N. D. Edlunds slutrapport ~ 26 ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-03-17 N. D. Edlunds slutrapport ~ 26 ~"

Transkript

1 Mongoliet fylla bristen. Denna metod, som endast genom operationernas långsamhet kunde möjliggöras, visade sig ock synnerligen förmånlig, särskildt i ekonomiskt afseende för regementskassorna och naturligtvis äfven för de officerare, som hade affären om hand, i det att uppköpet på detta sätt ställde sig betydligt billigare än det belopp kronan lämnade för hvarje häst. Fullständigt lyckades man dock ej heller på detta sätt täcka afgången af hästar. För att begränsa utgifterna måste man naturligtvis ställa kassationsvilkoren tämligen stränga. Sålunda hade hvarje regemente en ganska stor procent tryckta och halta hästar. Enligt uppgift af Mischtschenko i september 1904 skulle han för att få sitt kavalleri fullt tjänstbart behöft omkring 150 nya hästar per regemente eller, om man uppskattar ett regementes stridande styrka vid denna tid till högst 600 man, 25% af hela uppsättningn. Först i slutet af år 1904 började ersättning för afgången anlända från Europa. Proceduren kunde icke här göras så enkel som vid infanteriet.de olika kosackhärarnes manskap gjorde anspråk på att endast blifva tilldelade sina egna regementen, och det reguliera kavalleriet var så fåtaligt, att äfven dess depåtrupper hade endast en mycket begränsad användning. För att ordna fördelningen så, att hvarje truppdel i stort sedt åtminstone fick ersättning ur sina egna depåer och särskildt sörja för hästanskaffningen bildades sålunda vid stora högkvarteret en ersättningskommision som genom prik. 577 af år 1904 fick sin organisation fastställd: ~ 26 ~ 5 officerare 3 civilmilitäre 1 underofficer 10 skrifvare 1 fältskär 3 veterinärbiträden 3 hofsmeder 10 obeväpnade menige. Samtidigt uppställdes på operationsbasen hästdepåafdelningar af hvilka den i kustdistriktet fick sin organisation fastslagen genom prik. 567 af samma år till: 2 officerare, kommenderade 13 underofficerare 252 man stridande 3 skrifvare 1 fältskär 3 veterinärbiträden 4 hofsmeder 686 hästar 2 fordon Styrkan indelades i 6 troppar, så att på hvarje tropp kom 2 underofficerare 42 man och 114 hästar enligt den beräkning att på 3 hästar skulle komma en hästskötare och på hvar 10 man en reservkarl. En dylik hästdepåafdelning för kosackregementena uppställdes äfven i Charbin. Enligt staten skulle den vara ej mindre än 5 gånger större än nyss nämnda och omfatta 3600 hästar, men detta antal lyckades man aldrig nå upp till. I december 1904 utgjorde antalet 1100 hästar med personal efter ofvan anförda beräkningsgrunder. Denna afdelning, som egentligen endast var afsedd för kosackerna, lämnade dock vid behof äfven hästar åt dragonregementena. Anskaffandet af hästarne tillgick så, att förvaltnings-

2 myndigheterna inom hvarje kosackdistrikt uppköpte hästar, som samlades i stora depåer i hemorten, hvarifrån de sedermera allt efter behof transporterades öfver till depåerna på operationsbasen och från dessa på rekvisition öfver till vederbörande regementen. Kulsprutor Liksom vid infanteriet, där kulsprutor infördes midt under kriget, så började man snart nog äfven förse kavalleriet med dylika. Början härtill gjordes vid det 2.Dagestanska ryttarregementet, som redan vid sin uppsättning på enskildt initiativ af regementschefen anskaffade ett kulsprutedetaschement om 2 Maxims kulsprutor. Enligt hvad officerare vid regementet sade mig skulle personalen ej varit i stånd att sköta den ömtåliga materielen, som oupphörligt låste sig och behöfde repareras. Men officiellt gjordes ett mycket stort nummer af dessa kulsprutor, och särskildt skulle de hafva gjort stor nytta under slaget vid Ljaojan, då regementet på yttersta vänstra flygeln den 30. och 31.aug.1904 mötte Kurokis öfvergång af Tajtsyche. Någon bekräftelse härpå har man ej från japanskt håll, utan sägs det här, att rörelsen utförts utan motstånd från rysk sida. Emellertid gjorde den starka tron på kulsprutorna sådan verkan, att man beslöt förse äfven hela kavalleriet med dylika, till en början ett detaschement om 2 Maximkulsprutor för hvarje regemente. I hemlandet hade man dock redan börjat försök med det danska Madsen-Rexerska automatgeväret. Som försöken i det hela utföllo tillfredsställande, beslöt man sig för att förse hvarje regemente med ett detaschement om 6 dylika. Nyanskaffningen börjades genast och 1905 kunde man öfverföra en del nyuppsatta detaschement till fältarmén. Den organisation, som man då bestämde sig för har ännu ej offentliggjorts, men enligt uppgifter af enskilda officerare skulle den bestå af 6 automatgevär med en ammunitionsutrustning af patroner per detaschement, fördelad: på gevären 2400 patr. på packhästar patr. på am.kärror patr. Summa patr. För öftigt skulle staten blifva: man hästar 1 subalternofficer 1 3 underofficerare 3 6 gevärsskötare 6 12 ammunitionshästförare 24 1 gevärshandtverkare 1 3 trängmanskap icke strid. 1 officersuppassare icke strid. Summa 27 man och 35 hästar Samt träng fordon hästar 1 packkärra 1 2 ammunitionskärror 4 Summa 3 fordon och 5 hästar ~ 27 ~

3 Det visade sig emellertid vara för tung belastning å ammunitionspackhästarne och man ansåg sig vid Primorska dragonregementet böra minska belastningen per häst från 6 Artilleriet Fältartilleriet Äfven i fältartilleriets organisation hafva erfarenheterna från kriget framkallat åtskilliga ändringar. Redan före kriget hade de snabbskjutande batterierna i fjärran öster fått en stat, som något skilde sig från de förutvarande lätta dubbelfickor till 4, men istället öka antalet hästar till 3 per gevär. Som hvarje packhäst behöfde sin förare ökades vid detta regemente staten inalles med 6 ammunitionshästförare och 12 hästar. batteriernas, hufvudsakligen på grund af införande af 2-hjuliga kärror i truppträngen. Af intresse är sålunda att se de förändringar i denna som genomförts genom prik. 343 af år 1905 för de nya snabbskjutande kanonerna. Ett batteri stridande Snabbskjutande Äldre typ införd Före kriget Efter kriget under kriget för granateld Officerare Underofficerare Frivillig Observatör, signalist Spel Konstaplar Menige Summa Icke stridande Skrifvare Fältskärer Veterinärbiträd Sjukvårdare Tillskärare Handtverkare Trängmanskap Summa Hästar Officersridhäst Manskapsridhäst Artilleridraghäst Artilleritränghäst Intend.trängdraghäst Summa ~ 28 ~

4 Artillerifordon Kanoner Ammunitionsvagn Reservlavett Packkärror ensp Telefonkärra Summa Trängfordon Artilleriträng 4 sp. vagn sp. vagn sp. kärror Intendentuträng 2 sp. vagnar sp. kärror sp. sjuktransp kärror Köksvagnar Ekipage Summa träng Edlunds fotnot: Fotnoten saknas på mitt foto. Kolla upp. (sid 71) ~ 29 ~

5 Som ofvan nämnts infördes under krigets gång en del batterier af gammal modell enbart och allenast för skjutning med granater, då dylika ej fonnos vid det nya snabbskjutande artilleriet. För kuriositetens skull har här medtagits staten vid ett dylikt granatbatteri. Batterier af äldre typ funnos äfven vid en del af de sibiriska trupperna (3. och halfva 2.fördeln.) på grund af bristen på snabbskjutande kanoner. Dessa s.k. lätta batterier hade fullkomligt samma stat, som finnes upptagen i Petterson Rysslands härordning. Vid de snabbskjutande batterierna infördes under kriget 16 ammunitionsvagnar, så att det på hvarje kanon kom 2 dylika. Utom den ökning i personalen, som härigenom blef en följd, kan man i den sista staten se en betydlig stegring af underbefälet, ehuru detta redan i den föregående staten var ovanligt talrikt t.o.m. efter ryska förhållanden. Man skall dock icke jämföra dessa siffror med motsvarande svenska. Den ryska underofficeren räknas egentligen till manskapet och står icke ens på samma nivå som vårt underbefäl af manskapet, konstaplar och korpraler. Ökningen tyder endast på behofvet af större specialutbildning vid artilleriet. För att sporra manskapet till flit och täflan gör man utsikterna till befordran så stora som möjligt. Om åtgärden kommer att ha åsyftad verkan, torde ännu vara för tidigt att afgöra. Ett specialfack vid artilleriet, som hittills varit alldeles försummadt, var signalister, telefonister o.d. En dyrköpt erfarenhet har nu framtvungit ej mindre än 6 dylika per ~ 30 ~ batteri med grad och aflöning lika med konstaplarnes. Röster hafva höjts för att göra antalet ännu större, men man anser, att visserligen specialutbildning bör meddelas ett större antal, men för att få fram den nödiga täflan böra därför ej alla befordras. Ökningen bland manskapet förklaras för öfrigt på grund af det ökade antalet ammunitionsvagnar, liksom det ökade antalet trängfordon medfört en ökning af trängmanskapet. Bland de icke stridande hafva tillkommit 2 sjukvårdare då denna personal måste ökas, i jämnbredd med tillkomsten af 3 sjuktransportkärror. Dessa hade visat sig absolut nödvändiga, särskildt hvarje gång ett batteri detascherats ur brigadförbandet. Ökningen af hästar har sin naturliga förklaring i det ökade antalet fordon och manskap. Egendomligt nog är batterichefens hästar ej längre upptagna på batteriets stat. Ökningen af artillerifordon är ganska betydlig. Det i Amurdistriktets batterier antagna sättet att ersätta en del af ammunitionsvagnarna med kärror hvarvid 6 kärror motsvara en dylik vagn, har man icke ansett nödigt införa i Europa. Skulle krigsteaterns natur göra det nödvändigt, kommer man lika lätt att anordna en dylik utrustning nästa gång som denna. För öfrigt har man alltid möjlighet att omlasta en eller flere af de packkärror, som nu dragits fram bland stridsfordonen. En af dessa är helt egnad åt signaleringstjänsten med observationsstege, telefon-

6 apparater, ledning, flaggor o.d. De öfriga äro för reparationssmedja verktyg m m. Trängfordonen hafva ökats hufvudsakligen för att tillgodose det ökade behofvet af olika artiklar, som följer med den ökade styrkan, hvarvid alla vagnar äro utbytta mot enspända kärror. Utom här i staben upptagna hästar och fordon får man beräkna för hvarje officer 1 häst med kärra eller packsadel öfver stat liksom äfven ett ekipage med 1-2 hästar för batterichefen, ehuru detta numera är uteslutet ur staten. Ser man nu efter huru artilleriets stater fasthöllos i verkligheten, framgår af bil. 86, att detta vapenslag fördelaktigt utmärkte sig framför motsvarande truppdelar af infanteriet och kavalleriet särskildt i fråga om personal och hästar. Förtjänsten häraf får till stor del tillskrifvas det energiska arbete som under den nuvarande generalinspektören för artilleriet, den unge kraftige storfurst Sergij Michajlovitjs ledning utfördes af en kommitté, som tillsattes uteslutande för att tillgodose det till krigsskådeplatsen afgående artilleriets krigsduglighet. Alla luckor fylldes utan vidare från hemmavarande afdelningar, och ej nog därmed, de officerare, som ej ansågos hålla måttet i fråga om artilleristiska kunskaper i allmänhet och särskildt i fråga om skjutning med de nyinförda snabbskjutande kanonerna, fingo göra tjänstebyte med kamrater vid afdelningar, som kvarstannade i hemlandet. Det var inga små omrangeringar, man härvid ansåg sig ~ 31 ~ böra göra. Vid en brigad t. ex. fingo af samtliga regementsofficerare endast 2 stanna kvar på sina platser, under det att 6 fingo transport. Då undan för undan flere truppdelar drogos med i kriget än man beräknadt, hände det ej sällan, att dylika fredsofficerare fingo flera gånger upprepa sina transportförflyttningar. Men det hände äfven, att de som första gången kasserats en senare gång blefvo godkända, då bristen på personal började göra sig kännbar. I det stora hela sörjde man emellertid på detta sätt för, att inga mera betydande luckor skulle uppstå vid själfva mobiliseringen. Liksom vid öfriga vapen hade äfven vid artilleriet trängen en viss benägenhet att svälla ut öfver i staten angifna gränser, äfven om detta ej skedde i fullt samma utsträckning. Med den större frihet, som man vid artilleriet sökte fasthålla som ett utmärkande drag för vapnet, tillät man här äfven underofficerare och manskap att medföra en del saker utom den reglementerade utrustningen. Dessa fördes vanligen fördelade å samtliga vagnar, hvarvid mången gång äfven kanonfordonen kommo att te sig som verkliga flyttlass. Till en början voro samtliga artilleribrigader beväpnade med snabbskjutande kanoner, som omedelbart före kriget börjat införas vid armén. Man väntade sig i samband därmed få se den omorganisation genomföras, som anbefallts vid det snabbskjutande artilleriet genom kejserlig prik. 110 af år Men till mångas öfverraskning syntes däraf intet spår. Allt förblef vid det gamla.

7 Betecknande för ryska förhållanden är, att ingen ny prik. ansågs nödvändig för att upphäfva den af år 1902, så att en hvar som på grundhvalen af offentliga handlingar vill studera ryska artilleriet ovilkorligen skulle komma till den slutsatsen, att det snabbskjutande artilleriet är indeladt på regementen om 3 eller 4 batterier. Det var den gamla storfursten Michajl Michajlovitj, som här i all tysthet genomdref sin vilja. Batterierna äro fortfarande sammanförda på divisioner om 2 eller i regeln 3 batterier, och sedermera 2, någon gång 3 divisioner sammanförda till en brigad. Härvid tillkommer per artilleridivision dess stab: 2 officerare 1 spel 1 skrifvare och för brigaden dess stab 3 officerare 4-6 civilmilitärer 1 spel 6 skrifvare fältskärer 1 sjukvårdare 1 vapensmed trängmanskap Summa man Hästar: Rid 43 Drag 29 Reserv 33 Summa 105 Fordon: 4 sp. sjuktransportvagn 3 2 sp. packvagn 5 1 sp. apotekskärra 2 1 sp. förbinderikärra 1 1 sp. brigadchefens 1 1.sp öfriga officerare 3 Summa 15 Vid en brigad om 3 divisioner ökas hästarne med 5 och fordonen med 1 kärra. För att gifva en föreställning om förhållandet vid fältarmén kan nämnas, att vid nyåret 1905 hade de olika infanterifördelningarne å krigsskådeplatsen följande antal batterier: Vid 31. och 35.fördelningen - 8 bttr =16 bttr Vid 36,7,9, 10, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 43 och 44-6 bttr = 78 bttr Vid 1.sib och fem ostsib. 4 bttr = 24 bttr Vid 2.sib. 2 bttr (dessutom 2 bttr. gamla kan) = 2 bttr Summa 135 bttr. (3.sib förd. hade endast 4 bttr. gamla kan.) Den gamla storfursten lyckades också genomdrifva sin vilja att hålla fast vid 8 kanonbatterierna, äfven sedan de snabbskjutande pjäserna blifvit införda. Skälet till detta märkliga beslut skulle vara, att man på detta sätt icke riskerade att batteriet genom förluster i strid skulle så decimeras, att det icke fortfarande skulle vara i stånd att mäta sig med ett fiendtligt batteri. Äfven här anfördes dessutom de besparingar, som skulle blifva en följd af de stora batterierna. Detta ~ 32 ~

8 skäl ansåg man dock här ännu mindre motiveradt, än motsvarande ekonomiska hänsyn vid de andra vapnen.troligt är, att vid alla 3 hufvudvapnen man haft som grundprincip att göra de taktiska hufvudenheterna så stora, att man i regel skulle hafva en säker öfverlägsenhet gentemot samma enheter i grannstaternas arméer. Inom yngre kretsar af ryska officerskåren synes man snart för öfrigt ganska enig om att fördöma dessa stora enheter. Olägenheterna kunna sammanfattas så, att batteriet: 1. kan ej tillgodogöra sig sin eldkraft, 2. kan ej förses med tillräckligt antal ammunitionsvagnar, ty sedan nu: 3. är det för stort att kunna manövrera och ledas som stridsenhet. 4. Vidare är batteriet för stort att äfven i fredstid kunna utbildas som sig bör, allrahelst så länge batterichefen och 1-2 officerare genom förvaltningsbestyren permanent dragas från trupptjänsten. Divisionen åter är för stor att kunna ledas enhetligt, öfverses och beherskas af en person. Eldlinien blir 1½ km, och man får sällan disponera en dylik sträcka utan afbrott. Brigaden kan ej heller, ansåg man, ledas som taktisk enhet, med de medel, chefen förfogar öfver. Nu är han endast en dekoration till hvilken man icke besvärade sig att taga mycken hänsyn, som ock framgår af bilagorna 63 och 64. Detta förhållande gjorde sig så mycket mer kännbart, som ~ 33 ~ artilleribrigadchefen i fred är fullt självständig, undandragen infanteribefälhafvarnes myndighet och kontroll. Att samarbetet mellan vapnen skulle blifva lidande härpå, är naturligt. Ovan vid sin nya maktbefogenhet, lockades fördelningschefen lätt att göra sin vilja allt för mycket gällande, och artilleribrigadstaben blef på många håll endast ett kansli, som genom onödiga skrifverier förhalade ärendenas gång. Man hade hoppats, att med införande af de nya pjeserna kunna tillgodogöra sig dessas eldhastighet genom skjutning halfbatterivis. I verkligheten visade sig dessa förhoppningar illusoriska. Möjligen skall en bättre utbildning göra det möjligt att åtminstone bättre än i detta krig lösa problemet. Fullständigt utbyte af snabbskjutningen kommer man dock näppeligen att få. Egendomligt nog förordas ej heller 4-kanonersbatterier, utan man anser att sex kanoner äro det minsta möjliga. Skälet härtill torde vara, att ett 4- kanoners batteri är en alltför liten enhet att motivera batteriets höga plats i rangskalan vapnen emellan. Hittills har batterichefen intagit en ställning i kommandoväg motsvarande bataljonchefens i förvaltningshänseende åter närmare en regementschefs. Graden är öfverstelöjtnant eller någon gång öfverstes. Det är ingen lätt sak att förgripa sig på dylika traditioner i Ryssland. Kuropatkin försökte en gång, hösten 1904, att på order genomföra en omorganisation af batterierna på 6 kanoner.

9 Anledningen härtill var den stora förlusten i materiel under slaget vid Schache, icke på sätt, att man som befarats genom fiendens eld led några förluster i materiel, utan därigenom att man vid 5-6 batterier lemnade i hans händer alla kanonerna i oskadadt skick. Genom att taga material från de andra batterierna ville han nu nybeväpna dessa som mistat sin egen, hvarigenom man skulle få 6 kanoner vid samtliga batterier. Men batterichefeerna läto helt enkelt förstå, att detta var en ekonomisk fråga, som ej vore utan betydelse för deras ställning. En dylik omorganisation kunde endast ske på förordnande från allerhögsta ort. Därmed fick det också förblifva, och äfven denna order fick i tysthet begrafvas. Då sålunda batterier, artilleridivisioner och brigader redan visat sig ega en betydlig traditionsstyrka gentemot alla reformsträfvanden, är det sannolikt att de ännu någon tid torde kunna hålla sig kvar, trots det allmänna missnöjet med organisationen inom de yngre kretsarne af officerskåren. Ridande artilleriet Vid det ridande artilleriet, som redan före kriget var organiseradt på 6-kanonersbatterier, förenade på divisioner om i regel 2 batterier, har man icke haft samma anledning till kritik och reformförsök som vid fältartilleriet. Här har därför staten ej heller under eller efter kriget undergått några förändringar, utan är fortfarande densamma, som står anförd i Petterssons öfversikt öfver Rysslands härordning och kan sålunda här förbigås. Bergsartilleri till fots Bergsartilleriet har däremot under de senaste åren undergått några förändringar och torde sålunda vara förtjänt af ett närmare studium. Genom prik. 217 af år 1897 förändrades det europeiska bergsartilleriregementet till en ridande bergsartilleridivision om 2 batt. Man trodde sig sålunda för framtiden endast behöfva ridande bergsartilleri med den organisation, som i Turkestan befunnits lämplig. Bergsbatterier till fots bildades dock snart åter vid en del fält- och reservartilleribrigader, särskildt i Kaukasus (som t.ex. 3/.A.42, 1/A.43. 3/A. kauk. sk. div., 20 och 21 Kauk. res. bttr.) Före kriget fanns i östasien endast 2 batterier med föråldrad material. Under kriget fann man sig snart behöfva bergsartilleri till fots beväpnadt med nya snabbskjutande kanoner. Denna organisation fastställdes genom prik. 294 af år För att uppsätta 6 ostsib.bergsbatterier till fots upplöste man den nyssnämnda ridande divisionen och kompletterade sedan med ofvan anförda bergsbatterier till fots i Kaukasus enligt prik Redan följande år fann man emellertid på grund af erfarenheterna från kriget lämpligt att genom prik.138, 1905, utfärda nya stater för hela bergsartilleriet såväl till fots som ridande. Förändringarne framgå af nedanstående tablå: ~ 34 ~

10 Ett bergsbatteri Stridande Officerare underofficerare spel frivillig Ordonnans signalister konstaplar (8 rikt. o 8 laboratörer) menige Summa Depotafdelningen Icke stridande Civilmilitäre skrifvare tekniker fältskärer sjukvårdare skräddare handtverkare trängmanskap Summa Hästar officersridhästar manskapsridhästar Artilleripackhästar Tränghästar Summa Materiel kanoner ammunitionshästar (dubbla) afdeln.packsadl reservlavett Artilleriträng krubbstreck o.d reservdelar 2 2 reservhjul 2 3 reservsadlar 3 - instrument med material 4 4 fältsmedja 3 6 hofbeslag o.d. 4 5 Summa x Intendenturträng p.sadl. p.sadl. p.sadl. Kärr. apotek (medic. o veterin.) renslar proviant furage köksutredn Edlunds fotnot: Dessutom 2 afdelade till högre staber 8 Edlunds fotnot: Vexlande antal utan fastslagen norm. ~ 35 ~

11 kansli Officersegendom reservkläder, skodon o.d krubbstreck, hofbeslag o.d reservproviant m.m för reservafdelningen lasarettkärror köksvagn (kav.mod) kärror (2sp.) x Som synes, har man så småningom måst öka material och utrustning ganska väsentligt och i samband därmed äfven personal och hästar, så att man nu är uppe vid ganska betydande siffror, 357 man, 336 hästar, 20 fordon och 106 packsadlar, hvilka dock i verkligheten visade en gifven tendens att ytterligare ökas. Särskilt att observera är tillkomsten af 4 fullt utbildade signalister af hvlika 2 gå till högre staber. Dessutom skall naturligtvis all personal vara öfvad i signalering. I organisationen af 1904, som afsåg de ostasiatiska batterierna ingick äfven en depotafdelning, som sedermera slopats. Bland artilleriträngen fann man sig nödsakad öka utrustningen med reservhjul och hofbeslag samt fördubbla fältsmedjorna, då däremot samtliga reservdelar kunde slopas. Bland intendenturträngen finner man en ökad utrustning i proviant och furage, beroende på den ökade styrkan, men dessutom finner man en uppsättning af fordon. Däribland märker man först och främst ej mindre än tre 2-spända köksvagnar, ett bevis på det värde, man sätter på dessa, så mycket mera som man samtidigt måst behålla den ~ 36 ~ gamla köksutredningen med kittlar o.d., för den händelse man ej kan medföra köksvagnarna. På en del håll försökte man sig på att för dylika fall medföra självkokande fältkök å packsadel, men utan nämnvärd framgång. Öfriga fordon medföras på samma sätt som köken, så länge vägen tillåter det, hvarpå samtliga fordon kvarlämnas under bevakning bildande batteriets närmaste etapp. Packkärrorna omlastas härvid å packsadlar och kvarlämnas utan hästar. Sjuktransportkärrorna och köksvagnarne få däremot behålla sina anspann. Som totalomdöme kan sägas, att trots alla ändringar man är långt ifrån belåten med denna organisation: 8 kanons-batteriet är här förenadt med större olägenhet än eljes. En styrka om 360 man och 340 hästar, som dessutom visade tendenser att lätt springa upp till 400 och däröfver, är alldeles för mycket att leda som enhet. Fastän hvarje kanon å 10 ammunitionshästar medför 100 patroner, visade sig äfven detta alldeles för litet tilltaget, så att när man ändtligen fick den öfriga enheten i verksamhet, den hvarken i hviktiga ögonblicket kunde tillgodogöra sig snabbskjutningsförmågan på grund af för stort antal pjäser, eller i längden hela sin

12 material på grund af alltför liten ammunitionsutrustning. Ridande bergsbatteri Ett ridande bergsbatteri fick genom samma prik. 138 af år 1905 sin stat ändrad på följande sätt: Stridande Officerare 5 5 underofficerare trumpetare 2 2 frivillig 1 1 ordonnanskonstaplar - 2 konstaplar menige Summa Icke stridande Tekniker - 1 skrifvare 2 2 fältskärer 4 3 sjukvårdare 1 - handtverkare 7 7 trängmanskap Summa Hästar Officersridhästar 10 5 Manskapsridhästar Artillerimaterial Artilleriträng - 28 Intendenturträng Summa Artillerimaterial kanoner (4 sp.) 6 6 ammunitionsvagnar (2 sp.) (däraf 6 med klöfjeutredn.) Reservlavett (2sp.) 1 1 Telefonpacksadel - 1 Summa fordon och packsadlar Artilleriträng. 1.linien Packsadl., fordon krubbstreck o.d.? 2 Reservdelar? 1 verktyg? 2 fältsmedja? 3 Tillbehör? 1 hofbeslag? 1 2.linien reservdelar (hjul)? 1 reservmaterial? 1 hofbeslag? 3 Summa? 15 7 Intendenturträng ~ 37 ~ Medföres å 4 två sp. vagnar. Medföres å 3 ensp. kärror.

13 veterinärutr.? 1 lifsmedel? 15 kittlar och servis? 2 kansli? 2 furage? 34 krubbstreck och hofbeslag? 3 officerspackgods? 4 verktyg? 2 kläder o skodon? 1 köksvagn (kav. med 2 sp.) Medföres å 32 enspända kärror Summa? Inalles träng? 79 fordon 41 packsadlar Som synes voro här ändringarne här ungefär analoga med dem vid bergsartilleriet till fots. En nyhet är införandet af en dubbel uppsättning för trängen, så att den i regel föres å fordon, men vid behof kan omläggas å packsadlarne. Intendenturträngen och artilleriträngens 2.linie upptältas här vid utan hästar som batteriets närmaste etapp, liksom fallet var vid bergsartilleriet till fots, dock med den skillnaden att artilleriträngens 1.linie är här försedd med hästar, så att den möjligen kan på omvägar följa kavalleriets rörelser i mera otillgänglig bergstrakt och genast vara till hands, då förhållandena åter medgifva en omläggning på fordon. Kastartilleriet Bland de större organisationsförändringar, som blefvo en följd af kriget, har man äfven att anotera upplösningen af mörsarregementena och bildandet i deras ställe af mörsarartilleridivisioner om 3 batterier genom prik. 342 af år Samtidigt sker en ombeväpning med haubitser af ny modell, ehuru mörsare kvarstår i namnet. De 5 regementena på 16 batterier i Europa ombildades sålunda till 7 divisioner, hvarvid 2 vanliga fältbatterier fingo tjäna till kader. Samtliga dessa 8 divisioner skulle sedan sändas ut till krigsskådeplatsen. De, som redan dessförinnan afsändts, 4. och 5.mörsarregementena om 4 batterier och två ostsibiriska självständiga batterier, kunde under krigets gång ej lämpligen ombeväpnas och fingo sålunda behålla sin gamla stat. Regementsnamnet betydde här heller ingenting, då batterierna voro som själfständiga enheter fördelade på kårerna, och regementsstaberna upplösta så till vida, att de ingingo med andra befattningar i artilleriinspektörens och andra dylika staber. ~ 38 ~

14 Mörsardivisionsstaben 1895 prik prik. 342 Officerare 3 3 Civilmilitäre 2 3 spel 1 1 skrifvare 3 3 fältskär 2 2 trängmanskap Summa hästar, rid- 5 6 hästar, träng Summa apotekskärra 1 1 sjuktransp.kärror 4 4 förbinderikärror 1 1 packkärror 7 7 Summa Skillnaden i staten för den ostsibiriska divisionen af år 1895 och den nya för samtliga de nya ~ 39 ~ divisionerna utgör sålunda endast tillkomsten af en tekniker. Större äro då förändringarne vid batteriet. Ett mörsar batteri Stridande Officerare 5 5 Underofficerare Frivillig - 1 Spel 3 3 Ordonnans signalister - 6 konstaplar (6 rikt., 6 laborat.) menige Summa Icke stridande Skrifvare 2 2 fältskärer 1 1 veterinärsbiträde 1 1 sjukvårdare 2 2 handtverkare 7 7 trängmanskap Summa Hästar Officersridhästar 4 4 manskapsridhästar artilleridraghästar artilleritränghästar intendenturtränghästar Summa Artillerifordon mörsare-haubitser (2sp.) 6 6 ammunitionsvagnar 18 (4 sp.) 18 (6 sp.) kärror (1 sp.) 6 3

15 telefonkärror (1 sp.) - 1 reservlavett (4 sp.) 1 1 Summa Artilleriträng 4 spända fordon 1-2 spända packvagnar 4-1 spända kärror - 18 Intendenturträng: 1 spända packkärror spända köksvagn - 1 Summa träng Edlunds fotnot: Dessutom vid själfständigt batteri 3 sjuktransp.kärror ~ 40 ~

16 Som öfverallt vid artilleriet lägger man äfven här märke till den ökade personalen, särskildt bland de specialutbildade och befälet. Ammunitionsvagnarne äro nu större och 6-spända istället för de gamla 4- spända. De 6 kärrorna för framförande af ammunition har man ansett sig kunna slopa helt och hållet. De 3 packkärrorna som tillkommit, äro för afdelningarnes bekvämlighet, men kunna i händelse af behof göra samma tjänst som de gamla ammunitionskärrorna. För öfrigt hafva vagnarna öfverallt, där så kunnat ske, utbytts mot kärror. Nytt har tillkommit: 1 telefonkärra och 1 köksvagn, som dock visade sig väl litet för en personal om 297 man. Liksom vid fältartilleriets batterier torde man nog i allmänhet förskaffa sig 2 köksvagnar, hvilket torde blifva så mycket nödvändigare, som man icke alltid kan förutsätta en tryggad förbindelse mellan stridsbatteriet och dess 2.linie. Belägringsartilleri Belägringsartilleriet kom till ganska stor användning i detta krig. Det hade nyss förut omorganiserats, i det att genom prik. 54 af år 1902 af förut varande belägringsparker och bataljoner hade bildats 4 belägringsartilleriregementen. Då offentliggjordes emellertid endast staten på fredsfot, och i många hänseenden var man oviss om, huru regementet skulle te sig på krigsfot. Genom prik. 459 af år 1904 bildades emellertid ett nytt regemente i Ostasien och torde dess sammansättning i fält kunna gifva en föreställning om, huru ett dylikt äfven för den närmaste framtiden kommer att se ut: ~ 41 ~ Regementsstab Stridande: Officerare 5 Underofficerare (6 ordon.) 10 spel 1 menige (hästsköt. o.d.) 30 Summa 46 Icke stridande Civilmilitäre 4 gevärshandtverkare 1 skrifvare 10 fältskärer 4 veterinärsbiträde 1 sjukvårdare 7 handtverkare 13 trängmanskap 56 Summa 96 Underafdelningar Tekniska kommandot Officerare 4 Underofficerare 13 Konstaplar, observatörer 20 Konstaplar 20 Menige 50 Summa 107 Artilleriverkstaden Officerare 1 tekniker 3 arbetsförman 2 skrifvare 1 handtverkare 25 Summa 32 Ammunitionsförrådet och laboratoriet Officer 1 Laboratorieföreståndare 1 Underofficerare 1 Arbetsförmän 2 Skrifvare 1 Summa 6 Regementet indelas på två bataljoner om fem kompanier med sammanlagdt: Stridande Officerare 62 Underofficerare 270 Spel 20 Menige 2980 Summa 3332

17 Icke stridande Skrifvare 10 fältskärer 10 Summa 20 Summa personal 3639 man Hästar Officersridhästar omkr 100 manskapsridhästar 8 tränghästar 84 Summa 192 Träng 2 sp. packvagnar 14 sjuktransp.kärror 10 apotekskärror 2 veterinärkärror 1 officerspackkärror 15 köksvagnar (inf. typ) 10 köksvagnar (kav. typ 2 f. stab) Summa 54 Fordon, behöfliga för artilleriets transport å krigsskådeplatsen anskaffas genom arméns artilleriinspektärs försorg allt efter behofvet å platsen. Fordon erforderliga för transport af lifsmedel, åter, anskaffas genom artilleriintendentens försorg. Kompaniet utgöres enligt prik. 443 af år 1901 af: Stridande Officerare 6 Underofficerare 27 spel 2 konstapelsignalister 18 konstaplar 56 menige 224 Summa 333 Icke stridande Skrifvare 1 fältskärer 1-2 Summa 2-3 Hvarje kompani beräknas uppsätta 2 batterier. Enligt general Tsytovitjs uppgift skulle regementet formera (1904): 8 tums (20cm) lätt kanon 4-5 battr. á 4 kan. 6 tums (15cm) tung kanon 3 battr. á 6 kan. 6 tums (15cm) lätt kanon 10 battr. á 6 kan. 42 lin. (11cm) kanon 4-5 battr. á 6 kan. 9 tums (23cm) lätt mörsare 2 battr. á 4 kan. 8 tums (20cm) lätt mörsare 4 battr. á 4 kan. 6 tums (15cm) fältmörsare 3 battr. á 6 kan. Summa 31 battr. à Det visade sig emellertid omöjligt att upprätthålla regements-, bataljons-, och kompaniindelningen och redan i prik. 494 af år 1905 talar man ej längre om regementet utan om belägringsartilleriet vid Mandsjuriska armén. I samma prikas bestämmes ock en särskild stab för detta artilleri med 7 officerare och 14 meniga. Batterierna blefvo de egentliga enheterna med mycket vexlande styrka allt efter antalet pjäser och storleken af trängen, som åter vexlade efter olika förläggning. För framförande af material och ammunition bildades s.k. transporter i regel om kinesiska fordon s.k. arber. En transport om 200 arber delades i 2 plutoner om hvardera 4 halftroppar. Personalen vexlade betydligt äfven i de officiella staterna (prik. 494, 521 och 596 af år 1905) men utgjorde i regel: ~ 42 ~

18 Stridande Officerare 3 underofficerare 12 spel 1 Summa 16 Icke stridande Civilmilitäre 2 Skrifvare 3 Fältskär 2 Veterinärbiträden 2 handräckning 24 handtverkare 12 trängmanskap 200 artillerikuskar 92 Summa 339 Hästar Ridhästar 16 Tränghästar 800 Artillerihästar 184 Summa 1000 Fordon Artilleriarber (4sp.) 191 Packfordon (4sp.) 9 Summa 200 Utan dylika transporter anställda vid batterierna för såväl framförande af själfva kanonerna som ammunition o.d. funnos äfven transporter uteslutande för denna senare uppgiften, motsvarande parkerna vid öfriga artilleriet. Dessa transporter hade i hufvudsak samma sammansättning som de ofvan anförda endast att där saknades de s.k. artillerihästarne (184 med deras kuskar (92). Artilleripark Äfven artilleriparkerna fingo under kriget sin stat åtskilligt ändrad, fältartillerites först genom prik.155 af år 1904, sedan genom prik. 574 af år För jämförelses skull medtages här nedan såväl staten af 1904 som 1905 som nyhet tillkom genom prik. 567 af år 1904 fältartilleriparker å klöfjesadlar. Bergsartilleriets parker förändrades på samma sätt först genom prik.294 af år 1904 och sedermera ytterligare genom prik. 138 af år Kastartilleriets parker ordnades i samband med dess omorganisation för öfrigt genom prik. 342 af år Det ridande artilleriet får sitt behof fylldt ur fältartilleriets parker Bers-arts. Den flygande park. Fältartilleriet Fältartilleriet å packsad ~ 43 ~ Kastartilleriet Stridande Officerare Underofficerare Spel konstaplar menige (146) (284) (395) Summa (206) (362) (383) Icke stridande Civilmilitäre skrifvare

19 fältskärer handtverkare trängmanskap 14 (36) 15 (35) Summa 29 (51) 30 (50) Summa personal (413) (433) Hästar Rid officers Rid manskaps artilleridrag (314) (330) artilleridrag träng 9 (13) 9(13) intendent. träng 16 (23) 16 (22) Summa (369) (384) Fordon Rörliga materialier Patronkärror 2 sp packs. - - Ammunitionsvagnar packs. 96 packs. 30 (6sp.) 6 sp. Packvagnar 2 sp packs. 7 (2sp.) Atrilleriträngvagn packs. 14 packs. 4 (1sp) 2 sp. Intendenturträngvagn packs. 70 packs. 10 (2sp) 2 sp. sjuktransp.vagn 2 sp (kärror ensp) 8 kärr. (1sp) 8 packv. 2 kärr. köksvagn 2 sp köksv. - packkärra 1 sp Summa ford. 51 ford. (-154) (-168) 480 packs. 13 ford. 184 packs Edlunds fotnot: Om de tvåspända kärrorna utbytas mot 2 enspända, ökas antalet kuskar i motsvarande mån. 11 Edlunds fotnot: Om tvåspända vagnar utbytas hvar och en mot 3 enspända kärror, ökas personalen och hästarne i motsvarande mån. ~ 44 ~

20 Som synes har den vid fältartilleriets parker medförda ammunitionen för infanteriet ökats med ej mindre än 33%. Den i fred bestående parken bildaf vid mobilisering en parkbrigad om 3 flygande parker af ofvan anförda sammansättning. En fredskader om inalles 81 man och 6 hästar skall härvid svälla ut till 1065 à 1300 man och 1071 à 1152 hästar. Detta i förening med den allmänna officersbristen gjorde mobiliseringen till en ytterst vansklig affär, som på en del håll tog flerdubbelt den beräknade tiden. Som man dessutom fann parkens ammunitionsutrustning väl svag, måste den troligen i den närmaste framtiden ökas. För att arméns krigsberedskap skall blifva betryggad måste sålunda här redan i fred göras en betydande utveckling af organisationen. En annan olägenhet med de flygande parkerna var deras af fordonstyperna förorsakade ringa förmåga af rörlighet. Åtminstone skyllde man vid en del tillfällen den uteblifna ammunitionsersättningen på omöjligheterna att komma fram i terrängen. För att öka framkomligheten omlade man en del af ammunitionen först på vanliga enspända kärror och sedan på packsadlar. Egentligen var det särskildt infanteriammunitionen, som sålunda behöfde omflyttas men slutligen fann man det nödvändigt att uppsätta hela parken på klöfjesadlar och fastställdes staten för 1.sibiriska flygande reservklöfjeartilleriparken, som redan nämnts genom prik.567 af år Lokalartilleriparken Artilleriparkerna fylla vid behof sina tömda fordon från ammunitionsförråden å operationsbasen. Af ~ 45 ~ de gamla lokalartilleriparkerna, som enligt prik.131 af år 1886 skulle upprättas till ett antal af minst 1 per infanterifördelning, hörde man ej talas i detta krig, utan att de dock mig veterligt genom någon prik. blifvit ordentligt upphäfda. Någon fast organisation af artilleriets ersättningsväsen lyckades man ej genomföra, men man kan dock utan svårighet se en bestämd sträfvan att förena de olika grenarna till ett gemensamt helt af en stor central artilleridepot af manskap, hästar, kanoner, öfriga fordon och ammunition. Därifrån skulle sedan främre liniens depoter och rörliga framskjutna depoter samt i sista hand de flygande parkerna och trupperna få sina behof fyllda. Vid mitt besök i Charbin på nyåret 1905 hade man där ännu endast en stor gemensam depot för artilleriet vid alla 3 arméerna. Dess fullständiga namn var främre liniens ammunitionsförråd och främsta artilleridepoten samt delades i 4 underafdelningar: 1. Linieafdelningen för reservmanskap och hästar förlagdt i den s.k. Nya staden, manskapet delvis ingående i infanteriets därstädes i jordhyddor förlagda depotbataljoner, dels i en särskild artilleridepot om man, hästarne för sig, skilda från kosackernas, till ett antal af omkring Ammunitionsafdelningen invid järnvägen 4 km söder om stationen i uppförda skjul, infanteriammunitionen hufvudsakligen under bar himmel. Personalen utgjordes af 4 officerare och civilmilitäre med 70 egna arbetare, hvarförutom dagligen till hjälp vid i- och utlastning samt reparering af artilleriammunitionen

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

Rapport. angående. Kriget mellan Ryssland och Japan II.delen ~

Rapport. angående. Kriget mellan Ryssland och Japan II.delen ~ Rapport angående Kriget mellan Ryssland och Japan 1904-6 II.delen ~ ~ 1 ~ Organisationen Infanteriet Vid infanteriet som vid öfvriga vapen utmärkte sig organisationen för en stor frihet, beroende på att

Läs mer

General H.H. Gripenbergs rapport om kapitulationen (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7)

General H.H. Gripenbergs rapport om kapitulationen (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7) Rapport. Sedan jag, efter att fåfängt hafva låtit föreställa Befälhafvaren för Ryska Trouppere, m. m. Grefve Schouwaloff, at jag hade all anledning förmoda det Underhandlingar snart våre å bane till beredandem

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

2013-01-04 N. D. Edlunds slutrapport ~ 76 ~

2013-01-04 N. D. Edlunds slutrapport ~ 76 ~ i så fall först under 2.dygnet och endast till ½ ranson, som jämte 6 liter vatten utportionerades hvar 6.timme. Från och med 3.dygnet öfvergick man så småningom till full ranson. Dylika hästar ställdes

Läs mer

Äldre soldatbenämningar, militära grader, m.m.

Äldre soldatbenämningar, militära grader, m.m. Äldre soldatbenämningar, militära grader, m.m. Denna listas beskrivningar är mycket kortfattade. Ibland ger källorna (till synes) motstridiga uppgifter. I listan har ej hänsyn tagits till tidsaspekter,

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING Förord. Vid utarbetandet af denna kurs har jag sökt genomföra den grundsatsen, att vid undervisningen ett

Läs mer

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o lt. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till bestridande af landtdagskostnader. Stormäktigste, flllernådigste

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

transport af djur till lands och sjöss

transport af djur till lands och sjöss Förslag till förordning angående transport af djur till lands och sjöss i Finland. 1. Vid djurtransport i Finland vare sig å järnväg, till sjöss ellor å landsväg bör städse tillses att transportdjuren

Läs mer

DE RÖDAS OCH DE HVITAS STRID I FINLAND 1918 SPELREGLER. HELSINGFORS 1918, JUUSELA &- LEVÄNEN A.B. BOKTRYCKERl

DE RÖDAS OCH DE HVITAS STRID I FINLAND 1918 SPELREGLER. HELSINGFORS 1918, JUUSELA &- LEVÄNEN A.B. BOKTRYCKERl DE RÖDAS OCH DE HVITAS STRID I FINLAND 1918 SPELREGLER HELSINGFORS 1918, JUUSELA &- LEVÄNEN A.B. BOKTRYCKERl De rädas och de hvitas strid i Finland 1918. SPELREGLER. spelet deltaga 2 parter: de -röda och

Läs mer

Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 17. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anslag för järnvägsbyggnader. Stormäktigste, Rllernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

ARITMETIK OCH ALGEBRA

ARITMETIK OCH ALGEBRA RAÄKNELÄRANS GRUNDER ELLER ARITMETIK OCH ALGEBRA I KORT SYSTEMATISK FRAMSTALLNTHG AF EMIL ELMGREN. II. ALGEBRA STOCKHOLM, P. A. NYMANS T R Y C K E R I, 1882. FÖRORD. Hänvisande till förordet i häftet I

Läs mer

L. M. Ericsson & C:o

L. M. Ericsson & C:o De i denna förteckning upptagna föremål tillhöra vår specialtillverkning, men utföra vi derjemte på beställning alla slag af finare mekaniska arbeten. Stockholm i Juni 1886. L. M. Ericsson & C:o 5 Thulegatan

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

E. J. Mellberg, Plan trigonometri, Helsingfors, förlagsaktiebolaget Helios (Björck & Börjesson, Stockholm).

E. J. Mellberg, Plan trigonometri, Helsingfors, förlagsaktiebolaget Helios (Björck & Börjesson, Stockholm). E. J. Mellberg, Plan trigonometri, Helsingfors, förlagsaktiebolaget Helios 1906. (Björck & Börjesson, Stockholm). I Finland har enligt arbetets förord länge gjort sig gällande behofvet af en lärobok, lämpad

Läs mer

Uppfostringsnämnden.

Uppfostringsnämnden. 199 XIII. Uppfostringsnämnden. Den af Uppfostringsnämnden till Stadsfullmäktige inlemnade berättelsen, omfattande Nämndens verksamhet under åren 1899 och 1900, är af följande innehåll: Två år hafva förflutit,

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 RI/(S TEL Era/V 707, Pris/avant sändes V på begäran francø. Ttis-Xutanü Patenterade Sjelfströendeç Torfmullsklosetter samt V % Lösa LOCk - *å* E. L. ÅnÅer 0n fk1osettfabrik..

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

Vid de allmänna läroverken i vårt land har geometrien såsom läroämne inträdt i tredje klassen och en ganska rundlig tid anslagits åt detta ämne.

Vid de allmänna läroverken i vårt land har geometrien såsom läroämne inträdt i tredje klassen och en ganska rundlig tid anslagits åt detta ämne. Vid de allmänna läroverken i vårt land har geometrien såsom läroämne inträdt i tredje klassen och en ganska rundlig tid anslagits åt detta ämne. En verkställd beräkning har visat, att för E-linjen vid

Läs mer

Det militära ackordssystemet

Det militära ackordssystemet Det militära ackordssystemet Lite förenklat kan man säga att ackord var ett sätt att sälja och köpa tjänster som användes förr i tiden, både inom offentlig förvaltning och inom krigsmakten. Ackord var

Läs mer

Det stora guldfyndet från Sköfde Arne, Ture J. Fornvännen 1, 92-95 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_092 Ingår i: samla.raa.

Det stora guldfyndet från Sköfde Arne, Ture J. Fornvännen 1, 92-95 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_092 Ingår i: samla.raa. Det stora guldfyndet från Sköfde Arne, Ture J. Fornvännen 1, 92-95 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_092 Ingår i: samla.raa.se DET STORA GULDFYNDET FRÅN SKÖFDE AF T. J. ARNE. movember 1904

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

LÖSNING AF UPPGIFTER

LÖSNING AF UPPGIFTER LÖSNING AF UPPGIFTER i ARITMETIK OCH ALGEBRA, TILL LEDNING VID UPPSATSSKRIFNING, AF K. P. HORDLUND. TTtg-ifTrareäas förlag. GEPLE 1896. GOLTi-POSTENS TRYCKERI^ Föreliggande arbete är afsedt att vara ett

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

RODDREGLEMENTL. den ii Haj 1889. vårsaniniitnträdet. Antaget rid

RODDREGLEMENTL. den ii Haj 1889. vårsaniniitnträdet. Antaget rid HELSINGFORS RODDKLUBBS RODDREGLEMENTL Antaget rid vårsaniniitnträdet den ii Haj 1889. I Befälet. i. Roddchefen, som utses af styrelsen och inför densamma ansvarar för alla sina åtgärder, är högsta ledaren

Läs mer

General von Döbelns rapport om slaget vid Lappo (RA/Rilaxsamlingen, kartong 31)

General von Döbelns rapport om slaget vid Lappo (RA/Rilaxsamlingen, kartong 31) Rapport! Sedan Commenderande Herr General Majoren m.m. Adlercreutz d[en] 14 Julii Från Debouchén till Lappo granskat Fiendens ställning (som norr om åen på Kourtane vägen formerat sin linie, med Jnfanterie

Läs mer

LÄROBOK PLAN TRIGONOMETRI A. G. J. KURENIUS. Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG

LÄROBOK PLAN TRIGONOMETRI A. G. J. KURENIUS. Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG LÄROBOK 1 PLAN TRIGONOMETRI AF A. G. J. KURENIUS Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG FÖRORD. Det mål, som förf. vid utarbetandet af denna

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

KA2 Muldivision. Kustförsvaret i Bleking med inriktning på minvapnet.

KA2 Muldivision. Kustförsvaret i Bleking med inriktning på minvapnet. 1 KA2 Muldivision Kustförsvaret i Bleking med inriktning på minvapnet. 1. Referenser : Befästningsparken i Karlskrona. Kungliga Karlskrona Kustartilleriregemente 1/ 1 1902 31/ 10 2000. 2. Allmänt : 2.1.

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912.

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912. Helsingfors den 23 april 1912. Till Filialstyrelsen i Vasa län. Centralstyrelsen för Konkordia Förbundet får härmed tillsända Filialstyrelsen följande handlingar: a) Afskrift af en till Förbundet ingifven

Läs mer

Båda tabellerna finnas också i ett band till ett pris at 1 kr. 20 öre. Det förra tabellverket innehåller till en början: tab. I kvadraterna af talen

Båda tabellerna finnas också i ett band till ett pris at 1 kr. 20 öre. Det förra tabellverket innehåller till en början: tab. I kvadraterna af talen Båda tabellerna finnas också i ett band till ett pris at 1 kr. 20 öre. Det förra tabellverket innehåller till en början: tab. I kvadraterna af talen 0,oo 9,99; tab. II kvadratrötter ur talen 0,oo 9,99;

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808. (i privat ägo)

Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808. (i privat ägo) Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808 Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 6-11.5.1808 B e r ä t t

Läs mer

Sprutmönstring i Strömslund. Sex sprutlag med sprutor och fanor har samlats. Att utebli från sprutmönstring medförde kännbara böter.

Sprutmönstring i Strömslund. Sex sprutlag med sprutor och fanor har samlats. Att utebli från sprutmönstring medförde kännbara böter. Sprutmönstring i Strömslund. Sex sprutlag med sprutor och fanor har samlats. Att utebli från sprutmönstring medförde kännbara böter. Källa: "En bildkalvakad om Trollhättan och de 100 år som gått", Trollhättans

Läs mer

General von Döbelns avskedstal till de finska trupperna i Umeå 8.10.1809 (RA/Biographica von Döbeln)

General von Döbelns avskedstal till de finska trupperna i Umeå 8.10.1809 (RA/Biographica von Döbeln) Tal till Finska Trouppen d[e]n 8. Octob[e]r 1809. Jag har samlat Arméen, at tillkännagifva, det en priliminaer freds Afhandling den 17:de September blifvit gjord emellan Svenska och Ryska magten. Denna

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

Mariestad den 20 juni Välb. Herr Kapten

Mariestad den 20 juni Välb. Herr Kapten Mariestad den 20 juni 1932 Välb. Herr Af Regementschefen har jag erfarit, i en allt för vänlig skrivelse, att den gamla Mattisbössan mottagits. Jag afsänder i dag och i morgon i förhoppning, att Herrar

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln 190*. - itotiqmbet N* 4. Ekonomiutskottets betänkande N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln därmed. Landtdagen har jämte

Läs mer

Gamlakarleby Velociped Klubb.

Gamlakarleby Velociped Klubb. Stadgar för Gamlakarleby Velociped Klubb. Gamlakarleby, tjanilakarloby Tidnings tryckeri, 189(i. Till medlem af Gamlakarleby Velociped Klubb kallas Gamlakarleby, den. Ä Klubbens vägnar: Ordförande. Sekreterare.

Läs mer

DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN

DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN )- DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN B ER GET har fött en råtta och Geneve en anda. Den anda som efter många år av kallt krig skulle förbereda den fredliga samlevnaden mellan det västliga och östliga maktblocket

Läs mer

Instruktion. for bevakninrj och trafikerande a f. vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm.

Instruktion. for bevakninrj och trafikerande a f. vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm. Statens jernvägstraflk. Tillhör Cirkulär N:r 50? Instruktion for bevakninrj och trafikerande a f vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm. i. För skötande af grindar och fast signal vid

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

N. D. Edlunds slutrapport ~ 126 ~

N. D. Edlunds slutrapport ~ 126 ~ olika delar. Men då det vid flere tillfällen hade visat sig faran af att ej hafva äfven dessa förbundna sinsemellan, anordnades efter Schacheslaget längs fronten optisk telegrafering. Hvarje telegrafkompani

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 StkhnlmletldIna siiven-s En fur på fjorfon dagar. Jemtland har på goda grunder blifvit ett turisternas land. Redan genom sin rena luft en eftersökt trakt för sommarvistelse,

Läs mer

Min mest spännande krigsupplevelse

Min mest spännande krigsupplevelse Min mest spännande krigsupplevelse LAURI TÖRNI: ASEVELI 1934-1954, Brother in Arms, (Vapenbroder) Jubileumspublikation, New York Fortsättnigskrig,1941-1944 Mars1943, Ontasjö (Ontajärvi), Öst-Karelen Korpral

Läs mer

4 Härefter vidtog diskussion öfver de för detta möte bestämda frågorna.

4 Härefter vidtog diskussion öfver de för detta möte bestämda frågorna. 1 Vid anstäldt upprop befunnos alla föreningens medlemmar närvarande med undantag af A. Johansson i Hissmon, Per Olofsson (den yngste) och Lars Larsson i Kälen, den sistnämnde på grund af känd giltig orsak

Läs mer

HEMVÄRNET. Av överste GUSTAF PETRI, Stockholm

HEMVÄRNET. Av överste GUSTAF PETRI, Stockholm HEMVÄRNET Av överste GUSTAF PETRI, Stockholm D A MAN talar om faran från luften menar man i de flesta fall riskerna för beskjutning och bombfällning mot mål på marken. Hittills ha också åtgärderna för

Läs mer

Kustförsvaret i Östra Blekinge 1939 till 2000.

Kustförsvaret i Östra Blekinge 1939 till 2000. 1 KA2 Muldivision Intressenter 2009-09- 10 Kustförsvaret i Östra Blekinge 1939 till 2000. Utdrag ur Kustförsvar från kustbefästningar till amfibiekår. Utdrag ur befästningspark Karlskrona 2 1939 När andra

Läs mer

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7)

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7) Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 Frågor Svar Sedan uti convention är lofvat att uti allt had där ej är utsatt nu skall efter största billig het öfverens

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1864-1913. Täckningsår: 1862-1910. Styrelsen för statens

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

STADGAR OCH REGLEMENTEN

STADGAR OCH REGLEMENTEN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS STADGAR OCH REGLEMENTEN ANTAGNA DEN 22 MAJ 1906 STOCKHOLM 1906 ISAAC MARCUS' BOKTR.-AKTIEBOLAG Artikel I. Om sällskapets syftemål och sammansättning. 1. Svenska Läkaresällskapet,

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

Sveaborgs kapitulationsavtal (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7)

Sveaborgs kapitulationsavtal (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7) Öfverenskommelse. Träffad emellan Hans Excellence Herr Suchtlein General En Chef Jngenieur och General Qvartermästare vid Hans Kejserliga Ryska Maij[e]s[tä]ts Armée Ruddare af Alexander Nevskij S:t Georgs

Läs mer

Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915.

Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915. Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915. 1. Sektionen afreste på morgonen från Övergaard till Kvesmenes. Under färden demonstrerade lappeopsynsbetjenten Randulf Isaksen flyttningsvägen mellan

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

HÖGRE REALLÄROVERKETS

HÖGRE REALLÄROVERKETS HÖGRE REALLÄROVERKETS STOCKHOLM NYA BYGGNADER SIXTEN VON FRIESEN Högre Realläroverkets i Stockholm nya byggnader. Inledning. Realläroverket vid sitt upprättande år 1876 med de tre klasser, som det under

Läs mer

om hvilken man ej förut antingen i ett postulat antagit, att den kan utföras, eller i ett problem visat, på hvad sätt ett sådant utförande är

om hvilken man ej förut antingen i ett postulat antagit, att den kan utföras, eller i ett problem visat, på hvad sätt ett sådant utförande är Lindman, Chr. Fr., Euklides' fyra första böcker med smärre förändringar och tillägg. Femte uppl. Sthlm 1884. Hj. Kinbergs förlagsexpedition. Pris hartonerad 1: 75. Amanuensen Eneström uppgifver (Acta matem.

Läs mer

RYSK 1_, TRANSPOR TVÄSEN

RYSK 1_, TRANSPOR TVÄSEN ,....,. RYSK 1_, TRANSPOR TVÄSEN Av fil. kand. STELLAN BOHM, Stockholm DET pågående kriget mellan Tyskland och Ryssland har gjort det ryska transportväsendet högaktuellt, icke blott på grund av den utomordentliga

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i:

En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i: En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i: samla.raa.se Björsäters stafkyrka och dess målningar. 101

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från 206 XIV. Trädgärdsnämnden. Den af Trädgårdsnämnden för år 1900 till Drätselkammaren inlemnade berättelsen är af följande lydelse: Nämndens sammansättning under sagda år har varit följande: frimansattnmg.

Läs mer

Eders Majestäter l. Ärade församling l. Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons

Eders Majestäter l. Ärade församling l. Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons Eders Majestäter l Ärade församling l Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons 100-årsjubileum. För oss alla är det en betydelsefull uppmuntran i vårt arbete, att Svenska Teknologföreningens

Läs mer

LIVRÄDDNINGSMATERIEL

LIVRÄDDNINGSMATERIEL Vårdsystem FM M7782-130830 Sida 1 av 7 LIVRÄDDNINGSMATERIEL ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Livflotte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 april 2005 Ö 3463-04 KLAGANDE YC Ombud: advokaten GR MOTPARTER 1. WS 2. KLS 3. KCS Ombud för samtliga: jur. kand. PH SAKEN Återförvisning

Läs mer

Rulla över Kristinehamns stads Allmänna Brandkår

Rulla över Kristinehamns stads Allmänna Brandkår Rulla över Kristinehamns stads Allmänna Brandkår År 1904 Utdrag ur Brandordningen för Kristinehamns stad.. 37. Hvarje medlem af brandkåren skall, när eldsvåda timar, efter gifven brandsignal genast infinna

Läs mer

Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08

Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08 Försvarets traditionsnämnd Sida 1 (5) Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08 Livgardets nya fana 2016 Livkompaniets fana från 1868 Detalj från tillverkningen av Livgardets nya fana

Läs mer

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

Mobiliseringsövning med många förhinder

Mobiliseringsövning med många förhinder GT 1950-01-11 Mobiliseringsövning med många förhinder Värnpliktig syn på en repetitionsövning Idyll som ej lät sig störas Flera företeelser vid höstens repetitions- och efterutbildningsövningar vid KA

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

P lattform s v a k t

P lattform s v a k t Statens järnvägar. Instruktion för P lattform s v a k t Gällande fr, o( in. den 1 november 1910, Stockholm^ INNEH Å LL. Sid Inledning... 3 Tjänsteställning och tjänsteåligganden i allmänhet 3 Afspärrningens

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods.

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. PATENT N.^ 2^. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I ^ro^ll^l^l Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. Patent l Sverige fran den 1i..i el-tel.ier.l884.

Läs mer

MISSIONSRESOR I FINMARKEN.

MISSIONSRESOR I FINMARKEN. DAGBOK ÖFVER MINA MISSIONSRESOR I FINMARKEN. AF NILS VIBE STOCKFLETH. Medlem af Kungliga Norska Vetenskapssällskapet i Trondhjem och Finska Literatursällskapet i Helsingfors. ÖFVERSÄTTNING AF C. H. FRISCH.

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

Norrbottens regemente 2016/2017

Norrbottens regemente 2016/2017 Norrbottens regemente 2016/2017 Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö regementschefen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen)

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen) Idensallmi den 12 october 1808 Min Söta Marie Charlotte! Din, Gossens och ehr alles välmåga utgör min vesenterliga, och enda sällhet; att gossen lärt sig gå bevisar att han är frisk. Gud välsigne honom!

Läs mer

Signalinrättningar, deras uppställning och anordnande.

Signalinrättningar, deras uppställning och anordnande. 197 III. Signalinrättningar, deras uppställning och anordnande. 192. De signalinrättningar, som här ifrågakomma, utgöras av huvudsignaler, försignaler och manöversignaler. a) Huvudsignaler. 193. Såsom

Läs mer

Bordsapparat med handmikrofon i aluminium. (L. M. Ericssons patent). Apparatsalen vid Svartmangatan (En-snöres-bord)

Bordsapparat med handmikrofon i aluminium. (L. M. Ericssons patent). Apparatsalen vid Svartmangatan (En-snöres-bord) Såsom i det föregående redan blifvit nämndt, beslöt styrelsen under loppet af 1891, att bolagets hela nät skall ombyggas efter dubbeltrådssystemet. Detta arbete påbörjades omedelbart och har sedan dess

Läs mer

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917.

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. X, Avlönings- och pensionsstatistik. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse avgiven... Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1882-1915.

Läs mer

Motion till riksdagen 2012/13:SD172 MJ av Mikael Jansson (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion till riksdagen 2012/13:SD172 MJ av Mikael Jansson (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2012/13:SD172 MJ av Mikael Jansson (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i

Läs mer