VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET Fastställd av STs förbundsstyrelse i december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. - Fastställd av STs förbundsstyrelse i december 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET Fastställd av STs förbundsstyrelse i december 2012

2

3 Innehåll Inledning 4 Prioriteringar 5 Förbundsstyrelsens uppdrag 7 Budget Bilaga 1: Checklista med beskrivning av uppdrag 11 Bilaga 2: Verksamhetsprocess

4 Målsättningen för verksamheten under 2013 är att organisationsgraden och STs fackliga styrka ökar. Detta ska vara styrande för de aktiviteter och initiativ som görs. Inledning Kongressen 2012 fastställde Mål och utvecklingsplanen , beslutade om inriktningen av verksamheten under hela kongressperioden och lade fast ramarna för verksamheten Dessa beslut ska nu tas om hand och genomföras i syfte att uppnå verksamhetens övergripande mål: Nya medlemmar Nöjda medlemmar Engagerade förtroendevalda Kongressen identifierade fyra viktiga områden (varav kongressen fördjupade sig i tre) som hela organisationen ska prioritera och arbeta med under kongressperioden. Det är områden av stor betydelse för medlemmarna, det vill säga arbetsplatsnära frågor med stor påverkan på medlemmarnas vardag. Dessa är arbetsmiljö, inflytande, utveckling, löner och anställningsvillkor. Verksamhetsplanen för 2013 innehåller dels en sammanfattande prioritering av verksamheten under 2013, dels en detaljerad genomgång av de områden kongressen tog beslut om och vad olika nivåer inom förbundet förväntas att göra (checklista för beskrivning av uppdrag). Med verksamhetsplan 2013 har avdelningarna i uppgift att inom sitt område planera verksamhet utifrån förbundsstyrelsens uppdrag. Avdelningarnas styrelser har också i uppdrag att se till så att motsvarande planering sker på alla nivåer inom den egna avdelningen. ST ska kännetecknas som en stark och tydlig organisation, där medlemsintresset står i centrum. Vår styrka bygger på att vi är många att både rekrytera och behålla medlemmar är därför avgörande för vår framgång och ska prioriteras. 4

5 Prioriteringar och uppdrag i verksamhetsplanen för 2013: 1. Organisera och rekrytera medlemmar. 2. Genomföra avtalsförhandlingar inom branschområdena samt lyfta fram och förtydliga lönepolitiken. 3. Opinion i vissa specifika branschfrågor. 4. Arbetsmiljöfrågor. 5. Stärkt organisatorisk uppbyggnad av förbundets avdelningar, inklusive avdelningarnas ekonomiska förutsättningar. 1. Organisera och rekrytera medlemmar För att öka medlemsrekryteringen till förbundet ska följande insatser göras under 2013: a/ Fullfölja och genomföra förbundsstyrelsens beslut om Strategi+. b/ Inom studerandeområdet ska kännedom om och rekryteringen till ST student öka. c/ Fortsätta genomförandet av doktorandsatsningen. d/ På kongressens uppdrag ta fram hur innestående uppräkning av anslagen och som finns reserverade kan bidra till en ökad koncentration kring de högprioriterade områdena, i första hand ökad organisationsgrad. Uppdraget ska redovisas vid Förbundsstämman e/ Riktade insatser för att förbättra vertikaliteten, främst chefer. 2. Genomföra avtalsförhandlingar inom branschområdena samt lyfta fram och förtydliga lönepolitiken Under 2013 kommer avtalsförhandlingar äga rum inom samtliga avtalsområden. Detta ska vara ett tillfälle för ST att genomföra kongressens beslut om att lyfta fram och förtydliga STs lönepolitik och stärka medlemsdialogen i löneprocessen. Vid sidan om det ska också andra tillfällen för förbundsgemensamma diskussioner om lönepolitiken i överensstämmelse med kongressens motion ske. 3. Opinion i vissa specifika branschfrågor Grunden för att påverka är att veta vart man vill, vilka beslut som måste påverkas och vilka vägar som står till buds. Det handlar om att identifiera beslutsfattare, beskriva politiska processer, formulera mål och budskap, bygga nätverk samt välja kanaler för att nå full effekt med påverkansarbetet. STs opinionsarbete ska utgå från kongressens prioriteringar av tre huvudområden (Arbetsmiljö, Inflytande och Utveckling). Därutöver behöver naturligtvis vissa avtalsfrågor lyftas fram och kopplas till olika avtalsområden. Under 2013 är det vid sidan om opinionsbildningens betydelse för ökad rekrytering arbetsmiljöfrågorna som främst prioriteras. Exempel på områden som därutöver kommer att ske är följande: Inhyrning av personal, främst i fråga om myndighetsutövning på entreprenad. Fortsatt opinionsbildning kring doktoranders situation. Inledande arbete inom det trafikpolitiska området (kongressuppdrag). 5

6 4. Arbetsmiljöfrågor Arbetsmiljöområdet var det område kongressen, på förslag från förbundsstyrelsen, ville att förbundet först borde ta sig an. Kongressen lade fast vilka krav ST ska driva inom området. Under 2013 är det följande fyra prioriterade krav vi kommer att arbeta med: a) Anställda med tidsbegränsad anställning ska i princip likställas med tillsvidareanställda när det gäller rätten till kompetensutveckling, till trygghet vid omställning, skydd vid inkomstbortfall samt övriga anställningsvillkor. Arbetsrätten ska förändras så att oskäliga tidsbegränsade anställningar inte får förekomma. b) Anställda ska i större utsträckning kunna påverka sin arbetstid och få ersättning för all den tid man arbetar. Flextidsavtal ska utformas och tillämpas utifrån de anställdas behov. c) Hot och våld ska inte förekomma på arbetsplatserna. Kraftfulla insatser krävs för att stävja hot och våld. De anställda ska ha kunskap om bemötande för att undvika hot och våld. Lokaler och bemanning ska utformas på så vis att hot och våld elimineras. Det ska finnas rutiner för hur anställda ska stöttas när hot och våld har inträffat. Incidentrapporter ska upprättas när incidenter förekommer och polisanmälan göras. Kunskapen om det inträffade ska tas tillvara för att förhindra hot och våld framöver. d) Arbetsplatserna ska präglas av ett öppet samtalsklimat. Det ska vara tydligt och klart för de anställda vilka rättigheter och skyldigheter man har att uppmärksamma missförhållanden. Därför är det särskilt viktigt att chefer ges grundläggande utbildning i de lagar och regler som gäller då man arbetar inom verksamheten. Anställda ska uppmuntras att påtala brister i verksamheten och att de ska få kunskap om meddelarfriheten. Principen om meddelarfrihet ska omfatta även de som arbetar inom företag som är finansierade av allmänna medel, är hel- eller delägda av det offentliga eller har uppdrag av det offentliga. 5. Stärkt organisatorisk uppbyggnad av förbundets avdelningar, inklusive avdelningarnas ekonomiska förutsättningar Enligt kongressens beslut ska förbundsstyrelsen till ordförandekonferensen 2012 presentera en genomförandeplan för Mål och utvecklingsplanen. Under 2013 påbörjas arbetet med det fjärde uppdraget i Mål och utvecklingsplanen, dvs en stark facklig grundorganisation. Relevant även här är det arbete som redovisades under punkt 1 tidigare och som har att göra med kongressens uppdrag att ta fram hur innestående uppräkning av anslagen som finns reserverade kan bidra till en ökad koncentration kring de högprioriterade områdena, i första hand ökad organisationsgrad. 6

7 Övrigt Servicemålen ska genomföras och ligger kvar som ett prioriterat uppdrag. Då förbundet genomför konferenser och möten av olika slag ska olika slags kompetensutvecklande insatser ske. Särskilt behöver uppmärksammas kompetensutveckling i ledarskap för fackliga ledare samt utbildning i regelsystemet i arbetsmiljöfrågorna. Under 2013 kommer en kommunikationsplan och mediaplan tas fram. Under 2013 ska erfarenheterna från det sk Rättsavdelningsprojektet samlas in och därefter ska förbundsstyrelsen ta beslut om eventuell fortsättning. ST ska påverka opinionen genom deltagande på olika arenor. Under 2013 kommer ST finnas med bl a vid Almedalsveckan (juli 2013) och Kvalitetsmässan (Göteborg november 2013). Under året kommer ST aktivt driva opinion baserat på de ställningstaganden i fackliga politiska frågor kongressen tog beslut om, exempelvis om vår grundläggande syn på lika villkor (jämställdhet, mångfald etcetera). Inom det internationella området prioriteras arbetet på europanivå. Förbundsstyrelsens uppdrag Förbundsstyrelsen/avdelningar/sektioner/klubbar ges i uppdrag att genomföra de prioriteringar som anges i denna verksamhetsplan. Varje nivå i förbundet har ett särskilt ansvar för att uppdragen kommuniceras vidare i organisationen. Dessutom har avdelningarnas styrelser (liksom kansliet) ansvar för att de prioriterade uppdragen kommer med i sina respektive verksamhetsplaner. 7

8 Budget 2013 tkr Utfall 2010 Utfall 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Kongressbudget INTÄKTER Medlemsintäkter * Övriga intäkter Summa KOSTNADER Förbundsgemensam verksamhet Parlamentarisk organisation Anslag Publikt Svenska organisationer Internationell verksamhet Driftskostnader Personal Avskrivning Kongressfond Summa Rörelseresultat Fastighetsnetto Finanser Dispositionsfond Periodiseringsfond Skatter Årets resultat * Medlemsintäkterna beräknades till tkr i kongressbeslut 2012 Fackförbundet ST 5 8

9 Kommentarer till arbetsunderlag för budget för ) Medlemsintäkterna beräknas utifrån oförändrat antal aktiva medlemmar under 2013 jämfört med 2012, samt att ingen ny avgiftsklass införs. 2) I övriga intäkter ingår bland annat biståndsbidrag, lokalhyror och annonsintäkter för förbundstidningen. 3) I anslagen ingår avdelningarnas anslag, FS-utrymme (1,5mkr) samt regional samverkan (3,3mkr). 4) Avgifter till svenska organisationer avser TCO, OFR, ISF och TAM samt dubbelanslutning till SJF. 5) Ökade hyreskostnader till följd av Skatteverkets krav på marknadshyra för Sturegatan 15. 6) Personalkostnaderna ökar ca 2,5mkr 2013 pga ändrad bokföring av löneskatten på pensionskostnaderna. Den har tidigare bokförts som skatter i not 12. 7) Budgeterade avskrivningskostnader 2013 beräknas utifrån beslutad investeringsram om 5mkr ) Till kongressfonden ska enligt kongressbeslut 2008 avsättas 1,5 mkr. per år. Avsättningen görs i årsbokslutet. 9) Fastighetsnettot budgeteras utifrån förväntade hyresintäkter och förvaltningskostnader. Från 2013 redovisas även fastighetsskatten i fastighetsnettot mot tidigare i not 12 skatter. 10) Avkastning av värdepappren beräknas på bedömda räntor, utdelningar och realiserade vinster/förluster med justering för bedömd förändring av nedskrivningar. 11) Avsättning till eller återföring av periodiseringsfond sker samband med årsbokslut. Netto återfört belopp beskattas. 12) I skatteberäkningen ingår skatt på den finansiella avkastningen och skatt för återföring av periodiseringsfond (netto). Före 2013 även fastighetsskatt och löneskatt. Fackförbundet ST 6 9

10 Regional samverkan Regional samverkan Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Region Nord Region Väst Region Syd Region Stockholm, Gotland Parlamentarisk organisation Totalt Genomsnittlig avgift Genomsnittlig avgift Förbundets inkomster av medlemsavgifter räknas fram med hjälp av den genomsnittliga Förbundets inkomster av medlemsavgifter räknas fram med hjälp av den genomsnittliga avgiften avgiften som en medlem betalar. Denna genomsnittliga medlemsavgift ligger också till grund som för anslaget en medlem till betalar. avdelningar. Denna genomsnittliga medlemsavgift ligger också till grund för anslaget till avdelningar. Alla anslagsgrundande medlemmar ligger till grund för beräkningen. Som anslagsgrundande Alla räknas anslagsgrundande alla medlemmar medlemmar förutom arbetslösa, ligger till studerande, grund för pensionärer beräkningen. samt Som de anslagsgrundande som är befriade räknas från förbundsavgift. alla medlemmar förutom arbetslösa, studerande, pensionärer samt de som är befriade från förbundsavgift. Den genomsnittliga avgiften framkommer när antalet anslagsgrundande medlemmar räknas fram i varje aktuell avgiftsklass och summerats. Summan divideras sedan med antalet Den anslagsgrundande genomsnittliga medlemmar. avgiften framkommer när antalet anslagsgrundande medlemmar räknas fram i varje aktuell avgiftsklass och summerats. Summan divideras sedan med antalet anslagsgrundande Genomsnittsavgiften medlemmar. för första halvåret 2012 var 186,02 och andra halvåret (efter införandet av en ny avgiftsklass) 199,14 kronor. Genomsnittsavgiften för första halvåret 2012 var 186,02 och andra halvåret (efter införandet av Den genomsnittliga lokala avgiften i avdelningarna fastställs till att vara 21:- per månad och en ny avgiftsklass) 199,14 kronor. medlem. Den genomsnittliga lokala avgiften i avdelningarna fastställs till att vara 21 kronor per månad och medlem. Fackförbundet ST 7 10

11 Checklista med beskrivning av uppdrag Bilaga 1 Krav markerade med fet och kursiverad stil är prioriterade under 2013 Arbetsmiljö Krav Arbetsmiljö Uppdrag Systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs regelbundet på alla arbetsplatser. Kartläggningar, handlingsplaner och uppföljningar av arbetsmiljön ska vara delar i en årlig verksamhetsplanering. Arbetsgivarna måste genomföra och följa upp risk- och konsekvensanalyser av arbetsmiljön samt upprätta handlingsplaner vid organisationsförändringar, förnyelsearbete, resurstilldelning med mera. ST ska verka för att myndigheter och bolag inför personalpolitiska bokslut. (yrkande på kongressen). Förtroendevalda ska ställa krav på att ett systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs regelbundet på arbetsplatsen. Förtroendevalda ska ställa krav på att konsekvensbeskrivningar och handlingsplaner upprättas vid organisationsförändringar, förnyelsearbete, resurstilldelning med mera. Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå inom myndighet och bolag tydligt driva frågan om ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Avdel ningen ska utse en särskild arbetsmiljöansvarig enligt STs normalstadgar. Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå på myndighet och bolag tydligt driva frågan om att konsekvensbeskrivningar och hand lingsplaner ska upprättas vid organisationsförändringar, förnyelsearbete, resurstilldelning med mera. - 11

12 Arbetsplatsombud och skyddsombud ska ges möjlighet att delta i grund- och fördjupningsutbildning. Chefer/ledare med ansvar för arbetsmiljö ska få den utbildning som krävs för att de ska kunna ta sitt ansvar. Förtroendevalda på arbetsplatsen ska delta i de grund- och fördjupningsutbildningar i arbetsmiljö som krävs för uppdraget. Uppmana förtroendevalda på arbetsplatser att ta del av grund- och fördjupningsutbildningar inom arbetsmiljöområdet. ST egen utbildning liksom utbildning som genomförs på myndighet eller bolag. Ställa krav på myndighets- och bolagsledningar att chefer ska ha goda kunskaper om vad som skapar en bra arbetsmiljö. Uppdra åt STs kansli att ta fram relevant arbetsmiljöutbildning upphandlad eller egen. Anställda med tidsbegränsad anställning ska i princip likställas med tillsvidareanställda när det gäller rätten till kompetensutveckling, trygghet vid omställning, skydd vid inkomstbortfall samt övriga anställningsvillkor. Arbetsrätten ska förändras så att oskäliga tidsbegränsade anställningar inte får förekomma. Att föra ut STs politik på arbetsplatsen och i överläggningar gentemot sin arbetsgivare driva krav på att en tidsbegränsad anställning ska övergå till en tillsvidareanställning. Att i avtalsförhandlingar på avdelningsnivå driva avtalskrav som innebär att de med tidsbegränsad anställning lik - ställs med dem som har tillsvidareanställning. Att i avtalsrörelse driva krav som innebär att de med tidsbegränsad anställning likställs med dem som har tillsvidareanställning. Att politiskt driva frågan om att oskäliga tidsbegränsade anställningar inte får förekomma. 12

13 Avtalen ska förstärkas för att säkra tryggheten för de anställda vid omstrukturering och omorganisation men också för att underlätta förändringsarbete - Att i avtalsförhandlingar på avdelningsnivå driva krav som innebär att tryggheten ökar för de anställda vid omstrukturering och omorganisation men också för att underlätta förändringsarbetet. Att i avtalsrörelse driva krav som innebär att tryggheten ökar för de anställda vid omstrukturering och omorganisation men också för att underlätta förändringsarbetet. De anställda ska ha ergonomiskt välutvecklade arbetsplatser. IT-systemen ska ha hög användbarhet för att gynna arbetsmiljö och effektivitet. Det kräver ett inflytande från de anställda över hur verksamhet och ITsystem utvecklas Förtroendevalda ska ställa krav på arbetsplatsernas utformning liksom IT-stöd ska vara välutvecklade och ha hög användbarhet Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå inom myndighet och bolag tydligt driva frågan om att arbetsplatsernas utformning liksom IT-stöd ska vara välutvecklade och ha hög användbarhet. - 13

14 Anställda ska i större utsträckning kunna påverka sin arbetstid och få ersättning för all den tid man arbetar. Flextidsavtal ska utformas och tillämpas utifrån de anställdas behov. ST anser att processen med att lagstiftningsvägen arbeta för en kortare arbetstid måste fortsätta för att vi ska få en ökad livskvalitet, ökad sysselsättning och för att minska ohälsan. (Yrkande på kongressen) Förtroendevalda ska ställa krav på att all arbetstid ska ersättas enligt avtal samt att de regler som finns för flextid följs på arbetsplatsen. Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå inom myndighet och bolag tydligt driva frågan om att all arbetstid ska ersättas enligt avtal samt att regler för flextid följs. Uppdra åt STs kansliet att regelbundet följa upp hur arbetstidsavtal med mera tillämpas inom förbundets område samt att föreslå förändringar i avtal samt ge riktlinjer till avdelningarna. Detta med syfte att de anställda ska få ett större inflytande över sin arbetstid och för att få ersättning för all den tid man arbetar. Hot och våld ska inte förekomma på arbetsplatserna. Kraftfulla insatser krävs för att stävja hot och våld. De anställda ska ha kunskap om bemötande för att undvika hot och våld. Lokaler och bemanning ska utformas på så vis att hot och våld elimineras. Det ska finnas rutiner för hur anställda ska stöttas när hot och våld har inträffat. Incidentrapporter ska upprättas när incidenter förekommer och polisanmälan göras. Kunskapen om det inträffade ska tas tillvara för att förhindra hot och våld framöver. Forskning, utbildning och tillsyn inom arbetsmiljöområdet tillförs resurser för att bättre kunna förebygga olika typer av arbetsmiljöproblem, inte minst vad gäller hot- och våld i arbetslivet. (Yrkande på kongressen). Förtroendevalda ska ställa krav på nolltolerans mot hot och våld, att de krav som ställs utifrån arbetsmiljölagstiftning ska följas liksom att utbildning i bemötande genomförs och att bemanning, lokaler och stöd utformas så att hot och våld inte förekommer. Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå på myndighet och bolag tydligt driva frågan om att hot och våld inte ska förekomma på arbetsplatserna. Ska driva kravet att regeringen tillsätter en särskild kommission med uppdrag att föreslå konkreta åtgärder för hur hot och våld mot anställda ska stoppas. Ska verka för att forskning, utbildning och tillsyn inom arbetsmiljöområdet tillförs resurser för att bättre kunna förebygga olika typer av arbetsmiljöproblem, inte minst vad gäller hot- och våld i arbetslivet. 14

15 Arbetsplatserna ska präglas av ett öppet samtalsklimat. Det ska vara tydligt och klart för de anställda vilka rättigheter och skyldigheter man har att uppmärksamma missförhållanden. Därför är det särskilt viktigt att chefer ges grundläggande utbildning i de lagar och regler som gäller då man arbetar inom verksamheten. Anställda ska uppmuntras att påtala brister i verksamheten och att de ska få kunskap om meddelarfriheten. Principen om meddelarfrihet ska omfatta även de som arbetar inom företag som är finansierade av allmänna medel, är hel- eller delägda av det offentliga eller har uppdrag av det offentliga. Förtroendevalda ska på arbetsplatsen ställa krav på ledningen att samtliga anställda ska ges god kännedom om vilka rättigheter och skyldigheter man har att uppmärksamma eventuella missförhållanden på arbetsplatsen. Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå inom myndighet och bolag tydligt driva frågan att på alla arbetsplatser ska det finnas en god kännedom bland de anställda om vilka rättigheter och skyldigheter man har att uppmärksamma eventuella missförhållanden på arbetsplatsen. Ska driva det politiska kravet att meddelarfrihet ska omfatta verksamhet som finansieras av allmänna medel. ST ska uppmärksamma vilka myndigheter och bolag som utifrån arbetsmiljörapporter och annan information har den bästa arbetsmiljön. ST ska lyfta goda arbetsmiljöinsatser (Yrkande på kongressen) Att ge förslag på myndigheter/bolag som kan visa på en dokumenterad bra arbetsmiljö. Till avdelningsstyrelsen Att ge förslag på myndigheter/bolag som kan visa på en dokumenterad bra arbetsmiljö. Ska ge kansliet i uppdrag att årligen redovisa vilka myndigheter och bolag som utifrån arbetsmiljörapporter och annan information har den bästa arbetsmiljön. 15

16 Inflytande Det fackliga inflytandet ska försvaras genom att ta strid för rätten till facklig tid, fackligt arbete och facklig utbildning Förtroendevalda ska årligen i samverkan/mbl med arbetsgivaren göra en översyn av hur partsarbetet fungerar på arbetsplatsen. Ska stödja sektioner/klubbar genom att skapa verktyg för förtroendevalda att granska partsarbetet på arbetsplatsen. FS ska arbeta för att påtala vikten av fackligt arbete för verksamheters utveckling. FS ska genom debatt/opinionsbildning öka kunskapen och respekten hos arbetsgivare för innehållet i FML/ avtal om fackligt förtroendevalda. Inflytande över organisationsförändringar ska ske genom alla de former och verktyg som står till vårt förfogande Förtroendevalda ska i samverkan/mbl med arbetsgivaren göra konsekvensanalyser av planerade verksamhetsförändringar gällande exempelvis arbetsmiljö och anställdas möjligheter att påverka sin arbetstid. Till avdelningsstyrelsen Ska erbjuda sektioner/klubbar grundläggande kunskap i att tolka/läsa direktiv, årsredovisningar, budget etcetera för att sektionen/klubben ska kunna arbeta mer förebyggande och föregripa eventuell information/beslut om verksamhetsförändringar. FS ska arbeta för att öka medvetenheten hos politiker och allmänhet om vilka konsekvenser olika organisations- och verksamhetsformer kan få för verksamheten (vid till exempel bolagiseringar) och anställdas arbetsvillkor. 16

17 Formerna för medlemmarnas inflytande ska utvecklas. Förtroendevalda ska utöver traditionella fackliga mötesformer erbjuda andra möjligheter för anställda och medlemmar att diskutera och ge synpunkter. Till exempel genom informellt frukost-/fikamöte eller plats på intranätet. Avdelningsstyrelsen ska på sin avdelningssida ge utrymme att diskutera/ställa aktuella frågor. FS ska arbeta för att ST blir bättre på att fånga upp åsikter om den fackliga verksamheten och arbetsplatserna genom att skapa diskussionsforum på st.org och genom att till exempel ha veckans fråga eller motsvarande på hemsidan. Vårt inflytande över bemanningen på arbetsplatsen ska stärkas. Till avdelningsstyrelsen Anlitandet av inhyrd personal och visstidsanställda ska minimeras. Till avdelningsstyrelsen Entreprenörer som staten anlitar för att sköta ett nationellt uppdrag ska ha kollektivavtal. Utveckling Staten som arbetsgivare ska föregå med gott exempel och bidra med ekonomiska resurser för att öka drivkraften att satsa på relevant och strategisk kompetensutveckling Till avdelningsstyrelsen FS ska arbeta för att visa på de negativa konsekvenser som uppstår av inte kunna ställa krav på kollektivavtal i offentlig upphandling. Till avdelningsstyrelsen 17

18 Alla statligt anställda ska gå igenom ett introduktionsprogram för att öka kunskapen om staten och det unika att arbeta på uppdrag av staten. Förtroendevalda ska bevaka att alla anställa erbjuds att delta i ett introduktionsprogram. Ska stödja sektioner och klubbar genom att lokalt bilda opinion i frågor rörande behovet att öka kunskapen om vad det betyder att arbeta på statligt uppdrag. Ska via opinionsbildande skapa förståelse och öka kunskapen bland både makthavare och journalister om vad det betyder att arbeta på statligt uppdrag. Alla anställda ska garanteras utvecklings- och lönesamtal. Förtroendevalda ska årligen i samverkan/mbl med arbetsgivaren följa upp att samtliga anställda erbjudits utvecklings- och lönesamtal. Ska stödja sektioner/klubbar via utbildning och framtagande av mallar för hur utvecklings- och lönesamtal kan göras. Ska inför och under avtalsrörelsen bilda opinion i frågor rörande behovet av anställdas utveckling i arbetet och lön därefter. Anställdas inflytande över sin kompetensutveckling måste stärkas. Utvecklingsinsatserna ska ske på betald arbetstid. För varje anställd ska det upprättas en individuell utvecklingsplan utifrån verksamhetens krav, vilken tas fram årligen i dialog mellan chef och anställd. Förtroendevalda ska årligen i möte med arbetsgivaren efterfråga individuella utvecklingsplaner för de anställda samt kräva redovisning av hur dessa framtagits. Ska stödja sektioner/klubbar med utbildning samt mallar för hur en kompetensutvecklingsplan kan utformas. Ska via olika påverkanskanaler bilda såväl lokal som nationell opinion om vikten av kompetensutveckling i arbetslivet. 18

19 Kompetensutvecklingsinsatser eller omställningsinsatser ska även riktas till den grupp som har otrygga anställningar. Förtroendevalda ska särskilt bevaka att även visstidsanställda får kompetensutveckling i arbetet. Ska stödja sektioner/klubbar genom att ta fram en argumentationssamling som underlättar sektionernas kontakter med arbetsgivaren särskilt rörande frågor om kompetensutveckling för visstidsanställda. Ska såväl lokalt som nationellt bilda opinion om visstidsanställdas behov av kompetensutveckling i arbetslivet. Rekrytering Organisationsgraden ska öka under kongressperioden Förtroendevalda ska i det vardagliga fackliga arbetet göra ST synligt på den egna arbetsplatsen. Förtroendevalda ska informera alla på arbetsplatsen om fackliga framgångar (ej om enskilda medlemmar). Förtroendevalda ska fånga upp och stödja medlemmar som vill engagera sig i en viss fråga. Ska årligen kartlägga och analysera organisationsgraden på avdelnings- och sektions/klubbnivå, så långt det är möjligt. FS ska årligen kartlägga och analysera organisationsgraden på förbunds- och avdelningsnivå, så långt det är möjligt. Representativiteten ska förbättras genom att rekrytering sker av alla yrkeskategorier under kongressperioden - Ska årligen kartlägga och analysera representativiteten på avdelningsnivå, så långt det är möjligt. Ska årligen kartlägga och analysera representativiteten på förbundsnivå, så långt det är möjligt. 19

20 Antalet nya medlemmar ska under kongressperioden vara minst lika många som det antal som lämnar ST Förtroendevalda ska informera alla på arbetsplatsen vad ett fackligt medlemskap i ST betyder. Ska minst två gånger per år följa upp medlemsutvecklingen på avdelnings-, sektions- och arbetsplatsnivå. FS ska minst två gånger per år följa upp medlemsutvecklingen på förbunds- och avdelningsnivå. Facklig utbildning Den fackliga utbildningen ska stärka det fackliga arbetet och stödja förverkligandet av ST som både arbetsplatsfacket och facket för medlemmarnas individuella utveckling. Den fackliga utbildningen ska bedrivas med utgångspunkt från utbildningsstrategin. ST ska stärka det fackliga inflytandet genom att alla fackligt förtroendevalda ges en grundläggande facklig utbildning. Förtroendevalda ska två gånger per år uppmana medlemmar att gå en grundläggande facklig utbildning. Avdelningsstyrelsen ska göra en kompetenskartläggning samt identifiera vilka frågor/sakområden som avdelningen behöver mer kunskap i. Avdelningsstyrelsen ska årligen följa upp och arbeta för att varje förtroendevald på arbetsplatsnivå genomgår den fackliga grundutbildningens tre steg. FS sammanställer avdelningars och avdelningsstyrelsers behov av kompetens och kunskap för att samlat kunna göra samlade, riktade kompetens- och kunskapssatsningar. ST ska erbjuda medlemsutbildning kring vilka rättigheter anställda har i arbetslivet Ska ta fram dokument som sektion/klubb kan använda för att följa upp om nyanställda genomgått e-utbildning. Ska ta fram dokument som sektion/klubb kan använda för att följa upp om nyanställda genomgått e-utbildning. FS ska erbjuda medlemsutbildning minst en gång per år. FS ska på st.org informera om anställdas rättigheter och värdet av kollektivavtalet. 20

21 Servicemålen Mål Servicemålen Inom en vecka ska en nyanställd välkomnas av lokala facket. Uppdrag Förtroendevalda ska säkra rutiner för facklig medverkan vid nyanställningar på alla arbetsplatser så tidigt som möjligt i rekryteringsprocessen. Ska stödja sina förtroendevalda och sprida erfarenheter av hur tidig medverkan i nyanställningar kan ske och hur erbjudande om medlemskap kan göras och följas upp (goda exempel). FS ska årligen följa upp nyanställningar inom förbundets verksamhetsområde, så långt det är möjligt. En ny medlem ska välkomnas av lokala facket inom 14 dagar. Inträdesansökan ska registreras inom 24 timmar. Välkomstpaket ska skickas inom fem arbetsdagar. Information om registrering och välkomstpaket ska meddelas lokala facket. Förtroendevalda ska säkra rutiner för att nya medlemmar inom 14 dagar välkomnas av en förtroendevald på den egna arbetsplatsen. Ska följa upp att nya medlemmar välkomnas av förtroendevald på arbetsplatsen. FS ska säkerställa att kansliet har rutiner för att registrera nya medlemmar, skicka välkomstpaket och månatligen informera avdelningsstyrelserna om nya medlemmar. FS ska årligen följa upp nya medlemmars syn på sitt medlemskap och vad ST står för, med mera. En förteckning på nya medlemmar ska gå till avdelningsstyrelsen en gång i månaden. 21

22 Inom 14 dagar efter val till förtroendeuppdrag ska nya uppgifter (FUPP) vara kansliet till handa. Förtroendevalda ska inom 14 dagar informera kansliet om nya förtroendevalda på den egna arbetsplatsen. Ska inom 14 dagar informera kansliet om nya förtroendevalda i sektions- och avdelningsstyrelser, med mera. FS ska säkerställa att kansliet har rutiner för att registrera nya förtroendevalda. Snarast, inom 14 dagar, ska nyvalda arbetsplatsombud kontaktas av sektion/klubb. Inom sex månader ska nyvalda arbetsplatsombud erbjudas relevant utbildning för uppdraget. Inom ett år ska nyvalda arbetsplatsombud ha genomgått utbildningen. Förtroendevalda ska informera sin sektion/klubb om nya arbetsplatsombud på arbetsplatsen. Ska stödja sina sektioner/klubbar och arbetsplatsombud när det gäller planering med mera av utbildningsinsatser. Ska tillhandahålla grundläggande facklig utbildning till nya förtroendevalda på arbetsplatsnivån. Inom 14 dagar ska en nyvald sektionsordförande ha kontaktats av sin avdelning. Inom 14 dagar ska en nyvald avdelningsordförande kontaktas av förbundsordföranden eller någon annan från förbundspresidiet och inom tre månader ska en inbjudan till introduktion skickas ut. Nyvald sektionsordförande ska informera sin avdelningsstyrelse så snart som möjligt efter valet. Ska inom tre månader kontakta en nyvald sektionsordförande. Ska inom tre månader kontakta en nyvald avdelningsordförande. Ska minst en gång per år inbjuda nya avdelningsordföranden till information/diskussion. 22

23 Alla som kontaktar ST Direkt ska vara nöjda med bemötandet. 90 procent av dem som ringer ska få svar inom 60 sekunder. Alla ska få svar/återkoppling inom 12 arbetstimmar. Alla ska få samma faktasvar, oavsett vem som svarar. Ska säkra och utveckla samarbetsavtalet med Vision. Ska årligen följa upp målen för Direkten. Verksamhetsprocessen Mål Verksamhetsprocess Uppdrag Verksamhet och åtgärder som genomförs inom förbundet ska prövas utifrån och inriktas mot att stödja det fackliga arbetet på arbetsplatsen och att detta arbete tydligt ska utgå från medlemmens behov. Det fackliga arbetet på alla nivåer utanför och ovanför arbetsplatsen ska så mycket som möjligt medföra ett direkt stöd i detta arbete. Verksamhetsprocessen ska stärka en nödvändig samverkan och samarbete mellan förbundets olika delar. 23

24 Verksamhetsprocess 2013 Bilaga 2 Januari: STs verksamhetsplan och budget 2013 sänds ut till alla ST-avdelningar med följebrev från förbundsordföranden. Rikstäckande avdelningar hanterar uppdragen vidare till sina sektioner och klubbar. Förbundskansliet fullföljer planeringen för 2013 utifrån kongressens behandling av verksamhetsplan och verksamhetsplan Januari-mars: Förbundskansli och rikstäckande avdelningars styrelser stödjer lokala avdelningar, sektioner och klubbar när det gäller att ta hand om uppdragen som skickats ut. Februari-april: Lokala avdelningar, sektioner och klubbar redovisar behov av stöd och dylikt för att klara de uppdrag som lagts fast. April-maj: På Regionkonferenserna följs uppdragen på arbetsplatsnivå upp. April-maj: Inom förbundsnivåer utanför och ovanför arbetsplatsen prövas verksamheten ut ifrån de behov som redovisats av lokala avdelningar, sektioner och klubbar. Detta omfattar verksamhet som bedrivs: av förbundskansliet centralt och lokalt av rikstäckande avdelningars styrelser i regional samverkan. Stödet till sektioner och klubbar planeras av de rikstäckande avdelningarnas styrelser med stöd av förbundskansliet. Maj-juni: Verksamhet som planeras/beslutas av avdelningsråd och ombudsmöten inriktas mot att stödja det arbetsplatsnära fackliga arbetet utifrån de behov som redovisats av sektioner och klubbar. Förbundsstämman den maj 2013 behandlar förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2012 samt verksamhetsinriktningen för Augusti: Förbundskansliets verksamhet revideras vid behov utifrån de beslut som fattas på förbundsstämman i maj. Augusti- Verksamheten (uppdrag och mål) följs upp och behov av revideringar/korrigeringar oktober: behandlas i samband med beredningen av verksamhetsplan och budget för Under slutet av september och början av oktober genomförs Verksamhetsdagar med ordföranden i de rikstäckande avdelningarna. November: Ordförandekonferensen den november behandlar uppföljning av verksamheten 2013 samt 2014 års verksamhetsplan. December: Förbundsstyrelsen beslutar om STs verksamhetsplan och budget för

25 Fackförbundet ST Box 5308, Stockholm Besök: Sturegatan 15 Telefon: Fax: ST Direkt: E-post: Webbplats: 25

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING 27 3 Bakgrundsrapport Arbetsmiljö, Inflytande & Utveckling Inledning Denna rapport är en av de tre särskilda rapporter som bildar en bakgrund

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ÅRSMÖTE 2013 Årsmöte den 26 mars 2013, kl. 17.00 Plats: Försäkringskassan Östersund Fyrvallavägen 3 i klassrum 2000 och

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning. Sveriges läkarförbund

Verksamhetsberättelse med årsredovisning. Sveriges läkarförbund Verksamhetsberättelse med årsredovisning Sveriges läkarförbund 2013 Kontakt Läkarförbundets kansli Villagatan 5 Box 5610, 114 86 Stockholm 08-790 33 00 info@slf.se www.lakarforbundet.se Läkartidningen

Läs mer

Propositioner. Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för 2013 2016 Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter 2013 2016

Propositioner. Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för 2013 2016 Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter 2013 2016 Fullmäktige 2013 Propositioner Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för 2013 2016 Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter 2013 2016 4 Häfte 4 Innehåll Proposition om Färdplan

Läs mer

Utgångspunkter för hållbart arbete 5

Utgångspunkter för hållbart arbete 5 2 Innehåll Förord 4 Utgångspunkter för hållbart arbete 5 Kompetens för konkurrenskraft och hållbart arbete 6 Helhetssyn och långsiktighet Det fackliga uppdraget Vad är kompetens 8 Individuellt och organisatoriskt

Läs mer

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 91 92 Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 1 Innehåll Inledning

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Rapport Regionala skyddsombud. Regeringsuppdrag

Rapport Regionala skyddsombud. Regeringsuppdrag Regeringsuppdrag Rapport Regionala skyddsombud Förslag till nya rutiner för administration och redovisning av det statliga stödet till regional skyddsombudsverksamhet 2009:27 ESV:s rapporter innehåller

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

STs arbetsmiljörapport 2008. Är staten en attraktiv arbetsgivare?

STs arbetsmiljörapport 2008. Är staten en attraktiv arbetsgivare? STs arbetsmiljörapport 2008 Är staten en attraktiv arbetsgivare? Referens: Alf Andersson, SCB: 08-506 948 46 alf.andersson@scb.se Torbjörn Carlsson, Utredande ombudsman: 08-790 51 35 torbjorn.carlsson@st.org

Läs mer

GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT

GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT Representantskapet 2010 GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT 1 RAPPORT FRÅN GRANSKNINGSUTSKOTTET 2006 2010 Framtiden står framför oss! Roy Cederbäck, Förbundsområde Västmanland Marianne

Läs mer

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning 1(67) Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens rapport nr 1 Verksamheten 1 januari 31 augusti 2008...3 Förbundsstyrelsens rapport nr 2 Kompetens- och löneportfolio...14 Förbundsstyrelsens rapport nr 3 Stipendiefonden

Läs mer