Redovisning av uppdrag gällande Rederi AB Ventrafiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av uppdrag gällande Rederi AB Ventrafiken"

Transkript

1 Stadsledningskontoret 1(6) Datum Handläggare Susanne Öström Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag gällande Rederi AB Ventrafiken Bakgrund Varför ett uppdrag? Med anledning av att bolagets ekonomiska situation har försämrats utan att styrelsen och VD vidtagit tillräckligt kraftfulla åtgärder för att få ekonomin i balans gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret uppdraget att göra en genomgripande översyn av verksamheten. Många olika synpunkter har framförts under de senaste månaderna. Förtroendet för Ventrafiken har också varit i fokus. Alla delar kan inte och ska inte belysas i denna rapport. Kort kan konstateras att vid ett möte under våren påtalades kravet på att få en budget i balans då det fanns en prognostiserat underskott på 3,5 miljon. Vid möte i september framkom att underskottet var 4,5 miljoner och inga kraftfulla åtgärder vidtagna. Tertialrapport 2 visade på ett underskott på 4,8 miljoner. Nu beräknas underskottet för 2013 hamna på 8,5 miljoner. Tillvägagångssätt Insamling av fakta i dialog med Ventrafiken Mycket fakta har samlats in i samråd med Ventrafiken. Ekonomiska underlag, personalförteckningar, bemanning hänförd till fartygsdriften, Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Plusgiro Org.nr

2 2(6) övrig bemanning, övriga kostander/intäkter, Köpenhamnstrafiken, resandestatistik m.m. Diskussion har även förts med styrelsen den 17/12. Vid detta möte presenterade jag en del åtgärder som rapporten kommer att innehålla. Jag noterade att någon dag senare hade dessa åtgärder hamnat på en politisk agenda som förslag från ett parti i styrelsen. Konsultens uppdrag För att belysa de sjöfartsmässiga frågorna har en konsult anlitas. Hans uppdrag var att under december månad gå igenom nuvarande verksamhet, utifrån de material som stadsledningskontoret tagit fram tillsammans med Ventrafiken. Utgångspunkten var att utredningen skulle utgå från de ekonomiska ramar bolaget har och på transportservice till boende och turister på Ven enligt avtalad turlista och turtäthet. Konsultens kompetens Lars Karlsson, PortHow AB har en bakgrund som VD för Smålandshamnar AB, Malmö hamn AB och Copenhagen Malmö Port Ab under perioden Sedan 2009 som hamn- och logistik konsult. Övriga dialogmöten Utifrån uppdraget har undertecknad även haft dialogmöten med: Kirsten Rønn Madsen, Spar Shipping Mogens Worre Sörensen och Gay Jense, Sundsbussarna Medlemmar från Hvens byalags Ventrafikgrupp Ansvar för bolagsstyrelse och en VD enligt ABL Aktiebolagslagen Med anledning av det stora underskott som bolaget har genererat under 2013 konstarerar jag att Styrelsen och VD har det odelade ansvaret för detta. Ansvaret är tydligt i ABL (Aktiebolagslagen) Styrelsens ansvar ABL 8 kap 4 Styrelsens uppgifter 4 Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

3 3(6) Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, skall styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas. Kommentar: Styrelsen kan inte avbörda sig det yttersta ansvaret för uppgifter ovan även om den kan delegera mycket av det faktiska arbetet till personer inom styrelsen, VD eller annan. Organisation och förvaltning organisationen ska vara ändamålsenlig, vilket innebär att den ska rymma rutiner och funktioner som är kvalitetssäkrande (kloka handläggningsrutiner, gott urval av medarbetare och fortlöpande kommunikation mellan medarbetarna). Förvaltning omfattar i princip allt som inte stämman är exklusiv beslutsfattare över (t.ex. långsiktiga beslut om policies, åtgärder för organisation, planering, löpande drift som bokföring, redovisning och medelsförvaltning). Om det har utsetts en VD är det denne som tar hand om den löpande förvaltningen. Även om delegering skett har styrelsen alltid det övergripande ansvaret. För att leva upp till detta måste styrelsen ha tillfredsställande kontrollfunktioner och ändamålsenliga riktlinjer för förvaltningen och placeringen av medel. Styrelsen är skyldig att fortlöpande diskutera större strategifrågor och fatta erforderliga beslut. Ekonomiska förhållanden För att fullgöra sin tillsynsplikt måste styrelsen hålla sig underrättad om rörelsens gång, omsättningens storlek, inneliggande lager, prisutveckling, likviditet och kreditläge etc. Styrelsens ansvar i denna del bör inskärpas genom en uttrycklig bestämmelse och därför inte enbart följa av det första stycket. Ansvaret åvilar styrelsens som kollektiv. Om en koncern gäller ansvaret hela koncernen. För att fullgöra sin skyldighet måste den skapa ett lämpligt rapporteringssystem. Bolagets förhållande kontrolleras Bolagets organisation ska vara utformad så att dess ekonomiska förhållande kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen ska se till att kontrollfunktionen är anpassad utifrån det enskilda bolagets behov. Stämma styrelse Stämman kan besluta om organisation, riktlinjer för förvaltningen av bolagets angelägenheter eller föreskriva att vissa åtgärder endast får vidtas med stämmans samtycke. Styrelse VD Om VD utsetts påverkar detta som regel styrelsens ansvarsområde. VD övertar primäransvaret för den löpande förvaltningen. Styrelsen kan meddela riktlinjer och anvisningar till VD, kan besluta i ärenden som ingår i den löpande förvaltningen. Till styrelsens ansvar hör alltid att utöva tillsyn över att VD fullgör sina uppgifter. Om VD inte gör det är styrelsen skyldig att ingripa. Lojalitetsplikt Styrelsen är skyldig att handla för att främja bolagets intresse. Styrelseledamöterna är också skyldiga att i förhållande till aktieägare, borgenärer och andra utomstående iaktta ABL och bolagsordningen.

4 4(6) Ekonomisk kompensation till Ventrafiken med anledning av RTIprojektet Slutkostnaden för RTI-investeringen blev 279,2 mnkr varav Trafikverket finansierat 131,1 mnkr genom investeringsbidrag. Stadens nettokostnad uppgår därmed till 148,1 mnkr. Denna nettoinvestering har inneburit att Rederiaktiebolaget Ventrafiken fått ökade kostnader i form av arrenden, hyror, räntor och avskrivningar på totalt 8,4 mnkr. Samtidigt har Skånetrafikens och stadens bidrag ökat med sammanlagt 7,8 mnkr mellan 2012 och Bidraget kommer dessutom att öka med ytterligare 1,0 mnkr för Detta innebär att Ventrafiken har erhållit full kompensation för de kostnadsökningar som är en direkt följd av investeringen. Vid ägarsamrådet den 7 februari 2013 presenterade Rederiaktiebolaget Ventrafiken ytterligare kostnadsökningar om sammanlagt 2,7 mnkr för besättning, ökad kompetens (ingenjör), fartygsförsäkring och bunker. Ägaren meddelade då att bolaget inte kan förvänta sig ytterligare bidrag då detta inte aviserats tidigare, utan att de ursprungliga kalkylerna snarare visat lägre driftkostnader än tidigare verksamhet genom att verksamheten framöver kommer att bli mer effektiv och rationell. Kommunstyrelsen beslutade dessutom den 14 mars att godkänna avtalet med Skånetrafiken och att ned beaktande av upprättat avtal ge Rederiaktiebolaget Ventrafiken i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans i verksamheten. Bolaget har därefter inte presenterat eller beslutat om åtgärder för att reducera det underliggande underskottet utan istället har den ekonomiska situationen förvärrats succesivt under året och den senaste prognosen indikerar ett underskott på ca 8,5 mnkr för Konsultens rapport och förslag I bifogad rapport finns en rad förslag till åtgärder för att få bolaget i ekonomisk balans. Utredningen har genomförts under tidspress. Konklusionerna bör därför beaktas som indikationer på i vilken riktning bolaget och dess verksamhet bör röra sig. Det framgår dock med tydlighet att de synpunkter som varit kring bolagets styrning är relevanta. Bolaget har tappat fokus på grunduppdraget. Splittrad och otydlig strategi har lett till stora underskott. Bolaget har inte haft förmåga att anpassa sig till den ekonomiska situation som de stora investeringarna i RTI projektet har inneburit. Trots stora bidragstillskott har ledningen och styrelsen inte förstått eller haft förmågan att vidta de åtgärder som behövts. Samlat konstateras

5 5(6) det att man inte haft kontroll på ekonomin och därmed heller ej på den ekonomiska styrningen av bolaget. Övriga i iakttagelser Fokus måste nu ligga på åtgärder framöver och vem som bör ta ansvaret för omställningen. Såväl VD som styrelsen har inte uppfyllt de grundläggande krav på ansvar som man kan utkräva från ABL. Det finns inga protokollsanteckningar eller skriftliga framställningar till ägaren kring bolagets behov av stöd eller hjälp med åtgärder under året. I RTI projektet har beslut tagits på att byta ut det nya golvet till ett skeppsgolv i kontorsdelen, till en kostnad av kronor. Det beslutet är ingen stor kostnad i förhållande till RTI projektets omfattning men visar dock på att man inte tar ansvar för ökade kostnader. Likaså finns frikostiga bilförmåner, orimligt höga löneökningar, inköp av olika typer av fordon och vad som i övrigt framkommit i denna rapport. Jag konstaterar utifrån vad som redovisas att VD, ordförande och styrelseledamöter torde sakna förmågan att genomföra de stora omställningar som krävs för att få bolagets ekonomi i balans framöver. Nuvarande tf VD är anställd p.g.a. ordinarie VD:s föräldraledighet. Om/när nuvarande VD avskiljs från sitt uppdrag upphör föräldraledigheten och då också vikariatet. Dessutom är nuvarande tf VD anställd på helt andra meriter än det som krävs för en omställning. Dock är VD-frågan styrelsens uppdrag. Efter omställningen behövs troligtvis inte en VD på heltid, vilket också innebär en besparing på de frikostiga förmåner som belastar ekonomin idag. Om verksamheten bedrivs i annan regi behöver ingen VD anställas. Däremot behövs en person med kompetens för att driva omställningsarbetet. Viktigt är avslutningsvis att notera att 2014 blir ett omställningsår då effekterna av besluten inte kan beräknas att ge helårseffekt. Förslag till beslut i kommunstyrelsen att nya ägardirektiv tas fram utifrån beslut kring denna översyn som tydligt visar ägarens krav på omfattning av uppdraget, servicenivå och ekonomiska villkor att ägaren bör tillsätta en styrelse utifrån inriktningen i nya ägardirektiv

6 6(6) att ge styrelsen i uppdrag att omgående genomföra en omstrukturering av bolaget enligt punkt 9 i konsultrapporten att parallellt med omstruktureringen bör man möjliggöra en upphandling av en extern entreprenör med erfarenhet av färjetrafik att driva trafiken att avvakta beslut kring taxans konstruktion tills man ser de ekonomiska effekterna av åtgärderna vid omstruktureringen Susanne Öström stadsdirektör

Rederi AB Ventrafiken. Analys av verksamhet och ekonomi

Rederi AB Ventrafiken. Analys av verksamhet och ekonomi Rederi AB Ventrafiken Analys av verksamhet och ekonomi 2 1. Inledning Landskrona stad har som ägare till Rederi AB Ventrafiken sedan en tid tillbaka noterat att ekonomin i bolaget är synnerligen ansträngd.

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige Regler för ekonomisk förvaltning Sida 1(18) Diarienr ST2008-1677/12 Fastställd av Styrelsen Datum 2007-05-24 Revidering VD godkänd av Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Regeringens hantering av risker i statliga bolag rir 2015:15

en granskningsrapport från riksrevisionen Regeringens hantering av risker i statliga bolag rir 2015:15 en granskningsrapport från riksrevisionen Regeringens hantering av risker i statliga bolag rir 2015:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 12/2011. Kostnadskontrollen inom SL

PROJEKTRAPPORT NR 12/2011. Kostnadskontrollen inom SL PROJEKTRAPPORT NR 12/2011 Kostnadskontrollen inom SL Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. I revisionsuppdraget,

Läs mer

Styrelseboken. en vägledning för ledamöter i kommunala bolagsstyrelser

Styrelseboken. en vägledning för ledamöter i kommunala bolagsstyrelser Styrelseboken en vägledning för ledamöter i kommunala bolagsstyrelser RAPPORTEN KAN BESTÄLLAS FRÅN: TRYCKSAKSBESTÄLLNINGEN TFN: 020-31 32 30 FAX: 020-31 32 40 PRIS: 80 KRONOR, FRAKT OCH MOMS TILLKOMMER

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin. Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin. Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och avgränsning... 3 2.2. Genomförande... 3 2.3. Revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

RiR 2008:25. Kasernen Fastighetsaktiebolag

RiR 2008:25. Kasernen Fastighetsaktiebolag RiR 2008:25 Kasernen Fastighetsaktiebolag ISBN 198 91 7086 165 9 RiR 2008:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Regeringen Näringsdepartementet Datum 2008-11-24 Dnr 33-2008-0336 Kasernen Fastighetsaktiebolag

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning INTELLECTA AB (PUBL) Box 19063, 104 32 Stockholm Tel: 010-21 22 000, Fax: 010-21 22 800 www.intellecta.se Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande

Läs mer

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning www.pwc.se Olle Nilsson Pär Månsson Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till förbättringsåtgärder... 2 2.

Läs mer

Aktiebolagsstyrelsens möjligheter att delegera sina uppgifter med ansvarsreducerande verkan*

Aktiebolagsstyrelsens möjligheter att delegera sina uppgifter med ansvarsreducerande verkan* 252 Urban Båvestam Aktiebolagsstyrelsens möjligheter att delegera sina uppgifter med ansvarsreducerande verkan* URBAN BÅVESTAM** 1. Inledning Ambitionen med föreliggande artikel är att belysa frågan huruvida

Läs mer

Granskning av Unikom

Granskning av Unikom Revisionsrapport Granskning av Unikom Gabriella Fredriksson och Sofie Holmkvist Höörs och Hörbys kommuner Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga... 2 2.2. Kontrollfrågor... 2 2.3. Avgränsning och metod...

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

(Förslag på styrande dokument enligt ABL)

(Förslag på styrande dokument enligt ABL) STYRANDE DOKUMENT FÖR AB Kronholmen Golf AB (Förslag på styrande dokument enligt ABL) Detta är ett exempel på hur styrande dokument styrelsens arbetsordning, instruktion till vd och rapportinstruktion

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-10

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-10 1 (52) Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämnden Tid Måndagen den 16 februari, kl. 8.15-17.00 (Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00) Plats Stadshus

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1346 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas Delrapport årlig granskning 2014 landstingsstyrelsen

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Revisorernas årsöversikt 2004

Revisorernas årsöversikt 2004 REVISORERNA April 2005 Bilaga till Kommunstyrelsens revisionsberättelse, dnr 310/30-05 En sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet www.revision.stockholm.se 2005-04-11 1(22) Kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Inhyrd personal - läkarförsörjning

Inhyrd personal - läkarförsörjning Revisionsrapport Inhyrd personal - läkarförsörjning Augusti 2013 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag och

Läs mer