Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun"

Transkript

1 Sid 1(5) Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 2 VERKSAMHETSOMRÅDE 2 3 TEKNISK LÖSNING 3 4 TIDPLAN/ETAPPINDELNING 3 5 ANSLUTNING AV FASTIGHETER 4 6 OBEBYGGD FASTIGHET 4 7 OLERSTÄKTEN 4 8 SAMRÅD 5 Bilagor: 1. Karta med gräns för verksamhetsområde. 2. Förteckning av fastigheter som ingår i verksamhetsområde.

2 Sid 2(5) 1 Bakgrund VA-situationen i Sörfjärden har varit föremål för utredningar och diskussioner sedan en övergripande VA-utredning gjordes beslutade Nordanstigs kommun att bilda ett verksamhetsområde för allmän VA-försörjning i Sörfjärden och ett arbete med projektering av ledningsnät och avloppsreningsverk inleddes. Efter vidare utredningar omvärderade Nordanstigs kommun sitt ställningstagande och beslutade i oktober 2010 att ta tillbaka beslutet om verksamhetsområde meddelade länsstyrelsen i Gävleborg i ett föreläggande att Nordanstigs kommun ska upprätta verksamhetsområde för VA-försörjning i Sörfjärden. Efter överklagande till Statens va-nämnd fastställdes detta beslut av nämnden i ett beslut , BVa 49; Va 110/11. I beslutet står att de fastigheter som ska erbjudas allmänna vatten- och avloppstjänster är de som är belägna inom motsvarande område som omfattades av kommunens tidigare beslut om verksamhetsområde för Sörfjärden. Som tid för färdigställande anges att anläggningen ska vara färdigställd senast den 30 september Nordanstig kommun bör rätta sig efter nämndens beslut och genomföra VA-utbyggnaden. Nordanstigs Vatten AB har uppdragit utförarorganisationen MittSverige Vatten AB att svara för genomförandet av VA-projektet och som en del av detta upprätta förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden. 2 Verksamhetsområde Föreslagen gräns för verksamhetsområdet framgår av karta i bilaga 1. Förslaget innefattar: Befintlig bebyggelse inom ett område som motsvarar det tidigare föreslagna verksamhetområdet. Restaurang och servicebyggnader tillhörande Sörfjärdens golfklubb. Klasudden, fastighet med restaurang och framtida lägenheter mm enligt antagen detaljplan för Klasudden, fastigheten Ås 1.20 och del av Gnarps masugn 1:39 Förteckning över fastigheter inom verksamhetsområdet redovisas i bilaga 2. I anslutning till föreslaget verksamhetsområde finns ytterligare så kallade LIS-områden som ännu inte detaljplanerats. När detaljplaner för aktuella områden, Varpsand respektive Stenudden, beslutats kan verksamhetsområdet revideras för att omfatta även dessa. Fastställande av utökat verksamhetsområde sker genom ett nytt kommunalt beslut. Det verksamhetsområde som föreslås och som beskrivs i bilaga 1 motsvarar en dimensionerande belastning på ca personekvivalenter (pe). Med tillkommande LISområden kommer områdets storlek motsvara pe. I dagsläget är färre än 50 personer fast boende i Sörfjärden. Den allmänna anläggningen inom verksamhetsområdet föreslås avse vattenförsörjning och mottagande av spillvatten, men ej för mottagande av dag- och dräneringsvatten.

3 Sid 3(5) 3 Teknisk lösning Under 2014 har utredningar kring tekniska lösningar utförts. Utgångspunkten för valda lösningar är kostnadseffektivitet och flexibilitet. Det senare bör beaktas då det råder en osäkerhet dels kring den framtida utvecklingen i Sörfjärden (t.ex. exploateringar, omvandling till permanentboende), dels i närområdet (t.ex. framtida VA-försörjning i Norrfjärden, framtiden för Gnarpsverket med anledning av OKB). Vad gäller ledningsnätet är bedömningen att nyanlagda spillvattenledningar till största del kommer att utgöras av så kallade LTA-system. I delar av området med besvärliga markförhållanden (främst södra delen Varpsand) kan det bli aktuellt med frostsäkrade ledningar (typ Isoterm) som kan läggas grunt. Befintligt självfallsnät inom Olerstäkten bedöms kunna användas fortsättningsvis. Med undantag för områden med grund ledningsförläggning enligt ovan förläggs dricksvattenledningar på konventionellt sätt. Vattenförsörjning kommer att ske från ett nytt brunnsområde strax väster om Sörfjärden. Råvattenkvaliteten har visat sig vara god, men viss behandling kommer att vara nödvändig. Behandlingen innebär ph- och alkalinitetsjustering samt viss reduktion med avseende på järn, turbiditet och radon som visat sig ligga nära eller strax över gränsen för tjänligt med anmärkning enligt Livsmedelsverkets föreskrift. Uttagskapaciteten är god och i konsultutredningen påvisas att det kan finnas tillräckligt med vatten för att försörja ytterligare fritidshusområden (t.ex. Norrfjärden) eller fungera som reservvattentäkt till Gnarp. Avloppsbehandling föreslås ske i ett reningsverk med kemisk fällning följt av markbaserad behandling. Lösningen har valts för att den kan hantera den speciella belastningssituation som råder i Sörfjärden, kan byggas kostnadseffektivt och är anpassningsbar till olika framtidsscenarier. Läget, 2-3 km väster om Sörfjärden, är valt för möjliggöra en framtida samordning av avloppsreningen för Gnarp och kustområdet. Det traditionella reningsverk som var tidigare huvudförslag blir avsevärt mer kostsamt och medger inte samma flexibilitet sett till möjliga framtidsscenarier. 4 Tidplan/etappindelning VA-projektet drivs idag mot följande tidplan: 2014 Dialog och information fastighetsägare Utredning ny vattentäkt, teknikval rening, vattendomsansökan Utredning avloppsverk och tillståndsprocess Förprojektering, systemhandling ledningsnät. Övriga utredningar (t.ex. juridik, statusbesiktningar etc.) jan-maj 2015 maj-sept 2015 okt 2015-juni 2016 aug-nov 2016 Projektering ledningsnät, förslag förbindelsepunkter Ledningsrätter, markavtal Tillståndsärenden kopplat till genomförandefasen Fastställande av förbindelspunkter, kommunikation fastighetsägare. Upphandling entreprenadarbeten Anläggningsarbeten ledningnät, avloppsverk, vattenverk Inkoppling fastigheter påbörjas i slutet av perioden. Fortsatt inkoppling fastigheter. Återställningsarbeten.

4 Sid 4(5) 5 Anslutning av fastigheter Samtliga bebyggda fastigheter och obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område som omfattas av verksamhetsområdet kommer att anslutas till den allmänna VA-anläggningen. En rutin för hur anslutningen går till i olika steg har upprättats och kommunicerats med fastighetsägarna. Information har även getts om möjligheten och kriterier för att en fastighetsägare ska kunna behålla egen vattenförsörjning och på så sätt enbart bli avgiftsskyldig för spillvattenändamålet. Enligt 40 Vattentjänstlagen skall VA-huvudmannen betala skälig ersättning för onyttigbliven enskild VA-anläggning och där föreslås Nordanstig Vatten följa den rutin som Sundsvall Vatten följt vid utbyggnad av omvandlingsområdena på Alnö respektive Lubban/Galtström. Denna bygger i korthet på rak avskrivning av anläggningens värde under 10 år utifrån en vidimerad kostnadsredovisning alt. en schablonbedömning. Den enskilda VA-anläggningen ska vara registrerad och godkänd av Norrhälsinge miljökontor för att ersättning ska kunna ges. Ovanstående avser enskilda avloppsanläggningar. Rättspraxis är att enskilda vattenanläggningar ej betraktas som onyttiga vid allmän VA-utbyggnad varför någon ersättning ej heller erläggs för dessa. När förbindelspunkt upprättats och dess läge meddelats fastighetsägaren kommer faktura på anläggningsavgift att sändas ut. I detta läge kan fastighetsägare pröva avgiftsskyldigheten hos Statens va-nämnd. Har fastighetsägare svårigheter att betala anläggningsavgiften och inte beviljas banklån har MittSverige Vatten AB möjlighet att bevilja en betalningsplan. Norrhälsinge miljökontor svarar för tillsyn när det gäller fastighetsägarens egen inkoppling på den allmänna anläggningen. Med hänsyn till nödvändiga arbeten på den egna fastigheten ges en generell respittid för inkoppling från det att förbindelsepunkten meddelats. 6 Obebyggd fastighet Obebyggd fastighet enligt kapitel 7 erlägger anläggningsavgift och årlig administrativ avgift i enlighet med aktuell VA-taxa i Nordanstigs kommun. 7 Olerstäkten Olerstäkten kommer i sin helhet att ligga inom verksamhetsområdet. Samfälligheten kommer att erbjudas en gruppanslutning och MittSverige Vatten AB gör föreningen avgiftsskyldig för spillvattenändamålet med avgifter enligt gällande VA-taxa.

5 Sid 5(5) 8 Samråd Information till fastighetsägare och verksamhetsutövare i Sörfjärden om pågående VAutbyggnad har pågått under hela Detta har skett via särskilda infobrev som skickats till samtliga fastighetsägare samt publicerats på VA-projektets egna hemssida (www.mittsverigevatten.se + Utbyggnad VA Sörfjärden). Informationsdagar har hållits på plats i Sörfjärden under två tillfällen 2014 (juli respektive aug.). Möten med den så kallade referensgruppen, bestående av representanter för vattenföreningar i Sörfjärden, har hållits vid sex tillfällen under Mötena har protokollförts och protokollen har lagts ut på nämnda hemsida. Utöver generell information hölls samråd med allmänheten om ny avloppsanläggning den 8 november En träff mellan representanter för MittSverige Vatten AB och Olerstäktens samfällighetsförening hölls i mars Information om anslutning av gemensamhetsanläggningen skickades ut under oktober Sundsvall, Enligt uppdrag Micael Löfqvist VD, Nordanstig Vatten AB

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm SÖKANDE T D MOTPART Sundsvall Vatten AB Ombud: advokaten F M SAKEN Anläggningsavgift m.m. VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE 1. Va-nämnden

Läs mer

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

VA-UTVECKLINGSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN. Dnr 2011.0948. Remissversion

VA-UTVECKLINGSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN. Dnr 2011.0948. Remissversion VA-UTVECKLINGSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN Dnr 2011.0948 Remissversion Läsanvisning Dokumentet består av åtta huvudkapitel. Kapitel 1-6 innehåller inledning, syfte och mål samt detaljer och handlingsplan

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin GÄVLE KOMMUN Norrlandet VA-försörjning Steg 3 fördjupad utredning av alternativ C och F Uppdragsnummer 1654824004 Örnsköldsvik Sweco Environment AB Sundsvall/Örnsköldsvik Jens Östlund Kjell Jonsson Erik

Läs mer

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer

Kommunen bestred yrkandena.

Kommunen bestred yrkandena. 6 Kommunen har på talan av fastighetsägaren ansetts skyldig att i dess helhet inta en för campingändamål använd fastighet, vilken endast till del ingått, i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Även

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

VA-taxa 2013-01-01. Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

VA-taxa 2013-01-01. Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster VA-taxa 2013-01-01 Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-06 att gälla från och med 2013-01-01 Ersätter tidigare VA-taxa

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning: ABVA allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna

Läs mer

Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden Datum 2011-03-25 Strategi för vatten och avlopp på landsbygden Utredare Måns Troedsson VA-ingenjör NSVA mans.troedsson@nsva.se Beställare Bengt-Olle Andersson Samhällsbyggnadschef Åstorps kommun Innehåll

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2008-12-15

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18.

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2013-08-15 Tid 2013-08-26, Kl 19:00 Plats Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och

Läs mer

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Version 2009 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

2014-06-30. 1. VA-översikt. 2. VA-policy. VA-plan. KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan Samrådshandling 2014-06-30. Sid 1

2014-06-30. 1. VA-översikt. 2. VA-policy. VA-plan. KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan Samrådshandling 2014-06-30. Sid 1 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan Samrådshandling Sid 1 VA-planeringen i VA-planeringen (VA står för vatten och avlopp) omfattar hela kommunen, såväl större och

Läs mer

Trelleborg VA - plan 2014-2018

Trelleborg VA - plan 2014-2018 Projektet har delfinansierats av LOVA TRELLEBORGS KOMMUN // Trelleborg VA - plan 2014-2018 FÖRSLAG 2014-10-27 Förslag 2014-10 - 27 Trelleborg VA-plan Medverkande: Uppdragsledare Sweco: Caroline Fredriksson

Läs mer

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-01-09. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-01-09. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se Nämnden för Laholmsbuktens VA handlingar 20 januari 2014 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se KALLELSE 2014-01-09 Sida Plats:

Läs mer

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser.

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser. abva Nordanstig Allmänna bestämmelser för användande av Nordanstig Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att

Läs mer

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22 att gälla från och med 2009-01-01 INLEDNING... 2 1. ALLMÄNT... 3 1.1 HUVUDMAN

Läs mer

Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt

Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt Slutredovisning till Länsstyrelsen i Dalarnas län - september 2011 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer