Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsens finans- och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsens finans- och"

Transkript

1 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(3) LS-LED /16 Nyköpings lasarett, hus N14, plan 3 och 4. Ombyggnad för psykiatriska kliniken öppenvårdsteam I, II och III samt omvårdnadsteamet och ätstörningsenheten Diarienummer: LS-LED Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsens finans- och /16 regionalutvecklingsutskott 2 Landstingsstyrelsen 3 Landstingsfullmäktige Finans- och regionalutvecklingsutskottets förslag Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktiges beslut 1. Ombyggnad av hus N14 vid Nyköpings lasarett, för psykiatriska klinikens öppenvårdsteam I, II och III samt omvårdnadsteamet och ätstörningsenheten enligt redovisad kalkylhandling daterad , godkänns. 2. Kostnaden på ca 61,5 mnkr, varav ca 34 mnkr utgör investering och ca 27,5 mnkr fastighetsägarinvestering, finansieras genom ianspråktagande av medel ur 2016, 2017 och 2018 års investeringsramar. 3. Detta beslut ersätter tidigare beslut i landstingsstyrelsen den 8 oktober, 134/13 och i länssjukvårdsnämnden den 4 september, 39/13. Finans- och regionalutvecklingsutskottets förslag Landstingsstyrelsens beslut för egen del Under förutsättning att landstingsfullmäktige fattar beslut enligt förslag: 1. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra projektering och infordra anbud och om erhållna anbud ryms inom ramen för kalkylerad kostnad, genomföra ombyggnaden. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post SID 1(3)

2 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 2(3) LS-LED Den ökade hyreskostnaden på ca 1,4 mnkr godkänns och finansieras inom ram. Yrkanden Jonas Lindeberg (VfP) yrkar att ärendet bordläggs. Ordföranden Monica Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt avslag till bordläggningsyrkande från Jonas Lindeberg (VfP) Proposition Ordföranden Monica Johansson (S) ställer förslag om bordläggning under proposition och finner att det avslås. Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls. Sammanfattning Planeringen för hus N14, att samla den psykiatriska öppenvården på plan 3 och 4 i hus N14, Nyköpings lasarett, har pågått sen Först endast psykiatriskt öppenvårdsteam I (PÖVT I) för att 2011 utökas med PÖVT II och III. Tidigare beslut finns i ärendet: Landstingsstyrelsen den 8 oktober, 134/13 Länssjukvårdsnämnden den 4 september, 39/13. Efter ytterligare programarbete och verksamhetsutveckling har ökade investeringskostnader samt hyresnettoeffekt redovisats. Det föranleder ett nytt ställningstagande i landstingsstyrelsen för eventuellt beslut om fortsatt arbete med projektering, anbudsinfordran och ombyggnad. Verksamheten har under denna tid arbetat med genomgripande organisationsförändringar och utvecklingsarbeten. Det har även tillkommit verksamheter som ska lokaliseras i hus N14, t.ex. omvårdnadsteamet och ätstörningsenheten, vilket har gett ändrade förutsättningar för den vidare planeringen. Ovanstående resulterar i förändrade planlösningar för att uppfylla de krav verksamheten ställer på anpassade flexibla lokaler för att bedriva en god och säker vård. Programarbetet beräknas klart till sommaren Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post SID 2(3)

3 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 3(3) LS-LED I den slutgiltiga lokalplaneringen kommer samtliga öppenvårdsteam (PÖVT I, II och III), omvårdnadsteamet och ätstörningsenheten att samlas i hus N14 på plan 2 och 3. Efter planerad ombyggnad kommer lokalerna att uppfylla verksamhetens krav på anpassade och flexibla lokaler för att kunna bedriva en god och säker vård. Mottagningens storlek ger förbättrade möjligheter till långsiktig kompetensförsörjning, resursplanering sommartid samt en förbättrad säkerhet och arbetsmiljö. Nuvarande förslag till ombyggnad ( stomrent hus) medför ökade kostnader jämfört med ombyggnaden som redovisades i skisshandlingen som beslutades i landstingsstyrelsen den 8 oktober, 134/13. I och med det har FM-enheten tagit fram en kalkylhandling för slutligt ställningstagande till ombyggnaden i hus N14. I nuvarande förslag ingår även energibesparande åtgärder, såsom byte av fönster, belysning, ventilation m.m. Ekonomienheten har berett ärendet med avseende på investeringen och tillstyrker framställan avseende ombyggnad för psykiatriska klinikens öppenvårdsteam I, II och III samt omvårdnadsteamet och ätstörningsenheten i hus N14 vid Nyköpings lasarett. Detta beslut ersätter tidigare beslut i landstingsstyrelsen den 8 oktober, 134/13 och i länssjukvårdsnämnden den 4 september, 39/13. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Kalkylhandling, Protokollsutdrag landstingsstyrelsen den 8 oktober, 134/13 Protokollsutdrag länssjukvårdsnämnden den 4 september, 39/13 Beslutet expedieras till Jan Grönlund, landstingsdirektör Helena Söderquist, verksamhetsområdeschef verksamhets- och ledningsservice Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdschef Johan Hellström, psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett FM-enheten/SJO (LS-FM ) Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post SID 3(3)

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D L Ä G G A R E Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) LS-LED Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Nyköpings lasarett, hus N14, plan 3 och 4. Ombyggnad för psykiatriska kliniken öppenvårdsteam I, II och III samt omvårdnadsteamet och ätstörningsenheten Finans- och regionalutvecklingsutskottets förslag Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktiges beslut 1. Ombyggnad av hus N14 vid Nyköpings lasarett, för psykiatriska klinikens öppenvårdsteam I, II och III samt omvårdnadsteamet och ätstörningsenheten enligt redovisad kalkylhandling daterad , godkänns. 2. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra projektering och infordra anbud och om erhållna anbud ryms inom ramen för kalkylerad kostnad, genomföra ombyggnaden. 3. Kostnaden på ca 61,5 mnkr, varav ca 34 mnkr utgör investering och ca 27,5 mnkr fastighetsägarinvestering, finansieras genom ianspråktagande av medel ur 2016, 2017 och 2018 års investeringsramar. 4. Den ökade hyreskostnaden på ca 1,4 mnkr godkänns. Finansieringen av hyresökningen sker genom reduktion av personalram. 5. Detta beslut ersätter tidigare beslut i landstingsstyrelsen den 8 oktober, 134/13 och i länssjukvårdsnämnden den 4 september, 39/13. Sammanfattning Planeringen för hus N14, att samla den psykiatriska öppenvården på plan 3 och 4 i hus N14, Nyköpings lasarett, har pågått sen Först endast psykiatriskt öppenvårdsteam I (PÖVT I) för att 2011 utökas med PÖVT II och III. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR C:\Docserver\c9cdc bbd-bd8c-29d59d351900\Working\5626b920-aa15-4a eff3a1ee8e7\310706_12_0.DOCX SID 1(5) Utskriftsdatum: :57

5 Tidigare beslut finns i ärendet: Landstingsstyrelsen den 8 oktober, 134/13 Länssjukvårdsnämnden den 4 september, 39/13. Efter ytterligare programarbete och verksamhetsutveckling har ökade investeringskostnader samt hyresnettoeffekt redovisats. Det föranleder ett nytt ställningstagande i landstingsstyrelsen för eventuellt beslut om fortsatt arbete med projektering, anbudsinfordran och ombyggnad. Verksamheten har under denna tid arbetat med genomgripande organisationsförändringar och utvecklingsarbeten. Det har även tillkommit verksamheter som ska lokaliseras i hus N14, t.ex. omvårdnadsteamet och ätstörningsenheten, vilket har gett ändrade förutsättningar för den vidare planeringen. Ovanstående resulterar i förändrade planlösningar för att uppfylla de krav verksamheten ställer på anpassade flexibla lokaler för att bedriva en god och säker vård. Programarbetet beräknas klart till sommaren I den slutgiltiga lokalplaneringen kommer samtliga öppenvårdsteam (PÖVT I, II och III), omvårdnadsteamet och ätstörningsenheten att samlas i hus N14 på plan 2 och 3. Efter planerad ombyggnad kommer lokalerna att uppfylla verksamhetens krav på anpassade och flexibla lokaler för att kunna bedriva en god och säker vård. Mottagningens storlek ger förbättrade möjligheter till långsiktig kompetensförsörjning, resursplanering sommartid samt en förbättrad säkerhet och arbetsmiljö. Nuvarande förslag till ombyggnad ( stomrent hus) medför ökade kostnader jämfört med ombyggnaden som redovisades i skisshandlingen som beslutades i landstingsstyrelsen den 8 oktober, 134/13. I och med det har FM-enheten tagit fram en kalkylhandling för slutligt ställningstagande till ombyggnaden i hus N14. I nuvarande förslag ingår även energibesparande åtgärder, såsom byte av fönster, belysning, ventilation m.m. Ekonomienheten har berett ärendet med avseende på investeringen och tillstyrker framställan avseende ombyggnad för psykiatriska klinikens öppenvårdsteam I, II och III samt omvårdnadsteamet och ätstörningsenheten i hus N14 vid Nyköpings lasarett. Detta beslut ersätter tidigare beslut i landstingsstyrelsen den 8 oktober, 134/13 och i länssjukvårdsnämnden den 4 september, 39/13. Bakgrund Hus N14 vid Nyköpings lasarett byggdes Huset har på senare år nyttjats av psykiatriska kliniken samt habilitering och hjälpmedel. ORG NR C:\Docserver\c9cdc bbd-bd8c-29d59d351900\Working\5626b920-aa15-4a eff3a1ee8e7\310706_12_0.DOCX SID 2(5) Utskriftsdatum: :57

6 Det har framkommit att personal har haft vissa arbetsmiljörelaterade problem, varför en miljöutredning har utförts. PÖVT I och II har idag sina lokaler i olika hus på Nyköpings lasarett och PÖVT III har en externt förhyrd lokal i Oxelösund. I enlighet med länssjukvårdsnämndens beslut den 4 september 39/13 framgår det att psykiatriska öppenvårdsverksamheter skall koncentreras till Nyköpings lasarett samt att det är svårt att garantera medarbetarnas säkerhet på små mottagningar. Den psykiatriska öppenvården behöver bli allt mer specialiserad där då patienternas behov av olika typer av insatser omöjliggör en geografiskt spridd öppenvård. För att tillgodose de förändrade kraven, behöver öppenvården centraliseras vilket sker genom att all psykiatrisk öppenvård i södra länsdelen kommer att samlas under samma tak. Det pågår en organisationsförändring med vårdprocesserna i fokus och den nya organisationen kommer vara klar inför flytten till de nya lokalerna. Olika alternativ har testats och då den slutliga lösningens exakta åtgärder inventerades insåg man att merparten av innerväggarna inte uppfyllde de sekretesskrav man idag ställer på denna typ av lokaler. Detta innebär ändrade förutsättningar för ombyggnationen vilket möjliggör att huset behöver göras stomrent och på det viset finns förutsättningar för en större frihet gällande planeringen av de nya lokalerna. På grund av husets ålder och bristande underhåll har det beslutats att rota objektet, vilken innebär nytt avloppssystem och ventilationssystem, nya fönster, nya ytskikt etc. Ärendebeskrivning PÖVT I och II har idag sina lokaler i olika hus på Nyköpings lasarett och PÖVT III har en externt förhyrd lokal i Oxelösund. Den psykiatriska öppenvården behöver bli allt mer specialiserad där då patienternas behov av olika typer av insatser omöjliggör en geografiskt spridd öppenvård. För att tillgodose de förändrade kraven, behöver öppenvården centraliseras vilket sker genom att all psykiatrisk öppenvård i södra länsdelen kommer att samlas under samma tak. Verksamhetsmässigt ger förslaget ökade möjligheter till subspecialisering och bättre möjligheter till läkarrekrytering då mottagningens storlek ökat vilket starkt bidrar till att behovet av hyrläkare minskar. ORG NR C:\Docserver\c9cdc bbd-bd8c-29d59d351900\Working\5626b920-aa15-4a eff3a1ee8e7\310706_12_0.DOCX SID 3(5) Utskriftsdatum: :57

7 I redovisat ombyggnadsförslag, enligt kalkylhandling daterad 7 april 2016, ryms verksamheterna inom samma byggnad och därigenom uppfylls kraven på anpassade och flexibla lokaler för att kunna bedriva en god och säker vård och förbättrade möjligheter till långsiktig kompetensförsörjning. Konsekvenser Verksamhetsmässigt ger förslaget ökade möjligheter till subspecialisering och bättre möjligheter till läkarrekrytering då mottagningens storlek ökat vilket starkt bidrar till att behovet av hyrläkare minskar. Personkontinuiteten kan bevaras då den är oberoende av var en mottagning är belägen och behandlingen kan ges på lika villkor utifrån nationella riktlinjer och vårdprogram. Ombyggnaden uppfyller verksamhetens krav på anpassade och flexibla lokaler för att kunna bedriva en god och säker vård där hänsyn tagits till säkerhetsaspekter och arbetsmiljö. I ombyggnadsförslaget ingår energibesparande åtgärder såsom byte av fönster, belysning, ventilation m.m. Genom att huset görs stomrent saneras samtidigt kvarstående fuktskador. Produktionskostnad för ombyggnaden beräknas till ca 61,5 mnkr varav ca 34 mnkr utgör hyresgrundande investering och ca 27,5 mnkr fastighetsägarinvestering. Investeringskostnadens fördelning över åren 2016: ca 6 mnkr. 2017: ca 40 mnkr. 2018: ca 15,5 mnkr. Den nu presenterade preliminära hyressättningen för ombyggnationen ger en hyresnettoeffekt på ca 1,4 mnkr. I detta tidiga skede har inte verksamhetens kostnader för lös inredning och utrustning uppskattats. Möblerna är slitna och bör bytas ut. Kostnaden för evakueringen av PÖVT I till hus N26-N29 inkluderas i ovanstående. Finansieringen av hyresökningen sker genom reduktion av personalram. Ekonomienheten tillstyrker framställan avseende ombyggnad av hus N14 vid Nyköpings lasarett för psykiatriska klinikens öppenvårdsteam I, II och III samt omvårdnadsteamet och ätstörningsenheten. Investeringen ryms inom plan. Ombyggnaden finansieras genom ianspråktagande av medel ur 2016, 2017 och 2018 års investeringsramar. Ombyggnaden medför ökade hyreskostnader för verksamheterna med ca 1,4 mnkr. ORG NR C:\Docserver\c9cdc bbd-bd8c-29d59d351900\Working\5626b920-aa15-4a eff3a1ee8e7\310706_12_0.DOCX SID 4(5) Utskriftsdatum: :57

8 Perspektivbelysning Ärendet är inte perspektivbelyst. Ärendets beredning Ärendet har beretts av FM-enheten i samarbete med representanter från hälso- och sjukvården. FM-enhetens handläggare är förvaltare Karin Engström. Hälso- och sjukvårdens handläggare är sjukhuskoordinator Marita Häll Johansson Beslutsunderlag Kalkylhandling, Protokollsutdrag landstingsstyrelsen den 8 oktober, 134/13 Protokollsutdrag länssjukvårdsnämnden den 4 september, 39/13 Beslutet expedieras till Jan Grönlund, landstingsdirektör Helena Söderquist, verksamhetsområdeschef verksamhets- och ledningsservice Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdschef Johan Hellström, psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett FM-enheten/SJO (LS-FM ) Akten ORG NR C:\Docserver\c9cdc bbd-bd8c-29d59d351900\Working\5626b920-aa15-4a eff3a1ee8e7\310706_12_0.DOCX SID 5(5) Utskriftsdatum: :57

9 FM-enheten KALKYLHANDLING 1(8) H A N D L Ä G G A R E LS-FM Karin Engström, tfn LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten, Fastighet Nyköpings lasarett, hus N14, ombyggnad för Psykiatriska kliniken, Öppenvårdsteam I, II och III samt Omvårdnadsteamet och Ätstörningsenheten Projekt KALKYLHANDLING LANDSTINGET SÖRMLAND, FM-enheten POSTADRESS: Nyköping Nyköping: Besöksadress Nyköpings lasarett, Olrogs väg4, tfn Eskilstuna: Besöksadress Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset, tfn E-post: Org.nr , Pg , Bg , C:\DOCSERVER\C9CDC BBD-BD8C-29D59D351900\WORKING\A10CC972-2A88-4DFD-A1D4-FAF837A2394E\312311_1_0.DOCX

10 FM-enheten KALKYLHANDLING 2(8) H A N D L Ä G G A R E LS-FM Karin Engström, tfn Innehållsförteckning 1 Förord Situationsplan Personuppgifter Beställare Uppdragstagare Konsulter Skiss-/Kalkylhandling Funktionsprogram Programförutsättningar Allmänna förutsättningar Planeringsförutsättningar Objektet Myndighetskontakter Beskrivningar Hus VVS-anläggningar El-och teletekniska anläggningar Areor och volymer Tidplan Kostnader Sammandrag av investeringskostnader Ritningsförteckning... 8 LANDSTINGET SÖRMLAND, FM-enheten POSTADRESS: Nyköping Nyköping: Besöksadress Nyköpings lasarett, Olrogs väg4, tfn Eskilstuna: Besöksadress Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset, tfn E-post: Org.nr , Pg , Bg , C:\DOCSERVER\C9CDC BBD-BD8C-29D59D351900\WORKING\A10CC972-2A88-4DFD-A1D4-FAF837A2394E\312311_1_0.DOCX

11 FM-enheten KALKYLHANDLING 3(8) H A N D L Ä G G A R E LS-FM Karin Engström, tfn FÖRORD FM-enheten fick redan 2010 i uppdrag av Psykiatriska kliniken vid Nyköpings lasarett att tillsammans med representanter för verksamheten se över lokalbehovet för samtliga 3 öppenvårdsteam. Olika alternativ ha testats och då den tidigare slutliga lösningens exakta åtgärder inventerades insåg man att merparten av innerväggarna inte uppfyllde de sekretesskrav man idag ställer på denna typ av lokaler. Dessutom ska det nya Omvårdnadsteamet och Ätstörningsenheten också få plats i lokalerna. Detta innebär ändrade förutsättningar för ombyggnationen vilket möjliggör att huset behöver göras stomrent och på det viset finns förutsättningar för en större frihet gällande planeringen av de nya lokalerna. Med anledning av detta kommer även energibesparande åtgärder på fastigheten att utföras, ex. nya fönster och en ny ventilationsutrustning kommer att installeras. Man kommer också ha möjlighet att komma till rätta med de problem som idag finns i fastigheten som läckage och ovälkomna lukter, vilka båda är anmälda som arbetsmiljöproblem. Utifrån tidigare planering finns det ett investeringsbeslut på 26 mnkr, Landstingsstyrelsens beslut 134/13. Det finns även ett beslut avseende godkännande av hyresökning för kliniken, Länssjukvårdsnämndens beslut 39/13. Den hyresnivån är nu inte längre aktuell då projektet växt i omfattning och nya ramar för ombyggnationen kommer att påverka verksamheterna. Flera av kommande förändringar påverkar dock inte hyran då det är rena fastighetsägarinvesteringar. I den slutgiltiga lokalplaneringen kommer samtliga öppenvårdsteam (PÖVT I, II och III), Omvårdnadsteamet och Ätstörningsenheten att samlas i hus N14 på två plan. I planeringen utgår man från att skapa lokaler som stödjer den organisationsförändring som verksamheten samtidigt planerar. Planerad ombyggnad kommer att uppfylla verksamhetens krav på anpassade och flexibla lokaler för att kunna bedriva en god och säker vård där hänsyn tagits till säkerhetsaspekter, kompetensförsörjning och den kommande organisationsförändringen. LANDSTINGET SÖRMLAND, FM-enheten POSTADRESS: Nyköping Nyköping: Besöksadress Nyköpings lasarett, Olrogs väg4, tfn Eskilstuna: Besöksadress Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset, tfn E-post: Org.nr , Pg , Bg , C:\DOCSERVER\C9CDC BBD-BD8C-29D59D351900\WORKING\A10CC972-2A88-4DFD-A1D4-FAF837A2394E\312311_1_0.DOCX

12 FM-enheten KALKYLHANDLING 4(8) H A N D L Ä G G A R E LS-FM Karin Engström, tfn SITUATIONSPLAN 3 PERSONUPPGIFTER 3.1 Beställare Landstinget Sörmland Hälso- och Sjukvården Psykiatriska kliniken Nyköpings lasarett och Kullbergska Sjukhuset 3.2 Uppdragstagare Landstinget Sörmland, FM-enheten, genom Karin Engström, Fastighetsförvaltare Johnny Niskanen, Projektledare Katarina Josefsson, Funktionsplanerare LANDSTINGET SÖRMLAND, FM-enheten POSTADRESS: Nyköping Nyköping: Besöksadress Nyköpings lasarett, Olrogs väg4, tfn Eskilstuna: Besöksadress Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset, tfn E-post: Org.nr , Pg , Bg , C:\DOCSERVER\C9CDC BBD-BD8C-29D59D351900\WORKING\A10CC972-2A88-4DFD-A1D4-FAF837A2394E\312311_1_0.DOCX

13 FM-enheten KALKYLHANDLING 5(8) H A N D L Ä G G A R E LS-FM Karin Engström, tfn Konsulter Arkitekt Carlstedt Arkitekter AB Hospitalgatan Nyköping VVS L.E.B Consult AB Bruksgatan Eskilstuna El K-konsult Installation Sörmland AB Västra Storgatan Nyköping Miljö Structor Miljöteknik AB Bruksgatan 8 B Eskilstuna Brand Prevecon Brand & Riskkonsult AB Kungsgatan 48 B Göteborg Konstruktion Byggkonsulten Rune Norbäck AB Kungsgatan Eskilstuna 4 SKISS-/KALKYLHANDLING Denna kalkylhandling daterad FUNKTIONSPROGRAM Rumsfunktionsprogram (RFP) har tagits fram i nära samarbete mellan verksamheten och FM-enheten. Rumsfunktionsprogram daterat LANDSTINGET SÖRMLAND, FM-enheten POSTADRESS: Nyköping Nyköping: Besöksadress Nyköpings lasarett, Olrogs väg4, tfn Eskilstuna: Besöksadress Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset, tfn E-post: Org.nr , Pg , Bg , C:\DOCSERVER\C9CDC BBD-BD8C-29D59D351900\WORKING\A10CC972-2A88-4DFD-A1D4-FAF837A2394E\312311_1_0.DOCX

14 FM-enheten KALKYLHANDLING 6(8) H A N D L Ä G G A R E LS-FM Karin Engström, tfn PROGRAMFÖRUTSÄTTNINGAR 6.1 Allmänna förutsättningar PÖVT I och II har idag sina lokaler i olika hus på Nyköpings lasarett och PÖVT III har en externt förhyrd lokal i Oxelösund. I enlighet med Länssjukvårdsnämndens beslut 39/13 framgår det att psykiatriska öppenvårdsverksamheter skall koncentreras till Nyköpings lasarett. PÖVTs lokaler är idag inte anpassade efter verksamhetens utveckling och dagens behov. Dels saknas rum för olika funktioner såsom grupprum i olika storlekar, utlämningsrum för läkemedel dels tillräckligt antal behandlingsrum och expeditioner. Parallellt med lokaldiskussionerna för PÖVT I, II och III har Habiliteringsverksamheten på Nyköpings lasarett också ett behov av att samla sin verksamhet i bättre och mer ändamålsenliga lokaler. Detta innebär att dessa verksamheter delvis kan byta lokaler. Detta skulle medföra att PÖVT I, II och III kan få lokaler i N14 på två plan tillsammans med Omvårdandsteamet och Ätstörningsenheten. Utarbetat förslag uppfyller verksamhetens krav på anpassade och flexibla lokaler för att kunna bedriva en god och säker vård där hänsyn tagits till säkerhetsaspekter och kompetensförsörjning samt förbättrad möjlighet till långsiktig kompetensförsörjning. 6.2 Planeringsförutsättningar Enligt det uppdrag som lämnats till FM-enheten ska en ombyggnation planeras av lokalerna i N14, plan 3 och 4 för att inrymma de nuvarande öppenvårdsmottagningarna I, II och III samt Omvårdnadsteamet och Ätstörningsenheten. 7 OBJEKTET Hus N14 vid Nyköpings lasarett byggdes Huset har på senare år nyttjats av Psykiatriska kliniken och Handikapp & Habilitering. Det har framkommit att personal har haft vissa arbetsmiljörelaterade problem, varför en miljöutredning har utförts. På grund av husets ålder och bristande underhåll har det beslutats att rota objektet, d.v.s. nytt avloppssystem, ventilationssystem, nya fönster, nya ytskikt etc. LANDSTINGET SÖRMLAND, FM-enheten POSTADRESS: Nyköping Nyköping: Besöksadress Nyköpings lasarett, Olrogs väg4, tfn Eskilstuna: Besöksadress Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset, tfn E-post: Org.nr , Pg , Bg , C:\DOCSERVER\C9CDC BBD-BD8C-29D59D351900\WORKING\A10CC972-2A88-4DFD-A1D4-FAF837A2394E\312311_1_0.DOCX

15 FM-enheten KALKYLHANDLING 7(8) H A N D L Ä G G A R E LS-FM Karin Engström, tfn MYNDIGHETSKONTAKTER Bygglov krävs för utbyte av fönster och nya fläktrum. 10 BESKRIVNINGAR 10.1 Hus Ny rumsbildning. Skisserna är ej fastställda ännu. Stomkomplettering, ytskikt och rumskompletteringar samt el- och VVSinstallationer anpassas och kompletteras till nya funktioner och ny rumslayout VVS-anläggningar Nytt luftbehandlingssystem för plan 3 och 4 med 2 stycken nya luftbehandlingsaggregat med kyla/värme och återvinning samt variabelt flöde efter behov. Nytt värmesystem med nya radiatorer och ny fjärrvärmecentral. Nya VA-stammar samt nytt porslin. Sprinkler kommer att installeras i lokalerna El-och teletekniska anläggningar Som energibesparande åtgärd har system och armaturer valts för belysningsstyrning med dagsljuskompensering, närvarodetektering samt korridorfunktion beroende på rumsfunktion. I flertalet av armaturerna är ljuskällan LED. 12 AREOR OCH VOLYMER Objektet omfattar: Cirka m² BTA ombyggnad. Cirka 285 m² BTA nybyggnad. 13 TIDPLAN Programarbetet färdigställs sommaren Planerad byggstart Entreprenaden beräknas bli klar LANDSTINGET SÖRMLAND, FM-enheten POSTADRESS: Nyköping Nyköping: Besöksadress Nyköpings lasarett, Olrogs väg4, tfn Eskilstuna: Besöksadress Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset, tfn E-post: Org.nr , Pg , Bg , C:\DOCSERVER\C9CDC BBD-BD8C-29D59D351900\WORKING\A10CC972-2A88-4DFD-A1D4-FAF837A2394E\312311_1_0.DOCX

16 FM-enheten KALKYLHANDLING 8(8) H A N D L Ä G G A R E LS-FM Karin Engström, tfn KOSTNADER 14.1 Sammandrag av investeringskostnader Produktionskostnaden för anpassning av Psykiatriska öppenvårdsmottagningens lokaler i hus N14 i två plan är beräknad till ca 61,5 mnkr. Kostnaden på 61,5 mnkr fördelas med 34,0 mnkr som hyresgrundande investeringskostnad för Psykiatriska kliniken och 27,5 mnkr belastar fastighetsägarinvesteringen. Kostnaden föreslås belasta investeringsramarna för 2016, 2017 och Kostnadsfördelning över åren: 2016: ca 6 mnkr. 2017: ca 40 mnkr. 2018: ca 15,5 mnkr Preliminär årlig hyra, beräknad på 34 mnkr, blir cirka 4,4 mnkr/år (inkl. media) med en ränta på 2,9 % beräknat på kostnadsbedömningen. Nuvarande hyreskostnad för Psykiatriska kliniken är cirka 3,0 mnkr/år (inkl. media). Investeringen på 34 mnkr ger Psykiatriska kliniken en hyresökning på cirka 1,4 mnkr/år (inkl. media) under 20 års avskrivning. Därefter enbart bashyra. Hyresökningen kan motiveras genom att verksamheten får större lokalyta än i nuläget samt att lokalerna blir anpassade efter dagens krav för vård. I produktionskostnaden ingår inte: - lös inredning och utrustning, detta hanteras av hyresgästen. - inredning och utrustning bygg (ingår i bygg, men bekostas av hyresgästen). 15 RITNINGSFÖRTECKNING Planritningarna är i dagsläget inte fastställda. LANDSTINGET SÖRMLAND, FM-enheten POSTADRESS: Nyköping Nyköping: Besöksadress Nyköpings lasarett, Olrogs väg4, tfn Eskilstuna: Besöksadress Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset, tfn E-post: Org.nr , Pg , Bg , C:\DOCSERVER\C9CDC BBD-BD8C-29D59D351900\WORKING\A10CC972-2A88-4DFD-A1D4-FAF837A2394E\312311_1_0.DOCX

17 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) LS-LED /13 Nyköpings lasarett, hus N14, ombyggnad av lokaler för psykiatriskt öppenvårdsteam I, II och III Diarienummer: LS-LED Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsens arbetsutskott /13 2 Landstingsstyrelsen /13 Landstingsstyrelsens beslut 1. Ombyggnad av hus N14 vid Nyköpings lasarett i huvudsaklig överensstämmelse med skisshandling daterad godkänns. 2. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra projektering och infordra anbud och om inkomna anbud ligger inom ramen för kalkylerad kostnad, genomföra ombyggnaden. 3. Kostnaden på ca 26 mnkr, varav 18,2 mnkr utgör investering och 7,8 mnkr underhåll, finansieras genom ianspråktagande av medel ur 2014 och 2015 års investerings- och underhållsramar. 4. Om infordrade anbud hamnar utanför ramen för kalkylerad kostnad skall FM-enheten återkomma till landstingsstyrelsen med kalkylhandling för nytt ställningstagande. Yrkande Ordförande Åsa Kullgren (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande Åsa Kullgren (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att det bifalls. Sammanfattning FM-enheten har tillsammans med Psykatriska öppenvårsteamen tagit fram ett förslag på lokaler i hus N14 där PÖVT I, II och III får plats för sin verksamhet i två plan. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post SID 1(2)

18 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 2(2) LS-LED Med denna lösning har man tillgodosett att få in PÖVT I, II och III på Nyköpings lasarett i en och samma byggnad, vilket gör att det går att höja säkerhetstänket när lokalerna anpassas. Utarbetat förslag uppfyller verksamhetens krav på anpassade och flexibla lokaler för att kunna bedriva en god och säker vård där hänsyn tagits till säkerhetsaspekter och kompetensförsörjning. Ekonomienheten har berett ärendet med avseende på investeringen och tillstyrker framställan avseende ombyggnad av lokaler för psykiatriskt öppenvårdsteam I, II och III. Ombyggnaden kan genomföras oberoende av arbetet kring Sveriges friskaste län Ärendet kompletteras till landstingsfullmäktiges sammanträde med en beskrivning av miljökonsekvenser. Beslutsunderlag Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande Skisshandling daterad Beslutet expedieras till Landstingsdirektören FM-enheten/SJO (LS-LFN10-028) Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post SID 2(2)

19

20

28/16 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 3, ombyggnad av lokaler för psykiatriska klinikens administration

28/16 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 3, ombyggnad av lokaler för psykiatriska klinikens administration Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED16-0796-2 28/16 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 3, ombyggnad av lokaler

Läs mer

67/16 Mälarsjukhuset, hus E55 och E56, plan 2, ombyggnad av lokaler för paramedicin - projektnummer G6187

67/16 Mälarsjukhuset, hus E55 och E56, plan 2, ombyggnad av lokaler för paramedicin - projektnummer G6187 Landstingsstyrelsens finans och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-11-22 LS-LED16-1734-2 67/16 Mälarsjukhuset, hus E55 och E56, plan 2, ombyggnad av lokaler för paramedicin - projektnummer

Läs mer

46/16 Mälarsjukhuset, hus E19, plan 11, ombyggnad av lokaler för Medicinkliniken - Projekt G5160

46/16 Mälarsjukhuset, hus E19, plan 11, ombyggnad av lokaler för Medicinkliniken - Projekt G5160 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-08-30 LS-LED16-1246-2 46/16 Mälarsjukhuset, hus E19, plan 11, ombyggnad av lokaler för Medicinkliniken - Projekt

Läs mer

170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171

170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1272-3 170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171 Diarienummer: LS-LED16-1272 Behandlat av

Läs mer

29/16 Nyköpings lasarett, ombyggnad av lokaler för Vårdcentral Åsidan i hus N19 och N20

29/16 Nyköpings lasarett, ombyggnad av lokaler för Vårdcentral Åsidan i hus N19 och N20 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED16-0797-2 29/16 Nyköpings lasarett, ombyggnad av lokaler för Vårdcentral

Läs mer

48/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar av VLS-stab - Projekt G6157

48/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar av VLS-stab - Projekt G6157 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-08-30 LS-LED16-1248-2 48/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar

Läs mer

30/16 Kullbergska sjukhuset, hus K1, renovering av trapphus

30/16 Kullbergska sjukhuset, hus K1, renovering av trapphus Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED15-1736-2 30/16 Kullbergska sjukhuset, hus K1, renovering av trapphus Diarienummer:

Läs mer

27/16 Nyköpings lasarett, upprustning gång mellan hus N1 och N14

27/16 Nyköpings lasarett, upprustning gång mellan hus N1 och N14 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED16-0703-2 27/16 Nyköpings lasarett, upprustning gång mellan hus N1 och N14

Läs mer

169/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar av VLS-stab - Projekt G6157

169/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar av VLS-stab - Projekt G6157 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1248-3 169/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar av VLS-stab - Projekt G6157 Diarienummer:

Läs mer

118/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus

118/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED15-1725-5 118/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus Diarienummer: LS-LED15-1725 Behandlat

Läs mer

32/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus

32/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(3) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED15-1725-4 32/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för

Läs mer

31/16 Kullbergska sjukhuset, hus K13, ombyggnad för Gods/Miljö/LSAB

31/16 Kullbergska sjukhuset, hus K13, ombyggnad för Gods/Miljö/LSAB Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(3) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED15-1737-4 31/16 Kullbergska sjukhuset, hus K13, ombyggnad för Gods/Miljö/LSAB

Läs mer

171/16 Mälarsjukhuset, hus E35, ombyggnad av lokaler - Fastighetsutvecklingsprojekt - "Framtidens hälso- och sjukvård"

171/16 Mälarsjukhuset, hus E35, ombyggnad av lokaler - Fastighetsutvecklingsprojekt - Framtidens hälso- och sjukvård Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(3) 2016-09-20 LS-LED16-1260-3 171/16 Mälarsjukhuset, hus E35, ombyggnad av lokaler - Fastighetsutvecklingsprojekt - "Framtidens hälso- och sjukvård" Diarienummer:

Läs mer

50/16 Mälarsjukhuset, hus E35, ombyggnad av lokaler - Fastighetsutvecklingsprojekt - "Framtidens hälso- och sjukvård"

50/16 Mälarsjukhuset, hus E35, ombyggnad av lokaler - Fastighetsutvecklingsprojekt - Framtidens hälso- och sjukvård Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(3) 2016-08-30 LS-LED16-1260-2 50/16 Mälarsjukhuset, hus E35, ombyggnad av lokaler - Fastighetsutvecklingsprojekt - "Framtidens

Läs mer

71/16 Mälarsjukhuset, hus E55, plan 3 och 4, utbyte av ventilationsanläggning - projektnummer E1026

71/16 Mälarsjukhuset, hus E55, plan 3 och 4, utbyte av ventilationsanläggning - projektnummer E1026 Landstingsstyrelsens finans och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-11-22 LS-LED16-1781-2 71/16 Mälarsjukhuset, hus E55, plan 3 och 4, utbyte av ventilationsanläggning - projektnummer

Läs mer

243/16 Oxelösunds vårdcentral, utbyte av ventilationsanläggning samt kyla - projektnummer G6117

243/16 Oxelösunds vårdcentral, utbyte av ventilationsanläggning samt kyla - projektnummer G6117 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-12-13 LS-LED16-1738-3 243/16 Oxelösunds vårdcentral, utbyte av ventilationsanläggning samt kyla - projektnummer G6117 Diarienummer: LS-LED16-1738 Behandlat

Läs mer

1 (6) FM-enheten Handläggare: Helene Lindberg, 072-231 68 60 Datum Dnr 2011-03-27 LS-LFN10-026 LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Psykiatrisk öppenvård på Kullbergska sjukhuset PRESENTATIONSBESKRIVNING

Läs mer

72/16 Oxelösunds vårdcentral, utbyte av ventilationsanläggning samt kyla - projektnummer G6117

72/16 Oxelösunds vårdcentral, utbyte av ventilationsanläggning samt kyla - projektnummer G6117 Landstingsstyrelsens finans och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-11-22 LS-LED16-1738-2 72/16 Oxelösunds vårdcentral, utbyte av ventilationsanläggning samt kyla - projektnummer

Läs mer

73/16 Mälarsjukhuset, rivning av hus E17 och E18 samt nybyggnation av kulvert - projektnummer FS509

73/16 Mälarsjukhuset, rivning av hus E17 och E18 samt nybyggnation av kulvert - projektnummer FS509 Landstingsstyrelsens finans och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-11-22 LS-LED16-1737-2 73/16 Mälarsjukhuset, rivning av hus E17 och E18 samt nybyggnation av kulvert - projektnummer

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-06-11 HN-HOS09-213 61 Vårdcentralen City, ombyggnad för folktandvården, hyreshöjning Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-216 36 Lokalförändring på Mälarsjukhusets barnmottagning gällande dagjourverksamheten Arbetsutskottets förslag till beslut

Läs mer

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED16-1071-3 29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning

Läs mer

9/16 Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad

9/16 Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-01-26 LS-LED15-1746-2 9/16 Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad Diarienummer: LS-LED15-1746

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-217 37 Nybyggnation för MR (magnetisk resonanstomografi) vid Mälarsjukhuset Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus

Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-08 LS-LED15-1725-1 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens finans-

Läs mer

Motionssvar - Om privat drift av sjukhuscafé

Motionssvar - Om privat drift av sjukhuscafé TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sölvi Johansson 2011-09-12 LS-LED10-344-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige

Läs mer

Deltar ej i beslutet Magnus Leivik (M), Gustaf Wachtmeister (M)

Deltar ej i beslutet Magnus Leivik (M), Gustaf Wachtmeister (M) Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-218 35 Ombyggnation av Liljedalshemmet, Gnesta vårdcentral, godkännande av hyresavtal samt beslut om försäljning av fastigheten

Läs mer

Kullbergska sjukhuset, hus K13, ombyggnad för Gods/Miljö/LSAB

Kullbergska sjukhuset, hus K13, ombyggnad för Gods/Miljö/LSAB TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-09 LS-LED15-1737-1 Ä R EN D EG Å N G MÖ TES D A TU M Landstingsstyrelsen

Läs mer

Mälarsjukhuset, hus E19, plan 17, ombyggnad av lokaler för HLR och annan klinisk träning för personal och studenter

Mälarsjukhuset, hus E19, plan 17, ombyggnad av lokaler för HLR och annan klinisk träning för personal och studenter TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-14 LS-LED15-1721-1 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens finans-

Läs mer

61/16 Folktandvårdens priser 2017

61/16 Folktandvårdens priser 2017 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-27 LS-LED16-1447-2 61/16 Folktandvårdens priser 2017 Diarienummer: LS-LED16-1447

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken.

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken. 1 (7) Fastighet Anders Ridderstolpe, 070-780 50 70 Datum Dnr 2012-05-14 LS-LFN10-058 TJÄNSTEUTLÅTANDE LANDSTINGET SÖRMLAND LS-LFN10-058 Projekt 12099 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för

Läs mer

Nyköpings lasarett, hus N4, ny städcentral

Nyköpings lasarett, hus N4, ny städcentral TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-07 LS-LED15-1718-1 Ä R EN D EG Å N G MÖ TES D A TU M Landstingsstyrelsen

Läs mer

49/16 Yttrande över motion - "Snabbspår" för unga vuxna inom psykiatrin

49/16 Yttrande över motion - Snabbspår för unga vuxna inom psykiatrin Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-28 LS-LED16-0678-3 49/16 Yttrande över motion - "Snabbspår" för unga vuxna inom psykiatrin Diarienummer:

Läs mer

30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED16-1133-3 30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-156 26 Ombyggnad av Mälarsjukhuset för samlad geriatrisk vård Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Helena Söderquist Chef FM-enheten 2011-02-21 LS-LED11-218 Mats Widén Finanschef Ombyggnation av Liljedalshemmet, Gnesta vårdcentral, godkännande

Läs mer

143/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 14 juni 2016

143/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 14 juni 2016 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-20 LS-LED16-1250-3 143/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 14 juni 2016 Diarienummer: LS-LED16-1250 Behandlat

Läs mer

Nyköpings lasarett, flytt av huvudentré från hus N1 till hus N14

Nyköpings lasarett, flytt av huvudentré från hus N1 till hus N14 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-08 LS-LED15-1717-1 Ä R EN D EG Å N G MÖ TES D A TU M Landstingsstyrelsen

Läs mer

89/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 26 april 2016

89/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 26 april 2016 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED16-0952-2 89/16 Remittering av motioner anmälda vid fullmäktige den 26 april 2016 Diarienummer: LS-LED16-0952 Behandlat

Läs mer

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED15-1630-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

108/16 Omdisponeringar i landstingsstyrelsens budget

108/16 Omdisponeringar i landstingsstyrelsens budget Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(3) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED16-0779-3 108/16 Omdisponeringar i landstingsstyrelsens budget Diarienummer: LS-LED16-0779 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

239/16 Ökad mobilitet vid psykiatriska kliniken NLN/KSK

239/16 Ökad mobilitet vid psykiatriska kliniken NLN/KSK Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-12-13 LS-LED16-1557-3 239/16 Ökad mobilitet vid psykiatriska kliniken NLN/KSK Diarienummer: LS-LED16-1557 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsens

Läs mer

39 Uppdrag att samlokalisera inför regionbildning

39 Uppdrag att samlokalisera inför regionbildning PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-10-11 39 Uppdrag att samlokalisera inför regionbildning Dnr 17-084 Förberedelsearbetet för bildande av en länsregion pågår. En samlokalisering av de tre samgående parterna

Läs mer

163/16 Initiering av upphandling beträffande neuropsykiatriska utredningar

163/16 Initiering av upphandling beträffande neuropsykiatriska utredningar Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1193-3 163/16 Initiering av upphandling beträffande neuropsykiatriska utredningar Diarienummer: LS-LED16-1193 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr

Läs mer

172/16 Landstinget Sörmlands medfinansiering av Nyköpings- och Trosas kommuns medfinansiering av Ostlänken

172/16 Landstinget Sörmlands medfinansiering av Nyköpings- och Trosas kommuns medfinansiering av Ostlänken Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1268-3 172/16 Landstinget Sörmlands medfinansiering av Nyköpings- och Trosas kommuns medfinansiering av Ostlänken Diarienummer: LS-LED16-1268

Läs mer

168/16 Ambulansdirigering i landstinget Sörmland

168/16 Ambulansdirigering i landstinget Sörmland Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1339-3 168/16 Ambulansdirigering i landstinget Sörmland Diarienummer: LS-LED16-1339 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Mälarsjukhuset, hus E5 och E6, ombyggnad av personalbostäder

Mälarsjukhuset, hus E5 och E6, ombyggnad av personalbostäder TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-11-18 LS-LED15-1615-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus

Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-08 LS-LED15-1725-1 Ä R EN D EG Å N G MÖ TES D A TU M Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motionssvar - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna

Motionssvar - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-05-11 LS-LED15-0773-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

56/16 Yttrande över motion - Verksamhetsanpassad utbildningsbudget

56/16 Yttrande över motion - Verksamhetsanpassad utbildningsbudget Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-11-23 LS-LED16-0224-6 56/16 Yttrande över motion - Verksamhetsanpassad utbildningsbudget Diarienummer:

Läs mer

4/16 Ansökan om att etablera familjecentral

4/16 Ansökan om att etablera familjecentral Landstingsstyrelsens hälsovalsberedning PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-02-02 LS-LED15-1473-2 4/16 Ansökan om att etablera familjecentral Diarienummer: LS-LED15-1473 Behandlat

Läs mer

Motionssvar - "Snabbspår" för unga vuxna inom psykiatrin

Motionssvar - Snabbspår för unga vuxna inom psykiatrin MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-10-05 LS-LED16-0678-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S Motionssvar - "Snabbspår" för

Läs mer

25/16 Yttrande över motion - Alkoholstopp för operationspatienter

25/16 Yttrande över motion - Alkoholstopp för operationspatienter Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-11 LS-LED15-0548-5 25/16 Yttrande över motion - Alkoholstopp för operationspatienter Diarienummer:

Läs mer

132/16 Motionssvar - Erbjudande om moderna betalningssätt

132/16 Motionssvar - Erbjudande om moderna betalningssätt Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED15-0959-4 132/16 Motionssvar - Erbjudande om moderna betalningssätt Diarienummer: LS-LED15-0959 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A TU M D IA R IEN R 2016-01-26 LS-LED15-1795-2 11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Diarienummer: LS-LED15-1795

Läs mer

37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED15-1149-8 37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat

Läs mer

22/16 Yttrande över motion - "Snabbspår" för unga vuxna inom psykiatrin

22/16 Yttrande över motion - Snabbspår för unga vuxna inom psykiatrin Primärvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-30 PVN16-0194-2 22/16 Yttrande över motion - "Snabbspår" för unga vuxna inom psykiatrin Diarienummer: PVN16-0194 Behandlat

Läs mer

247/16 Motionssvar - Samtalsmottagningar för unga vuxna

247/16 Motionssvar - Samtalsmottagningar för unga vuxna Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-12-13 LS-LED16-0226-7 247/16 Motionssvar - Samtalsmottagningar för unga vuxna Diarienummer: LS-LED16-0226 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

15/16 Mälarsjukhuset, hus E37, ombyggnad av lokaler för Habiliteringsverksamheten

15/16 Mälarsjukhuset, hus E37, ombyggnad av lokaler för Habiliteringsverksamheten Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-03-15 LS-LED16-0381-2 15/16 Mälarsjukhuset, hus E37, ombyggnad av lokaler för Habiliteringsverksamheten

Läs mer

36/16 Yttrande över motion - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC

36/16 Yttrande över motion - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED15-0927-5 36/16 Yttrande över motion - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC Diarienummer:

Läs mer

71/18 Yttrande över revisorernas granskning av hantering av landstingets pensioner

71/18 Yttrande över revisorernas granskning av hantering av landstingets pensioner PROTOKOLLSUTDRAG RE-REV18-0005 Ankomstdag 2018-05-09 2018-04-24 LS-LED18-0634-3 71/18 Yttrande över revisorernas granskning av hantering av landstingets pensioner Diarienummer: LS-LED18-0634 Behandlat

Läs mer

182/16 Motionssvar - Förbättra parkeringssituationen vid Nyköpings lasarett

182/16 Motionssvar - Förbättra parkeringssituationen vid Nyköpings lasarett Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-0254-7 182/16 Motionssvar - Förbättra parkeringssituationen vid Nyköpings lasarett Diarienummer: LS-LED16-0254 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden.

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden. Landstingsstyrelsen FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-28 LS-LED10-496 173 VC City. Modernisering av ventilations- och styranläggning Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner modernisering

Läs mer

17/15 Utbildningsvårdcentral

17/15 Utbildningsvårdcentral Landstingsstyrelsens hälsovalsberedning PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2015-11-17 LS-LED15-1366-2 17/15 Utbildningsvårdcentral Diarienummer: LS-LED15-1366 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr

Läs mer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-01-27 LS-LED15-0943-4 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar

Läs mer

105/16 Avtal Vårnäs behandlingshem

105/16 Avtal Vårnäs behandlingshem Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED16-0729-2 105/16 Avtal Vårnäs behandlingshem Diarienummer: LS-LED16-0729 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande DATUM DIARIENR 2016-01-27 LS-LED15-0943-4 ÄRENDEGÅNG MÖTESDATUM Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar - Fria bussresor för

Läs mer

39/16 Yttrande över motion - Wi-fi & mobilanslutning på Nynäs

39/16 Yttrande över motion - Wi-fi & mobilanslutning på Nynäs Landstingsstyrelsens finans- och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED15-1471-6 39/16 Yttrande över motion - Wi-fi & mobilanslutning på Nynäs Diarienummer: LS-LED15-1471

Läs mer

Motionssvar - Starta ett hospice i Sörmland

Motionssvar - Starta ett hospice i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0462-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

62/16 Yttrande över motion - Avskaffa politikernas fallskärm

62/16 Yttrande över motion - Avskaffa politikernas fallskärm Landstingsstyrelsens finans- och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-27 LS-LED16-0437-3 62/16 Yttrande över motion - Avskaffa politikernas fallskärm Diarienummer: LS-LED16-0437

Läs mer

35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan

35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED16-0867-2 35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan Diarienummer:

Läs mer

Motionssvar - Öppna för digitala vårdcentraler i Sörmland

Motionssvar - Öppna för digitala vårdcentraler i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-08-22 LS-LED15-0769-5 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S Motionssvar - Öppna för digitala vårdcentraler i Sörmland

Läs mer

178/16 Motionssvar - God och säker vård till äldre med psykisk ohälsa

178/16 Motionssvar - God och säker vård till äldre med psykisk ohälsa Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED15-0893-8 178/16 Motionssvar - God och säker vård till äldre med psykisk ohälsa Diarienummer: LS-LED15-0893 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden.

Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-09-28 LS-LED10-496 173 VC City. Modernisering av ventilations- och styranläggning Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner modernisering

Läs mer

63/16 Yttrande över motion - Vård på distans

63/16 Yttrande över motion - Vård på distans Landstingsstyrelsens finans- och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-27 LS-LED16-0532-6 63/16 Yttrande över motion - Vård på distans Diarienummer: LS-LED16-0532 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

Motionssvar - Bättre vård för multisjuka äldre i Sörmland

Motionssvar - Bättre vård för multisjuka äldre i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-08-22 LS-LED15-0734-7 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S Motionssvar - Bättre vård för multisjuka äldre i Sörmland

Läs mer

Remissyttrande - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården

Remissyttrande - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Staben för regional utveckling +4616104894 2016-04-21 LS-LED16-0775-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2010-04-27 LS-LED10-346 96 Nyköpings lasarett, produktionskök, brickvagnar och vagndiskmaskin. Redovisning av skisshandling Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

248/16 Motionssvar - Digitalt idélab för framtidens sjukvård

248/16 Motionssvar - Digitalt idélab för framtidens sjukvård Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-12-13 LS-LED16-0649-7 248/16 Motionssvar - Digitalt idélab för framtidens sjukvård Diarienummer: LS-LED16-0649 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

6 Redovisning av beredningsläget för motioner, oktober 2016

6 Redovisning av beredningsläget för motioner, oktober 2016 Landstingsfullmäktige KALLELSE D A T U M 2016-09-28 6 Redovisning av beredningsläget för motioner, oktober 2016 Protokollsutdrag landstingsstyrelsen den 20 september, 144/16 Ärendegång Mötesdatum Ärendenr

Läs mer

53/16 Landstinget Sörmlands medfinansiering av Nyköpings- och Trosas kommuns medfinansiering av Ostlänken

53/16 Landstinget Sörmlands medfinansiering av Nyköpings- och Trosas kommuns medfinansiering av Ostlänken Landstingsstyrelsens finans- och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-30 LS-LED16-1268-2 53/16 Landstinget Sörmlands medfinansiering av Nyköpings- och Trosas kommuns medfinansiering

Läs mer

Motionssvar - Utveckla distriktssköterskemottagningarna i Sörmland

Motionssvar - Utveckla distriktssköterskemottagningarna i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-08-30 LS-LED15-0928-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S Motionssvar - Utveckla distriktssköterskemottagningarna

Läs mer

FÖRSLAG. 149 Utbyggnad av brandskydd - sprinkler. Landstingsstyrelsens beslut

FÖRSLAG. 149 Utbyggnad av brandskydd - sprinkler. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen FÖRSLAG 2010-08-31 LS-LED10-457 149 Utbyggnad av brandskydd - sprinkler Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen beslutar att genomföra utbyggnaden av brandskyddet - sprinkler

Läs mer

134/16 Motionssvar - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna

134/16 Motionssvar - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-05-24 LS-LED15-0773-6 134/16 Motionssvar - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna Diarienummer: LS-LED15-0773 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

Motionssvar - Motion om laddinfrastruktur

Motionssvar - Motion om laddinfrastruktur MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-09-15 LS-LED16-0885-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S Motionssvar - Motion om laddinfrastruktur

Läs mer

MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-01-27 LS-LED15-0230-4 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar

Läs mer

Hälsoundersökning på arbetstid

Hälsoundersökning på arbetstid TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marie Johnsson Personalutvecklingsenheten (Landstingets ledningsstab) +46155245928 2013-10-08 LS-LED13-118-3 Ä R E N D E G Å N

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut. 2. Avtalet med Unilabs AB sägs upp.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut. 2. Avtalet med Unilabs AB sägs upp. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-233 LS-LED11-415 92 Upphandling av tjänster inom laboratoriemedicin Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

185/16 Motionssvar - Flextid - ingen fördel för vårdpersonal med hög arbetsbelastning

185/16 Motionssvar - Flextid - ingen fördel för vårdpersonal med hög arbetsbelastning Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED15-1635-6 185/16 Motionssvar - Flextid - ingen fördel för vårdpersonal med hög arbetsbelastning Diarienummer: LS-LED15-1635 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

183/16 Motionssvar - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC

183/16 Motionssvar - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED15-0927-6 183/16 Motionssvar - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC Diarienummer: LS-LED15-0927 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Protokollsutdrag Fastighets- och servicedelegationen LFS

Protokollsutdrag Fastighets- och servicedelegationen LFS DATUM DIARIENR 2004-05-17 LFS/N03063 63 Nyköpings lasarett, ombyggnad för Radiologiska avdelningen mammografi samt expeditioner. Redovisning av skiss/kalkylhandling Landstingsstyrelsens beslut 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan - Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård

Handlingsplan - Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Gunilla Carlson Kjell Utvecklingsenheten +46155247272 2015-09-22 LS-LED15-0830-2 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T

Läs mer

5/16 Hållbara resor och möten i tjänsten

5/16 Hållbara resor och möten i tjänsten Landstingsstyrelsens hållbarhetsberedning PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-03-22 LS-LED15-1194-2 5/16 Hållbara resor och möten i tjänsten Diarienummer: LS-LED15-1194 Behandlat av

Läs mer

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Nicholas Prigorowksy Ekonomidirektör 2011-03-28 LS-LED11-290 Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motionssvar - Reglemente för omställningsbidrag

Motionssvar - Reglemente för omställningsbidrag MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande DATUM DIARIENR 2016-01-27 LS-LED15-0230-4 ÄRENDEGÅNG MÖTESDATUM Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar - Reglemente för omställningsbidrag

Läs mer

Motionssvar - Vård på distans

Motionssvar - Vård på distans MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0532-7 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

179/16 Motionssvar - Förebygg allergi i Sörmland

179/16 Motionssvar - Förebygg allergi i Sörmland Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED15-0831-11 179/16 Motionssvar - Förebygg allergi i Sörmland Diarienummer: LS-LED15-0831 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

153/16 Remissyttrande - Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker

153/16 Remissyttrande - Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-20 LS-LED16-1274-5 153/16 Remissyttrande - Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker

Läs mer

MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0437-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

49/16 Sörmlands museum, gallring av deponerade föremål hos Oxelö krog, tidigare Café bygdegården.

49/16 Sörmlands museum, gallring av deponerade föremål hos Oxelö krog, tidigare Café bygdegården. Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-08 KN-KUS16-0087-2 49/16 Sörmlands museum, gallring av deponerade föremål hos Oxelö krog,

Läs mer