Förvaltningshuset ihaparanda,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningshuset ihaparanda,"

Transkript

1 SammanhädesdaNm 1 Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Förvaltningshuset ihaparanda, Tryggve Kenttä (S) ordf Bengt-Olov Innala (S) till 32, kl 16 Peter Juntti (M) Marlene Haara (S) Pekka Hyötylä (V) Kurt Isaksson (S) ers för Tommy Innala (S) Lena Keisu Gard (S) Inga-Lisa Johannessen (S) Monica Perdahl Täikkö (V) Perarne Kerttu (C) Hilkka Härkönen (S) ers för Agneta Franzen(S) Hjördis Preiman (S) Gun-Britt Liljergren (C) Karl-Göran Välivaara (KD) ers för Uuno Piippo (KD) Rauni Paldanius (S) Helen Lindgren (M) Raija Karlander (M) 1:e v ordf Måndag kl Gunnel Simu (S) Ida Karkiainen (S) Kristiina Ylipekkala (C) ers för Sven Tornberg (C) Anders Rönnqvist (M) Jouni Slagner (S) Bertil Segerlund (C) Birgit Niva (M) Ake Bolmgren (S) Lars Pesula (S) ers för Ulf Ellasson (S) Anna-Lisa Häggström (S) ers för Katarina Mulart (S) Ingrid Löfgren Kitti (M) Taina Kenttä (S) Hans CShman (S) Monica Grönberg (V) Roger Sandlund (S) Sirkka-Litsa Vuolo (S) Kurt Rosendahl (S) Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer Marlene Haara och Anders Rönnqvist Kommunledningskontoret , Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare f ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts Datum då anslaget tas Förvaringsplats för prorokollet Underskrift ihaparanda Stad Kommunledn^ tor %/ G Karin Fnrcclunrl Utdragsbesryrkande COpJrig{lf KOMMENTUS ELANKETTER 0411

2 Sammanmädesdalum 2 Ärenden 26 Fastställande av dagordning 27 Barnkonventionen information 28 Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund 29 Budget- och strategiplan Delårsrapport , tertial 1 31 Årsredovisning Haparanda Teknik & Fastighets AB 32 Årsredovisning Stiftelsen Haparandabostäder 33 Årsredovisning Bottenvikens Reningsverk AB 34 Årsredovisning Högskoleförbundet Östra Norrbotten 35 Årsredovisning Haparanda Värmeverk AB 36 Avtal mellan Kommuninvest i Sverige AB och medlemmarna ikommuninvest ekonomisk förening 37 Hyressättning för vård- och omsorgsboende på Lunden 38 Arvode till ordförande i stiftelsen Haparandabostäder 39 Fortsatt drift av Klippans vård- och omsorgsboende 40 Medarbetaride 41 Bildande av regional kollektivtrafikmyndighet 42 Tillägg till reglemente Gemensamma bestämmelser för nämndernas arbetsformer i Haparanda stad 43 Avsägelse av politiska uppdrag -Katarina Mulari 44 Medborgarförslag om att Haparanda stad köper in Hermanssonska huset 45 Medborgarförslag om en skylt i Tjärhovet som upplyser vad som är orsaken till tjärsamlingen där 46 Redovisning av besvarat medborgarförslag 47 Motion om GMO fri zon 48 Motion, Haparanda GMO-fri Zon 49 Motion att avveckla Haparandabostäder och Haparanda Teknik och Fastighets AB 50 Trevlig sommar 6 Justerare!' Utdragsbestyrkande Cop^Yight KOmm^en*rUS BLANKETTER 07.03

3 Sammanträdesdatum 3 Kf 26 Fastställande av dagordning Efter att kallelsen utsänts har det inkommit tre motioner. Ordförande föreslår att motionerna behandlas som ärende 17, 18 och 19. Att extra ärende angående -Hyressättning för vård- och omsorgsboendet på Lunden -behandlas som ärende 7b. Då kommunfullmäktige kommer att ajournera sig för allmänhetens frågestund föreslår ordföranden att man inleder med information om Barnkonventionen samt därefter går ekonomichefen igenom budgetoch strategiplan och att man därefter ajournerar sig för allmänhetens frågestund. Slutligen föreslår ordföranden att bilagorna inte tas upp som delgivning då ärendet kommer upp vid nästa fullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag. a Justerare Utdwgsbesyrkande 014 3I5 - Copgright KonmtFJarus BuruKerrsx 07-03

4 SAMMANiRÄDESPRO7OKOLL SammanhädesdaNm 4 Kf 27 Barnkonventionen Ordförande Ulla Hardelin och vice ordförande Ida Karkiainen från Rädda Barnen informerar om barnkonventionen. De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar. Det finns 54 olika artiklar. Alla artiklar är lika viktiga. Men det är ändå några artiklar som är bra att läsa och att komma ihåg, dessa är artiklarna 2,3,6 och 12 som informeras lite mer i detalj. Efter att ledamöterna Simu, Haara, Kerttu, Niva och Välivaara samt barn- och ungdomsnämndes ordförande Strömbäck ställt frågor till informatörerna tackar fullmäktiges ordföranden Ulla och Ida för informationen. a Jusienare ^' Cop^right Korvs^nenTrus BLANKETTER Utdrags6esyrkande

5 SAMMANTRIIDESPROTOKOLL SammanhödesdaNm 5 S1da Kf 28 Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund Efter att ekonomichef Carina Juntti föredragit budget- och strategiplan ajournerar sig kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund för att återupptas så fort frågestunden är avklarad. 8 JusMrare r UMragsbestyrkande COpyright KOromaEN'ro$BLANKETfE

6 Sammanhädesdalum 6 Kf 29 Ks 65 Budget- och strategiplan Budgetberedningen behandlade , 15 ärendet ekonomisk översikt och 16 Investeringsbudget och beslutade följande: Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrymma hela besparingen på 600 tkr inom ram. Socialförvaltningen får inga utökade ramar Barn- och ungdomsnämnden får inga utökade ramar Samhällsbyggnadsnämnden får inga utökade ramar samt Investeringsunderlaget jobbas igenom inom respektive parti och redovisas på kommunstyrelsen den 30 maj. Vid dagens sammanträde föreslår ledamot Karkiainen att under tas Barnkonventionen in. Ledamot Innala, med bifall av ledamot Hyötylä, yrkar att ramen för socialnämnden utökas med tkr. Moderaterna och centern föreslår att ökad ram för socialnämnden finansieras inom den totala ramen och inte förändrar resultatet samt att man i övrigt återkommer till kommunfullmäktige med sina yrkanden till budget- och strategiplan Ledamot Hyötylä yrkar att under 2.5 Förnyelse tas driftformer bort. S-gruppen föreslår vidare att investeringsbudgeten minskas till totalt tkr enligt följande: Muddring Torneälvsmynning tkr Inv. fastigheter tkr Väg belysning tkr Idrottshall och multiarena Seskarö tkr Simhall tkr Ledamot Juntti yrkar oförändrad investeringsbudget. 0 Efter avslutade överläggningar meddelar ordföranden följande propositionsordning: först ställs proposition på ledamöterna Karkiainen och Hyötyläs tillägg och ändring ibudget- och strategiplanen, därefter på ledamot Innalas yrkande mot M och C:s yrkande och slutligen på S- gruppens förslag ang investeringsbudgeten mot budgetberedningens förslag. JusMrare n Uhlregsbestyrkande 012 S75 ^ Cogyright Konnnnervros B^snncsrrea 07-03

7 Sammanhädesdafum 7 Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning. Ordföranden ställer proposition på redigeringen av texten ibudget- och strategiplanen och finner att kommunstyrelsen beslutar godkänna tillägget att Barnkonventionen skall in under samt avslag till att driftsformer tas bort under 2.5. Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget om utökning av socialnämndens ram med tkr och deras finansiering och finner att kommunstyrelsen beslutar utöka socialnämndens ram med tkr Slutligen ställer ordföranden proposition på S-gruppens förslag till investeringsbudget mot budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med S-gruppens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige blir således att ibudget- och strategiplanen under skrivs barnkonventionen in samt redigering av vissa texter så som handikappråd, att utöka socialnämndens ram med tkr att justera investeringsbudgeten till tkr enligt S-gruppens förslag samt att anta reviderat förslag till budget- och strategiplan Efter att ekonomichef Carina Juntti föredragit förslag till budget- och strategiplan förklarar ordförande ordet fritt. Ledamot Juntti föredrar moderaterna och centerpartiets skrivelse och följande yrkanden: 1 Att fortsätta konkurrensutsätta och finna alternativa driftsformer av kommunens verksamheter. Vi vill särskilt se över möjligheten att konkurrensutsätta delar av kost och lokalvård 0 2 Att återinföra avgift för barnomsorg vilket skulle ge ökade intäkter på ca 2,0-2,5 mkr. Vi föreslår att dessa nya intäkter ska ge ett riktat stöd till barnomsorgsverksamheten med ca 1,0 mkr samt stärka driftsbudgeten för socialnämnden med 1,5 mkr. Jusserare Ufdrags6estyrkande Cop^right Konnmenn'os BLnNKeil'^e W^03

8 Sammanträdesdatum 8 3 Att driva en ansvarsfull ekonomisk politik genom att fixera belopp om 12 mkr för amortering av våra skulder. Vår utgångspunkt är att resultatet skall ligga i paritet med amorteringarna. Om resultatet blir bättre, överskrider 12 mkr, ger det förutsättningar för ytterligare amorteringar alternativt investeringår. 4 Att äskade investeringar åtföljs av konsekvensbeskrivningar som mäter nyttan och effektivitetsförbättringar mm. Vi har i kommunen stora eftersatta investeringsbehov, vilket återspeglas i de stora och nödvändiga äskanden som framförs från nämnderna. Äskanden som vida överskrider våra ekonomiska resurser. Vi kan alla konstatera att det krävs kraftiga reinvesteringar igator och vägar. 5 Att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda den politiska nämndsorganisationen för att öka effektiviteten, korta ner beslutsvägar och öka demokratin. Vi föreslår att kommunstyrelsen utreder möjligheten att minska den politiska organisationen per förvaltningsnämnd och även utreda möjlighet till att reducera antalet utskott och beredande organ inom ramen för vad kommunallagen föreskriver. Ledamot Hyötylä föredrar vänsterpartiets yrkanden enligt följande: 2.5 Förnyelse, kvalitet och inre effektivitet Förnyelse våga pröva nya arbetsformer, ifrågasätta och utveckla. sid 25. Barn- och ungdomsnämnden under NÄMNDSMÅL: andelen med slutbetyg från gymnasieskolan skall vara minst 90 sid 27 Socialnämnden under NÄMNDSMÅL: att ta bort satsen: Aktivt informera om Lagen Om Valfrihet (LOV). a Kommunstyrelsen: Vänsterpartiet föreslår att minskas med: - Bottenviksbåge 30 tkr - marknadsföring 500 tkr - politiska ungdomsförbund 140 tkr samt övergripande ledning av KS minskas med 860 tkr till tkr summan 2 miljoner kronor BUN: - administration får behålla 350 tkr

9 SAMMANiRÄDESPROiOKOLL Sammanhädesdatum g Socialnämndens budget stärkas med en miljon kronor för att kunna anställa socialsekreterare. Slutligen yrkar Hyötylä avslag till moderaterna och centerpartiets förslag. Ledamot Kerttu yrkar bifall till moderaterna och centerpartiets förslag och avslag till vänsterpartiets förslag. Ledamot Simu yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag till moderaterna och centerns förslag enligt punkterna 2-4 och bifall till en omformulering av punkterna 1 och 5. Ledamot Välivaara, kristdemokraterna, yrkar att en plan för gatuunderhåll medtages i årets investeringsbudget. Det torde vara omöjligt att klara av på ett budgetår, men en investeringsplan på ca. 3 år skulle vara en bra inriktning. Ledamot Juntti yrkar bifall till kristdemokraternas förslag och föredrar en omformulering av punkt 1 och 5 enligt följande 1 Att fortsätta konkurrensutsätta och finna alternativa driftsformer av kommunens verksamhet 5 Att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda den framtida politiska organisationen i hela kommunkoncernen. Till ovanstående omformulering yrkar ledamot Simu bifall. Ledamot Hyötylä yrkar bifall till kristdemokraternas förslag. Ledamot Haara yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Även ledamot Segerlund deltar i överläggningarna. 0 Efter att ordförande förklarat överläggningarna avslutade meddelar han att han avser att pröva varje yrkande för sig med början av moderaterna och centerpartiets förslag därefter vänsterpartiets förslag och slutligen kristdemokraternas förslag. godkänner föreslagen propositionsordning. Ordföranden börjar med att ställa proposition på moderaterna och centerns förslag med nyformulering av punkt 1 och 5 enligt följande: Justerare Utdragsbestyrkande ^ Copryright Komor urras BLANKETTER 07-03

10 Sammanbädesdatum 10 1 Att fortsätta konkurrensutsätta och finna alternativa driftsformer av kommunens verksamhet 5 Att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda den framtida politiska organisationen i kommunkoncernen. beslutar bifalla förslagen. Vidare beslutar kommunfullmäktige avslå punkterna 2, 3 och 4. Därefter ställer ordförande proposition på vänsterpartiets alla förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå dessa. Därefter ställer ordförande proposition på kristdemokraternas förslag som kommunfullmäktige avslår. Slutligen ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. beslutar således att i budget- och strategiplanen under skrivs barnkonventionen in samt redigering av vissa texter så som handikappråd, att utöka socialnämndens ram med tkr att justera investeringsbudgeten till tkr enligt S-gruppens förslag samt att anta reviderat förslag till budget - och strategiplan att fortsätta konkurrensutsätta och finna alternativa driftsformer av kommunens verksamhet att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda den framtida politiska organisationen i kommunkoncernen s Ledamöterna för moderaterna och centerpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag i punkter 2, 3 och 4. Ledamot Välivaara reserverar sig till förmån för eget förslag. JusMrare Utdragsbestyrkande CoptJnght KoARvD;IVTUS BI.ANICETIER W-03

11 Sammantrödesdafum 11 Sfda Kf 30 Ks 64 Au 119 Delårsrapport , tertial 1 Carina Juntti föredrar framtagen delårsrapport och redovisar av kommunfullmäktige fastställda inriktningsbeslut för kommande period och de prioriterade områden som ligger till grund för nämndernas målarbete. Vidare redovisas en detaljerad målredovisning. Den ekonomiska driftredovisningen redovisar ett underskott på 2,3 Mkr. Arbetsutskottet vill uppmana nämnderna till återhållsamhet så att prognostiserat underskott kan undvikas samt vidaresänder man delårsrapportentill kommunstyrelsen för kännedom Vid dagens sammanträde föredrar Britt-Marie Jägare och Patrik Oja framtagen delårsrapport. Kommunstyrelsen diskuterar rapporten ingående och sänder följande uppmaning till nämnderna: Nämnderna skall återkomma i samband med tertial 2, till kommunstyrelsens sammanträde den 12 september och redovisa vad som skall göras för att nå ett så nära 0-resultat som möjligt i respektive nämnd och förvaltning. I övrigt föreslår kommunstyrelsen följande: beslutar att godkänna delårsrapporten per , tertial 1. Ekonomichef Carina Juntti föredrar ärendet. Efter inlägg av ledamot Haara, Kerttu, Simu och Hyötylä beslutar kommunfullmäktige renlighet med kommunstyrelsens förslag. 6 Jusfemre c^ r Utdragsbesyrkande Copyright KotvQvlEMU3 BLeWrceTTER 07-03

12 SammanködesdaNm 12 Kf 31 Ks 66 Årsredovisning Haparanda Teknik & Fastighets AB Årsredovisning med revisionsberättelse för Haparanda Teknik & Fastighets AB delges. Kommunstyrelsen tar del av årsredovisningen och revisionsberättelsen och vidaresänder dessa till kommunfullmäktige. tar del av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lägger den till handlingarna. Ledamöterna Simu, Innala, Haara, Juntti och Kerttu deltar inte i handläggningen av ärendet. a Utdrags6estyrkande O Capgrigbt KammEnnv$ BLANKETCER 07-03

13 SammanFrtidesdalum 13 Kf 32 Ks 67 Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder Kommunstyrelsen tar del av årsredovisning och revisionsberättelse 2010 för Haparandabostäder och föreslår kommunfullmäktige att fastställa stiftelsen Haparandabostäders årsredovisning för 2010 samt att bevilja stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. I beslutet deltar inte ledamöterna Innala, Haara, Rosendahl och Rönngeist. s Justerare Utdragsbestyrkande CopgrigAt KOMMEMI'OS BLANKETTER 0703

14 SAMMANTRÄpESPROTOKOLL SammanhtidesdaNm 14 Kf 33 Ks 68 Årsredovisning Bottenvikens Reningsverk AB Årsredovisning med revisionsberättelse för Bottenvikens Reningsverk AB (BRAB) delges. Kommunstyrelsen tar del av årsredovisningen och revisionsberättelsen och vidaresänder dessa till kommunfullmäktige. tar del av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lägger den till handlingarna. 0 JusMrare c^: Utdragsbesyrkande Cogyright Konw1en'tvs Bcnn^xerrea 07-03

15 SAMMANiRÄDESPROiOKOLL SammanMädesdalum 15 Kf 34 Ks 69 Årsredovisning Högskoleförbundet Östra Norrbotten Årsredovisning och revisionsberättelse för Högskoleförbundet delges. Kommunstyrelsen tar del av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2010 och föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet samt att lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna. beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. I beslutet deltar inte ledamot Segerlund. a Juslemre UMragsbesyrkande ^ O Copyright Komm^eta'rus BsANKS1TElt 0703

16 Sammankädesdalum 16 Kf 35 Ks 70 Årsredovisning Haparanda Värmeverk AB Årsredovisning och revisionsberättelse för Haparanda Värmeverk AB delges. Kommunstyrelsen tar del av årsredovisningen och vidaresänder den till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunfulläktige tar del av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lägger den med godkännande till handlingarna. Ledamot Rönnqvist deltar inte i handläggningen av ärendet. 8 Justerare Utdragsbestyrkande Copyright KoenmsN'rrus Bs'wrcsarsa 07-03

17 Sammantrtidesdatum 17 Fk Kf 36 Ks 53 Dnr 2011 / Avtal mellan Kommuninvest i Sverige AB och medlemmarna i Kommuninvest i Kommuninvest ekonomisk förening Sverige AB Ekonomichef Carina Juntti föredrar ärendet. Bakgrund Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regress-avtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringarauseende derivat. Haparanda kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år Kommuninvest skapades utifrån grundiden att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar. Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut. Medlemmarnas krav på finansiering har förändrats. De har önskemål om snabb lånehantering samtidigt som inga bindande låneåtaganden lämnas i förväg. För Kommuninvests del ställer detta krav på en högre betalningsberedskap. Vidare använder Kommuninvest idag olika typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minska riskerna iupplånings- och utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen. Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet föreligger även från myndigheter och kreditvärderingsföretag. a Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Andringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebärett totalansvar för verksamheten, inte ändras. JusMrare Utdragsbesfyrkande Copyvight KOMMENNSBLANKETTER 07-03

18 SammanhädesdaNm 18 Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid. Föreningsstämmans beslut att ingå de två avtalen har föregåtts av utredningaroch diskussioner i föreningsstyrelsen samt har presenterats vid de 22 medlemssamrådsmöten som hållits under våren Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: beslutar att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, (bilaga) att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt "Avtal", daterat med början den 7 maj 1993, att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat, (bilaga) att bemyndiga kommunchef Patrik Oja att underteckna ovan angivna avtal för Haparanda kommuns räkning. Ekonomichef Carina Juntti föredrar ärendet. beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. (Bilagor regressavtal och derivat) a Utdragsbestyrkande Capyrighf KOmwtenn'u$ BLANKETTER 07-03

19 Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningens medlemmar utgörs av kommuner och landsting ("Kommunerna"). Kommuninvests verksamhet består främst i att erbjuda Kommunerna olika typer av finansieringslösningar. För detta ändamål lånar Kormnmiinvest upp medel på den svenska och internationella kapitalmarknaden. Isyfte att upprätthålla en god betalningsberedskap och för att möta Kommunernas kommande lånebehov, lånar Kommuninvest upp mer medel än vad som vid varje tillfälle lånas ut till Kommunerna. De överskjutande medlen placeras i en likviditetsreserv. Samtliga Kommuner har, i enlighet med Föreningens stadgar, genom en särskilt tecknad förbnldelse iklätt sig ett solidariskt borgensansvar för samtliga de förpliktelser som Kommuninvest har ingått och kommer att ingå ("Borgensförbindelsen"). Enligt bolagsordningen för Kommuninvest samt stadgarna för Föreningen, skall verksamheterna bedrivas inom ramen för den kommunala kompetensen. Därigenom är risktagandet i verksamheterna begränsade på motsvarande sätt som gäller för Konununerna. Den grundläggande synen på risk regleras i ägardirektiven som är beslutade av Föreningen. Vidare arbetar Kommuninvest med olika skyddssystem sorn syftar till att minska riskerna för att någon av Kommuninvests borgenärer framställer anspråk enligt Borgensförbindelsen. Syftet med detta avtal ("Regressavtalet") är att reglera det inbördes ansvaret mellan Kommunerna om Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av Kommunerna enligt Borgensförbindelsen !^ ^^ 1

20 2. Definitåoner I Regressavtalet skall nedanstående begrepp ha följ ande innebörd. "Borgenär" "Borgensf"örbindelsen" "Borgenskommun" 99Borgenskrav" "Bristen" "Likviditetsdelen" "Likviditetsreserven" "Lånedelen" "Upplåningsportfölj en" 99T Ttlånin gsp rtfölj en" Borgenär som framställt krav enligt Borgensförbindelsen.. Den av Kommunerna tecknade solidariska proprieborgen. Kornmun eller landsting mot vilken krav enligt Borgensförbindelsen framställts. Det krav som Borgenär framställer enligt Borgensförbindelsen mot en Kommun. Skall ha den betydelse som framgår av punkten 3.4. Skall ha den betydelse som framgår av punkten 3.3. Den del av Upplåningsportföljen som inte utgör Utlåningsportföljen. Skall ha den betydelse som framgår av punkten 3.3. Samtliga medel som från tid till annan upplånats av Kommuniuvest. Samtliga medel som från tid till annan utlånats av Kommuniuvest U/'

21 3. Inbördes ansvar Om någon av Kommuninvests borgenärer framställer krav enligt Borgensförbindelsen gentemot någon av Kommunerna skall följande gälla. 3.1 Om Borgenskrav framställs mot Borgenskommun skall Borgenskommunen genast meddela Kommuninvest. Kommuninvest skall så snart som möjligt, dock senast inom en vecka från mottagandet av meddelandet, informera Borgenskommunen om Kommmunvest har någon invändning mot Borgenskravet eller om det saknas invändning däremot. Skulle Kommuninvest anse att det finns grund för invändning skall Kommuninvest bistå Borgenskommunen med bestridande av Borgenskravet. Borgenskommnun skall inte betala innan Konununinvest meddelat huruvida invändning mot Borgenskravet finns, inklusive Icvittningsinvändningwmt att beloppet stämmer. 3.2 Kommuninvest skall, såvida Kommuninvest inte framfört någon invändning enligt punkten 3.1, senast på förfallodagen erlägga betalning till Borgenären enligt Borgenskravet, eller - om betalning redazl har erlagts av Borgenskommunen -till Borgenskommunen. Om Kommuninvest salrnar förmåga att erlägga full betalning enligt Borgenskravet skall Kommuninvest genast underrätta Borgenskommunen om detta och samtidigt, efter vederbörlig berälrning, skriftligen anmoda Kommunerna att erlägga betalning med ett belopp motsvarande deras respektive andelar av Borgenskravet beräknade enligt punkten 3.3 nedan. 3.3 Kommunerna skall på sätt och tid som anges i Kornrnuninvests anmodan enligt punkten 3.2 ovan betala sina respektive andelar av den del av Borgenskravet som Kommuminvest inte kan täcka, beräknade enligt nedan. Borgenskravet skall vid beräkningen delas upp i två delar, en del som motsvarar den andel som Utlåningsportfölj en utgör av Upplåningsportföljen ("Lånedelen") och en del som motsvarar den andel som Likviditetsreserven utgör au Upplåningsportföljen ("Likviditetsdelen") De Kommuner som har lånat medel från Kommnuninvest skall betala en andel av Lånedelen motsvarande den andel som deras respektive lån utgör av Utlåningsportföljen Vid bestämmande av Kommuns lån enligt punkten medräknas även Konununinvests utlåning till andra för vilka Kommunen har tecknat annan borgen äil Borgensförbindelsen. I det fall fler Kommuner tecknat sådan annan borgen för ^ ^ ^ ^ 3

22 samma juridiska enhet skall lånebeloppet fördelas efter antalet borgensmän imian det medräknas Samtliga Kommuner skall betala en andel av Likviditetsdelen motsvarande den andel som respektive Kömmuns insatskapital utgör av det totala insatskapitalet iföreningen. Samtliga beräkningar enligt ovan skall ske med utgångspunkt från den tidpurilct som Borgenären har framställt sitt krav. 3.4 Om någon av Kommimema inte kan erlägga hela eller delar av sin eller sina andelar av Borgenskravet beräknade enligt punkten 3.3 ovan ("Bristen") skall denna kommun genast skriftligen meddela Kommuninvest detta. Kommuninvest skall därvid genast armsoda samtliga övriga Kommuner att erlägga en andel av Bristen motsvarande den andel som respektive Korrununs insatskapital utgör av det totala insatskapitalet iföreningen. Kommunerna skall erlägga betalning på i anmodan angivet sätt och tid. 4. Avtalstid och upphörande 4.1 Detta Regressavtal löper tillsvidare. Kommunernas och Kommuninvests åtaganden enligt detta Regressavtal kan inte sägas upp eller på annat sätt återtas utan överenskommelse mellan Kommunerna och Kommuninvest. 4.2 Om detta Regressavtal sägs upp i samband med att Kommun beviljas utträde eller på annat sätt upphör att vara medlem i Föreningen, skall dock Regressavtalet i tillämpliga delar fortsätta att gälla för sådana förpliktelser som avgående Kommun alltjämt har att svara för enligt vad som framgår av Föreningens stadgar. Genom underteclcnarrde av detta Regressavtal bekräftas Kommuns ansvar enligt vad sorn framgår av Föreningens stadgar avseende upphörande av medlemskap i Föreningen och avseende Borgensförpliktelsens tillämpning vid upphörande av medlemskap. 4.3 Efter utträde eller uteslutning från Föreningen skall vid beräkning av den avgående Kommunens ansvar enligt detta Regressavtal den avgående Kormnunens andel av det totala insatskapitalet iföreningen beräknas som om den avgående Kommunen alltjärruit var medlem i Föreningen. Vid sådan beräkning skall den avgående Kommunens insatskapital, sorn det såg ut vid avgången ur Föreningen, läggas till Föreningens totala insatskapital. 5. Meddelanden 5.1 Meddelanden som skickas enligt bestämmelserna i Regressavtalet skall skickas skriftligen via fax, bud, rekommenderat brev eller e-post till de faxnummer, adresser eller e-postadresser som framgår av Bilama ^^ ^ 'n q

23 Samtliga parter till detta avtal åtar sig att snarast meddela övriga parter vid ändringar av dessa faxnuminer, adresser eller e-postadresser. 5.2 Tidsfrister för anmodningar enligt Regressavtalet skall börja löpa från dagen då anmodan mottagits. Ett meddelande sänt med fax eller e-post skall anses mottaget samma dag förutsatt att det kommit mottagaren tillhanda i läsbar form. Ett meddelande sänt med bud skall anses mottaget vid det faktiska avlämnandet. Ett meddelande sänt med rekommenderat brev skall anses mottaget då mottagaren kvitterat brevet. Ett meddelande som lämnats efter eller på dag som inte är vardag skall anses ha anlänt nästföljande vardag. 6. Ränta 6.1 I det fall Borgenskommunen har betalat Borgenären och någon annan Kormnun inte har fullföljt sin skyldighet att erlägga betalning enligt punkten 3.3 ovan skall Borgenskommunen ha rätt till dröjsmålsränta från denna Kommun på det belopp som är obetalt. Årlig dröjsmålsränta skall utgå på beloppet motsvarande åtta procent över vid varje tid gällande referensränta enligt räntelagen från förfallodagen för annan Kommuns betalning enligt punkten 3.3 ovan till dess betalning sker eller bristtäckning enligt punkten 3.4 sker. 6.2 I det fall Kommun inte betalar enligt punkten 3.4 skall de övriga Kommuner som har täckt Bristen ha rätt till dröjsmålsränta motsvarande vad som sägs i punkten 6.1 ovan från den tidpunkt som betalning av Bristen skett till dess den bristande Kommunen betalat: 7. Ikraftträdande Detta Regressavtal skall träda ikraft den dag samtliga Kommunerna undertecknat Bilaga 1 och ersätter därmed tidigare ingånget regressavtal, benämnt "Avtal", daterat med början den 7 maj Nytillkomna Kommuner tillträder Regressavtalet genom att underteckna Bilaga 1 8. Ändring Regressavtalet kan endast ändras genom skriftlig överenskommelse mellan Kommuninvest, Föreningen och Kommunerna. 9. Föreningens fullgörande av vissa åtaganden I det fall Kommuninvest på grund av obestånd, likvidation eller liknande situation inte kan fullgöra sina åtaganden enligt Regressavtalet skall så långt som möjligt dessa åtaganden, med undantag för Konumminvests betahiingsansvar, fullgöras av Föreningen ^^ ^^ 5

24 10. Tvistlösning Tvister i anledning av detta Regressavtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av tre skiljemän och sätet för skiljeförfarandet skall vara Stockhoten. Undertecknande skall göras i separat handling betecknad Bilaga l till detta Regressavtal ^,.^

25 BILAGA 1 TILL REGRESSAVTAL Genom att underteckna detta avtal ingår nedånstående Kommun detta Regressavtal som reglerar hur ansvaret för det solidariska borgensåtagandet som medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening tecknat för Kommuninvest i Sverige ABa nuvarande och framtida förpliktelser skall fördelas mellan borgensmännen. Ort och datum Örebro den Kommuninvest i Sverige AB Namn påkommun/landsting Narmrunderskrifer Namnunderskrifter Namnförtydliganden Namnförtydliganden Titel Titel Titel Titel Besöksadress Postadress Telefax E-postadress Fenixhuset, Drottninggatan 2, Örebro Box 124, Örebro se ^ ^^ ^^

26 KOMMUNERNAS ANSVAR F R KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGARRVSEENDE DERIVAT 1. BAKGRUND Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen ägs i sin tur av de kommuner och landsting som är medlemmar i föreningen ("Kommunerna"). Kommuninvests verksamhet går ut på att erbjuda Kommunerna olika typer av finansieringslösningar. För detta ändamål finansierar Konununinvest sin verksamhet på svensk och internationell kapitalmarknad. Isyfte att upprätthålla en god betalningsberedskap och för att möta Kommunernas kommande lånebehov, placeras en del av de upplånade medlen i en likviditetsreserv bestående av olika finansiella instrument. I syfte att begränsa de marknadsrisker som uppstår som en följd av Kommuninvests upplåning och utlåning samt placeringar av likvida medel, ingår Korrrrnuninvest olika typer av riskhanteringsinstrument i foml av derivatkontrakt. Samtliga Kormnuner har genom en särskilt tecknad förbindelse ingått ett solidariskt borgensansvar för de förpliktelser som Kommuninvest har ingått eller kommer att ingå. Borgensåtagandet omfattar samtliga Kommuninvests förpliktelser, och således även Kommuninvests förpliktelser enligt derivatkontrakten. Användningen av derivatkontrakt innebär en risk för att motparten inte kan fullgöra sina åtaganden. Denna risk omfattas inte av borgensåtagandet utan har hittills reglerats i de reverser som de låntagande Kommunerna skrivit under i samband med upptagande av lån från Kommuninvest. Avsikten med detta avtal är att ersätta vad som anges i Kommunens reverser om övertagandet av exponeringarna förde finansiella instrument som tecknats med anledning av Kommuninvests refinansiering. Vidare reglerar detta avtal hur dessa risker ska fördelas beträffande de derivatkontrakt som har ingåtts i samband med de placeringar i finansiella instrument som Kommuninvest gör vid förvaltningen av likviditetsreserven ^ {f '^ 1

27 2. I9EFINI'I'IONER I detta avtal slca nedanstående begrepp ha följande innebörd. "Exponering" utgörs av det belopp som Kommuninvests motparter i de derivatkontrakt som Kommuninvest från tid till annan ingår har att betala till Kommuninvest. "Kommunen" avser undertecknad kommun eller landsting "Kommuninvest" avser Kommuninvest i Sverige AB "Placeringsportfölj en" "Upplåningsportfölj en" utgörs av de finansiella instrument som Kommuninvest innehar och som utgör förvaltning av det kapital i Upplåningsportföljen som inte blivit föremål för utlåning. utgörs av samtliga de medel som från tid till annan upplånats av Kommuninvest. "Utlåningsportfföljen" utgörs av samtliga de medel som från tid till annan utlånats av Kommuninvest ^_^ pj /^ 2

28 3.1 KOMMUNINVESTS ÅTAGANDE Kommuninvest åtar sig härmed att i) bedriva verksamheten på en risknivå som inte överstiger vad som utgör tillåtet risktagande för Kommunerna inom ramen för den kommunala kompetensen. ii) enbart ingå derivatkontrakt med det huvudsakliga syftet att minimera riskerna i verksamheten. iii) när så bedöms möjligt, begränsa Exponeringarna genom att Kornmuninvests motparter eller annan, ställer säkerhet. iv) i en från affärsverksamheten skild funktion, granska nya motparter samt löpande följ a upp de motparter som godkänts. v) följa de rutiner som tillsynsmyndighet, andra myndigheter salnt marknaden i övrigt tillämpar för att löpande övervaka och kontrollera Exponeringarnas utveckling. vi) minst två gånger årligen, samt vid begäran från Kommun, lämna besked om Kommunens andel av ansvaret för Exponeringarna. Kommuninvests åtagande enligt denna punkt 3.1 utgör inget villkor för att Kommunerna ska uppfylla sina åtaganden enligt detta avtal. 3.2 KOMMUNERNAS ÅTAGANDE AVSEENDE UTLÅNINGSPORTFÖLJEN Begränsning av Exponeringar De Exponeringar som avses i denna punkt 3.2 är de Exponeringar som hänförs till Utlåningsportföljen samt de Exponeringar som avser den del av Upplåningsportföljen som ligger till gnuid för Utlåningsportföljen. Exponeringarna hänförs till den del av Upplåningsportföljen som ligger till grund för Utlåningsportföljen genom enberäkning av hur stor andel av Upplåningsportföljen som är utlånad. Åtagandet enligt punkt avser den proportionerligt beräknade andelen av de totala Exponeringar som avser Upplåningsportföljen enligt de beräkningar som anges i föregående stycke, samt de Exponeringar som avser Utlåningsportföljen Kommunens åtagande Kommunen åtar sig härmed att svara för de Exponeringar som avses i punkt 3.2.1, Kommunens åtagande ska härvid begränsas till den andel av de aktuella Exponeringarna som motsvarar den andel som Kommunens lån utgör av Utlåningsportföljen ^ ^ ^ 3 ^^ i

29 Vid bestämmandet av Kommunens lån enligt vad som anges i föregående stycke medrälrnas även Komrnuninvests utlåning till andra för vilka Kommunen har tecknat borgen. 3.3 KOMMUNENS ÅTAGANDE AVSEENDE UPPLÅNINGSPORTFÖLJEN Begränsning av Exponeringar De Exponeringar som auses i denna punkt 3.3 är de Exponeringar som hänförs till den del av Upplåningsportföljen som inte är utlånad. Exponeringarna hänförs till den del av Upplåningsportföljen som inte är utlånad genom enberäkning av hur stor andel av Upplåningsportföljen som är utlånad. Åtagandet enligt punkt avser den proportionerligt beräknade andelen av de totala Exponeringar som avser Upplåningsportföljen enligt de beräkningar som anges i föregående stycke Kommunens åtagande Kommunen åtar sig härmed att svara för de Exponeringar sorn avses i punkt Kommunens åtagande ska härvid begränsas till den andel av de aktuella Exponeringarna som motsvarar den andel som Kommunens insatskapital utgör av det totala insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening. 3.4 KOMMUNENS ÅTAGANDE AVSEENDE PLACERINGSPORTFÖLJEN Begränsning av Exponeringar De Exponeringar som avses i denna punkt 3.4 är de Exponeringar som hänförs till Placeringsportföljen Kommunens åtagande Kommunen åtar sig härmed att svara för de Exponeringar som avses i punkt Kommunens åtagande ska härvid begränsas till den andel av de aktuella Exponeringarna som motsvarar den andel som Kommunens insatskapital utgör av det totala insatskapitalet ikommuninvest ekonomisk förening. 4. TIDPUNKT FÖR BETALNING Kommunen förbinder sig att, på Kommuninvests anfordran, till Kommuninvest utge de belopp som Kommunen enligt detta avtal åtagit sig att svara för

30 5. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING Detta avtal löper tillsvidare. Kommunens åtagande enligt detta avtal kan inte sägas upp eller på annat sätt återtas utan Kommuninvests medgivande därtill. I det fall Konununen beviljas utträde eller på annat sätt upphör att vara medlem i Komrnuninvest ekonomisk förening ska Kommunen fortsatt svara för samtliga åtaganden som Korrommen vid tiden för utträde hade att svara för enligt detta avtal. Avtalet ska upphöra då Kominusens samtliga åtaganden löpt ut. 6. FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA AVTAL I det fall Kommunen tidigare har utfärdat revers till Kommuninvest så ska detta avtal ersätta vad som i reversens övriga villkor, första och andra stycket, stadgas avseende Korrununens övertagande av Kommuninvests skyldigheter, rättigheter och exponeringar. 7. ÄNDRING Detta avtal loan endast ändras genom skriftlig överenskonunelse mellan Kormnuninvest och Kommunen. 8. TILLÄMPLIG LAG Tolkning och tillämpning av detta avtal ska ske enligt svensk lag. Ort och datum Örebro den Kommuninvest i Sverige AB Namn påkommun/landsting Namnunderskrifter Namnunderskrifter Namnförtydliganden Namnförtydliganden Titel Titel Titel Tite ^^ ^^a ^, 5

31 Sommanhädesdalum 19 Sido Kf 37 Ks 83 Hyressättning för vård- och omsorgsboende på Lunden Marlene Haara föredrar framtaget förslag enligt följande: Hyressättning för vård- och omsorgsboende Södergården på Lunden: Lägenhet på m2 Lägenhet på mz Lägenhet på 42-43, 5 m2 Förslag kr/mån kr/mån kr/mån Hyrorna skall gälla från och med sedan räknas upp varje år efter Konsumentprisindex (KPI). Hyreshöjning för vård- och omsorgsboende Solbacken på Lunden: Sista hyreshöjningen för Solbacken var år Lägenheter på 22 mz, nuvarande hyra kr Lägenheter på 24 mz, nuvarande hyra kr Lägenheter på 25 mz, nuvarande hyra kr Lägenheter på 29 m2, nuvarande hyra kr Förslag kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån Hyrorna skall gälla från och med sedan räknas upp varje år efter Konsumentprisindex (KPI). Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: beslutar ta det som extra ärende att anta hyressättning och hyreshöjning för Lunden enligt ovan. Ledamot Hyötylä yrkar bordläggning av ärendet. Ledamot Haara yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att ärendet skall tas vid dagens sammanträde. a Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att ärendet skall tas vid dagens sammanträde. Votering begärs och verkställs genom öppen omröstning. Ordförande läser upp följande voteringsproposition som godkänns av kommunfullmäktige: Den som vill att ärendet skall tas vid dagens sammanträde röstar ja, den som vill bordlägga ärendet röstar nej. JUSlerdre Uldragsbestyrkande Copyright KommgnwsBcewKei[ea 07-03

32 Sammanmädesdarem 20 Voteringen utfaller med 29 ja-röster, 3nej-röster, 1 avstår och 2 frånvarande. De som lagt sin röst för ja-propositionen är ledamöterna Simu, Karkiainen, Juntti, Ylipekkala, Haara, Rönngeist, Isaksson, Slagner, Segerlund, Keisu Gard, Niva, Johannessen, Bolmgren, Pesula, Kerttu, Härkönen, Häggström, Preiman, Löfgren Kitti, Liljergren, Taina Kenttä, Öhman, Paldanius, Sandlund, Lindgren, Vuolo, Karlander, Rosendahl och Tryggve Kenttä. De som lagt sin röst för nej-propositionen är ledamöterna Hyötylä, Perdahl Täikkö och Grönberg. Ledamot Välivaara avstår från att rösta. Ledamöterna B-O Innala och Lind är frånvarande. beslutar således att ärendet skall tas vid dagens sammanträde och då inget andra förslag finns så beslutar fullmäktige att anta hyressättning och hyreshöjning för Lunden enligt ovan. 8 Justerare Utdragsbesyrkande Cup^Yigbt KOMMENiUS BLANKETTER 07-07

33 Sammanhädesdatum 21 Fk S Junttila Kf 38 Ks 55 Au 98 Arvode till ordförande i Stiftelsen Haparandabostäder Haparanda Bostäders styrelse har tagit beslut att föreslå Haparanda stads kommunfullmäktige om att höja ordförandearvodet till 1,5 prisbasbelopp. Nuvarande arvode är på 1 prisbasbelopp. Förslag till beslut Föreslå kommunfullmäktige att höja arvodet för Haparanda Bostäders ordförande till 1,5 prisbasbelopp. Ledamot Rosendahl yrkar bifall till Haparandabostäders förslag. Ledamot Kerttu och Juntti yrkar återremiss av ärendet för ytterligare beredning. Efter avslutade överläggningar ställer ordföranden proposition på förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen följande: beslutar att 1,5 prisbasbelopp per år under mandatperioden skall utgå till ordföranden i Stiftelsen Haparandabostäder. Ledamöterna Juntti och Kerttu lämnar en skriftlig reservation. Ledamot Innala deltar inte i arbetsutskottets handläggning och beslut i ärendet. På grund av jäv deltar inte Bengt-Olov Innala i handläggningen i detta ärende. Ledamot Rosendahl yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. s Ledamot Kerttu och Juntti, med bifall av ledamot Hyötylä, yrkar återremiss av ärendet för ytterligare beredning. Efter avslutade överläggningar ställer ordföranden proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Votering begärs och verkställas genom öppen omröstning. Ordförande läser upp följande voteringsproposition som godkänns av kommunstyrelsen: den som vill rösta enligt arbetsutskottets förslag röstarja, Copyright KOE1t^N'l'US BLAMCETfER 07-03

34 Sammanträdesdatum 22 Voteringen utfaller med 5 ja-röster och 5nej-röster. De som lagt sin röst för ja-propositionen är ledamöterna Simu, Haara, Ellasson, Slagner och Rosendahl. De som lagt sin röst för nej-propositionen är ledamöterna Juntti, Rönngeist, Kerttu, Strandberg och Hyötylä. Kommunstyrelsen beslutar, med ordförandens röst som utslagsröst, således föreslå kommunfullmäktige följande: att 1,5 prisbasbelopp per år under mandatperioden skall utgå till ordföranden i Stiftelsen Haparandabostäder. Ledamöterna inom moderaterna (M) centerpartiet (C) och vänsterpartiet (V) reserverar sig mot beslutet med motivering enligt bilaga. Ledamot Hyötylä yrkar oförändrat arvode dvs. 1 prisbasbelopp. Ledamot Rosendahl yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs genom öppen omröstning. Ordförande läser upp följande voteringsproposition som godkänns av kommunfullmäktige: Den som vill anta kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som ej vill röstar nej. Voteringen utfaller med 19 ja-röster, 14 nej-röster, 2 frånvarande. De som lagt sin röst för ja-propositionen är ledamöterna Simu, Karkiainen, Haara, Isaksson, Slagner, Keisu Gard, Johannessen, Bolmgren, Pesula, Härkönen, Häggström, Preiman, Taina Kenttä, Öhman, Paldanius, Sandlund, Vuolo, Rosendahl och Tryggve Kenttä. De som lagt sin röst för nej-propositionen är ledamöterna Juntti, Ylipekkala, Hyötylä, Rönnqvist, Segerlund, Niva, Perdahl Täikkö, Kerttu, Löfgren Kitti, Liljergren, Välivaara, Grönberg, Lindgren och Karlander. s Ledamöterna B-O Innala och Lind är frånvarande. beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Justerare Blank reservation lämnas av ledamöterna inom vänsterpartiet och kristdemokraterna. Ledamöterna inom moderaterna och centerpartiet res.ie-enua^-busas Utdragsbestyrkande Copyright KOIvN16MUS B^wrcerrea 07-03

35 EfNTERVi4RTiET Till Kommunstyrelsen Haparenda Skriftlig reservation ang3ende arvode till ordförande i stiftelsen Haparanda bostäder Härmed reserverar sig undertecknade ledaminer mot föreslagen arvodeshöjning för orrlfdrande i stiftelsen Haparanda bostäder. Reservationen grundar sig på att vi ej får gehör för våra synpunkter på hur arvodering sker för ledamöter i stiftelser och bolag. sparanda Gruppledare Moderaterna Haparanda Gruppledare Centerpartiet Haparanda ^^ ^^

36 SAMMANiRÄDESPROiOKOLL Sammanhädesdaium 23 Kf 39 Ks 71 Au 129 Fortsatt drift av klippans vård- och omsorgsboende Socialnämnden behandlade rubricerade ärende , 50 och beslutade föreslå kommunstyrelsen följande: beslutar att gå vidare med en ny upphandling av vård- och omsorgsboende på Klippan ; Lyktan, Älvgården och Strandgården. Socialnämnden uppdrar vidare till förvaltningen att utarbeta ett underlag till kommunfullmäktige med ett alternativ där antal platser i driftsentreprenad utökas ytterligare. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: beslutar enligt socialnämndens förslag. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ledamot Hyötylä att förslaget avvisas. Ledamot Haara yrkar bifall till socialnämndens förslag. Efter avslutade överläggningar ställer ordföranden proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt socialnämndens förslag. Votering begärs och verkställs genom öppen omröstning. Ordförande läser upp följande voteringsproposition som godkänns av kommunstyrelsen: Den som vill röste till förmån för ledamot Haaras förslag röstar ja, och den som avslå förslaget röstar nej. Voteringen utfaller med 10 ja-röster och 1 nej-röst. De som lagt sin röst för ja-propositionen är ledamöterna: Simu, Innala, Haara, Karkiainen, Slagner, Rosendahl, Juntti, Rönngeist, Kerttu och Strandberg. a Den som lagt sin röst för nej-propositionen är ledamot Hyötylä. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ledamot Hyötylä reserverar sig mot beslutet. Juskrcre Uldragshesyrkande ^ Copyright Komnes us B^n^Kerrea 07-03

37 SAMMANiRÄDESPROiOKOLL SammansrädesdaNm 24 Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet föredrar ledamot Hyötylä vänsterpartiets förslag och yrkar att kommunen övertar driften av Klippan. Ledamot Haara, med bifall av Juntti och Kerttu, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs genom öppen omröstning. Ordförande läser upp följande voteringsproposition som godkänns av kommunfullmäktige : Den som vill anta kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill röstar till förmån för Hyötyläs yrkande röstar nej. Voteringen utfaller med 29 ja-röster, 3nej-röster, 1 avstår och 2 frånvarande. De som lagt sin röst för ja-propositionen är ledamöterna Simu, Karkiainen, Juntti, Ylipekkala, Haara, Rönnqvist, Isaksson, Slagner, Segerlund, Niva, Johannessen, Bolmgren, Pesula, Kerttu, Härkönen, Häggström, Preiman, Löfgren Kitti, Liljergren, Taina Kenttä, Välivaara, Öhman, Paldanius, Sandlund, Lindgren, Vuolo, Karlander, Rosendahl och Tryggve Kenttä. De som lagt sin röst för nej-propositionen är ledamöterna, Hyötylä, Perdahl Täikkö och Grönberg. Ledamot Keisu Gard avstår från att rösta. Ledamöterna B-0 Innala och Johan Lind är frånvarande. beslutar således att gå vidare med en ny upphandling av vård- och omsorgsboende på Klippan, Lyktan, Älvgården och Strandgården. Skriftlig reservation från vänsterpartiet biläggs protokollet. 6 JesMrare /-ssti UFdwgsbestyrkande 4^ Olå Cep^Yighl KOMMENiUS BLANKETTER 07-03

38 Reservation Vänsterpartiet reserverar sig mot föreslagen fortsatt drift av Klippan i privat regi. Vänsterpartiet föreslår kommunen överta driften av Klippan. G^fS^i«r^^e ^c^^-^ Monica Perdahl-Täikkö ^^^... Monica Grönberg Pekka Hyötylä ^^

39 SAMMANiRÄDESPRO7OKOLL Sammonhädesdalum 25 Kf 40 Ks 71 Au 130 Medarbetaride Jag har ett tydligt uppdrag, får stöd, personlig utveckling och bidrar till en god arbetsmiljö Jag tar ansvar, visar respekt och uppfyller mina åtaganden Jag tar ansvar för en hållbar utveckling. Jag föreslår förbättringar och medverkar i genomförandet. Jag är Engagerad -bidrar till en lärande organisation och delar med mig av min kunskap Serviceinriktad -visar alltid ett gott bemötande och har medborgaren/kundenifokus Lojal -med verksamheten Flexibel, kreativ och kritisk -gör bedömningar och väljer lösningar utifrån kundens och verksamhetens behov Ambassadör för verksamheten "Haparanda stad har tidigare antagit en gemensam Verksamhetside och en Ledaride. Detta kompletteras nu med en Medarbetaride. Medarbetariden har arbetats fram med att stadens så kallade 40-grupp tagit fram ett förslag som remitterats till respektive arbetsplats, som fått lämna in synpunkter och förslag. Slutligen har 40-gruppen enats om ett förslag och föreslår följande: 1. Föreslagna medarbetariden antas. 2. Ledariden ändras så att den likt medarbetariden formuleras med en JAG-form istället för DU-form. Innehållet i Ledariden ändras inte med om formuleringen. a 3. Att Ideerna sammanställs så att Medarbetariden är i mitten, d v s från vänster till höger: Verksamhets-, Medarbetar och Ledaride. 4. Att typsnittet är gemensamt och att ideerna ska vara vänsterställda för lättlästhetens skull". JusMrare Utdregsbeslyrkande Copyright KOMMeM05 BLANKE]TER 07-03

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M l. Bal{grund I(ommuninvest i Sverige AB

Läs mer

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT BAKGRUND Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Läs mer

Nytt regressavtal och garantiavtal Kommuninvest KS-2011/501

Nytt regressavtal och garantiavtal Kommuninvest KS-2011/501 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-05-20 Kommunstyrelsen Nytt regressavtal och garantiavtal Kommuninvest KS-2011/501 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-09-06

sammanträdesdatum 2011-09-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 5 (28) sammanträdesdatum 2011-09-06 188 Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Dnr 2011/120 INLEDNING Kommuninvest ekonomisk förening har vid ordinarie

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3.

Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3. Bilaga 1 till Dnr LD 11/01374 CDiLAGA LS %129 Bakgrund Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande

Läs mer

Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Haparanda Stad. Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Haparanda Stad. Kommunledningskontoret sida 2012-06-04 1 Tid och plats Beslutande Haparanda Teknik & Fastighets AB Måndag 2012-06-04 kl. _10.00-1.2.30 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov tnnala (S) Kurt Rosendahl (S) Anders Rönngvist (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: HAPARANDA Plats: Stadshotellet Dnr: 201-10759-14 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 8 augusti 2011, klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C)

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 8 augusti 2011, klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 8 augusti 2011, klockan 08.00 09.10 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C) Övriga deltagande Frank Pfeiler,

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 1 STADGAR för PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den 30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Box 16050 103 21 Stockholm Besöksadress: Jakobs Torg 3 Tel: 08 555 100 50, Fax: 08 566 316 50, E-mail:arbitration@chamber.se

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.30 12.20 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Christina Johansson och Allan Myrtenkvist Justeringens

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Borgenspolicy. Gemensam för kommunkoncern

Borgenspolicy. Gemensam för kommunkoncern Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-04-25 134 Status: 2017-04-05 Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: KS 2017-309 Dokumentansvarig: Adresserat till:

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 12 Ks 9 Au 173 Dnr 261/2010-101 Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun Till kommunfullmäktiges

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. er Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 13 Ks 10 Au 174 Dnr 294/2010-101 Svar på motionen vårdnadsbidraget - en fråga om rättvisa Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2010,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Riitta Löfström och Birger Antonsson. Kanslichefens rum måndag

Riitta Löfström och Birger Antonsson. Kanslichefens rum måndag Kommunstyrelsen 2009-12-17 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Hällefors, kl. 14.00 17.10 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Riitta Löfström och

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer