VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET Fastställd av STs förbundsstyrelse i december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. - Fastställd av STs förbundsstyrelse i december 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET Fastställd av STs förbundsstyrelse i december 2012

2

3 Innehåll Inledning 4 Prioriteringar 5 Förbundsstyrelsens uppdrag 7 Budget Bilaga 1: Checklista med beskrivning av uppdrag 11 Bilaga 2: Verksamhetsprocess

4 Målsättningen för verksamheten under 2013 är att organisationsgraden och STs fackliga styrka ökar. Detta ska vara styrande för de aktiviteter och initiativ som görs. Inledning Kongressen 2012 fastställde Mål och utvecklingsplanen , beslutade om inriktningen av verksamheten under hela kongressperioden och lade fast ramarna för verksamheten Dessa beslut ska nu tas om hand och genomföras i syfte att uppnå verksamhetens övergripande mål: Nya medlemmar Nöjda medlemmar Engagerade förtroendevalda Kongressen identifierade fyra viktiga områden (varav kongressen fördjupade sig i tre) som hela organisationen ska prioritera och arbeta med under kongressperioden. Det är områden av stor betydelse för medlemmarna, det vill säga arbetsplatsnära frågor med stor påverkan på medlemmarnas vardag. Dessa är arbetsmiljö, inflytande, utveckling, löner och anställningsvillkor. Verksamhetsplanen för 2013 innehåller dels en sammanfattande prioritering av verksamheten under 2013, dels en detaljerad genomgång av de områden kongressen tog beslut om och vad olika nivåer inom förbundet förväntas att göra (checklista för beskrivning av uppdrag). Med verksamhetsplan 2013 har avdelningarna i uppgift att inom sitt område planera verksamhet utifrån förbundsstyrelsens uppdrag. Avdelningarnas styrelser har också i uppdrag att se till så att motsvarande planering sker på alla nivåer inom den egna avdelningen. ST ska kännetecknas som en stark och tydlig organisation, där medlemsintresset står i centrum. Vår styrka bygger på att vi är många att både rekrytera och behålla medlemmar är därför avgörande för vår framgång och ska prioriteras. 4

5 Prioriteringar och uppdrag i verksamhetsplanen för 2013: 1. Organisera och rekrytera medlemmar. 2. Genomföra avtalsförhandlingar inom branschområdena samt lyfta fram och förtydliga lönepolitiken. 3. Opinion i vissa specifika branschfrågor. 4. Arbetsmiljöfrågor. 5. Stärkt organisatorisk uppbyggnad av förbundets avdelningar, inklusive avdelningarnas ekonomiska förutsättningar. 1. Organisera och rekrytera medlemmar För att öka medlemsrekryteringen till förbundet ska följande insatser göras under 2013: a/ Fullfölja och genomföra förbundsstyrelsens beslut om Strategi+. b/ Inom studerandeområdet ska kännedom om och rekryteringen till ST student öka. c/ Fortsätta genomförandet av doktorandsatsningen. d/ På kongressens uppdrag ta fram hur innestående uppräkning av anslagen och som finns reserverade kan bidra till en ökad koncentration kring de högprioriterade områdena, i första hand ökad organisationsgrad. Uppdraget ska redovisas vid Förbundsstämman e/ Riktade insatser för att förbättra vertikaliteten, främst chefer. 2. Genomföra avtalsförhandlingar inom branschområdena samt lyfta fram och förtydliga lönepolitiken Under 2013 kommer avtalsförhandlingar äga rum inom samtliga avtalsområden. Detta ska vara ett tillfälle för ST att genomföra kongressens beslut om att lyfta fram och förtydliga STs lönepolitik och stärka medlemsdialogen i löneprocessen. Vid sidan om det ska också andra tillfällen för förbundsgemensamma diskussioner om lönepolitiken i överensstämmelse med kongressens motion ske. 3. Opinion i vissa specifika branschfrågor Grunden för att påverka är att veta vart man vill, vilka beslut som måste påverkas och vilka vägar som står till buds. Det handlar om att identifiera beslutsfattare, beskriva politiska processer, formulera mål och budskap, bygga nätverk samt välja kanaler för att nå full effekt med påverkansarbetet. STs opinionsarbete ska utgå från kongressens prioriteringar av tre huvudområden (Arbetsmiljö, Inflytande och Utveckling). Därutöver behöver naturligtvis vissa avtalsfrågor lyftas fram och kopplas till olika avtalsområden. Under 2013 är det vid sidan om opinionsbildningens betydelse för ökad rekrytering arbetsmiljöfrågorna som främst prioriteras. Exempel på områden som därutöver kommer att ske är följande: Inhyrning av personal, främst i fråga om myndighetsutövning på entreprenad. Fortsatt opinionsbildning kring doktoranders situation. Inledande arbete inom det trafikpolitiska området (kongressuppdrag). 5

6 4. Arbetsmiljöfrågor Arbetsmiljöområdet var det område kongressen, på förslag från förbundsstyrelsen, ville att förbundet först borde ta sig an. Kongressen lade fast vilka krav ST ska driva inom området. Under 2013 är det följande fyra prioriterade krav vi kommer att arbeta med: a) Anställda med tidsbegränsad anställning ska i princip likställas med tillsvidareanställda när det gäller rätten till kompetensutveckling, till trygghet vid omställning, skydd vid inkomstbortfall samt övriga anställningsvillkor. Arbetsrätten ska förändras så att oskäliga tidsbegränsade anställningar inte får förekomma. b) Anställda ska i större utsträckning kunna påverka sin arbetstid och få ersättning för all den tid man arbetar. Flextidsavtal ska utformas och tillämpas utifrån de anställdas behov. c) Hot och våld ska inte förekomma på arbetsplatserna. Kraftfulla insatser krävs för att stävja hot och våld. De anställda ska ha kunskap om bemötande för att undvika hot och våld. Lokaler och bemanning ska utformas på så vis att hot och våld elimineras. Det ska finnas rutiner för hur anställda ska stöttas när hot och våld har inträffat. Incidentrapporter ska upprättas när incidenter förekommer och polisanmälan göras. Kunskapen om det inträffade ska tas tillvara för att förhindra hot och våld framöver. d) Arbetsplatserna ska präglas av ett öppet samtalsklimat. Det ska vara tydligt och klart för de anställda vilka rättigheter och skyldigheter man har att uppmärksamma missförhållanden. Därför är det särskilt viktigt att chefer ges grundläggande utbildning i de lagar och regler som gäller då man arbetar inom verksamheten. Anställda ska uppmuntras att påtala brister i verksamheten och att de ska få kunskap om meddelarfriheten. Principen om meddelarfrihet ska omfatta även de som arbetar inom företag som är finansierade av allmänna medel, är hel- eller delägda av det offentliga eller har uppdrag av det offentliga. 5. Stärkt organisatorisk uppbyggnad av förbundets avdelningar, inklusive avdelningarnas ekonomiska förutsättningar Enligt kongressens beslut ska förbundsstyrelsen till ordförandekonferensen 2012 presentera en genomförandeplan för Mål och utvecklingsplanen. Under 2013 påbörjas arbetet med det fjärde uppdraget i Mål och utvecklingsplanen, dvs en stark facklig grundorganisation. Relevant även här är det arbete som redovisades under punkt 1 tidigare och som har att göra med kongressens uppdrag att ta fram hur innestående uppräkning av anslagen som finns reserverade kan bidra till en ökad koncentration kring de högprioriterade områdena, i första hand ökad organisationsgrad. 6

7 Övrigt Servicemålen ska genomföras och ligger kvar som ett prioriterat uppdrag. Då förbundet genomför konferenser och möten av olika slag ska olika slags kompetensutvecklande insatser ske. Särskilt behöver uppmärksammas kompetensutveckling i ledarskap för fackliga ledare samt utbildning i regelsystemet i arbetsmiljöfrågorna. Under 2013 kommer en kommunikationsplan och mediaplan tas fram. Under 2013 ska erfarenheterna från det sk Rättsavdelningsprojektet samlas in och därefter ska förbundsstyrelsen ta beslut om eventuell fortsättning. ST ska påverka opinionen genom deltagande på olika arenor. Under 2013 kommer ST finnas med bl a vid Almedalsveckan (juli 2013) och Kvalitetsmässan (Göteborg november 2013). Under året kommer ST aktivt driva opinion baserat på de ställningstaganden i fackliga politiska frågor kongressen tog beslut om, exempelvis om vår grundläggande syn på lika villkor (jämställdhet, mångfald etcetera). Inom det internationella området prioriteras arbetet på europanivå. Förbundsstyrelsens uppdrag Förbundsstyrelsen/avdelningar/sektioner/klubbar ges i uppdrag att genomföra de prioriteringar som anges i denna verksamhetsplan. Varje nivå i förbundet har ett särskilt ansvar för att uppdragen kommuniceras vidare i organisationen. Dessutom har avdelningarnas styrelser (liksom kansliet) ansvar för att de prioriterade uppdragen kommer med i sina respektive verksamhetsplaner. 7

8 Budget 2013 tkr Utfall 2010 Utfall 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Kongressbudget INTÄKTER Medlemsintäkter * Övriga intäkter Summa KOSTNADER Förbundsgemensam verksamhet Parlamentarisk organisation Anslag Publikt Svenska organisationer Internationell verksamhet Driftskostnader Personal Avskrivning Kongressfond Summa Rörelseresultat Fastighetsnetto Finanser Dispositionsfond Periodiseringsfond Skatter Årets resultat * Medlemsintäkterna beräknades till tkr i kongressbeslut 2012 Fackförbundet ST 5 8

9 Kommentarer till arbetsunderlag för budget för ) Medlemsintäkterna beräknas utifrån oförändrat antal aktiva medlemmar under 2013 jämfört med 2012, samt att ingen ny avgiftsklass införs. 2) I övriga intäkter ingår bland annat biståndsbidrag, lokalhyror och annonsintäkter för förbundstidningen. 3) I anslagen ingår avdelningarnas anslag, FS-utrymme (1,5mkr) samt regional samverkan (3,3mkr). 4) Avgifter till svenska organisationer avser TCO, OFR, ISF och TAM samt dubbelanslutning till SJF. 5) Ökade hyreskostnader till följd av Skatteverkets krav på marknadshyra för Sturegatan 15. 6) Personalkostnaderna ökar ca 2,5mkr 2013 pga ändrad bokföring av löneskatten på pensionskostnaderna. Den har tidigare bokförts som skatter i not 12. 7) Budgeterade avskrivningskostnader 2013 beräknas utifrån beslutad investeringsram om 5mkr ) Till kongressfonden ska enligt kongressbeslut 2008 avsättas 1,5 mkr. per år. Avsättningen görs i årsbokslutet. 9) Fastighetsnettot budgeteras utifrån förväntade hyresintäkter och förvaltningskostnader. Från 2013 redovisas även fastighetsskatten i fastighetsnettot mot tidigare i not 12 skatter. 10) Avkastning av värdepappren beräknas på bedömda räntor, utdelningar och realiserade vinster/förluster med justering för bedömd förändring av nedskrivningar. 11) Avsättning till eller återföring av periodiseringsfond sker samband med årsbokslut. Netto återfört belopp beskattas. 12) I skatteberäkningen ingår skatt på den finansiella avkastningen och skatt för återföring av periodiseringsfond (netto). Före 2013 även fastighetsskatt och löneskatt. Fackförbundet ST 6 9

10 Regional samverkan Regional samverkan Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Region Nord Region Väst Region Syd Region Stockholm, Gotland Parlamentarisk organisation Totalt Genomsnittlig avgift Genomsnittlig avgift Förbundets inkomster av medlemsavgifter räknas fram med hjälp av den genomsnittliga Förbundets inkomster av medlemsavgifter räknas fram med hjälp av den genomsnittliga avgiften avgiften som en medlem betalar. Denna genomsnittliga medlemsavgift ligger också till grund som för anslaget en medlem till betalar. avdelningar. Denna genomsnittliga medlemsavgift ligger också till grund för anslaget till avdelningar. Alla anslagsgrundande medlemmar ligger till grund för beräkningen. Som anslagsgrundande Alla räknas anslagsgrundande alla medlemmar medlemmar förutom arbetslösa, ligger till studerande, grund för pensionärer beräkningen. samt Som de anslagsgrundande som är befriade räknas från förbundsavgift. alla medlemmar förutom arbetslösa, studerande, pensionärer samt de som är befriade från förbundsavgift. Den genomsnittliga avgiften framkommer när antalet anslagsgrundande medlemmar räknas fram i varje aktuell avgiftsklass och summerats. Summan divideras sedan med antalet Den anslagsgrundande genomsnittliga medlemmar. avgiften framkommer när antalet anslagsgrundande medlemmar räknas fram i varje aktuell avgiftsklass och summerats. Summan divideras sedan med antalet anslagsgrundande Genomsnittsavgiften medlemmar. för första halvåret 2012 var 186,02 och andra halvåret (efter införandet av en ny avgiftsklass) 199,14 kronor. Genomsnittsavgiften för första halvåret 2012 var 186,02 och andra halvåret (efter införandet av Den genomsnittliga lokala avgiften i avdelningarna fastställs till att vara 21:- per månad och en ny avgiftsklass) 199,14 kronor. medlem. Den genomsnittliga lokala avgiften i avdelningarna fastställs till att vara 21 kronor per månad och medlem. Fackförbundet ST 7 10

11 Checklista med beskrivning av uppdrag Bilaga 1 Krav markerade med fet och kursiverad stil är prioriterade under 2013 Arbetsmiljö Krav Arbetsmiljö Uppdrag Systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs regelbundet på alla arbetsplatser. Kartläggningar, handlingsplaner och uppföljningar av arbetsmiljön ska vara delar i en årlig verksamhetsplanering. Arbetsgivarna måste genomföra och följa upp risk- och konsekvensanalyser av arbetsmiljön samt upprätta handlingsplaner vid organisationsförändringar, förnyelsearbete, resurstilldelning med mera. ST ska verka för att myndigheter och bolag inför personalpolitiska bokslut. (yrkande på kongressen). Förtroendevalda ska ställa krav på att ett systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs regelbundet på arbetsplatsen. Förtroendevalda ska ställa krav på att konsekvensbeskrivningar och handlingsplaner upprättas vid organisationsförändringar, förnyelsearbete, resurstilldelning med mera. Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå inom myndighet och bolag tydligt driva frågan om ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Avdel ningen ska utse en särskild arbetsmiljöansvarig enligt STs normalstadgar. Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå på myndighet och bolag tydligt driva frågan om att konsekvensbeskrivningar och hand lingsplaner ska upprättas vid organisationsförändringar, förnyelsearbete, resurstilldelning med mera. - 11

12 Arbetsplatsombud och skyddsombud ska ges möjlighet att delta i grund- och fördjupningsutbildning. Chefer/ledare med ansvar för arbetsmiljö ska få den utbildning som krävs för att de ska kunna ta sitt ansvar. Förtroendevalda på arbetsplatsen ska delta i de grund- och fördjupningsutbildningar i arbetsmiljö som krävs för uppdraget. Uppmana förtroendevalda på arbetsplatser att ta del av grund- och fördjupningsutbildningar inom arbetsmiljöområdet. ST egen utbildning liksom utbildning som genomförs på myndighet eller bolag. Ställa krav på myndighets- och bolagsledningar att chefer ska ha goda kunskaper om vad som skapar en bra arbetsmiljö. Uppdra åt STs kansli att ta fram relevant arbetsmiljöutbildning upphandlad eller egen. Anställda med tidsbegränsad anställning ska i princip likställas med tillsvidareanställda när det gäller rätten till kompetensutveckling, trygghet vid omställning, skydd vid inkomstbortfall samt övriga anställningsvillkor. Arbetsrätten ska förändras så att oskäliga tidsbegränsade anställningar inte får förekomma. Att föra ut STs politik på arbetsplatsen och i överläggningar gentemot sin arbetsgivare driva krav på att en tidsbegränsad anställning ska övergå till en tillsvidareanställning. Att i avtalsförhandlingar på avdelningsnivå driva avtalskrav som innebär att de med tidsbegränsad anställning lik - ställs med dem som har tillsvidareanställning. Att i avtalsrörelse driva krav som innebär att de med tidsbegränsad anställning likställs med dem som har tillsvidareanställning. Att politiskt driva frågan om att oskäliga tidsbegränsade anställningar inte får förekomma. 12

13 Avtalen ska förstärkas för att säkra tryggheten för de anställda vid omstrukturering och omorganisation men också för att underlätta förändringsarbete - Att i avtalsförhandlingar på avdelningsnivå driva krav som innebär att tryggheten ökar för de anställda vid omstrukturering och omorganisation men också för att underlätta förändringsarbetet. Att i avtalsrörelse driva krav som innebär att tryggheten ökar för de anställda vid omstrukturering och omorganisation men också för att underlätta förändringsarbetet. De anställda ska ha ergonomiskt välutvecklade arbetsplatser. IT-systemen ska ha hög användbarhet för att gynna arbetsmiljö och effektivitet. Det kräver ett inflytande från de anställda över hur verksamhet och ITsystem utvecklas Förtroendevalda ska ställa krav på arbetsplatsernas utformning liksom IT-stöd ska vara välutvecklade och ha hög användbarhet Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå inom myndighet och bolag tydligt driva frågan om att arbetsplatsernas utformning liksom IT-stöd ska vara välutvecklade och ha hög användbarhet. - 13

14 Anställda ska i större utsträckning kunna påverka sin arbetstid och få ersättning för all den tid man arbetar. Flextidsavtal ska utformas och tillämpas utifrån de anställdas behov. ST anser att processen med att lagstiftningsvägen arbeta för en kortare arbetstid måste fortsätta för att vi ska få en ökad livskvalitet, ökad sysselsättning och för att minska ohälsan. (Yrkande på kongressen) Förtroendevalda ska ställa krav på att all arbetstid ska ersättas enligt avtal samt att de regler som finns för flextid följs på arbetsplatsen. Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå inom myndighet och bolag tydligt driva frågan om att all arbetstid ska ersättas enligt avtal samt att regler för flextid följs. Uppdra åt STs kansliet att regelbundet följa upp hur arbetstidsavtal med mera tillämpas inom förbundets område samt att föreslå förändringar i avtal samt ge riktlinjer till avdelningarna. Detta med syfte att de anställda ska få ett större inflytande över sin arbetstid och för att få ersättning för all den tid man arbetar. Hot och våld ska inte förekomma på arbetsplatserna. Kraftfulla insatser krävs för att stävja hot och våld. De anställda ska ha kunskap om bemötande för att undvika hot och våld. Lokaler och bemanning ska utformas på så vis att hot och våld elimineras. Det ska finnas rutiner för hur anställda ska stöttas när hot och våld har inträffat. Incidentrapporter ska upprättas när incidenter förekommer och polisanmälan göras. Kunskapen om det inträffade ska tas tillvara för att förhindra hot och våld framöver. Forskning, utbildning och tillsyn inom arbetsmiljöområdet tillförs resurser för att bättre kunna förebygga olika typer av arbetsmiljöproblem, inte minst vad gäller hot- och våld i arbetslivet. (Yrkande på kongressen). Förtroendevalda ska ställa krav på nolltolerans mot hot och våld, att de krav som ställs utifrån arbetsmiljölagstiftning ska följas liksom att utbildning i bemötande genomförs och att bemanning, lokaler och stöd utformas så att hot och våld inte förekommer. Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå på myndighet och bolag tydligt driva frågan om att hot och våld inte ska förekomma på arbetsplatserna. Ska driva kravet att regeringen tillsätter en särskild kommission med uppdrag att föreslå konkreta åtgärder för hur hot och våld mot anställda ska stoppas. Ska verka för att forskning, utbildning och tillsyn inom arbetsmiljöområdet tillförs resurser för att bättre kunna förebygga olika typer av arbetsmiljöproblem, inte minst vad gäller hot- och våld i arbetslivet. 14

15 Arbetsplatserna ska präglas av ett öppet samtalsklimat. Det ska vara tydligt och klart för de anställda vilka rättigheter och skyldigheter man har att uppmärksamma missförhållanden. Därför är det särskilt viktigt att chefer ges grundläggande utbildning i de lagar och regler som gäller då man arbetar inom verksamheten. Anställda ska uppmuntras att påtala brister i verksamheten och att de ska få kunskap om meddelarfriheten. Principen om meddelarfrihet ska omfatta även de som arbetar inom företag som är finansierade av allmänna medel, är hel- eller delägda av det offentliga eller har uppdrag av det offentliga. Förtroendevalda ska på arbetsplatsen ställa krav på ledningen att samtliga anställda ska ges god kännedom om vilka rättigheter och skyldigheter man har att uppmärksamma eventuella missförhållanden på arbetsplatsen. Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå inom myndighet och bolag tydligt driva frågan att på alla arbetsplatser ska det finnas en god kännedom bland de anställda om vilka rättigheter och skyldigheter man har att uppmärksamma eventuella missförhållanden på arbetsplatsen. Ska driva det politiska kravet att meddelarfrihet ska omfatta verksamhet som finansieras av allmänna medel. ST ska uppmärksamma vilka myndigheter och bolag som utifrån arbetsmiljörapporter och annan information har den bästa arbetsmiljön. ST ska lyfta goda arbetsmiljöinsatser (Yrkande på kongressen) Att ge förslag på myndigheter/bolag som kan visa på en dokumenterad bra arbetsmiljö. Till avdelningsstyrelsen Att ge förslag på myndigheter/bolag som kan visa på en dokumenterad bra arbetsmiljö. Ska ge kansliet i uppdrag att årligen redovisa vilka myndigheter och bolag som utifrån arbetsmiljörapporter och annan information har den bästa arbetsmiljön. 15

16 Inflytande Det fackliga inflytandet ska försvaras genom att ta strid för rätten till facklig tid, fackligt arbete och facklig utbildning Förtroendevalda ska årligen i samverkan/mbl med arbetsgivaren göra en översyn av hur partsarbetet fungerar på arbetsplatsen. Ska stödja sektioner/klubbar genom att skapa verktyg för förtroendevalda att granska partsarbetet på arbetsplatsen. FS ska arbeta för att påtala vikten av fackligt arbete för verksamheters utveckling. FS ska genom debatt/opinionsbildning öka kunskapen och respekten hos arbetsgivare för innehållet i FML/ avtal om fackligt förtroendevalda. Inflytande över organisationsförändringar ska ske genom alla de former och verktyg som står till vårt förfogande Förtroendevalda ska i samverkan/mbl med arbetsgivaren göra konsekvensanalyser av planerade verksamhetsförändringar gällande exempelvis arbetsmiljö och anställdas möjligheter att påverka sin arbetstid. Till avdelningsstyrelsen Ska erbjuda sektioner/klubbar grundläggande kunskap i att tolka/läsa direktiv, årsredovisningar, budget etcetera för att sektionen/klubben ska kunna arbeta mer förebyggande och föregripa eventuell information/beslut om verksamhetsförändringar. FS ska arbeta för att öka medvetenheten hos politiker och allmänhet om vilka konsekvenser olika organisations- och verksamhetsformer kan få för verksamheten (vid till exempel bolagiseringar) och anställdas arbetsvillkor. 16

17 Formerna för medlemmarnas inflytande ska utvecklas. Förtroendevalda ska utöver traditionella fackliga mötesformer erbjuda andra möjligheter för anställda och medlemmar att diskutera och ge synpunkter. Till exempel genom informellt frukost-/fikamöte eller plats på intranätet. Avdelningsstyrelsen ska på sin avdelningssida ge utrymme att diskutera/ställa aktuella frågor. FS ska arbeta för att ST blir bättre på att fånga upp åsikter om den fackliga verksamheten och arbetsplatserna genom att skapa diskussionsforum på st.org och genom att till exempel ha veckans fråga eller motsvarande på hemsidan. Vårt inflytande över bemanningen på arbetsplatsen ska stärkas. Till avdelningsstyrelsen Anlitandet av inhyrd personal och visstidsanställda ska minimeras. Till avdelningsstyrelsen Entreprenörer som staten anlitar för att sköta ett nationellt uppdrag ska ha kollektivavtal. Utveckling Staten som arbetsgivare ska föregå med gott exempel och bidra med ekonomiska resurser för att öka drivkraften att satsa på relevant och strategisk kompetensutveckling Till avdelningsstyrelsen FS ska arbeta för att visa på de negativa konsekvenser som uppstår av inte kunna ställa krav på kollektivavtal i offentlig upphandling. Till avdelningsstyrelsen 17

18 Alla statligt anställda ska gå igenom ett introduktionsprogram för att öka kunskapen om staten och det unika att arbeta på uppdrag av staten. Förtroendevalda ska bevaka att alla anställa erbjuds att delta i ett introduktionsprogram. Ska stödja sektioner och klubbar genom att lokalt bilda opinion i frågor rörande behovet att öka kunskapen om vad det betyder att arbeta på statligt uppdrag. Ska via opinionsbildande skapa förståelse och öka kunskapen bland både makthavare och journalister om vad det betyder att arbeta på statligt uppdrag. Alla anställda ska garanteras utvecklings- och lönesamtal. Förtroendevalda ska årligen i samverkan/mbl med arbetsgivaren följa upp att samtliga anställda erbjudits utvecklings- och lönesamtal. Ska stödja sektioner/klubbar via utbildning och framtagande av mallar för hur utvecklings- och lönesamtal kan göras. Ska inför och under avtalsrörelsen bilda opinion i frågor rörande behovet av anställdas utveckling i arbetet och lön därefter. Anställdas inflytande över sin kompetensutveckling måste stärkas. Utvecklingsinsatserna ska ske på betald arbetstid. För varje anställd ska det upprättas en individuell utvecklingsplan utifrån verksamhetens krav, vilken tas fram årligen i dialog mellan chef och anställd. Förtroendevalda ska årligen i möte med arbetsgivaren efterfråga individuella utvecklingsplaner för de anställda samt kräva redovisning av hur dessa framtagits. Ska stödja sektioner/klubbar med utbildning samt mallar för hur en kompetensutvecklingsplan kan utformas. Ska via olika påverkanskanaler bilda såväl lokal som nationell opinion om vikten av kompetensutveckling i arbetslivet. 18

19 Kompetensutvecklingsinsatser eller omställningsinsatser ska även riktas till den grupp som har otrygga anställningar. Förtroendevalda ska särskilt bevaka att även visstidsanställda får kompetensutveckling i arbetet. Ska stödja sektioner/klubbar genom att ta fram en argumentationssamling som underlättar sektionernas kontakter med arbetsgivaren särskilt rörande frågor om kompetensutveckling för visstidsanställda. Ska såväl lokalt som nationellt bilda opinion om visstidsanställdas behov av kompetensutveckling i arbetslivet. Rekrytering Organisationsgraden ska öka under kongressperioden Förtroendevalda ska i det vardagliga fackliga arbetet göra ST synligt på den egna arbetsplatsen. Förtroendevalda ska informera alla på arbetsplatsen om fackliga framgångar (ej om enskilda medlemmar). Förtroendevalda ska fånga upp och stödja medlemmar som vill engagera sig i en viss fråga. Ska årligen kartlägga och analysera organisationsgraden på avdelnings- och sektions/klubbnivå, så långt det är möjligt. FS ska årligen kartlägga och analysera organisationsgraden på förbunds- och avdelningsnivå, så långt det är möjligt. Representativiteten ska förbättras genom att rekrytering sker av alla yrkeskategorier under kongressperioden - Ska årligen kartlägga och analysera representativiteten på avdelningsnivå, så långt det är möjligt. Ska årligen kartlägga och analysera representativiteten på förbundsnivå, så långt det är möjligt. 19

20 Antalet nya medlemmar ska under kongressperioden vara minst lika många som det antal som lämnar ST Förtroendevalda ska informera alla på arbetsplatsen vad ett fackligt medlemskap i ST betyder. Ska minst två gånger per år följa upp medlemsutvecklingen på avdelnings-, sektions- och arbetsplatsnivå. FS ska minst två gånger per år följa upp medlemsutvecklingen på förbunds- och avdelningsnivå. Facklig utbildning Den fackliga utbildningen ska stärka det fackliga arbetet och stödja förverkligandet av ST som både arbetsplatsfacket och facket för medlemmarnas individuella utveckling. Den fackliga utbildningen ska bedrivas med utgångspunkt från utbildningsstrategin. ST ska stärka det fackliga inflytandet genom att alla fackligt förtroendevalda ges en grundläggande facklig utbildning. Förtroendevalda ska två gånger per år uppmana medlemmar att gå en grundläggande facklig utbildning. Avdelningsstyrelsen ska göra en kompetenskartläggning samt identifiera vilka frågor/sakområden som avdelningen behöver mer kunskap i. Avdelningsstyrelsen ska årligen följa upp och arbeta för att varje förtroendevald på arbetsplatsnivå genomgår den fackliga grundutbildningens tre steg. FS sammanställer avdelningars och avdelningsstyrelsers behov av kompetens och kunskap för att samlat kunna göra samlade, riktade kompetens- och kunskapssatsningar. ST ska erbjuda medlemsutbildning kring vilka rättigheter anställda har i arbetslivet Ska ta fram dokument som sektion/klubb kan använda för att följa upp om nyanställda genomgått e-utbildning. Ska ta fram dokument som sektion/klubb kan använda för att följa upp om nyanställda genomgått e-utbildning. FS ska erbjuda medlemsutbildning minst en gång per år. FS ska på st.org informera om anställdas rättigheter och värdet av kollektivavtalet. 20

21 Servicemålen Mål Servicemålen Inom en vecka ska en nyanställd välkomnas av lokala facket. Uppdrag Förtroendevalda ska säkra rutiner för facklig medverkan vid nyanställningar på alla arbetsplatser så tidigt som möjligt i rekryteringsprocessen. Ska stödja sina förtroendevalda och sprida erfarenheter av hur tidig medverkan i nyanställningar kan ske och hur erbjudande om medlemskap kan göras och följas upp (goda exempel). FS ska årligen följa upp nyanställningar inom förbundets verksamhetsområde, så långt det är möjligt. En ny medlem ska välkomnas av lokala facket inom 14 dagar. Inträdesansökan ska registreras inom 24 timmar. Välkomstpaket ska skickas inom fem arbetsdagar. Information om registrering och välkomstpaket ska meddelas lokala facket. Förtroendevalda ska säkra rutiner för att nya medlemmar inom 14 dagar välkomnas av en förtroendevald på den egna arbetsplatsen. Ska följa upp att nya medlemmar välkomnas av förtroendevald på arbetsplatsen. FS ska säkerställa att kansliet har rutiner för att registrera nya medlemmar, skicka välkomstpaket och månatligen informera avdelningsstyrelserna om nya medlemmar. FS ska årligen följa upp nya medlemmars syn på sitt medlemskap och vad ST står för, med mera. En förteckning på nya medlemmar ska gå till avdelningsstyrelsen en gång i månaden. 21

22 Inom 14 dagar efter val till förtroendeuppdrag ska nya uppgifter (FUPP) vara kansliet till handa. Förtroendevalda ska inom 14 dagar informera kansliet om nya förtroendevalda på den egna arbetsplatsen. Ska inom 14 dagar informera kansliet om nya förtroendevalda i sektions- och avdelningsstyrelser, med mera. FS ska säkerställa att kansliet har rutiner för att registrera nya förtroendevalda. Snarast, inom 14 dagar, ska nyvalda arbetsplatsombud kontaktas av sektion/klubb. Inom sex månader ska nyvalda arbetsplatsombud erbjudas relevant utbildning för uppdraget. Inom ett år ska nyvalda arbetsplatsombud ha genomgått utbildningen. Förtroendevalda ska informera sin sektion/klubb om nya arbetsplatsombud på arbetsplatsen. Ska stödja sina sektioner/klubbar och arbetsplatsombud när det gäller planering med mera av utbildningsinsatser. Ska tillhandahålla grundläggande facklig utbildning till nya förtroendevalda på arbetsplatsnivån. Inom 14 dagar ska en nyvald sektionsordförande ha kontaktats av sin avdelning. Inom 14 dagar ska en nyvald avdelningsordförande kontaktas av förbundsordföranden eller någon annan från förbundspresidiet och inom tre månader ska en inbjudan till introduktion skickas ut. Nyvald sektionsordförande ska informera sin avdelningsstyrelse så snart som möjligt efter valet. Ska inom tre månader kontakta en nyvald sektionsordförande. Ska inom tre månader kontakta en nyvald avdelningsordförande. Ska minst en gång per år inbjuda nya avdelningsordföranden till information/diskussion. 22

23 Alla som kontaktar ST Direkt ska vara nöjda med bemötandet. 90 procent av dem som ringer ska få svar inom 60 sekunder. Alla ska få svar/återkoppling inom 12 arbetstimmar. Alla ska få samma faktasvar, oavsett vem som svarar. Ska säkra och utveckla samarbetsavtalet med Vision. Ska årligen följa upp målen för Direkten. Verksamhetsprocessen Mål Verksamhetsprocess Uppdrag Verksamhet och åtgärder som genomförs inom förbundet ska prövas utifrån och inriktas mot att stödja det fackliga arbetet på arbetsplatsen och att detta arbete tydligt ska utgå från medlemmens behov. Det fackliga arbetet på alla nivåer utanför och ovanför arbetsplatsen ska så mycket som möjligt medföra ett direkt stöd i detta arbete. Verksamhetsprocessen ska stärka en nödvändig samverkan och samarbete mellan förbundets olika delar. 23

24 Verksamhetsprocess 2013 Bilaga 2 Januari: STs verksamhetsplan och budget 2013 sänds ut till alla ST-avdelningar med följebrev från förbundsordföranden. Rikstäckande avdelningar hanterar uppdragen vidare till sina sektioner och klubbar. Förbundskansliet fullföljer planeringen för 2013 utifrån kongressens behandling av verksamhetsplan och verksamhetsplan Januari-mars: Förbundskansli och rikstäckande avdelningars styrelser stödjer lokala avdelningar, sektioner och klubbar när det gäller att ta hand om uppdragen som skickats ut. Februari-april: Lokala avdelningar, sektioner och klubbar redovisar behov av stöd och dylikt för att klara de uppdrag som lagts fast. April-maj: På Regionkonferenserna följs uppdragen på arbetsplatsnivå upp. April-maj: Inom förbundsnivåer utanför och ovanför arbetsplatsen prövas verksamheten ut ifrån de behov som redovisats av lokala avdelningar, sektioner och klubbar. Detta omfattar verksamhet som bedrivs: av förbundskansliet centralt och lokalt av rikstäckande avdelningars styrelser i regional samverkan. Stödet till sektioner och klubbar planeras av de rikstäckande avdelningarnas styrelser med stöd av förbundskansliet. Maj-juni: Verksamhet som planeras/beslutas av avdelningsråd och ombudsmöten inriktas mot att stödja det arbetsplatsnära fackliga arbetet utifrån de behov som redovisats av sektioner och klubbar. Förbundsstämman den maj 2013 behandlar förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2012 samt verksamhetsinriktningen för Augusti: Förbundskansliets verksamhet revideras vid behov utifrån de beslut som fattas på förbundsstämman i maj. Augusti- Verksamheten (uppdrag och mål) följs upp och behov av revideringar/korrigeringar oktober: behandlas i samband med beredningen av verksamhetsplan och budget för Under slutet av september och början av oktober genomförs Verksamhetsdagar med ordföranden i de rikstäckande avdelningarna. November: Ordförandekonferensen den november behandlar uppföljning av verksamheten 2013 samt 2014 års verksamhetsplan. December: Förbundsstyrelsen beslutar om STs verksamhetsplan och budget för

25 Fackförbundet ST Box 5308, Stockholm Besök: Sturegatan 15 Telefon: Fax: ST Direkt: E-post: Webbplats: 25

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0 5 Fastställande av avgifter Avgiftshöjning i tre steg Bakgrund SEKOs verksamhet och struktur bygger i stora stycken på en verklighet där vi hade knappt 150 000

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha 1 Vision- ombud 2 Syfte Aktiv som ombud Rekrytera Medlemsdialog Samverka Coacha 3 Mål Facklig ledare i Vision Kunskap om Vision Ha dialog med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda Rekrytera medlemmar

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Samverkan i Norrköpings kommun

Samverkan i Norrköpings kommun Samverkan i Norrköpings kommun AVTAL 2010 Innehåll Samverkansavtal i Norrköpings kommun 3 Medarbetarsamtal 3 Arbetsplatsträff 3 Samverkansråd 4 Förhandling enligt Medbestämmandelagen 4 Dokumentation 5

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Akademikernas ansvar Ekonomi 2009 2012

Akademikernas ansvar Ekonomi 2009 2012 Akademikernas ansvar Ekonomi 2009 2012 Förslag till beslut Styrelsens förslag till beslut med anledning av överskott/underskott enligt de för Saco (moderföreningen) fastställda resultat- och balansräkningarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok KOMPETENSUTVECKLING I UDDEVALLA KOMMUN Datum Mål Kompetensutvecklingen inom Uddevalla kommun skall * för kommunen medföra att effektiviteten förstärks genom att den anställdes

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

ST inom åklagarväsendet

ST inom åklagarväsendet ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 6-2010 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 8-9 september i Stockholm (EBMs lokaler på Hantverkargatan) Närvarande Veronica Yng Gisslin

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET DEN 13 MARS 2013

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET DEN 13 MARS 2013 HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET DEN 13 MARS 2013 * DAGORDNING * VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 * BOKSLUT FÖR 2012 * VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 * BUDGETFÖRSLAG FÖR 2013 * FASTSTÄLLA VAL AV ARBETSPLATSOMBUD 2013

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Häfte 7. Fördjupningsmaterial

Häfte 7. Fördjupningsmaterial Häfte 7 Fördjupningsmaterial Fördjupningsmaterial kopplat till strategisk plan 2016-2017 Inledning Fördjupningsmaterialet är inte en del i beslutsunderlaget till förbundsstämman utan är till för att beskriva

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Beslutsfattare Ansvarig funktion Stina Sundling Wingfors, områdeschef Arbetsmiljö-

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ST inom Försäkringskassan Sektion Västra Götaland/Halland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för ST-FK sektion 14 Västra Götaland/Halland lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 Verksamheten i Västra

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer