsningar

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2014-04-29 Justerad 2014-06-13 Sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre Handlingsplan för Västmanland 2014 Inledning Vi blir allt fler äldre i samhället och dagens vårdstruktur möter inte upp de

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll II:6 vid regeringssammanträde 2011-06-16 S2011/5826/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 bilaga

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Minnesanteckningar möte den 20 september 2012 Teamsamordnare, utvecklingsledare och projektledningsgrupp

Minnesanteckningar möte den 20 september 2012 Teamsamordnare, utvecklingsledare och projektledningsgrupp 27 september 2012 Minnesanteckningar möte den 20 september 2012 Teamsamordnare, utvecklingsledare och projektledningsgrupp Ledningskraft Västmanland sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre Närvarande

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 217-4-25 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS MÄTTAVLA Qulturum Marina Sumanosova Uppdaterad 7-- Påverkansdiagram Primära påverkansfaktorer Sekundära

Läs mer

Information om hemsjukvård

Information om hemsjukvård Information om hemsjukvård Version 9 20150116 Vård- och omsorg Vad är hemsjukvård? Den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till vårdcentralen kan istället få hälso- och sjukvård

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2010-2014 En resa för att förbättra vård och omsorg God

Läs mer

Utifrån överenskommelse om den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Utifrån överenskommelse om den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån överenskommelse om den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 En lokal överenskommelse har tagits fram mellan representanter från hälso-

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg Känd problematik det saknas kontinuitet, överblick och samverkan i vård och omsorg för äldre sårbara personer Ålder = riskfaktor

Läs mer

Datum 2014-04-15. Äldrenämnden

Datum 2014-04-15. Äldrenämnden fa.jo Uppsala " KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Carina Kumlin Datum 214-4-15 Diarienummer ALN-214-239.3 Äldrenämnden Handlingsplan 214 - Bättre liv för sjuka äldre Förslag till beslut

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Riskbedömningar i särskiltboende 90% 2015-01-26 11 av 12 kommuner klarar målet! PPM mätningarna

Läs mer

13/16 Revidering av handlingsplan för bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland

13/16 Revidering av handlingsplan för bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-22 NSV16-0019-3 13/16 Revidering av handlingsplan 2015-2016 för bättre vård och omsorg för

Läs mer

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS MÄTTAVLA Qulturum Marina Sumanosova Uppdaterad -- Påverkansdiagram Primära påverkansfaktorer Sekundära

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet - sammanställning av enkät till förstalinjens chefer Hela länets svar = ca 100 enheter

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O= EJ PÅBÖRJAT O= PÅGÅRO= KLART OPilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O= EJ PÅBÖRJAT O= PÅGÅRO= KLART OPilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Uppföljning 09 17 Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 130930 Resultat för åldersgruppen 65 år, utom för läkemedel (se nedan) Sammanhållen

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 216-8-18 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel Förbättrad vård i livets slutskede

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Utlåtande 2013:63 RV (Dnr 327-1866/2012) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

1 Överenskommelsens parter

1 Överenskommelsens parter 1 OÖ verenskommelse mellan Region Va stmanland och kommunerna i Va stmanland om samverkan fo r trygg och effektiv utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd 1 Överenskommelsens parter Arboga kommun

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

God vård för äldre i Sörmland 2015

God vård för äldre i Sörmland 2015 God vård för äldre i Sörmland 2015 Uppföljning av målen Anita Segring, utvecklingsledare 1 Uppföljning av målen God vård för äldre i Sörmland 2015 Innehåll God läkemedelsbehandling... 2 Eskilstuna... 2

Läs mer

Långsiktig hållbar struktur för ledning i samverkan i Västmanland 2012

Långsiktig hållbar struktur för ledning i samverkan i Västmanland 2012 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Therese Lindman 11882 Stockholm Långsiktig hållbar struktur för ledning i samverkan i Västmanland 2012

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-026 14 Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre, fastställelse av Gemensamma

Läs mer

Nyhetsbrev december 2012

Nyhetsbrev december 2012 Nyhetsbrev december 2012 Nu lackar det mot jul och klapparna till landstinget och kommunerna i form av prestationsersättning finns nu för varje huvudman att fakturera SKL. Summan för varje kommun redovisas

Läs mer

Regional handlingsplan för bättre liv för mest sjuka äldre SN-2014/151

Regional handlingsplan för bättre liv för mest sjuka äldre SN-2014/151 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-05-12 SN-2014/151 Socialnämnden Regional handlingsplan för bättre liv för mest sjuka äldre SN-2014/151 Förslag till beslut

Läs mer

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Karlstad 28 april 2015 NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR Nya Perspektiv- äldres hälsa Madelene Johanzon Regional handlingsplan

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

AVÄ rapport Bättre liv

AVÄ rapport Bättre liv VOHJS mål 2014 God vård i livets slutskede Mått 2014 registreras 70 % eller fler av dödsfallen bland befolkningen i Svenska palliativregistret. I genomsnitt 10 % förbättring har uppnåtts på de tre indikatorerna,

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Socialstyrelsens bedömningar och centrala rekommendationer 2011

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Qulturum, Marina Sumanosova. Uppdaterad

Qulturum, Marina Sumanosova. Uppdaterad Qulturum, Marina Sumanosova Uppdaterad 17-1-7 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel

Läs mer

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films.

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films. Socialnämnden HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum KOMMUN 2012-09-04 SN 86 SN 2012/44 Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Uppsala läns landsting

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun.

Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun. Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun. Författare Kristina Edvardsson, demenssjuksköterska Trelleborgs kommun Ann-Katrin Edlund, Landskoordinator, SveDem Eva Granvik,

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte.

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. Minnesanteckningar från möte med samordnare i länsdelsteamen, projektgrupp och utvecklare Tid: 2 april kl 08.30-11.45 Plats: VKL 1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. 2. Rapport

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR?

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? 2012 05 31 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) Målet:

Läs mer

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom Ledning: NSK-region (Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning)

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4

Läs mer

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC Standardiserad Utskrivning Samordnande sjuksköterska på VC Bakgrund Arvika sjukhus pilot standardiserad utskrivning 2013- Pilotprojekt Verkstaden 2013 Samordnande sjuksköterska, funktion samordnande ssk

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2013-06-11 SN-2013/149 Socialnämnden Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014

Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014 Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014 Utvecklingen för dem vi är till för Fler äldre Allt fler med långvariga sjukdomar och med flera samtidigt Ojämlik

Läs mer

Nutritionsdagen 2015

Nutritionsdagen 2015 Nutritionsdagen 2015 Agneta Andersson Sveriges Kommuner och Landsting agneta.andersson@skl.se Nutritionsdagen 5 maj i Umeå Föreskrift om förebyggande av och behandling vid undernäring Vad svarade SKL:

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Äldre och läkemedel Slutrapport Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Sammanfattning Under 2013 har projektet Äldre och läkemedel pågått och FoUrum har haft en projektledare avsatt för området på 25 %. Projektet

Läs mer