VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET Fastställd av STs förbundsstyrelse i december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. - Fastställd av STs förbundsstyrelse i december 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET Fastställd av STs förbundsstyrelse i december 2012

2

3 Innehåll Inledning 4 Prioriteringar 5 Förbundsstyrelsens uppdrag 7 Budget Bilaga 1: Checklista med beskrivning av uppdrag 11 Bilaga 2: Verksamhetsprocess

4 Målsättningen för verksamheten under 2013 är att organisationsgraden och STs fackliga styrka ökar. Detta ska vara styrande för de aktiviteter och initiativ som görs. Inledning Kongressen 2012 fastställde Mål och utvecklingsplanen , beslutade om inriktningen av verksamheten under hela kongressperioden och lade fast ramarna för verksamheten Dessa beslut ska nu tas om hand och genomföras i syfte att uppnå verksamhetens övergripande mål: Nya medlemmar Nöjda medlemmar Engagerade förtroendevalda Kongressen identifierade fyra viktiga områden (varav kongressen fördjupade sig i tre) som hela organisationen ska prioritera och arbeta med under kongressperioden. Det är områden av stor betydelse för medlemmarna, det vill säga arbetsplatsnära frågor med stor påverkan på medlemmarnas vardag. Dessa är arbetsmiljö, inflytande, utveckling, löner och anställningsvillkor. Verksamhetsplanen för 2013 innehåller dels en sammanfattande prioritering av verksamheten under 2013, dels en detaljerad genomgång av de områden kongressen tog beslut om och vad olika nivåer inom förbundet förväntas att göra (checklista för beskrivning av uppdrag). Med verksamhetsplan 2013 har avdelningarna i uppgift att inom sitt område planera verksamhet utifrån förbundsstyrelsens uppdrag. Avdelningarnas styrelser har också i uppdrag att se till så att motsvarande planering sker på alla nivåer inom den egna avdelningen. ST ska kännetecknas som en stark och tydlig organisation, där medlemsintresset står i centrum. Vår styrka bygger på att vi är många att både rekrytera och behålla medlemmar är därför avgörande för vår framgång och ska prioriteras. 4

5 Prioriteringar och uppdrag i verksamhetsplanen för 2013: 1. Organisera och rekrytera medlemmar. 2. Genomföra avtalsförhandlingar inom branschområdena samt lyfta fram och förtydliga lönepolitiken. 3. Opinion i vissa specifika branschfrågor. 4. Arbetsmiljöfrågor. 5. Stärkt organisatorisk uppbyggnad av förbundets avdelningar, inklusive avdelningarnas ekonomiska förutsättningar. 1. Organisera och rekrytera medlemmar För att öka medlemsrekryteringen till förbundet ska följande insatser göras under 2013: a/ Fullfölja och genomföra förbundsstyrelsens beslut om Strategi+. b/ Inom studerandeområdet ska kännedom om och rekryteringen till ST student öka. c/ Fortsätta genomförandet av doktorandsatsningen. d/ På kongressens uppdrag ta fram hur innestående uppräkning av anslagen och som finns reserverade kan bidra till en ökad koncentration kring de högprioriterade områdena, i första hand ökad organisationsgrad. Uppdraget ska redovisas vid Förbundsstämman e/ Riktade insatser för att förbättra vertikaliteten, främst chefer. 2. Genomföra avtalsförhandlingar inom branschområdena samt lyfta fram och förtydliga lönepolitiken Under 2013 kommer avtalsförhandlingar äga rum inom samtliga avtalsområden. Detta ska vara ett tillfälle för ST att genomföra kongressens beslut om att lyfta fram och förtydliga STs lönepolitik och stärka medlemsdialogen i löneprocessen. Vid sidan om det ska också andra tillfällen för förbundsgemensamma diskussioner om lönepolitiken i överensstämmelse med kongressens motion ske. 3. Opinion i vissa specifika branschfrågor Grunden för att påverka är att veta vart man vill, vilka beslut som måste påverkas och vilka vägar som står till buds. Det handlar om att identifiera beslutsfattare, beskriva politiska processer, formulera mål och budskap, bygga nätverk samt välja kanaler för att nå full effekt med påverkansarbetet. STs opinionsarbete ska utgå från kongressens prioriteringar av tre huvudområden (Arbetsmiljö, Inflytande och Utveckling). Därutöver behöver naturligtvis vissa avtalsfrågor lyftas fram och kopplas till olika avtalsområden. Under 2013 är det vid sidan om opinionsbildningens betydelse för ökad rekrytering arbetsmiljöfrågorna som främst prioriteras. Exempel på områden som därutöver kommer att ske är följande: Inhyrning av personal, främst i fråga om myndighetsutövning på entreprenad. Fortsatt opinionsbildning kring doktoranders situation. Inledande arbete inom det trafikpolitiska området (kongressuppdrag). 5

6 4. Arbetsmiljöfrågor Arbetsmiljöområdet var det område kongressen, på förslag från förbundsstyrelsen, ville att förbundet först borde ta sig an. Kongressen lade fast vilka krav ST ska driva inom området. Under 2013 är det följande fyra prioriterade krav vi kommer att arbeta med: a) Anställda med tidsbegränsad anställning ska i princip likställas med tillsvidareanställda när det gäller rätten till kompetensutveckling, till trygghet vid omställning, skydd vid inkomstbortfall samt övriga anställningsvillkor. Arbetsrätten ska förändras så att oskäliga tidsbegränsade anställningar inte får förekomma. b) Anställda ska i större utsträckning kunna påverka sin arbetstid och få ersättning för all den tid man arbetar. Flextidsavtal ska utformas och tillämpas utifrån de anställdas behov. c) Hot och våld ska inte förekomma på arbetsplatserna. Kraftfulla insatser krävs för att stävja hot och våld. De anställda ska ha kunskap om bemötande för att undvika hot och våld. Lokaler och bemanning ska utformas på så vis att hot och våld elimineras. Det ska finnas rutiner för hur anställda ska stöttas när hot och våld har inträffat. Incidentrapporter ska upprättas när incidenter förekommer och polisanmälan göras. Kunskapen om det inträffade ska tas tillvara för att förhindra hot och våld framöver. d) Arbetsplatserna ska präglas av ett öppet samtalsklimat. Det ska vara tydligt och klart för de anställda vilka rättigheter och skyldigheter man har att uppmärksamma missförhållanden. Därför är det särskilt viktigt att chefer ges grundläggande utbildning i de lagar och regler som gäller då man arbetar inom verksamheten. Anställda ska uppmuntras att påtala brister i verksamheten och att de ska få kunskap om meddelarfriheten. Principen om meddelarfrihet ska omfatta även de som arbetar inom företag som är finansierade av allmänna medel, är hel- eller delägda av det offentliga eller har uppdrag av det offentliga. 5. Stärkt organisatorisk uppbyggnad av förbundets avdelningar, inklusive avdelningarnas ekonomiska förutsättningar Enligt kongressens beslut ska förbundsstyrelsen till ordförandekonferensen 2012 presentera en genomförandeplan för Mål och utvecklingsplanen. Under 2013 påbörjas arbetet med det fjärde uppdraget i Mål och utvecklingsplanen, dvs en stark facklig grundorganisation. Relevant även här är det arbete som redovisades under punkt 1 tidigare och som har att göra med kongressens uppdrag att ta fram hur innestående uppräkning av anslagen som finns reserverade kan bidra till en ökad koncentration kring de högprioriterade områdena, i första hand ökad organisationsgrad. 6

7 Övrigt Servicemålen ska genomföras och ligger kvar som ett prioriterat uppdrag. Då förbundet genomför konferenser och möten av olika slag ska olika slags kompetensutvecklande insatser ske. Särskilt behöver uppmärksammas kompetensutveckling i ledarskap för fackliga ledare samt utbildning i regelsystemet i arbetsmiljöfrågorna. Under 2013 kommer en kommunikationsplan och mediaplan tas fram. Under 2013 ska erfarenheterna från det sk Rättsavdelningsprojektet samlas in och därefter ska förbundsstyrelsen ta beslut om eventuell fortsättning. ST ska påverka opinionen genom deltagande på olika arenor. Under 2013 kommer ST finnas med bl a vid Almedalsveckan (juli 2013) och Kvalitetsmässan (Göteborg november 2013). Under året kommer ST aktivt driva opinion baserat på de ställningstaganden i fackliga politiska frågor kongressen tog beslut om, exempelvis om vår grundläggande syn på lika villkor (jämställdhet, mångfald etcetera). Inom det internationella området prioriteras arbetet på europanivå. Förbundsstyrelsens uppdrag Förbundsstyrelsen/avdelningar/sektioner/klubbar ges i uppdrag att genomföra de prioriteringar som anges i denna verksamhetsplan. Varje nivå i förbundet har ett särskilt ansvar för att uppdragen kommuniceras vidare i organisationen. Dessutom har avdelningarnas styrelser (liksom kansliet) ansvar för att de prioriterade uppdragen kommer med i sina respektive verksamhetsplaner. 7

8 Budget 2013 tkr Utfall 2010 Utfall 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Kongressbudget INTÄKTER Medlemsintäkter * Övriga intäkter Summa KOSTNADER Förbundsgemensam verksamhet Parlamentarisk organisation Anslag Publikt Svenska organisationer Internationell verksamhet Driftskostnader Personal Avskrivning Kongressfond Summa Rörelseresultat Fastighetsnetto Finanser Dispositionsfond Periodiseringsfond Skatter Årets resultat * Medlemsintäkterna beräknades till tkr i kongressbeslut 2012 Fackförbundet ST 5 8

9 Kommentarer till arbetsunderlag för budget för ) Medlemsintäkterna beräknas utifrån oförändrat antal aktiva medlemmar under 2013 jämfört med 2012, samt att ingen ny avgiftsklass införs. 2) I övriga intäkter ingår bland annat biståndsbidrag, lokalhyror och annonsintäkter för förbundstidningen. 3) I anslagen ingår avdelningarnas anslag, FS-utrymme (1,5mkr) samt regional samverkan (3,3mkr). 4) Avgifter till svenska organisationer avser TCO, OFR, ISF och TAM samt dubbelanslutning till SJF. 5) Ökade hyreskostnader till följd av Skatteverkets krav på marknadshyra för Sturegatan 15. 6) Personalkostnaderna ökar ca 2,5mkr 2013 pga ändrad bokföring av löneskatten på pensionskostnaderna. Den har tidigare bokförts som skatter i not 12. 7) Budgeterade avskrivningskostnader 2013 beräknas utifrån beslutad investeringsram om 5mkr ) Till kongressfonden ska enligt kongressbeslut 2008 avsättas 1,5 mkr. per år. Avsättningen görs i årsbokslutet. 9) Fastighetsnettot budgeteras utifrån förväntade hyresintäkter och förvaltningskostnader. Från 2013 redovisas även fastighetsskatten i fastighetsnettot mot tidigare i not 12 skatter. 10) Avkastning av värdepappren beräknas på bedömda räntor, utdelningar och realiserade vinster/förluster med justering för bedömd förändring av nedskrivningar. 11) Avsättning till eller återföring av periodiseringsfond sker samband med årsbokslut. Netto återfört belopp beskattas. 12) I skatteberäkningen ingår skatt på den finansiella avkastningen och skatt för återföring av periodiseringsfond (netto). Före 2013 även fastighetsskatt och löneskatt. Fackförbundet ST 6 9

10 Regional samverkan Regional samverkan Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Region Nord Region Väst Region Syd Region Stockholm, Gotland Parlamentarisk organisation Totalt Genomsnittlig avgift Genomsnittlig avgift Förbundets inkomster av medlemsavgifter räknas fram med hjälp av den genomsnittliga Förbundets inkomster av medlemsavgifter räknas fram med hjälp av den genomsnittliga avgiften avgiften som en medlem betalar. Denna genomsnittliga medlemsavgift ligger också till grund som för anslaget en medlem till betalar. avdelningar. Denna genomsnittliga medlemsavgift ligger också till grund för anslaget till avdelningar. Alla anslagsgrundande medlemmar ligger till grund för beräkningen. Som anslagsgrundande Alla räknas anslagsgrundande alla medlemmar medlemmar förutom arbetslösa, ligger till studerande, grund för pensionärer beräkningen. samt Som de anslagsgrundande som är befriade räknas från förbundsavgift. alla medlemmar förutom arbetslösa, studerande, pensionärer samt de som är befriade från förbundsavgift. Den genomsnittliga avgiften framkommer när antalet anslagsgrundande medlemmar räknas fram i varje aktuell avgiftsklass och summerats. Summan divideras sedan med antalet Den anslagsgrundande genomsnittliga medlemmar. avgiften framkommer när antalet anslagsgrundande medlemmar räknas fram i varje aktuell avgiftsklass och summerats. Summan divideras sedan med antalet anslagsgrundande Genomsnittsavgiften medlemmar. för första halvåret 2012 var 186,02 och andra halvåret (efter införandet av en ny avgiftsklass) 199,14 kronor. Genomsnittsavgiften för första halvåret 2012 var 186,02 och andra halvåret (efter införandet av Den genomsnittliga lokala avgiften i avdelningarna fastställs till att vara 21:- per månad och en ny avgiftsklass) 199,14 kronor. medlem. Den genomsnittliga lokala avgiften i avdelningarna fastställs till att vara 21 kronor per månad och medlem. Fackförbundet ST 7 10

11 Checklista med beskrivning av uppdrag Bilaga 1 Krav markerade med fet och kursiverad stil är prioriterade under 2013 Arbetsmiljö Krav Arbetsmiljö Uppdrag Systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs regelbundet på alla arbetsplatser. Kartläggningar, handlingsplaner och uppföljningar av arbetsmiljön ska vara delar i en årlig verksamhetsplanering. Arbetsgivarna måste genomföra och följa upp risk- och konsekvensanalyser av arbetsmiljön samt upprätta handlingsplaner vid organisationsförändringar, förnyelsearbete, resurstilldelning med mera. ST ska verka för att myndigheter och bolag inför personalpolitiska bokslut. (yrkande på kongressen). Förtroendevalda ska ställa krav på att ett systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs regelbundet på arbetsplatsen. Förtroendevalda ska ställa krav på att konsekvensbeskrivningar och handlingsplaner upprättas vid organisationsförändringar, förnyelsearbete, resurstilldelning med mera. Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå inom myndighet och bolag tydligt driva frågan om ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Avdel ningen ska utse en särskild arbetsmiljöansvarig enligt STs normalstadgar. Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå på myndighet och bolag tydligt driva frågan om att konsekvensbeskrivningar och hand lingsplaner ska upprättas vid organisationsförändringar, förnyelsearbete, resurstilldelning med mera. - 11

12 Arbetsplatsombud och skyddsombud ska ges möjlighet att delta i grund- och fördjupningsutbildning. Chefer/ledare med ansvar för arbetsmiljö ska få den utbildning som krävs för att de ska kunna ta sitt ansvar. Förtroendevalda på arbetsplatsen ska delta i de grund- och fördjupningsutbildningar i arbetsmiljö som krävs för uppdraget. Uppmana förtroendevalda på arbetsplatser att ta del av grund- och fördjupningsutbildningar inom arbetsmiljöområdet. ST egen utbildning liksom utbildning som genomförs på myndighet eller bolag. Ställa krav på myndighets- och bolagsledningar att chefer ska ha goda kunskaper om vad som skapar en bra arbetsmiljö. Uppdra åt STs kansli att ta fram relevant arbetsmiljöutbildning upphandlad eller egen. Anställda med tidsbegränsad anställning ska i princip likställas med tillsvidareanställda när det gäller rätten till kompetensutveckling, trygghet vid omställning, skydd vid inkomstbortfall samt övriga anställningsvillkor. Arbetsrätten ska förändras så att oskäliga tidsbegränsade anställningar inte får förekomma. Att föra ut STs politik på arbetsplatsen och i överläggningar gentemot sin arbetsgivare driva krav på att en tidsbegränsad anställning ska övergå till en tillsvidareanställning. Att i avtalsförhandlingar på avdelningsnivå driva avtalskrav som innebär att de med tidsbegränsad anställning lik - ställs med dem som har tillsvidareanställning. Att i avtalsrörelse driva krav som innebär att de med tidsbegränsad anställning likställs med dem som har tillsvidareanställning. Att politiskt driva frågan om att oskäliga tidsbegränsade anställningar inte får förekomma. 12

13 Avtalen ska förstärkas för att säkra tryggheten för de anställda vid omstrukturering och omorganisation men också för att underlätta förändringsarbete - Att i avtalsförhandlingar på avdelningsnivå driva krav som innebär att tryggheten ökar för de anställda vid omstrukturering och omorganisation men också för att underlätta förändringsarbetet. Att i avtalsrörelse driva krav som innebär att tryggheten ökar för de anställda vid omstrukturering och omorganisation men också för att underlätta förändringsarbetet. De anställda ska ha ergonomiskt välutvecklade arbetsplatser. IT-systemen ska ha hög användbarhet för att gynna arbetsmiljö och effektivitet. Det kräver ett inflytande från de anställda över hur verksamhet och ITsystem utvecklas Förtroendevalda ska ställa krav på arbetsplatsernas utformning liksom IT-stöd ska vara välutvecklade och ha hög användbarhet Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå inom myndighet och bolag tydligt driva frågan om att arbetsplatsernas utformning liksom IT-stöd ska vara välutvecklade och ha hög användbarhet. - 13

14 Anställda ska i större utsträckning kunna påverka sin arbetstid och få ersättning för all den tid man arbetar. Flextidsavtal ska utformas och tillämpas utifrån de anställdas behov. ST anser att processen med att lagstiftningsvägen arbeta för en kortare arbetstid måste fortsätta för att vi ska få en ökad livskvalitet, ökad sysselsättning och för att minska ohälsan. (Yrkande på kongressen) Förtroendevalda ska ställa krav på att all arbetstid ska ersättas enligt avtal samt att de regler som finns för flextid följs på arbetsplatsen. Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå inom myndighet och bolag tydligt driva frågan om att all arbetstid ska ersättas enligt avtal samt att regler för flextid följs. Uppdra åt STs kansliet att regelbundet följa upp hur arbetstidsavtal med mera tillämpas inom förbundets område samt att föreslå förändringar i avtal samt ge riktlinjer till avdelningarna. Detta med syfte att de anställda ska få ett större inflytande över sin arbetstid och för att få ersättning för all den tid man arbetar. Hot och våld ska inte förekomma på arbetsplatserna. Kraftfulla insatser krävs för att stävja hot och våld. De anställda ska ha kunskap om bemötande för att undvika hot och våld. Lokaler och bemanning ska utformas på så vis att hot och våld elimineras. Det ska finnas rutiner för hur anställda ska stöttas när hot och våld har inträffat. Incidentrapporter ska upprättas när incidenter förekommer och polisanmälan göras. Kunskapen om det inträffade ska tas tillvara för att förhindra hot och våld framöver. Forskning, utbildning och tillsyn inom arbetsmiljöområdet tillförs resurser för att bättre kunna förebygga olika typer av arbetsmiljöproblem, inte minst vad gäller hot- och våld i arbetslivet. (Yrkande på kongressen). Förtroendevalda ska ställa krav på nolltolerans mot hot och våld, att de krav som ställs utifrån arbetsmiljölagstiftning ska följas liksom att utbildning i bemötande genomförs och att bemanning, lokaler och stöd utformas så att hot och våld inte förekommer. Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå på myndighet och bolag tydligt driva frågan om att hot och våld inte ska förekomma på arbetsplatserna. Ska driva kravet att regeringen tillsätter en särskild kommission med uppdrag att föreslå konkreta åtgärder för hur hot och våld mot anställda ska stoppas. Ska verka för att forskning, utbildning och tillsyn inom arbetsmiljöområdet tillförs resurser för att bättre kunna förebygga olika typer av arbetsmiljöproblem, inte minst vad gäller hot- och våld i arbetslivet. 14

15 Arbetsplatserna ska präglas av ett öppet samtalsklimat. Det ska vara tydligt och klart för de anställda vilka rättigheter och skyldigheter man har att uppmärksamma missförhållanden. Därför är det särskilt viktigt att chefer ges grundläggande utbildning i de lagar och regler som gäller då man arbetar inom verksamheten. Anställda ska uppmuntras att påtala brister i verksamheten och att de ska få kunskap om meddelarfriheten. Principen om meddelarfrihet ska omfatta även de som arbetar inom företag som är finansierade av allmänna medel, är hel- eller delägda av det offentliga eller har uppdrag av det offentliga. Förtroendevalda ska på arbetsplatsen ställa krav på ledningen att samtliga anställda ska ges god kännedom om vilka rättigheter och skyldigheter man har att uppmärksamma eventuella missförhållanden på arbetsplatsen. Avdelningen ska stödja förtroendevalda på arbetsplatsen genom att på ledningsnivå inom myndighet och bolag tydligt driva frågan att på alla arbetsplatser ska det finnas en god kännedom bland de anställda om vilka rättigheter och skyldigheter man har att uppmärksamma eventuella missförhållanden på arbetsplatsen. Ska driva det politiska kravet att meddelarfrihet ska omfatta verksamhet som finansieras av allmänna medel. ST ska uppmärksamma vilka myndigheter och bolag som utifrån arbetsmiljörapporter och annan information har den bästa arbetsmiljön. ST ska lyfta goda arbetsmiljöinsatser (Yrkande på kongressen) Att ge förslag på myndigheter/bolag som kan visa på en dokumenterad bra arbetsmiljö. Till avdelningsstyrelsen Att ge förslag på myndigheter/bolag som kan visa på en dokumenterad bra arbetsmiljö. Ska ge kansliet i uppdrag att årligen redovisa vilka myndigheter och bolag som utifrån arbetsmiljörapporter och annan information har den bästa arbetsmiljön. 15

16 Inflytande Det fackliga inflytandet ska försvaras genom att ta strid för rätten till facklig tid, fackligt arbete och facklig utbildning Förtroendevalda ska årligen i samverkan/mbl med arbetsgivaren göra en översyn av hur partsarbetet fungerar på arbetsplatsen. Ska stödja sektioner/klubbar genom att skapa verktyg för förtroendevalda att granska partsarbetet på arbetsplatsen. FS ska arbeta för att påtala vikten av fackligt arbete för verksamheters utveckling. FS ska genom debatt/opinionsbildning öka kunskapen och respekten hos arbetsgivare för innehållet i FML/ avtal om fackligt förtroendevalda. Inflytande över organisationsförändringar ska ske genom alla de former och verktyg som står till vårt förfogande Förtroendevalda ska i samverkan/mbl med arbetsgivaren göra konsekvensanalyser av planerade verksamhetsförändringar gällande exempelvis arbetsmiljö och anställdas möjligheter att påverka sin arbetstid. Till avdelningsstyrelsen Ska erbjuda sektioner/klubbar grundläggande kunskap i att tolka/läsa direktiv, årsredovisningar, budget etcetera för att sektionen/klubben ska kunna arbeta mer förebyggande och föregripa eventuell information/beslut om verksamhetsförändringar. FS ska arbeta för att öka medvetenheten hos politiker och allmänhet om vilka konsekvenser olika organisations- och verksamhetsformer kan få för verksamheten (vid till exempel bolagiseringar) och anställdas arbetsvillkor. 16

17 Formerna för medlemmarnas inflytande ska utvecklas. Förtroendevalda ska utöver traditionella fackliga mötesformer erbjuda andra möjligheter för anställda och medlemmar att diskutera och ge synpunkter. Till exempel genom informellt frukost-/fikamöte eller plats på intranätet. Avdelningsstyrelsen ska på sin avdelningssida ge utrymme att diskutera/ställa aktuella frågor. FS ska arbeta för att ST blir bättre på att fånga upp åsikter om den fackliga verksamheten och arbetsplatserna genom att skapa diskussionsforum på st.org och genom att till exempel ha veckans fråga eller motsvarande på hemsidan. Vårt inflytande över bemanningen på arbetsplatsen ska stärkas. Till avdelningsstyrelsen Anlitandet av inhyrd personal och visstidsanställda ska minimeras. Till avdelningsstyrelsen Entreprenörer som staten anlitar för att sköta ett nationellt uppdrag ska ha kollektivavtal. Utveckling Staten som arbetsgivare ska föregå med gott exempel och bidra med ekonomiska resurser för att öka drivkraften att satsa på relevant och strategisk kompetensutveckling Till avdelningsstyrelsen FS ska arbeta för att visa på de negativa konsekvenser som uppstår av inte kunna ställa krav på kollektivavtal i offentlig upphandling. Till avdelningsstyrelsen 17

18 Alla statligt anställda ska gå igenom ett introduktionsprogram för att öka kunskapen om staten och det unika att arbeta på uppdrag av staten. Förtroendevalda ska bevaka att alla anställa erbjuds att delta i ett introduktionsprogram. Ska stödja sektioner och klubbar genom att lokalt bilda opinion i frågor rörande behovet att öka kunskapen om vad det betyder att arbeta på statligt uppdrag. Ska via opinionsbildande skapa förståelse och öka kunskapen bland både makthavare och journalister om vad det betyder att arbeta på statligt uppdrag. Alla anställda ska garanteras utvecklings- och lönesamtal. Förtroendevalda ska årligen i samverkan/mbl med arbetsgivaren följa upp att samtliga anställda erbjudits utvecklings- och lönesamtal. Ska stödja sektioner/klubbar via utbildning och framtagande av mallar för hur utvecklings- och lönesamtal kan göras. Ska inför och under avtalsrörelsen bilda opinion i frågor rörande behovet av anställdas utveckling i arbetet och lön därefter. Anställdas inflytande över sin kompetensutveckling måste stärkas. Utvecklingsinsatserna ska ske på betald arbetstid. För varje anställd ska det upprättas en individuell utvecklingsplan utifrån verksamhetens krav, vilken tas fram årligen i dialog mellan chef och anställd. Förtroendevalda ska årligen i möte med arbetsgivaren efterfråga individuella utvecklingsplaner för de anställda samt kräva redovisning av hur dessa framtagits. Ska stödja sektioner/klubbar med utbildning samt mallar för hur en kompetensutvecklingsplan kan utformas. Ska via olika påverkanskanaler bilda såväl lokal som nationell opinion om vikten av kompetensutveckling i arbetslivet. 18

19 Kompetensutvecklingsinsatser eller omställningsinsatser ska även riktas till den grupp som har otrygga anställningar. Förtroendevalda ska särskilt bevaka att även visstidsanställda får kompetensutveckling i arbetet. Ska stödja sektioner/klubbar genom att ta fram en argumentationssamling som underlättar sektionernas kontakter med arbetsgivaren särskilt rörande frågor om kompetensutveckling för visstidsanställda. Ska såväl lokalt som nationellt bilda opinion om visstidsanställdas behov av kompetensutveckling i arbetslivet. Rekrytering Organisationsgraden ska öka under kongressperioden Förtroendevalda ska i det vardagliga fackliga arbetet göra ST synligt på den egna arbetsplatsen. Förtroendevalda ska informera alla på arbetsplatsen om fackliga framgångar (ej om enskilda medlemmar). Förtroendevalda ska fånga upp och stödja medlemmar som vill engagera sig i en viss fråga. Ska årligen kartlägga och analysera organisationsgraden på avdelnings- och sektions/klubbnivå, så långt det är möjligt. FS ska årligen kartlägga och analysera organisationsgraden på förbunds- och avdelningsnivå, så långt det är möjligt. Representativiteten ska förbättras genom att rekrytering sker av alla yrkeskategorier under kongressperioden - Ska årligen kartlägga och analysera representativiteten på avdelningsnivå, så långt det är möjligt. Ska årligen kartlägga och analysera representativiteten på förbundsnivå, så långt det är möjligt. 19

20 Antalet nya medlemmar ska under kongressperioden vara minst lika många som det antal som lämnar ST Förtroendevalda ska informera alla på arbetsplatsen vad ett fackligt medlemskap i ST betyder. Ska minst två gånger per år följa upp medlemsutvecklingen på avdelnings-, sektions- och arbetsplatsnivå. FS ska minst två gånger per år följa upp medlemsutvecklingen på förbunds- och avdelningsnivå. Facklig utbildning Den fackliga utbildningen ska stärka det fackliga arbetet och stödja förverkligandet av ST som både arbetsplatsfacket och facket för medlemmarnas individuella utveckling. Den fackliga utbildningen ska bedrivas med utgångspunkt från utbildningsstrategin. ST ska stärka det fackliga inflytandet genom att alla fackligt förtroendevalda ges en grundläggande facklig utbildning. Förtroendevalda ska två gånger per år uppmana medlemmar att gå en grundläggande facklig utbildning. Avdelningsstyrelsen ska göra en kompetenskartläggning samt identifiera vilka frågor/sakområden som avdelningen behöver mer kunskap i. Avdelningsstyrelsen ska årligen följa upp och arbeta för att varje förtroendevald på arbetsplatsnivå genomgår den fackliga grundutbildningens tre steg. FS sammanställer avdelningars och avdelningsstyrelsers behov av kompetens och kunskap för att samlat kunna göra samlade, riktade kompetens- och kunskapssatsningar. ST ska erbjuda medlemsutbildning kring vilka rättigheter anställda har i arbetslivet Ska ta fram dokument som sektion/klubb kan använda för att följa upp om nyanställda genomgått e-utbildning. Ska ta fram dokument som sektion/klubb kan använda för att följa upp om nyanställda genomgått e-utbildning. FS ska erbjuda medlemsutbildning minst en gång per år. FS ska på st.org informera om anställdas rättigheter och värdet av kollektivavtalet. 20

21 Servicemålen Mål Servicemålen Inom en vecka ska en nyanställd välkomnas av lokala facket. Uppdrag Förtroendevalda ska säkra rutiner för facklig medverkan vid nyanställningar på alla arbetsplatser så tidigt som möjligt i rekryteringsprocessen. Ska stödja sina förtroendevalda och sprida erfarenheter av hur tidig medverkan i nyanställningar kan ske och hur erbjudande om medlemskap kan göras och följas upp (goda exempel). FS ska årligen följa upp nyanställningar inom förbundets verksamhetsområde, så långt det är möjligt. En ny medlem ska välkomnas av lokala facket inom 14 dagar. Inträdesansökan ska registreras inom 24 timmar. Välkomstpaket ska skickas inom fem arbetsdagar. Information om registrering och välkomstpaket ska meddelas lokala facket. Förtroendevalda ska säkra rutiner för att nya medlemmar inom 14 dagar välkomnas av en förtroendevald på den egna arbetsplatsen. Ska följa upp att nya medlemmar välkomnas av förtroendevald på arbetsplatsen. FS ska säkerställa att kansliet har rutiner för att registrera nya medlemmar, skicka välkomstpaket och månatligen informera avdelningsstyrelserna om nya medlemmar. FS ska årligen följa upp nya medlemmars syn på sitt medlemskap och vad ST står för, med mera. En förteckning på nya medlemmar ska gå till avdelningsstyrelsen en gång i månaden. 21

22 Inom 14 dagar efter val till förtroendeuppdrag ska nya uppgifter (FUPP) vara kansliet till handa. Förtroendevalda ska inom 14 dagar informera kansliet om nya förtroendevalda på den egna arbetsplatsen. Ska inom 14 dagar informera kansliet om nya förtroendevalda i sektions- och avdelningsstyrelser, med mera. FS ska säkerställa att kansliet har rutiner för att registrera nya förtroendevalda. Snarast, inom 14 dagar, ska nyvalda arbetsplatsombud kontaktas av sektion/klubb. Inom sex månader ska nyvalda arbetsplatsombud erbjudas relevant utbildning för uppdraget. Inom ett år ska nyvalda arbetsplatsombud ha genomgått utbildningen. Förtroendevalda ska informera sin sektion/klubb om nya arbetsplatsombud på arbetsplatsen. Ska stödja sina sektioner/klubbar och arbetsplatsombud när det gäller planering med mera av utbildningsinsatser. Ska tillhandahålla grundläggande facklig utbildning till nya förtroendevalda på arbetsplatsnivån. Inom 14 dagar ska en nyvald sektionsordförande ha kontaktats av sin avdelning. Inom 14 dagar ska en nyvald avdelningsordförande kontaktas av förbundsordföranden eller någon annan från förbundspresidiet och inom tre månader ska en inbjudan till introduktion skickas ut. Nyvald sektionsordförande ska informera sin avdelningsstyrelse så snart som möjligt efter valet. Ska inom tre månader kontakta en nyvald sektionsordförande. Ska inom tre månader kontakta en nyvald avdelningsordförande. Ska minst en gång per år inbjuda nya avdelningsordföranden till information/diskussion. 22

23 Alla som kontaktar ST Direkt ska vara nöjda med bemötandet. 90 procent av dem som ringer ska få svar inom 60 sekunder. Alla ska få svar/återkoppling inom 12 arbetstimmar. Alla ska få samma faktasvar, oavsett vem som svarar. Ska säkra och utveckla samarbetsavtalet med Vision. Ska årligen följa upp målen för Direkten. Verksamhetsprocessen Mål Verksamhetsprocess Uppdrag Verksamhet och åtgärder som genomförs inom förbundet ska prövas utifrån och inriktas mot att stödja det fackliga arbetet på arbetsplatsen och att detta arbete tydligt ska utgå från medlemmens behov. Det fackliga arbetet på alla nivåer utanför och ovanför arbetsplatsen ska så mycket som möjligt medföra ett direkt stöd i detta arbete. Verksamhetsprocessen ska stärka en nödvändig samverkan och samarbete mellan förbundets olika delar. 23

24 Verksamhetsprocess 2013 Bilaga 2 Januari: STs verksamhetsplan och budget 2013 sänds ut till alla ST-avdelningar med följebrev från förbundsordföranden. Rikstäckande avdelningar hanterar uppdragen vidare till sina sektioner och klubbar. Förbundskansliet fullföljer planeringen för 2013 utifrån kongressens behandling av verksamhetsplan och verksamhetsplan Januari-mars: Förbundskansli och rikstäckande avdelningars styrelser stödjer lokala avdelningar, sektioner och klubbar när det gäller att ta hand om uppdragen som skickats ut. Februari-april: Lokala avdelningar, sektioner och klubbar redovisar behov av stöd och dylikt för att klara de uppdrag som lagts fast. April-maj: På Regionkonferenserna följs uppdragen på arbetsplatsnivå upp. April-maj: Inom förbundsnivåer utanför och ovanför arbetsplatsen prövas verksamheten ut ifrån de behov som redovisats av lokala avdelningar, sektioner och klubbar. Detta omfattar verksamhet som bedrivs: av förbundskansliet centralt och lokalt av rikstäckande avdelningars styrelser i regional samverkan. Stödet till sektioner och klubbar planeras av de rikstäckande avdelningarnas styrelser med stöd av förbundskansliet. Maj-juni: Verksamhet som planeras/beslutas av avdelningsråd och ombudsmöten inriktas mot att stödja det arbetsplatsnära fackliga arbetet utifrån de behov som redovisats av sektioner och klubbar. Förbundsstämman den maj 2013 behandlar förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2012 samt verksamhetsinriktningen för Augusti: Förbundskansliets verksamhet revideras vid behov utifrån de beslut som fattas på förbundsstämman i maj. Augusti- Verksamheten (uppdrag och mål) följs upp och behov av revideringar/korrigeringar oktober: behandlas i samband med beredningen av verksamhetsplan och budget för Under slutet av september och början av oktober genomförs Verksamhetsdagar med ordföranden i de rikstäckande avdelningarna. November: Ordförandekonferensen den november behandlar uppföljning av verksamheten 2013 samt 2014 års verksamhetsplan. December: Förbundsstyrelsen beslutar om STs verksamhetsplan och budget för

25 Fackförbundet ST Box 5308, Stockholm Besök: Sturegatan 15 Telefon: Fax: ST Direkt: E-post: Webbplats: 25

Arbetsmiljö Inflytande Utveckling

Arbetsmiljö Inflytande Utveckling ST Arbetsmiljö Inflytande Utveckling 1 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljö är summan av flera faktorer på arbetsplatsen. Det handlar bland annat om lön, ledarskap, jämställdhet och mångfald. En bra arbetsmiljö är

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Utvecklingsplan för förtroendevalda

Utvecklingsplan för förtroendevalda Utvecklingsplan för förtroendevalda - Genomförandeplan 1 2 ST, 2008. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2008. Upplaga: 500 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Kongressen föreslås besluta

Kongressen föreslås besluta 1 (9) 2 (9) Kongressen föreslås besluta att en omarbetad och uppdaterad lönepolitik, med utgångspunkt i detta dokument, tas fram till kongressen 2020 3 (9) Förslag till kongressen avseende STs framtida

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013.

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013. Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013. Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt verktyg för att hålla

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014. Budgetprognos

Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014. Budgetprognos Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014 Budgetprognos Budgetprognos 2015-2017 Förbundsstyrelsens förslag 1 Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Proposition Ekonomisk ram för år 2018

Proposition Ekonomisk ram för år 2018 Proposition för år 2018 Inledning och sammanfattning En verksamhet som Vårdförbundets syftar inte till att generera ekonomisk vinst. Det är idéerna som är det bärande och syftet med verksamheten. Pengarna

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Förslag. Ekonomi och avgifter

Förslag. Ekonomi och avgifter Förslag Ekonomi och avgifter Förbundsstyrelsens förslag angående ekonomi och avgifter Förbundets ekonomi Kongressen 2008 beslutade förbundet ska verka för en ekonomi i balans. Förbundets verksamhetskostnader

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING Verksamhetsplan 2013 Vision Farsta-Skarpnäck INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster

Läs mer

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över. RAPPORT Förbundsstyrelsens sammanträde nr 3:2013 Den 21-22 mar 2013 1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Innehåll 1. Förord 2. Inledning 3. Prioriterade verksamheter 4. Övergripande mål 1. Förord Förhållningssätt och värderingar Medlemmar i Seko ska alltid känna att vi anstränger oss

Läs mer

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1 Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om dagen i sin helhet, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna ska presentera sig för övriga

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

Budgetprognos MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG. Förbundsmöte

Budgetprognos MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG. Förbundsmöte Budgetprognos 2018-2020 MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG Förbundsmöte 2017 Förbundsmöte 2017 Budgetprognos 2018-2020 med verksamhetsmål för år 2018 Förbundsstyrelsens förslag

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Motion nr 63: Modell för generationsväxling

Motion nr 63: Modell för generationsväxling Förbundsmötet 2012 Utskott nummer 6 Sekreterare: Eva Spjuth Sida 1 Motion med förslag Motion nr 62: Semestertid flextid Motionär: Leif Bergström, Västerås att semesterdagstillägget slopas och fler semesterdagar

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Innehållsförteckning Välkommen! Mitt jobb & min karriär Utbildning för Vision-ombud Skyddsombudsutbildning Att anmäla sig till en utbildning Visions center i Stockholms

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

OFR/S,P,Os yrkande för avtalsrörelsen 2013

OFR/S,P,Os yrkande för avtalsrörelsen 2013 OFR/S,P,Os yrkande för avtalsrörelsen 2013 Våra centrala avtal förutsätter att lokala parter anpassar anställningsvillkor och löner i lokala avtal. Detta bygger på en god kännedom om lokala förhållanden

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Inledning Denna broschyr kan vara bra att ha när du behöver uppgifter om vår organisation, till exempel medlemsstatistik, avgifter etc. Uppgifterna

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till kongressbeslut

Förbundsstyrelsens förslag till kongressbeslut 1 2 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens förslag till kongressbeslut... 4 STs varumärke utveckling av namn och profil... 5 Motivering till kongressens beslut... 5 Redovisning vad som har gjorts i ärendet...

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet Sektionen Personal Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet November 2016/LJ Reviderad maj 2017 ASJ 1 Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet Enligt AFS 2001:1, 8 "Arbetsgivaren

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer